Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Artikel 162, Wetoek van Strafvordering, verplicht eenieder met kennis van strafbare feiten daarvan aangifte te doen

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Kennisdragers van strafbare feiten zijn wettelijk verplicht aangifte te doen bij politie of Justitie

Wetboek van Strafvordering

Artikel 162
1
Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren,
a
indien het misdrijf is een ambtsmisdrijf als bedoeld in titel XXVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, dan wel
b
indien het misdrijf is begaan door een ambtenaar die daarbij een bijzondere ambtsplicht heeft geschonden of daarbij gebruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, dan wel
c
indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een regeling waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen.
2
Zij verschaffen de officier van justitie of de door deze aangewezen hulpofficier desgevraagd alle inlichtingen omtrent strafbare feiten met de opsporing waarvan zij niet zijn belast en die in de uitoefening van hun bediening te hunner kennis zijn gekomen.
3
De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de ambtenaar die door het doen van aangifte of het verschaffen van inlichtingen gevaar zou doen ontstaan voor een vervolging van zich zelf of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschonen.
4
Gelijke verplichtingen rusten op rechtspersonen of organen van rechtspersonen wier taken en bevoegdheden zijn omschreven bij of krachtens de wet, voor zover daartoe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen.
5
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven in het belang van een goede uitvoering van dit artikel.
6
De aangifte van misdrijven, bedoeld in het eerste lid onder c, kan in overleg met de officier van justitie en met inachtneming van de voorschriften, als bedoeld in het vorige lid, nader worden beperkt.
7
De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vierde of vijfde lid, wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp in de Nederlandse Staatscourant is bekend gemaakt en sedert de dag waarop de bekendmaking is geschied twee maanden verstreken zijn.
 

Jurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.
 • LJN AH9823, Hoger beroep, 20.001078.02
   
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  11-07-2003
  Status
  gepubliceerd
   
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Nu op 5 juni 2001 door Gedeputeerde Staten op grond van artikel 25 van de Provinciewet, welk artikel een uitputtende regeling geeft inzake openbaarmaking en geheimhouding, welke als bijzondere regeling voorrang heeft boven de Wet Openbaarheid van Bestuur (het hof verwijst hierbij naar de vaste jurisprudentie...
 • LJN AU9848, Eerste aanleg - meervoudig, 04/02343
   
  Rechtsoort
  Belasting
  Datum uitspraak
  18-01-2006
  Status
  gepubliceerd
   
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Amsterdam
  Rekeningenproject. Proefprocedure Nauta Dutilh. Belastingplichtige heeft zijn advocaat opgedragen opening van zaken te geven over verzwegen bankrekeningen in Luxemburg en Zwitserland. Dit wordt doorkruist door een vordering van de inspecteur op basis van microfiches die door werknemers van de KB-Luxbank zijn gestolen...
 • LJN AN8832, Hoger beroep, 02/3716 AW
   
  Rechtsoort
  Ambtenarenrecht
  Datum uitspraak
  20-11-2003
  Status
  gepubliceerd
   
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Centrale Raad van Beroep
  Schending geheimhoudingsplicht en medeplichtigheid criminele organisatie. Is er voldoende feitelijke grondslag voor strafontslag wegens ernstig plichtsverzuim? Ontslag evenredig?
 • LJN AD9966, Eerste aanleg - meervoudig, 01.085057.01
   
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-03-2002
  Status
  gepubliceerd
   
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Parketnummer: 01/085057-01 Uitspraakdatum: 5 maart 2002 V E R K O R T V O N N I S Verkort vonnis van de rechtbank 's-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1951, wonende te [woonplaats], [adres]...
 • Ontwerpbrieven met verzoek aangifte te laten doen; om het zelf doen van aangifte en bij weigering van de politie

  Aan de slachtoffers van juristerij

  Misschien is hier met samenwerking een oplossing te vinden. Het gaat om een bewijs van frauduleus handelen door met name een beŽdigd persoon als een advocaat, rechter, griffier, notaris, Kamerlid of een ambtenaar in functie. Bekijk de site en vraag eventueel advies. Het gaat niet om een geval op zich, maar om de wet die kennisdragers verplicht om aangifte te doen ( 162 Sv). Het wetsartikel art. 161 Sv geeft de burger het recht om aangifte bij politie of Justitie af te dwingen.

  Er zijn drie concept-formulieren beschikbaar om de juiste weg te bewandelen. Zie: conceptbrieven-voor-aangifte.htm

  1) een uitnodiging aan een liefst beŽdigd functionaris als een rechter, notaris of Kamerlid die als kennisdrager van een te bewijzen strafbaar feit op de hoogte is, maar dat is gepleegd door een derde persoon, deze aangeschreven persoon uit te nodigen om samen met jou aangifte te gaan doen bij de politie. Hij mag dat natuurlijk ook zelfstandig, maar vraag dan een kopie van die aangifte.
  2) Een concept aangifteformulier dat je in kunt vullen met je eigen woorden. Dat kan worden afgegeven aan de balie van een rechtbank en de kopie daarvan laat je afstempelen voor inlevering op die dag. Die afgestempelde kopie neem je dan mee naar huis. De Officier van Justitie moet daarop reageren.

  Ik geef je een voorbeeld op video zoals ik dat zelf heb gedaan. Gewoon nadoen. Bij voldoende deelnemers aan deze actie zal zowel de pers als de politiek gedwongen zijn om daarop te reageren en de wet en de regelingen over o.a. 'Uit Huis Plaatsing', maar ook over de manier waarop rechtszaken lopen ter discussie stellen. Want advocaten mogen liegen, meineed plegen, lasteren en alles wat God en de wet verbiedt in een rechtszaak. Dat moet strafbaar gesteld worden, zoals ik dat Job Cohen voorstelde. Zie: video en de pagina bij de SDN.

  P.s.: Indien de politie weigert een aangifte op te nemen kan je die aangifte zelf op schrift stellen en deze aangifte inleveren bij de hoofdofficier van Justitie bij een rechtbank in het arrondissement.  Daarin kan ook vermeld worden dat de politie ter plaatse de wet overtreedt door aangifte te weigeren. Zij zijn namelijk verplicht dat te doen.

  Als zij toch weigeren die op te nemen, verwijs dan naar†het wetsartikel art. 161 Sv, dat geeft de burger het recht om aangifte bij politie of Justitie af te dwingen.†Bekijk de site en vraag eventueel advies. Het gaat niet om een geval op zich, maar om de wet die kennisdragers†verplicht om aangifte te doen ( 162 Sv). In dat geval kan je de korpsbeheerder (burgemeester) aansprakelijk stellen met een dwangsom van 1000 euro per dag. Dat is wettelijk geregeld, maar wordt nog nauwelijks gebruikt.¬†Wees er wel honderd procent zeker van dat u de fraude kunt bewijzen.

  Conceptbrief met een verzoek aan een kennisdrager om aangifte te doen

  Plaats en datum: ________________________

  Ondergetekende,

   

  Dhr/Mevr.:   ______________________________________

   

  Adres   :       ______________________________________

   

  Woonplaats: ______________________________________

   

  Verzoekt u als kennisdrager:

   

  Dhr/Mevr.:   ______________________________________

   

  Adres   :       ______________________________________

   

  Woonplaats: ______________________________________

   

  zelfstandig, danwel in samenwerking met:

   

  Dhr/Mevr.:   ______________________________________

   

  Adres   :       ______________________________________

   

  Woonplaats: ______________________________________

   

  Aangifte te doen bij de politie van de bij u bekende en bewijsbare strafbare feiten gepleegd door een derde.
  Dit met de bewijslast die als bijlagen zijn toegevoegd en betrekking hebbend op de hierna vermelde persoon:

   

  Dhr/Mevr.:   ______________________________________

   

  Adres   :       ______________________________________

   

  Woonplaats: ______________________________________

   

   

  Ondergetekende voegt hierbij een overzicht van de met bewijzen die de strafbare feiten staven die volgens art. 161 Sv en 162 Sv ter kennis moeten worden gebracht van de politie met een aangifte, danwel aangifte wordt gedaan bij de hoofdofficier van Justitie in het betreffende arrondissement, bij gebreke daaraan ook bij de voorzitter van het College van Procureurs-generaal mr. H.J. Bolhaar.

   

  Deze brief is tot op vijf werkdagen na verzending per post slechts een verzoek om de wettelijk verplichte aangifte te doen. Indien na deze termijn geen reactie van u zal zijn ontvangen, waarbij alleen een opname in een ziekenhuis, danwel een inhechtenisneming van uw persoon een geldige reden kan zijn om deze antwoordtermijn te overschrijden, dan zal na het verstrijken van deze antwoordtermijn tegen u aangifte worden gedaan als zijnde medeplichtig aan de in de bijlagen en het overzicht vermelde strafbare feit. 

   

  Het doel van deze wettelijke weg is om de afdekcultuur die massaal in de rechtspleging plaatsvindt te doorbreken. In geval van een aangifte van een strafbaar feit dat is gepleegd door een Tweede Kamerlid of een minister, dient ook van de aangifte een kopie te worden toegezonden aan de procureur van de Hoge Raad, Kazernestraat 52, 2514 CV 's-Gravenhage.

   

  Aangezien Nederland als enig land binnen de Europese Unie geen Constitutioneel Hof heeft, waardoor rechterlijke beslissingen kunnen worden getoetst aan de Grondwet en het Verdrag van de Rechten van de Mens, is het van belang dat artikel 120 van de Grondwet die de Grondwet zelf uitschakelt m.b.t. de toetsing van de rechtspraak aan de Grondwet, vervallen wordt verklaard en Nederland net als alle andere landen van de EU de Europese Grondwet (Verdrag van Lissabon) respecteert met het instellen van een Constitutioneel Hof.

   

   

   

  Handtekening: __________________________________

  Conceptbrief voor het doen van aangifte bij de politie, danwel bij de hoofdofficier van Justitie

  Datum en plaats: ______________________________

  Ondergetekende,

   

   

   

  Dhr/Mevr.:   _______________________________________________

   

  Adres   :       ________________________________________________

   

  Woonplaats: _______________________________________________

   

  zelfstandig, danwel in samenwerking met:

   

  Dhr/Mevr.:   ______________________________________________

   

  Adres   :       _______________________________________________

   

  Woonplaats: ______________________________________________

   

   

  Doet hierbij aangifte van bewijsbare strafbare feiten gepleegd door een derde.
  Dit met de bewijslast die als bijlagen zijn toegevoegd en betrekking hebbend op de hierna vermelde persoon:

   

   

  Dhr/Mevr.:   ______________________________________________

   

  Adres   :       _______________________________________________

   

  Woonplaats: ______________________________________________

   

  en

   

  Dhr/Mevr.:   ______________________________________________

   

  Adres   :       _______________________________________________

   

  Woonplaats: ______________________________________________

   

   

  Ondergetekende voegt hierbij een overzicht van de met bewijzen die de strafbare feiten staven die volgens 162 Sv ter kennis moeten worden gebracht van de politie met een aangifte, danwel aangifte wordt gedaan bij de hoofdofficier van Justitie in het betreffende arrondissement, bij gebreke daaraan ook bij de voorzitter van het College van Procureurs-generaal mr. H.J. Bolhaar.

   

  Het doel van deze wettelijke weg is om de afdekcultuur die massaal in de rechtspleging plaatsvindt te doorbreken. In geval van een aangifte van een strafbaar feit dat is gepleegd door een Tweede Kamerlid of een minister, dient ook van de aangifte een kopie te worden toegezonden aan de procureur van de Hoge Raad, Kazernestraat 52, 2514 CV 's-Gravenhage.

   

  Aangezien Nederland als enig land binnen de Europese Unie geen Constitutioneel Hof heeft, waardoor rechterlijke beslissingen kunnen worden getoetst aan de Grondwet en het Verdrag van de Rechten van de Mens, is het van belang dat artikel 120 van de Grondwet die de Grondwet zelf uitschakelt m.b.t. de toetsing van de rechtspraak aan de Grondwet, vervallen wordt verklaard en Nederland net als alle andere landen van de EU de Europese Grondwet (Verdrag van Lissabon) respecteert met het instellen van een Constitutioneel Hof.

   

   

   

  Handtekening: __________________________________

  Ontwerpbrief aan de korpsbeheerder bij weigering om aangifte op te nemen door de politie

  Modelklacht 381

  Tegen politie bij een weigering om een aangifte van een burger op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 euro per dag.
   


   

  Aan de Burgemeester van de gemeente: __________________________________
   

  Plaats en datum:  __________________________________


  Betreft: Klacht tegen de politie bij een weigering om een aangifte van een burger op te nemen met het verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 euro per dag.

   
  Geachte burgermeester,

  Hierbij dient ondergetekende een klacht in tegen het optreden van agent: ......................................................................................,
   

  die werkzaam is als........................................................................(functie agent)
   

  bij het team ................................................................................(plaats)

  wegens het feit dat hij/zij weigerde om mijn aangifte op te nemen.
   

  In gebreke stelling.

  Ondergetekende stelt u als korpsbeheerder derhalve in gebreke dat mijn belangen als burger in uw gemeente niet adequaat en conform de wet worden beschermd. Hierdoor zal een dwangsom van 1000 euro per dag gevorderd worden vanwege dit feit, zoals dat bij artikel 161 Sv is bepaald.

  Ik verzoek u er zorg voor te dragen dat u als korpsbeheerder adequate maatregelen neemt ten einde deze handelwijze in de toekomst uit te sluiten. Voorts verzoek ik u mij te informeren wanneer het u schikt een afspraak te maken om de uitbetaling van de gevorderde dwangsom te bespreken.

  Ik hoop u voldoende te hebben geÔnformeerd en zie uw schriftelijke bevestiging van dit schrijven alsmede een uitnodiging voor het genoemde gesprek tegemoet.
   


  Hoogachtend,


  Handtekening : ________________________________________                datum: ______________________


  Naam:            _________________________________________


  Adres:            _________________________________________


  Woonplaats:   _________________________________________