Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Afwijzing van een strafrechtelijke optreden door het College van Procureurs-generaal

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven


  Openbaar Ministerie

  College van procureurs-generaal

  parket Generaal

  Kabinet en Voorlichting


  postadres postbus 20305 2500 EH Den Haag    Bezoekadres
                          Prins Clauslaan 16
  Aan Ing. A.M.L van Rooij            2593 AJ Den Haag
  't Achterom 9a                 Telefoon (070) 33 99 600
  5491 XD Sint Oedenrode             Fax (070) 33 99 855
  

 Onderdeel    Kabinet en Voorlichting
Contactpersoon   R.R. Joesoef Djamil
Doorkiesnummer(s) 0703399807
   Datum    28 januari 1999
Ons kenmerk    1999011511
 Onderwerp    aangifte tegen de heer E. Nijpels e.a.


  Geachte heer Van Rooij,

  Onder referte naar het telefoongesprek dat u op 7 januari jl. hebt gevoerd met de heer mr. R.R. Joesoef Djamil van het Parket-Generaal, bericht het College u het volgende:

  In de zomer van 1998 heeft het college de ontvangst van uw klachtbrieven bevestigd. U hebt met name geklaagd over het optreden van de wnd. hoofdofficier van Justitie te 's-Hertogenbosch. Uw klachten hebben, samengevat, alle betrekking op (of hangen nauw samen met) het feit dat de milieuofficier van Justitie te 's-Hertogenbosch, de heer G.C.M. Bos, heeft besloten geen strafvervolging in te stellen tegen het bedrijf Gebr. Van Aarle BV, terzake van overtreding van artikel 173a van het Wetboek van strafrecht.

  Onder leiding van deze milieuofficier van Justitie zou volgens u zware georganiseerde milieucriminaliteit worden bedreven. Deze praktijken zouden al jarenlang worden toegedekt door de wnd. hoofdofficier van Justitie te 's-Hertogenbosch.

  U bent van oordeel dat het impregneerbedrijf Gebr. Van Aarle B.V. te Sint Oedenrode zich schuldig maakt aan overtreding van artikel 173a van het Wetboek van strafrecht. Het bedrijf zou door middel van het impregneren van hout met gebruikmaking van wolmanzouten op termijn duizenden kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide in het milieu brengen. U heeft de juiste weg bewandeld door tegen de beslissing tot niet-vervolging van de officier van Justitie een klaagschrift in te dienen bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

  Bij beschikking van 6 november 1998 heeft het Gerechtshof onder meer uw klaagschrift tegen de niet-vervolging van Gebr. Van Aarle B.V. op de wet van artikel 173a WvSr afgewezen. Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat er geen aanwijzingen zijn dat o.m. het bedrijf Gebr. Van Aarle B.V. zich schuldig heeft gemaakt aan het overtreden van eerder genoemde strafbepaling.

  U heeft in het telefoongesprek met de heer Joesoef Djamil nog aangegeven dat u van oordeel bent dat een strafrechtelijk onderzoek dient te worden ingesteld naar de heer E. Nijpels in verband met overtreding van artikel 173a WvSr. U wenst een schriftelijke motivering van het College of al dan niet een onderzoek zal werden geïnitieerd. Een dergelijk verzoek heeft u reeds eerder kenbaar gemaakt bij brief van 5 april 1998 aan de Minister van Justitie, welke brief ter verdere behandeling is overgedragen aan het College. U heeft gevraagd om een strafrechtelijk onderzoek, aangezien in 1989 eerder genoemd bedrijf met steun van de heer Nijpels - als minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) - temidden van burgerwoningen te Sint-Oedenrode zonder de vereiste vergunningen, extern veiligheidsrapport en rampenbestrijdingsplan, een bedrijf heeft mogen oprichten.

  Daarnaast zou onder verantwoordelijkheid van de heer Nijpels - eveneens in zijn hoedanigheid van Minister van VROM - het bedrijf Hickson Garantor B.V. te Nijmegen door middel van aangebrachte tekortkomingen in de bestrijdingsmiddelenwet gevaarlijk afval van de metaalindustrie mogen omzetten in het toegelaten niet-agrarische bestrijdingsmiddel Wolmanzout-Co. Het bedrijf Hickson zou via het dekmantelbedrijf Gebr. Van Aarle BV jaarlijks 7000 kg arseenzuur en 10.000 kg chroomtrioxide in het milieu brengen.

  Het College ziet - gezien de beslissing van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 6 november 1998 - geen enkele aanleiding om uw verzoek tot een strafrechtelijk onderzoek in handen te stellen van de bevoegde hoofdofficier van Justitie. Zolang het gebruik van wolmanzouten niet strafbaar is gesteld kan er in dergelijke gevallen geen sprake zijn van overtreding van artikel 173a WvSr. In antwoorden op vragen van het toenmalige Kamerlid Hendriks heeft de minister van VROM in april 1998 aangegeven niet bereid te zijn om een verbod van arseenhoudende wolmanzouten in te stellen. Een exemplaar van de vragen en antwoorden treft u hierbij aan.

  U heeft de onderhavige kwestie in het verleden reeds veelvuldig onder de aandacht gebracht van de Minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal. De eerste correspondentie omtrent het bedrijf Gebr. Van Aarle B.V. dateert zelfs uit 1990. In het verleden is u reeds verschillende malen schriftelijk door de Minister van Justitie en het College meegedeeld dat op verdere correspondentie over deze kwestie niet meer zou werden gereageerd. Het College gaat ervan uit u met deze brief ervan te hebben overtuigd dat het Openbaar Ministerie in dezen niets voor u kan betekenen en zal eventuele vervolgcorrespondentie over dit onderwerp dan ook niet meer beantwoorden.

   Hoogachtend,

         Het College van procureurs-generaal,
         namens het College,
         het Hoofd Kabinet & Voorlichting

   R.F. Zeeuwen

  Ecologisch Kennis Centrum
  Overzicht van publicaties van Edelchemie
  Edelchemie: Nuloptie als finale oplossing voor milieuvervuiling
  Brief aan Ria Oomen-Ruijten, europarlementariër m.b.t. Hanja Maij-Weggen's belofte


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: irm-pgs2.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer