Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Brief aan Harrie Verrijt van het Eindhovens Dagblad

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386


  Aan: de heer Harrie Verrijt
  journalist bij het Eindhovens Dagblad
  Telefoon 040-2336401
  Fax: 040-2436954
  Eindhoven

Sint Oedenrode, 23 april 1998.

Verstuurd per fax 040-2436954 op 24 april 1998


  Geachte heer Verrijt,

Allereerst wil ik u hartelijk bedanken voor uw artikel "Van Rooij's niet aflatende stroom bezwaarschriften" in het Eindhovens Dagblad van 23 april 1998. Ook bedank ik u voor het feit dat u als eerste journalist de moed hebt getoond om deze kennelijk grootschalige belangenverstrengeling aan de lezers van uw krant kenbaar te maken; met name om uw artikel met een achtergrondkleur te voorzien, waardoor de attentiewaarde nog is toegenomen. Het artikel springt er daardoor werkelijk helemaal uit.

Reeds eerder heeft de fractie van de Eerste Kamer van GroenLinks, mede namens de Tweede Kamer van GroenLinks, deze moed al in 1992 getoond. Zie hiervoor de bijgevoegde brief van 19 maar 1992. Daarin moedigt GroenLinks mij aan om "mijn strijd tegen deze vorm van milieucriminaliteit" voort te zetten.

Zie hiervoor eveneens de bijgevoegde brief van 21 juni 1993 van criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk aan de hoofdofficier van Justitie te 's-Hertogenbosch, waarin hij hem kenbaar maakt dat naar zijn mening hier zeer nadrukkelijk sprake is van "Poisoning for profit", hetgeen in de criminologische literatuur "collusie" wordt genoemd. Dat wat hij in zijn brief al aangaf is nu realiteit geworden. Op dit moment vinden er namelijk vrijwel dagelijks vernielingen plaats aan mijn woning met het gooien van stenen, waardoor iedere dag de dakpannen moeten worden gerepareerd en de politie steeds op de stoep staat voor het opnemen van een proces verbaal van aangifte.

Deze brieven hebben echter tot nu toe nog nooit geleid tot een juist artikel hierover in uw krant. U bent hiermee de eerste die dit heikele onderwerp via het Eindhovens Dagblad in de openbaarheid durft te brengen. Mijn welgemeende dank daarvoor. In uw artikel noemt u volledigheidshalve de volgende namen:

 • Houtbedrijf van Aarle
 • Buurman F. van den Biggelaar
 • Burgemeester P. Schriek
 • Medisch milieukundig arts H. Jans van de GGD Breda
 • Rechter P. van der Velden van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch
 • Oud-minister van VROM drs. Ed Nijpels
 • De huidige minister van Justitie mr. W. Sorgdrager
 • Ad van Rooij, onderwerp van het artikel

Ik ga er vanuit dat u zo'n gedetailleerd artikel schrijft met als doel om onze kinderen en kleinkinderen te behoeden voor het krijgen van kanker, genetische afwijkingen e.d. Uw schadeclaim van 10.000 gulden ten aanzien van de Staat der Nederlanden zie ik dan ook per omgaande tegemoet, waarna een zorgvuldige afhandeling met de deskundigheid van het Ecologisch Kennis Centrum zal plaatsvinden.

Als bijzonder nieuwsfeit kan ik u meedelen dat vandaag, 23 april 1998, de huidige minister van VROM Margreet de Boer, samen met zo'n 700 andere deelnemers aan het Milieu-Congres aan de Katholieke Universiteit van Tilburg, deze schadeclaim in ontvangst hebben genomen. Alle prominenten - o.a. prof. Lucas Reijnders - van de Stichting Natuur en Milieu, reageerden hierop met dank aan ondergetekende. De lijn van Rooij werd door alle aanwezigen ondersteund en uiterst serieus genomen.

Op grond van vorenstaande ben ik bereid om alle feiten en bewijzen te tonen waarnaar u, ook wat het volume betreft, in uw artikel verwijst. Uiteraard ga ik er vanuit dat u bij alle bovengenoemde personen de door mij aangedragen gegevens omtrent de milieu- en rechtsproblematiek zult toetsen. In uw artikel betrekt u het plan van de stort van twaalf miljoen kuub sterk verontreinigd slib in de Kaliwaal bij Druten. Daarom verzoek ik u hierover contact op te nemen met mevrouw Ria van Heck-Bosch, Ir. ing. M.J.G. Banken, Ir. J.H.L.T. van Heck die de belangengroep "Geen gif in de Kaliwaal" vertegenwoordigen. Een afschrift van deze brief, inclusief uw gedurfd artikel, heb ik aan de desbetreffende personen verstuurd met het verzoek u hierover te benaderen.

Deze collusie "Poisoning for profit" is dodelijk voor onze toekomstige generaties en de democratie , wanneer hieraan niet onmiddellijk een einde komt. De functie van de journalistiek is daarin cruciaal. Om die reden heb ik uw artikel laten registreren bij de Sociale Databank Nederland op internet site: irm-50.htm en zullen al uw relevante vervolgartikelen tot het moment dat de onderste steen boven is via de Sociale Databank Nederland WERELD-kundig gemaakt worden.


  Hoogachtend,

  Ing. A.M.L. van Rooij, directeur.

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundigeC.c.
 • tr. R.M. Brockhus (Sociale Databank Nederland)
 • criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk
 • Tweede Kamerfractie GroenLinks
 • Belangengroep "Geen gif in de Kaliwaal"

4 pagina's volgen.


Milieu-onderwerpen
Integriteit Rechterlijke Macht
Artikel van Harrie Verrijt in het Eindhovens Dagblad


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: irm-50.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer