Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Open brief aan Mr. F. Bolkestein (VVD)

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386


  AANTEKENEN


  Aan: Mr. drs. F. Bolkestein,
  fractievoorzitter VVD,
  Postbus 20018,
  2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 19 april 1998.

 

TEVENS PERSBERICHT

Ons kenmerk: Bolk/19048.

  Geachte heer Bolkestein,

Bijgevoegd vindt U een afschrift van onze brief (tevens persbericht) van 5 april 1998 aan de minister van justitie met bijbehorende voorbrief van 5 april 1998 aan drs. E. Nijpels. (bijlage). Ik verzoek U kennis te nemen van de inhoud.

Vanwege het feit drs. E. Nijpels (VVD) naar aanleiding van de daarin genoemde belastende feiten nog geen juridische stappen heeft ondernomen tegen het Ecologisch Kennis Centrum B.V., betekent dat genoemde belastende feiten ook naar zijn mening op waarheid berusten.

Wij verzoeken U derhalve naar genoemde belastende feiten van drs. E. Nijpels een onafhankelijk onderzoek te laten instellen op basis van hoor- en wederhoor en ons dat binnen 8 dagen na heden (vóór 27 april 1998) schriftelijk te bevestigen. Doet U dat niet dan staat voor ons vast dat de VVD politiek erop gericht is om de mensheid in een hoog tempo te vernietigen. Dit alles met misbruik van onze belastinggelden en in strijd met alle wetten, normen en waarden.

Uiteraard staat het Ecologisch Kennis Centrum B.V. ter Uwer beschikking in geval de VVD-politiek genoemde handelwijze van VVD-er drs. E. Nijpels in alle openheid voor radio, TV en media wil laten onderzoeken en bestrijden.

  Oproep aan de pers (media)

Hierbij roep ik de pers (media) op om mr. drs. F. Bolkestein, als fractievoorzitter van de VVD, te ondersteunen met de bestrijding van de mens- en milieuvernietigende handelwijze van VVD-er drs. E. Nijpels. Dit alles in het belang van het leefbaar houden van Nederland en als zodanig voor het leven van onze kinderen en kleinkinderen.

  Geplaatst op internet

Een afschrift van deze brief heb ik laten registreren bij de Stichting Sociale Databank Nederland op site adres: irm-49.htm

Een afschrift van deze brief heb ik verstuurd aan:

 • M.A.L. van Heck-Bosch en Ir. J.L.H.T. van Heck, Belangengroep Geen Gif in de Kaliwaal, p/a Waalbandijk 69, 6658 KA Beneden Leeuwen.

 • tr. R.M. Brockhus, hoofdredacteur van de Sociale Databank Nederland, Westkade 227, 1273 RJ Huizen.

Behoudens Uw antwoord binnen 8 dagen na heden (vóór 27 april 1998), waarin U ons schriftelijk heeft bevestigd dat U in alle openheid naar de belastende feiten van drs. E. Nijpels een onafhankelijk onderzoek laat instellen, staat voor ons vast dat de VVD-politiek een groot gevaar vormt voor het voortbestaan van de mensheid.

Vertrouwende op Uw inhoudelijke reactie voor 27 april a.s., teken ik,


  Hoogachtend,

  Ing. A.M.L. van Rooij, directeur.

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

Milieu-onderwerpen
Integriteit Rechterlijke Macht


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: irm-49.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer