Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Oproep aan de pers verstrengelde belangen van B&W en gemeenteraad in St. Oedenrode te openbaren

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            13 april 1998
Sint Oedenrode        verstuurd per fax
Tel. 0413-490387       0413 - 478060  
Fax. 0413-490386       op 14 april 1998 

Afgegeven met bewijs van ontvangst op 15 april 1998.
Tevens, excl. bijlagen, verstuurd per fax:
073-6816371 op 19 oktober 1997.

TEVENS PERSBERICHT


Mijn kenmerk: Big/13048.

Uw aanslagnummer: 4648 (1998).

Betreft: Diverse illegale activiteiten bij F. v/d Biggelaar, 't Achterom 5a te Sint Oedenrode, worden met misbruik van Roois gemeenschapsgeld door Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad al jarenlang gedoogd en door de vingers gezien.


Aan:
  Burgemeester en Wethouders
  Leden van de gemeenteraad
  van Sint Oedenrode,
  Burg. Wernerplein 1,
  5492 GD Sint Oedenrode.


  Geacht College, Weledelgestrenge Raadsleden,

 

Hierbij verzoek ik U het volgende:

 1. Betaling verschuldigde kosten

  Bij hoger beroep uitspraak no. H01.96.0873 van 19 maart 1998, inzake F. v/d Biggelaar 't Achterom 5a, heeft de Raad van State bepaald dat U mij het bedrag van f.1.193,05 moet betalen. Uit archiefstukken is gebleken dat U uit eigen beweging de aan mij verschuldigde kosten nooit overmaakt. Ook nu weer hebt U, na bijna een maand, bovengenoemd bedrag nog niet overgemaakt.

  Ik verzoek U derhalve betreffend bedrag binnen 7 dagen na heden (vóór 20 april 1998) op mijn rekening nr. 13.82.14.247 bij Rabobank Sint Oedenrode te storten. Mocht betreffend bedrag niet vóór 20 april 1998 op mijn rekening zijn bijgeschreven dan zal ik nadere stappen ondernemen.


 2. Achterhouden van vernietigende uitspraken voor de politie

  Begin oktober 1993 heeft F. v/d Biggelaar van U een bouwwerk (schuurtje) mogen bouwen pal op de insteek van de sloot zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning in strijd met de bestemming en in strijd met het reglement watergangen. Ondanks mijn diverse nadrukkelijke verzoeken om betreffende illegale bouwactiviteiten stil te leggen, bleef U dat consequent weigeren.

  Bij besluit van 24 maart 1994 heeft U aan F. v.d Biggelaar voor betreffend illegaal gebouwd bouwwerk achteraf bouwvergunning verleend in strijd met de bestemming en in strijd met het reglement watergangen. Bij uitspraak nrs. Awb 94/4778 VV en Awb 94/4779 van 11 oktober 1994 heeft de president van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch Uw bestreden besluit vernietigd. U bent tegen de vernietigende beslissing niet in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. Je zou dan verwachten dat U uitvoering geeft aan deze vernietigende beslissing van de rechtbank, maar dat doet U ook niet. F. v/d Biggelaar mag van U het in geding zijnde bouwwerk gewoon laten staan.

  Om F. v/d Biggelaar behulpzaam te zijn wordt door U betreffend bouwwerk achteraf aangemerkt als een meldingsplichtig bouwwerk voor het groter genot van F. v/d Biggelaar, waarvoor geen bouwvergunning is vereist. Dat besluit en de daarop volgende besluiten heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in hoger beroep bij uitspraak no.H01.96.0873 van 19 maart 1998 vernietigd. Ook aan deze beslissing in hoger beroep wenst U geen uitvoering te geven. Uit telefonisch overleg met burgemeester P. Schriek op 10 april j.l. is mij gebleken dat hij aan deze hoger beroepsuitspraak geen uitvoering wenst te geven.

  Uit telefonisch overleg met de politie is gebleken dat Burgemeester en Wethouders de vernietigende uitspraak no's Awb 94/4778VV en Awb 94/4779 van 11 oktober 1994 van de president van de rechtbank al bijna 4 jaar lang voor de politie hebben achtergehouden en de vernietigende uitspraak in hoger beroep no. H01.96.0873 van 19 maart 1998 van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State al bijna 1 maand lang voor de politie hebben achtergehouden.

  Op grond van vorenstaande verzoek ik U F. v/d Biggelaar aan te schrijven dat met toepassing van bestuursdwang en/of dwangsom het in geding zijnde bouwwerk zal worden verwijderd, in geval het niet uit eigen beweging binnen 7 dagen na heden (vóór 20 april a.s.) is verwijderd. In geval U mij vóór 20 april 1998 niet schriftelijk heeft bevestigd dat het in geding zijnde bouwwerk met toepassing van bestuursdwang en/of dwangsom zal worden verwijderd dan zullen ook hiertegen nadere stappen worden ondernomen.

 3. Illegale houtbewerkende activiteiten.

  Al ruim 2 jaar lang mag F. v/d Biggelaar op het adres 't Achterom 5a (welke formeel niet bestaat) bedrijfsmatige houtbewerkende activiteiten uitoefenen zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning in strijd met het vigerende gemeentelijke bestemmingsplan. Hij mag van U daarvoor een agrarische schuur gebruiken van 16 meter lang en 10 meter breed (160 m2) in strijd met de bestemming "agrarische doeleinden B". Ondanks mijn diverse nadrukkelijke verzoeken om betreffende illegale houtverwerkende activiteiten stil te leggen en de houtverwerkende machines uit de voor agrarische doeleinden bestemde schuur te verwijderen, blijft U consequent weigeren daaraan uitvoering te geven.

Uit de inhoud van de diverse stukken maak ik op dat U de illegale houtbewerkende activiteiten bij F. v/d Biggelaar al ruim 2 jaar lang door de vingers ziet met als doel om via de overgangsbepalingen zo'n 2½ ha. agrarische grond à f. 6,- geruisloos om te zetten naar bedrijfsgrond à f. 250,-. De grondeigendommen van de Fam. v/d Biggelaar stijgen hiermee via het goedkeuringsbesluit van de gemeenteraad met een pennenstreek zo'n 6 miljoen gulden in waarde.

Uit telefonisch overleg met Burgemeester P. Schriek op 10 april j.l. is mij gebleken dat hij tegen deze illegale met de bestemming strijdige houtbewerkende activiteiten van F. v/d Biggelaar vooralsnog niet wenst op te treden. Op grond van vorenstaande verzoek ik U F. v/d Biggelaar aan te schrijven dat met toepassing van bestuursdwang en/of dwangsom alle houtbewerkende machines uit de voor agrarische doeleinden bestemde schuur zullen worden verwijderd in geval die niet uit eigen beweging binnen 7 dagen na heden (vóór 20 april a.s.) zijn verwijderd. In geval U mij voor 20 april 1998 niet schriftelijk heeft bevestigd dat de in geding zijnde houtbewerkende machines met toepassing van bestuursdwang en/of dwangsom uit de in geding zijnde agrarische schuur zijn verwijderd dan zullen ook hiertegen nadere stappen worden ondernomen.

CONCLUSIE.

Op grond van vorenstaande kom ik tot de conclusie dat F. v/d Biggelaar door Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad al jarenlang op alle mogelijke manieren wordt beschermd en als zodanig wordt geholpen met het plegen van strafbare feiten. Voor het plegen van genoemde strafbare feiten door F. v/d Biggelaar worden door Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad zelfs enorme bedragen aan Roois gemeenschapsgeld misbruikt.

In geval U aan het plegen van de hierboven omschreven strafbare feiten van F. v/d Biggelaar vóór 20 april a.s. geen einde heeft gemaakt en mij dat niet schriftelijk heeft bevestigd dan is er zeer nadrukkelijk sprake van boze opzet van zowel Burgemeester en Wethouders alswel de gemeenteraad. Zowel Burgemeester en Wethouders alswel de gemeenteraad plegen dan zeer nadrukkelijk strafbare feiten. In dat geval zal ik hiervan een aangifte en aanklacht indienen bij de hoofdofficier van Justitie te 's-Hertogenbosch. Daarbij zal deze brief worden overlegd.

  Oproep aan de pers (media).

Hierbij roep ik de pers (media) op om aan de hierboven omschreven verstrengelde belangen van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad, die F. v/d Biggelaar als dekmantelbedrijf gebruiken, maximale bekendheid te geven zodat de gemeente Sint Oedenrode daarvan wordt gezuiverd. Temeer omdat deze al jarenlang voortdurende verstrengelde handelwijze van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad heeft geleid tot veel fysiek geweld, vele levensbedreigingen en zelfs poging tot doodslag jegens mij en mijn gezin en diverse vernielingen van onze eigendommen. Hiervoor zijn de gemeenschapsgelden welke de Rooise inwoners aan de gemeente moeten afdragen niet bestemd.

  Geplaatst op internet

Een afschrift van deze brief heb ik laten registreren bij de Stichting Sociale Databank Nederland op site adres: irm-47.htm

Een afschrift van deze brief heb ik verstuurd aan:
tr. R. Brockhus,
hoofdredacteur van de Sociale Databank Nederland,
Westkade 227, 1273 RJ Huizen.

Vertrouwende op uw inhoudelijk afdoende reactie vóór 20 april 1998, teken ik,


Hoogachtend,

Ing. A.M.L. van Rooij (Milieu- en veiligheidskundige)


Milieu-onderwerpen
Integriteit Rechterlijke Macht


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: irm-42.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer