Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Brief aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

  Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a
  5491 XD Sint Oedenrode       
  Tel. 0413-490387    
  Fax. 0413-490386


   AANTEKENEN, 10 april 1998


   Tevens (excl. bijlagen) verstuurd per fax: 070 - 3651380 op 12 april 1998. Uw nummer: H01.96.0873
   Ons kenmerk: Schr/Nou/10048/HB.


  Betreft: F. Nouwens, C. Schreuder/Hoger beroep tegen de uitspraak Awb 97/7141 VEROR van 24 februari 1998 van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch.


   Aan: de Raad van State,
   Afdeling Bestuursrechtspraak,
   Postbus 20019
   2500 EA 's-Gravenhage

   

  Geacht College,

  Namens de heren F. Nouwens en C. Schreuder, hierna te noemen: appellanten, dien ik, als directeur van het Ecologisch kennis Centrum B.V., bij U hoger beroep aan tegen de uitspraak Awb 97/7141 VEROR van 24 februari 1998, van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, verzonden op 10 maart 1998 en wel op grond van de volgende motivatie:

  Van de hier bestreden beslissing en bijbehorend proces-verbaal zijn een kopie bijgevoegd (bijlage 1 en 2).

  Motivatie hoger beroep.

  In beginsel zijn de hoger beroepsgronden van appellanten gelijk aan het eerder bij de Arrondissementsrechtbank ingediend beroepschrift de later toegezonden nadere stukken en bijbehorende pleitnotitie van 13 januari 1998. De inhoud daarvan dient U hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Van bijbehorende pleitnotitie is een kopie bijgevoegd (bijlage 3).

  Uit de inhoud van de bestreden beslissing met bijbehorend proces verbaal en bijbehorende pleitnotitie kunt U opmaken dat de rechtbank haar beslissing heeft gebaseerd op het deskundigenrapport van 28 oktober 1997 (kenmerk: StAB/132976/RB) van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak dat is voltooid zonder dat klagers (appellanten) hun inzichten hebben kunnen geven en derhalve tot stand is gebracht in strijd met artikel 6 EVRM, zoals is uitgesproken in de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, van 18 maart 1997, nr. 8/1996/627/810 (Mrs. Bernhardt President).

  Uit die inhoud kunt u tevens opmaken dat de Rechtbank haar beslissing mede heeft gebaseerd op het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen. Bijgevoegd vindt u het bezwaarschrift van ing. A.M.L. van Rooij, inclusief bijlagen, van 6 september 1997 (kenmerk VRO/06097) op het Ontwerpbesluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen, welke staat gepubliceerd op blz. 6 in Staatscourant 153 van 13 augustus 1997 (bijlage 4).

  Om U te overtuigen dat de Minister van VROM betreffend bezwaarschrift op tijd heeft ontvangen heb ik van betreffend aangetekend stuk het verzendbewijs en retourkaart bijgevoegd (bijlage 5).

  Tot op heden heeft de Minister van VROM nog geen enkele reactie gegeven op bovengenoemd bezwaarschrift van ing. A.M.L. van Rooij. Hiermede is vast komen te staan dat het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen nog niet van kracht kan zijn en daaraan derhalve geen enkele juridische waarde kan worden toegekend.

  Ik richt aan U het nadrukkelijke verzoek om op grond van vorenstaande motivatie de bestreden beslissing van de rechtbank te vernietigen en alle onderliggende besluiten van waterschap De Maaskant te vernietigen. Tevens verzoek ik U het dagelijks bestuur van het waterschap De Maaskant met een oplegging van een dwangsom van f.25.000,- per dag te verplichten tot het onmiddellijk verwijderen van de chemisch besmette baggerspecie van de gronden van appellanten, waarbij het bedrag waarboven geen dwangsom meer zal worden verbeurd is vastgesteld op f.5.000.000,-.

  Ook verzoek ik U het dagelijks bestuur van het waterschap De Maaskant, vanwege de jarenlange niet geïsoleerde opslag van betreffende chemisch besmette baggerspecie op de grondeigendommen van appellanten, te veroordelen in alle benodigde onderzoekskosten van de ondergrond en de eventueel daaruit voortvloeiende saneringskosten.

  Verder verzoek ik U het dagelijks bestuur van het waterschap De Maaskant te veroordelen in alle door appellanten reeds gemaakte kosten, waaronder onderzoekskosten, loonwerkkosten, advieskosten van deskundige(n) en de kosten als gevolg van het niet kunnen benutten van betreffend grondoppervlak. Tevens verzoek ik U namens appellanten het waterschap De Maaskant te veroordelen in de gemaakte kosten, waaronder inbegrepen de door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. beroepsmatig gemaakte kosten die in opdracht van appellanten zijn gemaakt.

  Verder verzoek ik U mij en appellanten hierover in ieder geval te horen op een dinsdag of donderdag en de datum van de hoorzitting af te stemmen met mijn zeer drukke agenda. Een afschrift van dit hoger beroepschrift heb ik laten registreren bij de Stichting Sociale Databank Nederland op site adres:
  sdnl.nl/irm-44.htm

  Hoogachtend,


  A.M.L. van Rooij (directeur)

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Bijlagen:

  1. Uitspraak Awb 97/7141 VEROR van 24 februari 1998, verzonden op 10 maart 1998, van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (17 pagina's).
  2. Uittreksel proces-verbaal van de openbare zitting van de rechtbank te 's-Hertogenbosch op 13 januari 1998, om 13.30 uur behorend bij bovengenoemde uitspraak Awb 97/7141 VEROR (5 pagina's).
  3. Pleitnotitie d.d. 13 januari 1998 van Ing. A.M.L. van Rooij behorende bij bovengenoemde uitspraak Awb 97/7141 VEROR (8 pagina's).
  4. Bezwaarschrift d.d. 6 september 1997, kenmerk VRO/06097, aan de minister van VROM (13 pagina's).
  5. Verzendbewijs en retourkaart van het aangetekende bezwaarschrift onder bijlage 4

  (1 pagina).


  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: irm-44.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer