Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Brief aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


't Achterom 9a
5491 XD Sint Oedenrode       
Tel. 0413-490387    
Fax. 0413-490386


  AANTEKENEN, 4 april 1998


  Tevens per fax verstuurd 070-3651380 op 5 april 1998 Uw nummer: H01.96.0873
  Mijn kenmerk: Roo/04048/B.


Betreft:

  Toezending nadere stukken met toelichting op het beroepschrift van 21 april 1996, kenmerk BSR/045/B, van cliënt ing. A.M.L. van Rooij, 't Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode.


Aan:

  Voorzitter van de afdeling Afdeling Bestuursrechtspraak
  van de Raad van State,
  Postbus 20019
  2500 EA 's-Gravenhage


Geachte Voorzitter,

Allereerst wil ik U kenbaar maken dat diverse behandelend ambtenaren binnen de Raad van State de rechtspersoon ing. A.M.L. van Rooij, als directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. verwarren met de natuurlijke persoon ing. A.M.L. van Rooij.

Om die reden wil ik U nadrukkelijk kenbaar maken dat ing. A.M.L. van Rooij als natuurlijk persoon aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. opdracht heeft gegeven tot de beroepsmatige afhandeling van dit geschil en dat het Ecologisch Kennis Centrum B.V. recht heeft op vergoeding van de beroepsmatig gemaakte kosten waarvoor ing. A.M.L. van Rooij als natuurlijk persoon de nota krijgt toegestuurd.

  Nadere stukken

Bijgevoegd laat ik U de volgende stukken toekomen:

 • Beroepschrift van 24 februari 1998 van Ing. A.M.L. van Rooij, kenmerk: Prob/24028/B, aan de Raad van State afdeling Bestuursrechtspraak (4 pagina's)
 • Dit beroepschrift staat bij U geregistreerd onder E03.98.0293.
 • Bijbehorende bijlagen zijn reeds in Uw bezit.
 • Uitspraak nr. 116/1996/735/932, JB 1998, nr.49 van 19 februari 1998 van het Europees Hof voor de rechten van de Mens met als titel "informatie en de kwaliteit van het leven" in Staatscourant 56 van 23 maart 1998 (1 pagina).

Schadeclaimformulier met toelichting welke U kunt vinden bij de Sociale Databank Nederland op internet onder site adres: claim-2.htm en site adres: claim-3.htm. Uit die inhoud kunt U opmaken dat de Staat der Nederlanden mogelijk miljarden aan schadeclaims te wachten staat. Zeker wanneer niet tot vernietiging van het bestreden besluit wordt overgegaan.

Als directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. verzoek ik U namens cliënt A.M.L. van Rooij de inhoud van bovengenoemde stukken volledig mee te nemen in Uw beslissing op het in geding zijnde beroepschrift en over te gaan tot vernietiging van het bestreden besluit.

Ook verzoek ik U namens cliënt burgemeester en Wethouders op grond van uitspraak nr. 116/1996/735/932, JB 1998, nr.49 van 19 februari 1998 van het Europees Hof te verplichten tot betaling van een schade van f.10.000,- aan de Gebr. van Aarle en haar werknemers, aan omwonenden van het bedrijf gebr. van Aarle B.V. en aan derden waaraan de gebr. van Aarle met arseenzuur geïmpregneerd hout heeft verkocht.

Tevens verzoek ik U namens cliënt Burgemeester en Wethouders te verplichten tot vergoeding van alle materiële en immateriële schade, welke de gebr. van Aarle B.V. haar consumenten heeft aangericht waaraan hij het product met arseen en chroom VI geïmpregneerd hout heeft verkocht. Verder verzoek ik U namens cliënt Burgemeester en Wethouders met een oplegging van een dwangsom van f.100.000,- per dag te verplichten dat zij middels toepassing van bestuursdwang en/of dwangsom de productie van gewolmaniseerd hout en de verkoop ervan aan derden bij de gebr. van Aarle B.V. onmiddellijk laten beëindigen, waarbij het bedrag waarboven geen dwangsom meer zal worden verbeurd is vastgesteld op f. 100.000.000,-.

Ook verzoek ik U namens cliënt Burgemeester en Wethouders te veroordelen tot alle door cliënt geleden materiële en immateriële schade. Het opstellen van de specificatie neemt nog enige maanden in beslag. Namens cliënt verzoek ik U daarom het schadeclaimgedeelte in een latere zitting in behandeling te nemen. Tevens verzoek ik U namens cliënt Burgemeester en Wethouders te veroordelen in de gemaakte kosten, waaronder inbegrepen de door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. beroepsmatig gemaakte kosten als gevolg van de opdracht die cliënt heeft verstrekt tot het voeren van dit geschil.

Verder wil ik U kenbaar maken dat ondergetekende als directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. namens cliënt op vrijdag 17 april 1998 om 10.00 uur op de hoorzitting aanwezig zal zijn. Een afschrift van deze brief heb ik laten registreren bij de Stichting Sociale Databank Nederland op site adres: irm-42.htm

Een afschrift van deze nadere stukken heb ik op 5 april 1998 per fax 0413-478060 verstuurd aan Burgemeester en Wethouders van Sint Oedenrode.


Hoogachtend,

  Ing. A.M.L. van Rooij

  DirecteurMachtiging.
Hierbij verklaart A.M.L. van Rooij als natuurlijk persoon dat hij ing. A.M.L. van Rooij als directeur van hert Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft gemachtigd tot het voeren van dit geschil en alle benodigde vervolgprocedures.


A.M.L. van Rooij
Bijlagen:
Deze brief bevat een 3-tal nadere stukken aan bijlagen, bestaande uit 8 pagina's.


Milieu-onderwerpen
Integriteit Rechterlijke Macht


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: irm-42.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer