Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Pleitnotitie voor wraking van fgd. President mr. M.H. Kobussen

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

               PLEITNOTITIE

't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            13 januari 1998
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Behorend bij mijn beroepschrift van 1 juli 1997
inzake F. Nouwens en C. Schreuder.

Uw kenmerk: 97/7141 VEROR V38 BB.
Mijn kenmerk: RBB/01077/B


Betreft: Mijn verzoek om wraking van fgd. President mr. M.H. Kobussen.

Tijdstip hoorzitting: 13 januari om 13.30 uur.

Zitting hebben:

 • mr. M.H. Kobussen, als President.
 • mr. M.I. Heijning-Horst
 • mr. I.M.E.A. de Quincey- van Eldonk
 • mr. drs. J.J.M. Goosen, als griffier.


  Geachte Voorzitter,

Bijgevoegd vindt U mijn op deze zaak betrekking hebbend wrakingsverzoek (kenmerk:WRAS/13018) van de behandelend fgd. President mr. M.H. Kobussen.

Ik verzoek U kennis te nemen van de inhoud. Uit die inhoud kunt U o.a. opmaken dat onder verantwoordelijkheid van fgd. President mr. M.H. Kobussen het deskundigenrapport van 28 oktober 1997 (kenmerk: StAB/ 132976/RB) van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak tot stand heeft kunnen komen in strijd met artikel 6 EVRM, zoals is uitgesproken in de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, van 18 maart 1997, nr. 8/1996/627/810 (mrs. Bernhardt President).

Op grond van bovengenoemde jurisprudentie van het Europees Hof had U (mr. M.H. Kobussen) alvorens U betreffend deskundigenrapport had mogen laten voltooien, eerst klagers (appellanten) hun inzichten daarin moeten kunnen laten geven. U heeft ons daartoe niet in de gelegenheid gesteld.

Om die reden zal ik gedurende deze zitting inhoudelijk niet reageren op betreffend deskundigenrapport van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. Temeer omdat drs. R.N. van Alem als "alleen/zelfstandig" bevoegd directeur van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak met boze opzet klagers (appellanten) niet in de gelegenheid heeft gesteld om hun inzichten naar voren te brengen, alvorens hun deskundigenrapport te voltooien. Om die reden heb ik van die gepleegde strafbare feiten van drs. R.N. van Alem reeds aangifte gedaan bij de hoofdofficier van Justitie bij het Arrondissementsparket Den Haag. Betreffende aangifte zit bij deze pleitnotitie gevoegd. (bijlage).

In geval U op grond van vorenstaande deze hoorzitting toch nog voort wenst te zetten, dan acht ik daarmee boze opzet vanaf Uw zijde bewezen. In dat geval zal ik daartegen op grond van artikel 6-EVRM onverwijld een rechtszaak aanspannen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Daarbij zal in ieder geval deze "pleitnotitie" worden overlegd.

Deze pleitnotitie heb ik laten registreren bij de Stichting Sociale Databank Nederland op site adres: irm-33.htm


Hoogachtend,


  Ing. A.M.L. van Rooij

  Milieu- en Veiligheidskundige
C.c.

 • C. Schreuder, Kerkstraat 30, 5154 AP te Elshout.
 • F.M.M. Nouwens, Grote Straat 7, 5236 PA te Heusden.
 • R.M. Brockhus, Stichting Sociale Databank Nederland (SDN), Westkade 227, 1273 RJ te Huizen.

Bijlage:


Mijn wrakingsverzoek d.d. 13 januari 1998 (kenmerk: WRA/13018) van fgd. President mr. M.H. Kobussen (6 pagina's).


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: irm-33.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer