Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

OPEN BRIEF en persbericht van Ing. A.M.L. van Rooij, Milieu- en Veiligheidskundige

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            11 januari 1998
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386


OPEN BRIEF

  Aan:


 • W. Kok, Minister President van de Staat der Nederlanden, Postbus 20018, 2500 EA 's-Gravenhage.
 • Mw. W. Sorgdrager, Minister van Justitie, Postbus 20301, 2500 EH 's-Gravenhage.
 • criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk, Universiteit Utrecht, Willem Pompe Instituut voor strafwetenschappen, Janskerkhof 16, 3512 BM Utrecht.
 • Dagelijks Bestuur van de Raad voor Accreditatie, Postbus 2768, 3500 GT Utrecht.
 • Th. J.M. Hendriks, lid 2e Kamer der Staten Generaal, Postbus 20018, 2500 EA 's-Gravenhage.
 • R. Oomen-Ruijten, CDA lid van het Europese Parlement, Postbus 7174, 6050 AD Maasbracht.
 • Drs. C.E.M. de Waal, Milieu Gedeputeerde Prov. Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
 • J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM te Ermelo.
 • Drs. N.J. Burhoven Jaspers MBA, Van Polanenpark 58, 2241 RS te Wassenaar.
 • Tr. R. Brockhus, Stichting Sociale Databank Nederland (SDN), Westkade 227, 1273 RJ Huizen.
 • A.J.M. van den Biggelaar, Stichting Natuur en Milieu, Donkerstraat 17, 3511 KB Utrecht.
 • H. v/d Wiel, Milieudefensie, Damrak 26, 1012 LJ Amsterdam.
 • J. Juffermans, De Kleine Aarde, Postbus 151, 5280 AD Boxtel.
 • A. Nigten, NIVON, Nieuwe Herengracht 119, 1011 SB Amsterdam.
 • G. Meerten, Statenlid Unie 55+ van de Provincie Limburg, Graaf 40, 6101 CE Echt.
 • A. van Bergen, Raadslid De Groenen gemeente Nijmegen, Aldenhof 38-03 6537 BC Nijmegen.
 • Ir. L.M.M. Nevels, Edelchemie Panheel B.V., St. Antoniusstraat 15, 6097 ND te Panheel.
 • J. Schippers, Oliehandel en tankcleaning, Oude Kerkstraat 42-42a, 5507 LD, Veldhoven.
 • C. Tissen, Carl Tissen Import Export B.V. Postbus 5, 5575 ZG Luyksgestel.
 • H. van Oers, Bedrijven Kurstjens B.V. De Steegen 6, 5322 JZ te Hedel.
 • C. Schreuder, Schreuder Meubelen, Langstraat 1, 5256 PJ te Heusden.
 • F. Nouwens, Grote Straat 7, 5154 AP te Elshout.
 • Ing. J. v/d Laar, Donksestraat 1A, 5271 TN te Sint Michielsgestel.

  

Geachte Mevrouw / Mijnheer,


Bijgevoegd vindt U:

 • Mijn aangifte van 11 januari 1998 (kenmerk JusA/11018) aan de hoofdofficier van Justitie J.M. Vrakking te Amsterdam. (4 pagina's)
 • Mijn brief van 11 januari 1998 (kenmerk NeM/11018) aan A.J.M. van den Biggelaar, directeur van Stichting Natuur en Milieu te Utrecht (3 pagina's).
 • Brief van 21 juni 1993, kenmerk A-22-89 FB/am, van criminoloog Prof. dr. F. Bovenkerk aan mr. C.R.L.R.M. Ficq, hoofdofficier van Justitie te 's-Hertogenbosch (2 pagina's).

Uit die inhoud kunt U opmaken dat onder leiding van ons huidige kabinet en de voorgaande kabinetten milieucriminaliteit, als gevolg van belangenverstrengeling en corruptie, reeds zodanige ernstige vormen heeft aangenomen dat zelfs Stichting Natuur en Milieu haar milieugelden (gemeenschapsgeld) misbruikt ten dienste van de intussen breed vertakte georganiseerde misdaad.

Stichting Natuur en Milieu gaat, vanwege haar ondeskundigheid, daarmee zover dat zij daarvoor het malafide bureau Project Research Amsterdam B.V. inschakelt met het oogmerk onderzoekrapporten te laten opstellen en die dan te kunnen gebruiken in een Kort Geding tegen Edelchemie Panheel B.V.; om via het daaruit voortkomende vonnis het betreffende bedrijf dagelijks f.25.000,- te kunnen afpersen. Dit alles met als oogmerk om Edelchemie Panheel B.V. op zeer korte termijn failliet te krijgen.

Door ondeskundigheid wil Stichting Natuur en Milieu het bedrijf Edelchemie Panheel B.V. op deze manier liquideren. Dit ondanks het feit betreffend bedrijf met zijn wereldwijd gepatenteerde nuloptie-technologie alle milieuproblemen kan oplossen. Het zou toch verschrikkelijk jammer zijn dat dit bedrijf ooit zal gaan verdwijnen.

Het samengaan van onze overheid (met name ons Ministerie van VROM) met malafide bedrijven, zoals Hickson Garantor B.V. te Nijmegen (omdat hun belangen parallel lopen en een probleem wordt opgelost) is er de oorzaak van dat Nederland intussen totaal diffuus vergiftigd is met de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen zoals arseenzuur, chroomtrioxide (chroom VI), PAK's, pentachloorfenol, trichloorfenol, dioxines e.d.

Dit betreft de meest gevaarlijke niet afbreekbare en kankerverwekkende stoffen, die niet alleen kanker veroorzaken en onvruchtbaarheid bevorderen, maar ook ons nageslacht verminken en erfelijk schaden. Dit alles hebben wij te danken aan de ondeskundigheid van ons kabinet. Ook onze kinderen die zo leuk jarenlang op gewolmaniseerde kinderspeeltoestellen hebben gespeeld, waar het kankerverwekkende arseenzuur en chroom VI zuur zelfs na 2 jaar nog uitloogt, zullen ons kabinet daar innig dankbaar voor zijn.

Al in 1993 heeft criminoloog Prof. dr. F. Bovenkerk aan toenmalig hoofdofficier van Justitie mr. Ficq van het Arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch gevraagd deze zaak serieus te onderzoeken. Om die reden heeft criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk bij brief van 21 juni 1993 toenmalig hoofdofficier van Justitie mr. Ficq verzocht om ter wille van de bestrijding van collusie thans met een onderzoek te beginnen.

Heden 5 jaar later is mr. Ficq nog steeds niet begonnen met een dergelijk onderzoek. Op dit moment is mr. Ficq als Procureur-generaal de rechterhand van Procureur-generaal mr. A.W.H. Docters van Leeuwen en houdt zich in die hoedanigheid bezig met de bestrijding van de zware milieucriminaliteit; echter zonder daadwerkelijk resultaat. Middels deze brief richt ik aan het kabinet het nadrukkelijke verzoek om naar deze mens- en milieuvernietigende collusie een parlementaire enquête in te stellen.

Behoudens een schriftelijke bevestiging vóór 1 februari 1997, waarin het kabinet mij kenbaar maakt dat zij overgaat tot een parlementair onderzoek naar bovengenoemde collusie, acht ik dit kabinet medeverantwoordelijk en aansprakelijk voor alle mens- en milieuvernietigende schade als gevolg daarvan. In dat geval zal ik tegen dit kabinet (Staat der Nederlanden) onverwijld een rechtszaak aanspannen bij het Europese Hof voor de rechten van de mens. Daarbij zal in ieder geval deze brief worden overlegd.

Deze brief heb ik laten registreren bij de Stichting Sociale Databank Nederland op site adres: sdnl.nl/irm-28.htm

De bij deze brief behorende bijlagen 1 t/m 3 kunt U vinden bij dezelfde Stichting Sociale Databank Nederland op resp. de volgende site adressen:


In afwachting op de beslissing van het kabinet vóór 1 februari 1998, teken ik,


Hoogachtend,


  Ing. A.M.L. van Rooij

  Milieu- en Veiligheidskundige


Bijlagen:

Deze brief bevat een 3-tal bijlagen bestaande uit 9 pagina's.steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: irm-28.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer