Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Beroepschrift tegen weigering informatie (WOB) van Bestuur door B&W Sint-Oedenrode

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            17 oktober 1997
Sint Oedenrode        
Tel. 0413-490387         
Fax. 0413-490386

Afgegeven met bewijs van ontvangst.
Tevens, excl. bijlagen, verstuurd per fax:
073-6816371 op 19 oktober 1997.


Mijn kenmerk: WOB/17107/B. Uw kenmerk: 97/8803 GEMWT V35 AZ.

Betreft: Beroepschrift tegen de weigering om te beschikken op mijn verzoek om informatie van 7 september 1997 op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur door burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode, inzake F. v/d Biggelaar.


Aan:
  Mr. H.F.M. Hofhuis (persoonlijk),
  President van de Arrondissementsrechtbank,
  sector bestuursrecht, Postbus 90155,
  5200 MH 's-Hertogenbosch.


  Geachte Heer Hofhuis.

Hierbij teken ik beroep aan tegen de weigering om te beschikken op mijn verzoek om informatie van 7 september 1997 op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (kenmerk:VOI/07097) door burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode en wel op grond van de volgende motivatie:

Bijgevoegd vindt U mijn verzoek om informatie van 7 september 1997 aan burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode (bijlage).

Ik verzoek U kennis te nemen van de inhoud. Uit die inhoud kunt U opmaken dat burgemeester en wethouders mijn verzoek om toepassing van bestuursdwang hebben afgewezen omdat zij de ingekomen melding van F. v/d Biggelaar op grond van het besluit houtverwerkende bedrijven milieubeheer op 18 maart 1997 hebben geaccepteerd.

Vanwege het feit burgemeester en wethouders blijven weigeren om mij van betreffende ondergetekende acceptatiebeschikking van 18 maart 1997 een afschrift te verstrekken heb ik hen bij brief van 7 september 1997 op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur daarom verzocht (bijlage).

Heden 17 oktober 1997 hebben burgemeester en wethouders mij de verzochte ondergetekende acceptatiebeschikking van 18 maart 1997 nog steeds niet verstrekt.

Zij hebben daarbij het uiterlijke termijn van 30 dagen, waarop zij mij een afschrift hadden moeten verstrekken, met 7 dagen overschreden. Hier is dus zeer nadrukkelijk sprake van het opzettelijk weigeren om te beschikken. Uiterlijke termijnen, zoals die staan genoemd in artikel 6 van de Wet Openbaarheid van Bestuur worden daarbij opzettelijk overschreden. Dit alles met als doel de zware georganiseerde misdaad rondom F. v/d Biggelaar daarmee behulpzaam te zijn.

Ik richt aan U daarom het nadrukkelijke verzoek om binnen 14 dagen na heden (vóór 1 november 1997) middels een beslissing op dit beroepschrift burgemeester en wethouders met een oplegging van een dwangsom van f.10.000,- per dag te verplichten tot het aan mij verstrekken van een afschrift van het verzochte ondergetekende acceptatiebesluit van 18 maart 1997. Tevens verzoek ik U burgemeester en wethouders te veroordelen in de kosten overeenkomstig artikel 8:73; 8:74 en 8:75 Awb.

Dit beroepschrift met oproep tot herstel van de integriteit van ons gerechtelijke apparaat is te vinden op internet pagina irm-16.htm.


Hoogachtend,


  Ing. A.M.L. van Rooij

  Milieu- en Veiligheidskundige


Bijlagen:

Mijn verzoek om informatie van 7 september 1997 op grond van de WOB, (kenmerk:VOT/07097) inzake F. v/d Biggelaar aan burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode. (4 pagina's).

Milieu-onderwerpen
Integriteit Rechterlijke Macht


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: irm-16.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer