Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Maffiapraktijken van Burgemeester en Wethouders te Sint-Oedenrode

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven


         Sint-Oedenrode,
         16 september 1997.

         Tevens verstuurd
         per fax 073-6816371
         op 16 september 1997.Mijn kenmerk: WRA/16097.

Betreft: Maffiapraktijken van Burgemeester en Wethouders rondom
F. v/d Biggelaar, 't Achterom 5a, te Sint-Oedenrode.


Aan: Mr. H.F.M. Hofhuis (persoonlijk),
President van de Arrondissementsrechtbank,
Sector bestuursrecht,
Postbus 90155,
5200 MG 's-Hertogenbosch.


  Edelachtbare Heer Hofhuis,

Uit de diverse brieven van U naar aanleiding van verzoeken om wraking van coördinerend Vice-president mr. P.H.C.M. Schoemaker maak ik op dat U hem en daarmee de zware georganiseerde misdaad binnen uw rechtbank tot het ongelooflijke toe de handen boven het hoofd blijft houden. Burgemeester en Wethouders van Sint-Oedenrode hebben hier weet van en breiden om die reden hun maffiapraktijken uit. Zo ernstig zelfs dat M. van Els (namens B en W) op 22 mei 1997 (tijdens de hoorzitting) de President van de rechtbank opzettelijk van A t/m Z valselijk heeft voorgelicht met als doel F. v/d Biggelaar daarmee met zo'n 4,5 miljoen gulden te verrijken.

Het zal U duidelijk zijn dat met deze misdadige vorm van verrijking veel mensen zich persoonlijk kunnen verrijken. Burgemeester en Wethouders van Sint Oedenrode kunnen deze maffiapraktijken ongestoord blijven uitbreiden vanwege het feit zij weet hebben dat coördinerend Vice-president mr. P.H.C.M. Schoemaker hen daarmee helpt en dat U coördinerend Vice-president mr. P.H.C.M. Schoemaker de handen boven zijn hoofd blijft houden. Bijgevoegd vindt U:

 1. Mijn bezwaarschrift van 30 juni 1997, kenmerk GEM/29067, aan Burgemeester en Wethouders van Sint-Oedenrode (4 pagina's).

 2. Mijn toegezonden nadere stukken van 14 september 1997, kenmerk GEM/14097, aan Burgemeester en Wethouders en de Raad der gemeente Sint-Oedenrode (2 pagina's).

 3. Mijn verzoek om herziening van Uw uitspraak Awb 97/4206 VV van 26 juli 1997, kenmerk: RBB/26077/VH, aan mr. H.F.M. Hofhuis President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (5 pagina's).

 4. Artikel "Burgemeester schakelt vertrouwensarts in" uit Eindhovens Dagblad van 1 september 1992. (1 pagina)

  Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud. Uit die inhoud kunt U opmaken dat door toedoen van met name coördinerend Vice-president mr. P.H.C.M. Schoemaker de gemeente Sint-Oedenrode heeft kunnen uitgroeien tot een bolwerk van de maffia met daarbij Burgemeester P. Schriek aan het hoofd. Ik kan mij niet voorstellen dat U daarvoor de verantwoordelijkheid wilt dragen. Om die reden richt ik aan U het nadrukkelijke verzoek om over te gaan tot een onafhankelijk onderzoek op basis van hoor- en wederhoor van alle betrokken partijen met als doel te komen tot een integere rechtbank.

Bijgevoegd vindt u verder:

 • De brief van 4 september 1997, betreffende "corruptie bij de rechtbank Den Bosch" die J. Hop uit Ermelo aan U heeft verstuurd. (1 pagina). Uit die inhoud kunt u opmaken dat ook inzake de kinderbescherming de misdaad zich binnen Uw rechtbank heeft weten te infiltreren. Gezien het feit de integriteit van Uw rechtbank al geruime tijd in geding is en de openbaarheid van deze rechtsgang niet garandeerd blijkt te zijn meen ik de denkkracht van integere burgers te moeten mobiliseren.

Deze brief met oproep tot herstel van de integriteit van ons gerechtelijke apparaat is te vinden op internet pagina irm-12.htm.

Vertrouwende op een spoedig onafhankelijk onderzoek met als doel te komen tot een integere rechtbank, teken ik,


  Hoogachtend,


   Ing. A.M.L. van Rooij

   Milieu- en Veiligheidskundige

C.c.:
 • Ons anti-misdaad netwerk
 • Deze brief bevat een 5-tal bijlagen, bestaande uit 13 pagina's.


Milieu-onderwerpen
Integriteit Rechterlijke Macht


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: irm-12.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer