Uw bijzondere aandacht voor het hiernavolgende stemt geheel overeen met de ernst van de situatie

Antecedentenregister RM . . . . . . SDN ====> Karel de Werd

Een faxbericht aan de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als gevolg van (klik)

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

spoed
Faxbericht


Van: de Werd K.H.
Telefoon: 06-52294249
Telefoon thuis:

Pagina's: 1
Datum/tffd: 4-03-2003 11:34:43
Onderwerp: Ambtelijke corruptie van Procureur-generaal de Wijkerslooth

Amsterdam d.d. 4 maart 2003

Geachte Lezer,

Uw bijzondere aandacht voor het hiernavolgende stemt geheel overeen met de ernst van de situatie.

De Openbare Aanklager bij de bijzondere rechtspleging, heeft in de media er voor gewaarschuwd dat het naoorlogse gratiebeleid de Nederlandse Bevolking zal gaan opbreken. Want, je kunt de kleur van het politie-uniform van kleur doen veranderen van zwart in blauw, om de bevolking te helpen het verdriet te vergeten; echter structureel wordt daarmede nauwelijks iets veranderd. En juist dat gegeven vormt het toekomstig gevaar voor de rechtszekerheid van alle ingezetenen op Nederlands grondgebied.

Een tweede zeer serieus te nemen signaal, waaruit blijkt dat er iets goed fout zit bij het Openbaar Ministerie (OM) kwam voorkort nog van de ex-procureur-generaal mr. Korvinus. Zij verklaarde in de media, dat zij is afgetreden omdat zij het niet langer aandurfde de gang van zaken bij het O.M. voor haar verantwoordelijkheid te nemen. "U moet mijn aftreden dan ook zien als een signaal naar de samenleving, hoewel ik bang ben dat dit signaal niet zal worden gehoord." (citaat)

Voorkort nog verscheen een ingezonden stuk van een ex-lid van de Rechterlijke Macht te weten mr. J. Oosterhof met de zorgwekkende mededeling dat het O.M. aan verloedering onderhevig is. Het gedrag van het O.M. is er op gericht om verantwoordelijkheden af te schuiven. Helaas wordt dit gedrag door het huidige benoemingsbeleid gecontinueerd. "Nog slechts enkele leden van ons College van Procureurs-generaal kennen hun magistratelijke taak", aldus mr. J. Oosterhof. En nu acht ik het tot mijn burgerplicht u te informeren over de feitelijke omstandigheid, dat het O.M. in verkeerde handen is gevallen. Te weten: in handen van niets ontziende toga-criminelen die onder voorzitterschap van bendeleider Jhr. mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn deel uitmaken van het College van Procureurs-generaal, hierna te noemen "de Bende van Vier" die via de stelling van de Werd als zodanig werd ontmaskerd.

De stelling van de Werd luid: "Een Togacrimineel herkent men volstrekt feilloos aan de motivering van zijn beslissing als een inbreker op zijn vingerafdrukken". Deze stelling is gebaseerd op jurisprudentie van de Hoge Raad der Nederlanden dat beroepshalve gemaakte fouten zwaarder wegen, omdat men in dat geval wordt geacht te weten waarmede men bezig is. Dit geldt per definitie voor de Bende van Vier en hun ondergeschikte bendeleden, gelet op de juridische kennis, ervaring en de volstrekt ontbrekende integriteit die men theoretisch bij hen aanwezig mag achtten aanwezig te zijn.


Bouwfraude gelijk OM-fraude


Maar uw burgerlijke rechten, zoals die bij Formele Wet en internationale verdragen aan allen op Nederlands Grondgebied zijn toegekend worden door het O.M. verhandeld aan de hoogste bieder alsof ware het schroot. Het O.M. stelt zich ondanks art. 29, 4, 11 lidc juncto 12 Ro, 207 lid 1 en 2 Sr. Van de formele wet en internationale verdragen formeel op het standpunt, dat het veelvuldig plegen van meineed ten laste van een goede rechtsgang niet strafrechterlijk hoefde te worden vervolgd. Daartoe zijn zes dwingende uitspraken van de Rechtbank, het Gerechtshof en de Hoge-Raad der Nederlanden - waaronder drie bevelen ex.art. 12i Sv gegeven - volstrekt genegeerd. Dit om er geen enkel misverstand over te laten bestaan dat het O.M terzake heeft plaatsgenomen op de stoel van de Zittende Magistratuur. Het is een uiterst gevaarlijke situatie voor de gehele Nederlandse samenleving, dat Vrouwe Justitia op voorgaande wijze door het Openbaar Ministerie wordt verkracht!

Vervolgens trachtte de Bende van Vier op 16/10/02 middels een motivering die zich kenmerkt door arglistig bedrog en juridische achterlijkheid, het wettigovertuigend bewijs van het voorgaande te verduisteren. Voorgaande asociaal onwettig gedrag, getoetst aan stelling van de Werd, onthult de volta-face van de Wijkerslooth en zijn bendeleden als zijnde ernstig corrupt, waarvan ik formeel aangifte heb gedaan bij de Hoofdofficier van Justitie terzake lidmaatschap van een criminele organisatie ex. art. 140 Sr. Dit in samenspanning en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr ter aanranding van de Nederlandse Rechtsorde.

Voorts heb ik Hare Majesteit de Koningin dringend verzocht al haar invloed aan te wenden tot ontbinding van "de Bende van Vier" - bij gebrek aan wetenschap ook wel genoemd het College van Procureurs-generaal. De rechtszekerheid van een ieder op Nederlands grondgebied vereist dat aan deze zorgwekkende situatie bij het O.M. zoveel mogelijk ruchtbaarheid wordt gegeven; het zij bij deze gedaan en ook via internet op www.sdnl.nl/de-werd.htm Zegt het voort, zegt het voort!

Foto links: De fascistische toga-crimineel jhr. mr. De Wijkerslooth de Weerdesteyn verkracht bij gebrek aan politieke en journalistieke controle met zijn Bende van Vier onze rechtszekerheid met absolute minachting voor de Formele Wet en internationale verdragen. Hij probeerde zelfs op 16/10/02 wettig overtuigend bewijs te verduisteren. Wie houdt deze togacriminelen tegen? Een volk dat dit soort juridisch geboefte bij de rechtspleging accepteert heeft geen recht van spreken indien het door hen wordt geknecht en onteerd. Genoemde toga-fascisten koesteren nog heimelijk de vlag van Hitler in hun onderste bureauladen. Zij zijn het overtuigend bewijs dat het O.M. in verkeerde handen is gevallen. Het betreft hier niets ontziend gewetenloos juridisch geboefte, dat ons gehele rechtssysteem opoffert ter bevrediging van hun primitieve behoeften.

Ik heb gezegd,

K.H. de Werd.

  SDN-rubrieken
  Statusoverzicht van het conflict tussen De Werd en overheid
  Brief aan de President, rechtbank Amsterdam mr. mevr. C.M.T. Eradus
  Karel de Werd signaleert en ontmantelt criminele organisatie ex art. 140 Sr bij justitie
  Het eerste artikel in De Telegraaf van 3 mei 2003
  Het tweede artikel in De Telegraaf van 10 mei 2003
  Openbaar antecedentenregister Rechterlijke Macht
  Kort geding tegen de directie van de Bijlmerbajes
  Het boek van Karel de Werd over zijn gevecht om recht
  Het proces-verbaal van Hendrik Oud en Pieter Keesman, rechercheurs gemeentepolitie Amsterdam
  Corrupte rechters herkent men feilloos aan hun motivering als 'n inbreker aan zijn vingerafdrukken
  Mr. R.W. Asser: De zeer gedetailleerde aangifte van De Werd terzake meineed is zinvol geweest
  Hoofdofficier van Justitie de Wit saboteert schadeclaim van de Werd tegen Staat der Nederlanden
  Brief van de Werd aan de Nationale ombudsman met klacht over College Procureurs-generaal
  Voorstel tot Bijzondere Rechtspleging om de Bende van Vier binnen het OM openbaar te berechten
  Ambtelijk corrupte Procureur-generaal de Wijkerslooth de Weerdesteyn slikt elke belediging
  Uw bijzondere aandacht voor het hiernavolgende stemt geheel overeen met de ernst van de situatie
  De keiharde confrontatie tussen Procureur-generaal de Wijkerslooth en Karel de Werd
  Brief van Karel de Werd aan de Nationale ombudsman met klacht over het OM
  Het levensverhaal van Karel de Werd aan de Nationale ombudsman en strijd tegen het OM
  Brief met prangende vragen aan de Minister van Justitie zijne excellentie J.H. Donner
  Brief van Karel de Werd aan de Nationale ombudsman met klacht over het OM
  Beklag ex.art. 12 Sv van Karel de Werd aan de Advocaat-generaal Gerechtshof Den Haag
  Interview met Karel de Werd met 'n verslag over onwettige manipulatie van Openbaar Ministerie
  Nationale Ombudsman behandelt de klacht van Karel de Werd tegen het Openbaar Ministerie
  Brief met een rekening van 12 miljoen euro van Karel de Werd aan minister Donner
  Brief van Karel de Werd aan minister Donner met uitdagende belediging als nazi

  Verklaring van de vriendin van rechter Eveline van Schaardenburg over de macht van de vakbonden.
  Zij sprak corrupt uit onder druk van de vakbeweging om die af te schermen voor juridische gevolgen

  Rechter van Schaardenburg accepteerde onder druk massa-meineed van vakbondsbestuurders
  Officier van Justitie Mr. Asser blijft weigeren meineed te vervolgen en het getuigenverhoor
  Mr. Asser blijft samen met de bonden traineren en rekken van vakantie naar vakantie
  De griffier erkent als therapeute de druk en macht van de vakbonden en het onrecht

  Terug naar het begin