De keiharde confrontatie tussen Procureur-generaal de Wijkerslooth en Karel de Werd


Antecedentenregister RM . . . . . . SDN ====> Karel de Werd

Een faxbericht aan de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als gevolg van
Het levensverhaal van Karel de Werd aan de Nationale Ombudsman en de strijd tegen het OM

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

En nu is het afgelopen met traineren

Faxbericht

Van: de Werd K.H.
Telefoon: 06-52294249

Pagina's: 2

Datum/tffd: 4-04-2003 11:34:43

Onderwerp: Ambtelijke corruptie van Procureur-generaal de Wijkerslooth

Amsterdam d.d. 4 april 2003

Geachte Lezer,

Daderprofiel van Jhr. mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn

Genoemd juridisch gedrocht woont in leiden aan de Woudense Singel no. 20, tot schande van deze gemeente en is geboren uit gebrek aan journalistiek / politieke controle, waarbij zijn adellijke titel zich zodanig in zijn decadente hersencellen heeft gemanifesteerd, dat hij zichzelf als een soort Übermensch boven de formele Wetgever heeft geplaatst. Dit, terwijl hij feitelijk als Untermensch functioneert, waarbij hij ter bevrediging van zijn primitieve lustgevoelens in strijd met de Formele Wet en Internationale Verdragen van zijn slachtoffers eist dat zij genoegen dienen te nemen met de motivering van zijn beslissingen op juridisch volstrekt achterlijk, arglistig en bedrieglijk niveau. Juist omdat dit voor hem de enige mogelijkheid biedt Vrouwe Justitia ongestraft aan te kunnen randen, waaruit feitelijk moge blijken dat hij al geruime tijd met zijn ambtseed ex. art. 29 Ro z'n adellijke aars heeft afgeveegd!

Genoemd juridisch monster, behoort tot één van de vele rotte appelen in de 'fruitmand' van Vrouwe Justitia. Hij is door en door corrupt en als zodanig op heterdaad betrapt via de stelling van de Werd, toen hij op 16/10/02 trachtte het wettig overtuigend bewijs te verduisteren. En dat in de feitelijke omstandigheid dat het Openbaar Ministerie (nota bene als wetshandhaver) ter bevrediging van de financiële vraatzucht der commerciële advocatuur, hij zich ondanks art. 4, 29, 11l idc juncto 12 Ro, 207 lid 1 en 2 Sr, de Formele Wet en Internationale Verdragen, formeel de stelling betrok dat het veelvuldig plegen van meineed ten laste van mijn juridische belangen en onafhankelijke rechtspleging, niet strafrechterlijk diende te worden vervolgd. Daartoe waren zelfs zes dwingende uitspraken van de Rechtbank, het Gerechtshof en de Hoge Raad der Nederlanden gedaan, waaronder drie bevelen van het Gerechtshof ex. art. 12i Sv gegeven, die volstrekt werden genegeerd. Dit om terzake er geen enkel misverstand over te laten bestaan dat hij en soortgelijk juridisch geboefte heeft plaatsgenomen op de stoel van de Zittende Magistratuur. En dat levert een uitermate gevaarlijke situatie op voor de rechtszekerheid en het welzijn van allen op Nederlands grondgebied.

Genoemd individu valt in de categorie uitermate gevaarlijke, volstrekt gewetenloze togacriminelen die middels misbruik van hun ambtelijke bevoegdheden rechtzoekenden maatschappelijk, financieel en psychisch ter ziele helpen. Dit ter bevrediging van hun ziekelijke geest, wat bij hen resulteert in een machtsorgasme, dat vergeefs op wordt gezocht, terwijl hun eigen vrouw via hun secretaresse wordt kenbaar gemaakt dat de vergadering wat uitloopt! Genoemd individu is bijzonder schadelijk voor de gehele Nederlandse samenleving, daar hij de door hem en op kosten van de belastingbetaler vergaarde juridische kennis en ervaring misbruikt als drug voor zijn decadente hersencellen. Het valt dan ook bijzonder te betreuren dat zijn ouders tijdens de gemeenschap geen condoom hebben gebruikt, waardoor de Nederlandse samenleving thans met dit juridisch gedrocht zit opgescheept.

Hij is bijzonder gewiekst als het er om gaat zijn zwaar criminele activiteiten te verbergen, zo verklaarde hij voor de parlementaire bouwfraudecommissie zonder blikken of blozen of stotteren, dat de omstreden schikkingen die werden getroffen over de bouwfraude berusten op een misverstand tussen hem en het Haarlemse Parket; hetgeen zelfs zonder enig voorbehoud werd geloofd, ondanks het feit dat hij er ambtshalve juist voor wordt betaald om er voor te zorgen dat dit soort misverstanden niet kunenn voorkomen.

Voorts verscheen deze juridische boef op de TV om te verklaren dat hij best kon begrijpen dat de burger het uiterst vervelend zou vinden indien zijn fiets zou worden gestolen, terwijl hij vrijwel terzelfder tijd bezig was hun burgerlijke rechten te verkrachten, waarbij hij op liederlijke wijze zijn ondergeschikten misbruikt. Da zijn veelal wat minder bekwame, willoze figuren die bij gebrek aan juridisch inzicht met de hakken over de sloot hun tentamens hebben gehaald en derhalve geen eigen advocatenkantoor kunnen voeren. Die willen slechts hun baan kunnen behouden door voor hem onder het motto:

'Befehl ist Befehl' als volstrekt willoos werktuig te functioneren.

Kortom het betreft hier een juridische rat die via duistere benoeming en zijn ellebogen omhoog is gekropen naar een functie die zich evenmin met hem verdraagt als water en vuur, evident waarom hij geen zinnige bijdrage aan een behoorlijke rechtspleging kan leveren. Zijn slachtoffers zijn bijzonder kwetsbaar, omdat zelfs de meest gewiekste advocaten het niet aandurven hen rechtsbijstand te verlenen. De oorzaak daarvan ligt in de ambtseed van de advocaat waarin staat vermeld, dat de advocaat eerbied dient te hebben voor de Rechterlijke Macht waarvan ook dit juridisch zwijn deel uitmaakt!

Tot zo ver dit daderprofiel van Jonkheer de Wijkerslooth de Weerdesteyn, onder het voorbehoud dat het misdadig gedrag van genoemd individu niet wordt veroorzaakt door een hersentumor groter dan een tennisbal !

Gelet op de onaantastbaarheid van genoemd juridisch monster, kan de Nederlandse samenleving slechts wensen dat hij geheel gratis en ten spoedigste een agressieve kanker krijgt op een plaats waar de dokter oook met chemotherapie niet bij kan komen. In dat geval dient zijn crimineel vergaard vermogen aan de samenleving toe te vallen, ter verdeling aan zijn slachtoffers en kan Vrouwe Justitia in naam van het door hem geschonden recht op zijn graf schijten namens allen die hij ter bevrediging van zijn primitieve lustgevoelens maatschappelijk, financieel en psychisch ter ziele heeft geholpen. Het percentage stront in de toga van genoemd individu is 100%. Het algemeen belang vereist derhalve dat hij zijn toga ten spoedigste aan de kapstok hangt, daar genoemd individu blijkens de inhoudelijke strekking van deze publicatie nog slechts geschikt is om vliegen te vangen.

Als Voorzitter van de Vereniging Recht op Recht, heb ik zeer schrijnende gevallen meegemaakt, als gevolg van de feitelijke omstandigheid dat togacriminelen als de Wijkerslooth gedekt door tuchtwetgeving, onverdiend maatschappelijk aanzien en de zeer ernstige leemtes in de formele Wet burgers maatschappelijk, financieel en psychisch te gronde hebben geholpen. Dit ter bevrediging van hun strikt primitieve instincten. Ik heb op grond van mijn zeer ruime ervaring met togacriminelen de stelling van De Werd ontwikkeld, die het mogelijk maakt om criminele elementen bij de rechtspleging op uitermate effectieve en goedkope wijze, dus zonder gouden handdruk, uit de Rechterlijke Macht te verwijderen.

    De stelling van de Werd is gebaseerd op vaste jurisprudentie van de Hoge Raad der Nederlanden, die stelt dat beroepshalve gemaakte fouten zwaarder wegen, omdat men beroepshalve wordt geacht te weten waarmede men bezig is en luid als volgt:
    "Togacriminelen herkent men feilloos aan de motivering van hun beslissingen als een inbreker aan zijn vingerafdrukken, omdat hun bekentenis daarin ligt opgesloten". Einde citaat.

    Via deze stelling werd de Wijkerslooth op 16/10/02 op heterdaad betrapt, toen hij de volgende zinsnede motiveerde ik citeer:
    "In de archieven en de registratiesystemen van het O.M. heeft men niets aangetroffen waaruit zou kunnen blijken dat de bevelen van het Gerechtshof niet werden opgevolgd". Einde citaat.

Elke jurist die het zou wagen een dergelijke zinsnede te citeren pleegt juridische zelfmoord, dus ook de Wijkerslooth die zich nog probeerde in te dekken middels de mededeling dat hij het op prijs stelde te vermelden, dat zijn motivering in nauw overleg met landsadvocaat tot stand was gekomen. Echter, die durfde het evenals geen enkele jurist aan om de juridisch geciteerde achterlijke zinsnede van de Wijkerslooth voor zijn rekening te nemen. De Wijkerslooth citeerde genoemde juridisch leugenachtige zinsnede als 'Voorzitter van het College van Procureurs-generaal' dus als wetsdeskundige en is derhalve ook blijkens bovenvermelde vaste jurisprudentie van de Hoge Raad der Nederlanden ernstig corrupt.

Genoemd individu probeerde met zijn ondeugdelijke motivering - die ontegenzeggelijk de sfeer ademt van arglistig bedrog in overtreffende trap - het wettig overtuigd bewijs te verduisteren. Dit onder van de feitelijke omstandigheid dat het OM zich als wetshandhaver ondanks art. 4, 29 Ro en 207 lid 1 en 2 Sr formeel de stelling heeft betrokken, dat het zeer veelvuldig plegen van meineed ter aanranding van mijn juridische belangen en behoorlijke rechtspleging niet strafrechterlijk diende te worden vervolgd. Daartoe werden zes dwingende uitspraken van de Zittende Magistratuur, waaronder zelfs drie bevelen van het Gerechtshof ex. art. 12i Sv volstrekt genegeerd. Ik zal er geen enkele twijfel over te laten bestaan, dat het OM zodoende terzake heeft plaatsgenomen op de stoel van de Zittende Magistratuur en de Formele Wetgever uitgeschakeld.

Hoe gevaarlijk de situatie bij de Gewapende Macht al uit de hand is gelopen moge wel blijken uit het art. in de telegraaf d.d. 5 maart 2003, waaruit blijkt dat onder de eindverantwoordelijkheid van de Wijkerslooth burgers ernstig worden mishandeld door de Gewapende Macht, en het opmaken van valse proces-verbalen onder ambtseed veelvuldig voorkomt. Sinds geruime tijd komen er ernstige signalen vanuit de Gewapende Macht zelf en uit de samenleving, waaruit blijkt dat het OM in verkeerde handen is gevallen. Als zelfs Procureur-generaal de Wijkerslooth zijn integerheid heeft verkwanseld, wat verwacht men dan van zijn ondergeschikten? Getoetst aan de stelling van de Werd is de Wijkerslooth zeer ernstig corrupt gebleken, door zijn beslissing te motiveren op juridisch arglistig, vrijwel achterlijk niveau.

Blijkens art. 11 lid c juncto 12 Ro heeft de Formele Wetgever er rekening mee gehouden dat togacriminelen als de Wijkerslooth geen enkele bemoeienis met rechtspleging behoren te hebben. Integendeel, anders dan uit hoofde van ziekte en/of gebreken functioneerde de Wijkerslooth op juridisch onvolwaardig niveau en daarop heeft de Formele Wetgever blijkens genoemde artikelen het onmiddellijk oneervol ontslag bij de Rechterlijke Macht gesteld. Het wordt de allerhoogste tijd, dat 11l idc juncto 12 Ro wordt geactiveerd. Ik heb daartoe de Wijkerslooth aangemerkt als zijnde een verdachte in de zin van art. 27 Sv. Binnenkort zal het Gerechtshof via de art. 12 Sv procedure op mijn verzoek beslissen of genoemd individu strafrechterlijk dient te worden vervolgd.

De kans dat een bevel ex. art. 12i door het Gerechtshof wordt gegeven is statistisch nog geen 2% ondanks dat feitelijk gegeven heeft het OM op mijn verzoek al drie bevelen van het Gerechtshof ex. art. 12i Sv bekomen en genegeerd. Alvorens het Gerechtshof met het vierde bevel komt dit keer tot het strafrechterlijk vervolgen van de Togacrimineel de Wijkerslooth, zal het OM eerst formeel bij het Gerechtshof moeten verklaren met ingang van welke datum zij de Formele Wetgever en de Rechtsmacht van de Zittende Magistratuur weer erkent en/of het vierde bevel van het Gerechtshof evident daaraan wel door het OM zonder enig voorbehoud wordt opgevolgd.

Het Openbaar Ministerie doet als jarenlang verwoede pogingen om mij te vervolgen terzake enkelvoudige belediging, omdat mijn gebruik van vrijheid van meningsuiting tegen hun malafide activiteiten kennelijk niet bevalt. Ik heb inmiddels een wig tussen Zittende en Staande Magistratuur weten te drijven, want tot op heden hebben zich drie politierechters teruggetrokken op grond van mijn wrakingincidenten, waarbij ik aanvoerde dat er geen recht kan worden gesproken zolang de Officier van Justitie zich nog in de stoel van de Rechter bevindt. Die moet daar eerst uit, ten behoeve van Vrouwe Justitia en de toekomst van onze kinderen.

Het is mijn burgerplicht om daaraan een bijdrage te leveren, ook ik heb kinderen op deze verrotte wereld gezet, dus er voor te zorgen dat ook zij in de toekomst hun wettelijke bescherming zoals bij Formele Wet en Internationale Verdragen toegekend kunnen behouden. Daartoe is o.m. nodig, dat de Wijkerslooth definitief zijn toga aan de kapstok hangt, zelfs voor dat hij op juridisch vrijwel achterlijk niveau begon te motiveren, gaf hij al duidelijke signalen af waaruit bleek, dat zijn integriteit sterk te wensen overliet.

Ondanks dat ik hem, met verwijzing naar het voorgaande, dringend heb verzocht zich niet in te laten met onbetamelijke zaken, heeft hij dat toch gedaan, er daarbij natuurlijk van uitgaande dat de pakkans, gelet op de zeer ernstige leemtes in de Formele Wet en het gebrek aan politieke en journalistieke controle vrijwel nihil zal zijn. Welnu, de ernstige leemtes in de Formele Wetgeving terzake heb ik opgevuld met de stelling van de Werd. Wat het gebrek aan journalistieke en politieke controle betreft, waak ik er als motiveringsdeskundige persoonlijk over dat genoemd individu zijn langste tijd bij Justitie heeft gehad. Zijn wapen was ondeugdelijk motiveren en slepend houden, zodat rechthebbende maatschappelijk, financieel en psychisch te gronde gaat alvorens recht kan geschieden,

Mijn wapen tegen zijn soort is de stelling van De Werd, gebaseerd op vaste jurisprudentie van de Hoge Raad der Nederlanden, de feitelijke waarheid en vrijheid van meningsuiting niet te vergeten, de Wijkerslooth zal nimmer in staat blijken te zijn zich te weer te stellen tegen deze uitermate zware beschuldigingen van een dakloze. Wat is er dan nog over van de waardigheid van zijn ambt en of zijn geloofwaardigheid? U hebt het begrepen, het zal niet lang meer duren of de Wijkerslooth staat samen met mij bij het Huis voor Onbehuisden onder de douche. Dat laatste is nog twijfelachtig, immers ik heb hem eveneens zowel in persoon als hoofdelijk verantwoordelijk gesteld voor de schade met zijn gehele persoonlijk vermogen. Dus als alles volgens het recht verloopt staat hij daar alleen onder de douche bij het H.V.O. en woont de Werd tot zijn ongenoegen op de Woudense singel no. 20 als ereburger van die stad.

K.H. de Werd,

Voorzitter van de Vereniging Recht op Recht,De Vereniging Recht op Recht, stelt zich ten doel te komen, tot handhaving van rechten zoals bij Formele Wet en Internationale Verdragen aan een ieder op Nederlandsgrondgebied toegekend, zonder aanzien des persoons en/of maatschappelijke status.

Amsterdam d.d. 5 maart 2003.

De onderstaande foto is officieel aangeboden aan de balie van het Openbaar Ministerie op 2 april 2003 (zie stempel)