Fraude met oude stortplaatsen op Twee Vandaag van 18 juli 2001

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

De Pikmeer-arresten van de Hoge Raad maken ambtenaren tot milieucriminelen

Ing. A.M.L. van Rooij is directeur van het Ecologisch Kennis Centrum in Stint-Oedenrode

    FRAUDE MET OUDE STORTPLAATSEN


Ook wethouder C. van Rossum (CDA) van de gemeente Sint Oedenrode, tevens lid van de landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling, maakt zich schuldig aan grootschalige fraude bij het al dan niet als uitruilbaar aanmerken van "voormalige stortplaatsen" binnen de ruilverkaveling van Sint Oedenrode.

    door Ad van Rooij.

Wethouder C. van Rossum van de gemeente Sint Oedenrode vertegenwoordigt de gemeente in de landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling van Sint Oedenrode.

Op de voormalige stortplaatsen "Mosbulten" en "Rijtvenweg" heeft de gemeente Sint Oedenrode jarenlang gevaarlijk afval gedumpt in strijd met de voorschriften uit hun hinderwetvergunningen die op betreffende locaties rustten. Als gevolg hiervan zijn deze voormalige stortplaatsen sterk verontreinigd met enorme hoeveelheden uiterst gevaarlijke stoffen als Benzeen, Tolueen, Cadmium, Kwik. Voor wat betreft de "Mosbulten" gaat het om een sterke bodemverontreiniging met een oppervlakte van 8 hectare en een diepte van 10 meter en een hoeveelheid van 800.000 m3. Voor wat betreft de "Rijtvenweg" gaat het om een sterke bodemverontreiniging met een oppervlakte van 7,5 hectare en een diepte van 2 meter en een hoeveelheid van 150.000 m3. Let wel !! Het milieuverantwoord verwerken van dergelijk gevaarlijk afval kost tussen de 2000 en 4000 gulden per m3, hetgeen voor de "Mosbulten" en "Rijtvenweg" neerkomt op 2 3 miljard gulden.

Al in 1984 heeft onderzoek, uitgevoerd in opdracht van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Oedenrode, uitgewezen dat deze voormalige stortplaatsen "Mosbulten" en "Rijtvenweg" sterk verontreinigd zijn met o.a. Benzeen, Tolueen, Cadmium, Kwik, Lood, Fenolen, Chloorbenzenen, Xylenen.

Ondanks deze wetenschap heeft huidig wethouder C. van Rossum, als lid van de landinrichtingscommissie, deze levensgevaarlijke gifbelten van enorme omvang tegenover de voorzitter en overige leden van de landinrichtingscommissie Ruilverkaveling Sint Oedenrode verzwegen. Door dit te verzwijgen heeft de landinrichtingscommissie betreffende voormalige oude vuilnisstortplaatsen "Mosbulten" en "Rijtvenweg" als "uitruilbaar" aangemerkt en als zodanig niet opgenomen op de Randvoorwaardenkaart. Welke kaart dient ter informatie en ondersteuning ten behoeve van grondeigenaren om hun nieuwe gronden te beoordelen en selecteren. Hiermee poogt wethouder C. van Rossum datgene wat de gemeente Sint Oedenrode heeft vergiftigd niet bekend te maken of door middel van uitruil aan derden over te dragen om daarmee de gemeente, als vervuiler, te vrijwaren van enorme schadeconsequenties.

Wethouder C. van Rossum maakt zich hierbij dan ook zeer nadrukkelijk mede- schuldig aan fraude van enorme omvang. Deze grootschalige fraude van wethouder C. van Rossum wordt des te opmerkelijker omdat de voormalige stortplaats "Wolfswinkel", waar de bodem nooit is onderzocht op verontreinigingen, door hem gedeeltelijk als "niet-uitruilbaar" vanwege verontreiniging wordt aangemerkt. Het betreft hier juist dat gedeelte waar een particulier eigenaresse van is. Het gedeelte van dezelfde voormalige stortplaats "Wolfswinkel" waar Staatsbosbeheer en BBL eigenaar zijn wordt aangemerkt als "uitruilbaar". Dit gedeelte wordt dan ook uitgeruild en geaccepteerd als landbouwgrond door de nieuwe eigenaar.

Op deze manier helpt wethouder C. van Rossum Staatsbosbeheer en BBL met het overhevelen van een mogelijk sterke verontreinigde locatie naar de nieuwe eigenaar. Het is hierbij goed te weten dat de gemeente Sint Oedenrode destijds de hinderwetvergunning heeft verleend aan de gemeente Son voor de stort van afval in de voormalige Dommelarm "Wolfswinkel" en dat op grond van de voorschriften uit die hinderwetvergunning daar absoluut geen bodemverontreinigende stoffen en zeker geen chemisch afval mocht worden gestort. Kennelijk is wethouder C. van Rossum op de hoogte van het feit dat met oogluikende toestemming van de gemeente Sint Oedenrode als bevoegd gezag in strijd met de hinderwetvoorschriften ter plaatse door de gemeente Son grote hoeveelheden chemisch afval zijn gestort en wil wethouder C. van Rossum, de huidige eigenaresse hiermee opzadelen. Dit in tegenstelling tot Staatsbosbeheer en de BBL die beiden dankzij de ruilverkaveling van hun verontreinigde gronden afkomen en dus van aanzienlijke onderzoeks- en saneringskosten.

Een Landinrichtingsdienst die pretendeert de belangen van o.a. de Landbouw tuinbouw en veeteelt te behartigen is bewust bezig boeren, particulieren te bedotten en het ecologische systeem te ondergraven.

Een fraude van een dergelijke omvang heb ik nog niet eerder meegemaakt. Met het blootleggen van deze massale giffraude binnen de gemeente Sint Oedenrode mag Sint Oedenrode zich vanaf heden niet alleen de "Groenste gemeente van Europa" noemen, maar ook de "meest verontreinigde gemeente van Europa".

Waar blijft de strafrechtelijke aanpak van deze massale fraude rondom de oude vuilnisstortplaatsen in Sint Oedenrode ???

(Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Al hetgeen hij hierboven heeft geschreven kan hij staven met feitelijke bewijsstukken. Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u vinden bij de stichting Sociale Databank Nederland op internetadres www.sdnl.nl/ekc.htm

    2 Vandaag over milieuschandaal aan de Mosbulten, Rijtvenweg en Wolfswinkel in St. Oedenrode