Collusie verrijkt witteboordcriminelen met miljarden

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

politici en hoge ambtenaren kunnen hun bevoegdheden misbruiken

Overheden misbruiken dwangsom-, gedoog-, en subsidie-bevoegdheden

    Wat is collusie?

Collusie is een heimelijke verstandhouding, waarbij politici en hoge ambtenaren hun bevoegdheden misbruiken om daarmee persoonlijk voordeel te hebben. Het is de meest erge vorm van corruptie. Onze landelijke en lokale politiek is verregaand in de greep van collusie. Wanneer vanuit de Europese commissie hiertegen niet snel wordt opgetreden dan zal Nederland hieraan ten onder gaan.

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

Wie denkt dat een bankovervaller de grootste dief is heeft het goed mis. Onze landelijke en lokale overheden zijn de grootste dieven. Zij misbruiken op grote schaal hun dwangsom-, gedoog-, en subsidie-bevoegdheden om de dekmantelbedrijven, die ten dienste staan van de zware georganiseerde misdaad, met miljoenen guldens te bevoordelen en om bij eerlijke bedrijven en rechtschapen burgers op onrechtmatige wijze kapitalen weg te halen. Zij genieten hierbij de steun van ons Openbaar Ministerie en de rechtbanken. De Tweede Kamer lijkt niet te bestaan. Schijndemocratie in optima forma!

    Een extreem voorbeeld hiervan is het volgende:

Enkele ambtenaren bereidden de bestrijdingsmiddelenwet voor met daarin de ernstige tekortkoming; dat bij de toelating van een bestrijdingsmiddel geen rekening wordt gehouden met de afvalfase van dat bestrijdingsmiddel. Deze 'gebrekkige' bestrijdingsmiddelenwet, waarvoor de ministers van VWS, VROM, LNV en SZW verantwoordelijk zijn, werd door de Tweede Kamer goedgekeurd. Dit 'gebrek' in de bestrijdingsmiddelenwet heeft ervoor gezorgd dat Nederland vergiftigd kon worden met miljoenen kilogrammen hoog giftige kankerverwekkende stoffen; een Tjernobyl-ramp in het kwadraat. Desbetreffende ministers en Tweede Kamerleden willen deze fout niet erkennen, vanwege gezichtsverlies, en de daaruit voortvloeiende gigantische schade. Hier ligt de basis van het misbruiken van dwangsom-, gedoog-, en subsidie-bevoegdheden binnen de landelijke en lokale overheden, de Rechterlijke Macht en het Openbaar Ministerie.

De Stichting Natuur en Milieu ontvangt jaarlijks miljoenen guldens milieusubsidie van het ministerie van VROM. Zij kregen van hun broodheer, Ed Nijpels, de voormalige minister van VROM, de opdracht om reclame te maken voor het gebruik van met arseen en chroom VI gewolmaniseerd hout. Aan deze reclamecampagnes zijn tussen 1988 en 1991 honderden duizenden guldens milieusubsidie besteed. Het resultaat is dat geheel Nederland vergiftigd is en wordt met de zwarte lijststoffen arseen, chroom VI, PAK's, e.d.

Ad van Rooij (de schrijver van dit artikel) heeft na een drie jaar lange strijd tegen Stichting Natuur en Milieu, hen ervan overtuigt dat zij moesten stoppen met hun reclame voor het gebruik van gewolmaniseerd hout. Met de reclame werd gestopt in 1991. Anton Nigten, als woordvoerder van de milieuorganisatie's, erkende dat Stichting Natuur en Milieu al die jaren fout zat.

In 1991 heeft Wilbert Willems van Groen Links in de Tweede Kamer een motie ingediend om het gebruik van arseenhoudende wolmanzouten te verbieden. Deze motie werd op 12 november 1991 door de Tweede Kamer aangenomen. Echter voormalig minister Hans Alders van VROM, weigerde uitvoering te geven aan deze beslissing van de Tweede Kamer. Oorzaak collusie tussen bestuur en kapitaal! De Stichting Natuur en Milieu steunde broodheer Hans Alders en trad daartegen niet op. Ook de Tweede Kamer liet het afweten.

Op 16 maart 1995 liet de Stichting Natuur en Milieu via het Landelijk Milieu Overleg een persbericht uitgaan. Daarin maakten zij bekend dat de houtimpregneerbedrijven; Hickson Garantor B.V. te Nijmegen, Hickson Garantor B.V. te Amsterdam, Foreco te Dalfsen en de Gebr. Van Aarle B.V. te Sint Oedenrode de Post Seveso-richtlijn overtreden en als zodanig een chemische ramp kunnen veroorzaken van een omvang als die in Seveso (Italië) zonder dat de verre omgeving daartegen is beschermd. Het overtreden van de Post Seveso-richtlijn wordt in Europees verband aangemerkt als een van de zwaarste milieumisdrijven. Desondanks start Stichting Natuur en Milieu hiertegen geen kort geding; zij steunen hiermee hun broodvrouwe minister Margaretha de Boer van VROM

Bij besluit van 22 december 1995 keurt de minister van VROM (Magaretha de Boer) de tijdelijke stimuleringsregeling duurzaam bouwen goed. Deze regeling zorgt ervoor dat particulieren die met arseen en chroom VI geïmpregneerd hout in de bouw gebruiken, dat onder de dekmantel van het 'komo-keur' wordt verkocht, daarvoor tot 75% milieusubsidie krijgen van ons ministerie van VROM. Om de consument over deze subsidiemogelijkheid te informeren worden door het ministerie van VROM, via de lokale overheden, miljoenen folders uitgegeven onder de kop 'milieuvriendelijk verbouwen?/subsidie duurzaam bouwen'. Op deze manier zijn door het ministerie van VROM vele miljoenen guldens milieusubsidie uitgegeven aan particulieren die met arseen- en chroom VI geïmpregneerd hout hebben gekocht en verwerkt. De Stichting Natuur en Milieu steunt ook deze subsidieverlening van de minister van VROM en treedt daartegen niet op (subsidiecorruptie!)

Hiermee is aangetoond dat Stichting Natuur en Milieu niet voor de natuur en het milieu opkomt, maar meewerken aan subsidieverlening voor een algehele milieuvernietiging. Dit toont het ware gezicht van Stichting Natuur en Milieu. Deze subsidieverlening van gewolmaniseerd hout heeft ertoe geleid dat er bij de houtimpregneerbedrijven een tekort aan productiecapaciteit optrad; zo ook bij de Gebr. Van Aarle B.V. te Sint Oedenrode. Burgemeester Piet Schriek en de verantwoordelijke wethouders Jan Jansen, Mari Thijssen en Cees van Rossum van de gemeente Sint Oedenrode dachten creatief mee aan de gewenste uitbreidingsmogelijkheden van houtimpregneerbedrijf Gebr. Van Aarle B.V. in het kwetsbare Dommeldal van Sint Oedenrode.

Zij hebben hiervoor R. v/d Biggelaar, familie en buurman van de Gebr. Van Aarle B.V., benaderd. Via R. v/d Biggelaar, als dekmantel, hebben burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode al 6 jaar lang alle mogelijke middelen beproefd om zo'n 2 ½ ha. agrarische grond van v.d. Biggelaar, grenzend aan de Gebr. Van Aarle B.V. om te zetten tot industriegrond t.b.v. een houtbewerkend bedrijf, waarna de gebr. Van Aarle B.V. zijn houtimpregneerbedrijf met zo'n 2 ½ ha. zal kunnen uitbreiden. Dat is de werkelijke reden dat R. v/d Biggelaar van de gemeente Sint Oedenrode al ruim zes jaar lang alles mag doen wat God heeft verboden.

Hij mag ter plaatse al zes jaar lang een houtverwerkend bedrijf in werking hebben en houden in strijd met het bestemmingsplan zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning (gedoogcorruptie!). Dit alles is gelegaliseerd via de overgangsbepalingen van het nieuwe bestemmingsplan. Met een pennenstreek van de gemeenteraad heeft R. v/d Biggelaar zijn 2 ½ ha. agrarische grond à f.6,- per m2 weten om te zetten tot 2 ½ ha. industriegrond van f.200,- per m2.

Hiermee is R. v/d Biggelaar in een klap bijna 5 miljoen gulden rijker geworden. (diefstalcorruptie!). R. v/d Biggelaar mag ter plaatse ook gesplitst wonen in strijd met de bestemming. Andere bewoners in Sint Oedenrode, waaronder H. Ketelaars, krijgen voor hetzelfde vergrijp een dwangsom van f.75.000,- opgelegd (dwangsomcorruptie!).

Burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode behoeven niet te vrezen dat zij voor het plegen van de hierboven gedoog-, dwangsom- en diefstal-corruptie worden aangepakt. Zij genieten namelijk de volledige steun van o.a. mr. P.H.C.M Schoemaker (coördinerend vice president) en mr. W.C.E. Winfield (fungerend president) van de Rechtbank te 's-Hertogenbosch. Zij genieten hierbij ook de steun van mr. G. Bos, milieuofficier van justitie bij het Arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch; hij zorgt ervoor dat niet strafrechtelijk wordt opgetreden en houdt dit alles als persofficier 'onder de pet'.

De hierboven omschreven collusie, waarbinnen het ministerie van VROM een hoofdrol speelt, is er de oorzaak van dat geheel Nederland is vergiftigd met zwarte lijststoffen, waaronder de kankerverwekkende stoffen arseen, chroom VI en PAK's.

Het bedrijf Edelchemie te Panheel beschikt over de 'nuloptie-technologie' waarmee deze milieu vergiftiging grotendeels kan worden opgelost. De minister van VROM erkent dat. Desondanks werd in 1997 door Stichting Natuur en Milieu, die voor 80% afhankelijk is van milieusubsidie van VROM, een kort geding gestart tegen Edelchemie, waarin zij de president van de rechtbank te Roermond, hebben verzocht om dat bedrijf een dwangsom van f.25.000,- per dag op te leggen voor elke dag dat Edelchemie de geurnorm overtreedt.

Het is hierbij goed te weten dat de stank grotendeels werd en wordt veroorzaakt door de rioolzuiveringsinstallatie van het Zuiveringschap Limburg dat pal naast het bedrijf van Edelchemie is gelegen, en dat de Stichting Natuur en Milieu deze geuremissie ten onrechte toeschrijft aan Edelchemie. Het is hierbij tevens goed te weten dat Stichting Natuur en Milieu de geconstateerde geuremissie niet heeft gebaseerd op geurmetingen maar op bevindingen van snuffelaars. Dit zijn mensen die met hun neus snuffelen en dan op papier zetten wat de geuremissie is. Stichting Natuur en Milieu (VROM) heeft deze snuffelaars betaald en dus bepaald wat zij over geuremissie afkomstig van Edelchemie in hun rapport moesten opschrijven.

Op deze manier heeft Stichting Natuur en Milieu gepoogd om Edelchemie geliquideerd te krijgen. Dit alles met de bedoeling om hiermee de nuloptie-ontgiftigingstechniek van Edelchemie uit te schakelen, zodat verdere vergiftiging van Natuur en milieu ongestoord kan doorgaan. Inmiddels heeft het ministerie van VROM een 'alternatieve' route bedacht voor verwerking van fotografisch gevaarlijk afval via de AVR in Rotterdam. Onder andere het totaal niet afbreekbare bromide gaat nu diffuus het milieu in.

De verglazingstechnologie (nuloptie) van Edelchemie, geroemd in het meerjarenplan II verwerking gevaarlijk afval, geroemd als minimum standaard, is afgedankt door het Ministerie van VROM, zogenaamd omdat Edelchemie milieuproblemen zou hebben (de snuffelaars van de Stichting Natuur en Milieu). Zo werkt subsidiecorruptie. De Tweede Kamer lijkt niet te bestaan.

Ook ir. G.C. van Wijnbergen, de vice-voorzitter van het College van de Toelating bestrijdingsmiddelen (CTB), speelde een belangrijke rol bij de toelating van giftige wolmanzouten voor de verduurzaming van hout. De ontgiftigingstechniek van Edelchemie was hem dan ook een doorn in het oog. Om die reden heeft de heer Wijnbergen, als voorzitter van het Zuiveringschap Limburg, aan Edelchemie zodanige lozingsvoorschriften opgelegd dat betreffend bedrijf die altijd moest en nog steeds moet overtreden, waarna hij vervolgens middels het opleggen van allerlei dwangsommen Edelchemie naar hartelust honderdduizenden guldens afhandig kon maken. Hier is sprake van een dwangsomcorruptie in zijn meest ernstige vorm.

    Hoe heeft het zover kunnen komen?

Het antwoord hierop luidt als volgt: Onze politiek en gesubsidieerde milieuorganisaties zijn zodanig in de greep van deze stiekeme samenspanning dat men van hen niets meer behoeft te verwachten. Zij hebben gekozen voor een politiek die de toekomst van onze kinderen, waaronder hun eigen kinderen, steelt. Laten we dit niet langer meer gedogen!

    Waar blijven de klokkenluiders en de nieuwsgierige journalisten?

Noot:

Ad van Rooij is betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Een enorme hoeveelheid informatie over dit soort zaken is te vinden op de zojuist uitgebrachte CD-rom van de stichting Sociale Databank Nederland. Ga maar eens kijken op hun internetsite www.sdnl.nl en/of stuur een berichtje naar het Kleintje Muurkrant en je ontvangt zo'n schijfje, zeer de moeite waard, echt waar…

(Ad van Rooij is betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum B.V. te Sint-Oedenrode.)