Nederlandse koeien vergiftigd door zware metalen in grondwater

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Juist in deze tijden slaapt het volk en slaat de collusie haar slag

Onze overheid, de grote leugenaar

Collusie vergiftigt al onze koeien


Wat is collusie?

Veel mensen weten dat niet. Waarom zouden wij ons hierover druk maken? Het gaat toch goed in Nederland? Wij kunnen driemaal per jaar op vakantie. Wij hebben economisch gouden tijden. Zo wordt veelal gedacht. Juist in deze tijden slaapt het volk en slaat de collusie haar slag.

De Dikke van Dale schrijft over collusie het volgende:

  • collusie is; een heimelijke verstandhouding om het opsporen van strafbare feiten te belemmeren; een samenspanning van ambtenaren tot het plegen van ambtsdelicten.
Criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk schrijft in zijn brief van 21 juni 1993 aan de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch over collusie letterlijk het volgende:
  • bij georganiseerde misdaad denkt men vaak aan regelrechte omkoping of chantage van ambtenaren, maar dat hoeft geenszins het geval te zijn. Vaak komt het voor dat malafide bedrijven samengaan met de overheid omdat hun belangen parallel lopen en een probleem wordt opgelost.

Deze laatste zin geeft de algemene definitie van collusie; een heimelijke verstandhouding, ontstaan uit gemeenschappelijke belangen, om het eigenbelang te doen prevaleren boven alles, ook boven wetten, Europese richtlijnen en verordeningen. Het omkopen van één enkele ambtenaar op een cruciale plek in combinatie met een slapend volk kan het begin zijn van een algehele vergiftiging omwille van de winst voor enkelen.

Het overstorten van niet gezuiverd rioolwater in ons oppervlaktewater is daar een voorbeeld van. Drs. J.M. de Vries, staatssecretaris van het ministerie van Verkeer en Waterstaat verstuurt aan alle open teelt- en veehouderijbedrijven informatie over het lozingenbesluit met een begeleidend schrijven met daarin de tekst: "Stedelijk afvalwater wordt vanaf de jaren tachtig overal gezuiverd."

    Dit is een schoolvoorbeeld van misleiding van de burger.

De burger denkt nu dat rioolwater overal goed gezuiverd wordt en betaalt zonder protest ca. f. 100,00 per hoofd per jaar. In werkelijkheid wordt het overgrote deel van het rioolwater niet gezuiverd en ongezuiverd rioolwater overgestort in sloten, greppels, beken en rivieren. Bij elke normale regenbui, meer dan 4 mm in 2 uur, zijn duizenden overstorten in werking en wordt het gehele rioleringssysteem schoongespoeld in het oppervlaktewater.

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

Bij brief van 3 maart 2000 (op internet te vinden op nevels24.htm) heeft ir. L.M.M. Nevels, directeur van Edelchemie Panheel B.V. de staatssecretaris van het ministerie van Verkeer en Waterstaat gewezen op zijn brief met leugenachtige informatie. Dit heeft tot op heden nog niet geleid tot een juiste voorlichting aan de Nederlandse burgers. Hiermee is vast komen te staan dat drs. J.M. de Vries de Nederlandse burgers hierover opzettelijk onjuist heeft voorgelicht. Hierdoor wordt via het oppervlaktewater en het op de slootkanten gestorte slib, de gehele voedselketen vergiftigd.

Het overstorten van o.a. met arseenzuur, chroomtrioxide vergiftigd water via de duizenden overstorten en de diverse zuiveringsinstallaties in ons oppervlaktewater kan als bizar en crimineel worden beschreven. Betreffend arseenzuur en chroomtrioxide lekt uit de geïmpregneerde schuttingen, pergola's, vlonders, schuurtjes, tuinhuisjes, beschoeiingen etc. en komt als zodanig rechtstreeks danwel indirect via het gemeenteriool in opgeloste vorm in ons oppervlaktewater terecht. Geheel Nederland staat vol met geïmpregneerd hout. Het betreffen om die reden enorme hoeveelheden uiterst giftig en kankerverwekkend arseenzuur en chroomtrioxide, hetgeen o.a. ook doodgeboorte en vruchtbaarheidsproblemen kan veroorzaken.

Nog veel onbegrijpelijker is dat het ministerie van VROM de diffuse verspreiding van kankerverwekkend gif subsidieert. In navolging van recente rechtspraak m.b.t. de schadevergoeding voor asbestschade aan de gezondheid, moeten de burgers ook in dit geval een schadeclaim neerleggen bij de verantwoordelijke instanties. Het ministerie van VROM komt daarvoor overigens ruimschoots in aanmerking. Temeer omdat de woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de heer Johan Coppoolse, tijdens de presentatie op 1 oktober 1998 van het rapport "Actie programma diffuse bronnen" de vraag: "waarom ontbreken de twee meest giftige stoffen 'arseenzuur' en 'chroomtrioxide' in de lijst van gemeten zware metalen?" beantwoordde met: "wij meten die stoffen niet omdat de meting van met name arseen duur is."(citaat). Een dergelijk standpunt is werkelijk niet te geloven, met name niet van een topambtenaar (op internet te vinden op pronk-3.htm).

De vraag kan gesteld worden: 'Zijn het met name deze stoffen die onze koeien ziek maken, en het vlees en onze "witte motor" vergiftigen?'. Maar kennelijk mag hierop niet worden onderzocht, want deze vergiftiging is namelijk het gevolg van een tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet, waarvoor de landelijke politiek verantwoordelijk en aansprakelijk is. Dit moet kost wat kost de doofpot in. Dit in tegenstelling tot de gekke-koeienziekte BSE, waarvoor alle publiciteitsregisters werden opengetrokken. Raar, vindt u niet?

Een nog extremer voorbeeld is dat ir. G.C. van Wijnbergen, voorzitter van het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg, voor deze vergiftigingen persoonlijk geld heeft geïncasseerd. Juist om die reden heeft hij deze grootschalige vergiftiging in geheel de provincie Limburg al jarenlang gedoogd en gedoogt deze nog steeds. Ir. G.C. van Wijnbergen bleek namelijk belangenverstrengeld. Naast de functie als voorzitter van het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg was hij vanaf 1 februari 1996 tot 1 januari 2000 lid van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) en was hij tevens waarnemend voorzitter van dat college.

Vanuit zijn pet als lid en waarnemend voorzitter van het CTB heeft hij de toelating van dit uiterst giftig en kankerverwekkend arseenzuur en chroomtrioxide in bestrijdingsmiddelen ten behoeve van het impregneren van hout goedgekeurd. Dit met de wetenschap dat deze stoffen zo gevaarlijk zijn dat die in internationaal verband via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek uit het oppervlaktewater moeten worden geweerd. Vanuit zijn pet als voorzitter van het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg was en is hij wettelijk verplicht om een WVO-vergunning aanvraag voor het direct dan wel indirect lozen van arseenzuur en/of chroomtrioxide (zwarte lijststoffen) te weigeren. Juist vanwege de belangenverstrengeling werd en wordt dit alles door de heer Wijnbergen gedoogd.

Het is hierbij goed te weten dat arseenzuur en chroomtrioxide levensgevaarlijke afvalproducten zijn van de metaalindustrie en ertssmelterijen en dat het op die manier dumpen heel veel geld oplevert. Van dit geld is de heer Wijnbergen betaald. Hij is kennelijk in de greep van de afvalmaffia en doet precies wat van hem wordt verwacht (op internet te vinden op http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-zs12.htm).

Al ruim 10 jaar lang zijn de verantwoordelijke ministers van Verkeer en Waterstaat; Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij als wel de waterkwaliteitsbeheerders en Tweede Kamerleden hiervan op de hoogte. Zij zwijgen al tien jaar als het graf, omdat zij vanwege genoemde tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk zijn. Zij willen deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet niet toegeven, vanwege gezichtsverlies en omdat de enorme daaruit voortvloeiende schade door de staat der Nederlanden nooit meer kan worden opgebracht.

Wanneer stopt deze onnodige vergiftiging van onze koeien, melk en vlees? Wanneer worden de boeren waarvan de koeien ziek zijn geworden en dood zijn gegaan hierover eerlijk geïnformeerd? Wanneer worden de mensen die het vergiftigde vlees en de vergiftigde melk van die koeien consumeren hierover eerlijk voorgelicht? Hiervoor is een uitweg. Eerlijke voorlichting via de media, zelfonderzoek door onze geachte afgevaardigden of een parlementaire enquête.

Welk Tweede Kamerlid durft, zonder politiek gekonkel en gedraai, de Nederlandse burgers hierover eerlijk voor te lichten. Meldt u: u helpt daarmee miljoenen mensen! Dat u en de mensen in uw omgeving nog niet massaal aan kanker lijden, komt omdat de incubatietijd voor het krijgen van kanker lang is. Over 10 30 jaar is het te laat, dan lijdt half Nederland aan kanker.

(Ad van Rooij is betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum B.V. te Sint-Oedenrode.)