Actuele verslagen en commentaren om onwaarheden en ontbrekende vragen van de commissie over de Bijlmerramp


Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151. . SDN . . Heijboer

Stand van zaken medisch onderzoek vliegramp volgens het ministerie van VWS

       O N D E R Z O E K S G R O E P V L I E G R A M P B I J L M E R M E E R

Donaties via ABN-AMRO 58.85.07.342 t.n.v. L.C.P. Bertholet


Tekst min. WVS : dinsdag 26 oktober 1999
Stand van zaken medisch onderzoek vliegramp


  Bijlmermeer


MinWVS. Dinsdag 26 oktober 1999

Onlangs is de gewijzigde onderzoeksopzet voor het Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer voorgelegd aan de Medisch Ethische Commissies van het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit (AZVU) en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Aanvankelijk was er één protocol dat de opzet van het onderzoek beschreef; de Medisch Ethische Commissies oordeelden in een eerder stadium dat dit aanpassing behoefde. Nu zijn er drie protocollen; één voor het individueel medisch onderzoek dat voor iedereen van toepassing is, één voor het epidemiologisch onderzoek voor hulpverleners en één voor het epidemiologisch onderzoek voor bewoners.

De Raad van Bestuur van het AZVJ is. na advies van de Medisch Ethische Commissie, met twee van de drie onderzoeksprotocollen akkoord onder een aantal voorwaarden, die op zichzelf op korte termijn realiseerbaar zijn Het derde protocol, het epidemiologisch onderzoek voor bewoners, behoeft nog aanvulling. Het OLVG zal over de drie onderzoeksprotocollen in één keer een besluit nemen. De Medisch Ethische Commissie zal in de loop van de volgende week een advies uitbrengen aan de raad van Bestuur. lndien het OLVG een positief besluit neemt kan het onderzoek voor wat betreft het individueel medisch gedeelte voor iedereen. en het epidemiologisch onderzoek voor hulpverleners, alvast van start gaan. Na goedkeuring van het derde protocol gaat ook de rest van het onderzoek van start. De opdrachtgevers (ministerie van VWS, de gemeente Amsterdam, de Stadsdeelraad Zuidoost en de KLM) gaan er vanuit dat het onderzoek binnenkort in volle omvang voor alle betrokkenen van start kan gaan.

  Voorbereidingen

De voorbereidingen voor het onderzoek bevinden zich inmiddels in een afrondende fase. Het onderzoek zal, onder verantwoordelijkheid van beide ziekenhuizen, plaatsvinden in het OLVG, locatie Prinsengracht. Het omvat onder meer een uitgebreid gesprek met een arts, een lichamelijk onderzoek, het invullen van enkele vragenlijsten, een bloed- en urine onderzoek en een longfunctieonderzoek. Later worden gegevens van het onderzoek verzameld en wetenschappelijk geanalyseerd om te bepalen of. en in welke mate, er een verband bestaat tussen de gezondheidsklachten en de ramp. Het is overigens niet zeker of een dergelijk verband bestaat en of dat aangetoond kan worden Er is ruim een jaar nodig om iedereen te onderzoeken. In totaal hebben zich bijna 5000 mensen aangemeld voor het onderzoek. Daarnaast zullen nog mensen worden opgeroepen om referentiegroepen te vormen.


SDN-rubrieken
Klankbord voor slachtoffers Bijlmerramp
Commentaar op de verhoren van de enquête over de Bijlmerramp
Schadeclaim Bijlmerramp analoog aan het arrest van het Europees Hof EVRM
Chronologisch overzicht van de brandweeractiviteiten in de eerste dagen rond de Bijlmerramp