Actuele verslagen en commentaren om onwaarheden en ontbrekende vragen van de commissie over de Bijlmerramp


Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151. . SDN . . Heijboer

Louis C.P. Bertholet over het eindrapport van de Bijlmer Enquête

Louis C.P. Bertholet
De Busken 51
1566 XG Assendelft
Tel/Fax: 075 - 687 5195
Fax: 075 - 687 7548
e-mail: L.Bertholet@ speed.A2000.nl

Verstuurd aan alle fracties van de Tweede Kamer

Betreft: "EEN BELADEN VLUCHT" Eindrapport Bijlmer Enquête

Assendelft, 29-04-1999

Geachte fractie,

Naar aanleiding van het eindrapport Bijlmer Enquête "Een beladen Vlucht", neemt ondergetekende de vrijheid zijn bezorgdheid en hoop betreffende de waarheidsvinding inzake de vliegramp Bijlmermeer aan te geven.

Het onderzoek naar de toedracht en de gevolgen van de vliegramp op 4 oktober 1992 in de Bijlmer te Amsterdam Zuidoost middels de parlementaire enquête is mijns inziens mede door tijdgebrek onvoldoende gebleken. Er is een scala van feiten verzameld, maar het ontbreekt mijns inziens aan diepgang en 'onafhankelijk' deskundig onderzoek. Ondergetekende durft te stellen dat de hoeveelheid aan verzamelde feiten een voortgezet onderzoek rechtvaardigt. Eveneens moet mij van het hart dat de waarheidsvinding en het trekken van lessen voor de toekomst niet boven de politiek zijn verheven, waardoor de aandacht naar politiek 'gekonkel' te groot zal worden. De verantwoordelijke overheid zal haar consequenties moeten trekken.

  DE GESTELDE VRAGEN

Mij is meerdere malen opgevallen dat tijdens de openbare verhoren mijns inziens de Commissie, net niet genoeg doorvroeg aan de getuigen wanneer deze op het punt stonden feiten te vertellen die wellicht een belangrijke bijdrage geweest zouden kunnen zijn voor het vinden van de waarheid. Bovendien vind ik dat onvoldoende facetten van deze complexe ramp zijn behandeld. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het feit dat volstrekt onvoldoende aandacht is geschonken aan de scheefstand van motor 3.

  DE SCHEEFSTAND VAN MOTOR 3

De eindconclusie van de Commissie luidt: "Op basis van de uiteenlopende conclusies van verschillende onderzoeken naar het vaststellen van de stand van de motoren van de AXG aan de hand van fotografisch materiaal is het niet mogelijk voor de Commissie tot een eenduidige conclusie te komen. Het feit dat de conclusies dermate verschillend zijn, vormt een aanwijzing dat het vaststellen van hoeken met behulp van foto's een gecompliceerd proces is dat gepaard gaat met een substantiële mate van onzekerheid. Hiermee is naar de mening van de Commissie het besproken fotografische materiaal niet goed bruikbaar ten behoeve van analyses in het ongevalsonderzoek".

De heer Latour en ondergetekende hebben juist duidelijk te kennen gegeven dat het contra-expertiserapport van TNO van geen kanten deugt! Op grond daarvan heeft de Commissie in de voorgesprekken op 12 november 1998 aan de heer Latour verzocht zijn op- en aanmerking weer te geven bij het contra-expertiserapport van TNO. De heer Latour heeft daaraan voldaan en vervolgens is daar niets van terug te vinden in het eindrapport. De Commissie heeft kennelijk géén externe deskundigheid aangetrokken om de bevindingen van de heer Latour op het contra-expertiserapport van TNO na te gaan. Ondergetekende vindt dit een ongeoorloofd handelen van de Commissie en vindt dat een diepgaander onderzoek alsnog moet worden uitgevoerd.

  VRAGENLIJST VAN HENK VAN DE BELT EN LOUIS BERTHOLET

De vragenlijst die de heer Van de Belt en ondergetekende op 13 september 1998 hebben opgesteld en die overhandigd is tijdens het voorverhoor op 12 november 1998, is onvoldoende meegenomen in het onderzoek naar waarheidsvinding. Diverse aspecten die niet of onvoldoende behandeld zijn in de eindrapportage zullen binnenkort onder andere via internet bekend gemaakt worden.

  DE VERANTWOORDELIJKEN

Ik hoop dat de verantwoordelijken, waaronder dus ook de ministers, die beslissingen hebben moeten maken op zowel bestuurlijk als beleidsmatig niveau, de gevolgen van hun verantwoordelijkheid niet zullen ontlopen. Dat de verantwoordelijke overheid eindelijk tegenover de bevolking en rampbetrokkenen haar excuus voor de gemaakte fouten zal aanbieden. Dit is helaas tot op de dag van vandaag nog niet gebeurd.

  DE OVERHEID

Ik hoop dat de overheid zich zal rehabiliteren en het vertrouwen zal kunnen terugwinnen bij de bevolking. Want neemt u van mij aan, het vertrouwen in de overheid is gedurende de weken van het openbare verhoor danig gedaald. Er is zelfs ontegenzeglijk door enkele personen, tijdens het verhoor onder ede, grof gelogen!

  GIFTIGE GASSEN

De Commissie is tijdens de openbare 'verhoorperiode' door El Al geïntimideerd met een schadevergoeding. El Al zal ongetwijfeld gedacht hebben dat de aanval de beste verdediging is, maar waar halen zij de brutaliteit vandaan! Anderzijds stelt de Nederlandse overheid mij diep teleur in de wetenschap dat zij onlangs in 1996 nog giftiger gas dan Sarin (NRC, maart 1999), via El Al naar Israël exporteerde. Hoe is het mogelijk dat een land met een holocaust ervaring van gaskamers in de Tweede Wereldoorlog door Nederland is voorzien van de meest giftige gascomponenten? Waarom? Wat is daar de bedoeling van? Het zijn geen waarheden om vrolijk van te worden, integendeel.

  SLUIMERENDE PARLEMENTAIRE ENQUÊTECOMMISSIE

Door de tijdsdruk waaronder de Commissie haar taak heeft moeten vervullen, zijn er veel aspecten van de ramp over het hoofd gezien. Ik hoop daarom dat er een wettelijke aanpassing wordt gecreëerd waarin de mogelijkheid aanwezig is, aspecten of moeilijke technische en medische gedeelten verder (diepgaander) te laten onderzoeken en vast te laten leggen in een addendum. Zolang de dagelijks toestromende nieuwe informatie nog niet is verwerkt mag de parlementaire enquêtecommissie mijns inziens niet worden opgeheven! Maak de commissie sluimerend, of stel een aantal mensen aan die relevante nieuwe informatie alsnog verwerken naast de reeds gedane bevindingen. Het mag niet zo zijn dat zes maanden lang gepoogd is naar het zoeken van waarheidsvinding en lessen voor de toekomst, waarbij de nog steeds binnenkomende relevante informatie voor een 'gesloten deur' blijft liggen.

  AANVULLEND ONDERZOEK

Ik denk bij een aanvullend onderzoek onder andere aan het contra-expertiserapport van TNO, de technische staat waarin het vliegtuig verkeerde, de genomen beslissingen en verantwoordelijkheden bij de Verkeerstoren en de Lucht Verkeersleiding Nederland (LVNL), de rol van de mannen in witte pakken. Ik heb sterke aanwijzingen dat zij binnen enkele minuten aanwezig waren (zie ook "DE MANNEN IN WITTE PAKKEN") nadat de crash had plaats gevonden! Verder heb ik aanwijzingen dat er hoogstwaarschijnlijk radioactief materiaal is vervoerd in de vorm van gesealde bollen, iets groter dan een tennisbal.

  GESEALDE BOLLEN ALS RADIOACTIEVE VERPAKKING

Deze bollen zijn voornamelijk gevonden in dezelfde container bij hangar 8 op Schiphol Oost, waaruit ook de Data Flight Recorder is gehaald. Verder zijn deze bollen verzameld door KLM-werknemers en op een tafel neergelegd bij de reeds andere verzamelde bollen, waarvan een aantekening op schrift werd gedaan door een "autoriteit" in donker uitziend tenue. Bovendien lagen bij de verzamelde bollen ook kleine ovale koperen cilindertjes. Waarheen zijn ze meegenomen? In wiens opdracht?

Wie was de "autoriteit in donker uitziend tenue?" Ik heb onlangs de KLM-werknemers die deze bollen hadden verzameld ontmoet. Zij waren benieuwd hoe ik aan de informatie kwam omtrent de radioactieve verpakking in de vorm van bollen. Nadat ik hen had laten weten hoe ik aan mijn informatie kwam en hoe ik mijn interpretatie tot deze verpakking middels het boek Dangerous Goods Regulations 40th edition 1999, section 10: "Radioactive Material", bladzijde 560, 561, 574, 575 en 576 had gemaakt, kwam het tot een afspraak, waarbij wij elkaar op 1 april 1999 ontmoetten en hierover van gedachten konden wisselen. Zij gaven mij zeer interessante en waardevolle informatie over transport van radioactieve stoffen.

Deze informatie is afkomstig uit: "Criteria for Preparing and Packaging Plutonium metals and Oxides for Longterm Storage" van de U.S. Department of Energy Washington, DC 20585, Appendix A, "Bases and additional information for plutonium packaging/storage criteria". Vooral op bladzijde A11 van DOE-STD-3013-96 staat informatie vermeld die sterk overeenkomt met de gevonden bollen. De afmeting van "iets" groter dan een tennisbal, het bijzondere gewicht van ruim 1 kilo, en de kleur van het soort metaal (RVS-kleur) geeft een sterke aanwijzing te doen te hebben met een verpakking voor radioactief materiaal! Ook de vindplaats geeft een extra aanwijzing (zie de voorschriften Sec.175.704 Plutonium shipments, Code of Federal Regulations from the U.S. Government, October 1, 1996).

De KLM-werknemers hebben in totaal ongeveer 15 bollen gezien. Zelf hebben zij 6 bollen in hangar 8 gevonden. Over de ovale koperen cilindertjes zijn we niet veel wijzer geworden. Twee van de 3 KLM-werknemers hebben gezondheidsklachten, in de vorm van: kortgeheugenverlies, concentratiestoornis, gewrichtspijnen, ademhalingsproblemen en chronische moeheid. De andere KLM-werknemer die aanvankelijk gezegd had geen gezondheidsklachten te hebben, realiseerde zich tijdens ons gesprek dat hij na 1992 "slechter" is gaan zien, met name in het donker. Ook hij overweegt nu om zich aan te melden voor een gezondheidsonderzoek.

  DE MANNEN IN WITTE PAKKEN

Zoals ik al eerder aangaf, heb ik zeer sterke aanwijzingen dat de mannen in witte pakken er binnen enkele minuten aanwezig waren. Heel bizar wordt het natuurlijk om te stellen dat de mannen in witte pakken al vlak in de buurt waren op het moment dat het vliegtuig zich in de flat Groeneveen/Kruitberg boorde! Toch moet ik persoonlijk constateren dat dit helaas het geval is geweest. De mannen in witte pakken waren geheel voorbereid om meteen in actie te komen. Ik vergelijk hun methodiek met een ballonvaart die vanaf de grond gevolgd wordt waarna men meteen bij de ballon aanwezig is als hij geland is.

Het kan niet anders zijn dan dat op het moment dat het vliegtuig in nood verkeerde de speciale eenheid van mannen in witte pakken (volgens getuige: mèt meetapparatuur, kleur geel, om ioniserende straling vast te stellen) het vliegtuig vanaf de grond heeft gevolgd en de plaats van de impact nauwkeurig kon bepalen. De Israëliërs waren volgens mij volledig voorbereid op deze "bijzondere vlucht". Vraag blijft natuurlijk altijd waarom voor zo'n "gammele vogel" is gekozen en welk risico men heeft ingecalculeerd voor een dergelijke "belangrijke lading"!

Ik ken inmiddels 4 getuigen die "onmiddellijk" na de crash de mannen in witte pakken hebben gezien, vlak bij de vuurhaard! Eén van de getuigen heeft fysiek contact gehad met de mannen in witte pakken. Hij is door de heren Geveke en Oostlander, medewerkers van de Commissie, d.d. 16-03-1999, 1 uur lang gehoord. Deze man, Johan E, kwam misschien wat labiel over, maar ik sta persoonlijk voor 100% achter zijn verklaring. Zijn manier van spreken is onder andere een gevolg van één van zijn ernstige gezondheidsklachten die hij heeft opgelopen tengevolge van de Vliegramp Bijlmermeer. Bovendien is hij met zijn leven bedreigd door één van de "Engels sprekende" Israëliërs in lange jassen die bij de 'Schipholbusjes' behoorde.

Ik heb gedurende een lange en intensieve periode alles met hem nagegaan. Hij was en is altijd bang geweest dat niemand zijn verhaal zou geloven. Inmiddels heeft Johan E. zich aangemeld bij het nieuwe meldpunt "Bijlmerramp" op tel. nummer 0800-0231317. Ik heb hem ook onder andere met vrachtbrieven geconfronteerd waarvan hij op de bewuste avond exemplaren onder ogen heeft gehad die hij qua vorm van lay-out herkende. Eén exemplaar herkende hij onomstotelijk. Het betrof een voorbeeld uit het boek "Dangerous Goods Regulations 40th edition 1999", bladzijden 596 en 597 waar ik hem mee confronteerde nadat hij éérst aan mij had omschreven hoe het hem was opgevallen dat er blaadjes bij waren met om de randen rood-witte schuine streepjes.

Binnenkort hoop ik aan u te kunnen overleggen op welk tijdstip Johan is vervoerd met één van de eerste ambulances die op de Bijlmerdreef die bewuste avond arriveerde. Johan kon mij ook duidelijk omschrijven dat de "andere" mannen in witte pakken (in totaal 3 stuks) en die afweken van de "witte mannen", die geheel in een wit pak waren en door het vuur konden lopen (in totaal 4 stuks), de CVR bij zich droegen, die vervolgens in een bak werd gedaan en daarna in een donker uitziende middenklasseauto werd weggereden door personen die duidelijk Hebreeuws spraken. De 3 "mannen in witte pakken" en nog 4 personen, die Hebreeuws spraken, verdwenen met gedoofde lichten met 2 volkswagenbusjes met op de achterkant het opschrift Schiphol richting Elsrijkdreef, op het moment dat de eerste ambulance en brandweerwagens op de Bijlmerdreef arriveerden.

Verder heeft de heer Heijboer een verzameling rapporten van de Rijksrecherche van Amsterdam over de mannen in witte pakken van minimaal 36 betrouwbare getuigenissen. Bovendien heb ik onlangs een verklaring van de heer G. van Os ontvangen (niet te verwarren met Dirk van Os), die in zijn brief uiteenzet dat de heer Gaalman hem verteld heeft dat de witte pakken bij de technische dienst van El Al vandaan kwamen. Deze pakken werden door de "veiligheidsmensen" van El Al gebruikt bij het 'de-icen' (afspuiten van sneeuw en ijzel) van vliegtuigen op Schiphol.

Deze omschrijving van "witte pakken" komt overeen met de verklaring van Johan E., dat er naast de 4 mannen in "witte pakken" die door het vuur konden lopen, óók 3 mannen in witte pakken aanwezig waren, zoals wordt omschreven in de brief van de heer G. van Os. Verder schrijft de heer Van Os in zijn bericht dat de Commissie wellicht door een positieve identificatie van deze witte pakken de getuigenverklaringen overtuigend kan maken. Helaas is dit niet gebeurd vanwege de tijdslimiet waarmee de Commissie kennelijk kampte.

  VIA FDR CONTROLE "LOADSHEET"

Volgens diezelfde heer G. van Os is met behulp van de gegevens uit de Flight Data Recorder (FDR) en de juiste handboeken de vrachtgegevens te controleren en tevens daarmee de loadsheet te checken. De heer Van Os schrijft in zijn brief: "Vooral 'stabilizersetting' en uitklimsnelheid zijn belangrijke aanwijzingen voor de zwaartepuntsligging (TOMAC) en het startgewicht (TOW). U kunt dan controleren of de bemanning hetzelfde load-sheet gebruikte als u nu heeft. Ook moet het mogelijk zijn met de gegevens uit de Flight Data Recorder het werkelijke gewicht en zwaartepuntsligging te bepalen. Daarmee kan men controleren of het loadsheet wel klopte met de werkelijkheid, ook bij een eventueel ander loadsheet van de bemanning"

  BEZORGDHEID OVER COMPLEX "ZIEKTEKLACHTENPATROON"

Enerzijds wordt deze verontrusting bij ondergetekende veroorzaakt door het toenemen van het aantal geïnventariseerde mensen met ziektebeelden die niet te relateren zijn aan één ziekte of die één diagnose rechtvaardigen. Anderzijds komt dit toenemende gevoel van bezorgdheid voort uit het feit dat bij de mensen bij wie deze uiteenlopende symptomen geconstateerd zijn, het ziekteproces met onrustbarende snelheid voortschrijdt.

Ik pleit daarom voor een gecentraliseerd onderzoek, door de regering geaccordeerd en gefinancierd, waarbij niet alleen geïnventariseerd wordt, maar ook direct aansluitend een behandeling wordt aangeboden. Deze behandeling zal vanuit een multidisciplinair team moeten worden voorgeschreven, zodat er op korte termijn voor velen die er uiterst slecht aan toe zijn, verlichting van hun lijden of misschien wel hoop op genezing kan voortvloeien. Vanwege de grote bezorgdheid van de rampbetrokkenen, lijkt het mij zeer zinvol de onlangs opgerichte Vereniging Betrokkenen Bijlmerramp (VBB) mee te laten denken in de opzet van het te houden gezondheidsonderzoek wat onlangs door mevrouw Borst is toegezegd.

Kort na het inventariseren en het invullen van de anamneselijst dient zo gericht mogelijk een (bloed)onderzoek plaats te vinden naar mogelijke contaminaties met chemicaliën, radioactieve deeltjes, virussen en bacteriën die mogelijk aan boord van het vliegtuig hebben gezeten. Zolang het tegendeel niet bewezen is dient men van aanwezigheid van chemicaliën, micro-organismen en uraniumoxidedeeltjes uit te gaan.

  MYCOPLASMA

Mycoplasma is het kleinste zelfstandige levende groeiende micro-organisme met infectueuze eigenschappen. Ze zijn verwant aan bacteriën maar bezitten geen stevige eigen celwand. Er zijn meer dan 90 micro-organismen die tot het soort van de Mycoplasmata behoren. Ze komen wijd verspreid in de natuur voor, vaak in de vorm van "parasieten" die zich aan de buitenwand van de 'gastcellen' vastzetten, zich binnendringen in de 'gastcellen' en zichzelf daar dupliceren. Doordat het Mycoplasma geen celwand heeft kan het doordringen in de weefselcellen en diens voedsel opnemen en de cel gebruiken om zich te dupliceren. Als de Mycoplasma uit zijn cel breekt, neemt het een deel van het vlies van de gastcel mee.

Als vervolgens het immuniteitssysteem van het lichaam de Mycoplasma aanvalt, wordt dit tevens aangezet om ook de gastcel aan te vallen. Op deze manier ontstaat een auto-immuniteit. Auto-immuunziekten die met Mycoplasma in verband staan en klachten geven zijn onder andere gewrichtsontsteking, bindweefselontsteking, vergeetachtigheid, schildklierafwijkingen, adrenalinebloedafwijkingen etc. Mycoplasma is dus een langzaam groeiend 'sluipend' organisme dat de patiënt heel ziek kan maken. Het activeert het immuunsysteem en houdt zich dan schuil in de gast immuniteitscel en kan daarmee door het hele lichaam 'reizen' overal waar witte bloedlichaampjes komen. Het kan zelfs door de bloed/hersenbarrière breken. Ook kan het door de placenta afsluiting/versperring gaan en kan het ongeboren kind daar beschadigen. Mycoplasma is besmettelijk via hoesten, gemeenschap, bloed en urine. Als het in een vroeg stadium wordt ontdekt, kan het behandeld worden met antibiotica.

Als je kort voor de bloedtest antibiotica hebt gehad of nog slikt dan kan Mycoplasma niet gevonden worden in het bloed. De test is nauwkeurig 2 tot 3 maanden na gebruik van antibiotica. De werkzaamheid van het immuunsysteem, dat inmiddels bij vele 'ramp-betrokkenen' blijkt te zijn aangetast, dient daarom zorgvuldig getest te worden. Professor Garth Nicolson, directeur van het Institute for Molecular Medicine te Californië en specialist op het gebied van Mycoplasma, heeft veel kennis en praktijkervaring opgedaan bij patiënten uit de Golfoorlog. Professor Nicolson heeft tegenover dr. Blakenburg en ondergetekende verklaard, bereid te zijn deze kennis te delen met collega's in Europa.

Met name op het gebied van Mycoplasma is zijn kennis en methodiek tot het nauwkeurig determineren en vaststellen van het soort Mycoplasma zeer belangrijk om tevens nieuwe inzichten te kunnen verkrijgen over auto-immuunziekten zoals bijvoorbeeld SLE. Ook zijn medicatie dient volgens dr. Blakenburg en ondergetekende zeer serieus te worden genomen, temeer daar hij positieve resultaten heeft behaald en onlangs zeveneneenhalf miljoen dollar van de Amerikaanse overheid heeft gekregen om zijn researchmogelijkheden uit te breiden.

  MYCOPLASMA FERMENTANS INCOGNITUS

Zoals u weet is een kleine groep personen, die gezondheidsklachten hadden ten gevolge van de Bijlmerramp naar het Institute of Molecular Medicine van professor Nicolson te Californië gereisd om ter plaatse bloed af te staan voor een onderzoek naar Mycoplasma. Het resultaat van de bloedtest gaf aan dat mevrouw Wilma Dolmans Post, vrijwillige reddingswerkster van het eerste uur, in de Bijlmer èn Dirk van Os, mededirecteur van Aerolease Amsterdam, werkzaam in Hangar 8, besmet zijn met het Mycoplasma Fermentans Incognitus.

Een geluidstechnicus van de NOS, die voor zijn werk aanwezig was bij de rampplaats in de Bijlmermeer op 4 oktober 1992 kreeg kort daarop ook gezondheidsklachten. Hij en zijn zoon hebben onlangs hun bloed laten testen bij dat zelfde instituut in Californië. Zijn zoon, die niet bij de ramp betrokken was, kreeg dezelfde gezondheidsklachten als hij. Bij de geluidstechnicus is nog niets aangetroffen, bij zijn zoon zijn 2 soorten Mycoplasma aangetroffen. Het zijn Mycoplasma Fermentans Incognitus èn Mycoplasma Pneumoniae. Een bijzonder gegeven is dat professor Nicolson voor ruim 56% onder de Golfoorlog veteranen het Mycoplasma Fermentans Incognitus aantreft.

  ONDERZOEK MYCOPLASMA

Inmiddels is in het eindrapport te kennen gegeven dat de Commissie het niet zinvol acht de mensen te diagnosticeren en te behandelen op basis van de methode Nicolson. De Commissie is wèl van mening dat bij een medisch advies over gezondheidsklachten van Bijlmerbewoners en hulpverleners aandacht moet worden besteed aan Mycoplasma in relatie tot een storing in het afweersysteem. Elke dag dat er langer wordt gewacht met de behandeling van mensen met een immuunstoornis, brengt deze een onherstelbare schade toe aan het lichaam. Vooral het onderkennen in een vroeg stadium en het behandelen van de patiënt is van het grootste belang!

  ENDOTOXINES

Volgens het TNO-rapport V98.1242 "Blootstelling ten gevolge van werkzaamheden met resten van de EL AL-Boeing in hangar 8 in relatie tot geuite gezondheidsklachten van KLM-werknemers" zijn er endotoxines aangetroffen in het stofmonster van hangar 8. Om welke bacterie gaat het?

Het endotoxinegehalte is slechts bepaald m.b.v. een standaard kit van Chromogenix en zegt niets over het soort bacterie dat is overleden! Als dan vervolgens de conclusie luidt dat er weinig endotoxinegehalte per gram stof aanwezig is en dat dit gegeven dus geen aanleiding geeft tot gezondheidsklachten, dan is er mijns inziens helaas sprake van een onjuiste meetmethodiek om tot deze conclusie te komen. Immers men heeft niet de toxicologische waarde bepaald van het soort endotoxine. Opgemerkt dient te worden dat de monsters 6 jaar na dato genomen zijn en dat de ruimte al diverse malen was gereinigd!

Op het gebied van bacteriën en virusinfecties m.b.t. deze ramp kan ik u de heer Van Dongen aanbevelen. Hij is experimenteel microchirurg en onder andere auteur van het boek "Pleidooi voor de aap". Met een nuchtere kijk, gedegen speurwerk en op grond van zijn eigen bevindingen bij medische experimenten op dieren, plaatst hij achterliggende feiten over de werkelijke oorzaak en verspreiding van virussen glashelder op een rij.

  VERARMD URANIUM

Wat betreft mogelijke besmetting en of inhalatie van verarmd uranium dat bij de ramp is vrijgekomen, is het raadzaam om aanvankelijk bij een selecte groep een botscan te verrichten. Een kleine controlegroep van niet-blootgestelden is daarnaast wenselijk.

Gezien de termijn na de ramp is voornamelijk nog stapeling in het botweefsel te verwachten. Ook is stapeling te verwachten in hersen- en nierweefsel, doch dit zou te invasief onderzoek vergen. Bovendien is contaminatie met uraniumoxidedeeltjes in het longweefsel middels een bronchio-alveolaire longwassing nog te traceren. Indien duidelijk verhoogde straling of uraniumoxidedeeltjes (U238) in deze weefsels bij deze personen aanwezig blijkt te zijn, dan kan een groter onderzoek bij de meeste slachtoffers ook plaatsvinden.

Preventief gezien is het verstandig elk jaar een screening bij alle 'ramp-betrokkenen' te doen op diverse soorten kanker (longen, botten) i.v.m. het "long term effect" dat bijvoorbeeld contaminatie met verarmd uranium (orale besmetting en inhalatie van uraniumoxidedeeltjes) met zich meebrengt. Het is dan mogelijk om vroegtijdig in te grijpen bij het ontstaan van kanker. Wat betreft de personen die mogelijk veel hebben geïnhaleerd (te denken valt aan diverse reddingswerkers en brandweermensen) is ook controle van het nageslacht wenselijk op geboorte afwijkingen.

  WATERSTOFFLUORIDE EN ALUMINIUMFLUORIDE

Verarmd uranium speelt zeker een grote rol bij de gezondheidsklachten vanwege het feit dat er grote hoeveelheden uraniumoxidedeeltjes zijn vrijgekomen en dat het zeer gevaarlijk is bij inademing of inslikken. Maar tevens moeten we ernstig rekening houden met vele combinaties van verschillende stoffen die zijn vrijgekomen. De uraniumoxidedeeltjes in combinatie met andere stoffen die zijn vrijgekomen bij deze ramp hebben er zeker toe bijgedragen dat we te maken hebben met een zeer complex "ziekteklachtenpatroon", waarbij mijns inziens iedereen bewust op het verkeerde been is gezet. Zo kreeg ik begin maart een brief van dr. Moolenburgh die mij het zoveelste puzzelstukje aanreikte van deze "niet gewenste" ramp. Dr. Moolenburgh is arts en heeft in 1972 met zijn artsengroep bewezen dat 1 part per million (ppm) fluoride (1 mg. per liter) in het drinkwater bij gevoelige personen ernstige gezondheidsklachten teweeg kan brengen.

Slechts 0,1 part per billion (ppb) fluoride (0,1 microgram op 1 liter lucht) in de lucht blijkt nog veel grotere invloed te hebben op onze gezondheid. Hij schrijft mij dat het van belang is te weten dat het eerste verschijnsel niet lichamelijk maar psychisch is, namelijk depressie. Het is een uiting van de beginnende afname van de algemene vitaliteit!

Als er slechts 2 gram waterstoffluoride (HF) of aluminium fluoride aan boord aanwezig zou zijn geweest dan zou dat onder extreme hitte een verbinding aangaan met verarmd uranium. Dr. Moolenburgh spreekt dan over een rampscenario. Er is bekend dat er minimaal 5,7 kilogram waterstoffluoride en 200 gram aluminium fluoride aan boord was. Tevens is het mij opgevallen dat in het RIVM-rapport op bladzijde 8 wèl 200 gram aluminiumfluoride wordt vermeld met als bijzonderheid: "zeer geringe hoeveelheid", maar dat dit vervolgens niet wordt vermeld in de toxicologische beoordelingen! Daarentegen wordt aluminiumoxide in het RIVM-rapport niet als lading vermeld, maar wèl in de toxicologische beoordelingen omschreven! Is dit bewust gedaan?

Is men bang geconfronteerd te worden met een stukje verleden inzake het "Manhattan-project" dat in de Tweede Wereldoorlog door de U.S.A. werd opgestart? Is men bang geconfronteerd te worden met de machtige atoomlobby die onlosmakelijk verbonden is met de fluoridelobby? Met grote zekerheid durf ik te stellen dat bij deze Vliegramp door de aanwezigheid van waterstoffluoride en aluminiumfluoride de uiterst gevaarlijke stoffen uraniumhexafluoride en uraniumoxyfluoride zijn vrijgekomen! Waarom wordt beweerd dat er géén gevaarlijke stoffen aan boord van vlucht LY-1862 waren? Waarom wordt gesteld dat het om een doodgewone vrachtvlucht ging? Er wordt zelfs gesteld dat er géén vreemde stoffen aan boord waren! Ik moet hierbij ernstig opmerken dat er wel zéér slordig en onzorgvuldig is gekeken naar de ladingsbrieven.

  AFVALVERWERKENDE BEDRIJVEN EN STORTPLAATS NAUERNA

Hoe is de toename van gezondheidsklachten van de werknemers bij de afval verwerkende bedrijven en stortplaatsen als bijvoorbeeld Nauerna te verklaren? Binnenkort zal ik hier nader op terugkomen. Ik ben raadslid van de Zaanse Onafhankelijk Groepering (Z.O.G.) te Zaanstad en ik zal in samenwerking met onze fractie een diepgaand onderzoek instellen inzake deze gezondheidsklachten en de zich reeds geopenbaarde ecologische verstoring in de omgeving van de stortplaats Nauerna.

Het lijkt mij belangrijk de afvalstroom van vervuilde Bijlmermeergrond, puin en vliegtuigdelen nogmaals goed in kaart te brengen. Ook hebben Martinair-werknemers die gewerkt hebben in een inmiddels afgebroken gebouw op Schiphol Oost, waar voor korte tijd containers met vliegtuigdelen waren neergezet, gezondheidsklachten. Een paar van deze mensen hebben zich met mij in verbinding gesteld. Wellicht zijn nog meer mensen in contact gekomen met afval afkomstig uit de Bijlmermeer na de vliegramp.

  DE KONINGIN EN HAAR GEZONDHEID

In welke mate heeft onze koningin zelf gezondheidsklachten opgelopen ten gevolge van deze ramp? Zij heeft ook bepaalde stoffen binnen kunnen krijgen toen zij de volgende dag op de plaats van de ramp aanwezig was.

  NIEUWE INZICHTEN INZAKE GEZONDHEIDSKLACHTEN

Durven de medici in Nederland open te staan voor nieuwe inzichten op het gebied van mycoplasma, endotoxines, mycotoxines, verarmd uranium en SLE? En kan men de knowhow uit het buitenland accepteren op het gebied van mycoplasma en verarmd uranium? Het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden! Durven de medici het aan deze "gevoelige" en extreem gecompliceerde ramp betreffende de gezondheidsklachten "eerlijk" en vrij van politieke belangen te bestrijden?

Belangrijk is te weten dat de Commissie een onderscheid heeft gemaakt tussen "De Gezondheidsklachten en Gezondheidsklachten". Met "De Gezondheidsklachten" wordt bedoeld dat er een relatie gelegd kan worden met de lading van de El Al Boeing. Er kan echter géén relatie gelegd worden met de lading want er waren géén gevaarlijke stoffen aan boord. De Commissie oordeelt dat er wèl een relatie gelegd kan worden met "Gezondheidsklachten" en de Vliegramp. "Dit wil niet zeggen dat er een Bijlmerziekte zou zijn". De Commissie legt de schuld bij de overheid, die door traagheid en onderschatting van de problemen bij de rampbetrokkenen zesenhalf jaar 'ziekmakende onzekerheid' heeft teweeggebracht. Er wordt mijns inziens een grote beoordelingsfout gemaakt. Evenals de bewering dat er een directe relatie tussen psychische klachten, waaronder PTSS, en de Vliegramp wordt gelegd.

Als er, zoals eerder omschreven, stoffen als uraniumhexafluoride en uraniumoxyfluoride zijn vrijgekomen, dan zijn de eerste verschijnselen niet lichamelijk, maar psychisch van aard, dat zich uit in depressie. Het is een uiting van de beginnende afname van de algemene vitaliteit. Juist die gruwelijke verbinding van uraniumoxide en fluoride zorgen uiteindelijk voor auto-immuunziekten en op den duur kanker. Er moet dus ernstig rekening worden gehouden dat veel mensen met ernstige gezondheidsklachten en auto-immuunziekten lijden aan een stralingsziekte.

  SYMPOSIUM

Ik denk dat het noodzakelijk is om op zeer korte termijn een symposium te organiseren dat 'dringend' moet worden gevolgd door de artsen en anderen die verantwoordelijk zullen worden gesteld voor het behandelen in eerste instantie van de ernstige ziektegevallen. Voor dit symposium moeten bekende specialisten op het gebied van chronische syndromen, infectieuze ziekten, mycoplasmata, (auto)immuunstoornissen, contaminatie met verarmd uranium, contaminatie met chemische stoffen worden uitgenodigd alsmede Toxicologen, Biochemici en DNA-specialisten. Deze aanbeveling van specialisten is noodzakelijk vanwege de aard van de gezondheidsklachten die zich voordoen naar aanleiding van de Bijlmervliegramp. De door mijn vrouw en ondergetekende onderzochte ladinglijsten hebben onomstotelijk geleid tot het bewijs dat we te maken hebben met een lading met onder andere veel giftige stoffen, die voor 90% voor de militaire industrie bestemd was!

  DE LADING EN HAAR MILITAIRE BESTEMMING

De bedrijven die vermeld staan op de vrachtlijsten, exclusief de vrachtlijsten van de op dat moment nog ontbrekende 20.000 kg. hebben mijn vrouw en ik vergeleken met een lijst van bedrijven die in opdracht van de Israëlische regering, en met name van het Ministerie van Defensie, zich bezig houden met nationale veiligheid. De gehanteerde referentielijst is opgesteld door de Jane's Information Group Limited 1999 met als aanduiding Geopolitical Sentinel Security Assessments. Wij hebben deze via het Internet binnengehaald. Voorts hebben wij de daarop staande bedrijven genummerd en hebben daarna deze nummers verwerkt op onze inventarisatielijst. Tot onze verbazing zijn wij tot de conclusie gekomen dat ruim 90% van alle goederen vervoerd door El Al op 4 oktober 1992 bestemd waren voor deze aan de overheid verwante bedrijven.

  MOGELIJK BACTERIOLOGISCHE LADING

Indirecte sterke aanwijzingen daarvoor zijn onder andere de vermelding op de ladinglijst van Helium refrigerated liquids (Awb-nummer: 114 2914 4835 en 114 2914 4846. nr. "1963" wat gevaar cat.22 inhoudt). Helium is als inerte stof (geen chemische reacties met andere stoffen) te gebruiken als transportmedium om bijvoorbeeld bacterieculturen luchtdicht af te dekken of andere bijzondere stoffen koel te houden.

  BETROUWBAARHEID LADINGLIJSTEN

De Commissie heeft eindelijk de ladinglijsten boven water weten te krijgen inzake de 20.000 kg. lading. In hoeverre zijn deze ladinglijsten betrouwbaar? Volgens de Commissie sluit zij fraude zo goed als uit. Waarom? Omdat het pak ladinglijsten uit Israël overeenkwam met de ladinglijsten uit Amerika? Is er onderzoek gepleegd naar de echtheid van de documenten? Is er materiaalresearch gepleegd op de oudheid van de ladinglijsten? Waar is het gedrukt of gekopieerd?

  SCHENDING VAN HET NON-PROLIFERATIEVERDRAG

Wat weten de heren Lubbers, Kok, Van Mierlo, Dokters van Leeuwen, Hoekstra en Vrakking en de dames Maij-Weggen en Jorritsma over de schending van het non-proliferatieverdrag? Waarom zijn de heren Van Mierlo, Dokters van Leeuwen en Hoekstra nooit onder ede gehoord?

  EEN TIENTAL GEDREVEN PERSONEN

Een tiental gedreven personen, waaronder deskundigen, hebben ervoor gezorgd dat er uiteindelijk een parlementaire enquête is gekomen. Zij hoopten dat de honderden gestelde vragen meegenomen zouden worden in het onderzoek en dat de gevonden antwoorden hierop terug te vinden zouden zijn in de eindrapportage van 22 april 1999. Helaas moet deze groep constateren dat er ernstig tekort is geschoten in het vinden van de waarheid en lessen voor de toekomst. Een Beladen Vlucht: Voor mij een diepe Zucht! Hopelijk leidt het niet tot ook nog een politieke Klucht!

  TOT SLOT

Tot slot is het mogelijk u te voorzien van documentatiemateriaal dat relevant is voor een diepgaander onderzoek. Het betreft onder andere kopieën van beeldmateriaal van hangar 8, ongemonteerd videomateriaal dat tijdens mijn bezoek aan professor Nicolson is gemaakt, waarop u relevante gegevens kunt zien en horen. Audiotape met opname van het telefoongesprek met de heer Baatje, degene die foto's heeft gemaakt vlak voor de crash.

Een audiotape met opnamen van de heer Walraven, hoofdonderzoeker van het contra expertiserapport van TNO, een audiotape met opnamen van het verhoor van Johan E. op 16-03-1999 door de heren Geveke en Oostlander, een video van de documentaire "Tödliche Fracht das Geheimnis um EL AL-1862" van de ARD, die op de avond van 31 maart 1999 werd uitgezonden. De brief van dr. Moolenburgh, de brief van de heer Gert van Os, 7 kopieën van IATA - Dangerous Goods Regulations.

Informatie over transport van radioactieve stoffen inclusief informatie "DOE-STD-3013-96 inzake "verpakking" van radioactieve stoffen waarvan op pagina A-11 een doorsnede is getekend over de verpakking in de vorm van een "bol", zoals hoogstwaarschijnlijk is gevonden in hangar 8, een uitvergrote fotokopie van een filmfragment van video-opnamen van hangar 8 m.b.t. een van de gevonden "bollen", de brief van 13 september 1998 met vragenlijst en opmerkingen die door de heer Van de Belt en ondergetekende is opgesteld. De aanvullingen 1 tot en met 6 op "De stand van de motoren van de El Al Boeing 747-258F, 4X-AXG op 04.10.92.

In afwachting van uw antwoord op deze brief verblijf ik,

hoogachtend,

Louis Bertholet