Actuele verslagen en commentaren om onwaarheden en ontbrekende vragen van de commissie over de Bijlmerramp

Brief aan Minister van Volksgezondheid Welzijn & Sport dr. E. Borst-Eilers

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151. . SDN . . Heijboer

Waarschuwingsbrief over verarmd uranium aan de minister van Volksgezondheid

Brief aan hare excellentie de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn & Sport Mevrouw dr. E. Borst-Eilers

Louis C.P. Bertholet
De Busken 51
1566 XG Assendelft
Tel/Fax : 075 - 687 5195
Fax : 075 - 687 7548
e-mail: L.Bertholet@ speed.A2000.nl

Aan hare excellentie
de Minister van Volksgezondheid Welzijn & Sport
Mevrouw dr. E. Borst-Eilers

Assendelft, 04-03-1999 Geachte mevrouw Borst,

Als één van de weinigen die reeds op 15 oktober 1993 te horen kreeg dat het vrijgekomen verarmd uranium ernstige gezondheidsklachten teweeg zou brengen (1) en reeds in 1994 opgemerkt had dat een aantal mensen in de Bijlmermeer gezondheidsklachten kregen tengevolge van de Bijlmervliegramp op 4 oktober 1992 en die nu in ernstige mate arbeidsongeschikt worden of zijn, wil ik mijn grote bezorgdheid middels dit schrijven bij u op tafel leggen.

  BEZORGDHEID

Deze bezorgdheid wordt nu gedeeld door een groeiend aantal medici die raakvlakken hebben met de directe (plaats van de crash) en indirecte slachtoffers (Hangar 8, Vuilstortplaatsen, Verwerkingsbedrijven) van de vliegramp Bijlmermeer.

Enerzijds wordt deze verontrusting veroorzaakt door het toenemen van het aantal geïnventariseerde mensen met ziektebeelden die niet te relateren zijn aan één ziekte of die één diagnose rechtvaardigen. Anderzijds komt dit toenemende gevoel van bezorgdheid voort uit het feit dat bij de mensen bij wie deze uiteenlopende symptomen geconstateerd zijn, het ziekteproces met onrustbarende snelheid voortschrijdt.

  RISICO VERSPLINTERING WAARDEVOL ONDERZOEK

Ik constateer "eilandjes-vorming" van hulpverlenende instanties, die een belemmerende werking hebben op een totale aanpak van de gezondheidsklachten van de 'Bijlmervliegrampbetrokkenen'.

Ik pleit daarom voor een gecentraliseerd onderzoek, door de regering geaccordeerd en gefinancierd, waarbij niet alleen geïnventariseerd wordt, maar ook direct aansluitend een behandeling wordt aangeboden. Deze behandeling zal vanuit een multidisciplinair team moeten worden voorgeschreven, zodat er op korte termijn voor velen die er uiterst slecht aan toe zijn, verlichting van hun lijden of misschien wel hoop op genezing kan voortvloeien.

  ONDERZOEKSCRITERIA

Er moet door het coördinatieteam van dit gecentraliseerde bevolkingsonderzoek zorgvuldig maar tevens een strak tijdschema opgezet worden. Bovendien zal er op zeer korte termijn een volledig èn overzichtelijke anamneselijst opgesteld moeten worden die gemakkelijk statistisch verwerkt kan worden. Tevens is het noodzakelijk dat er een vragenlijst samengesteld wordt die vraagt naar persoonlijke omstandigheden inzake eetgewoonten, medicatie, beroep, de plaats waar men zich ten tijde van de ramp bevond, blootstelling aan rook, stof, bluswater, afval, vliegtuigdelen, de duur van de blootstelling, de verspreiding van de ziektesymptomen m.b.t. partners, kinderen, vrienden en huisdieren. Deze anamneselijst en vragenlijst geldt natuurlijk ook voor de mensen die met Hangar 8 te maken hebben gehad alsmede voor de mensen die het puin van de Bijlmermeer hebben verwerkt bij vuilverwerkingsbedrijven èn de mensen van vuilstortplaatsen die te maken hebben gehad met het stortvuil uit de Bijlmermeer.

Deze lijsten moeten snel samengesteld, gedrukt en verzonden worden naar alle mensen die gezondheidsklachten hebben tengevolge van de Bijlmervliegramp. De lijsten dienen dusdanig ontworpen te worden, dat het invullen ervan zeer eenvoudig kan geschieden waardoor er direct een overzichtelijk beeld verkregen wordt. Dokter Blakenburg en ondergetekende denken aan een staafdiagram, waarbij zowel de betrokkenen als degenen die de lijsten 'computermatig' moeten verwerken in één oogopslag een duidelijk beeld krijgen van ernst en aard van de klachten. Dit vergemakkelijkt het uitwerken van de onderzoeksbevindingen. Het is wenselijk dat per gestelde gezondheidsvraag drie situaties weergegeven worden, die gemakkelijk zijn aan te kruisen op een schaal van bijvoorbeeld 0 tot en met 5.

 1. Ziektegeschiedenis en bestaande klachten vóór de Bijlmervliegramp.
 2. De eerste symptomen die zich voordeden nadat men ziek werd.
 3. De symptomen die men thans heeft.

Kort na de anamnese dient zo gericht mogelijk het (bloed)onderzoek plaats te vinden naar mogelijke contaminaties met chemicaliën, radioactieve deeltjes, virussen en bacteriën die mogelijk aan boord van het vliegtuig hebben gezeten. Zolang het tegendeel niet bewezen is dient men van aanwezigheid van chemicaliën, micro-organismen en uraniumoxidedeeltjes uit te gaan.

Ook de werkzaamheid van het immuunsysteem, dat inmiddels bij vele 'rampbetrokkenen' blijkt te zijn aangetast, dient zorgvuldig getest te worden. Wat betreft mogelijke besmetting en of inhalatie van verarmd uranium is het raadzaam om aanvankelijk bij een selecte groep een bot-scan te verrichten. Een kleine controlegroep van niet-blootgestelden is daarnaast wenselijk. Gezien de termijn na de ramp is voornamelijk nog stapeling in het botweefsel te verwachten. Ook is stapeling te verwachten in hersen- en nierweefsel, doch dit zou te invasief onderzoek vergen. Bovendien is contaminatie met uranium-oxidedeeltjes in het longweefsel middels een bronchio-alveolaire longwassing nog te traceren. Indien duidelijk verhoogde straling of uranium-oxidedeeltjes (U238) in deze weefsels bij deze personen aanwezig blijkt te zijn, dan kan een groter onderzoek bij de meeste slachtoffers ook plaatsvinden.

Onderdeel van het onderzoek zou zich bij de bekende slachtoffers ook moeten richten op de dossiers bij de eigen huisartsen. Daarnaast is het raadzaam een inventarisatie te maken van ziektesymptomen die zich gedurende de periode vanaf 4 oktober 1992 tot en met heden in hun praktijk voor hebben gedaan. Een dergelijk onderzoek kan misschien m.b.v. getrainde studenten of doktersassistenten gedaan worden. Deze gegevens dienen vertrouwelijk behandeld te worden. Op deze wijze kunnen ook slachtoffers zonder verkregen verblijfsvergunning of mensen die zich om andere redenen niet gemeld hebben mede geïnventariseerd worden. Hiervoor dient extra geld en middelen ter beschikking te worden gesteld.

Bovendien moeten de huisartsen gevraagd worden vóór de inventarisatie en het bloedonderzoek uiterst voorzichtig te zijn met het toedienen van antibiotica, doordat na antibiotica-behandeling in het bloed moeilijk is vast te stellen of er ook sprake is van opportunistische infecties van bijvoorbeeld mycoplasmata en andere micro-organismen.

UITBREIDEN VAN KENNIS MULTIDISCIPLINAIR TEAM

Op zeer korte termijn moet door het coördinatieteam een symposium worden georganiseerd dat 'dringend' moet worden gevolgd door de artsen en anderen die verantwoordelijk zullen worden gesteld voor het behandelen in eerste instantie van de ernstige ziektegevallen. Voor dit symposium moeten bekende specialisten op het gebied van chronische syndromen, infectieuze ziekten, mycoplasmata, (auto)immuunstoomissen, contaminatie met verarmd uranium, contaminatie met chemische stoffen worden uitgenodigd alsmede Toxicologen, Biochemici en DNA-specialisten. Deze aanbeveling van specialisten is noodzakelijk vanwege de aard van de gezondheidsklachten die zich voordoen naar aanleiding van de Bijlmervliegramp. De door mijn vrouw en ondergetekende onderzochte ladinglijsten hebben onomstotelijk geleid tot het bewijs dat we te maken hebben met een lading met onder andere veel giftige stoffen, die voor 90% voor de militaire industrie bestemd was!

Door de geheimzinnigheid rond de 20.000 kg. onbekende lading is het raadzaam er vanuit te gaan dat het hier om een NBC-lading (Nucleair Biological Chemical) gaat. Indirecte sterke aanwijzingen daarvoor zijn onder andere de vermelding op de ladinglijst van Helium reftigerated liquids (AWB-nummer: 114 2914 4835 en 114 2914 4846. nr. '1963" wat gevaar cat.22 inhoudt). Helium is als inerte stof (geen chemische reacties met andere stoffen) te gebruiken als transportmedium om bijvoorbeeld anaërobe bacterieculturen luchtdicht af te dekken of andere bijzondere stoffen koel te houden. De diversiteit, maar ook toch weer de overeenkomsten van ziektesymptomen onder de directe en indirecte rampbetrokkenenen wijst naar een syndroom, dat dr. Blakenburg en ondergetekende in dit geval voorlopig willen benoemen als het 'Bijlmervliegramp Syndroom'.

Nederlandse specialisten moeten zoveel mogelijk worden ingezet, maar indien onvoldoende ervaring aanwezig is m.b.t. de complexe omvang van gezondheidsklachten tengevolge van deze vliegramp, zal de kennis in het buitenland gezocht moeten worden. Er zijn reeds veel buitenlandse specialisten die een behandelingswijze hebben ontwikkeld en de experimentele fase min of meer voorbij zijn. Gezien de tijdsdruk, moeten wij mijns inziens zo spoedig mogelijk deze specialisten met hun specifieke kennis naar Nederland halen om te luisteren naar hun advies om vervolgens daar genuanceerd gebruik van te maken. Het is onverstandig en tijdrovend opnieuw het wiel uit te vinden.

Preventief gezien is het verstandig elk jaar een screening bij alle 'rampbetrokkenen' te doen op diverse soorten kanker (longen, botten) i.v.m. het 'long term effect' dat bijvoorbeeld contaminatie met verarmd uranium (orale besmetting en inhalatie van uranium-oxidedeeltjes) met zich meebrengt. Het is dan mogelijk om vroegtijdig in te grijpen bij het ontstaan van kanker. Wat betreft de personen die mogelijk veel hebben geïnhaleerd (te denken valt aan diverse reddingswerkers en brandweermensen) is ook controle van het nageslacht wenselijk op aangeboren afwijkingen (2).

  CONCLUSIE

Alleen de handeling van krachten in een gecentraliseerd onderzoek met daaraan vastgekoppeld een verantwoorde individuele behandelwijze zal resultaat boeken en daarmee het aspect van de mogelijke geconstateerde infectueuze eigenschappen indammen. Zelf wil ik graag deel uitmaken van het coördinatieteam van dit gecentraliseerde onderzoek. Ik ben geen medicus, maar mag wel stellen dat ik inmiddels een grote ervaring heb ontwikkeld wat betreft de ziektesymptomen die met behulp van de door mij in samenwerking met mijn vertrouwensarts dr. Blakenburg opgestelde, vertaalde en aangepaste anamneselijsten naar voren zijn gekomen.

In de laatste maanden heb ik uit eigen observatie de "olievlek" van zieke mensen, waarbij een causaal verband gelegd kan worden met de Bijlmervliegramp steeds groter zien worden. Verder zag ik zieke mensen zo hard hollend achteruit gaan, dat ik in uiterste wanhoop de verantwoordelijken voor deze gedurende zes jaar hardnekkige ontkenning van gezondheidsklachten ten gevolge van de Bijlmervliegramp wel eens heb verwenst. Laten we ons toch vooral deze laatste kans om daadwerkelijk hulp te bieden en het vertrouwen in de overheid te herstellen niet ontglippen.

Hopend op een vruchtbare samenwerking verblijf ik,


Met de meeste hoogachting

   Louis Bertholet

   mede namens dr. J. P. Blakenburg

 1. *Uranium Battlefields Home & Abroad, Dietz-L.A.; *Depleted Uranium Use by the U.S. Department of Defence, Bukowski-G and Lopez-DA; *Metal of Dishonor, Depleted Uranium, "How the Pentagon Radiates soldiers & civilians with DU weapons" ISBN 09656916-0-8; *Gulf War Syndrome, Depleted Uranium and the Dangers of Low-Level Radiation, Bertell-R, http://www.ccnr.org/bertell book.html; *Medische onderbouwing en Uranium besmetting, J.H. de Jonge A. Schmidt Apol, ISBN 90-804478-1-1.

 2. *Metal of Dishonor, Depleted Uranium, "How the Pentagon Radiates soldiers & civilians with DU weapons" ISBN 0-9656916-0-8; *Environmental Influences on the Health of Children, Bertell-R; *Gulf War Syndrome, Depleted Uranium and the Dangers of Low-Level Radiation, Bertell-R, http://www.ccnr.org/bertell book.html