Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Mijn wraking hebben u en mr. Paris volstrekt niet afgehandeld zoals de wet dat voorschrijft

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

De bewuste zaak na 12 jaar behandelen in kort geding is misbruik van rechtsmiddel

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

AAN:

  De President van de Rechtbank te Den Haag
  PER FAX en PER POST

  mr. A.H. van Delden
  Paleis van Justitie
  Juliana van Stolberglaan 2
  2595 CL Den Haag


BETREFT:


 • eerdere correspondentie
 • mijn bericht aan u d.d. 13 september 1998
 • mijn bericht aan u d.d. 14 september 1998
 • uw bericht ADvD/ep d.d. 15 september 1998
 • mijn fax/brief aan u d.d. 4 oktober 1998
 • uw antwoord per fax d.d. 5 oktober 1998

Wassenaar, 5 oktober 1998

Geachte heer van Delden,

Hierbij enkele opmerkingen naar aanleiding van uw bericht van 5 oktober 1998.

Het is jammer dat u niet ingaat op de inhoud van mijn bericht van 4 oktober, maar in plaats daarvan op een starre manier in herhaling vervalt, klaarblijkelijk ook namens mr. Paris. Als u weigert een document op het internet in te zien is dat uw zaak.

Uw afsluitende zin is apert onwaar. Het is u bekend dat ik in het licht van jarenlange ervaringen meen redenen te hebben om u en de rechters van uw rechtbank te wraken en dat betreft niet alleen mr. Paris. U verdraait hier de situatie verregaand.

U vermijdt totaal in te gaan op mijn opmerking: "De bewuste zaak na 12 jaar behandelen in kort geding is misbruik van dat rechtsmiddel; in die opvatting wordt ik gesterkt door arrest d.d. 16 juni 1998 van het Europees Hof van Justitie; zie AMICE september 1998, blz 8 : "Kort Geding in het geding". Met een "provisional measure" wordt zo gepoogd onder tijdsdruk de zaak (mijn ex eist van mij ca. fl 600.000; ik van haar ca. fl 100.000) "eventjes" definitief in het voordeel van mijn ex door te drammen."

De belangrijkste rechtsvragen van de boedelscheiding zijn na 12 jaar nog niet of nog niet eenduidig beantwoord; dat is bizar te noemen. Het is die 'onvolkomenheid' die nu kennelijk razend snel weggepoetst moet worden. U weet dat mijn ex al een poging heeft gedaan, met ruime medewerking van u en uw rechters, haar wil op te leggen door beslag te leggen op mijn inkomen; dat leidde tot grote juridische problemen. Uiteindelijk moest de rechter, uw vice-presidente Dil-Stork wel tot de conclusie komen dat er voor dat beslag geen juridische titel was, maar het in beslag genomen deel van mijn inkomen krijg ik niet terug want uw rechter besliste zomaar ongevraagd dat mijn ex dat wel mag hebben als voorschot ! U hebt weet van die onrechtmatige grove bevoordeling van mijn ex.

Nu probeert mijn ex door te drammen met een Kort Geding. Ik heb opgemerkt dat dat oneigenlijk gebruik van een rechtsmiddel is; u gaat daar niet op in. Mijn ex wil absoluut een Kort Geding om "haastje-repje" door te douwen en u en mr. Paris doen al het mogelijke on haar haar zin te geven. Mijn ex eist goeddeels overbodige detaillering van reeds bekende gegevens en leidt daarmee de aandacht af van de openstaande vragen HOE er eigenlijk verdeeld moet worden.

Ook aan mijn opmerking over een zéér relevant arrest van het Hof van Justitie te Luxemburg gaat u voorbij. Kennelijk wilt u nou net dát misplaatste gebruik van het Kort Geding opleggen waarover dat Europese Hof Nederland nu juist op de vingers tikt !

Een neutrale lezer zal het duidelijk zijn dat u zeer onbuigzaam doordramt om mijn ex maar te geven wat zij wil. U kent haar persoonlijk en hebt al bekend ook een zeer goede persoonlijke vriend te zijn van haar oudste en beste studievriendin. Maar uw persoonlijk relatiepatroon hoort hier toch buiten te staan of niet soms ?

Uw opstelling, evenals die van mr. Paris kan ik totaal niet zien als onpartijdig. Integendeel: uw beider handelen maakt juist de indruk van voorzetten van protectie en toont als ik voor mijzelf opkom, uitgesproken irritatie en gebruik van macht om uw wil op te leggen. En dat moet recht heten ? Kom nou. Mijn wraking hebben u en mr. Paris volstrekt niet afgehandeld zoals de wet dat voorschrijft. Kennelijk wilt u, koste wat kost, een systematische uiteenzetting over de redenen voor mijn wraking voor een wrakingskamer met rechters van elders vermijden. Ook dat geeft ten zeerste te denken.

Het is pijnlijk duidelijk dat u zich niet gebonden acht aan de wet en zich daarboven plaatst. Niet alleen maakt dat de indruk van abus de pouvoir, maar het is evident een grove schending van uw ambtseed. Die ambtseed hebt u als burger afgelegd. Dan blijft u toch aansprakelijk als burger als u uw ambtseed in vol bewustzijn schendt ?

Mijn advocaat verzocht deze zaak te verwijzen naar elders, en wel naar Utrecht. U heeft dat verzoek afgewezen. Ook dat maakt de indruk dat u onvoorwaardelijk mijn ex in de kaart wilt spelen. Gezien de aard van de openstaande vragen is een zorgvuldige bodemprocedure met meerdere rechters noodzakelijk in plaats van een eis van 'even' een "voorschot" van ca. fl 600.000 in Kort Geding. Wat zou u nou eigenlijk tegen zo'n bodemprocedure kunnen hebben, tenminste vanuit een onbevooroordeelde positie ?

Overigens kan ik niet aan de indruk ontkomen dat er nu op mijn advocaat zeer zware druk is en wordt uitgeoefend; dat is uitermate kwalijk en een reden te meer om deze zaak niet in uw rechtbank afgehandeld te willen zien. De benadering van u en mr. Paris kan ik slechts beschouwen als onrechtmatig en onvoldoende onpartijdig. U blijft in uw optreden de noodzaak van mijn wraking bevestigen. Ik stelde al: "Als u vasthoudt aan die zitting, zal ik dat beschouwen als bewust misbruik van bevoegdheden ten faveure van mijn, u persoonlijk bekende, ex-echtgenote."

Nogmaals wraak ik u en mr. Paris vanwege het verre van onpartijdige optreden sinds mijn eerdere wraking. Ingeval u de zitting van 7 oktober 1998 toch doordramt, acht ik u ook in privé aansprakelijk. Wat er nodig is, is een bodemprocedure elders. Het zou u niet misstaan als u daar nu aan zou meewerken.


Hoogachtend,


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
e-mail: nburjas@planet.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar


C.c.

President van de Hoge Raad der Nederlanden
Procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Sociale Databank Nederland

Eerdere brief aan Mr. van Delden