Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Brief met klacht over de politie aan de Burgemeester van Wassenaar Drs. Schoute

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Om de aandacht af te leiden van de kern van de zaak en om de lezer op het verkeerde been te zetten

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

PER FAX en PER POST


AAN:
  Drs. H.P. Schoute
  Burgemeester van Wassenaar
  Postbus 499
  2240 AL Wassenaar


BETREFT:

  Klacht
  uw schrijven kenmerk 990639/gja d.d. 29 juni 1999;
  verzonden 6 juli 1999 ; ontvangen 12 juli 1999

Wassenaar, 3 augustus 1999


Geachte heer Schoute,


  Hierbij vraag ik uw aandacht. voor enkele kritische opmerkingen over uw schrijven gedateerd 29 juni 1999.

 1. De eerste zinnen lijken mij onzinnige schuimklopperij, kennelijk bedoeld om de aandacht af te leiden van de kern van de zaak en om de lezer op het verkeerde been te zetten. Met versluierende woorden wordt de indruk gewekt alsof de politie te Wassenaar ó zo bijzonder zorgvuldig en terughoudend is met strafrechtelijk optreden. Die frasen slaan als de spreekwoordelijke tang op het varken. Van strafrechtelijk optreden is al helemaal geen sprake; van stelselmatige protectie van mijn ex-echtgenote wel.

  Waar het in casu om gaat is dat de politie wel van anderen (te weten mijn ex en haar vriendin) aangifte opneemt, maar niet van mij als ik aangifte kom doen tegen die aangiften van mijn ex en die vriendin. Dit is aperte discriminatie door de politie, die zich de macht toe-eigent het non-discriminatie artikel No 1 van onze Grondwet te schenden. Voor het overige is het niet aan de politie om een waarde toe te gaan kennen aan een aangifte en/of aangever, om aansluitend over het hoofd heen van de burger die aangifte komt doen, te beslissen alsof zij op de stoel van de officier van justitie mogen plaatsnemen. Dat is detournement de pouvoir. De politie van Wassenaar schendt Wet en Grondwet.

 2. Mijn klacht bestond uit twee gedeelten:
   2.1 aangiften
   2.2 klacht over de weigering en liet grofstoffelijk optreden van de politie.

 3. Ten aanzien van 2.1 stelt U: 'Dat neemt niet weg dat de politie in principe gehouden is een aangifte van een strafbaar feit op te nemen'. Dit is verdraaiend taalgebruik. De woorden "in principe" laten een indruk achter van: niet zo moeilijk doen, wij als politie bepalen zelf wel wat we moeten doen. En daar gaat het nu net om, want de politie heeft te handelen volgens de wet en hoort niet de vrijheid te hebben zich boven de wet te plaatsen en zelf wel te bepalen wat er gedaan wordt of niet, in strijd met de wet of niet. De benadering: wij van de politie maken dat wel uit, is ronduit FOUT, en in strijd met de wet. Om dat kernpunt wordt heengedraaid.

  Blijkens uw brief stemt u in met dat soort opstelling van de politie waarvoor u verantwoordelijk bent, terwijl het natuurlijk gaat om het Wetboek van Strafvordering art. 163 enz., waardoor de politie verplicht is aangifte op te nemen. Van u mag de politie wel de wet naast zich neer leggen, ja zich boven de wet plaatsen. U kiest daarmee niet voor de wet ten behoeve van de burger, c.q. de inwoner van uw gemeente, en daarin faalt uw afhandeling van deze klacht. U corrigeert de politie in deze niet en ook daarin faalt de afhandeling van deze klacht.

 4. U stelt: "Dat is in uw geval niet gebeurd, terwijl dat wel had moeten gebeuren." Wel erg "zunigjes", vindt u zelf niet ? En als dat dan zo is, waarom staat er dan niet ronduit zoiets als: "wij bieden u onze excuses aan" ? Dat schijnt er niet af te kunnen en dat typeert weer de volstrekt eigengereide benadering die de politie in Wassenaar etaleert, hetgeen door u wordt gesanctioneerd. Overal kan iets misgaan, maar dat verdient erkend te worden met enige vorm van excuses. Ook daarin faalt u ten aanzien van deze klacht voor de volle honderd procent.

 5. Zie punt 2.2 hiervoor en punt B van mijn klacht. De wijze van optreden van de politie was ver beneden peil, ja grofstoffelijk te noemen. Ook aan dit aspect van mijn klacht wordt door u totaal voorbijgegaan; van correctie van het gedrag van de politie is geen sprake. En ook daarin faalt uw afhandeling van mijn klacht volledig.

 6. Ietwat verloren staat in uw schrijven vermeld: "Uw klacht acht ik dan ook gegrond". Dat is snedig opgemerkt, maar u handelt er niet naar.

 7. Uw brief maakt de indruk dat u zelf mijn klacht helemaal niet gezien hebt en dat er de opsteller van uw brief veel aan gelegen was de waarheid te verdoezelen en de politie schoon te wassen. Het zou u niet misstaan als u zich op de hoogte zou stellen van de inhoud van mijn brief van 3 april 1999. Dan kunt u iets waarnemen van de feitelijke werkelijkheid van het politieoptreden in de gemeente waarvan u burgemeester bent.

 8. Aldus kan uw handelen, c.q. uw nalaten, maar één effect hebben: de politie is afgedekt, totaal niet op de vingers getikt en zal "gewoon" doorgaan met het gedrag dat ik ondervond en waartegen ik mij heb bezwaard. De politie zal zich eerder gesterkt weten in dat gedrag en dat nog meer gaan vertonen. Dank zij u. En als er in de toekomst weer iets misgaat, waar is dan uw individuele verantwoordelijkheid? Per saldo komt het het er op neer dat u uw bevoegdheden benut om de politie waarvoor u verantwoordelijk bent, af te dekken. Dat is toch abus de pouvoir ?

 9. Uit uw brief kan ik maar één ding opmaken. Als er zich weer een situatie voordoet waarbij ik aangifte moet doen of anderszins een beroep moet doen op de sterke arm, hoef ik bij de politie te Wassenaar niet aan te kloppen, want die lappen de wet en de grondwet aan hun laars, achten zich vrij buitengewoon grof op te treden en weten zich daarbij onvoorwaardelijk gedekt door hun burgemeester. Waarvoor is er eigenlijk een klachtregeling als die niet leidt tot correctie?

 10. Uw afhandeling van mijn klachtbrief d.d. 3 april 1999 vind ik een aanfluiting. Mijn vertrouwen in de politie te Wassenaar is nog verder uitgehold.

 11. Omdat mijn ervaringen in casu voor vele anderen, medemensen die zich te goeder trouw bij de politie vervoegen om aangifte te doen, waarde kunnen hebben, zal ik mij na 11 augustus 1999 vrij voelen deze brief te registreren op burhoven.htm. Natuurlijk zal alsdan ruimte beschikbaar gesteld worden voor uw reactie en voor de verdere afhandeling.


  Hoogachtend,

  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
  tel + fax: 070 5118922
  van Polanenpark 58
  2241 RS Wassenaar
KOPIE: Internet bur-bur1.htm

Zie ook:
Rechtmatigheid proces aan president Mr. S.K. Martens voorgelegd
Principiële analyse van recht en verantwoordelijkheid van de Hoge Raad der Nederlanden