Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk


IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Brief aan de minister van Financiën van Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA met
bezwaarschrift tegen diens besluit van 10 augustus 2000, kenmerk BOB 2000-00449 U

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


't Achterom 9a,
5491 XD Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

AANTEKENEN

Sint Oedenrode, 19 september 2000.
Tevens verstuurd per fax 070 - 3427904 op 19 september 2000.

De minister van Financiën drs. G. Zalm,
Ministerie van Financiën,
Korte Voorhout 7,
Postbus 20201,
2500 EE 's-Gravenhage.


Ons kenmerk: NBJ/19090/BZ.

Betreft:

    Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA / bezwaarschrift tegen uw besluit van 10 augustus 2000, kenmerk BOB 2000-00449 U.


    Excellentie,

Namens drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA wonende aan de Van Polanenpark 58, te 2241 RS Wassenaar; hierna te noemen: appellant, tekent ondergetekende bezwaar aan tegen uw besluit van 10 augustus 2000, kenmerk BOB 2000-00449 U.

Voor de motivering van ons bezwaarschrift verwijzen wij u naar ons verzoek om informatie van 22 juni 2000, kenmerk: NBJ/22060, aan u als minister van Financiën. Wij verzoeken u dit verzoek hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

Voorts merken wij op dat ondergetekende in verband met ophoping van zaken tot op heden niet in de gelegenheid is geweest om dit bezwaarschrift nader te motiveren. Om die reden verzoeken wij u ons een nader termijn te vergunnen van zes weken voor deze nadere motivering. De machtiging van appellant vindt u bijgevoegd (bijlage)

In afwachting van uw antwoord, tekenen wij,


Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.

E-mail: A.vanrooij@chello.nl

1 pagina volgt.