Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk


IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Herhaalde attentie voor 10 brieven vanaf 22 juni 2000 tot 24 augustus 2000 en het met
voeten treden van elementaire gedragsregels die gestoeld zijn op basale fatsoensnormen

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

AANTEKENEN

Sint Oedenrode, 31 augustus 2000.

Minister van Financiën, Drs. G. Zalm,
Ministerie van Financiën,
Korte Voorhout 7,
Postbus 20201,
2500 EE 's-Gravenhage.


Betreft:

 • mijn brief aan u d.d. 22 juni 2000.
 • brief d.d. 13 juli 2000 van de fiscus aan Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
 • brief d.d. 13 juli 2000 van de Staatssecretaris van Financiën.
 • mijn brief aan u d.d. 25 juli 2000.
 • brief d.d. 31 juli 2000 van de Staatssecretaris van Financiën.
 • brief d.d. 5 augustus 2000 van Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA aan de fiscus.
 • brief d.d. 9 augustus 2000 van de fiscus aan Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA.
 • brief d.d. 10 augustus 2000 van de Staatssecretaris van Financiën.
 • mijn brief aan u d.d. 16 augustus 2000.
 • uw brief d.d. 24 augustus 2000 aan Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA.


Excellentie,

Uw brief d.d. 24 augustus 2000 aan N.C. Burhoven Jaspers als antwoord op mijn brief aan u d.d. 16 augustus j.l. heeft mij hogelijk verbaasd:

 1. het is bij mijn weten normale praktijk om een antwoordbrief te richten aan de schrijver van de oorspronkelijke brief waarop geantwoord wordt.

 2. als u een brief ontvangt van een advocaat en u richt zich over het hoofd van die advocaat heen direct tot een cliënt van die advocaat, dan treedt u elementaire gedragsregels die gestoeld zijn op basale fatsoensnormen, met voeten.

 3. ook is uw oogmerk niet duidelijk. Nogmaals, net als in uw brief d.d. 31 juli 2000, stelt u: als u niet binnen 8 weken van ons hoort, hoort u van ons. Die brief liet tenminste nog de indruk achter dat uw ministerie werkelijk bereid was een en ander tot op de bodem te onderzoeken, ja zelfs zo grondig dat dit wel acht weken of meer zou gaan vergen: Die indruk is ten onrechte gewekt, ja gelogenstraft, blijkens uw schrijven van 10 augustus j.l.

 4. maar nu stelt u nogmaals: als u niet van ons hoort binnen acht weken, hoort u van ons.

 5. de logische samenhang van een en ander ontgaat mij.

De vraag dringt zich onontkoombaar op of ik nu van u naar behoren en tijdig opening van zaken kan verwachten. Of moet ik uw handelen gaan beschouwen als een duidelijke weigering in te gaan op wat dan ook, waarmee al het in mijn eerdere brieven gestelde zal worden bevestigd?

Een zeer spoedige reactie van uw zijde lijkt mij in de rede te liggen.


Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.

E-mail: A.vanrooij@chello.nl