Actuele verslagen en commentaren om onwaarheden en ontbrekende vragen over de Bijlmerramp aan de orde te stellen

Klankbord voor de slachtoffers van de Bijlmerramp

Bijlmer enquête . . . Kamerzetel 151 . . . Klankbord <===> SDN . . . Klokkenluider

Balspel tussen de Minister van Volksgezondheid en Inspectie voor de Volksgezondheid

Het Klankbord

De onafhankelijke belangenorganisatie voor slachtoffers, nabestaanden, hulpverleners en omwonenden van de Bijlmer vliegramp d.d. 04 oktober 1992. Het Klankbord houdt zich momenteel voornamelijk bezig met onderzoek en voorlichting aan burgers en politiek.


Getuigenverklaringen...
chronologisch overzicht...

Het Klankbord
Postbus 374
1115 ZH Duivendrecht
Telefoon: 020-6991886
Mobiel: 06-xxxxxxxx

P e r s v e r k l a r i n g

Namens Het Klankbord kan ik U de volgende reactie geven op het balspel dat is ontstaan tussen de Minister van Volksgezondheid mevr. Borst, de Inspectie voor de Volksgezondheid, het AMC en de slachtoffers die bestaan uit burgers en hulpverleners met betrokkenheid bij de Bijlmer vliegramp.

Als eerste verschijnt er op maandag 18 januari '99 een onderzoeksrapport van het AMC in de openbaarheid. Tegen alle afspraken in, verschijnt dit rapport zonder een voorafgaande evaluatie met de daartoe opgezette begeleidingsgroep om zo een aantal zaken te verduidelijken en eventueel toe te voegen. In dit bewuste rapport, tenminste het daarover verschenen persbericht, (zie Fax van het ministerie van VWS over gezondheidsklachten slachtoffers Bijlmerramp) is de conclusie getrokken dat de klachten te divers zijn om nader lichamelijk onderzoek te starten. Een van de interessante conclusies zijn echter dat 44,8% van de melders klachten ondervindt van ernstige vermoeidheid.

Vermoeidheid kan verschillende oorzaken hebben, welke normaliter eerst uitvoerig medisch worden onderzocht. Wat is hier gebeurd... Vorig jaar is er na opdracht van de Minister van Volksgezondheid door het AMC een onderzoekscommissie aangesteld die een inventarisatie moest uitvoeren naar welke klachten er onder de vermoedelijke slachtoffers leefden en wat de mogelijke oorzaak hiervan was.

Het AMC heeft vervolgens een commissie van wijze mannen samengesteld, die dit moesten gaan onderzoeken. Helaas ontbraken er in deze commissie al enkele deskundigen die naar onze mening broodnodig waren voor dit onderzoek. De deskundigheid was namelijk in hoofdzaak gericht op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en er was geen deskundigheid in deze commissie inzake toxicologie m.a.w. geen deskundigheid op het gebied van vergiftigingen waarvan je een redelijk vermoeden zou kunnen hebben dat hier een mogelijke oorzaak zou kunnen liggen.

Wat is het gevolg geweest van deze samenstelling van de commissie voor het bewuste onderzoek... Vele gezondheidsklachten zoals vermoeidheid komen in de litteratuur studies voor als gevolgen van PTSS als ook gewone stress dan wel overspannenheid. De conclusie van deze commissie was derhalve niet moeilijk te trekken dat gezien vanuit het oogpunt van deskundigheid der commissieleden hier geen nader onderzoek noodzakelijk zou zijn.

Het grote probleem in deze wil echter dat er al reeds voor het onderzoek van het AMC ook al een onderzoek gaande was van personeel van de KLM welke werkzaam zijn geweest in Hangar 8, de bewuste hangar waar een groot aantal brokstukken van het vliegtuig naar toe zijn afgevoerd. Bij dit onderzoek (zie: Internist Prof. R. Kurk "Bloedafwijkingen personeel door Bijlmerramp?") is gebleken dat alle patiënten die zich bij hem hebben gemeld dezelfde symptomen hadden die ook uit de Bijlmer enquête naar voren zijn gekomen. Een verschil, Prof. R. Kurk verrichtte een medisch lichamelijk onderzoek en kwam tot de conclusie dat al zijn patiënten een afwijking in hun bloedbeeld hadden.

Het AMC kwam met dezelfde symptomen in een papieren onderzoek tot de conclusie dat het problemen betrof op het geestelijk vlak. Hetzelfde verhaal kom je tegen bij de gezondheidsklacht benauwdheid en kortademigheid. Dit zijn normale klachten bij problemen op het geestelijke vlak. Ook wanneer je geen sterke problemen hebt als gezond mens kan dit je overkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vallen van een stapel borden waar je niet op bedacht bent... velen onder U zullen door de schrik even een benauwd gevoel of zelfs hartkloppingen krijgen.

Hier lag dan ook een belangrijke taak voor de enquêteur die de interviews heeft afgenomen. Wanneer een slachtoffer hem meldde dat hij of zij last had van benauwdheid, werd dit op deze wijze ingevuld op het formulier. Zelfs wanneer het slachtoffer dit symptoom zelf nog eens specificeerde door aan te geven dat dit het gevolg was van een permanente ontsteking, werd deze aanvulling niet opgenomen... voor zover bekend. Had deze omschrijving wel opgenomen geworden in de formulieren, dan had de onderzoekscommissie van het AMC nooit zonder nader lichamelijk onderzoek tot de conclusie kunnen komen dat deze problemen op het geestelijk vlak lagen, daar ontstekingen niet spontaan ontstaan of sterker nog in stand worden gehouden door geestelijke problematiek.

Ook bij de patiënten van Prof. R. Kurk kwam deze klacht veelvuldig voor en ook hij is grotendeels tot de conclusie gekomen dat de luchtwegen van zijn patiënten permanent ontstoken worden door een lichaamsvreemde stof, waarvan nog niet bekend is om welke stof dit gaat. Daar het AMC rapport is opgebouwd uit dit soort half onderzoek, alsmede gebaseerd is op een RIVM rapport dat op haar beurt weer een studie is van eerder verschenen rapporten waarvan sommige het stempel "rapport onwaardig" dragen, maakt dat ook dit aspect van het AMC onderzoek geen schoonheidsprijs voor wetenschappelijk onderbouwd onderzoek verdient.

A.J.Bos (woordvoerder / coördinator)

Voor nadere info of reacties:

Het Klankbord
Postbus 374
1115 ZH Duivendrecht
Telefoon 06-xxxxxxxx
E-mail: André Bos@het-klankbord.demon.nl

Homesite info: http://www.het-klankbord.demon.nl