Onthullingen, getuigenverklaringen, wetenschappelijke evaluaties en foto's over de Bijlmerramp met het El AL-vliegtuig

Louis Bertholet, Lid Onderzoeksgroep Bijlmervliegramp eist 'n Parlementaire enquête

Bijlmer enquête . . . Kamerzetel 151 . . . Klankbord <===> SDN . . . Klokkenluider

De vliegramp met de El Al Boeing 747 gebeurde op zondag 4 oktober 1992 om 18.35 uur

Onderzoeksgroep Bijlmervliegramp

El Al


ABN-AMRO 58.85.07.342
Louis Bertholet
De Busken 51
1566 XG Assendelft
Tel/Fax : 075-6875195
Fax : 075 - 6877548
e-mail: L. Bertholet@speed.A2OOO.nl  OPEN BRIEF


Parlementaire enquête Bijlmervliegramp

Assendelft, 19 oktober 1998

De vliegramp met de El Al Boeing 747 die op zondag 4 oktober 1992 om 18.35 uur de flats Groeneveen/Kruitberg in de Bijlmermeer trof, krijgt elk jaar, meestal rond oktober, volop de aandacht. Door deze vliegramp ontstond nog een ramp, die vergaande gevolgen voor de gezondheid en psyche van de Bijlmerbevolking, hulpverleners en bergingswerkers heeft teweeggebracht.

Ernstige misstanden, verontrustende geruchten, toevalligheden en mysteries, werden diverse malen aangehaald. Onvoldoende structurele aandacht voor slachtoffers en bezorgden. Onvoldoende rechtzetting. Lessen die maar niet geleerd worden. Sommige aspecten zullen, zeker als er geen opheldering komt, nog vele jaren in de nieuwsmedia aan de orde komen.

  DE NALATIGE OVERHEID

Op 6 oktober 1997 werd er door het PvdA-kamerlid de heer Van Gijzel om een parlementair onderzoek gevraagd. Ingewijden weten wat dat betekent. Als er om een parlementaire enquête gevraagd wordt, dan zal iedereen die gehoord wordt, zijn of haar verklaring onder ede moeten afleggen. Bij een parlementair onderzoek is daarvan geen sprake. Waarschijnlijk was dat ook nu weer niet meer dan een gebaar om de gemoederen tot rust te brengen. Kennelijk spelen telkens politieke belangen een rol. De 'haarscheuren' in onze bestuurlijke apparaten groeien onheilspellend. Dat het vertrouwen in politiek en overheid is gecrasht wordt kennelijk niet gesignaleerd.

De overheid kampt waarschijnlijk met een vreselijk probleem. Hoe vertel ik het de burger na 6 jaar, dat er wel degelijk een gevaar voor de volksgezondheid aanwezig was ten tijde van de Bijlmerramp. Hoe geloofwaardig is deze overheid nog? Hoe kan de overheid haar vertrouwen nog terugwinnen? Op welke wijze zal de overheid met behulp van de huidige geneeskunde deze semi-nucleaire chemische ramp adequaat kunnen bestrijden? Zeker is dat hooggeplaatste personen niet ongeschonden uit de parlementaire enquête zullen komen. Onzeker is of werkelijk de onderste steen boven zal komen.

  WAT WAS DE LADING?

Voorop kan worden gesteld dat er officieus een causaal verband tussen de gezondheidsklachten en de lading van het vliegtuig kan worden gelegd, zolang de lading van het vliegtuig officieel onbekend is. Echter een groot aantal stoffen van de lading is officieus wel bekend!

De stoffen die vrijwel zeker zijn vrijgekomen bij de ramp zijn kerosine, asbest, skydrol (hydraulische olie van het vliegtuig), giftige verfstoffen en drie (dimethylmethylfosfonaat, waterstoffluoride, isopropanol) van de vier grondstoffen voor Sarin die aan boord van de verongelukte El Al Boeing aanwezig waren. Ook de chemische stof tributylfosfaat is reeds in het voorjaar 1993 door Omegam in een oriënterend bodemonderzoek aangetroffen.

Deze stof kan gebruikt worden als terugwinning van uranium en plutonium uit opgebrande splijtstof in het zogeheten Purex-procede'. De stof Zirkonium is door de onderzoeksgroep middels het bodemonderzoek en stofonderzoek wetenschappelijk aangetoond door het Zweedse laboratorium Biospectron. Zirkonium wordt onder andere als ommantelingsmateriaal voor kernreactoren gebruikt. Andere stoffen die door het laboratorium Biospectron zijn aangetoond zijn lanthanum en thorium. De verarmde uranium-oxidedeeltjes die zijn vrij gekomen, alsmede andere chemische stoffen, moeten nog officieel aangetoond worden.

  FEITEN EN WETENSWAARDIGHEDEN

Wij zijn ervan overtuigd dat tijdens de brand, die na het neerstorten van de El Al Boeing-747 in de Bijlmermeer is ontstaan, een aanzienlijke hoeveelheid aan geoxideerd verarmd uranium is vrijgekomen. In het boek: "Uranium Battlefields Home & Abroad, Depleted Uranium Use by the U.S. Department of Defence" (op bladzijde 136) wordt vermeld dat dit type vliegtuig, een Boeing 747-258F, gebouwd in 1979, 1500 kilogram Depleted Uranium aan contragewichten bevat.

Bovendien vermelden Amerikaanse legerrapporten, in het boek: "Metal of Dishonor, Depleted Uranium," dat uranium partikels, de geoxideerde deeltjes van verarmd uranium, afhankelijk van de luchtverplaatsing, zich over grote afstand verspreiden. Op de avond van de ramp stond een stevige N.O. wind met windkracht 5 a 6. Bijna alle mensen die direct met de ramp te maken hadden, zowel omwonenden als hulpverleners, hebben hoogstwaarschijnlijk dit verbrande uranium ingeademd. Een aantal van deze mensen meldt zich in de loop van de tijd met allerlei klachten zoals kortademigheid, moeheid, pijnlijke gewrichten en geestelijke problemen, maar er deden zich ook ernstiger klachten voor zoals (long)kanker, nierdysfunctie, problematische zwangerschappen en geboorteafwijkingen.

Nog steeds vermeerdert het aantal gezondheidsklachten. Frappant is, dat de symptomen overeenkomen met de ziektebeelden van de militairen uit de Golfoorlog van 1991. Zij waren blootgesteld aan verarmd uranium dat in de munitie verwerkt was. Navrant is te beseffen dat vandaag de dag steeds meer verarmd uranium in munitie en bepantsering wordt verwerkt en dat daarmee een nieuwe wapenwedloop is gecreëerd. De effectiviteit van wapentuig, waarin verarmd uranium is verwerkt, wordt namelijk vele malen verhoogd.

Tijdens militaire oefeningen en daadwerkelijke oorlogsconfrontaties zijn de gevolgen van het vrijkomen van geoxideerde verarmd uraniumdeeltjes desastreus voor alles wat leeft.

  ETHISCHE MISDAAD

De Onderzoeksgroep Bijlmervliegramp stelt dat in dit type Boeing 747, 1500 kilogram Depleted Uranium aan contragewicht was verwerkt, en dat verarmd uranium bij brand levensgevaarlijk is. Een dergelijk 'zwaarwegend' onderwerp over de gevolgen van het gebruik van verarmd uranium, voor zowel wapenindustrie als vliegtuigindustrie, mag niet worden gebagatelliseerd. Het gebruik van verarmd uranium moet verboden worden. Verarmd uranium verwerkt in oorlogstuig en vliegtuigen is een ethische misdaad tegen mens, dier en natuur.

  HULP BIEDEN VOOR IEDEREEN DIE DAT NODIG HEEFT

Het wordt hoog tijd dat de ongerustheid en onzekerheid, onder de bewoners en hulpverleners wordt weggenomen, zodat iedereen de ramp op een 'eerLIjke' manier kan verwerken. Bovendien moet er een mogelijkheid geboden worden tot optimale medische hulp aan de buitenlanders zonder verblijfsvergunning die ook slachtoffer zijn geworden van deze ramp.

  EIGEN ONDERZOEK

De gegevens die wij naar aanleiding van ons fecesonderzoek in Zweden hebben verkregen hebben ons een schat aan informatie opgeleverd en heeft ons tevens een inzicht gegeven over de enorme complexiteit van een dergelijk onderzoek. De meetresultaten van het onderzoek blijken namelijk een relatie te hebben met de eetgewoonten en medicatie van de onderzochte mensen. De conclusie die wij hier voorlopig uit moeten trekken is, dat deze gegevens dus niet meer dan een indicatie voor een vervolgonderzoek zijn. De diverse zware metalen die het Lichaam verlaten via de feces is bovendien een goede maatstaf gebleken voor bepaalde stoffen die, na oraal te zijn ingenomen, in binding blijken te gaan met de zware metalen die in het Lichaam aanwezig zijn. Deze ontdekking dient verder te worden onderzocht en zal hoogstwaarschijnlijk kunnen leiden tot gerichte medicatie.

  PARTICULIER INITIATIEF EN DOEL

De Onderzoeksgroep Bijlmervliegramp is niet gebonden aan organisaties, pressiegroepen of politieke partijen. Het is een logisch en informeel verbond, aangegaan door verschillende betrokkenen, privé-onderzoekers en journalisten die zich al langere tijd met de Bijlmerramp bezig houden en nu de welles-nietes discussie met de overheid willen doorbreken. Wij willen niet langer afhankelijk zijn van een overheid die in staat is, omwille van grote economische belangen, een dergelijk onderzoek opnieuw te dwarsbomen. Natuurlijk hopen wij dat er geen excessieve hoeveelheden verarmd uranium of chemisch-toxische stoffen worden aangetroffen bij de te onderzoeken mensen. Wanneer dit echter toch onverhoopt blijkt, kan misschien met een gerichte therapie begonnen worden. Bovendien zullen na dit onderzoek de wereldleiders en diverse overheden ervan overtuigd moeten zijn dat het ontoelaatbaar is, stoffen als verarmd uranium, als afvalproduct van de nucleaire industrie, nog langer te verwerken in munitie, bepantsering, en contragewichten.

  TOT SLOT

Wij hopen dat door onze inspanningen de overheid het inzicht en vooral de moed zal hebben haar opstelling ten goede te laten keren om adequaat hulp te bieden. Het wordt hoog tijd de economische belangen niet te laten prevaleren boven de gezondheid. Een verkeerd ingeslagen weg moet ons inziens gecorrigeerd worden, waarbij wij, hoe paradoxaal dit ook Lijkt, de stelling innemen geen rancuneuze gevoelens te creëren of over te houden aan deze gecompliceerde ramp van 4 oktober 1992. Samen moeten wij tot een oplossing komen. Samen zullen wij onze democratie moeten herstellen, waarbij wij het respect voor mens en natuur in balans zullen moeten brengen.

De Onderzoeksgroep Bijlmervliegramp is daarom zeer verheugd dat het uitgewerkte voorstel voor een parlementaire enquête van de Vaste Kamercommissie van Verkeer en Waterstaat op 14 oktober 1998 door de Tweede kamer is gehonoreerd. Wij wensen de geïnstalleerde commissie alle wijsheid toe en bieden onze kennis ter beschikking aan.

De Onderzoeksgroep Bijlmervliegramp vindt dat een diepgaande parlementaire enquête inzake de Bijlmervliegramp zeer gewenst is. Het resultaat zal zijn dat:

 • de waarheid over toedracht en afwikkeling van de ramp eindelijk verduidelijkt zal worden
 • veel ervaren onrecht en vermoede misstanden alsnog rechtgezet kunnen worden.
 • veel lessen uit deze ramp en nasleep geleerd kunnen worden, waardoor de kans op herhaling van vliegrampen en de omvang van de naslepen ervan beperkt worden.
 • vervolgonderzoeken nieuwe technische en medische kennis zullen opleveren.
 • de rampbetrokkenen met gezondheidsklachten adequaat medische hulp geboden kan worden.
 • de overheid meer controle op (inter)nationale veiligheidsdiensten zal krijgen.
 • de overheid meer grip op 'weapon-hub Schiphol' zal krijgen, waardoor de ongecontroleerde status die El Al nu op Schiphol heeft niet meer mogelijk zal zijn.
 • het vertrouwen van burgers in hun overheid en de democratie zich zal herstellen.


  Hoogachtend,

  Louis Bertholet
  Lid Onderzoeksgroep Bijlmervliegramp.