Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen 'W' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2005
Letter W


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 

   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot NU toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


  Afkortingen:

  1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
  2. RM = Rechterlijke Macht
  3. OM = Openbaar Ministerie
  4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
  5. SAL = StaatsAlmanak
  6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
  7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
  8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
  9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
  10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
  12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
  13. UHD = Universitair Hoofd Docent
  14. b.d. = buiten dienst
  15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
  16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers


  WAAIJ G.H. van der ; Mw. Drs.
  Advocaat bij Hornstra & van den Assum ; beŽdiging 1998
  Postbus 315 , 3830 AJ Leusden
  Tel 033-4321957 , fax 033-4321956
  h-a@hornstra-vdassum.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij van den Assum & van Delft advocaten
  Postbus 315 , 3830 AJ Leusden
  Tel 033-4321957 , fax 033-4321956
  info@assumdelft.nl
  www.assumdelft.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAAIJ R.W. van ; Mw.
  Advocaat bij Landwell ; beŽdiging 2002
  Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
  Tel 020-5687067 , fax 020-5686234
  roos.van.waaij@nl.landwellglobal.com
  www.landwell.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAAIJEN E. van , Ellen ; Mw.
  Belastingadviseur/Vennoot Coopers & Lybrand Belastingadviseurs te Amsterdam
  Belastingadviseur/vennoot Coopers & Lybrand te Utrecht
  INFO
  "Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
  Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


  WAAIJER B.C.M.
  Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
  Kantoor Boekel De Nerée ; Amsterdam


  WAAIJER J.M.A. ; Dr.
  Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
  Kantoor Lourijsen & Waaijer ; Den Haag


  WAAIJERS - KAARSGAREN In NLRM 99/00 als WAAIJERS E.A.G.M. , geboren jan 1949 ; Mw.


  WAAL C.J.D. , geboren september 1943
  NLRM 99/00
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 20 juli 1998
  HOOFDFUNCTIE
  Waarnemend burgemeester van Castricum


  WAAL C.L.J.M. de , geboren mei 1955
  NLRM 98 99/00
  Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 14 aug 1997
  NU
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Utrecht ; kantoor De Waal & Zumpolle Advokaten ; beŽdiging 1982
  Postbus 13336 , 3507 LH Utrecht
  Tel 030-2333248 , fax 030-2343965
  dewaal@dewaalzumpolle.nl
  dewaal.zumpolle@pobox.ruu.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Niet meer in VAD 2004
  TEVENS


  WAAL - van der LINDEN E. van der ; Mw.
  Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van
  Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, Rotterdam PI De Schie, Secretariaat


  WAAL E.A.
  Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beŽdiging 2003
  Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
  Tel 020-5466378 , fax 020-5492181
  earl.waal@hollandlaw.nl
  www.hollandlaw.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAAL H. van der
  Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
  Mathenesserlaan 250, 3021 HR Rotterdam


  WAAL - van WESSEM I. de, geboren september 1956 ; Mw.
  NLRM 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 november 1999


  WAAL P.A. van der
  Advocaat bij Adv. kantoor Jan Luijkenstraat ; beŽdiging 1993
  Jan Luijkenstraat 92 , 1071 CT Amsterdam
  tel. 020-6640848 , fax 020-6795465
  [vademecum advocatuur 2001]
  pavdwaal@planet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAAL P.J. de
  Advocaat bij Ploum Lodder Princen ; beŽdiging 1988
  Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
  Tel 010-4406440 , fax 010-4360190
  pdewaal@plp.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.plp.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAAL P.R. van der
  Advocaat bij van Mens & Wisselink ; beŽdiging 1993
  Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
  Advocaat bij Russo & van der Waal
  Amsteldijk 280 , 1079 LL Amsterdam
  Tel 020-6610731 , fax 020-6465080
  [vademecum advocatuur 2001]
  vanderwaal@russovanderwaal.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAAL R. de
  Advocaat bij Houthoff advocaten ; beŽdiging 1981
  Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
  Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
  rwaal@houthoff.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Leemzeulder 9 , 1251 AM Laren
  Tel 06-54654832 , fax
  rdewaal@wxs.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAAL V.J.P. de
  Rechtskundig Bureau mr.V.J.P. deWaal
  Schieweg 189a , 3038 AS Rotterdam
  INFO
  Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


  WAALDIJK L.Th. , geboren sep 1929
  NLRM 71
  Ambtenaar ter besch.Ministerie van Justitie en Politie Suriname 1963
  Waarnemend griffier kantongerecht 1e kanton Suriname 1964
  Lid-plaatsvervanger Hof van Justitie Suriname tevens Kantonrechter 1e kanton Suriname 1965
  Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 17 nov 1966
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 nov 1966
  Rechter rechtbank Utrecht 15 jan 1968
  Lid Hof van Justitie Suriname 17 mei 1968


  WAALKENS - STOKMAN E. ; Mw.
  Rechten 1982
  Juridisch Staflid
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle


  WAALKES L.F. ; Mw.
  Advocaat bij Loomans & Muntjewerff ; beŽdiging 1998
  Postbus 2300 , 1620 EH Hoorn
  Tel 0229-212815 , fax 0229-217620
  l.waalkes@loomu.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij DSB Groep N.V. ; beŽdiging 1998 en 2003
  Postbus 70 , 1687 ZH Wognum
  Tel 0229-577410 , fax 0229-577411
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAALS A.H.A.C. ; Mw.
  Advocaat bij van Zandvoort advocaten ; beŽdiging 1993
  Postbus 117 , 5340 AC Oss
  Advocaat bij Bierens advocaten
  Postbus 92 , 5460 AB Veghel
  Tel 0413-363723 , fax 0413-367865
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Waals advocaten & Mediators
  Postbus 27 , 5400 AA Uden
  Tel 0413-271770 , fax 0413-270370
  waals.advocaten@home.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAALS B.K. van der
  Advocaat bij Loyens & Loeff ; beŽdiging 2002
  Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
  Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
  bas.van.der.waals@loyensloeff.com
  www.loyensloeff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAALS L.D. van der ; Mw.
  Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beŽdiging 2001
  Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
  Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
  leonore.vanderwaals@cliffordchance.com
  www.cliffordchance.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAAN J. de
  Rotterdam Erasmus Universiteit
  Hoogleraar Recht van de Europese Unie
  p/a Erasmus Universiteit, faculteit der Rechtsgeleerdheid, Burg. Oudlaan 50 (3062 PA) Rotterdam


  WAANDERS H.C.W. ; Mw.
  Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beŽdiging 2001
  Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
  Tel 010-2725360 , fax 010-2725441
  mawaanders@akd.nl
  www.akd.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAARBEEK H.J.D. ter
  Advocaat bij Werner & van Oss ; beŽdiging 1999
  Postbus 87 , 3840 AB Harderwijk
  Tel 0341-417023 , fax 0341-419648
  henkjanterwaarbeek@wernerenvanoss.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij van Oss van der Meijden Vermeer & Reitsma advocaten
  Postbus 87 , 3840 AB Harderwijk
  Tel 0341-417023 , fax 0341-419648
  info@omvradvocaten.nl
  www.omvradvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAARD A. de , Anna ; Mw.
  Rechten 1947
  Studentendecaan
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen
  INFO
  Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname
  en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Groningen-Oost.


  WAARD B.W.N. de , geboren jun 1950 ; Prof.
  NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 jul 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
  NU
  Den Bosch rechter-plaatsvervanger
  Breda rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Katholieke Universiteit Brabant
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
  Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
  Tel 013 4662290 , fax. 013 4663143
  Vakgroep Staatsrecht en Bestuursrecht
  Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht en bestuurskunde
  tel 013 4662716 , fax 013 4668347
  TEVENS
  Lid Bestuur Ned. Vereniging voor Procesrecht
  Redactie tijdschrift voor ambtenarenerecht Uitgegeven door VUGA en Kluwer
  Lid redactie rechtspraak Algemene Wet bestuursrecht uitgever
  Samson HD Tjeenk Willink BV.Alphen aan de Rijn
  Ministerie of meer incidentele auteurs en redactiewerkzaamheden t.b.v.met name VUGA uitgeverij
  BV.en Kluwer Juridische Uitgevers
  25 mrt 1997
  INFO
  Privé adres: Ekkersrijt 4 , 5032 WP Tilburg , Tel. 013 4686431


  WAARD - DE GRAAF H. de ; Mw.
  Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beŽdiging 1994 en 2002
  Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
  Tel 079-3448181 , fax 079-3427990
  www.srk.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  Advocaat bij Quist advocaten ; beŽdiging 1994
  Postbus 252 , 2670 AH Naaldwijk
  Weg bij dit kantoor per 1 januari 1999
  legalcare@legalcare.nl


  WAARD H.J.C. de ; Mw.
  Advocaat bij Veldhuijzen Schep & Nuiten advocaten ; beŽdiging 2001
  Postbus 1080 , 3300 BB Dordrecht
  Tel 078-6133966 , fax 078-6310938
  mail@veldlaw.nl
  www.veldhuijzen-schep-nuiten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAARD J.A. de ; Dhr.
  Advocaat bij van Pijkeren / van Leeuwen Advocaten ; beŽdiging 1999
  Postbus 75 , 4460 AB Goes
  Tel 0113-211666 , fax 0113-252100
  [vademecum advocatuur 2001]
  BeŽdigd: 28-04-99
  Van Pijkeren / van Leeuwen advocaten
  Stationspark 34 , 4462 DZ Goes
  Postbus 75 . 4460 AB Goes
  tel 0113-211666 , fax 0113-252100
  Aangesloten bij:
  Gratis kennismakingsgesprek
  Rechtshulp op maat
  Geschillencommissie Advocatuur
  Arrondissement Middelburg
  [Internet april 2003]
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij van Leeuwen advocaten
  jdewaard@leeuwenadvo.nl
  www.leeuwenadvo.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAARD J.C. de
  Ministerie van FinanciŽn, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Plaatsvervangend directeur-generaal
  Ministerie van FinanciŽn, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Algemene Fiscale Politiek, Directeur


  WAARD J.C. de
  Notaris te Bloemendaal , arrondissement Haarlem
  Kantoor Waard. de & Janssens ; Bloemendaal


  WAARD J.L.A. de
  Advocaat bij Burgers & Ran ; beŽdiging 1993
  Postbus 13078 , 3507 LB Utrecht
  Tel 030-2318534 , fax 030-2321646
  [vademecum advocatuur 2001]
  jandewaard@uwnet.nl
  www.burgers-ran.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAARD - PRELLER M.F.E. de ; Mw.
  Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
  Kantoor Nauta Dutilh ; Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam


  WAARD R. de , Romke , geboren apr 1919 te Groningen ; Dhr.
  NLRM 71 80 87 88/89
  Waarnemend griffier rechtbank Groningen 21 jun 1946
  Substituut-griffier rechtbank Utrecht 1 nov 1947
  Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 17 jan 1949
  Rechter rechtbank Amsterdam 28 mrt 1956
  Vice-president rechtbank Amsterdam 19 sep 1967
  Raadsheer Hof Amsterdam 16 mrt 1969
  Vice-president Hof Amsterdam 12 mrt 1977
  Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 12 aug 1978
  INFO
  Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
  Drager van de Zilveren Anjer
  Ridder in de Orde van de H. Paus Sylvester
  Oud-voorzitter en erevoorzitter van de Kring van Draaiorgelvrienden
  Oprichter en eerste bestuursvoorzitter van het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement.
  Overleden 4 september 2003 te Voorschoten [Telegraaf 6 september 2003 en NRC 7 september 2003]


  WAARD S.D.J. de
  De Waard & Wagener, Notariskantoor
  Notaris te Gouda , arrondissement Den Haag
  Kantoor Waard, De & Wagener ; Gouda
  INFO
  Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


  WAARD T. de , Tom ; Dhr.
  Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beŽdiging 1971
  Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
  ssmd@stibbe.nl
  Advocaat bij Clifford Chance LLP
  Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
  Tel 020-711938 , fax 020-7119999
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 020-7119380 , fax 020-7119025
  tom.dewaard@cliffordchance.com
  www.cliffordchance.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAARDE C.J. van der ; Mw.
  Advocaat bij van Houten & Partners ; beŽdiging 1989
  Postbus 1185 , 3300 BD Dordrecht
  Tel 078-6395558 , fax 078-6311113
  waarde@vhpa.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.vhpa.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAARDEN A. van , geboren september 1951
  NLRM 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 27 maart 2000
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat bij Seunke & Welschen ; beŽdiging 1985
  Postbus 344 , 2000 AH Haarlem
  Tel 023-5319576 , fax 023-5315491
  vwaarden@seunke-welschen.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Niet in VAD 2004


  WAARDEN J.A. van , geboren jan 1918
  NLRM 71 80
  Advocaat en procureur Amsterdam 1942
  Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 16 feb 1986
  Kantonrechter Amsterdam 25 jan 197


  WAARDENBURG F. , geboren dec 1944
  NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
  Advocaat en Procureur te Rotterdam
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 18 nov 1976
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 23 aug 1987
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 28 jul 1992
  Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven 9 april 1999
  NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Rotterdam ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beŽdiging 1972
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
  Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
  tel 010-2406650 , fax 010-2131887
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
  Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
  Tel 070.3285670 , fax 070-3285220
  folkert.waardenburg@debrauw.com
  www.debrauw.com
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  Geen bijbanen
  Opgave okt 1997 Den Haag rechtbank ; is later weggehaald.
  Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
  TEVENS [juni 2003]


  WAARDENBURG J.C. ; Mw.
  Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beŽdiging 1991
  Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag


  WAARDENBURG P.L. , geboren dec 1920
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
  Waarnemend griffier rechtbank Dordrecht 10 sep 1941
  Substituut-griffier rechtbank Dordrecht 6 okt 1951
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 3 jul 1957
  Rechter rechtbank Dordrecht 26 apr 1960
  Vice-president rechtbank Dordrecht 17 jul 1969
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 1 feb 1984


  WAARDENBURG W. , geboren aug 1949
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 14 feb 1986
  NU
  Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Utrecht , kantoor Coöperatief Advokatenkantoor Oudenoord Utrecht ; beŽdiging 1997
  Postbus 8564 , 3503 RN Utrecht
  Advocaat bij advocatenkantoor Oudenoord
  Postbus 109, 3440 AC Woerden
  Tel 0348-579456 , fax 0348-579416
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Schellart advocaten
  Postbus 24004 , 3502 MA Utrecht
  Tel 030-2877585 , fax 030-2885222
  w.waardenburg@schellart.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  Geen bijbanen
  jul 1997


  WAARDT J.J.A. de , geboren apr 1943
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Ministerie van Justitie, II.administrateur directie Politie 1970
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 9 apr 1980
  NU
  Den Haag parket
  TEVENS
  Coordinatie dienstverlening
  Lid commissie alternatieve sancties
  Contact recherchecursus en cursus hulpofficier van Justitie
  okt 1997


  WAARENBURG F.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 18 nov 1976


  WAARSENBURG P.L.O. van de
  Advocaat bij Compri advocaten ; beŽdiging 1997
  Sint Annastraat 15 , 6524 EC Nijmegen
  Advocaat bij advocatenkantoor van de Waarsenburg
  St. Annastraat 21 A , 6524 EC Nijmegen
  Tel 024-3240216 , fax 024-3888256
  vdw.advocaten@hetnet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij advocatenkantoor van de Waarsenburg
  Scherpenkampweg 2 1 a , 6524 AL Nijmegen
  Tel 024-3240216 , fax 024-3888256
  vdw.advocaten@hetnet.nl
  www.vandewaarsenburg.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAART J.A.T.M. de (of J.A.Th.M.)
  Advocaat bij Werner & van Oss ; beŽdiging 1995
  Postbus 87 , 3840 AB Harderwijk
  Advocaat bij Bartels Drenthe De Waart advocaten & Mediators
  Postbus 22723 , 1100 DE Amsterdam Zuid-Oost
  Tel 020-3113666 , fax 020-3113677
  jdewaart@ddw-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij De Waart advocaten & Mediators Hobbemastraat 38
  Advocaat bij 3817 PS Amersfoort
  Tel 06-50949708 , fax 033-4653800
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAART M.E. van , geboren sep 1947 ; Mw.
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Rechten 1970
  Advocaat en Procureur te Bussum
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem
  Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 18 sep 1987
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992
  NU
  Hilversum kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Bussum ; kantoor van Santbrink van Waart ; beŽdiging 1980
  Postbus 180 , 1400 AD Bussum
  tel 035-6917117 , fax 035-6915364
  [vademecum advocatuur 2001]
  info@vansantbrinkvanwaart.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


  WAART P.J.I.M. de ; Prof. Dr.
  Vrije Universiteit Amsterdam
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
  Tel 020 4446250 , fax 020 4446210
  Afdeling volkenrecht
  Oud-hoogleraar Volkenrecht


  WAARTS P.P.C.M.
  Advocaat bij Cleerdin & Hamer ; beŽdiging 2001
  Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
  Tel 020-6750756 , fax 020-6765896
  advocaten@cleerdin-hamer.nl
  www.cleerdin-hamer.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAASBERGEN K.H.L van
  Advocaat bij Nauta Dutilh ; beŽdiging 1992
  Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
  Advocaat bij Den Hollander advocaten
  Postbus 206 , 3220 AE Hellevoetsluis
  Tel 0181-313444 , fax 0181-322556
  advocaten.hs@denhollander.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij van der Wiel advocaten
  Postbus 2030 , 3000 CA Rotterdam
  Tel 010-4368111 , fax 010-2250222
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAASDORP K. , geboren jan 1944
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 9 feb 1988
  NU
  Arnhem rechter-plaatsvervanger Ontslagverzoek ingezonden aan de Ministerie van Justitie


  WAATERINGE M.D. van
  Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
  Kantoor Trenité van Doorne ; Den Haag, Amsterdam, Rijswijk, Rotterdam


  WAAYER A.
  Advocaat bij Pels Rijcken & roogleever Fortuijn ; beŽdiging 2000
  Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
  Tel 070-5153953 , fax 070-5153108
  a.waayer@prdf.nl
  www.prdf.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAAYERS C.S.D. ; Mw.
  Advocaat bij Wieringa advocaten ; beŽdiging 1999
  Herengracht 425-429 , 1917 BR Amsterdam
  Tel 929-6246811 , fax 920-5272278
  waayers@wieringa.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.wieringa.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WABEKE J.W. , Jan Wolter , geboren nov 1948 ; Dhr.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Breda 3 mei 1976
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 24 jul 1982
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 2 sep 1983
  Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 19 jan 1987
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 29 dec 1988
  Advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 1 dec 1992
  Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 25 feb 1993
  Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 sep 1994
  Landelijk Ombudsman Verzekeringen 1 jan 2001
  Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch 01-01-2002
  In deze functie wordt betrokkene niet ingezet [rechtspraak.nl oktober 2004
  Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 27-02-2002
  NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
  NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  NU Breda Parket Hoofdofficier
  Ombudsman Verzekeringen
  TEVENS
  Vice-Voorzitter comité 1940-1945 "Vloeiweide" Breda/Rijsbergen
  Bestuur Wereld Natuurfonds te Zeist
  Arbitragecommissie Stichting SENA (rechten uitvoerend kunstenaars)jul 1997
  TEVENS [september 2003]
  Geen nevenbetrekkingen opgegeven
  TEVENS [november 2004]
  Lid stuurgroep WFD van de AFM AFM , Amsterdam van 01-02-2003
  Lid FINNET Brussel Europese Commissie DG Interne Markt , Brussel van 01-03-2002
  Academie Raad Design Academy , Eindhoven van 01-01-2002
  Voorzitter Schönbergkwartet Stichting Schönbergkwartet , Den Haag van 01-01-1993
  INFO
  Lid van de Rotary
  INFO
  Heeft in 2000 de zaak van Bram Peper onderzocht waarna in december 2000 geseponeerd werd.
  INFO
  Wordt als Hoofdofficier van Justitie te Breda opgevolgd door H.J. BOLHAAR (Staatscourant 11 januari 2001)
  @OPM
  Vreemd. Wordt september 2003 (en nog oktober 2004] op rechtspraak.nl vermeld met drie actieve functies:
  Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch 01-01-2002
  Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 27-02-2002
  Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 sep 1994
  Is dit OM en RM tegelijkertijd ?
  Zie burhoven/bur-dk04.htm
  INFO
  [Telegraaf 28 oktober 2004]:
  Wabeke heeft de onderscheiding van Chevalier de la Légion d'Honneur gekregen.


  WABEKE M.A. , geboren feb 1961 ; Mw.
  NLRM 97 98 99/00
  Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 sep 1996
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10 okt 1996
  Rechter rechtbank Den Bosch 10 dec 1997
  NU
  Den Bosch wnd griffier
  Den Bosch gerechtsauditeur
  TEVENS
  Penningmeester Katholieke Stichting kleuter en basisonderwijs Alphen onbezoldigd
  03 feb 1997


  WACHTER B. , geboren apr 1927 ; Prof.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
  Advocaat Amsterdam 1951
  Hoogleraar Rijks Universiteit te Utrecht
  Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 1 jan 1965
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jan 1977
  Raadsheer Hof Den Bosch 19 mei 1983
  Vice-President Hof Den Bosch 15 jan 1991
  Ontslag 01 mei 1997
  NU
  HOOFDFUNCTIE
  Katholieke Universiteit Brabant
  Oud-hoogleraar


  WACHTER C.L.W. ; Mw.
  Advocaat bij Wachter & van Kessel ; beŽdiging 1979
  Benoordenhoutseweg 227 F314 , 2590 BE Den Haag
  Tel 070-3240166 , fax 070-3249707
  custos@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WACHTER D.
  Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beŽdiging 1989
  Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
  Tel 020-5506663 , fax 020-5506763
  diederik.wachter@kvdl.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WACHTER F.M. , geboren okt 1941
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Advocaat en Procureur Den Haag
  Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 25 feb 1987
  Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
  NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat en Procureur te Den Haag ; kantoor Wachter & van Kessel ; beŽdiging 1967
  Benoordenhoutseweg 227 F3/4 , 2596 BE Den Haag
  Tel 070-3246166 , fax 070-3249707
  custos@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Niet meer in VAD 2004.
  TEVENS
  AdvocaatLid van de Raad van Discipline ressort Den Haag
  okt 1997
  TEVENS [juli 2003]
  Plaatsvervangend lid Hof van Discipline te Utrecht van 01-01-2002


  WACHTER H.L ; Mw.
  Advocaat bij Abeln c.s. advocaten ; beŽdiging 1998
  Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
  Tel 020-6641081 , fax 020-6626818
  hesterwachter@abeln.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Niet meer in VAD 2004.


  WACHTER S.H. , geboren dec 1950
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter rechtbank Leeuwarden 7 nov 1984
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 11 mei 1992
  Raadsheer Hof Leeuwarden 9 okt 1992
  NU
  Leeuwarden Hof Raadsheer


  WACHTERS J.
  Notaris te Zuidhorn , arrondissement Groningen
  Postbus 103 9800 AC Zuidhorn
  de Gast 6, 9801 AD Zuidhorn


  WACKIE EYSTEN J.D.
  Advocaat bij Houthoff Buruma ; beŽdiging 1998
  Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
  Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
  jwackie@houthoff.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Niet in VAD 2004.


  WACKIE EYSTEN P.A. ; Dhr.
  Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
  NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS [juli 2004]
  Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.


  WACKIE EYSTEN P.A.W. , geboren 12-12-1939
  NLRM 87 88/89 90 91 92
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 4 aug 1983
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat en procureur te Den Haag ; De Brauw Blackstone Westbroek ; beŽdiging 1967
  Voorzitter maatschap De Brauw Blackstone Westbroek advocaten en Notarisen
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
  Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
  Tel 070-3285467 , fax 070-3242095
  maildhg@dbbw.nl
  pawackieeysten@dbbw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
  piet.wackie@debrauw.com
  www.debrauw.com
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  Lid commissie aantrekken leden van de rechterlijke macht
  Lid platform ADR, Ministerie van Justitie
  Lid Raad van Toezicht Ned. Mediation Instituut
  Lid Euroepean Advisory Council van CPR Institute for Dispute Resolution
  Lid begeleidingscommissie geschiedschrijving Ned. Advocatuur Nederlandse Orde van advocaten
  Redacteur procesrechtelijke reeks rechtspleging in balans
  Kernredacteur Bedrijfsjuridsiche Faculteit
  Curator bijzondere leerstoel Immigratierecht RUL
  Lid Bestuur Instituut voor Immigratie RUL
  Lid Juridisch Programmacommissie Den Haag 750 jaar
  Commissaris Deutsche Bank de Bay NV
  Lid aandeelhoudersvergadering ABN-AMRO Holding NV
  Voorzitter commissie van Advies en Bijstand Kon.Consdervatorium
  Vice-Voorzitter Vereniging voor Kamermuziek Den Haag
  Voorzitter Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel
  Lid Algemeen bestuur Leids Universiteitsfonds
  Voorzitter vereniging van Obligatiehouders Appeltheater
  Directeur Hollandse Mij van Wetenschappen
  Landelijk Deken van de NOvA 1996-1998
  Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der
  Koninklijke Hofhouding , Plaatsvervangend lid
  TEVENS [juli 2003]
  Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
  Ook niet: advocaat
  Vreemd.
  INFO
  Woonplaats Den Haag
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WADMAN S. ; Drs.
  Advocaat bij Dorhout c.s. advocaten ; beŽdiging 1996
  Oude Ebbingestraat 91 , 9712 HG Groningen


  WAEGENINGH L. van
  Advocaat bij Lexence N.V. ; beŽdiging 2003
  Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
  Tel 020-5736736 , fax 020-5736737
  law@lexence.nl
  www.lexence.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAEGENINGH S. van ; Mw.
  Advocaat bij Loyens & Loeff ; beŽdiging 1997
  Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
  Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
  Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 070-5153772 , fax 070-5153110
  s.vanwaegeningh@prdf.nl
  www.prdt.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAEGENINGH Zie BINS - van WAEGENINGH S.E. van , geboren sep 1943 ; Mw.


  WAELE C.M.D. de ; Mw.
  Advocaat bij Clifford Chance ; beŽdiging 1997
  Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam


  WAELE C.M.W. de ; Mw.
  Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beŽdiging 1997
  Postbus 17207 , 2502 CE Den Haag
  Advocaat bij Loyens & Loeff
  Postbus 29717 , 2502 LS Den Haag
  Tel 070-3181234 , fax 070-3181235
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Loyens & Loeff
  1 Avenue Franklin D.Roosevelt , 75008 Parijs , Frankrijk
  Tel 0033-149539125 , fax 0033-142891460
  caroline.de.waele@loyensloeff.com
  www.loyensloeff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAELE D.M.I. de , geboren september 1970 ; Mw.
  NLRM 99/00
  Raio rechtbank Arnhem 1 april 1997


  WAELEN H.H.M.E.
  Advocaat bij Postbus 46 , 6230 AA Meerssen ; beŽdiging 1978
  Tel 043-3645321 , fax 043-3650080
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Postbus 46 , 6230 AA Meerssen
  h.waelen@12move.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAERDEN B. van der , geboren okt 1909
  NLRM 71
  Werkzaam Generaal tot Zed. verbetering van gevangenen afdeling Amsterdam , II.secretaris 1 dec
  1932
  Secretaris Reclasseringstaad 1 jul 1936
  Advocaat en Procureur Amsterdam 1936
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 jul 1946
  Rechter rechtbank Amsterdam 17 feb 1950
  Vice-President rechtbank Amsterdam 26 okt 1962


  WAES E.C.M. van
  Advocaat bij Haans.Beijsens advocaten ; beŽdiging 2001
  Postbus 101 , 4600 AC Bergen Op Zoom
  Tel 0164-211311 , fax 0164-256228
  evanwaes@haansbeijsens.nl
  www.haansbeijsens.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAES M.C.J.A. van ; Mw.
  Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beŽdiging 1995
  Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam


  WAESBERGHE A.E.A.M. van , geboren apr 1959 ; Mw.
  NLRM 95 96 97 98 99/00
  Advocaat en Procureur te Den Haag
  Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 jan 1995
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jan 1996
  Rechter rechtbank Den Haag 13 mei 1996
  Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 05-08-2002
  NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  TEVENS
  Geen bijbanen okt 1997
  TEVENS [juni 2003]
  Voorzitter bezwaarschriften commissie personeel Zorg Onderzoek Nederland te Den Haag van 01-01-2001


  WAESBERGHE - OLSTHOORN M.S. van ; Mw.
  Advocaat bij Winters & De Vries ; beŽdiging 1990
  Postbus 698 , 2130 AR Hoofddorp
  Tel 023-5544000 , fax 023-5554421
  vanwaesberghe@winters-devries.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.winters-devries.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAGEMAKERS E.C.M. , Ed , geboren nov 1947 ; Drs.
  NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 aug 1991
  NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Breda ; kantoor Nauta Dutilh ; beŽdiging 1978 of:
  Advocaat te Breda ; kantoor van Anken Knappe Damstra ; beŽdiging 1976
  Postbus 2118 , 4800 CC Breda
  Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
  Postbus 4714 , 4803 ES Breda
  Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
  ewagemakers@akd.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.akd.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  Lid van de Orde van den Prince , afdeling Meierij (Ledenlijst 2000)
  TEVENS [juni 2003]
  Lid raad van commissarissen Rasenberg Beheer B.V te Breda
  Lid algemeen bestuur St. tot verpleging en behandeling van langdurig zieken Aeneas te Breda van 01-01-2001
  Voorzitter van de redactieraad Christen Democratisch Appel te Den Haag
  Lid van het bestuur Stichting St. Laurensfonds te Breda
  Lid van de raad van toezicht Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs NVF te Rijswijk van 01-01-2001 bestuurs
  Lid St. Gerlacus vd Elsen/Gymnasium Bernrode te Heeswijk van 01-01-2001
  Lid van het bestuur Stichting Vrienden van Reinier van Arkel van 01-01-2001
  Voorzitter van het bestuur Stichting Het Begijnhof Breda te Breda van 01-01-2111
  Lid van het bestuur stichting preferente mandezen van docdata n.v. te Waalwijk van 01-05-2003
  Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal te Den Haag van 10-06-2003
  Lid van de Orde van den Prince , afdeling Meierij (Ledenlijst 2000)


  WAGEMAKERS Zie FELDHUSEN - WAGEMAKERS J.M.A. ; Mw.


  WAGEMAKERS M.A.M.
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beŽdiging 1994
  Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
  maildhg@dbbw.nl
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
  Postbus 2056 , 3000 CB Rotterdam
  Tel 010-2406788 , fax 010-40480644
  mamwagemakers@dbbw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Autoriteit FinanciŽle Markten
  Postbus 11723 , 1001 GS Amsterdam
  Tel 020-5535547 , fax 020-5521394
  marcus.wagemakers@autoriteit-fm.nl
  www.afm.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAGEMANS A.H.G.
  Notaris te Geleen , arrondissement Maastricht
  Kantoor Huyben & Wagemans ; Geleen


  WAGEMANS G.J.H.M.
  Jaarverslag Achmea Groep 1999:
  Coöperatie Achmea , DSM Limburg bv Arnhem , directeur Bestuurseenheid Arbo en Omgeving Arbeidsverhoudingen
  Vertegenwoordiger van DSM Limburg bv vertrekt als Lid van de Ledenraad van de Coöperatie Achmea


  WAGEMANS R.H.M.
  Advocaat bij Wagemans advocaten Maastricht ; beŽdiging 1979
  Postbus 598 , 6200 AN Maastricht
  Tel 043-3251859 , fax 043-3253043
  [vademecum advocatuur 2001]
  wagemans@wagemansadvokaten.nl
  www.netad.nl/wagemansadvokaten
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAGENAAR B.M. , geboren feb 1914
  NLRM 71
  Juridisch adviseur Militair Comm- Friesland aug 1945
  Officier-fiscaal bijzonder Hof Leeuwarden 1 feb 1946 tot 1 jul 1949
  Waarnemend griffier kantongerecht Den Haag 1 mei 1952
  Substituut-griffier kantongerecht Den Haag 10 aug 1953
  Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 10 jul 1956


  WAGENAAR E.J. ; Mw. Drs.
  Organisatie Adviseur
  INFO
  "Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


  WAGENAAR H.A. , geboren okt 1949
  NLRM 88/89 90
  Inspecteur van 's-Rijkbelastingen 10 dec 1987
  HOOFDFUNCTIE
  Ministerie van FinanciŽn, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Verbruiksbelastingen,
  Afdeling Omzetbelasting, Hoofd


  WAGENAAR H.T. , geboren januari 1956
  NLRM 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 februari 2000
  HOOFDFUNCTIE
  TEVENS [februari 2005]
  Op rechtspraak.nl niet te vinden , wel WAGENAAR, H.Th.


  WAGENAAR H.Th. ; Dhr.
  Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag 01-01-2002
  NU Den Haag Rechtbank Rwechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Officier in de rang van kapitein-luitenant ter zee van administratie , Koninklijke Marine Den Haag
  TEVENS [februari 2005]
  Secretaris Notaris Eduard St. Lansberg Studiefonds , Den Haag van 10-11-1999
  Secretaris International Military Chess Committee , Utrecht van 08-10-1998
  @OPM Wat is de relatie met WAGENAAR , H.T. ? Is dat dezelfde?


  WAGENAAR I. ; Mw.
  Advocaat bij advocatenkantoor Wagenaar ; beŽdiging 1994
  Noorderhaven 70 , 9712 VM Groningen
  Tel 050-3119930 , fax 050-3119931
  i.wagenaar@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.advocatenkantoorwagenaar.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAGENAAR I.D. ; Mw.
  Rechten 1992
  Fiscaal-BedrijfsJurist
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zutphen


  WAGENAAR J.A.
  Advocaat bij Hameleers , Meuwissen , v/d Boomen ; beŽdiging 1984
  Postbus 659 , 6040 AR Roermond
  Tel 0475-315353 , fax 0475-319524
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Hameleers & van den Boomen
  Postbus 659 , 6040 AR Roermond
  Tel 0475-315353 , fax 0475-319524
  info@hvdb-advocaten.nl
  www.hvdb-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAGENAAR J.M.
  Advocaat bij Allen & Overy ; beŽdiging 2001
  Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
  Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
  janmichiel.wagenaar@allenovery.com
  www.allenovery.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAGENAAR J.M.C. , Mw.
  Jurist/Plaatsvervangend Hoofd Exportfinanciering ABN AMRO Bank te Amsterdam
  Global relationship manager ABN AMRO Bank NV Amsterdam
  INFO
  "Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
  Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


  WAGENAAR J.W.
  Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beŽdiging 1995
  Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
  Tel 030-2121680 , fax 030-2121164
  general@derks.nl
  j.wagenaar@cmsderks.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
  Tel 030-2121686 , fax 030-2121158
  www.cmsderks.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAGENAAR J.W.M. , geboren 05-03-1932 te Alkmaar ; Dhr.
  Advocaat bij van Ravenswaay & Wagenaar ; beŽdiging 1958
  Advocaat bij Wagenaar & Partners
  Maliebaan 98 , 3581 CZ Utrecht
  Tel 030-2331181 , fax 030-2334014
  wagenaar-cs-advocaten@hetnet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  INFO
  Overleden 05-05-2004 te Rotterdam [Telegraaf 11 mei 2004]


  WAGENAAR - BAKKER Zie BAKKER K.R. ; Mw.


  WAGENAAR M. ; Mw.
  Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beŽdiging 1991
  Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
  info@nysingh.nl
  Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
  Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
  Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
  general@cmsderks.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
  Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
  Tel 030-2121664 , fax 030-2121161
  m.wagenaar@cmsderks.nl
  www.cmsderks.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAGENAAR M.P.
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Fiscaal-plaatsvervanger bij de permanente Krijgsraad Ned. Antillen en Aruba voor de
  Zeemacht 24 aug 1988


  WAGENER F.M.
  Schenkeveld Advocaten ; beŽdiging 2001
  Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
  Tel 072-5144666 , fax 072-5144600
  info@schenkeveldloomans.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAGENER J.H.A.
  Notaris te Gouda , arrondissement Den Haag
  Kantoor Waard, De & Wagener ; Gouda


  WAGENMAKERS P. , geboren jul 1963
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Roermond 1 okt 1989
  Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 apr 1995
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 apr 1995
  Rechter rechtbank Den Haag 12 apr 1996
  NU
  Den Haag rechter-plaatsvervanger
  Den Haag gerechtsauditeur
  TEVENS
  Geen bijbanen
  okt 1997


  WAGENSVELD T.C. van ; Drs.
  Advocaat bij van Mens & Wisselink ; beŽdiging 1995
  Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
  Postbus 75199 , 1070 AD Amsterdam
  Tel 020-3016633 , fax 020-3016622
  vanwagensveld@vanmens-wisselink.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Boekel De Nerée
  Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
  Tel 020-4313191 , fax 020-4313445
  t.vanwagensveld@bdn.nl
  www.boekeldeneree.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAGENVOORT C.E.A. ; Mw.
  Advocaat bij Postbus 9004 , 1800 GA Alkmaar ; beŽdiging 1993


  WAGENVOORT H. , Rick ; Dhr.
  Hfd.Oper.zaken v.d.Hoop Effectenbank NV.
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Den Haag


  WAGNER J. ; Mw.
  Advocaat bij van den Herik & Verhulst ; beŽdiging 1995
  Postbus 299 , 2980 AG Ridderkerk
  Advocaat bij Kneppelhout & Korthals
  Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
  Tel 010-4118920 , fax 010-4114261
  mail@kkadv.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Borsboom & Hamm
  Postbus 156 , 2990 AD Barendrecht
  Tel 0180-642000 , fax 0180-642001
  b@borsboomhamm.nl
  www.borsboomhamm.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAGNER J.A.
  Ministerie van FinanciŽn, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie douane, Plaatsvervangend hoofd


  WAGNER M.F. , geboren februari 1961 ; Mw.
  Rechten 1985
  Jurist Raad van State
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 22 maart 1999
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 mei 1999
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


  WAGTENDONK B. van , geboren feb 1942
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Medewerker Juridische dienst N.V.V.Amsterdam 17 mrt 1969
  Juridisch adviseur Registratie Bureau Arbeidsrecht N.V.V. te Haarlem 1 jan 1970
  Griffier College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 29 jan 1975
  Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 10 dec 1976
  Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 14 nov 1980
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 7 mei 1984
  Vice-Voorzitter College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 10 jul 1986
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 6 nov 1986
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
  Coördinerend vice-president College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 8 jul 1994
  Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 10 jan 1997
  Vice-President College van Beroep voor het Bedrijfsleven Den Haag 12mei 1998
  NU
  Utrecht rechter-plaatsvervanger
  Amsterdam rechter-plaatsvervanger
  Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger
  College van Beroep Bedrijfsleven Vice-President
  TEVENS
  Geen opgave van bijbanen in Amsterdam


  WAGTER S. ; Mw.
  Advocaat bij Gastel & Loeffen ; beŽdiging 2001
  Postbus 92 , 5660 AB Geldrop
  Tel 040-2852746 , fax 040-2859085
  info@gastelloeffen.nl
  www.gastelloeffen.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAIBOER C.
  Notaris te Tiel , arrondissement Arnhem
  Kantoor Alofs & Waiboer ; Tiel


  WAKIM X.M.C.I.
  Advocaat bij van Santbrink van Waart ; beŽdiging 1996
  Postbus 180 , 1400 AD Bussum
  Advocaat bij Driehoek advocaten
  Postbus 139 , 3990 DC Houten
  Tel 030-6359035 , fax 030-6359045
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Walkim advocaten ; beŽdiging 1992 en 1996
  Postbus 114 , 3740 AC Baarn
  Tel 035-6475171 , fax 035-6475172
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAKKA E. ; Mw.
  Advocaat bij Gemeente Den Haag ; beŽdiging 1994
  Postbus 12651 , 2500 DP Den Haag
  Tel 070-3536616 , fax 070-3536550
  [vademecum advocatuur 2001]
  e.wakka@dsb.denhaag.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAKKERMAN - van OOSTERHOUT I. ; Mw.
  Advocaat bij Bogaerts en Groenen advocaten ; beŽdiging 1999
  Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
  Tel 0411-675533 , fax 0411-684895
  wakkerman@bogaertsengroenen.nl
  www.bogaertsengroenen.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAKKIE P.N. , geboren jun 1948
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 nov 1983
  NU
  Den Haag rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Rotterdam ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beŽdiging 1972
  Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
  tel 010-24065500 , fax 010-4113548
  [vademecum advocatuur 2001]
  Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
  Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
  peter.wakkie@debrauw.com
  www.debrauw.com
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  Lid van de juridische werkgroep van FENEDEX - Federatie voor de Nederlandse Export


  WAL A.E. van der ; Mw.
  Advocaat bij Allen & Ovecy ; beŽdiging 1998
  Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
  Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
  lisa.vanderwal@allenovery.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Spigthoff advocaten & Belastingadviseurs
  Postbus 75546 , 1070 AM Amsterdam
  Tel 020-3051600 , fax 020-3051699
  lisa.vanderwal@spigthoff.com
  www.spigthoff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAL A.H. van der
  Advocaat bij Riedstra Tuinman Sleijfer ; beŽdiging 1997
  Postbus 851 , 8901 BR Leeuwarden
  Tel 058-2121075 , fax 058-2125449
  rtsadvoc@xs4all.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Tuinman Sleijfer advocaten
  Postbus 851 , 8901 BR Leeuwarden
  Tel 058-2121075 , fax 058-2126449
  advoc@tuinmansleijfer.nl
  www.tuinmansleijfer.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAL C. de
  Advocaat bij Bosma & De Wal ; beŽdiging 1978
  Stationsstraat 31 , 9401 KW Assen
  Tel 0592-314990 , fax 0592-3186440
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 0592-314996 , fax 0592-318640
  cdewal@bosmadewal.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAL D. van der
  Advocaat bij Visser Schouten advocaten ; beŽdiging 2002
  Postbus 75029 , ]070 AA Amsterdam
  Tel 020-4529717 , fax 020-4529714
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAL F.S.P. van der
  Advocaat bij Tomlow Advokaten ; beŽdiging 1990
  Postbus 85016 , 3508 AA Utrecht
  tomlow-advocaten@pi.net
  Tel 030-2521802 , fax 030-2511328
  vanderwal@tomlow-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAL F.Y. van der
  INFO
  Woonplaats Den Haag
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


  WAL G. van der
  Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 05-07-2000
  NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beŽdiging 1977
  Gulden Vlieslaan 55, bus 10-11 , 1050 Brussel/BelgiŽ
  krans.barents@skynet.be
  Advocaat bij Barents & Krans advocaten
  Terhulpsesteenweg 187 , B-1170 Brussel , BelgiŽ
  Tel 0032-26613250 , fax 0032-26753870
  barentskrans@skynet.be
  [vademecum advocatuur 2001]
  Keizerslaan 5 , B-1000 Brussel , BelgiŽ
  Tel 0032-25079 800 , fax 0032-25079898
  g.van.derwal@houthoff.com
  www.houthoff.com
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS [juni 2003]
  Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


  WAL H. van der ; Mw.
  Advocaat bij van Zundert advocaten ; beŽdiging 1995
  Postbus 3056 , 3003 AB Rotterdam
  Tel 010-4668968 , fax 010-4661148
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAL H.G.B. van der
  Advocaat bij Maas en Buwalda ; beŽdiging 2003
  Postbus 125 , 9640 AC Veendam
  Tel 0598-613872 , fax 0598-623346
  me@maasadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAL H.J. van der
  Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beŽdiging 1995
  Postbus 414 , 5000 AK Tilburg


  WAL L.T. ter , Léon
  Notaris te Bodegraven , arrondissement Den Haag
  Kantoor Donselaar, van & Ter Wal ; Bodegraven
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Bodegraven


  WAL N. van der ; Mw.
  Advocaat bij Schenkeveld Advocaten ; beŽdiging 2002
  Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
  Tel 072-5144666 , fax 072-5144600
  n.vanderwal@schenkeveldloomans.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAL T. van der ; Drs.
  Secretaris gemeente Roosemdaal [info SAL 2000]


  WAL FP W.H.H.P. vd , Willem-Herman ; Dhr.
  Fin.Planner ING Bank Ned.
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Schiedam


  WALBEEK Zie DEDEL - van WALBEEK C.C. , geboren mei 1945 ; Mw.


  WALBEEK - van HOEKEN F.E. van ; Mw.
  Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beŽdiging 1993
  Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag


  WALBURG E. , Ernst ; Dhr.
  Stafmedewerker GAK
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel West-Friesland


  WALDA H.Chr.A. , geboren apr 1949
  NLRM 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 mrt 1995
  NU
  Arnhem rechter-plaatsvervanger
  Zwolle rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Gevraagd nevenfuncties op te geven nog niet ontvangen
  Wordt binnenkort rechter-plaatsvervanger in Zwolle ; zal dan rechter-plaatsvervanger in Arnhem
  opgeven. Hij wordt niet meer als rechter-plaatsvervanger ingezet.
  Geen opgave van bijbanen gevonden in Zwolle


  WALDECK P.W. , Pieter Willem ; Dhr.
  Permanente vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij
  de Europese Unie te Brussel , ambassaderaad [SAL 1995/1996]
  Huis van Hare Majesteit de Koningin , Afdeling Secretariaten ,
  Algemeen Secretaris tvs Hoofd van de afdeling , belast met het contact met de RVD [SAL 2001]
  Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Voorlichtingsraad (VORA) , Lid (BUZ)
  Wordt grootmeester van het Huis van H.M.
  Grootmeester van het Huis van H.M. de Koningin [SAL 2004]


  WALDERVEEN B. van ; Dhr.
  Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-09-2001
  NU Den Haag Hof Raadsheer
  HOOFDFUNCTIE
  Ministerie van FinanciŽn, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Directe Belastingen,
  Sector Advisering, Coördinator
  TEVENS [juni 2003]
  Voorzitter Afdeling Wilnis van de Kon.Ned.Ver.EHBO van 01-01-2002 tot 31-12-2002
  Bestuurslid Kon.Ned.Ver.EHBO te Utrecht van 01-01-2002 tot 31-12-2002
  Bewerker van het fiscale periodiek Vakstudie-Nieuws van 01-01-2002 tot 31-12-2002


  WALDERVEEN J.Th. van
  Advocaat bij NautaDutilh ; beŽdiging 1999
  Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
  Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
  hans.vanwalderveen@nautadutilh.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Klos Morel Vos & Schaap
  Postbus 75988 , 1070 AZ Amsterdam
  Tel 020-5773593 , fax 020-5773578
  hans.vanwalderveen@kmvs.nl
  www.klosmorelvosschaap.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WALDRAM J.J. ; Mw.
  Advocaat bij van Huet Waldram ; beŽdiging 1988
  Joh.Vermeerplein 5 , 1071 DV Amsterdam
  Tel 020-6646491 , fax 020-6649093
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WALE N. de
  NLRM 98
  Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1997


  WALESON R.M.
  Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beŽdiging 1971
  Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
  Advocaat bij Loyens & Loeff
  Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
  Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
  [vademecum advocatuur 2001]
  richard.waleson@loyensloeff.com
  www.loyensloeff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WALF K.W. ; Prof. Dr.
  Katholieke Universiteit Nijmegen
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
  Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
  Tel 024 3612301 , fax. 024 3616145
  Facultaire Unie Filosofie en Theologie: Faculteit der Theologie
  Hoogleraar Canoniek Recht
  walf@sci.kun.nl


  WALGEMOED G.F. , geboren jun 1950 ; Dhr.
  NLRM 94 95 96 97 98 99/00
  Militair Lid rechtbank Arnhem 1 jan 1991
  Militair Lid rechtbank Den Haag 1 mrt 1993
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 mei 1993
  NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger Militair Lid
  TEVENS
  Militair ambtenaar Kon.Luchtmacht
  Lid Bestuur Militair rechtelijke Vereniging en de International Society for
  Military Law and the Law of War
  apr 1997
  TEVENS [juli 2003]
  Officier militair juridische dienst Koninklijke Landmacht
  Ouderling - kerkvoogd Hervormde Gemeente Leidschendam van 01-01-2001
  Bewerker Editie Schuurman & Jordens Inkwartierings van 01-01-2000
  Lid redactie Th.W van den Bosch c.s., Militair straf- en tuchtrecht van 01-01-1997
  Lid redactie Militair Rechtelijk Tijdschrift van 01-01-1994


  WALGEMOED I.M. ; Mw.
  Advocaat bij Dirkzwager/De Vijf Zuylen advocaten ; beŽdiging 1998
  Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
  Tel 026-3538310 , fax 026-3538384
  walgemoed@arnhem.dirkzwager.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen
  Tel 026-3538322 , fax 026-4426763
  walgemoed@dirkzwager.nl
  www.dirkzwager.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WALHAIN H.L.J.
  Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beŽdiging 1979
  Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
  Tel 010-4118920 , fax 010-4114261
  mail@kkadv.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 010-4005100 , fax 010-4005111
  hlj.walhain@kneppelhout.nl
  www.kneppelhout.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WALING C. , geboren juli 1957 ; Mw.
  NLRM 99/00
  Advocaat en procureur te Den Haag
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 15 juni 1998
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat bij WLadimiroff & Spong ; beŽdiging 1991
  Postbus 82155 , 2508 ED Den Haag
  Advocaat bij Wladimiroff Waling Schreuders ; beŽdiging 1991
  Postbus 93102 , 2509 AC Den Haag
  Tel 070-4166616 , fax 070-3226940
  c.waling@wlaws.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.wlaws.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WALING H.
  Advocaat bij Waling Janson Koopal ; beŽdiging 1988
  Postbus 23186 , 3001 KD Rotterdam
  Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen ; beŽdiging 1988 en 2002
  Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
  Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
  waling@barentskrans.nl
  www.barentskrans.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WALINGA E.
  Advocaat bij Wouters advocaten ; beŽdiging 1996
  Postbus 21937 , 3001 AX Rotterdam
  Advocaat bij Houthoff Buruma
  Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
  Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
  ewalinga@houthoff.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.houthoff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WALKATE A.C.H. ; Mw.
  Advocaat bij Bazarstraat advocatenkantoor ; beŽdiging 1994
  Bazarstraat 33-35 , 2518 AH Den Haag
  Tel 070-3457300 , fax 070-3602179
  [vademecum advocatuur 2001]
  advobaza@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WALKATE G.A. , geboren jun 1935
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Werkzaam bedrijfsleven 1 aug 1960
  Advocaat en Procureur Den Haag 1 sep 1961
  Substituut-griffier rechtbank Almelo 13 mei 1966
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 9 mei 1968
  Rechter rechtbank Dordrecht 26 sep 1989
  Raadsheer Hof Amsterdam 16 aug 1977
  Vice-President Hof Amsterdam 9 jan 1984
  NU
  Amsterdam Hof Vice-President
  Almelo rechtbank rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Geen nevenfuncties ; reageerde niet op verzoek om nevenfuncties op te geven
  Wordt in Almelo niet meer als rechter ingezet
  25 jun 1997
  Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
  Geen
  INFO
  Citaat uit het IRM-rapport. (Zie www.sdnl.nl/irm.htm)
  " Eén van de drie raadsheren van het Hof ( meervoudige kamer ) in Amsterdam,Vice
  -President Mr. G.A. Walkate, verschoonde zich niet als rechter in een hoger beroeprocedure,
  waarin de Advocaat van de ene partij wederom Mr. F.H.A. Arisz was, terwijl dezelfde Mr.
  Arisz in een andere hoger beroepprocedure hiervoor met dezelfde Raadsheer óók Raadsheer
  was en dus géén advocaat, door tóch als rechter op te treden.
  De procedure, waarin Mrs. Walkate, Poell en Arisz de drie raadsheren waren, is:
  -- C.J. van de Heiberg tegen Ceteco B.V. ; Uitspraak d.d. 26-03-92.
  De procedure, waarin Mr. Arisz Advocaat was en Mr. Walkate Raadsheer was, is:
  -- A.Th.J.Naus tegen AG Levensverzekering N.V. ; Uitspraak d.d. 07-05-92.
  Het Hof deed in deze procedure ten voordele van de kliŽnt van Mr. Arisz uitspraak.
  Einde citaat.


  WALKATE H.A.
  Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beŽdiging 1997
  Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam


  WALKATE J.A. , geboren mei 1939
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 3 jun 1986


  WALKATE W.L. ; Mw.
  Pensioen Adviseur Min. v. WVC te Rijswijk (ZH)
  INFO
  "Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
  Lid van SVN-deelnetwerk: Den Haag
  Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


  WALKER J.C.
  Advocaat bij Glas & Mes advocaten ; beŽdiging 1999
  Nicolaas Maesstraat 71 b , 1071 PR Amsterdam
  Tel 020-4709900 , fax 020-4710002
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij advocatenkantoor Walker
  Haringvlietstraat 8 , 1078 KC Amsterdam
  Tel 020-6730055 , fax 020-6730091
  mrwalker@zonnet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WALL BAKE J.M. van den
  Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beŽdiging 1976
  Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
  Tel 020-5460121 , fax 020-5460813
  ssmd@stibbe.nl
  maurits.vandenwallbake@stibbe.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Stibbe
  www.stibbe.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WALL BAKE R.A. van den
  Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Kamerheer honorair


  WALL BAKEN - HOOFT R.E. van de ; Mw.
  Rechten 1934
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar


  WALLART M.
  Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beŽdiging 1993
  Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
  Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Baker & McKenzie
  Tel 020-5517112 , fax 020-6267949
  marco.wallart@bakernet.com
  www.bakernet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WALLE A.Th. de , geboren augustus 1949
  NLRM 94 95 96 97 98 99/00
  Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 22 apr 1988
  Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 28 december 1998
  Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 28 december 1998
  NU
  Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Utrecht ; kantoor Derks.Star Busmann ; beŽdiging 1975
  Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beŽdiging 1975
  Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
  Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
  general@derks.nl
  general@cmsderks.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij de CMS Decks Star Busmann
  www.cmsderks.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  Lid van de Rotary


  WALLE F. van der , geboren mei 1943
  NLRM 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98 99/00
  Griffier rechtbank Dordrecht 12 jan 1984
  Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 22 apr 1988
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 11 apr 1989
  NU
  Rotterdam rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Interim manager IPEC Management BV. Dordrecht
  TEVENS
  Bestuurslid Stichting impus te Utrecht (b)
  Voorzitter Stichting Televisie en Radio omroep te Dordrecht
  Voorzitter genootschap Nederland te Dordrecht
  Voorzitter Tuchtcommissie KNZB te Nieuwegein
  Voorzitter International Militairy Missie Stichting te Dordrecht
  Voorzitter Ondernemingen Johan de Witt Gymnasium te Dordrecht


  WALLE W.L. de , geboren okt 1914
  NLRM 71 80
  Ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 23 jun 1941
  Voorzitter kamer tribunaal Almelo 3 sep 1945 tot 14 jun 1946
  Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Arnhem 10 mei 1946 tot 1 aug 1949
  Substituut-officier van Justitie rechtbank Almelo 2 jul 1949
  Officier van Justitie rechtbank Almelo 5 april 1955
  Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Almelo 1 jan 1957
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 18 aug 1979


  WALLER L.H. , geboren feb 1960 ; Mw.
  NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
  Stafjurist Raad van State
  Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 mei 1993
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 mei 1993
  Rechter rechtbank Amsterdam 10 okt 1994
  NU
  Amsterdam rechter
  TEVENS
  Regent Waller Stichting


  WALLET M.H. ; Mw.
  Advocaat bij van Dort & Dito ; beŽdiging 2000
  Postbus 5017 , 1410 AA Naarden
  Tel 035-6940402 , fax 035-6942401
  vandort@dito.net
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Schreurs & van Duin Abma van Eeuwijk
  Postbus 575 , 1440 AN Purmerend
  Tel 0299-433333 , fax 0299-313190
  m.nicolai@abma.nl
  www.abma.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WALLHEIMER M.E.
  Advocaat bij Trenité van Doorne ; beŽdiging 1984
  Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
  Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
  wallheimer@trenite.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Lovelis
  Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
  Tel 020-5533627 , fax 020-5533791
  marc.wallheimer@lovells.com
  www.lovells.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WALLIGEN W. van ; Mw.
  NLRM 80
  Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 6 sep 1979


  WALLINGA T. , geboren november 1957
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 21 maart 2004
  NU


  WALLIS C. , geboren apr 1949
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Advocaat en Procureur te Rotterdam
  Gerechtsauditeur rechtbank Breda 20 mrt 1987
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 20 mrt 1987
  Rechter rechtbank Breda 11 jan 1989
  Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 18 dec 1989
  Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 18 dec 1989
  Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 18 dec 1989
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 18 dec 1989
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 1 7 jun 1991
  Kantonrechter Breda 7 mei 1993
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 7 mei 1993
  Vice-president Rechtbank Breda van 01-01-2002
  NU Breda Rechtbank Vice-President
  TEVENS
  Lid Commissie van Beroep van de Ned. Afdeling van Amnesty International
  Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring De Boschpoot te breda en Voorzitter van
  Beklagcommissie uit die Commissie van Toezicht
  Voorzitter commissie voo de Bschriften in ambtenarenzxaken ingsetelkd door de gemeente
  Roosendaal en Nispen en Bergen op Zoom
  aug 1997
  TEVENS [augustus 2003]
  Plv. lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Breda van 01-08-2000
  Lid Commissie Beroep Nederlandse afdeling Amnestey International van 01-01-1999
  Lid Bisschoppelijke scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden te Utrecht van 17-11-1998
  Lid Commissie Bezwaar - en beroepschriften te Breda van 26-09-2002
  Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring "De Boschpoot" en voorzitter van de beklagcommissie
  uit die Commissie van Toezicht te Breda van 01-01-1999 tot 01-11-2001


  WALLIS DE VRIES M.
  Notaris te Makkum, gem. Wünseradiel, arrondissement Leeuwarden
  Postbus 12 , 8754 ZN Makkum Fr


  WALLS J.M. ; Drs.
  Advocaat bij Rietbergen Righarts & Plaisier ; beŽdiging 1998
  Goudsesingel 84 , 3011 KD Rotterdam
  Tel 010-4111280 , fax 010-4131737
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij advocatenkantoor van Twist & Walls
  Wijnstraat 209 , 3311 BV Dordrecht
  Tel 078-6489129 , fax 078-6489369
  [vademecum advocatuur 2004]


  WALMINK H.
  Notaris te Hoogeveen , arrondissement Assen
  Postbus 381 , 7900 AJ Hoogeveen


  WALRAVE H.J.
  Advocaat bij Groot advocatenkantoor ; beŽdiging 1992
  Begijnekade 6 , 3512 VT Utrecht
  advgroot@euronet.nl
  Advocaat bij Winters & De Vries ; beŽdiging 1998
  Postbus 698 , 2130 AR Hoofddorp
  Tel 023-5544000 , fax 023-5554421
  walrave@winters.devries.nl
  walrave@winters-devries.nl
  www.winters-devries.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  [vademecum advocatuur 2001]
  INFO
  BeŽdigd in 1992 en 1998 ; waarom.


  WALRAVEN B.J.W.
  Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beŽdiging 1997
  Postbus 85250 , 3508 BB Utrecht
  general@derks.nl
  Advocaat bij Houthoff Buruma
  Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
  Tel 010-2172605 , fax 010-2172705
  bwalraven@houthoff.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 010-2172649 , fax 010-2172705
  b.walraven@houthoff.com
  www.houthoff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WALRAVEN J.M.C.
  Ministerie van FinanciŽn, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren, Heerlen, Hoofd


  WALRAVEN Zie HEES - van WALRAVEN M. van , geboren sep 1959 ; Mw.
  NLRM 87 88/89 90
  Raio rechtbank Middelburg 1 okt 1984


  WALREE L.C. van ; Mw.
  Advocaat bij Sandberg cs ; beŽdiging 1996
  Postbus 23130 , 3001 KC Rotterdam
  Advocaat bij Weski Heinrici advocaten
  Westersingel 43 , 3014 GT Rotterdam
  Tel 010-4368121 , fax 010-4360017
  weskilaw@wxs.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  lc.van.walree@weski.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WALS E.
  Advocaat bij Greenberg Traurig LLP ; beŽdiging 2003
  Postbus 75306 , 1070 AH Amsterdam
  Tel 020-3017300 , fax 020-3017350
  wals@gtlaw.com
  www.gtlaw.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WALS N. de
  Raio rechtbank Arnhem 1 april 199?


  WALSEM A.J.B. van
  Advocaat bij van Walsem van Schieveen Bouw ; beŽdiging 1971
  Advocaat bij van Walsem van Schieveen en Bouw
  Postbus 1400 , 3800 BK Amersfoort
  Tel 033-4630323 , fax 033-4638350
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij van Walsem van Schieveen en Bakker
  Postbus 1400 , 3800 BK Amersfoort
  [vademecum advocatuur 2004]


  WALSEM J. van
  D66-fractie
  Lid Tweede Kamer
  mei 2000


  WALST C.
  ABN AMRO Bank N.V.
  Senior Accountmanager
  E-Mail: Cris.Walst@nl.abnamro.com
  INFO
  Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


  WALSTEIJN C.A.M. , geboren apr 1951 ; Mw.
  NLRM 95 96 97 98 99/00
  Stafjurist arrondissementsrechtbank Utrecht
  Rechter-plaatsvervanger rechte.Utrecht 11 apr 1994
  Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 sep 1994
  Rechter rechtbank Utrecht 19 mei 19195
  NU
  Utrecht rechter


  WALSTOCK - KRENS E.J.M. , geboren okt 1950 ; Mw.
  NLRM 94 95 96 97 98 99/00
  Docent recht aan de Hogeschool Den Bosch / Eindhoven
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 2 mrt 1994
  Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 sep 1994
  Rechter rechtbank Breda 26 okt 1995
  TEVENS
  Docente recht Hogeschool Den Bosch
  Ambtelijk secretaris (Hogeschool Den Bosch)
  College van bertoep voor de examens
  College van beroep overige zaken
  Commissie ongewenste intimiteiten
  31 jan 1997


  WALSTOCK F.J.M. , geboren mei 1950
  NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98 99/00
  Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 jan 1983
  Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Bosch 10 jan 1984
  Griffier Hof Den Bosch 1 feb 1986
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 6 aug 1992
  NU
  Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger


  WALSUM A.P. van
  Nederlands ambassadeur in Bonn: 1993-1998


  WALSUM S. van ; Mw.
  Juriste bij Rechtbank Amsterdam
  Nieuwe Westerdokstraat 106 , 1013 AG Amsterdam
  tel 020 6261418
  INFO
  Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
  Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
  Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
  tel 020 6684069 , fax 020 6684371
  bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
  www.clarawichmann.nl
  Subgroep: vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
  Specialismen: vreemdelingenrecht


  WALT MEYER - STöVE E.J. van , geboren jun 1943 ; Mw.
  NLRM 87 88/89
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 22 mei 1984


  WALTER W. , geboren 1911 , Walter
  INFO
  Overleden 30-09-2000


  WALTERS P.
  Lid van de eindredactie van het Handboek Mediation


  WALTHER J.M.
  Advocaat bij De Waal & Zumpolle advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 13336 , 3507 LH Utrecht
  Tel 030-2333248 , fax 030-2343965
  info@dewaalzumpolle.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  walther@dewaalzumpolle.nl
  www.dewaalzumpolfe.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WALTHER S.R.B. , geboren oktober 1960 ; Mw.
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 28 januari 2000


  WALTMANS G.J.J.G. ; Mw.
  Advocaat bij Hameleers.Meuwissen. van den Boomen ; beŽdiging 1997
  Kapellerlaan 40 , 6041 JD Roermond


  WALVIUS M.
  Advocaat bij Sluyter advocaten ; beŽdiging 1999
  Postbus 605 , 9400 AP Assen
  Tel 0592-316362 , fax 0592-317470
  info@sluyter-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.sluyter-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAMEL A. van , geboren aug 1954 ; Mw.
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 1 mrt 1990
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 8 jul 1991
  Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 2 jun 1992
  Rechter rechtbank Middelburg 1 jul 1992
  NU
  Middelburg rechter


  WAMEL R.C. van
  Advocaat bij Visser & Silfhout ; beŽdiging 1998
  Postbus 1034 , 3300 BA Dordrecht
  Tel 078-6134533 , fax 078-6140150
  rcvanwamel@visser-silfhoutadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  BeŽdiging 1987 en 1998
  rcvanwamel@vissersilfhout.nl
  www.vissersilfhout.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAMELEN C.G.M. van ; Dr.
  Erasmus Universiteit Rotterdam
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
  Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
  Tel 010 4081111 , fax. 010 4089185
  Capaciteitsgroep Privaatrecht
  Privaatrecht
  tel 0 10 4081585 , fax 010 4089188
  vanwamelen@frg.eur.nl


  WAMELINK H.P.A.
  Advocaat bij Boekel De Nerée ; beŽdiging 1997
  Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
  Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
  herman.wamelink@bdn.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Allen & Overy
  Postbus 7544 , 1070 AK Amsterdam
  Tel 020-6741652 , fax 020-6741047
  herman.wamelink@allenovery.com
  www.allenovery.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAMMES H. , geboren mei 1954 ; UHD
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Universitair hoofddocent aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 28 feb 1989
  Rechter rechtbank Arnhem 24 feb 1996
  Raadsheer Gerechtshof Arnhem van 30-01-2002
  Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 30-01-2002
  NU Arnhem Hof Raadsheer
  NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Katholieke Universiteit Nijmegen
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
  Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
  Tel 024 3612301 , fax. 024 3616145
  Burgerlijk Recht 1 september 1996
  TEVENS
  Lid Bestuur basisschool 't Panorama te Arnhem
  Lid parochievergadering H Hart parochie te Arnhem
  CPO docent VSO SBB Grotius-academie
  TEVENS [juli 2002]
  c.p.o. docent vso, sbb, grotius-academie, stichting beroepsopleiding octrooigemachtigden van 01-01-2001
  Universitair hoofddocent Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen van 01-09-1996
  Lid beroepscommissie osr, wsnp OSR van 01-01-1999
  @OPM
  In juni 2002 nog niet vermeld op rechtspraak.nl, terwijl nu in juli wordt vermeld:
  Raadsheer Gerechtshof Arnhem van 30-01-2002
  Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 30-01-2002
  Als dit waar is, betekent het dat de gegevens 6 maanden niet zijn opgevoerd
  TEVENS [februari 2003]
  c.p.o. docent vso, sbb, Grotius-academie, stichting beroepsopleiding octrooigemachtigden vanaf 01-01-2001
  Universitair hoofddocent Katholieke Universiteit Nijmegen te Nijmegen vanaf 01-09-1996
  Lid beroepscommissie osr, wsnp OSR vanaf 01-01-1999


  WAMMES Zie DUIN - WAMMES H.G.M. , geboren apr 1970 ; Mw.
  NLRM 97
  Raio rechtbank Almelo 1 okt 1995


  WAMSTEKER P.M. ; Mw.
  Advocaat bij Houthoff advocaten ; beŽdiging 1995
  Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
  pwamsteker@houthoff.nl


  WANDERS A.G.L.J. , geboren 22-04-1962
  INFO
  Woonplaats Capelle aan den IJssel
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WANDERS J.W.M.
  Notaris te Geleen , arrondissement Maastricht
  Postbus 230 , 6160 AE Geleen


  WANDERS P.
  Advocaat bij Boekel De Nerée ; beŽdiging 1989
  Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
  Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 020-4313290 , fax 020-4313393
  paul.wanders@bdn.nl
  www.boekeldeneree.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WANDERS R.M.H.
  Notaris te Venlo , arrondissement Roermond
  Kantoor Wanders & Tijssen ; Venlo


  WANING A.L. van ; Mw.
  Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beŽdiging 1994
  Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
  Advocaat bij Paulussen advocaten
  Postbus 131 , 6200 AC Maastricht
  Tel 043-32166440 , fax 043-3254301
  advocaten@paulussen.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  a.vanwaning@paulussen.nl
  www.paulussen.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WANNINK R.E.
  Advocaat bij van Leeuwen van der Eerden advocaten ; beŽdiging 1999
  Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
  Tel 073-6271817 , fax 073-6271844
  Leeuwen.eerden@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  wannink@vlvde.nl
  www.vanleeuwenvandereerden.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WANROIJ M. van
  Advocaat bij Schut Grosheide ; beŽdiging 2003
  Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
  Tel 020-5419627 , fax 020-5419970
  m.vanwanroij@schutgrosheide.nl
  www.schutgrosheide.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WANROOIJ J.H.E.
  Advocaat bij Koninginnegracht 41 , 2514 AD Den Haag ; beŽdiging 1990
  Tel 070-3647018 , fax 070-3637590
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Lucardie advocaten
  Anna Paulownaplein 1 , 2518 BK Den Haag
  Tel 070-3630076 , fax 070-3615788
  c.alucardie@freeler.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WANSINK H.
  Advocaat bij De Baarsjes advocatenkantoor ; beŽdiging 1997
  Hoofdweg 180 , 1057 DD Amsterdam
  Advocaat bij Postbus 59096 , 1040 KB Amsterdam
  Tel 020-4282311 , fax 020-4282312
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Postbus 59096 , 1040 KB Amsterdam
  [vademecum advocatuur 2004]


  WANSINK J.E.S. ; Mw.
  Advocaat bij Houthoff Buruma ; beŽdiging 1999
  Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
  Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
  jwansink@houthoff.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Niet meer in VAD 2004


  WANSINK J.H. , geboren jul 1946 ; Prof.
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Wetenschappelijk Hoofdmedewerker Erasmus Universiteit Rotterdam
  Hoogleraar
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 15 aug 1988
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 22 jun 1994
  NU
  Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  Rotterdam rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Hoogleraar, bijzonder hoogleraar, Erasmus Universiteit Rotterdam, verzekeringsrecht (vanwege de Stichting Verzekeringswetenschap)
  Erasmus Universiteit Rotterdam
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
  Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
  Tel 010 4081111 , fax. 010 4089185
  Capaciteitsgroep Privaatrecht
  Hoogleraar verzekeringsrecht
  tel 010 4081554 / tel 010 4081556 , fax 010 4089178
  wansink@frg.eur.nl
  TEVENS
  Directeur Verzekeringsinstituut Erasmus Universiteit Rotterdam
  Voorzitter van de SER-comm. van advies Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf
  Raadsheer-plaatsvervanger gerechtsHof Leeuwarden
  Arbiter verbonden aan het Arbitrage Instituut van de Nederlandse Antillen en Aruba
  Voorzitter Comm. van beroep Stichting Examens Assurantiebedrijf
  Voorzitter Raad van Toezicht Audalet BV
  Lid bestuur Stichting Vie d'Or
  Lid CCA-werkgroep financiŽle dienstverlening van de SER
  Voorzitter Vereniging voor Verzekeringswetenschap
  Lid Presidential Council A.I.D.A
  Lid Raad van Advies S.V.V
  Adviserend Lid juridische commissie van het Verbond van Verzekeraars
  Voorzitter werkgroep Products liability and Insurance van de Internationale Vereniging voor
  verzekeringsrecht
  Lid van dagelijks bestuur Hogeschool Raad
  Lid Raad van beheer Hoogeschoolfonds 1920
  Lid College van Toezicht van de bijzondere leerstoel "Vervoersrecht" Vereniging Trustfonds EUR
  Lid bestuur Hudig Langeveldt Stichting
  Lid jury R.Mees & Zoonen-Unison prijs
  Lid redactie The International Journal of Insurance Law,
  Lloyd's of Londen Press Ltd
  Lid redactieraad serie Verzekeringsrecht, Tjeenk Willink Zwolle
  Lid kernredactie Verzekeringsrechtelijke berichten, Tjeenk Willink Zwolle
  Lid redactie het Verzekeringsarchief
  Lid redactie Aansprakelijkheid & Verzekering, Kluwer Deventer
  Lid redactie Tijdschrift voor Milieuaansprakelijkheid Kon. Vermande
  INFO
  Lid van de Rotary


  WANT M.C. van der ; Dhr.
  Advocaat bij Nijland & van den Doel ; beŽdiging 1997
  Advocaat bij Nijland van den Doel & van der Want advocaten
  Postbus 120 , 4300 AC Zierikzee
  Tel 0111-420410 , fax 0111-416822
  [vademecum advocatuur 2001]
  BeŽdigd: 06-08-97
  Van den Doel, Koole & van der Want advocaten
  Houtkaai 7 , 4331 JR Middelburg
  tel 0118-611647 , fax 0118-641007
  Aangesloten bij:
  Gratis kennismakingsgesprek
  Rechtshulp op maat
  Geschillencommissie Advocatuur
  advokoole@zeelandnet.nl
  ndw.advocaten@12move.nl
  Arrondissement Middelburg
  [Internet april 2003]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAPENAAR C. , geboren jun 1969 ; Mw.
  NLRM 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Zwolle 1 okt 1994
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 16 sep 1997
  Rechter Rechtbank Den Haag van 01-08-2002
  NU Den Haag Rechtbank Rechter
  TEVENS [juli 2003]
  Lid Ouderraad Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) te Rijswijk van 01-06-2001
  Lid Oudercommissie Kindercentrum Repelsteeltje van 01-06-2001


  WAPPEROM P.J.
  Advocaat bij Klarenaar advocaten ; beŽdiging 1995
  Postbus 939 , 3300 AX Dordrecht
  Advocaat bij advocatenkantoor Wapperom
  Groenmarkt 10 , 3317 BE Dordrecht
  Tel 078-6399900 , fax 078-6399761
  [vademecum advocatuur 2001]
  Wijnstraat 209 , 3311 BV Dordrecht
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAPSENKAMP P. ; Mw.
  Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beŽdiging 2001
  Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
  Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
  p.wapsenkamp@nysingh.nl
  www.nysingh.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WARDENAAR F.R.
  Notaris te Schagen , arrondissement Alkmaar
  Kantoor Schellekens, notarissen Schagen


  WARENDORF F.C.S.
  Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beŽdiging 1988
  Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
  Tel 070-3488700 , fax 070-3858196
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 070-5153720 , fax 070-5153113
  fcs.warendorf@prdf.nl
  www.prdf.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WARENDORF H.C.S.
  Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beŽdiging 1960
  Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
  Advocaat bij Postbus 10239 , 1001 EE Amsterdam
  Tel 020-6203715 , fax 020-6202158
  warendorf@leidsegr.xs4all.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Warendorf
  Postbus 10239 , 1001 EE Amsterdam
  Tel 020-6203715 , fax 020-6202158
  warendorf@leidsegr.xs4al1.nl
  www.warendorf.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WARFMAN G.A.G. ; Mw.
  Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beŽdiging 1998
  Postbus 109 , 7500 AC Enschede
  Tel 053-4804200 , fax 053-4804296
  g.a.g.warfman@kienhuishoving.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 053-4804754 , fax 053-4804292
  www.kienhuishoving.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WARLAM A.P.H.
  Advocaat bij Wárlám advocaten ; beŽdiging 1976
  Balthasar Floriszstraat 11 , 1071 TZ Amsterdam
  Tel 020-6720920 , fax 020-6720921
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WARMERDAM A. , geboren jul 1964 ; Mw.
  NLRM 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Middelburg 1 apr 1994
  Raio rechtbank Haarlem 1 juni 1996
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 apr 1997
  Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 juni 1999
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 juni 1999
  NU
  Haarlem rechter-plaatsvervanger


  WARMERDAM J.
  Fiscalist van MKB-Nederland, de brancheorganisatie van midden- en kleinbedrijf.


  WARMERDAM R.J.G J. van
  Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beŽdiging 1999
  Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
  Tel 020-5517950 , fax 020-6267949
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
  Postbus 14033 , 3508 SB Utrecht
  Tel 030-2364600 , fax 030-2364192
  r.vanwarmerdam@vandiepen.com
  www.vandiepen.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WARMERDAM W.B.J.M.
  Notaris te Bunschoten , arrondissement Utrecht
  Postbus 186 , 3750 GD Bunschoten Spakenburg


  WARNAAR C.M. , geboren aug 1958 ; Mw.
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Breda 1 apr 1989
  Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 apr 1995
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 apr 1995
  Rechter rechtbank Breda 13 dec 1996
  NU
  Breda rechter-plaatsvervanger
  Breda gerechtsauditeur
  TEVENS
  Geen bijbanen
  18 feb 1997


  WARNAAR J.T.
  Jaarverslag Achmea Groep 1999:
  Voorzitter van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor van Aandelen Staal Bank nv


  WARNAAR M.S. , geboren feb 1968 ; Mw.
  NLRM 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1994


  WARNAAR P.G.J. , Geerd ; Dhr.
  Advocaat bij Keizersgracht 463 , 1017 DK Amsterdam ; beŽdiging 1978
  Tel 020-4223933 , fax 020-4223934
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]
  Nieuwe voorzitter van de VFAS Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars [Telegraaf 3 januari 2005]


  WARNER - GORTER A.M.J. , geboren nov 1935 ; Mw.
  NLRM 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Rechten 1959
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 29 nov 1983
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 7 jun 1988
  Rechter rechtbank Zwolle 1 jan 1990
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
  Vice-President rechtbank Zwolle 1 dec 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
  Coördinerend vice-president rechtbank Zwolle 13 mrt 1997
  NU
  Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
  Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
  Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
  Zwolle coördinerend Vice-President
  TEVENS
  Plaatsvervangend Lid van de bezwarencommissie functieherindeling en van de bezwarencommissie
  personeelsbeoordeling, beiden van de Provincie Overijssel
  Lid RAIO selectiecommissie
  feb 96
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle


  WARNERS J. , geboren 1949
  Wethouder PvdA (/loco-burgemeester) gemeente Gouda
  Loco-Burgemeester gemeenteGouda Voorzitter
  Gem. Vuilverw. beDr. Midden Holl. en Rijnnstr.
  Voorzitter VerenigingK Klimaatverbond Nederland
  Secretaris Klima Bündnis/Alianzadel Clima
  President Raad van Comm. Energiebedrijf Midden-Holland N.V.
  Oud-functies:
  Lid Bestuur RBA Rijnstreek
  Commissaris N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland.


  WARNING G.H.A.
  Notaris te Woerden , arrondissement Utrecht
  Kantoor Warning & van Deuren , Woerden


  WARNINK D.
  Advocaat bij Tuin Scholtens & De Hek ; beŽdiging 1991
  Postbus 161 , 8260 AD Kampen
  Tel 038-3316777 , fax 038-3317296
  [vademecum advocatuur 2001]
  yinfo.kampen@twadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WARNINK H. , geboren mrt 1944
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Advocaat en Procureur te Groningen en Assen 1969
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 15 sep 1978
  Rechter rechtbank Assen 2 dec 1980
  Lid Ned. Antillen en Aruba 25 jul 1984
  Vice-President rechtbank Middelburg 16 jul 1987
  Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 23 mrt 1988
  Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 23 mrt 1988
  Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 23 mrt 1988
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 23 mrt 1988
  Lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1991
  Vice-President rechtbank Alkmaar 18 juli 1997
  Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 20 april 1998
  Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 20 april 1998
  Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 20 april 1998
  Coörd, vice-president rechtbank Alkmaar 16 juli 1999
  NU
  Middelburg Vice-President Middelburg kantonrechter-plaatsvervanger
  Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger
  terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger
  Geen opgave van bijbanen


  WARNINK M. ; Mw.
  Advocaat bij Janse Gerritse Mannaerts ; beŽdiging 1995
  Advocaat bij Mannaerts & Appels
  Postbus 772 , 5000 AT Tilburg
  Tel 013-5838200 , fax 013-5432753
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Mannaerts & Appels
  m.warnink@mannaerts-appels.nl
  www.mannaerts-appels.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WARRINGA G.M.
  Advocaat bij AOT NV ; beŽdiging 1997
  Postbus 3925 , 1001 AS Amsterdam
  Tel 020-5220330 , fax 020-6238014
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Euronext n.v. ; beŽdiging 1994 en 1997
  Postbus 19163 , 1000 GD Amsterdam
  Tel 020-5504210 , fax 020-5504954
  g.warringa@euronext.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WARRINGA S.A.H.J.
  Advocaat bij van Benthem & Keulen - advocaten ; beŽdiging 1998
  Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
  Tel 030-2595715 , fax 030-2595505
  swarringa@vbk.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij van Benthem & Keulen
  www.vbk.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WART R.J.H. van der
  Advocaat bij Teekens advocaten ; beŽdiging 1992
  Postbus 1144 , 2302 BC Leiden
  Tel 071-5791700 , fax 071-5722462
  teekens1@tref.nl
  wart@teekens.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WARTENA A.L.G. , geboren mrt 1955
  NLRM 87
  Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 2 aug 1985


  WARTENA - TJABERINGS Zie TJABERINGS , C.E. C.E. ; Mw.


  WARTENA G.R.
  NLRM 71
  Raad Hoog Militair GerechtsHof 14 feb 1950


  WASSCHER A.P.
  Advocaat bij van der Schaar advocaten ; beŽdiging 1996
  Herengracht 566 , 1017 CH Amsterdam
  Tel 020-6222565 , fax 020-6221440
  wasscher@vanderschaar.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.jeadvocaat.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WASSENAAR C.F.
  Advocaat bij Rechtshulp Rotterdam Bureau Rechtshulp Rotterdam-Noord ; beŽdiging 2000
  Postbus 27561 , 3003 MB Rotterdam
  Tel 010-4432144 , fax 010-4668375
  [vademecum advocatuur 2001]
  f.wassenaar@rechtshulprotterdam.nl
  www.rechtshulprotterdam.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WASSENAAR D.C. van ; Dhr. Baron
  Telegraaf 25-03-1999: treedt toe tot de directie van de groepsstaf juridische zaken en compliance van ING


  WASSENAAR I.
  Advocaat bij Nauta Dutilh ; beŽdiging 1996
  Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
  Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
  Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij NautaDutilh N.V.
  Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
  Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
  www.nautadutilh.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WASSENAAR M.C. ; Mw.
  Advocaat bij Verheyden cs advocaten ; beŽdiging 1999
  Postbus 230 , 3454 ZL De Meern
  Tel 030-6621114 , fax 030-6621162
  verheyden@verheyden.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.verheyden.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WASSENAAR O.J.
  Advocaat bij Cornelissen advocaten ; beŽdiging 1997
  Postbus 120 , 6850 AC Huissen
  Tel 026-3259023 , fax 026-3255802
  ojw@cornad.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Ministerie van Verkeer en Waterstaat ; beŽdiging 1997 en 2002
  Postbus 2028 , 8203 AA Lelystad
  Tel 0320-297287 , fax 0320-297436
  [vademecum advocatuur 2004]


  WASSENAAR T.G.
  Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beŽdiging 1994
  Postbus 74 , 000 AB Rotterdam
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
  Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
  Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
  tgwassenaar@dbbw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WASSENAER van CATWIJCK A.G.J. van , geboren maart 1956
  NLRM 99/00
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 7 juni 1999
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat bij Houthoff advocaten ; beŽdiging 1983
  Advocaat bij Houthoff Buruma
  Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
  Tel 020-5772343 , fax 020-5772707
  awassenaer@houthoff.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Norton Rose advocaten
  Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
  Tel 020-4629300 , fax 020-4629333
  arent.vanwassenaer@nortonrose.com
  www.nortonrose.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WASSENAER A.J.O. van , geboren dec 1930 ; Baron
  NLRM 71 76 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Bedrijfsjurist 1956
  Werkzaam verzekeringsmij. , II.directiesecretaris aug 1961
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 22 jul 1966
  Rechter rechtbank Den Haag 28 jun 1968
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 13 dec 1976
  NU
  Den Haag rechter-plaatsvervanger
  Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


  WASSENAER D.C. van ; Baron
  Advocaat bij Nauta Dutilh ; beŽdiging 1984
  Bowman House 29 Wilson Street , London EC2M 2SJ/England


  WASSENAER Eerder als TILANUS - van WASSENAER , G.M. ; Mw. G.M. van ; Mw.
  Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beŽdiging 1986
  Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
  Advocaat bij Beer advocaten
  Johannes Vermeerstraat 23 , 1071 DK Amsterdam
  Tel 020-6732199 , fax 020-6758163
  vanwassenaer@beeradvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Beer advocaten
  Johannes Vermeerstraat 23 , 1071 DK Amsterdam
  Tel 020-6732199 , fax 020-6758163
  vanwassenaer@beeradvocaten.nl
  www.beeradvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WASSENAER J.J. ; Baron van
  Advocaat bij Beks c.s. ; beŽdiging 1994
  Postbus 1040 , 1270 BA Huizen
  Tel 035-5260304 , fax 035-5259006
  post@bekscs.demon.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Beks en van Wassenaer ; beŽdiging 1982 en 1994
  Postbus 1040 , 1270 BA Huizen
  Tel 035-5260304 , fax 035-5259006
  post@beksenvanwassenaer.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WASSENAER - WESTGEEST T.M. van , geboren mei 1959 ; Mw.
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 mei 1989
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jan 1991
  Rechter rechtbank Dordrecht 24 jun 1992
  Buitengewoon verlof rechtbank Dordrecht 1 mei 1994
  Rechter rechtbank Haarlem 1 september 1999
  NU
  Den Haag rechter-plaatsvervanger
  Dordrecht rechter
  Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


  WASSENBERG J.J.M. , geboren februari 1957
  NLRM 99/00
  Officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 17 augustus 1999
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat bij van Asperen advocaten ; beŽdiging 1989
  Postbus 570 , 6040 AN Roermond
  [OM en [A samen of overgegaan naar het parket.
  Niet in VAD 2004; zal wel niet meeradvocaat zijn.


  WASSENBERGH H.A. ; Prof. Dr.
  Universiteit Leiden
  Oud-hoogleraar


  WASSER - WASSENAAR Voor 2001 als WASSENAAR, A.H. A.H. ; Mw.
  Rechten 1987
  Advocaat bij van Veen advocaten ; beŽdiging 1988
  Postbus 442 , 6710 8K Ede
  Advocaat bij Dirkzwager/De Vijf Zuylen advocaten
  Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
  Tel 026-3538300 , fax 026-3510793
  [vademecum advocatuur 2001]
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


  WASSER J.F.M. , geboren jun 1958
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
  Raio rechtbank Den Haag 1 sep 1984
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 mrt 1990
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 31 mei 1991
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Den Bosch , kantoor Holla & van Dooren ; beŽdiging 1997
  Advocaat bij Holla Poelman advocaten
  Postbus 396 , 5201 AJ Den Bosch
  Tel 073-6161100 , fax 073-6161199
  [vademecum advocatuur 2001]
  jwasser@hollapoelman.nl
  www.hollapoelman.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WASSING A. , geboren dec 1946
  NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
  Beleidsmedewerker afdeling Milieu hij de Provincie Overijssel
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 2 jun 1992
  Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 sep 1992
  Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 26 apr 1995
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 sep 1996
  NU
  Zwolle rechter-plaatsvervanger/gerechtsauditeur
  Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
  Groningen rechter-plaatsvervanger
  Utrecht rechter-plaatsvervanger
  Rotterdam rechter
  TEVENS
  Zwolle: geen opgave van
  02 feb 1997


  WASSINK F.R.J.
  Notaris te Epe , arrondissement Zutphen
  Kantoor Dijkstra De Graaff ; Apeldoorn, Epe
  Postbus 177 , 8160 AD Epe


  WASSINK T.R.B. , Theo ; Dhr.
  Ber. Jurist Kon.Brand's Brouwerij
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Valkenburg


  WASZINK P.M.
  Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beŽdiging 2000
  Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
  Tel 010-2240487 , fax 010-2240009
  paul.waszink@nautadutilh.com
  www.nautadutilh.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WATANABE E.
  Chairman TBWA/Hakuhodo Europe


  WATANABE K.
  Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
  Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
  amsterdam@vandiepen.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  k.watanabe@vandiepen.com
  www.vandiepen.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WATER E.L. van de
  Advocaat bij Oosterbaan & van Eeghen ; beŽdiging 1998
  Koningslaan 35 , 1075 AB Amsterdam
  Tel 020-6716756 , fax 020-6717446
  vaneeghen@lawyers.a2000.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Fort advocaten
  Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
  Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
  info@fortadvocaten.nl
  www.fortadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WATER P.J.W. de
  Advocaat bij Hengst advocaten ; beŽdiging 1999
  Rijnstraat 37 , 2223 EG Katwijk
  Tel 071-4081011 , fax 071-4080081
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij advocatenkantoor Vroegindeweij
  Varkevisserstraat 254 , 2225 LL Katwijk
  Tel 071-4010470 , fax 071-4010004
  info@vroegindeweij-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WATER R. van de
  Advocaat bij advocatenkollektief Utrecht ; beŽdiging 1992
  Advocaat bij Advokatenkollektief
  Postbus 14067 , 3508 SC Utrecht
  Tel 030-2520900 , fax 030-2543280
  info@advokatenkollektief.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WATER R.L. van de , geboren mrt 1955 ; Dhr.
  NLRM 94 95 96 97 98 99/00
  Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 16-12-1993
  NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Gepensioneerd belastingadviseur te Amsterdam
  TEVENS
  Diverse bestuurlijke functies in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
  Lid van het Dagelijk Bestuur Stichting het Catharijne Convent te Utrecht
  Lid Raad van Bestuur Fimaze BV.en Eurostarch BV.Amstelveen
  TEVENS [juni 2003]
  Gepensioneerd belastingadviseur te Amsterdam van 01-01-2001
  Diverse bestuurlijke functies Oud-Katholieke Kerk van Nederland van 01-01-2001
  Lid dagelijks bestuur Stichting het Catharijne Convent te Utrecht van 01-01-2001
  Directeur Pensioen B.V. Dick Bruna van 01-01-2001
  Bestuurder Zeevishandel van Voorst BV van 01-01-2001
  Regent Stichting Occo Hofje te Amsterdam van 01-01-2001
  Lid raad van bestuur Finaze B.V. Eurostarch B.V. te Amstelveen van 01-01-2001 tot 31-12-2002


  WATERBOLK A.A. , Bart
  Letselschade-expert
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Ede


  WATERBOLK C.J. , geboren sep 1958 ; Dhr.
  NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
  Adjunct- stafjurist bij de Raad van State
  Chef-jurist bij de Raad van State
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 17 aug 1992
  Rechter Rechtbank Den Haag 1 jan 1995
  NU Den Haag Rechtbank Rechter
  TEVENS
  Lid commissie van Beroep Ned. Squash Rackets Bond NSRB
  Voorzitter Tuchtcommissie van de Ned. Squash Racketsbond NSRB
  dec 96
  TEVENS [juli 2003]
  Voorzitter Vereniging van Eigenaren, 1e Sweelinckstraat 13-17 te Den Haag van 01-01-2002


  WATEREN L.E. van der ; Mw.
  Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beŽdiging 2000
  Postbus 75330 , 1070 AH Amsterdam
  Tel 020-5686449 , fax 020-5686404
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Landwell
  Postbus 22740, 1100 DE Amsterdam
  Tel 020-5686449 , fax 020-5686404
  lisette.van.der.wateren@nl.landwellglobal.com
  www.landwell.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WATERINK M.C.
  Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beŽdiging 1997
  Advocaat bij CMS Derks Star Busman Hanotiau
  Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
  Tel 026-3538223 , fax 026-3538294
  general@derks.nl
  m.waterink@cmsderks.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  m.waterink@cmsderks.nl
  www.cmsderks.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WATERMAN J.Th. ; Mw. Drs.
  Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beŽdiging 2003
  Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
  Tel 058-2122444 , fax 058-2133666
  j.th.waterman@boonrade.nl
  www.boonrade.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WATERREUS Zie OVERMARS - WATERREUS M.C.E. , geboren okt 1944 ; Mw.


  WATERSCHOOT V.N. van
  Advocaat bij van den Bosch & van den Broek ; beŽdiging 1993
  Advocaat bij Hoge van den Broek
  Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
  Tel 024-3810830 , fax 024-3810835
  v.vanwaterschoot@hogevandenbroek.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.hogevandenbroek.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WATTEL H.L. , geboren mei 1966
  NLRM 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1994
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 15 oktober 1997
  Rechter rechtbank Den Haag 22 april 1999
  NU Den Haag Rechtbank Rechter
  TEVENS
  Geen bijbanen bekend
  TEVENS [juli 2003]
  Lid Ledenraad NVVR


  WATTEL M.
  Advocaat bij van Harmelen Beijneveld Tubbergen van Houten ; beŽdiging 2000
  Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
  Tel 010-4051166 , fax 010-4124011
  wattel@vhenb.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij van Harmelen Beijneveld van Houten
  Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
  Tel 010-2051166 , fax 010-4124011
  wattel@vhenb.nl
  www.vhenb.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WATTEL P.J. , geboren apr 1956 ; Prof.
  NLRM 94 95 96 97 98 99/00
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 18 jun 1992
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 22 jun 1994
  Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 1 september 1999
  NU
  Den Haag Parket Hoge Raad , Advocaat-Generaal
  Den Haag Parket bij de Hoge Raad der Nederlanden Advocaat-generaal (info sep 2000)
  Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Universiteit van Amsterdam
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
  Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
  Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
  Leerstoelgroep Belastingrecht
  Hoogleraar Europees belastingrecht
  INFO
  Privé adres: Lomanstraat 75 , 1075 PX Amsterdam , Tel. 020 4702617


  WATTENDORFF H.M. ; Mw.
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beŽdiging 1996
  Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
  maildhg@dbbw.nl


  WATTILETE J.G.
  Advocaat bij Seegers & Wattilete ; beŽdiging 1983
  Egelantiersgracht 576 , 1015 RR Amsterdam
  Tel 020-4200888 , fax 020-6383022
  advocaten@seegers-wattilete.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Wattilete advocaten
  Achillesstraat 95-97 hs , 1076 PX Amsterdam
  Tel 020-6760266 , fax 020-6764848
  wattilete-advocaten@hetnet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WATTILETE M.O.
  Advocaat bij Wattilete advocaten ; beŽdiging 2002
  Achillesstraat 95-97 hs , 1076 PX Amsterdam
  Tel 020-6760266 , fax 020-6764848
  wattilete-advocaten@hetnet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WAVEREN H.G. van , geboren 18 maart 1944 te Amsterdam, Hendrik Gerard
  Overleden 14 januari 2001 te Driebergen-Rijsenburg [NRC 17 janauri 2001]


  WAWOE J.V. ; Mw.
  Advocaat bij ARCADIS Ruimtelijke Ontwikkeling BV ; beŽdiging 2001
  Postbus 140 , 2130 AK Hoofddorp
  Tel 023-5668582 , fax
  j.wawoe@arcadis.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEBB J.S. ; Mw.
  Advocaat bij Boekel De Nerée ; beŽdiging 1995
  Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam


  WEBB M.L. ; Mw.
  Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beŽdiging 1997
  Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
  Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Baker & McKenzie
  Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
  Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
  marliet.webb@bakernet.com
  www.bakernet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WECHEM C.M. van , geboren okt 1958 ; Mw.
  NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
  Stafjurist afdeling geschillen bestuur van de Raad van State
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 2 jun 1992
  Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 15 jul 1992
  Rechter-plaatsvervanger arrondissementsparket Haarlem 21 sep 1992
  Rechter rechtbank Alkmaar 10 sep 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 20 april 1998
  Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 20 april 1998
  Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 20 april 1998
  NU
  Alkmaar rechter


  WECK J.W. , Jan Willem ; Dhr.
  Plv-SG Min. van EZ
  Directeur-Generaal van de ABD - Algemene Bestuursdienst (omvat 900 hoogste rijksambtenaren:
  alle directeuren, directeuren-generaal, de inspecteurs-generaal en de secretarissen-generaal). [december 2004]
  Onbetrouwbare schijnheilige intrigant. Waarlijk een echt specimen van Homo Rattus. NCBJ


  WECK M.A. ; Mw.
  Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beŽdiging 1997
  Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam


  WEDEKIND W.G.Ph.E. ; Prof. Dr.
  Universiteit van Amsterdam
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
  Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
  Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
  Leerstoelgroep Privaatrecht
  Hoogleraar Aanbestedingsrecht
  wedekind@jur.uva.nl


  WEDEMEIJER C.R.M. ; Mw.
  Notaris te Berlicum , gem. St.Michielsgestel , arrondissement den Bosch
  Kantoor Wedemeijer & Homminga, Berlicum, Heeswijk-Dinther


  WEDEMEIJER J.J.
  Advocaat bij advocatenkantoor Oudegracht ; beŽdiging 1999
  Postbus 3092 , 1801 GB Alkmaar
  Tel 072-5122213 , fax 072-5125866
  [vademecum advocatuur 2001]
  jwedem@dds.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEDEMEIJER J.L.A.M. , Jan
  Notaris te Berlicum , gem. St.Michielsgestel , arrondissement den Bosch
  Kantoor Wedemeijer & Homminga ; Berlicum, Heeswijk-Dinther
  Lid van de Orde van den Prince , afdeling Meierij (Ledenlijst 2000)


  WEDEMEIJER P.C.B.M.
  Notaris te Oirschot , arrondissement den Bosch
  Kantoor Wedemeijer & Marks ; Oirschot


  WEDEVEN H.L. , geboren aug 1923
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
  Advocaat en Procureur te Leiden en Leeuwarden jul 1948
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 27 mei 1960
  Rechter rechtbank Groningen 3 apr 1964
  Rechter rechtbank Amsterdam 6 apr 1969
  Raadsheer Hof Amsterdam 11 sep 1974
  Vice-president Hof Amsterdam 16 mrt 1981
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 sep 1989


  WEDUWE - De GROOT W.M.A. der ; Mw.
  Advocaat bij Voorburgseweg 23A , 2264 AC Leidschendam ; beŽdiging 1985
  Tel 070-3204254 , fax 070-4190618
  [vademecum advocatuur 2001]


  WEDUWEN - NIKKELS J.P. den , geboren jul 1930 ; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91
  Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 27 apr 1984
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 27 apr 1984
  Rechter rechtbank Roermond 16 aug 1985


  WEDZINGA W. , geboren nov 1957 ; UHD
  NLRM 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 8 jul 1994
  Raadsheer Hof Leeuwarden 24 januari 2000
  NU
  Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Universitair docent bij de vakgroep strafrecht en criminologie van de RUG 11 jun 1997
  Universiteit van Amsterdam
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
  Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
  Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
  Leerstoelgroep Strafrechtwetenschappen
  Universitair Hoofddocent Strafrecht


  WEE A.J. ter
  Advocaat bij Dommerholt & van Dijk ; beŽdiging 2000
  Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
  Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
  [vademecum advocatuur 2001]
  aj.terwee@dommerholt.nl
  www.dommerholt.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEE C.A.C.M. van der ; Mw.
  Rechten 1988
  Ass. Makelaar O.G. , van Rossum Makelaar
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


  WEEBER H.S.R. ; Mw.
  Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beŽdiging 1990
  Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
  ssmd@stibbe.nl
  Advocaat bij Stichting AKN
  Postbus 25350 , 1202 Hj Hilversum
  Tel 035-6714912 , fax 035-6714919
  heleen.weeber@akn.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WEEBER L.A.L.
  NLRM 71
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 okt 1962


  WEEBERS - VRENKEN Zie VRENKEN , C.J.M. C.J.M. ; Mw.


  WEEBERS L.J.
  Notaris te Nuenen, gem. Nuenen CA, arrondissement Den Bosch
  Berg 63, 5671 CB Nuenen


  WEEBERS Zie COOLS - WEEBERS M.A.F. , geboren mrt 1946 ; Mw.


  WEEDA - RIJKE A.T. , Anke ; Mw.
  Rechten 1986
  Hoofd Interne Organisatie Consumentenbond
  INFO
  "Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995.
  Lid van SVN-deelnetwerk: Rotterdam
  Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


  WEEDA J.H. , geboren 30-07-1947
  INFO
  Woonplaats Den Haag
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WEEDE R.E.W. ; Jhr.
  Vice-Voorzitter van het bestuur van de Stichting Behoud van Particuliere Buitenplaatsen.


  WEEGBERG J.F.M. van ; Drs.
  Advocaat bij Groenendijk & Kloppenburg ; beŽdiging 1999
  Postbus 788 , 2300 AT Leiden
  Tel 071-5155843 , fax 071-5172720
  j.van.weegberg@groenendijk.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.groenendijk.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEEGH M. Op de
  Advocaat bij Damsté advocaten ; beŽdiging 1999
  Postbus 50 , 7550 AB Hengelo
  Tel 074-2488888 , fax 074-2488800
  damste@damste.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Blankestijn & Oortman advocaten
  Postbus 619 , 7550 AP Hengelo
  Tel 074-2593867 , fax 074-2593868
  a.blankestijn@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEEGH T.J.E. op de ; Mw.
  Advocaat bij De Rooij advocaten ; beŽdiging 2002
  Plein 18-20 , 1354 LJ Almere-Haven
  Tel 036-5470945 , fax 036-5470946
  info@derooijadvocaten.nl
  www.derooijadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEEGHEL H.J. van
  Notaris te Doetinchem , arrondissement Zutphen
  Kantoor Kamps & van Exel ; Doetinchem


  WEEGHEL S. van
  Advocaat bij Stibbe ; beŽdiging 1987
  Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
  Tel 020-54600382 , fax 020-54600891
  ssmd@stibbe.nl
  stef.vanweeghel@stibbe.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  stef.vanweeghel@stibbe.com
  www.stibbe.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEEHUIZEN J.W.
  Advocaat bij Kouwenaar & Weehuizen Kantoor ; beŽdiging 1983
  Postbus 559 , 5201 AN Den Bosch
  Tel 073-6124111 , fax 073-6120595
  [vademecum advocatuur 2001]
  info@kw-advocaten.nl
  www.kw-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEEKERS F.H.H.
  Advocaat bij Hoeberechts c.s. ; beŽdiging 1994
  Postbus 196 , 6000 AD Weert
  Lid Tweede Kamer ; VVD-fractie ; mei 2000
  BeŽdiging 1994 en 2003
  Postbus 196 , 6000 AD Weert
  Tel 0495-532583 , fax 0495-540755
  advocaten@hoeberechts.nl
  www.hoeberechts.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEEL J.J. van der
  NLRM 80 87
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 17 jun 1975
  TEVENS
  Huis van H.M. de Koningin , Kamerheer


  WEEL M.C. , geboren okt 1959 ; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Zutphen 1 sep 1985
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 13 apr 1992
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 3 mei 1993
  NU
  Groningen parket
  NU
  Geen opgave van bijbanen bijbanen of "geen bijbanen" gevonden parket Groningen.
  Bron: Onderzoek Radio Noord Groningen.Telefoon 050-3199999 , fax 050-3185147.


  WEEL - KRIMP M.M.G. ; Mw.
  Advocaat bij Kok-Rieff & Weel-Krimp ; beŽdiging 1989
  Postbus 1156 , 2001 BD Haarlem
  Advocaat bij Kok Weel & Vos advocaten
  Postbus 1156 , 2001 BD Haarlem
  Tel 023-5320997 , fax 023-5315527
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Kok Weel Vos advocaten
  Kenaupark 24 , 2011 MT Haarlem
  Tel 023-5341296 , fax 023-5315527
  weel-krimp@planet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEELDE H.H. van
  NLRM 71
  Raad Hoog Militair GerechtsHof 10 nov 1970


  WEELDEN - De RUIJTER N.J. van , Nelly ; Mw.
  Commissaris van politie
  INFO
  Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ;
  ledenlijst oktober 1998). Club Merwekring.


  WEELDEREN J.M. van
  Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beŽdiging 1998
  Postbus 635 , 3300 AP Dordrecht
  Tel 078-6393737 , fax 078-6393739
  d@borsboomhamm.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.borsboomhamm.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEELDEREN R.A. van
  Advocaat bij van Vliet & van Donselaar ; beŽdiging 2000
  Postbus 10438 , 7301 GK Apeldoorn
  Tel 055-5288788 , fax 055-5288777
  [vademecum advocatuur 2001]
  info@vvvd.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEELE M.J. van der , Marinus Jacobus , geboren 1 oktober 1928 te Groningen ; Dhr.
  INFO
  Overleden 23 oktober 2004 te Middelburg [Telegraaf 29 oktober 2004]


  WEELE R.C. van der ; Mw.
  Advocaat bij Peters & van der Weele advocaten ; beŽdiging 2002
  Postbus 159 , 5700 AD Helmond
  Tel 0492-524333 , fax 0492-524898
  r.c.vanderweele@petersvanderweele.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEELEN F.W.H.
  Advocaat bij Poelman, Denneman, Bruinsma ; beŽdiging 1992
  Advocaat bij Holla Poelman advocaten
  Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
  Tel 040-2380600 , fax 040-2380666
  f.weelen@pdb.nl
  fweelen@hollapoelman.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.hollapoelman.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEELY M.M. van , geboren januari 1963
  NLRM 99/00
  Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 1 april 1999
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 april 1999
  Rechter rechtbank Alkmaar 1 januari 2000


  WEENING E.M. ; Mw.
  Rechten 1991
  Ambtelijk Secretaris
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden


  WEENING E.R.
  Advocaat bij Andel Weening van Rooijen & van Vugt ; beŽdiging 1983
  Postbus 2675 , 3000 CR Rotterdam
  Tel 010-4676711 , fax 010-4658849
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Andel advocaten
  weening@andeladvocaten.nl
  www.andeladvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEENING J.J. ; Mw.
  Advocaat bij Houthoff Buruma ; beŽdiging 2000
  Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
  Tel 020-5772917 , fax 020-5772708
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 020-5772347 , fax 020.5772707
  j.weening@houthoff.com
  www.houthoff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEENING R.E. ; Mw.
  Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beŽdiging 1998
  Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
  Tel 020-5506645 , fax 020-5506745
  reina.weening@kvdl.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
  Tel 020-5506645 , fax 020-5506745
  reina.weening@kvdl.nl
  www.kvdl.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEENING S.J. ; Mw.
  Advocaat bij van Driel & Nienhuis ; beŽdiging 1999
  Postbus 905 , 9400 AX Assen
  Tel 0592-300102 , fax 0592-317631
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEENINK A.F.
  Advocaat bij Verheyden cs advocaten ; beŽdiging 1998
  Postbus 230 , 3454 ZL De Meern
  Tel 030-6621114 , fax 030-6621162
  verheyden@verheyden.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.verheyden.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEENINK G.A. , geboren aug 1956
  NLRM 88/89 90 91 92
  Ambtenaar Hof Den Haag 1 jun 1987


  WEENINK I.H. ; Mw.
  Advocaat bij Schuurmans & Koers advocaten ; beŽdiging 1995
  Postbus 145 , 9300 AC Roden
  Advocaat bij Kaiser & van Brakel
  Rijnzathe 8a 7e etage , 3454 PV De Meern
  Tel 030-0097000 , fax 030-6097015
  weenink@kaiser-vanbrakel.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Kaiser advocaten & Belastingadviseurs Groenewoudsedijk 41 3528 BG Utrecht
  iweenink@kaisercs.nl
  www.kaisercs.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEENINK J.H. , geboren jan 1945
  NLRM 91 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 25 jun 1993
  NU
  Zwolle rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lid commissie van Toezicht tevens Bezwarencommissie van de Penitentiaire Inrichting te Zwolle
  Lid commissie van Toezicht tevens Voorzitter van de bezwarencommissie van de
  Rijkspsychiatrische inrichting Veldzicht te Balkbrug
  Voorzitter Ned. Rode Kruis afdeling Zwolle en uit hoofde daarvan tevens Voorzitter van de Stichting
  Bloedbank Zwolle
  Lid van Commissie van Toezicht, tevens Voorzitter van de beklagcommissie van de PIen te Zwolle
  Lid van de Commissie van Toezicht tevens Voorzitter van de Beklagcommissie van de
  Rijkspsychiatrische Inrichting "Veldzicht" te balkbrug
  Voorzitter van het Ned. Rode Kruis afdeling Zwolle en uit hoofde daarvan tevens Voorzitter van de
  Stichting Bloedbank Zwolle (va mei 96)
  feb 96


  WEENINK M.A.
  Advocaat bij Kupperman van der Wiel advocaten
  Postbus 77845 ; beŽdiging 2001
  1070 LK Amsterdam
  Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
  m.weenink@kupwiel.nl
  www.kupwiel.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEENINK R. , geboren jan 1947 ; Dhr.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Werkzaam Centrale Directie P.T.T. Den Haag 1 jul 1968
  Werkzaam Ministerie van Justitie, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht 1 mei 1978
  Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 6 nov 1979
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 6 nov 1979
  Rechter rechtbank Zwolle 10 mrt 1981
  Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 2 sep 1982
  Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 2 sep 1982
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 2 sep 1982
  Vice-President rechtbank Zwolle 2 dec 1986
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
  Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
  Coördinerend vice-president rechtbank Zwolle 8 jul 1994
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 10 september 1999
  Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden van 01-06-2002
  NU Leeuwarden Hof Raadsheer
  NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
  TEVENS [juni 2002]
  Lid Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing
  Lid Bestuurscommissie Forensische Kliniek Groot-Batelaar te Lunteren
  Voorzitter Commissie Sociale begeleiding Bloedbank IJssellanden
  Lid Comité van aanbeveling "De Bres", inloophuis voor Zwolle
  Voorzitter klachtencommissie van de samenwerkende scholengemeenschappen VWO, HAVO,
  MAVO, VBO Agnietencollege Zwolle, Ichtuscollege Kampen en Noordgouw Heerde
  Voorzitter van het Zwolsch Juridisch Genootschap
  Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Protestants Christelijke Zorgcombinatie Zwolle
  en omgeving
  TEVENS [juli 2002]
  Niet meer vermeld op rechtspraak.nl Hof Arnhem
  TEVENS [juli 2002]
  Op rechtspraak.nl onder rechtbank Zwolle 5 juni 1993 vermeld als alleen Rechter-plaatsvervanger
  en: "Geen nevenbetrekking bekend"
  TEVENS [juli 2003]
  Voorzitter klachtencommissie ongewenste intimiteiten
  Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Zwolle
  Lid sectie Reclassering Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming van 01-01-2001
  Voorzitter raad van toezicht St. Protestants Christelijke Zorgcombinatie Zwolle en omgeving te Zwolle van 01-01-2001
  Lid Bestuurscommissie Kliniek voor Forensische Psychotherapie Groot Batelaar te Lunteren van 01-01-2001 tot 01-01-2003


  WEERD H. van der
  Advocaat bij van Amstel & Aarts ; beŽdiging 1993
  Postbus 50 , 5460 AB Veghel
  Advocaat bij Witteveen + Bos Ingenieurs B.V.
  Postbus 233 , 7400 AE Deventer
  Tel 0570-697204 , fax 0570-697676
  [vademecum advocatuur 2001]
  Twee keer beŽdigd : in 1993 en in 1998
  BeŽdiging 1993 en 1998
  Tel 0570-697376 , fax 0570-697379
  h.vdweerd@witbo.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEERD L.M.G. de , geboren nov 1967
  NLRM 97 98 99/00
  Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1996
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 juni 1999
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat bij Bots van Ravenhorst advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 14011 , 3508SB Utrecht
  Tel 030-2322014 , fax 030-2322428
  mail@botsvanravenhorst.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  TEVENS
  Geen opgave van bijbanen Den Haag


  WEERD M S D M. de ; Mw.
  Rechten 1991
  Juridisch Medewerkster , Stichting Verenigde Fysiotherapeuten
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


  WEERD T.J.M. de
  Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/Andersen Legal ; beŽdiging 1999
  Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
  Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Houthoff Buruma
  Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
  Tel 020-5772361 , fax 020-5772706
  t.de.weerd@houthoff.com
  www.houthoff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEERD W.R.J. van der
  Advocaat bij Loyens & Loeff ; beŽdiging 2002
  Postbus 71170
  1008 BD Amsterdam
  Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
  wilbert.van.de.weerd@loyensloeff.com
  www.loyensloeff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEERDEN J. van
  Advocaat bij EBH advocaten ; beŽdiging 2001
  Postbus 399 , 2670 AK Naaldwijk
  Tel 0174-629333 , fax 0174-628914
  info@ebhadvocaten.nl
  www.ebhadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEERDEN L.M.M. van der
  Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beŽdiging 2003
  Postbus 66 , 7140 AB Groenlo
  Tel 0544-463000 , fax 0544-464185
  Ivanderweerden@jpr.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  Weerdesteyn W.M.P.M.
  Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beŽdiging 1980
  Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam


  WEERDT C.A. de ; Mw.
  Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beŽdiging 1990
  Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
  geelkerken@tref.nl
  Tel 071-5124443 , fax 071-5120481
  gl.leiden@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  c.deweerdt@gl-advocaten.nl
  www.gl-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEERDT D.J. van de
  Advocaat bij Nuijten van de Weerdt B.V. ; beŽdiging 1985
  Postbus 434 , 3130 AK Vlaardingen
  Tel 010-4601460 , fax 010-4355893
  djvandeweerdt@nuijtenvandeweerdt.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEERDT F.W. van de , Friso ; Dhr.
  Belastingadviseur
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Katwijk/Noordwijk


  WEERDT J. van de
  Advocaat bij Nuijten van De Weerdt ; beŽdiging 1985
  Postbus 434 , 3130 AK Vlaardingen


  WEERELD I.H.M. van ; Mw.
  Advocaat bij van Zelm c.s. ; beŽdiging 1990
  Postbus 14125 , 35085E Utrecht


  WEEREN M. van
  Advocaat bij Fruytier advocaten ; beŽdiging 1989
  Keizersgracht 221 , 1016 DV Amsterdam
  fruytier@xs4all.nl
  Tel 020-5304300 , fax 020-6237129
  mvanweeren@fruytier.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Blenheim
  Postbus 10302 , 1001 EH Amsterdam
  Tel 020-5210100 , fax 020-5210101
  markvanweeren@blenheim.nl
  www.blenheim.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEERING C.J. van ; Mw.
  Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beŽdiging 1990
  Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
  vanweering@arnhem.dirkzwager.nl
  Advocaat bij Kramer Bijkerk & Steenberghe
  Postbus 13086 , 3507 CB Utrecht
  Tel 030 2513344 , fax 030-2520244
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Ekelmans & Meijer
  Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
  Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
  vanweering@ekelmansenmeijer.nl
  www.ekelmansenmeijer.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEERKAMP - BEENS A.J. ; Mw.
  Rechten 1984
  Juridisch Mw.
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


  WEERKAMP L.M.L. ; Mw.
  Advocaat bij Santi & Bom ; beŽdiging 1991
  Postbus 7411 , 4800 GK Breda
  Advocaat bij Santi c.s. advocaten
  Grotestraat 150 , 5141 HC Waalwijk
  Tel 0416-561695 , fax 0416-652740
  santiadvocaten@macon.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Niet in VAD 2003


  WEERKAMP W.M. , geboren sep 1958
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Groningen 1 nov 1983
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 20 nov 1989
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 22 mrt 1991
  NU Arnhem parket Officier van Justitie
  TEVENS
  Lid medezeggenschapsraad basisschool Rheden
  Lid gemeenschappelijke medezeggenschapssraad van de basisscholen te Rheden
  okt 1997
  INFO
  Heeft begin 2000 geweigerd onderzoek te doen naar verontreiniging van grondwater door Hickson
  Garantor, grote producent van Wolmanzouten die bestaan uit zeer giftige en kankerverwekkende arseen-,
  chroom- en koperverbindingen.
  Aangifte van vermoedelijk gepleegde strafbare feiten was gedaan door Drs. A.W.G. van Bergen van de
  Vrijwillige Milieurecherche, maar het OM vond strafvervolging niet opportuun.
  Beklag conform art 12 Strafvordering is ingediend in september 2000.


  WEERMAN R.M.L.
  Advocaat bij Houthoff Buruma ; beŽdiging 2000
  Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
  Tel 020-5772317 , fax 020-5772706
  rweerman@houthoff.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Niet in VAD 2004.


  WEERMEIJER J.
  Advocaat bij Weermeijer & Roelink ; beŽdiging 1984
  Kruisweg 1025-1029 , 2131 CR Hoofddorp
  Tel 023-5617477 , fax 023-56339981
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Weermeijer Roelink Nederend & van der Leij advocaten ; beŽdiging 1978 en 1984
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEERNINK Y.H.M. ; Mw.
  Advocaat bij Marree & Dijxhoorn ; beŽdiging 1991
  Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
  Advocaat bij Hornstra & van den Assum
  Postbus 315 , 3830 AJ Leusden
  Tel 033-4321957 , fax 033-4321956
  h-a@hornstra-vdassum.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij van den Assum & van Delft advocaten ; beŽdiging 1985 en 1991
  info@assumdelft.nl
  www.assumdelft.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEERS J. van
  Vreeswijk & De Winter ; beŽdiging 1994
  P.C.Hooftstraat 22 , 1071 BX Amsterdam
  Advocaat bij Staehle advocaten
  Prinsengracht 687 , 1017 JV Amsterdam
  Tel 020-6255543 , fax 020-6261060
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 020-6228122 , fax 020-6261060
  vanweers@staehle.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEERSCH M.J. van
  Advocaat bij Goorts & Coppens advocaten ; beŽdiging 1996
  Postbus 458 , 6040 AL Roermond


  WEERSINK A.M.T. ; Mw.
  Advocaat bij Remmelink advocaten ; beŽdiging 1985
  Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
  Postbus 348 , 7000 AH Doetinchem
  Tel 0314-372311 , fax 0314-391226
  weersink@remmelink.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  weersink@jpr.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEERT E.W.A. van de
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beŽdiging 1999
  Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
  Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
  maildhg@dbbw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
  Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
  Tel 020-5771969 , fax 020-5771524
  ernst.vandeweert@debrauw.com
  www.debrauw.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEERT I. de ; Mw.
  Advocaat bij De Groot & Partners advocaten en Mediators ; beŽdiging 2000
  Postbus 14090 , 3508 SC Utrecht
  Tel 030-2312713 , fax 030-2342012
  grootlaw@worldonline.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Bierman Aitton Waiboer advocaten en Notarissen
  Postbus 124 , 4000 AC Tiel
  Tel 0344-677188 , fax 0344-677190
  weert@baw.nl
  www.baw.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEERT K.V. van ; Mw.
  Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beŽdiging 1998
  Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
  Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
  mail@dekempenaer.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  k.van.weert@dekempenaer.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEERT M.H. de , geboren sep 1955 ; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Zutphen 1 okt 1984
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 7 apr 1988
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 apr 1989
  NU
  Zutphen parket arrondissementsofficier van Justitie
  TEVENS
  Lid oudercommissie buitenschoolse opvang Apeldoorn
  19 aug 1997


  WEERTS M.L.M.
  Advocaat bij Loyens & Loeff ; beŽdiging 1999
  Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
  Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Gemeente Spijkenisse
  Postbus 25 , 3200 AA Spijkenisse
  Tel 0181-696228 , fax 0181-696930
  m.weerts@spijkenisse.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEERTS M.L.W. ; Mw.
  Advocaat bij van Zinnicq Bergmann advocaten ; beŽdiging 1995
  Postbus 1332 , 5200 BJ Den Bosch
  Tel 073-6132318 , fax 073-6141581
  mweerts@vzb.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  mweerts@vzb.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEERTS M.P.P.M. ; Mw.
  Advocaat bij Sandberg cs ; beŽdiging 1994
  Postbus 23130 , 3001 KC Rotterdam
  Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen
  Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
  Tel 010-8801081 , fax 010-8801814
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij KLegal advocaten B.V. ; beŽdiging 1994
  Postbus 4121 , 3006 AC Rotterdam
  Tel 010-2425366 , fax 010.2425438
  weerts.mafalda@klegal.nl
  www.klegal.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEES A.P. van der
  Advocaat bij van Riet & Associees ; beŽdiging 1997
  Advocaat bij van Riet & Associees advocaten
  Postbus 9907 , 3505 GX Utrecht
  Tel 030-2635066 , fax 030-2635050
  vanriet@pi.net
  vanderwees@vanriet.associees.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Arthur's Legal
  Postbus 75407
  1070 AK Amsterdam
  Tel 020-3791007 , fax 020-3790996
  info@arthurslegal.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEES A.Ph. van der
  Secretaris gemeente Bloemendaal [info SAL 2000]


  WEES J.G.L. van der
  Mede-auteur van WWW: Waar vind ik dat en hoe doe ik dat?
  Internet voor Juristen-jaarboek 1998


  WEES J.G.W.
  Directeur van Legal Netservices (Internetdiensten voor juristen)


  WEES J.T. van ; Mw.
  Advocaat bij Boekel De Nerée ; beŽdiging 1987
  Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
  Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
  hanneke.vanwees@bdn.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WEES L. van der , Leo
  Medewerker van het magazine Mr.


  WEES L.M.E. van der , geboren jul 1964 ; Mw.
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Breda 1 apr 1990
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 apr 1996
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 18 dec 1997
  NU
  Rotterdam parket
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Den Haag ; kantoor Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn ; 1994


  WEES M.E. , geboren dec 1968
  NLRM 98
  Raio rechtbank Almelo 1 apr 1998


  WEES P. van der
  Notaris te Nunspeet , arrondissement Zutphen
  Postbus 36 , 8070 AA Nunspeet


  WEES V. van
  Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord-West , vestiging Alkmaar , unitmanager


  WEESING G.H.L.
  Advocaat bij Boukema Weesing van Alderwegen ; beŽdiging 1984
  Leidsegracht 20 , 1016 CL Amsterdam
  Tel 020-6262057 , fax 020-6240484
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Weesing c.s. advocaten
  Leidsegracht 20 , 1016
  weesingcsadv@wxs.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEESING e.v. BAKKER J.L. , Johanna Louise , geboren 10 december 1910 te Amsterdam ; Mw.
  INFO
  Overleden 11 mei 2004 te Reeuwijk [Telegraaf 15 mei 2004]


  WEEZENDONK K.J.L. van ; Mw.
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beŽdiging 1998
  Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
  Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
  kjlvanweezendonk@dbbw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WEFERS BETTINK H.W.
  Advocaat bij Houthoff advocaten ; beŽdiging 1987
  Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
  Tel 020-5772367 , fax 020-5772706
  wbettink@houthoff.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  w.bettink@houthoff.com
  www.houthoff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEFERS BETTINK P.L.R. , geboren jun 1951
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 aug 1986
  Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 21 dec 1987
  Rechter rechtbank Arnhem 10 mrt 1989
  Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 8 jul 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 8 jul 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 8 jul 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 8 jul 1991
  Kantonrechter Wageningen 29 aug 1991
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 29 aug 1991
  Kantonrechter Arnhem 1 aug 1994
  Lid Ned. Antillen en Aruba 1 jan 1995
  Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 01-01-2002
  Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem van 30-01-2002
  Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 15-03-2002
  NU Arnhem Hof Raadsheer
  NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lid Hof van Justitie Ned. Antillen en Aruba
  Reserve-majoor der artillerie
  28 jan 1998 Nijmegen
  TEVENS [juni 2002]
  Expert for the project "Reinforcement of the rule of Law", Centre for International Legal Cooperation
  TEVENS [juli 2002]
  "Geen nevenbetrekking bekend"
  TEVENS [februari 2003]
  Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
  @OPM Hoe moeten we dan weten dat er geen nevenbetrekkingn zijn.


  WEG W. van der
  Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beŽdiging 2002
  Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
  Tel 010-4042624 , fax 010-4042083
  wout.vanderweg@simmons-simmons.com
  www.simmons-simmons.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEGDAM R.J.N.
  Export Manager Perfecta Chemie
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Goes


  WEGE J.W. van de
  Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beŽdiging 1999
  Postbus 269 , 5600 AG Eindhoven
  Tel 040-2434552 , fax 040-2431864
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Reinartz advocaten ; beŽdiging 1999
  Postbus 4046 , 5604 EA Eindhoven
  Tel 040-2126415 , fax 040-2116709
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEGEN J.F.M. van
  NLRM 87 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 5 jan 1976
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 18 jan 1980
  Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 17 aug 1983
  Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 20 jun 1988
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 20 mei 1989
  NU
  Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
  Zwolle rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lid van de Rotary
  Geen opgave gevonden


  WEGEN J.M. van , geboren jul 1961 ; Mw.
  NLRM 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 16 jan 1995
  Rechter rechtbank Zwolle 1 okt 1996
  NU
  Zwolle rechter
  TEVENS
  Lid Raad van Toezicht van het Dudok College te Hilversum


  WEGENER M.H.J. ; Mw.
  Advocaat bij Postma & Wegener ; beŽdiging 1986
  Postbus 77 , 6440 AB Brunssum
  Tel 045-5258989 , fax 045-5272636
  [vademecum advocatuur 2001]
  advocatenkantoor@postma-wegener.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEGENER SLEESWIJK R.S. , geboren mei 1941
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Werkzaam bedrijfsleven 1964
  Werkzaam Ministerie Onderwijs en Wetenschappelijk , directie Bouwzaken 1978
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 20 sep 1979
  Rechter rechtbank Dordrecht 21 mei 1980
  Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 15 dec 1981
  Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 15 dec 1981
  Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 20 sep 1983
  Vice-President rechtbank Leeuwarden 4 jun 1984
  Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 27 mei 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 2 jul 1993
  Kanton rechter-plaatsvervanger Heerenveen 2 jul 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 jul 1993
  Coördinerend vice-president rechtbank Leeuwarden 4 aug 1994
  NU
  Leeuwarden coördinerend Vice-President
  Leeuwarden kantonrechter-plaatsvervanger
  Sneek kantonrechter-plaatsvervanger
  Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
  Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lid van de Rotary ; club Leeuwarden 1998/1999
  Bestuur Ottema-Kingma Stichting te Leeuwarden
  Bestuur Kon.Zeilvereniging Oostergoo te Leeuwarden
  Bestuur Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten te Amsterdam
  Bestuur Stichting Fonds voor de Geld en Effectenhandel te Amsterdam
  Bestuur Stichting Historische Publicaties Frisia te Leeuwarden
  Voorzitter Commissie van Beroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
  Kamerheer van HM de Koningin te Friesland
  Lid beleidsraad informatievoorziening rechtelijke organisatie BIRO
  okt 1995
  Huis van H.M. de Koningin , Kamerheer
  mei 2000


  WEGERIF H.J.
  NLRM 80
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 8 feb 1974
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 sep 1979


  WEGGEMAN N. ; Mw.
  Advocaat bij Abeln advocaten ; beŽdiging 2002
  Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
  Tel 020-6641081 , fax 020-6626818
  nicoleweggeman@abeln.nl
  www.abeln.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEGGEMANS G. , geboren nov 1929
  NLRM 71 80 87 88/89
  Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Groningen ; Raio 14 jul
  1958
  Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 14 nov 1958
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 1 jan 1961
  Substituut-griffier rechtbank Arnhem 30 okt 1964
  Substituut-officier van Justitie arrondissement Maastricht 19 sep 1967
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Maastricht 1 okt 1972
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Maastricht 7 feb 1985


  WEHMEIJER - DORGELO M. , Marianne ; Mw. (of M.A.)
  Rechten 1979
  Career Management Consultant
  Rotterdam School of Management te Rotterdam
  INFO
  "Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem
  Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ;
  ledenlijst oktober 1998). Club Haarlem e.o..
  BRRR. De Femi Klux Klan slaat toe.


  WEHRUNG C.L. ; Mw.
  Advocaat bij GMW advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 85563 , 2508 CG Den Haag
  Tel 070-3615048 , fax 070-3615400
  k.wehrung@gmw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.gmw.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIDE A.M.J. van der ; Mw.
  Advocaat bij Bosij & De Jong advocaten ; beŽdiging 1999
  Postbus 7165 , 3430 JD Nieuwegein
  Tel 030-6051550 , fax 030-6051551
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Ausma De Jong advocaten
  vanderweide@ausmadejong.nl
  www.ausmadejong.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIDE C.J.G.M. van der , geboren jun 1956
  NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
  Advocaat en Procureur te Breda
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 17 aug 1992
  Rechter rechtbank Breda 9 aug 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 23 jan 1995
  Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 23 jan 1995
  Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 23 jan 1995
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 23 jan 1995
  NU
  Breda rechter
  Breda kantonrechter-plaatsvervanger
  Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
  Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
  Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Vice-Voorzitter College van Beroep voor examens van de Hogeschool West-Brabant te Breda
  Lid adviescommissie voor de Bschriften gemeente Oosterhout
  31 jan 1997


  WEIDE J.H. van der
  Advocaat bij Spaa & Spaa ; beŽdiging 2001
  Postbus 82004 , 2508 EA Den Haag
  Tel 070-3556918 , fax 070-3500405
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIDE M. van der ; Mw.
  Advocaat bij Stichting Hoorns advocatenkollektief ; beŽdiging 2001
  Postbus 347 , 1620 AH Hoorn
  Tel 0229-238404 , fax 0229-238419
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIDE R.P.G. van der
  Advocaat bij Nauta Dutilh ; beŽdiging 1996
  Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
  Advocaat bij Sjöcrona van Stigt de Roos & Pen
  Keizersgracht 332 , 1016 EZ Amsterdam
  Tel 020-6275411 , fax 020-6226577
  r.p.g.van.der.weide@ssrp.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij De Roos & Pen advocaten
  info@drpadvocaten.nl
  www.drpadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIDEMA F.L.
  Advocaat bij Arendt & Medernach ; beŽdiging 2002
  Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
  Tel 020-3055700 , fax 020-3055787
  fw@arendt-medernach.nl
  www.arendt-medernach.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIDEMAN P.E.


  WEIDEVELD - BUITENHUIS L.E.J. ; Mw.
  Advocaat bij Okkerse & Schop ; beŽdiging 1993
  Postbus 10058 , 1301 AB Almere
  Tel 036-5346220 , fax 036-5345984
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen
  Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
  Tel 026-3538300 , fax 026-4426763
  weideveld@dirkzwager.nl
  www.dirkzwager.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIDNER A. ; Mw.
  Advocaat bij Boekel De Nerée ; beŽdiging 2001
  Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
  Tel 020-4313312 , fax 020-4313120
  alexandra.weidner@bdn.nl
  www.boekeldeneree.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIERINK T.A.A.J.M.
  Advocaat bij van Veen Noppen & De Vries advocaten en mediators ; beŽdiging 2002
  Postbus 1258 , 6801 BG Arnhem
  Tel 026-4435945 , fax 026-4458838
  tonweierink@vnv-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIFFENBACH B.M.M. , geboren apr 1959 ; Drs.
  NLRM 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 7 aug 1996
  NU
  Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beŽdiging 1999
  Postbus 90630 , 2509 LP Den Haag
  tel 070-3286572 , fax 070-3248359
  nlweiffl@hollandlaw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beŽdiging 1988 en 1999
  Tel 070-3286572 , fax 070-3248389
  dick.weiffenbach@hollandlaw.nl
  www.hollandlaw.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  Geen bijbanen bekend


  WEIJ C.T. van der ; Mw.
  Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beŽdiging 2000
  Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
  Tel 020-5414853 , fax 020-5414550
  christel.vanderweij@nautadutilh.com
  www.nautadutilh.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIJ D. van der


  WEIJ - DE WIT E.C. de , Elly ; Mw.
  Rechten 1989
  Senior Beleidsmedewerkster Provincie Noord-Holland
  INFO
  Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ;
  ledenlijst oktober 1998). Club Waterland.
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar


  WEIJ J. van der ; Mw.
  Advocaat bij Goedkoop & Partners ;
  beŽdiging 1993
  Postbus 402 , 2400 AK Alphen a/d Rijn


  WEIJ L.R. van der , geboren jan 1939
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Proeftijd ex art. 3 Opleidings- en Vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Zwolle ; Raio 13 jul
  1965
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zwolle 13 nov 1965
  Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 18 dec 1967
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 dec 1969
  Stagiaire werkzaam advocatenkantoor Schiedam 1 dec 1969
  Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 25 okt 1971
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 8 dec 1971
  Rechter rechtbank Rotterdam 18 jul 1972
  Raadsheer Hof Arnhem 12 jun 1980
  Vice-President Hof Arnhem 5 jun 1985
  President rechtbank Arnhem 23 dec 1987
  President Hof Arnhem 1 jul 1995
  Coördinerend vice-president senior Gerechtshof Arnhem vanaf 01-01-2002
  NU Arnhem Hof Coördinerend Vice-president Senior, dus eigenlijk president
  TEVENS
  Lid commissie aantrekken leden rechterlijke macht
  Plaatsvervangend Voorzitter college van medisch tuchtrecht Zwolle
  Voorzitter bestuur "Stichting tot exploitatie van Het Schild", centrum voor visueel
  gehandicapten te Wolfheze
  Voorzitter geschillen grootverbruikers electriciteit
  Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
  Lid van de Rotary
  mrt 1997
  TEVENS [oktober 2000]
  Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht
  TEVENS [juni 2002]
  Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht
  Plaatsvervangend Voorzitter Regionaal Tuchtcollege (voor medisch tuchtrecht) te Zwolle
  Voorzitter bestuur "Stichting tot exploitatie van Het Schild, centrum voor visueel gehandicapten" te Wolfheze
  Lid bestuur "Stichting Beheer het Schild" te Wolfheze
  Voorzitter Geschillencommissie Grootverbruikers Electriciteit
  Lid kernteam PVRO (Programma Versterking rechterlijke Organisatie)
  Campinginspecteur ANWB
  Voorzitter bestuur Stichting Afrika Museum te Berg en Dal
  Plaatsvervangend Voorzitter Regionaal Tuchtcollege
  TEVENS [juli 2002]
  Plaatsvervangend Voorzitter Regionaal Tuchtcollege te Zwolle
  Voorzitter bestuur Stichting tot exploitatie van het schild, centrum voor visueel gehandicapten Wolfheze
  Lid bestuur "Stichting Beheer het Schild" te Wolfheze
  Voorzitter Geschillencommissie Grootverbruikers Electriciteit
  Lid kernteam PVRO (Programma Versterking rechterlijke Organisatie)
  Campinginspecteur ANWB
  Voorzitter bestuur Stichting Afrika Museum te Berg en Dal
  TEVENS [februari 2003]
  Plaats-vervangend Voorzitter Regionaal Tuchtcollege te Zwolle
  Voorzitter bestuur stichting tot exploitatie van het schild, centrum voor visueel gehandicapten te Wolfheze
  Lid bestuur Stichting Beheer het Schild te Wolfheze
  Voorzitter geschillencommissie grootverbruikers electriciteit
  Campinginspecteur anwb
  Voorzitter bestuur Stichting Afrika Museum te Berg en Dal
  Voorzitter college van beroep Stichting Veterinair Kwaliteitsorgaan te Utrecht vanaf 21-11-2002
  Lid kernteam pvro vanaf 01-01-1999 tot 31-12-2002
  NB OPM@
  Zit hij opeens niet meer in de commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht ; erg onwaarschijnlijk.
  Is hij formeel niet meer President ; op het Internet is er geen nieuwe president ; wat is hier aan de hand.
  Vergelijking van bijbanen in 1997, oktober 2000, juni 2002 en juli 2002 laat zien dat in oktober 2000
  alle bijbanen op één na werden verzwegen.
  Em dat door de President van een gerechtshof, die verantwoordelijkheid draagt voor de gegevens van
  het register van nevenfuncties van de raadsheren van zijn gerechtshof.


  WEIJ M.
  Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beŽdiging 1998
  Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
  Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
  menno.weij@bakernet.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Baker & McKenzie
  www.bakernet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIJAND M.M. ; Mw.
  Advocaat bij Postbus 626 , 6710 BP Ede ; beŽdiging 1987
  Tel 03 8-611999 , fax 0318-693674
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIJDEN A. van der
  Advocaat bij Goppel advocaten ; beŽdiging 1990
  Postbus 92 , 2000 AB Haarlem
  Tel 023-5534969 , fax 023-5311676
  info@goppeladvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  avanderweijden@g-advocaten.nl
  www.g-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIJDEN B. van der ; Mw. Drs.
  Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beŽdiging 2003
  Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
  Tel 070-5153000 , fax 070-5153110
  b.vanderweijden@prdf.nl
  www.prdf.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIJDEN Zie SMEENK - van der WEIJDEN C.E.L.M. van der , geboren apr 1957 ; Mw.


  WEIJENBERG A.M.W.R. van de , Marielle ; Mw.
  Advocaat bij Pfeil, Heuts, Houtakkers & van der Reijden ; beŽdiging 1995
  Postbus 189 , 6130 AD Sittard
  Advocaat bij Boels Zanders advocaten
  Postbus 1754 , 6201 BT Maastricht
  Tel 043-3626655 , fax 043-3626562
  vandeweijenberg@boelsadvoc.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Banning advocaten
  Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
  Tel 073-6927715 , fax 073-6927791
  m.vandeweijenberg@banning.nl
  www.banning.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  INFO
  Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ;
  ledenlijst oktober 1998). Club Zuid Limburg.


  WEIJENBORG J.H. , Jan
  Estate planner/Notaris
  Notaris te Amstelveen , gem. Aalsmeer , arrondissement Amsterdam
  Kantoor Böggemann & Weijenborg ; Amstelveen
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Oegstgeest


  WEIJENBORG - POT P. ; Mw.
  Rechten 1945
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


  WEIJER E. ; Mw.
  Advocaat bij Sturkenboom advocaten ; beŽdiging 2001
  Postbus 4 , 4100 AA Culemborg
  Tel 0345-569009 , fax 0345-544606
  e.weijer@sturkenboom-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIJER G.M.A.X.
  Advocaat bij Nauta Dutilh ; beŽdiging 1980
  77, Avenue Raymond Poincaré , 75116 Parijs , Frankrijk
  nautaparis@aol.com
  Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
  Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
  guy.weijer@nautadutilh.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij NautaDutilh N.V.
  Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
  Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
  guy.weijer@nautadutilh.com
  www.nautadutilh.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIJER H.J.M. van de
  Notaris te Heerlen , arrondissement Maastricht
  zie kantoor Weijer, van de & Leussink ; Heerlen


  WEIJER L.H.
  Advocaat bij Catsman & Weiier c.s. ; beŽdiging 1989
  Hollandsch Diep 69 , 2904 EP Capelle a/d IJssel
  Tel 010-4587166 , fax 010-4582665
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Catsman & Weijer c.s. ; beŽdiging 1975 en 1989
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIJER L.W.S. van de
  Notaris te Maastricht, arr Maastricht
  Postbus 67 , 6200 AB Maastricht


  WEIJER S.M. van de ; Mw.
  Advocaat bij Friedberg Ouderdijk advocaten ; beŽdiging 2002
  Koninginneweg 160 , 1075 EE Amsterdam
  Tel 020-6644121 , fax 020-6640129
  vandeweijer@thelawyers.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIJERMAN M.P. , geboren 22-01-1936
  INFO
  Woonplaats Wassenaar
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WEIJERMANS N.F. , geboren mei 1969 ; Mw.
  NLRM 99/00
  Raio rechtbank Amsterdam 1 oktober 1996
  NU
  Amsterdam raio
  TEVENS
  DeelraadsLid van het Stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld te Amsterdam B
  Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Amsterdam


  WEIJERMANS T.A.M. , geboren 10 apr 1948
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Examenjaar 1973
  Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 5 jul 1982
  NU
  Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Notaris te Elst , arrondissement Arnhem ; kantoor Weijermans & Stevens ; Elst ; datum van de benoeming 01-01-1991
  Postbus 2 , 6660 AA Elst Gld
  TEVENS
  Lid van de Rotary
  16 feb 1998 Geen opgave van bijbanen ; kantongerecht Arnhem


  WEIJERS C.C.J.M.
  Advocaat bij van Tuijn advocatenkantoor ; beŽdiging 1996
  Parkweg 76 , 6511 BJ Nijmegen
  Advocaat bij Heutink advocaten
  Postbus 128 , 7300 AC Apeldoorn
  Tel 055-3560550 , fax 055-3560168
  heutadv@wxs.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIJERS - van der MARCK I.G.M.T. , geboren okt 1959 ; Mw.
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Zutphen 1 okt 1987
  Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 28 aug 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 25 feb 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 25 feb 1983
  Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 25 feb 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 25 feb 1993
  Rechter rechtbank Zutphen 10 mrt 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
  NU
  [mei 2000] Zutphen rechter rechtbank
  Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
  Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
  Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
  Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
  Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
  Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Vice-Voorzitter parochiebestuur en vergadering Martinsparochie Bussloo
  Lid Bezwarencommissie examenreglement Bardartinuscollege
  19 aug 1997
  Geen opgave van bijbanen in Zutphen
  TEVENS
  [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
  Vice-Voorzitter par. Bestuur en vergadering St. Martinusparochie Bussloo


  WEIJERS I.M. , geboren nov 1960 ; Mw.
  NLRM 95 96 97 98 99/00
  Hoofd afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken Gemeente Epe
  Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 sep 1994
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 sep 1995
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 sep 1996
  NU
  Assen parket arrondissementsofficier van Justitie
  TEVENS
  Secretaris Sport en recreatiecommissie van het Nederlands Stamboek voor IJslandse Paarden NSYP
  landelijke dekking.


  WEIJERS K.
  Advocaat bij NautaDutilh ; beŽdiging 2000
  Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
  Tel 010-2240000 , fax 010-2240013
  weijerk@nautadutilh.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  weijerk@nautadutilh.com
  www.nautadutilh.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIJERS P.M.D.
  Advocaat bij Zwartbol advocaten ; beŽdiging 1998
  Postbus 109 , 2950 AC Alblasserdam
  Tel 078-6992515 , fax 078-9992524
  [vademecum advocatuur 2001]
  p.weijers@advzwartbol.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIJERS R.L. ; Mw.
  Advocaat bij Weijers & Witlering advocaten ; beŽdiging 1980
  Johannes Vermeerstraat 34 , 1071 DS Amsterdam
  Tel 020-6719995 , fax 020-6716185
  [vademecum advocatuur 2001]


  WEIJERS W.M.J.
  Advocaat bij van den Boomen advocaten ; beŽdiging 1990
  Postbus 10177 , 6000 GD Weert
  Tel 0495-545552 , fax 0495-544886
  weijew@boomen.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  wweijers@boomen.nl
  www.boomen.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIJL M.L. , geboren jun 1907
  NLRM 71
  Advocaat en Procureur Rotterdam 1931
  Werkzaam bedrijfsleven Rotterdam mei 1938
  Advocaat en procureur Rotterdam mei 1940
  Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 17 jul 1964
  Griffier kantongerecht Utrecht 7 feb 1967
  Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 7 nov 1967
  Griffier kantongerecht Amersfoort 25 apr 1969
  Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 27 mei 1970


  WEIJMANS D.W.
  Notaris te Eindhoven , arrondissement den Bosch
  Kantoor Hussen, van & Weijmans ; Eindhoven


  WEIJMANS F.G.A.G.
  Secretaris gemeente Noord-Beveland [info SAL 2000]


  WEIJS H.W. de ; Mw.
  Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beŽdiging 2000
  Postbus 75330 , 1070 AH Amsterdam
  Tel 020-5685557 , fax 020-56886317
  hemke.de.weijs@nl.pwcglobal.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij de Brauw Blackstone Westbroek
  Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
  Tel 070-3285311 , fax 070-3249788
  hemke.deweijs@debrauw.com
  www.debrauw.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIJS R.J. de
  Advocaat bij Houthoff Buruma ; beŽdiging 2001
  Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
  Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
  r.de.weijs@houthoff.com
  www.houthoff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIJS W.G.
  Notaris te Venray , arrondissement Roermond
  Kantoor Mathijsen & Weijs ; Venray


  WEIJSENFELD A.H. , geboren feb 1939
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Werkzaam verzekeringswezen mrt 1964
  Wetenschappelijk Medewerker K.v.K.en Fabr. te Amsterdam jan 1965
  Werkzaam Productschap Pluimvee en eieren te Zeist nov 1969
  Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 jul 1974
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 jun 1976
  Rechter rechtbank Utrecht 5 aug 1977
  Vice-President rechtbank Utrecht 16 feb 1990
  NU
  Utrecht Vice-President


  WEIJST J.A.A. van der
  Advocaat bij Gresnigt & van Kippersluis ; beŽdiging 1991
  Utrechtsestraat 5 , 3401 CS IJsselstein
  Tel 030-6886868 , fax 030-6881224
  [vademecum advocatuur 2001]
  jaavdweijst@gvk-advocaten.nl
  www.gvk-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIJTENS F.C. ; Mw.
  Advocaat bij Schut & Grosheide ; beŽdiging 1992
  Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
  Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
  f.weijtens@schutgrosheide.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.schutgrosheide.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIJTENS W.J.M.
  Notaris te Sliedrecht , arrondissement Dordrecht
  Postbus 249 , 3360 AE Sliedrecht


  WEIJTERS A.W.J.P.
  Advocaat bij van der Putten advocatenkantoor ; beŽdiging 1993
  Bern. Loderstraat 39 , 5042 NB Tilburg
  Advocaat bij Advokatenkollektief Breda
  Baronielaan 161 , 4818 PC Breda
  Tel 076-5222346 , fax 076-5221215
  [vademecum advocatuur 2001]
  Niet in VAD 2003
  NB
  Twee maal beŽdigd : in 1993 en in 1999


  WEIJZEN F.A.
  Advocaat bij Weijzen advocaten ; beŽdiging 1984
  Noordewierweg 4A , 3812 DK Amersfoort
  Advocaat bij Louwerse van der Velde & van Boom
  Postbus 13273 , 3507 LG Utrecht
  Tel 030-2733122 , fax 030-2735311
  [vademecum advocatuur 2001]


  WEILAND E.E. ; Mw.
  Advocaat bij Haasdijk advocaten ; beŽdiging 2000
  Kostverlorenhof 104 , 1183 HH Amstelveen
  Tel 020-4532591 , fax 020-4532599
  w.haasdijk@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Pa Verkuyllaan 20 , 1171 EE Badhoevedorp
  Tel 020-4532591 , fax 020-4532599
  weiland@haasdijk.nl
  www.haasdijk.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEILEM R.L. ; Mw.
  Advocaat bij van der Schaar advocaten ; beŽdiging 1980
  Herengracht 566 , 1017 CH Amsterdam
  Advocaat bij Weilers advocaten
  Johannes Vermeerstraat 34 , 1071 DS Amsterdam
  Tel 020-6719995 , fax 020-6716185
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEIMAR A.M. , geboren 07-10-1953
  Ministerie van FinanciŽn, Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken,
  Sector Vermogen, inkomsten, uitgaven, Sectorleider [februari 2001]:
  Ministerie van FinanciŽn, Hoofd sector Algemene Juridische Zaken en Europees Recht
  INFO
  Woonplaats Roosendaal
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WEINANS H.
  Advocaat bij Dhr. Mr. H. Weinans Kantoor ; beŽdiging 1982
  Postbus 160 , 4700 AD Roosendaal
  Tel 0165-551472 , fax 0165-545340
  weinans.advocaten@wolmail.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij advocatenkantoor Weinans ; beŽdiging 1975 en 1982
  weinans.advocaten@planet.nl
  www.weinansadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEISE C.R ; Mw.
  Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
  Tel 070-3760606 , fax 070-3551856
  weise@barentskrans.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij van Aalst & DaniŽls
  Roemer Visscherstraat 24 , 1054 EX Amsterdam
  Tel 020-6181781 , fax 020-6833042
  mail@aalst-daniels-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEISHAUPT P.F.H.
  Zelfstandig pensioenconsultant te Capelle aan den IJssel
  Medewerker van tijdschrift FiscAlert


  WEISS E. , geboren feb 1955 ; Mw.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Den Haag 12 mrt 1979
  Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 jul 1985
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1985
  Rechter rechtbank Den Haag 30 mei 1990
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 3 feb 1995
  Kantonrechter Leiden 24 apr 1996
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 apr 1996
  NU
  Den Haag rechter
  Leiden kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


  WEISS J.F. ; Prof. Dr.
  Universiteit van Amsterdam
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
  Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
  Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
  Leerstoelgroep Europese Integratie en Mededingingsrecht
  Hoogleraar recht der internationale organisaties
  weiss@jur.uva.nl
  Privé adres: Meerweg 11 , 1405 BA Bussum , Tel. 035 6915799


  WEISS L.
  Advocaat bij van der Sluis & van der Zee advocaten ; beŽdiging 1996
  Postbus 2610 , 8901 AC Leeuwarden
  Tel 058-2121464 , fax 058-2133425
  weiss@bart.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WEISSINK M. ; Mw.
  Advocaat bij Geene c.s. advocaten ; beŽdiging 1990
  Postbus 622 , 9400 AP Assen
  Tel 0592-345188 , fax 0592-372431
  info@geene.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEISZ J.C.
  Advocaat bij van Mens & Wisselink ; beŽdiging 1976
  Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
  Postbus 75199 , 1070 AD Amsterdam
  Tel 020-3016633 , fax 020-3016622
  amsterdam@vanmens-wisselink.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Postbus 2911 , 1000 CX Amsterdam
  Tel 020-3016633 , fax 020-3016622
  amsterdam@vmw.nl
  www.vmw.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEISZ J.Ch. , geboren jan 1919
  NLRM 71 80
  Advocaat en procureur II. Amsterdam 1945
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 jul 1959
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 31 jan 1975
  Raadsheer Hof Amsterdam 5 apr 1976


  WEITENBERG J. ; Prof. Drs.
  Rijksuniversiteit Groningen
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
  Postbus 716 , 9700 AS Groningen
  Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
  Vakgroep Belastingrecht/Economie en Openbare FinanciŽn
  Hoogleraar Economie en de leer der openbare financiŽn


  WEITENBERG J.P. , Jan Peter ; Dhr.
  Assuradeur ; Weitenberg Ass.
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Leeuwarden


  WEITENBERG M.E. ; Mw.
  Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling I [SAL 2003]


  WEITERING M.A.J. ; Mw.
  Advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer ; beŽdiging 1999
  Postbus 301 , 4870 AH Etten-Leur
  Tel 076-5022080 , fax 076-5013933
  info@ak-law.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  m.weitering@asselbergsklinkhamer.nl
  www.asselbergsklinkhamer.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEITKAMP M.G. ; Mw.
  Advocaat bij van Delft & Partners advocaten ; beŽdiging 2001
  Postbus 555 , 2800 AN Gouda
  Tel 0182-520255 , fax 0182-521883
  info@vandelftenpartners.nl
  www.vandelftenpartners.nl
  [vademecum advocatuur 2003]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEKKER J.W. de , geboren 7 aug 1922 te Leiden
  NLRM 80 87 88/89 90 91
  Werkzaam raad van arbeid Leiden en Centraal Beheer Amsterdam 1939
  Werkzaam gemeente Leiden, hoofd Personele Comp- en Begrotingsafdeling 1955
  Werkzaam Vrije Universiteit te Amsterdam 1969
  Werkzaam Ministerie van Binnenlandse Zaken 1971
  Werkzaam Min. van Onderwijs en Wetenschappen, plaatsvervangend directeur Directie Scholing 1974
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 8 sep 1977
  Onder-Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 31 okt 1978
  INFO
  Overleden 21 augustus 2004 te Leiderdorp [NRC 27 augustus 2004]


  WEKKING H.J.F.
  Advocaat bij van den Bosch & van den Broek ; beŽdiging 1996
  Advocaat bij Hoge van den Broek
  Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
  Tel 024-3810829 , fax 024-3810835
  h.wekking@hogevandenbroek.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Wekking advocaten ; beŽdiging 1996 en 2003
  Postbus 11 , 6573 ZG Beek-Ubbergen
  Tel 024-6843474 , fax 024-6842079
  erik@wekkingadvocaten.nl
  www.wekkingadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEKKING M.L.J. ; Mw.
  Advocaat bij Bakhuis advocaten ; beŽdiging 1992
  Postbus 10391 , 7301 GJ Apeldoorn
  Tel 055-5789650 , fax 055-5789660
  bakhuis.advocaten@wanadoo.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEL F. vd. , Frans ; Dhr. Drs.
  Register Accountant TRN Groep/de Tombe
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Amstelland


  WEL F. van der ; Prof. Dr.
  Vrije Universiteit Amsterdam
  Faculteit der Economische Wetenschappen
  De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
  tel 020 4446000 , fax 020 4446148
  Postdoctorale opleidingen
  Hoogleraar externe verslaggeving


  WEL H.A.W. van
  Advocaat bij Hoeberechts c.s. ; beŽdiging 1986
  Postbus 196 , 6000 AD Weert
  Tel 0495-532583 , fax 0495-540755
  hoeberechts@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.hoeberechts.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEL M.Th. , geboren mei 1947 ; Mw.
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Algemene Bond van Onderwijspersoneel te Amsterdam
  Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 22 mrt 1988
  Sr. gerechtsauditeur centrale raad van beroep Utrecht 1 januari 2000


  WELAGE W.M.
  Advocaat bij van Leeuwen van der Eerden advocaten ; beŽdiging 2002
  Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
  Tel 073-6271883 , fax 073-6271855
  welage@vlvde.nl
  www.vanleeuwenvandereerden.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WELBEDACHT S.K. , geboren apr 1953 ; Dhr.
  NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 99/00
  Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 21 mei 1986
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 15 aug 1988
  Rechter rechtbank Den Haag 1 nov 1989
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
  Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 20-08-1997
  Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 26-05-2000
  Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep van 04-08-2001
  NU Den Haag College Beroep Bedrijfsleven Raadsheer-plaatsvervanger
  NU Den Haag Hof Raadsheer
  NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lid commissie van beroep voor het Prot.Chr Voortgezet Onderwijs en Hogerberoepsonderwijs
  TEVENS [november 2000]
  Lid van de Commissie van Beroep voor het Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs en
  Hoger Beroepsonderwijs
  TEVENS [juni 2003]
  Lid Commissie van Beroep Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs en Hoger Beroepsonderwijs
  Besturenraad protestants- christelijk onderwijs te Voorburg van 01-01-1994


  WELCHEN A.C.M.C. , geboren jun 1948
  NLRM 80
  Rechterlijk ambtenaar in opleiding nov 1973


  WELDAM J.J.
  Advocaat bij Kroeze Weldam advocaten ; beŽdiging 1994
  Prijsseweg 24 , 4101 CR Culemborg
  wietze@pi.net
  Advocaat bij Weldam advocaten
  Amsterdamsestraatweg 622 , 3555 HX Utrecht
  Tel 030-2435130 , fax 030-6776091
  info@weldam-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WELDEREN RENGERS - KEUTER A.F. van ; Mw.
  Advocaat bij Nauta Dutilh ; beŽdiging 1997
  6 Battery Road no 18.07 , Singapore 049909
  Tel 0065-2241932 , fax 0065-2224724
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beŽdiging 1989 en 2003
  Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
  Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
  www.nautadutilh.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WELGRAVEN M. ; Mw.
  Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beŽdiging 2002
  Postbus 446 , 7600 AK Almelo
  Tel 0546-832300 , fax 0546-832398
  m.welgraven@kienhuishoving.nl
  www.kienhuishoving.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WELIJ M. van ; Mw.
  Rechten 1994
  Rechtskundig Adviseur
  Halderweg 10 , 6721 ZK Bennekom
  INFO
  Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Enschede


  WELKERS B.H.A.M.J.
  Notaris te Grootebroek , gem. StedeBroec , arrondissement Alkmaar
  Kantoor Olij, Notarissen


  WELL L.G.L.M. , Luc ; Dhr.
  Belastingadviseur TRN-Groep Den Bosch FO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Vught


  WELL R.M. van der
  Advocaat bij Adelmeijer Hoyng advocaten ; beŽdiging 1997
  Postbus 293 , 6400 AG Heerlen
  Advocaat bij advocatenkantoor van Well ; beŽdiging 1997 en 2002
  Bellomontedomein 22 6229 GL Maastricht
  Tel 043-4084219 , fax
  [vademecum advocatuur 2004]


  WELLEDONKER J.F
  Notaris te Utrecht , arrondissement Utrecht
  Postbus 14025 , 3508 SB Utrecht


  WELLEN L.A.M.G. ; Mw.
  Advocaat bij GMW advocaten ; beŽdiging 1991
  gmw@tip.nl
  Advocaat bij G advocaten
  Postbus 85563 , 2508 CC Den Haag
  Tel 070-3615048 , fax 070-3615400
  l.wellen@gmw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Krans & van Hilten advocaten
  Postbus 801 , 2501 CV Den Haag
  Tel 070-3617002 , fax 070-3616032
  Iwellen@kransenvanhilten.nl
  www.kransenvanhilten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WELLEN M.A. ; Mw.
  Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beŽdiging 1999
  Postbus 3889 , 4800 DW Breda
  Tel 076-5232110 , fax 076-5203502
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij van der Meulen Henny & van Aalst
  Huissensestraat 55 , 6833 HM Arnhem
  Tel 026-3229147 , fax 026-3210050
  [vademecum advocatuur 2004]


  WELLENS K.C. ; Prof. Dr.
  Katholieke Universiteit Nijmegen
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
  Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
  Tel 024 3612303 , fax. 024 3616145
  Hoogleraar Volkenrecht
  k.wellens@jur.kun.nl
  Privé adres: Cuylitshofstraat 18 , 2180 Kalmthout , Belgie , Tel. 0032 36668132 , 024 3612338 of 3612250


  WELLER E.J. , Edwin ; Drs.
  Compliance Off. Mees Pierson
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Haarlem


  WELLER T.W.H.M.
  Advocaat bij Claassen advocaten ; beŽdiging 1982
  Postbus 831 , 5600 AV Eindhoven
  Tel 040-2448970 , fax 040-2453080
  [vademecum advocatuur 2001]
  tweller@claassenadvocaten.nl
  www.claassenadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WELLES I.D.A. ; Mw.
  Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beŽdiging 2003
  Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
  Tel 040-2380600 , fax 040-2380652
  iwelles@hollapoelman.nl
  www.hollapoelman.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WELLING E.A. ; Mw.
  Advocaat bij Letmaath & Welling advocaten ; beŽdiging 1996
  Dijkstraat 1 , 6701 CH Wageningen
  Tel 0317-426900 , fax 0317-425407
  [vademecum advocatuur 2001]
  Werkzaam in het Familierecht
  Advocaat bij Letmaath & Welling advocaten
  l-w@chello.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  INFO
  Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
  Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
  Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
  tel 020 6684069 , fax 020 6684371
  bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
  www.clarawichmann.nl
  Subgroep: vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
  Specialismen: sociale zekerheid, pers- en familierecht, asiel, vreemdelingenrecht


  WELLING H.R.M.
  Advocaat bij Welling en Hofstede advocaten ; beŽdiging 1983
  Postbus 680 , 7000 AR Doetinchem


  WELLING J.H.
  Advocaat bij Rutten & Lückers ; beŽdiging 1988
  Advocaat bij Rutten & Welling advocaten
  Postbus 391 , 6400 AJ Heerlen
  Tel 045-5741488 , fax 045-5741511
  rutten.welling@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WELLING R.A.E.
  Notaris te Wijchen , arrondissement Arnhem
  Postbus 20 , 6600 AA Wijchen


  WELLING Th.R.M.
  Advocaat bij Welling en Hofstede advocaten ; beŽdiging 1983
  Postbus 680 , 7000 AR Doetinchem
  Tel 0314-334050 , fax 0314-346033
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WELLINK - VOLMER M.V. ; Mw.
  NLRM 91 94 95 96 97 98 99/00
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 jan 1901
  NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  TEVENS
  Oud rechter rechtbank Den Haag
  Adviserend Lid van de examencommissie van de BMM Beneluxvereniging voor Merken en
  Modellenrecht
  @OPM
  Het idiote jaarstal 1901 verscheen jaar en dag in NLRM, maar nu ook op rechtspraak.nl!
  Bizar.
  TEVENS [juni 2003]
  adviserend-Lid examencommissie Beneluxvereniging voor Merken en Modellenrecht van 01-01-2001


  WELMERINK E.Ch. ; Mw.
  Advocaat bij Stein advocaten Zwolle ; beŽdiging 1984
  Postbus 1232 , 8001 BE Zwolle
  Tel 038-4215221 , fax 038-4218190
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Hoopjesweg 1 , 8051 DB Hattem
  Tel 038-4440676 , fax 038-4440677
  ech@welmerink.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WELMINK P.M.
  Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beŽdiging 1978
  Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
  Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
  mail@dekempenaer.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WELSCHEN A.C.M. , geboren jun 1948
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Dordrecht 1 nov 1973
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 7 feb 1980
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 3 apr 1981
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Dordrecht 1 jan 1986
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 25 mei 1988
  Buitengewoon verlof arrondissementsparket Den Haag 1 dec 1993
  Adv.-gen. ressortsparket Arnhem 10 augustus 1998
  NU
  Den Haag parket vertrokken
  okt 1997


  WELSCHEN M.A.G. , Marianne ; Mw.
  Rechten 1970
  Jurist Ministerie VROM
  INFO
  Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ;
  ledenlijst oktober 1998). Club Voorburg/Rijswijk e.o..
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


  WELSCHEN N.L.J.
  Advocaat bij Loyens & Loef ; beŽdiging 2001
  Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
  Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
  nikie.welschen@loyensloeff.com
  www.loyensloeff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WELSCHEN S.C. ; Mw.
  Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen ; beŽdiging 2003
  Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
  Tel 026-3538399 , fax 026-3538455
  welschen@dirkzwager.nl
  www.dirkzwager.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WELSCHEN W.J.R.M.
  Advocaat bij Seunke & Welschen ; beŽdiging 1975
  Postbus 344 , 2000 AH Haarlem
  Tel 023-5319576 , fax 023-5315491
  welschen@seunke-welschen.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Smithuijsen advocaten
  Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
  Tel 023-5319387 , fax 023-5321700
  welschen@smithuijsen.nl
  www.smithuijsen.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WELSEM F.W. van
  Advocaat bij T.G. Gibsonstraat 33 , 7411 RP Deventer ; beŽdiging 1979
  Tel 0570-643001 , fax 0570-618682
  f.vanwelsem@welsem.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  fredvanwelsem@welstone.nl
  www.welsem.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WELSING J.I.M. , geboren 14-04-1913
  INFO
  Woonplaats Den Haag
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WELTEN A.F.G.
  Advocaat bij Bernhaege advocaten ; beŽdiging 1998
  Postbus 557 , 5460 AN Veghel
  Tel 0413-352211 , fax 0413-352777
  a.f.g.welten@bernhaege.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.bernhaege.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WELTEN C.C.M.
  Advocaat bij Advokatenkollektief Boergoensestraat ; beŽdiging 1999
  Boergoensestraat 132 , 3082 KD Rotterdam
  Tel 010-4295377 , fax 010-4950093
  boergoen@worldonline.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij advokatenkollektief Oud-Charlois
  Rockanjestraat 13 a-d , 3082 SM Rotterdam
  Tel 010-4295377 , fax 010-4950093
  [vademecum advocatuur 2004]


  WELTEN G.J. , Rob ; Drs.
  Hoofd burg. kabinet Prov.O.
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Zwolle


  WELTEN M.J.B.
  Secretaris gemeente Blaricum [info SAL 2000]


  WELTEN M.W.J.H. , Martijn ; Dhr.
  Advocaat bij Prinsen van der Putt ; beŽdiging 1995
  Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Eindhoven


  WELTEN P.H.Th.
  Advocaat bij Heijltjes advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 1392 , 6501 BJ Nijmegen
  Tel 024-3222255 , fax 024-3227751
  info@heijltjes.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.heijltjes.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WELTEN Th.M.
  Advocaat bij Postbus 91 , 5750 AB Deurne ; beŽdiging 1977


  WELTER Y. ; Mw.
  Advocaat bij Zee & Brouwer advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 555 , 1440 AN Purmerend
  Tel 0299-437047 , fax 0299-436868
  Secretariaat@zee-en-brouwer.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  lawyers@advocatenkantoorzee.nl
  www.advocatenkantoorzee.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WELVAART K.B.H.
  Advocaat bij van Berge Henegouwen Welvaart & Zuketto ; beŽdiging 1998
  advocaten
  Oeverwal 2
  6221 EN Maastricht
  Tel 043-3257881 , fax 043-3261566
  [vademecum advocatuur 2004]
  Advocaat bij van Berge Henegouwen Wan den Bosch advocaten
  [vademecum advocatuur 2001]


  WELY M. van ; Mw.
  Rechtspraktijk Drost Hengelo
  INFO
  Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


  WELZEN P.N.J. van
  Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beŽdiging 1998
  Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
  Tel 020-4880900 , fax 020-4880901
  pvanwelzen@freshfields.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  BeŽdiging 1990 en 1998
  Tel 020-4857000 , fax 020-4857001
  pieter.vanwelzen@freshfields.com
  www.freshfields.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEMES E.J.
  Notaris te Harderwijk , arrondissement Zutphen
  Postbus 153 , 3840 AD Harderwijk


  WEMES J.P. , geboren mrt 1953 ; Drs.
  NLRM 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 6 okt 1994
  NU
  Groningen parket Beleidsmedewerker afdeling beleid Openbaar Ministerie
  Groningen rechter-plaatsvervanger
  31 jan 1997


  WEMES L.T. , geboren mrt 1954
  NLRM 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 29 sep 1993
  Rechter rechtbank Zwolle 4 apr 1996
  Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 21 maart 2000
  Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 21 maart 2000
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 21 maart 2000
  NU
  Zwolle rechter
  TEVENS
  Voorzitter medezeggenschapsraad OBS De Beste te Harderwijk
  Lid van de Gemeente Medezeggenschapsraad Openbare Basisscholen te Harderwijk
  Plaatsvervangend Voorzitter van de Beklagcommissie sexuele intimidatie
  Plaatsvervangend Voorzitter van de beklagcommissie Thuiszorg NW Veluwe


  WEMMERS P.G.
  Advocaat bij Leesberg advocaten ; beŽdiging 2002
  Postbus 303 , 1800 AH Alkmaar
  Tel 072-5118574 , fax 072-5128051
  pgwemmers@leesbergadvocaten.nl
  www.leesbergadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEMPE C.P.
  Advocaat bij Machiels advocaten ; beŽdiging 1992
  Advocaat bij Machiels Bartels en Detmar advocaten
  Postbus 277 , 9200 AG Drachten
  Tel 0512-515999 , fax 0512-540010
  machiels@macadvoc.demon.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  g.p.wempe@advocaten-mbd.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WENCKEBACH C.O.
  Advocaat bij Houthoff advocaten ; beŽdiging 1993
  Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
  cwenckebach@houthoff.nl
  Advocaat bij Boekel De Nerée
  Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
  Tel 020-4313235 , fax 020-4313382
  caspar.wenckebach@bdn.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Postbus 925 , 2003 RX Haarlem
  Tel 023-5442562 , fax 023-5442563
  caspar@wenckebach.com
  www.wenckebach.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WENDE G. van der
  Advocaat bij De Haij & van der Wende advocaten ; beŽdiging 1993
  Postbus 84233 , 3009 CE Rotterdam
  haywende@nedernet.nl
  Tel 010-2204400 , fax 010-2204499
  g.van.der.wende@haijwende.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.haijwende.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WENDELGELST J.
  Advocaat bij Boekel De Nerée ; beŽdiging 1996
  Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
  Tel 020 4313131 , fax 020 4313143
  jeroen@wendelgelst@bdn.nl
  Advocaat bij advocatenkantoor Wendelgelst ; beŽdiging 1996 en 2002
  Postbus 221 , 1180 AE Amstelveen
  Tel 020-6406946 , fax 020-6406954
  info@wendelgelst.nl
  www.wendelgelst.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WENDELS A. , geboren aug 1930
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
  Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 24 sep 1956
  Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 1 jan 1957
  Substituut-officier van Justitie rechtbank Rotterdam 28 sep 1962
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 22 dec 1964
  Rechter rechtbank Amsterdam 8 dec 1967
  Raadsheer Hof Leeuwarden 6 aug 1975
  Rresident Hof Lecuwarden 1 mrt 1985
  NU
  Dordrecht rechter-plaatsvervanger
  Overleden info 4 aug 1997


  WENDENBURG C. ; Mw.
  Advocaat bij Mook advocaten ; beŽdiging 2003
  Veersteiger 2 , 3311 AS Dordrecht
  Tel 078-6300358 , fax 078-b300359
  www.mookadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WENINK A.C.G. ; Dr. UHD
  Universiteit Leiden
  Leids Universitair Medisch Centrum
  Anatomie en embryologie
  a.g.wenink@lumc.nl


  WENNEKES W.C.
  Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beŽdiging 1993
  Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
  Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij KLegal advocaten B.V.
  Postbus 4121 , 3006 AC Rotterdam
  Tel 010-2425397 , fax 010-2425438
  wennekes.wilco@klegal.nl
  www.klegal.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WENSING - van der LOO A.H.M. ; Mw.
  Rechten 1992 , HBO-Opleiding overig
  Juridisch Medewerker SOC. Raadslieden
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


  WENSING S.A.
  Advocaat bij Koers & Veldman advocaten & fiscalisten ; beŽdiging 2002
  Postbus 40 , 9300 AA Roden
  Tel 050-5020361 , fax 050-5013574
  info@koersadvocaten.nl
  www.koersadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WENSINK H.F.L. , geboren 12-07-1913
  INFO
  Woonplaats Den Haag
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WENSINK W.J. , geboren mrt 1951
  NLRM 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 22 nov 1994
  NU
  Dordrecht rechter-plaatsvervanger
  Secretaris-rentmeester Hoogheemraadschap Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
  Lid landelijk comité ter voorbereiding van ambtsdragersconferenties van de Christelijk Geref Kerken
  HOOFDFUNCTIE


  WENT H.W. , geboren apr 1940
  NLRM 80
  Werkzaam Ministerie Binnenlande Zaken, II.referendaris Afdeling Algemene en Juridische Zaken
  van de Directie Overheidspersoneelszaken 1970
  Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 13 nov 1978


  WENTHOLT K. , geboren sep 1958 ; Mw. Prof. Dr. UHD
  NLRM 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 25 aug 1993
  NU
  Assen rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Rijksuniversiteit Groningen
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
  Postbus 716 , 9700 AS Groningen
  tel 050 3635700 , fax 050 3635603
  Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde
  tel 050 3635674
  Hoogleraar Vrouw en Recht
  k.wentholt@rechten.rug.nl
  TEVENS
  Lid Bestuur van het Buro voor rechtshulp Groningen
  25 jan 1997
  INFO
  Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
  Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
  Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
  tel 020 6684069 , fax 020 6684371
  bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
  www.clarawichmann.nl
  Subgroep
  Specialismen: sociaal recht, gelijke behandeling


  WENTING P.
  Advocaat bij Kernkamp advocaten ; beŽdiging 2002
  Postbus 23317 , 3001 KH Rotterdam
  Tel 010-4116471 , fax 010-4136923
  paul.wenting@kernkamp.nl
  www.kernkamp.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WENTINK B.C.
  Advocaat bij Bosselaar & Strengers ; beŽdiging 1995
  Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
  Tel 030-2347280 , fax 030-2347282
  b.wentink@bs-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.bs-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WENTINK - QUELLE E.A. ; Mw.
  Advocaat bij Frantzen advocaten ; beŽdiging 2001
  Postbus 132 , 1190 AC Ouderkerk A/D Amstel
  Tel 020-4967419 , fax 020-4967422
  xandra.wentink@frantzenadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WENTZEL A. , geboren jan 1960
  NLRM 94 95 96 97 98 99/00
  Ambtenaar bij de Centrale Raad van Beroep
  Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jun 1993


  WERD A.J.M.H. de
  Advocaat bij GMW advocaten ; beŽdiging 1989
  gmw@tip.nl
  Postbus 85563 , 2508 CG Den Haag
  Tel 070-3615048 , fax 070-3615400
  info@gmw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  adewerd@gmw.nl
  www.gmw.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERD M.F.J.M. de , geboren sep 1962
  NLRM 98 99/00
  Universitair docent aan de rijksuniversiteit Limburg
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 dec 1997
  Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 oktober 1999


  WERDMöLDER A.J.H. , geboren sep 1906
  NLRM 71
  Diverse betrekkingen rechterlijke macht Ned. IndiŽ 1930-1950
  Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 5 apr ; 1 1951
  Waarnemend griffier kantongerecht Deventer 17 jan 1952
  Waarnemend griffier kantongerecht Groningen 10 jun 1952
  Griffier kantongerecht Utrecht 28 auqustus 1952
  Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 14 sep 1953
  Kantonrechter Den Bosch 12 mrt 1960


  WERDMöLDER D.J.K. , Diederik ; Dhr.
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Het Noordelijk Gooi
  Hfd.Fund sales ABN AMRO


  WERDMöLDER J.T.W.A. ; Dr. UHD
  Universiteit Utrecht
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
  Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
  Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten - SIM
  Rechten van de Mens
  j.werdmölder@law.uu.nl


  WERDMULLER P.B.J.
  Advocaat bij Cleary Gottlieb Steen & Hamilton ; beŽdiging 2001
  Wetstraat 57 , B-1040 Brussel , BelgiŽ
  Tel 0032-22872000 , fax 0032-22311661
  pwerdmuller@cgsh.com
  www.cgsh.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERDT Th. de
  Advocaat bij advocatenkantoor De Werdt ; beŽdiging 1980
  Postbus 261 , 3400 AG IJsselstein
  Tel 030-6886265 , fax 030-6886351
  t.de.werdt@jurapro.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  t.de.werdt@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WERF A. van der


  WERF H.G. van der , geboren dec 1940
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 7 jun 1982
  Rechter rechtbank Den Bosch 29 dec 1982
  Vice-President rechtbank Den Bosch 14 nov 1988
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
  NU
  Den Haag rechter-plaatsvervanger
  Den Bosch Vice-President
  TEVENS
  Geen bijbanen
  07 jul 1997


  WERF J.H. van der ; Mw.
  Advocaat bij van der Werf c.s. ; beŽdiging 1993
  Postbus 188 , 3740 AD Baarn
  Tel 035-5417941 , fax 035-5418807
  johanna@janssenvanderwerf.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Schoonderbeek Emmen & Vetkamp
  Postbus 3136 , 3760 DC Soest
  Tel 035-6015907 , fax 035-6017419
  jh.vanderwerf@sev.cc
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERF J.M. van der
  Advocaat bij Stibbe ; beŽdiging 1999
  Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
  Tel 020-5460104 , fax 020-5460735
  jeroen.vanderwerf@stibbe.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WERF J.P. van der ; Mw.
  Advocaat bij Plas & Bossinade ; beŽdiging 1998
  Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
  Tel 050-5214333 , fax 050-5258850
  advocaten@plasbossinade.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Plas & Bossinade advocaten & Notarissen
  Tel 050-5214333 , fax 050-5258854
  www.plasbossinade.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERF L.E.H. van der
  NLRM 80 87 88/89 90
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 27 mrt 1973


  WERF M. van der ; Mw.
  Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beŽdiging 1997
  Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam


  WERF M.D.Ph. van der
  Advocaat bij van der Werf c.s. ; beŽdiging 1958
  Postbus 188 , 3740 AD Baarn
  Tel 035-5417941 , fax 035-5418807
  [vademecum advocatuur 2001]
  TEVENS
  Lid van de Orde van den Prince , afdeling Sticht (Ledenlijst 2000)


  WERF M.E. van der
  Advocaat bij Seegers ; beŽdiging 1995
  Meijering
  Ficq & van Kleef advocaten
  Vondelstraat 89
  1054 GM Amsterdam
  Tel 020-6166676 , fax 020-6185246 infoC seegers-cs-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERF M.E. van der
  Advocaat bij Koers c.s. advocaten ; beŽdiging 1995
  Postbus 5076 , 3502 JB Utrecht
  Advocaat bij Seegers Meijering Ficq v. Kleef
  Vondelstraat 89 , 1054 GM Amsterdam
  Tel 020-6166676 , fax 020-6185246
  info@seegers-cs-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WERF M.G. van der ; Mw.
  Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beŽdiging 1997
  Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
  general@derks.nl
  Tel 030-2121624 , fax 030-2121165
  m.vanderwerf@cmsderks.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WERF N.J. van der , geboren mei 1945
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Werkzaam bedrijfvleven 1971
  Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1980
  Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 4 jun 1981
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 2 mei 1983
  Arrondissementsofficier van Justitie Rotterdam 13 mei 1987
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 15 nov 1991
  NU
  Haarlem parket


  WERF P.E. van der
  Advocaat bij van der Hoef advocaten ; beŽdiging 1999
  Postbus 145 , 9250 AC Bergum
  Tel 0511-460250 , fax 0511-465755
  [vademecum advocatuur 2001]


  WERF W.J.E. van der
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
  Postbus 90851 ; beŽdiging 2002
  2509 LW Den Haag
  Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
  willem.vanderwerf@debrauw.com
  www.debrauw.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERFF D.B. van der
  Ministerie van FinanciŽn, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Plaatsvervangend hoofd


  WERFF - VERWOLF Zie VERWOLF , F.F. van der ; Mw.


  WERFF H. van der
  Notaris te Assen , arrondissement Assen
  Postbus 1035 , 9400 BA Assen


  WERFF J.U. van der
  Advocaat bij De Jonge & Peters ; beŽdiging 1990
  Postbus 236 , 7200 AE Zutphen
  Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
  Tel 0575-516340 , fax 0575-517080
  vanderwerff@jpr.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERFF M.H.M. van der , Magriet ; Mw.
  Directiesecretaris Thuiszorg Salland Postbus 201 7730 AE Ommen
  INFO
  Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
  Lid van het SVN-deelnetwerk Den Haag


  WERGER G.
  Advocaat bij Meijer c.s. ; beŽdiging 1994
  Scheveningseweg 50 , 2517 KW Den Haag
  Tel 070-3548663 , fax 070-3584750
  rmeijercs.law@wxs.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij W & I advocaten
  Postbus 16109 , 2500 BC Den Haag
  Tel 070-3588834 , fax 070-3549841
  g.werger@wi-advocaten.nl
  www.wi-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERGER K.A. ; Mw.
  Advocaat bij Koninklijke Douwe Egberts ; beŽdiging 2001
  Vleutensevaart 35 , 3532 AD Utrecht
  Tel , fax
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERINGH E.W. van , geboren dec 1965
  NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Leeuwarden 1 apr 1991
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 1 apr 1994
  Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 apr 1997
  Rechter rechtbank Zwolle 28 mei 1998
  Rechter rechtbank Groningen 8januari 1999
  NU
  Zwolle gerechtsauditeur
  Zwolle rechter-plaatsvervanger


  WERINK B.H. ; Drs.
  Advocaat bij Ten Have c.s. ; beŽdiging 1989
  Radesingel 24 , 9711 EK Groningen
  Tel 050-3141416 , fax 050-3120348
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij advocatenkantoor Nieuwe Ebbingestraat
  Postbus 1509 , 9701 BM Groningen
  Tel 050-3122945 , fax 050-3121299
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERK M.B. van de , geboren apr 1910
  NLRM 71
  Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 11 feb 1934
  Substituut-griffier rechtbank Groningen 15 aug 1941
  Rechter rechtbank Utrecht 12 mrt 1946
  Vice-President rechtbank Utrecht 29 mei 1962


  WERKER J.M.W.
  Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beŽdiging 1983
  Advocaat bij Dirkzwager / De Vijf Zuylen advocaten
  Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen
  Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
  Tel 026-3538300 , fax 026-3510793
  werker@arnhem.dirkzwager.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  werker@dirkzwager.nl
  www.dirkzwager.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERKHORST K. ; Drs.
  Ministerie van FinanciŽn, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Effectenwezen, Plaatsvervangend hoofd


  WERKHOVEN - DE BRUIJN A.M. van ; Mw. Drs.
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beŽdiging 2000
  Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
  Tel 070-3285606 , fax 070-3262431
  amdebruljn@dbbw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 070-3285537 , fax 070-3262431
  irma.vanwerkhoven@debrauw.com
  www.debrauw.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERKHOVEN J.J. van
  Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beŽdiging 1997
  Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam


  WERKHOVEN M.B. , geboren feb 1957
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Docent Rijks Universiteit te Leiden
  Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 20 jul 1987
  Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 7 jun 1988
  Rechter rechtbank Zwolle 17 mei 1989
  Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
  Vice-President rechtbank Zwolle 3 juli 1998
  NU
  Zwolle rechter ; actief 97
  Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
  Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Medeauteur van het Vademacum Burgerlijk Procesrecht Gouda Quint losbladige editie
  Lid algemeen bestuur Stichting Stad en Welzijn te Zwolle
  Lid algemeen bestuur Stichting Stad en Cultuur te Zwolle
  feb 1996


  WERKHOVEN M.L.A. van ; Mw.
  Advocaat bij van Meurs & Koerselman ; beŽdiging 1998
  Postbus 477 , 3000 AL Rotterdam
  Tel 010-4677770 , fax 010-4675599
  rn&k@meukoers.dernon.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Kon.Ned. Toeristenbond ANWB/ Rechtshulp ; beŽdiging 1998 en 2003
  Postbus 93200 , 2509 BA Den Haag
  Tel 070-3146243 , fax 070-3146969
  www.anwb.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERKHOVEN M.S. van
  Advocaat bij Streefkerk c.s. ; beŽdiging 1980
  Postbus 716 , 2270 AS Voorburg
  Streefkerk_advocaten@compuserve.com
  Tel 070-3871416 , fax 070-3860258
  vanwerkhoven@streefkerk.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Boergoensevliet 92 , 3082 KW Rotterdam
  Tel , fax
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERKMAN H.D. , Harry ; Dhr.
  Jurist Gem. Assen
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel De Meerlanden


  WERKUM - HOEKSTRA A. van ; Mw.
  Advocaat bij Adriaanse & van der Weel advocaten ; beŽdiging 1981
  Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
  Tel 0118-635365 , fax 0118-636178
  avdw@zeelandnet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  BeŽdigd: 04-02-81 (29-09-71)
  Adriaanse & van der Weel advocaten
  Kousteensedijk 3 , 4331 JE Middelburg
  Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
  tel 0118-656060 , fax 0118-636178
  Aangesloten bij:
  Gratis kennismakingsgesprek
  Rechtshulp op maat
  Geschillencommissie Advocatuur
  info@avdw.nl
  www.avdw.nl
  Arrondissement Middelburg
  [Internet april 2003]
  BeŽdiging 1971 en 1981
  avanwerkum@avdw.nl
  www.avdw.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERLE J. , geboren aug 1953
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaeg 31 jan 1989
  Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 15 nov 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 25 juni 1997
  Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 25 juni 1997
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 25 juni 1997
  NU
  Leeuwarden kantonrechter-plaatsvervanger
  Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Leeuwarden ; kantoor Trip & De Goede advocaten ; beŽdiging 1981
  Postbus 122 , 9200 AC Drachten
  Tel 0512-582854 , fax 0512-582949
  j.werie@triplaw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Trip advocaten
  Tel 0512-582950 , fax 0512-582949
  j.werle@triplaw.nl
  www.triplaw.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERMENBOL - van den HEUVEL G. ; Mw.
  Rechten 1993
  Jurist Gezondheidsrecht TRIAS , Deventer
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Deventer


  WERMESKERKEN H.G. van ; Mw.
  Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beŽdiging 1997
  Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag


  WERNAND J.S. , Hans ; Dhr.
  Bedrijfsjurist
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Lochem


  WERNER A.P. ; Mw.
  Advocaat bij Keizersgracht 403 , 1016 EK Amsterdam ; beŽdiging 1978
  Tel 020-6234501 , fax 020-6247341
  [vademecum advocatuur 2001]
  anke.werner@planet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERNER J.
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
  Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 9 aug 1967
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat bij Nauta Dutilh ; beŽdiging 1960
  Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
  Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Tintorettostraat 35 , 1077 RR Amsterdam
  Tel 020-6796940 , fax
  j.wernerl@hetnet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERNER J.A.
  Advocaat bij Werner & van Oss ; beŽdiging 1973
  Postbus 87 , 3840 AB Harderwijk
  Tel 0341-417023 , fax 0341-419648
  janwerner@wernerenvanoss.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij van Oss van der Meijden Vermeer & Reitsma advocaten
  info@omvradvocaten.nl
  www.omvradvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERNER J.A.J.
  Advocaat bij Schaap & Partners ; beŽdiging 2001
  Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
  Tel 010-2770300 , fax 010-4364977
  werner@schaaprdam.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERNERS A.J.M.J.
  Advocaat bij Werners advocaten ; beŽdiging 1979
  Postbus 13 , 3940 AA Doorn
  Tel 0343-414041 , fax 0343-416618
  werndri@worldonline.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERNERS - van DRIEL M.B.G. ; Mw.
  Advocaat bij Werners advocaten ; beŽdiging 1980
  Postbus 13 , 3940 AA Doorn
  Tel 0343-414041 , fax 0343-4166618
  werndri@worldonline.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  werndri@tiscali.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERNIK B.
  Advocaat bij Kalbfleisch van der Blom & Fritz ; beŽdiging 1991
  Postbus 408 , 2000 AK Haarlem
  Tel 023-5325177 , fax 023-5318441
  infogkalbfleisch.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.kalbfleisch.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERNSEN M.T. ; Mw.
  Advocaat bij advocatenkantoor Visser ; beŽdiging 2003
  Toussaintkade 53 2513 CL Den Haag
  Tel 070-3630996 , fax 070-3607501
  martine.wernsen@hotmail.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERRE C.A.P.
  Advocaat bij Pot Jonker Hoogendoorn ; beŽdiging 1997
  Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
  Tel 023-5530230 , fax 023-5530260
  c.werre@pj.netlaw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Pot Jonker advocaten ; beŽdiging 1991 en 1997
  www.potjonker.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERRE M.D. ; Drs.


  WERSCH F.L.J. van
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 22 aug 1978
  Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 20 jun 1988
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 jan 1989
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 okt 1992
  NU
  Arnhem rechter-plaatsvervanger
  Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
  Rotterdam rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Rotterdam ; kantoor Trenité van Doorne ; beŽdiging 1967
  Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
  Tel 010-4042258 , fax 010-4042333
  wersch@trenite.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
  Tel 010-4042258 , fax 010-4041961
  frans.vanwersch@simmons-simmons.com
  www.simmons-simmons.com
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  Lid Bestuur Stichting De Capelse Kruisvereniging
  Lid Bestuur Stichting Capelse Verpleeginrichtingen
  Lid Bestuur Stichting Verpleeghuis Krimpen, alleen regio Cappele aan de IJssel en
  Krimpen aan de IJssel
  Raad van Toezicht van de stichting Zorgbeheer De Zellingen
  26 jan 1998 , 16 feb 1998


  WERSCH P.J.M. van
  Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beŽdiging 1979
  Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
  Tel 024-3226641 , fax 024-3233419
  vanwersch@nijmegen.dirkzwager.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 024-3813128 , fax 024-3233419
  vanwersch@dirkzwager.nl
  www.dirkzwager.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERTENBROEK F.M.Y. ; Mw.
  Advocaat bij van Leeuwen van der Eerden advocaten ; beŽdiging 1999
  Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
  Tel 073-6271820 , fax 073-6271833
  Leeuwen.eerden@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 073-6271820 , fax 073-6271866
  wertenbroek@vlvde.nl
  www.vanleeuwenvandereerden.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERTENBROEK P.G.J.
  Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beŽdiging 1974
  Advocaat bij Poelman, Denneman, Bruinsma
  Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
  p.wertenbroek@pdb.nl
  Tel 040-2380600 , fax 040-2380666
  pwertenbroek@hollapoelman.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  pwertenbroek@hollapoelman.nl
  www.hollapoelman.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERTHEIM R.S.
  Advocaat bij Plas & Bossinade ; beŽdiging 1996
  Postbus 1100 , 9701 BC Groningen


  WERTS F.C. ; Mw.
  Advocaat bij Scheer & Sanders advocaten ; beŽdiging 2002
  Postbus 85996 , 2508 CR Den Haag
  Tel 070-3659933 , fax 070-3649126
  info@scheer.nl
  www.scheer.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERTWIJN S.M. ; Mw.
  Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beŽdiging 2000
  Postbus 7113 , 1007 IC Amsterdam
  Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
  silvie.wertwijn@nautadutilh.com
  www.nautadutilh.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERVELMAN E.J.
  Advocaat bij Marree & Dijxhoorn ; beŽdiging 1995
  Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
  Tel 033-4221900 , fax 033-4611545
  e.wervelman@mend.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij KBS advocaten
  Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
  Tel 030-2122800 , fax 030-2520244
  ej.wervelman@kbs.netlaw.nl
  www.kbsadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERVEN - van DIJCK P.H. van ; Mw.
  Advocaat bij Meijer advocaten ; beŽdiging 2002
  Postbus 498 , 2000 AL Haarlem
  Tel 023-5347156 , fax 023-5316258
  meijer@advocateninfo.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WERY C.R.
  Notaris te Dordrecht , arrondissement Dordrecht
  Kantoor Wery Goedegebuure ; Dordrecht
  Postbus 634 , 3300 AP Dordrecht


  WERY F.F. ; Mw.
  Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling IV [SAL
  2003]


  WERY P.L
  Universiteit Leiden
  Oud-hoogleraar


  WERY P.R. , Rutger ; Dhr.
  Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beŽdiging 1978
  Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
  Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
  Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
  info@nysingh.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.nysingh.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Arnhem


  WESDORP A.J.
  Advocaat bij De Hoogd Greveling ; beŽdiging 1991
  Postbus 589 , 1440 AN Purmerend
  Advocaat bij van Riet & Associees
  Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
  Tel 033-4508000 , fax 033-4555525
  wesdorp@vanriet.associees.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Marxman advocaten
  Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
  Tel 033-4508000 , fax 033-4555525
  wesdorp@marxman.nl
  www.marxman.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESDORP J.A. ; Mw.
  Advocaat bij Kniestedt Jacobs & Duijs ; beŽdiging 1998
  Postbus 1597 , 3500 BN Utrecht
  Tel 030-2333847 , fax 030-2322207
  wesdorp@kjd.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.kjd.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  INFO
  Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
  Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
  Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
  tel 020 6684069 , fax 020 6684371
  bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
  www.clarawichmann.nl
  Subgroep: personen- en familierecht
  Specialismen: arbeid, pers-en familierecht


  WESEMAEL Zie LUGER - van WESEMAEL M.S.C. van , geboren sep 1929 ; Mw.


  WESENBEECK A.C.M. van , geboren sep 1945 ; Dhr.
  NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
  Chefjurist Stafafdeling Rechtspraak van de Raad van State
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 okt 1992
  Rechter rechtbank Den Haag 25 aug 1993
  Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 2 februari 1999
  NU Den Haag Rechtbank Rechter
  TEVENS
  Geen bijbanen 10-97
  TEVENS [juli 2003]
  Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


  WESKI I.N. , Inez ; Mw.
  Advocaat bij Weski Heinrici advocaten ; beŽdiging 1978
  Westersingel 43 , 3014 GT Rotterdam
  Tel 010-4368121 , fax 010-4360017
  weskilaw@wxs.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  i.n.weski@weski.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  INFO Strafzaken [advocatie.nl november 2004]
  NAVO-witwas-affaire , Rechtbank Haarlem , beklaagde Mohammed K. , 27-01-2004
  Sister P. , Rechtbank Rotterdam , beklaagde Sister P. , 27-06-2003
  Bouterse zaak , Gerechtshof Den Haag , beklaagde Richard L. , 30-06-2000
  Bouterse zaak , Rechtbank Den Haag , beklaagde Richard L. , 16-07-1999


  WESKI K.A.
  Advocaat bij Postbus 45734 , 2504 BC Den Haag ; beŽdiging 1987 en 2002
  Tel 070-3676944 , fax 070-3595869
  kaweski@planet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESKI V.M. ; Mw.
  Advocaat bij Weski Heinrici advocaten ; beŽdiging 1976
  Westersingel 43 , 3014 GT Rotterdam
  Tel 010-4368121 , fax 010-4360017
  weskilaw@wxs.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  v.m.weski@weski.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESSEL B.
  Advocaat bij Sorko c.s. advocaten ; beŽdiging 1994
  Churchill-laan 223 , 1078 ED Amsterdam
  Tel 020-6733351 , fax 020-6757151
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESSEL B. , Betty ; Mw.
  Jurist Sociaal Fonds Bouwnijverheid te Amsterdam
  INFO
  "Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
  Lid van SVN-deelnetwerk:
  Juristen
  Netwerk Den Haag
  Haarlem
  Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


  WESSEL J. , geboren nov 1923
  NLRM 71 80 87
  Ambtenaar gemeente Dienst van Sociale Zaken te Amsterdam 1 mei 1952
  Werkzaam bij Koninklijke Shell 1 nov 1956
  Gedetacheerd Ministerie van Justitie 1 mei 1967 -16 sep 1968
  Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 6 aug 1966
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Haag 1 okt 1972
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Dordrecht 30 jan 1973
  Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Dordrecht 11 okt 1979


  WESSEL J.D.L. ; Mw.
  Advocaat bij KBS advocaten ; beŽdiging 2002
  Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
  Tel 030-2122800 , fax 030-2520244
  jdl.wessel@kbs.netlaw.nl
  www.kbsadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESSEL R.H.A.
  Advocaat bij Petten, Tideman & Sassen ; beŽdiging 1987
  Postbus 80504 , 2508 GM Den Haag
  Tel 0703504055 , fax 070-3506187
  wessel.r@pettenadv.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.pettenadv.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESSELING B.F. , Freek ; Dhr.
  Kandidaat Notaris
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Zuid-Kennemerland


  WESSELING C.J.
  Notaris te Enschede , arrondissement Almelo
  Kantoor Hofsteenge en Wesseling ; Enschede
  Postbus 18 , 7500 AA Enschede


  WESSELING - van GENT E.M. , geboren 20-06-1954 ; Mw.
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 29 dec 1986
  Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 21 apr 1987
  Rechter rechtbank Utrecht 26 okt 1990 - 1997
  Raadsheer Hof Den Haag 1 jan 1997 - sep 1999
  Advocaat-Generaal Parket bij de Hoge Raad der Nederlanden
  Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 1 november 1999
  NU Den Haag Hoge Raad Advocaat-Generaal [info sep 2000]
  TEVENS
  Ministerie van Justitie, Lid adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht 95/96
  Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, Lid
  [SAL 2000]
  RedactieLid Burgerlijke Rechtsvordering Kluwer
  Toetsenmaker Burgerlijk Procesrecht t.b.v. de examencommissie van de Nederlandse Orde van
  advocaten te Leidschendam
  TEVENS [1 juli 2001]
  Lid van de Commissie Burgerlijk Procesrecht.
  De huidige Adviescommissie voor Burgerlijk Procesrecht, ingesteld bij besluit van 24 sep. 1997 (Stcrt 1998, 51)
  De commissie heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over wetgeving
  op het terrein van het burgerlijk procesrecht.
  INFO
  Woonplaats Leidschendam
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WESSELING H.C. , geboren aug 1926
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 4 feb 1988
  Raadsheer Hof Den Haag 29 jan 1990
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 mrt 1594
  NU
  Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger


  WESSELING H.M.G.
  Advocaat bij Postbus 55 , 8100 AB Raalte ; beŽdiging 1976
  Tel 0572-363932 , fax 0572-351795
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESSELING - LUBBERINK J. , geboren sep 1956 ; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Haarlem 1 jun 1982
  Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 20 jul 1988
  Rechter rechtbank Haarlem 5 aug 1989
  Rechter rechtbank Zutphen 19 feb 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 25 feb 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 25 feb 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 25 feb 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 25 feb 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
  Raadsheer Gerechtshof Arnhem 23 september 1998
  Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle vanaf 01-01-2002
  NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  NU Zwolle Rechtbank rchter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lid de commissie voor beroeps en bezwaarschriften gemeente Hengelo
  19 aug 1997
  TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
  Lid Commissie Beroep en Bewaarschriften, gemeente Hengelo
  TEVENS [juni/juli 2002]
  Lid commissie beroep- en bezwaarschriften gemeente Hengelo
  TEVENS [februari 2003]
  Lid commissie beroep- en bezwaarschriften Gemeente Hengelo


  WESSELING J.J. , Johannes Jacobus , geboren rond 1911 ; Dhr.
  Assistent-Resident in voormalig Nederlands IndiŽ
  Oud-chef 2de afdeling van de secretarie van de gemeente Utrecht
  Officier in de Orde van Oranje Nassau
  INFO
  Overleden [Telegraaf 23 september 2003]


  WESSELING M.C.D.
  Advocaat bij Houthoff advocaten ; beŽdiging 1983
  Advocaat bij Houthoff Buruma
  Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
  Tel 010-2172650 , fax 010-2172701
  mwesseling@houthoff.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  m.wesseling@houthoff.com
  www.houthoff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESSELING R.
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beŽdiging 1998
  Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
  Tel 070-3285619 , fax 070-3280049
  rwesseling@dbbw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  rein.wesseling@debrauw.com
  www.debrauw.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESSELINK J.H. , geboren mrt 1947
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Advocaat en Procureur te CuraÁao 1974
  Juridisch Medewerker Bureau Rechtshulp te Den Haag 1978
  Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 26 aug 1980
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 3 nov 1982
  Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 mei 1986
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 13 mei 1387
  Officier van Justitie Ned. Antillen 1 mei 1989
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket 1 mei 1993
  Adv.-gen. ressortsparket Den Haag 12 mei 1998
  NU
  Rotterdam parket
  Amsterdam rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Unithoofd parket Rotterdam
  TEVENS
  Lid Raad van Toezicht Dagtrainingscentrum voor Leger des Heils te Rotterdam
  Lid Algemene Commissie van Beroep Amateurvoetbal KNVB


  WESSELIUS E.T. , geboren mei 1946
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Werkzaam Stichting Ned. Centrale Huisvesting voor Bejaarden te Amsterdam 1 apr 1969
  Raio rechtbank Utrecht 1 sep 1977
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 16 dec 1981
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 2 feb 1983
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 1 mrt 1990
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo 8 feb 1991
  NU
  Almelo parket arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse


  WESSELlNG - De HAAN W.N. ; Mw.
  NLRM 80 87 88/89
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mei 1978


  WESSELMAN van HELMOND A.G.J. ; Jhr.
  Advocaat bij van Anken Knüppe Damstra ; beŽdiging 1983
  Postbus 2118 , 4800 CC Breda
  Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
  Postbus 3267 , 3502 GG Utrecht
  Tel 030-2547557 , fax 030-2518152
  awesselman@akd.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij van Amstel advocaten
  Kosterijland 9 , 3981 Al Bunnik
  Tel 030-6565199 , fax 030-6565181
  adv.amstel@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESSELS B. , geboren mrt 1949 ; Dhr. Prof. Dr.
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Examenjaar 1977
  Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 20-07-1988
  NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beŽdiging 1999
  Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
  Tel 020-5497771 , fax 020-6429013
  [vademecum advocatuur 2001]
  HOOFDFUNCTIE
  Vrije Universiteit Amsterdam
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
  Tel 020 4446250 , fax 020 4446210
  Afdeling burgerlijk- en handelsrecht
  Hoogleraar burgerlijk en handelsrecht en privaatrecht
  b.wessels@rechten.vu.nl
  TEVENS
  Bestuurder van een Besloten Vennootschap die Lid is van de maatschap Moret Ernst & Young
  Belastingadviseurs
  Voorzitter van de Bijzondere Comm. van Scheidslieden, Centraal Beheer U.A
  Plaatsvervangend Lid Algemene Comm. van Scheidslieden, Centraal Beheer U.A
  Hoofdredacteur Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI) , Kluwer, Deventer
  Lid kernredactie Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR)
  Lid Adviesraad uitgeverij Delwel/advies te Den Haag
  Lid redactie Stichting & Vereniging
  Lid redactieraad Serie Praktijkhandelingen, W.E.J. Tjeenk Willink te Zwolle
  Lid redactie Vermande's Wettenreeks
  Lid redactie Vermande's Nederlandse Wergeving
  Lid redactie Nieuwsbrief BW
  Lid redactie losbladige Bijzondere Overeenkomsten, Kluwer
  Redacteur losbladige Overgangsrecht NB
  Redacteur Tekst & Commentaar Faillissementsrecht en Excutie- en beslagrecht
  Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)
  Medewerker Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) rubriek van de Stichting
  tot bevordering der NotariŽle Wetenschappen
  Lid van de Working Party om Model General Conditions of Sale (International Chamber of
  Commerce, ICC)
  Lid van het Bestuur van de Stichting Beroepsopleiding Ondernemingsrechtadviseurs te Amsterdam
  2e organisatie Holland van Gijzen Amsterdam
  Voorzitter van de Ernst & Young Law Practice Steering Group, het samenwerkingsverband van
  maatschappen in landen, verbonden aan Ernst & Young International, waarin de juridische adviespraktijk
  en de advocatuur wordt uitgeoefend
  Voorzitter van de Ernst & Young European Legal Servicas, het netwerk van Europese advocaten en juristen
  mei 2000
  TEVENS [juni 2003]
  Medewerker tijdschrift voor insolventierecht Kluwer te Deventer
  Medewerker redactie stichting & vereniging Kluwer te Deventer
  Lid redactieraad serie praktijkhandelingen W.E.J. Tjeenk Willink te Zwolle
  Lid redactie Vermande's wettenreeks
  Lid redactie Vermande's nederlandse wetgeving Lid redactie nieuwsbrief bw
  Lid redactie losbladige bijzondere overeenkomsten Kluwer
  Lid kernredactie jurisprudentie onderneming & recht SDU te Den Haag van 01-01-2001
  Redacteur losbladige overgangsrecht nieuw burgerlijk wetboek Kluwer te Deventer van 01-01-2001
  Medewerker european business law review Kluwer Law International te The Hague/London/Boston
  Redacteur tekst & commentaar faillissementsrecht en executie- en beslagrecht
  Medewerker weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (wpnr) stichting tot bevordering der
  notariŽle wetenschappen weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (wpnr)
  Medewerker nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht (ntbr)
  Medewerker tijdschrift voor arbitrage Kluwer te Deventer
  Medewerker american bankrupty journal ABI Alexandria
  Voorzitter geschillencommissie Achmea van 01-01-2001
  Plaatsvervangend Lid algemene commissie van scheidslieden Centraal Beheer U.A. van 01-01-2000 tot 01-01-2001
  INFO
  Privé adres: pb. 1199 , 3300 BD Dordrecht , Tel. 078 6390028


  WESSELS J.M.C.
  Advocaat bij HÝvig advocatenkantoor ; beŽdiging 1995
  Postbus 324 , 3330 AH Zwijndrecht
  Tel 078-6125911 , fax 078-6191094
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij HÝvig & Wessels advocaten
  john@hovig.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESSELS M. ; Mw.
  Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beŽdiging 1999
  Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
  Tel 020-5497511 , fax 020-6429013
  mwessels@ey.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Ernst & Young afd. juridische zaken
  Postbus 488 , 3000 AL Rotterdam
  Tel 010-4065716 , fax 010-4065701
  www.ey.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESSELS M.K.J. ; Mw.
  Advocaat bij Visser & Silfhout advocaten
  Postbus 1034 ; beŽdiging 2001
  3300 BA Dordrecht
  Tel 078-6134533 , fax 078-6140150
  mkjw@visiad.nl
  www.vissersilfhout.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESSELS P.H.M. ; Mw.
  Advocaat bij Doornbos / Suringar / Wiersema advocaten / mediators ; beŽdiging 1998
  Postbus 705 , 9400 AS Assen
  Tel 0592-317676 , fax 0592-317148
  dsw.adv@wxs.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WESSELS R.J.C. , geboren jan 1929
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Bedrijfsleven te Groningen 1953
  Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 6 sep 1965
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 8 jul 1968
  Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 18 mrt 1970
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 15 jul 1970
  Rechter rechtbank Groningen 21 okt 1971
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 4 mei 1976
  Vice-President rechtbank Groningen 17 mrt 1982
  Coördinerend vice-president rechtbank Groningen 3 aug 1994
  NU
  Assen rechter-plaatsvervanger
  Groningen coördinerend Vice-President/kantonrechter-plaatsvervanger
  Winschoten kantonrechter-plaatsvervanger
  Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
  NU
  Oud-Voorzitter Klachtencommissie I Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord
  GEEN Lid in 1997
  TEVENS
  Plaatsvervangend Voorzitter Medisch Tuchtcollege Groningen
  Voorzitter Commissie van Beroep Examens RUG
  Lid Commissie van Beroep Kon.Ned. Schaak Bond
  Lid Raad van Toezicht Martiniziekenhuis
  31 jan 1997


  WESSELS R.P.J.L. ; Prof.
  Vrije Universiteit Amsterdam
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
  Tel 020 4446250 , fax 020 4446210
  Afdeling Privaatrecht
  Hoogleraar Privaatrecht, vermogensrecht en insolventierecht


  WESSEM J.F.Th.A. van
  Notaris te Dongen , arrondissement Breda
  Kantoor Wessem, van & Leussink, Dongen


  WESSEM J.J. van
  NLRM 71 80
  Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 14 dec 1953


  WESSING P.
  Advocaat bij Adv. kantoor Wessing ; beŽdiging 1977
  Postbus 11 , 6560 AA Groesbeek
  Dorpsstraat 7a , 6562 AA Groesbeek
  Tel 024-3975613 , fax 024-3975219
  [vademecum advocatuur 2001]
  BeŽdiging 1970 en 1977
  Dorpsstraat 7a , 6562 AA Groesbeek
  Tel 024-3975613 , fax 024-3975219
  wessing@xs4all.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEST de VEER J.F. van , geboren 05-04-1910
  NLRM 71
  Advocaat en Procureur Assen 1935
  Waarnemend griffier rechtbank Assen 1935
  Advocaat en procureur te Malang 1937
  Rechterlijk ambtenaar in indonesiŽ 1939-1946
  Referendaris Ministerie van Justitie 1 jul 1947
  Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 1 sep 1953
  Griffier rechtbank Den Haag 12 jul 1954
  Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Alphen a/d Rijn 19 nov 1969
  INFO
  Woonplaats Den Haag
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WESTBROEK A.C. , geboren 1964 ; Mw.
  Secretaris van de Raad van Bestuur van NCM (Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij) Holding NV Amsterdam (jaarverslag 1998)


  WESTBROEK P.
  Notaris te Gorinchem , arrondissement Dordrecht
  Postbus 91 , 4200 AB Gorinchem


  WESTBROEK T.M.M.P. ; Mw.
  Advocaat bij van Traa advocaten ; beŽdiging 1999
  Postbus 21390 , 3001 AJ Rotterdam
  Tel 010-4137000 , fax 010-4145719
  westbroek@vantraa.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WESTDIJK N.J. , geboren 1941
  Non-Executive Lid Raad van Bestuur Fortis
  Non-Executive Lid Raad van Bestuur Fortis (B)
  Non-Executive Lid Raad van Bestuur Fortis (NL) N.V.
  Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Pakhoed
  Voorzitter Bestuur Alliantie EBB/SVZ
  Lid Bestuur St. Preferente Aandelen Bols Wessanen N.V.
  Lid Bestuur St. Pref. Aandelen Vendex International N.V.
  Commissaris Wolters Kluwer N.V.
  Lid Raad van Toezicht en Advies Nederland Distributieland
  Lid Adviescommissie Fondsenreglement.
  Mr. N.J. Westdijk was voorzittervan de raad van bestuur van Furness N.V. en Koninklijke Pakhoed N.V.
  Verder was hij Voorzitter van het NCD, Nederlands Centrum vanDirecteuren en Commissarissen, alsmede
  Lid van de raad van commissarissen van E.J.Brill N.V., Europe Container Terminus B.V., Koninklijke Verkade N.V.,
  Univar Europe N.V., Fortis (NL) N.V., De NationaleInvesteringsbank N.V. en Europe Combined Terminals B.V.
  Voorts maakte hij deel uit van het bestuur van de Stichting Maatschappij en Onderneming en van de
  raad van bestuur van ICC Nederland.


  WESTDORP J. , geboren jul 1945
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Unithoofd Raad van de Kinderbescherming te Alkmaar
  Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 18 nov 1981
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 18 nov 1981
  Rechter rechtbank Alkmaar 30 jul 1985
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 mei 1989
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
  Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 15 feb 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
  Vice-President rechtbank Alkmaar 18 dec 1992
  NU
  Utrecht rechter-plaatsvervanger
  Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
  Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
  Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
  Alkmaar Vice-President
  Amsterdam rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Geen bijbanen


  WESTEINDE J.A.W. van 't ; Mw.
  Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beŽdiging 2000
  Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
  Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
  j.vantwesteinde@prdf.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 070-5153931 , fax 070-5153131
  j.vantwesteinde@pzdf.nl
  www.prdf.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESTEINDE M.G. van 't ; Mw.
  Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beŽdiging 1995
  Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
  Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V.
  Postbus 22766 , 1100 DC Amsterdam Zuid-Oost
  Tel 020-6561777 , fax 020-6561980
  van'twesteinde.mariette@kpmg.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Loyens & Loeff
  Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
  Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
  mariette.van.t.westeinde@loyensloeff.com
  www.loyensloeff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESTELAKEN J.A.A. van de ; Mw.
  Advocaat bij Smit & De Hart advocaten ; beŽdiging 2002
  Postbus 315 , 5260 AH Vught
  Tel 073-6849191 , fax 073-6849199
  info@winsmart.nl
  www.winsmart.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESTEN G.W.B. van , geboren mrt 1953
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 17 jul 1989
  NU
  Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger


  WESTEN H.G.M. van der
  Advocaat bij Boskamp & Willems ; beŽdiging 1998
  Postbus 8727 , 5605 LS Eindhoven
  Tel 040-2501414 , fax 040-2501450
  h.vanderwesten@boskampwillems.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.boskampwillems.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESTEN R.A.
  Notaris te Beverwijk , arrondissement Haarlem
  Kantoor Notaris Maatschap Batenburg ; Beverwijk, Haarlem


  WESTENBERG F.
  Advocaat bij Westenberg Heijnen Maruanaya ; beŽdiging 1986
  Postbus 347 , 1620 AH Hoorn
  Tel 0229-246895 , fax 0229-242675
  westenbe@multiweb.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Postbus 330 , 1620 AH Hoorn
  Tel 0229-246895 , fax 0229-242675
  whmadvocaten@hetnet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESTENBERG J.
  Ministerie van FinanciŽn, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren/Ondernemigen, Hilversum, Plaatsvervangend hoofd


  WESTENBERG J.W. , Hans , geboren aug 1945 ; Dhr.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit R.O. te Alkmaar ; Raio 28 sep 1970
  Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 28 jan 1971
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Alkmaar 28 jan 1973
  Gerechtssecretaris rechtbank Den Haag 28 jan 1975
  Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Den Haag 28 jan 1975
  Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 15 dec 1976
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 jul 1977
  Rechter rechtbank Haarlem 31 okt 1978
  Vice-President rechtbank Den Haag 2 dec 1985
  Coördinerend vice-president rechtbank Den Haag 4 aug 1994
  NU Den Haag Rechtbank Coördinerend Vice-President
  TEVENS
  Commissaris BV. met beperkte aansprakelijkheid Joanne Beheer en Exploitatie Mij BV. te Purmerend
  Commissaris BV.met beperkte aansprakelijkheid Property Investmenst Management Corporation
  PIMCO BV.Adam
  Commissaris BV.met beperkte aansprakelijkheid Hulland Engineering Consultants HEC BV.Alphen aan
  de Rijn
  Commissaris BV.met beperkte aansprakelijkheid Engineering Technology Consultants ETC te Gouda
  Plaatsvervangend Voorzitter Stichting Beheer Cunera Den haag
  Lid adviescommissie licht geestelijk gehandicapten van het WOI
  werkverband verenigingen van ouders rond internaten te Utrecht
  Lid commissie begeleiding binnenstage ordening rechtbanken van de SSR
  Lid Bestuur stichting Pilardhuis te Den Haag
  dec 96
  TEVENS [juli 2003]
  Adviseur juridische studiedagen Koninklijke Vermande , afdeling studiedagen te Den Haag van 01-01-2002
  Voorzitter van het bestuur Stichting van Pallandthuis te Den Haag van 01-01-2002
  Lid van de commissie begeleiding binnenstageordening rechtbank SSR van 01-01-2002
  Lid van een aantal werkgroepen en ad hoc-commissies
  Vereniging WOI (Werkverband van verenigingen van Ouders rond Internaten) te Utrecht van 01-01-2002
  Voorzitter Vereniging WOI (Werkverband van verenigingen van Ouders rond Internaten) te Utrecht van 01-01-2002
  Voorzitter Stichting Beheer Pupillengelden Cunera te 'Den Haag van 01-01-2002
  Bestuurslid (uit hoofde van het bestuurslidmaatschap van het WOI)
  Federatie van Ouderenvereniging te Utrecht van 01-01-2002
  Docent communicatieve vaardigheden en gesprekstraining Antacc Management B.V. van 01-01-2002
  Commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
  Holland Engineering Consultants (HEC) B.V. te statutair Alpen a/d Rijn, kantoor Nieuwegein van 01-01-2002
  Commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
  Johanne Beheer en Exploitatie Maatschappij B.V. te Purmerend van 01-01-2002
  Docent/ dagvoorzitter/ inleider VSO te Nijmegen van 01-01-2002
  Docent/ dagvoorzitter/ inleider Vermande Studiedagen te Nijmegen van 01-01-2002
  Docent/ dagvoorzitter/ inleider Stichting Studiecentrum Rechtspleging te Zutphen van 01-01-2002
  Lid juridische commissie Sirus N.V. te Rotterdam van 01-01-2002
  Lid van de Raad van Advies Sirus Procesfinanciering N.V. te Rotterdam van 01-01-2002
  Lid van de Commissie van Vertrouwenslieden Stichting De Bruggen te Zwammerdam van 01-01-2002
  @OPM
  Zie www.klokkenluideronline.nl 'Westenberg: mijn eer en goede naam worden aangetast'
  'VP Haagse rechtbank zet smaadzaak door'
  INFO [Telegraaf 15 oktober 2004]
  'Megaclaim Chipshol dreigt na twijfel integriteit rechter'
  Zie de website waar informatie over rechter Westenberg te vinden is: http://www.rechterwestenberg.com


  WESTENBROEK J.H.M. , geboren jan 1949
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 8 feb 1988
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 8 feb 1988
  Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 12 apr 1989
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 29 jun 1990
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 feb 1992
  Rechter rechtbank Arnhem 1 jul 1992
  NU
  Arnhem rechter
  TEVENS
  Mentor cursus bestuursrechtelijke uitspraken van de commissie aantrekken leden rechtelijke macht
  mrt 1997
  NB Waarom geen nevenfuncties van het Net.


  WESTENBROEK W.A.
  Advocaat bij Loyens & Loeff ; beŽdiging 2003
  Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
  Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
  winand.westenbroek@loyensloeff.com
  www.loyensloeff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESTENDE MEEDER V.C.Th. van 't ; Mw.
  Advocaat bij advocatenkantoor van 't Westende Meeder ; beŽdiging 1999
  De Rode Leeuw 49
  3824 CZ Amersfoort
  Tel 033-4550675 , fax 033-4550691
  vwm@vwma.nl
  www.vwma.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESTENDE MEEDER V.C.Th. van 't ; Mw.
  Advocaat bij advocatenkantoor van 't Westende Meeder ; beŽdiging 1999
  De Rode Leeuw 49 , 3824 CZ Amersfoort
  Tel 033-4550675 , fax 033-4550691
  vwm@vwma.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WESTENDORP A.H.
  Advocaat bij Westendorp & Hoogendam ; beŽdiging 1984
  Nieuwe Uitleg 15 , 2514 BP Den Haag
  Jacob Mosselstraat 2 , 2595 RH Den Haag
  Tel 070-3469226 , fax 070-3614633
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESTENDORP B. , Bert ;Dhr.
  Belastingadviseur Loyens & Volkmaars
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Rotterdam


  WESTENDORP M.A.
  Advocaat bij van Dam & Kruidenier ; beŽdiging 2002
  Postbus 4043 , 3006 AA Rotterdam
  Tel 010-2888800 , fax 010-2888828
  westendorp@damkru.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESTER F.C.C.
  Advocaat bij Wester & Verhey advocaten ; beŽdiging 1984
  Postbus 9425 , 1800 GK Alkmaar
  Advocaat bij Wester. Verhey & Meulmeester
  Postbus 1046 , 1810 KA Alkmaar
  Tel 072-5280036 , fax 072-5280080
  wester@wester-verhey.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Wester advocaten
  wester@westeradvocaten.nl
  www.westeradvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESTER Th.E.
  Notaris te Wieringerwaard, gem. Barsingerhorn arrondissement Alkmaar
  Postbus 3 , 1766 ZG Wieringerwaard


  WESTERBEKE F.K.G. , geboren jun 1962 , Fred ; MBA/MBI
  NLRM 94 95 96 97 98
  Hoofd bedrijfsbureau Projecten Directeur-Generaal Rechtspleging , Ministerie van Justitie
  Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jan 1994
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jan 1995
  NU
  Rotterdam parket
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Rotterdam


  WESTERBRINK - VEENENDAAL B.N. ; Mw.
  Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beŽdiging 2002
  Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
  Tel 020-7119688 , fax 020-7119999
  babiche.westerbrink@cliffordchance.com
  www.cliffordchance.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESTERBURGEN J.W.B. , geboren 29-06-1942
  Commissaris Gamma Holding N.V.
  Commissaris Unilever Nederland B.V.
  Oud-functies:
  Lid Dagelijks Bestuur Vereniging voor Belastingwetenschap
  Commissaris Verzekeringsmaatschappij Palma N.V.
  INFO
  Woonplaats Oegstgeest
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WESTERDIJK A.S.
  Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beŽdiging 1998
  Postbus 109 , 7500 AC Enschede
  Tel 053-4804264 , fax 053-4804298
  a.s.westerdijk@kienhuishoving.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 053-4804739 , fax 053-4804298
  a.s.westerdijk@kienhuishoving.nl
  www.kienhuishoving.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESTERDIJK R.J.J.
  Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beŽdiging 1994
  Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
  Tel 020-5506638 , fax 020-5506738
  reinoud.westerdijk@kvdl.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.kvdl.nl
  [vademecum advocatuur 2003]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESTERFELD of WESTERDUIN M. , geboren aug 1953 ; Mw.
  NLRM 90 91 92 93 94
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 18 dec 1989
  NU Check
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat bij van Gog advocaten ; beŽdiging 1984
  Postbus 482 , 3200 AL Spijkenisse
  mail@vangoglawyers.nl
  Tel 0181-611677 , fax 0181-623226
  mail@vangoglawyers.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij van Gog van Rijsbergen Advocaten
  [vademecum advocatuur 2003]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESTERHOF A.
  Bureau Heringa Incasso & Rechtszaken
  Burg. Wuiteweg 57 Drachten , pb.74 , 9200 AB Drachten
  INFO
  Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


  WESTERHOF H.K. ; Mw.
  Advocaat bij May & Wijnmalen ; beŽdiging 1999
  Groenmarkt 10 , 3311 BE Dordrecht
  Tel 078-6140074 , fax 078-6149430
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2003]
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  Ministerie van Justitie, Diensten, Dienst JustitiŽle Inrichtingen, Bureau Management Ondersteuning, Hoofd


  WESTERHOF J.
  Advocaat bij Banning van Kemenade & Holland ; beŽdiging 1991
  Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
  Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
  Tel 040-2379680 , fax 040-2454355
  j.westerhof@hollandlaw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Postbus 3053 , 3502 GB Utrecht
  Tel 030 2595276 , fax 030 2595255
  nlwest25@hollandlaw.nl
  [vademecum advocatuur 2003]
  johan.westerhof@hollandlaw.nl
  www.hollandlaw.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Eindhoven
  Advocaat


  WESTERHOF M.A. ; Mw.
  Advocaat bij Marxman Advocaten ; beŽdiging 2002
  Poatbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
  Tel. 033 4508000 , fax 033 4555525
  westerhof@marxman.nl
  www.marxman.nl


  WESTERHOF P.G.H. ; Mw.
  Rechten 1973
  Directeur Kruys Management Selectie, van der te Nieuwegein
  INFO
  "Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995.
  Lid van SVN-deelnetwerk: Den Haag
  Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


  WESTERHOUT A.M. ; Mw.
  Advocaat bij Marree & Dijxhoorn ; beŽdiging 1998
  Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
  Tel 033-4221900 , fax 033-4611545
  a.westerhout@mend.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2003]
  Niet in [vademecum advocatuur 2004]


  WESTERHOUT B. , Bas ; Dhr.
  Advocaat bij Kupperman van der Wiel & Co. ; beŽdiging 1990
  Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
  Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
  b.westerhout@kupwiel.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2003]
  Advocaat bij Kupperman van der Wiel Advocaten
  www.kupwiel.nl
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Het Noordelijk Gooi


  WESTERHOUT T.J.
  Ministerie van Justitie, Strafrechtstoepassing, Penitentiaire Inrichtingen,
  Veenhuizen PI Norgerhaven, Algemeen directeur


  WESTERHUIS A.L.J.
  Notaris te Gouda , arrondissement Den Haag
  Kantoor Westerhuis Notarissen ; Gouda
  INFO
  Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


  WESTERHUIS E.J.
  Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beŽdiging 1978
  Advocaat bij Westerhuis & van der Baan
  Postbus 2036 , 8203 AA Lelystad
  Tel 0320-245005 , fax 0320-231408
  info@wbadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2003]
  [vademecum advocatuur 2004]
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Flevoland


  WESTERINK - HENDRIKS A. , geboren apr 1954 ; Mw.
  NLRM 96 97 98 99/00
  Juridisch Medewerker SVB Amsterdam
  Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 dec 1995


  WESTERINK R.M. , geboren okt 1919
  NLRM 71 80
  Waarnemend griffier kantongerecht Sneek 25 feb 1948
  Griffier kantongerecht Sneek 13 nov 1948
  Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 mei 1949
  Substituut-griffier rechtbank Dordrecht 30 aug 1950
  Griffier rechtbank Dordrecht 2 jul 1963
  Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 23 mei 1977
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 24 feb 1978


  WESTERLAAK L.J.M. van
  Advocaat bij Schellart Advocaten ; beŽdiging 2003
  Postbus 24004 , 3502 MA Utrecht
  Tel. 030 2877575 , fax 030 2885222
  j.vanwesterlaak@schellart.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESTERLAKEN A. , geboren 1945
  Lid Groepsraad Koninklijke Philips Electronics N.V.
  Algemeen Secretaris Koninklijke Philips Electronics N.V.
  Secretaris Raad van Comm. ASM Lithography Holding N.V.


  WESTERLAKEN A.
  Universiteit Twente
  Raad van Toezicht , Lid


  WESTERLAKEN A.A. , geboren 1955
  Voorzitter Raad van Bestuur 's Heeren Loo Zorggroep
  Voorzitter St. Toekomstverkenning Gezondheidszorg (STG)
  Lid Bestuur Health Management Forum (HMF)
  Lid Bestuur Ver. v. Christ. Wetenschappelijk Onderwijs
  Lid Bestuur Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN)
  Lid Raad van Toezicht Universiteit Twente ; opgevolgd door Winnie Sorgdrager in september 2001.
  Commissaris Koninklijke Boskalis Westmunster N.V.
  Lid Ledenraad Raad voor de Volksgezondheid en borg.
  De heer Mr. A.A. Westerlaken was onder meer werkzaam bij de Rabobank Naaften, depolitie Rotterdam en
  de Algemeen Christelijke Politiebond. In 1986 trad hij in dienst bij de Vakcentrale CNV, aanvankelijk
  als verbondsbestuurder en van 1992 tot 1999 als voorzitter. In 1992 heeft hij zijn rechtenstudie aan de
  Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Daarnaast maakte hij onder meer deel uit van het hoofdbestuur van
  de Nederlandsche Mij. voor Nijverheid en Handel, van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad (SER)
  en van het bestuur van de Stichting van de Arbeid (penningmeester).
  Commissariaten bekleedde hij bij AXENT/AEGON N.V., de Ned. Fin.-Mij. voor Ontwikkelingslanden N.V.,
  Start Holding B.V. en Start Uitzendbureau B.V.
  Voorts was hij Lid van de bankraad van De Nederlandsche Bank N.V., Lid van de projectencommissie van de
  Ned. Financierings Mij. voor Ontwikkelingslanden N.V.,
  Voorzitter van het SBI, penningmeester van het Wereld Verbond van de Arbeid (WVA),
  Lid van het bestuur van AWSB en Lid van het curatorium van ISS (Institute of Social Studies).


  WESTERLAKEN A.P.M. van der ; Mw.
  Advocaat bij Loyens & Loeff ; beŽdiging 2000
  Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
  Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
  a.van.der.westerlaken@loyens.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  a.van.der.westerlaken@@loyensloeff.com
  www.loyensloeff.com
  [vademecum advocatuur 2003]


  WESTERLAKEN H. , geboren 1940
  Commissaris Stena Line (Holland) Holding B.V.
  De heer Westerlaken heeft voorheen directiefuncties bekleed bij Axel Johnson Steel.
  Gok was hij directeur van Center Parcs NV, waar hij van 1991 tot en met 1996 zitting had in de raad van bestuur.


  WESTERLO M.J.P.M. van de
  Advocaat bij De Rijk c.s. ; beŽdiging 1993
  Postbus 213 , 5700 AE Helmond
  Tel 0492-538570 , fax 0492-527815
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij De Rijk Advocaten
  [vademecum advocatuur 2003]
  Advocaat bij De Rijk Van de Westerlo Advocaten
  www.derijkvanderwesterlo.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESTERMAN K. , geboren jan 1955
  NLRM 87 88/89 90 91 92
  Raio 3 dec 1979
  Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 3 apr 1986
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Utrecht 12 okt 1990


  WESTERMAN P.W.P. ; Mw.
  Advocaat bij Nauta Dutilh ; beŽdiging 1996
  Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
  Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Ploum Lodder Princen
  Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
  Tel 010-4406485 , fax 010-4406477
  pcorbet@plp.nl
  www.plp.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESTERMANN - De HAIME F. , geboren nov 1918 ; Mw.
  NLRM 80 87
  Werkzaam bedrijfsleven Koog e.d.Zaan jul 1961
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 31 dec 1971
  Rechter rechtbank Maastricht 14 feb 1976
  Raadsheer Hof Den Bosch 11 jul 1985


  WESTERMANN J.A. , geboren nov 1947 ; Dhr.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Advocaat en Procureur te Rotterdam
  Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 21 mei 1984
  Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 24 sep 1985
  Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 24 sep 1985
  Kantonrechter Den Haag 13 mrt 1991
  Vice-president Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
  NU Den Haag Rechtbank Vice-President
  TEVENS
  Geen bijbanen
  TEVENS [juli 2003]
  Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


  WESTERMANN J.C.
  Advocaat bij Clifford Chance ; beŽdiging 1995
  Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
  kees.westermann@cliffordchance.com


  WESTERMANN - van ROOYEN M.L. , geboren jan 1951 ; Mw.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Rotterdam 14 okt 1974
  Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 28 jan 1981
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 jan 1981
  Rechter rechtbank Rotterdam 5 jul 1992
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 2 mei 1988
  Raadsheer Hof Amsterdam 1 dec 1989
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 okt 1992
  Vice-President Hof Amsterdam 26 februari 1999
  NU
  Amsterdam Vice-president Hof
  Amsterdam Hof Raadsheer ; hoofdfunctie
  Rotterdam rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lid van de onafhankelijke Adviescommissie van de gemeente Rijnwoude (onbetaald)
  Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
  1. Lid van de Onafhankelijke Adviescommissie van de gemeente Rïjnwoude (onbetaald)
  INFO
  Citaat uit het IRM-rapport. (Zie www.sdnl.nl/irm.htm)
  " Twee van de drie raadsheren van het Hof ( meervoudige kamer ) in Amsterdam, Mr.
  W.A.M. van Schendel en mevrouw Mr. M.L. Westermann - van Rooyen, verschoonden
  zich niet als rechter in een hoger beroepprocedure, waarin de advocaat van de ene partij
  wederom Mr. F.H.A. Arisz was, terwijl dezelfde Mr. Arisz in een andere hoger
  beroepprocedure hiervoor met dezelfde twee raadsheren óók Raadsheer was en dus géén
  advocaat, door tóch als rechter op te treden.
  De procedure, waarin Mrs. van Schendel, Westermann-van Rooyen en Arisz de drie
  raadsheren waren, is :
  -- C.Koelman tegen BUMA enz. ; Uitspraak d.d. 25-2-93.
  De procedure, waarin Mr. Arisz advocaat was en Mrs. van Schendel en Westermann-van Rooyen
  de raadsheren waren, is :
  -- F.M.Bevers tegen AMEV Schadeverzekering N.V. ; Uitspraak d.d.20-1-94.
  Het Hof deed in deze procedure ten voordele van de kliŽnt van Mr. Arisz uitspraak.
  Einde citaat.


  WESTEROUEN van MEETEREN C.A. , geboren jan 1926
  NLRM 71 80 87 88/89 90 94
  Advocaat en procureur te Den Haag en Utrecht 1952
  Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 29 apr 1963
  Kantonrechter Utrecht 10 aug 1970
  Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 29 dec 1969
  Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 20 aug 1991


  WESTEROUEN van MEETEREN F.M.
  Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden
  Eerste Voorzitter van het Hof van Discipline van 1959 tot 1966


  WESTEROUEN van MEETEREN G.N. , Gijsbert Nicolaas, Gijs , geboren 06-10-1935 te Batavia
  Was 40 jaar verbonden aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, laatstelijk als Ambassadeur bij de Heilige Stoel, Vaticaanstad
  Officier in de Prde van Oranje Nassau
  Drager van het Grootkruis van de Pius-Orde van de Heilige Stoel
  INFO
  Woonplaats Den Haag
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
  INFO
  Overleden 27 mei 2002 te Königswinter [NRC 1 juni 2002]


  WESTEROUWEN van MEETEREN - TOL A. ; Mw.
  Ministerie van FinanciŽn, Diensten, Directie Domeinen, Afdeling Beleid Wnd hoofd


  WESTERS A.A.
  Advocaat bij Overes advocaten ; beŽdiging 1997
  Postbus 1280 , 9701 8G Groningen
  Tel 050-3140840 , fax 050-3128112
  overes.advocaten@wxs.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2003]
  info@overesadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESTERTHOF M.A.
  Advocaat bij Marxman advocaten ; beŽdiging 2002
  Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
  Tel 033 4508000 , fax 033 4555525
  westerhof@marxman.nl
  [vademecum Advocatuur 2003]


  WESTERVAARDER M.I. ; Mw.
  Advocaat bij Dorhout c.s. Advocaten ; beŽdiging 2001
  Postbus 1658 , 9701 BR Groningen
  Tel 050 3140640 , fax 050 3144672
  m.i.westervaarder@dorhout.nl
  [vademecum Advocatuur 2003]
  www.dorhout.nl
  [vademecum Advocatuur 2004]


  WESTERVELD A. , geboren apr 1936
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
  Werkzaam bedrijfsleven 1958
  Werkzaam onderwijs, leraar V.W.O. 1962
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 9 okt 1979
  Rechter rechtbank Leeuwarden 23 apr 1980
  Vice-President rechtbank Leeuwarden 8 mei 1987


  WESTERVELD B.W.
  Advocaat bij Knopper c.s. ; beŽdiging 1993
  Advocaat bij Knopper advocaten
  Prins Hendriklaan 25 , 5707 CJ Helmond
  Tel 0492-543093 , fax 0492-532985
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2003]
  Advocaat bij Knopper & Rijk advocaten
  www.knopper-rijk.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESTERVELD G.J. van , geboren augustus 1960
  NLRM 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 30 juni 1999
  NU Check
  [mei 2000] Zutphen
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat bij De MulZegger ; beŽdiging 1986
  Postbus 1008 , 6501 BA Nijmegen
  Tel 024-3225370 , fax 024-3240678
  advocaten@dmz.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2003]
  www.dmz.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
  Penningmeester van de Stichting Behoud Bos Berg en Dal
  Penningmeester van de Stichting BedrJijfsschaak Arnhem
  Adviseur van Bouwbedrijf BOVIA te Vught


  WESTERVELD M.
  Advocaat bij Bos en Lommer advocaten ; beŽdiging 1991
  Postbus 56920 , 1040 AX Amsterdam
  Tel 020-5816969 , fax 020-6864725
  mwesterveld@bosenlommeradvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2003]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESTERVELD M. ; Mw.
  NLRM 93 94 95 96 97 98
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 18 dec 1989
  NU Check
  Rotterdam rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Universitair docent bij de Universiteit Utrecht
  TEVENS
  Lid van de werkredactie van RSV
  NB
  Niet meer vermeld in NLRM 99/00


  WESTERWOUDT L.A.L.
  Advocaat bij Pesman advocaten ; beŽdiging 1999
  Postbus 5037 , 2000 CA Haarlem
  Tel 023-5300444 , fax 023-5300402
  lodewijk.westerwoudt@pesman.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  lwesterveld@pesman.nl
  www.pesman.nl
  [vademecum advocatuur 2003]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESTGEEST Zie WASSENAER - WESTGEEST T.M. van , geboren mei 1959 ; Mw.


  WESTHOFF J. , geboren jan 1946
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Advocaat en Procureur te Amsterdam
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 aug 1983
  Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Amsterdam 10 aug 1989
  Rechter rechtbank Amsterdam 24 apr 1991
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 16 jun 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 16 jun 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 16 jun 1992
  Kantonrechter Amsterdam 6 jan 1994
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 feb 1994
  NU
  Haarlem rechter-plaatsvervanger
  Amsterdam rechter-plaatsvervanger
  Utrecht rechter-plaatsvervanger
  Amsterdam kantonrechter
  TEVENS
  Lid Algemeen Bestuur Vereniging voor Rechtshulp


  WESTHOFF M.J. ; Mw.
  Advocaat bij Westhoff van den Brom ; beŽdiging 1971
  Advocaat bij Westhoff advocaten
  Van Ostadestraat 309 , 1074 VV Amsterdam
  Postbus 51192 , 1007 ED Amsterdam
  Tel 020-6644046 , fax 020-6649320
  [vademecum advocatuur 2001]
  m.westhoff@westhoff.nl
  [vademecum advocatuur 2003]
  [vademecum advocatuur 2004]
  INFO
  Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
  Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
  Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
  tel 020 6684069 , fax 020 6684371
  bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
  www.clarawichmann.nl
  Subgroep: seksueel geweld
  Specialismen: seksueel geweld, schadevergoeding. arbeid, sociale zekerheid, gelijke
  behandeling, familierecht. vreemdelingenrecht, ambtenaren


  WESTHUIS A.
  Ministerie van FinanciŽn, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastindienst/Ondernemingen, Winterswijk, Hoofd


  WESTHUIS W.H. , geboren jul 1946
  NLRM 95 96 97 98 99/00
  Senior beleidsmedewerker Directie Ontwikkeling Rechtspleging , Ministerie van Justitie
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 21 apr 1994
  Rechter rechtbank Zutphen 1 sep 1995
  Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 16 nov 1995
  Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 16 nov 1995
  Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 16 nov 1995
  Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 16 nov 1995
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 16 nov 1995
  NU
  Zutphen rechter
  Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
  Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
  Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
  Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
  Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lid Bestuur Stichting Welzijn Zutphen
  Lid beleidscommissie SOW gemeente Warnsveld Martinuskerk
  19 aug 1997
  TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
  Lid ledenraad NVvR
  Lid beleidscommissie SOW, gemeente Warnsveld
  Voorzitter van commissie van toezicht J.J. Rentray


  WESTINGA D.
  Notaris te Hoogeveen , arrondissement Assen
  Postbus 331 , 7900 AH Hoogeveen


  WESTMAAS J.C.
  Advocaat bij Westmaas Bosma advocaten ; beŽdiging 1980
  Postbus 155 , 8250 AD Dronten
  Tel 0321-315554 , fax 0321-314311
  j.westmaas@web-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESTPALM van HOORN N.J. ; Jhr.
  Oud Vice-Voorzitter RvB Nationale Nederlanden
  INFO
  Lid van de Haagsche Schouw 1997
  Zie h-schouw.htm
  Zie kolya.htm


  WESTPHAL M.
  Advocaat bij Adelmeijer Hoyng advocaten ; beŽdiging 1994
  Postbus 293 , 6400 AG Heerlen
  Advocaat bij AD REM advocaten ; beŽdiging 1994 en 2003
  Dolomiet 17 , 5629 HA Eindhoven
  Tel 040-2481576 , fax 040-2481579
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESTRA - ADEMA A. ; Mw.
  Rechten 1943
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Eindhoven


  WESTRA G.A. , Gabe
  Kandidaat Deurwaarder
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Woerden


  WESTRA van HOLTHE J.H. , geboren 03-07-1928
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Aangekomen in Leiden 1954 rechten , Corpslid
  examenjaar 1961
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 20 mrt 1973
  Werkkring Assen, woonplaats Assen, datum van de benoeming 01 mrt 1971, datum van defungeren
  01 aug 1994.
  NU
  Assen rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  TEVENS
  Oud-notaris


  WESTRA M. ; Mw.
  Advocaat bij Schuth c.s. advocaten & Belastingkundigen ; beŽdiging 2000
  Postbus 218 , 9400 AE Assen
  Tel 0592-300555 , fax 0592-300580
  schuthcs@hetnet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESTRENEN M.G. van
  Advocaat bij Aberson Dingemans ; beŽdiging 1993
  Postbus 1089 , 3600 EB Maarssen
  Advocaat bij Houtsmuller Boitelle
  Postbus 2530 , 1200 CM Hilversum
  Tel 035-6230750 , fax 035-6280268
  [vademecum advocatuur 2001]
  advocaten@houtsmuller-boitelle.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESTRIK S.Y. ; Mw.
  Advocaat bij Kupperman van der Wiel & Co. ; beŽdiging 1999
  Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
  Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
  s.westrik@kupwiel.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Kupperman van der Wiel advocaten
  www.kupwiel.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WESTROP A.J.W. van
  Advocaat bij Vorstman advocaten ; beŽdiging 1991
  Van Eeghenstraat 68 , 1071 GK Amsterdam
  Tel 020-6762121 , fax 020-6640664
  [vademecum advocatuur 2001]


  WESTSTEIJN J.M. , geboren okt 1952
  NLRM 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 23 jul 1993
  HOOFDFUNCTIE
  Ministerie VW, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland, Hoofdafdeling Verkeer en Vervoer en
  Bestuur, Bestuur, Srategie en Facet, hoofd
  TEVENS
  Geen opgave in Zwolle gevonden


  WESTSTRATE M.H.L.


  WESTSTRATE M.H.L.
  Advocaat bij Nuijten van De Weerdt ; beŽdiging 1991
  Postbus 434 , 3130 AK Vlaardingen
  Tel 010-4601460 , fax 010-4355893
  mhlweststrate@nuijtenvandeweerdt.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Koningin Wilhelminahaven ZZ 21 , 3134 KG Vlaardingen
  Tel 010-4341059 , fax 010-2328384
  weststrate@per.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WETELING N.M. ; Mw.
  Advocaat bij Daemen-Geraedts advocaten ; beŽdiging 1999
  Postbus 48 , 6440 AA Brunssum
  Tel 045-5257300 , fax 045-5270900
  daemgera@xs4all.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij van Asperen Advocaten
  Stationsweg 14 a , 5211 TW Den Bosch
  Tel 073-6139242 , fax 073-6126242
  denbosch@vanasperenadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WETERING F.H.J.
  Jaarverslag Achmea Groep 1999;
  Lid van de Raad van Afgevaardigden van de Stichting PVF Nederland


  WETERING G.C. van de ; Mw.
  Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beŽdiging 1997
  Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
  ssmd@stibbe.nl
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
  Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
  Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
  gvandewetering@dbbw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Norton Rose advocaten
  Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
  Tel 020-4629300 , fax 020-4629333
  gesina.vandewetering@nortonrose.com
  www.nortonrose.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WETERING W. van de , geboren dec 1951
  NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 21 nov 1990
  NU
  Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Enschede ; kantoor Kienhuis advocaten ; beŽdiging 1978
  info@kienhuis.nl
  Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen
  Postbus 109 , 7500 AC Enschede
  Tel 053-4804230 , fax 053-4804296
  w.vd.wetering@kienhuishoving.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  Lid van de Rotary
  Commissaris van Gram Nedreland BV. te Almelo
  Commissaris van woningstichting Sint Joseph te Hengelo
  Voorzitter van de Enschede Scholenvereniging
  Secretaris van de vereniging De Grote SociŽteit te Enschede


  WETERING W.G.H. van de
  Advocaat bij Meijer c.s. ; beŽdiging 1994
  Scheveningseweg 50 , 2517 KW Den Haag
  Advocaat bij Rembrandtkade 106 , 2282 XC Rijswijk
  Tel 070-3368548 , fax 070-3368614
  wetering.advocaat@worldonline.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WETERINGS W.C.T.
  Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beŽdiging 2003
  Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
  Tel 010-2240142 , fax 010-2240013
  wim.weterhw@nautadutilh.com
  www.nautadutilh.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WETTER P.W. van
  Advocaat bij Klopstra c.s. advocaten ; beŽdiging 1992
  Postbus 288 , 9500 AG Stadskanaal


  WETTUM W.C.B. van
  Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beŽdiging 1995
  Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
  w.c.b.van.Wettum@bakernet.com
  Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Baker & McKenzie ; beŽdiging 1990 en 1995
  Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
  willem.c.b.van.wettum@bakernet.com
  www.bakernet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WETZELS I.O.D.V. ; Mw.
  Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beŽdiging 1998
  Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
  Tel 030-2121625 , fax 030-2121164
  i.wetzels@cmsderks.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
  Tel 030-2121645 , fax 030-2121165
  www.cmsderks.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WETZELS K.A.J.M. , geboren mei 1959 ; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Zutphen 1 sep 1985
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 20 aug 1991
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 feb 1993
  Officier arrondissementsparket Den Bosch 1 januari 2000
  NU
  Zutphen parket arrondissementsofficier van Justitie
  TEVENS
  Bestuur Stichting Nederlandsche Mettray te Eefde (Mettrayweg 25 7211 LC Eefde)
  19 aug 1997


  WETZELS P.J. , Peter ; Dhr.
  Jurist PNEM
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Vorstenbosch


  WETZELS W.H.M. , geboren dec 1928
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Werkzaam bij verzekeringsmij. 1 jun 1955
  Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 27 okt 1956
  Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1957
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 4 mei 1962
  Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 7 apr 1971
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1972
  Advocaat-generaal Hof Den Bosch 5 jan 1977
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 jan 1989
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 jul 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
  NU
  Den Bosch rechter-plaatsvervanger
  Breda rechter-plaatsvervanger
  Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  TEVENS
  Geen bijbanen
  04 jun 1997


  WETZELS W.J.J , geboren apr 1955
  NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 21 mrt 1990
  Kantonrechter Rotterdam 6 jan 1992
  NU
  Rotterdam kantonrechter
  TEVENS
  Plaatsvervangend Voorzitter van de Comm. Bezwaar en Beroep van de Raad voor
  Rechtsbijstand te Den Haag (b)
  Lid van de Klachtencomm. van de rechtskundige Dienst FNV. te Utrecht (b)
  Plaatsvervangend Voorzitter van de Permanente Geschillencomm.FNV.en Basis-CAO-
  Bonden te Utrecht (b)
  Plaatsvervangend Lid van de Klachtencomm.FNV.Dienstenbond te Woerden (reis- en andere kosten
  voor vergoeding)


  WETZELS W.M.J.
  Advocaat bij van Oppen & Wetzels ; beŽdiging 1977
  Postbus 505 , 6400 AM Heerlen
  Advocaat bij Walram advocaten
  Postbus 123 , 6130 AC Sittard
  Tel 046-4517751 , fax 046-4523255
  [vademecum advocatuur 2001]


  WEUSTEN B.P.M. , geboren mei 1948 ; Mw.
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Advocaat en Procureur te Nijmegen
  Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 25 feb 1988
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 25 feb 1988
  Rechter rechtbank Zutphen 1 jun 1990
  Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 3 jul 1990
  Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 3 jul 1990
  Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 3 jul 1990
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 3 jul 1990
  Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
  Vice-President rechtbank Zutphen 23 februari 1999
  Kantonrechter Arnhem 28 januari 2000
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 21 maart 2000
  NU
  Rechtercommissaris
  Zutphen rechter
  Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
  Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
  Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
  Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
  Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
  Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie II Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost
  Voorzitter van de KC ongewenste intimiteiten van de Hogeschool Gelderland
  19 aug 1997
  Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie II , de Raad voor de Kinderbescherming ,
  Directie Oost , plaatsvervangend Voorzitter [SAL 2000]
  TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
  Plaatsvervangend Voorzitter van de klachten commissie
  Raad voor de kinderbescherming
  Voorzitter klachtencommissie politie-optreden regio Gelderland-Zuid
  Lid commissie van toezicht HvB Lunette Zutphen
  Voorzitter commissie van toezicht de Kruisberg Doetinchem
  Voorzitter klachtencommissie van het Isendoorn College te Zutphen


  WEVER L. , geboren aug 1936
  NLRM 88/89 90
  Voorzitter Huurcommissies Venlo, Roermond, Sittard, Heerlen en Maastricht
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 4 nov 1987


  WEVERINK - BERKHOUT C.M. , geboren okt 1963 ; Mw.
  NLRM 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1988
  Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 apr 1994
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 apr 1994
  Rechter rechtbank Amsterdam 19 dec 1995
  NU
  Amsterdam rechter
  TEVENS
  Geen bijbanen


  WEVERS R.J.
  Advocaat bij Pasma advocaten ; beŽdiging 1995
  Postbus 124 , 8700 AC Bolsward
  Tel 0515-574696 , fax 0515-575062
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Bogaerts en Groenen advocaten
  Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
  Tel 0411-675533 , fax 0411-684895
  wevers@bogaertsengroenen.nl
  www.bogaertsengroenen.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEVERS W.A.J.
  INFO
  Woonplaats Den Haag
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


  WEVERWIJK A. van ; Ing.
  Advocaat bij Wijn en Stael ; beŽdiging 1997
  Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht
  Advocaat bij van Weverwijk advocaat & procureur
  Postbus 119 , 4190 CC Geldermalsen
  Tel 0345-570883 , fax 0345-570757
  [vademecum advocatuur 2001]
  Prins van Oranjestraat 11 , 4191 GL Geldermalsen
  Tel 0345-570883 , fax 0345-570757
  weverwijk@ixs.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEYDEN C.H.A. van der ; Mw.
  Advocaat bij Houthoff advocaten ; beŽdiging 1994
  Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
  cweyden@houthoff.nl
  Advocaat bij Houthoff Buruma
  Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
  Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
  cweyden@houthoff.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Narton Rose advocaten
  Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
  Tel 020-4629300 , fax 020-4629330
  cecilia.vanderweyden@nortonrose.com
  www.nortonrose.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEYDEN R.P.M. van der
  Notaris te Druten , arrondissement Arnhem
  Postbus 4 , 6650 AA Druten


  WEYERS C.A.M. ; Mw.
  Rechten 1967
  Juridisch Medewerkster , Ministerie van VROM
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


  WEYERS E.J.J.M. , geboren jun 1962
  NLRM 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 28 dec 1993
  Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 1 mrt 1995
  Rechter rechtbank Zutphen 21 jun 1995
  Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 16 nov 1995
  Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 16 nov 1995
  Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 16 nov 1995
  Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 16 nov 1995
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 16 nov 1995
  Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 10 november 1999
  NU
  Zutphen rechter
  Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
  Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
  Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
  Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
  Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Secretaris kinderdagverblijf Poespas te Nijmegen (Oudercommissie ; onbezoldigd)
  19 aug 1997
  TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
  Voorzitter Medezeggenschapsraad Montessorischool Nijmegen


  WEYMAR D.J.M.M. ; Mw.
  Advocaat bij Adv. kantoor Nadaud ; beŽdiging 1994
  Koperstraat 2a , 6291 AJ Vaals


  WEZEL D.R.E. van ; Mw.
  Advocaat bij Jansen c.s. ; beŽdiging 1994
  Postbus 3373 , 4700 CJ Roosendaal
  jansencs@tref.nl
  Advocaat bij Vreijling & Beijsens advocaten
  Postbus 69 , 4700 AB Roosendaal
  Tel 0165-560036 , fax 0165-533530
  vbrsd@xs4all.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Haans.Beijsens advocaten
  Tel 0165-592000 , fax 0165-592072
  wezel@haansbeijsens.nl
  www.haansbeijsens.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEZEL J.E.M.G. van ; Mw. Drs.
  NLRM 98
  Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1997
  Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-12-2002
  Gerechtsauditeur Rechtbank Den Haag van 01-12-2002
  NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS [juli 2003]
  Secretaris College van Beroep voor de Examens Hogeschool Leiden van 01-01-2001
  Lid Oudercommissie Kinderopvang te Rijswijk van 01-01-2003


  WEZEL M.P.H. van
  Advocaat bij Louwerse van der Velde & van Boom ; beŽdiging 2000
  Postbus 13273 , 3507 LG Utrecht
  Tel 030-2733122 , fax 030-2735311
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WEZEMAN J.B. ; UHD
  Universiteit Utrecht
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
  Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
  Disciplinegroep Privaatrecht
  Privaatrecht
  j.wezeman@law.uu.nl


  WEZENBEEK L.A.C.M. van ; Dhr. Drs.
  Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 21-09-2001
  NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Nederlands en Europees octrooigemachtigde Vereenigde te Den Haag
  TEVENS [juni 2003]
  Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


  WEZENBEEK - GEUKE M.G. ; Mw.
  Advocaat bij Nauta Dutilh ; beŽdiging 1986
  Terhulpsesteenweg 17716 , 1170-Brussel , BelgiŽ
  Tel 0032-26730007 , fax 0032-26722854
  ritawezenbeekgeuke@nautadutilh.be
  [vademecum advocatuur 2001]


  WHITEROD M.T.N. ; Mw.
  Advocaat bij van Zelm c.s. ; beŽdiging 2002
  Postbus 14125 , 3508 SE Utrecht
  Tel 030-2331347 , fax 030-2315491
  vanzelmcs@vanzelmlaw.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIARDA F.J. ; Dhr.
  Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 14-03-2003
  NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Senior beleidsmedewerker Ministerie van FinanciŽn te 's-Gravenhage
  NU Den Haag Rechtbank
  TEVENS [juli 2003]
  Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


  WIARDA G.J. , geboren sep 1906
  NLRM 71
  Advocaat en Procureur Rotterdam 1929
  Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Amsterdam 21 apr 1932 tot 1 mei 1945
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 nov 1934
  Rechter rechtbank Amsterdam 15 aug 1944
  Hoogleraar Rijks Universiteit Utrecht 12 jun 1947
  Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 11 aug 1950
  Vice-President Hoge Raad der Nederlanden 27 dec 1968


  WIARDA H.J. ; Mw.
  Advocaat bij Bronsgeest Deur advocaten ; beŽdiging 2002
  Postbus 75547 , 1070 AM Amsterdam
  Tel 020-3053333 , fax 020-3053330
  h.wiarda@bd-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIARDA H.S. ; Dhr.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Advocaat en procureur te Utrecht
  Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 3 apr 1963
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 apr 1985
  Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 28 december 1998
  Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 28 december 1998
  Vice-president Rechtbank Den Haag van 27-02-2002
  NU Den Haag Rechtbank Vice-President
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Utrecht ; kantoor van Benthem & Keulen ; beŽdiging 1972.Lid van de maatschap.
  Advocaat bij van Benthem & Keulen - advocaten ; beŽdiging 1972
  Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
  Tel 030-2595552 , fax 030-2595503
  hwiarda@vbk.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  TEVENS
  Deken van de Orde in Utrecht (al geruime tijd niet meer volgens Keulen Griffier Hof van Discipline
  in augustus 1998)
  Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA ; Burgerlijk Recht
  TEVENS [juli 2003]
  Secretaris stichting nationaal museum van speelklok tot pierement te Utrecht
  Voorzitter raad van beroep Kon. Ned. Mij. tot bevordering der geneeskunst te Utrecht
  Lid college van regenten Winter-Heinsius Stichting te Utrecht
  Lid college van afgevaardigheden Nederlandse Orde van advocaten
  Lid adviescommissie burgerlijk recht Nederlandse Orde van advocaten


  WIARDA J.
  Kropschef Politie Haaglanden; opgevolgd door BOUMAN, G.L.
  [augustus 2003]
  Benoemd tot Politieprojectleiderschap EU ten behoeve van het Nederlands EU-voorzitterschap.


  WIARDA J. , geboren sep 1916
  NLRM 71 80
  Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 27 aug 1942
  Ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 8 dec 1945
  Substituut-officier van Justitie arrondissement Haarlem 18 dec 1956
  Officier van Justitie arrondissement Alkmaar 8 dec 1967
  Advocaat-generaal Hof Leeuwarden 23 feb 1971
  Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Leeuwarden 6 okt 1976


  WIARDA J. , geboren 24-12-1940 ; Dhr.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 26 aug 1980
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
  NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
  TEVENS [juli 2003]
  Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
  INFO
  Woonplaats Bilthoven
  Lid van de litteraire sociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WIARDA J. ; Prof.
  NLRM 71 80
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 20 jul 1957


  WIARDA J.A. , geboren aug 1943
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 14 apr 1987
  Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 1 mei 1987
  Auditeur-militair-plaatsvervanger Militair krijgsraad Buitenlandse Landmacht en Mobiele krijgsraad
  Buitenlandse Luchtmacht 16 nov 1987
  Substituut-auditeur-Militair arrondissementskrijgsraad Arnhem en Mobiele Krijgsraad Buitenlandse
  Luchtmacht 24 aug 1988
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Arnhem 17 dec 1990
  Adv.-gen. ressortsparket Arnhem 1 juni 1998
  NU
  Arnhem parket
  TEVENS
  Geen opgave van bijbanen gevonden
  okt 1997


  WIARDA J.J. , geboren mei 1944
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 nov 1984
  NU
  Amsterdam rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving Ca Sector Strafrecht en
  Sanctierecht 1995-1996, Raadadviseur
  Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand,
  Directie Wetgeving, Sector Strafrecht en Sanctierecht, Raadadviseur [SAL 2000]
  TEVENS
  Secretaris Stichting tot Steun van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum Den Haag
  Lid Bestuur Stichting Tot Steun van de Vrije Jeugdkerk en kerkkampen
  Lid bestuur aktieclub Vereniging de Hereeniging


  WIARDA S.Z. ; Mw.
  Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beŽdiging 1992
  wiarda@arnhem.dirkzwager.nl
  Advocaat bij Dirkzwager/De Vijf Zuylen advocaten
  Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
  Tel 026-3538318 , fax 026-3538359
  wiarda@arnhem.dirkzwager.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2003]


  WIARDA W.D.T.D. , geboren jan 1943
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 14 apr 1983
  Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 4 mrt 1988
  NU
  Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te A'dam ; kantoor Nauta Dutilh ; beŽdiging 1971
  Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
  willem.wiarda@nautadutilh.com
  Tel 020-5414646 , fax 020-5414657
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij NautaDutilh N.V.
  willem.wiarda@nautadutilh.com
  www.nautadutilh.com
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  AdvocaatLid van de Raad van Discipline te Amsterdam


  WIBAUT - SCHREURS R.A.M.L. , geboren feb 1931 ; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  T.H. te Eindhoven 1969
  Waarnemend griffier rechtbank Roermond 1977
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 13 mei 1980
  Rechter rechtbank Roermond 30 mrt 1982
  Raadsheer Hof Den Bosch 13 sep 1990
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 mrt 1996
  NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  TEVENS [maart 2003]
  Niet meer te vinden ; zal wel met pensioen zijn.


  WIBAUT V.H.M. , Vincent ; Dhr.
  Advocaat Prinsen van der Put advocaten ; beŽdiging 1984
  Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
  Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
  Tel 040-2977377 , fax 040-2433033
  vwibaut@akd.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 040-2345600 , fax 040-2345620
  www.akd.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Eindhoven


  WIBBENS H.


  WIBBENS S.S.H.
  Advocaat bij Rasker Duvekot & Wibbens ; beŽdiging 1982
  Herengracht 503 , 1017 BV Amsterdam


  WIBIER R.M.
  Advocaat bij Allen & Overy ; beŽdiging 2000
  Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
  Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
  reinout.wibier@allenovery.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.allenovery.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WICHERN W. ; Mw.
  Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beŽdiging 1997
  Postbus 210 , 7200 AE Zutphen
  info@nysingh.nl
  Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen
  Postbus 109 , 7500 AC Enschede
  Tel 053-4804200 , fax 053-4804299
  w.wichern@kienhuishoving.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.kienhuishoving.nl
  [vademecum advocatuur 2003]
  Niet in VAD 2004


  WICHERS HOETH J.G.
  Advocaat bij Postbus 53201 1007 RE Amsterdam ; beŽdiging 1977
  Tel 020-6714999 , fax 020-6718667
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Kooman Wichers Hoeth en de Wit
  De Lairessestraat 156 , 1075 HL Amsterdam
  Tel 020-6714999 , fax 020-6718667
  [vademecum advocatuur 2004]


  WICHERS HOETH L.
  NLRM 71 80 87 88/89
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mei 1966
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 dec 1976


  WICHERS HOETH W.J.A.
  Advocaat bij Hovius Wichers Hoeth ; beŽdiging 1980
  Postbus 1380 , 8001 BJ Zwolle
  Tel 038-4216626 , fax 038-4219807
  [vademecum advocatuur 2001]
  wjawichershoeth@wxs.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WICHMAN H.H.J.
  Notaris te Waddinxveen , arrondissement Den Haag
  Kantoor Meulen , Vd. , Koek & Wichman ; Waddinxveen


  WICHMAN J.F.
  Notaris te Lichtenvoorde , arrondissement Zutphen
  Kantoor Hardick & Wichman Notarissen ; Lichtenvoorde


  WIDDEN G.J.M. van (1999) ; Prof. Dr.
  Universiteit van Amsterdam
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
  Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
  Tel 020 525344 , fax. 020 52534595
  Hoogleraar vergelijkend staatsrecht
  NB
  Niet in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU


  WIDDERSHOVEN R.J.G.M. (1998 Utrecht) ; Prof.
  Universiteit Utrecht
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
  Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
  Disciplinegroep Staats- en Bestuursrecht
  Bijzonder Hoogleraar Europees Bestuursrecht/Transnationaal bestuursrecht
  Achter St. Pieter 200 , 3512 HT Utrecht
  r.widdershoven@law.uu.nl


  WIDT J.C.M. de
  Advocaat bij Kramer Bijkerk & Steenberghe ; beŽdiging 1996
  Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht


  WIDT L. de ; Mw.
  Advocaat bij van der Sijs De Vlieger & Holsbrink ; beŽdiging 1999
  Postbus 126 , 7500 AC Enschede
  Tel 053-4340699 , fax 053-4341799
  info@advocatensvh.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Camping & Luiten
  Boompjes 27-29 , 7607 HE Almelo
  Tel 0546-819900 , fax 0546-826347
  lamping-luiten@interstroom.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIEBERDIMK - SOHNLEIN A.G. ; Mw.
  Rechten 1947
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Eindhoven


  WIEBERDINK A.Y. , geboren 5 april 1917 te Goor , Ate Ynze
  Oud-Secretaris Centraal Verbond Houtindustrie
  Oud-directeur GAK Friesland
  INFO
  Overleden 3 februari 2001 te Goor [NRC 5 feb 2001]


  WIEBERDINK G.J.
  Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
  Bezuidenhoutseweg 231, 2594 AM Den Haag


  WIEBERDINK S. ; Mw.
  Advocaat bij Advokatenkantoor Wieberdink & Vermolen
  Kenaupark 24 , 2011 MT Haarlem
  Advocaat bij Postbus 1156 , 2001 BD Haarlem ; beŽdiging 1981
  Tel 023-5319094 , fax 023-5315527
  [vademecum advocatuur 2001]
  Als advocate werkzaam in het Familierecht
  Advocaat bij Wieberdink & Grapperhaus
  [vademecum advocatuur 2004]
  INFO
  Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
  Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
  Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
  tel 020 6684069 , fax 020 6684371
  bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
  www.clarawichmann.nl
  Subgroep
  Specialismen: arbeid, strafrecht, pers- en familierecht


  WIEBES J.G.
  Advocaat bij Meeuwis advocaten ; beŽdiging 1999
  Postbus 293 , 8250 AG Dronten
  Tel 0321-317247 , fax 0321-318920
  [vademecum advocatuur 2001]
  meeuwis.advocaten@zonnet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIEBOSCH R.J.
  Advocaat bij Seunke & Welschen ; beŽdiging 1977
  Postbus 344 , 2000 AH Haarlem
  Tel 023-5319576 , fax 023-5315491
  wiebosch@seunke-welschen.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  wiebosch@seunke-welschen.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIECHEM P.J.C.
  Regiopolitie Brabant-Noord, Stafbureau Korpsleding, beleidsmedewerker.
  Kwalijke prutser die probeert met trucs klachten onder te schoffelen.
  Beleidsmedewerker Stafbureau Korpsleiding Politie Brabant-Noord


  WIECHERS H.M. ; Mw.
  Advocaat bij van Rijssen & Schuldink ; beŽdiging 2000
  Postbus 516 , 8000 AM Zwolle
  Tel 038-4530340 , fax 038-4530241
  hwiechers@vanrijssenschuldink.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Schuldink advocaten
  hwiechers@schuldink.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIECHERS R. , Roel ; Dhr.
  Kandidaat-notaris
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Losser


  WIEDIJK A.M.
  Advocaat bij Holland van Gijnen advocaten en notarissen
  Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
  Tel 020-5497373 , fax 020-6429013
  nlwiedijk@ey.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Donahue & Partners LLP ; beŽdiging 1999
  Times Square 5 , New York N.Y. 10036 , USA
  Tel 001-2127735207 , fax 001-2127738814
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIEFKERS Zie van den ENDE - WIEFKERS J.B.A. , geboren nov 1943 ; Mw.


  WIEGAND - 't HART S. ; Mw.
  Rechten 1951
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Dordrecht en Gorinchem


  WIEGANT C.F.J. , geboren juni 1981
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 augustus 1998


  WIEGEL A.M. ; Mw.
  INFO
  Woonplaats Den Haag
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WIEGEL E. , geboren aug 1924
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
  Waarnemend griffier Hof Amsterdam 1978
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Asterdam 11 sep 1979
  Raadsheer Hof Amsterdam 24 mrt 1980
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 13 jul 1987
  Vice-president Hof Amsterdam 2 apr 1991


  WIEGMAN H.A.M. ; Mw.
  Fiscaal Recht 1991
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Delft


  WIEGMAN P.J. , geboren aug 1953
  NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
  Advocaat en Procureur te Utrecht
  Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 2 apr 1993
  Kantonrechter Rotterdam 1 okt 1994
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 5 maart 1999
  NU
  Rotterdam kantonrechter
  TEVENS
  Voorzitter geschillencomm.woningbouwcorporatie Stichting BoEx te Utrecht (vergoeding f.1500,--
  per jaar)
  Plaatsvervangend Voorzitter klachtencomm.woningbouwcorporatie Stichting Het Woningbedrijf te
  Utrecht
  Docent curcus Huurrecht PAO Universiteit Utrecht te Utrecht (b.ong.f.450,-- per uur incl.
  voorbereiding etc.)
  Docent curcus Buitengerechtelijke Incassokosten en Incassoprocedures EUR te Rotterdam (b.f.
  463,60 inc.reiskosten)
  (Vermoedelijk nog in 1997) Lid werkgroep woonrecht van het Nederlands Instituut voor de
  Ruimtelijke Ordening en Volkhuisvesting (b)


  WIEGMAN V. ; Mw.
  Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beŽdiging 2002
  Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
  Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
  vwiegman@akd.nl
  www.akd.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIEKAMP G.A.H. ; Mw.
  Advocaat bij Wiekamp & Dill ; beŽdiging 1988
  Postbus 360 , 3340 AJ H.I. Ambacht
  Tel 078-6819555 , fax 078-6818701
  [vademecum advocatuur 2001]
  info@wielcampendill.nl
  www.wielcampendill.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIEKART G.J.A.
  Advocaat bij Warvers van Otterloo Sandberg ; beŽdiging 1998
  Postbus 53027 , 1007 RA Amsterdam
  Ted. 020-6732804 , fax 020-6718246
  [vademecum advocatuur 2001]
  gjaW@wvos.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIEKERAAD C.C.H.
  Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beŽdiging 1999
  Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
  Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
  c.c.h.wiekeraad@nysingh.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.nysingh.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIEL A.M. van de , geboren aug 1943
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 12 sep 1985
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 16 jul 1987
  NU
  Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Toegevoegd docent Encyclopedie van het recht Juridische Faculteit KUBrabant Tilburg
  09 jun 1997


  WIEL B.T.M. van der
  Advocaat bij Houthoff Buruma ; beŽdiging 2003
  Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
  Tel 070-3529516 , fax 070-3529139
  b.van.der.wiel@houthoff.com
  www.houthofE.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIEL C.G. van der , Ronnie ; Mw.
  Advocaat bij Kupperman van der Wiel & Co. ; beŽdiging 1996
  Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
  Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
  c.van.der.wiel@kupwiel.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Kupperman van der Wiel advocaten
  www.kupwiel.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  INFO
  Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen
  ; ledenlijst oktober 1998). Club Alphen aan den Rijn.


  WIEL E. van der
  Advocaat bij Kupperman van der Wiel & Co. ; beŽdiging 1986
  Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
  Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
  e.van.der.wiel@kupwiel.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Kupperman van der Wiel advocaten
  Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
  www.kupwiel.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIEL E.A.C. van de ; Mw.
  Advocaat bij Trip advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
  Tel 050-5997999 , fax 050-5997977
  e.vandewiel@triplaw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen
  www.triplaw.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIEL G. van der , geboren nov 1952
  NLRM 94 95 96 97 98 99/00
  Plaatsvervanger hoofd Stafafdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
  Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 23 jul 1993
  Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1995


  WIEL G. van de
  NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
  NU
  Utrecht rechter-plaatsvervanger


  WIEL H. van der , geboren mei 1944
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 26 nov 1981
  NU
  Rotterdam rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Rotterdam ; kantoor van Dunne & van der Wiel ; beŽdiging 1969 of:
  Advocaat te Rotterdam ; kantoor van der Wiel & Ruitinga
  Advocaat bij van der Wiel Ruitinga Wan Noort
  Postbus 986 , 3000 AZ Rotterdam
  Tel 010-4368111 , fax 010-4368164
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij van der Wiel advocaten
  Postbus 2030 , 3000 CA Rotterdam
  Tel 010-4368111 , fax 010-2250222
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  Geen bijbanen bekend


  WIEL J.A.C. van de ; Mw.
  Advocaat bij Bogaerts & Groenen ; beŽdiging 1987
  Postbus 234 , 5060 AE Oisterwijk
  Tel 013-5215357 , fax 013-5283339
  [vademecum advocatuur 2001]
  wiel@bogaertsengroenen.nl
  www.bogaertsengroenen.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIEL P.E. van der ; Mw.
  Advocaat bij NautaDutilh ; beŽdiging 1996
  Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
  Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Vlaskamp van Loo advocaten
  Johannes Vermeerstraat 43 , 1071 DL Amsterdam
  Tel 020-3052030 , fax 020-3052031
  pvdw@vlaskampvanloo.nl
  www.vlaskampvanloo.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIEL S.M.D. ; Mw. Drs.
  Biologie 1974 , Rechten
  Milieujurist
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


  WIELAART MBA J.
  Rabobank Rotterdam
  Comm. Manager
  Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


  WIELAND F.K. ; Dhr.
  Advocaat bij Postbus 1177 , 4530 GD Terneuzen ; beŽdiging 1981
  Tel 0115-619565 , fax 0115-694612
  advowiel@trefnl
  [vademecum advocatuur 2001]
  BeŽdigd: 30-12-81
  Arsenaalstraat 3 , 4531 CZ Terneuzen
  Postbus 1177 , 4530 GD Terneuzen
  tel 0115-619565 , fax 0115-694612
  advowiel@tref.nl
  Aangesloten bij:
  Gratis kennismakingsgesprek
  Rechtshulp op maat
  Geschillencommissie Advocatuur
  advowiel@tref.nl
  Arrondissement Middelburg
  [Internet april 2003]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIELAND F.M. , geboren jul 1949
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 25 sep 1985
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 25 sep 1985
  Rechter rechtbank Groningen 25 mei 1987
  Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 28 jan 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 28 jan 1993
  Kantonrechter-plaatsvervanger ZuidUroek 2B jan 1993
  Vice-President rechtbank Groningen 31 okt 1995
  NU
  Groningen vice-president/kantonrechter-plaatsvervanger
  Winschoten kantonrechter-plaatsvervanger
  Zuidbroek kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lid van de Rotary
  Voorzitter Commissie van Toezicht rijksinrichting Dr. S van Mesdagkliniek te Groningen
  Voorzitter Beklagcommissie rijksinrichting Dr. S van Mesdagkliniek te Groningen
  30 jan 1997


  WIELDERS J.H.P.G. , geboren mei 1966 ; Mw.
  NLRM 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1994
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 apr 1997
  Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 15 maart 1999
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 15 maart 1999
  NU
  Arnhem rechtbank rechter-plaatsvervanger
  Den Bosch rechtbank rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Geen opgave van bijbanen gevonden


  WIELENGA K.E.
  Advocaat bij Alderse Baas advocaten ; beŽdiging 2002
  Nipkowweg 17, 8501 XH Joure
  Tel 0513-415655 , fax 0513-415696
  kwielenga@aldersebaas.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIELENGA L.W. ; Mw.
  Advocaat bij van Schoonhoven In 't Veld ; beŽdiging 1999
  Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
  Tel 020-6776953 , fax 020-6764339
  w.wielenga@vsiv.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WIELENS M.J.B. ; Mw.
  Advocaat bij van den Heerik c.s ; beŽdiging 1992
  Postbus 431 , 3640 AK Mijdrecht


  WIELINGA - POLS I.M. ; Mw.
  Advocaat bij Nauta Dutilh ; beŽdiging 1993
  Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam


  WIELINGA W.J.
  Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beŽdiging 1992
  Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
  Advocaat bij Prinsengracht 530 , 1017 K Amsterdam ; beŽdiging 1992 en 2003
  Tel 02 -4122700 , fax 020-4894480
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIEMAN - BART Zie BART , H.J. H.J. ; Mw.


  WIEMANS F.P.E. , geboren dec 1958
  NLRM 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 29 jul 1994
  NU
  Breda rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Universitair docent aan de KU Brabant te Tilburg
  TEVENS
  Secretaris Stichting Rechtshulp arrondissement Breda
  04 jun 1997


  WIEN H. , geboren okt 1960 ; Dhr.
  NLRM 95 96 97 98 99/00
  Ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden
  Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 jan 1995
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 okt 1997
  Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 18 maart 1998
  Rechter rechtbank Den Haag 24 augustus 1998
  Vice-president Rechtbank Den Haag van 01-07-2003
  NU Den Haag Rechtbank Vice-President
  TEVENS [juli 2003]
  Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


  WIENEN J.D.
  Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
  Kramers & Wienen, notarissen
  Notaris


  WIENEN R.M.R. , Roel ; Dhr.
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Venlo
  Belastingadviseur


  WIENTJES G.A.W.M. , geboren okt 1951 ; Ing.
  NLRM 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 dec 1997
  NU
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Nijmegen ; kantoor Bijvanck advocaten ; beŽdiging 1981
  Postbus 1022 , 6501 BA Nijmegen
  Advocaat bij Brunet advocaten ; beŽdiging 1981
  Postbus 1106 , 6501 BC Nijmegen
  Tel 024-3810990 , fax 024-3232266
  brunet.adv@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  mr.wientjes@brunet.nl
  www.brunet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
  Advocaat, Nijmegen
  Beleggingsstudieclub "Beuningen", voorzitter


  WIER W. van de
  Advocaat bij Boels Zanders advocaten ; beŽdiging 2002
  Postbus 1750 , 6201 BT Maastricht
  Tel 043-3626655 , fax 043-3626562
  maastricht@boelszanders.nl
  www.boelszanders.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIERDAK J.C. ; Mw.
  Advocaat bij Trenité van Doorne ; beŽdiging 1999
  Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
  Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
  wierdak@trenite.com
  [vademecum advocatuur 2001]


  WIEREN A.R. van ; geboren mei 1962
  NLRM 94
  Advocaat en Procureur te Zutphen
  Gerechtsauditeur college van beroep studie financiering Groningen 2 mrt 1994
  NU
  [mei 2000] Zutphen
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat bij Banning van Kemenade & Holland ; beŽdiging 1987
  Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman
  Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
  Tel 073-6927771 , fax 073-6927770
  a.vwieren@banningderuijter.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Banning advocaten
  a.vanwieren@banning.nl
  www.banning.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
  Advocaat en procureur
  Docent Beroepsopleiding Advocatuur
  Docent Voortgezette Stagiaire Opleiding Advocatuur
  Docent Amsterdamse Academie


  WIEREN E.A. van ; Mw.
  Advocaat bij Bureau Rechtshulp Lelystad ; beŽdiging 2002
  Postbus 2153 , 8203 AD Lelystad
  Tel 0320-285151 , fax 0320-285165
  e.wieren@lelystad.bureaurechtshulp.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIERENGA M. ; Mw.
  Advocaat bij van Odijk advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 85051 , 3508 AB Utrecht
  Tel 030-2516424 , fax 030-2540488
  mwierenga@vanodijk.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.vanodijk.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIERINGA G.
  Commissaris van VIB NV Utrecht (jaarverslag 1998)
  Voormalig functie: directeur beleggingen Pensioenfonds PGGM
  Lid van : bestuur Stichting Garantiefonds Reisgelden en beleggingsadviescomissies van onder meer
  ABP, Interpolis en KPN-TPG Pensioen.


  WIERINGA H.A. ; Mw.
  Advocaat bij van Steen & Pronk ; beŽdiging 1995
  Postbus 486 , 7900 AL Hoogeveen
  Tel 0528-267231 , fax 0528-268102
  [vademecum advocatuur 2001]


  WIERINGA H.M. ; Mw.
  Advocaat
  advocaten Associatie te Veldhoven
  INFO
  "Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
  Lid van SVN-deelnetwerk: Kempenland


  WIERINGA H.W. , geboren 10-03-1946
  INFO
  Woonplaats Amsterdam
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WIERINGA J.
  Notaris te Haarlem , arrondissement Haarlem
  Kantoor Pot Jonker Hoogendoorn ; Haarlem


  WIERINGA J.G.
  Advocaat bij Wieringa & Rameckers ; beŽdiging 1982
  Keizersgracht 618 , 1017 ER Amsterdam
  Tel 020-6275161 , fax 020-6201991
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIERINGA P.
  Advocaat bij Koster c.s. ; beŽdiging 1999
  Postbus 1350 , 1500 AJ Zaandam
  Tel 075-6156051 , fax 075-6167353
  pwieringafostercs.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Koster c.s.advocatuur en Mediation
  Tel 075-6810080 , fax 075-6167353
  pwieringa@kostercs.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIERINGEN - RAP A.M. van ; Mw.
  Advocaat bij Slangenberg advocaten ; beŽdiging 1988
  Wilhelminasingel 1 , 9672 AL Winschoten
  Tel 0597-416662 , fax 0597-423080
  [vademecum advocatuur 2001]


  WIERINGEN M.H. van
  Leukerhof 71, 6004 DE Weert
  INFO
  Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


  WIERINGEN V.L. van
  Advocaat bij Slangenberg advocaten ; beŽdiging 1998
  Wilhelminasingel 1 , 9672 AL Winschoten
  Tel 0597-416662 , fax 0597-423080
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIERINGHEN BORSKI R.C. van
  Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beŽdiging 1997
  Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
  HTR@bit.nl
  Advocaat bij Clifford Chance
  Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
  Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
  [vademecum advocatuur 2001]
  renso.vanwieringhenborski@cliffordchance.com
  www.cliffordchance.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIERS - van TUIJL J.S.J. ; Mw.
  Advocaat bij Clifford Chance ; beŽdiging 1985
  Postbus 7301 , 1007jH Amsterdam
  jeannette.wiers@cliffordchance.com
  Advocaat bij NautaDutilh
  Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
  Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
  jeannette.wiers@nautadutilh.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij NautaDutilh N.V.
  www.nautadutilh.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIERS Zie KORTEWEG - WIERS M.J.S. , geboren aug 1946 ; Mw.


  WIERSEMA B.S.
  Ministerie van FinanciŽn, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Fiscale inlichtingenen opsporingsdienst FIOD, Rotteredam, Hoofd


  WIERSEMA C.G.A.
  Directeur Centraal Beheer Achmea [jaarverslag Achmea 2001]


  WIERSEMA E. ; Mw.
  Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V. ; beŽdiging 1999
  Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
  Tel 020-6561777 , fax 020-6561720
  wiersema.elke@kpmg.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij KLegal advocaten B.V.
  Tel 020-6561953 , fax 020-6561730
  wiersema.elke@klegal.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIERSEMA - GROENVELD Zie GROENVELD , H.W. H.W. ; Mw.


  WIERSEMA M.M. ; Mw.
  Advocaat bij Doornbos & van Der Sloot ; beŽdiging 1990
  Advocaat bij Doornbos / Suringar / Wiersema advocaten / mediators
  Postbus 705 , 9400 AS Assen
  Tel 0592-317676 , fax 0592-317148
  dsw.adv@wxs.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Doornbos Suringar Wiersema advocaten mediators
  m.m.wiersma@dswadvocaten.nl
  www.dswadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIERSEMA S.J.J.
  Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
  Kantoor Lubbers en Dijk ; Amsterdam


  WIERSMA A. ; Mw.
  Advocaat bij Nauta Dutilh ; beŽdiging 1995
  Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam


  WIERSMA A.
  Advocaat bij Homveld Heuzeveldt van Roosmalen advocaten ; beŽdiging 2001
  Postbus 1003 ,7801 BA Emmen
  Tel 0591-656966 , fax 0591-613015
  a.wiersma@homveld.nl
  www.homveld.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIERSMA A. , geboren feb 1945
  NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Medewerker Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam 1 nov 1980
  Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 jan 1987
  Plaatsvervangend Voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 27 feb 1987
  Onder-Voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 9 feb 1988
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 25 apr 1990
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
  Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 1 apr 1994


  WIERSMA C.T.
  Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beŽdiging 2002
  Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
  Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
  tjalling.wiersma@nautadutilh.com
  www.nautadutilh.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIERSMA E.D. , geboren 1941 ; Dhr.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 feb 1980
  NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Den Haag ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beŽdiging 1966
  maildhg@dbbw.nl
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
  Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
  Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
  edwiersma@dbbw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Partner De Brauw Blackstone Westbroek
  enno.wiersma@debrauw.com
  www.debrauw.com
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  Plaatsvervangend Lid van de Raad van Beroep Actuarieel Genootschap
  President Commissaris Boekhandelsgroep Ned. BV
  Commissaris De Boo Beheer BV
  Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Origin
  Lid Bestuur Stichting CDI Foundation
  Directeur Euroc BV
  Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Golden Tulip International
  Commissaris ISS Servisystem BV
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Geschillen Ned. Federatie van Belastingadviseurs
  Commisssaris NVS Verzekering NV
  Commissaris Outokumpu Copper BV
  Commissaris Outokumpu Copper Strip BV
  Commisssaris Rostland BV
  Directeur TI Holdings Netherlands BV
  Directeur UBAC Ned. BV
  Directeur UBIC Ned. BV
  dec 1997
  Lid en plaatsvervangend Voorzitter van de Raad voor Geschillen van de Nederlandse Federatie van
  Belastingadviseurs (opgave januari 1999 door de Ned. Fed. van Belastingadviseurs)
  Huis van H.M. de Koningin , Adviseur , Rechtsgeleerd raadsman van H.M. de Koningin
  mei 2000
  Lid Bestuur Stichting C.D.S.
  Voorzitter Raad van Comm. Boekhandels Groep Nederland B.V.
  Commissaris Krasnapolsky Hotels & Restaurants N.V.
  Commissaris NCD Ned. Cement Deelnemingsmij. B.V.
  Commissaris Jan Tabak N.V.
  Oud-functies:
  Directeur Euroc B.V.
  Commissaris De Boo Beheer B.V.
  Commissaris ISS Servisystem B.V.
  Commissaris NVS Verzekeringen N.V.
  TEVENS [juli 2003]
  Plaatsvervangend lid Raad van Beroep Actuarieel Genootschap van 01-01-2002
  Rechtsgeleerd Raadsman van Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijk Hoogheid Prins Claus der
  Nederlanden van 01-01-2002
  President commissaris Boekhandels Groep Nederland B.V. van 01-01-2002
  Bestuurslid Stichting Fonds voor Functionele Kosten van het Huis van Oranje II van 01-01-2002
  Bestuurslid Stichting C.D.I. Foundation van 01-01-2002
  Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Origin van 01-01-2002
  Plaatsvervangend lid/ voorzitter Raad van Geschillen Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs van 01-01-2002
  Commissaris Outokumpu Copper B.V. van 01-01-2002
  Commissaris Nederlandse Cement Deelnemingsmaatschappij B.V. van 01-01-2002
  Commissaris Krasnapolsky Hotels & Restaurants N.V. van 01-01-2002
  President-commissaris Jan Tabak N.V. van 01-01-2002
  Commissaris DKV Nederland N.V. van 01-01-2002
  Lid Raad van Discipline Raad van Discipline te Den Haag van 01-01-2002
  Directeur Ubic Nederland B.V. van 01-01-2002
  Directeur Ubac B.V. van 01-01-2002
  Commissaris Outokumpu Copper Strip B.V. van 01-01-2002
  Voorzitter Bestuur Stichting Sigillis Regiis Praesidio van 28-01-2002
  Voorzitter Bestuur Stichting Administratiekantoor Medewerkersaandelen BGN van 31-12-2001


  WIERSMA J.
  Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beŽdiging 2002
  Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
  Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
  jwiersma@akd.nl
  www.akd.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIERSMA K.
  Advocaat bij Loyens & Loeff ; beŽdiging 2000
  Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
  Tel 020-5785785 , fax 020-5785813
  klaas.wiersma@loyensloeff.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.loyensloeff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIERSMA K. , geboren feb 1916
  NLRM 80
  Werkzaam College van RijksbemiddeIaars 1 sep 1941 - 1 feb 1942
  Werkzaam ter griffie Provincie Noord-Holland 20 mei 1945
  Rijks betrekkingen, II.Hoogleraar Rijks Universiteit Leiden dec 1945
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 feb 1972
  Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 2 jan 1974


  WIERSMA - van SOEST M. ; Mw.
  Rechten 1968
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


  WIERSMA S.
  Advocaat bij Adv. kantoor Nieuwe Ebbingestraat ; beŽdiging 1997
  Postbus 1509 , 9701 BM Groningen
  Tel 050-3122945 , fax 050-3121299
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIERSMA T.A. , geboren feb 1966
  NLRM 92 97 98 99/00
  Raio rechtbank Groningen 1 apr 1991
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 apr 1997
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 24 augustus 1998


  WIERSMA T.C.
  Advocaat bij Wiersma Mendel Prakke ; beŽdiging 1989
  Postbus 3787 , 1001 AN Amsterdam
  Postbus 75555 , 1070 AN Amsterdam
  Tel 020-5245245 , fax 020-4210044
  tcwiersma@wmp.dutchlaw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Postbus 633 , 1000 AP Amsterdam
  tcwiersma@wmp.dutchlaw.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIERSMA Th.R.
  Notaris te Drachten , gem. Smallingerland , arrondissement Leeuwarden
  Kantoor Vellinga & Wiersma ; Drachten
  Postbus 345 , 9200 AH Drachten


  WIERSMA Y.C.E. ; Mw.
  Advocaat bij Stibbe ; beŽdiging 2003
  Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
  Tel 020-5460338 , fax 020-5460821
  yvonne.wiersma@stibbe.com
  www.stibbe.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIERSUM D.E.
  Advocaat bij van Gessel & Blaauw advocaten ; beŽdiging 2003
  Amstelveld 7 , 1017 JD Amsterdam
  Tel 020-6276684 , fax 020-6206489
  advocaten@gesselblaauw.nl
  www.gesselbaauw.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIERTS M ; Mw.
  Advocaat bij Pellinkhof & Visser advocaten ; beŽdiging 2002
  Postbus 38 , 9410 AA Beilen
  Tel 0593-540909 , fax 0593-523699
  pel-visser@planet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIERTZ - WEZENBEEK C.M. , geboren september 1960 ; Mw.
  NLRM 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 27 juli 1998
  TEVENS
  Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies ,
  Raad van Beroep voor het Personeel der Koninklijke Hofhouding , Plaatsvervangend secretaris


  WIERTZ H.S. ; Mw.
  Advocaat bij Adv. kantoor Roeloffzen ; beŽdiging 1997
  Dorpsstraat 30 , 7524 CJ Lonneker
  Advocaat bij Roeloffzen & Wiertz advocaten
  Postbus 141 , 7570 AC Oldenzaal
  Tel 0541-521515 , fax 0541-520835
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Geerdink & Wiertz advocaten
  geerdink.en.wiertz.advocaten@wxs.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  INFO
  Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


  WIERTZ M.H.P.G. ; Mw.
  Advocaat bij Wiertz ; beŽdiging 1999
  Postbus 407 , 3700 AK Zeist
  Tel 030-6932763 , fax 030-5932794
  m.wiertz@hshaarlem.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  BeŽdiging 1975 en 1999
  tiny.wiertz@inholland.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIESSING - VERHAAR H.A.M. ; Mw.
  Notaris te Oosthuizen , gem. Zeevang, arrondissement Haarlem
  Raadhuisstraat 8, 1474 HE Oosthuizen


  WIEWEL P.G. , geboren sep 1955
  NLRM 97 98 99/00
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 10 jun 1996
  Raadsheer Hof Amsterdam 1 januari 1999
  NU
  Amsterdam Hof Raadsheer (info september 2000)
  TEVENS
  Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
  1. Lid (penningmeester) van het bestuur van de Stichting rechtsbijstand - Buro voor Rechtshulp Amsterdam
  2. Lid (secretaris/penningmeester) van het bestuur van de Stichting voor strafrechtelijke conferenties te Amsterdam
  3. Lid van het bestuur van de Stichting voor strafrechtelijke onderzoek te Amsterdam
  4. Lid van de redactie van het Crimineel jaarboek, jaarlijkse uitgave van de Coornhert-Liga, vereniging voor strafrechthervorming te Utrecht
  5. Medewerker op het terrein van het strafrecht van het blad Rechtshulp maandblad van de Vereniging voor rechtshulp te Den Haag
  6. Lid Landelijke werkgroep Dading van Vereniging Ondersteuning Initiatieven Criminaliteit En Samenleving (VOICES) te Amsterdam. BeŽindigd
  7. Andere nevenfuncties van vóár 1999 hingen samen met of waren onderdeel van het takenpakket in mijn vorige hoofdfunctie als universitair docent strafproces) recht aan de Universiteit van Amsterdam, zodat deze geen afzonderlijke vermelding behoeven


  WIGBOLDUS - HERMANN B.E.I. ; Mw.
  Advocaat bij van Walsem van Schieveen Bouw ; beŽdiging 1989
  Postbus 227 , 3770 AE Barneveld
  Tel 0342-417576 , fax 0342-493668
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij van Walsem van Schieveen en Bakker
  Postbus 1400 , 3800 BK Amersfoort
  Tel 033-4630323 , fax 033-4638350
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIGGELINKHUIZEN J.E. , geboren apr 1913
  NLRM 71
  Waarnemend-griffier bijzonder Hof Amsterdam 15 jun 1948
  Waarnemend-griffier rechtbank Utrecht 16 dec 1949
  Substituut-griffier rechtbank Utrecht 16 mrt 1953
  Griffier rechtbank Utrecht 12 nov 1962
  Aangewezen hoofd griffie raad van heroep Utrecht 22 apr 1969


  WIGGER A.M.T. , geboren feb 1959 ; Mw.
  NLRM 95 96
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 16 jan 1995
  NU
  Rotterdam rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Beleidsmedewerkster justitie bij de tweede kamerfractie van de PvdA
  TEVENS
  Lid van de commissie van Bezwaar en Beroep van de Raad voor de Rechtsbijstand te Amsterdam


  WIGGERS A.J.M.
  Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beŽdiging 1996
  Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
  Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
  rotterdam@trenite.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
  albert.wiggers@simmons-simmons.com
  www.simmons-simmons.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIGGERS C. ; Mw.
  Advocaat bij Klopstra c.s. advocaten ; beŽdiging 2003
  Postbus 288 , 9500 AG Stadskanaal
  Tel 0599-650853 , fax 0599-650953
  info@klopstra.nl
  www.klopstra.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIGGERS E.
  Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beŽdiging 1978
  Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
  Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
  amsterdam@trenite.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij van Doorne
  wiggers@van-doorne.com
  www.van-doorne.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIGGERS E.G.M.
  Advocaat bij Wiggers advocaten ; beŽdiging 1974
  Postbus 340 , 7200 AH Zutphen
  Tel 0575-511771 , fax 0575-517517
  wiggers@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  wiggersadvocaten@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIGGERS H.A.
  Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beŽdiging 1992
  Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
  Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
  mail@dekempenaer.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  h.wiggers@dekempenaer.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIGGERS J.H. , geboren dec 1955 ; Dr.
  NLRM 96 97 98 99/00
  Universitair docent Katholieke Universiteit Brabant
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 11 apr 1995
  Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 sep 1995
  Rechter rechtbank Den Bosch 26 sep 1996
  NU
  Den Bosch gerechtsauditeur
  Den Bosch rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Geen bijbanen
  28 jan 1997


  WIGGERS - RUST L.F. , geboren okt 1951 , Lidie ; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Advocaat en Procureur te Zutphen
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 12 jul 1986
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 3 dec 1992
  NU
  Arnhem rechter-plaatsvervanger
  Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Zutphen ; kantoor Wiggers advocaten in Zutphen ; beŽdiging 1978 of 1975
  Advocaat en Procureur (lid) Wiggers advocaten in Zutphen
  Postbus 340 , 7200 AH Zutphen
  Tel 0575-511771 , fax 0575-517517
  wiggers@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Wiggers advocaten ; beŽdiging 1975
  wiggersadvocaten@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  Voorzitter European Environmental Law Association working party waste
  Secretaris vereniging van burgerlijk recht
  Voorzitter Stichting Products Liability in the EEC (PLEC)
  Lid raad van advies The Netherlands Institute for MBA Studies
  Redacteur/auteur/handboek Milieu en Onderneming Kluwer Deventer
  Redacteur privaatrechtelijk gedeelte handhaving milieurecht in het najaar bij VVGA te verschijnen
  RedactieLid tijdschrift voor milieuaansprakelijkheid Kon.Vermande Lelystad
  Editor European Environmental Law Revieuw Graham Trotman London
  Medewerker Ned. Tijdschrift voor burgerlijk recht Kluwer Deventer
  05 mei 1997
  Lid en Voorzitter van het bestuur van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
  INFO
  Is advocaat voor de Grondmij, maar acht zich niet gehinderd als rechter te oordelen in de Kaliwaal-affaire
  waarbij voor de Grondmij miljarden op het spel staan.


  WIGGERS W.J.H.
  Advocaat bij Allen & Overy ; beŽdiging 1999
  Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
  Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
  willem.wiggers@allenovery.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.allenovery.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIGLEVEN M. , geboren apr 1946 ; Mw.
  NLRM 95 96 97 98 99/00
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 mrt 1995
  Raadsheer Hof Den Haag 1 mrt 1997
  Raadsheer Hof Amsterdam 28 januari 2000
  NU
  Den Haag Hof Raadsheer
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te A'dam ; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot ; beŽdiging 1970
  Advocaat en Procureur Amsterdam
  Kennelijk advocaat af.
  TEVENS
  Geen bijbanen
  okt 1997


  WIGMAN J.M.
  Advocaat bij Prinsen advocaten ; beŽdiging 1999
  Adelheidstraat 74 , 2595 EE Den Haag
  Tel 070-3834646 , fax 070-3222293
  wigmanlaw@wxs.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Wigman Gijsberts & Kaya advocaten
  Adelheidstraat 74 , 2595 EE Den Haag
  Tel 070-3818915 , fax 070-3855451
  wigman@wgk-advocaten.nl
  www.wgk-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIGMAN R.J.F. , geboren 31-08-1962
  Advocaat bij van Hellenberg Hubar & Versteeg ; beŽdiging 1992
  P.C.Hooftstraat 154 , 1071 CG Amsterdam
  Tel 020-6758821 , fax 020-6757596
  rolandwigman@hubar.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Versteeg Wigman Sprey advocaten
  wigman@vwsadvocaten.nl
  www.vwsadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  INFO
  Woonplaats Den Haag
  Lid van de litteraire sociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WIGNAND M.
  Advocaat bij Essent Netwerk Noord B.V. ; beŽdiging 2003
  Postbus 1700 , 9701 BS Groningen
  Tel 038-8512039 , fax 038-8514040
  marten.wignand@essent.nl
  www.essent.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJBRANDTS H. , geboren jun 1955 ; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Utrecht 1 jun 1980
  Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 okt 1986
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 4 mei 1990
  NU
  Utrecht parket
  TEVENS
  Geen opgave van bijbanen bij parket Utrecht jan 99


  WIJCK L.F. van
  Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beŽdiging 1981 en 2002
  Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
  Tel 079-3448181 , fax 079-3427990
  www.srk.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJCKERHELD BISDOM C.R.C.
  NLRM 71
  Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 13 dec 1938


  WIJCKMANS J.M. ; Mw.
  NLRM
  Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 28 nov 1996
  NU
  Hoge Raad Gerechtsauditeur


  WIJDEVELD Zie SCHIJNS - WIJDEVELD M.J.Ph. ; Mw.


  WIJDEVEN C.H.G.W. van de ; Mw.
  Advocaat bij Kuijken advocaten ; beŽdiging 2002
  Postbus 420 , 5550 AK Valkenswaard
  Tel 040-2044445 , fax 040-2045155
  kuijkenadv@chello.nl
  www.kuijkenadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJDEVEN S.M.T.M. van de ; Mw.
  Advocaat bij Stibbe ; beŽdiging 1999
  Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
  Tel 020-5460360 , fax 020-5460733
  sandra.vandewijdeven@stibbe.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
  Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
  Tel 040-2345600 , fax 040-2345601
  svoet@akd.nl
  www.akd.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJEN M.H.A. ; Mw.
  Advocaat bij Hoeberechts c.s. ; beŽdiging 1993
  Postbus 196 , 6000 AD Weert
  Tel 0495-532583 , fax 0495-540755
  [vademecum advocatuur 2001]
  advocaten@hoeberechts.nl
  www.hoeberechts.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJEN S.H.G.
  Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beŽdiging 1999
  Postbus 1111 , 6501 BC Nijmegen
  Tel 024-3828611 , fax 024-3828628
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJERS A.J.H.
  Advocaat bij Adv. kantoor Wijers ; beŽdiging 1995
  Postbus 6016 , 4900 HA Oosterhout
  wyersadv@nets.tref.nl
  Tel 0162-447351 , fax 0162-437525
  wijers@wijers.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Wijers advocaten ; beŽdiging 1982 en 1995
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJERS G. ; Drs.
  Ministerie van FinanciŽn, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastindienst/Ondernemingen, Arnhem, Hoofd


  WIJERS M. , Marjan ; Mw.
  Juridisch Medewerker jurisprudentie en Proefprocessenfonds Clara Wichmann Instituut.


  WIJERS W.P.
  Advocaat bij Boels Zanders advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 196 , 6040 AD Roermond
  Tel 0475-319146 , fax 0475-330800
  wijets@boelsadvoc.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij NautaDutilh N.V.
  Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
  Tel 020-5414644 , fax 020-6612827
  flip.wijers@nautadutilh.com
  www.nautadutilh.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJFFELS A. , Aimé
  Bankjurist Friesland Bank nv
  TEVENS
  Lid van de Orde van den Prince , afdeling Groningen (Ledenlijst 2000)


  WIJFFELS A.A. ; Prof. Dr. Phd
  Rijksuniversiteit Leiden
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
  Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
  Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
  Departement Rechtshistorie en Rechtsvergelijking
  Hoogleraar historische ontwikkeling van het recht, i.h.b. van de rechtspraak
  Pieterskerkhof 6 , Leiden
  a.a.wijffels@law.leidenuniv.nl


  WIJFFELS I.M. ; Mw.
  Advocaat bij Kupperman van der Wiel & Co. ; beŽdiging 2000
  Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
  Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
  i.wijffels@kupwiel.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Clifford Chance LLP
  Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
  Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
  isabel.wijffels@cliffordchance.com
  www.cliffordchance.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJFFELS P.A.M. ; Mw.
  Advocaat bij de Brauw Blackstone Westbroek ; beŽdiging 2001
  Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
  Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
  pleun.wijffels@debrauw.com
  www.debrauw.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJK A. van der ; Mw.
  Advocaat bij de Haan advocaten & Notaris ; beŽdiging 2002
  Postbus 723 , 9700 AS Groningen
  Tel 050-5757400 , fax 050-5757444
  info@dehaaninfo.nl
  www.dehaaninfo.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJK A. van ; Aart
  Medewerker Tijdschrift MR.
  WIJK
  A.G.A. van , Aart
  [B
  Medewerker van het magazine Mr.


  WIJK A.H. van , geboren mrt 1962
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Rotterdam
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 sep 1986
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 mrt 1992
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Rotterdam 1 januari 1999
  NU
  Rotterdam parket


  WIJK B.J. van der , Bert ; Dhr.
  Maes en Lunau Executive Search
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Hilversum


  WIJK B.M. van ; Mw.
  Advocaat bij Houthoff advocaten ; beŽdiging 1995
  Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
  bwijk@houthoff.nl
  Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
  bwijk@houthoff.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Houthoff Buruma
  bjonk@houthoff.com
  www.houthoff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJK E.J. van der
  NLRM XX
  NU
  Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Geen opgave van bijbanen ; kantongerecht Den Haag


  WIJK F.J. van ; Mw.
  Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beŽdiging 1995
  Postbus 10044 , 7301 CA Apeldoorn
  info@nysingh.nl
  Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
  Postbus 10100 , 7301 GC Apeldoorn
  Tel 055-5271271 , fax 055-5223111
  fj.vanwijk@nysingh.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.nysingh.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJK G.J.M. van , geboren nov 1960 ; Mw.
  NLRM 95 96 97 98 99/00
  Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1994
  NU
  Hoge Raad gerechtsauditeur
  Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Gerechtsauditeur (info sep 2000)


  WIJK H.O. van ; Prof.
  NLRM 71
  Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 20 mei 1959


  WIJK I. van
  Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beŽdiging 1999
  Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
  Tel 020-5506861 , fax 020-5506961
  ivo.van.wijk@kvdl.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
  www.kvdl.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJK J.M.G. van ; Mw.
  Advocaat bij Mr. J.M.G. van Wijk ; beŽdiging 1998
  Eise Eisingastraat 16 , 8801 KG Franeker
  Tel 0517-391020 , fax 0517-391021
  [vademecum advocatuur 2001]
  BeŽdiging 1989 en 1998
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJK J.W.H. van
  Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beŽdiging 1996
  Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
  Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
  [vademecum advocatuur 2001]
  BeŽdiging 1990 en 1996
  Tel 070-5153495 , fax 070-5153123
  jwh.vanwijk@prdf.nl
  www.prdf.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJK M.A. van , AngŤle ; Mw.
  Adviseur Arbeidsverhoudingen
  NCW te Den Haag
  INFO
  "Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
  Lid van SVN-deelnetwerk: Rotterdam


  WIJK M.A.J.J. van , MariŽtte ; MBA
  Hoofd fiduciaire desk
  Credit Lyonnais Bank Ned. NV te Rotterdam
  INFO
  "Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
  Lid van SVN-deelnetwerk: Vrouwen in FinanciŽn


  WIJK M.M. van ; Mw.
  Advocaat bij BH advocaten ; beŽdiging 2001
  Postbus 35 , 2290 AA Wateringen
  Tel 0174-290190 , fax 0174-290315
  wijk@ebhadvocaren.nl
  www.ebhadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJK M.M.W.F. van ; Mw.
  Advocaat bij van Stiphout & Partners ; beŽdiging 2003
  Postbus 766 , 5700 AT HelmondTel 0492-536666 , fax 0492-555600
  info@vanstiphout-advocaten.nl
  www.vanstiphout-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJK N. van
  Notaris te Wassenaar , arrondissement Den Haag


  WIJK R.A. van
  Advocaat bij van Wijk & Woltring ; beŽdiging 1975
  Postbus 562 , 2130 AN Hoofddorp
  Tel 023-5643227 , fax 023-5643230
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij van Wijk Woltring Roelink Scheller advocaten
  vanwijk@wwrs.nl
  www.wwrs.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJK R.H.H. van
  Advocaat bij andwell ; beŽdiging 2002
  Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
  Tel 020-5686363 , fax 020-5686234
  rutger.van.wijk@nl.landwellglobal.com
  www.landwelLnl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJK W.H. van ; Mw.
  Advocaat bij AJL ; beŽdiging 2002
  Plesmanstraat 2 , 3833 LA Leusden
  Tel 033-4341730 , fax 033-4341795
  m.wijk@legerdesheils.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJKAMP C.G.B. (of C,G.B.J.)
  Advocaat bij van den Bout & Ten Hoopen ; beŽdiging 1999
  Postbus 50 , 2270 AB Voorburg
  Tel 070-38700008 , fax 070-3874382
  advoboho@planet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  cgbwijkamp@advoboho.nl
  www.advoboho.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJKERSLOOTH DE WEERDESTEYN - VINKE E.E. de , geboren mrt 1947 ; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 24 sep 1985
  Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 24 sep 1985
  Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 25 jun 1987
  Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 18 mei 1998
  Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 18 mei 1998
  Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 18 mei 1998
  Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 11-10-2001
  Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
  NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvrvanger
  Alphen aan de Rijn kantonrechter-plaatsvervanger
  Leiden kantonrechter-plaatsvervanger
  Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Geen bijbanen
  okt 1997
  TEVENS [juni 2003]
  Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
  TEVENS [juli 2003]
  Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


  WIJKERSLOOTH DE WEERDESTEYN J.L. de , geboren 18-10-1946 , Joan ; Jhr.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Afgestudeerd Universiteit van Leiden (studierichting Burgerlijk Recht Uitgebreid)
  Wetenschappelijk Medewerker Universiteit van Leiden (onder professor Bloembergen) 1971-1977
  vooral publicaties over bouw- en burenrecht
  Advocaat bij Pels Rijcken 1977
  Compagnon bij Pels Rijcken en plaatsvervangend landsadvocaat 1981 Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 nov 1983
  Per KB benoemd tot Landsadvocaat 1987
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 jul 1988
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 22 okt 1994
  Procureur-Generaal Hof Den Haag 1 april 1999
  Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal ; super Procureur-Generaal jan 1999
  Opvolger van Docters van Leeuwen
  Bij besluit van de Minister van Justitie van 14 december 1994 is de landelijke leiding van het openbaar
  ministerie gelegd bij het college van Procureurs-Generaal.
  NU
  Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  Breda rechter-plaatsvervanger
  Den Haag Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Den Haag ; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beŽdiging 1977
  Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag.
  Landsadvocaat
  Super PG
  Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal
  TEVENS
  Voorzitter van het dagelijks bestuur van de stichting Reunistenfonds Minerva
  INFO
  Uitspraken (bron AMICE maart 1999)
  --De inlichtingenplicht van de Minister en de bevoegdheden van het Parlement beperken zich niet tot het
  persoonlijk handelen van de Minister, maar strekken zich uit tot het doen en laten van het gehele
  ambtelijke apparaat waarvoor de Minister verantwoordelijkheid draagt.
  --Ik meen echter dat het sleutelen aan het stelsel van ministeriŽle verantwoordelijkheid - bijv.door het
  introduceren van begrippen als ambtelijke verantwoordelijkheid - geen gelukkige oplossing is.Niet ten
  onrechte is het stelsel van de ministeriŽle verantwoordelijkheid een van de wezenlijke scharnieren ,
  waarop onze democratische traditie draait.
  --Een Minister moet soms de consequenties dragen voor iets wat binnen de ambtelijke organisatie is
  misgelopen , ook wanneer hij er part noch deel aan heeft
  INFO [Volkskrant 17 mei 2003]
  In 1997 weigerde hij nog een baan als procureur-generaal.
  Later onderhandelde hij namens minister Sorgdrager met Voorzitter Docters van Leeuwen over diens
  vertrek als Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal
  INFO
  Woonplaats Leiden
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
  INFO
  Telegraaf 17 mei 2003:
  Het moet topindustriŽlen, advocaten en ambtenaren verboden worden om te handelen in aandelen.
  Dat vindt de hoogste baas van het Openbaar Ministerie mr. J.L. de Wijkerslooth. "Als je in aandelen handelt,
  heb je de schijn tegen. Dan moet je niet klagen dat je het OM achter je aan krijgt".
  En over Boonstra: Hij huilt een beetje krokodillentranen. De rechter heeft gezegd dat de aanklacht net niet
  is bewezen, maar zegt in de motivering wel dat veel voorvallen 'opmerkelijk' zijn. Er is niet gezegd dat
  Boonstra onschuldig is. Hij was aan het bungee-jumpen en dan weet je dat je het risico neemt.
  NCBJ: Mr. de Wijkerslooth als hoogste baas van het OM in Nederland wil dat advocaten en ambtenaren
  het recht ontnomen wordt om aandelen te kopen en verkopen! Dit verraadt een attitude behorend bij een politiestaat.
  Volkskrant 17 mei 2003:
  "De zaak Boonstra heeft niets te maken met kunde of onkunde van het OM, maar met de kracht van het bewijs.
  Boonstra leeft gevaarlijk. Dan moet je niet zo snel klagen. Op zijn niveau is het verschil tussen kennis
  en voorkennis vrijwel nul"
  INFO De Wijkerslooth vertrekt per 1 juni 2005 en wordt hoogleraar strafrecht in Amsterdam.


  WIJKERSLOOTH J.M. de ; Mw.
  Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beŽdiging 2001
  Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
  Tel 020-4857000 , fax 020-4857001
  juliette.dewijkerslooth@freshflelds.com
  www.freshfields.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  Wijkerslooth de Weerdesteyn L.J.F.E. de ; Jhr.
  Dirkzwager/De Vijf Zuylen advocaten ; beŽdiging 1998
  Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
  Tel 020-3538300 , fax 020-3510793
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen ; beŽdiging 1981 en 1998
  www.dirkzwager.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJLAND - KALKMAN I.E. van, (of J.E.), geboren jul 1948 ; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 22 aug 1984
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 22 aug 1984
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 24 jan 1986
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 8 jul 1991
  Raadsheer Gerechtshof Arnhem van 17-08-1992
  NU Arnhem Hof Raadsheer
  NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Geen bijbanen bekend
  TEVENS [juni 2002]
  "Geen nevenbetrekking bekend"
  TEVENS [februari 2003]
  Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
  @OPM Weer de slappe formulering : "Geen nevenbetrekkingen opgegeven"


  WIJLAND J.R.J. van , geboren okt 1943
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Zwolle 9 apr 1973
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 12 jul 1979
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 5 aug 1980
  Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 11 feb 1981
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Assen 15 aug 1985
  Fiscaal-plaatsvervanger permanente krijgsraad Ned. Antillen en Aruba van de Zeemacht 21 dec
  1987
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 25 sep 1991
  Buitengewoon verlof arrondissementsparket Zutphen 19 feb 1996
  NU
  Zutphen parket arrondissementsparket 1e kl
  Zutphen: allang weg, geen Officier van Justitie meer
  18 sep 1997


  WIJMA G.W.
  Advocaat bij Meeuwis advocaten ; beŽdiging 2002
  Postbus 293 , 8250 AG Dronten
  Tel 0321-317247 , fax 0321-318920
  meeuwis.advocaten@zonnet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJMEN F.C.B. van , geboren mrt 1944 ; Prof.
  NLRM 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 16 jan 1995
  NU
  Maastricht rechter-plaatsvervanger
  Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Rijksuniversiteit Maastricht
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Bouillonstraat 3 , 6211 LH Maastricht
  Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
  tel 043 3882060 , 3884887
  Capaciteitsgroep Publiekrecht
  Hoogleraar gezondheidsrecht
  tel 043 3883231 , fax 043 3884907
  TEVENS
  Faculteit der Gezondheidswetenschappen
  Universiteitssingel 40 , 6229 ER Maastricht
  Capaciteitsgroep Gezondheidsrecht
  Hoogleraar gezondheidsrecht
  tel 043 3881716 , fax 043 3884172
  f.vanwijmen@zw.unimaas.nl
  TEVENS
  AZM Voorzitter Klachtencommissie
  Voorzitter Raad voor kwaliteit
  Lid commissie Medisch ethische aangelegenheden MEA
  Voorzitter commissie Externe Deskundigen Klinische Neurofysiologoie
  Plaatsvervangend Lid Medisch Etische commissie MEC
  Voorzitter geschillencommissie ORT
  Klachtenbehandelingscommissie (Lid of vz)
  Beroepsorganen
  Lid Commissie van Beroep voor de erkenning en regsitratie van Sociaal-geneeskundigen KNMG
  Lid Commissie van Beroep Medisch Specialisten/Huisartsengeneeskunde en
  verpleeghuisartsgeneeskunde
  Lid bedrijfscommissie Academische Ziekenhuizenb BEDAZ
  Voorzitter Raad van Beroep Stichting Fonds voor Chronisch Zieken Zoetermeer Klachten
  Voorzitter Bestuur en beleidsadviesraad Stichting Ondersteuning
  Klachtopvang SOKG
  Lid projectgroep klachtopvang gezondheidszorg Provinciale raad voor de volksgezondheid Limburg
  Lid Klachtencommissie Buro voor rechtshulp Maastricht
  Voorzitter Klachtencommissie Stichting Jan Baptist
  Samenwerkingverbanden uit hoofde van vakgebied
  Lid Interuniversitaire Contactgroep Gezondheidsrecht
  Lid Vereniging Gezondheidsrecht
  Lid Leergangcommissie Gezondheidsrecht PAOJ UvA
  Lid netwerk juridische aspecten mens-dier relatie
  Nationale rad voor de Volksgezondheid NRV
  Lid BIG-raad
  Lid projectgroep verpleegkunde van de BIG raad Patientenorganisatie
  Lid beleidsraad vereniging van patiŽnten/consumentenorganisaties in Limburg
  Sittard Projectbegeleiding
  Voorzitter begeleidingscommissie Kwaliteitdoordelen van chronisch zieken over
  de huisartsenzorg HAG Maatsricht
  Lid begeleidingscommissie Medisch Farmaceutisch Research subcommissie van het onderzoeksproject "De
  medisch ethisch toetsing van GENEESMIDDELENONDERZOEK consistent en doelmatig
  Instituut voor gezondheidsethiek Maastricht
  Lid begeleidingscommissie // BIOMED project Ethical issues in biomedical Reseach with
  cognitively impaired elderly subject
  Instituut voor geszondheidsethiek Maastricht
  Voorzitter begeleidingscommissie project wijkzorg voor ouderen en gehandicapten in M Regionaal
  Voorzitter Stichting Horizon Voorzitter Stichting Buddyfonds Limburg Lid Bestuur Edmond Hustinx Stichting
  Lid Raad van Adviseurs, Stichting Training en onderzoek zelfzorg
  Lid raad van advies arbodienst AVA bv Maastricht
  Voorzitter commissie van Externe deskundigen Intensivce Care De Weverziekenhuis Heerlen
  Juridisch adviseur mec Stichting gezondheidszorg oostelijk Zuid-Limburg
  Landelijk Voorzitter Stichting bevordering van onderzoek naar euthanasie
  Lid Bestuur Landelijk centrum Verpleging en Verzorging LCVV
  Voorzitter commissie onderzoek LCVV
  Lid Raad van Toezicht Psychiatrisch Centrum Venray
  Lid Raad van Toezicht Verrpleeghuis Astmacentrum Horbnerheid Horn
  Lid Raad van Toezicht Radiotherapeutisch Instituut Heerlen
  Voorzitter stuurgroep Integratie GGZ cliŽntenorganisaties
  Lid comite van aanbeveling Werkgeversvereniging
  Persoonsgebonden Budget Stichting Independent Living Ned Bergem
  Lid Structuurscommissie bijzondere leerstoel 'Dier en Recht' RU Utrecht
  Lid benoemingsadviescommissie van de bijzondere leerstooel Dier en recht Univers Utrecht
  Lid Ned. Vereniging voor kwaliteit en zorg Utrecht
  Lid vereniging voor wijsbegeerte des Rechts ; Jury Goudsmit Prijs
  Adviseur Provinciale raden Volksgezonheid Zuid-Holland
  Redacties
  Lid Redactie losbladige editie Wetgeving Gezondheidszorg Kluwer
  Lid redactie Tijdschrift voor gezondheidsrecht Samson HD TW BV
  Voorzitter redactie tijdschrift zorg en kwaliteit Stichting Kwaliteits gezondheidszorg
  Lid redactieraad serie Medisch recht uitgeverij MAKLU
  Lid redactieraad Stichting Kwaliteit in beeld Utrecht
  INFO
  Privé adres: St. Lambertuslaan 18 , 6212 AT Maastricht , Tel. 043 3213806


  WIJMEN I.W.M. van
  Advocaat bij van Wijmen Nouwen ; beŽdiging 1981
  Postbus 4714 , 4803 ES Breda


  WIJMEN J.A. van
  Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beŽdiging 1979
  info@nysingh.nl
  Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
  Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
  Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
  j.a.vanwijmen@nysingh.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.nysingh.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJMEN P.C.E. van , geboren sep 1938 ; Dhr.
  NLRM 80 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 18 mei 1973
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 2 feb 1984
  Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 4 mrt 1988
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 jul 1989
  Lid Tweede Kamer CDA-fractie ; mei 2000
  NU
  Breda rechter-plaatsvervanger Ontslag
  Breda kantonrechter-plaatsvervanger
  Den Bosch Raadsheer-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Breda ; kantoor van Wijmen & Koedam ; beŽdiging 1962
  Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
  Postbus 4714 , 4803 ES Breda
  Tel 076-5250500 , fax 076-5142575
  infobrdcl@akd.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  TEVENS
  Geen opgave van bijbanen gevonden in het register van het kantongerecht te Breda
  aug 1997
  Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
  Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Kamerheer honorair


  WIJMEN P.W.H. van
  Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beŽdiging 2002
  Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
  Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
  pvanwijmen@akd.nl
  www.akd.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJMEN V.E.W.M. van , Vincent ; Dhr.
  Advocaat en Proc. van Wijman en Koedam ; beŽdiging 1981
  Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
  Postbus 4714 , 4803 ES Breda
  Tel 076-5250500 , fax 075-5142575
  vvanwijmen@akd.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.akd.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Breda


  WIJMEN W.J.I. van ; Prof.
  NLRM 71
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 aug 1963
  Lid Ambtenarengerecht Den Bosch 15 aug 1949


  WIJN H.R.
  Advocaat bij Beer advocaten ; beŽdiging 2002
  Johannes Vermeerstraat 23 , 1071 DK Amsterdam
  Tel 020-6732199 , fax 020-6758163
  leoniewijn@beeradvocaten.nl
  www.beeradvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJN J. , geboren jan 1921
  NLRM 87 88/89
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 29 okt 1984
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 13 aug 1985


  WIJN J.G. ; Drs.
  CDA-fractie
  Lid Tweede Kamer
  mei 2000


  WIJN R.
  Advocaat bij Vreeswijk & De Winter ; beŽdiging 1999
  P.C. Hooftstraat 22 , 1071 BX Amsterdam
  Tel 020-6624821 , fax 020-4701588
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Kneppelhout & Korthals
  Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
  Tel 010-4005100 , fax 010-4005111
  r.wijn@kkadv.nl
  www.kneppelhout.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJNAKKER F.M.J.
  Advocaat bij Postbus 1258 , 6801 BG Arnhem ; beŽdiging 1988
  Advocaat bij Wijnakker
  Mr. Franckenstraat 34 , 6522 AD Nijmegen
  Tel 024-3243122 , fax 024-3243128
  [vademecum advocatuur 2001]
  BeŽdiging 1976 en 1988
  f.m.j.wijnakker@freeler.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJNANDS E.J. , Lies ; Mw.
  Notaris
  INFO
  Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ;
  ledenlijst oktober 1998). Club Breda.


  WIJNANDS H.S.A.
  Advocaat bij Landwell ; beŽdiging 2002
  Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
  Tel 020-5684341 , fax 020-5684265
  hugo.wijnands@nl.landwellglobal.com
  www.landwell.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJNANDS P.P.M. , geboren mei 1954
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 14 sep 1989
  NU
  Hilversum kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Amsterdam ; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot ; beŽdiging 1978
  Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
  Tel 020-5460171 , fax 020-5460711
  ssmd@stibbe.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Stibbe
  Tel 020-5460171 , fax 020-5460735
  paul.wijnands@stibbe.com
  www.stibbe.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJNANS A.P.G.J.A.
  Advocaat bij Heijkant advocatenkantoor b.v. ; beŽdiging 1995
  Postbus 132 , 5100 AC Dongen
  Tel 0162-321863 , fax 0162-316995
  heykant@tref.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  heykant@planet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJNANT L.J.M. , Luc ; Dhr.
  Fiscalist ; ZR Groep
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Maastricht International


  WIJNANTS W.M. ; Mw.
  Advocaat bij Raad van Toezicht, Utrecht ; beŽdiging 1995
  Advocaat bij Orde van advocaten Utrecht
  Hieronymusplantsoen 12 , 3512 KV Utrecht
  Tel 030-2343819 , fax 030-2343425
  [vademecum advocatuur 2001]
  BeŽdiging 1989 en 1995
  wijnants@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJNBEEK W.W. , geboren okt 1948
  NLRM 94 95 96 97 98 99/00
  Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 9 mrt 1988
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 12 dec 1994
  NU
  Assen rechter-plaatsvervanger
  Geen opgave van bijbanen


  WIJNBELD A.B.M.S. ; Mw.
  Notarieel Recht 1991
  Kandidaat Notaris
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Eindhoven


  WIJNBERG A.H.
  Advocaat bij Wijnberg advocaten ; beŽdiging 1984
  Postbus 263 , 9700 AG Groningen
  Tel 050-3121820 , fax 050-3122141
  info@wijnbergadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 050-5995700 , fax 050-5995709
  wijnberg@wijnbergadvocaten.nl
  www.wijnbergadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJNBERG N.M. ; Dr. UHD
  Erasmus Universiteit Rotterdam
  Faculteit Bedrijfskunde
  Tel 010 4081893 , fax 010 4082296
  Vakgroep Management van Technologie en Innovatie
  Hoogleraar Innovatiebeleid
  tel 010 4082591 , fax 010 4089014
  n.wijnberg@fbk.eur.nl


  WIJNBERGEN J. , Judith ; Mw.
  Sr. Beleidsmedewerker P & O Internationale Nederlanden Bank
  Projectmanager Samen Werken Brabant ING Bank Nederland
  INFO
  "Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
  Lid van SVN-deelnetwerk: Arnhem & Nijmegen
  Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


  WIJNBERGEN S.F.L. van ; Prof. Baron
  NLRM 71 80
  Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 25 mrt 1957
  NU
  HoofdUNCTIE
  Katholieke Universiteit Nijmegen
  Oud-hoogleraar


  WIJNCKEL B.J. van de ; Dhr.
  Advocaat bij Burlet & Nobus advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 1020 , 4530 GA Terneuzen
  Tel 0115-617733 , fax 0115-614968
  [vademecum advocatuur 2001]
  BeŽdigd: 01-11-2000
  Burlet & Nobus advocaten
  Havenstraat 10 , 4531 EK Terneuzen
  Postbus 1020 , 4530 GA Terneuzen
  tel 0115-617733 , fax 0115-614968
  Aangesloten bij:
  Gratis kennismakingsgesprek
  Rechtshulp op maat
  Geschillencommissie Advocatuur
  Arrondissement Middelburg
  [Internet april 2003]
  Advocaat bij Burlet & Nobus advocaten
  Postbus 14 , 4500 AA Oostburg
  Tel 0117-455249 , fax 01.17-453383
  advobuno@planet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJNE R.P. ; Mw.
  Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
  NU Den Haag Rechtbank Raio
  TEVENS [juli 2003]
  Aerobicinstructrice (1 uur in de week) van 01-01-2002


  WIJNEN C.P.D.M. , geboren okt 1956 ; Mw.
  NLRM 87 88/89 90
  Raio 1 apr 1982


  WIJNEN J.H.F. , geboren jan 1927 te Maastricht, Johannes Henricus Franciscus
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 25 mrt 1981
  Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 10 dec 1987
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 10 aug 1990
  INFO
  Overleden 11 dec 2000 te Maastricht [Telegraaf 14 dec 2000]


  WIJNEN - VERGEER N. van , geboren mrt 1940 ; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 18 dec 1981
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 13 sep 1990
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof A'dam rond jun 1997
  NU
  Amsterdam rechter-plaatsvervanger
  Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  Hoge Raad Gerechtsauditeur
  Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Gerechtsauditeur (info sep 2000)
  TEVENS
  Lid ledenraad van de sectie rechters van de NVvR
  Lid Bestuur sectie rechters van de NVvR
  Wat is hier aan de hand.


  WIJNEN Ph. van
  Advocaat bij Steenbergen advocaten ; beŽdiging 1998
  Postbus 22714 , 1100 DE Amsterdam Zuid-Oost
  Tel 020-4001055 , fax 020-4090177
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Dijkstra Voermans advocatuur & Notariaat
  Postbus 4085 , 3502 HB Utrecht
  Tel 030-2850300 , fax 030-2850301
  philippe.van.wijnen@dvan.nl
  www.dijkstravoermans.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJNEN W.F.G.E.J.M. van , geboren januari 1945
  NLRM 99/00
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 28 december 1998


  WIJNGAARDE R.C.N.M. van , geboren 13-05-1953
  INFO
  Woonplaats Delft
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WIJNGAARDEN B.J. van ; Mw.
  Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beŽdiging 1991
  Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
  Advocaat bij Stadermann Luiten advocaten
  Postbus 1488 , 3000 BL Rotterdam
  Tel 010-4444369 , fax 010-4444370
  [vademecum advocatuur 2001]
  wijngaarden@stadermannluiten.nl
  www.stadermannluiten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJNGAARDEN I. van ; Mw.
  Advocaat bij Boekel De Nerée ; beŽdiging 1999
  Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
  Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
  boekel.de.neree@bdn.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 020-4313477 , fax 020-4313186
  inez.vanwijngaarden@bdn.nl
  www.boekeldeneree.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJNGAARDEN J. van
  Notaris te Delft , arrondissement Den Haag
  Postbus 3095.2601 DB Delft


  WIJNGAARDEN K.M. van ; Mw.
  Advocaat bij Adv. kantoor Goudse Rijweg ; beŽdiging 1994
  Postbus 44066 , 3006 HB Rotterdam
  Tel 010-2332032 , fax 010-41369984
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Jacuemard advocaten
  Postbus 22203 , 3003 DE Rotterdam
  Tel 010-2332032 , fax 010-4136984
  vanwijngaarden@jacquemardadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJNGAARDEN L. van
  NLRM 71 80
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 jul


  WIJNGAARDEN - GOOIJER L.M.A. van ; Mw.
  Advocaat bij Bird & Bird ; beŽdiging 2002
  Postbus 30311, 2500 GH Den Haag
  Tel 070-3538800 , fax 070-3538892
  liselotte.van.wijngaarden@twobirds.com
  www.twobirds.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJNGAARDEN M.A. van ; Prof.
  Universiteit Leiden
  Oud-hoogleraar


  WIJNGAARDEN M.A.A. van
  Advocaat bij Jhr.Mr. de Ranitz Kantoor ; beŽdiging 1996
  Advocaat bij Arnold en Siedsma
  Postbus 18558 , 2502 EN Den Haag
  Tel 070-3054833 , fax 070-3615054
  [vademecum advocatuur 2001]
  mvanwijngaarden@arnold-siedsma.nl
  www.arnold-siedsma.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJNGAARDEN M.F.
  Advocaat bij van den Biesen Prakken Böhler ; beŽdiging 1989
  Nieuwe Herengracht 51 , 1011 RN Amsterdam
  amsterlaw@bpb.nl
  Keizersgracht 560-562 , 1017 EM Amsterdam
  Tel 020-6232605 , fax 020-6203559
  amsterlaw@bpb.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Miller Franken Koppe Wijngaarden advocaten
  Keizersgracht 560-562 , 1017 EM Amsterdam
  Tel 020-3446200 , fax 020-3446201
  mwijngaarden@bfkw.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJNGAARDEN P. van
  Advocaat bij Kerstholt & Scheidema ; beŽdiging 1991
  Postbus 755 , 9700 AT Groningen
  Tel 050-5255275 , fax 050-5258244
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJNGAARDEN P.L. van
  Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beŽdiging 1994
  Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag


  WIJNGAARDEN T. van
  Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beŽdiging 1990
  Advocaat bij Stibbe
  Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
  Tel 020-5460416 , fax 020-5460814
  ssmd@stibbe.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 020-5460416 , fax 020-5460733
  info@stibbe.com
  www.stibbe.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJNGAART N. van der , geboren sep 1967
  NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1993
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 18 jul 1996
  Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 december 1999
  NU
  Amsterdam rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Geen bijbanen


  WIJNGAART P.I.M. van den ; Drs.
  Secretaris gemeente Emmen [info SAL 2000]


  WIJNHOFF - SCHUITERD J.M. ; Mw.
  Advocaat bij Ten Cate advocaten ; beŽdiging 1995 en 2003
  Postbus 251 , 7600 AG Almelo
  Tel 0546-812528 , fax 0546-819469
  m.wijnhoff@tencateadvocaten.nl
  www.tencateadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJNHOLT M.R. , geboren 16-08-1929
  NLRM 71 80 87 88/89 91 92 93
  Werkzaam advocatenkantoor Groningen 1954
  Werkzaam kabinet Burgemeester van Den Haag 1956
  Substituut-officier van Justitie kantongerecht 3e kantoor Suriname 1957
  Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Org. te Amsterdam 1 dec1960
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 apr 1961
  Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 23 jun 1961
  Rechter rechtbank Amsterdam 18 mrt 1965
  Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 1 apr 1966
  President-plaatsvervanger permanente krijgsraad Ned. Antillen 26 feb 1968
  Rechter rechtbank Amsterdam 25 jun 1969
  Vice-president rechtbank Amsterdam 3 jan 1975
  Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 15 jan 1977
  President rechtbank Den Haag 8 dec 1980
  President van de permanente krijgsraad Ned. Antillen en Aruba voor de zeemacht 22 mei 1990
  Raad van State ; Staatsraad in buitengewone dienst 1993 (in SAL 1998 en 1999, niet meer in SAL 2000)
  INFO
  Lid van de Haagsche Schouw 1997
  Zie h-schouw.htm
  Zie kolya.htm
  INFO
  Woonplaats Den Haag
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WIJNHOVEN A.M. ; Mw.
  Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beŽdiging 1995
  Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam
  ssmd@stibbe.nl
  Tel 020-5460437 , fax 020-5460727
  annemarie.wijnhoven@stibbe.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Niet in VAD 2003


  WIJNJA J.
  Advocaat bij Jongeneel c.s. ; beŽdiging 1990
  Postbus 174 , 3360 AD Sliedrecht
  Tel 0184-418433 , fax 0184-417313
  [vademecum advocatuur 2001]
  wijnja@jongeneel.net
  www.jongeneel.net
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJNMALEN K.
  Advocaat bij May & Wijnmalen ; beŽdiging 1992
  Groenmarkt 10 , 3311 BE Dordrecht
  Tel 078-6140074 , fax 078-0149430
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJNMAN HUBER W.F. ; Mw.
  Rechten 1955
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Dordrecht en Gorinchem


  WIJNNOBEL - van ERP Y.J. , geboren sep 1956 ; Mw.
  NLRM 98 99/00
  Secr. v/d sectie reclassering van de Centr. Raad v. Strafrechttoepassing
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 14 aug 1997
  Rechter rechtbank Den Haag 25 februari 1999
  NU Den Haag Rechtbank Rechter
  TEVENS [juli 2003]
  Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


  WIJNPERSSE A. van de , geboren feb 1908
  NLRM 71
  Jurist Rijksbureau van Huiden en Leder Amsterdam okt 1942
  Substituut-griffier rechtbank Den Haag 17 mrt 1947
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 jun 1960


  WIJNSTEKERS N.G. ; Mw.
  Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 5563 , 2000 GN Haarlem
  Tel 023-5424292 , fax 023-5425277
  haarlem@vandiepen.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Landwell
  Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
  Tel 020-5687107 , fax 020-5686404
  noelle.wijnstekers@nl.landwellglobal.com
  www.landwelLnl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJNTJE P.J.
  Ministerie van FinanciŽn, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
  Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, Utrecht, Plaatsvervangend hoofd


  WIJNVELDT D.J.L. , geboren jan 1949
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 16 feb 1990
  NU
  Zutphen rechterplaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Arnhem ; kantoor Veldhuijzen & Wijnveldt ; beŽdiging 1974
  Eusebiusplein 41 , 6811 HG Arnhem
  Advocaat bij Beckers & Wijnveldt advocaten
  Hamersestraat 5 , 6931 EV Westervoort
  Tel 026-3112170 , fax 026-3120781
  d.wijnveldt@zonnet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  jnveldt@compaqnet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  Klachtencommissie Leger des Heils
  19 aug 1997
  TEVENS
  [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
  Advocaat
  Lid klachtencommissie Reclassering Leger des Heils


  WIJSHOFF - VOGELZANG R.L.M. ; Mw.
  Advocaat bij Tintelberg 1 , 6041 PT Roermond ; beŽdiging 1976
  Tel 0475-318926 , fax 0475-331763
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2002]


  WIJSMAN J.W.
  Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
  Nassauplein 26, 2585 EC Den Haag


  WIJSMAN J.W.A.
  Advocaat bij an Gelderen advocaten ; beŽdiging 2002
  Postbus 1084 , 3600 BB Maarssen
  Tel 0346-569944 , fax 0346-575260
  j.wijsman@vangelderen.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJSMAN L.C.A.
  Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beŽdiging 2001
  Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
  Tel 010-2240680 , fax 010-2240054
  leon.wijsman@nautadutilh.com
  www.nautadutilh.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJSMAN W.J. ; Mw.
  Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beŽdiging 2003
  Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
  Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
  wendy.wijsman@nautadutilh.com
  www.nautadutilh.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJSMULLER J.B. , Jan Bart ; Dhr.
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Baarn
  Fiscaal Adviseur


  WIJST A.A.H.M. van der
  Advocaat bij Bogaerts en Groenen ; beŽdiging 1991
  Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
  Tel 0411-675533 , fax 0411-684895
  bogaerts@nedernet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  wijst@bogaertsengroenen.nl
  www.bogaertsengroenen.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJST J. van der ; Dhr.
  Advocaat bij van der Wijst advocaten ; beŽdiging 1977
  Postbus 5037 , 4380 KA Vlissingen
  Tel 0118-414910 , fax 0118-413263
  [vademecum advocatuur 2001]
  BeŽdigd: 14-03-73
  Van der Wijst advocaten
  Bellamypark 27 , 4381 CG Vlissingen
  Postbus 5037 , 4380 KA Vlissingen
  tel 0118-414910 , fax 0118-413263
  Aangesloten bij:
  Gratis kennismakingsgesprek
  Rechtshulp op maat
  Geschillencommissie Advocatuur
  Arrondissement Middelburg
  [Internet april 2003]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJST - PLATTEEL L.M.A. v/d ; Mw.
  Rechten 1971
  Adviseur PatiŽnyenraad Het Hooghuys
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda


  WIJTE B.Th.L.M. ; Mw.
  Advocaat bij Gresnigt & van Kippersluis ; beŽdiging 1999
  Postbus 13006 , 3507 LA Utrecht
  Tel 030-2316631 , fax 030-2319068
  info@gvk-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  bthkmwijte@gvk-advocaten.nl
  www.gvk-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIJTE T.E.M. ; Drs.
  Burgemeester CDA gemeente IJsselstein [info SAL 2000]


  WIJTEMA E. , geb, apr 1924
  NLRM 71 80
  Advocaat en procureur te Leiden en Arnhem dec 1946
  Waarnemend Griffier kantongerecht Harderwijk sep 1955
  Waarnemend Griffier kantongerecht Nijmegen 4apr 1956
  Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Nijmegen jan 1957
  Griffier kantongerecht Den Bosch 24dec 1957
  Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 16 jun 1958
  Mede benoemd griffier kantongerecht Boxmeer 8 okt 1958
  Rechter rechtbank Dordrecht 30 mei 196
  President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch, Arnhem en Den Haag 23 junl1965
  President-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 25 nov 1969
  Vice-president rechtbank Arnhem 24 okt 1973
  NU
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Utrecht ; kantoor Bosselaar & Strengers ; beŽdiging 1986
  Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
  tel 030-2347234 , fax 030-2347272
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Beer advocaten
  Johannes Vermeerstraat 23 , 1071 DK Amsterdam
  Tel 020-6732199 , fax 020-6758163
  ewijtema@beeradvocaten.nl
  www.beeradvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  @OPM
  Misschien pas laat omgezwaaid naar de advocatuur


  WIJTEMA F.J.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 11 mei 1976
  Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 11 mei 1976
  NU
  Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
  Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Koog a/d Zaan , kantoor Doorenbos & Wytema ; beŽdiging 1967
  Postbus 9 , 1540 AA Koog a/d Zaan


  WIJTING W. , geboren mei 1946 ; Dhr.
  NLRM 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 mei 1996
  NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE [juli 2003]
  Universitair hoofddocent Recht TU te Delft
  TEVENS
  Docent recht aan de Technische Universiteit Delft
  Lid en plaatsvervangend Voorzitter Adviescollege van gedeputeerde Staten van de prov
  Gelderland als bedoeld in artikel 35 van de verordening Grondwaterbeschermingsgebieden Gelderland
  Penningmeester Stichting bevordering leraarsambts van de Ned. Herv Gemeente te Haarlem
  Lid van het Interuniversitair samenwerkingsverband Onroerend Goedrecht van het Instituut voor
  bouwrecht in Den Haag
  Voorzitter College van Kerkvoogden der Nederlandse Herv Gemeente te Haarlem-Centrum
  Lid van de Algemene Kerkvoogdijraad der Generale Synode van de Ned. Herv Kerk
  Lid Bestuur Stichting Internationaal Schnitgerfestival Alkmaar
  apr 1997
  TEVENS [juli 2003]
  Lid Commissie Orgelzaken Samen op Weg-kerken te Nederland van 01-01-2002
  Penningsmeester Stichting Fonds voor het Leraarsambt der Hervormde Gemeente Haarlem van 01-01-2002
  President kerkvoogd Hervormde Gemeente Haarlem van 01-01-2002
  Plaatsvervangend lid Besliscommissie Schadeschap Luchthaven Schiphol van 01-01-2002
  Voorzitter Stichtingsbestuur Stichting Jan Pieterszoon Sweelinckprijs te Utrecht van 01-01-2002
  Voorzitter College van Beroep Examens en Tentamens TU Delft van 01-01-2002


  WIJTING W. ; Dr. UHD
  Technische Universiteit Delft
  Faculteit Techniek, Bestuur en Management
  Afdeling Beleid, Techniek en Infrastructuren
  Jaffalaan 5 , 2628 BX Delft
  tel 015 2787100 , fax 015 2784811
  Bestuursrecht en Bestuurskunde
  w.wijting@tbm.tudelft.nl


  WIJTS - van NIMWEGEN J.J. ; Mw.
  Notaris te Haarlem , arrondissement Haarlem
  Postbus 3058 , 2001 DB Haarlem


  WIJTSMA P.G. , geboren jan 1954
  NLRM 95 96 97 98 99/00
  Chef Bezwaar en Beroep bij het GAK te Den Haag
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 31 mrt 1995
  Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 1 jun 1995
  Rechter rechtbank Leeuwarden 5 mrt 1996
  NU
  Leeuwarden rechter
  TEVENS
  SDU Juridische en Fiscale Uitgeverij
  Medeauteur van Praktrijkboek Soc.Verzekeringen voor de onderdelen AAW/WAO en Ziektewet
  Stichting Haarlem: freelance docent Sociale Verzekeringen ; auteur syllabus
  ZW AAW en WAO Stichting Opleiding Sociaal Recht: incidenteel een lezing met betrekking tot
  ontwikkelingen
  Stichting Opleiding Sociaal Recht Utrecht (docent VSO-cursus Soc.Verz.Recht)
  SSR Zutphen: docent Soc.Verz.Recht en Wetgeving
  Rijksuniversiteit Groningen ; plaatsvervangend Voorzitter AWB-commissie
  Leeuwarden ; Lid klachtencommissie


  WILBERS G.W.
  Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beŽdiging 1982
  Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
  Tel 070-3488485 , fax 070-3825288
  gw.wilbers@Prdf.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 070-5153930 , fax 070-5153120
  gw.wilbers@prdf.nl
  www.ptdEnl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILBERS J.P.A.
  Notaris te Horst , arrondissement Roermond
  Kantoor Laat, De & Wilbers.Horst


  WILBERS Zie LAMERS - WILBERS M.J.L. , geboren juni 1946 ; Mw.


  WILD A.H. de , geboren mrt 1948 ; Dhr. Prof. Dr.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 27 apr 1982
  Rechter rechtbank Roermond 18 mei 1984
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 22 aug 1986
  Rechter rechtbank Roermond 27 aug 1987
  Raadsheer Hof Amsterdam 27 jul 1988
  Hoogleraar aan de Rijks Universiteit te Utrecht
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 feb 1993
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 feb 1993
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 6 jan 1994
  Raadsheer Hof Den Haag 1 aug 1994
  Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 24 apr 1997
  Vice-President Hof Den Haag 1 januari 1999
  Vice-president Gerechtshof Den Haag van 01-01-1999
  rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 25-02-1993
  NU Den Haag Hof Vice-President
  NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Katholieke Universiteit Brabant
  Oud-hoogleraar
  TEVENS
  Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Scheveningen Units 12 en 4
  Lid Bestuur Aloysiusstichting Den Haag
  Voorzitter vereniging van eigenaren 's-Gravenduin 43
  okt 1997
  TEVENS [nov 2000]
  Lid van de Commissie van Toezicht van de Penitantiaire Inrichting Scheveningen, Units 1,2 en 5
  Lid van het Bestuur van de Aloysiusstichting te Den Haag
  Voorzitter Externe Klachtencommissie Korps Landelijke Politiediensten te Driebergen
  Voorzitter van de redactie van het Tijdschrift voor de rechterlijke Macht (Trema)
  TEVENS [juni 2003]
  Voorzitter externe klachtencommissie Korps Landelijke Politiediensten te Driebergen
  Voorzitter redactie Tijdschrift voor de rechterlijke Macht (Trema)
  Lid Commissie van Toezicht, Units 1,2 en 5 Penitentiaire Inrichting Scheveningen te Scheveningen van 01-01-2001
  Lid bestuur Aloysiusstichting te Den Haag van 01-01-2001


  WILD N. de ; Mw.
  Advocaat bij NautaDutilh ; beŽdiging 1998
  Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
  Tel 010-2240713 , fax 010-2240596
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij NautaDutilh N.V.
  www.nautadutilh.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILDE A.C. de , geboren jan 1924
  NLRM 80 87 88/89 90 94 95 96 97 98 99/00
  Werkzaam bedrijfsleven 1950
  Referendaris Ministerie van Justitie 1 okt 1969
  Als zodanig benoeming waarnemend griffier rechtbank Leeuwarden 20 jan 1970
  Waarnemend griffier rechtbank Assen 7 sep 1970
  Griffier rechtbank Assen 1 jul 1971
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 27 jun 1975
  Rechter rechtbank Assen 19 jul 1977
  Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 18 apr 1979
  Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 29 mrt 1985
  Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 20 jun
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 4 apr 1991
  NU
  Assen rechter-plaatsvervanger


  WILDE B.N.J. de ; Mw.
  Advocaat bij Hoge van den Broek ; beŽdiging 2002
  Postbus 1126
  6501 BC Nijmegen
  Tel 024-3810810 , fax 024-3810820
  b.dewilde@hogevandenbroek.nl
  www.hogevandenbroek.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILDE E.L.H. de ; Drs.
  Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor
  constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW) , Plaatsvervangend Lid (EZ)


  WILDE G. de , geboren aug 1936
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Aangekomen in Leiden 1955 rechten , Corpslid
  Bedrijfsleven
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 8 jun 1983
  Rechter rechtbank Middelburg 29 feb 1984
  Raadsheer Hof Den Bosch 5 jul 1989
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 5 jul 1989
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 september 1998
  NU
  Den Bosch Hof Raadsheer
  Middelburg rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Geen bijbanen


  WILDE J. , Joep
  Gepensioneerd Raadsheer Gerechtshof Den Bosch
  Lid van de Orde van den Prince , afdeling Breda (Ledenlijst 2000)


  WILDE J.D. de ; Mw.
  Rechten 1993
  Consulent SBWR
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


  WILDE J.O. de
  Advocaat bij Bannenberg advocaten ; beŽdiging 1998
  Postbus 116 , 5240 AC Rosmalen
  Tel 073-5233533 , fax 073-5233520
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Banning advocaten
  Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
  Tel 073-6927777 , fax 073-6927789
  j.dewilde@banning.nl
  www.banning.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILDE J.P. de
  Advocaat bij Verwilligen & De Wilde ; beŽdiging 1981
  Postbus 622 , 9200 AP Drachten
  Tel 0512-512507 , fax 0512-524902
  info@vwl-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Verwilligen De Wilde De Lange
  Tel 0512-334134 , fax 0512-334149
  info@vwl-advocaten.nl
  www.vwl-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILDE P.H.P. , geboren 22-09-1931
  Aangekomen in Leiden 1954 rechten , Corpslid
  INFO
  Woonplaats Den Haag
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WILDE R.F. de
  Advocaat bij Prinsengracht 1123 h , 1017 JK Amsterdam ; beŽdiging 1993 en 2001
  Tel 020-6265107 , fax 020-6208403
  r.dewilde@xs4all.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILDEBOER I.H. ; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
  Advocaat en Procureur te Rotterdam
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 30 jun 1982
  Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 25 mrt 1987
  Plaatsvervanger Lid Hof van Discipline 29 jun 1988
  Raadsheer in buitengewone dienst Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1995
  NU
  Hoge Raad Raadsheer in buitengewone dienst
  TEVENS
  Directrice van Mr. Ina H.Wildeboer B.V. te Rotterdam (een pensioen B.V.)


  WILDEBOER J.
  Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beŽdiging 1981
  Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
  Advocaat bij Wybenga Wildeboer van den Puttelaar
  Postbus 19050 , 3001 BB Rotterdam
  Tel 010-2140000 , fax 010-2140303
  post@wp-lawyers.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILDEBOER K.
  Notaris te Zuidlaren , arrondissement Assen
  Kantoor Zuidlaren, Notariaat ; Zuidlaren


  WILDEBOER L.J.
  Advocaat bij Allen & Overy ; beŽdiging 2000
  Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
  Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
  luurt.wildeboer@allenovery.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 020-6741311 , fax 020-6741962
  luurt.wildeboer@allenovery.com
  www.allenovery.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILDEBOER - HELSTONE M.J. ; Mw.
  Fiscaalrecht 1991
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar


  WILDEMAN C. ; Mw.
  Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beŽdiging 2003
  Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
  Tel 020-5506899 , fax 020-5506999
  christien.wildeman@kvdl.nl
  www.kvdl.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILDENBERG B.P.H.M. van den , geboren nov 1947
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Werkzaam Rijks belastingen , II.inspecteur Zeist 1 okt 1973
  Arbeidscontractant Hof Den Bosch 1 mei 1979
  Gerechtsauditeur Hof Den Bosch 1 okt 1979
  Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 2 dec 1982
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 22 feb 1984
  Rechter rechtbank Den Bosch 21 mrt 1985
  Rechter rechtbank Den Haag 28 apr 1986
  Raadsheer Hof Den Haag 27 jul 1991
  Vice-President Gerechtshof Den Haag 01-10-2000
  NU Den Haag Hof Vice-President
  TEVENS
  Vice-Voorzitter Raad voor Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten Den Haag
  Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie IV , De Raad voor de Kinderbescherming ,
  Directie Zuid-West , plaatsvervangend voorzitter
  TEVENS [nov 2000]
  Vice-Voorzitter Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants
  Administratieconsulenten te Den Haag
  Plaatsvervangend Voorzitter van de Klachtencommissie IV raad voor de kinderbescherming, directie Zuid
  West, standplaats Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Middelburg
  TEVENS [juni 2003]
  Vice-Voorzitter Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants Administratieconsulenten te Den
  Haag 01-01-2001
  @OPM
  Dit klopt niet. Nu wordt genoemd de begindatum 01-01-2001, terwijl deze functie in november 2000
  al vermeld werd op rechtspraak.nl, ja zelfs al eerder bekend was.
  INFO
  Bij brief van 4 april 1997 werd mede tegen hem een klacht ingediend bij de PG bij de Hoge Raad en wel
  wegens het zich niet-verschonen. Dit is door de PG bij de Hoge Raad ondergeschoffeld als volgt: de klager
  werd verwezen naar de President van het Hof te Den Haag. Die stuurde een afpoeierbriefje met als
  afsluiting: als u klaagt over niet-verschonen, dan had u maar moeten wraken. Dit standpunt is weer gedekt
  door de PG bij de Hoge Raad. Gemakshalve vergeet men dan dat een rechter die zich ten onrechte niet
  verschoont wel zijn ambtseed schendt en dat is een ambtsmisdrijf. NCBJ.


  WILDENBERG - AARTS E.P.J.M. van den ; Mw.
  Advocaat bij Janse Gerritse Mannaerts ; beŽdiging 1990
  Advocaat bij Mannaerts & Appels
  Postbus 772 , 5000 AT Tilburg
  Tel 013-5838200 , fax 013-5432763
  e.vandenwildenberg@mannaertsappels.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  e.vandenwildenberg@mannaerts-appels.nl
  www.mannaerts-appels.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILDENBERG J.H.A. van den , Toine (of I.H.A.)
  Advocaat bij Janse Gerritse Mannaerts ; beŽdiging 1991
  Advocaat bij Mannaerts & Appels
  Postbus 772 , 5000 AT Tilburg
  Tel 013-5838200 , fax 013-5432763
  j.vandenwildenberg@mannaerts-appels.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Oisterwijk


  WILDENBERG J.H.A. van den
  Advocaat bij Mannaerts & Appels ; beŽdiging 1991
  Postbus 772 , 5000 AT Tilburg
  Tel 013-5838200 , fax 013-5432763
  j.vandenwildenberg@mannaerts-appels.nl
  www.mannaerts-appels.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILDENBERG R.L.M. van den
  Advocaat bij van den Wildenberg & van Halder ; beŽdiging 1976
  Postbus 63 , 6500 AB Nijmegen
  Tel 024-3239680 , fax 024-3229954
  info@vandenwildenbergvanhalder.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  wildenberg@wildenberghalder.nl
  www.wildenberghalder.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILDENBURG A.C.A. , geboren mrt 1950
  NLRM 94 95 96 97 98 99/00
  Afdeling Rechtshulp van de ANWB
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 16 dec 1993
  Rechter rechtbank Amsterdam 1 jan 1996
  NU
  Amsterdam rechter
  TEVENS
  President Raad van Toezicht Ned. Institiuut van Automobiel en Verkeersongevallendeskundigen
  NIAV


  WILDENBURG M.E.A. , geboren aug 1944 ; Mw. (Martine of Tine )
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 17 jul 1989
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 17 jul 1989
  Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 15 jan 1991
  Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 13 nov 1991
  Rechter rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
  Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 1 okt 1993
  NU
  Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
  Amsterdam rechter
  TEVENS
  Raad van Toezicht Psych. Ziekenhuis Amsterdam
  Conrectrix LOI


  WILDENBURG R.H.J.
  Advocaat bij Ahee & Claassen ; beŽdiging 1996
  Postbus 574 , 8000 AN Zwolle
  Advocaat bij Dirkzwager/De Vijf Zuylen advocaten
  Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
  Tel 026-3538300 , fax 626-3510793
  wildenburg@arnhem.dirkzwager.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen
  wildenburg@dirkzwager.nl
  www.dirkzwager.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILDERINK R.
  Advocaat bij Jacobs Kranenburg advocaten ; beŽdiging 1979
  Postbus 3750 , 7500 DT Enschede
  Advocaat bij De Singel advocaten
  Postbus 700 , 7500 AS Enschede
  Tel 053-4333552 , fax 053-4361 588
  post@desingeladvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.desingeladvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILDSCHUT I.N. ; Mw. Drs.
  Advocaat bij Bijlsma & Knepper advocaten BV ; beŽdiging 1997
  Postbus 10100 , 1301 AC Almere
  Advocaat bij van der Woude De Graaf advocaten
  Willemsparkweg 31 , 1071 G P Amsterdam
  Tel 020-6766690 , fax 020-6766695
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Postbus 14501 , 1001 LA Amsterdam
  Tel 020-5285880 , fax 020-5285881
  info@wildschutadvocaat.nl
  www.wildschutadvocaat.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILDSCHUT J.M.C. , geboren december 1944
  NLRM 99/00
  Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 9 december 1999
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 9 december 1999
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat bij Wildschut c.s. ; beŽdiging 1979
  Prinsengracht 668 , 1017 KW Amsterdam
  Tel 020-6260761 , fax 020-6205143
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Postbus 10711 , 1001 ES Amsterdam
  jmc.wildschut@planet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILDT A.J.L.M. van der , geboren mei 1956
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 18 dec 1989
  NU
  Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te A'dam ; kantoor Hardenberg & Heuzeveldt ; beŽdiging 1980
  Van Nijenrodeweg 892 , 1081 BH Amsterdam
  Tel 020-6440172 , fax 020--6464170
  wildt@hardenbergcs.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  TEVENS
  Lid Raad van Beroep van het Actuarieel Genootschap


  WILDT - OOSTERBAAN H.P. de , Hildegard Petronella (Hillie) , geboren 24 juni 1916 tr Limburg a/d
  Rechten 1942
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag
  INFO
  Overleden 7 juli 2002 te Den Haag
  Weduwe van Herman de Wildt (1912-1991)
  [NRC 8 juni 2002]


  WILDT J.H. de , geboren mrt 1956
  NLRM 95 96 97 98 99/00
  Juridische Zaken van het Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan
  Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jul 1994
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 28 december 1998
  Rechter rechtbank Assen 28 januari 2000


  WILDT M.H. de , geboren aug 1918
  NLRM 71 80
  Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 24 feb 1948
  Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 20 apr 1949
  Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 22 jul 1953
  Kantonrechter Assen 1 aug 1956
  Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 24 mei 1958
  Kantonrechter Groningen 20 mei 1970
  Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 12 dec 1966
  Lid Ambtenarengerecht Groningen 28 feb 1969
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 20 mei 1970
  Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 9 aug 1972


  WILGENBURG H.N.M.M. van
  Advocaat bij Adv. kantoor Noordersingel ; beŽdiging 1968
  Postbus 599 , 8901 BJ Leeuwarden
  Tel 058-2122548 , fax 058-2130621
  [vademecum advocatuur 2001]
  Postbus 2547 , 8901 AA Leeuwarden
  Tel 058-2122548 , fax 058-2130621
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILGERS J.G.G. , Josephus Godefricus Gerardus , Jozef ; Dhr.
  Advocaat bij Vader & Wouters ; beŽdiging 1995
  Postbus 275 , 4330 AG Middelburg
  Advocaat bij Statenhof 10 , 4463 TV Goes
  Tel 0113-216862 , fax 0113-219660
  wilgers@concepts.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  BeŽdigd: 13-12-95
  Langeville 39 , 4401 GL Yerseke
  tel 0113 - 216862 , fax 0113 - 219660
  wilgers@concepts.nl
  Aangesloten bij:
  Gratis kennismakingsgesprek
  Rechtshulp op maat
  Geschillencommissie Advocatuur
  wilgers@concepts.nl
  Arrondissement Middelburg
  Internet april 2003]
  Advocaat bij Postbus 38 , 4460 AA Goes ; beŽdiging 1995
  Tel 0113-216862 , fax 0113-219660
  wilgers@concepts.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  Advocaat te Yerseke
  NB
  Mislukte als leraar Geschiedenis en ging toen maar over de post rechten studeren.
  Zoekt met woeste beschuldigingen schandaalzaakjes, zoals tegen het WNF en tegen Foster Parents.
  Uitgesproken conflictzoekend en -verscherpend.
  Houdt zich niet aan gemaakte zakelijke afspraken en doet lukraak strafaangiften tegen mensen wiens
  optreden hem niet aanstaat. Bepaald onbetrouwbaar. Ging aan het werk op basis van een afspraak
  'no cure, no pay' , maar bedacht later , nadat hij de bewuste klant na zes maanden had laten vallen
  (na privé-gesmoes met Van Delden, President van de rechtbank Den Haag), dat hij toch wel een rekening
  van zo'n fl 35.000 kon sturen (voor één zitting en productie van papier, waarmee de muur niet valt te behangen).
  Ontkende de afspraak 'no cure, no pay' en loog hierover tegenover de Deken en de de rechter.
  Blokkeert de opvolgend advocaat (sinds oktober 1999) door de dossiers niet ter beschikking te stellen.
  Zo blokkeert hij de toegang tot de rechter; dit staat haaks op Het EVRM en artikel 17 van onze grondwet.
  Dit alles wordt gedekt door de Deken te Middelburg. Inmiddels is voor rechtbank en Hof Den Haag bewezen
  dat er een afspraak 'no cure, no pay' gemaakt was, maar beide gerechten stellen: ..maar u bent toch niet
  geslaagd in de bewijsopdracht, want u hebt niet bewezen wat de 'cure' was.
  Een evident sofistische drogredenering in het voordeel van de advocaat.
  Is op de een of andere duistere manier advocaat geworden. Werd tijdens zijn advocatenstage na anderhalf jaar
  door zijn patroon Mr. Wouters stante pede de stoep op gezet; die liet de Deken weten dat hij deze stagiaire
  ongeschikt achtte voor het beroep van advocaat. Zat daarna geschorst thuis, terwijl hij onderwerp was van
  strafrechtelijk onderzoek door de Hoofdofficier van Justitie WABEKE te Breda wegens te grove uitlatingen over het WNF.
  Gerucht wil dat Wilgers toen kon aantonen dat WABEKE banden had juist met het WNF en met Prins Bernhard.
  De strafrechtelijke procedure werd afgeblazen en Wilgers kreeg zij stagebriefje. Maar hij heeft de wettelijk
  verplichte 3 jaar stage niet - en al helemaal niet met goed resultaat -afgemaakt; integendeel. Heeft daarmee
  niet volgens de wettelijke vereisten bewezen bekwaam en geschikt te zijn voor het beroep van advocaat, maar
  kreeg toch van de Deken toestemming te gaan opereren als zelfstandig advocaat.
  Is dus eigenlijk een advocaat in valse hoedanigheid.
  Waarom plaatste de Deken zich boven de wet? Zeer bedenkelijk. Zie burhoven/bur-dk04.htm
  BRRRR
  Ook als niet-psychiater kan men zich afvragen wat er fundamenteel mis is tussen zijn oren.
  Zie DELDEN , H.A. van , INFO3
  Wilgers kreeg in april 2004 vergoeding van proceskosten toegekend. Hij reageerde geheel niet,
  niet naar de cliŽnt, en niet naar diens advocaat.
  Als een donderslag uit heldere hemel werd het vonnis van april 2004 op 5 oktober 2004 door de
  deurwaarder betekend, met de mededeling: en nu betalen binnen 2 dagen en anders beslag (op roerende
  en onroerende goederen, banktegoeden enz. enz.) Dit is evident onredelijk misbruik van rechtsmiddelen door
  Wilgers. Ik had wel van een weekje vakantie terug kunnen komen om mijn voordeur geforceerd en mijn woning
  leeggeplunderd aan te treffen.
  Voor een bizar product van een gestoorde psyche, zie burhoven/bur-cassatie.htm Daar probeert een
  advocaat net als Von Münchhausen aan zijn vlecht zich uit het moeras te werken door zich op te trekken
  aan het zoveel betere imago van medici en medische specialisten.


  WILHELMUS C.L.J.M. ; Mw.
  Advocaat bij Corten c.s. ; beŽdiging 1990
  Postbus 670 , 6130 AR Sittard
  Tel 046-4510606 , fax 046-4529240
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Corten advocaten
  corten@corten-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILK E.J. van der , geboren jul 1946
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Advocaat en Procureur Den Haag
  Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 26 aug 1988
  Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
  NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat Den Haag ; kantoor Duijnstee van der Wilk ; beŽdiging 1971
  Postbus 85850 , 2508 CN Den Haag
  Tel 070-3547054 , fax 070-3501024
  dvdw@law.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  Voorzitter tuchtcommissie Kon. Ned. Hockeybond te Bunnik
  NU Den Haag Rechtbank
  TEVENS [juli 2003]
  Voorzitter Tuchtcommissie Koninklijke Nederlandse Hockey Bond te Bunnik van 01-01-2002


  WILKE N.Chr.M.
  Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beŽdiging 1967
  general@derks.nl
  Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
  Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
  Tel 030-2121111 , fax 030-27 21333
  general@cmsderks.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WILKE S.N.
  Advocaat bij Petten, Tideman & Sassen ; beŽdiging 1997
  Postbus 80504 , 2508 GM Den Haag
  Tel 070-3504055 , fax 070-3506187
  wilke.b@pettenadv.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij KLegal advocaten B.V.
  Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam
  Tel 020-6561793 , fax 020-6561730
  wilke.bas@klegal.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILKEN A. ; Mw.
  Advocaat bij Houthoff Buruma ; beŽdiging 2003
  Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
  Tel 020-5772387 , fax 020-5772734
  a.wilken@houthoff.com
  www.houthoff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLAERT L.J.M.
  Advocaat bij Lovells ; beŽdiging 2003
  Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
  Tel 020-5533600 , fax 020-5533792
  louis.willaert@lovells.com
  www.lovells.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLARD P.J.
  Advocaat bij van den Bosch & van den Broek ; beŽdiging 1994
  Advocaat bij Hoge van den Broek
  Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
  Tel 024-3810866 , fax 024-3810873
  p.willard@hogevandenbroek.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.hogevandenbroek.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLARD S.J.G.N.M. , geboren aug 1950 ; Dhr.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97 99/00
  Advocaat en Procureur te Bussum
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 jan 1983
  Rechter rechtbank Utrecht 21 mei 1984
  Vice-President rechtbank Utrecht 13 sep 1990
  Coördinerend vice-president rechtbank Utrecht 27 aug 1997
  Coördinerend vice-president senior rechtbank Den Bosch 15-07-2002
  NU Den Bosch Rechtbank Coördinerend Vice-President Senior
  TEVENS [januari 2005]
  Lid College van Bestuur van de Katholieke Theologische Universiteit , Utrecht van 06-01-2005
  Voorzitter Stichting Mutton Zuid-Afrika , Laren van 01-01-1990
  Voorzitter Stichting Mauvebosch , Blaricum van 01-01-1986
  Bestuurder RABO-bank , Laren-Blaricum van 01-01-1990 tot 20-11-2002
  Voorzitter van Commissie van Beroep van de Raad voor specialisatie diergeneeskunde
  Kon. Nederlandse Mij. voor Diergeneeskunde , Utrecht van 01-01-1998 tot 01-07-2002
  Bestuurder Diabetes Fonds Nederland , Amersfoort van 01-01-1998 tot 01-07-2002
  Voorzitter Klavhtencommissie Sint Antonius Ziekenhuis , Nieuwegein van 01-01-1997 tot 01-07-2002
  Voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Makelaars , Utrecht van 01-01-1986 tot 01-07-2002


  WILLE B.A. , geboren jul 1948 ; Dhr.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 1 feb
  Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 1 feb 1984
  Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
  NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Alphen aan de Rijn ; kantoor Wille & Donker c.s. ; beŽdiging 1972
  Advocaat bij Wille & Donker advocaten ; Lid van de maatschap
  Postbus 357 , 2400 AJ Alphen a/d Rijn
  Tel 0172-442417 , fax 0172-442028
  wille@willedonker.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.willedonker.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  Voorzitter VSB Fonds Alphen a/d Rijn e.o., Commissaris Koninklijke De Gruijter & Co. N.V.,
  Commissaris Jacob Sprey N.V., Commissaris VSB Bank Alphen a/d Rijn N.V.
  TEVENS [juli 2003]
  Bestuurslid Stichting Geschillenregeling Rijnland van 01-10-2001
  Secretaris Stichting Community Service Rotary te Alphen-Woubrugge van 29-06-1983
  Directeur Bawaz B.V. te Alphen aan den Rijn van 31-03-1989
  Bestuurslid Administratiekantoor G.A.W. Groen te Woerden van 12-11-1992
  Voorzitter Stichting VSB-Fonds te Alphen aan den Rijn van 03-12-1991
  Lid bestuur Stichting Continuïteit Elementum B.V. te Maassluis van 30-12-1987
  Commissaris Jacob Sprey N.V. te Alphen aan den Rijn, Poeldijk en Hilversum van 11-06-1992
  INFO
  Lid van de Rotary


  WILLE Zie de BRUINE - WILLE C.M. de , geboren sep 1916 ; Mw.


  WILLE D.M. ; Mw.
  Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beŽdiging 1996
  Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
  Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
  dmwille@trenite.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij van Doorne ; beŽdiging 1990 en 1996
  dmwille@van-doorne.com
  www.van-doorne.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLE W.
  Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beŽdiging 1993
  Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
  Tel 410-4042111 , fax 010-4042333
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
  willen.wille@simmons-simmons.com
  www.simmons-simmons.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEBRANDS S.O. ; Mw.
  Advocaat bij Abeln c.s. advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
  Tel 020-6641081 , fax 020-6626818
  abeln@wxs.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Abeln advocaten
  stellawillebrands@abeln.nl
  www.abeln.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEGEN W.M. van
  Advocaat bij Donk Breukelaar & van Willegen ; beŽdiging 1993
  Batjanstraat 5 , 1094 RC Amsterdam


  WILLEKENS J.P.P. , geboren jun 1919
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
  Juridisch ambtenaar Provinciale Voedselcommissie Tilburg 1 feb 1943
  Ambtenaar Raad van Arbeid Tilburg 1 jun 1943
  Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Breda 1 dec 1944
  Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 27 mrt 1950
  Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 13 mrt 196
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 13 apr 195
  Rechter rechtbank Breda 31 okt 1952
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 7 jun 1982


  WILLEKENS P.C.J.
  Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie V ,
  De Raad voor de Kinderbescherming , Directie Zuid , plaatsvervangend voorzitter
  Advocaat bij van Stiphout & Partners ; beŽdiging 2001
  Postbus 766 , 5700 AT Helmond
  Tel 0492-536666 , fax 0492-555600
  pwillekens@vanstiphout-advocaten.nl
  www.vanstiphout-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMARS D.J.
  Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beŽdiging 1999
  Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
  Tel 010-4072779 , fax 010-4072612
  nlwille2@hollandlaw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 010-4065000 , fax 010-4065001
  www.hollandlaw.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMBORG A.M. ; Mw.
  Advocaat bij De Boer Willenborg ; beŽdiging 1980
  Overtoom 231 , 1054 HV Amsterdam


  WILLEME F.P.M. , geboren 1952
  Burgemeester gemeente Denekamp
  Statutair-Directeur Megaland Beheer B.V.
  Voorzitter IDUNA (overkoepend orgaan jeugdhulpverlening)
  Voorzitter Nationaal Plan Kernenergiecentrale
  Lid en Voorzitter Stichting Agatha Laan Fonds
  Voorzitter Stichting Ondersteuning Cultuur Denekamp
  Voorzitter Stichting Stiltecentrum Denekamp
  Vice-Voorzitter Dagelijks Bestuur Openbaar Lichaam Crematoria Twente
  Voorzitter Dagelijks Bestuur Euregioraad
  Lid Dagelijks Bestuur ECO
  Lid Dagelijks Bestuur Museum Natura Docet
  Lid Dagelijks Bestuur Prov. Overijsselse Stichting Bosbrandbestr.
  Commissaris AVI-Twente B.V.
  Commissaris Centraal Overijsselse Nutsbedrijven N.V.
  Commissaris Cogas B.V.
  Lid Cie Bestuurlijke en Juridische Zaken VNG
  Adviseur advocatenmaatschappen
  Adviseur Festivals Limburg B.V.
  Adviseur Pinkpop
  Lid Regioraad Regio Twente
  Voorzitter DB Arbeitsgruppe Euregio
  Voorzitter Werkgr. Grensoverschr. Gezondheidszorg Euregio
  Lid Commissie Juridische Zaken VNG
  Gecommiteerde/Deskundige HEAO Arnhem.


  WILLEMEN J.J.C.M.
  Advocaat bij Vreijling & Beijsens advocaten ; beŽdiging 1984
  Postbus 69 , 4700 AB Roosendaal
  Tel 0165-560036 , fax 0165-533530
  vbrsd@xs4all.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Haans.Beijsens advocaten
  Tel 0165-592060 , fax 0165-592050
  willemen@haansbeijsens.nl
  www.haansbeijsens.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMS A.M.T. ; Mw.
  Advocaat bij Verhagen advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 97 , 5150 AB Drunen
  Tel 0416-375900 , fax 0410-378740
  [vademecum advocatuur 2001]


  WILLEMS A.W. , geboren okt 1940
  NLRM 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 mrt 1994
  NU
  Den Bosch rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat en Procureur te Eindhoven ; kantoor Boskamp & Willems ; beŽdiging 1970
  Postbus 581 , 5600 AN Eindhoven
  Postbus 8727 , 5605 LS Eindhoven
  Tel 040-2501414 , fax 040-2501450
  avocaten@boskampwillems.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  TEVENS
  Geen bijbanen
  11 jun 1997


  WILLEMS A.W.M. , geboren aug 1946
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 sep 1989
  NU
  Amsterdam rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat en Procureur te Amsterdam ; kantoor Nolen ; beŽdiging 1973
  Advocaat bij Nolen van der List advocaten
  Postbus 74675 , 1070 BR Amsterdam
  Tel 020-0046131 , fax 020-66445103
  nolenvdlist@wxs.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Nolen advocaten ; beŽdiging 1973
  willems@nolenvanderlist.nl
  www.nolenvanderlist.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  Plaatsvervangend Voorzitter Lid College van Advies voor de JustitiŽle Kinderbescherming (cva) ,
  bezoldigd.Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus20301 Den Haag T: 070-3706215 F: 3707916
  Redacteur van het tijdschrift voor Jeugd en familierecht, onbezoldigd
  Lid van de commissie Openstelling Burgerlijk Huwelijk bezoldigd
  Lid Bestuur van de Vereniging Praktizijns-SoCieteit te Amsterdam onbezoldigd
  Lid Bestuur Stichting Fonds Rechtsbescherming Immigranten gevestigd te Utrecht, onbezoldigd
  Lid Bestuur van de Vereniging Defence for Children International Nederland te Amsterdam
  Lid Bestuur Stichting Projecten Defence for Children International
  Medeauteur van het vademecum Burgerlijk Procesrecht Personenrecht en Familiezaken
  Gouda Quint, bezoldigd
  Lid Bestuur Stichting Steuncomité Onderwijs Buitenlanders gevestigd te Amsterdam, onbezoldigd
  Lid Bestuur van de Stichting Kinderwerkplaats De Blauwe Engel gevestigd te Amsterdam,
  onbezoldigd
  aug 1997
  Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van Advies voor de JustitiŽle Kinderbescherming
  Sectie Jeugd, Voorzitter [info SAL 2000]


  WILLEMS D.J.
  Secretaris gemeente Opsterland [info SAL 2000]


  WILLEMS E.R.
  Notaris te Almelo, arrondissement Almelo
  Kantoor Lambrechtsen en Willems ; Almelo


  WILLEMS G.
  Notaris te Almelo, arrondissement Almelo
  Postbus 481 , 7600 AL Almelo


  WILLEMS H.M. ; Mw.
  Advocaat bij Schut Grosheide ; beŽdiging 2002
  Postbus 445 , 3000 AK Rotterdam
  Tel 010-7104600 , fax 010-7104666
  h.willems@schutgrosheide.nl
  www.schutgrosheide.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMS I.J.M. ; Mw.
  Advocaat bij van Dusseldorp & Damstra advocaten ; beŽdiging 2001
  Postbus 10482 , 7301 GL Apeldoorn
  Tel 055-5212491 , fax 055-5214731
  i.j.m.willems@dusseldorpcs.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMS J.C.M. (Jan) ; Prof.
  Hoogleraar Rechten van het Kind aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Maastricht
  Telegraaf 9 februari 2004:
  'Het ouderlijk tuchrecht is en blijft in Nederland een dekmantel voor ernstig geweld, ver voorbij
  de opvoedkundige waarde. Niemand hoort meprecht te hebben. Meprecht is onrecht.
  Donner is hardleers nu hij weigert een bepaling op te nemen in het Burgerlijk Wetboek (BW),
  die ouders verplicht om hun handen thuis te houden.
  De eerste pats op de luier is de eerste les in geweld'


  WILLEMS J.F.R.M.
  Advocaat bij Bogaerts en Groenen ; beŽdiging 1985
  Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
  Tel 0411-575533 , fax 0411-584895
  bogaerts@nedernet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  willems@bogaertsengroenen.nl
  www.bogaertsengroenen.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMS - MORSINK J.G.W. , geboren aug 1944 , Joke ; Mw.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Arnhem ; Raio 1 jan
  1971
  Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 1 mei 1971
  Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Rotterdam 1 mei 1973
  Gerechtssecretaris rechtbank Rotterdam 1 mei 1974
  Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 1 mei 1975
  Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 14 apr 1977
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 3 okt 1977
  Rechter rechtbank Rotterdam 4 jan 1979
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 13 jul 1979
  Raadsheer Hof Amsterdam 21 feb 1983
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 nov 1983
  Vice-president Hof Amsterdam 2 apr 1991
  Vice-President Hof Amsterdam 9 aug 1995
  Coördinerend vice-president Hof Amsterdam 1 december 1997
  NU
  Amsterdam Hof coördinerend Vice-President
  Dordrecht rechter-plaatsvervanger
  Rotterdam rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lid Adviesraad Herziening rechterlijke Organisatie
  Voorzitter Raad voor Rechtsbijstand A'dam
  Lid commissie herziening scheidingsprocedure (commissie de Ruiter)
  Lid Bestuur van het Juristenfonds
  Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
  1. Lid Adviesraad Herziening rechterlijke Organisatie.
  2. Voorzitter Raad voor Rechtsbijstand Amsterdam.
  3. Lid van het bestuur van het Juristenfonds Personae Miserabiles.
  4. rechter-plaatsvervanger in Dordrecht. BeŽindigd
  5. rechter-plaatsvervanger in Rotterdam.
  6. Lid van het comité van aanbeveling van de stichting IJssel-Thuis te Nieuwerkerk a/d IJssel.
  7. Heeft diverse functies bekleed binnen de NVvR. beŽindigd
  INFO
  Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ;
  ledenlijst oktober 1998). Club Rotterdam-Schieland.


  WILLEMS J.H.
  Ministerie van Justitie, Instellingen, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Secretaris


  WILLEMS J.H.M. , geboren aug 1944
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Wetenschappelijk Medewerker Katholieke Hogeschool te Tilburg
  Rechter rechtbank Den Bosch 19 jul 1977
  Raadsheer Hof Amsterdam 1 sep 1981
  Vice-President Hof Amsterdam 17 jul 1989
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
  Coördinerend vice-president Hof Amsterdam 9 aug 1995
  NU Amsterdam Hof coördinerend Vice-President
  NU Amsterdam Rechtbank rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Vice-Voorzitter van het bestuur van de Stichting St.Carolus-St.Lidwina-Lindenlust Ziekenhuizen en
  verpleeghuizen te Den Bosch en Boxtel
  Plaatsvervangend Lid van het Bestuur van de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen in de regio
  Noord-Oost Brabant
  Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
  Medewerker Jurisprudentie-bundel NBW
  Plaatsvervangend Voorzitter van de Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Admi-
  nistratie-consulenten te A'dam
  Lid Raad van Toezicht Stichting Ziekenhuiszorg Den Bosch
  Voorzitter geschillencommissie Reizen van de Stichting Geschillencommissies voor
  Consumentenzaken te Den Haag
  Lid van de Selectiecommissie (buitenstaanders) Openbaar Ministerie
  Medewerker van Jurisprudentie Onderneming en recht
  Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
  1. Vice-Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting St. Carolus-St Liduina-Lindenlust ziekenhuizen en
  verpleeghuizen te Den Bosch en Boxtel
  2. Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Ziekenhuiszorg Den Bosch
  3. Plaatsvervangend Lid van het Bestuur van de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen in de regio Noord-oost Brabant
  4. Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
  5. Co-auteur Jurisprudentie-bundel NBW
  6. Medewerker Jurisprudentie Onderneming en Recht
  7. Plaatsvervangend Voorzitter van de Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten te Amsterdam
  8. Voorzitter van de Geschillencommissie Reizen van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
  9. Lid van de Selectiecommissie Openbaar Ministerie (buitenstaanders)
  TEVENS [maart 2003]
  Lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Noord-Oost Brabant 01-01-2001
  Vice-Voorzitter Raad van Toezicht Stichting St. Carolus en St. Luidina-lindenlust ziekenhuizen en verpleeghuizen Den Bosch en Boxtel
  Plaatsvervangend Lid bestuur Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen
  Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
  Co-auteur jurisprudentie-bundel nbw
  Medewerker jurisprudentie onderneming en recht
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Tucht voor registeraccountants en accountants-administratieconsulenten te Amsterdam
  Voorzitter geschillencommissie reizen Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken
  Lid selectiecommissie Openbaar Ministerie, Openbaar Ministerie


  WILLEMS J.H.P.J. , geboren jun 1942 ; Drs.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 1 feb 1987
  Rechter rechtbank Den Haag 20 jul 1988
  Waarnemend griffier rechtbank Den Haag okt 1988
  Vice-President rechtbank Den Haag 25 feb 1994
  NU
  Den Haag Vice-President
  TEVENS
  Plaatsvervangend Voorzitter Medisch Tuchtcollege Den Haag
  sept 95
  INFO
  aug 1999.Vertrokken naar elders.


  WILLEMS J.M. , geboren aug 1972 ; Mw.
  NLRM 98
  Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1997


  WILLEMS J.V.
  Advocaat bij Höcker Rueb & Doeleman advocaten ; beŽdiging 1999
  Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
  Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
  willems@hrd.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Schut Grosheide ; beŽdiging 1999
  Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
  Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
  j.willems@schutgrosheide.nl
  www.schutgrosheide.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMS M.A.L.M.
  NLRM
  Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  NU
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat en Procureur te Amsterdam ; kantoor Kennedy van der Laan ; beŽdiging 1989
  Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
  Tel 020-5506679 , fax 020-5506779
  m.a.l.m.willems@kvdl.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
  Tel 020-5506679 , fax 020-5506779
  m.a.l.m.willems@kvdl.nl
  www.kvdl.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  NB
  Onduidelijke situatie


  WILLEMS M.J.M. ; Mw.
  Advocaat bij De Mul Zegger ; beŽdiging 2003
  Postbus 48 , 6580 AA Malden
  Tel 024-3586996 , fax 024-3586776
  Willems@dmz.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMS - MOLDAWA M.M. ; Mw.
  Rechten 1974
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle


  WILLEMS M.R.M.
  Notaris te Valkenswaard , arrondissement den Bosch
  Kantoor Potters, Bazelmans , Willems ; Valkenswaard


  WILLEMS P.
  Advocaat bij De Haij & van der Wende ; beŽdiging 1995
  Postbus 84233 , 3009 CE Rotterdam
  haywende@nedernet.nl
  Tel 010-2204400 , fax 010-2204499
  mail@haijwende.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  p.willems@haijwende.nl
  www.haijwende.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMS P.
  Advocaat bij van Gelderen advocaten ; beŽdiging 1999
  Postbus 1084 , 3600 BB Maarssen
  Tel 0346-569944 , fax 0346-575260
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij De Gier & Stam advocaten
  Postbus 815 , 3500 AV Utrecht
  Tel 030-2303010 , fax 030-2303011
  pwillems@degier-stam.nl
  www.degier-stam.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMS P.J.
  Advocaat bij Willems advocaten ; beŽdiging 1948
  Parnassusweg 8 , 1076 AN Amsterdam
  legal@willems-advocaten.nl
  Jacob Obrechtstraat 70 , 1071 KP Amsterdam
  Tel 020-6766060 , fax 020-6645495
  legal@willems-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Willems advocaten & Rechtsanwšlte
  Postbus 75966 , 1070 AZ Amsterdam
  www.willems-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMS P.W.H.M. ; Mw.
  Advocaat bij Rassers Jacobs & Spiegel ; beŽdiging 1996
  Postbus 3404 , 4800 DK Breda
  Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
  Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
  Tel 010-4072779 , fax 010-4072612
  nlwi1134@hollandlaw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen
  Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
  Tel 070-3760606 , fax 070-3615498
  willems@barentskrans.nl
  www.barentskrans.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMS R.A.F.
  Advocaat bij van Leeuwen van der Eerden advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
  Tel 073-6271888 , fax 073-6271800
  willems@vlvde.nl
  www.vanleeuwenvandereerden.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMS S.J.M.H. ; Mw.
  Advocaat bij Hoeberechts c.s. ; beŽdiging 1994
  Postbus 196 , 6000 AD Weert
  Advocaat bij Bosselaar & Strengers
  Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
  Tel 030-2347234 , fax 030-2347272
  [vademecum advocatuur 2001]
  s.willems@bs-advocaten.nl
  www.bs- advocaten-nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMS T.A.M.W. (of Th.A.M.W.)
  Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beŽdiging 1981
  Postbus 414 , 5000 AK Tilburg
  Advocaat bij Willem Alexanderlaan 6 , 5062 KV Oisterwijk
  Tel 013-5230296 , fax 013-5230297
  milstdonck@wxs.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Postbus 109 , 5060 AC Oisterwijk
  Tel 013-5043874 , fax 013-5799615
  milstdonck@wxs.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMS Y.A.C.C. , geboren jun 1963 ; Mw.
  NLRM 96 97 98 99/00
  Beleidsmedewerker Politiezaken arrondissementsparket te Den Haag
  Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 mei 1995
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 mei 1996
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 mei 1997
  Arrondissmentsofficier van Justitie Utrecht 1 maart 1999
  NU
  Utrecht parket ; Officier van Justitie
  TEVENS
  Geen opgavevan bijbanen bij parket Utrecht
  jan 99


  WILLEMSE - SCHOENMAKERS G.P.G. ; Mw.
  Advocaat bij Willemse & Schoenmakers ; beŽdiging 1989
  Postbus 55 , 7070 AB Ulft
  Anton Tijdinklaan 4 , 7071 CX ULFT
  Tel 0315-631297 , fax 0315-632501
  [vademecum advocatuur 2001]
  F.B. Deurvorststraat 23 , 7071 BE ULFT
  info@willemse-schoenmakers.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMSE J.A.B.H.M (of J.A.B.M.)
  Advocaat bij Willemse & Schoenmakers ; beŽdiging 1984
  Postbus 55 , 7070 AB Ulft
  Advocaat bij Willemse & Schoenmakers
  Anton Tijdinklaan 4 , 7071 CX Ulft
  Tel 0315-631297 , fax 0315-632501
  [vademecum advocatuur 2001]
  E.B. Deurvorststraat 23 7071 BE ULFT
  info@willemse-schoenmakers.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMSE - SCHWERING Zie SCHWERING ; vanaf 1993 WILLEMSE - SCHWERING J.M.P. ,
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1986
  Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 okt 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 okt 1992
  Rechter rechtbank Den Bosch 14 feb 1994
  NU
  Den Bosch rechter
  TEVENS
  Geen bijbanen
  28 jan 1997


  WILLEMSE K.J.
  Advocaat bij Willemse & van Poorten ; beŽdiging 1977
  Postbus 3045 , 2001 DA Haarlem
  Tel 023-5319565 , fax 023-5326094
  [vademecum advocatuur 2001]
  k.jwillemse@freeler.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMSE M. ; Mw.
  Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beŽdiging 2003
  Postbus 608000 AP Zwolle
  Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
  m.willemse@nysingh.nl
  www.nysingh.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMSE P.A. ; Mw.
  Advocaat bij Everts Bosboom Hiemstra ; beŽdiging 1997
  Postbus 35 , 2290 AA Wateringen
  Tel 0174-290190 , fax 0174-290315
  [vademecum advocatuur 2001]


  WILLEMSE Th.C.M. ; Mw.
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 01-12-2003
  Rechterlijk ambtennaar in opleiding rechtbank Zutphen 01-10-2000
  NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
  NU Zutphen Rechtbank Raio
  TEVENS [juni 2004]
  Lid Wetenschappelijke Commissie (WeCo) van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 01-03-2002
  Vrijwilliger Project AHZWA maatjesproject voor zelfstandig wonende autistische patiŽnten 01-03-2002
  Bestuurslid Bob van der Houdfonds, fonds voor cliŽnten Stadsgeldbeheer Utrecht 01-01-2002


  WILLEMSEN A.W.A. , geboren apr 1950
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Den Bosch 15 okt 1982
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 19 mrt 1987
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 12 apr 1988
  NU
  Den Bosch parket
  TEVENS
  Lid regiocommissie BJ Brabant te Helmond
  16 jan 1997 , 18 sep 1997


  WILLEMSEN B. ; Mw.
  Advocaat bij van Delft & Tummers advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 637 , 6500 AP Nijmegen
  Tel 024-3781621 , fax 024-3781852
  van.delft.tummers@12move.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMSEN C. ; Mw.
  Advocaat bij Kleerekooper advocatenkantoor ; beŽdiging 2000
  Postbus 686 , 3500 AR Utrecht
  Tel 030-2307100 , fax 030-2314545
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMSEN - De VRIES C.A. ; Mw.
  Advocaat bij Adv. kantoor Jap A Joe ; beŽdiging 1996
  Postbus 13244 , 3507 LE Utrecht
  Advocaat bij advocatenkantoor Willemsen-de Vries
  Pres. Kennedylaan 20 , 2403 DP Alphen a/d Rijn
  Tel 0172-242552 , fax 0172-242482
  willemsen-de-vries@themail.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  will2229@planet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMSEN C.E. ; Mw.
  Advocaat bij Klarenaar advocaten ; beŽdiging 1994
  Postbus 939 , 3300 AX Dordrecht
  Tel 078-6312468 , fax 078-6133804
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Kroeze Israels advocaten
  Postbus 497 , 4100 AL Culemborg
  Tel 0345-533481 , fax 0345-533418
  info@kroezeisraels.nl
  www.kroezeisraels.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMSEN C.M. ; Mw.
  Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beŽdiging 1996
  Postbus 1174 , 3000 BD Rotterdam
  bmrdam@euronet.nl


  WILLEMSEN D.J.
  Notaris te Arnhem , arrondissement Arnhem
  Kantoor De Vijf Zuylen Notarissen ; Arnhem


  WILLEMSEN H.C.
  Notaris te Heerhugowaard , arrondissement Alkmaar
  Kantoor Appel, Eskens, Boon, Willemsen ; Heerhugowaard, Langedijk, Obdam, Opmeer


  WILLEMSEN J.J. ; Mw.
  Advocaat bij Nauta Dutilh ; beŽdiging 1993
  Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
  Tel 010-2240273 , fax 010-2240011
  jenniferwillemsen@nautadutilh.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij NautaDutilh N.V.
  jennifer.willemsen@nautadutilh.com
  www.nautadutilh.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMSEN - Ten VELDE M. , geboren nov 1961 ; Mw.
  NLRM 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Arnhem 1 sep 1986
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jan 1993
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 mrt 1994
  NU
  Arnhem ; volgens parket vertrokken
  Zutphen parket Officier van Justitie
  TEVENS
  Lid Stichting RK schoolbestuur Doorwerth
  Lid Bestuur Lions-club Renkum-Airborn
  19 aug 1997


  WILLEMSEN M.J. ; Mw.
  Advocaat bij van Boven & van der Bruggen ; beŽdiging 2000
  Postbus 15 , 6040 AA Roermond
  Tel 0475-333030 , fax 0475-331174
  mwillemsen@vbvdb-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.vbvdb-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMSEN M.J. ; Mw.
  Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beŽdiging 2002
  Postbus 4361 , 3006 AJ Rotterdam
  Tel 016-8801338 , fax 010-8801821
  mwillemsen@akd.nl
  www.akd.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMSEN M.J.C. ; Mw.
  Advocaat bij Doorn Breukelaar & van Willegen ; beŽdiging 1992
  Batjanstraat 5 , 1094 RC Amsterdam
  Advocaat bij van Doorn Breukelaar & Willemsen
  Postbus 93526 , 1090 EA Amsterdam
  Tel 020 6935544 , fax 020 6631381
  [vademecum advocatuur 2001]
  m.j.c.willemsen@vandoorncs.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMSEN M.L.W.J.
  Secretaris gemeente Ubbergen [SAL 2000]
  Niet meer in 2002 [SAL 2002]


  WILLEMSEN P. , Paul ; Dhr.
  Belastingadviseur TRN-Groep
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Oosterbeek


  WILLEMSEN R.
  Advocaat bij Duijnstee van der Wilk ; beŽdiging 1991
  Postbus 85850 , 2508 CN Den Haag
  Advocaat bij Ruig & Partners ; beŽdiging 1991 en 2000
  Postbus 29702 , 2502 LS Den Haag
  Tel 070-3633555 , fax 070-3651051
  willemsen@ruigpartners.nl
  www.ruigpartners.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEMSEN S. , geboren nov 1928 ; Drs.
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Plaatsvervanger hoofd afdeling Jurd.Zaken van Phs. van Ommeren NV.Rotterdam
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 24 sep 1987
  NU
  Dordrecht rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Geen bijbanen
  4 aug 1997


  WILLEMSEN T.E.A. , geboren okt 1957
  NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raad van State
  Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 6 feb 1992
  Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 1 jul 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 jul 1992
  Rechter rechtbank Maastricht 2 apr 1993
  NU
  Maastricht rechter
  TEVENS
  Lid Bestuur Juridische Zaken van de Vereniging Geen Oost-Trace voor de A2
  26 aug 1997


  WILLEMSEN W.A. ; Mw.
  Advocaat bij van Anken Knüppe Damstra ; beŽdiging 1990
  Postbus 272 , 3300 AG Dordrecht


  WILLENBORG A.H.M. , geboren aug 1942 ; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Rechten 1971
  Bedrijfsjurist
  Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 20 sep 1983
  Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 20 jun 1988
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 2 dec 1991
  NU
  Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger
  Bedrijfsjurist/Directie-secretaris Hermans Groep bv (info 1994/95)
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat bij Gruttostraat 1 , 3815 HG Amersfoort ; beŽdiging 1994
  Advocaat bij Willenborg & Land advocaten
  Tel 033-4752515 , fax 033-4752515
  [vademecum advocatuur 2001]
  Niet in VAD 2004
  TEVENS
  Lid van de gemeenteraad van Amersfoort
  Lid Raad van Toezicht van het Eemland Ziekenhuis te Amersfoort
  Voorzitter van de ZStichting Jeugd Ondersteuning Gezondheidszorg (Jong) te Amersfoort
  INFO
  "Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
  Lid van SVN-deelnetwerk: Utrecht
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amersfoort


  WILLENBORG A.M. ; Mw.
  Advocaat bij De Boer Willenborg ; beŽdiging 1980
  Overtoom 231 , 1054 HV Amsterdam
  Tel 020-6124200 , fax 020-6123743
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Churchill-laan 223 , 1078 ED Amsterdam
  Tel 020-6733351 , fax 020-6757151
  info@willenborg.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLERING B.B.A.
  Advocaat bij Kettler & Reijerse-Snel ; beŽdiging 1994
  De Lairessestraat 16 , 1071 PA Amsterdam
  Advocaat bij Weilers & Willering advocaten
  Johannes Vermeerstraat 34 , 1071 DS Amsterdam
  Tel 020-6719995 , fax 020-6716185
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Willering advocaten
  Amstelveenseweg 56 , 1075 XH Amsterdam
  Tel 020-6273795 , fax 020-6273955
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLERING M.W.
  Advocaat bij Alt & De Boorder ; beŽdiging 1997
  Postbus 82228 , 2508 EE Den Haag
  Advocaat bij Meijer van der Zwan & Associés
  Koninginnegracht 76 , 2514 AH Den Haag
  Tel 070-3063636 , fax 070-3063698
  meijer.vdzwan@planet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Meijer & Associés advocaten
  meijer.associes@planet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLEUMIER J.
  Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beŽdiging 1979
  ssmd@stibbe.nl
  Advocaat bij Stibbe
  Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
  Tel 020-5460405 , fax 020-5460739
  jaap.willeumier@stibbe.nl
  jaap.willeumier@stibbe.com
  www.stibbe.com
  [vademecum advocatuur 2004]
  [vademecum advocatuur 2001]
  TEVENS [sep 2000]
  Lid Raad van Bestuur DeEendracht-Anslo B.V.,
  Lid Bestuur Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij,
  Lid Bestuur Stichting De Eendracht,
  Commissaris ArdaghInternational B.V.,
  Commissaris Smurfit International B.V.


  WILLIGEN H.W. de , Hans ; Dhr.
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Z.O.Drenthe
  Belastingadviseur Moret & Limpberg


  WILLIGEN M.F. van ; Mw.
  Advocaat bij Advokatenkollektief Sloetstraat ; beŽdiging 1999
  Postbus 364 , 6800 AJ Arnhem
  Tel 026-4454442 , fax 026-4454529
  [vademecum advocatuur 2001]
  mieke.vanwilligen@sloetstraat69.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILLIGEN W. van ; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 6 sep 1979
  NU
  Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te A'dam ; kantoor Caron & Stevens ; beŽdiging 1965
  TEVENS
  Geen opgave van bijbanen gevonden in A'dam


  WILLIGENBURG G.J.L. van , geboren febr.1925
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 14 feb 1986


  WILLING L.P.
  Heineken bv
  Lid van de juridische werkgroep van FENEDEX - Federatie voor de Nederlandse Export.


  WILLINK Zie MAAR - WILLINK J.M. , geboren nov 1947 ; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Rechten 1972
  Griffier rechtbank Den Haag 1 nov 1974
  Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 5 sep 1981
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 5 sep 1981
  Rechter rechtbank Den Haag 5 jul 1982
  Rechter rechtbank Amsterdam 8 feb 1986
  Raadsheer Hof Amsterdam 16 mrt1987
  Rechter rechtbank Den Haag 9 jun 1990
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 5 feb 1991
  Vice-President rechtbank Den Haag 20 aug 1991
  Coördinerend vice-president rechtbank Den Haag 8 september 1998
  NU Den Haag Rechtbank Coördinerend Vice-President
  TEVENS
  Vice-Voorzitter Stichting Prinses Christina Concours Den Haag
  okt 1997
  TEVENS [februari 2003]
  Geen nevenfuncties opgegeven
  TEVENS [juli 2003]
  Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


  WILMAN S.A. ; Mw.
  Advocaat bij Beek c.s. advocaten ; beŽdiging 2002
  Postbus 835 , 8901 BP Leeuwarden
  Tel 058-2120005 , fax 058-2155860
  beekadvocaten@planet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILMINK J.H.F.
  Notaris te Hoogeveen , arrondissement Assen
  Kantoor Scholten & Wilmink ; Hoogeveen


  WILMINK P.M.
  Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beŽdiging 1978
  Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
  mail@dekempenaer.nl
  Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
  p.wilmink@dekempenaernl
  [vademecum advocatuur 2004]
  INFO
  Orde van advocaten te Arnhem ; strafrechtspleging (info sep 2000)


  WILMS A.G.M.
  Advocaat bij De Metz advocaten ; beŽdiging 1997
  Postbus 76725 , 1074 KA Amsterdam
  Tel 020-3053636 , fax 020-3053639
  legal@demetz.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  BeŽdiging 1988 en 1997
  toine.wilms@demetz.nl
  www.demetz.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILMS E.F.J.
  Advocaat bij Wilms ; beŽdiging 1985
  Holbeinstrasse 34 , CH-8032 Zürich , Zwitserland
  ewilms@access.ch
  Tel 0041-12529657 , fax 0041-12515490
  ewilms@access.ch
  [vademecum advocatuur 2001]
  Wilms & Ruggle Advocaturbüro
  info@wrlaw.ch
  www.wrlaw.ch
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILMS N.A. ; Mw.
  Advocaat bij Dolk-Verburg-Diamand advocaten
  Postbus 7911 ; beŽdiging 2001
  1008 AC Amsterdam
  Tel 020-3016161 , fax 020-6464716
  nicole.wilms@dolk-eerburg-diamand.nl
  www.dolk-verburg-diamand.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILOD VERSPRILLE A.H.G.
  Notaris te Veenendaal , arrondissement Utrecht
  Kantoor Oude Luttikhuis & Zwaan ; Veenendaal


  WILOD VERSPRE L.A.J.M.
  Notaris te Arnhem , arrondissement Arnhem
  Kantoor De Vijf Zuylen Notarissen ; Arnhem


  WILS I.C. ; Mw.
  Advocaat bij Hoge van den Broek ; beŽdiging 2002
  Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
  Tel 024-3810810 , fax 024-3810820
  www.hogevandenbroek.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILS R.M.W.M. ; Mw.
  Rechten 1978
  WetgevingsJurist
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


  WILSCHUT C.C.E. ; Mw.
  Advocaat bij Bogaerts en Groenen advocaten ; beŽdiging 1999
  Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
  Tel 0411-675533 , fax 0411-684895
  bogaerts@nedernet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij advocatenkantoor Wilschut
  Postbus 52 , 5460 AB Veghel
  Tel 0413-377490 , fax 0413-375965
  c.wilschut@advocatenveghel.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILSCHUT G.J.
  Advocaat bij Nieuwe Gracht 55 , 2011 ND Haarlem ; beŽdiging 1980
  Tel 023-5424238 , fax 023-5340049
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILSCHUT M. , geboren jan 1923 ; Mej.
  NLRM 71 80
  Werkzaam Raad van de Kinderbescherming te Rotterdam.II plaatsvervanger secretaresse 1947
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 3 jul 1968
  Rechter rechtbank Rotterdam 13 jun 1969


  WILSCHUT - van der SANDE S.E.J. ; Mw.
  INFO
  Woonplaats Den Haag
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WILSON A.F. ; Mw.
  Advocaat bij De Loos & Schrijver ; beŽdiging 1995
  Postbus 453 , 2240 AL Wassenaar
  Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beŽdiging 1995 en 2002
  Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
  Tel 079-3448181 , fax 079-3427990
  www.srk.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILSUM H. van
  Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
  Kantoor Caron & Stevens / Baker & McKenzie ; Amsterdam


  WILT B. van der
  Notaris te Utrecht , arrondissement Utrecht
  Kantoor Derks.Star Busmann.Hanotiau, Hilversum, Utrecht


  WILT G. van der , Gerda , geboren sep 1947 ; Mw.
  NLRM 96 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 sep 1995
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 3 september 1999
  NU
  Rotterdam rechter-plaatsvervanger ; ontslag 11 nov 1996
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Nijmegen ; kantoor van den Bosch & van den Broek ; beŽdiging 1990
  Managing legal consultant Price Waterhouse Rotterdam
  Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beŽdiging 2000
  Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
  Tel 010-4072779 , fax 010-4072612
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beŽdiging 1990 en 2000
  Tel 010-4065000 , fax 010-4065001
  nlwilt02@hollandlaw.nl
  www.hollandlaw.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  INFO
  Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
  TEVENS
  Geen bijbanen
  Ontslag


  WILT H.G. van der , geboren oktober 1955 ; Dr.
  NLRM 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 14 oktober 1999


  WILTON B.C. ; Drs.
  Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beŽdiging 2002
  Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
  Tel 010-2240229 , fax 010-2240056
  bart.wilton@nautadutilh.com
  www.nautadutilh.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILTON - DEKKER M.A.E. ; Mw.
  Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beŽdiging 2003
  Postbus 4714 , 4803 ES Breda
  Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
  info@akd.nl
  www.akd.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WILTS C.
  Notaris te Noordenveld , arrondissement Assen
  Kantoor Wilts & Holland ; Noordenveld


  WILTS E.Y. ; Mw.
  Rechten 1987 , Fiscaal Recht
  Manager Fiscaal Juridisch Advies Bureau
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn


  WIN E.A. van
  Advocaat bij De Clercq van Win & Wols ; beŽdiging 1983
  Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs
  Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
  Tel 071-5815300 , fax 071-5815381
  info@declercq.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  e.vanwin@declercq.com
  www.declercq.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIN R.W.J.J. de
  Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beŽdiging 1996
  Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
  Advocaat bij Stibbe
  Postbus 75540 , 1070 AP Amsterdam
  Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
  ssmd@stibbe.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij van Doorne
  Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
  Tel 020-6789299 , fax 020-6789589
  win@van-doorne.com
  www.van-doorne.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINANTS M.C.H.
  Advocaat bij Hoeberechts c.s. ; beŽdiging 2003
  Postbus 196 , 6000 AD Weert
  Tel 0495-532583 , fax 0495-540755
  advocaten@hoeberechts.nl
  www.hoeberechts.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINCKEL C.P.K. , geboren 16-04-1919
  INFO
  Woonplaats Wassenaar
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WINCKELS D.H.J. ; Mw.
  Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beŽdiging 2001
  Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
  Tel 010-2725403 , fax 010-2725430
  dwinckels@akd.nl
  www.akd.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIND B. , geboren okt 1966 ; Mw.
  NLRM 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Alkmaar 1 okt 1994


  WIND E. de ; Mw.
  Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beŽdiging 2000
  Postbus 75330 , 1070 AH Amsterdam
  Tel 020-5685685 , fax 020-5685681
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Landwell ; beŽdiging 1985 en 2000
  Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
  Tel 020-5686995 , fax 020-5686790
  els.de.wind@nl.landwellglobal.com
  www.landwell.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIND F. van der , geboren okt 1942
  NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
  Advocaat en Procureur te Rotterdam
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 apr 1992
  Rechter rechtbank Rotterdam 3 dec 1992
  Kantonrechter Rotterdam 19 mei 1995
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21 jun 1995
  NU
  Rotterdam rechter-plaatsvervanger
  Rotterdam kantonrechter
  TEVENS
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Discipline voor het ressort Den Haag te Den Haag
  Voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) voor de regio
  Rotterdam te Rotterdam Bestuurslid Stichting voor Ooglijders te Rotterdam
  Voorzitter beroepscomm.Stichting Zelfregulering Alcoholbranche (STIZA) te Rotterdam
  Rechter-plaatsvervanger te Rotterdam


  WIND G.A.T. , geboren jan 1925
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
  Werkzaam bedrijfsleven 1951
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 13 sep 1972
  Rechter rechtbank Roermond 3 dec 1973
  Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond en Venlo 19 sep 1975
  Vice-president rechtbank Roermond 6 jul 1978
  President rechtbank Roemmond 15 jul 1980
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Roermond 19 dec 1991


  WIND H.D.
  Advocaat bij Eblé & Eschauzier advocaten ; beŽdiging 1992
  Postbus 5581 , 2000 GN Haarlem
  Tel 023-5319529 , fax 023-5312171
  ebleadvo@wxs.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Eschauzier advocaten
  Postbus 309 ; beŽdiging 1982 en 1992
  2000 AH Haarlem , Tel 023-5511341 , fax 023-5421353
  wind@eschauzier.nl
  www.eschauzier.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIND J.
  Advocaat bij Schaap & Partners ; beŽdiging 1999
  Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
  Tel 010-2770300 , fax 010-4364977
  wind@schaaprdam.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIND J. ; Dhr.
  Advocaat bij Kernkamp advocaten ; beŽdiging 1983
  Postbus 117 , 4330 AC Middelburg
  Tel 0118-633888 , fax 0118-626750
  kernkamp@zeelandnet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  BeŽdigd: 23-12-83
  Kernkamp advocaten
  Balans 13 , 4331 BL Middelburg
  Postbus 117 , 4330 AC Middelburg
  tel 0118-633888 , fax 0118-626750
  Aangesloten bij:
  Gratis kennismakingsgesprek
  Rechtshulp op maat
  Geschillencommissie Advocatuur
  kernkamp@zeelandnet.nl
  Arrondissement Middelburg
  [Internet april 2003]
  Advocaat bij Windsir advocaten
  windsir@zeelandnet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIND J.P. , geboren okt 1953
  NLRM 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 21 feb 1994
  NU
  Groningen rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Plaatsvervangend hoofd afdeling algemene en bestuurlijke en juridische zaken
  Lid werkgroep energie van de Stichting Wetenschappelijk Buro D66
  Vice-Voorzitter bestuur Stichting Milieufederatie Drenthe
  Lid afdelingsverkiezingscommissie D'66 afdeling Groningen
  Auteur 9e druk enige bestuurlijkerechtelijke begrippen Uitgever Vermande Educatief
  02 feb 1997


  WIND O. van der , geboren nov 1945 ; Dhr.
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 21 sep 1988
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 mrt 1991
  Militair Lid Hof Arnhem 20 nov 1991
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 jul 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 jul 1992
  NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Officier Koninklijke Landmacht
  Ministerie van Defensie, Kon. Landmacht, Directie Personeel, Bestuursrechtelijke Geschillen Kon.
  Landmacht, hoofd
  apr 1997
  TEVENS [juli 2003]
  Brigade-generaal Koninklijke Landmacht
  Directeur brigade - generaal - Instituut Defensie Leergangen van 01-09-1998 tot 27-09-2001


  WINDEN I. van der , Ingrid ; Mw.
  Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beŽdiging 2000
  Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
  Tel 010-4072779 , fax 010-4072612
  nlwinden@hollandlaw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 010-4065000 , fax 010-4065001
  ingrid.van.der.winden@hollandlaw.nl
  www.hollandlaw.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINDEN J.I. van der ; Mw.
  Advocaat bij van Driem advocaten ; beŽdiging 1993
  Reijnier Vinkeleskade 64 , 1071 SX Amsterdam
  Advocaat bij Maet advocaten
  Vondelstraat 80 , 1054 GN Amsterdam
  Tel 020-4121271 , fax 020-4121552
  jvanderwinden@maet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.maet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINDEN R.A. van
  Advocaat bij Lamsma Veidstra & Lobŕ ; beŽdiging 2001
  Postbus 23320 , 3001 KH Rotterdam
  Tel 010-4363455 , fax 010-4363691
  winden@lamsma-veldstra.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINDHORST H.
  Notaris te Baarn , arrondissement Utrecht
  Postbus 117 , 3740 AC Baarn


  WINDHOUWER P.S.C.
  Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
  Kantoor Houbolt & Windhouwer ; Rotterdam


  WINDT B.M.E. de ; Mw.
  Advocaat bij Postbus 7091 , 1007 JB Amsterdam ; beŽdiging 1981
  Advocaat bij Stadionweg 61-11 , 1077 SC Amsterdam
  Tel 020-6736906 , fax 020-4708436
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINDT J. van der , geboren nov 1946 ; Dhr.
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 8 sep 1988
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 16 nov 1988
  Rechter rechtbank Den Haag 7 sep 1990
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 7 nov 1994
  Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 7 nov 1994
  Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 6 aug 1996
  Kantonrechter Delft 12 juni 1997
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 5 sep 1997
  Vice-president Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
  NU Den Haag Rechtbank Vice-President
  TEVENS
  Geen bijbanen
  okt 1997
  TEVENS [juli 2003]
  Plaatsvervangend voorzitter van de ontslagcommissie Centrum voor Werk en Inkomen te Zoetermeer van 15-07-1999


  WINDT M.
  Advocaat bij Houthoff advocaten ; beŽdiging 1991
  Advocaat bij Houthoff Buruma
  Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
  Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
  mwindt@houthoff.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 010-2172440 , fax 010-2172701
  m.windt@houthoff.com
  www.houthoff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINDT Th. van der ; Mw.
  Advocaat bij Houthoff Buruma ; beŽdiging 1998
  Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
  Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
  twindt@houthoff.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  t.van.der.windt@houthoff.com
  www.houthoff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINFIELD W.C.E. , geboren dec 1962
  NLRM 96 97 98 99/00
  Wetgevingsjurist Directie Wetgeving Ministerie van Justitie van Aruba
  Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 apr 1995
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 24 mei 1995
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 sep 1995
  Rechter rechtbank Den Bosch 6 sep 1996
  NU
  Den Haag rechter-plaatsvervanger
  Den Bosch gerechtsauditeur
  Den Bosch rechter
  TEVENS
  Geen bijbanen
  09 jun 1997


  WINGEN M.M.C.
  Advocaat bij Camplaan 20a , 2103 GW Heemstede ; beŽdiging 1990
  Tel 023-5289662 , fax 023-5471026
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Raadhuisstraat 67 , 2101 HD Heemstede
  wingen@advocatuur.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINGERDEN M. van
  Advocaat bij Houthoff Buruma ; beŽdiging 1997
  Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
  Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
  mvanwingerden@houthoff.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  m.van.wingerden@houthoff.com
  www.houthoff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINK A.
  Secretaris gemeente Groningen [info SAL 2000]


  WINK I.W.H. ; Mw.
  Advocaat bij Wouters advocaten ; beŽdiging 1997
  Postbus 21937 , 3001 AX Rotterdam
  Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen
  Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
  Tel 010-8801700 , fax 010-8801999
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beŽdiging 1997
  Postbus 4361 , 3006 Al Rotterdam
  iwink@akd.nl
  www.akd.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINK R.J.M. ; Mw.
  Advocaat bij Ruig & Partners ; beŽdiging 1999
  Postbus 29702 , 2502 LS Den Haag
  Tel 070-3633555 , fax 070-3651051
  info@ruigpartners.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Niet in VAD 2003.


  WINKEL A.J.J.H. de ; Mw.
  Rechten 1989
  Jurist
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


  WINKEL A.M.E. te ; Mw.
  Rechten 1932
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


  WINKEL A.R. van der , geboren okt 1959
  NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Advocaat en Procureur te Hengelo
  Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 3 mei 1991
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 3 mei 1991
  Rechter rechtbank Almelo 10 apr 1992
  Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 31 jul 1992
  Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 31 jul 1992
  Vice-President rechtbank Almelo 1 jun 1994
  NU
  Almelo rechtbank Vice-President
  Almelo kantonrechter-plaatsvervanger
  Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Voorzitter van de Stichting kabelteevee Hengelo
  Lid van de begeleidingscommissie (bedoeld in de CAO-Ziekenhuiswezen bij de Stichting Medisch
  Kleuterdagverblijf Tesinkweide
  Penningmeester van de Partij van de Arbeid afdeling Haaksbergen
  Lid Commissie van Toezicht van het Huis van Bewaring te Almelo
  Lid Bestuur Stichting Reclassering in het arrondissement Almelo
  Roulerend Voorzitter beroeps en bezwarencommissie gemeentes Hakbergen en Neede


  WINKEL D.
  Advocaat bij van Benthem & Keulen ; beŽdiging 2001
  Postbus 55005 , 3508 AA Utrecht
  Tel 030-2595959 , fax 030-2595500
  dwinkel@vbk.nl
  www.vbk.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINKEL F.W. ; Dr. UHD
  Vrije Universiteit Amsterdam
  Faculteit der Psuchologie en Pedagogiek
  Van der Boechortsstraat 1 , 1081 BT Amsterdam
  tel 020 4448888 , fax 020 4448845
  Afdeling Klinische Psychologie
  Toegepaste sociale psychologie
  fw.winkel@psy.vu.nl


  WINKEL G. te ; Mw.
  Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beŽdiging 1988
  Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
  Advocaat bij Allen & Overy
  Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
  Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
  gerjanne.tewinkel@allenovery.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 020-6741285 , fax 020-6741827
  gerjanne.tewinkel@allenovery.com
  www.allenovery.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINKEL H. van
  Advocaat bij De Haas & De Jong ; beŽdiging 1980
  Advocaat bij De Haas en De Jong advocaten
  Postbus 3219 , 5003 DE Tilburg
  Tel 013-5362088 , fax 013-5361245
  [vademecum advocatuur 2001]
  h.van.winkel@dehaas-dejong.nl
  www.dehaas-dejong.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINKEL H. , geboren dec 1909
  NLRM 71
  Advocaat en Procureur Rotterdam 1933-1939
  Werkzaam bedrijfsleven
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 21 jul 1947
  Rechter rechtbank Amsterdam 20 sep 1949
  Raadsheer Hof Amsterdam 19 jul 1962
  NU


  WINKEL J.T.
  NLRM 71
  Raad Hoog Militair GerechtsHof 1 mrt 1961


  WINKEL K.A. ; Mw.
  Advocaat bij Boekel De Nerée ; beŽdiging 2000
  Postbus 2508 , 1004 CM Amsterdam
  Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
  boekel.de.neree@bdn.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  kyrsten.winkel@bdn.nl
  www.boekelcteneree.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINKEL L.C. , geboren jul 1949 ; Prof.
  NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 18 mei 1998
  NU
  Arnhem rechter-plaatsvervanger ; werd verzocht ontslag te nemen en wordt niet meer
  ingezet.
  HOOFDFUNCTIE
  Erasmus Universiteit Rotterdam
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
  Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
  Tel 010 4081111 , fax. 010 4089185
  Capaciteitsgroep Algemene Rechtswetenschappen
  Hoogleraar Historische ontwikkeling van het recht
  tel 010 4082190 , fax 010 4089191
  winkel@frg.eur.nl


  WINKEL M. ; Mw.
  Plaatsvervangend Hoofd Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling III [SAL 2003]


  WINKEL P.J.
  Advocaat bij Brink advocaten ; beŽdiging 1995
  Postbus 15 , 2200 AA Noordwijk
  brinkadv@caiw.nl
  Tel 071-3646400 , fax 071-3619403
  info@brinkadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij TeekensKarstens advocaten en Notarissen
  Postbus 1144 , 2302 BC Leiden
  Tel 071-5791700 , fax 071-5722462
  winkel@teekenskarstens.nl
  www.teekenskarstens.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINKEL V.M. de
  Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beŽdiging 2003
  Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
  Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
  vincent.dewinkel@nautadutilh.com
  www.nautadutilh.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINKEL W. , geboren jan 1952 , Wim ; Dhr.
  NLRM 94 95 96 97 98 99/00
  Advocaat en Procureur te Drachten
  Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 24 apr 1992
  NU
  Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Drachten ; kantoor Winkel & Smit ; beŽdiging 1973
  Advocaat bij Winkel & Smit advocaten
  Noordkade 70 , 9243 CG Drachten
  Tel 0512-511345 , fax 0512-524357
  winkel.smit@worldonline.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.zilz.nl/winkel&stuit
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Drachten
  Lid van de Rotary


  WINKELAAR J.
  Notaris te Laren (NH) , arrondissement Amsterdam
  Postbus 114 , 1250 AC Laren NH


  WINKELHORST R.C.
  Juridisch medewerker van het College Bescherming Persoonsgegevens


  WINKELHUIZEN H.J.M. ; Mw.
  Advocaat bij La Gro advocaten ; beŽdiging 1995
  Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
  Tel 0172-503250 , fax 0172-503200
  email@lagrolaw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  hwinkelhuijzen@lagrolaw.nl
  www.lagroaw nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINKELMAN H.J.
  Secretaris gemeente Zevenaar [info SAL 2000]


  WINKELMAN P.
  Advocaat bij Ouwerkerk Hofstee & Winkelman ; beŽdiging 1983
  ohwadv@pi.net
  Advocaat bij van Ouwerkerk Winkelman & Elings
  Postbus 519 , 4000 AM Tiel
  Tel 0344-611164 , fax 0344-618189
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINKELMOLEN R.C.J.
  Advocaat bij Houthoff Buruma ; beŽdiging 2001
  Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
  Tel 020-5772347 , fax 020-5772703
  r.winkelmolen@houthoff.com
  www.houthoff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINKENS P. ; Mw.
  Advocaat bij van Riet & Diederen ; beŽdiging 2001
  Postbus 390 , 6430 AJ Hoensbroek
  Tel 045-5213639 , fax 045-5227107
  info@advocatenvanriet.nl
  www.advocatenvanriet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINKLER J.H. , geboren apr 1930
  NLRM 80 87 88/89
  Werkzaam verzekeringswezen te Rotterdam 1957
  Rijksreclasseringsambtenaar te Utrecht 1959
  Secretaris Reclasseringsraad te Dordrecht 1963
  Werkzaam Ministerie van Justitie , II.hoofd administratie Directie T.B.R.en Reclassering te Den
  Haag 1966
  Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Den Haag 1 jan 1977
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 19 jun 1977
  Onder-Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 28 mrt 1978


  WINKSTER (WINKSTER - GIELEN) , Zie GIELEN, J.J.M. J.J.M. , geboren dec 1964 ; Mw.


  WINNEMULLER H.G.C.
  Advocaat bij Zanders & Eikendal ; beŽdiging 1991
  Postbus 490 , 5900 AL Venlo
  Advocaat bij Start Uitzendbureau B.V.
  Postbus 478 , 2800 AL Gouda
  Tel 0182-695289 , fax 0182-545485
  winneber@start.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINNIPS J.
  Advocaat bij Winnips & Schütz advocaten ; beŽdiging 1975
  Postbus 509 , 8901 BH Leeuwarden
  Postbus 2662 , 8901 AD Leeuwarden
  Tel 058-2138353 , fax 058-2132302
  [vademecum advocatuur 2001]


  WINNUBST J.L.H. ; Mw. Drs.
  Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen ; beŽdiging 1999
  Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
  Tel 010-8801725 , fax 010-8801821
  joyce.winnubst@nl.andersenlegal.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Allen & Overy
  Postbus 754 , 1070 AK Amsterdam
  Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
  joyce.winnubst@allenovery.com
  www.allenovery.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINNUBST Th.J.A.
  Advocaat bij Smit & Winnubst ; beŽdiging 1985
  Advocaat bij Smit Winnubst & de Hart advocaten
  Postbus 315 , 5260 AH Vught
  Tel 073-6849191 , fax 073-6849199
  info@winsmart.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Gillesse & Winnubst advocaten
  Postbus 1602 , 5200 BR Den Bosch
  Tel 073-6135561 , fax 073-6891268
  info@gillesse-winnubst.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINT J.E. van de ; Drs.
  Advocaat bij van de Wint c.s. advocaten ; beŽdiging 1988
  Postbus 9185 , 1180 MD Amstelveen
  vdwint@euronet.nl
  Tel 020-4459987 , fax 020-4459986
  info@vandewint.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.vandewint.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINTER A.C. ; Mw.
  Advocaat bij Geene c.s. advocaten ; beŽdiging 2001
  Postbus 622 , 9400 AP Assen
  Tel 0592-345188 , fax 0592-372431
  info@geene.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINTER E.M. de ; Mw.
  Advocaat bij Vreeswijk & De Winter ; beŽdiging 1980
  P.C. Hooftstraat 22 , 1071 BX Amsterdam
  Tel 020-6624821 , fax 020-4701588
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Jaasma Dijk de Winter advocaten
  Postbus 9196 , 1006 BD Amsterdam
  Tel 020-6698909 , fax 020-6696146
  jddw@euronet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINTER G.R.
  Advocaat bij Winter c.s. ; beŽdiging 1972
  Postbus 27 , 8600 AA Sneek
  Tel 0515-412285 , fax 0515-421958
  wintercs@cybercomm.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  wintercs@home.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINTER - HEKSTER G.S. de ; Mw.
  Rechten 1968
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda


  WINTER H.G. de , geboren aug 1947
  NLRM 87
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 jan 1983
  INFO
  Woonplaats Leiden
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


  WINTER - De GIER H.J.M.M. de , geboren aug 1948 ; Mw.
  NLRM 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 23 jun 1995
  NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
  Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
  TEVENS [juli 2003]
  Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


  WINTER H.R.G. , geboren 23-04-1961 ; Drs.
  INFO
  Woonplaats Bussum
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WINTER J.A. ; Prof.
  Vrije Universiteit Amsterdam
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
  Tel 020 4447777 , fax 020 4446210
  Afdeling Internationaal Recht en Rechtsvergelijking
  Hoogleraar Recht der Europese organisaties
  j.a.winter@rechten.vu.nl
  Privé adres: Vijverweg 21 , 2061 GT Bloemendaal , Tel. 023 5275343


  WINTER - BOSSINK J.M. ; Mw.
  Advocaat bij Buruma Maris ; beŽdiging 1993
  bmrdam@euronet.nl
  Advocaat bij Houthoff Buruma
  Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
  Tel 070-3529576 , fax 070-3520919
  jwinter@houthoff.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
  Tel 010-2172609 , fax 010-2172749
  j.winter@houthoff.com
  www.houthoff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINTER J.W. de ; Prof. Dr.
  Erasmus Universiteit Rotterdam
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
  Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
  Tel 010 4081595 , fax. 010 4089185
  Capaciteitsgroep Privaatrecht
  Hoogleraar Internationaal ondernemingsrecht
  tel 010 4082674 , fax 010 4089188
  winter@frg.eur.nl
  Advocaat bij Unilever N.V. ; beŽdiging 1997
  Postbus 760 , 3000 DK Rotterdam
  Tel 010-2174784 , fax 010-2174419
  jaap.winter@unilever.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beŽdiging 1991 en 1997
  Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
  Tel 020-5771966 , fax 020-5771524
  jaap.winter@debrauw.com
  www.debrauw.com
  [vademecum advocatuur 2004]
  INFO
  Juridisch adviseur van de Raad van Bestuur van Unilever.
  Wordt per 1 januari 2003 partner bij de Brauw en Blackstone Westbroek. Hij werkte daar eerder ook al ; hij zal zich concentreren op de ondernemingsrechtelijke advies- en procespraktijk.


  WINTER L.I. de ; Prof.
  NLRM 71
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 23 okt 1962


  WINTER M. de ; Mw.
  Advocaat bij De Winter advocaten ; beŽdiging 1985
  Postbus 265 , 2990 AG Barendrecht
  Tel 0180-692323 , fax 0180-690525
  [vademecum advocatuur 2001]
  mdewinter@dewinteradvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINTER M.D.
  Advocaat bij Laan van Meerdervoort 125 , 2517 AV Den Haag ; beŽdiging 1989
  Tel 070-3644221 , fax 070-3044277
  [vademecum advocatuur 2001]
  mdwinter@xs4all.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINTER R.C. ; Dr.


  WINTER R.E. de , geboren mei 1948
  NLRM 97 98 99/00
  Universitair hoofddocent aan de Universitet Maastricht
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 7 oktober 1996
  Raadsheer Hof Amsterdam 16 juli 1999
  NU
  Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 96/97
  Amsterdam Raadsheer Hof (info september 2000)
  HOOFDFUNCTIE
  Hoofddocent Rijks Universiteit Limburg
  TEVENS
  Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
  1. Penningmeester Stichting Staatkundige Studien (statutair gevestigd te Leiden)
  2. Bestuurslid toneelgroep 'Blik' te Maastricht
  3. Lid Programma-adviesraad Stichting Kabelomroep Zuid-Limburg


  WINTER R.H.C.
  Notaris te Heiloo , arrondissement Alkmaar
  Postbus 245 , 1850 AE Heiloo


  WINTER R.M. de ; Mw.
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beŽdiging 1998
  Postbus 7508 , 1070 AB Amsterdam
  Tel 020-5771589 , fax 020-5771737
  rmdewinter@dbbw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  rivka.dewinter@debrauw.com
  www.debrauw.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINTER R.R. , geboren jan 1950
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 22 feb 1984
  Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 1 okt 1984
  Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 17 sep 1985
  Lid Kamer voor mededingingszaken College van B.B. 25 feb 1987
  Plaatsvervanger Lid Tariefcommissie Amsterdam 16 nov 1994
  Vice-President College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 16 jan 1995
  Coördinerend vice-president College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 11 nov 1996
  President van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven 3 feb 1999
  NU
  Den Haag President van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven
  TEVENS
  Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)


  WINTER W. de ; Mw.
  Advocaat bij De Winter advocaten ; beŽdiging 1985
  Gasthuisstraat 6 , 3771 HE Barneveld
  Tel 0342-417595 , fax 0342-418238
  [vademecum advocatuur 2001]
  Larikserf 31 , 8072 MA Nunspeet
  Tel 0341-264075 , fax 0341-264575
  info@advo-dewinter.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINTERDIJK E.
  Notaris te Groningen , arrondissement Groningen
  Kantoor Winterdijk & van der Laan ; Groningen


  WINTERMANS M.O.M. ; Mw.
  Advocaat bij van Riet & Associees advocaten ; beŽdiging 1998
  Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
  Tel 030-2635050 , fax 030-2635070
  wintermans@vanriet.associees.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Niet in VAD 2003


  WINTERS B.
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beŽdiging 1992
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
  Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
  Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
  maildhg@dbbw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
  Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
  Tel 020-5771944 , fax 020-5771524
  berto.winters@debrauw.com
  www.debrauw.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINTERS B.M.
  Advocaat bij NautaDutilh ; beŽdiging 1999
  Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
  Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
  marinus.winters@nautadutilh.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij NautaDutilh N.V.
  www.nautadutilh.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINTERS C.H.B. , geboren dec 1943
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 11 jul 1983
  NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat en procureur Arnhem ; kantoor Winters & Bosnak ; beŽdiging 1969
  Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau
  general@derks.nl
  Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
  Postbus 5600, 6800 AN Arnhem
  Tel 026-3538203 , fax 026-3538295
  c.winters@cmsderks.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beŽdiging 1969
  Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
  www.cmsderks.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  Voorzitter bestuur Stichting Monnikenhuizen Arnhem
  Lid Commissie van Beroep betaald voetbal KNVB
  jan 1997
  TEVENS [juni 2002]
  Voorzitter bestuur Stichting Monnikenhuize te Arnhem
  Lid Commissie van Beroep Betaald Voetbal KNVB te Zeist
  Bestuurslid Stichting Rondom Sonsbeek, gevestigd te Arnhem
  Lid Commissie Disciplinaire Rechtspraak Nederlandse Orde van advocaten
  TEVENS[juli 2002]
  "Geen nevenbetrekking bekend"
  TEVENS [februari 2003]
  "Geen nevenbetrekkingen opgegeven."
  NB OPM@
  Op rechtspraak.nl Hof Arnhem zijn de 4 nevenfuncties vermeld in juni 2002
  Die zijn allemaal verdwenen in juli 2002. Bijzonder ongeloofwaardig
  @OPM op rechtspraak.nl 1 juli 2002 wel vermeld advocaat Arnhem, maar niet de naam van het kantoor


  WINTERS D.
  Advocaat bij Winters & De Vries ; beŽdiging 1981
  Postbus 698 , 2130 AR Hoofddorp
  Tel 023-5544000 , fax 023-5554421
  winters@winters-devries.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 023-5544001 , fax 023-5554421
  www.winters-devries.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINTERS M.P.H.
  Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beŽdiging 1973
  general@derks.nl
  Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
  Postbus 569 , 6800 AN Arnhem
  Tel 026-3538207 , fax 026-3538295
  m.winters@cmsderks.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
  Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
  m.winters@cmsderks.nl
  www.cmsderks.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINTERS - KRAMER GLIJNIS N. ; Mw.
  Advocaat bij Octrooibureau Vriesendorp ; beŽdiging 1992
  Postbus 266 , 2501 AW Den Haag
  Advocaat bij Rembrandtweg 170 , 2202 AT Noordwijk
  Tel 071-3624210 , fax 071-3624209
  [vademecum advocatuur 2001]
  n.winters@planet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINTGENS E.M. , Eduard Marie
  INFO
  Overleden op 88-jarige leeftijd [Telegraaf 18 juni 2002]


  WINTGENS M.A.
  Advocaat bij Nauta Dutilh ; beŽdiging 1989
  Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
  Postbus 6019 , 5600 HA Eindhoven
  Tel 040-2970749 , fax 040-2970775
  mwintgens@akd.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
  Tel 040-2345766 , fax 040-2345630
  mwintgens@akd.nl
  www.akd.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINTHER - MEIJERS G.M. de ; Mw.
  Advocaat bij Dubach advocaten ; beŽdiging 1991
  Postbus 422 , 5700 AK Helmond
  Advocaat bij Schakenraad advocaten
  Postbus 2350 , 5600 CJ Eindhoven
  Tel 040-2447608 , fax 040-2448875
  g.dewinther.meijers@schakenraad.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Reinartz advocaten
  Postbus 4046 , 5604 EA Eindhoven
  Tel 040-2126415 , fax 040-2116709
  mrdewinther@reinartzadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  Orde van advocaten te Den Bosch: public relations, Jonge Balie (info sep 2000)


  WINTJES A.J.
  Advocaat bij advokatenkollektief Rotterdam ; beŽdiging 2002
  Postbus 3725 , 3003 AS Rotterdam
  Tel 010-4650966 , fax 010-4654039
  a.wintjes@advokatenkollektiefrotterdam.nl
  www.advokatenkollektiefrotterdam.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WINTJES J.E.
  Advocaat bij Nauta Dutilh ; beŽdiging 1997
  Postbus 6019 , 5600 HA Eindhoven
  Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
  Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Philips IP & S
  Postbus 220 , 5600 AE Eindhoven
  Tel 040-2737070 , fax 040-2734131
  jules.wintjes@philips.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIRJOSOEKARTO - van de GOORBERG L.M. ; Mw.
  Advocaat bij Postbus 277 , 4380 AG Vlissingen ; beŽdiging 1981
  Advocaat bij Wirjosoekarto & Verhaard advocaten
  Tel 0118-412877 , fax 0118-411992
  [vademecum advocatuur 2001]
  BeŽdigd: 22-07-81
  Wirjosoekarto & Verhaard advocaten
  Scheldestraat 76 , 4381 RW Vlissingen
  Postbus 277 , 4380 AG Vlissingen
  tel 0118-412877 , fax 0118-411992
  Aangesloten bij:
  Gratis kennismakingsgesprek
  Rechtshulp op maat
  Geschillencommissie Advocatuur
  Arrondissement Middelburg
  [Internet april 2003]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WISCH J.A. ter
  Advocaat bij Allen & Overy ; beŽdiging 2001
  Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
  Tel 020-6741160 , fax 020-6741811
  jan.terwisch@allenovery.com
  www.allenovery.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WISMAN B.W.M. ; Mw.
  Advocaat bij Blauwhoed Groep B.V. jur. Zaken ; beŽdiging 1998
  Postbus 2552 , 3000 CN Rotterdam
  Tel 010-4535311 , fax 010-4526353
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Blauwhoed BV Jur. Zaken ; beŽdiging 1981 en 1998
  Postbus 2552 , 3000 CN Rotterdam
  Tel 010-4535311 , fax 010-4526353
  bwisman@blauwhoed.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WISMAN N.M. ; Mw.
  Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beŽdiging 1997
  Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
  Tel 020-5506683 , fax 020-5506783
  nynke.wisman@kvdl.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
  nynke.wisman@kvdl.nl
  www.kvdl.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WISMAN W.I. ; Mw.
  Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beŽdiging 1998
  Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
  Tel 070-3488700 , fax 070-3825284
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 070-5153969 , fax 070-5153121
  wi.wisman@prdf.nl
  www.prdf.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WISS K.P.J.
  Secretaris Recreatieschap Stichtse Groenlanden
  Secretaris Samenwerkingsorgaan Noorderpark [info SAL 2000]


  WISSE C.
  Notaris te Haarlemmermeer , arrondissement Haarlem
  Kantoor Esch, van , Wisse en De Groot ; Haarlemmermeer


  WISSE G.J.J.
  Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen ; beŽdiging 2002
  Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
  Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
  wisse@barentskrans.nl
  www.barentskrans.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WISSE I.P ; Mw.
  Advocaat bij Loyens & Loeff ; beŽdiging 1999
  Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
  Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
  [vademecum advocatuur 2001]
  isabelle.wisse@loyensloeff.com
  www.loyensloeff.nl
  [vademecum advocatuur 2003]
  Niet in VAD 2004.


  WISSELINK D.B.A. , geboren okt 1910
  NLRM 71 80
  Advocaat en procureur Amsterdam 1932
  Advocaat en procureur Batavia en Palembang 1934
  Werkzaam Departement van Economische Zaken Ned. IndiŽ en IndonesiŽ 194
  Werkzaam Ministerie van Sociale Zaken 1955
  Werkzaam Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, II.administrateur 1958
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 jun 1965
  Rechter Utrecht 16 nov 1966
  Vice-president Utrecht 19 aug 1977


  WISSELINK F.B.
  Advocaat bij Petten, Tideman & Sassen ; beŽdiging 1996
  Postbus 80504 , 2508 GM Den Haag
  Tel 070-3504055 , fax 070-3506187
  wisselink.f@pettenadv.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WISSELINK M.J.
  Advocaat bij van Mens & Wisselink ; beŽdiging 1994
  Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
  Postbus 75199 , 1070 AD Amsterdam
  Tel 020-3016633 , fax 020-3016622
  mwisselink@vanrnens-wisselink.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WISSEN G.J.M. van ; Prof. Dr. UHD
  Universiteit van Amsterdam
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
  Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
  Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
  Leerstoelgroep Staatsrecht
  Hoogleraar Vergelijkend staatsrecht


  WISSEN M.E. van
  Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beŽdiging 1999
  Terhulpsesteenweg 187 , B-1170 Brussel , BelgiŽ
  Tel 0032-26613250 , fax 0032-26753870
  barentskrans@skynet.be
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen
  Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
  Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
  vwissen@barentskrans.nl
  www.barentskrans.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WISSING A.L. ; Mw.
  Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beŽdiging 2000
  Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
  Tel 070-5153770 , fax 070-5153135
  al.wissing@prdf.nl
  www.prdf.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WISSING J.L.M.
  Advocaat bij Wissing & Teunissen Kantoor ; beŽdiging 1977
  Pepijnstraat 10 , 5921 HM Venlo-Blerick
  Tel 077-3872224 , fax 077-3872935
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WISSINK L.M. ; Mw.
  Advocaat bij Aben & Slag ; beŽdiging 1999
  Postbus 270 , 6000 AG Weert
  Tel 0495-536138 , fax 0495-539134
  [vademecum advocatuur 2001]


  WISSINK M.H. , geboren mei 1962 ; Prof.
  NLRM 99/00
  Universitair docent aan de Universiteit Leiden
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 december 1998
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 17 augustus 1999
  NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Hoogleraar privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
  TEVENS [juni/juli 2002]
  Docent, Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen 01-01-1996
  Medewerker/redacteur van diverse uitgaven van Kluwer Juridische Uitgevers te Deventer en
  Boom Juridische Uitgevers te Den Haag 01-01-2001
  NB OPM@
  Juli 2002 rehtspraak.nl Hof Arnhem ; wordt vermeld hooglerar privaatrecht Groningen, maar niet sinds welke datum.
  Komt niet voor in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, ook niet als Univ. Hoofddocent.
  Vreemd.


  WISSINK T. ; Mw.
  Rechten 1975
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


  WISSMANN C.M. , geboren mei 1902
  NLRM 71
  Diverse betrekkingen rechterlijke macht Ned. IndiŽ okt 1929
  Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening respectievelijk te Utrecht, Groningen, Rotterdam en
  Dordrecht, 1946
  Rechter rechtbank Den Bosch 13 apr 1951
  Opdracht werkzaam economisch rechter rechtbank Roermond 22 mei 1951 - 1 nov 1962
  Vice-president rechtbank Den Bosch 3 okt 1962


  WIT A.B. de ; Mw.
  Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
  Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
  mail@dekempenaer.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij De Koning & Janse advocaten
  Postbus 271 , 3770 AG Barneveld
  Tel 0342-425642 , fax 0342-408042
  info@dkj.nl
  www.dkj.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIT A.E.B. de ; Mw.
  Advocaat bij Offenbachstraat 21 , 1817 JA Alkmaar ; beŽdiging 1974
  Advocaat bij Curtiuslaan 13 , 1851 AL Heiloo
  Tel 072-5113510 , fax 072-5112907
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 072-5113516 , fax 072-5112907
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIT - WYNGAARDEN A.M. de ; Mw.
  Rechten 1948
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen


  WIT A.M.C. de , geboren sep 1952 ; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Amsterdam 4 jan 1982
  Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 26 apr 1985
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 apr 1985
  Rechter rechtbank Amsterdam 29 aug 1986
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 27 sep 1990
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 27 sep 1990
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 27 sep 1990
  Vice-President rechtbank Amsterdam 20 april 1998
  NU
  Haarlem rechter-plaatsvervanger
  Utrecht rechter-plaatsvervanger
  Amsterdam rechter
  TEVENS
  Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Utrecht
  Raad voor de Kinderbescherming, Klachtencommissie, Directie Noord-West, plaatsvervangend Voorzitter


  WIT A.P. de
  Advocaat bij AKD Prinsen van Wijnen ; beŽdiging 2000
  Postbus 5019 , 5600 HA Eindhoven
  Tel 040-2970000 , fax 040-2451375
  tdewit@akd.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 040-2345600 , fax 040-2345601
  tdewit@akd.nl
  www.akd.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIT B. de
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beŽdiging 1998
  Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
  Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
  bdewit@dbbw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Houthoff Buruma
  Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
  Tel 020-5772393 , fax 020-5772711
  b.de.wit@houthoff.com
  www.houthoff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIT C.A.M.J. de
  Advocaat bij Bouwman advocaten ; beŽdiging 1998
  Postbus 270 , 5400 AG Uden
  Tel 0413-266009 , fax 0413-208545
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 0413-266069 , fax 0413-268545
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIT C.H.M. de ; Mw.
  Fiscaal Recht 1988
  Belastinginspecteur
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


  WIT C.J. de ; Dhr.
  Advocaat bij Mr. C.J. De Wit Kantoor ; beŽdiging 1979
  Postbus 5006 , 4380 KA Vlissingen
  Tel 0118-415685 , fax 0118-413837
  [vademecum advocatuur 2001]
  BeŽdigd: 28-03-79
  Mr. C.J. de Wit Kantoor
  Badhuisstraat 96-98 , 4381 LV Vlissingen
  Badhuisstraat 96-98 , 4381 LV Vlissingen
  tel 0118-415685 , fax 0118-413837
  advodewit@hetnet.nl
  Aangesloten bij:
  Gratis kennismakingsgesprek
  Rechtshulp op maat
  Geschillencommissie Advocatuur
  Arrondissement Middelburg
  [Internet april 2003]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIT C.J.M. de ; Mw.
  Advocaat bij Kantoor Mr. van Zijl B.V. advocaten ; beŽdiging 2002
  Postbus 1095 , 5004 BB Tilburg
  Tel 013-4635599 , fax 013-4632266
  c.de.wit@kantoormrvanzijl.nl
  www.kantoormrvanzij l.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIT C.W. de ; Dhr.
  Rechter Rechtbank Den Haag van 01-04-2003
  NU Den Haag Rechtbank Rechter
  TEVENS [juli 2003]
  Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


  WIT E.C. de
  Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beŽdiging 2002
  Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
  Tel 010-4042571 , fax 010-4042122
  ernst.dewit@simmons-simmons.com
  www.simmons-simmons.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIT E.F. de ; Mw. (of E.)
  Advocaat bij de Wit ; beŽdiging 1986
  Postbus 53201, 1007 RE Amsterdam
  Tel 020-6714999 , fax 020-6718667
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Kooman Wichers Hoeth en de Wit
  De Lairessestraat 156 , 1075 HL Amsterdam
  Tel 020-6714999 , fax 020-6718667
  [vademecum advocatuur 2004]
  INFO
  Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
  Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
  Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
  tel 020 6684069 , fax 020 6684371
  bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
  www.clarawichmann.nl
  Subgroep:
  Specialismen: strafrecht, vreemdelingenrecht, pers-en familierecht, psychiatrie


  WIT - FACCHETTI F.C. de ; Mw.
  Advocaat bij Rischen & van Bellen advocaten ; beŽdiging 1988
  Postbus 22096 , 3003 DB Rotterdam
  Advocaat bij Rischen & Nijhuis
  Postbus 22090 , 3003 DB Rotterdam
  Tel 010-4332777 , fax 010-4047959
  rischen.nijhuis@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel O10-2175317 , fax 010-4047959
  dewit@rischen-nijhuis.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIT G.A. de
  Advocaat bij De Vos & Partners advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
  Tel 020-5046000 , fax 020-5046060
  gdewit@devos.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Pesman advocaten
  Postbus 366 , 1800 AJ Alkmaar
  Tel 072-5411103 , fax 072-5411105
  gdewit@pesman.nl
  www.pesman.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIT G.J. , Gualtherus Johannes , Walt , geboren 29 december 1924 te Nijmegen
  Drager van het Herinneringskruis 1940 - 1945
  INFO
  Overleden te Laren 6 juni 2002 [NRC 10 juni 2002]


  WIT H. de , geboren aug 1946
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Universitair docent Rijks Universiteit Groningen
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 22 jun 1987
  Rechter rechtbank Assen 1 sep 1994
  NU
  Assen rechter
  HOOFDFUNCTIE
  Universitair docent bij de vakgroep strafrecht RUG
  Medewerker vakgroep strafrecht RUG
  jul 1997


  WIT H.A. de , Henk ; Dhr.
  Notaris te Amersfoort , arrondissement Utrecht
  Kantoor Veldhuizen & Beens Notarissen ; Amersfoort
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Kromme Rijn


  WIT H.C. de
  Notaris te Sneek , arrondissement Leeuwarden
  Postbus 111 , 8600 AC Sneek


  WIT H.E.C. de , geboren mrt 1954 ; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 14 feb 1986
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 14 feb 1986
  Rechter rechtbank Alkmaar 22 jul 1988
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20 jul 1989
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 15 feb 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 27 nov 1991
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 apr 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 10 apr 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10 apr 1992
  NU
  Utrecht rechter-plaatsvervanger
  Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
  Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
  Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
  Alkmaar rechter
  Haarlem rechter-plaatsvervanger
  Amsterdam rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Geen opgave van bijbanen in A'dam


  WIT I. de ; Mw.
  Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 449 , 5000 AK Tilburg
  Tel 013-5840840 , fax 013-5840845
  idewit@hollapoelman.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.hollapoelman.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIT I.A.E. de ; Mw. Drs.
  Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beŽdiging 2001
  Postbus 3267 , 3502 GG Utrecht
  Tel 030-2995555 , fax 030-2995506
  idewit@akd.nl
  www.akd.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIT J. de
  Advocaat bij van Diepen van der Kroef Lenior ; beŽdiging 1986
  Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
  Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
  jw@vandiepen.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
  wit@vandiepen.com
  www.vandiepen.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIT J. de , geboren 1942
  Directeur Brocacef Holding N.V.


  WIT J.A.M. de , geboren nov 1948
  NLRM 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 15 sep 1995
  Docent aan de hogeschool van Amsterdam
  Rechter rechtbank Rotterdam 1 sep 1997
  NU
  Utrecht rechter-plaatsvervanger
  Rotterdam rechter


  WIT J.G.P. de
  Advocaat bij advocatenkantoor Prinsegracht ; beŽdiging 1998
  Prinsegracht 53 , 2512 EX Den Haag
  Tel 070-3803001 , fax 070-3896031
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIT J.J. de, geboren december 1938 ; Drs.
  NLRM 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 18 mei 1998


  WIT J.M.A.M. de , Jan
  Advocaat bij Dr. Jaegersstaat 47 , 6417 CJ Heerlen ; beŽdiging 1969
  Tel 045-5714083 , fax 045-5743447
  [vademecum advocatuur 2001]
  HOOFDFUNCTIE
  Lid Tweede Kamer SP-fractie ; mei 2000
  @OPM
  Duikt weg; geboren struisvogel. NCBJ.


  WIT J.M.J. ; Mw.
  Advocaat bij de Trip advocaten & Notarissen ; beŽdiging 2003
  Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
  Tel 050-5997879 , fax 050-5997977
  j.dewit@triplaw.nl
  www.triplaw.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIT J.P.N. de
  Advocaat bij De Wit Lattmann Türkkol ; beŽdiging 1991
  De Clercqstraat 122 , 1052 NP Amsterdam
  Tel 020-6851715 , fax 020-6835430
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIT J.T. de , geboren mrt 1940 (of J.Th.)
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organisatie te Den Haag ; Raio 1 jul
  1967
  Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 nov 1967
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 1 nov 1969
  Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Den Haag 1 nov 1971
  Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 okt 1973
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 28 sep 1973
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 21 okt 1975
  Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 28 okt 1975
  Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 16 nov 1978
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 15 mrt 1983
  Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 29 okt 1987
  Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 28 mei 1998
  NU
  Dordrecht parket Hoofdofficier van Justitie
  TEVENS
  Lid Bestuur Stichting Belcanto te Dordrecht


  WIT J.T. , geboren dec 1952
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Rotterdam 28 mrt 1978
  Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 13 jan 1984
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 13 jan 1984
  Rechter rechtbank Rotterdam 1 mrt 1905
  Lid Ned. Antillen en Aruba 1 okt 1986
  NU
  Lid N.A.en Aruba
  aug 1997


  WIT L. de , Loeky ; Mw.
  Advocaat bij Nannings & De Wit ; beŽdiging 1987
  Heereweg 139 , 2161 BA Lisse
  Tel 0252-419121 , fax 0252-415000
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Nannings & De Wit ; beŽdiging 1987
  Heereweg 139 , 2161 BA Lisse
  Tel 0252-419121 , fax 0252-415660
  [vademecum advocatuur 2004]
  INFO
  Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ;
  ledenlijst oktober 1998). Club Lisse-Bollenstreek.


  WIT L.A.J.M. de , Leo , geboren aug 1944 ; Dhr.
  NLRM 80 88/89 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Ministerie van Justitie , II.stafmedewerker , Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht 1 jun 1971
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 12 aug 1978
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 27 jul 1984
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 25 feb 1991
  Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 dec 1992
  Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jul 1994
  Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam
  NU Amsterdam Arrondissementsparket Hoofdofficier van Justitie
  TEVENS
  Lid van de Rotary


  WIT L.G.C.M. de
  Advocaat bij Verstrepen & De Wit advocaten ; beŽdiging 1997
  Postbus 4305 , 4900 CH Oosterhout
  Tel 0162-471107 , fax 0102-471165
  info@vdw-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  BeŽdiging 1989 en 1997
  Tel 0162-471167 , fax O] 62-471165
  info@vdw-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIT M. de
  Advocaat bij Clifford Chance ; beŽdiging 1999
  Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
  Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beŽdiging 1994 en 1999
  michiel.dewit@cliffordchance.com
  www.cliffordchance.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIT M.A.C. de ; Mw. Dr.
  Universitair docent bij KUB
  Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
  tel 013 4668167 , fax 013 4663143
  INFO
  Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
  Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
  Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
  tel 020 6684069 , fax 020 6684371
  bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
  www.clarawichmann.nl
  Subgroep
  Specialismen: arbeid


  WIT M.C. , Mieke ; Mw.
  Pensioenadviseur Beyer Pensioenadviseurs te Haarlem
  INFO
  "Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
  Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
  Lid van SVN-deelnetwerk Amsterdam


  WIT M.H.P. de
  Advocaat bij van Mens en Wisselink ; beŽdiging 2002
  Postbus 2911 , 1000 CX Amsterdam
  Tel 020-3016633 , fax 020-3016622
  dewit@vmw.nl
  www.vmw.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIT M.Y.C.L. de ; Mw.
  Advocaat bij Houthoff Buruma ; beŽdiging 1998
  Postbus 1507 , 30000 BM Rotterdam
  Tel 010-2172000 , fax 010-2172705
  mwit@houthoff.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 010-2172641 , fax 010-2172705
  m.de.wit@houthoff.com
  www.houthoff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIT N.A. de ; Mw.
  Advocaat bij Levenbach & Gerritsen advocaten ; beŽdiging 2001
  Postbus 112 , 1430 AC Aalsmeer
  Tel 020-3548060 , fax 020-3548070
  office@levenbach-ams-schiphol.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIT P. de
  Advocaat bij Korte & De Wit advocaten ; beŽdiging 1971
  Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
  Generaal de la Reylaan 17 - 19 , Bussum
  Postbus 215 , 1400 AE Bussum
  Tel 035-6931044 , fax 035-6918553
  gooi@vandiepen.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  p.dewit@vandiepen.com
  www.vandiepen.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIT P.
  Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beŽdiging 1996
  Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
  Tel 020-5506666 , fax 020-5506777
  patrick.wit@kvdl.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.kvdl.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIT R.A. de ; Mw.
  Advocaat bij Wieringa advocaten ; beŽdiging 1997
  Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
  Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
  dewit@wieringa.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WIT R.N. de ; Mw.
  Advocaat bij Vogel & Ruitenberg advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 12166 , 1100 AD Amsterdam
  Tel 020-5650400 , fax 020-5650411
  dewit@theoffice.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.theoffice.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIT R.P.A. de
  Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beŽdiging 2001
  Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
  Tel 020-5497373 , fax 020-5466281
  nlwit023@hollandlaw.nl
  www.hollandlaw.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIT S. de ; Mw.
  Advocaat bij Schaap & Partners ; beŽdiging 2001
  Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
  Tel 010-2770300 , fax 010-4364977
  sdewit@schaaprdam.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WIT S. de , geboren dec 1952 , Severin
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 16 nov 1988
  NU
  Den Haag rechter-plaatsvervanger ; ontslag 11 nov 1996
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Den Haag ; kantoor Buruma Maris ; beŽdiging 1978
  Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
  bmrdam@euronet.nl
  Advocaat bij Clifford Chance
  Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
  Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
  Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
  Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
  severin.dewit@simmons-simmons.com
  www.simmons-simmons.com
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA ; Intellectuele Eigendom


  WIT - De WITTE W.E. de ; Mw.
  Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beŽdiging 28-07-1987
  Postbus 130 , 4460 AC Goes
  Tel 0113-211640 , fax 0113-232559
  [vademecum advocatuur 2001]
  Quarles & Jurgens
  F. den Hollanderlaan 10a , 4461 HN Goes
  Postbus 130 , 4460 AC Goes
  tel 0113-211640 , fax 0113-232559
  Aangesloten bij:
  Gratis kennismakingsgesprek
  Rechtshulp op maat
  Geschillencommissie Advocatuur
  qj.goes@balienet.nl
  Arrondissement Middelburg
  [Internet april 2003]
  Postbus 13l , 4460 AC Goes
  qj.goes@balienet.nl
  www.quarles.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WITBERG D.A. ; Mw.
  Advocaat bij Prinsen van der Putt ; beŽdiging 1993
  Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
  Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
  Tel 040-2977377 , fax 040-2433033
  infoeinbd@akd.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
  Tel 040-2345600 , fax 040-2345601
  dwitberg@akd.nl
  www.akd.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WITBERG T. , geboren sep 1956 ; Mw.
  NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 15 sep 1992
  NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Ministerie EZ, Directoraat-Generaal voor Energie, Directie Algemeen Energiebeleid, Hoofdafdeling
  Internationaal, Sector Coördinatie Juridische Zaken, Hoofd
  Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
  TEVENS [juli 2003]
  Ambtenaar, coördinator geschillenbeslechting Nma
  Bestuurslid Vereniging voor Energierecht van 19-03-2002
  Voorzitter ouderraad RKBS De Paradijsvogel van 01-08-2000
  Apirant lid bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Nootdorp van 01-10-1999 tot 01-01-2002


  WITH W.W.H. de ; Mw.
  Advocaat bij van Twist advocaten ; beŽdiging 2001
  Postbus 5251 , 3295 ZK 's-Gravendeel
  Tel 078-6736358 , fax 078-6736360
  wwhdewith@vantwistadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WITHAAR J.
  Advocaat bij Den Otter De Jong & Withaar advocaten ; beŽdiging 2001
  Postbus 14 , 5050 AA Goirle
  Tel 013-5302378 , fax 013-5302379
  j.withaar@ojw-advocaten.nl
  www.ojw-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WITHAAR - WEIJNS L.F. ; Mw.
  Advocaat bij Lenards & Ter Haar ; beŽdiging 1990
  Postbus 26 , 8320 AA Urk
  106654.430@compuserve.com
  Tel 0527-684501 , fax 0527-685505
  lenards.terhaar@freeler.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WITHAAR M.D. ; Mw.
  Advocaat bij Hoogerwerf advocaten B.V. ; beŽdiging 2003
  Brinkstraat 32 , 7901 LA Hoogeveen
  Tel 0528-234800 , fax 0528-274358
  [vademecum advocatuur 2004]


  WITHAAR P.A.
  Notaris te Velp , gem. Rheden , arrondissement Arnhem
  Postbus 256 , 6880 AG Velp Gld


  WITHOLT A.W.
  Advocaat bij van Dunné & Felix ; beŽdiging 1977
  Postbus 21808 , 3001 AV Rotterdam
  Tel 010-4114146 , fax 010-4120084
  witholt@marefelix.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij van Dunné Witholt Golterman advocaten
  www.marefelix.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WITJES J.T.S. , geboren okt 1960 (of J.Th.S.)
  NLRM 98 99/00
  Bedrijfsjurist
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 19 jan 1998
  NU
  Roermond rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Penningmeester Junior Kamer Roermond
  apr 1998


  WITKAMP H.J. ; Mw.
  Advocaat bij Smink Witkamp & Schoonderbeek ; beŽdiging 1982
  Advocaat bij AriŽns & Witkamp Schoonderbeek advocaten
  Postbus 492 , 3800 AL Amersfoort
  Tel 033-4637727 , fax 033-467 5140
  ariensadvocaten@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.ariensadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WITKAMP S.I. ; Mw.
  Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beŽdiging 1996
  Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
  Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
  witkamp@trenite.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
  sylvia.witkamp@simmons-simmons.com
  www.simmons-simmons.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WITLOX C.C.M.
  Notaris te Helvoirt , gem. Haaren, arrondissement den Bosch
  Postbus 55 , 5268 ZH Helvoirt


  WITLOX J.J.M.
  NLRM 71 80 87 88/89
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1963
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 dec 1970
  NU
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Den Bosch ; kantoor Postbus 1778 ; beŽdiging 1985


  WITLOX K.J.M. , geboren dec 1918
  NLRM 71 80 87 88/89
  Advocaat en procureur Den Bosch nov 1945
  Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 3 sep 1952
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 18 feb 1972
  Rechter rechtbank Den Bosch 28 mrt 1977


  WITLOX M.A.I.
  Advocaat bij Witlox Tuzkapan advocaten ; beŽdiging 1989
  Keizersgracht 461 , 1017 DK Amsterdam
  Tel 020-5221999 , fax 020-5221991
  witloxtuzkapan@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  advocaten@witloxtuzkapan.nl
  www.witloxtuzkapan.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WITLOX R.J.J.M.
  Advocaat bij Postbus 1778 , 5200 BV Den Bosch ; beŽdiging 1985
  Tel 073-6901005 , fax 073-6901007
  [vademecum advocatuur 2001]


  WITSEN ELIAS - HIJLKEMA J.A. ; Mw.
  Rechten 1988
  Jurist , Ministerie van Landbouw
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Nijmegen


  WITSEN ELIAS J.P.
  Stork Brabant bv
  Lid van de juridische werkgroep van FENEDEX - Federatie voor de Nederlandse Export


  WITSEN ELIAS J.W. ; Jhr.
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 19 jan 1965
  NU
  Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Lid van de Rotary
  Amsterdam : geen opgave nevenactiviteiten


  WITSEN ELIAS N. , geboren apr 1906 ; Jhr.
  NLRM 71
  Werkzaam Regeringsb. Uitv. Landbouwcrisis Wet 1933 1 jun 1933
  Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 2 jun 1937
  Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 23 jun 1941
  Substituut-officier van Justitie rechtbank Utrecht 7 mei 1947
  Advocaat-generaal Hof Leeuwarden 24 sep 1957
  Advocaat-generaal Hof Den Bosch 30 nov 1962


  WITSEN ELIAS Q.A. ; Mw.
  Advocaat bij De Leeuw Kramer en Duijn ; beŽdiging 1999
  Postbus 1178 , 1500 AD Zaandam
  Tel 075-6353831 , fax 075-6353090
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij De Leeuw Duijn en Bloem advocaten
  info@leeuwadvo.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WITSIERS H.A. , geboren aug 1951
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Advocaat en Procureur te Middelburg 1977
  Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 22 jul 1981
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 19 feb 1982
  Rechter rechtbank Middelburg 2 feb 1988
  Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 31 okt 1984
  Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 31 okt 1984
  Vice-President rechtbank Middelburg 13 okt 1987
  Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 7 mrt 1988
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 7 mrt 1988
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 7 apr 1989
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
  Coördinerend vice-president rechtbank Middelburg 8 jul 1994
  NU
  Middelburg coördinerend Vice-President
  Middelburg kantonrechter-plaatsvervanger
  Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger
  Terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Voorzitter grondkamer Zeeland
  Redacteur Data Juridica
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Discipline te Den Haag
  Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie IV, De Raad voor de Kinderbescherming Directie
  Zuid-West
  29 jul 1997
  Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie IV , De Raad voor de
  Kinderbescherming , Directie Zuid-West , plaatsvervangend Voorzitter [info SAL 2000]


  WITT C.H.G. , geboren 06-08-1923
  INFO
  Woonplaats Bath , Engeland
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WITT E. de , geboren feb 1959 ; Drs.
  NLRM 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 9 jan 1998
  Gerechtsauditeur rechtbank Assen 27 juli 1998
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 27 juli 1998
  Rechter rechtbank Assen 24 januari 2000


  WITT WIJNEN H.R. de
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beŽdiging 1989
  Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
  Advocaat bij De Brauw Blackstone westbroek Linklaters & Alliance
  1345 Avenue of the Americas 19th floor , New York N.Y.10105 , USA
  Tel 001-2124249140 , fax 001-2124249100
  hrdewittwijnen@dbbw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
  Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
  Tel 070-3285435 , fax 070-3280489
  rutger.dewittwijnen@debrauw.com
  www.debrauw.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WITT WIJNEN O.E. de
  Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beŽdiging 1996
  Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
  Tel 010-4118920 , fax 010-4114261
  oe.de.witt.wijnen@kkadv.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 010-4005100 , fax 010-4445111
  oe.de.witt.wijnen@kneppelhout.nl
  www.kneppelhout.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WITT WIJNEN O.L.O. de ; Dhr.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Aangekomen in Leiden ; CorpsLid 1954
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 19 jul 1978
  Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 1 mrt 1989
  Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag 01-01-2002
  NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Rotterdam ; kantoor Nauta Dutilh ; beŽdiging 1961
  Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
  tel 010-2240000 , fax 010-4148444
  olo.dewittwijnen@nautadutilh.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  Lid van de Rotary
  Lid comite van aanbeveling Divisie Sportsponsoring van de Leidse Studenten Vereniging Minerva
  Lid comite van Aanbeveling Vereniging van Vrienden van de Oude of Pelgrimsvaderkerk te
  Rotterdam
  Commissaris Nederlandse Reassurantie Groep NV, Nederlandse Reassurantie Holding NV
  Lid Raad van Advies Stichting Nederlands Meditation Instituut
  Consul-Generaal Koninkrijk van Denemarken
  Penningmeester Union des Consuls Rotterdam
  Lid Bestuur Onderzoekscentrum Onderneming en Recht verbonden aan de jurisdiche faculkteit van de
  Nijmeegse Universiteit
  Lid Bestuur Nederlands Arbitrage Instituut [november 1999]
  Lid Bestuur Stichting Bremhorst
  Lid en diverse commissies International Bar Association
  TEVENS [juni 2003]
  Lid comite van aanbeveling Divisie Sportsponsoring van de Leidse Studenten Vereniging Minerva
  Lid comite van Aanbeveling Vereniging van Vrienden van de Oude of Pelgrimsvaderkerk te
  Rotterdam
  Lid Raad van Advies Stichting Nederlands Meditation Instituut
  Consul-Generaal Koninkrijk van Denemarken
  Penningmeester Union des Consuls Rotterdam
  Lid Bestuur Onderzoekscentrum Onderneming en Recht verbonden aan de jurisdiche faculkteit van de
  Nijmeegse Universiteit te Nijmegen
  Bestuurslid Nederlands Arbitrage Instituut
  Bestuurslid Stichting Bremhorst (familiestichting)
  Lid diverse commissies International Bar Association
  Lid European Council en Executive Committee CPR te New York
  Lid International Advisory Board CEDR 01-01-2002
  Commissaris NRG nv 01-01-2002
  Bestuurslid Stichting ter Bevordering Rechtsgeleerd Onderzoek 01-01-2002
  TEVENS [juli 2003]
  Lid comité van aanbeveling divisie sponsoring Leidse Studenten Vereniging Minerva
  Lid comité van aanbeveling Ver. van Vrienden van de Oude of Pelgrimsvaderkerk te Rotterdam
  Lid raad van advies Stichting Nederlands Mediation Instituut
  Consul-generaal Koninkrijk van Denemarken te Rotterdam
  Penningmeester Union des Consuls te Rotterdam
  Bestuurslid onderzoekscentrum onderneming en recht juridische faculteit
  Universiteit Nijmegen te Nijmegen
  Bestuurslid Nederlands Arbitrage Instituut
  Bestuurslid Stichting Bremhorst (familiestichting)
  Lid diverse commissies
  International Bar Association
  Lid European Council en Executive Committee CPR te New York
  Lid International Advisory Board CEDR van 01-01-2002
  Commissaris NRG N.V. van 01-01-2002
  Bestuurslid Stichting ter Bevordering Rechtsgeleerd Onderzoek van 01-01-2002
  INFO
  EreLid van de Nederlandse Tafelronde ; landelijk President in 1974-1975
  Lid van de Rotary


  WITTE B.E.F.M. de ; Prof. (of B.)
  Universiteit Maastricht
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
  Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
  Tel 043 3883026 , fax. 043 3884887
  Capaciteitsgroep Internationaal en Europees Recht
  Hoogleraar Europees Recht
  tel 043 043 3883233 , fax 043 3257818
  b.dewitte@ir.unimaas.nl
  Privé adres: Aylvalaan 22 , 6212 BC Maastricht , Tel. 043 3251106


  WITTE D.H. de
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beŽdiging 1986
  maildhg@dbbw.nl
  Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
  Tel 070-3285475 , fax 070-3280489
  dhdewitte@dbbw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
  Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
  Tel 020-5771555 , fax 020-5771096
  douwe.dewitte@debrauw.com
  www.debrauw.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WITTE E.J.A.W. de
  Advocaat bij Willem de Zwijgerlaan 113 , 2582 EL Den Haag ; beŽdiging 1969
  Tel 070-3506366 , fax 070-3505881
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Laan van Meerdervoort 492 b , 2563 BJ Den Haag
  Tel 070-3306182 , fax 070-363911
  [vademecum advocatuur 2004]


  WITTE - van den HAAK M.B. de ; Mw.
  Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beŽdiging 1984
  Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
  Tel 070-3488768 , fax 070-3858196
  mb.dewitte@prdf.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 070-5153768 , fax 070-5153115
  mb.dewitte@prdf.nl
  www.prdf.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WITTE M.J. de
  Advocaat bij Diepeveen advocaten ; beŽdiging 1988
  Postbus 49 , 3910 AA Rhenen
  witteadv@worldonline.nl
  Advocaat bij Sap . De Witte . Roth
  Postbus 765 , 3800 AT Amersfoort
  Tel 033-4613048 , fax 033-4617240
  mj.dewitte@letselschade-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.letselschade-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WITTE M.Ph. de
  Advocaat bij van den Boogaard advocaten ; beŽdiging 1984
  Reinkenstraat 47-49 , 2517 CP Den Haag
  Tel 070-3463600 , fax 070-3466926
  [vademecum advocatuur 2001]
  mrmpdewitte@lawyer.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WITTE W.G.M.J. ; Mw.
  Advocaat bij Stadhouders advocaten ; beŽdiging 1982
  Postbus 14028 , 3508 SB Utrecht
  Tel 030-2520855 , fax 030-2520841
  witte@stadhouders.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]
  INFO
  Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
  Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
  Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
  tel 020 6684069 , fax 020 6684371
  bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
  www.clarawichmann.nl
  Subgroep
  Specialismen: arbeid


  WITTE W.J.B.
  Advocaat bij Witte & Partners ; beŽdiging 1973
  Postbus 2474 , 3500 GL Utrecht
  Tel 030-2161440 , fax 030-2164356
  [vademecum advocatuur 2001]
  w.j.b.witte@rn.rabobank.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WITTEKAMP J.J.
  Advocaat bij Timman, van Vliet & Elshof ; beŽdiging 1994
  Postbus 247 , 2600 AE Delft
  Advocaat bij van Vliet & Elshof
  Postbus 1010 , 2600 BA Delft
  Tel 015-2619361 , fax 015-2571003
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij van Vliet & Elshof
  wittekamp@vanvlietenelshof.nl
  www.vanvlietenelshof.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WITTEMAN - van MEERWIJK L.A.C.M. , geboren apr 1929 ; Mw.
  NLRM 87 88/89 90
  Arb. contr. Raad van Beroep Haarlem 1 mei 1984
  Gerechtsauditeur Raad van Beroep Haarlem 30 mei 1985
  Plaatsvervangend-Voorzitter Idem 22 sep 1987


  WITTEMAN P.M. , geboren dec 1924
  NLRM 71 76 80 87 88/89 90 91 92 93 94
  Advocaat en Procureur te Amsterdam nov 1949
  Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 10 mrt 1953
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 jul 1959
  Rechter rechtbank Amsterdam 18 mrt 1965
  Raadsheer Hof rechtbank Amsterdam 18 jun 1970
  Vice-president rechtbank Amsterdam 25 nov 1980
  Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 16 mrt 1976


  WITTENBERG - STOLLE E.C.M. ; Mw.
  Rechten 1957
  Hoofd Organisatie Adviseur / Opleiding
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


  WITTENBERGHE N.A.G. van ; Mw.
  Advocaat bij Unger & Terwee ; beŽdiging 1996
  Roemer Visscherstraat 39 , 1054 EW Amsterdam


  WITTENSLEGER J.L.
  Advocaat bij advocatenkantoor Walker ; beŽdiging 2003
  Haringvlietstraat 8 , 1078 JC Amsterdam
  Tel 020-6730055 , fax 020-6730091
  mrwittensleger@zonnet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WITTEVEEN D.E. , geboren 12-04-1949
  Directeur-Generaal Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken Ministerie van FinanciŽn
  Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER) , Lid (FI)
  Lid Bestuur Stichting Het Parool
  Bestuurslid Curatorium Het Parool B.V.
  Commissaris PCM Uitgevers N.V.
  Lid Gedragscode-groep ingesteld door de Eur. Raad
  Lid Taxation Policy Group/Comm. Belastingbeleid.
  De heer Witteveen rondde in 1974 zijn studie fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit in Leiden af.
  Van 1974 tot 1979 was hij inspecteur der rijksbelastingen en wetenschappelijk Medewerker in Leiden.
  Vervolgens was hij van 1977 tot 1983 Medewerker belastingaangelegenheden bij Het Parool en van 1979
  tot 1982 wetenschappelijk Medewerker in Groningen.
  In 1982 tradbij in dienst bij het Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken van het ministerie van FinanciŽn.
  Hier bekleedde de heer Witteveen diversefuncties.
  Sinds 1991 is hij Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken.
  Tevens was hij Voorzitter van de Stuurgroep OntvlechtingBedrijfsverenigingen en
  Lid van het bestuur van de Vereniging voor Belastingwetenchap.
  Voorts was hij Voorzitter van de Europese Regio van de World Customs Organization en
  Vice-voorzitter van de World Customs Organization,
  Voorzitter van de werkgroep iscaal-technische herziening van de loon- eninkomstenbelasing,
  Voorzitter van de werkgroep fiscale behandeling pensioenen en
  Vice-voorzitter van het Comité voor Fiscale Zaken van de OESO.
  Verder was hij Lid van de raad van commissarissen an Arbo Management Groep B.V.
  INFO
  Woonplaats Amsterdam
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WITTEVEEN D.W.
  Advocaat bij CMS Decks Star Busmann ; beŽdiging 1987 en 2001
  Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
  Tel 030-2121566 , fax 030-2121190
  d.witteveen@cmsderks.nl
  www.cmsderks.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WITTEVEEN H. ; Mw.
  Advocaat bij Elders advocaten ; beŽdiging 1998
  Postbus 4044 , 7200 BA Zutphen
  Tel 0575-515074 , fax 0575-513165
  [vademecum advocatuur 2001]
  witteveen@eldersadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WITTEVEEN H.P.
  Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beŽdiging 1994
  Advocaat bij Stibbe
  Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
  Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
  ssmd@stibbe.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  350 Park Avenue 28th Floor , New York , NY 10022 , USA
  Tel 001-2129724000 , fax 001-2129724929
  hans.witteveen@stibbe.com
  www.stibbe.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WITTEVEEN J.J.


  WITTEVEEN M.R. , geboren jun 1957
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Rotterdam 1 dec 1984
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 mrt 1989
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 14 mei 1990
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1993
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Amsterdam1mei 1998
  NU
  Amsterdam parket


  WITTEVEEN P.A.M. , Paul ; Dhr.
  Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beŽdiging 1977
  Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
  Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
  witteveen@trenite.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Vechtstreek


  WITTEVEEN P.P. , Peter-Paul ; Dhr.
  Hfd. Pers. Zaken en Opl. BASF Ned. BV
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel De Liemers


  WITTEVEEN P.P. ; Drs.
  Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
  Koninklijke Pakhoed N.V.
  Senior Vice-President HR


  WITTEVEEN T.A.M. ; Dr.
  Ministerie van FinanciŽn, Interdepartementale commissies, Interdepartementaal Overlegorgaan Departementale Accountantsdiensten (IODAD) , Waarnemer (Algemene Rekenkamer)


  WITTEVEEN W.E. , geboren 31-08-1922
  INFO
  Woonplaats Den Haag
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WITTEVEEN W.J. , geboren 5 mei 1952 , Willem ; Prof. Dr.
  Gymnasium-B Rijnlands Lyceum Wassenaar
  Rechten in Leiden ; afgestudeerd in 1978
  Wetenschappelijk Medewerker Universiteit van Leiden
  HOOFDFUNCTIE
  Katholieke Universiteit Brabant
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
  Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
  Tel 013 4662290 , fax. 013 4663143
  Vakgroep Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis
  Hoogleraar Encyclopedie der rechtswetenschap
  wj.witteveen@kub.nl
  tel 013 4662186 , fax 4663143
  w.j.witteveen@kub.nl
  TEVENS
  Lid van de Eerste Kamer voor de PvdA 1999
  Voorzitter van de commissie die een nieuw beginselprogramma opstelt ; komt uit najaar 2000
  Hij vindt politiek oppervlakkig gepraat. De communicatie tussen burger en politiek moet verbeterd worden
  Het magische trefwoord is Internet.
  INFO
  Auteur van het boek "De retoriek in het recht"
  NRC 17 mei 2003 artikel van zijn hand onder de titel: "Politieke retoriek is op sterven na door".
  INFO
  Privé adres: Burg. Passtoorsstraat 31 , 4835 KE Breda , Tel. 076 5601255


  WITTICH - SCHMIDT N. ; Mw.
  Advocaat bij advocatenkantoor Wittich-Schmidt te Hengelo (OV) ; beŽdiging 1990
  Postbus 1143 , 7550 BC Hengelo
  Tel 074-2505551 , fax 074-2505626
  advocatenkantoor.wittich.schmidt@tip.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Postbus 41 , 7470 AA Goor
  Tel 0547-263023 , fax 0547-263948
  advocatenkantoor.wittich.schmidt@tip.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  INFO
  "Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
  Lid van SVN-deelnetwerk: Twente
  Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


  WITTING C.E. ; Mw.
  Rechten 1958
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


  WITTOP KONING J.H.
  Advocaat bij Scholten & Wittop Koning ; beŽdiging 1988
  Lange Voorhout 43 , 2514 EC Den Haag


  WITTOP KONING J.P. , geboren jan 1942
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 jul 1984
  Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 okt 1985
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 9 feb 1988
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jun 1989
  Adv.-gen. ressortsparket Den Haag 1 apr 1996
  Plaatsvervangend off. v. just. arr.parketDen Haag 9 sep 1998


  WITVOET J.
  Advocaat bij van Zelm c.s. ; beŽdiging 1992
  Postbus 14125 , 3508 SE Utrecht
  Tel 030-2331347 , fax 030-2315491
  [vademecum advocatuur 2001]
  vanzelmcs@vanzelmlaw.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WLADIMIROFF A. ; Mw.
  Advocaat bij Wladimiroff Waling Schreuders ; beŽdiging 1998
  Postbus 93102 , 2509 AC Den Haag
  Tel 070-4166616 , fax 070-3226940
  a.wladimiroff@wlaws.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.wlaws.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WLADIMIROFF G.R. ; Jhr.
  Advocaat bij Clifford Chance ; beŽdiging 1995
  Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
  graham.wladimiroff@cliffordchance.com
  Advocaat bij Akzo Nobel Nederland B.V. ; beŽdiging 1999
  Postbus 20 , 5340 BH Oss
  Tel 0412-666371 , fax 0412-650592
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Akzo Nobel Chemicals B.V. ; beŽdiging 1995 en 1999
  Postbus 247 , 3800 AE Amersfoort
  Tel 033-4676206 , fax 033-4676191
  [vademecum advocatuur 2004]


  WLADIMIROFF - NATER J.W. ; Mw.
  Advocaat bij Wladimiroff & Spong ; beŽdiging 1981
  Postbus 82155 , 2508 ED Den Haag
  Advocaat bij Wladimiroff Waling Schreuders
  Postbus 93102 , 2509 AC Den Haag
  Tel 070-4166616 , fax 070-3226940
  h.wladimiroff-pater@wlaws.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Postbus 93102 , 2509 AC Den Haag
  Tel 070-4166616 , fax 070-3226940
  h.wladimiroff-nater@wlaws.com
  www.wlaws.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WLADIMIROFF M. , geboren 10-01-1945 , Mischa ; Prof. Jhr
  Advocaat bij Wladimiroff Waling Schreuders ; beŽdiging 1972
  Postbus 93102 , 2509 AC Den Haag
  Tel 070-4166616 , fax 070-3226940
  m.wladimiroff@wlaws.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Wladimiroff & Spong
  Postbus 82155 , 2508 ED Den Haag
  Waar is hij hoogleraar?
  www.wlaws.com
  [vademecum advocatuur 2004]
  Jan van Nassaustraat 113 , 2596 BS Den Haag
  INFO Strafzaken [advocatie.nl november 2004]
  Clickfonds Adri Strating , Rechtbank Amsterdam , beklaagde Adri Strating , 28-03-2003
  INFO
  Woonplaats Den Haag
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WOBBEN H.V.
  Advocaat bij De Haan c.s. ; beŽdiging 2000
  Postbus 723 , 9700 AS Groningen
  Tel 050-3127666 , fax 050-3148202
  haanue@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Doornbos Suringar Wiersema advocatenmediators
  Postbus 705 , 9400 AS Assen
  Tel 0592-317676 , fax 0592-317148
  h.v.wobben@dswadvocaten.nl
  www.dswadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WODRADA H. , geboren mrt 1928
  NLRM 87 88/89
  Arrondissementsofficier van Justitie Den Bosch 25 mrt 1986


  WOEI - A - TSOI e.v. GRAANOOGST D.N.G. , geboren feb 1970 ; Mw.
  NLRM 98 99/00
  Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1998
  NU
  Zij is afkomstig van het bureau van de Nationale Ombudsman
  NB in Rotterdam
  Is dit misschien geritseld door Leig de Bruin, substituut Ombudsman als dank voor het meewerken aan afdekken ?


  WOELDERS A.J. , geboren mei 1932
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 1 nov 1983
  NU
  Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger


  WOELINGA D.H.
  Advocaat bij Roemer Visscherstraat 24 , 1054 EX Amsterdam ; beŽdiging 1991
  Tel 020-6831236 , fax 020-6833042
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOENSEL A.M. van , geboren okt 1961 ; Mw.
  NLRM 98 99/00
  Ambtenaar bij de Hoge Raad der Nederlanden
  Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 26 okt 1995
  Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 16 september 1999
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 16 september 1999
  NU
  Hoge Raad Gerechtsauditeur
  Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Gerechtsauditeur (info sep 2000)


  WOENSEL H.P.M. van
  Advocaat bij Hamer advocaten ; beŽdiging 1992
  Keizersgracht 561-563 , 1017 DR Amsterdam
  hamer.advocaten@tip.nl
  Jan Luijkenstraat 12 , 1071 CM Amsterdam
  Tel 020-6707373 , fax 020-6707474
  h.van.woensel@hamer-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Hamer advocaten
  Keizersgracht 563 , 1017 DR Amsterdam
  Tel 020-6707373 , fax 020-6707474
  h.van.woensel@hamer-aclvadvocaten.nl
  www.hamer-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOENSEL J.M.M. van , geboren jun 1942
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Den Haag ; Raio 1 aug
  1968
  Raio te Breda 1 okt 1968
  Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 1 dec 1968
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 1 mrt 1971
  Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Breda 1 feb 1972
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 17 jan 1974
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 5 jan 1976
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 4 jul 1977
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 27 nov 1980
  Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 7 okt 1985
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 28 februari 2000
  NU
  Assen parket Hoofdofficier van Justitie
  TEVENS
  Leeuwarden Hof waarnemend Advocaat-Generaal
  Voorzitter District Drenthe Ned. Bridge Bond
  Voorzitter Straf en Tuchtcommissie Ned. Bridge Bond
  Lid van de Rotary
  17 nov 1997
  NB
  [OM en [R tegelijk of definitief overgegaan naar de rechterlijke Macht ?


  WOENSEL L. van ; Mw.
  Advocaat bij Mr. Zegers c.s. ; beŽdiging 1998
  Postbus 56 , 1130 AB Volendam
  Tel 0299-369918 , fax 0299-366582
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOENSEL L.C.M. van
  Notaris te Roosendaal ,arr. Breda
  Kantoor Woensel, van & Rademakers ; Roosendaal


  WOENSEL L.P.J.M. van
  Advocaat bij Buntsma & van Dooren ; beŽdiging 1997
  Postbus 7453 , 4800 GL Breda
  Tel 076-5204044 , fax 076-5200340
  info@buntsma.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Holla Poelman advocaten
  Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
  Tel 040-2380600 , fax 040-2380666
  lvanwoensel@hollapoelman.nl
  www.hollapoelman.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOERD H. van der
  ABN AMRO Bank N.V.
  Senior Accountmanager
  E-Mail: Hans.Vd.Woerd@nl.abnamro.com
  INFO
  Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


  WOERD H.J.G.M. te
  Advocaat bij Kötter c.s. advocaten ; beŽdiging 1995
  Postbus 255 , 7640 AG Wierden
  kottercs@worldonline.nl
  Tel 0546-577797 , fax 0546-577807
  kottercs@worldonline.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.kotteradvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOERDEMAN A.J.L. , geboren jun 1963
  NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Breda 1 apr 1993
  Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 apr 1996
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 apr 1996
  NU
  Breda gerechtsauditeur
  Breda rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Geen Bijbanen
  09 jun 1997


  WOERDEN C.J. van
  Advocaat bij advocatenkantoor A.G. LAW ; beŽdiging 1998
  Laan van Meerdervoort 24 , 2517 AK Den Haag
  Tel 070-3655849 , fax 070-3056765
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOERDEN I. van , geboren dec 1905
  NLRM 71
  Werkzaam Ministerie van Sociale Zaken 8 nov 1937
  Werkzaam Ministerie van Justitie, II referendaris 1 jun 1948
  Waarnemend griffier Hof Den Haag 15 okt 1957
  Griffier Hof Den Haag 13 mei 1960


  WOERDT H.C. van der
  Advocaat bij De Kluft 101 , 7943 LR Meppel ; beŽdiging 1954


  WOERDT R.A.B. van der ; Mw.
  Advocaat bij Heijltjes advocaten ; beŽdiging 1997
  Postbus 1392 , 6501 BJ Nijmegen
  Tel 024-3222255 , fax 024-3227751
  info@heijltjes.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  BeŽdiging 1994 en 1997
  Postbus 1392 , 6501 BJ Nijmegen
  Tel 024-3222255 , fax 024-3227751
  vanderwoerdt@heijltjes.nl
  www.heijltjes.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOERKOM A. van
  Advocaat bij van den Bosch & van den Broek ; beŽdiging 1996
  Advocaat bij Hoge van den Broek
  Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
  Tel 024-3810821 , fax 024-3810819
  a.vanwoerkom@hogevandenbroek.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.hogevandenbroek.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOERKOM G. van , Guido ; Dhr.
  Hoofddirecteur ANWB


  WOERKOM M.S.H.M. van ; Mw.
  Advocaat bij De Jonge advocaten ; beŽdiging 1998
  Essenlaan 4 , 3062 NM Rotterdam
  Tel 010-2140400 , fax 010-2140211
  de.jonge.advocaten@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  vanwoerkom@dejongeadvocaten.nl
  www.dejongeadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOERKOM N. van ; Mw.
  Advocaat bij Buruma Maris ; beŽdiging 1993
  Postbus 1174 , 3000 BD Rotterdam
  bmrdam@euronet.nl
  Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen
  Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
  Tel 010-8801700 , fax 010-8801999
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
  Postbus 4361 , 3006 AJ Rotterdam
  Tel 010-8801700 , fax 010-8801999
  nvanwoerkom@akd.nl
  www.akd.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOERTMAN A.
  Advocaat bij Rietveldt advocaten ; beŽdiging 1996
  Postbus 288 , 6501 BC Nijmegen
  Tel 024 3810810 , fax 024 3810820
  [VAD 1999]


  WOERTWIJN S.M. ; Mw.
  Advocaat bij De Vos & Partners advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 103 , 1000 BA Amsterdam
  Tel 020-5046000 , fax 020-5046060
  swertwijn@devos.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WOESTENBURG J.C. , geboren 05-05-1954, Jan
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Den Haag
  Jurist Cem Cewir Exploitatie Mij.B.V.
  INFO
  Woonplaats Den Haag
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WOESTENENK E.J. ; Mw.
  Advocaat bij van den Bosch & van den Broek ; beŽdiging 1996
  Advocaat bij Hoge van den Broek
  Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
  Tel 024-3810831 , fax 024-3810835
  e.woestenenk@hogevandenbroek.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WOESTENENK M. , Minou ; Mw.
  Milieujurist Provincie Zuid Holland/Afd.Bodem en Afvalstoffen Den Haag
  INFO
  Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
  Lid van SVN-deelnetwerk Milieu en Werk


  WOESTHOFF P.L.J. ; Mw.
  Advocaat bij Postbus 3115 , 1270 EC Huizen ; beŽdiging 1991
  Advocaat bij Huizermaatweg 564 , 1276 LN Huizen
  Tel 035-5242388 , fax 035-5264970
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOESTIJNE Th. van de
  Advocaat bij Stibbe ; beŽdiging 2000
  Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
  Tel 020-5460643 , fax 020-5460807
  thijs.vandewoestijne@stibbe.com
  www.stibbe.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOHLGEMUTH KITSLAAR J. ; Mw. Drs.
  Rechten 1976
  Tolk/Vertaler , Zelfstandig
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


  WOLBERINK C.L ; Mw.
  Advocaat bij Plas & Bossinade ; beŽdiging 1996
  Postbus 1110 , 9701 BC Groningen
  Tel 050-5214333 , fax 050-5258850
  advocaten@plasbossinade.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Stibbe
  Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
  Tel 020-5460363 , fax 020-5460803
  caroline.wolberink@stibbe.com
  www.stibbe.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLBERS F.J.M.
  Advocaat bij van Benthem & Keulen - advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
  Tel 030-2595959 , fax 030-2595500
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 030-2595521 , fax 030-2595502
  fwolbers@vbk.nl
  www.vbk.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLBERS P.F.
  Advocaat bij Kötter c.s. advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 255 , 7040 AG Wierden
  Tel 0546-577797 , fax 0546-577807
  kottercs@worldonline.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  wolbers@kotteradvocaten.nl
  www.kotteradvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLDE A.J.L. van
  Notaris te Wolvega , gem Weststellingwerf , arrondissement Leeuwarden
  Postbus 19 , 8470 AA Wolvega


  WOLDE J.P.C. ten
  Advocaat bij Postbus 9640 , 2003 LP Haarlem ; beŽdiging 1994
  woldejpc@pi.net
  Tel 023-5352299 , fax 023-5357910
  woldejpc@wxs.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLDE M.H. ten ; Prof.
  Rijksuniversiteit Groningen
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
  Postbus 716 , 9700 AS Groningen
  Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
  Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht
  tel 050 3635767 , fax 050 3637334
  Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder goederenrecht en internationaal privaatrecht


  WOLDENDORP M.J. ; Mw.
  Notaris te Beuningen , arrondissement Arnhem
  Kantoor Frieling & Woldendorp ; Beuningen


  WOLDERLING H.A.
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beŽdiging 1999
  Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
  Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
  mailamst@dbbw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WOLDERVANCK de BLéCOURT J.H. , Jacob Harmen , geboren 7 april 1919 te Zutphen ; Dhr.
  INFO
  Overleden 22 maart 2004 te Doorn [Telegraaf 24 maart 2004]


  WOLDRING H.E.S. ; Dr.
  Amsterdam Vrije Universiteit
  Vrije Universiteit Amsterdam
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
  Tel 020 4446250 , fax 4666210
  Afdeling Staats- en Bestuursrecht
  Bijzonder hoogleraar Levensbeschouwing en politieke filosofie (vanwege de Stichting Dr.Abraham Kuyperfonds)
  tel 020 4446678 , fax 020 4446635
  INFO
  Privé adres: Burg. Haspelslaan 382 , 1181 NG Amstelveen , Tel. 020 6416767


  WOLES A.J. , geboren januari 1971
  Raio rechtbank Assen 1 april 1998


  WOLF A.H.J.
  Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beŽdiging 1975
  Postbus 30457 , 2500 CL Den Haag
  Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
  wolf@barentskrans.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.barentskrans.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLF A.M. ; Mw.
  Advocaat bij De Vos & Steinz ; beŽdiging 1994
  Advocaat bij De Vos & Partners advocaten
  Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
  Tel 020-5046000 , fax 020-5045000
  amwolf@devos.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Wolf advocaten c.s.
  Gedempte Oude Gracht 35 , 2011 Haarlem
  Tel 023-5325440 , fax 023-5515528
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLF C. de
  Advocaat bij Ardennenlaan 174 , 1066 SE Amsterdam ; beŽdiging 1981
  Tel 020-6697321 , fax 020-6697540
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Hogewerf 211 , 1082 ND Amsterdam
  Tel 020-6697321 , fax 020-6697540
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLF E.W. ; Mw.
  Rechten 1948
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


  WOLF H.A.
  Ministerie van Justitie, Diensten, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) , Directie Beleid, Afdeling Buitenland, Hoofd


  WOLF J.A. de ; Mw.
  Advocaat bij van Schoonhoven In 't Veld ; beŽdiging 2000
  Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
  Tel 020-6796969 , fax 020-6764339
  a.de.wolf@vsiv.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WOLF J.E. van der
  Advocaat bij van Loon & van der Wolf ; beŽdiging 1983
  Postbus 3255 , 3760 DC Soest
  loonwolf@worldonline.nl
  Tel 035-6031503 , fax 035-6027809
  info@loonwolf.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  info@loonwolf.nl
  www.loonwolf.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLF M.J. ; Dhr. Drs.
  Advocaat bij Houthoff Buruma ; beŽdiging 1998
  Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
  Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
  mwolf@houthoff.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  BeŽdigd: 24-02-98
  Adriaanse & van der Weel advocaten
  Kousteensedijk 3 , 4331 JE Middelburg
  Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
  tel 0118-656060 , fax 0118-636178
  Aangesloten bij:
  Gratis kennismakingsgesprek
  Rechtshulp op maat
  Geschillencommissie Advocatuur
  info@avdw.nl
  www.avdw.nl
  Arrondissement Middelburg
  [Internet april 2003]
  Advocaat bij Adriaanse & van der Weel advocaten
  Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
  Tel 0118-656060 , fax 0118-636178
  mjwolf@avdw.nl
  www.avdw.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLF M.P.
  Advocaat bij Rassers Jacobs & Spiegel ; beŽdiging 1994
  Postbus 3404 , 4800 DK Breda
  Tel 076-5224381 , fax 076-5222552
  wolf@rassers.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Rassers advocaten en Notarissen
  Postbus 3404 , 4800 DK Breda
  Tel 076-5136136 , fax 076-5222552
  wolf@rassers.nl
  www.rassers.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLF M.W. de ; Mw.
  Abeln advocaten ; beŽdiging 2000
  Advocaat bij Abeln c.s. advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
  Tel 020-0041081 , fax 020-60268818
  marijedewolf@abeln.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Abeln advocaten
  www.abeln.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLF N. de
  Notaris te Drachten , gem. Smallingerland , arrondissement Leeuwarden
  Kantoor Trip advocaten & Notarissen
  Postbus 122 , 9200 AC Drachten


  WOLF P.W.M. de ; Mw.
  Rechter rechtbank Utrecht 01-04-2003
  NU Utrecht Rechtbank Rechter
  TEVENS [augustus 2004]
  Geen nevenbetrekkingen


  WOLF R.A.
  Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beŽdiging 1993
  Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
  Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
  redmar.a.wolf@bakernet.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Baker & McKenzie
  redmar.a.wolf@bakernet.com
  www.bakernet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLF R.A.
  Advocaat bij Goedkoop & Partners ; beŽdiging 1999
  Postbus 402 , 2400 AIS Alphen a/d Rijn
  Tel 0172-419844 , fax 0172-434251
  wolf@goedkoop-partners.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.goedkoop-partners.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLF Tj.J.
  INFO
  Woonplaats Burgh-Haamstede
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


  WOLFEREN M.D. van , geboren 02-11-1924 , Maarten Dirk ; Dhr.
  INFO
  Oud-Secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
  Oud-Secretaris-generaal van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  Oud-Staatsraad
  Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau
  Ridder in de Orde van De Nederlandse Leeuw
  Woonplaats Den Haag
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
  Overleden 8 oktober 2000


  WOLFERT D.E.J. ; Mw.
  Advocaat bij van Kuilenburg advocaten ; beŽdiging 2001
  Bovenkerkerweg 85 , 1187 XC Amstelveen
  Tel 0297-584584 , fax 0297-584586
  dejwolfert@kuilenburg-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLFF D.J.B. de ; Mw.
  Advocaat bij Stadhouders advocaten ; beŽdiging 1998
  Postbus 14028 , 3508 SB Utrecht
  Tel 030-2520855 , fax 030-2520841
  dewolff@stadhouders.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  BeŽdiging 1983 en 1998
  www.stadhouders.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLFF M.M. , geboren 23-04-1954 ; Mw.
  INFO
  Woonplaats Oegstgeest
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WOLFF P.W.M. de ; Mw.
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht
  HOOFDFUNCTIE
  Senior-adviseur KPMG n.v.
  TEVENS [augustus 2004]
  rechtspraak.nl : Personel coachint leidinggevende in opdracht van Erven Bossink , Den Haag 15-07-2002
  @OPM
  Wat is personel coachint? Heeft dat iets te maken met personal coach ?


  WOLFF S.M. ; Mw.
  Advocaat bij Wanningstram 10-12 , 1071 LB Amsterdam ; beŽdiging 1997
  Advocaat bij van Doorn Breukelaar & Willemsen
  Postbus 93526 , 1090 EA Amsterdam
  Tel 020-6935544 , fax 020-6631381
  [vademecum advocatuur 2001]


  WOLFFENBUTTEL M.H.A.
  Notaris te Huissen , arrondissement Arnhem
  Kantoor Bouma & Wolffenbuttel ; Huissen


  WOLFFENSPERGER G.J. , geboren 1944 ; Drs.
  Voorzitter Raad van Bestuur Nederlandse Omroep Stichting
  Voorzitter Nederlands Foto Instituut
  Voorzitter St. World Press Photo.
  Mr. Drs. G.J. Wolffensperger was voorheen wethouder van Amsterdam (1978-1986),
  Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1986-1997) en fractieVoorzitter van D'66 1994-1997).


  WOLFHAGEN W.C.D.E. ; Mw.
  Advocaat bij Pfeil, Heuts, Houtakkers & van der Reijden ; beŽdiging 1997
  Postbus 865 , 6200 AW Maastricht
  Advocaat bij Rassers Jacobs & Spiegel advocaten
  Postbus 3404 , 4800 DK Breda
  Tel 076-5224381 , fax 076-5222552
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Rassers advocaten en Notarissen
  Postbus 3404 , 4800 DK Breda
  Tel 076-5136136 , fax 076-5222552
  wolfhagen@rassers.nl
  www.rassers.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLFKAMP J.J.L. ; Mw.
  Advocaat bij Houthoff Buruma ; beŽdiging 1999
  Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
  Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
  jwolfkamp@houthoff.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.houthoff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLFS A. , geboren sep 1971
  NLRM 98
  Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1997
  NU
  Den Bosch raio
  TEVENS
  Bijbanen niet bekend
  14 aug 1997


  WOLFS A.J.
  NLRM 99/00
  NU
  Raio rechtbank Assen 1 april 1998
  TEVENS
  Geen bijbanen
  jul 1997


  WOLFS A.P.C.G.
  Notaris te Heerlen , arrondissement Maastricht
  Kantoor van Gent & Wolfs ; Heerlen


  WOLFS J.G.A. , geboren dec 1930
  NLRM 71 80 87 88/89 90
  Advocaat en Procureur te Maastricht 1957
  Rechterlijk ambtenaar Ned. Nieuw-Guinea 1958
  Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 8 aug 1962
  Substituut-officier van Justitie arrondissement Maastricht 10 oktober 1962 of 19 feb 1964
  Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m.werkzaam substituut-officier van Justitie Ned. Antillen
  15 sep 1967
  Substituut-officier van Justitie arrondissement Assen 2 jan 1969
  Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 11 feb 1971
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Amsterdam 1 okt 1972
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Amsterdam 3 jan 1980
  Advocaat-generaal Hof Den Bosch 10 jan 1984
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 24 mrt 1988
  NB
  [R en [OM tegelijkertijd of overgegaan naar het OM ?


  WOLFS J.M.
  Advocaat bij Houthoff advocaten ; beŽdiging 1993
  Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
  jwolfs@houthoff.nl
  Advocaat bij Boels Zanders advocaten
  Postbus 196 , 6040 AD Roermond
  Tel 0475-319146 , fax 0475-330800
  wolfs@boelsadvoc.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Snoek De Jong advocaten
  Postbus 3169 , 6202 ND Maastricht
  Tel 043-3561570 , fax 043-3257590
  j.wolfs@meestersinhetrecht.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLFS - KOKKELER L.M. ; Mw.
  Ballast Nedam Ontwikkelingsmij.
  Directeur E-Mail: info@bno.ballast-nedam.nl
  INFO
  Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


  WOLFS W.
  Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten ; beŽdiging 2003
  Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
  Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
  w.wolfs@vandiepen.com
  www.vandiepen.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLFSBERGEN L. , geboren 17-04-1935
  Aangekomen in Leiden 1955 rechten , Corpslid
  Belastingadviseur te Den Haag,
  Lid Raad van Toezicht "Onderlinge Levensverzekerings Mij. Den Haag" U.A.,
  Commissaris "Onderlinge Levensverzekerings Mij. Den Haag" U.A. ;
  oud-functie: Voorzitter Bestuur De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.
  INFO
  Woonplaats Den Haag
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WOLFSEN A. , Aleid , geboren feb 1960 ; Dhr.
  NLRM 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 feb 1996
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 4 apr 1996
  Rechter rechtbank Amsterdam 3 maart 1998
  NU
  Amsterdam rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Ministerie van Justitie, Directie Rechtspleging te Den Haag, senior-beleidsadviseur
  TEVENS
  aug 1997
  Lid van de gemeenteraad van Oldebroek te Oldebroek, bezoldigd
  Voorzitter van de Raad van commissarissen van de woningstichting NW-Veluwe te Wezep, bezoldigd
  @OPM
  TK-lid PvdA


  WOLGEN H.F. , geboren okt 1943
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 5 okt 1981
  NU
  Groningen rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat en Procureur te Groningen ; kantoor Dorhout c.s. advocaten ; beŽdiging 1970
  Oude Ebbingestraat 91 , 9712 HG Groningen
  Advocaat bij Wolgen advocaten
  Torenweg 15 , 9774 PH Adorp
  Tel 050-3061712 , fax 050-3061741
  ad.wolgen@wxs.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  Lid van de Rotary
  Lid Bestuur Stichting Verpleeghuizen De Hoven te Winsum
  Lid Bestuur Liga 68 te Groningen
  Commissaris Muiekick & Grol BV.Groningen
  Voorzitter beide commissie BB van de gemeente Winsum
  29 mei 1997


  WOLKENFELT M. ; Mw.
  Advocaat bij Gresnigt & van Kippersluis ; beŽdiging 1998
  Meulmansweg 1 a , 3441 AT Woerden
  Tel 0348-434455 , fax 0348-432364
  [vademecum advocatuur 2001]
  mwolkenfelt@gvk-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLLENBERG V.A. ; Mw.
  Advocaat bij Clifford Chance ; beŽdiging 2000
  Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
  Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
  vivien.wollenberg@cliffordchance.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Lexence N.V. ; beŽdiging 2000
  Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
  Tel 020-5736736 , fax 020-5736737
  v.wollenberg@lexence.nl
  www.lexence.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLLENSTEIN J.
  Advocaat bij Adv. kantoor Hemonylaan ; beŽdiging 1985
  Advocaat bij advocatenkantoor Hemonylaan
  Hemonylaan 27 , 1074 BJ Amsterdam
  Tel 020-6622931 , fax 020-6646186
  [vademecum advocatuur 2001]


  WOLLESWINKEL J.T. , geboren dec 1949 ; Drs.
  NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
  Chef-jurist bij de Raad van State
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 20 apr 1993
  Rechter rechtbank Utrecht 1 feb 1994
  Raadsheer centrale raad van beroep Utrecht12mei 1999
  NU
  Utrecht rechter


  WOLLESWINKEL M.W. ; Prof. UHD Mw.
  Universiteit Maastricht
  Faculteit der Rechstgeleerdheid
  Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
  Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
  Tel 043 3883026 , fax. 043 3884887
  Vrouwenstudies Rechtsgeleerdheid
  Hoogleraar Vrouw en Recht
  tel 043 3883296 , fax 043 3260113
  ria.wolleswinkel@strafr.unimaas.nl


  WOLLESWINKEL R. ; Mw. Prof. (met M.W. vermeld in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in
  Universitair hoofddocent bij Universiteit Maastricht Vakgroep Strafrecht en Cri
  Universiteit Maastricht , Faculteit der Rechstgeleerdheid
  Institute for Transnational Legal Research METRO
  Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
  tel 043 3883296 , fax 043 3260113
  ria.wolleswinkel@strafr.unimaas.nl
  INFO
  Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
  Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
  Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
  tel 020 6684069 , fax 020 6684371
  bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
  www.clarawichmann.nl
  Subgroep: seksueel geweld
  Specialismen: penitentiair recht, gedetineerden


  WOLLESWINKEL R.A.
  Advocaat bij Wolleswinkel advocaten ; beŽdiging 1983
  Stationsweg 43 , 3771 VC Barneveld
  Tel 0342-491028 , fax 0342-493656
  info@wolleswinkel.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLS A.
  Advocaat bij Zillinger Molenaar & Verdonk ; beŽdiging 1994
  Postbus 542 , 8440 AM Heerenveen


  WOLS D.A. ; Mw.
  Advocaat bij Boekel De Nerée ; beŽdiging 2002
  Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
  Tel 020-4313229 , fax 020-4313122
  daniŤlle.wols@bdn.nl
  www.boekeldeneree.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLS J.
  Advocaat bij De Clercq van Win & Wols ; beŽdiging 1986
  Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs
  Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
  Tel 071-5815300 , fax 071-5815381
  j.wols@declercq.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.declercq.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLSWIJK H.D. , geboren november 1965
  NLRM 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 27 maart 2000
  HOOFDFUNCTIE
  Universitair Docent strafrecht ; Universiteit van Amsterdam


  WOLT J.A. , geboren nov 1932
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  's Rijksbelasting te Hengelo 1958
  Raadsheer Hof Arnhem 17 jul 1981
  Raadsheer Hof Leeuwarden 2 sep 1988
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 2 sep 1988
  Vice-President Hof Leeuwarden 6 jan 1994
  Ontslag 01 feb 1998
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 5 feb 1998
  NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  TEVENS
  Geen vaste functies bestuurslidmaatschappen commissariaten of redacteurschappen
  Wel een keer per jaar medewerking aan scholing van belastingadviseurs in fiscaal procesrecht aan de
  federatie-belasting-academie
  jan 1997
  TEVENS [juni 2002]
  Eén keer per jaar medewerking aan scholing van belastingadviseurs in fiscaal procesrecht aan de Federatie-belastingacademie
  TEVENS
  Verdwenen 1 juli 2002 op rechtspraak.nl zowel bij Hof Arnhem als bij Hof Leeuwarden
  @OPM is hij nu al met pensioen of is hij maar vast afgevoerd.


  WOLTER E.
  Advocaat bij Bos en Lommer advocaten ; beŽdiging 1996
  Postbus 56920 , 1040 AX Amsterdam
  Tel 020-5816969 , fax 020-6864725
  ewolter@bosenlommeradvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLTER J.A.
  Advocaat bij Postbus 97 , 6040 AB Roermond ; beŽdiging 1967
  Tel 0475-318356 , fax 0475-310673
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Wolter
  Postbus 97 , 6040 AB Roermond
  Tel 0475-318356 , fax 0475-310673
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLTERBEEK - MATLUNG A.Th. ; Mw.
  Aangekomen in Leiden in 1955 VVSL
  Rechten 1961
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


  WOLTERBEEK H.A.
  Aangekomen in Leiden 1954 rechten , Corpslid


  WOLTERING - MOORS L.C.M.J. ; Mw.
  Jurist/Secr. Raad van Bestuur Ing Bank
  Jurist/secretaris Centraal Kredietcomité ING Bank
  INFO
  "Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
  Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


  WOLTERS - HARTOG A. ; Mw.
  Rechten 1977
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar


  WOLTERS - LAANSMA A.L. ; Mw.
  Advocaat bij Den Boer advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 601 , 5000 AR Tilburg
  Tel 013-5355035 , fax 013-5359235
  [vademecum advocatuur 2001]


  WOLTERS B.
  Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beŽdiging 2002
  Postbus 2295 . 3000 CG Rotterdam
  Tel 010-4065064 , fax 010-4065001
  bart.wolters@hollandlaw.nl
  www.hollandlaw.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLTERS C.M. , geboren nov 1950 ; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Werkzaam Ministerie VROM 1973
  Werkzaam Raad van State 1976
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 15 jun 1984
  Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 1 feb 1985
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 14 feb 1987
  Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 8 mei 1937
  Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 7 sep 1989
  Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 11 mei 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
  Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 apr 1994
  Vice-President College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 3 okt 1997
  NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
  NU Den Haag College Beroep Bedrijfsleven Vice-President
  TEVENS
  Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven
  Plaatsvervangend Voorzitter Veterinair beroepscollege
  Medewerker rechtspraak katern Ned. Juristenblad
  Medewerker bundel bestuursprocesrecht
  apr 1997
  TEVENS [juli 2003]
  Medewerker rechtspraak-Katern NJB
  ledenraad Ned. Ver. voor Rechtspraak
  Lid college van afgevaardigden a.i. Raad voor de rechtspraak van 01-01-2001


  WOLTERS D.W.H.M.
  Advocaat bij Schut & Grosheide ; beŽdiging 1996
  Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
  Advocaat bij Siekman & Stassen advocaten
  Postbus 670 , 2130 AR Hoofddorp
  Tel 023-554168 , fax 023-5624097
  wolters@sso.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Siekman & Stassen advocaten en Belastingadviseurs
  Tel 023-5541680 , fax 023-5624097
  wolters@siekmanstassen.nl
  www.siekmanstassen.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLTERS F.W.P.
  Advocaat bij Nieuwe Purmerweg 12 , 1025 VS Amsterdam ; beŽdiging 1976
  Tel 020-6321622 , fax 020-6322321
  [vademecum advocatuur 2001]
  kantoor@mr-wolters.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLTERS H.
  Advocaat bij Bierman & Alofs Waiboer advocaten en Notarissen ; beŽdiging 1999
  Postbus 124 , 4000 AC Tiel
  Tel 0344-618844 , fax 0344-612174
  info@bierman.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Bierman Aitton Waiboer advocaten en Notarissen
  Tel 0344-677188 , fax 0344-677190
  wolters@baw.nl
  www.baw.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLTERS H.M.P.A.
  Advocaat bij Meulenkamp.Ament & van Haren ; beŽdiging 1991
  Postbus 377 , 5900 AJ Venlo
  Tel 077-3515041 , fax 077-3513182
  meulenkp@plex.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Meulenkamp advocaten
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLTERS J.P.
  Advocaat bij Mr. J.P.Wolters Kantoor ; beŽdiging 1972
  Advocaat bij Onland Wolters Mulder advocaten
  Postbus 353 , 7100 AJ Winterswijk
  Tel 0543-513084 , fax 0543-521465
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLTERS M.
  Advocaat bij Höcker Rueb Doeleman advocaten ; beŽdiging 1989
  Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
  Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
  wolters@hrd.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2003]
  www.hrd.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLTERS M.A.M.
  Advocaat bij Wijnberg advocaten ; beŽdiging 1988
  Postbus 263 , 9700 AG Groningen
  Officier van Justitie te Assen [Telegraaf 2 september 2004]


  WOLTERS - POELHEKKE M.L.C.M. ; Mw.
  Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid


  WOLTERS N.M. ; Mw.
  Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten ; beŽdiging 2003
  Postbus 9 , 2501 CA Den Haag
  Tel 070-3603151 , fax 070-3627075
  n.wolters@vandiepen.com
  www.vandiepen.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLTERS O.A.
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beŽdiging 1999
  Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
  Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
  oawolters@dbbw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
  olivier.wolters@debrauw.com
  www.debrauw.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLTERS P.H. , Pieter ; Dhr.
  Financieel dir. Isotis
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Utrecht


  WOLTERS T.M.L.
  Advocaat bij Bauer en Wolters ; beŽdiging 1987
  Postbus 134 , 8900 AC Leeuwarden


  WOLTERS W.H.J.O.
  Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beŽdiging 1980
  Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
  Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
  mail@dekempenaer.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  w.wolters@dekempenaer.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WöLTGENS L.B.A. ; Mw.
  Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 06-09-2002
  NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
  TEVENS [juli 2003]
  Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


  WOLTHUIS H. , geboren sep 1951
  NLRM 95 96 97 98 99/00
  Hoofd Juridische Zaken bij N.V.EGD te Groningen
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 28 okt 1994
  Gerechtsauditeur rechtbank Assen 1 sep 1995
  Rechter rechtbank Assen 25 jan 1996
  Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 2 november 1999
  Kantonrechter-plaatsvervanger Eremen 2 november 1999
  Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 2 november 1999
  NU
  Assen rechter
  TEVENS
  Geen bijbanen
  20 apr 1996


  WOLTIL D.P.


  WOLTING V.
  Advocaat bij Schuldink advocaten ; beŽdiging 2003
  Postbus 516 , 8000 AM Zwolle
  Tel 038-4530340 , fax 038-4530241
  vwolting@schuldink.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLTJER H.J. ; Prof.
  NLRM 71 80
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 14 jun 1966


  WOLTJER J.
  NLRM 71
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 9 jul 1958


  WOLTJER R.H.
  Advocaat bij Wieringa advocaten ; beŽdiging 1989
  Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
  Advocaat bij van Mens & Wisselink
  Postbus 75199 , 1070 AD Amsterdam
  Tel 020-3016633 , fax 029-3916522
  amsterdam@vanmens-wisselink.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij advocatenkantoor Woltjer B.V. Amsteldijk 862 1079 LN Amsterdam ; beŽdiging 1966 en 1989
  Tel 020-4203635 , fax 020-4420885
  rhw@wollaw.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLTMAN J.J. , geboren nov 1910
  NLRM 71
  Werkzaam Ministerie van Justitie II.referendaris 20 jul 1936
  Rechter rechtbank Leeuwarden 19 dec 1946
  Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 4 dec 1954
  Raadsheer Hof Leeuwarden 29 nov 1957
  Vice-president Leeuwarden 13 sep 1968


  WOLTRING I.J.M. , geboren jul 1946
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 22 mrt 1988
  NU
  Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Breda ; kantoor van Wijmen Nouwen ; beŽdiging 1978
  Postbus 4714 , 4803 ES Breda
  Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
  Postbus 4714 , 4803 ES Breda
  Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
  iwoltring@akd.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WOLTRING J.A. , geboren 12 nov 1918 te Amsterdam ; Dhr. Dr.
  NLRM 71 80 87 88/89
  Werkzaam Rijksbureau IJzer en Staal 1942
  Werkzaam inspectie Prijsbeheersing Rotterdam en Amsterdam 1943
  Waarnemend griffier Hof Amsterdam okt 1945
  Adjunct-secretaris tribunaal Amsterdam 8 jan 1946 tot 1 jan 1947
  Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 13 dec 194
  Rechter rechtbank Den Haag 13 jan 1954
  Raadsheer Hof Den Bosch 7 mrt 1961
  Vice-president gerechtshof Den Bosch 27 sep 1978
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 5 feb 1985
  NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger Pensioen
  INFO
  Overleden 21 oktober 2004 te Heemstede [NRC 23 oktober 2004]


  WOLTRING L.J.
  Advocaat bij van Wijk & Woltring ; beŽdiging 1985
  Postbus 562 , 2130 AN Hoofddorp
  Tel 023-5643227 , fax 023-5643230
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij van Wijk Woltring Roelink Scholier advocaten
  woltring@vwijkwoltring.nl
  www.wwrs.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOLZOGEN KÜHR E.E. von , Miel ; Dhr.
  Kandidaat Notaris Lubbers en Dijk
  Notaris te Hoorn , arrondissement Alkmaar
  Kantoor Schreurs & van Duin ; Benningbroek, Hoorn
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Amsterdam


  WONG FONG SANG I.E. ; Mw.
  Advocaat bij De Zeeuw & Jacobs advocaten ; beŽdiging 1995
  Leidsegracht 74 , 1016 CR Amsterdam
  Advocaat bij Houthoff Buruma
  Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
  Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
  iwong@houthoff.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 020-5772308 , fax 020-5772724
  www.houthoff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WONING E.V.T.E. van der ; Mw.
  Advocaat bij Lina advocaten ; beŽdiging 2002
  Postbus 39 , 5900 AA Venlo
  Tel 077-3511042 , fax 077-3514799
  info@lina-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOODROW G.J.
  Advocaat bij Pessers advocatenkantoor ; beŽdiging 1996
  Postbus 10360 , 5000 JJ Tilburg
  Tel 013-5351753 , fax 013-5366200
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Pessers Woodrow & De Ruijter advocaten en Procureurs
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOOLDERINK E.R. ; Mw.
  Advocaat bij De Boer Bosch Sönmez advocaten ; beŽdiging 2003
  Postbus 25106 , 3001 HC Rotterdam
  Tel 010-2092300 , fax 010-2092309
  p.h.a.de.boer@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOOLDRIK H.P. , geboren jan 1942
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 96 97 98 99/00
  Proeftijd art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Zwolle ; Raio 10 okt
  1967
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zwolle 10 feb 1968
  Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 1 nov 1969
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 10 feb 1972
  Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Amsterdam 10 feb 1972
  Substituut-officier van Justitie arrondissement Haarlem 18 jan 1974
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Haarlem 5 jan 1976
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Amsterdam 5 dec 1980
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Amsterdam 4 mrt 1982
  Hoofd sectie strafrechtbeleid van de Directie Beleid van het Ministerie van Justitie
  Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 feb 1996
  NU
  Zutphen parket hoofdparket
  TEVENS
  Lid tuchtcommissie betaald voetbal KNVB
  Lid Bestuur Stichting persprijs Jacques van Veen
  Voorzitter Commissie van B IPABO te Amsterdam
  Bestuurslid Vereniging Vrienden van de Muziekschool Zutphen
  Ministerie van Justitie, Directoraaat-Generaal Politie en Criminaleitsbestrijding, Directie Politie
  Ministerie van Justitie, Directie Staats- en Strafrecht, waarnemend Hoofd
  19 aug 1997


  WOOLTHUIS J.H.J.
  Notaris te Nijmegen , arrondissement Arnhem
  Kantoor Hoge van den Broek ; Nijmegen


  WOONING - DEKKER J.J.M. ; Mw.
  Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling I [SAL 2003]


  WOORD I.B. ter
  Advocaat bij Dijks Leijssen advocaten ; beŽdiging 2001
  Postbus 76 , 7500 AB Enschede
  Tel 053-4335466 , fax 053-4331001
  info@dijksleijssen.nl
  www.dijksleijssen.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOORTMANN A.W.
  Notaris te Zeist , arrondissement Utrecht
  Postbus 452 , 3700 AL Zeist


  WöRETSHOFER J. , geboren mei 1947 ; Dr. UHD
  NLRM 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 13 mei 1997
  NU
  Maastricht rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Open Universiteit Nederland
  Directoraat Humaniora
  Valkenburgerweg 177 , 6419 AT Heerlen
  Postbus 2960 , 6401 DL Heerlen
  Tel 045 5762375 , fax. 045 5762799
  Faculteit Rechtswetenschappen
  Strafrecht
  tel 045 5762719 , fax 045 5762108
  jurge.woretshofer@ou.nl


  WORMER F.W. , geboren feb 1923
  NLRM 88/89 90 91 92 93
  Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtsHof Arnhem 27 jul 1988


  WORMHOUDT R.H.
  Advocaat bij Wormhoudt van der Hurk Rol ; beŽdiging 1988
  Advocaat bij Wormhoudt advocaten
  Amstelveenseweg 4 , 1075 XH Amsterdam
  Tel 020-6185330 , fax 020-6189085
  [vademecum advocatuur 2001]
  wormhoudt.advocaten@planet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WORP - KUIPER H.N. van der ; Mw.
  Advocaat bij TVM Verzekeringen ; beŽdiging 2002
  Postbus 130 , 7900 AC Hoogeveen
  Tel 0528-292431 , fax 0528-292423
  www.tvm.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WöRSDöRFER - NESTBY K. ; Mw.
  Advocaat bij Houthoff Buruma ; beŽdiging 2000
  Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
  Tel 010-2172643 , fax 010-2172701
  kworsdorferfouthoff.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 010-2172642 , fax 010-2172706
  k.worsdorfer@houthoff.com
  www.houthoff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WORST D.A.
  Advocaat bij Nauta Dutilh ; beŽdiging 1996
  Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
  Advocaat bij NautaDutilh
  One Rockefeller Plaza 23 rd floor , New York N.Y 10020 , USA
  Tel 001-2122182990 , fax 001-2122182999
  worst@nauta-ny.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij NautaDutilh N.V.
  Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
  Tel 020-5414464 , fax 020-6612827
  david.worst@nautadutilh.com
  www.nautadutilh.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WORST P.C.W.
  Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beŽdiging 1998
  Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
  Tel 030-2121663 , fax 030-2121161
  c.worst@cmsderks.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.cmsderks.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WORT E.R.H. van
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 22 dec 1980
  NU
  Rechtbank Almelo rechter-plaatsvervanger


  WORTEL C.M.G.H.
  Secretaris gemeente Maasdonk [info SAL 2000]


  WORTEL J. , geboren okt 1954
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1990
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 8 jul 1991
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1992
  Advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam 1 feb 1996
  Raadsheer Hof Amsterdam 23 juni 1998
  Adv.-gen. Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 14 juli 1999 of 28-07-1999
  NU Den Haag Hoge Raad Advocaat-Generaal
  TEVENS [februari 2004]
  Lid adviescommissie Fondsenreglement Amsterdam Exchange, Amsterdam
  Plaatsvervangend lid Klachtencommissie DSI , Amsterdam 01-04-2003


  WORTELBOER J.P.A.
  Notaris te Bedum , arrondissement Groningen
  Postbus 4 , 9780 AA Bedum


  WORTELBOER R.J.
  Advocaat bij Veraart De Granada & Partners ; beŽdiging 1995
  Postbus 212 , 1800 AE Alkmaar
  Tel 072-5157474 , fax 072-5157829
  veraart@vsanadvocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.valsezeden.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WORTMANN J.C.E. , geboren jul 1932
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98 99/00
  Advocaat en Procureur, tevens Wetenschap.ambtenaar werkzaam Jurid.faculteit Universiteit
  Nijmegen sep 1960
  Juridisch Medewerker Ned. Katholieke Werkgevers Verbond sep 1963
  Werkzaam bedrijfsleven te Arnhem mei 1965
  Rechter rechtbank Maastricht 5 nov 1971
  Vice-president rechtbank Maastricht 13 dec 1984
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 11 apr 1994
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 24 sep 1997
  NU
  Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger


  WORTMANN P.A.T.N. ; Mw.
  Advocaat bij Houthoff Buruma ; beŽdiging 2003
  Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
  Tel 020-5772358 , fax 020-5772705
  n.wortmann@houthoff.com
  www.houthoff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WORTMANN S.F.M. , geboren mrt 1956 ; (1998) Mw. Prof.
  NLRM 88/89 90 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Woonplaats Den Haag, examenjaar 1979
  Medewerker Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht van het Ministerie van Justitie
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 aug 1988
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 22 dec 1995
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 28 december 1998
  NU Den Haag Rechtbank rechter-plaatsvervanger
  NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Personenrecht en
  Ondernemingsrecht, Raadadviseur 95/96
  Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Coördinerend raadadviseur [mei 2000]
  Hoofd van de sector straf- en sanctierecht bij de Directie Wetgeving Ministerie van Justitie te Den Haag [juni 2003]
  Rijksuniversiteit Groningen
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
  Postbus 716 , 9700 AS Groningen
  Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
  Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht
  Per juli 1998 Bijzonder Hoogleraar personen- familie- en jeugdrecht (Vanwege de Stichting Personen-, Familie- en Jeugdrecht)
  tel 050 3636863 , fax 050 3635603
  s.f.m.wortmann@rechten.rug.nl
  TEVENS
  Lid Bestuur Vereniging voor Familie en Jeugdrecht
  Secretaris Kessler Stichting tehuis voor thuislozen Den Haag
  Medewerker Wetswinkel te Voorburg
  Lid Raad van Adviescentrum voor Postdoctoraal Onderwijs Nijmegen
  Lid redactieraad voor het jaarboek van de Nederlandse Gezinsraad te Den Haag
  Medewerker Tijdschrifdt Perspectief informatie en opinieblad voor de jeugdbescherming
  Medewerker van het Nederlands Juristenblad
  Lid van de redactie van de losbladige serie Personen- en Familierecht Groene Kluwer
  Medewerker van het tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
  Bewerker van de Schuurman & Jordens editie BW internationale regelingen 2 delen en van de wet
  op het notarisambt
  Lid begeleidingscommissie De Praktijk van het omgangsrecht
  Lid commissie herziening scheidingsprocedure (commissie de Ruiter)
  Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
  TEVENS [juni 2003]
  Lid van het bestuur Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht van 01-02-1996
  Medewerker Wetswinkel te Voorburg van 01-01-1983
  Lid van de raad van advies Centrum voor Post-doctoraal onderwijs te Nijmegen van 01-12-1994
  Medewerker van het tijdschrift Perspectief informatie- en opinieblad voor de jeugdbescherming van 01-06-1993
  Medewerker Nederlands Juristenblad van 01-05-1994
  Hoofdredacteur van de losbladige serie Personen- en Familierecht (Groene Kluwer) van 01-11-1998
  Medewerker Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht van 01-01-1988
  Bijzonder hoogleraar personen-, familie- en jeugdrecht Rijksuniversiteit Groningen van 01-08-1997
  Lid van de programmacommissie SARO III (stimuleringsactie rechtswetenschappelijk onderzoek) NWO van 01-03-1999
  Annotator Nederlandse Jurisprudentie van 01-11-2001
  Lid bestuur Nederlandse Juristenvereniging van 08-06-2001
  TEVENS [juli 2003]
  Hoofd van de sector straf- en sanctierecht bij de Directie Wetgeving Ministerie van Justitie te Den Haag
  Lid van het bestuur Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht van 01-02-1996
  Medewerker Wetswinkel te Voorburg van 01-01-1983
  Lid van de raad van advies Centrum voor Post-doctoraal onderwijs te Nijmegen van 01-12-1994
  Medewerker van het tijdschrift Perspectief
  Informatie- en opinieblad voor de jeugdbescherming van 01-06-1993
  Medewerker Nederlands Juristenblad van 01-05-1994
  Hoofdredacteur van de losbladige serie
  Personen- en Familierecht (Groene Kluwer) van 01-11-1998
  Medewerker Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht van 01-01-1988
  Bijzonder hoogleraar personen-, familie- en jeugdrecht
  Rijksuniversiteit Groningen te Groningen van 01-08-1997
  Lid van de programmacommissie SARO III (stimuleringsactie rechtswetenschappelijk onderzoek)
  NWO van 01-03-1999
  Annotator Nederlandse Jurisprudentie van 01-11-2001
  Lid bestuur Nederlandse Juristenvereniging van 08-06-2001
  INFO
  Privé adres: Mallemolen 55/41 , 2585 XH Den Haag , Tel. 070 3601414


  WöSTEN E.A. , geboren mei 1989 ; Mw.
  NLRM 99/00
  Raio rechtbank Rotterdam 1 oktober 1996
  TEVENS
  Geen bijbanen bekend


  WöSTEN J.K.A.M.
  Notaris te Boxtel , arrondissement den Bosch
  Kantoor Susante, van & Wösten ; Boxtel


  WOUD E.J.
  Advocaat bij Winkel & Baas ; beŽdiging 1989
  Advocaat bij Woud en Doornink advocaten
  Postbus 2141 , 1620 EC Hoorn
  Tel 0229-217465 , fax 0229-217613
  info@woud-doornink.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.woud-doornink.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOUD K.
  Advocaat bij Woud advocaten ; beŽdiging 1985
  Mississippidreef 8 , 3565 CG Utrecht
  Tel 030-2618121 , fax 030-2618803
  woud.advocaten.bv@wxs.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Kaiser advocaten & Belastingadviseurs
  Groenewoudsedijk 41 , 3528 BG Utrecht
  Tel 030-6697000 , fax 030-6697001
  info@kaiseres.nl
  www.kaiseres.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOUDA D.S.M.
  Advocaat bij Schuurmans advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 145 , 9300 AC Roden
  Tel 050-5015455 , fax 050-5015456
  d.s.m.wouda@schuurmans-advocaten.nl
  www.schuurmans-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2003]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOUDE A.P.E.M. van der
  Advocaat bij Schaap & Partners ; beŽdiging 1961
  Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
  schaaprdam@compuserve.com
  Tel 010-2770300 , fax 010-4364977
  schaap.partners@schaaprdam.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOUDE F. van der
  Advocaat bij Boekel De Nerée ; beŽdiging 2003
  Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
  Tel 020-5173715 , fax 020-4313122
  boekel.de.neree@bdn.nl
  www.boekeldeneree.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOUDE F.E.V.M. van der
  Nassau Dillenburgstraat 42 , 2596 AE Den Haag
  INFO
  Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


  WOUDE - VERSTRIJDEN J. van der ; Mw.
  Advocaat bij Timorstraat 13 , 3818 CK Amersfoort ; beŽdiging 1989
  Tel 033-4616192 , fax 033-4653102
  van.der.woude@wxs.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WOUDE J.M. van der ; Mw.
  Advocaat bij Marree & Dijxhoorn ; beŽdiging 1995
  Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
  Advocaat bij Fruytier advocaten
  Keizersgracht 221 , 1016 DV Amsterdam
  Tel 020-5304300 , fax 020-6237129
  fruytier@xs4all.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WOUDE J.S. van der ; Mw.
  Rechten 1987
  Bedrijfsjuriste Unisource nv
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


  WOUDE M. van der ; Prof.
  Erasmus Universiteit Rotterdam
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
  Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
  Tel 010 4081595 , fax. 010 4089185
  Capaciteitsgroep Publiekrecht
  Hoogleraar Mededingingsrecht
  tel 010 4081690 , fax 010 4089195
  vanderwoude@frg.eur.nl


  WOUDE M.H. van der ; Mw.
  Advocaat bij Buruma Maris ; beŽdiging 1985
  bmrdam@euronet.nl
  Advocaat bij Houthoff Buruma
  Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
  Tel 070-3529500 , ax 070-3503014
  info@houthoff.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 070-3529542 , fax 070-3529129
  mwoude@houthoff.com
  www.houthoff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOUDE - KRAAYVANGER M.M. van der , geboren dec 1935 ; Mw.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Advocaat en Procureur te Rotterdam
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 16 mrt 1983
  Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 25 apr 1985
  Rechter rechtbank Rotterdam 24 apr 1992
  NU
  Rotterdam rechter
  TEVENS
  Geen bijbanen


  WOUDE M.V. van der
  Advocaat bij Hacquartstraat 10 , 1071 SH Amsterdam ; beŽdiging 1954
  Tel 020 6739811 , fax
  [vademecum advocatuur 2001]


  WOUDE R. van der
  Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beŽdiging 1989
  ssmd@stibbe.nl
  Advocaat bij Stibbe
  Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
  Tel 020-5460302 , fax 020-5460735
  rienk.vanderwoude@stibbe.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Schokkerspad 48 , 1081 KS Amsterdam
  Tel 020-6425367 , fax 020-6425304
  rwoude@planet.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOUDE S.A.
  Lid ondernemingsraad Delta Lloyd Verzekeringsgroep n.v. [jaarverslag 1998]


  WOUDE S.J. van der
  Advocaat bij van der Woude De Graaf advocaten ; beŽdiging 1985
  Willemsparkweg 31 , 1071 GP Amsterdam
  Tel 020-6766690 , fax 020-6766695
  [vademecum advocatuur 2001]
  vanderwoude@woudegraaf.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOUDE W.E. van der ; Mw.
  Rechten 1983
  Beleidsmedewerker P & O Unisource nv
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


  WOUDEN J.H. van der
  Advocaat bij advocatenmaatschap van der Wouden en Bonarius ; beŽdiging 1977
  Westersingel 48 , 3014 GV Rotterdam
  Tel 010-4363666 , fax 010-4360718
  [vademecum advocatuur 2001]
  advocaten@woudenbonarius.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOUDENBERG C. van , geboren 1948
  Directeur Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.
  Vice-Voorzitter Dagelijks Bestuur Stichting Management Studies
  Lid Hoofdbestuur AlgemeneWerkgeversvereniging VNO-NCW (AWVN)
  Lid Dagelijks Bestuur Vereniging VNO-NCW
  Lid Algemeen Bestuur Vereniging VNO-NCW
  Voorzitter Raad van Comm. KLM Luchtvaartschool B.V.
  Commissaris De Bussy Ellerman Harms N.V.
  Lid van de Raad van Commissarissen van DSM ,
  eerste benoeming 1998 - einde huidige termijn 2002 Commissaris Mercurius Groep Wormerveer B.V.
  Voorzitter Raad van Advies Deloitte Human Capital Group.
  Mr. C. van Woudenberg was voorheen hoofd Personeel & Organisatie bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. en
  hoofd Dienst FlightServices bij deze organisatie. Voordien was hij directeur Personeelszaken bij AKZO Nederland.
  Daarnaast was de heer van Woudenberg Bestuurslid van de Stichting Management Studies, vice-Voorzitter van de Arboraad,
  Lid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en
  Lid van deraad van advies van het Arnhems Radiotherapeutisch Instituut.
  Een commissariaat bekleedde hij bij Koninklijke Gist-Brocades N.V. en
  Commissaris bij de Stichting Beheer Bakkenist Groep.
  [juli 2002] Jaarverslag DSM 2001
  Lid Raad van Commissarissen Coöperatieve Vereniging Bloemenveiling Aalsmeer B.A.


  WOUDENBERG G.D.H. van , geboren okt 1930
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Stafdocent Bestuursschool Groningen
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 20 jul 1987
  NU
  Groningen rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Gemeenteraadslid
  Lid Bestuur Noordelijke eigenaren (Vereniging bedrijven van paardensport)
  Lid Bestuur Vereniging van eigenaars/rijders (Vereniging bedrijven van paardensport)
  Ambtenaar van de burgelijke stand
  30 jan 1997


  WOUDHUIZEN J.A. ; Mw.
  Rechten 1979
  Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beŽdiging 1995
  Postbus 268 , 2230 AG Rijnsburg
  geelkerken@tref.nl
  Advocaat bij Geelkerken & Linskens
  Sandtlaan 36 A-3 , 2223 GG KATW IJK
  Tel 071-4076246 , fax 071-4071928
  gl.katwijk@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden


  WOUT M.C. van 't ; Mw.
  Rechten 1990
  BeleidsMedewerker , Verbond van Nederlandse Ondernemingen
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


  WOUTERS C.G.A. ; Mw.
  Advocaat bij Paulussen advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 131 , 6200 AC Maastricht
  Tel 043-3216640 , fax 043-3254301
  advocaten@paulussen.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  c.wouters@paulussen.nl
  www.paulussen.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOUTERS van den OUDENWEIJER Zie ook NEDERLOF - WOUTERS van den OUDENWEIJER E.A
  Advocaat bij Houthoff Buruma ; beŽdiging 1999
  Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
  Tel 020-5772309 , fax 020-5772726
  ewouters@houthoff.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 020-5772311 , fax 020-5772705
  e.nederlof@houthoff.com
  www.houthoff.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOUTERS F.F.A.J. ; Mw.
  Advocaat bij van Iersel Luchtman advocaten ; beŽdiging 1994
  Postbus 4810 , 4803 EV Breda
  Tel 076-5202010 , fax 076-5203433
  f.haerkens@vanierselluchtman.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.vanierselluchtman.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOUTERS G.A.F.M. , geboren juli 1962
  NLRM 99/00
  Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 2 november 1999
  Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 2 november 1999
  Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 2 november 1999
  Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 2 november 1999
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat bij Mülder Stultiens Dunsbergen ; beŽdiging 1989
  Postbus 125 , 4200 AC Gorinchem
  Tel 0183-631800 , fax 0183-660548
  [vademecum advocatuur 2001]


  WOUTERS H.H.J.
  Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging
  en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Plaatsvervangend Directiesecretaris


  WOUTERS H.J. , geboren 19-02-1947
  INFO
  Woonplaats Dordrecht
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WOUTERS J. ; Dhr.
  Advocaat bij Vader & Wouters ; beŽdiging 1988
  Postbus 275 , 4330 AG Middelburg
  Tel 0118-624950 , fax 0118-624930
  wouters]@xs4all.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  BeŽdigd: 25-05-88
  advocatenkantoor Wouters
  Lange Noordstraat 29 , 4331 CB Middelburg
  Postbus 275 , 4330 AG Middelburg
  tel 0118-624950 , fax 0118-624930
  Aangesloten bij:
  Gratis kennismakingsgesprek
  Rechtshulp op maat
  Geschillencommissie Advocatuur
  woutersj@xs4all.nl
  www.adv-wouters.nl
  Arrondissement Middelburg
  [Internet april 2003]
  j.wouters@xs4all.nl
  www.adv-wouters.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOUTERS J.C.J.
  Advocaat bij Wouters advocaten ; beŽdiging 1974
  Postbus 21937 , 3001 AX Rotterdam
  Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen
  Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
  Tel 010-8801700 , fax 010-8801999
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Deloitte & Touche
  Postbus 2031 , 3000 CA Rotterdam
  Tel 010-2721069 , fax 010-2721133
  jwouters@deloitte.nl
  www.deloitte.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOUTERS J.G.M. , geboren okt 1947
  NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 1 aug 1989
  Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 27 jul 1991
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 20 aug 1991
  Rechter rechtbank Breda 1 jul 1992
  Vice-President rechtbank Breda 12. mei 1998
  NU
  Breda rechter
  TEVENS
  Redacteur van Praktijk van de algemene bijstandswet
  Redacteur van bijstandsactualiteiten
  Redacteur ABW-PC Samson HD Tjeenk Willink
  Secretaris dagelijks bestuur Stichting Ulvenhouts Welzijn
  31 jan 1997


  WOUTERS J.M.F. ; Prof. Dr.
  Universiteit Maastricht
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
  Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
  Tel 043 3882060 , fax 043 3884887
  Capaciteitsgroep Internationaal en Europees Recht
  Hoogleraar Europees Bank- en Effectenrecht
  tel 043 3883257 , fax 043 3257818
  t.wouters@ir.unimaas.nl
  Privé adres: Sionklooster 6 , B-2930 Brasschaat , Tel. 0032 36330670


  WOUTERSE H.J.M. , geboren jul 1949 ; Dhr.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Advocaat en Procureur te Maastricht, Amsterdam en Medemblik 1973
  Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 24 nov 1980
  Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 2 jan 1981
  Kantonrechter Den Helder 18 jun 1981
  Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 21 dec 1982
  Kantonrechter Den Haag 29 mei 1967
  Vice-president Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
  NU Den Haag Rechtbank Vice-President
  TEVENS
  Geen bijbanen
  okt 1997
  TEVENS [juli 2003]
  Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


  WOUW J.A.J. van der
  Advocaat bij van Ewijk & van de Wouw advocaten ; beŽdiging 1977
  Postbus 2154 , 5202 CD Den Bosch
  ewijk.wouw@adv.nl
  Tel 073-6205105 , fax 073-0205100
  jvdwouw@ewijk-wouw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.ew-advocaten.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOUW J.M. van , geboren feb 1942 ; Mw.
  NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Wetenschappelijk hoofdmedewerker Universiteit van Amsterdam
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 feb 1988
  Rechter rechtbank Alkmaar 10 aug 1990
  Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 15 feb 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
  Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 aug 1991
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 15 aug 1991
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 15 aug 1991
  NU
  Haarlem rechter-plaatsvervanger
  Utrecht rechter-plaatsvervanger
  Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
  Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
  Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
  Alkmaar rechter
  Amsterdam rechter-plaatsvervanger
  TEVENS
  Geen opgave van bijbanen in A'dam


  WOUW M.J. van
  Advocaat bij Kupperman van der Wiel & Co. ; beŽdiging 2000
  Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
  Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
  m.van.wouw@kupwiel.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Kupperman van der Wiel advocaten
  www.kupwiel.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOUW R.H.J. van DE
  Kantoor Schšfer & van de Wouw


  WOUW T.A.J. van de (of Th.A.J.)
  Advocaat bij Tijssen & Saes advocaten ; beŽdiging 1997
  Postbus 69 , 6040 AB Roermond
  Advocaat bij Boskamp & Willems
  Postbus 8727 , 5605 LS Eindhoven
  Tel 040-2501414 , fax 040-2501450
  advocaten@boskampwillems.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Merlijn advocaten
  Postbus 75 , 5390 AB Nuland
  Tel 073-5324449 , fax 073-5341510
  josvandewouw@merlijngroep.nl
  www.merlijngroep.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WOUWE M. van
  Advocaat bij KLegal advocaten B.V. ; beŽdiging 2001
  Postbus 4121 , 3006 AC Rotterdam
  Tel 010-2425384 , fax 010-2425438
  vanwouwe.mark@klegal.nl
  www.klegal.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WREESMAN - van den BOS A.T. ; Mw.
  Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid


  WREESMAN J.H. , geboren mei 1911
  NLRM 71 80
  Procuratiehouder P.Hoppe N.V.Amsterdam 1 feb 1939
  Advocaat en procureur Amsterdam 1 feb 1943
  Adjunct-secretaris College van RijksbemiddeIaars Den Haag 1 okt 1945
  Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Middelburg 1 mrt 1947
  Substituut-griffier rechtbank Den Haag 6 aug 1950
  Rechter rechtbank Almelo 12 jul 1960


  WUBBEN J.J.J. , geboren mei 1952 , Jan ; Dhr.
  NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Raio rechtbank Den Haag 1 jun 1979
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 2 aug 1985
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 14 nov 1986
  Advocaat-generaal ressortsparket Den Bosch 9 sep 1991
  NU
  Den Bosch Hof Advocaat-Generaal
  INFO
  Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Noordenveld


  WUBBENA F.
  Advocaat bij Rijppaert & Peeters ; beŽdiging 2000
  Postbus 40688 , 4900 CB Oosterhout
  Tel 01 f 2-453811 , fax 01 fit-426514
  wubbena@rijppaert-peeters.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 0162-453811 , fax 0162-426514
  [vademecum advocatuur 2004]


  WUBS B.D. , geboren jan 1943 ; Dhr.
  NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 aug 1983
  NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Advocaat te Den Haag ; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beŽdiging 1972
  Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
  Tel 070-3488762 , fax 070-3822541
  bd.Wubs@prdf.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 070-5153742 , fax 070-5153122
  bd.wubs@prdf.nl
  www.prdf.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  TEVENS
  Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
  TEVENS [juli 2003]
  Advocaat-partner Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn
  President-commissaris/commissaris Utiliteitsbedrijven op Aruba van 01-01-1993
  Plaatsvervangend Landsadvocaat van 01-10-1981
  Voorzitter College van Arbiters KNVB van 01-07-1998
  INFO
  Woonplaats Den Haag
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WUDKA I.
  Advocaat bij Hogervorst Wudka ; beŽdiging 1984
  Spoorweglaan 15 , 6221 BS Maastricht
  Advocaat bij Hogervorst en Wudka advocaten
  Hertogsingel 20 , 6214 AD Maastricht
  Tel 043-3257800 , fax 043-3257858
  hogervorst-wudka@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  i.wudka@hogervorstwudka.nl
  www.hogervorstwudka.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WUIJSTER P.H.
  NLRM 71
  Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 18 dec 1946


  WUIS - VRIJDAG E.H. ; Mw.
  Rechten 1980
  Jurist
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zeeland


  WUISMAN A.M. ; Mw.
  Advocaat bij van Leeuwen/Van der Eerden ; beŽdiging 1996
  Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
  Tel 073-6271814 , fax 073-6271844
  leeuwen.eerden@balienet.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij van Leeuwen van der Eerden advocaten
  wuisman@vlvde.nl
  www.vanleeuwenvandereerden.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WUISMAN - JANSEN C.M.J. ; Mw.
  Secretaris van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg [2000 en april 2001]


  WUISMAN G.P.I.M. ; Dhr.
  NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
  NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Ministerie AZ, Kabinet van de Minister-President, Secretariaat ministerraad
  EN Raadadviseurs ; contactfunctionaris
  [juli 2003] Directeur Algemene Bestuurlijke Zaken Gemeente Rotterdam
  TEVENS
  Docent staats- en bestuursrecht
  Avond-HEAO van de Haagse Hogeschool
  Lid beroep en bezaarschriftencommissie van de gemeente Noordwijk
  Lid van de Monumentencommissie van de gemeente Oegstgeest
  apr 1997
  Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) ,
  Lid (AZ)
  Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President, Secretaris ministerraad
  Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President, Informatiepunt WOB/WNO,
  Contactfunctionaris WOB/WNO
  mei 2000
  TEVENS [juli 2003]
  Lid Monumentencommissie Gemeente Oestgeest te Oegstgeest van 02-04-2002
  Voorzitter bezwaar- en beroepcommissie Gemeente Noordwijk te Noordwijk van 02-04-2002
  Docent Staats- en Bestuursrecht HEAO Haagse Hogeschool te Den Haag van 01-01-2002


  WUISMAN J.B.M.M.
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beŽdiging 1973
  Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
  maildhg@dbbw.nl
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
  Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
  Tel 070-3285328 , fax 070-3285581
  jbmmwuisman@dbbw.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
  sjef.wuisman@debrauw.com
  www.debrauw.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WUISMAN K.A.C. ; Mw.
  Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beŽdiging 2000
  Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
  Tel 020-5771432 , fax 020-4715829
  karine.wuisman@debrauw.com
  www.debrauw.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WULFFRAAT - van DIJK M.S.E. , geboren jul 1944 ; Mw.
  NLRM 94 95 96 97 98 99/00
  Onderzoeker in opleiding bij de Rijks Universiteit Utrecht
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 25 mrt 1994
  Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 okt 1994
  Rechter rechtbank Utrecht 9 aug 1995
  Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht
  NU
  Utrecht rechter
  TEVENS [sep 2001]
  Secretaris van bewonersvereniging Soest-Zuid te Soest


  WULFFTEN PALTHE - SCHOLTEN A.J. van ; Mw.
  Advocaat bij Houthoff advocaten ; beŽdiging 1982
  Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
  palthe@houthoff.nl
  Advocaat bij Palthe advocaten
  Valeriusstraat 24 , 1071 MJ Amsterdam
  Tel 020-4705083 , fax 020-4705684
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Palthe Oberman advocaten Weteringschans 79 ; beŽdiging 1982
  1017 RX Amsterdam
  Tel 020-3446100 , fax 020-3446111
  www.paltheoberman.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WULFFTEN PALTHE A.W. van ; Mw.
  Advocaat bij Korte & De Wit advocaten ; beŽdiging 1976
  Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
  Postbus 215 , 1400 AE Bussum
  Tel 035-0931044 , fax 035-0918553
  a.w.vanwulfftenpalthe@vandiepen.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  www.vandiepen.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WULFFTEN PALTHE J. van , geboren nov 1917
  NLRM 87
  Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 15 okt 1982


  WULLINGS M. ; Mw.
  Advocaat bij Munneke Lourens advocaten ; beŽdiging 2000
  Postbus 757 , 2400 AT Alphen a/d Rijn
  Tel 0172-447070 , fax 0172-447079
  munnekelourens@wxs.nl
  [vademecum advocatuur 2001]


  WULLINK G.W. ; Mw.
  Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beŽdiging 1998
  Postbus 348 , 7000 AH Doetinchem
  Tel 0314-372311 , fax 0314-333947
  wullink@jpr.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  [vademecum advocatuur 2004]


  WULP J.C.G. van der ; Mw.
  Advocaat bij Jacobs Kranenburg advocaten ; beŽdiging 1989
  Postbus 320 , 7600 AH Almelo
  info@jacobskranenburg.nl
  Tel 0546-535565 , fax 0546-816014
  gonda-van-derwuip@jacobskranenburg.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  jcg.vdwulp@jacobskranenburg.nl
  www.jacobskranenburg.nl
  [vademecum advocatuur 2004]
  INFO
  Orde van advocaten te Almelo ; Opleidingen (info sep 2000)


  WULP J.M. van der
  Advocaat bij van Anken Knüppe Damstra ; beŽdiging 1996
  akd.rotterdam@pi.net
  Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
  Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
  Tel 010-2249278 , fax 010-2140840
  jvanderwup@akd.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
  Tel 010-2725361 , fax 010-2725440
  www.akd.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WÜRDEMANN C.E. ; Mw.
  Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beŽdiging 2000
  Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
  Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
  chris.wurdemann@cliffordchance.com
  www.cliffordchance.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WURFBAIN J.S.
  Advocaat bij van Veen advocaten ; beŽdiging 1986
  Postbus 366 , 3770 AJ Barneveld
  Tel 0342-493535 , fax 0342-493595
  jsw@vanveen.com
  [vademecum advocatuur 2001]
  Tel 0342-425340 , fax 0342-492680
  [vademecum advocatuur 2004]
  INFO
  Lid van de redactie van het advocatenblad (info november 2000)


  WURFBAIN J.W. , geboren jun 1937
  NLRM 96 97 98 99/00
  Aangekomen in Leiden 1956 rechten , Corpslid
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 22 dec 1995
  Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 22-12-1995
  NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Directeur Juridische Zaken Internationale Nederlanden Groep NV (gepensioeneerd [juni 2003])
  TEVENS
  Penningmeester Ned. Vereniging voor Zee en Vervoersrecht
  TEVENS [sep 2000]
  Commissaris N.V. Elektr.-Prod.mij. Oost- en Noord-Nederl. EPON
  Lid Adviescommissie Fondsenreglement
  Oud-functies:
  Penningmeester Bestuur Nederlandse Ver. voor Zee- en Vervoersrecht
  Directeur Juridische zaken ING Groep N.V.
  TEVENS [juni 2003]
  Lid Adviescommissie Fondsenreglement Euronext Amsterdam te Amsterdam van 01-01-2001
  Lid raad van commissarissen Electrabel Nederland NV van 01-01-2001


  WURFBAIN M.C.
  Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beŽdiging 1997
  Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
  general@derks.nl
  Advocaat bij Stibbe ; beŽdiging 1997
  Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
  Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
  michiel.wurfbain@stibbe.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  michiel.wurfbain@stibbe.com
  www.stibbe.com
  [vademecum advocatuur 2004]


  WURZER P.J. , geboren okt 1945 ; Dhr.
  NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
  Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Den Haag ; Raio
  17 jan 1969
  Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 17 mei 1969
  Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 1 sep 1971
  Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 jun 1973
  Als stagiair werkzaam Ministerie van Justitie 1 jun 1973
  Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 22 apr 1975
  Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 16 feb 1977
  Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 20 okt 1980
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 8 jul 1983
  Advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 11 jan 1988
  Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 18 jul 1995
  Raadsheer Hof Den Haag 1 sep 1996
  NU Den Haag Hof Raadsheer
  NU Hof Den Haag Waarnemend advocaat-generaal
  TEVENS
  Voorzitter Steunfonds Jeugd Rotterdam
  okt 1997
  Plaatsvervangend Lid Centraal Tuchtorgaan Gezondheidszorg (november 2000)
  TEVENS [juni 2003]
  Plaatsvervangend Lid Centraal Tuchtorgaan Gezondheidszorg
  INFO
  In een klachtprocedure ex artikel 12 Strafvordering onthield Wurzer in 1995 als fungerend Procureur-
  Generaal van het Hof te Den Haag aan de raadsheren van het Hof, zeer belangrijk bewijsmateriaal.Het
  betrof het optreden van een gerechtsauditeur van de Hoge Raad (Zie Kroon, M.C.M. de) , die in 1986
  in valse hoedanigheid inbegrepen een valse handtekening poogde (deels met succes) de Zwitserse
  bankrekening van haar echtgenoot te plunderen. De Officier van Justitie wendde het hoofd af en ook in
  de art.12 Sv-klachtprocedure werd zij schoongewassen, mede door het, in strijd met de wet, niet-oproepen
  van de klager/benadeelde.
  Het door Wurzer voor de Raadsheren van het Hof achtergehouden bewijsmateriaal was de complete
  correspondentie tussen Mw. Mr. de Kroon en de Swiss Bank Corporation ; was dat ook nog op tafel
  gekomen, dan had men toch echt niet meer het hoofd kunnen afwenden.
  Herhaalde vragen vanuit de Tweede Kamer hebben deze afdeksituatie helaas niet kunnen doorbreken.
  Ook een klacht d.d.21 juli 1996 bij de PG bij de Hoge Raad is 'ondergeschoffeld'.
  Citaten:
  Voor een snelle oriŽntatie moge ik verwijzen naar mijn brief d.d.5 juli 1995 aan de Minister van
  Justitie.Mijn ex-echtgenote Mr. M.C.M. deKroon, destijds werkzaam bij de Hoge Raad als
  gerechtsauditeur, verbrak de samenwoning op 22 mei 1986 ; mij was het toen niet duidelijk dat
  dat zou Leiden tot echtscheiding.Achteraf is gebleken, dat zij enkele dagen na haar vertrek,
  vermoedelijk op of rond 28 mei 1986, zich in valse hoedanigheid schriftelijk gewend heeft tot
  mijn Zwitserse bank met de opdracht een rekening te openen op haar meisjesnaam en de helft
  van mijn waarden bij die bank (contanten, maar vooral aandelen) over te maken naar die nieuwe
  rekening.Door een gelukkig toeval slaagde haar opzet niet geheel.
  Echter: het leidde wel, mede op haar uitdrukkelijk schriftelijk verzoek aan de Swiss Bank
  Corporation, tot een blokkade van mijn Zwitserse tegoeden door die bank. deze blokkade heeft
  acht jaar geduurd en vertegenwoordigt voor mij een omvangrijke schadepost.Jaar in jaar uit
  heeft zij nagelaten de door haar in valse hoedanigheid veroorzaakte situatie te redresseren.
  De uiteindelijke deblokkade begin 1995 was het gevolg van uitspraak van de nederlandse rechter
  in 1994.
  Tegen de bewuste beschikking staat voorzover ik begrepen heb, geen rechtsmiddel meer open.
  Bezwaren:
  1--in de beschikking wordt, als integraal element van de gedachtegang van het Hof,
  gesteld, dat ik als klager (naar behoren) zou zijn opgeroepen.Dit is apert onwaar: ik ben
  NIET opgeroepen en daarmee zijn mij rechten onthouden.Het lijkt mij dat in deze de
  bewijslast ligt bij de Griffier van het Hof ; deze heeft niet gereageerd op mijn verzoek daartoe.
  Het zal toch de verantwoordelijkheid van de Minister zijn te zorgen dat mensen adequaat
  worden opgeroepen op een wijze die toetsbaar c.q.bewijsbaar is.Als men dat nalaat zet men
  de deur open voor situaties van corrupte vriendjespolitiek of afdekkerij, zoals hier naar mijn
  overtuiging gebeurd is.
  2--het additionele bewijsmateriaal dat ik de Procureur-Generaal d.d.29 juni 1995 deed
  toekomen, is blijkens de correspondentie niet overgelegd bij de bewuste zitting op 19 juli
  1995, terwijl de Procureur-Generaal dat materiaal wel tot zijn beschikking had.Naar mijn
  mening heeft de Procureur-Generaal daarmee de raadsheren van het Hof zeer relevant
  bewijsmateriaal onthouden, dat wel tot zijn beschikking stond.Ik meen dat in deze het optreden
  van de Minister niet alleen onzorgvuldig is, maar ronduit neerkomt op corrupt misbruik van
  macht gericht op het afdekken van crimineel handelen van een gerechtsauditeur van de Hoge
  Raad.
  3--Het Hof, de Griffier, de Procureur-Generaal van dat Hof en de Minister van Justitie weigeren
  hoe dan ook, opening van zaken te geven over de periode tussen mijn schrijven d.d.27 september
  1993 aan de Procureur-Generaal van het Hof en 29 juli 1995, toen ik de bewuste beschikking
  ontving.Ik meen dat dit doodzwijgen ronduit onbehoorlijk is. Overigens omvat dat ook de periode
  dat de huidige minister P.G. van het Hof te Den Haag was.
  In de beschikking d.d.24 juli 1995 wordt gesteld: " Uit het onderzoek is niet gebleken dat
  strafbare feiten, als door klager gesteld, zijn begaan."
  Dit is ronduit absurd:
  De situatie is dan ook volledig compatibel met een gang van zaken waarbij, naar aanleiding van
  mijn brief d.d.29 juni 1995 aan de Procureur-Generaal en mijn zeer dringende brief d.d.5 juli
  1995 aan de Minister van Justitie:
  --besloten werd de (nu ex-) gerechtsauditeur in casu wederom te sauveren door snel een punt te
  draaien aan deze al jaren slepend gehouden kwestie betreffende optreden in valse hoedanigheid
  in bancair verkeer door een gerechtsauditeur van de Hoge Raad en wel voor een transactie die
  fl 100.000 te boven gaat
  --de Procureur-Generaal daarom maar naliet mijn brief aan hem d.d. 29 juni 1995 met de
  bijgaande bijlagen ter beschikking te stellen van het Hof voor of tijdens een zitting die er
  geweest blijkt te zijn op 19 juli 1995 en daarmee de raadsheren zeer relevante informatie heeft
  onthouden.Met die informatie had men al zeker niet kunnen stellen dat strafbare feiten niet
  gebleken waren
  --het volledig bewezen criminele optreden van de bewuste gerechtsauditeur van de Hoge Raad
  aldus onder het kleed geveegd werd, door het beklag af te wijzen.
  5--ik meen dat er hier aan de zijde van de Minister en van het Gerechtshof sprake is van een wel
  -bewuste keuze voor klassejustitie in de zin van onvoorwaardelijke protectie van een
  Gerechtsauditeur van de Hoge Raad.
  Al met al vind ik dat het in casu niet slechts gaat om handelen dat wat minder behoorlijk genoemd
  kan worden, maar dat het gaat om optreden dat véél en véél ernstiger van aard is omdat volgens mij
  voor ieder redelijk mens de conclusie onvermijdelijk is dat hier sprake is van misbruik van
  bevoegdheden voor corrupt gesjoemel teneinde (al dan niet weer op verzoek van de zijde van de
  Hoge Raad) apert en bewezen crimineel handelen (valsheid in geschrifte c.q. verduistering) van een
  rechtelijk ambtenaar (van de Hoge Raad) onder het kleed te vegen.
  Ik meen dat een en ander verdient tot op de bodem uitgezocht te worden.
  Gaarne hoor ik spoedig van u.
  Hoogachtend, Drs. N.C.Burhoven Jaspers MBA
  @OPM
  Vreemd: OM en RM samen.
  INFO
  Lid van de Rotary-club Rotterdam-Noord (1998/1999)
  Lid van de vrijmetselaarsloge "Acacia" te Rotterdam


  WURZER - LEENHOUTS S.M. , geboren sep 1946 ; Mw.
  NLRM 95 96 97 98 99/00
  Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10 jan 1995
  NU
  Rotterdam rechter-plaatsvervanger
  HOOFDFUNCTIE
  Universitair docent, RUL, strafrecht
  TEVENS
  Lid commissie van Toezicht bij de Rijksinrichting voor jongens de Hartelborgt te Spijkenisse
  Secretaris en Penningmeester van de Vereniging voor Penitentiair recht en Penologie


  WÜSTENBERG F.G. , geboren dec 1916
  NLRM 71 80
  Adjunct-secretaris tribunaal Den Haag en Utrecht 1 aug 1946 tot jun 1948
  Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 29 sep 1947
  Waarnemend griffier kantongerecht Utrecht 1 jun 1948
  Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 1 dec 1948
  Substituut-Officier van Justitie arrondissement Utrecht 18 dec 1956
  Arrondissementsofficier van Justitie Utrecht 1 okt 1972
  Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Utrecht 9 dec 1974


  WYBENGA R.J.
  Advocaat bij Wybenga van den Puttelaar ; beŽdiging 1982
  Postbus 19050 , 3001 BB Rotterdam
  wybenga@wp-lawyers.nl
  Tel 010-2140000 , fax 010-2140303
  wybenga@wp-lawyers.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Wybenga Wildeboer van den Puttelaar
  wybenga@wp-lawyers.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WYCK A.M.S. van der , geboren jun 1906 ; Jhr.
  NLRM 71
  Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie AInelo 15 mrt 1932
  Ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 14 nov 1934
  Substituut-officier van Justitie rechtbank Groningen 13 luti 1942
  Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Leeuwarden 10 nov 1945 tot 1 jul 1949
  Officier van Justitie arrondissement Groningen 18 dec 1956


  WYERS H.J.G. , geboren 28-07-1939
  Benoemd tot Directeur van VHS Onroerend Goed Maatschappij [Telegraaf 29 mei 2001]
  INFO
  Woonplaats Wassenaar
  Lid van de litteraire SociŽteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


  WYMENGA - KOOISTRA G. ; Mw.
  Advocaat bij Burg. Wuiteweg 138-a , 9203 KN Drachten ; beŽdiging 1989
  Advocaat bij Zuiderhogeweg 9 , 9203 ST Drachten
  Tel 0512-531991 , fax 0512-547233
  letselschade@wymenga-kooistra.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Wymenga-Kooistra Letselschade- advocaten
  Zuiderhogeweg 9 , 9203 ST Drachten
  Tel 0512-531991 , fax 0512-547233
  letselschade@wymenga-kooistra.nl
  [vademecum advocatuur 2004]


  WYNAENDTS H. , geboren 1932
  Commissaris Hollandse Signaalapparaten B.V.


  WYNAENDTS J.W.F.
  Advocaat bij Clifford Chance ; beŽdiging 1988
  112 Ave.Kléber , BP163 Trocadero
  75770 Paris Cedex 16./ Frankrijk


  WYNANDS E.J. ; Mw.
  Rechten 1956
  Notaris , Geen Werkgever
  INFO
  Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda


  WYTEMA F.J.
  Advocaat bij Doorenbos & Wytema ; beŽdiging 1967
  Postbus 9 , 1540 AA Koog a/d Zaan
  Tel 075-6283052 , fax 075-6215581
  advocaten@doorwyte.nl
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Verlanenpad 2 , 1544 BR Zaandijk
  Tel 075-6289632 , fax 075-6289632
  [vademecum advocatuur 2004]


  WYTZES L.P.
  Advocaat bij Wytzes De Gooijer Gorissen ; beŽdiging 1967
  Postbus 859 , 1180 AW Amstelveen
  Advocaat bij Wytzes de Gooijer van Hout
  Amsterdamseweg 176 , 1182 HL Amstelveen
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Wytzes c.s. advocaten
  Tel 020-6431013 , fax 020-6456587
  [vademecum advocatuur 2004]


  WYTZES P.J.
  Advocaat bij Wytzes De Gooijer Gorissen ; beŽdiging 1997
  Postbus 859 , 1180 AW Amstelveen
  Advocaat bij Wytzes de Gooijer van Hout
  Amsterdamseweg 176 , 1182 HL Amstelveen
  Tel 020-0431013 , fax 020-0456587
  [vademecum advocatuur 2001]
  Advocaat bij Wytzes c.s. advocaten
  [vademecum advocatuur 2004]  Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
  Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren

  Terug naar het begin