Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen 'V' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2004
letter V


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  GEM  HOF  KH 

   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot NU toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


  Afkortingen:

  1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
  2. RM = Rechterlijke Macht
  3. OM = Openbaar Ministerie
  4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
  5. SAL = StaatsAlmanak
  6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
  7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
  8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
  9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
  10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
  12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
  13. UHD = Universitair Hoofd Docent
  14. b.d. = buiten dienst
  15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
  16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers


VAAGS Zie KOSTER - VAAGS J.C. , geboren dec 1942 ; Mw. (of J.Ch.)

VAAL S. de ; Mw.
Rechten 1986
Jurist , Buro Rechtshulp
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen

VAAN L.A.C. de ; Mw.
Advocaat bij Sap advocaten ; beëdiging 1997
Advocaat bij Sap . De Witte . Roth
Postbus 765 , 3800 AT Amersfoort
Tel 033-4613048 , fax 033-4617240
sap.dewitte.roth@hacom.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VAANDRAGER A.J. , geboren aug 1941
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 29 sep 1993 ; ontslag KB 180497 010597, maar nu toch weer
Deskundig lid/Militair Lid Hof Arnhem 1 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 18 jul 1996
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen vanaf 20-11-2000
NU Arnhem Hof Militair lid
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Commandeur der Koninklijke Marine
Ministerie Defensie Commissie Bezwaarschriften KM Voorzitter
TEVENS [juli 2002]
Plaatsvervangend Voorzitter Ned. Marineraad, Den Haag
TEVENS [februari 2003]
Plaatsvervangend Voorzitter Ned. Marineraad te Den Haag

VAANDRAGER B.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
[vademecum advocatuur 2001]
benjamin.vaandrager@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

VAANDRAGER J.E. ; Mw.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal Belastingdienst, Team Juridische Zaken.
je.vaandrager@minfin.nl

VAANDRAGER M.H. ; Mw.
Advocaat bij Stadhouders advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 14028 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2520855 , fax 030-2520841
vaandrager@stadhouders.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.stadhouders.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: seksueel geweld, personen- en familierecht
Specialismen: seksueel geweld, pers-en familierecht, scheidingsbemiddeling

VAART F.J. van der , Frans Jozeff ; Drs.
Hoofd Alg. Zaken Hoge School Enschede
Advocaat bij Kienhuis Adv. ; beëdiging 1995
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
info@kienhuis.nl
Tel 053-4804239 , fax 053-4804296
fj.vd.vaart@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 1995
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804239 , fax 053-4804292
f.j.vd.vaart@kienhuishoving.nl
www.kienhuishovIng.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Enschede
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Enschede

VAART J.M. van der , geboren aug 1942 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 31 jul 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 aug 1985
Rechter rechtbank Amsterdam 29 aug 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1939
Vice-President rechtbank Amsterdam 16 juli 1999
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
TEVENS
Centrale Raad Strafrechttoepassing secties TBS en Reclassering
Voorzitter Criminalistenclub
Lid Bestuur Psychiatrisch-juridisch gezelschap
Voorzitter Beklagcommissie ongewenste intimiteiten Hogeschool van Amsterdam
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie terbeschikkingstelling, Lid

VADER B.H. ; Dhr.
Advocaat bij Vader & Wouters ; beëdiging 1984
Kanaalstraat 36-38 , 4388 BN Oost-Souburg
Advocaat bij Vader & Mink advocaten
Postbus 1001 , 4388 ZG Oost Souberg
Tel 0118-461000 , fax 0118-465220
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 28-03-84
Vader & Mink advocaten
Kanaalstraat 36-38 , 4388 BN Oost-Souburg
Postbus 1001 , 4388 ZG Oost-Souburg
tel 0118-461000 , fax 0118-465220
vader.mink@freeler.nl
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
vader.mink@freeler.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
vadermink@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VADEREN R.M.A.G. van , geboren januari 1948
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 18 augustus 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 16 augustus 1985
Rechter rechtbank Almelo 8 mei 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 14 april 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 14 april 1988
Vice-president rechtbank Zutphen 29 augustus 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 11 september 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 11 september 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 11 september 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 11 september 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 augustus 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 september 1993

VAESSEN B.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1998
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
b.vaessen@edh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lovells
bas.vaessen@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]

VAESSEN H.T.M.
Advocaat bij Jager c.s. ; beëdiging 1993
Postbus 111 , 6710 BC Ede

VAESSEN J.B.M. , Ben ; Dhr.
Advocaat bij Peters & Vaessen advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 68 , 5430 AB Cuijk
Tel 0485-315393 , fax 0485-320220
vaessen-vankempen@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vaessen & van Kempen advocaten
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Land van Cuyk

VAESSEN M.A.M. , geboren jun 1965
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 apr 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 apr 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 apr 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 apr 1997
NU
Den Bosch gerechtsauditeur
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Den Haag rechter-plaatsvervanger

VAESSEN M.J. ; Mw.
Advocaat bij Advokatenkollektief ; beëdiging 2000
Postbus 14067 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2520900 , fax 030-2543280
m.vaessen@advokatenkollektiefnl
[vademecum advocatuur 2001]
www.advokatenkollektief.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VAESSEN S.J.C. ; Mw.
Advocaat bij Hameleers & Van den Boomen ; beëdiging 2000
Postbus 659 , 6040 AR Roermond
Tel 0475-315353 , fax 0475-319524
info@hvdb-advocaten.nl
www.hvdb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VAHL W.
Advocaat bij Tuin & Warnink advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 161 , 8260 AD Kampen
Tel 038-3316777 , fax 038-3317296
info.kampen@twadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VAILLANT F.A. , geboren jan 1931
NLRM 71 80 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Secretaris -ontvanger waterschap, II.Salland te Olst 1 okt 1958
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 29 mrt 1968
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zwolle 2 feb 1977
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 19 jul 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 feb 1996
NB: staat in naamlijst 1996 en 1997 alleen als rechter-plaatsvervanger, maar wel ook in de
Staatsalmanak 1996 als Hoofdofficier van Justitie
Misschien al met pensioen behalve rechter-plaatsvervanger
NU
Zutphen parket hoofdparket
Pensioen

VAILLANT O.C.A. ; Mw.
Advocaat bij Stein advocaten Zwolle ; beëdiging 1996
Postbus 1232 , 8001 BE Zwolle
Advocaat bij Maaldrink Vermeulen Grooss
Wassenaarseweg 20 Gebouw Cultura , 2596 CH Den Haag
Tel 070-3469646 , fax 070-3560490
o.c.a.vaillant@mvg.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VALCK F.J. de ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
fvalck@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 1998 en 2002
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-4005100 , fax 010-4005111
fj.de.valck@kkadv.nl
www.kneppelhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VALCKX E.C.P.M. , geboren juli 1966 ; Mw.
NLRM 99/00
Advocaat te Roermond
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 17 augustus 1999
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 maart 2000
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Van Asperen advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 570 , 6040 AN Roermond

VALDEREN R.M.A.G. van , geboren jan 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 16 aug 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 16 aug 1985
Rechter rechtbank Almelo 8 mei 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 14 apr 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 14 apr 1988
Vice-President rechtbank Zutphen 29 aug 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 11 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 11 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 11 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 11 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
NU
Zutphen Vice-President
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Almelo kantonrechter-plaatsvervanger Wordt in Almelo niet meer als rechter ingezet
Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Docent/Examinator bij de Stichting Instituut van Gerechtstolken en Vertalers pa SSR Kuiperstraat
9-13 Zutphen
Plaatsvervangend Voorzitter van de begeleidingscommissie Opleidingen
Ondersteuning Rechtspleging van de SSR Kuiperstraat 9-13 Zutphen
BuitenLid van de Medisch begeleidingscommissie Opleidingen
Ondersteuning en rechtspleging Zutphen
Voorzitter klachtencommissie ex art 41 BOPZ TBZ te Almelo Medisch Spectrum
Twente te Enschede en Streekziekenhuis Midden Twente te Hengelo
18 sep 1997
TEVENS
[mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Lid van de commissie van toezicht bij de PI, Almelo
Cursus-coördinator SSR
Examinator Stichting Instituut van Gerechtstolken, Amsterdam
Plaatsvervangend Voorzitter Begeleidingscommissie Opleidingen Ondersteuning van de SSR, Zutphen
Lid van het bestuur van de Stichting tot Behoud Ramen Kleine Eusebius, Arnhem
BuitenLid van de Medisch-ethische commissie van het Twenteborg Ziekenhuis Almelo
Co-auteur en bewerker van het zakboek Gerechtstolken, Arnhem

VALEN M.A. van
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1998
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460328 , fax 020-5460831
maurice.vanvalen@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij 350 Park Avenue 28th Floor , New York , NY 10022 , USA
Tel 001-2129724000 , fax 001-2129724929
maurice.vanvalen@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

VALENT F.A. , geboren jan 1931
NLRM 90
Secretaris -ontvanger waterschap.II.Salland te Olst 1 okt 1958
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 29 mrt 1968
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Breda 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Zwolle 2 feb 1977
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Zutphen 19 jul 1980

VALENTE J.M. , geboren mrt 1948
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven 19 mei 1970
Werkzaam op sociaal gebied 1 feb 1979
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Haarlem 1 jan 1980
Verkeersschout arrondissementsparket Haarlem 15 mrt 1983
Verkeersschout arrondissementsparket Amsterdam 11 okt 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 16 mrt 1988
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 feb 1994
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 1 jul 1995
NU
Middelburg parket Officier van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen
28 okt 1997

VALENTGOED J.H.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 18 nov 1966

VALENTIEN H. ; Drs.
Valent Valentien c.s.
Paradijsweg 28 , 7607 TT Almelo
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

VALETON B. ; Mw.
Advocaat bij Sturkenboom advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 132 , 3430 AC Nieuwegein
Tel 030-6013510 , fax 030-6013515
info@sturkenboom-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VALK A.A.M. van der , geboren okt 1942 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 11 aug 1994
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Directeur advocatenpraktijk vennootschap Michale BV
Manager van de advocatenmaatschap Wladimiroff & Spong

VALK Zie TEEUWISSEN - Van der VALK A.E. van der , geboren sep 1936 ; Mw.

VALK A.M.M. van der ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Den Haag ; kantoor Wladimiroff & Spong ; beëdiging 1976
Postbus 82155 , 2508 ED Den Haag
Advocaat bij Salomons Van der Valk advocaten
Eisenhowerlaan 102 , 2517 KL Den Haag
Tel 070-3512124 , fax 070-3524492
sava@wirehub.nl
[vademecum advocatuur 2001]
a.m.m.vandervalk@salval.com
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [juli 2003]
Directeur advocatenpraktijk Vennootschap Michiel B.V. van 01-01-2002

VALK C.J.
NLRM 71
Raad Hoog Militair Gerechtshof 13 apr 1951

VALK E.J.M. van der , Esther ; Mw.
Directiesecretaris
Multi Bedrijven Rotterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk:
Rotterdam
Hoger Overheids Management

VALK E.M. , geboren nov 1968 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 1 apr 1997
Rechter Rechtbank Den Haag van 04-04-2001
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
05 jun 1997
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

VALK F.G.M. van der
Notaris te Zandvoort , arrondissement Haarlem
Kantoor Gielen & Van der Valk ; Zandvoort

VALK BOUMAN G.W.F. van der , geboren jan 1910
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 1 dec 1936
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 19 apr 1940
Ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 23 jun 1941
Substituut-officier van Justitie rechtbank Haarlem 18 nov 1946
Officier van Justitie arrondissement Haarlem 18 dec 1956
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter van de Raad van Discipline te Amsterdam

VALK BOUMAN G.W.K. van der (of C.W.K.) , geboren mei 1945
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 mrt 1982
Rechter rechtbank Amsterdam 27 feb 1984
Vice-President rechtbank Amsterdam 26 jul 1990
NU
Amsterdam Vice-President
TEVENS
Voorzitter Stichting Sweelinckfonds
Voorzitter Geschillencommissie Sweelinck-conservatorium
Waarnemend Voorzitter Raad van Discipline
Lid Raad van Beroep KNSB

VALK - AALDRIKS H.G. de , geboren mrt 1943 , Rika ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Soc. Juridisch raadsvrouw bij Stichting Buro Sociaal Raadslieden
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 1 okt 1993
Rechter rechtbank Leeuwarden 18 jul 1996
NU
Leeuwarden gerechtsauditeur
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter
TEVENS
Lid Bestuur van de Hein Buisman Stichting te Harlingen (restauratie panden in Harlingen)
08 feb 1996, 14 augustus 1997
Lid van het algemeen bestuur van de Stichting Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening in Groningen
14 augustus 1997
Lid van de Soroptimisten ; club Leeuwarden "Noorderlicht"
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Leeuwarden "Noorderlicht".

VALK H.R.K. , geboren mei 1952
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtssecretaris Almelo
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 29 jan 1992
Rechter rechtbank Almelo 1 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 2 mrt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 11 mrt 1994
Kantonrechter Enschede 10 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 28 nov 1994
NU
Rechtbank Almelo rechter-plaatsvervanger
Enschede kantonrechter
TEVENS
Lid Bestuur Volkhuis Almelo e.o.
Lid van de Klachtencommissie toezicht Penitentiaire Inrichtingen Almelo

VALK J. de , geboren dec 1943 ; Dr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 sep 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 28 aug 1984
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Assen 26 feb 1991
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Groningen 1 apr 1993
NU
Groningen parket
TEVENS
Docent SSR te Zutphen, vier dagen per kalenderjaar in eigen tijd.
Bron: Onderzoek Radio Noord Groningen.Telefoon 050-3199999 , fax 050-3185147.

VALK J. de , geboren 26-08-1926
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VALK J. van der , geboren 08-01-1964
INFO
Woonplaats Mannheim , Duitsland
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VALK J.A.M. van der ; Mw.
Projectleider
Gemeente Delft (Afdeling Belastingen) te DELFT
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995

VALK J.C.J. van der , geboren jan 191
NLRM 71 80
Advocaat en procureur nov 1936
Griffier kantongerecht Tilburg 8 jan 1942
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 28 aug 1952
Kantonrechter Tilburg 28 mei 1955

VALK J.J. van der
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 6 jan 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 16 nov 1984
Kantonrechter Haarlem 28 nov 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter Zaandam 1 aug 1995
Vice-President rechtbank Haarlem 01-01-2001
NU Haarlem Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid van de Rotary
TEVENS [januari 2004]
Docent OSR (Opleiding advocatuur) Utrecht 01-01-2001
Directeur/aandeelhouder beheers/pensioen B.V. 01-01-2001
INFO
Citaten uit het IRM-rapport. (Zie www.sdnl.nl/irm.htm)
"In ieder geval zat niet de Haagse Vice-Presidente Mr. E.M.Dil-Stork, oud-bedrijfsjurist van de
Consumentenbond het kort geding voor, hoewel oud-advocaat van "Leesberg en Helsloten Advoca-
ten" Mr. J.J. van der Valk er geen enkele moeite mee had om als Zaanse kantonrechter ten voordele van
2 oud-cliënten van hem uitspraak te doen.
Hij verschoonde zich evenmin in de vele zaken waarin hij zijn oud-collega/advocaat en Rotarian
Mr. G. deLeeuw en oud-collega/advocaat Mr. J.C. de Dood tegenover zich trof.Opvallend was
dat Mr. deLeeuw alle ons bekende arbeidszaken won wanneer hij Mr. van der Valk als rechter
trof.Voor een volledig overzicht van deze gevallen en die uit andere gerechten wordt naar bijlage
A verwezen."
1/2.Eén van de kantonrechters-plaatsvervanger in Zaandam, Mr. J.J. van der Valk, verschoonde
zich niet als kantonrechter in twee arbeidsprocedures door tóch als kantonrechter op te treden.Mr.
J.J. van der Valk deed als kantonrechter in twee arbeidsprocedures ten voordele van zijn eigen
oud-kliënten uitspraak !!!
Het betreft de Arbeidsprocedures:
-- Primus Ouwelfabriek B.V.tegen W.H.Smit ; Uitspraak d.d.11-08-93.
-- J.Rikkert tegen J.op den Velde B.V. ; Uitspraak d.d.08-04-94.
Kantonrechter Mr. van der Valk was namelijk destijds óók de advocaat van Primus Ouwelfabriek
B.V.en van J.op den Velden B.V. , maar dan in andere arbeidsprocedures.
3/4.Kantonrechter-plaatsvervanger Mr. J.J. van der Valk verschoonde zich wederom niet als
kantonrechter (nú) in 2 arbeidsprocedures, waarin als advocaat van de ene partij een oud-
kantoorgenoot/oud-ambtgenoot, Mr. J.C. deDood, optrad, door tóch als kantonrechter op te treden.
Mr. van der Valk en Mr. deDood waren beiden als advocaat werkzaam bij hetzelfde
advocatenkantoor " Leesberg en Helsloot " in Zaandam.
Kantonrechter Mr. J.J. van der Valk deed in deze arbeidsprocedures ten voordele van de kliënten
van zijn oud-kantoorgenoot/oud-ambtgenoot Mr. deDood uitspraak.
Het betreft de arbeidsprocedures:
-- Reklaspits B.V.tegen R.A.Elferink ; Uitspraak d.d.28-02-91 .
-- Waagmeester B.V.tegen H.Brandsma ; Uitspraak d.d.24-03-92 .
5/14. dezelfde kantonrechter, Mr. J.J. van der Valk, verschoonde zich ook niet als kantonrechter (nú) in 10 andere arbeidsprocedures, waarin als advocaat van de ene partij wederom een oud
-kantoorgenoot en oud-ambtgenoot, nú Mr. G. deLeeuw, optrad.
Mr. van der Valk en Mr. deLeeuw waren beiden als advocaat werkzaam bij hetzelfde
advocatenkantoor " Leesberg en Helsloot " in Zaandam.Daarbij komt nog dat Mr. van der Valk en
Mr. deLeeuw sinds vele jaren en nog steeds zitting hebben in dezelfde Rotary Club " Zaandam
Oost
". deleden van deze (elke) Rotary Club zijn volgens de statuten verplicht elke week bij elkaar te
komen en de presentielijst te ondertekenen.
Wij hebben geconstateerd dat kantonrechter Mr. J.J. van der Valk in alle ons bekend zijnde
arbeidsprocedures tot 05-03-94 ten voordele van de Cliënt van Mr. G. de Leeuw uitspraak deed
door de bestaande arbeidsovereenkomst te ontbinden dan wel een schadevergoeding aan zijn cliënt
te verlenen.
Het betreft de arbeidsprocedures:
-- Snackbar Full House tegen H.M.Jonker-Brinkhuis ; Uitspraak d.d.09-10-84
-- Petitjean Nederland B.V.tegen W.F.Edens ; Uitspraak d.d.11-05-84
-- Wison Metaal Zaandam B.V.tegen R.Steeman ; Uitspraak d.d.14-03-89
-- Robert Niholt tegen mevrouw J.Th.M. van Dijk-Grimbergen ; Uitspraak d.d.03-10-91
-- Holland Parcel Express B.V.tegen M.Posthumus ; Uitspraak d.d.15-01-93
-- O + R Inktchemie B.V.tegen R.Kiers ; Uitspraak d.d.17-06-93
-- B.V.Machinefabriek P.M.Duyvis tegen C. van der Velden ; Uitspraak d.d.15-09-93
-- O + R Inktchemie B.V.tegen J.W.Shaylor ; Uitspraak d.d.03-11-93
-- Le Cockelon tegen mevrouw A.Emond ; Uitspraak d.d.15-02-94
-- Sauna Zaandam B.V.tegen mevrouw S.Hermarij ; Uitspraak d.d.04-03-94
Daarentegen deden de andere kantonrechters in Zaandam, te weten: Mr. J. van Andel, Mr. J.C.
Smitshuijsen alsmede Mr. F.M.Visser in een aantal arbeidsprocedures wel ten nadele van
Advocaat Mr. G. deLeeuw uitspraak.
Kantonrechter Mr. J.J. van der Valk heeft nog méér op zijn " geweten ".Uit aantekeningen in
zijn eigen procesdossier ontdekte Henk Rem dat dezelfde Mr. van der Valk zich door dezelfde oud
- kantoorgenoot en oud-ambtgenoot, Mr. G. deLeeuw , liet bewegen om in de
arbeidsprocedure "
Notaris Mr. N. van der Veen tegen Henk Rem " aan de tegenpartij, Henk Rem, géén uitstel te
verlenen en ook géén rekening te houden met de verhinderdata van de advocaat van Henk Rem,
terwijl Mr. van der Valk aan Mr. deLeeuw (zijn oud-kantoorgenoot en oud-ambtgenoot) wel
uitstel verleende en wel rekening hield met zijn verhinderdata.Tegenpartij Rem had immers op terechte
gronden uitstel gevraagd, doch géén uitstel gekregen.
Kantonrechter Mr. van der Valk heeft door géén uitstel aan tegenpartij Henk Rem te verlenen zich
schuldig gemaakt aan schending van artikel 6. van het EVRM ( het Europese Verdrag tot
bescherming van de Rechten van de Mens ).
Volgens dit artikel heeft een ieder het Recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak door een
onafhankelijk en onpartijdig gerecht EN te beschikken over de tijd en faciliteiten, die
nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging.
Dit betekent dat Henk Rem wel recht had op uitstel.
De onderzoekers vinden dat Mr. J.J. van der Valk zich als kantonrechter in de hierboven- genoemde
" arbeidsprocedures " vele malen schuldig heeft gemaakt aan laakbare praktijken en misbruik heeft
gemaakt van zijn bijzondere macht, die hij als kantonrechter bezit.
Op grond van artikel 1639 W Lid 11 Burgerlijk Wetboek is helaas in " arbeidsprocedures " hoger
beroep en cassatie uitgesloten. dekantonrechter beslist als enige en hoogste rechterlijke instantie
en heeft dan ook vrij spel omdat nogmaals in " arbeidsprocedures " op grond van artikel 1639 W
Lid 11 Burgerlijk Wetboek hoger beroep en cassatie uitgesloten is.
Mr. Van der Valk heeft dit geweten.
Einde citaten

VALK K.J.L. de, geboren mei 1964 (of K.L.J.)
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1992
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam3maart 1998
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam1 april 1999
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 juli 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Seegers Meijering Ficq v.Kleef ; beëdiging 1997
Vondelstraat 89 , 1054 GM Amsterdam
@OPM
[OM en [A tegelijk. Vreemd.

VALK L.W. de ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

VALK M.P. de , geboren mrt 1962
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1991
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 aug 1994
Rechter rechtbank Den Bosch 19 mei 1995
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Bosch rechter
TEVENS
Lid Klachtencommissie m.b.t. machtsmisbruik middelbare scholen Den Bosch 18 mrt 1997
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen

VALK M.R. de , geboren okt 1957 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90
Raio rechtbank Rotterdam 1 aug 1985

VALK N.K. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1999
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
natascha.valk@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

VALK - Van GINNEKEN P.H.M. van der , Patricia , geboren apr 1951 ; Mw. Drs.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Gemeente Hengelo
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 mei 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 nov 1995
NU
Almelo parket arrondissementsofficier van Justitie
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Twente
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

VALK - Van MARWIJK KOOIJ R.P. de , Reina ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1994
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
general@derks.nl
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Arnhem.

VALK S.F. van der
Advocaat bij Van der Valk Boetje & Oort ; beëdiging 1984
Laan Copes van Cattenburch 87 , 2585 EW Den Haag
Tel 070-3636942 , fax 070-3637359
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VALK S.N. de, geboren maart 1969 ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 29 februari 2000

VALK T. van der
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1990
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240064
taco.vandervalk@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
tvandervalk@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VALK W.L. , geboren aug 1964
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 jan 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 15 jan 1996
Rechter rechtbank Haarlem 1 jan 1997
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 23 februari 1999
Raadsheer Hof Arnhem 7 juni 1999 - net als de andere 2 van de 3 van Arnhem volgens NLRM
Raadsheer Gerechtshof Arnhem vanaf 01-11-1999 (deze datum verschijnt opeens op rechtspraak.nl in 2002)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 17 augustus 1999 of 01-11-1999
NU Arnhem Hof Raadsheer
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juni 2002]
Lid van de redactieraad van de serie Tekst & Commentaar, uitgave van Kluwer Juridische Uitgevers, Deventer
Lid van de redactie van Burgerlijk Wetboek, Tekst & Commentaar, uitgave van Kluwer Juridische Uitgever, Deventer
Lid van redactie van Verkort Verklaard, uitgave van Kluwer Juridische Uitgevers, Deventer
Lid van de redactie van het Tijdschrift voor vermogensrecht (NbBW), uitgave van Boom Juridische Uitgevers, Meppel (wordt beëndigd per juni 2000)
Lid van een redactiecommissie die zich bezig houdt met het in eigen beheer uitgeven van het werk van ds J.P. Paauwe
Lid van de redactie van Personen- en Familierecht, Tekst & Commentaar, uitgave van Kluwer
Juridische Uitgevers, Deventer
Docent van de Voortgezette Stagiaire Opleiding, georganiseerd door de Katholieke Universiteit
Nijmegen
Lid van de redactie van Ondernemingsrecht, Tekst & Commentaar, uitgave van Kluwer Juridische Uitgevers, Deventer
Docent bij het Nederlands Instituut voor Kennismanagement, Zeist
Lid van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, uitgave van Kluwer
Juridische Uitgevers, Deventer
Docent bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging, Zutphen
TEVENS [juli 2002]
Bij rechtspraak.nl Hof Arnhem helemaal verdwenen!
TEVENS [juli 2002, rechtspraak.nl Rechtbank Haarlen en gerechtshof Amsterdam]
Lid van de redactieraad van de serie Tekst & Commentaar, Kluwer Juridische Uitgevers, Deventer 1 januari 1997
Lid van de redactie van Burgerlijk Wetboek, Tekst & Commentaar, Kluwer Juridische Uitgever, Deventer, 1 januari 1997
Lid van redactie van Verkort Verklaard, uitgave van Kluwer Juridische Uitgevers, Deventer 1 januari 1997 tot 31 december 2001
Lid van de redactie vermogensrecht, tekst en commentaar, Kluwer Juridische Uitgevers, Deventer, 1 januari 1997
Lid van een redactiecommissie die zich bezig houdt met het in eigen beheer uitgeven van het werk van ds J.P. Paauwe , 1 januari 1997
Lid van de redactie van Personen- en Familierecht, Tekst & Commentaar, Kluwer Juridische Uitgevers,
Deventer, 1 januari 1997
Docent van de Voortgezette Stagiaire Opleiding, de Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen, 1 januari 1999
Docent bij diverse cursussen bij het Nederlands Instituut voor Kennismanagement, Zeist, 1 januari 2000
Lid van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, uitgave van Kluwer
Juridische Uitgevers, Deventer, 1 januari 2002
Docent bij diverse cursussen Stichting Studiecentrum Rechtspleging, Zutphen, 1 januari 2002
Lid van de wetenschappelijke commissie NVvR , Den Haag , 1 april 2002
Voorzitter van de Medezeggenschapsraad Protestants Christelijke Basisschool "Het Klaverblad", Klarenbeek, 1 april 2002
TEVENS [februari 2003]
Secretaris Stichting tot uitgave van het werk van ds. J.P. Paauwe te Den Haag vanaf 01-01-1997
Lid van de redactie van personen- en familierecht, tekst & commentaar uitgave Kluwer Juridische uitgevers te Deventer vanaf 01-01-1997
Docent van de voortgezette stagiaire opleiding Katholieke Universiteit Nijmegen te Nijmegen vanaf 01-01-1999
Lid van de redactie vermogensrecht, tekst & commentaar uitgave van Kluwer Juridische Uitgevers te Deventer vanaf 01-01-1997
Lid van redactie van het nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht , uitgave van Kluwer Juridische uitgevers te Deventer vanaf 01-01-2000
Docent bij diverse cursussen stg. Studiecentrum Rechtspleging te Zutphen vanaf 01-01-2000
Docent bij diverse cursussen Nederlands Instituut voor Kennismanagement te Zeist vanaf 01-01-2000
Lid van de wetenschappelijke commissie Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak te Den Haag vanaf 01-04-2002
Voorzitter van de medezeggenschapsraad Protestants Christelijke basisschool "Het Klaverblad" te Klarenbeek vanaf 01-04-2002
Lid van de redactieraad van de serie tekst & commentaar Kluwer Juridische uitgevers te Deventer vanaf 01-01-1997
Lid van de redactie van burgerlijk wetboek, tekst & commentaar Kluwer Juridische uitgevers te Deventer vanaf 01-01-1997
Lid van de redactie van verkort verklaard uitgave van Kluwer Juridische uitgevers te Deventer vanaf 01-01-1997 tot 31-12-2001
TEVENS [september 2004]
Als hiervoor [februari 2003] , maar met:
Lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs te Apeldoorn (onder geleding) @OPM Wat is geleding? te Apeldoorn 01-09-2003
INFO
Actief geweest in de JOVD ; zelfs wellicht in het bestuur
Lid van D66
@OPM
Eén van de Drie van Arnhem. Bedenkelijk. Zie: Kooijmans en M.C.M. de Kroon
In juni 2002 op rechtspraak.nl nog vermeld als Raadsheer Hof Arnhem, maar in juli 2002 op rechtspraak.nl Hof Arnhem plotsklaps verdwenen.
Vanaf welke datum hij niet meer zou functioneren als Raadsheer Hof Arnhem, is onbekend.
Blijkt 28 juli 2002 wel terug te vinden op rechtspraak.nl bij rechtbank Haarlen en gerechtshof Amsterdam:
bij beide wordt vermeld:
--raadsheer gerechtshof Amsterdam 1 november 1999
--rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 1 november 1999 ; dit in strijd met de in NLRM vermelde
datum van 17 augustus 1999, maar NLRM vermeldt niet een nieuwe functie als Raadsheer bij het Hof
Amsterdam.
--beide functies werden in juni 2002 nog niet gegeven op rechtspraak.nl Hof Arnhem terwijl nu de
begindatum 1 november 1999 opgegeven wordt.
Deze hele toestand is uitermate ongeloofwaardig.

VALKA J.P. van der
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1999
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]

VALKENAARS A.J.C. ; Mw.
Advocaat bij Hulkenberg Van der Veen ; beëdiging 1996
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Advocaat bij De Koning & Renes advocaten
Sophialaan 33 , 1075 BL Amsterdam
Tel 020-6762500 , fax 020-4714443
mail@dekoning-renes.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.dekoning-renes.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VALKENBURG A.J.G. van , Annette ; Mw.
Gouda e.o.
Interim manager
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998)

VALKENBURG C.S. ; Mw. Drs.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) , Plaatsvervangend Lid (JU)
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Staats- en Bestuursrecht, Raadadviseur

VALKENBURG W.E.C.A. , geboren mei 1960
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 29 jul 1994
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair hoofddocent strafprocesrecht aan de KU Brabant te Tilburg
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Stichting Kruiswerk Mark & Maas te Oosterhout
Lid Bestuur Stichting De Westerwiek te Zundert/Breda
Lid Bestuur Juristenvereniging voor afgestudeerden in Tilburg JUVAT
18 feb 1997

VALKENBURG W.W. van , geboren jan 1915
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 28 jun 1940
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 18 sep 1942
Substituut-griffier bijzonder Hof Den Haag 28 aug 1945 tot jul 1949
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 mrt 1955
Rechter rechtbank Rotterdam 1 apr 1957

VALKENGOED S.E. van ; Mw.
Advocaat bij Buren van Velzen Guelen advocaten Notarissen Belastingadviseurs ; beëdiging 2002
Postbus 17199 , 2502 CD Den Haag
Tel 070-3184200 , fax 070-3561340
s.vanvalkengoed@bwg.nl
www.bvvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VALKERING G.J.A. ; Mw.
Hoofd Secretariaat Divisie Staal
Hoogovens Groep bv, Internationale Zaken te IJMUIDEN
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995

VALLENDUUK J.B.
Advocaat bij Vallenduuk advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 3280 , 2001 DG Haarlem
Advocaat bij Vallenduuk advocaten
Postbus 2044 , 2002 CA Haarlem
Tel 023-5345170 , fax 023-5345033
info@vallenduuk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 2044 , 2002 CA Haarlem
www.vallenduuk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VALLENDUUK V.Q. ; Mw.
Advocaat bij Vallenduuk advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 2044 , 2002 CA Haarlem
Tel 023-5345170 , fax 023-5345033
info@vallenduuk.nl
www.vallenduuk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VAN A.J.
Advocaat bij Beer advocaten ; beëdiging 1996
Joh.Vermeerstraat 23 , 1071 DK Amsterdam
beeradvo@pop.pi.net
Advocaat bij Beer advocaten Johannes
Vermeerstraat 23 , 1071 DK Amsterdam
Tel 020-6732199 , fax 020-6758163
ajvan@beeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Sap . De Witte . Roth
Postbus 765 , 3800 AT Amersfoort
Tel 033-4613048 , fax 033-4617240
aj.van@letselschade-advocaten.nl
www.letselschade-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VAN GELDER M.Th.S. ; Mw.
Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 449 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-5840840 , fax 013-5840845
www.hollapoelmaanl
[vademecum advocatuur 2004]

VANDEBERG E.M.C. ; Mw.
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2003
Postbus 85063 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2195884 , fax 030-219585
ellen.vandeberg@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VANDEGINSTE T.B.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen ; beëdiging 1994
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3226641 , fax 024-3605808
vandeginsteftijmegen.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538344 , fax 026-3538359
vandegroste@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VANDEPUTTE - NIEMEGEERS L.J.H.H.M. ; Mw.
Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Coöperatie Achmea , Academisch Ziekenhuis VU Amsterdam , directeur verpleging

VANDERVOODT J.P.
Advocaat bij Vandervoodt advocaten ; beëdiging 1980
Heemraadsingel 285 , 3023 BG Rotterdam
Tel 010-4779288 , fax 010-4773048
vandervoodt@luna.nl
[vademecum advocatuur 2001]
j.p.vandervoodt@vandervoodt.nl
www.vandervoodt.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VANDONINCK A.L.J. ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans & Meijer ; beëdiging 2001
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
vandoninck@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VANICKOVA D. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Postbus 23368 , 3001 KJ Rotterdam ; beëdiging 2003
Tel 010-2132272 , fax 010-2135787
vanickova--lawpractice@yahoo.com
[vademecum advocatuur 2004]

VANLERBERGHE E.F.V.
Advocaat bij Te Pas advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 22321 , 3003 DH Rotterdam
Tel 010-4116833 , fax 010-4045961
tepas@tepas.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.tepas.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VANNISSELROY E.J.M.
Advocaat bij Bernards Tilman Van der Corput ; beëdiging 1993
Advocaat bij Tilman Rosens Van der Corput advocaten
Postbus 391 , 5600 AJ Eindhoven
Tel 040-2944500 , fax 040-2453015
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 153 , 5500 AD Veldhoven
Tel 040-2944500 , fax 040-2944550
advocaten@tilman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VANOPPEN P. , Paul ; Dhr.
Jurist Jur.Adv.Makel.Proj.Ontw.Stienstra
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Kerkrade

VANWERSCH I.M. ; Mw.
Advocaat bij De Waal & Zumpolle Advokaten ; beëdiging 1992
Postbus 13336 , 3507 LH Utrecht
dewaal.zumpolle@pobox.ruu.nl
Tel 030-2333248 , fax 030-2343965
info@dewaalzumpolle.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VAREKAMP F.A.H. , geboren jan 1948
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Dordrecht 1 nov 1975
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 12 aug 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 28 sep 1982
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 1 jul 1994
NU
Breda parket

VAREKAMP - VOS G.H. , geboren feb 1947 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 31 jul 1985
Kantonrechter Rotterdam 22 sep 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 1 jul 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 29 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 dec 1991
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter
TEVENS
Voorzitter vereniging van Gebruikers van het tennispark Palswijck te Rotterdam
Lid Bestuur Stichting Noviomagum te Groningen
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)

VAREKAMP J. , geboren 09-01-1916
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VARENHORST - FICQ A.B.A.P. , geboren mei 1966 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 7 juni 1999
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 juli 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1993
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
general@derks.nl

VAROSSIEAU A.C.L ; Mw.
Advocaat bij Steenhoven Kolle Gilhuis ; beëdiging 1996
Advocaat bij Van der Steenhoven advocaten
Roemer Visscherstraat 47 , 1054 EW Amsterdam
Tel 024-6077979 , fax 020-6831947
[vademecum advocatuur 2001]
Herengracht 582-584 , 1017 CJ Amsterdam
Tel 020-6077979 , fax 020-6831947
varossieau@vandersteenhoven.nl
www.vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VARSSEVELD - BUYNE Zie BUYNE H.Y. , geboren jan 1950 ; Mw.

VARTMAN F.
Advocaat bij Baalder Esch 69 , 7772 JX Hardenberg ; beëdiging 1977

VAS NUNES P.C.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1975
Postbus 30457 , 2500 CL Den Haag
Tel 070-3700685 , fax 070-3920283
vasnunes@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VAST A.B. , geboren jan 1947
NLRM 80 87 88/89 90 91 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings-en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Groningen ; Raio 13 nov
1972
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Groningen 13 mrt 1973
Secretaris arrondissementsparket Groningen 13 mrt 1975
Gerechtssecretaris rechtbank Groningen 13 mrt 1977
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Groningen 13 mrt 1977
Substituut-officier van Justitie arrondissement Assen 24 okt 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Assen 1 feb 1980
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Assen 4 okt 1983
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Den Haag 23 jun 1987
Hoofd Directie Staats- en Strafrecht Ministerie van Justitie
Plaatsvervangend Procureur-generaal ressortsparket Den Haag 1 sep 1994
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle
NU
Zwolle Hoofdofficier van Justitie
Den Haag Hof plaatsvervangend procureur-generaal

VASTENHOUW M. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1999
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-0741000 , fax 020-6741111
marjolein.vastenhouw@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

VAT R.
Advocaat bij Adv. kantoor Brugstraat ; beëdiging 1996
Brugstraat 9 , 5211 VS Den Bosch
Advocaat bij Baudoin advocaten
Julianaplein 25 , 5211 BB Den Bosch
Tel 073-6143777 , fax 073-6124070
vat@baudoinadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VECHT D.J.
Manager Advies Kafi BV Arnhem , deelneming van ARCADIS . (jaarverslag ARCADIS 1998)
Jaarversalg ARCADIS 1999:
Sectordirecteur WOZ van Kafi bv.

VEDDER L.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Snijders advocatenkantoor ; beëdiging 1993
Postbus 195 , 5280 AD Boxtel
Advocaat bij advocatenkantoor Vedder
Postbus 98 , 5270 AB Sint - Michielsgestel
Tel 073-5519099 , fax 073-5230337
lcmvedder@vedder.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VEDER C.J. , geboren sep 1910
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 20 aug 1945
Substituut-griffier bijzonder Hof Amsterdam 21 mrt 1946 tot 1 jan 1950
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 22 jun 1948
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 17 jan 1949
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 25 mrt 1961
Rechter rechtbank Leeuwarden 12 feb 1962
Lid Ambtenarengerecht Groningen 29 sep 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Beetsterzwaag 13 jun 1968
Vice-president rechtbank Leeuwarden 11 jun 1969

VEDER - SMIT E. , Els ; Mw.
Rechten 1947
Lid Eerste Kamer ; oud-Staatssecretaris
INFO
Woonplaats Leeuwarden
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Friesland-Noord.

VEDER P.M.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2003
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285412 , fax 070-3285581
michael.veder@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

VEEEST M.E.J.
Advocaat bij KLegal advocaten B.V. ; beëdiging 2000
Postbus 22766 , 1100 DG AMS1ERPAM
Tel 020-6ST724 , fax 020-6561980
verrest.maacten@klegal.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEELEN - De HOOP J. van ; Mw.
Advocaat bij Blok Baas advocaten ; beëdiging 1990
Albrandswaardseweg 1 B , 3171 AD Poortugaal
F. van der Poest Clementlaan 53 , 3171 EB Poortugaal
Tel 010-5013711 , fax 010-5015911
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Van Veelen-de Hoop
Heemraadsingel 107 , 3022 GB Rotterdam
Tel 010-4768496 , fax 010-2763921
justa@vanveelen-dehoop.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEEN A. van
Advocaat bij Van Iersel & Luchtman advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 44 , 5201 AA Den Bosch
Tel 073-6278080 , fax 073-6278090
a.veen@vanierselluchtmail.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VEEN A. ten
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1992
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1992
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
aaldert.tenveen@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5460253 , fax 020-5460710
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

VEEN A. van , geboren mei 1972
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1996
NU
Arnhem raio
TEVENS
Geen opgave van nevenfuncties gevonden
14 jun 1997

VEEN A.J. van der ; Mw.
Advocaat bij Ploum Lodder Princen ; beëdiging 1996
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
avanderveen@plp.nl

VEEN A.P.L. van de
Advocaat bij Beer advocaten ; beëdiging 1993
Joh.Vermeerstraat 23 , 1071 DK Amsterdam
beeradvo@pop.pi.net

VEEN B.P. van der
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 2 mei 1949

VEEN B.R. van
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172605 , fax 010-2172705
bveen@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-2172602 , fax 010-2172746
b.van.veen@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VEEN C. van , geboren 19-12-1922
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VEEN Ch.W.L. , Christiaan , geboren okt 1950 (of C.W.L.) ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Hellevoetsluis
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Rotterdam 11 nov 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 8 nov 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 8 nov 1991
NU
Brielle kantonrechter-plaatsvervanger
Sommelsdijk kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Jongeneel c.s. ; beëdiging 1979 of:
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Schaap & Partners ; beëdiging 1979
schaaprdam@compuserve.com
Advocaat bij Schipper Van der Mersch
Postbus 23509 , 3001 KM Rotterdam
Tel 010-2418900 , fax 010-2418925
veen@schipmer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Bestuur Rabobank Midden-Voorne te Hellevoetssluis
Voorzitter Stichting Katholiek Onderwijs te Hellevoetssluis
Advocaat
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Voorne

VEEN D. van der , geboren nov 1947 ; Mw.
NLRM 93 94
Rechten 1979
Manager Bedrijfsvereniging Detam te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 27 apr 1993
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Bosch

VEEN D.P. van der , geboren mei 1941
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoofd bedrijfsbeveiligingen Ned. Philips Bedrijven B V.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 31 aug 1989
Rechter rechtbank Den Bosch 3 dec 1992
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Onbezoldigd Secretaris tevens Plaatsvervangend Voorzitter van de Klacht en geschillencommissie
voor bejaarden en verpleeghuizen De Weerde te Eindhoven
03 feb 1997

VEEN E.B. , geboren januari 1952 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 16 jun 1992
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Directeur van Veen toegepast Gezondheidsrecht te Den Haag
Adviseur van de beroepsvereniging Ned. Vereniging voor Epidemiologie
Adviseur van de beroepsvereniging Ned. Vereniging voor Klinische Chemie
Adviseur van de beroepsvereniging Ned. Vereniging voor Klinische Fysica
Adviseur van de beroepsvereniging Ned. Vereniging voor Chef/Hoofdverpleegkundigen
Hoofd stafafdeling Juridische Zaken van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam
Redacteur Handboek Management Documentatie Intramurale Zorg
Redacteur Handboek regelgeving beroepsuitoefening in de gezondheidszorg
Op onregelmatige basis adviseur t.a.v. degezondheidszorg in het kader van het EGI Phare programma
in Oost-Europese landen
Lid van het medisch-ethische commissie van het Antonie van Leeuwenhoekziekenhuis
Lid van de privacyadviescommissie en SIG PALGA
jul 1997
TEVENS [juli 2003]
Directeur en senior consultant MedlawConsult
Lid Toezichthoudend College Prismant/Palga van 01-01-2002
Lid Medisch-Ethische Commissie Medisch Centrum Haaglanden van 01-01-2002
Lid redactie Regelgeving Beroepsoefenaren Gezondheidszorg van 01-01-2002
Lid redactie Tijdschrift voor Gezondheidsrecht van 01-01-2002

VEEN E.C. van , geboren jun 1966 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden , Den Haag 1 feb 1995
Hoge Raad Kabinetschef Procureur-Generaal
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 mei 1998
Rechter rechtbank Den Haag 1 september 1999
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juli 2002]
Geen nevenbetrekkingen bekend
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
NB OPM@
Rechtspraak.nl geeft juli 2002 op: Rechter-plaatsvervanger van 26 mei 1998, maar NLRM 1999/2000 geeft op: rechter rechtbank Den Haag 1 september 1999. Dat klopt niet.
Vermelding "Geen nevenbetrekkingen bekend" op rechtspraak.nl juli 2002 is erg dubbelzinnig. Niet bekend wil niet zeggen dat er geen nevenfuncties bestaan.

VEEN E.M. van ; Mw.
Advocaat bij Degenaar Groeskamp Hoogendam ; beëdiging 2003
Postbus 3008 , 4200 EA Gorinchem
Tel 0183-631033 , fax 0183-660253
vanveen@dghadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEEN E.S. van , geboren 09-04-1963
INFO
Woonplaats Amsterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VEEN F. van der
NLRM 71
Raad Hoog Militair Gerechtshof 1 mrt 1961

VEEN G. van der ; Mw.
Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beëdiging 1989
geelkerken@tref.nl
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
Tel 071-5124443 , fax 071-5120481
gl.leiden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2002]
Niet meer in [vademecum advocatuur 2003]

VEEN G.
Advocaat bij Dietvorst & Te Braake ; beëdiging 13-12-1995
Postbus 380 , 4460 AT Goes
Tel 0113-212002 , fax 0113-212908
dietvorstentebraake@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
dietvorstentebraake@planet.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
[vademecum advocatuur 2004]

VEEN G.A. van der
Advocaat bij Van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1997
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
gvanderveen@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEEN G.B.J. vd. , Gerben ; Dhr.
Bankdirecteur N.M.B. te Weert
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Weert

VEEN H. van
Advocaat bij Van Veen & Van den Brink ; beëdiging 1987
Museumlaan 7 , 3581 HK Utrecht
vebriadv@worldaccess.nl

VEEN H.D. van der , Helene ; Mw.
Hoofd in- en externe betrekkingen Rijkswaterstaat Directie NoordHolland Toekanweg 7 Haarlem
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

VEEN H.G. van , geboren aug 1964 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 3 juli 1998

VEEN H.J.
Advocaat bij Adv. kantoor De Leon ; beëdiging 1992
Postbus 33 , 3760 AA Soest
Advocaat bij Louwerse. Van der Velde & Van Boom ; beëdiging 1992
Postbus 13273 , 3507 LG Utrecht
Tel 030-2733122 , fax 030-2735311
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VEEN H.P. van der
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 1987
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
hp.veen@dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEEN J. van der
Notaris te Dordrecht , arrondissement Dordrecht
Postbus 1005.3300 BA Dordrecht
Johan de Wittstraat 33 3311 KG Dordrecht
Lid Raad van Toezicht NVM te Dordrecht
[bron: Commissie NMV]

VEEN J.A.A.M. van , geboren jun 1953
NLRM 95 96 97 98 99/00
Hoofd Stafbureau Directie Landbouw, Natuurbeheer en Openluchtrecreatie
Gerechtsauditeur rechtbank Assen 1 nov 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 1 nov 1994
Rechter rechtbank Assen 3 okt 1995
NU
Assen rechter
TEVENS
Geen bijbanen
20 feb 1996

VEEN J.H. van der , geboren jul 1926
NLRM 80 87 90
Gemeentesecretaris respectievelijk te Gransbergen, Delft en Wassenaar 1945
Werkzaam Vereniging van Nederlandse Gemeenten, II.hoofdadministrateur 1 feb 1964
Plaatsvervangend Lid Centrale Raad van Beroep 9 sep 1974
Lid Centrale Raad van Beroep 29 dec 1976
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep 14 feb 1985

VEEN J.H. van der
NLRM 94 95 96
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jan 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Hulkenberg Van der Veen ; beëdiging 1977
Advocaat bij Hulkenberg Van der Veen advocaten
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
vanderveen@hulklaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij FORT Advocaten
vanderveen@fortadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2002]
Niet meer in [vademecum advocatuur 2003]

VEEN J.N. van , geboren sep 1919
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Amsterdam 1943
Adjunct-commies parket Procureur Generaal Curaçao nov 1947
Adjunct-commies parket Officier van Justitie tevens waarnemend substituut-Officier van Justitie
Aruba feb 1948
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 17 jul 1952
Rechter rechtbank Amsterdam 21 feb 1963
Raadsheer Hof Amsterdam 23 nov 1964
Vice-president Hof Amsterdam 19 jul 1974
President Hof Amsterdam 20 mrt 1979

VEEN J.Ph. van der
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 21937 , 3001 AX Rotterdam
Advocaat bij Schaap & Partners
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2770300 , fax 010-2770423
vanderveen@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VEEN L. van
Notaris te Nederlek, arrondissement Den Haag
Postbus 2524 , 2940 AA Lekkerkerk

VEEN L.J. van der ; Mw.
Advocaat bij Rijpkema & Miedema ; beëdiging 1994
Postbus 1586 , 9701 BN Groningen
Tel 050-3185286 , fax 050-3138296
rijpkema.miedema@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rijpkema Van der Veen Av advocaten & Mediators
info@rvdv-advocaten.nl
www.rvdv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEEN M. van der
Advocaat bij Dijks Leijssen advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 76 , 7500 AB Enschede
Tel 053-4335466 , fax 453-4331001
vanderveen@dijksleijssen.nl
www.dijksleijssen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEEN M.J. van der
Advocaat bij Van der Veen advocatenkantoor ; beëdiging 1984
Postbus 80 , 3330 AB Zwijndrecht
veenlaw@worldaccess.nl
Advocaat bij Postbus 1218 , 2001 BE Haarlem
Tel 023 5428550 , fax 023-5340497
mr.vander.veen@12move.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mr.vander.veen@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEEN Zie BIJKER - VEEN M.M. , geboren jan 1967 ; Mw.

VEEN M.R. van der
Advocaat bij Hoekman & Van buursen advocaten
Postbus 77 ; beëdiging 2001
9500 AB Stadskanaal
Tel 0599-616000 , fax 0599-619075
hoek@bart.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEEN M.W. van der , geboren apr 1961 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 1 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 30 mrt 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 1 apr 1992
Rechter rechtbank Groningen 6 aug 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 1 okt 1995
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen

VEEN N. , van der
Notaris te Zaandam , gem. Zaanstad , arrondissement Haarlem
Postbus 1100 , 1500 AC Zaandam

VEEN N. van , geboren aug 1917
NLRM 71 80 87
Advocaat en procureur Leiden
Adjunct-secretaris tribunaal Almelo 2 nov 1945 tot 1 feb 1947
Ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 16 nov 1946
Substituut-officier van Justitie arrondissement Almelo 18 dec 1956
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Almelo 1 okt 1972
Rechter rechtbank Almelo 11 dec 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 5 jul 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 19 mrt 1986

VEEN N.C. van
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1994
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam

VEEN N.L. van der
Advocaat bij Remmelink advocaten ; beëdiging 1952
Postbus 348 , 7000 AH Doetinchem
Tel 0314 372311 , fax 0314 333947
remmelinkadvoc@tref.nl

VEEN O.C.W. van der , geboren feb 1950 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 jul 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 9 jan 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 30 jan 1986
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 15 nov 1991
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 jan 1997
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-05-2003
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid van de Rotary
Geen opgave van bijbanen okt 97
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter egalisatiefonds kunstijsbaan te Haarlem van 01-01-2002
Lid algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland/Paswerkbedrijven van 01-01-2002
Voorzitter kamer beroep- en bezwaarschriften in bouw- en monumentenzaken van de gemeente Haarlem te Haarlem van 01-01-1998
Lid gemeenteraad Haarlem te Haarlem van 01-01-1998

VEEN P.E. van der , geboren jul 1967 ; Mw. Drs.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 okt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 9 december 1998
Rechter Rechtbank Den Haag van 20-03-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Abeln c.s. advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-6641081 , fax 020-6626818
abeln@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Echt advocaat af of niet.

VEEN P.J.M.
NLRM 71 80 87 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 26 jul 1963
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 2 okt 1975

VEEN R. van
Advocaat bij Van Veen advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 1012 , 3160 AE Rhoon
Tel 010-5019938 , fax 010-5014270
vanveen@igr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VEEN R. van der , geboren okt 1922
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Advocaat en Procureur Den Haag 1 jun 1949
Werkzaam bedrijfsleven 1 okt 1953
Advocaat en Procureur Den Haag 11 jun 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mei 1966
Raadsheer Hof Den Haag 28 okt 1976
Vice-president Hof Den Haag 1 mei 1986

VEEN R. van , Roel ; Dhr.
Comm. man. Brunel Legal Cons.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel IJsselstein

VEEN Zie TERWEE - Van VEEN en IJLAND-van VEEN R.P. van , geboren jul 1942 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1971
Advocaat en Procureur te Bussum 1972
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam 7 nov 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 28 jun 1985
Raadsheer Hof Amsterdam 1 dec 1989
NU Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS
Plaatsvervangend secretaris van de Raad van Beroep van het NIVRA
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Lid Bestuur St. Lucas Andreas Ziekenhuis. Van 1-1-1996 tot 31-12-1999
2. Plaatsvervangend secretaris Raad van Beroep van het NIVRA. Van 1-7-1987 tot 1-9-1999
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland

VEEN R.W.J. van , geboren aug 1958 ; Drs.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Juridisch adviseur bij de Westelijke Accountantskantoren
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 11 apr 1994
Rechter rechtbank Breda 1 feb 1995
NU
Breda rechter
TEVENS
Lid commissie voor de BB-schriften gemeente Den Bosch
19 mrt 1997

VEEN S.J. van der ; Mw.
Advocaat bij Rollingswier Breuker Blokzijl & Lettinga ; beëdiging 2002
Postbus 96 , 9700 AB Groningen
Tel 050-3141512 , fax 050-3 141513
vanderveen@rbbl.nl
www.rbbl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEEN T.J. van , geboren feb 1951 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 12 jun 1986
NU
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Ede/Barneveld ; kantoor Van Veen advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 442 , 6710 BK Ede
Tel 0318-687878 , fax 0318-652021
tjvv@vanveen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0318-687878 , fax 0318-687868
tjvv@vanveen.com
www.vanveen.com
[vademecum advocatuur 2004]
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Rechtsgeschiedenis
Hoogleraar rechtsgeschiedenis
TEVENS
Lid van de Rotary
Voorzitter beroepscommissie woonruimteverdeling gemeente Ede
02 jul 1997
INFO
Privé adres: Heemsteedse Dreef 156 , 2102 KR Heemstede , Tel. 023 5292898

VEEN T.M.L. , geboren september 1964 ; Mw. Drs.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 16 oktober 1999

VEEN Th.L. van der
Advocaat bij Zaadmarkt 104 , 7201 DE Zutphen ; beëdiging 1952
Tel 0575-514835 , fax
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VEEN Th.W. van . ; Prof. Dr.
NLRM 71 80 87
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen is nov 1968
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 26 jan 1979

VEEN Tj. van
Advocaat bij Van Veen advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 442 , 67 10 BK Ede

VEEN W. ten
Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beëdiging 1998
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
Tel 071-5124443 , fax 071-5120481
gl.leiden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
William.ten.veen@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VEEN W. van , geboren jul 1949
NLRM 80 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 mrt 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 6 nov 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 jan 1980
Rechter rechtbank Rotterdam 13 feb 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 30 okt 1984
Kantonrechter Delft 2 jul 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 21 aug 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 8 jul 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Rotterdam 23 apr 1996
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Delft kantonrechter-plaatsvervanger
Rotterdam coördinerend Vice-President
TEVENS
Lid van de Rotary
Medewerker tijdschrift Nederlandse Jurisprudentie te Delft
Lid commissie van Beroep betaald Voetbal van de KNVB te Zeist
Lid Bestuur van de Vereniging voor voortgezet protestants christelijk onderwijs
VLD Delft
Voorzitter stichting Aad Tas te Nootdorp
Plaatsvervangend Voorzitter van de commissie voor de geschillen van de technische
universiteit Delft
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
08 jan 1997

VEEN W.A. van
Advocaat bij Coöperatief Advokatenkantoor Oudenoord Utrecht ; beëdiging 1974
Postbus 8564 , 3503 RN Utrecht
Advocaat bij Frederik Hendrikstraat 18 , 3583 VM Utrecht
Tel 030-2513948 , fax 030-2515730
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wout van Veen advocaten
wout@woutvanveenadvocaten.nl
www.woutvanveenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEEN W.H.F. van
Advocaat bij Van Veen advocaten ; beëdiging 1967
Advocaat bij Van Veen Noppen & De Vries advocaten en Mediators
Postbus 3004 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3514916 , fax 026-3511873
[vademecum advocatuur 2001]
Vosdijk 2 , 6824 BB Arnhem
info@noveenmediation.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEENDIJK J.R.F.
Advocaat bij Ludwig & Van Dam ; beëdiging 1997
Koningin Emmaplein 7 , 3016 AA Rotterdam
Tel 010-2415777 , fax 010-2415770
lvd@ludwig-vandam.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VEENEMA P. , geboren 1955 ; Drs.
Directeur Schuttersveld N.V., Managersent Consultant Krekel van der Woerd Wouterse.

VEENENDAAL C.J.M. van
Advocaat bij Van Veenendaal c.s. advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 354 , 4100 AJ Culemborg
Tel 0345-516075 , fax 0345-516170
c.van.veenendaal@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VEENENDAAL E. van ; Mw.
Advocaat bij Rijsterborgh c.s. ; beëdiging 1995
Postbus 960 , 3160 AD Rhoon
Tel 010-5019911 , fax 010-5017602
rijsterb@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 1041 , 3180 AA ROZENBURG
Tel 0181-290500 , fax 0181-290095
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht
Specialismen: arbeid, strafrecht, sociale zekerheid, seksueel geweld

VEENENDAAL J. , Hans ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Amersfoort
Belastingadviseur

VEENENDAAL N. ; Mw.
Advocaat bij Engelsma & Korvinus ; beëdiging 1996
Stadhouderskade 34-35 , 1071 ZD Amsterdam
Advocaat bij Korvinus & Knoops advocaten
Emmalaan 23 , 1075 AT Amsterdam
Tel 020-6797929 , fax 020-6026600
info@korvinus-knoopsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Korvinus Abeln advocaten
info@ka-advocaten.nl
www.ka-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEENENDAAL P.D. , geboren jun 1948 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Chef Algemene Juridische Vraagstukken bij de A.N.W.B./ Hoofd van de Juridische Afdeling
ANWB
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 10 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 14 feb 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 mei 1994
Rechter rechtbank Rotterdam 16 jan 1995
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-01-2001
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Lid commissie van Toezicht Forensisch Centrum Teylingereind te Sassenheim van 01-09-2001

VEENENDAAL R. , geboren aug 1949
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat te Leiden en Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 11 feb 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 24 apr 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 24 apr 1991
Kantonrechter Rotterdam 9 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 dec 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 11 mei 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 11 mei 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 11 mei 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 11 roei 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 2 mei 1994
Vice-president Rechtbank Rotterdam van 01-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Rotterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid adviescommissie voor Vreemdelingenzaken te Den Haag, sedert 01 jan 1994 Voorzitter
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid
Voorzitter centrale commissie van Beroep als bedoeld in de klachtenreglementen van de Raden voor
Rechtsbijstand
Vice-Voorzitter Stichting Steinmetz Accommodaties te Den Haag
Juridisch adviseur van het Bestuur van de afdeling van de
Federatie Ouderverenigingen voor Verstandelijk Gehandicapten te Den Haag
Lid Klachtencommissie van de Stichting Schroeder van der Kolk te Den Haag
TEVENS [juni 2003]
Klachtencommissie voor clienten en vertegenwoordigers Het Westerhonk / De Compaan Stichting De Compaan te Den Haag van 01-01-1997
Lid bestuur stichting Het Buitenhof te Den Haag van 01-02-2000
Plaatsvervangend KroonLid Hof van Discipline als bedoeld in de advocatenwet van 01-01-2003 Plaatsvervangend Lid Kamer van Toezicht over Notarissen en Kandidaat-notarissen te Rotterdam van 01-06-2002
Vice-Voorzitter Klachtencommissie Huisartsenzorg voor de regio Rotterdam en Zuid-Holland Zuid van 01-02-2003
Vice-Voorzitter Klachtencommissie Huisartsenzorg regio Rotterdam en Holland-Zuid van 01-02-2003
Lid Voorzitter subcommissie Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken te Den Haag van 01-03-1992 tot 01-04-2001
Lid van de raad van toezicht Stichting Steinmetz Zorg en Onderwijs te Den Haag van 01-01-1985 tot 29-10-2002

VEENHOF F.J.P. , geboren mei 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 sep 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 18 dec 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 18 dec 1985
Rechter rechtbank Alkmaar 10 mrt 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 7 okt 1991
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1992
Rechter rechtbank Alkmaar 1 aug 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 18 apr 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 18 apr 1997
Kantonrechter Haarlem 10 maart 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 10 maart 1998
NU
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter
Haarlem rechter hoofdfunctie
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger 97
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger 97

VEENHOF - WIESMAN H.G.M. ; Mw.
Economie 1971 , Rechten 1975
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem

VEENHOVEN A. , geboren jan 1913
NLRM 71
Advocaat en procureur Groningen 15 feb 1941
Waarnemend griffier kantongerecht Groningen 14 jan 1942
Substituut-griffier kantongerecht Groningen 27 mei 1943
Substituut-griffier bijzonder Hof Leeuwarden 10 sep 1945 tot 1 jul 1949
Griffier kantongerecht Middelburg 10 aug 1951
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 26 feb 1952
Kantonrechter Emmen 9 jan 1956
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 12 dec 1966
Kantonrechter Middelburg 18 okt 1967
Opdracht kantonrechter werkzaam Zierikzee
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen en Oostburg 15 jan 1968

VEENHOVEN P.
Advocaat bij Postbus 10285 , 1301 AG Almere ; beëdiging 1991
Tel 036-5346464 , fax 036-5346503
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VEENHUIJZEN M.J. ; Mw.
Advocaat bij Maaldrink Vermeulen Grooss ; beëdiging 2000
Wassenaarseweg 20 , Gebouw Cultura , 2596 CH Den Haag
Tel 070-3469646 , fax 070-3560490
mv@mvg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
m.j.veenhuijzen@mvg.nl
www.mvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEENHUIS J.W. ; Mw.
Advocaat bij De Bliek c.s. ; beëdiging 1994
Postbus 30 , 3000 AA Rotterdam

VEENHUYS J.B.M.
Stichting Leerplanontwikkeling - SLO
Directie / Management ; interim-manager

VEENHUYSEN R.J.
Advocaat bij Paulussen advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 131 , 6200 AC Maastricht
Tel 043-3216640 , fax 043-3254301
r.veenhuysen@paulussen.nl
www.paulussen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEENINGEN J.C.
Advocaat bij Banning Van Kemenade & Holland ; beëdiging 1994
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Advocaat bij NIB Capital Bank NV ; beëdiging 1994 en 2002
Postbus 380 , 2501 BH Den Haag
Tel 070-3425425 , fax 070-3425289
jan.veeningen@nibcapital.com
www.nibcapital.com
[vademecum advocatuur 2004]

VEENIS J.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 119 , 1440 AC Purmerend
Tel 0299-435222 , fax 0299-438371
jv@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 2380 , 1620 EJ Hoorn
Tel 0229287000 , fax 0229-287050
j.veenis@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]

VEENLAND J.G. , Jan ; Dhr.
Dir. Secretaris PTT Telecom. Distr. Utrecht
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Zeist

VEENSTRA A. ; Mw.
Advocaat bij Grollé advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 346 , 7900 AH Hoogeveen
Tel 0528-232303 , fax 0528-234510
a.grolle@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VEENSTRA A.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 19 mrt 1947

VEENSTRA G. , geboren mrt 1959
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Groningen 1 nov 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 30 okt 1989
Rechter rechtbank Groningen 27 jul 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 14 aug 1997
NU
Groningen rechter
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie Jeugdhulpverlening provincie Groningen
Lid sectiebestuur sectie rechters van de NVvR
Voorzitter vereniging Prot.Chr Basisonderwijs in de gemeente Leek bevoegd gezag van
3 basisscholen in Leek/Tolbert
30 jan 1997

VEENSTRA H.A.

VEENSTRA J. , geboren aug 1909
NLRM 71
Werkzaam Verzekeringsmij. te Amsterdam 20 mrt 1937
Werkzaam Sociale Verzekeringsbank, II.referendaris 1 dec 1945
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Groningen 24 dec 1957
Voorzitter Raad van Beroep Groningen 15 mrt 1969

VEENSTRA K.I.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2001
Postbus 7541070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
klaasjan.veenstra@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

VEENSTRA L. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Nijmegen ; beëdiging 2003
Postbus 1111 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3828611 , fax 024-3828628
I.veenstra@nijmegen.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEENSTRA - JANSSEN L.M. ; Mw.
Rechten 1983
Zorgver. RZR
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem

VEENSTRA M.
NLRM
Assen raio
TEVENS
Geen bijbanen
jul 1997

VEENSTRA M.A.F. , geboren jul 1970 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Assen 1 okt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 11 maart 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Dorhout c.s. advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1658 , 9701 BR Groningen
Tel OSO-3140640 , fax OSO-3144672
[vademecum advocatuur 2001]

VEENSTRA VERZIJDEN M.L. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 2000
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121050 , fax 030-2121158
m.veenstra@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Tel 030-2121655 , fax 030-2121158
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEENSTRA S.
Advocaat bij Boonstra kademakers ; beëdiging 2001
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
Tel 058-2122444 , fax 058-2133666
s.veenstra@boonrade.nl
www.boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEENSTRA W.A.
Advocaat bij Alderse Baas c.s. ; beëdiging 1980
Postbus 120 , 8500 AC Joure
Tel 0513-415655 , fax 0513-415696
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Alderse Baas advocaten
wveenstra@afdersebaas.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEENTRA G. , geboren maart 1959
Raio rechtbank Groningen 1 november 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 30 oktober 1989
Rechter rechtbank Groningen 27 juli 1991
arrondissement Officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 14 augustus 1997

VEER A.J. de , geboren mei 1961 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 18 sep 1984
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 27 aug 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 19 dec 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 feb 1995
NU
Breda parket

VEER B.A. van der ; Mw.
Advocaat bij Van den Bout & Ten Hoopen ; beëdiging 1999
Postbus 50 , 2270 AB Voorburg
Tel 070-3870008 , fax 070 3874382
advoboho@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VEER C.G. ter , geboren aug 1961 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 sep 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 15 aug 1991
Rechter rechtbank Dordrecht 17 aug 1992
Vice-President rechtbank Dordrecht 16 december 1998
NU
Dordrecht rechter
TEVENS
Geen bijbanen
jul 1997

VEER C.M. van der
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 2002
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-4005100 , fax 010-4005111
cm.van.der.veer@kneppelhout.nl
www.kneppelhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEER E.L.M. van der ; Mw.
Advocaat bij Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1995
akd.rotterdam@pi.net
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1995
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249224 , fax 010-4140294
elvanderveer@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VEER G.J. van der ; Mw.
Advocaat bij Van der Veer advocatenkantoor ; beëdiging 1986
Emilie Wertheimlaan 13 , 5626 GN Eindhoven
Advocaat bij Van der Veer advocaten ; beëdiging 1986
Grote Akkerstraat 22 , 7941 BB Meppel
Tel 0522-242573 , fax 0522-242596
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VEER H. van 't , geboren jun 1917 ; Dr.
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 27 jul 1946
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 25 aug 1948
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 18 dec 1956
Officier van Justitie arrondissement Den Haag 12 nov 1964

VEER J.H. van der
Advocaat bij Jacobs Kranenburg advocaten ; beëdiging 1972
Postbus 3750 , 7500 DT Enschede
Postbus 320 , 7600 AH Almelo
Tel 0546-535565 , fax 0546-816014
info@jacobskranenburg.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VEER - SNIJDERS J.W. van der ; Mw.
Rechten 1996
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar

VEER - VERVOORT K.M. van't ; Mw.
Advocaat bij Verweel advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 285 , 3200 AG Spijkenisse
Advocaat bij Villapark 7-8 , 3051 BP Rotterdam
Tel 010-2181658 , fax 010-2181657
praktijk@vantveer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VEER L.C. van der
Advocaat bij Van der Veer advocatenkantoor ; beëdiging 1997
Emilie Wertheimlaan 13 , 5626 GN Eindhoven
Advocaat bij Van der Veer advocaten
Grote Akkerstraat 22 , 7941 BB Meppel
Tel 0522-242573 , fax 0522-242596
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VEERBEEK H.J.E.
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1990
PO.Box 721 , Willemstad Curaçao, NA
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/Andersen Legal
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
hermap.veerbeek@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NMB-Heller N.V. ; beëdiging 1990 en 2003
Postbus 3030 , 3980 DI Bunnik
Tel 036-6593193 , fax 030-6593560
nv@mail.nmb-heller.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEERKAMP R.
Advocaat bij advocatenkantoor Jap A Joe ; beëdiging 1979
Postbus 13244 , 3507 LE Utrecht
Tel 030-2331230 , fax 030-2319109
[vademecum advocatuur 2001]
japajoe@ision.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEERKAMP W.M. , geboren sep 1958
NLRM 95
Raio rechtbank Groningen 1 nov 1983
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 20 nov 1989
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 22 mrt 1991

VEERMAN A.E.
Advocaat bij Hardenberg & Heuzeveldt ; beëdiging 1993
van Nijenrodeweg 892 , 1081 BH Amsterdam
Tel 020-6440172 , fax 020-64644170
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1980 en 1993
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3584680
[.veerman@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VEERMAN D.M. , Danny ; Dhr.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Lenior ; beëdiging 1996
Postbus 119 , 1440 AC Purmerend
Advocaat bij De Toorenburcht advocaten
Kanaalkade 26c , 111 LP Alkmaar
Tel 072-5127900 , fax 072-5110036
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Raalte Kantoor
Apollolaan 83, 1077 AL Amsterdam
Tel 020-6644671 , fax 020-6643611
d.m.veennan@vanraalte-advocaten.nl
www.vanraalte-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Waterland

VEERMAN F.M.
Advocaat bij Van der Velden Moorlake advocaten ; beëdiging 1998
Burg. Stramanweg 102 Gebouw Londen , 1101 AA Amsterdam
Tel 020-6913219 , fax 020-6965641
leekadv@xs4arl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Tanger c.s. ; beëdiging 1998
Postbus 397 , 1970 Al IJmuiden
Tel 0255-547815 , fax 0255-511933
info@tanger.nl
www.tanger.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEERMAN G.J. ; Dr.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Wetgevingskwaliteitsbeleid, Raadadviseur

VEERMAN G.J.M. ; Mw.
Universitair docent bij Univ. van Amsterdam leerstoelgroep Encyclopedie. Afd. Metajuridica
Vondelstraat 69 IV , 1054 GG Amsterdam
tel 020 6850658
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: seksueel geveld
Specialismen: gezondheidsrecht

VEERMAN J.R.
Advocaat bij Marree & Dijxhoorn ; beëdiging 1993
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/Andersen Legal
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lovells
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533676 , fax 020-5533791
joost.veerman@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]

VEERMAN P.C.
Advocaat bij Schoute & Dik ; beëdiging 1990
Postbus 83032 , 1080 AA Amsterdam
schoute.dik.adv@tip.nl
Tel 020-6647046 , fax 020-6798662
veerman@schoute-dik.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schoutedik.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEERSEN J.A.C. van ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2003
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785403 , fax 020-5785836
pien.van.veersen@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VEERSMA M.W.S.
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V. ; beëdiging 1999
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561777 , fax 020-0561700
veersma.michiel@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VEGER L.C.H. , geboren nov 1928
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven 1952
Rechter-plaatsvervanger 24 sep 1969
Rechter rechtbank Amsterdam 11 dec 1970
Raadsheer Hof Amsterdam 24 feb 1978
Vice-President Hof Amsterdam 28 okt 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 sep 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 20 dec 1995
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger

VEGGEL E.P.M. van , Els , geboren nov 1946 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1969
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 11 jun 1982
NU
Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Derks , Star Busmann , Hanotiau ; beëdiging 1987
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85259 , 3508 AG Utrecht
tel 030-2121745 , fax 030-2121145
e.vanveggel@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 1977 en 1987
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121745 , fax 030-2121372
e.vanveggel@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter commissie Beroep en Bezwaarschriften van de gemeente Vlist en gemeente Buren.
Onder-Voorzitter van de afdeling Geldermalsen van de VVD
Lid van de Stichting Digitale Stad Utrecht
Voorzitter van de Commissie IT (Information Technology) van de NOvA
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
Lid van SVN-deelnetwerk Rivierenland
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

VEGGEL J.M.F.X. van , geboren 1941
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 8 sep 1977
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam, Lid maatschap ; kantoor Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1969
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460135 , fax 020-5460707
hans.vanveggel@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Vennoot Stibbe Simont Monahan Duhot, Commissaris ENDEMOL Entertainment Holding N.V., Commissaris HYPSOS Group B.V. ; oud-functie: Commissaris ENDEMOL Entertainment B.V.
Lid Algemene Raad Nederlandse Orde van advocaten ; portefeuille Marktbeleid
Lid Bestuur Kircheizer Stichting Ombudsman & Democratie
Voorzitter Commissie IT (Information Technology) van de NOvA

VEGHEL A.M.F. van
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1999
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
f.vanveghel@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEGT A.J. van der
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2003
Postbus 3267 , 3502 GG Utrecht
Tel 030-2995555 , fax 030-2995506
avandervegt@akd.nl
wwwakd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEGT A.M. van der , geboren 27-07-1943
INFO
Woonplaats Blaricum
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VEGT A.W. van der
Ministerie van Financiën, Commissies en Raden, Adviescommissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen, Lid (FI)

VEGT G.M. van der , geboren dec 1942
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 96 97 98 99/00
Griffier arrondissementsrechtbank Arnhem 1 okt 1982
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 19 apr 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 17 jun 1991
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 1 feb 1995
NU
Arnhem parket
TEVENS
Lid van de Rotary
Geen opgave van bijbanen gevonden okt 1997

VEGT J.M. van der , geboren jun 1964 ; Mw.
NLRM 92 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hoge Raad der Nederlanden 14 jan 1992
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 apr 1994
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur

VEGT - HAVEMAN Zie HAVEMAN , M.J. M.J. , geboren jan 1946 , Marian ; Mw.

VEGT N. van der ; Mw.
Advocaat bij Mr. G.J.Boven Kantoor ; beëdiging 1995
Postbus 175 , 3830 AD Leusden
Advocaat bij Van Santbrink Van Waart
Postbus 180 , 1400 AD Bussum
Tel 035-691711 , fax 035-6915364
[vademecum advocatuur 2001]
info@vansantbrinkvanwaart.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEGT S. van der
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1999
Postbus 210 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-583758 , fax 0575-583737
s.vandervegt@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij de Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 236 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-516340 , fax 0575-517080
vandervegt@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEGTE B.J. van der
Lid Raad van Bestuur NIB Capital Bank N.V.

VEGTER B.J. ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling IV [SAL 2003]

VEGTER B.J. , geboren jan 1962 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 13 aug 1990

VEGTER H.
Advocaat bij Wiggers advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 340 , 7200 AH Zutphen

VEGTER H.C.
Advocaat bij de Koningh advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 1005 , 3600 BA Maarssen
Tel 0346-550270 , fax 0346-550695
info@dekoningh-advocaten.nl
www.dekoningh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEGTER - FIETEN Zie FIETEN , J.G. J.G.

VEGTER J.H.
Advocaat bij Bosselaar & Strengers ; beëdiging 1978
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347234 , fax 030-2347272
j.vegter@bs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.bs- advocaten-nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEGTER M.S.A. ; Mw. drs
Onderzoekster bij Vrije Universiteit Vakgroep Privaatrecht, km nr. 7a.3
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
tel 020 4446295 , fax 020 4446300
m.s.a.vegter@rechten.vu.nl
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1993
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Beëdiging 1993 en 2002
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506838 , fax 020-5506938
marlies.vegter@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep:
Specialismen: arbeid, eg-recht, gelijke behandeling, pensioen

VEGTER P.C. , geboren aug 1953 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoofddocent Katholieke Universiteit Nijmegen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 11 okt 1986
Rechter rechtbank Arnhem 31 mei 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1997
Raadsheer Hof Arnhem 1 apr 1997 volgens NLRM (of waarschijnlijhk fout: 01 jan 1991 volgens rechtspraak.nl juli 2002)
Vice-president Gerechtshof Arnhem 01-09-2002
Raadsheer Hof Arnhem 1 apr 1997
NU Arnhem Hof Vice-President
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Nijmegen
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612301 , fax. 024 3616145
Hoogleraar penitentiair recht van 01-01-1998 tot 31-12-2006 (vanwege de Stichting Nijmeegs Universiteits Fonds)
TEVENS
Lid Centrale Raad voor Strafrechttoepassing
Voorzitter Klachtencommissie Bureau Slachtofferhulp Arnhem/West Veluwezoom
Docent KU Nijmegen 16 feb 1998
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie
TEVENS [december 2002]
Voorzitter klachtencommissie Rechtsbijstand asielzaken Arnhem 01-01-1993
Voorzitter klachtencommissie slachtofferhulp Bureaus Slachtofferhulp in de provincies Gelderland en Utrecht Arnhem 01-01-1993
Lid Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 'Den Haag van 01-01-1991 tot 31-12-2000 TEVENS [juni 2002]
Lid Centrale Raad voor strafrechtstoepassing
Voorzitter klachtencommissie slachtofferhulp
Bijzonder hoogleraar penitentiair recht Katholieke Universiteit Nijmegen
Voorzitter klachtencommissie rechtsbijstand asielzaken
TEVENS [februari 2003]
Voorzitter klachtencommissie Rechtsbijstand asielzaken te Arnhem vanaf 01-01-1993
Voorzitter klachtencommissie slachtofferhulp Bureaus Slachtofferhulp in de provincies Gelderland en Utrecht te Arnhem vanaf 01-01-1993 en te Nijmegen vanaf 01-01-1998
Lid Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming te 'Den Haag vanaf 01-01-1991 tot 31-12-2007
@OPM
de voor Raadsheer Hof Arnhem op rechtspraak.nl opgegeven datum van 1 januari 1991 is vrijwel zeker fout.
INFO
Privé adres: Reestraat 13, 6513 JJ Nijmegen, Tel. 024 3540372 of 3612494 of 3612185

VEGTER R.A.
Notaris te Middelburg, arrondissement Middelburg
Postbus 245 , 4330 AE Middelburg

VEHMEIJER E.R.M. , geboren sep 1946 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 okt 1992
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Ontslag 01 jan 1997
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Trenité Van Doorne ; beëdiging 1979
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne
amsterdam@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

VELD G.J. in 't
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1996
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460006 , fax 020-5460123
gijs.intveld@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5460483 , fax 020-5460813
gijs.intveld@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

VELD J. in 't, geboren apr 1928
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Zwolle
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 25 feb 1978
Raadsheer Hof Arnhem 6 aug 1993
NU Arnhem Hof Raadsheer
TEVENS
Lid van de Rotary
Vice-Voorzitter Centrale Raad van Beroep van de NVM
Buitengewoon Lid raad voor Arbitrage van de bouwbedrijven Ned
Lid Commissie van Beroep op de naleving erecode in het bouwbedrijf
2e plaatsvervangend-Voorzitter Arbitrage Commissies contracten slachtkuikens en contracten
consumptie kippeneieren van het landbouwschap
Arbiter/bindend adviseur Ned. Arbitrage instituut te Rotterdam
Plaatsvervangend Voorzitter scheidsgerecht notarissen
feb 1997
TEVENS [juni 2002]
Vice-Voorzitter Centrale Raad van Beroep van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM)
Buitengewoon Lid Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland
Lid van College van Beroep op de naleving van de Erecode in het Bouwbedrijf
Tweede plaatsvervangend Voorzitter Arbitragecommissies Contracten Slachtkuikens en Contracten
Consumptiekippeneieren van het Landbouwschap
Arbiter/bindend adviseur Nederlandse Arbitrage Instituut te Rotterdam
Plaatsvervangend Voorzitter Scheidsgerecht Notarissen
TEVENS [juli 2002]
Op rechtspraak.nl bij Hof Arnhem in juli 2002 niet meer vermeld.
NB OPM@
Hij staat nog vermeld in NLRM 1999/2000
Gezien zijn geboortedatum van april 1928 moet hij in 1998 gepensioeneerd zijn. Maar op rechtspraak.nl Hof Arnhem juni 2002 staat hij nog vermeld! De conclusie dringt zich op dat het Hof Arnhem meer dan vier jaar kan achterlopen.

VELD - MARREE L. in 't ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1971
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam

VELD R. in 't, geboren jul 1959 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Gemeenschappelijk Administratie Kantoor
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 okt 1995
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 7 augustus 1996
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 3 juli 1998
Rechter rechtbank Utrecht 28 januari 2000

VELD R.J. in 't ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2001
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
rosemarijn.in'tveld@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

VELD R.J. in 't , geboren 1942 ; Prof. Dr.
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Utrecht
De Utrechtse School
Admiraal Helfrichlaan 1 , 3527 KV Utrecht
tel 030 2913003 , fax 030 2923029
Hoogleraar Bestuurskunde
tel 030 3024921 , fax 030 3024922
veld@sioo.nl
Eerder vermeld als:
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hoogleraar Management van Openbaar Bestuur
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Afdeling De Utrechtse School
TEVENS
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Afdeling Politieke en Sociaal-Culturele Wetenschappen
O.Z. Achterburgwal 237
Afdeling Politicologie
Hoogleraar Organisatiekunde
tel 030 2967879 , fax 030 2967290
TEVENS
Decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
Bouwdecaan De Utrechtse School
Rector SILO
Voorzitter Raad voor het Milieu- en Natuuronderz. (RMNO)
Bijzonder hoogleraar Fac. der Politieke & Soc. Cult. Wetens. Universiteit van Amsterdam
Lid Bestuur Stichting Pensioenfonds ABP
Voorzitter Raad van Toezicht Archiefschool
Voorzitter Raad van Toezicht Informatie Beheer Groep
Commissaris IBM Nederland N.V
Voorzitter Colo
Prof. Dr. R.J. in 't Veld was onder meer hoogleraar bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, alsmede aan de universiteiten te Leiden en Rotterdam. Ook was hij directeur-generaal voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek op het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen in het derde kabinet-Lubbers en Lid van de Raad Verkeer en Waterstaat

VELD - LAKEMAN S.A. in 't ; Mw.
Advocaat bij Van Schoonboven In 't Veld ; beëdiging 1983
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-6796969 , fax 020-6764339
s.int.veld@vsiv.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VELDBUIZEN S.G.M. van
Advocaat bij Kroeze Israels advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 497 , 4100 AL Culemborg
Tel 0345-533481 , fax 0345-533418
info@kroezeisraels.nl
www.kroezeisraels.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDE - ter BEEK A.C. van de , geboren mrt 1948 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 11 mei 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 sep 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Rechter rechtbank Zwolle 15 apr 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 22 aug 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 22 aug 1996
NU
Zwolle rechter ; actief 97
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid oudercommissie en medezeggenschapsraad van het Chr College Nassau Veluwe te Harderwijk
okt 94

VELDE A.G. van de ; Mw.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
vdvelde@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]

VELDE D.W.C. van der , geboren mrt 1918
NLRM 71 80 87
Advocaat en procureur Dordrecht 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 17 jul 1950
Werkzaam verzekeringswezen te Rotterdam 1951
Werkzaam bedrijfsleven te Den Haag 1957
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 31 jul 1958
Werkzaam verzekeringswezen te Den Haag 1960
Kantonrechter Alphen aan den Rijn 28 apr 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft en Leiden 1 nov 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d.Rijn 5 jul 1982
Kantonrechter Den Haag 6 mei 1982

VELDE E.D. van de
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 11 mei 1944

VELDE I.J.W. vd ; Mw.
Rechten 1986
Bedrijfsjurist , Center Parcs nv
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam

VELDE J. van der ; UHD
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel. 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Publiekrecht
Hoogleraar staats- en bestuursrecht
tel 043 3883218 , fax 043 3884907
jacob.vandervelde@pubr.unimaas.nl

VELDE J.A.R. van DE
Advocaat bij advocatenkantoor Hendriks ; beëdiging 2002
Postbus 91 , 5750 AB Deurne
Tel 0493-321872 , fax 0493-313875
[vademecum advocatuur 2004]

VELDE K.R. van der , geboren nov 1957
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 apr 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Assen 8 jul 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 apr 1992
NU
Assen parket

VELDE Zie WILLEMSEN - Ten VELDE M. ten , geboren nov 1961 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93
Raio rechtbank Arnhem 1 sep 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jan 1993

VELDE M. van der ; UHD
Wageningen Universiteit
Departement Maatschappijwetenschappen
Leerstoelgroep Recht en Bestuur
Recht en Economie. EG-Recht
menno.vandervelde@alg.ar.wau.nl

VELDE R.A. van der
Advocaat bij Louwerse & Van der Velde ; beëdiging 1988
Advocaat bij Louwerse Van der Velde & Van Boom
Postbus 13273 , 3507 LG Utrecht
Tel 030-2733122 , fax 030-2735311
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VELDE S.J. van der
Advocaat bij Lexence N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-5736736 , fax 020-5736737
s.van.decvelde@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDE V.C. van der
Advocaat bij De Rooij advocaten ; beëdiging 1999
Plein 18-20 , 1354 LJ Almere-Haven
Tel 036-5470945 , fax 036-5470946
inez.rooij@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@derooijadvocaten.nl
www.derooi
advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDE W. van de
Advocaat bij Van Delft & Tummers advokaten ; beëdiging 2001
Postbus 637 , 6500 AP Nijmegen
Tel 024-3781621 fax 024-3781852
van.delft.tummers@12move.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDE W.R. van der
Advocaat bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1993
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214333 , fax 050-5258850
advocaten@plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Plas & Bossinade advocaten & Notarissen
vandervelde@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDEN A. van de ; Mw.
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2002
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517457 , fax 020-6267949
aster.vandevelden@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDEN A.W.A. van der
Notaris te Emmeloord , gem. NoordoostpoIder, arrondissement Zwolle
Postbus 246 , 8300 AE Emmeloord

VELDEN B.W.G. van der ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1997
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Höcker Rueb & Doeieman advocaten
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
vandervelden@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
brechje.vandervelden@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

VELDEN E.A.M. van der ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

VELDEN F.C.M. van der ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1999
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
f.vandervelden@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDEN F.J.A. van der , geboren dec 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21 dec 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 28 september 1998
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Vermogensrecht
1995-1996 Raadadviseur
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht
- Voorbereiding (ICER-V) , Lid (JU)
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Raadadviseur
TEVENS
Docent inleiding Islamitisch recht Universiteit Utrecht
Lid Bestuur Vereniging tot bestudering Recht van de Islam en het Midden-Oosten
Vice-Voorzitter Centraal en Hoofdstembureau Utrecht
Lid redactie Bijzondere Overeenkomsten Kluwer

VELDEN J.A.M. van der
Advocaat bij Van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1988
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2772777 , fax 010-4300582
jvandervelden@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
jvandervelden@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDEN J.E.A.M. van der ; Mw.
Advocaat bij Van Zandvoort advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 117 , 5340 AC Oss

VELDEN J.H. van der
Advocaat bij Wijn & Stael ; beëdiging 1989
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht
Tel 030-2333244 , fax 030-2341644
velden@wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2320800 Pax 030-2341644
vandervelden@wijnenstael.nl
www.wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDEN J.L.S. van der ; Mw.
Advocaat bij Vlaminckx & Sanders advocaten en notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 496 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3201920 , fax 077-3543884
j.vandervelden@vlsa.nl
www.vlaminckxsanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDEN J.W.P.M. van der
Advocaat bij Banning Van Kemenade & Holland ; beëdiging 1996
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2379694 , fax 040-2440273
j.vdvelden@hollandiaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771639 , fax 020-5771630
janwillem.vandervelden@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

VELDEN L. ten ; Mw. Drs.
Advocaat bij Stevens Thunnissen Vos ; beëdiging 2003
Postbus 11760 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3115000 , fax 070-3520669
l.ten.velden@stv-advocaten.nl
www.stv-advoEaten
nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDEN M. van
Advocaat bij Heukels & Middendorf ; beëdiging 1996
Postbus 668 , 2003 RR Haarlem

VELDEN M.G.J. van der ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2001
Louizalaan 240 , B-1050 Brussel , België
Tel 0032-25345376 , fax 0032-25345535
mvandervelden@akd.be
www.akd.be
[vademecum advocatuur 2004]

VELDEN P. van der , geboren 16-06-1960
Advocaat bij Koster Claassen & Smallegange ; beëdiging 1986
Postbus 408 , 3000 AK Rotterdam
KCS_Maritime_Law@compuserve.com
Advocaat bij Koster & Claassen
Postbus 754 , 3000 AT Rotterdam
Tel 010-4132180 , fax 010-4122125
law@kclaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Udink & De Jong
Alexanderstraat 3 , 2514 JL Den Haag
Tel 070-3110711 , fax 070-3110722
pvandervelden@ujlaw.nl
www.ujlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VELDEN P.A.L.M. van der , geboren sep 1935
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Nijmegen 13 sep 1962
Juridisch adviseur Ziekenfondswezen te Nijmegen 12 okt 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 2 feb 1970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 29 jan 1971
Rechter rechtbank Den Bosch 18 mei 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 27 nov 1975
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 12 feb 1976
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 29 dec 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 18 jun 1979
Raadsheer Hof Den Bosch 19 mei 1982
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 8 okt 1982
Vice-President Hof Den Bosch 26 sep 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 30 aug 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Vice-President
TEVENS
Lid bestuur Stichting Volksbelang 1895 particuliere sociale woningen Nijmegen
Lid bestuur Heilig Landstichting Bijbels Openlucht Museum Nijmegen
Curator bijzondere leerstoelen te Vught
Voorzitter Stichting Kern in Nood van het Oostpriesterhulp Nederland Den Bosch
Secretaris RK Instelling Sonnins Den Bosch
Lid Commissie van rechtmatigheidsberoep KU Nijmegen en Tilburg
Lid scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden van het RK kerkgenootschap in Ned.
Utrecht
Voorzitter Stichting Emmanuel Nederland Den Bosch
11 mrt 1997

VELDEN P.A.M. , Paul ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Eindhoven
Secretaris Ned. Chr. Werkgeversverbond

VELDEN R. van
Advocaat bij Duynstee & Partners ; beëdiging 1998
Postbus 289 , 6200 AG Maastricht
Tel 043-3250043 , fax 043-3253944
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Oss Van der Meijden Vermeer & Reitsma advocaten
Postbus 87 , 3840 AB Harderwijk
Tel 0341-417023 , fax 0341-419648
info@omvradvocaten.nl
www.omvradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDEN S.A. van der
Advocaat bij Van Mens & Wisselrok ; beëdiging 1998
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
Tel 030-2547947 , fax 030-2522552
vandervelden@vanmens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDEN W.G. van der ; UHD
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Rechtstheorie / Encyclopedie
Rechtsfilosofie en Rechtsencyclopedie
w.vandervelden@law.uu.nl

VELDHOEN G.V.M. ; Mw.
Advocaat bij Kalff Katz & Koedooder ; beëdiging 1997
Concertgebouwplein 29 , 1071 LM Amsterdam
Tel 020-6760780 , fax 020-6752764
gv@3k.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.3k.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDHOF D.A.H. ; Dhr.
Advocaat bij Olie & De Jonge advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 342 , 4460 AS Goes
Tel 0113-221100 , fax 0113-221120
oliedejonge@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 20-12-89
Olie & De Jonge advocaten
Frans den Hollanderlaan 25 , 4461 HL Goes
Postbus 342 , 4460 AS Goes
tel 0113-221100 , fax 0113-221120
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
oliedejonge@zeelandnet.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
veldhof@oliedejonge.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDHOF P.P.M.
Notaris te Hengelo , arrondissement Almelo
Kantoor Kamphuis Beunk Veldhof ; Hengelo (Ov)

VELDHOVEN B.J.M. , geboren 05-07-1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger lid. van Beroep voor het Bedrijfsleven 29 aug 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 13 sep 1994
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; eigenaar kantoor Veldhoven advocaten ; beëdiging 1970
Postbus 85852 , 2508 CN Den Haag
E-Mail: secretariaat@veldhovenadv.nl
Advocaat bij Veldhoven Van Oosten Urlus advocaten
Advocaat bij Steros Bisschop Meijburg & Co N.V.
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561777 , fax 020-6561700
veldhoven.bernard@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Veldhoven Ozinga advocaten
Koninginnegvacht 23 , 2514 AB Den Haag
Tel 070-4260090 , fax 070-4260077
veldhoven@oag.nl
www.veldhovenozinga.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de adviescommissie wetgeving ; administratief recht
Lid en Penningmeester Vereniging van Milieurecht advocaten
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

VELDHOVEN E.H. van ; Mw.
Advocaat bij Hekkelman Terbeggen & Rieter ; beëdiging 1996
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
HTR@bit.nl
Tel 026-3777186 , fax 026-3777222
eveldhoven@hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 1996 en 2003
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810810 , fax 024-3810820
www.hogevanden broek.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDHUIJSEN M.W.
Advocaat bij Van Santbrink Van Waart ; beëdiging 1991
Postbus 180 , 1400 AD Bussum
Tel 035-0917117 , fax 035-6915364
[vademecum advocatuur 2001]
info@vansantbrinkvanwaart.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDHUIJZEN - WENNEKERS D.R.M. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijnen ; beëdiging 1994
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 075-5256500 , fax 070-5142575
oveldhui jzen@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VELDHUIJZEN L.P.
Advocaat bij Veldhuijzen & Wijnveldt ; beëdiging 1978
Eusebiusplein 41 , 6811 HG Arnhem
Tel 026-4453583 , fax 026-3511508
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VELDHUIJZEN e.v. van SPRANG M.J. , geboren sep 1948 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 14 mei 1983
Rechter rechtbank Assen 1 feb 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 5 jul 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 5 jul 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 5 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
Rechter rechtbank Utrecht 25 aug 1993
Coördinerend vice-president rechtbank Utrecht 27 aug 1997
Vice-President rechtbank Utrecht 27 aug 1997
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 29 februari 2000
NU Utrecht Rechtbank Vice-President
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger [juni 2002, niet meer juli 2002]
TEVENS [juni 2002]
Geen nevenfuncties
TEVENS [juli 2002]
Niet meer vermeld op rechtspraak.nl
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven

VELDHUIJZEN M.L.
Advocaat / Partner bij Veldhuijzen & Schep advocaten ; beëdiging 1975
Advocaat bij Veldhuijzen Schep & Nuiten advocaten
Postbus 1080 , 3300 BB Dordrecht
Tel 078-6133966 , fax 078-6310938
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
mail@veldlaw.nl
www.veldhuijzen-schep-neiten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDHUIJZEN - WENNEKERS O.R.M. ; Mw.
Rechten 1975
Advocaat v Wijmen Nouwen advocaten
Advocaat bij Postbus 4714 , 4803 ES Breda ; beëdiging 1994
Advocaat bij Rassers advocaten en Notarissen
Postbus 3404 ; beëdiging 1976 en 1994
4800 DK Breda
Tel 076-5136136 , fax 076-5222552
veldhuijzen@rassers.nl
www.rassers.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda

VELDHUIJZEN van ZANTEN W. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
wzanten@houthoff.nl
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313474 , fax 020-4313382
w.vanzanten@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VELDHUIS A.J. te , Jan
VVD-fractie
Lid Tweede Kamer
mei 2000

VELDHUIS A.M. ; Mw.
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 348 , 7000 AH Doetinchem
Tel 0314-372311 , fax 0314-332147
veldhuls@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VELDHUIS G.P.
Advocaat bij Poelgeeststraat 17 , 2316 XK Leiden ; beëdiging 1985
Tel 071-5213250 , fax 071-5225748
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VELDHUIS I. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2002
Postbus 7541070 AK Amsterdam
Tel 020-6741750 , fax 020-6741882
inge.veldhuis@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

VELDHUIS J. , Jan ; Dhr.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Drachten
Advocaat

VELDHUIS - LAMPE J.I. ; Mw.
Advocaat bij Claassen Ruis Kornet & Geerdes ; beëdiging 2000
Postbus 574 , 5000 AN Zwolle
Tel 038-4556055 , fax 038.4556060
j.veldhuis@crkg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDHUIS J.J.
Advocaat bij Schram advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 300 , 9200 AH Drachten
Advocaat bij advocatenkantoor Veldhuis
Postbus 18 , 9218 ZJ Opeinde
Tel 0512-371119 , fax 0512-371106
j.j.veldhuis@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trip advocaten
Postbus 122 , 9200 AC Drachten
Tel 0512-582951 , fax 0512-582949
j.j.veldhuis@triplaw.nl
www.[nplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDHUIS M.H.J. , Mariëtte ; Mw.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Mathenesserlaan 239, 3021 HB Rotterdam
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Rotterdam.

VELDHUIS W.N.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 31 jul 1948

VELDHUISEN R. , geboren jun 1958
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur arrondissement Amsterdam (Huizen)
Raio rechtbank Haarlem 1 okt 1987
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 14 okt 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 okt 1992
Adv.-gen. ressortsparket Amsterdam. 1 oktober 1998
Raadsheer Hof Amsterdam 16 juli 1999
NU
Haarlem parket
Amsterdam Raadsheer Hof Amsterdam
TEVENS
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
Lid van de Tolkencommissie

VELDHUIZEN A.
Notaris te Amersfoort , arrondissement Utrecht
Kantoor Veldhuizen & Beens Notarissen ; Amersfoort

VELDHUIZEN D.G.
Advocaat bij Wille & Donker advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 357 , 2400 AJ Alphen a/d Rijn
Tel 0172-442417 , fax 0172-442028
info@willedonker.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kupperman Van der Wiel advocaten
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052042 , fax 020-3052067
d.veldhuizen@kupwiel.nl
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDHUIZEN - van ZANTEN E.K. , geboren jun 1969 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1december 1998

VELDHUIZEN H. , geboren mrt 1934
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 16 dec 1993
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Driebergen-R'burg ; kantoor Veldhuizen Van Voskuilen ; beëdiging 1983
Postbus 107 , 3970 AC Driebergen-R'burg
Tel 0343-532700 , fax 0343-518765
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Geen bijbanen
28 feb 1997

VELDHUIZEN J.K. van , Hans ; Dhr.
Coörd. Arb.voorwaarden Ministerie Justitie
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Gouda

VELDHUIZEN M.W.W.
Advocaat bij Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam ; beëdiging 2003
Tel 020-5517361 , fax 020-6267949
wibren.veldhuizen@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDHUIZEN S.G.M. van
Advocaat bij Kroeze Israëls advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 497 , 4100 AL Culemborg
Tel 0345-533481 , fax 0345-533418
infoC kroezeisraels.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VELDHUIZEN W.E. van ; Mw.
Advocaat bij advocatenkollektief Apeldoorn ; beëdiging 1983
Postbus 1313 , 7301 BN Apeldoorn
Tel 055-5411477 , fax 055-5416103
advokatenkollektief.apeldoorn@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij B & C advocaten
bc@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDHUYSEN M.M. ; Mw.
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 1994
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Advocaat bij Postbus 21 , 7440 AA Nijverdal
Tel , fax
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDHUYZEN van ZANTEN R.E.J. , geboren feb 1948
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 25 aug 1993
NU
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Is deze man misschien arts of familie van een arts?
Er schijnt te zijn een F.H. VELDHUYZEN, arts, Lid van de Raad van Toezicht op het
Schadeverzekeringsbedrijf.
TEVENS
Lid Bestuur Vereniging Dorpsbelang Goutum
Voorzitter Stichting Ritske Boelema Gasthuis
Administrateur Lid Bestuur Stichting Tot een weldadig einde
Voorzitter vocationaal commissie rotaryclub Oldehave
Lid Bestuur Verpleeghuis Stellinghave te Oosterwolde
Lid Bestuur Groote Sociëteit te Leeuwarden

VELDHUYZEN W.R.
Lid Raad van Toezicht Verzekeringen (info november 2000)
Adviseur Verenigingskamers van Koophandel en Fabrieken
TEVENS
Lis Algemeen Bestuur "Nederlnds Arbitrage Insituut" [november 1999]

VELDINK D.
Notaris te Meppel, arrondissement Assen
Kantoor Veldink & Swart Notarissen ; Meppel

VELDJESGRAAF E.J.
Notaris te Woudenberg, arrondissement Utrecht
Postbus 22 , 3930 EA Woudenberg

VELDJESGRAAF W.M.
Advocaat bij Riedstra Tuinman Sleijfer ; beëdiging 1993
Postbus 851 , 8901 BR Leeuwarden
Tel 058-2121075 , fax 058-2120449
rtsadvoc@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Tuinman Sleijfer advocaten
advoc@tuinmansleijfer.nl
www.tuinmansleijfer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDKAMP G.
Notaris te Hoogezand , gem. Hoogezand-Sappermeer , arrondissement Groningen
Postbus 31 , 9600 AA Hoogezand

VELDKAMP J.J.
Notaris te Borger-Odoorn , arrondissement Drenthe
Kantoor Kooi, Van der & Veldkamp ; Borger-Odoorn

VELDKAMP J.M. ; Mw.
Advocaat bij Rassers Jacobs & Spiegel ; beëdiging 1992
Advocaat bij Rassers Jacobs & Spiegel advocaten
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076-5224381 , fax 076-5222552
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240052
julia.veldkamp@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

VELDMAAT - WANSINK A.H. , geboren maart 1943 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 2 november 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Goppel,Brons,Schlingemann,Veldmaat advocaten te Haarlem ; beëdiging 1984
Postbus 92 , 2000 AB Haarlem
Goppel,Kaas Veldmaat & vd Stam advocaten Haarlem tel 023-5318250 , fax 023-5325737 Haarlem
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Haarlem
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

VELDMAAT T.D.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
[vademecum advocatuur 2001]

VELDMAN A.G. ; Mw. Dr.
Universitair docent bij Universiteit van Utrecht, Vakgroep ISEP Faculteit rechtsgeleerdheid
Achter Sint Pieter 200 , 3512 HT Utrecht
tel 030 2537296 , fax 030 2537073
A.Veldman@law.uu.nl
INFO
Lid algemeen bestuur van het Clara Wichmann Instituut
Lid Nemesis
Lid Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: gelijke behandeling, pensioen, functiewaardering, eg-recht

VELDMAN C.M.C. ; Mw.
Advocaat bij Lenstra advocaten ; beëdiging 1995
Ohmstraat 1 , 8013 PZ Zwolle

VELDMAN H.
Advocaat bij Koers advocaten & fiscalisten ; beëdiging 1998
Postbus 40 , 9300 AA Roden
Tel 050-5020361 , fax 050-5013574
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Koers & Veldman advocaten & fiscalisten
K.R. Poststraat 13 , 8441 EL Heerenveen
Tel 0513-641404 , fax 0513-641405
h.veldman@koersadvocaten.nl
www.koersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDMAN H.W. , Helma ; Mw.
Advocaat bij Tesselschadestraat 4-12 , 1054 ET Amsterdam ; beëdiging 1987
Tel 020-0100625 , fax 020-6894372
[vademecum advocatuur 2001]
Zieseniskade 21 , 1017 RT Amsterdam
Tel 020.6160625 , fax 020-6894372
[vademecum advocatuur 2004]

VELDMAN J.H.Th. , geboren jul 1946
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 mrt 1994
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Tilburg ; kantoor Janse Gerritse Mannaerts ; beëdiging 1972
Advocaat bij Mannaerts & Appels
Postbus 772 , 5000 AT Tilburg
Tel 013-5838200 , fax 013-5432763
j.veldman@mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Te Breda Lid van het College van afgevaardigden van de Orde van advocaten
TEVENS
Voorzitter Raad van Commissarissen Banketbakkerij Boom Holding BV. te Zwolle
Extern Bestuurslid Stichting Internationale Ontwikkelings Samenwerking Bakkers STIOS
Lid deputaatschap appèlzaken Generale Synode Gereformeerde Kerken in Ned
Vice-Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Gereformeerde Bouwcorporatie voor bejaarden te
Hoofddorp
26 apr 1996

VELDMAN M.
Advocaat bij Vink advocaten ; beëdiging 1989
Herengracht 472 , 1017 CA Amsterdam
Advocaat bij Vink & Veldman advocaten
Prinsengracht 1103 , 1017 JJ Amsterdam
Tel 020-5352222 , fax 020-5352233
veldman@vink-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bakker Schut & Van der Plas
Prinsengracht 708 , 1017 LA Amsterdam
Tel 020-6223077 , fax 020-4206031
[vademecum advocatuur 2004]

VELDMAN M. ; Mw.
Advocaat bij Tijsseling Zandijk & Stobbe advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 14197 , 3508 SG Utrecht
Tel 030-2333553 , fax 030-2331161
info@tzsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tijsseling Zandijk Broeders advocaten
veldman@tzb-advocaten.nl
www.tzb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDMAN - GIELEN Zie GIELEN, N.H.J.M. N.H.J.M. , geboren jul 1956 ; Mw.

VELDSTRA J. , geboren aug 1921
NLRM 71 80
Werkzaam Ministerie van Marine, II.referendaris 1 okt 1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 7 jul 1958
Rechter rechtbank Den Haag 29 dec 1960
Raadsheer Hof Den Haag 21 jul 1973
Lid Ambtenarengerecht Den Haag 6 dec 1973

VELDSTRA W.F.
Advocaat bij Lamsma & Veldstra ; beëdiging 1983
Advocaat bij Lamsma Veldstra & Lobé
Postbus 23320 , 3001 KH Rotterdam
Tel 010-4363455 , fax 010-4363691
veldstra@lamsma&veldstra.nl
[vademecum advocatuur 2001]
veldstra@lamsma-veldstra.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELDT M.I. , geboren november 1970 ; Mw. (of M.J.)
Hoge Raad Gerechtsauditeur 06 jun 1997
NU
Hoge Raad Gerechtsauditeur
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 1 maart 1999
NU
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Gerechtsauditeur [info sep 2000]

VELDT O. ; MBA
Secretaris Raad van Bestuur Achmea Holding N.V. [jaarverslag Achmea Groep 2000]
Directeur / Secretaris Raad van Bestuur Achmea Groep [jaarverslag Achmea Groep 2001]

VELDT U.J. van der
Advocaat bij Postbus 53233 , 1007 RE Amsterdam ; beëdiging 1995
Tel 020-6128312 , fax 020-6838288
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 23617 , 1100 EC Amsterdam
Tel 020-6128312 , fax 020-6838288
[vademecum advocatuur 2004]

VELEMA H.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Amsterdam: geen opgave van bijbanen
Staat niet meer geregistreerd

VELEMA W.J.
Notaris te Roden , gem. Noordenveld, arrondissement Assen
Postbus 32 , 9300 AA Roden

VELENTURF J.A.
Advocaat bij Rassers Jacobs & Spiegel ; beëdiging 1982
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076-5224381 , fax 076-5222552
velenturf@rassers.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rassers advocaten en Notarissen
Tel 076-5136136 , fax 076-5222552
velenturf@rassers.nl
www.rassers.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELING P.H. , geboren apr 1946
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 3 jul 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 1 mei 1989
Kantonrechter Rotterdam 4 apr 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 11 mei 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 11 mei 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 11 mei 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 11 mei 1992
Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Arnhem 27 aug 1997
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag (strafkamer)
Vice-president Rechtbank Rotterdam van 01-01-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 01-01-2002
Vice-president Rechtbank Rotterdam vanaf 01-01-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Rotterdam Rechtbank vice-president
TEVENS
Voorzitter commissie van Beroep Gereformeerd Onderwijs landelijk
Medewerker Lokale Omroep Rotterdam voor Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt te Rotterdam
Bestuurslid Gunningstichting
Penningmeester Medisch Orthopedisch Instituut de kleine Plantage te Rotterdam
Lid Raad van Toezicht Patrimonium Woningstichting Rotterdam
Lid commissie van Beroep Prot.Chr Onderwijs landelijk
TEVENS [juni/juli 2002]
Bestuurslid Gunningstichting Rotterdam
Bestuurslid Medisch Orthopedisch Instituut De Kleine Plantage te Rotterdam
Voorzitter Commissie van Beroep Voortgezet Onderwijs LVGS (landelijk)
Lid Commissie van Beroep Basisonderwijs PCO (landelijk)
Lid geschillencommissie Huursector Haaglanden
Lid Commissie van Toezicht van de toekomstige penititiare inrichting Koddeweg
TEVENS [februari 2003]
Bestuurslid Gunningstichting te Rotterdam
Bestuurslid Medisch Orthopedisch Instituut De Kleine Plantage te Rotterdam
Voorzitter Commissie van Beroep Voortgezet Onderwijs LVGS
Lid Commissie van Beroep Basisonderwijs PCO
Lid geschillencommissie Huursector Haaglanden
Lid commissie van toezicht van de toekomstige penititiare inrichting Koddeweg

VELING Th.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1998
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153772 , fax 070-5153110
t.veling@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELINK C. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken Droogleever Fortuijn ; Postbus 11756
2502 AT Den Haag , Tel 070-5153938 , fax 070-5153115
c.velink@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELLEKOOP C.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1981
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741299 , fax 020-6741710
cees.vellekoop@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Allen & Overy
1-6-1 Roppongi Minato-Ku , Izum Garden Tower 34th floor , 106-6034 Tokyo , Japan
Tel 0081-351141600 , fax 0081-351141690
cees.vellekoop@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

VELLEKOOP P. ; Mw.
Advocaat bij Everts Bosboom Hiemstra ; beëdiging 1997
Postbus 399 , 2670 AK Naaldwijk
Tel 0174-629333 , fax 0174-628914
vellekoop@ebhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij EBH advocaten
[vademecum advocatuur 2004]

VELLEKOOP T. ; Mw.
Advocaat bij Wiersma Mendel Prakke ; beëdiging 2001
Postbus 633 , 1000 AP Amsterdam
Tel 020-5245245 , fax 020-4210044
tvellekoop@wmp.dutchlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELLEMAN P.C. , geboren jun 1950
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 8 okt 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 1 nov 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 1 nov 1992

VELLENGA - Van NIEUWKERK L.B. ; Mw.
Advocaat bij De Goeij & Vellenga ; beëdiging 1992
Postbus 9222 , 1800 GE Alkmaar
Advocaat bij advocatenkantoor Vellenga
Postbus 8038 , 1802 KA Alkmaar
Tel 072-5647790 , fax 072-5543249
mr.loes.vellenga@consunet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 072-5646640 , fax 072-5643249
mr.ioes.vellenga@consunet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELLER A. van
Advocaat bij Osse c.s. ; beëdiging 2000
Postbus 61 , 3990 DB Houten
Tel 030-6380678 , fax 030-6380674
osseslaw@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Osse
vanveller@osse.nl
www.osse.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELLINGA - SCHOOTSTRA F. , geboren okt 1953 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 15 mei 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 3 mei 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 3 mei 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 19 feb 1993
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
Sneek kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter medezeggenschapsraad openbare basisschool te Mantgum
Lid Klachtencommissie zorgcentrum De Greidhoeke
jul 1997
Geen opgave van bijbanen in Zwolle

VELLINGA H.W.
Notaris te Gorredijk , gem. Opsterland , arrondissement Leeuwarden
Postbus 22 , 8400 AA Gorredijk

VELLINGA J.M. , geb, nov 1915
NLRM 71 80
Jurist Ned. Veehouderij Centrale Den Haag 1 feb 194
Bureau-jurist inspectie Prijsbeheersing Amsterdam 1 dec 194
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Alkmaar 15 dec 1942
Secretaris tribunaal Alkmaar 4 jul 1946 tot 1 jun 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Alkmaar 4 jul 1946
Substituut-officier van Justitie rechtbank Alkmaar 21 apr 1951
Rechter rechtbank Alkmaar 19 jan 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 28 mei 1969
Kantonrechter Amersfoort 30 jun 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 27 nov 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 9 apr 1976

VELLINGA W.H. , geboren mei 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Examenjaar 1972
Raadsheer Hof Leeuwarden 9 sep 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 29 okt 1987
Vice-President Hof Leeuwarden 11 sep 1989
Coördinerend vice-president Hof Leeuwarden 8 jul 1994
NU
Leeuwarden coördinerend Vice-president
Leeuwarden kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Woonplaats Mantgum

VELO Th.A.
Advocaat bij Velo B.V. ; beëdiging 1999
Maliebaan 94 , 3581 CX Utrecht
Postbus 542 , 3430 AM Nieuwegein
Tel 030-6008383 , fax 030-6014574
v-s@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Velo & Partners BV mediators
Postbus 602 , 3500 AP Utrecht
Tel 030-6008383 , fax 030-2331712
roelo@ujg.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

VELS G.J.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1996
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Tel 020-5400441 , fax 020-5400719
gerhardt.vels@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1993 en 1996
gerhardt.vels@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

VELSEN F.I.S.A.L. van
Advocaat bij Lamsma & Veldstra ; beëdiging 1996
Postbus 23320 , 3001 KH Rotterdam
Advocaat bij Mars & Oostenbroek
Zwolsestraat 17 C , 2587 TX Den Haag
Tel 070-3524224 , fax 070-3541639
f.vanvelsen@vereenigde.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
francis.vanvelsen@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

VELSEN F.J. van
Advocaat bij Postbus 1005 , 2001 BA Haarlem ; beëdiging 1982
Tel 023-5421616 , fax 023-5421636
fjvelsen@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mr@van-velsen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELSEN S.M. van ; Mw.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1999
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506873 , fax 020-5506973
sel ma.van.velsen@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
selma.van.velsen@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELSINK M.
Advocaat bij Laus c.s. advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 81 , 2000 AB Haarlem
Tel 023-5319705 , fax 023-5329795
mail@laus.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VELSTRA A. ; Mw.
Advocaat bij Tiebout advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 330 , 9300 AH Roden
Advocaat bij Geové RZG Zorggroep ; beëdiging 2000
Postbus 64 , 9700 MD Groningen
Tel 050-5233465 , fax 050-5233150
velstra.a@geove-rzg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
NB
Kennelijk twee keer beëdigd: in 1996 en in 2000

VELT - MEIJER J.M.E. in 't, geboren nov 1941 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Ministerie van Onderwijs 1965 - 1967
Wetenschappelijk Medewerker Rijks Universiteit te Leiden 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 19 mei 1978
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 18 jun 1979
Rechter rechtbank Rotterdam 8 aug 1980
Vice-President rechtbank Rotterdam 28 okt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 sep 1995
Vice-President Hof Den Haag 1 sep 1995
Coördinerend vice-president Hof Den Haag 1 januari 1999
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Voorzitter Rotaryclub De Rottemeren
Lid commissie van beroep van de golfclub Kralingen
TEVENS [juni 2003]
Lid van de commissie van beroep Golfclub Kralingen te Rotterdam Lid Rotaryclub De Rottemeren te Rotterdam

VELTEN A.A. van , Prof.
Notaris bij Boekel de Nerée te Amsterdam
TEVENS
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel. 020 4446250 , fax 020 4446210
Afdeling Notarieel en Fiscaal Recht
Bijzonder Hoogleraar privaatrechtelijke aspecten van het onroerend goed inclusief hypothecaire
en kadastrale boekhouding (vanwege de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap)
INFO
Telegraaf 05-05-1999: "Topnotaris in de fout met nepakte." Uitgebreid artikel
In 1995 organiseerde Van Velten wegens een dreigend faillissement van eigenaar De Boer van een appartementencomplex in Amsterdam een executieveiling in het WTC te Amsterdam
DIE veiling was een schertsvertoning, want het pand werd meteen doorverkocht aan Heembouw BV, de bouwer van het complex
Van Velten maakte een akte op waarin werd vastgelegd dat de op de veiling afgemaakte koopsom van fl 1250000 was voldaan.Maar Heembouw betaalde geen cent en kreeg het complex voor nop.Maar Van Velten legde vast dat er was betaald.Hij gaf dat onder druk pas toe in 1998
De Kamer van Toezicht voor Notarissen komt tot een buitengewoon hard oordeel
Maar uiteindelijk volstaat men toch met maar een berisping
Privé adres: Haringvlietstraat 2 , 1078 KC Amsterdam , Tel. 020 5415252

VELTHEER J.
Advocaat bij Parramore advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 22871 , 1101 DJ Amsterdam
Advocaat bij Veltheer & Bos advocaten
Hanthorststraat 2a , 1071 DD Amsterdam
Tel 020-3050166 , fax 020-3050169
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Weesing c.s. advocaten
Leidsegvacht 20 , 1016 CL Amsterdam
Tel 020-6262057 , fax 020-6240484
weesingcsadv@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELTHOVEN B.C.J. van ; Dr. UHD
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
tel 071 5277612 , fax 071 5277600
Fiscaal-Economisch departement
Algemene Economie
b.c.j.vanvelthoven@law.leidenuniv.nl

VELTHOVEN J.
Advocaat bij A & S advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 150 , 6700 AD Wageningen
Tel 0317-425300 , fax 0317-421922
[vademecum advocatuur 2001]
wag@aensadvocaten.nl
www.aensadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELTHOVEN M.D. van ; Mw.
Advocaat bij Van Gog advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 482 , 3200 AL Spijkenisse
Tel 0181-611677 , fax 0181-623220
mail@vangoglawyers.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Peeters & IJsseldijk advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 21567 , 3001 AN Rotterdam
Tel 010-4139070 , fax 010-4148704
office@peetersijsseldijk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELTHUIS F.J. te ; Mw.
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 1987 1991
Postbus 1182
$001 BD Zwolle
Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
fj.velthuis@dommerholt.nl
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELTHUIS F.J. te ; Mw.
Advocaat bij Dommerhoft & Van Dijk ; beëdiging 1991
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Tel 038-4272020 , fax 038-4272421
fj.velthuis@dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VELTHUIZEN G.F.H.
Advocaat bij Nagtegaal & Jong Kantoor ; beëdiging 1992
Postbus 1275 , 1500 AG Zaandam
Tel 075-0313121 , fax 075-6350818
njadvoc@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nagtegaal & Jong
www.juridisch.com/nagtegaal-jong
[vademecum advocatuur 2004]

VELTHUYS J.M.S. , Johannes Marius Schout , geboren 6 november 1912 ; Dhr.
INFO
Overleden 15 april 2004 [Telegraaf 23 april 2004]

VELTHUYSEN - STEENMEYER L.I. ; Mw.
Rechten 1979
Advocaat , Zelfstandig
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland

VELTKAMP B.M. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U) , Secretariaat (JU)

VELTKAMP - van PAASSEN M.C. ; Mw.
Advocaat bij Salomons Van der Valk advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 82155 , 2508 ED Den Haag
Tel 070-3512124 , fax 070-3524492
m.c.veltkamp@salval.com
[vademecum advocatuur 2004]

VELTMAN E. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
e.veltman@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VELTMAN G.J.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Registratie en successie,
Zwolle, Hoofd

VELTMAN J.
Advocaat bij Wijnberg advocaten ; beëdiging 1994 en 2001
Postbus 263 , 9700 AG Groningen
Tel 050-5995700 , fax 050-5995709
eeltman@wijnbergadvocaten.nl
www.wijnbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELTMAN Zie SCHAIK - VELTMAN J.A.M. van , geboren apr 1948 ; Mw.

VELTMAN J.D.
Advocaat bij Kienhuis advocaten ; beëdiging 1975
info@kienhuis.nl
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804261 , fax 053-4804298
j.d.veltman@tienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kienhulshoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VELTMAN J.J.
Notaris te Venlo , arrondissement Roermond
Kantoor Bakkers & Veltman ; Venlo

VELTMAN M.D.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
Postbus 190 ; beëdiging 2002
3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
michel.veltman@simmons-simmans.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

VELTMAN T.J. ; Mw.
Advocaat bij Klister Van Schaik & Koets ; beëdiging 2000
Postbus 5287 , 2000 CG Haarlem
Tel 023-531815O , fax 023-5311615
veltman@kvsk.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VÉLU A.J.M.
Advocaat bij Vélu & Van der Spoel ; beëdiging 1979
Boergoensevliet 108 , 3082 KX Rotterdam
Tel 010-4281344 , fax 010-4297032
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VELZEN A.F.A. van
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 8 aug 1952
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1963

VELZEN A.J.M. van , geboren 29-11-1942
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Hoevenaars, v.Velzen, v.'t Hoff ; Den Haag
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VELZEN A.M.P. van ; Mw.
Rechten 1990 , Fiscaal Recht 1995
Belastingadviseur
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

VELZEN A.W.H. van , Geboren aug 1947
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
BeroepsMilitair Koninklijke Landmacht 1966
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Arnhem 1 jan 1977
Verkeersschout arrondissementsparket Arnhem 14 dec 1979
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 25 jun 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 8 jul 1991
NU
Arnhem parket
TEVENS
Auteur Vademecum Strafzaken
okt 1997

VELZEN G.O.W. van ; Mw.
Advocaat bij Van der Schaar advocaten ; beëdiging 1984
Herengracht 566 , 1017 CH Amsterdam
Advocaat bij Vos Lietaert Peerbolte advocaten
Postbus 75111 , 1070 AC Amsterdam
Tel 020-3059888 , fax 020-3059889
vanvelzen@vlpadadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VELZEN N.L.J. van , Koos ; Dhr.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Alkmaar
Fiscaal Jurist

VELZEN R.J. van
Advocaat bij Kranendonk & Meindersma ; beëdiging 2000
Postbus 592 , 1940 AN Beverwijk
Tel 0251-257040 , fax 0251-247231
info@km advocaten.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Knuwer & Creutzberg
Postbus 75 , 1800 AB Alkmaar
Tel 072-5127117 , fax 072-5143659
vanvelzen@knuwer.nl
www.knuwer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEN A.G.A.M. van de , geboren mrt 1956
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Griffier van het Gerechtshof te Den Bosch
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 6 jul 1993
Rechter rechtbank Breda 1 feb 1995
Rechter rechtbank Den Bosch 1 maart 2000
NU
Breda rechter
TEVENS
Lid schoolbestuur Stichting RK schoolbestuur Vliedberg te Vlijmen
Voorzitter schoolbestuur Stichting schoolbestuur RK basisscholen gemeente Vlijmen
31 jan 1997

VEN A.J.C.W. van de ; Mw.
Advocaat bij Banning advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927798 , fax 073-6927786
a.vandeven@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEN A.J.M. van der , geboren 1959
Lid Raad van Bestuur Vedior N.V.

VEN B.J.A. van der
Advocaat bij Van Alkemadelaan 17 , 2597 AA Den Haag ; beëdiging 1973
Tel 070-3249384 , fax
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VEN - MEIER B.K. van de ; Mw.
Advocaat bij Blom advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 237 , 3900 AE Veenendaal
Tel 0318-559300 , fax 0318-559301
vandeven@blomadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
bvandeven@blomadvocaten.nl
www.blomadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEN E.M.M. van de
Notaris te Uden , arrondissement den Bosch
Kantoor Notariskantoor Uden te Uden

VEN F.J.H.M. van der ; Dr.
Katholieke Universiteit Nijmegen
Oud-hoogleraar
Katholieke Universiteit Brabant
Oud-hoogleraar

VEN F.M. van de
Advocaat bij Wan Zandvoort advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 117 , 5340 AC Oss
Tel 0412-637379 , fax 0412-646215
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van de Ven advocaten B.V.
Postbus 40 , 5384 MN Heesch
Tel 0412-453127 , fax 0412-451985
venad@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEN F.W.M. , geboren 11-10-1931 (of van der VEN)
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Stichting Leprastudiehulp Saint-Lazaire
Lid Raad van het Justitiepastoraat van de RK-kerkgenootschap
Lid algemeen bestuur Nat. Ned.
Lid Bestuur Stichting Radiodiagnostiek-research Academisch Ziekenhuis Dijkzigt Rotterdam
apr 1997
[juni 2003] Komt op rechtspraak.nl niet meer voor ; zal wel gepensioeneerd zijn.
INFO
Woonplaats Oegstgeest
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VEN G.A.M.T. van der , geboren feb 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 19 aug 1986
NU
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Roosendaal ; kantoor Brekelmans & Van der Ven ; beëdiging 1971
Postbus 1250 , 4700 BC, Roosendaal
Tel 0165-554888 , fax 0165-555401
brekelmans.vanderven@inter.nl.net
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid van de Rotary
De Raad voor de Kinderbescherming Directie, Klachtencommissie IV, Zuid-West, Plaatsvervangend Lid
Nevenfuncties onbekend ; vermoedelijk iets met Ministerie van Justitie
feb 1997
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie IV , De Raad voor de
Kinderbescherming , Directie Zuid-West , 2e plaatsvervangend Lid [SAL 2000]

VEN H.C.A. van de
Advocaat bij Van Mierlo advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 141 , 5240 AC Rosmalen
advmierlo@pi.net
Tel 073-5219055 , fax 073-52169121
nfo@advmierlo.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Van Mierik
www.advocatenkantoorvanmierlo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEN J. in 't
Advocaat bij Mulders advocaten ; beëdiging 2000
Houtstraat 56 , 6102 BK Echt
Tel 0475-419419 , fax 0475-486474
jorg@mulders.net
[vademecum advocatuur 2001]
www.mulders.net
[vademecum advocatuur 2004]

VEN J.A. van de , geboren november 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 13 nov 1970
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 28 jul 1992
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Gepensioneerd advocaat te Rotterdam ; Advocaat te Rotterdam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1956
TEVENS
commissariaten:
Hollandia Industriële Maatschappij te Krimpen a/d IJssel
T.V.O.Holdings te Krimpen a/d IJssel
Hanno Rotterdam BV. te Rotterdam
Koninklijke Volker Stevin NV , Rotterdam
bestuurder:
Voorzitter St.Verenigde Stichting Van Dooren-Blankenheym van Lede te Rotterdam
Voorzitter St.Oud-Katholiek Museum te Utrecht
Voorzitter Vereniging van Vrienden v.h.Catharijneconvent te Utrecht
Voorzitter Stichting Administratiekantoor Candide Beheer te Enschede
Voorzitter Verenigde Stichtingen van Dooren-Blankenheym-Van Lede te Rotterdam
Voorzitter Stichting Mevrouw Blom-Maurits Fonds te Rotterdam
Voorzitter Stichting Administratiekantoor Free Record Shop Holding N.V.Capelle a/d Ijssel
Voorzitter FIN Vereniging van Fondsen in Nederland te Den Haag
Voorzitter Vereniging Vrienden van het Catharijnenconvent te Utrecht
Lid van de Raad van Toezicht v.h.Catharijneconvent te Utrecht
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Steynhoef te Rotterdam
Bestuurslid Stichting Aandelenbeheer Gist-Brocades te Delft
Bestuurslid Stichting Aandelenbeheer Free Record Shop
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Hoogovens Ijmuiden (gemeente Velsen)
Bestuurslid Verto te Rotterdam
Bestuurslid "Nederig en Menschlievend" te Rotterdam
Penningmeester Oud-katholieke Parochie te Rotterdam
Diverse bestuursfuncties in de Oud-Katholieke Kerk
Voorzitter Stichting Oud-Katholiek Museum te Utrecht
Comm.voor het Kerkrecht van de Oud-Katholiek Kerk van Nederland te Amersfoort
Lid Curatorium Oud-Katholieke Seminarie te Amersfoort
Penningmeester Oud-Katholieke Parochie H.H.Petrus en Paulus te Rotterdam
Lid/Voorzitter Raad van toezicht St.Clara ziekenhuis te Rotterdam
Arbiter Raad van Toezicht St.Clara Ziekenhuis te Rotterdam
Voorzitter Stichting "Vrienden Kunstbezit Paradijskerk" te Rotterdam
Honorary life member of the International Bar Association
Adviseur Betonex N.V. te Antwerpen
TEVENS [sep 2000]
Directeur Wella International Finance
Voorzitter St. Adm. Kant. Free Record Shop Holding N.V.
Voorzitter St. Adm. Kantoor A.S.R. Verzekeringsgroep
Voorzitter St. Ver. St. v. Dooren-Blankenheym-Van Lede
Voorzitter Stichting Mevrouw Blom-Mourits Fonds
Voorzitter Stichting Oud-Katholiek Museum
Voorzitter Stichting Vrienden Kunstbezit Paradijskerk
Voorzitter Vereniging van Fondsen in Nederland
Lid Bestuur Stichting Adm. Kant. Steynhoef
Lid Bestuur Stichting Adm. Kant. Hoogovens
Lid Bestuur Stichting Verto
Lid Bestuur Stichting Nederig en Menschlievend
Lid Bestuur Stichting Asbestkanker
Lid Bestuur Ver. van Vrienden van het Catharijneconvent
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Medisch Centrum Rijnmond Zuid
Vice-Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Waarborgfonds v/d Zorgsector
Lid Raad van Toezicht Museum Catharijneconvent
Voorzitter Raad van Comm. Steynhoef Beheer B.V.
Voorzitter Raad van Comm. TVO Holding B.V.
Commissaris Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V.
Mr. J.A. Van de Ven is werkzaam geweest als advocaat bij het advocaten- en notarissenkantoor Nauta Dutilh. Daarnaast had hij zitting in het bestuur van de Stichting Administratie Kantoor van Aandelen Koninklijke Volker Stevin N.V. en was hij Voorzitter van de Stichting Administratiekantoor Candide Beheer. Tevens was hij als commissaris verbonden aan Akermans Machines B.V, Lubbers' Constructie en Machinefabriek "Hollandia" B.V., HIM Furness N.V. en B.V. Houdstermaatschappij De Zuider Ster. Verder was hij penningmeester van het bestuur van de Oud-Katholieke Parochie van de H.H. Petrus en Paulus en adviseur van Betonex N.V.
TEVENS [november 2000]
Niet vermeld bij nevenfuncties Hof Den Haag
NB
Kennelijk heeft hij zijn nevenfunctie van Arbiter bij het G.I.M. (Garantie Instituut Woningbouw)
mooi niet gemeld.Hij werd benoemd als Arbiter per 1 apr 1995.
In enkele bronnen lijkt hij niet meer te vinden te zijn.
Waarschijnlijk met pensioen.
INFO
Lid van de Rotary

VEN J.A.A. van de
Advocaat bij Van Leeuwen Van der Eerden advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
Tel 073-6271872 , fax 073-6271844
jven@vlvde.nl
www.vanleeuwenvandereerden.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEN J.J.M. van der ; Prof.
NLRM 71
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 9 jun 1947

VEN J.M.M. van de ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Directeur van de Vereniging van Besturenorganisatie voor het Kath. Onderwijs VBKO Den Haag
Vice-Voorzitter van de Vereniging voor onderwijsrecht
apr 1997
TEVENS [juli 2003]
Lid Redactie Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht van 01-01-2001
Plaatsvervangend voorzitter Vereniging voor Onderwijsrecht van 01-01-2001

VEN J.P.Th. van de , geboren maart 1957
NLRM
Secretaris van de vergadering van Procureurs-generaal
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 maart 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 maart 1995

VEN J.T.A.J. vd
Loco-secretaris gemeente Waalwijk

VEN M.J. van der , geboren jul 1960 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 aug 1995
Rechter rechtbank Den Haag 1 juni 1997
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Redactielid Rechtspraak Sociale Verzekeringen van 01-01-1994 tot 31-01-2002

VEN M.M.C. van de
Advocaat bij Van de Kam advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 11 , 5830 AA Boxmeer
Tel 0485-574244 , fax 0485-575869
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@vandekam.nl
www.vandekam.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEN Ph.C.M. van der , geboren nov 1918
NLRM 71 80 87
Advocaat en procureur Den Haag 1942
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 24 mei 1960
Lid Ambtenarengerecht Den Haag 12 mei 1967
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 29 dec 1969
Raad Hoog Militair Gerechtshof 29 jun 1970
Lid Hof van Discipline ex advocatenwet 1 aug 1973
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Bosch ; kantoor Banning Van Kemenade & Holland ; beëdiging 1985
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman
Tel 073-6927777 , fax 073-6927683
p.vdven@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten ; beëdiging 1985
Tel 073-6927703 , fax 073-6927799
p.vanderven@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEN T.A.M. van de
Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 396 , 5201 AJ Den Bosch
Tel 073-6161100 , fax 073-6161199
[vademecum advocatuur 2001]
tvandeven@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEN Th.A.M.A. van der , geboren jan 1945
NLRM 80 87 88/89 90
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Maastricht 10 aug
1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 4 feb 1971
Secretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 16 okt 1972
Gerechtssecretaris rechtbank Arnhem 1 jan 1975
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Nijmegen 1 jan 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 10 nov 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 22 jun 1977
Rechter rechtbank Arnhem 4 jan 1979
Vice-president rechtbank Arnhem 27 jan 1986

VEN - WALTER W.A. van de ; Mw.
Rechten 1987 , Taal- en Leterkunde
Advocaat bij Brekelmans & Van der Ven ; beëdiging 1990
Postbus 1250 , 4700 BG Roosendaal
Tel 0165-554888 , fax 0165-555401
brekelmans.vanderven@inter.nl.net
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vande Ven Walter advocaat & Procureur
Postbus 194 , 4700 AD Roosendaal
Tel 0165-560704 , fax 0165-560672
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda

VEN W.G. van de ; Mw.
Advocaat bij Geurts & Libosan advocaten ; beëdiging 1998
Hatertseweg 138 , 6533 AS Nijmegen
Tel 024-3540399 , fax 024-3565096
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Daniels en Partners advocaten en procureurs
Postbus 3060 , 6802 DB Arnhem
Tel 026-3516190 , fax 026-3518404
daniels.partners@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEN W.G.B. van de ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1992
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
minouche.vandeven@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

VEN W.P.Th. van de , geboren mrt 1957
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Secretaris van de vergadering van Procureurs-generaal
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 mrt 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 mrt 1995
NU
Maastricht parket
TEVENS
Lid commissie van Beroep voor Onderwijspersoneel en personeel Verzorgingsinstellingen
Lid bestuur "geen oost-tracé voor de A2"
03 feb 1998

VENBROEK F.H.P.
Advocaat bij Smithuijsen advocaten ; beëdiging 1974
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Tel 023-5319387 , fax 023-5321700
eenbroek@smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
venbroek@smithuijsen.nl
www.smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VENEBERG M.A. , geboren feb 1961 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1984
Raio rechtbank Assen 1 okt 1988
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 okt 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 okt 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 14 jan 1998
NU
Leeuwarden parket
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland

VENEBERG M.A. , geboren februari 19611 ; Mw.
Raio rechtbank Assen 1 oktober 1988
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden1oktober 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden1 oktober 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 14 januari 1998

VENEKAMP E.G.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Secretaris

VENEMA H.C.P. , geboren mei 1958
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Docent Hanzehogeschool te Groningen tevens juridisch adviseur
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 3 dec 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Assen 1 sep 1993
Rechter rechtbank Assen 9 dec 1903
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 28 nov 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 28 nov 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 28 nov 1996
NU
Assen rechter
TEVENS
Lid KC Menso Alting School Te Paterswolde
20 apr 1996

VENEMA J.A.
Advocaat bij Houkes c.s. Letselschade advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 2120 , 7801 CC Emmen
Tel 0591-657700 , fax 0591-659660
houkes.nl@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Laan van Nieuw Blankenburg 332 3181 AM , Postbus 2120 , 7801 CC Emmen
Tel 0591-657700 , fax 0591-659660
info@houkes.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VENEMA R.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 23 jul 1962

VENEMA W.A.
Advocaat bij Adv. kantoor Lo A Foe ; beëdiging 1981
Henegouwerplein 4a , 3021 PL Rotterdam
Advocaat bij Laan van Nieuw Blankenburg 332 , 3181 AM ROZENBURG
Tel 0181-276047 , fax 0181 214732
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VENETIËN R. van
Advocaat bij Tanger c.s. Postbus 397 , 1970 AJ IJmuiden ; beëdiging 1998
Tel 0255-532544 , fax 0255-511933
r.van.venetien@tanger.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij In 't Veen advocaten ; beëdiging 1998 en 2001
Postbus 335 , 2400 AH Alphen a/d Rijn
Tel 0172-475677 , fax 0172-473294
venetien@alphen.intveenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VENHUIZEN S.M.A.M. , geboren sep 1959
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1985
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 okt 1991
Rechter rechtbank Den Bosch 13 feb 1993
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Eenmanszaak met eigenaar, Kamer van Koophandel Nijmegen e.o. dossiern 36226
In voorkomende gevallen geeft Mr. Venhuizen schriftelijk of mondeling onderwijs aan het juridisch
personeel voor gerechtsdeurwaarderskantoor Segel BV.over de inhoud en betekenis van wetsartikelen en wetswijzigingen c.q.jurisprudentie op onder meer het terrein van rechtsvordering, faillissements- en burgerlijk recht Aan het Molengraaf Instituut van de Universiteit te Utrecht
Samenwerking met de Stichting van Opleiding van Kandidaat- deurwaarders
is verbonden met de 3-jarige opleiding ter voorbereiding op het staatsexamen voor kandidaat
gerechtsdeurwaarders met ingang van februari 96 verzorgt Mr. Venhuizen voor deze opleiding
incidenteel enkele lessen in het materiële privaat recht
03 feb 1997 Verhaal hierboven ziet er rommelig uit

VENINGA M.A. , geboren augustus 1971 ; Mw.
NLRM 99/00
Raio rechtbank Zwolle 1 april 1997

VENIS J.I. van de
Advocaat bij De Savornin Lohman advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 13005 , 3507 LA Utrecht
Tel 030-2333015 , fax 030-2300337
ivdvenis@dslaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Marree en Dijxhoorn advocaten
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4221945
j.vandevenis@mend.nl
www.mend.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VENNE F. van de
Medewerker van tijdschrift FiscAlert

VENNE R.H.P. van de ; Drs.
Advocaat bij Wiggers advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 340 , 7200 AH Zutphen
Advocaat bij Voorink Van den Tooren Van Aanhold van de Venne advocaten
Postbus 8 , 7200 AA Zutphen
Tel 0575-545455 , fax 0575-543566
voorink@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@voorinkadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VENNEMAN T.
Advocaat bij Duijsens Van den Enden Zwijnenberg
Postbus 16100 ; beëdiging 2002
2500 BC Den Haag
Tel 070-3383040 , fax 070-3383060
inf@dezadvocaten.nl www.dezadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VENNER - LIJTEN Zie eerder LIJTEN, M.J.H.A. M.J.H.A. , geboren jul 1956 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 30 dec 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 sep 1989
Rechter rechtbank Den Bosch 5 feb 1991
Rechter rechtbank Maastricht 1 jan 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 24 november 1998
NU
Maastricht rechter
TEVENS
Lid werkgroep Limburgse Rechtsgeschiedenis
26 aug 1997

VENNIX F.P.L.M. , geboren okt 1952
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Secretaris Raad van Arbitrage Bouwbedrijven
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 12 sep 1988
Rechter rechtbank Amsterdam 29 okt 1992
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Voorzitter van LTC Oud Wassenaar

VENROOIJ - NIEUWENHUIS F.M. van ; Mw.
Advocaat bij Mr. G.J.A.F. Beulen Kantoor ; beëdiging 1990
Postbus 32060 , 6370 JB Landgraaf
Tel 045-5321300 , fax 045-5324288
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baltus Bremen en Van Venrooij advocaten
Postbus 31020 , 6370 AA Landgraaf
Tel 045.5320800 , fax 045-5327392
[vademecum advocatuur 2004]

VENROOY A.T.G.M.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 1997
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
venrooy@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 1993 en 1997
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042108 , fax 010-4042333
loet.venrooy@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

VENTEVOGEL J.D.C. , geboren dec 1941 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 1 jun 1985
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 3 okt 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 9 mrt 1988
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 1 feb 1990
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen

VERAART C.J.W. , Chris ; Dhr.
Advocaat bij Veraart De Granada & Partners ; beëdiging 1969
Postbus 212 , 1800 AE Alkmaar
Tel 072-5157474 , fax 072-5157829
veraart@Vsanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Veraart De Granada advocaten
mr.chrisveraart@planet.nl
www.valsezeden.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Uitgesproken en stelselmatig tegenstander van het Rechter-plaatsvervangerschap.
Strafpleiter, gespecialiseerd op het gebied van zedendelicten en binnen dat kader valse aangiften en
valse bekentenissen.
Schrijver van het boek "Valse Zeden"
Zet zich in voor de bescherming van padden in de vrije natuur.

VERAART F.A.M. , geboren sep 1967 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 okt 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 26 juni 1997
Rechter rechtbank Rotterdam 24 november 1998

VERBAAS M.J. , geboren nov 1953 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 nov 1981
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 16 mrt 1988
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 jan 1989
NU
Maastricht parket
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Slachtofferhulp Zuid-Limburg
Lid Bestuur Stichting Clemens Maastricht
03 feb 1998

VERBANT A.G.E.
Advocaat bij Bogaerts en Groenen advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
Tel 0411-675533 , fax 0411-684895
verbart@bogaertsengroenen.nl
www.bogaertsengroenen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERBEEK A.J.
Advocaat bij Steinhauser Hoogenraad ; beëdiging 1996
Postbus 75140 , 1070 AC Amsterdam
Tel 020-3013030 , fax 020-3013040
averbeek@steinhoog.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.steinhoog.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERBEEK A.P.J.M. , Anita ; Mw.
Advocaat bij Van den Biesen Prakken Böhler ; beëdiging 1988
Nieuwe Herengracht 51 , 1011 RN Amsterdam
amsterlaw@bpb.nl
Keizersgracht 560-562 , 1017 EM Amsterdam
Tel 020-6232605 , fax 020-6203559
amsterlaw@bpb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Palthe Oberman advocaten
Weteringschans 79 , 1017 RX Amsterdam
Tel 020-3446100 , fax 020-3446111
verbeek@paltheoberman.nl
www.paltheoberman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERBEEK F.B.A.M.
Advocaat bij Advocaat Bergen aan Zee ; beëdiging 1987
advocatenpraktijk Adviesgroep Nieuwegein
Postbus 1021 , 3430 BA Nieuwegein
agn@compuserve.com
Advocaat bij Bakhuisduintjes 2 , 1865 BS Bergen aan Zee
Tel 072-5812233 , fax 072-5812233
agn@adviesgroepn-gein.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

VERBEEK F.J. , geboren oktober 1961 ; Mw.
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 21 maart 2000
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Lid geschillencommissie Wonen te Den Haag van 01-01-1998
A-docent HBO Sociaal Juridische Dienstverlening en HEAO HBO Sociaal Juridische Dienstverlening en HEAO van 01-01-1992 tot 01-01-2001

VERBEEK G.P.
Advocaat bij Janse Gerritse Mannaerts ; beëdiging 1996
Postbus 2269 , 4800 CG Breda

VERBEEK H.
Geerdinkhof 415 , 1103 RE Amsterdam
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

VERBEEK I.A. ; Mw.
Advocaat bij Glas & Mes advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 250 , 1620 AG Hoorn
Tel 0229-211922 , fax 0229-283099
advocaat.glas@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schenkeveld Advocaten
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
Tel 072-5144638 , fax 072-5144650
info@schenkeveldloomans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERBEEK - NIJHOF J. ; Mw.
Advocaat bij Kaiser & Van Brakel ; beëdiging 1999
Rijnzathe 8a 7e etage , 3454 PV De Meern
Tel 030-6697000 , fax 030-6097001
jverbeek-nijhof@kaiser-vanbrakel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Aa & Koers advocaten
Postbus 14138 , 3508 SE Utrecht
Tel 030-2512171 , fax 030-2510414
aa@aa-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERBEEK J.E.M.B. , geboren jan 1958 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 15 okt 1984
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 13 nov 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 dec 1992
NU
Arnhem parket Officier van Justitie
TEVENS
(Stafbureau) Bestuurslid nierpatiëntenvereniging LVD
okt 1997

VERBEEK J.L. , geboren augustus 1963
NLRM 99/00
adjunct-chefjurist bij de Raad van State
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 november 1998
Rechter rechtbank Den Haag 28 december 1998
NU Den Haag rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Docent SSR van 01-03-1999
cursus inleider Vermande/SDU van 01-04-2000
Docent PAO KU Nijmegen te Nijmegen van 01-01-2001
Medewerker Praktijkboek Administratief Recht van 01-08-2001

VERBEEK O.J.H. , Otto ; Dhr.
INFO
Woonplaats Doorn
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]
HOOFDFUNCTIE
Secr.European Options Exchange, Rokin 65
Lid van de Rotary ; club Doorn-Heuvelrug, oud-voorzitter

VERBEEK P.M.
Rechter rechtbank Den Haag
NU
Den Haag rechter

VERBEEK S.D. ; Mw.
Rechten 1987
Krediet Medewerker
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

VERBEEK W.A.
Advocaat bij Nolenslaan 32 , 9722 NN Groningen ; beëdiging 1984
Tel 050-5254588 , fax 050-5272117
[vademecum advocatuur 2001]
waverbeek@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERBEEKE J.
Advocaat bij Frankhuijzen Kantoor ; beëdiging 1997
Postbus 3810 , 3003 AV Rotterdam
Advocaat bij Bartels advocaten
Postbus 245 , 3000 AE Rotterdam
Tel 010-2179050 , fax 010-4141345
j.verbeeke@bartels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Borgman & Verbeeke advocaten
Postbus 54502 , 3008 KA Rotterdam
Tel 010-4281022 , fax 010-4299192
j.verbeeke@borgmanverbeeke.nl
www.borgmanverbeeke.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERBEETEN E.M.H. ; Mw.
Advocaat bij Van der Steenhoven Kolle & Gilhuis ; beëdiging 1987
Postbus 907 , 3300 AX Dordrecht
Advocaat bij Ten Holter advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 476 , 3300 AL Dordrecht
Tel 078-6137177 , fax 078-6130171
verbeeten@tenholter.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VERBEKE A.L.P.G. , Alain ; Dhr. Prof. Dr.
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel. 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep Privaatrecht
Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder de rechtsvergelijking
tel 023 4662281 , fax 4662323
INFO
Tot december 1999 werkzaam als hoogleraar privaatrecht en rechtvergelijking aan de KU Leuven

VERBEKE J.J. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 21618 , 3001 AP Rotterdam ; beëdiging 1979
Tel 010-4330422 , fax 010-4330424
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-2821490 , fax 010-2821308
[vademecum advocatuur 2004]

VERBERKMOES H.W.
Advocaat bij Verberkmoes advocaten ; beëdiging 2003
Wijnhaven 3 K , 3011 WG Rotterdam
Tel 010-4130724 , fax 010-4355893
info@verberkmoesadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERBERNE C.W.M.
Advocaat bij Poelman, Denneman, Bruinsma ; beëdiging 1995
c.verberne@pdb.nl
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 040-2380611 , fax 040-2380652
cverberne@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERBERNE G.
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2001
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5686656 , fax 020-5687005
gijs.verberne@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERBLACKT A.M.C.C. ; Mw.
Advocaat bij Huys Schijns en Grijmans ; beëdiging 1999
Postbus 139 , 5900 AC Venlo
Tel 077-3549168 , fax 077-3513491
advocatenkantoor@huys-en-partners.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VERBOOM Zie LANKHOF - VERBOOM C.J.H. ; Mw.

VERBOOM D. , geboren februari 1958
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 22 september 1999

VERBOOM E.D.M. ; Mw.
Advocaat bij Van den Boomen advocaten
Postbus 193 , 5580 Waalre
tel 040 2215015 , fax 040 2212135
Advocaat bij Lips advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 88 , 5490 AB Sint-Oedenrode
Tel 0413-477444 , fax 0413-477189
[vademecum advocatuur 2001]
e.verboom@lipsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: gezondheidsrecht. arbeid, privaatrecht

VERBORG G.
NLRM 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 dec 1961

VERBORG G.C.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1995
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172644 , fax 010-2172702
b.verburg@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERBRAAK S. ; Mw.
Advocaat bij Bogaerts & Groenen ; beëdiging 2001
Postbus 234 , 5060 AE Oisterwijk
Tel 013-5215357 , fax 013-5283339
verbraak@bogaertsengroenen.nl
www.bogaertsengroenen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERBRAAKEN - VOOYS M. ; Mw.
Advocaat bij De Kok, Vooys en Doornik ; beëdiging 1989
Postbus 64799 , 2506 CD Den Haag
Advocaat bij Vooys & Doornik advocaten
Postbus 64624 , 2506 CA Den Haag
Tel 070-3253662 , fax 070-3253979
[vademecum advocatuur 2001]
vooys31@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERBRUGGE A.C.L.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren/Ondernemigen, Buitenland, Hoofd

VERBRUGGE A.M.
Advocaat bij Power & Verbrugge advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 82 , 3400 AB IJsselstein
Advocaat bij Pesman advocaten
Postbus 36310 , 1020 MH Amsterdam
Tel 020-6352020 , fax 020-6352021
info@pesman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 5037 , 2000 CA Haarlem
Tel 023-5300444 , fax 023-5300402
mverbrugge@pesman.nl
www.pesman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERBRUGGEN A. , geboren mrt 1962
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Assen 1 okt 1988
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 dec 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 dec 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 apr 1997
NU
Den Bosch parket
Rotterdam parket arrondissementsparket 97
TEVENS
Optreden als rechter geen regulaire nevenfunctie.
24 jan 1997 , 18 sep 1997

VERBRUGGEN M.
Advocaat bij Bosselaar & Strengers ; beëdiging 1999
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347280 , fax 030-2347282
m.verbruggen@bs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VERBUNT - MOLS A.M.G.C. ; Mw.
Advocaat bij Van Ewijk & Van de Wouw advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 2154 , 5202 CD Den Bosch
Tel 073-6205105 , fax 073-6205100
ewijk.wouw@adv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@ew-advocaten.nl
www.ew-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERBUNT B.E.L.J.C
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
beljcvel-bunt@trenite.col-n
[vademecum advocatuur 2001]
bernard.verbunt@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERBUNT H.H. , geboren nov 1926
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
BeroepsMilitair Koninklijke Luchtmacht, II.luitenant-kolonel 1953
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 5 apr 1973
Rechter rechtbank Den Bosch 16 mrt 1976
Kantonrechter Den Bosch 30 jul 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 22 aug 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 1 feb 1991
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Den Bosch kantonrechter
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden

VERBUNT R.P.G.L.M. , geboren jan 1943 (of R.P.G.M.)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 11 jun 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 apr 1985
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Derks Star Busmann ; beëdiging 1971
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Ministerie van Justitie, Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichtingen Utrecht
Penitentiaire Inrichting voor Vrouwen het Spoor, Voorzitter

VERBURG D.A. ; Dhr. Drs.
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-09-2001
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Docent/inleider SSR te Zutphen van 01-04-1998
Docent Nederlandse Orde van advocaten te Den Haag van 01-02-2001
Docent Nederlands Instituut voor Kennismanagement te Zeist van 01-05-2000
Auteur Kluwer BV te Deventer van 01-04-1997

VERBURG Zie E. van TOL - VERBURG E. ; Mw.
Advocaat bij Adriaanse & Van der Weel advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
Tel 0118-635365 , fax 0118-636178
avdw@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[Internet april 2003]:
Beëdigd: 07-04-99
Adriaanse & Van der Weel advocaten
Kousteensedijk 3 , 4331 JE Middelburg
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
tel 0118-656060 , fax 0118-636178
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@avdw.nl
www.avdw.nl
Arrondissement Middelburg

VERBURG G.
NLRM 71 80 87 88/89 90
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 dec 1961

VERBURG G.C.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1995
bverburg@houthoff.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172644 , fax 010-2172702
bverburg@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VERBURG I.D.J. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1999
Postbus 272 , 1200 AG Hilversum
Tel 035-6721821 , fax 035-6721888
i.verburg@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Spigthoff Advocaten & Belastingadviseurs
Postbus 75546 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020 3051600 , fax 020 3051698
ilona.verburg@spigthoff.com
www.spigthoff.com

VERBURG J. ; Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Hoogleraar Rijks Universiteit Leiden
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 12 dec 1972
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 30 mei 1985
Advocaat-generaal in buitengewone dienst Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 okt 1992
NU
@OPM
Niet te vinden in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001

VERBURG J.J.I. , Joep , geboren jul 1945 ; Dhr. Prof.
NLRM 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Secretaris Hoogheemraadschap
Werkzaam Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 18 mei 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 10 apr 1978
Vice-President rechtbank Dordrecht 25 nov 1982
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht van 10-09-1985
Kantonrechter Dordrecht 1 jan 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 2 apr 1993
Vice-President Hof Den Bosch 1 jul 1993
Vice-President Hof Den Haag 18 maart 1998
President van het Hof Den Haag 1 sep 2001, geïnstalleerd 20 september 2001
Coördinerend vice-president senior Gerechtshof Den Haag 01-01-2002
NU Den Haag Hof Coördinerend Vice-president Senior, dus eigenlijk President
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
In deze functie wordt betrokkene thans niet ingezet rechtspraak.nl [mei 2004]
TEVENS
Rector Stichting Studiecentrum Rechtspleging te Zutphen ; zie Telegraaf 28 september 1996
Lid staatscommissie van de waterstaatswetgeving
Hoofdingeland hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfherenlanden
Lid redactieraad Het Waterschap
Voorzitter Stichting Rentmeesterkamer
Lid Bestuur Stichting Adviesburo onroerende zaken
Voorzitter Commissie van B-onderwijsbegeleidingsdiensten
Voorzitter adviescommissie BB-schriften gemeente Gorinchem
Lid diocesaan bureau geschillen Bisdom Rotterdam
Lid Raad van Toezicht Stichting Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oost Ned
Lid hoofdbestuur NVvR
jul 1997
TEVENS [november 2000]
Lid Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving
Voorzitter stichting Rentmeesterskamer
Lid bestuur stichting adviesbureau Onroerende Zaken
Voorzitter Commissie van Beroep- en bezwaarschriften gemeente Gorinchem
Lid diocesaan bureau geschillen Bisdom Rotterdam
Lid bestuur stichting Kinder- en Jeugspsychiatrie Oost-Nederland
Lid redactie Verkeersrecht
Voorzitter van de NVvR , Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak ; opgevolgd door Mw. Tonckens
1 september 2001
Voorzitter Bezwaarschriften Advies Commissie Politie ZHZ
Plaatsvervangend Voorzitter College voor Medisch Toezicht, Den Haag
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend Voorzitter College voor Medisch Toezicht te Den Haag van 01-01-1999
Lid staatscommissie Waterstaatswetgeving van 01-01-1988 tot 31-12-2000
Voorzitter commissie van beroep Gemeente Gorinchem te Gorinchem van 01-01-1994 tot 01-10-2001
Lid diocesaan bureau geschillen te Bisdom Rotterdam van 01-01-1995 tot 31-12-2002
Vice-Voorzitter Stichting adviesbureau Onroerende Zaken, Rotterdam te Rotterdam van 01-01-1995 tot 31-12-2002
Lid Raad van Toezicht Stichting Kinder- en Jeugspsychiatrie Oost-Nederland te Ede van 01-01-1992 tot 31-12-2002
Lid Instantie: Commissie Aantrekken Leden RM te Den Haag van 01-01-1999 tot 31-12-2002
TEVENS [mei 2004]
Vice-Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken, Rotterdam te Rotterdam
01-01-1995
@OPM komt niet overeen met de vermelding [juni 2003]
Lid Raad van Toezicht Stichting Kinder- en Jeugspsychiatrie Oost-Nederland te Ede van 01-01-1992
@OPM volgens de opgave juni 2003 was deze functie beëindigd d.d. 31-12-2002
Plaatsvervangend Voorzitter College voor Medisch Toezicht te Den Haag van 01-01-1999
Voorzitter commissie van beroep Gemeente Gorinchem te Gorinchem van 01-01-1994 tot 01-10-2001
Lid diocesaan bureau geschillen van Bisdom Rotterdam van 01-01-1995 tot 31-12-2002
Lid CALRM Commissie Aantrekken Leden RM te Den Haag van 01-01-1999 tot 31-12-2002
@OPM
De vermelding Prof. in NLRM roept vragen op. Hij is verder niet te traceren als hoogleraar en komt ook niet voor in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001.

VERBURG L.G.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1980
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
leonard.verburg@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6741575 , fax 020-6741971
leonard.verburg@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERBURG P.T. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1980
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
p.t.verburg@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERBURG S.A. ; Mw.
Belastingadviseur
BDO CampsObers Belastingadvieskantoor Amsterdam (ZO)
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995

VERBURG S.C. , Fieke ; Mw.
Uitgever
Uitgeverij W.E.J. Tjeenk Willink bv te Zwolle
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: IJsselstreek
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

VERBURGH M.J.P. , geboren okt 1937 ; Prof.
NLRM 80 87 88/89
Hoogleraar Rijks Universiteit Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 jun 1971
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 12 mrt 1977
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 17 jul 1981

VERBURGT P.T.
Benoemd tot directeur operations bij KPN. (Telegraaf 10 mei 1999)

VERBURGT S.L.A. ; Mw.
Advocaat bij Schlicher advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 82045 , 2508 EA Den Haag
Tel 070-3227516 , fax 070-3521734
verburgt@schlicheradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERCAUTEREN A.D.
Advocaat bij Wijn en Stael ; beëdiging 1995
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht

VERCAUTEREN W.A.M.
Notaris te Breda , arrondissement Breda
Kantoor Vercauteren Sulzer ; Breda

VERDAASDONK M.A. ; Mw.
Advocaat bij Rechtshulp Vrije Universiteit ; beëdiging 1977
De Boelelaan 1105 kamer 6a- 14 , 1081 HV Amsterdam
Tel 020-44463331 , fax 020-44463330
vu-rechtshulp@rechten.vu.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VERDAM A.F. , Albert ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Zuid-Kennemerland
Bedrijfsjurist Hoogovens Groep BV

VERDAM - TIDEMAN W.T. , geboren mei 1957 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1986

VERDEGAAL A.M.W. , geboren sep 1948 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rijks Universiteit Groningen
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 4 mrt 1985
Rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank Rotterdam 3 mei 1988
Rechter rechtbank Den Bosch 2 apr 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 3 jul 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 1 mrt 1997
NU
Roermond parket

VERDENIUS K.A.
NLRM 87 80 88/89 90 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 21 feb 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 2 jul 1968

VERDEUZELDONK E.P.H. ; Mw.
Advocaat bij Fillet advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 925 , 5000 AX Tilburg
Tel 013-4670515 , fax 013-4671300
e.p.h.verdeuzeldonk@fillet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.fillet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERDOES KLEIJN G.G.J.D.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Postbus 96830 , 2509 JE Den Haag

VERDONK R.
Advocaat bij Zillinger Molenaar & Verdonk ; beëdiging 1985
Postbus 542 , 8440 AM Heerenveen
Tel 0513-523666 , fax 0513-625546
[vademecum advocatuur 2001]
verdonk@zmv-advocaten.nl
www.zmv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERDOOLD C. , geboren aug 1958 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Groningen 1 jun 1985
Raio rechtbank Almelo 1 apr 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 1 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 6 nov 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 6 jan 1993
Rechter rechtbank Almelo 10 sep 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 2 mrt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 11 mrt 1994
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Rechtbank Almelo rechter
Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
25 jun 1997

VERDOORN -SLUIMER J. , Jolanda ; Mw.
Juridisch beleidsmedewerker
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Merwekring.

VERDOORN P.P.
Advocaat bij Postbus 10200 , 7301 GE Apeldoorn ; beëdiging 1986
Tel 055-5215374 , fax 055-5225569
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VERDUIJN (of ook VERDUYN) D. , geboren mei 1956
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar Centrale Raad van Beroep 1 mrt 1988
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 15 apr 1993

VERDUIN J. , geboren jul 1923
NLRM 91 92 93
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 26 nov 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992

VERDUIN J.W. , geboren jul 1923
NLRM 80 87 88/89 90
Werkzaam organ. van soc. verzekeringswetgeving okt 1945
Werkzaam advocatenkantoor Amsterdam 1 jul 1963
Advocaat en procureur Amsterdam 1 apr 1988
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 7 nov 1975
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 7 nov 1975
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 7 nov 1975
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 16 sep 1976
Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 16 mrt 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 6 jul 1978
Lid Centrale Raad van Beroep 17 jan 1983

VERDUIN Th.J. , geboren 2 december 1918 te Alkmaar
Oud-gemeentesecretaris van Rotterdam ; 1 oktober 1969 - 1 maart 1973
Ontvanger van het zilveren Ridderzegel Heer Wolfert van Borselen
Ridder in de Orde van de Heilige Gregorius de Grote
INFO
Overleden 14 januari 2003 te Rotterdam [NRC 16 januari 2003]

VERDULT L.J.M. ; Drs.
Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Coöperatie Achmea , Gemeente Rotterdam , directeur Personeel en Organisatiezaken

VERDURMEN K.A.M. ; Dhr.
Advocaat bij Buro voor Rechtshulp ; beëdiging 1997
Vlasmarkt 28 , 4331 PE Middelburg
Postbus 451 , 4330 AL Middelburg
Tel 0118-63120 , fax 0118-640011
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 03-09-97 (28-09-78)
Bureau Rechtshulp
Vlasmarkt 28 , 4331 PE Middelburg
Postbus 451 , 4330 AL Middelburg
tel 0118-637120 , fax 0118-640011
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@zeeland.bureaurechtshulp.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Middelburg ; beëdiging 1978 en 1997
info@zeeland.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERDURMEN K.M. ; Mw.
Advocaat bij Bakker & Brouns ; beëdiging 1996
Westermarkt 2 d , 1016 DK Amsterdam
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
katinka.verdurmen@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Fort advocaten
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
verdurmen@fortadvocaten.nl
www.fortadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERDUYN (ook wel: VERDUIJN) C.J. , geboren jan 1961 ; Mw.
NLRM 91 93 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hoge Raad der Nederlanden 25 jul 1990
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 aug 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 dec 1993
Rechter rechtbank Den Haag 1 mei 1995
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 01-01-2001
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2001
NU Den Haag Hof Vice-President
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen 10-97
TEVENS [juni 2003] en [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

VERDUYN R.
Advocaat bij Höcker Rueb Doeleman advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
mail@hrd.nl
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEREST M.C.J. , geboren november 1954 ; Mw. Drs.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 13 januari 2000

VERGEER Zie WIJNEN - VERGEER N. van , geboren mrt 1940 ; Mw.

VERGOUW G.M. ; Drs.
Advocaat bij Schalken & Van der Linden ; beëdiging 1998
Helfrichstraat 48 , 7311 ]13 Apeldoorn
Tel 055-5786147 , fax 055-5785365
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Goedvriend en Van der Mast ; beëdiging 1998 en 2003
Postbus 1521 , 6501 BM Nijmegen
Tel 024-3562500 , fax 024-3542328
sgm.goedvriend@chello.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERGOUW S.J. ; Mw.
Advocaat bij Van Rossem c.s. ; beëdiging 1997
Herengracht 444 , 1017 BZ Amsterdam
Tel 020-4287324 , fax 020-4274597
all@vanrossem.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VERGOUWEN C.W.M.
Advocaat bij Holla & Van Dooren ; beëdiging 1996
Postbus 304 , 5600 AH Eindhoven
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 040-2380600 , fax 040-2380666
cvergouwen@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERGOUWEN G.C.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1999
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2977377 , fax 040-2433033
infoeinbd@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2345600 , fax 040-2345601
gvergouwen@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERGOUWEN M.H.D.
Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 155 , 3440 AD Woerden
Tel 0348-418780 , fax 0348-420185
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VERGUNST D. , geboren jul 1957
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 13 nov 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 25 feb 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 25 feb 1993
Rechter rechtbank Zutphen 10 mrt 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
NU
TEVENS
Bestuurslid Stichting Woord en Daad
Griffier commissie van beroep reformatorische scholen
Docent staatsinrichting MO Geschiedenis de Driestar ; reformatorische schoolgemeenschap (PABO te
Gouda)
19 aug 1997
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Bestuurslid Stichting Woord en Daad
Griffier commissie van beroep van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderw)ijs
Kerkelijke adviesfuncties
Bestuurslid Stichting, Dios en Amor te Columbia
Docent MO geschiedenis Hogeschool De Dreston, Gouda
Docent bedrijfsrecht Hogeschool Marken Verbeek
Lid commissie van toezicht Kolkemate
Lid klachtencommissie van de Stichting De Vluchtheuvel
Bestuurslid Corporacion IPS CSA Salud Columbia
Lid klachtencommissie Stichting Thuiszorg Apeldoorn
Plv-Lid ledenraad NVvR
TEVENS [Telegraaf 9 september 2004] Persrechter Zutphen

VERHAAG A.M.P. ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling II [SAL 2003]

VERHAAG P.P.J.M.
Advocaat bij Jhr. Mr. deRanitz Kantoor ; beëdiging 1993
Advocaat bij Arnold en Siedsma
Postbus 18558 , 2502 EN Den Haag
Tel 070-3654833 , fax 070-3615054
pverhaag@arnold-siedsma.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.arnold-siedsma.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHAAGEN - BAARS J.B. ; Mw.
Rechten 1958
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle

VERHAAGH S.T.W.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Nijmegen ; beëdiging 2003
Postbus 1111 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3828611 , fax 024-3828628
s.verhaagh@nijmegen.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Advocaat bij Cornelissen advocaten ; beëdiging 1978 en 1996
Postbus 120 , 6850 AC Huissen
Tel 026-3259023 , fax 026-3255802
immv@cornad.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHAAK I.M.M.
Advocaat bij Cornelissen advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 120 , 6850 AC Huissen
Tel 026-3259023 , fax 026-3255802
immv@cornad.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VERHAAK - AALDERS J.F. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2000
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
boekel.de.neree@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VERHAAK P.M. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Beks & Beks ; beëdiging 1996
Postbus 2383 , 1200 CJ Hilversum
INFO
Niet meer vermeld in vademecum advocatuur 2000

VERHAAR I.M. ; Mw.
Advocaat bij Machiels Bartels en Detmar advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 37 , 9285 ZV Buitenpost
Tel 0512-515999 , fax 0511-542363
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 277 , 9200 AG Drachten
Tel 0512-515999 , fax 0512-540010
verhaar@macadvoc.demon.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHAAR - KOK J.P. , Ans ; Mw.
Advocaat bij Berntsen Mulder ; beëdiging 1989
Postbus 575 , 2400 AN Alphen a/d Rijn
Tel 0172-494345 , fax 0172-424728
bmadv@compuserve.com
[vademecum advocatuur 2001]
a.verhaar@berntsenmulder.nl
www.berntsenmulder.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
Contactpersoon SVN-deelnetwerk VrouwenNetwerk Alphen a/d Rijn eo

VERHAAR Zie LINDEMAN - VERHAAR P.G.Th. , geboren jun 1944 ; mej. (of P.G.T.)
NLRM 71 80
Adjunct-inspectrice gemeentepolitie Rotterdam 1 sep 1969
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Den Bosch 1 jul 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 1 nov 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 1 jan 1973
Gerechtssecretaris rechtbank Den Bosch 1 jul 1974
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Den Bosch 1 jul 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 9 jun 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 25 okt 1976
Rechter rechtbank Den Bosch 20 apr 1978

VERHAARD M.W.A. ; Mw.
Advocaat bij Wirjosoekarto & Verhaard advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 277 , 4380 AG Vlissingen
Tel 0118-412877 , fax 0118-411992
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 02-02-2000 (24-10-90)
Wirjosoekarto & Verhaard advocaten
Scheldestraat 76 , 4381 RW Vlissingen
Postbus 277 , 4380 AG Vlissingen
tel 0118-412877 , fax 0118-411992
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij VSW advocaten ; beëdiging 1990 en 2000
[vademecum advocatuur 2004]

VERHAART G.J. , geboren augustus 1952
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 3 februari 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur bij Verhaart Savelsbergh Boere c.s. ; beëdiging 1979
Postbus 1292 , 4700 BG Roosendaal
Tel 0165-554560 , fax 0165-555191
[vademecum advocatuur 2001]

VERHAEGEN E.O.A.
Notaris te IJzendijke , arrondissement Middelburg
Postbus 20 , 4515 ZG IJzendijke

VERHAEGEN E.O.F.J. , geboren 05-08-1968
INFO
Woonplaats Breskens
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VERHAEGEN Zie ook GRAAFLAND - VERHAEGEN J.F.A.M. , geboren dec 1952 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 31 okt 1986
Kanton rechter-plaatsvervanger Amersfoort 20 jul 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 mei 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 mei 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 15 jun 1994
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid van Bestuur hulpdienst Amersfoort
Stichting Hulpdiensten Amersfoort
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

VERHAEGEN V.M.C. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 1998
Postbus 451 , 4330 AL Middelburg
Tel 0118-637120 , fax 0118-640011
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 18-03-98
Bureau Rechtshulp
Vlasmarkt 28 , 4331 PE Middelburg
Postbus 451 . 4330 AL Middelburg
tel 0118-637120 , fax 0118-640011
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@zeeland.bureaurechtshulp.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Middelburg
info@zeeland.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHAEGH C.M.E.
Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beëdiging 1992
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
geelkerken@tref.nl
Tel 071-5124443 , fax 071-5120481
gl.leiden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
c.verhaegh@gl-advocaten.nl
www.gl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHAGE C.J.
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 623 , 7400 AP Deventer
Tel 0570-614080 , fax 0570-618244
verhage@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VERHAGE J.A.
Aangekomen in Leiden 1958 rechten , Corpslid
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1968
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
verhage@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHAGE J.G. , geboren 1945
Commissaris Verenigde Bedrijven Groeneveld B.V.
Commissaris Kleiberg Beheer B.V.
Commissaris Koopmans Bouwgroep B.V.
Commissaris Netagco Holding B.V.
Commissaris Koninklijke Saint-Roch Veromco N.V.
Participatiecommissaris NPM Capital N.V.
Mr. J.G. Verhage was voorheen commissaris bij Beleggingsmaatschappij De Ark Nijkerk B.V., Firma Bosman Holding B.V., Meulenhoff & Co. B.V., Multi Processing Equipment Group N.V., Willem-Sophia Investeringsmaatschappij B.V., B.P.F. Beheer B.V. en Postiljon Beheer N.V.

VERHAGE S. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2001
Postbus 11756 , 2502 AT den Haag
Tel 070-5153400 , fax 070-5153119
s.verhage@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHAGEN G.H.M. ; Mw.
Rechten 1989
Advocaat bij Van der Ploeg advocaten ; beëdiging 1995
Arnhemseweg 19 , 3811 NN Amersfoort
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland

VERHAGEN H.B.A. , geboren 1936
Advocaat en Partner bij Verhagen & Van der Molen ; beëdiging 1963
Postbus 44 , 3628 ZN Kockengen
Tel 0346-242600 , fax 0346-242601
alg.@hbaverhagen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [sep 2000]
Voorzitter Bestuur Stichting "Het Occohofje"
Lid Bestuur Administratiekantoor Oogcentrum Kennemerland
Lid Bestuur Stichting Continuiteit Endemol
Voorzitter Raad van Toezicht Tabaksreclame
Voorzitter Raad van Comm. Buitenhuis Groep B.V.
Voorzitter Raad van Comm. Joh. Mourik & Co. Holding B.V.
Commissaris De Hoge Noot B.V.
Commissaris Aann. mij. Buitenhuis Beheer B.V.
Commissaris De Smalle Wal B.V.
Commissaris Golfclub de Haar B.V.
Commissaris Labori B.V.
Commissaris Swildens B.V.
Lid Cie. van Toezicht Speelautomaten Branch-organisatie
Voorzitter College van Toezicht B.N.A.
Voorzitter Raad van Advies Result DDB B.V.
Mr. H.B.A. Verhagen was voorheen adviseur van Stibbe & Simont en later ook partner en adviseur van Stibbe Simont Monahon Duhot. Verder was hij secretaris van de raad van commissarissen van N.V.Verzekeringsmaatschappij De Noord- en Zuid-Hollandsche Lloyd en Lid van de raad van commissarissen van de Avéro Bank N.V. en Verwet Beheer B.V.

VERHAGEN H.H.J. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2002
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
helena.verhagen@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERHAGEN H.L.E. , geboren augustus 1962 ; Prof.
NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 14 februari 1998
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1998
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 1991 en 1998
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]
HOOFDFUNCTIE
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612301 , fax. 024 3616145
Hoogleraar burgerlijk recht, i.h.b. onderneming en recht
Privé adres: Albert Schweitzerlaan 100 , 6525 TV Nijmegen , Tel. 024 3501450, 3612098 of 3612250

VERHAGEN J.F.M.
Notaris te Eindhoven , arrondissement den Bosch
Kantoor Stekelenburg, van & Verhagen

VERHAGEN J.H.P.M.
Advocaat bij Nieuwe Ginnekenstr aat 43A , 4811 NN Breda ; beëdiging 1979
Advocaat bij Postbus 1833 , 4801 BV Breda
Tel 076-5226633 , fax 076-5227070
verhagen.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 1833 , 4801 BV Breda
[vademecum advocatuur 2004]

VERHAGEN - COOPMANS L.J.A.M. , geboren okt 1954 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 10 sep 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 10 dec 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 14 jan 1986
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 jul 1987
Rechter rechtbank Breda 1 jun 1996
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 jun 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 19 jan 1993
Vice-President rechtbank Breda 3 feb 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 28 aug 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 28 aug 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 28 aug 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 28 aug 1996
NU
Breda Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
18 mrt 1997

VERHAGEN M.
Advocaat bij De Vries advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 23289 , 3001 KG Rotterdam
Tel 010-4362799 , fax 010-4364226
verhagen@vrieslaw.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Jumelet Verhagen advocaten
Postbus 23046 , 3001 KA Rotterdam
Tel 010-2170999 , fax 010-2170990
info@jvlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHAGEN M.J.A.
Advocaat bij Boskamp & Willems ; beëdiging 1993
Postbus 581 , 5600 AN Eindhoven
Postbus 8727 , 5605 LS Eindhoven
Tel 040 2501414 , fax 040-2501450
avocaten@boskampwillems.nl
[vademecum advocatuur 2001]
m.verhagen@boskampwillems.nl
www.boskampwillems.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHAGEN M.P.Y.
Advocaat bij Verhagen advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 97 , 5150 AB Drunen
Tel 0416-375900 , fax 0416-378740
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Verhagen advocatenpraktijk ; beëdiging 1980 en 1986
mpyverhagen@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHAGEN P.M. , geboren september 1958 ; Mw. Dr.
NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag l7 juni 1999
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Wetenschappelijk Medewerker HLB Schippers te Amsterdam
TEVENS december 2000
Niet vermeld in register nevenfuncties van het Hof Den Haag
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

VERHAGEN - KIELA R.E. ; Mw.
Advocaat bij advocaten Fiévez de Groot & Muller ; beëdiging 2001
Postbus 6150 , 7401 HD Deventer
Tel 0570-613327 , fax 0570-616236
rkiela@fievezadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHALLEN W.H.M.
Notaris te Weert , arrondissement Roermond
Postbus 448 , 6000 AK Weert

VERHAPPEN H.T.J.F. , geboren augustus 1960
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen10november 1999

VERHASSELT W.J.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 15 dec 1970

VERHEES A.A.C.
Notaris te Katwijk , arrondissement Den Haag
Kantoor Verhees Van der Plas c.s. ; Katwijk (Zh)

VERHEEZEN A.A.H. , geboren nov 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtssecretaris kantongerecht Roermond
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 14 mrt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 14 mrt 1984
Rechter rechtbank Maastricht 6 mei 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 18 mei 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
Kantonrechter Maastricht 3 dec 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 21 dec 1993
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Sittard kantonrechter-plaatsvervanger
Maastricht kantonrechter
TEVENS
Lid Bestuur Rode Kruis afdeling Maastricht
Lid Bestuur Stichting Terminale Thuiszorg Maastricht
Secretaris Regio Stichting Rode Kruis Zuid Limburg
Docent Stichting Studiecentrum rechtspleging
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichtingen Overmaze te Maastricht en de Geerhorst te
Sittard
aug 1997

VERHEGGEN R. ; Drs.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2002
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121629 , fax 030-2121152
r.verheggen@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHEGGEN - De LOO Y.M.T.L. , geboren jul 1951 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 3 jun 1982
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Bosch ; kantoor Banning, Van Kemenade & Holland ; beëdiging 1976
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927718 , fax 073-6927691
y.verheggen@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten
y.verheggen@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Brabants Orkest te Eindhoven 030497 22144

VERHEIJ - PÉTERS Zie PETERS , F.P.J. F.P.J. ; Mw.

VERHEIJ L. , geboren jul 1951 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 13 nov 1985
Rechter rechtbank Den Haag 20 jul 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 8 jul 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 8 jul 1991
Vice-President rechtbank Den Haag 16 okt 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Den Haag 11 dec 1996
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 15-04-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 15-04-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Voorzitter Plaatselijk bestuur Chr.Scholengemeenschap Zandvliet Den Haag
Voorzitter Stichting Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg van de Ned Gereformeerde Kerken
kantoorhoudend te Houten
Voorzitter Stichting Rechtshulp Den Haag Bureau voor Rechtshulp
Voorzitter Klachtencommissie Patiënten van het Psychiatrisch Ziekenhuis Bloemendaal Den Haag
dec 96
TEVENS [juni 2003] [juli 2003]
Voorzitter van de klachtencommissie Patiënten van Parnassia te Den Haag
Lid college van beroep Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen
Lid kerkenraad Nederlandse Gereformeerde kerk te Rijswijk van 01-06-1998 tot 30-06-2002
INFO
Zie INFO bij Mw.E.M.DIL-STORK
Wraking van Dil-Stork. Zij werd gewraakt in 1998, maar die wraking werd met de bekende truc ontweken; die truc is als volgt: we moeten ervan uitgaan dat de rechter onpartijdig is. De klager heeft het tegendeel niet bewezen, dus de wraking wordt afgewezen door de wrakingskamer onder VERHEIJ. Maar de wet spreekt van feiten / omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden.

VERHEIJ M.E. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Heerlen ; beëdiging 2000
Postbus 285 , 6400 AG Heerlen
Tel 045-5719551 , fax 045-5740461
bvrhrln@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
bvrhrln@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHEIJ M.I.
Advocaat bij Plieger advocaten ; beëdiging 2002
Weverstraat 4-b , 6811 EL Arnhem
Tel 026-3702026 , fax 026-3702096
[vademecum advocatuur 2004]

VERHEIJ N.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht, Secretaris-Lid (Ju)
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Staats- en Bestuursrecht, Coördinerend raadadviseur (Bestuursrecht)

VERHEIJ N.G.W ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
verheij@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]

VERHEIJ R.G.
Advocaat bij be Ruijter De Wildt & De Vroom ; beëdiging 2001
Postbus 65 , 2200 AB Noordwijk
Tel 071-4029311 , fax 071-4030779
info@deruijterdewildt.nl
www.deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHEIJ S.P.M.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Directe Belastingen,
Sector Rechtstoepassing, Stafmedewerker cassatie

VERHEIJ T.S.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 85063 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2195850 , fax 030-2195855
terry.verheij@nl.landwellglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772348 , fax 020-5772707
t.verheij@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERHEIJDEN J.J.M. , John ; Dhr.
Vennoot Westpark Bel.adv.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Valkenburg

VERHEIJDEN P.P.H.
Advocaat bij Postbus 4113 , 3006 AC Rotterdam ; beëdiging 1994
Advocaat bij Gilhuis Verheijden Huntjens advocaten
Postbus 1522 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2092777 , fax 010-2092778
verheijden@gvh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Verheijden Huntjens advocaten
verheijden@vh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHEIJEN A.J.B. , geboren nov 1923
NLRM 71 80
Assistent Rijks Universiteit Utrecht 1 jun 1947
Medewerker advocatenkantoor Arnhem 5 okt 1948
Advocaat en procureur te Den Bosch 26 jun 195
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 22 jul 1952
Waarnemend griffier kantongerecht Venlo 30 jun 1955
Waarnemend griffier kantongerecht Den Bosch 10 nov 1955
Griffier kantongerecht Den Bosch 2 jan 1956
Rechter rechtbank Breda 27 nov 1957
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 10 jul 1961
Kantonrechter Den Bosch 20 dec 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 25 mrt 1976

VERHEIJEN E.E.P. ; Mw.
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2002
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5686876 , fax 020-5686790
esther.verheijen@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHEIJEN F.J.A.M.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 2000
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506654 , fax 020-5506754
freek.verheijen@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VERHEIJEN G.J.P.C.G. ; Mw.
Advocaat bij Verheijen ; beëdiging 2002
Jonagoldstraat 13 , 6679 EM Oosterhout-Nijmegen
Tel 024-3481333 , fax 024-3482892
[vademecum advocatuur 2004]

VERHEIJEN I.E.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Mens en Wisselink ; beëdiging 2002
Postbus 2911 , 1000 CX Amsterdam
Tel 020-3016633 , fax 020-3016622
verheijen@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHEIJEN - Van GOOL J.A.I. ; Mw.
Advocaat bij Teekens advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 1144 , 2302 BC Leiden
teekens1@tref.nl
NB
Niet in vademecum advocatuur 2001

VERHEIJEN J.C. (of J.Ch.)
Advocaat bij Hollandsche Beton Groep N.V. ; beëdiging 1998
Postbus 81 , 2280 AB Rijswijk
Tel 070-3722055 , fax 070-3722408
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Koninklijke BAM Groep N.V. ; beëdiging 1986 en 1998
Postbus 81 , 3980 CA Bunnik
Tel 030-6598377 , fax 030-6598343
c.verheijen@bamgroep.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHEUGT J.W.P. , geboren mrt 1946
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Docent Rijks Universiteit Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 31 jan 1989
Rechter rechtbank Arnhem 31 mei 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 29 sep 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 29 sep 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem wanneer
Vice-President rechtbank te Arnhem 1999
Raadsheer Gerechtshof Arnhem van 26-05-2000
NU Arnhem Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
mrt 1997
Was docent inleiding Recht aan de universiteiten van Groningen en Leiden
Auteur van het standaard-handboek Inleiding in het Nederlandse Recht.
TEVENS [juni 2002]
Auteur van: Inleiding in het Nederlands Recht, uitgeverij Boom Juridische Uitgevers te Den Haag
Bestuurslid van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
Plaatsvervangend Voorzitter van de beroepscommissie van de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing
TEVENS [juli 2002]
Auteur van: inleiding in het nederlands recht, uitgeverij Boom Juridische Uitgevers, Den Haag
Bestuurslid Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
Plaatsvervangend Voorzitter van de beroepscommissie Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing
Voorzitter Klachtencommissie SIZA/Het dorp van 01-01-2001
TEVENS [februari 2003]
Auteur van: inleiding in het nederlands recht
uitgeverij Boom Juridische Uitgevers te Den Haag
Bestuurslid Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
Plaats-vervangend Voorzitter van de beroepscommissie Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing
Voorzitter Klachtencommissie SIZA/Het dorp vanaf 01-01-2001
NB OPM@
In juli wordt op rechtspraak.nl Hof Arnhem voor het eerst genoemd een nevenfunctie met begin datum 1 januari 2001, maar nog niet genoemd in juni 2002.
Na 18 maanden eens een keertje genoemd ; dat is toch te gek voor woorden.

VERHEUL A.M.C.
Advocaat bij Seegers Meijering Ficq & Van Kleef advocaten ; beëdiging 2001
Vondelstraat 89 , 1054 GM Amsterdam
Tel 020-6166676 , fax 020-6185246
info@seegers-cs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHEUL - VONK J.M. ; Mw.
Advocaat bij Mathenesserlaan 218 , 3021 HM Rotterdam ; beëdiging 1991
Tel 019-4770271 , fax 010-4258094
[vademecum advocatuur 2001]

VERHEUL J.M. , geboren apr 1939
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Docent Universiteit te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 feb 1987
Rechter rechtbank Amsterdam 16 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 16 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 16 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 16 jun 1992
Vice-President rechtbank Amsterdam 25 okt 1995
Raadsheer Hof Amsterdam 23 juni 1998
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Vice-President
TEVENS
Voorzitter geneesmiddelencommissie van anthroposofische artsen
Lid begeleidingscommissie onderzoeksprojekt internationale fraude Sociale Verzekeringsraad
Lid begeleidingscommissie onderzoeksprojekt Werkgeversfraude Sociale Verzekeringsraad
RedactieLid Sociale Verzekeringen losbladig wetscommentaar en themadelen Kluwer
Lid werkgroep strafrecht NJCM
oa Lid begeleidingscommissie evaluatie Plukze
TEVENS per september 2000 ; eigen opgave:
1. Arbiter Tobit cv , Bergen. Van 1990
2. Voorzitter geneesmiddelenplatform artsen, producenten en patiënten. Van 1990
3. Lid begeleidingscommissie onderzoek signalering, behandeling en afdoening van sociale zekerheidsfraude
(SVr). Van 1990 tot 1991
4. RedactieLid losbladig commentaar sociale verzekeringen. 1991
5. Lid begeleidingscommissie Onderzoek Voordeelsontneming (Mvl). Van 1992 tot 1998
6. Lid begeleidingscommissie Deskundigen over fraude met loongerelateerde premies en belastingen (SVr). Van 1992 tot 1993
7. Lid begeleidingscommissie Probleemverkennende studie naar misbruik van sociale zekerheid met
internationale aspecten (SVr). Van 1992 tot 1993
8. Lid begeleidingscommissie onderzoek Beleid en uitvoering handhaving werknemersverzekeringen (Ctsv).
Van 1996 tot 1998
9. Lid Raad van Advies voor het Gerechtelijk Laboratorium (sinds 1999 ; Nederlands Forensisch Instituut). Van 1997
10. Lid Studiekring strafrechtspraak (wetgevingsadvisering NVvR). Van 1997
11. Lid begeleidingscommissie onderzoek Beleid en uitvoering handhaving SVb (Ctsv). Van 1997 tot 1998
12. Lid begeleidingscommissie Evaluatie voet Boeten (Ctsv). Van 1998 tot 1999
13. Arbiter Stichting voor Geschillenbeslechting 1998
14. Voorzitter Begeleidingscommissie onderzoek Bijzondere opsporingsmethoden (Mvl). Van 1998 tot 1999
15. Auteur Algemene wetgeving, Stapel & De Koning.
16. Auteur Handleidingen Openbare orde en veiligheid Elsevier/Vuga. Van 2000
17. Lid begeleidingscommissie Onderzoeken van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en
Rechtshandhaving (universiteit Leiden). Van 2000
NB vermeldt niet dat hij in Haarlem Rechter-plaatsvervanger is !!Ga na

VERHEUL J.P
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar

VERHEUL - DUIJVERMAN L.M.J. ; Mw.
Advocaat bij Deen advocatenkantoor ; beëdiging 1989
Postbus 93327 , 2509 AH Den Haag
Tel 070-3855900 , fax 070-3820991
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VERHEUL M. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Dorhout c.s. advocaten ; beëdiging 1979
Oude Ebbingestraat 91 , 9712 HC Groningen
Postbus 1658 , 9701 BR Groningen
Tel 050-3140640 , fax 050-3144672
[vademecum advocatuur 2001]
info@dorhout.nl
www.dorhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHEUL M. ; Mw.
Advocaat bij Unger & Terwee ; beëdiging 2000
Roemer Visscherstraat 39 , 1054 EW Amsterdam
Tel 020-6835780 , fax 020-6891098
eerheul@ungerterwee.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.urgerterwee.nl
[vademecum advocatuur 2003]

VERHEY J.F.M. ; Prof. Dr.
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Wester & Verhey advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 9425 , 1800 CK Alkmaar
Advocaat bij Wester , Verhey & Meulmeester
Postbus 1040 , 1810 KA Alkmaar
Tel 072-5280030 , fax 072-5280080
verhey@Wester-verhey.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hoek & Van der Hoek ; beëdiging 1993
Vondelstraat 54 , 1054 GE Amsterdam
Tel 020-5890452 , fax 020-6850231
fverhey@hoekenvanderhoek.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Staats- en Bestuursrecht, Raadadviseur

VERHEY L.F.M. ; Prof.
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel. 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Publiekrecht
Hoogleraar staats- en bestuursrecht
tel 043 3883328 , fax 043 3884907
luc.verhey@pubr.unimaas.nl

VERHEYDEN J.A.C.
Advocaat bij Verheyden cs advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 230 , 3454 ZL De Meern
Tel 030-6621114 , fax 030-6621162
verheyden@verheyden.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.verheyden.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHEYDEN S.M.C.
Advocaat bij Verheyden cs advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 230 , 3454 ZL De Meern
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 210 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-583758 , fax 0575-583737
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHEYEN H.P.
Advocaat bij Poot & Buys ; beëdiging 1991
Postbus 2331 , 2301 CH Leiden
Advocaat bij Kuiper Jonkers Van den Berg
Postbus 19282 , 3501 DG Utrecht
Tel 030-2313494 , fax 030-2313322
hpverheyen@kuipercs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VERHEYEN - Van HEUKELOM R.E. ; Mw.
Rechten 1947
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

VERHOEF A.M. ; Mw.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1994
Postbus 623 , 7400 AP Deventer
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121635 , fax 030-2121164
m.verhoef@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VERHOEF J. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkollektief Vreewijk ; beëdiging 1991
Postbus 52135 , 3007 LC Rotterdam
Tel 010-4858502 , fax 010-4857745
verhoef@advr.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VERHOEF J.W. ; Mw.
Advocaat bij Kallen advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 800 , 3700 AV Zeist
Advocaat bij 1-e Dorpsstraat 22 , 3701 HB Zeist
Tel 030-6974930 , fax 030-6974931
advocatenkantoor.verhoef@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
advover@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHOEF J.W.
Advocaat bij Laan v/d Helende Meesters 13 , 1186 AC Amstelveen ; beëdiging 1971
Tel 020-6401200 , fax 020-6401300
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VERHOEFF E.
Notaris te Arnhem , arrondissement Arnhem
Kantoor Verhoeff & Bloemers ; Arnhem

VERHOEFF H.S.G. , geboren januari 1956 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 februari 2000
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 maart 2000

VERHOEFF J.E.C. ; Mw.
Advocaat bij Verhoeff Rozenberg Polak ; beëdiging 1988
Postbus 82171 , 2508 ED Den Haag
Advocaat bij Ruig & Partners
Postbus 29702 , 2502 LS Den Haag
Tel 070-3633555 , fax 070-3651051
uerhoeff@ruigpartners.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Verhoeff advocaten
Javastraat 1-I , 2585 AA Den Haag
Tel 070-3563333 , fax 070-3630937
verhoeff@verhoeffadvocaten.nl
www.verhoeffadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHOEFF J.J.N. , Jan , geboren 20-11-1926
TEVENS
Lid van de Sociëteit "de Vereeniging" te Utrecht , opgericht 1 november 1869.

VERHOEFF L.J. , Leo
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 17207 , 2502 CE Den Haag
Advocaat bij Trenité Van Doorne
Postbus 75205 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-0789123 , fax 020-6789589
verhoeff@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042395 , fax 010-4042333
leo.verhoeff@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Den Haag

VERHOEFF M. ; Mw.
Advocaat bij Bosselaar & Strengers ; beëdiging 2000
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347234 , fax 030-2347272
m.verhoeff@bs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2347265 , fax 030-2347262
m.verhoeff@bs-advocaten.nl
www.bs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHOEKS H.G.
Notaris te Culemborg , arrondissement Arnhem
Kantoor Verhoeks & Ton ; Culemborg tel, 0345 519190

VERHOEVEN A.C.M.
Advocaat bij Mastenbroek c.s. ; beëdiging 1990
Postbus 23352 , 3001 KJ Rotterdam
Tel 010-2810111 , fax 010-2810077
verhoeven@mastenbroek-cs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VERHOEVEN A.J.
Notaris te Helmond , arrondissement den Bosch
Kantoor Verhoeven & Brants ; Helmond

VERHOEVEN A.J.G.
Advocaat bij Joosten advocaten ; beëdiging 2000
Keizersgracht 247 , 1O16 EB Amsterdam
Tel 020-3307950 , fax 020-3307951
a.j.g.verhoeven@joostenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.joostenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHOEVEN B.J.R.P. , geboren mei 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Goes
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 6 feb 1981
Kantonrechter Middelburg 20 nov 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 20 nov 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 20 nov 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 20 nov 1981
Vice-President rechtbank Middelburg 17 okt 1991
Coördinerend vice-President rechtbank Middelburg 29 okt 1996
NU
Middelburg Vice-President
Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger
terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger
Middelburg coördinerend Vice-President 96/97
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter gebiedsaanwijzing van de wet op de geneesmiddellenvoorziening in de
provincie Zeeland
Voorzitter Stichting Amici di Lucca te Utrecht
Voorzitter Stichting voor voortgezet onderwijs Goes
jul 1997

VERHOEVEN C.L. ; Mw.
Advocaat bij Groen Caubo Montessori ; beëdiging 2002
Postbus 60004 , 1320 AA Almere
Tel 036-5486110 , fax 036-5305800
eerhoeven@gcm-adv.nl
www.gcmadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHOEVEN - HOOGHEID E.M. ; Mw.
Rechten 1970
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Lelystad

VERHOEVEN F.
Advocaat bij Van Mens & Wisselink ; beëdiging 2000
Postbus 2700 , 3000 CS Rotterdam
Tel O10-2010500 , fax 010-2010501
verhoeven@vanmens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772387 , fax 020-5772734
f.verhoeven@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERHOEVEN F.E.J.
Notaris te Tilburg , arrondissement Breda
Postbus 655 , 5000 AR Tilburg

VERHOEVEN H.B.A.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen, Directeur
INFO
Woonplaats Reeuwijk
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

VERHOEVEN J.
Advocaat bij Wille & Donker ; beëdiging 1988
Advocaat bij Wille & Donker advocaten
Postbus 357 , 2400 AJ Alphen a/d Rijn
Tel 0172-442417 , fax 0172-442028
verhoeven@willedonker.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.willedonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHOEVEN J.J.
Advocaat bij Zoutmanstraat 23 IV , 2518 GL Den Haag ; beëdiging 1991

VERHOEVEN K.C.L.J. ; Mw.
Advocaat bij Bouwman advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 10
5480 AA Schijndel
Tel 0413-266069 , fax 073-5478585
k.c.l.j.verhoeven@bouwmanadvocaten.nl
www.bouwmanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHOEVEN M.A.L.
Advocaat bij Holla & Van Dooren ; beëdiging 1989
Postbus 304 , 5600 AH Eindhoven
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 040-2380600 , fax 040-2380666
mverhoeven@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2380623 , fax 040-2380652
mverhoeven@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHOEVEN M.F. ; Mw.
Advocaat bij Koch & Van den Heuvel ; beëdiging 1997
Postbus 2005 , 4800 CA Breda
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2379678 , fax 040-2454355
m.verhoeven@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VERHOEVEN M.F. ; Mw.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1997
Postbus 90636 , 2509 LP Den Haag
Tel 070-4412093 , fax 070-4412003
nlverh36@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHOEVEN M.H.S.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1995
Advocaat bij Trenité Van Doorne
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
mhsverhoeven@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ploum Lodder Princen
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406412 , fax 010-4406433
mverhoeven@plp.nl
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHOEVEN M.J.H.M.
Advocaat bij Duijsens Van den Enden Zwijnenberg ; beëdiging 2001
Postbus 16100 , 2500 BC Den Haag
Tel 070-3383040 , fax 070-3383060
eerhoeven@dezadvocaten.nl
www.dezadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHOEVEN M.M. , geboren jan 1956
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Enschede
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 10 apr 1992
Rechter rechtbank Almelo 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 2 mrt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 11 mrt 1994
Vice-President rechtbank Almelo 20 april 1998
NU
Rechtbank Almelo rechter
Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Stichting Beheer Gemeenschappen Aula Haaksbergen
Secretaris Stichting Ziekenverpleging Haaksbergen (Wiedenbroeck)
Secretaris Stichting Verzorgcentrum Haaksbergen (Saalmerink)
Roulerend Voorzitter beroeps en bezwarencommissie gemeente Haaksbergen en Neede

VERHOEVEN M.W. , Theo ; Dhr.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1995
Postbus 10044 , 7301 GA Apeldoorn
Advocaat bij Liesveld advocaten
Postbus 10017 , 7301 GA Apeldoorn
Tel 055-5222262 , fax 055-5223934
m.w.verhoeven@leemans-ddvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.liesveld-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Apeldoorn

VERHOEVEN M.Y.A. ; Mw.
Advocaat bij Verhoeven ; beëdiging 1976
Postbus 38 , 6930 AA Westervoort
Tel 026-3113154 , fax 026-3112591
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Raad van Discipline te Arnhem: griffier (info sep 2000)

VERHOEVEN W.
Advocaat bij Loeff Claess Verbeke ; beëdiging 1973
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
Willem.verhoeven@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer in [vademecum advocatuur 2002]

VERHOEVEN W.M. ; Mw.
Advocaat bij Lucassen advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 2531 , 5902 JA Venlo

VERHOOG A.L.S.
Advocaat bij Wolgen advocaten ; beëdiging 2002
Torenweg 15 , 9774 PH Adorp
Tel 050-3061712 , fax 050-3061741
ad.wolgen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHORST - STRENGERS E.M. ; Mw.
Rechten 1968
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Bosch

VERHORST M.M.
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2001
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5686441 , fax 020-5684265
melle.eerhorst@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERHULP E.
Advocaat bij Coöperatief Advokatenkantoor Oudenoord Utrecht ; beëdiging 1996
Postbus 8564 , 3503 RN Utrecht
Advocaat bij advocatenkantoor Oudenoord
Postbus 109 , 3440 AC Woerden
Tel 0348-579456 , fax 0348-579416
[vademecum advocatuur 2001]

VERHULP E. ; UHD
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Arbeidsrecht en Sociaal Verzekeringsrecht
Arbeidsrecht

VERHULST F. , geboren jan 1942
NLRM 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 13 mei 1996
NU
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Van den Herik & Verhulst ; beëdiging 1968
Postbus 5010 , 3008 AA Rotterdam
Tel 010-4100055 , fax 010-4815172
verhulst@herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter Algemeen Bestuur Albeda College te Rotterdam
Curator Chr Scholengemeenschap Henegouwe te Rotterdam
Voorzitter Culturele Raad Barendrecht

VERHULST L.J.
Universiteit Nyenrode, The Netherlands Business School
Bestuur , Secretaris en Contactpersoon
fax 0346 264204
info@nyenrode.nl

VERHULST P.L.
Advocaat bij Schuurmans & Koers advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 145 , 9300 AC Roden
Advocaat bij Verhulst ; beëdiging 1995
Postbus 2 , 9480 AA Vries
Tel 0592-544323 , fax 0592-544441
[vademecum advocatuur 2001]
info@verhulst-advocaten.nl
www.verhulst-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERJANS J.H.M. , geboren feb 1947
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 14 jan 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 14 sep 1987
Rechter rechtbank Maastricht 14 dec 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 6 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 6 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 30 mrt 1995
Kantonrechter Sittard 24 februari 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 10 augustus 1998
NU
Maastricht rechter
Heerlen kantonrechter-plaatsvervanger
Sittard kantonrechter-plaatsvervanger
Maastricht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht tevens Voorzitter beklagcommissie bij de Penitentiaire Inrichting de
Geerhorst te Sittard
aug 1997

VERJANS R.L.S.
Advocaat bij an Doorne ; beëdiging 2002
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789507 , fax 020-6789589
verjans@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERJANS W.E.M. , geboren nov 1951
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Luitenant-kolonel der Militair Juridische Dienst
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 31 mei 1991
Rechter rechtbank Breda 24 apr 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 7 nov 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 7 nov 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 7 nov 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 7 nov 1994
Kantonrechter Breda 11 apr 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 11 april 1997
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Breda rechter
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter 97
TEVENS
Voorzitter B-schriftencommissie Regio Politie Rotterdam/Rijnmond
Vice-Voorzitter Prof. Gielenstichting te Rucphen
Voorzitter Schoolbestuur/commissie RK Basisschool Sint Martinus te Rucphen
Lid Parochievergadering RK Parochie Sint Martinus te Rucphen
aug 1997

VERKAART H.W.A. ; Mw.
Rechten 1988
Coördinator Slachtofferhulp
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zeeland

VERKAART J.M.P. ; Mw.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/ Andersen Legal ; beëdiging 1998
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825100 , fax 020-5825150
infoamsop@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERKADE D.W.F. ; Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 9 jun 1975
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 18 nov 1986
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27, 2311 XK Leiden
Postbus 9520, 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Handelsrecht en Bedrijfsrechtelijke Vakken
Sinds 1990 Hoogleraar Informatierecht en het recht van de intellectuele eigendom, in het bijzonder het auteursrecht
tel 071 5277888 , fax 071 5277888
d.w.f.verkade@law.leidenuniv.nl
Advocaat te A'dam ; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1978
Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid Kon.Ned. Academie van Wetenschappen
Lid en Secretaris Kon.Ned. Academie van Wetenschappen, sectie rechtsgeleerdheid
Lid diverse Commissies van de Sociaal-Economische Raad SER
Lid commissie Sociaal Economische Raad SER voor de consumentenaangelegenheden CCA
Lid commissie auteursrecht (Ministerie van Justitie )
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA ; Intellectuele Eigendom
Lid Bestuur/Penningmeester van de Vereniging voor mededingsrecht
Lid redactie auteursrecht/AMI bijblad bij de Industrieel
Eigendom computerrecht en diverse losbladige boekuitgaven
Lid commissie wetenschappelijke bestedingen Leids Universiteitsfonds
Lid Bestuur Stichting Juridische samenwerking Nederland-Suriname
Lid Bestuur Borgstichting (familiestichting)
Lid Stichting Regenerator (part auteursrecht)
Annotator Nederlandse Jurisprudentie
Contacthoogleraar Ars Aequi
Voorzitter Stichting Handboek Ned. Postvoorwaarden
Arbiter door de Raad van Europa aangewezen voor geschillen over persoonsregistratie
Bestuurder DWF Verkade Beheer BV
Bestuurder DWF Verkade BV. (Pensioen BV)
Auteur van diverse boeken PM
jan 1997
[Staatscourant 2 april 2001]: Voorgedragen voor benoeming tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad
TEVENS [juni 2002]
Lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (vanaf januari 1997 secretaris sectie
Rechtsgeleerdheid)
Lid van diverse commissies van de Sociaal-Economische Raad (SER)
Voorzitter Commissie Auteursrecht (Ministerie van Justitie)
Lid redacties Auteursrecht/AMI, bijblad bij de Industriele Eigendom, Computerrecht en diverse
losbladige uitgaven
Annotator Nederlandse Jurisprudentie
Contacthoogleraar Ars Aequi
Lid Commissie Wetenschappelijke Bestedingen Leids Universiteits-fonds
Bestuurslid Stichting Juridische Samenwerking Nederland - Suriname
Voorzitter Stichting Handboek Nederlandse Postwaarden
Door de Raad van Europa aangewezen Arbiter voor geschillen over persoonsregistratie
Bestuurder Mr D.W.F. Verkade Beheer BV
Auteur van diverse boeken P.M.
TEVENS [juli 2002]
Komt niet meer voor op rechtspraak.nl Hof Arnhem en rechtbank Arnhem.
INFO
Privé adres: Rapenburg 49, 2311 GH Leiden, Tel. 071 5144401
NB OPM@
in juni 2002 nog vermeld, in juli 2002 spoorloos op het Internet

VERKADE E.E. ; Mw.
Advocaat bij Koster Van Schaik & Koets ; beëdiging 2000
Postbus 5287 , 2000 CG Haarlem
Tel 023-5318150 , fax 023-5311615
verkade@kvsk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 023-S 125025 , fax 023-5125026
verkade@kadv.nl
www.kadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERKADE P. , geboren mei 1936
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1955 rechten , Corpslid
Werkzaam bedrijfsleven te Arnhem 1962
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 6 mrt 1976
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 3 jun 1976
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 30 okt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 24 jun 1982
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 30 apr 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 26 feb 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 30 nov 1990
Rechter rechtbank Arnhem 1 jul 1992
NU
Arnhem rechter
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Raad van Beroep TNO Certification
16 feb 1998

VERKERK A.T.J. , geboren 28-11-1940
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VERKERK B.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging (2002)
Postbus 4361 , 3006 AJ Rotterdam
Tel. 016-8801700 Fax 010-8601999
rotterdam@akdprinsen.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERKERK G. ; Dhr. Drs.
Nieuwe burgemeester van Delft.
[Telegraaf 4 september 2004] Koningin Beatrix heeft de nieuwe burgemeester van Delft, Mr. Drs. G. Verkerk, benoemd tot commissaris van de koninklijke grafkelders van de Nieuwe Kerk in Delft. Tegelijkertijd heeft zij Mr. H. van Oorschot , de voorganger van Verkerk, op de meest eervolle wijze van zijn taak ontheven. De burgemeester van Delft is traditiegetrouw de sleutelbewaarder van de kononklijke grafkelders. Hij is onder meer verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van de kelders. Decennia lang was die een bijna ceremoniële functie , omdat er bijna veertig jaar lang geen lid van de koninklijke familie overleed. Van Oorschot was de eerste commissaris in jaren die weer met een strefgeval te maken kreeg, toen Pins Claus in 2002 overleed. Twee maanden voor hij afscheid nam als burgemeester , kon Van Oorschot zijn eervolle taak nog een keer vervullen , nadat Koningin Juliana op 20 maart van dir jaar overleed.

VERKERK G.A.A. , geboren 1958 ; Drs.
Wethouder VVD gemeente Den Haag
Lid Raad van Beheer N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg-Maatschappij
President Raad van Comm. N.V. Nederlands Congrescentrum
President Raad van Comm. N.V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
Secretaris Raad van Comm. N.V. ENECO
Lid Raad van Toezicht en Advies Nederland Distributieland
Vice-Voorzitter College van arbeidszaken (VNG-werkg.del. CAO)
Lid Nationale Havenraad
Oud-functies:
Commissaris N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland, Chef-jurist Raad van State.
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

VERKERK K.A. ; Mw.
Notaris te Arnhem , arrondissement Arnhem
Kantoor Dirkzwager ; Arnhem

VERKERKE R.E.
Advocaat bij Verkerke & Vos ; beëdiging 1990
Joh.Vermeerplein 5 , 1071 DV Amsterdam
101500.3210@compuserve.com
Tel 020-6714049 , fax 020-6628858
verkerke@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VERKERKE R.E.
Advocaat bij Verkerke & Vos ; beëdiging 1990
Johan Vermeerplein 5 , 1071 DV Amsterdam
Tel. 020-6714049 Fax 020-6628858 verkerke@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERKIJK M. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 2099 , 2002 CB Haarlem ; beëdiging 1993
Tel 023-5273563 , fax 023-SZ55655
[vademecum advocatuur 2001]
verkijk@huizinga-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERKIJK R.
Advocaat bij advocatenpraktijk Universiteit Maastricht ; beëdiging 1994
Postbus 86 , 5200 AB Maastricht
Tel 043-3883988 , fax 043-3500515
[vademecum advocatuur 2001]
richard.verkijk@apum.unimaas.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERKLEIJ N.B. , geboren aug 1960 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 1 sep 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 20 aug 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 sep 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 22 mei 1997
Rechter rechtbank Den Bosch 25 nov 1997
Rechter rechtbank Den Haag 1 februari 2000 of 01-07-2000
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden
TEVENS [juli 2003]
Plaatsvervangend lid van de klachtencommissie Stichting Ambulante FIOM te Den Bosch
Lid Regionale Commissie van Toezicht Politiecellen regio Haaglanden van 22-05-2002

VERKOIJEN M.P.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 1999
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
rotterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Warendorf
Postbus 75914 , 1070 AX Amsterdam
Tel 020-7988207 , fax 020-7988201
verkoijen@warendorf.nl
www.warendorf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERKOOYEN B.J.H. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2002
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460284 , fax 020-5460611
babette.verkooijen@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERKOREN B.J.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam

VERKOREN B.J.
Advocaat bij Van der Kroft advocaten ; beëdiging 1996 en 2001
Postbus 15724 ,1001 NE Amsterdam
Tel 020-6706060 , fax 020-6706061
verkoren@vanderkroft.com
www.vanderkroft.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERKOREN L.
Thomsonlaan 236 , 2565 JL Den Haag
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

VERKRUISEN W.G. ; Dr.
Advocaat bij Van Driel & Nienhuis ; beëdiging 1992
Postbus 905 , 9400 AX Assen
Advocaat bij Verkruisen advocaten
Johannes Vermeerstraat 81 , 1071 DP Amsterdam
Tel 020-4800055 , fax 020-6706226
[vademecum advocatuur 2001]
Prins Hendriklaan 25 , 1075 AZ Amsterdam
Tel 020-4860055 , fax 020-6706226
[vademecum advocatuur 2004]
@OPM
Wat is de relatie met VERKRUISEN , W.G. Dr. UHD

VERKRUISEN W.G. ; Dr. UHD
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Medische Wetenschappen
A. Deusinglaan 1 , 9713 AV Groningen
tel 050 3632876 , fax 050 3632883
Disciplinegroep Geondheidswetenschappen
Metamedica, in het bijzonder gezondheidsrecht
tel 050 3632857 , fax 050 3636251
TEVENS
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakgroep Rechtstheorie
Rechtssociologie, in het bijzonder gezondheidsrecht
tel 050 3635423 , fax 050 3635635
w.g.verkruisen@rechten.rug.nl

VERKUIJL A. ; Mw.
Merken Adviseur
Verkuijl Consultants BREDA
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk:
West- en Midden Brabant
Vrouwelijke Entrepreneurs

VERKUIJLEN P.A.M. , Peter ; Dhr. Drs.
Adj. Secretaris K.v.K. en Fabrieken
Als advocaat beëdigd 1995
Advocaat bij advocatenkantoor Verkuijlen ; beëdiging 1995
Eerschotsestraat 52 , 5491 AD Sint Oedenrode
Tel 0413-490270 , fax 0413-490553
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Leeuwarden

VERKUIL L.M. ; Mw.
Advocaat bij Arkesteijn Hooijman & Verkuil advocaten ; beëdiging 2003
Mathenesserlaan 357 b 3023 GC Rotterdam
Tel 010-4770526 , fax 010-4772027
verkuil@arkesteijn-hooijman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERKUYL A.O.J.
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1994
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam

VERKUYL C.A. , geboren dec 1936
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam en Purmerend 17 jun 1963
Proeftijd ex art.4 Opleidings-en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Leeuwarden ; Raio 20
mrt 1967
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 20 jul 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 1 sep 1969
Substituut-griffier rechtbank Arnhem 25 sep 1970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 26 apr 1971
Rechter rechtbank Arnhem 3 mrt 1972
Lid Ned. Antillen en Aruba 12 okt 1976
Vice-President rechtbank Arnhem 8 apr 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 11 dec 1992
NU
Arnhem Vice-President
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur van de Calvinistische Juristen Vereniging
Voorzitter Klachtencommissie streekziekenhuis Zevenaar
mrt 1997

VERLEEN M.L.A.
Advocaat bij Verleen advocaten ; beëdiging 1985
Turkoois 32 , 3643 AI Mijdrecht
Tel 0297-568661 , fax 0297-562785
verleen@verleen-advocaten.nl
www.verleun-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERLEGH D.A.W. ; Mw.
Nederlandse Spoorwegen Rotterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Rotterdam

VERLEGH W.C.G. ; Mw.
Advocaat bij Hameleers.Meuwissen v/d Boomen ; beëdiging 1998
Postbus 659 , 5040 AR Roermond
Tel 0475-315353 , fax 0475-319524
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning Advocaten
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073 6927772 , fax 073 6927789
m.verlegh@banning.nl
[vademecum advocatuur 2002]
Niet in [vademecum advocatuur 2003]

VERLEISDONK Y.A.G.M. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
Yvette.verleisdonk@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Terhulpsesteenweg 177/6 , B-1170 Brussel , België
Tel 0032-25668000 , fax 0032-25668001
yvette.verleisdonk@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERLEUN M.L.A.
Advocaat bij Verleun & Pesch ; beëdiging 1985
Postbus 251 , 1420 AG Uithoorn
Tel 0297-508001 , fax 0297-552785
Verleun.pesch@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VERLIJDEN K.E. ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1997
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
k.verzijden@edh.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VERLINDEN J.F. , Frans ; Dhr.
Kandidaat Notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Eindhoven

VERLINDEN M.H.G.A.
Notaris te Nederweert, arrondissement Roermond
Postbus 2720 , 6030 AA Nederweert

VERLINDEN - MASSON V.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1989
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214333 , fax 050-5255435
advocaten@plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VERLLNDEN J.F.
Notaris te Eindhoven , arrondissement den Bosch
Kantoor Prinsen van der Putt, Eindhoven

VERLOOP E.A. ; Mw.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VERLOOP J.W.
Lid Raad van Commissarissen Breevast n.v.Utrecht (jaarverslag Breevast 1998)
eerste benoeming 1993 ; huidige benoeming tot 2002
HOOFDFUNCTIE
Managing Director FORTIS Investment
Voorzitter Vastgoed
Commissaris NeSBIC Groep b.v.
Commissaris Utrechtsche Maatschapppij tot Stadsherstel n.v.
Commissaris Koningshof b.v.
Commissaris Leeuwenhorst Congres Center n.v.
Commissaris N.G.Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel
Nevenfunctie Verbond van Verzekeraars (Commissie Beleggingsbeleid)

VERLOOP L. , Louise , geboren 12 juni 1918 te Utrecht
INFO
Overleden 6 mei 2002 te Utrecht , weduwe van Mr. A.H.C. Gieben , overleden 1978
[Telegraaf 7 mei 2002]

VERLOOP M.P. , geboren apr 1967 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 25 okt 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 oktober 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 oktober 1998
Rechter rechtbank Amsterdam 9 december 1999
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Leiden ; kantoor De Clercq Van Win & Wols ; beëdiging 1997
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
TEVENS

VERLOOP P.J.P. , geboren okt 1932 (of Ph.J.P.)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1953 rechten, Corpslid
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 3 dec 1985
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1962
Postbus 7113, 1007 JC Amsterdam
Tel 020-54146446 , fax 020-5512827
peter.verloop@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Commissaris Rodenhuis Verloop BV
" KMZM/NM Oxyde (NL) BV
Directeur Giorgi Armani Holding BV
" GA International Diffusion BV
" Rolls-Royce (NL) NV
jan 1997
TEVENS (volgens eigen opgave op het internet ; november 2000) Daarbij is niet opgegeven dat hij advocaat is ; ook de naam van het kantoor is niet opgegeven). Bedenkelijk.
Commissaris Rolop Holding en Rodenhuis & Verloop B.V.
Directeur Rolls-Royce Power Ventures Nederland bv
Directeur Giorgio Armani Holding bv
Directeur GA International Diffusion bv
Oud-functies:
Maastricht-Zinkwit-Maatschappij B.V.
Commissaris Union Minière Oxyde (Nederland) B.V.
TEVENS [juni 2002]
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem
Commissaris Rodenhuis & Verloop BV
Directeur Rolls-Royce Power Ventures Nederland BV
Directeur Giorgio Armani Holding BV
Directeur GA International Diffusion BV
INFO
Bron AD
In 1996 6x ingezet als rechter
In 1997 3x ingezet
TEVENS [juli 2002]
Op rechtspraak.nl Hof Arnhem niet meer vermeld. In juni nog wel.
NB OPM@
In juni 2002 nog vermeld bij rechtspraak.nl Hof Arnhem ; in juli 2002 spoorloos.
Misschien in verband met komend pensioen?

VERLOOY J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 28 jan 1963

VERLOREN van THEMAAT I.W.
Advocaat bij Liedekerke Siméon Wessing Houthoff ; beëdiging 1990
Keizerslaan 3 , 1000-Brussel , België
Tel 0032-25511524 , fax 0032-25511525
w.verloren-van-themaat@iswh.be
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1990
Keizerslaan 5 , B-1000 Brussel , België
Tel 0032-25079800 , fax 0032-25079898
w.verloren@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERLOREN van THEMAAT P. ; Prof.
Oud-Advocaat-Generaal van het Europese Hof van Justitie

VERMAAS V.M. ; Mw.
Advocaat bij Elmers advocaten BV ; beëdiging 2001
Postbus 61 , 3230 AB Brielle
Tel 0181-476200 , fax 0181-418628
elmers@balienet.nl
www.elmers-cs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMAAS W. , geboren feb 1927
NLRM 87 88/89 90 91
Directie Scheepvaartbedrijf Rotterdam 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 15 jul 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 15 jul 1981
Rechter rechtbank Rotterdam 21 sep 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 16 mei 1986

VERMAASE C.J. ; Mw.
Advocaat bij Vorstman advocaten ; beëdiging 1993
Van Eeghenstraat 68 , 1071 GK Amsterdam
Tel 020-6762121 , fax 020-6640654
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Beer advocaten
Tel 020-6732199 , fax 020-6758163
cjvermaase@beeradvocaten.nl
www.beeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMAAT D.
Advocaat bij Vermaat advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 71 , 2990 AB Barendrecht
Tel 0180-611188 , fax 0180-619150
vermaat@vermaatadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VERMAAT E. ; Mw.
Advocaat bij Russell advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 97400 , 1080 JK Amsterdam

VERMAAT J. , geboren jul 1907
NLRM 71
Adjunct-secretaris tribunaal Leeuwarden 1 jun 1946 tot 1 dec 1946
Substituut-griffier rechtbank Leeuwarden 23 okt 1946

VERMAAT M.F.
Advocaat bij Boumans, Imthorn & Vermaat ; beëdiging 1994
Singel 512 , 1017 AX Amsterdam
Tel 420-6237370 , fax 020-0230349
vermaatfuermaatadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VERMAIRE D.C.
Koninklijke Sanders B.V.
Directeur E-Mail: dcv@xs4all.nl
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

VERMAIRE R.M.
Advocaat bij Wijn & Stael ; beëdiging 2000
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht
Tel 030-2320800 , fax 030-2341644
vermaire@wijnenstael.nl
www.wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEEND W. , Willem ; Prof.
Vader had een houtbewerkingsbedrijf
PvdA-KamerLid 1988
Fiscaal-jurist
Staatssecretaris van Financiën 1994 in Paars I
Actief duo met Zalm ; bijnaam "Knabbel en Babbel"
Zijn grootste huzarenstuk was de totale herziening van het belastingstelsel, die zijn beslag kreeg in 2001.
PvdA-minister Sociale Zaken in Paars II

VERMEER A.D. , geboren apr 1962 ; Mw.
NLRM 88/89 90
Raio rechtbank Zutphen 1 okt 1988

VERMEER - WARTNA E.A. ; Mw.
Advocaat bij Kortman advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 85966 , 2508 CR Den Haag
Tel 070-3024030 , fax 070-3523174
kortman.advocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@kortmanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEER F.F.P.M.
Advocaat bij Werner & Van Oss ; beëdiging 1997
Postbus 87 , 3840 AB Harderwijk
Tel 0341-417023 , fax 0341-419648
frankvermeer@wernerenvanoss.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Oss Van der Meijden Vermeer & Reitsma advocaten
info@omvradvocaten.nl
www.omvradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEER F.R. , geboren mrt 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 19 nov 1986
NU
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Groningen ; kantoor Vos, Seidel & Plas ; beëdiging 1980
Advocaat en Procureur te Groningen ; Plas en Bossinade advocaten ; beëdiging 1975
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
TEVENS
Lid Algemeen bestuur Stichting Het Groninger Landschap
Lid algemeen bestuur Kamer van Arbitrage Noord-Nederland
Plaatsvervangend Voorzitter van de Planschadecommissie van de gemeente Groningen
Voorzitter van de planschadecommissie van de gemeente Ten Boer
Lid van het bestuur van de Stichting "De Brink" (centrum voor meervoudig verstandelijk en visueel
gehandicapten te Vries
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten

VERMEER H.W.E.
Advocaat bij Vermeer, Schep & Van der Vlerk ; beëdiging 1975
Advocaat bij Vermeer & van der Vlerk
Postbus 2253 , 1180 EG Amstelveen
Tel 020-6400441 , fax 020-6402929
vermeer@vermeer-vandervlerk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vermeer-vandervlerk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEER J.W.
Advocaat bij Willems advocaten ; beëdiging 1979
Parnassusweg 8 , 1076 AN Amsterdam
legal@willems-advocaten.nl
Advocaat bij Willems advocaten
Jacob Obrechtstraat 70 , 1071 KP Amsterdam
Tel 020-6766060 , fax 020-6645495
j.vermeer@willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Heitmann.von Meding advocaten & Rechtsanwlte
Tel 020-3058250 , fax 020-3058260
j.vermeer@hvm-law.com
www.hvm-law.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEER M. , Martinus , geboren 13 mei 1918 ; Dhr.
Kapitein der artillerie b.d.
Officier in de Orde van Oranje Nassau
Drager van het oorlogsherinneringskruis met gesp 1940
INFO
Overleden 22 juni 2002 [Telegraaf 25 juni 2002]

VERMEER M. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1994
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
marike.vermeer@cliffordchance.com

VERMEER - MOLENKAMP M. ; Mw.
Bedrijfsjurist
Nederlandse Unilever Bedrijven NV te Rotterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Rotterdam

VERMEER M.M. ; Mw.
Advocaat bij Holla & Van Dooren ; beëdiging 1995
Postbus 396 , 5201 AJ Den Bosch

VERMEER R.C.
Advocaat bij Mr. J.H.Slot Kantoor ; beëdiging 1994
Postbus 418 , 6700 AK Wageningen
Advocaat bij Vetmeer advocaten ; beëdiging 1994
Grebbeweg 4 , 3911 AW Rhenen
Tel 0317-311444 , fax 0377-311948
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEER S.P.
Notaris te Borculo , arrondissement Zutphen
Burgemeester Bloemersstr 38, 7271 DC Borculo

VERMEER W.H. . Willem Henri , geboren 30 april 1911 ; Dhr.
Advocaat bij Vermeer, Schep & Van der Vlerk ; beëdiging 1949
Postbus 2253 , 1180 EG Amstelveen
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
INFO
Overleden 17 december 2003 [Telegraaf 23 december 2003]

VERMEEREN F.L.L.
Advocaat bij Van Dijk & Vermeeren advocaten ; beëdiging 1987
Hoogbrugstraat 72 , 6221 CS Maastricht
Tel 043-3253960 , fax 043-3250348
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vermeeren advocaten ; beëdiging 1987
Postelstraat 40 , 5211 EA Den Bosch
Tel 073-6127165 , fax 073-6132945
vermadvoc@concepufa.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEEREN - KEIZERS I.H. ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1996
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020 6267949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
Tel 020-5517555 , fax 020-6232884
i.vermeeren@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEEREN J.H.M. , Jos ; Dhr.
Kandidaat-notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Kerkrade

VERMEEREN M.J.H.
Advocaat bij Andries Bickerweg 6 , 2517 JP Den Haag ; beëdiging 1997
Advocaat bij Buren Guelen advocaten & Belastingadviseurs
Postbus 18511 , 2502 EM Den Haag
Tel 070-3184200 , fax 070-35611340
mail@burenguelen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Buren van Velzen Guelen advocaten Notarissen Belastingadviseurs
Postbus 17199 , 2502 CD Den Haag
info@bvvg.nl
www.bvvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEEREN R.H.
Advocaat bij Kessels Hanssen t' Sas ; beëdiging 1995
Postbus 2090 , 4800 CB Breda
Tel 076-5253535 , fax 076-5148356
khs@xs4al1.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Raetsluy advocaten
Postbus 1869 , 4801 BW Breda
Tel 076-5310393 , fax 076-5310394
vermeeren@raetsluy.nl
www.raetsluy.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEET R.C.
Advocaat bij Diepeveen advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 49 , 3910 AA Rhenen
Tel 0317-619022 , fax 0317-617482
diepeveen.advocaten@capitolonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VERMEIJ A.A.
Advocaat bij Advokaten Kollektief Centrum ; beëdiging 1981
Stationsweg 137 , 2515 BM Den Haag
Tel 070-3805732 , fax 070-3803597
akc@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.advocatencentrum.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEIJ M.E.M.
Advocaat bij Eblé & Eschauzier advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 5581 , 2000 GN Haarlem
Tel 023-5319529 , fax 023-5312171
ebleadvo@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Eschauzier advocaten
Postbus 309 , 2000 AH Haarlem
Tel 023-5511341 , fax 023-5421353
vermei]@eschauzier.nl
www.eschauzier.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEIJ M.J.N.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1999
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-54606006 , fax 020-5460123
max.vermeij@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5460428 , fax 020-5460817
max.vermeij@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEIJDEN A.M.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Mens en Wisselink ; beëdiging 2001
Postbus 2700 , 3000 CS Rotterdam
Tel 010-2010500 , fax 010-2010501
vermeijden@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEIJDEN J. ; Dr.
NLRM 87 88/89
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 3 dec 1979

VERMEIJDEN W.M. ; Mw.
Advocaat bij Everts Bosboom Hiemstra ; beëdiging 1993
Postbus 147 , 2690 AC 's-Gravenzande
Tel 0174-412348 , fax 0174-412384
[vademecum advocatuur 2001]

VERMEIRSSEN B. ; Dhr.
Beëdigd: 31-01-2001
Vitak advocaten
Ondernemersweg 5 , 4691 SL Tholen
Postbus 500 , 4600 AM Bergen op Zoom
tel 0166-664500 , fax 164-266388
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
b.vermeirssen@vitak.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij Vitak advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 500
4600 AM Bergen Op Zoom
Tel 0166-664500 , fax 0164-266388
b.vermeirssen@vitak.nl
www.vital.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEUL M.C.
Advocaat bij Weldam advocaten ; beëdiging 2000
Amsterdamsestraatweg 622 , 3555 HX Utrecht
Tel 030-2435130 , fax 030-6776091
[vademecum advocatuur 2001]
info@weldam-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEULEN A.D.
NLRM 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 3 dec 1980

VERMEULEN A.H. , geboren 11-10-1943
Advocaat bij Maaldrink advocaten ; beëdiging 1973
Advocaat bij Maaldrink Vermeulen Grooss
Wassenaarseweg 20 Gebouw Cultura , 2596 CH Den Haag
Tel 070-3469646 , fax 070-3560490
a.h.vermeulen@mvg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.mvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Heeft er geen moeite mee om op verzoek van een vriendje-advocaat Van Oldenborgh in te breken in een zaak die in handen was van een andere advocaat, waarvan hij jaren eerder patroon was en over diens hoofd heen een zitting voor het Hof te Den Haag een dag van tevoren telefonisch met Mw. Mr. Bröcker , vice-President Hof Den Haag af te breken, waarvij genoemde Van Oldenborgh Raadsheer-plaatsvervanger was.
Een klacht tegen Mw.Mr. Bröcker bij de Hoge Raad, werd door de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad afgedekt met de smoes: uw schrijven d.d. xxxx heeft ons niet van gedachten kunnen doen veranfderen.
Puur misbruik van macht in het voordeel van de eigen jurikaste.
Een klacht tegen Vermeulen, ingediend in september 1989 is, na afdekken door de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad van sabotage van het advocatentuchrecht door Mr. Robbers Voorzitter van de Raad van Discipline, tot op de dag van vandaag (setember 2004) nog niet afgehandeld.
Zo gaat dat in de polder-dictatuur.
INFO
Woonplaats Scheveningen
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VERMEULEN A.H.G.
Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beëdiging 1977
Postbus 414 , 5000 AK Tilburg
Advocaat bij De Voort Hermes De Bont advocaten & Mediators
Prof. Cobbenhagenlaan 75 , 5037 DB Tilburg
Tel 013-4668888 , fax 013-4668866
a.vermeulen@devoort.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 013-4668830 , fax 013-4668833
a.vermeulen@devoort.nl
www.devoort.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEULEN B. , geboren dec 1941
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings-en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Utrecht ; Raio 15 mei
1974
Gerechtssecretaris rechtbank Utrecht 15 sep 1974
Secretaris arrondissementsparket Rotterdam 1 sep 1975
Secretaris arrondissementsparket Utrecht 1 mrt 1977
Als stagiair werkzaam Directie Politie 1 mrt 1977
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 24 apr 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 6 nov 1979
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 30 mrt 1984
Advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam 26 nov 1990
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar van 01-09-1997
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 15 okt 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 juni 1998
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 23-06-1998
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Alkmaar Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter klachtencommissie Politie Noord-Holland Noord te Alkmaar van 01-06-1998

VERMEULEN B.D. , geboren 21-05-1940
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VERMEULEN B.P. , Ben ; Dhr. Prof. Drs.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 16 okt 198
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 26 mrt 1996
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612301 , fax. 024 3616145
Bijzonder Hoogleraar Onderwijsrecht (vanwege de Stichting De Katholieke School)
Eerder vermeld als Hoogleraar Rechtsfilosofie
TEVENS
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
tel 013 4662290 , fax 013 4664663143
Vakgroep Staatsrecht en Bestuursrecht
Per 1 januari 1999 hoogleraar Staats- en Bestuursrecht
Hoogleraar Onderwijsrecht
tel 013 4662760 , fax 013 4668347
b.p.vermeulen@kub.nl
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel. 020 4446250 , fax 020 4446210
Afdeling Staats- en Bestuursrecht
Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht per 1 januari 1999
tel 020 4446264
b.p.vermeulen@rechten.vu.nl
TEVENS
Lid Onderwijsraad
Lid van de commissie arbeidsbemiddeling onderwijs
Lid van de Juridische Commissie van Vluchtelingenwerk Nederland
Lid van de functiewaarderingsgeschillencommissie van de VNG
Lid van de Geschillencommissie DGO van de VNG
Lid van de Redactieraad van rechtsfilosofie en rechtstheorie
Lid van de Redactie van rechtspraak Vreemdelingenrecht
Lid van de Redactie van de serie Migratierecht
Lid van de Adviescommissie Algemeen Theoretische Vragen van NWO
Voorzitter van de Rechtskundige Afdeling van het Thijmgenootschap
Lid van de Wetenschappelijke Raad van het Thijmgenootschap
Lid van de redactie van Grotiana New Series
Rechter-plaatsvervanger in het College van Beroep Studiefinanciering
Bestuurslid van de Vereniging voor Onderwijsrecht
mei 2000
INFO
Hittekamp 25 (3956 RE) Leersum, tel. 0343-45728l of 024-36l2250

VERMEULEN Zie DETTMEIJER - VERMEULEN C.E. , geboren jul 1949 ; Mw.

VERMEULEN C.M.G.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 16 apr 1980
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger

VERMEULEN E.D. ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 3 dec 1980
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Scheer & Sanders ; beëdiging 1968
Postbus 85996 , 2508 CR Den Haag
Advocaat bij Mrs Van Oven & Vermeulen
Lange Voorhout 29 , 2514 EB Den Haag
Tel 070-4278444 , fax 070-4278426
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Secretaris en Penningmeester, griffier Raad van Arbitrage van metaalnijverheid en Handel te Den
Haag
Voorzitter vereniging Zorg en Bijstand te Den Haag
Regent Heilige Geesthofje te Den Haag
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter Beroepscommissie Vereniging van Steiger- Hoogwerk Betonkistingsbedrijven te Zoetermeer van 01-01-2002
Regent Heilige Geesthofje te Den Haag van 01-01-2002
Secretaris/Penningmeester/Griffier Arbitrage van Metaalnijverheid en -Handel te Den Haag van 01-01-2002

VERMEULEN E.M. ; Dr.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1995
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
erik.vermeulen@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEULEN E.T. , Ellen ; Mw.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1996
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V. ; beëdiging 1996
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561794 , fax 020-6561730
vermeulen.ellen@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Spigthoff advocaten & Belastingadviseurs
Postbus 75546 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-3051600 , fax 020-3051698
ellen.vermeulen@spigthoff.com
www.spigthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEULEN F.E.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Postbus 84046, 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529306 , fax 070-3529129
fvermeulen@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEULEN F.G.M. ; Mw.
Rechten 1980
Zelfstandig
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

VERMEULEN F.M.
NLRM 80 87 88/89 90 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jan 19
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 25 jan 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 18 mei 1998
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Derks , Star Busmann ; beëdiging 1976
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 1970 en 1976
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
AdvocaatLid van de Raad van Discipline te Amsterdam
Lid van de Adviescommissie Wetgeving van de NOvA ; Burgerlijk Procesrecht

VERMEULEN G. ; Drs.
Notaris te Epe , arrondissement Zutphen
Kantoor Dijkstra De Graaff ; Apeldoorn, Epe
Postbus 177 , 8160 AD Epe

VERMEULEN G.G. , geboren jan 1951
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Almelo
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 6 nov 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 6 nov 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 6 nov 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 6 nov 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 12 jan 1996
NU
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Almelo ; kantoor Damsté/Spoor Sanders & Vermeulen ; beëdiging 1975
Advocaat bij Damsté advocaten ; beëdiging 1975
Postbus 479 , 76000 AL Almelo
Tel 0546-533633 , fax 0546-820827
damste@damste.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter van een der kamers van de tuchtcommissie Betaald Voetbal KNVB te Zeist
Voorzitter van een der kamers van de Arbitragecommissie van de KNVB te Zeist
Lid Bestuur van het Erasmus College Scholengemeenschap te Almelo
Lid Bestuur van de Volksuniversiteit Almelo
Lid van de Rotary

VERMEULEN Zie SCHLINGEMANN - VERMEULEN G.J. , geboren mei 1930 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Eindhoven 1 okt 1970
Arbeidscontractant rechtbank Den Bosch 1 okt 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 feb 1978
Rechter rechtbank Den Haag 18 aug 1979
Raadsheer Hof Den Haag 6 sep 1985
Raadsheer Hof Den Bosch 13 nov 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 12 dec 1989
Raadsheer Hof Den Haag 10 mrt 1993
Ontslag 01 okt 1997
TEVENS
Plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline

VERMEULEN G.J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 25 aug 1965

VERMEULEN H.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Siekman & Stassen advocaten en Belastingadviseurs
Postbus 670 , 2130 AR Hoofddorp
Tel 023-5541698 , fax 023-5624097
vermeulen@siekmanstassen.nl
www.siekmanstassen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEULEN H.A.A.G. , geboren jul 1949
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ministerie van Binnenlandse Zaken 15 mrt 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 5 sep 1984
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 29 jun 1988
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 jun 1992
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 apr 1994
Coördinerend vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 7 okt 1996
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Centrale Raad van Beroep Hof Raadsheer ; hoofdfunctie
Centrale Raad van Beroep coördinerend Vice-President 1997
TEVENS
Lid redactie Tijdschrift voor Ambtenarenrecht
Bewerker van Ambtenarenrecht nr 43 van de editie Schuurman & Jordens
Lid Bestuur van de Studiekring Adm Rechtspraak van de NVvR
Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Lid redactie Het burgerlijk ambtenarenrecht
Voorzitter van de commissie van Beroep van de Stichting Centraal Orgaan Opleidingen
Psychotherapie
Medewerker NJB rechtspraakkatern
Lid begeleidingscommissie evaluatie uniform procesrecht Awb
Lid Bestuur Nederlandse Juristenvereniging
Lid Scheidsgerecht vor Productschapspersoneel

VERMEULEN H.A.W. , geboren okt 1959 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair docent Katholieke Universiteit Brabant
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 24 mrt 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 1 sep 1994
Rechter rechtbank Roermond 23 jan 1996
Raadsheer Gerechtshof Den Bosch van 21-12-2000
NU Den Bosch Hof Raadsheer
TEVENS
Docent Quod Iure (Cursussen aan advocaten verbintenissenrecht en casuïstiek)
apr 1998
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

VERMEULEN I.A. , geboren sep 1958 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Assen 1 nov 1984
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 12 okt 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 19 dec 1991
NU
Zwolle parket arrondissementsofficier van Justitie
TEVENS
Geen opgave van bijbanen
22 sep 1997

VERMEULEN J.
Advocaat bij In 't Veen advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 46 , 2740 AA Waddinxveen
Tel 0182-613622 , fax 0182-611095
vermeulen@wveen.intveenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kaiser advocaten & Belastingadviseurs
Groenewoudsedijk 41 , 3528 BG Utrecht
Tel 030-6697000 , fax 030-6697001
info@kaisercs.nl
www.kaisercs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEULEN J.A. , geboren dec 1931
NLRM 80 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1 apr 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 apr 1973
Rechter rechtbank Amsterdam 23 feb 1974
Raadsheer Hof Amsterdam 6 jun 1979
Vice-President Hof Amsterdam 16 nov 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 september 1999
NU
Amsterdam Hof Vice-President
TEVENS
Geen nevenfuncties

VERMEULEN J.F. ; Mw.
Advocaat bij Smits & Vermeulen advocaten ; beëdiging 1988
Advocaat bij Vermeulen advocaten
Postbus 1586 , 6501 BN Nijmegen
Tel 024-3229203 , fax 024-3608235
mail@vermeulenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vermeulenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEULEN J.J.
Advocaat bij Den Hollander advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 50 , 3240 AB Middelharnis
Tel 0187-485000 , fax 0187-486162
jj.vermeulen@denhollander.nl
www.denhollander.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEULEN J.K. , geboren sep 1958 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90
Raio rechtbank Assen 5 nov 1984

VERMEULEN J.R.
Advocaat bij Van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1988
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2772777 , fax 010-4360582
juvermeulen@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
juvermeulen@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEULEN J.S.E.
Advocaat bij Vermeulen & Volbeda ; beëdiging 1974
Oude Velperweg 33 , 6842 HB Arnhem
Postbus 27 , 6865 ZG Doorwerth
Tel 026-3390033 , fax 026-3390078
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEULEN J.Th.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 16 feb 1956
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 22 jan 1976

VERMEULEN K.P.D.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2001
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153211 , fax 070-5153111
kpd.vermeulen@prdf.nl
www.prdF.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEULEN L.W.D.
Bij HV & P , Legal Executive Search

VERMEULEN M.A. , geboren dec 1944 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Utrecht
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 12 okt 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 12 okt 1982
Rechter rechtbank Middelburg 12 okt 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 31 okt 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 31 okt 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 7 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 7 mrt 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 7 apr 1989
Rechter rechtbank Rotterdam 31 aug 1990
Rechter rechtbank Amsterdam 23 nov 1993
Vice-President rechtbank Amsterdam 23 jan 1995
NU
Middelburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger
Terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam Vice-President TEVENS
TEVENS
Geen bijbanen

VERMEULEN N.A. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2000
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
nanda.vermeulen@allenovery.com
Tel 020-6741000 , fax 020-6741902
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEULEN O.
Advocaat bij Visser & Silfhout ; beëdiging 1997
Postbus 1034 , 3300 BA Dordrecht
Tel 078-6134533 , fax 078-6140150
overmenlen@visser-silfhoutadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1997 en 2001
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
o.vermeulen@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEULEN P.
Advocaat bij Van den Hoek advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 585 , 3200 AM Spijkenisse
Tel 0181-618222 , fax 0181-617867
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEULEN P.A.C.M.
Advocaat bij Heijltjes advocaten ; beëdiging 1973
Postbus 1392 , 6501 BJ Nijmegen
Tel 024-3222255 , fax 024-3227751
info@heijltjes.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.heijltjes.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEULEN P.J.W.M. , geboren mei 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 27 mei 1986
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 28 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 15 nov 1989
Rechter rechtbank Groningen 1 jul 1992
Vice-President rechtbank Groningen 1 okt 1993
NU
Groningen Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
30 jan 1997

VERMEULEN P.M.
NLRM 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jan 1901
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 25 jan 1979

VERMEULEN R.
Advocaat bij Hoens & Souren advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 7191 , 2701 AD Zoetermeer

VERMEULEN R.P.J.A.
Ministerie van Justitie, Diensten, Dienst Justitiële Inrichtingen, Directie Landelijke Diensten (DLD) , Wnd directeur
Ministerie van Justitie, Diensten, Dienst Justitiële Inrichtingen, Dienst Individuele Beslissingen (DIS) , Hoofd

VERMEULEN S.N.T.P.
Wethouder CDA gemeente Bergen op Zoom [info SAL 2000]

VERMEULEN T. , geboren 27-O2-1949
Advocaat bij Maaldrink advocaten ; beëdiging 1980
Wassenaarseweg 20 , 2596 CH Den Haag
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VERMEULEN T.A.
Advocaat bij Lamsvelt advocaten ; beëdiging 1984
Advocaat bij Lamsvelt Van 't Hoen Vermeulen
Postbus 61222 , 3002 HE Rotterdam
Tel 010-2441717 , fax 010-2441718
[vademecum advocatuur 2001]
vermeiden@lhv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEULEN T.C.F.M.
Advocaat bij Pieters advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 97 , 5150 AB Drunen
Advocaat bij advocatenkantoor Vermeulen
Postbus 1023 , 5140 CA Waalwijk
Tel 0416-349974 , fax 0416-347308
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Langstraat advocaten
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEULEN Th.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Maaldrink Vermeulen Grooss ; Den Haag
Advocaat bij Maaldrink Vermeulen Grooss ; beëdiging 1980
Wassenaarseweg 20 , Gebouw Cultura , 2596 CH Den Haag
Tel 070-3469646 , fax 070-3560490
th.vermeulen@mvg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.mvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEULEN Th.A.G.
Advocaat bij Van Mierlo advocaten ; beëdiging 1991
Advocaat bij advocatenkantoor Van Mierlo
Postbus 141 , 5240 AC Rosmalen
Tel 073-5219055 , fax 073-5216912
advmierlo@pi.net
info@advmierlo.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@advmierlo.nl
www.advocatenkantoorvanmierlo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMEULEN W.R.F.
Advocaat bij Wittevrouwensingel 6 , 3581 GA Utrecht ; beëdiging 1954
Tel 030-2314408 , fax 030-2317585
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VERMIN M.M.A. ; Mw.
Advocaat bij Boekhoff Vermin & De Raadt ; beëdiging 1997
Postbus 2115 , 3800 CC Amersfoort
Tel 033-4657408 , fax 033-4657634
[vademecum advocatuur 2001]
info@bvradvovaten.nl
www.bvradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMIN Y.V.J. , geboren mrt 1967 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1993
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 april 1999
NU
Arnhem raio
14 jun 1997

VERMOLEN A.J.R.M. , Jr.
Advocaat bij Wieberdink & Vermolen ; beëdiging 1979
Postbus 1156 , 2001 BD Haarlem
Tel 023-5319094 , fax 023-5315527
[vademecum advocatuur 2001]

VERMUE - Van 'T WESTEINDE S.M. , Sophia ; Mw.
Rechten 1976
Docent Zeeland College ; decaan
Decaan/docent/tijd.directielid Zeeland College, sector DAS Verlengde Bonedijkestr.277-279 Vlissingen
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zeeland
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club De Bevelanden.

VERMULST A.G.M. , geboren feb 1925
NLRM 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 4 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 4 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 4 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 4 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 4 sep 1990
HOOFDFUNCTIE

VERMULST E.A.L.M.
Advocaat bij Blanchestraat 33 , 1060-Brussel , België ; beëdiging 1991
Tel 0032-25420780 , fax 0032-25345888
100327.3213@compuserve.com
[vademecum advocatuur 2001]

VERMUNT D.J.P.M. , geboren jul 1949 ; Dr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 26 mrt 1986
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Doetinchem ; kantoor Bax & Van Herpt advocaten ; beëdiging 1994
baxdtcnl@worldaccess.nl
Advocaat bij Bloemers & Vermunt advocaten
Postbus 509 , 7000 AM Doetinchem
Tel 0314-680060 , fax 0314-680081
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Huizinga Bloemers Vermunt advocaten
Postbus 1052 , 6801 BB Arnhem
Tel 026-4452085 , fax 026-4423977
info.hbv@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Waarschijnlijk gerechtsauditeur af en overgegaan naar de advocatuur.

VERMUNT - Van den HEUVEL L.F. ; Mw.
Advocaat bij Van Hasselt & Vermunt ; beëdiging 1979
Postbus 522 , 4600 AM Bergen op Zoom
Advocaat bij Voormolen advocaten
Postbus 890 , 4600 AW Bergen op Zoom
Tel 0164-212721 , fax 0164-212727
vermunt@voormolen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.voormolen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERMUNT M.A.R. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2002
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460275 , fax 020-546073
marjanka.vermunt@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERMUNT P.J.W. ; Drs.
Advocaat bij Brekelmans Van der Ven Van Oorschot advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 1393 , 4700BJ Roosendaal
Tel 0165-555094 , fax 0165-560793
info@bvo-adyadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERNES - OOSTERHUIS E.M. ; Mw.
Rechten 1972
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn

VERNES N.E. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2002
Postbus 4361 , 3006 AT Rotterdam
Tel 016-2883812 , fax 010-2883883
nvernes@akd.nl
wwwakd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERNIMMEN C.F.H. ; Mw.
Advocaat bij Dorhout c.s. advocaten ; beëdiging 1994
Oude Ebbingestraat 91 , 9712 HG Groningen

VEROUDEN W.A.C. ; Mw.
Advocaat bij Winters & De Vries ; beëdiging 1989
Postbus 698 , 2130 AR Hoofddorp

VERPAALEN C.J.
Advocaat bij Mrs.Verpaalen & Hooydonk ; beëdiging 1970
Postbus 1088 , 4801 BB Breda
Tel 076-5222544 , fax 076-5200754
[vademecum advocatuur 2001]
cjverpaalen@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERPAALEN E.J.
Advocaat bij Mr. E.J. Verpaalen Kantoor ; beëdiging 1975
Postbus 400 , 7400 AK Deventer
Tel 0570-619852 , fax 0570-612804
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VERPAALEN J.
Advocaat bij Mr. E.J.Verpaalen Kantoor ; beëdiging 1975
Postbus 6166 , 7401 HD Deventer

VERPAALEN N.M.ES ; Mw.
Advocaat bij De Lange c.s. advocaten & Procureurs ; beëdiging 2003
Postbus 3171 , 5003 DD Tilburg
Tel 013-5444612 , fax 013-5437635
nverpaalen@dla.demon.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERPAALEN O.A.C. ; Prof.
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 21 okt 197
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 11 feb 1972
INFO
Onduidelijk is waar hij hoogleraar zou zijn geweest

VERPALEN M.J.M. , geboren apr 1951
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 15 aug 1991
Rechter rechtbank Haarlem 1 januari 1999

VERPLOEH R.A.J.
Advocaat bij Lucardie advocaten ; beëdiging 1995
Anna Paulownaplein 1 , 2518 BK Den Haag
Advocaat bij Buitenhof advocaten
Buitenhof 24 , 2513 AG Den Haag
Tel 070-3641733 , fax 070-3641771
[vademecum advocatuur 2001]
info@buitenhof.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERPOORTE - SIKKEMA M.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 130 ; beëdiging 1991
Advocaat bij Verpoorte c.s.
Postbus 8 , 5240 AA Rosmalen
Tel 073-5236067 , fax 073-5236068
verpoorte-sikkema@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VERREST M.E.J.
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V ; beëdiging 2000
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561724 , fax 020-6561980
verrest.maarten@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VERRIJP A. , geboren 03-07-1957 , Arjaan ; Dhr.
Notaris te Wateringen , arrondissement Den Haag
Kantoor Verschoor Moree Verrijp ; Monster, Naaldwijk, Wateringen
INFO
Woonplaats Wateringen
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Zoetermeer
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VERRIPS K.J. ; Mw. (of I.)
Advocaat bij Verrips & Pondaag ; beëdiging 1978
Postbus 302 , 6700 AH Wageningen
Tel 0317-424488 , fax 0317-424660
[vademecum advocatuur 2001]
verrips.pondaag@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: pers-en familierecht, arbeid

VERSANTVOORT J.A.J.M.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1995
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1995
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020 5785785 , fax 020 5785800
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loy ens & Lo3.21rKanda Chr'yoda-Ku 12f ; beëdiging 1995
Nishimoto Kosan Nishikicho Bldg. , Tokyo 101-0054 , Japan
Tel 0081=332530859 , fax 0081-332530859
john.versantvoort@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERSANTVOORT M.J.L.
Advocaat bij Lips advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 88 , 5490 AB Sint-Oedenrode
Tel 0413-477444 , fax 0413-477189
m.versantvoort@lipsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERSCHEUR G.J.W. , geboren apr 1950
NLRM 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 apr 1994

VERSCHEURE A.M.A. , geboren jul 1950 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 5 aug 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 12 feb 1990
Kantonrechter Utrecht 11 mrt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 29 mei 1996
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht kantonrechter
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden in A'dam

VERSCHEURE L.M.
Oud-commissaris van Océ N.V.
INFO
Overleden [NRC 10 november 2001]

VERSCHOOF M. ; Mw.
Advocaat bij Eldermans & Geerts ; beëdiging 1995
Postbus 23 , 3500 AA Utrecht
Advocaat bij Dijkstra Voermansadvocatuur & Notariaat ; beëdiging 1995 en 2002
Postbus 4085 , 3502 HB Utrecht
Tel 030-2850300 , fax 030-2850301
marina.verschoof@dvan.nl
www.dijkstravoermans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERSCHOOF P.J. , geboren mei 1934
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 23 nov 1982
Kantonrechter Tiel 8 aug 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 16 dec 1985
Kantonrechter Wageningen 15 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 15 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 jan 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Kantonrechter- plaatsvervanger Wageningen 28 december 1998
NU
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Beroep voor de examens art 760 Wet op het Hoger Onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek bij de Landbouwuniversiteit Wageningen Hogeschool Diedenoort
Wageningen
Voorzitter Commissie van Beroep voor het hoger onderwijs art 766 Wet op het Hoger Onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek
Hogeschool Diedenoort (onleesbaar) Wageningen
Vice-Voorzitter College van beroep op het hoger onderwijs art 766
Landbouwuniversiteit
16 feb 1998

VERSCHOOF R.J. , geboren dec 1955 ; Dr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair docent Rijks Universiteit Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 20 aug 1991
Rechter rechtbank Utrecht 11 mrt 1994
Vice-President rechtbank Utrecht 20 juli 1998
NU
Utrecht rechtbank rechter

VERSCHOOR A.M.E. ; Mw. Drs.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
annemarie.verschoor@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERSCHOOR H.J.
Notaris te Monster, arrondissement Den Haag,
Kantoor Verschoor Moree Verrijp ; Monster, Naaldwijk, Wateringen
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

VERSCHOOR - BERGSMA L.E. , geboren augustus 1967 ; Mw.
Raio rechtbank Maastricht 1 oktober 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 oktober 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 16 september 1997
Rechter rechtbank Den Haag 13 november 1998
Rechter rechtbank Utrecht 9 december 1999

VERSCHOOR M.
Advocaat bij Honée & Michielsen ; beëdiging 1995
Postbus 392 , 3190 AH Hoogvliet
Tel 010-4108133 , fax 010-4387744
[vademecum advocatuur 2001]
Michielsen & Verschoor advocaten
[vademecum advocatuur 2004]

VERSCHOOR P. ; Mw.
Advocaat bij Jurrius Groeskamp & Degenaar ; beëdiging 1998
Postbus 135 , 400 AC Gorinchem
Tel 0183-631033 , fax 0183-660253
jurrius.advocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VERSCHOOR S.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 2002
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857000 , fax 020-4857001
email@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERSCHUER - PLUGGE Zie PLUGGE, H.C. H.C. van , geboren jan 1959 ; Mw.

VERSCHUER O.W.A. van ; Dhr. Baron
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Kamerheer honorair

VERSCHUER Ph.W. van
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1986
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
[vademecum advocatuur 2001]
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERSCHUER W.F.F. van , geboren mrt 1953 , Walter ; Baron
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 22 nov 1996
NU
Rechtbank Almelo rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Bedrijfsjurist Douwe Egberts
Bedrijfsjurist Grolsche Bierbrouwerijen Nederland BV. te Enschede
TEVENS
Lid adviescommissie AWB van het Waterschap Regge en Dinkel te Almelo
09 sep 1997
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Utrecht

VERSCHURE B.M.A.H. ; Mw.
Advocaat bij Bijlsma & Knepper advocaten BV ; beëdiging 1996
Postbus 10100 , 1301 AC Almere
Advocaat bij Den Besten & Sloof advocaten
Postbus 10185 , 1301 AD Almere
Tel 036-5344400 , fax 036-5343520
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Socrates advocaten & Promotoren
Tel 036-5298800 , fax 036-5384444
verschure@socratesadvocaten.nl
www.socratesadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERSCHUREN B. ; Mw.
Advocaat bij Van Emstede & Heijbroek ;

VERSCHUREN B. ; Mw.
Advocaat bij Van Emstede & Heijbroek ; beëdiging 1987
De Lairessestraat 90 11 , 1071 PJ Amsterdam
Tel 020-6759494 , fax 020-6759630
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1986 en 1987
Wanningstraat 4-6 , 1071 LB Amsterdam
[vademecum advocatuur 2004]

VERSCHUREN G.
Advocaat bij Van Mens & Wisselink ; beëdiging 1996
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
Tel 030-2547947 , fax 030-2522552
utrecht@vanmens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VERSCHUREN H.A.L.C. , geboren 26-09-1946
INFO
Woonplaats Noordwijk
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VERSCHUREN J.M. ; Prof.
Katholieke Universiteit
Hoogleraar europees en internationaal Milieurecht

VERSCHUREN M.J.M.
Advocaat bij Verschuren advocaten ; beëdiging 1975
Postbus 512 , 5700 AM Helmond
Tel 0492-591299 , fax 0492-591290
info@verschurenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.verschurenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERSCHUREN P.H.
Advocaat bij Postbus 3504 , 5203 DM Den Bosch ; beëdiging 1987
Tel 073-6425953 , fax 073-6415883
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VERSCHUT A.W.
Advocaat bij Westendorp & Hoogendam ; beëdiging 1995
Nieuwe Uitleg 15 , 2514 BP Den Haag
Advocaat bij Nassau Ouwerkerkstraat 1a , 2596 GG Den Haag
Tel 070-3284274 , fax 070-3249201
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wassenaarseweg 33 , 2596 CG Den Haag
Tel 070-3141693 , fax 070-3249201
arnold.verschut@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERSCHUUR BASSE D.J.M. ; Mw.
Rechten 1946
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland

VERSCHUUR- Van der VOORT E.A.J. ; Mw. Drs.
Rechten 1985 , Scandinavisch
Advocaat , v Wessem Houtim
Advocaat bij Laus c.s. advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 81 , 2000 AB Haarlem
Tel 023-5319705 , fax 023-5329795
ad-en-eaj-verscheur@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
verschuur@laus.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem

VERSCHUUR G.J.W. , geboren apr 1950 , Geert
NLRM 95 96 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 apr 1994
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Oss ; kantoor Verschuur & Van Dijk ; beëdiging 1974
Advocaat te Uden ; kantoor Van Iersel & Luchtman advocaten ; beëdiging 1974
Postbus 18 , 5400 AA Uden
Tel 0413-339033 , fax 0413-339066
g.veeschuur@vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter scheidslieden van het Kon.Ned. Vennootschap voor Fysiotherapie, bezoldigd
Voorzitter Stichting Exploitatie Tennispark De Hoef, onbezoldigd
Lid Commissie van Toezicht arrestanten politie Brabant-Noord, onkostenvergoeding
06 jun 1997
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Oss

VERSCHUUR H.R.
Advocaat bij Van den Bosch & van den Broek ; beëdiging 1990
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810859 , fax 024-3810801
h.verschuur@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 1990
Tel 024-3810859 , fax 024-3810861
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERSCHUUR J.H.A.
Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 1973
Postbus 155 , 3440 AD Woerden
Tel 0348-418780 , fax 0348-420185
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
jverschuur@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERSCHUUR - De SONNAVILLE L.M.A. , geboren mrt 1948 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 14 nov 1995
Rechter rechtbank Dordrecht 5 maart 1999
NU
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Wetgevingsjurist Ministerie van Justitie
4 aug 1997

VERSCHUUR R.C.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Metajuridica
Encyclopedie van de rechtswetenschap
r.c.verschuur@law.leidenuniv.nl

VERSCHUUREN G.
Advocaat bij Van Mens & Wisselink ; beëdiging 1996
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
Tel 030-2547947 , fax 030-2522552
utrecht@vanmens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VERSCHUUREN J.M. ; Prof. UHD
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
tel 013 4662694 , fax 013 4668347
Vakgroep Staatsrecht en Bestuursrecht
Hoogleraar Europees en internationaal Milieurecht
tel 013 4662694 , fax 013 4668347
j.m.verschuuren@kub.nl
Privé adres: Noordstraat 84 , 5038 EK Tilburg , Tel. 013 5443827
NB
Niet in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU

VERSENDAAL M.W.G.
Advocaat bij Tuin & Warnink advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 161 , 8260 AD Kampen
Tel 038-3316777 , fax 038-3317296
info.kampen@twadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERSEPUT J.J. , geboren dec 1913
NLRM 71 80
Surnumerair 's Rijksbelastingen 16 jan 1934
Ontvanger directe belastingen Registratie en Domeinen Edam 1 okt 1941
Ontvanger directe belastingen Registratie en Domeinen Roosendaal 5 mei 1943
Inspecteur 's Rijksbelastingen te Roosendaal 1 okt 1945
Inspecteur 's Rijksbelastingen bij Ministerie van Financiën 18 feb 1946
Hoofdinspecteur-titulair van 's Rijksbelastingen 1 jan 1952
Raadsheer Hof Den Bosch 16 mrt 1958
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 jan 1979

VERSFELT B.C. ; Mw.
Advocaat bij Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1993
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
akd.rotterdam@pi.net

VERSLUIS H.
Advocaat bij Seelen & Versluis advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 174 , 7670 AD Vriezenveen
Tel 0546-565325 , fax 0546-565395
[vademecum advocatuur 2001]
info@seelenversluis.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERSLUIS J. ; Mw.
Advocaat bij Rollingswier & Breuker advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 96 , 9700 AB Groningen
Tel 050-3141512 , fax 050-3129580
rolladvo@inn.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VERSLUIS J.J.
Advocaat bij KGP advocaten en Belastingadviseurs ; beëdiging 2003
Postbus 1164 , 5200 BE Den Bosch
Tel 073-6128577 , fax 073-6125081
versluijs.law@kgp.nl
www.kgp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERSLUIS Zie ASSCHEMAN - VERSLUIS M.K. , geboren sep 1954 ; Mw.

VERSLUYS E.
Notaris te Opheusden , gem. Kesteren, arrondissement Arnhem
Postbus 18 , 4043 ZG Opheusden

VERSLUYS H.A.N. , geboren 25-08-1940 , Huib ; Dhr.
Afgestudeerd rechten Universiteit van Leiden
Gemeenteambtenaar Wassenaar. Arrogant en BRRR.
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VERSLUYS J.J.F. , geboren 10-09-1969 ; Drs.
Advocaat te Amsterdam , kantoor
Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1994
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
INFO
Woonplaats Leiden
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VERSLUYS - DUNESME L. ; Mw.
Advocaat
Vismarkt 8 , 3000 Leuven
tel 016 291313
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: pers-en familierecht, sociaal recht, strafrecht

VERSMISSEN J.D.
Advocaat bij Loyens & Loef ; beëdiging 2001
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785908 , fax 020-5785800
julian.versmissen@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERSPAGEN M. ; Mw.
Jurist bij Bureau Voor Rechtshulp Rotterdam
Statenweg 200 , 3033 JA Rotterdam
tel 010 46658777
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: arbeid

VERSPUI J.A. , geboren augustus 1968 ; Mw.
NLRM 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 oktober 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 maart 2000
NU
Arnhem raio
14 jun 1997

VERSPYCK MIJNSSEN A.E.E. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414689 , fax 020-5414993
verspya@nautadutilh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Tel 020-5414646 , fax 020-5414662
anouk.verspyck@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERSPYCK MIJNSSEN J.S. , geboren feb 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Amsterdam 1 jun 1969
Financieel adviseur Amsterdam 1 jul 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 9 sep 1976
Rechter rechtbank Haarlem 13 jan 1978
Raadsheer Hof Amsterdam 11 mrt 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
Vice-President Hof Amsterdam 30 aug 1994
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof Vice-President Haarlem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Commissaris van de NV.Naamloze Vennootschap NV. Flatmaatschappij van Stolkweg gevestigd
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem.
2. rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam.

VERSTAPPEN L.C.A. ; Prof.
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht
Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht
l.c.a.verstappen@rechten.rug.nl
INFI
Privé adres: Henri Dunantlaan 17 , 9728 HA Groningen , Tel. 050 5271238

VERSTAPPEN P.A.G.
Advocaat bij Van Stiphout & Van Stiphout ; beëdiging 1996
Postbus 766 , 5700 AT Helmond
Tel 0492-536665 , fax 0492-555000
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Stiphout & Partners
info@vanstiphout-advocaten.nl
www.vanstiphout-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERSTEEG A.J.H.W.M.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1986
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Tel 020-5460190 , fax 020-5460822
arnold.versteeg@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERSTEEG A.M.M. ; Mw.
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2003
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5686660 , fax 020-5684265
diana.versteeg@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERSTEEG B.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
bart.versteeg@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERSTEEG B.L.W.P.
Notaris te Maastricht, arr Maastricht
Kantoor Versteeg & Giesbers ; Maastricht

VERSTEEG C.G. ; Mw.
Advocaat bij Duijnstee Van der Wilk ; beëdiging 2002
Postbus 85850 , 2508 CN Den Haag
Tel 070-3547054 , fax 070-3501024
dvdw@law.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERSTEEG E.J.
Advocaat bij Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1991
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
akd.rotterdam@pi.net

VERSTEEG J.W.
Advocaat bij Van Hellenberg Hubar & Versteeg ; beëdiging 1989
P.C. Hooftstraat 154 , 1071 CG Amsterdam
Tel 020-6758821 , fax 020-6757596
jaapversteeg@hubar.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Versteeg Wigman Sprey advocaten
www.vwsadvacaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERSTEEG P.A. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
29 Wilson Street , Bowman House London EC2M 2Sj , UK
Tel 0044-2077869111 , fax 0044-2075886888
renate.versteeg@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERSTEEGH C.R.M. , geboren okt 1950 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 9 aug 1993
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair Docent Universiteit Amsterdam
Advocaat
TEVENS
Geen bijbanen
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem

VERSTEEGH G.A. ; Mw.
Advocaat bij Derix & Van Dalen ; beëdiging 1999
Kwinkenplein 10 , 9712 GZ Groningen
Tel 050-3130247 , fax 050-3183011
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1978,1999
[vademecum advocatuur 2004]

VERSTEEGH J. , Jan ; Dhr.
Advocaat bij Van Hartingsveldt & Roest c.s. ; beëdiging 1990
Advocaat bij Van Hartingsveldt Schönhagen & Versteegh advocaten
Rijnsburgerweg 35 , 2334 BE Leiden
Tel 071-5176464 , fax 071-5155124
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij TeekensKarstens advocaten en Notarissen ; beëdiging 1990
Postbus 1144 , 2302 BC Leiden
Tel 071-5791700 , fax 071-5722462
versteegh@teekenskarstens.nl
www.teekenskarstens.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Leiden

VERSTEGEN C.H. , geboren jul 1925
NLRM 71 80 87 90 93 94 95 96
Advocaat en procureur Deventer 1 mei 1957
Griffier kantongerecht Apeldoorn en Zutphen 21 jun 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 10 jul 1963
Rechter rechtbank Zutphen 14 mrt 1967
Lid Hof van Justitie Suriname 12 jul 1967
Rechter rechtbank Zwolle 11 sep 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 18 apr 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 5 dec 1974
Kantonrechter Harderwijk 7 jun 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 3 nov 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 19 jan 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 3 nov 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 25 apr 1990
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Zwolle

VERSTEGEN - KETTLITZ C.H. ; Mw.
NLRM 71 80
Rechten 1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 sep 1966
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zeeland

VERSTEGEN J.H.
NLRM 71 80 87
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 22 jul 1959
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 24 nov 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee en Middelburg 2 aug 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen, Oostburg 31 okt 1984

VERSTEGEN L.C. , Lyda ; Mw.
Directeur LV 2, Bestuurlijk-Juridisch Bureau te Den Haag
TEVENS
Voorzitter PVR , Provinciale Vrouwenraad Zuid-Holland
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk:
Den Haag
Senior Managers
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

VERSTEGEN P.F.M.
Advocaat bij Heijltjes advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 1392 , 6501 BJ Nijmegen
Tel 024-3222255 , fax 024-3227751
info@heijltjes.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.heijltjes.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERSTEK C.A.F. ; Mw.
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 2003
Postbus 156 , 2990 AD Barendrecht
Tel 0180-642000 , fax 0180-642001
b@borsboomhamm.nl
www.borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERSTER E.J. , Ernst ; Dhr.
Advocaat bij Elders advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 4044 , 7200 BA Zutphen
Tel 0575-515074 , fax 0575-513165
[vademecum advocatuur 2001]
verster@eldersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Zutphen

VERSTER T.A.J. , geboren nov 1946
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 15 sep 1986
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Breda ; kantoor Houben advocaten ; beëdiging 1972
Postbus 4620 , 4803 EP Breda
tel 076-5223677 , fax 076-5149403
houbenadvocaten@netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Te Breda Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van advocaten
Advocaat bij Houben advocaten
teerster@houbenadvocaten.nl
www.houbenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter Stichting onderwijs verbonden aan het Medisch Centrum de Klokkenberg
meer concreet de school voor speciaal onderwijs De Berkenhof
Voorzitter Stichting Kind en Moeder Thuis te Breda
Voorzitter Stichting Onderwijs Bureau Breda te Breda
09 jun 1997

VERSTIJLEN F.M.J.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1997
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERSTRAATE J.W. , geboren jul 1949
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 22 mrt 1991
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger

VERSTRAATEN E.F. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1997
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772315 , fax 020-5772711
everstraaten@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5772328 , fax 020-5772705
everstraaten@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERSTRAATEN F.G.
Advocaat bij Van Donselaar & Sieders ; beëdiging 1997
Postbus 10314 , 7301 GH Apeldoorn
Advocaat bij Bénard - Verstraaten advocaten
Postbus 10115 , 7301 GC Apeldoorn
Tel 055-5789216 , fax 055-5785391
benard@tref.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VERSTRAATEN H.Th.R.M. , geboren mrt 1915
NLRM 71
Werkzaam Ned. Beheersinstituut , referendaris 2e klasse 1 okt 1945
Substituut-griffier Hoge Raad der Nederlanden 20 jul 1956
Substituut-griffier rechtbank Roermond 19 feb 1964

VERSTRAATEN R.T.G. ; Prof.
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612301 , fax. 024 3616145
Hoogleraar notarieel belastingrecht, in het bijzonder Estate Planning
Privé adres: Van der Helmstraat 149 , 3067 HD Rotterdam , Tel. 010 4218224 , 024 3611631 of 3616209

VERSTRACTEN P.L.
Advocaat bij RST advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 1019 , 4801 BA Breda
Tel 076-5220511 , fax 076-5220955
rst@rst.nl
www.rst.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERSTRAELEN J.E.A.H.
Advocaat bij Bovens advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 591 , 3500 AN Utrecht
Advocaat bij Leliveld advocaten & Procureurs
Postbus 292 , 6200 AG Maastricht
Tel 043-3259679 , fax 043-3250431
verstraelen@leliveldadvocaten.nl
www.leliveldadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERSTRAELEN M.M.J. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2002
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460290 , fax 020-5460803
michelle.verstraelen@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERSTRAETE C.M.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Rossum & Van Reekum ; beëdiging 1998
Postbus 642 , 1250 AP Laren
Tel 035-5314354 , fax 035-5314772
vanrossumvanreekum@compuserve.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Amstelveenseweg 5 6 , 1075 XH Amsterdam
Tel 020-6273795 , fax 020-6273955
cecileverstraete@cs.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERSTRATEN Zie MOS - VERSTRATEN A.E. , geboren jan 1953 ; Mw.

VERSTRATEN A.G.W.
Advocaat bij Janse Gerritse Mannaerts ; beëdiging 1986
Postbus 772 , 5000 AT Tilburg
Tel 013-5838200 , fax 013-5432763
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Mannaerts & Appels
a.verstraten@mannaerts-appels.nl
www.mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERSTRATEN D. , geboren nov 1964
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1993
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1996
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
TEVENS
Geen opgave van bijbanen ; Den Haag

VERSTREPEN J.M.M.
Advocaat bij Verstrepen & De Wit advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 4305 , 4900 CH Oosterhout
Tel 0162-471167 , fax 0162-471165
info@vdw-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VERVAELE J.A.E. ; Prof. Dr.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
G.J. Wiarda Instituut - Utrechts Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Boothstraat 6 (3512 BW) Utrecht
Hoogleraar rechtshandhaving in nationaal en Europees perspectief ; economisch en financieel strafrecht
tel 030 2538030 , fax 030 2537242
j.vervaele@law.uu.nl
Privé adres: Schoolstraat 2A , 3581 PS Utrecht , Tel. 030 2311689
Spreekuur: afspraak
G.J. Wiarda Instituut , Boothstraat 6 , 3512 BW Utrecht , Tel. 030 2538030

VERVELD K. ; Mw.
Rechten 1982
Advocaat & Procureur
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem

VERVEST J.I. ; Mw.
Advocaat bij Kranendonk & Meindersma ; beëdiging 2001
Postbus 592 , 1940 AN Beverwijk
Tel 0251-257040 , fax 0251-247231
info@kmadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERVEST P.H.M. ; Prof. Dr.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit Bedrijfskunde
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel. 010 4081893 , fax. 010 4082296
Vakgroep Beslissings- en Informatiewetenschappen
Hoogleraar Telematica
tel 010 4082211 , fax 010 4089010
p.vervest@fbk.eur.nl

VERVIERS E.G.H.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) , Lid (SZW)

VERVIERS M.J.G.H.
Advocaat bij Gresnigt & Van Kippersluis ; beëdiging 1977
Utrechtsestraat 5 , 3401 CS IJsselstein
Tel 030-6886868 , fax 030-6881224
[vademecum advocatuur 2001]
mjghverviers@gek-advocaten.nl
www.gvk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERVOORN J.M.
Advocaat bij Vervoorn advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 68 , 2420 AB Nieuwkoop
Tel 0172-573532 , fax 0172-574014
[vademecum advocatuur 2001]
vervoornadvocaten@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERVUURT E.H.L. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 12-12-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen
Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-8801350 , fax 010-8801999
lous.e.h.l.vervuurt@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bird & Bird
Postbus 30311 , 2500 GH Den Haag
Tel 070-3538800 , fax 070-3538895
lous.vervuurt@twobirds.com
www.twobirds.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

VERWAIJEN J.A.M.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 2 mei 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 27 apr 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 19 nov 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 4 mrt 1988
NU
Dordrecht rechter-plaatsvervanger

VERWAYEN B. , geboren jun 1950
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 aug 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 28 jul 1992
Vice-President College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 16 jan 1995
Coördinator vice-president College van Beroep voor het Bedrijfsleven Den Haag 17 augustus 1999
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag College van Beroep voor het Bedrijfsleven Coördinerend Vice-President
HOOFDFUNCTIE
Vice-President College van Beroep voor het bedrijfsleven, Den Haag
TEVENS
Voorzitter Raad van Appel Stichting Nederlandse Draf en Rensport
Penningmeester Stichting Sint Jorishuis
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter raad van appèl Stichting Nederlandse Draf- en Rensport te Den Haag van 01-01-1998 Penningmeester VAR (Vereniging voor Bestuursrecht) te Den Haag van 01-05-1999

VERWEEL H.L.
Advocaat bij Verweel advocaten ; beëdiging 1971
Postbus 285 , 3200 AG Spijkenisse
Tel 0181-619099 , fax 0181-624328
verweeladvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@verweeladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERWEEL - STOKMAN I.M.C. , Ida ; Mw.
Advocaat en procureur bij Verweel advocaten ; beëdiging 1984
Advocaat bij Verweel & Copini
Postbus 322 , 1700 AH Heerhugowaard
Tel 072-5744409 , fax 072-5713940
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boddaert Verweel advocaten
verweelstokman@boddaertverweel.nl
www.boddaertverweel.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Alkmaar e.o..

VERWEEL P. ; Prof. Dr.
Universiteit Utrecht
Faculteit Sociale Wetenschappen
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Heidelberglaan 1 , 3584 CS Utrecht
tel 030 2534700 , fax 030 2531619
Capaciteitsgroep Bestuur, Management en Organisatie
Hoogleraar organisatie en management vanuit multicultureel perspectief
p.verweel@fss.uu.nl

VERWEEL - NAUMAN S. ; Mw.
Advocaat bij Elmers c.s. ; beëdiging 1997
Postbus 61 , 3230 AB Brielle
Tel 0181-416200 , fax 0181-418628
elmers@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Elmers advocaten BV
www.elmersts.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERWEIJ A.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 18 apr 1973
NU
Dordrecht rechter-plaatsvervanger

VERWEIJ A.J. ; Mw.
Advocaat bij Van Oss Van der Meijden Vermeer & Reitsma advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 87 , 3840 AB Harderwijk
Tel 0341-417023 , fax 0341-419648
info@omvradvocaten.nl
www.omvradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERWEIJ A.M.C. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240247 , fax 010-2240063
anne-marie.verweij@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERWEIJ E. ; Mw.
Advocaat bij Teekens Karstens advocaten en Notarissen ; beëdiging 2003
Postbus 1144 , 2302 BC Leiden
Tel 071-5791700 , fax 071-5722462
verweij@teekenskarstens.nl
www.teekenskarstens.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERWEIJ F.W.
Advocaat bij advocatenkantoor Jap A Joe ; beëdiging 2003
Postbus 13244 , 3507 LE Utrecht
Tel 030-2331230 , fax 030-2319109
japajoe@ision.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERWEIJ J.
Advocaat bij Prins Mauritslaan 55 , 2252 KR Voorschoten ; beëdiging 1980
Tel 071-5613540 , fax 071-5613540
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VERWEIJ J.H. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1997
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam

VERWEIJ M.H. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1998
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5255500 , fax 076-5142575
maverweij@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246106 , fax 010-2136123
rnarije.verweij@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERWEIJ R.J.
Advocaat bij Molkenboer c.s. ; beëdiging 1995
Postbus 760 , 5000 AT Tilburg
Advocaat bij Verweij advocaten
Postbus 1382 , 6501 B] Nijmegen
Tel 024-3243709 , fax 024-3602150
Verweij@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mr.r.j.verweij@verweij-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2002]
www.verweij-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERWER L.G. , geboren mei 1913
NLRM 71 80
Werkzaam Gew.Arb.bureau Amersfoort 1 sep 1940
Adjunct-inspecteur Raad van Arbeid Nijmegen 1 jul 1941
Secretaris Commissie Sociale Verzekering, ingesteld door Ministerie van Sociale Zaken te Londen
15 mrt 1944
Juridisch Medewerker Centraal Beheer te Amsterdam 1 jan 1945
Griffier Raad van Beroep (s.v.) Arnhem 24 aug 1950
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep (s.v.) Arnhem 28 mei 1954
Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 20 dec 1956
Lid Centrale Raad van Beroep 4 aug 1958
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep 11 feb 1970
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 12 sep 1978

VERWERS M.J.
Advocaat bij Van Engelen advocatenkantoor ; beëdiging 1996
Postbus 282 , 6700 AG Wageningen
Tel 0317-421133 , fax 0317-426669
[vademecum advocatuur 2001]
verwers@van-engelensom
[vademecum advocatuur 2004]

VERWEY - FLOOR A.E. ; Mw.
Rechten 1978
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland

VERWEY W.D. ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Staatsrecht en Internationaal Recht
Hoogleraar Volkenrecht
tel 050 3635706 , fax 050 3635670
w.d.verwey@rechten.rug.nl
Privé adres: Schoener 29 , 9606 PT Kropswolde

VERWIEL J.L.G.M.
Advocaat bij Janse Gerritse Mannaerts ; beëdiging 1989
Postbus 2269 , 4800 CG Breda
Advocaat bij Mannaerts & Appels
Postbus 22699 , 4800 CG Breda
Tel 076-5225200 , fax 076-5226559
[vademecum advocatuur 2001]

VERWIEL J.L.G.M.
Advocaat bij Mannaerts & Appels ; beëdiging 1985 en 1989
Postbus 2269 ,4800 CG Breda
Tel 076-5225260 , fax 076-5226559
j.verwie!@mannaerts-appels.nl
www.mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERWIEL M.H.L. , geboren okt 1958 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 mrt 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 sep 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 sep 1993
NU
Zwolle parket arrondissementsofficier van Justitie vertrokken info CJL van Voorthuysen
secretaresse parket hoofdparket
22 sep 1997
INFO
tel egraaf 97-03-18. Heeft als Officier van Justitie tegen H. Janmaat en M. Freling (gemeenteraadsLid
Rotterdam CP'86) gevangenisstraf twee maanden voorwaardelijk en een boete van fl 8.500 geëist.

VERWIEL P.A.M.
Advocaat bij Van den Bout & Ten Hoopen ; beëdiging 1993
Westeinde 58d , 2275 AG Voorburg

VERWIJS M. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
mverwijs@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
marjolein.verwijs@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERWILLIGEN J.F.
Advocaat bij Verwilligen & De Wilde ; beëdiging 1983
Postbus 622 , 9200 AP Drachten
Tel 0512-512507 , fax 0512-524902
verwilligen@vwl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Verwilligen De Wilde De Lange ; beëdiging 1980 en 1983
Tel 0512-334134 , fax 0512-334149
www.vwl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERWOERD J.H.
Notaris te Krimpen a/d IJssel , arrondissement Rotterdam
Kantoor Bos en Verwoerd ; Krimpen a/d IJssel

VERWOERD J.R.A. , geboren apr 1946
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Senior beleidsmedewerker bij de Registratiekamer
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 14 okt 1991
Rechter rechtbank Haarlem 7 jun 1993
NU
Haarlem rechter

VERWOERT M.E. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2001
Postbus 754 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741616 , fax 020-6741899
marga.verwoert@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERWOLF F. ; Mw.
Advocaat bij Anema & Greve ; beëdiging 2000
Postbus 23499 , 3001 KL Rotterdam
Tel 010-4362866 , fax 010-43666485
advoc@anemagreve.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Degenaar Groeskamp Hoogendam
Postbus 3008 , 4200 EA Gorinchem
Tel 0183-631033 , fax 0183-660253
verwolf@dghadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VERZIJDEN K.E. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1997
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Advocaat bij Lovelis
Postbus 548 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
karin.verzijden@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]

VERZIJL A.
Notaris te Hellevoetsluis , arrondissement Rotterdam
Kantoor Verzijl & Lindeyer ; Hellevoetsluis

VESSEM I.J. van ; Mw.
Advocaat bij Bosselaar & Strengers ; beëdiging 20U1
Postbus 516 , 3504 AM Utrecht
Tel 030-2347265 , fax 0.3D-2347262
i.vanvessem@bs-advocaten.nl
www.bs- advocaten-nl
[vademecum advocatuur 2004]

VESSEUR J. , geboren 14-04-1920
INFO
Woonplaats Loenen a/d Vecht
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VESSEUR M.T. ; Mw.
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V. ; beëdiging 1999
Postbus 22756 , 1100 DC Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561763 , fax 020-6561720
vesseur.marielle@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VESSIES R.M.
Advocaat bij Adv. kantoor Oudaen ; beëdiging 1989
Zijdelrij 2 , 1422 BV Uithoorn
Advocaat bij Willemse & Van Poorten
Postbus 3045 , 2001 DA Haarlem
Tel 023-5319565 , fax 023-5326094
[vademecum advocatuur 2001]
willemse&vanpootten@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEST C.M.D. over de
Advocaat bij Advokatenkollektie Vreewijk ; beëdiging 1993
Postbus 52135 , 3007 LC Rotterdam
Tel 010-4858502 , fax 010-4857745
overdevest@advr.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VEST G.M. van der , geboren dec 1942
NLRM 95
Griffier arrondissementsrechtbank Arnhem
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 19 apr 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 17 jun 1991
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 1 feb 1095

VESTER A.J.M. , geboren mrt 1929
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Belastingadviseur AKZO NV. 1960
Raadsheer Hof Arnhem 5 sep 1981
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 23 nov 1993
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger. Nu met pensioen.
TEVENS
Voorzitter Stichting tot behoud van de Corolinehoeve te Theden (in liquidatie)
jan 1997

VESTER L.J.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V) , Lid (LNV)

VESTER P.P.M.
Stafmedewerker van de Nederlandse Orde van advocaten

VESTERING J.
Advocaat bij Deldenerstraat 34 , 7551 AG Hengelo ; beëdiging 1975
Tel 074-2505240 , fax 074-2505310
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VESTERING M.B.
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2001
Postbus 272a , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-SS 17839 , fax 020-6267949
maarten.vestering@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VESTERING P.G.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1996
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
ssmd@stibbe.nl
paul.vestering@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5460101 , fax 020-5460727
paul.vestering@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

VESTIENS P.H.
Advocaat bij Remmelink advocaten ; beëdiging 1996
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 348 , 7000 AH Doetinchem
Tel 0314-372311 , fax 0314-391226
vestiens@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Welling en Hofstede advocaten
Postbus 680 , 7000 AR Doetinchem
Tel 0314-334050 , fax 0314-346033
[vademecum advocatuur 2004]

VET B.C. de ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1998
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
bartiara.devet@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]

VETBRUGGEN M.
Advocaat bij Bosselaar & Strengers ; beëdiging 1999
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347265 , fax 030-2347262
m.verbruggen@bs-advocaten.nl
www.bs- advocaten-nl
[vademecum advocatuur 2004]

VETH C.J.M.
Advocaat bij 't Regtshuis ; beëdiging 1988
Postbus 7082 , 4800 GB Breda
Tel 076-5224780 , fax 076-5226110
[vademecum advocatuur 2001]
c.veth@regtshuis.nl
www.regtshws.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VETKAMP M.
Advocaat bij Berculo Van Kalmthout ; beëdiging 1979
Postbus 14122 , 3508 SE Utrecht
Advocaat bij Schoonderbeek Emmen & Vetkamp
Postbus 3136 , 3760 DC Soest
Tel 035-6015907 , fax 035-6017419
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VETMAAT D.
Advocaat bij Vetmaat advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 71 , 2990 AB Barendrecht
Tel
0180-611188 , fax 0180-619150
vermaat@vermaatadvocaten.nl
www.vermaatadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VETMAAT M.F.
Advocaat bij Van der Woude De Graaf advocaten ; beëdiging 1994
Willemsparkweg 31 , 1071 GP Amsterdam
Tel 020-6766690 , fax 020-6766695
vermaat@woudegraaf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VETTE J. , geboren okt 1938
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Beroepsmilitair Koninklijke Marechaussee , II.wachtmeester 1e klasse jun 1958
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Zutphen 1 jan 1980
Verkeersschout arrondissementsparket Almelo 22 feb 1984
Verkeersschout arrondissementsparket Zwolle 22 jun 1988
Verkeersschout arrondissementsparket Almelo 1 jul 1989

VETTE N.J. ; Mw.
Advocaat bij Wijn & Stael ; beëdiging 1998
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht
Tel 030-2333244 , fax 030-2341644
vette@wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VETTER H.J. , geboren februari 1961
NLRM 99/00
Advocaat te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 17 augustus 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Van Till advocaten ; beëdiging 1993
De Lairessestraat 158 , 1075 HM Amsterdam
Tel 020-4700177 , fax 020-6710974
info@vantill.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 75731 , 1070 AS Amsterdam
h.vetter@vantill.nl
www.vantill.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VETTER J.J.
Advocaat bij Geradts & Vetter ; beëdiging 1989
Herengracht 104 , 1015 BS Amsterdam
Postbus 3295 , 1001 AB Amsterdam
Tel 020-4201676 , fax 020-6244630
gewet@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
gervetkantoor@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VETTER P.H.J.
Loco-gemeentesecretaris van de gemeente Diemen

VEUGELAERS - LEIJTEN M.R. , geboren mrt 1956 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Juridisch beleidsmedewerker Stichting Fonds voor Letteren
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 jun 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 feb 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 8 jul 1994

VEUGELERS R.J.G.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
rotterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
roel.veugelers@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

VEUGELERS W.G.A.M. , geboren aug 1938 ; Drs.
NLRM 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 19 jan 1998

VEUGEN P.H.H.G.
Notaris te Weert , arrondissement Roermond
Postbus 238 , 6000 AE Weert

VEURINK D. , geboren aug 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
BeroepsMilitair Koninklijke Landmacht
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 20 aug 1980
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 8 sep 1980
Substituut-auditeur-Militair arrondissementskrijgsraad Arnhem 23 sep 1981
Substituut-auditeur-Militair Mobiele Krijgsraad Buitenland Landmacht 23 sep 1981
Substituut-auditeur-Militair Mobiele Krijgsraad Buitenland Luchtmacht 23 sep 1981
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 24 okt 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 okt 1985
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zwolle 25 mei 1987
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 12 mei 1993
Plaatsvervanger Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 okt 1994
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Zwolle -3 juli 1998
Fungerend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 februari 1999
NU
Middelburg parket Officier van Justitie
TEVENS
Commissaris WBV, Arnemuiden
Ouderling gereformeerde kerk Middelburg
28 jan 1997

VEURTJES H.H. ; Ir.
Advocaat bij Veurtjes & Katz advocaten en Belastingadviseurs ; beëdiging 1999
Minstreelstraat 2 , 3451 PK Rotterdam
Tel 010-2112080 , fax 010-2112088
veurtjes.vk@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.veurtjes-katz.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VEVER J.G.
Wageningen Universiteit
Bestuur
tel 0317 482204 , fax 0317 484758
Projectleider Onderwijs

VIALLE G.W.H.
Advocaat bij Deken van Oppensingel 61 a , 5911 AB Venlo ; beëdiging 1991
Tel 077-3543278 , fax 077-3543150
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Traianuslaan 16 , 5926 TD Venlo
advoc.vialle@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VIDOR - HUISMAN Zie HUISMAN , C. C. ; Mw.

VIEGEN C. van , geboren mrt 1950
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken Gemeente Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 25 mei 1992
Rechter rechtbank Breda 9 aug 1993
Vice-President rechtbank Breda 10 september 1999
NU
Breda rechter
TEVENS
Voorzitter commissie BB-schriften afdeling sociale zekerheid gemeente Leiden
Lid van de bezwarencommissie personeelszaken gemeente Leiderdorp
Gecommitteerde Bestuursacademie Randstad
31 jan 1997

VIEHOFF J.D. , geboren okt 1927
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam bedrijfsleven 1955
Werkzaam Ministerie van Onderwijs, K.en W. 1957
Werkzaam verzekeringsmij 1958
Substituut-griffier rechtbank Haarlem 9 mei 1966
Waarnemend griffier kantongerecht Haarlem 25 mrt 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 5 jul 1972
Rechter rechtbank Zwolle 18 mei 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 5 dec 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 28 dec 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 18 jan 1980
Kantonrechter Enschede 22 jul 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 12 mrt 1986
NU
Rechtbank Almelo rechter-plaatsvervanger
Enschede kantonrechter ; ontslag 1997
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary

VIELLEVOYE - GEERS N.A. ; Mw.
Rechten 1987
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1990
Advocaat bij Dirkzwager / De Vijf Zuylen advocaten
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-3510793
viellevoye@arnhem.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen
viellevoye@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem

VIERDAG E.W. ; Prof. (of M.E.W.)
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Hoogleraar volkenrecht en internationale betrekkingen
TEVENS
Permanent Hof van Arbitrage, Den Haag , Lid
Lid Tuchtrechtcollege

VIERGEVER - van MOURIK E.M. ; Mw.
Advocaat bij De Ruijter De Wildt & De Vroom ; beëdiging 1988
Postbus 11231 , 2301 EE Leiden

VIERGEVER L. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2002
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
lieneke.viergever@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

VIERHOUT M.L. , geboren mei 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven 1962
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 sep 1979
Rechter rechtbank Amsterdam 2 apr 1980
Raadsheer Hof Den Haag 6 sep 1985
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het Bedrijfsleven 23 jun 1987
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 13-05-1997
NU Den Haag Hof Vice-President
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Vice-Voorzitter parochie De Heilige Bonaventura te Woerden
TEVENS
november 2000: geeft op geen nevenfuncties
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

VIERING M.L.W.M.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

VIERSEN A.C.J. , geboren nov 1949
NLRM 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 12 apr 1996
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger

VIERSEN J. , geboren 02-04-1921
INFO
Woonplaats Epe
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VIERSSEN TRIP G.W. ; Jhr.
Voorzitter van de Raad van Beroep voor de Perszuivering

VIERSSEN TRIP H.J. van ; Jhr.
NLRM 71 87 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 20 nov 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 20 jul 1965

VIERVEIJZER W.J. , geboren aug 1972 ; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Zutphen 1 okt 1997

VIËTOR Zie de GEUS - VIËTOR M.A.C. ; Mw.

VIETSCH M.
Advocaat bij Adriaanse & Van der Weef ; beëdiging 1997
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
Advocaat bij NautaDutilh
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
[vademecum advocatuur 2001]

VIJFEIJKEN I.J.F.A. van , geboren sep 1958 ; Mw. Prof.
NLRM 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 14 nov 1996
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel. 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep Belastingrecht
Hoogleraar Fiscale aspecten van huwelijksvermogens- en erfrecht
tel 013 4662735 , fax 013 4663073
i.j.f.a.vijfeijken@kub.nl
Fiscale aspecten van huwelijksvermogens- en erfrecht

VIJFTIGSCHILD A.
Advocaat bij Adv. kantoor Damlaan ; beëdiging 1986
Damlaan 9 , 2205 AL Leidschendam
Tel 070-3177071 , fax 070-32026995
advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VIJFTIGSCHILD H.A.T.
Advocaat bij Rechtshulp Rotterdam ; beëdiging 2002
Bureau Zuid Strevelsweg 692 , 3083 AR Rotterdam
Tel 010-4106632 , fax 010-4800863
hvijftigschild@rechtshulprotterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VIJFWINKEL J. , Jan ; Dhr.
Jurist Ministerie van Defensie
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Schiedam

VIJLBRIEF - Van der SCHAFT J. , geboren jan 1945 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 13 aug 1985
NU
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 1976
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-40426550
vijlbrief@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
Tel 010-4042111 , fax 010-4042246
jenneke.vijlbrief@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
RedactieLid advocatenblad
Secretaris van de Generale commissie voor de behandeling van Bezwaren en Geschillen van de Ned.
Hervormde Kerk
Voorzitter van de Stichting Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen Zuid-Holland
Lid Bestuur van het Albeda College te Rotterdam
Lid Bestuur van het Mercatus College te Rotterdam
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam

VIJN M.A.C. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Oudenoord ; beëdiging 1998
Postbus 109 , 3440 AC Woerden
Tel 0348-579456 , fax 0348-579410
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bosch & Ruiter
Postbus 94533 , 1090 GM Amsterdam
Tel 020-6639895 , fax 020-6633850
vijn@boschruicet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VIJVER J.J. van de ; Ing.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1996
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V.
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-0551777 , fax 020-6561710
vandevijver.jos@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 1989 en 1996
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042291 , fax 010-4042333
jos.vandevijver@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

VIJVER K.L.H.M.V.D.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VIJVER - AECKERLIN M.M.H. van de ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. M.M.H. van de Vijver-Aeckerlin ; beëdiging 1988
Plantage 253 , 1944 LX Beverwijk
Postbus 1051 , 1940 EB Beverwijk
tel 0251 228220 , fax 0251 213343
mmh.vijver@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Aeckerlin
mmh.vijver@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht
Specialismen: familierecht

VIJVER N.R. van de
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1986
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
niels.vandevijver@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

VIJVER P.P. van de , Petrus Paulus , geboren 4 juni 1920 te Sluis ; Ir.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 14 okt 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger te Tiel 8 mrt 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 sep 1989
INFO
Vice-Admiraal van de Technische Dienst b.d.
Oud-Vice-President Rechtbank Utrecht
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Overleden 6 oktober 2002 te Zeist

VIJVER R. van de , geboren jul 1934
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 4 mrt 1985
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1991
TEVENS
ex-bestuurder van Heineken en persoonlijke raadsman van Freddie Heineken in de periode 1979 t/m
1991

VIJVERBERG B.M. ; Mw.
Advocaat bij Severijn Huishof advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 4006 , 3006 AA Rotterdam
Tel 010-2723222 , faxO102723220
info@shadv.nl
wwwseverijnhulshof.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VIJVERBERG W.L.
Advocaat bij Van Benthem & Keulen advocaten
Tel 030-2595577 , fax 030-2595505
Vijverberg@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1999
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595715 , fax 030-2595505.
lvijverbergvbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VILDER E.I.M.C. de ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1987
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

VILDER W. de
Advocaat bij Hogervorst en Wudka advocaten ; beëdiging 1997
Hertogsingel 20 , 0214 AD Maastricht
Tel 043-3257800 , fax 043-3257858
hogervorst-wudka@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Keulers & Partners advocaten
Postbus 88 , 6190 AB Beek
Tel 046-4373838 , fax 046-4373819
keulers.partners@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VILE E.J.A. , Erik ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 19 mei 1978
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Derks , Star Busmann ; beëdiging 1972 0f 1969
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Ex bestuurder van de K.N.V.B.

VILÉ C.A. ; Mw.
Advocaat bij Petten Tideman & Sassen ; beëdiging 2001
Postbus 80504 , 2508 GM Den Haag
Tel 070-3504055 , fax 070-35061g7
vile.c@pettenadv.nl
www.pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VILÉ E.J.A.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 1969
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]

VIN Zie PARKINS - De VIN M.G.J. de , geboren okt 1947 ; Mw.

VIN W.E. de , geboren 1935
Lid Bestuur Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
Voorzitter Bestuur Stichting adm.kant. Kon. Boskalis Westminster
Voorzitter Voorzitter Bestuur Stichting Vopak
Commissaris Van Lapschot N.V.
Commissaris F. van Lanschot Bankiers N.V.
Mr. W.E. de Vin was voorheen compagnon bij De Brauw Blackstone Westbroek. Daarnaast was hij Lid van het dagelijks bestuur van de Stichting Sponsorfonds Rotterdamse Schouwburg en Lid van het bestuur van de Stichting Philharmanisch Fonds Rotterdam. Tevens was hij notaris te Rotterdam en Eindhoven en commissaris bij Orcan Bedrijfsunie B.V., A.I.R. Holdings N.V. en Center Parcs N.V. Verder was hij Lid van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Pakhoed en Lid van het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds IKR.

VINCENT J.E.J.M. , geboren okt 1946 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 18 jul 1995
Rechter rechtbank Breda 1 nov 1996
NU
Breda rechter
TEVENS
Lid Commissie van geschillen CAO Welzijnswerk
Secretaris bestuur Stichting ter behartiging van de materiële belangen van de Eindhovense
Studentenkerk
Lid bestuur Stichting Sociaal Fonds Werknemers SUSE Stichting
Uitvoering Studentenvoorzieningen Eindhoven
Lid Bestuur Stichting Jeugdzorg Noord Brabant
Vice-Voorzitter Raad van Toezicht Stichting GGzE (Geestelijke gezondheidszorg Eindhoven en de
Kempen 31 jan 1997

VINK A.J. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1997
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
avink@houthoff.nl
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
abeljaars@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VINK B.A.
Advocaat bij Vink advocaten ; beëdiging 1985
Herengracht 472 , 1017 CA Amsterdam
Advocaat bij Vink & Veldman advocaten
Prinsengracht 1103 , 1017 JJ Amsterdam
Tel 020-5352222 , fax 020-5352233
prinsengracht@vink-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bakker Schut & Van der Plas
Prinsengracht 708 , 1017 LA Amsterdam
Tel 020-6223077 , fax 020-4206031
[vademecum advocatuur 2004]

VINK C.A.M.H.
Advocaat bij Bierens advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 92 , 5460 AB Veghel
Tel 0413-363723 , fax 0413-367865
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0413-311777 , fax 0413-367865
info@bierens-advocaten.com
www.bierens-advocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]

VINK C.M. , Truus ; Mw.
Adjunct-secretaris gemeente
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Leiden.

VINK E.H.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1995
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4880900 , fax 020-5727636
evert.vink@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-4857000 , fax 020-4857001
evert.vink@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]

VINK I. de
Advocaat bij advocatenkantoor A.G. Law ; beëdiging 1995
Laan van Meerdervoort 24 , 2517 AK Den Haag
Tel 070-36555849 , fax 070-3656765
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VINK J.D. , geboren nov 1917
NLRM 71
Bureaujurist Inspecteur Prijsbeheersing Den Bosch 1943
Tuchtrechter van de Prijzen Middelburg 1 dec 1944
Waarnemend griffier kantongerecht Middelburg 7 jul 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 18 okt 1949
Substituut-griffier rechtbank Almelo 20 apr 1951
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 26 sep 1955
Rechter rechtbank Haarlem 22 sep 1956

VINK J.F.M.
Advocaat bij Vink & Partners advocaten Belastingadviseurs & Notaris ; beëdiging 1993
J.J. Viottastraat 43 , 1071 JP Amsterdam
Tel 020-5732121 , fax 020-5732173
vinkpart@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
jfmvink@vinkenpartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VINK J.M. , geboren jan 1956 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hoge Raad der Nederlanden 7 aug 1990
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 februari 1999
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-02-2001
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

VINK J.M.I. ; Mw.
Advocaat bij Boekel de Nerée ; beëdiging 2001
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
jeanneke.vink@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VINK L.J.H. de
Advocaat bij De Vink, Lanen & Standhardt ; beëdiging 1959
Postbus 14057 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2512581 , fax 030-2518972
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Lanen & Standhardt
devinklanen.standhardt@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VINK M. ; Mw.
Advocaat bij Sturkenboom advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 132 , 3430 AC Nieuwegein
Tel 030-0013510 , fax 030-0013515
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Okkerse & Schop
Postbus 10058 , 1301 AB Almere
Tel 036-5346220 , fax 036-5345984
m.vink@okkerse-schop.nl
www.okkerse-schop.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VINK M.I.E.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2000
Postbus 2508
1000 CM Amsterdam
Tel 020-5173714 , fax 020-4313302
machiel.vink@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VINK N.B.M. , geboren 1951
Advocaat bij Vink & Partners advocaten Belastingadviseurs & Notaris ; beëdiging 1987
Advocaat bij Vink & Partners
Senior Partner Vink & Partners Adv. Belastingadv. en Not.
J.J. Viottastraat 43 , 1071 JP Amsterdam
Tel 020-5732121 , fax 424-5732173
vinkpart@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
nbmvink@vinkenpartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Directeur S. Zurel & Co. B.V.
Lid Raad van Bestuur Gaud Holding B.V.
Lid Bestuur Nederlandse Business Club Associatie (NBCA)
Voorzitter Ajax Business Associates (A.B.A.)
Lid Bestuur St. Nat. Topturncentr. Turnace Gymn. Center
Lid Bestuur Stichting Turnace Gymnastics Amsterdam
President Raad van Comm. Aruba Bank N.V.
Commissaris Anadom B.V.
Commissaris Modana B.V.
Commissaris Modana G.m.b.H.
Commissaris Drive Automatic Group
Commissaris Orco Bank N.V.
Commissaris Zurel Holding B.V.
Commissaris Zurel Uurwerken B.V.
Lid Bestuur St. Adm.kant. Gewone Aandelen Orco Bank N.V.
Oud-functies:
Lid Raad van Bijstand OAMF Rentefonds
Lid Raad van Advies ORCO Optimaal Rendement Consortium B.V.

VINK W. , geboren mrt 1948
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Utrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 1 jun 1988
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1975.Lid van de maatschap.
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595549 , fax 030-2595502
wvink@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Rotary
Nederlandse Vereniging van Mediation advocaten

VINK Z.W.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
29 Wilson Street , Bowman House , London EC2M 25J , UK
Tel 0044-2077869100 , fax 0044-2075886888
zeegecvink@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

VINKE Zie de WIJKERSLOOTH DE WEERDESTEYN - VINKE E.E. , geboren mrt 1947 ; Mw.

VINKE - GELINCK Zie GELINCK H.W.J. , geboren jul 1947 ; Mw.
NLRM 80
Werkzaam bedrijfsleven te Rotterdam mei 197
Juridisch Medewerker afdeling onderwijs gemeente Haarlem apr 1974
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 1 aug 1975

VINKE P.J.H.
Advocaat bij Perrels Haarlemmermeer advocaten ; beëdiging 1990
Kruisweg 620 , 2132 CR Hoofddorp
Postbus 044 , 2130 AP Hoofddorp
Tel 023-5554243 , fax 023-5554244
perrels@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 644 , 2130 AP Hoofddorp
vinke@perrelsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VINKE P.M.
Notaris te Veenendaal , arrondissement Utrecht
Postbus 302 , 3900 AH Veenendaal

VINKELES MELCHERS J.H.A.

VINKEN - GEIJSELAERS C.M.H.C ; Mw.
Advocaat bij Keizers Poelman advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 2154 , 5600 CD Eindhoven
keizerspoelmanadvocaten@pi.net
Advocaat bij advocatenkantoor Vinken BV
Vaanakker 7 , 5731 WP Mierlo
Tel 0492-432395 , fax 0492-432454
c.vinken@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Vogelwikke 4 , 5731 WG Mierlo
[vademecum advocatuur 2004]

VINKOVIC S. ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling IV [SAL 2003]

VINNE J. van der , geboren mei 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 1 okt 1972
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 15 dec 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 mrt 1980
Rechter rechtbank Leeuwarden 14 aug 1981
Vice-President rechtbank Assen 10 nov 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 3 jul 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 3 jul 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 3 jul 1989
Coördinerend vice-president rechtbank Assen 8 jul 1994
NU
Assen coördinerend Vice-President
Assen kantonrechter-plaatsvervanger
Emmen kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris Stichting Nationaal Rijtuigenmuseum
Lid bestuur Stichting Het Gronings Landschap
Lid Commissie van Toezicht voor de gevangenis Esserheem
Voorzitter beklagcommissie Esserheem
Lid van de Rotary
20 apr 1997

VIOEN G.E. ; Dhr.
Advocaat bij Vioen & de Vleesschauwer ; beëdiging 1976
Advocaat bij Burlet & Nobus advocaten
Postbus 1020 , 4530 GA Terneuzen
Tel 0115-017733 , fax 0115-614908
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 28-09-76
Burlet & Nobus advocaten
Havenstraat 10 , 4531 EK Terneuzen
Postbus 1020 , 4530 GA Terneuzen
tel 0115-617733 , fax 0115-614968
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
[vademecum advocatuur 2004]

VIRAGH G.Z.U.
Advocaat bij Viragh & Van der Tak ; beëdiging 1978
Postbus 500 , 4600 AM Bergen op Zoom
Tel 0164-266600 , fax 0164-266388
g.viragh@vitak.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vitak advocaten
www.vitak.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VIS - THEUNESSEN E.C.A. ; Mw.
Rechten 1971 , Duits 1996
Juridisch Medewerker/Vertaler , Ministerie van Justitie Free-Lance
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

VIS H.W.
Advocaat bij KAV Holding ; beëdiging 1997
Klokkenbergweg 17 , 110 1 AK Amsterdam
Advocaat bij Sorko c.s. advocaten
Churchill-laan 223 , 1078 ED Amsterdam
Tel 020-6733351 , fax 020-6757151
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VIS M. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Centrale Dienstonderdelen, Directie Informatisering, Programmamanager.

VIS M.D. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1996
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
ssmd@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe
Tel 020-5460144 , fax 020-5460735
mariette.vis@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

VIS AZN M.J.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 3053 , 3502 GB Utrecht
Tel 030-2595252 , fax 030-2595255
nlvis001@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1982 en 1999
Tel 030-2595249 , fax 030-2595255
nlvis001@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VIS P.J.A.
Actio Incasso's
Koomenstraat 2 , 1731 XB Winkel
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

VIS T.A. ; Mw.
Advocaat bij Boot c.s. advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 237 , 3720 AE Bilthoven
Tel 030-2200310 , fax 030-2201270
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@bootcs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VIS W. de
Advocaat bij Oosterveen Loomans & Muntjewerff ; beëdiging 1995
Advocaat bij Loomans & Muntjewerff
Postbus 2300 , 1620 EH Hoorn
Tel 0229-212815 , fax 0229-217620
w.devis@loomu.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schenkeveld Advocaten
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
Tel 072-5144621 , fax 072-5144630
info@schenkeveldloomans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISEE N.E.C. ; Mw.
Rechten 1978
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem

VISÉE S.W.A.M. , geboren mei 1963
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 sep 1995
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger opgave nevenfuncties gevraagd
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
bvisee@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1988 en 1998
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772374 , fax 020-5772702
b.visee@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS

VISEUR H.A.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 10 feb 1959

VISINESCU - VOSKAMP E.C. ; Mw.
Rechten 1970
Beëdigd Informatica Desk
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem

VISKIL C.J.C. ; Mw.
Advocaat bij Zee & Partners ; beëdiging 1997
Advocaat bij Zee & Brouwer advocaten
Postbus 555 , 1440 AN Purmerend
Tel 0299-437047 , fax 0299-436808
Secretariaat@zee-en-brouwer.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VISSCHER C. ; Mw.
Advocaat bij Timmer & Van Meurs ; beëdiging 1998
Postbus 90 , 8200 AB Kampen
Tel 038-3322650 , fax 038-3328390
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 038-3322666 , fax 038-3328390
[vademecum advocatuur 2004]

VISSCHER F.H.J. , geboren 1953 ; Drs.
Algemeen Directeur Elsevier bedrijfsinformatie B.V.
Lid College van Bestuur Koninklijke Bibliotheek te Den Haag
Voorzitter Electronic Publishing Committee internationale Uitgeef Organisatie (IPA)
Lid Bestuur NCD, Ned. Centrum van Directeuren en Comm.
De heer Visscher volgde na het behalen van zijn HBS-A diploma een opleiding tot Officier der Mariniers aan het Koninklijk Instituut voor de Marine. Als Lid van het Korps Mariniers volgde er in de periode van 1975 tot 1982 een groot aantal operationele plaatsingen, alsmedeeen aantal buitenlandse plaatsingen in Engeland, Noorwegen en de Verenigde Staten. Tevens volgde hij in deze periode twee academische studies (Rechten en Internationale Betrekkingen) aan de Rijksuniversiteit te Leiden. In 1982 werd hij benoemd tot Stafofficier in de staf van de "Supreme Allied Commander Atlantic" op het hoofdkwartier van de NAVO te Brussel. In 1985 maakte hij de overstap naar Shell International Petroleum Company, waar hij achtereenvolgens personeelsadviseur bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (1985-1986), Head Policy Development bij Shell Petroleum Development Company te Nigeria (1986-1988), Head Personnel Services bij SPDC te Nigeria (1988-1989) en Human Resources Manager op het hoofdkantoor van Shell (1989) was. In 1989 trad hij in dienst bij het Elsevier-concern.Hier was hij directeur personeel & organisatie van Elsevier Science B.V. (1989-1992), directeur en algemeen directeur van de Academic Publishing Division (1992-1995), algemeen directeur van Elsevier Science Nederland en statutair directeur van Elsevier Science B.V. (1995-1996) en algemeen directeur van Elsevier Science Europa (1996-1998). In juli 1998 volgde zijn benoeming tot algemeen directeur van Elsevier bedrijfsinformatie B.V.

VISSCHER J.A. , Ingrid ; Mw.
Adjunct-directeur verzekeringsmaatschappij
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Voorburg/Rijswijk e.o..

VISSCHER S.A.N. ; Mw.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 3053 , 3502 GB Utrecht
Tel 030-2595252 , fax 030-2595255
susanne.visscher@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISSCHER - Van GORP T.C.M. , geboren apr 1941 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtssecretaris rechtbank Utrecht
Gerechtsauditeur arrondissementsrechtbank Den Bosch 15 jan 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 12 apr 1988
Rechter rechtbank Den Bosch 1 jan 1990
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Geen bijbanen

VISSCHER X.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1035 , 1810 KA Alkmaar
Tel 072-5121300 , fax 072-5121133
xv@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schreurs & Van Duin Abma Van Eeuwijk
Postbus 575 , 1440 AN Purmerend
Tel 0299-433333 , fax 0299-471166
x.visschec@abma.nl
www.abma.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISSCHERS R.D.J.
Advocaat bij Elders advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 4044, 7200 BA Zutphen
Tel 0575-515074 , fax 0575-513165
visschers@eldersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER A. de
Advocaat bij Kanik & De Visser ; beëdiging 1993
Ankersmidplein 59 , 1506 CK Zaandam
Tel 075-6704106 , fax 075-6350731
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER A. de
Notaris te Soest , arrondissement Utrecht
Kantoor Elferink, Bokdam, De Visser ; Soest

VISSER A.
NLRM 80 87
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 12 mrt 1977
NU
HOOFDFUNCTIE
Misschien advocaat te Almelo ; kantoor Damsté, Spoor Sanders & Vermeulen ; beëdiging 1990
Postbus 479 , 7600 AL Almelo
Advocaat bij Spoor/Sanders/Visser advocaten en procureurs
Postbus 155 , 7600 AD Almelo
Tel 0546-543500 , fax 0546-458940
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Spoor/Sanders/Visser/ advocaten
Postbus 155 , 7600 AD Almelo
info@spoorsandersvisser.nl
www.spoorsandersvisser.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER A.C. ; Mw.
Advocaat bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1997
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214333 , fax 050-5258850
advocaten@plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VISSER A.C. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
annechris.visser@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER A.C. de , geboren okt 1949
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Assen (of/en Zutphen) 1 feb 1976
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 19 nov 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 13 dec 1982
Rechter rechtbank Zutphen 11 jul 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 26 nov 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 jan 1990
Vice-President rechtbank Zutphen 24 apr 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
Coördinerend vice-president rechtbank Zutphen 3 aug 1994
NU
Zutphen Coördinerend Vice-President
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Misschien is er verband met A.C.Visser, advocaat te Groningen ; kantoor Plas & Bossinade;
beëdiging 1997
TEVENS
Voorzitter "Stichting Librije" Walburgkerk
Lid Bestuur Vereniging Chr Voortgezet Onderwijs Zutphen
19 aug 1997
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Lid bestuur Ver. Chr. Voortgezet Onderwis Zutphen
Voorzitter Stichting Librije Zutphen
Lid Provinciale Commissie voor Geschillen in SOW verband
Lid Bestuur Oranjeschool Warnsveld
Voorzitter Wijkenberaad Warnsveld

VISSER A.J.
pb.71 , 3430 AB Nieuwegein
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

VISSER A.M. de ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2002
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172676 , fax 010-2172749
a.de.visser@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER A.P.
Advocaat bij advocatenkantoor Visser ; beëdiging 1983
Toussaintkade 53 , 2513 CL Den Haag
Tel 070-3630996 , fax 070-3607501
[vademecum advocatuur 2001]
vis2@gironet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER B.B.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
55 King William Street , 1-st Floor , London EC4R9AD, UK
Tel 0044-2076480400 , fax 0044 2072835001
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 1994 en 2002
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER B.J.
Advocaat bij Meeuwsen Van den Pol advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 3048 , 4200 EA Gorinchem
Tel 0183-630200 , fax 0183-635104
meeuwsenvandenpol@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER B.M. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 7113, 1007 C Amsterdam
Tel 020-5414761 , fax 020-5414662
barbara.visser@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER - v/d BERG C.J.L. ; Mw.
Rechten 1952
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Enschede

VISSER C.K. ; Mw.
Advocaat bij Visser & Quispel ; beëdiging 1989
Postbus 1121 , 3260 AC Oud-Beijerland
Tel 0186-614477 , fax 0186-610666
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Visser Quispel Heidema
info@vgh.nl
www.vgh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER C.M. ; Drs.
Advocaat bij Visser c.s. ; beëdiging 1990
Vondelstraat 11-E , 1054 CC Amsterdam
Tel 020-6164252 , fax 020-6892095
advisser@open.net
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Visser c.s.
Prinsengracht 1103 , 1017 JJ Amsterdam
Tel 020-6164252 , fax 020-6128332
advisser@open.net
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER D.
Advocaat bij Claassen Ruis Kornet & Geerdes ; beëdiging 2001
Postbus 10316 , 1301 AH Almere
Tel 036-5345620 , fax 036-5347048
almere@crkg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER D.C. , geboren jun 1937
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jan 1986

VISSER D.J.G. ; Prof.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1996
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460451 , fax 020-5460722
ssmd@stibbe.nl
dirk.visser@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe
Tel 020-5460451 , fax p20-5460709
dirk.visser@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER E. , geboren jul 1965
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 okt 1991
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 16 sep 1997
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1oktober 1998

VISSER E.A. ; Mw.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 75330 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-5686489 , fax 020-5686790
ea.visser@nl.pwcglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]

VISSER E.C.
Advocaat bij De Roos & Pen advocaten ; beëdiging 2003
Keizersgracht 332 , 1016 EZ Amsterdam
Tel 020-6275411 , fax 020-6226577
info@drpadvocaten.nl
www.drpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER - BUIZERT E.C. ; Mw.
Advocaat bij Van Kranenburg Kantoor ; beëdiging 1993
Postbus 303 , 2910 AH Nieuwerkerk a/d IJssel

VISSER E.H. , geboren feb 1931
NLRM 80 87 88/89 90
Werkzaam secretaris krijgsraad en bij sectie Juridische Zaken Luchtmachtstaf jul 1953
Werkzaam Ministerie van Justitie, II.administrateur feb 1965
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 3 apr 1973
Substituut-auditeur-Militair arrondissementskrijgsraad Arnhem 22 apr 1974
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jan 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 25 mrt 1986

VISSER E.M. , geboren okt 1959 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur college van Beroep studiefinanciering
Gerechtsauditeur college van beroepstudiefinanciering Groningen 1 jan 1993
Plaatsvervanger Lid college van beroepstudiefinanciering Groningen 21 apr 1994
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 1 dec 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 9 december 1998
Rechter rechtbank Leeuwarden 28 januari 2000
TEVENS
Voorzitter klachtencommissie Jeugdzorg Groningen

VISSER E.N.M. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2003
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460282 , fax 020-5460811
eva.visser@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER E.T. ; Mw.
Advocaat bij Van der Nat Litigation ; beëdiging 2000
Postbus 75305 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3058200 , fax 020-3058205
visser@vandernatlitigation.nl
www.vandernatlitigation.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER F.
Commissaris van Inbo Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten 1 maart 1989 - 1 juni 1991
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Inbo 1 juli 1991 - 1 april1 998
NRC 26 augustus 2000: overleden

VISSER F.M. , geboren mei 1951 , Frank
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 nov 975
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 16 feb 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 16 mrt 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 29 jun 1988
Kantonrechter Zaandam 16 jun 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 21 jun 1990
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Geen opgave van bijbanen gevonden in A'dam
INFO
Waarschijnlijk dé Frank Visser, d.w.z. de rechter uit het NCRV-programma "de rijdende rechter"

VISSER - BUVE G.I.M. ; Mw.
Advocaat bij Pellinkhof Van den Berg & Visser ; beëdiging 1989
Advocaat bij Pellinkhof & Visser advocaten
Postbus 38 , 9410 AA Beilen
Tel 0593-540909 , fax 0593-523699
pel-visser@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER G.J. , geboren jul 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Groningen
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 24 jun 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 24 jun 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 24 jun 1986
Raadsheer Hof Amsterdam 4 feb 1994
NU Amsterdam Hof Raadsheer
NU Groningen Rechtbank rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter bestuur Mario Elisabeth Linhofstraat te Groningen
jul 1997
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Kantonrechter-plaatsvervanger te Groningen, Zuidbroek en Winschoten
2. Voorzitter bestuur Maria Elisabeth Linhoffstichting te Groningen
3. Lid bestuur Verenigde Groninger Gasthuizen te Groningen terug
TEVENS [augustus 2002]
Voorzitter bestuur Maria Elisabeth Linhoffstichting te Groningen
Lid bestuur Verenigde Groninger Gasthuizen te Groningen terug
@OPM
Functie van plaatsvrvangend (Kroon-)Lid van het Hof van Discipline wordt op rechtspraak.nl niet vermeld, niet bij Hof Amsterdam en niet bij rechtbank Groningen.

VISSER G.W.Ch.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Loeff Claeys Verbeke ; Amsterdam, Rotterdam

VISSER H.C. , Henk ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Rotterdam
Rijksambtenaar Min.v. def.

VISSER H.J.
Militair Lid Gerechtshof Arnhem
NU Arnhem Hof militair lid
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Heukels & Middendorf ; beëdiging 1987
Advocaat bij Heukels & Visser
Postbus 668, 2003 RR Haarlem
Tel 023-5319590 , fax 023-5328712
hj.visser@heuvis.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 67 , 2000 AB Haarlem
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [juni 2002]
Bestuurslid Militair Rechtelijke Vereniging
TEVENS [juli 2002]
Bij rechtspraak.nl Hof Arnhem spoorloos verdwenen
NB
in juni 2002 nog vermeld, in juli 2002 totaal verdwenen.

VISSER 'T HOOFT H.Ph.I. , geboren 1943
Directeur Mikri Advies en Beheersmij. B.V.
Voorzitter Raad van Comm. Woudschoten B.V.
Commissaris NBBS Reizen B.V.
Commissaris Erasmus Recruitment Holding B.V.

VISSER - DROST I. , geboren jul 1950 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 jan 1994
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ambtenaar bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Lid commissie van Beroep en bezwaarschriften bij de gemeente Voorburg
apr 1997

VISSER I.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Nijland & Visser ; beëdiging 1986
Breitnerlaan 299 , 2596 HA Den Haag
Tel 070-3569556 , fax 070-3642571
[vademecum advocatuur 2001]

VISSER J.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Postbus 11756 ; beëdiging 1995
2502 AT Den Haag
Tel 070-5153853 , fax 070-5153117
j.visser@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER J.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1995
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]

VISSER J.
Advocaat bij Postbus 646 , 3300 AP Dordrecht ; beëdiging 1989
Tel 078-6174114 , fax 078-6173007
visser@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER J.
Wethouder PvdA gemeente Heerenveen [info SAL 2000]

VISSER J. de
NLRM 80
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 29 dec 1976

VISSER J. , geboren 14-05-1921
NLRM 87
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 22 aug 1984
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VISSER J.A.
Advocaat bij Visser & Silfhout advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 1034 , 3300 BA Dordrecht
Tel 078-6134533 , fax 078-6140150
javisser@vissersilfhout.nl
www.vissersilfhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER J.E.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 29 apr 1969

VISSER J.F. , geboren 1932
Aangekomen in Leiden 1954 rechten , Corpslid
Jaarverslag Wereldhave 1999 :
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Wereldhave nv
Oud-Voorzitter Directie Westland/Utrecht Hypotheekbank
Lid RvC Wereldhave nv.sinds 1975, vanaf 1991 voorzitter ; herbenoemd in 1999
Commissaris Canada Trust Bank nv
Plaatsvervangend Lid klachtencommissie Beursbedrijf
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht

VISSER J.H.C. ; Mw.
Advocaat bij Teekens advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 1144 , 2302 BC Leiden
Tel 071-5791700 , fax 071-5722462
info@teekens.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Haagrecht advocaten
Postbus 150 , 2501 CD Den Haag
tel 070 3141900 , fax 070 3141901
visser@haagrecht.nl
www.haagrecht.nl
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER J.K.
Advocaat bij advocatenkantoor Visser ; beëdiging 1995
Compagnieweg 88 , 1212 EB Hilversum
Tel 035-6838819 , fax 035-6838048
advocatenkantoor.visser@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2001]
phoenix130367@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER J.P.H.
Advocaat bij De Metz advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 76725 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-3053636 , fax 020-3053639
legal@demetz.nl
[vademecum advocatuur 2001]
peter.visser@demetz.nl
www.demetz.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER J.S.
Advocaat bij advocatenkantoor Visser c.s. ; beëdiging 1990
Postbus 253 , 9500 AG Stadskanaal
Tel 0599-650999 , fax 0599-610239
visser2@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Visser
adv.kanroorvisser@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER K. , geboren aug 1947
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
BeroepsMilitair Koninklijke Landmacht
Lid arrondissementskrijgraad Arnhem, alsmede Mobiele krijgsraad Buitenland landmacht 1 jan 1984
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 15 feb 1988
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 mrt 1988
Arrondissementsofficier van Justitie Maastricht 1 mrt 1989
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 1 sep 1993
September 2000: met onmiddellijke ingang uit zijn functie gezet
NU
Arnhem parket
Contactpersoon tussen OM, politie, justitie en gemeenten in de regio Arnhem
September 2000: acuut op non-actief gezet
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden
okt 1997

VISSER K.J. ; Drs.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1992
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-5207949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe
350 Park Avenue 28th Floor , New York NY 10022 , Verenigde Staten van Amerika
Tel 001-2129724000 , fax 001-2129724929
klaasjan.visser@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER Zie GERRETSEN - VISSER L.F. , geboren sep 1945 ; Mw.
NLRM 80
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 1 jul 1979

VISSER M. ; Mw.
Advocaat bij Mr. Drs. Chr.L. Boekhoff en Marion Visser ; beëdiging 1988
Marnixstraat 358 , 1010 XW Amsterdam
Tel 020-0223003 , fax 020-0235636
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kerkstraat 91 , 1017 GD Amsterdam
Tel 020-4212201 , fax 020-6228287
marionvisser@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER M. , geboren dec 1939
NLRM 71
Werkzaam assurantiekantoor te Amsterdam 1 feb 1967
Proeftijd ex aft, 4 Opl.- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Utrecht ; Raio 1 jul 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 1 nov 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 1 nov 1970
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Prinsenbeek ; kantoor Schovers advocatenkantoor ; beëdiging 1996
Postbus 25 , 4840 AA Prinsenbeek

VISSER M. , geboren O1-12-1929
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VISSER M.A.
Advocaat bij Bos & Van der Burg advocaten ; beëdiging 1989
Engelandlaan 192 , 2711 DX Zoetermeer
Advocaat bij Visser & Schouten advocaten
Postbus 75029 , 1070 AA Amsterdam
Tel 020-4529717 , fax 020-4529714
[vademecum advocatuur 2001]
vademecum advocatuur 2004]

VISSER M.A.P.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1997
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
martijn.visser@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]

VISSER M.E. ; Mw.
Advocaat bij Zwartbol advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 106 , 2950 AC Alblasserdam
Tel 078-6992520 , fax 078-6992524
[vademecum advocatuur 2001]

VISSER - Van ZWIETEREN Zie van ZWIETEREN , M.J.A. M.J.A. , geboren sep 1955 ; Mw. (of J.A.)

VISSER M.J.C. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 7113 , 1007C Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
marjolein.visser@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER M.M. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2001
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5753800 , fax 070-5153108
mjj.visser@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER - Van DAAL P.G.Th. (of: P.G.Th.M.) ; Mw.
Advocaat bij Postbus 301 , 1272 AH Huizen ; beëdiging 1986
In 1994/1995 Viseur en van Santbrink advocaten
Tel 035-5242550 , fax 035-5263774
visser-huizen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij
Postbus 301 , 1270 AH Huizen
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk:
Juristen
Netwerk Den Haag

VISSER P.H.
Advocaat bij Visser & Hofmans advocaten ; beëdiging 1978
Zaanweg 48 , 1521 DL Wormerveer
Tel 075-6214560 , fax 075-6284311
visser-hofmans-adv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Visser
p.h.visser@visseradv.demon.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER P.L.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1988
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
paul.visser@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER R.
Advocaat bij Hameleers.Meuwissen.v/d Boomen ; beëdiging 1999
Postbus 659 , 6040 AR Roermond
Tel 0475-315353 , fax 0475-319524
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927797 , fax 073-6927786
r.visser@barming.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER R.
Advocaat bij AKD Prinsen an Wijmen ; beëdiging 2002
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725336 , fax 010-2725443
robvisser@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER R. ; Mw.
Rechten 1984
Docent Gezondh.
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Dordrecht en Gorinchem

VISSER R.A.
Directeur Corporate Communications Achmea Groep [jaarverslag Achmea Groep 2001]

VISSER R.F.K.
Advocaat bij Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1979
akd.rotterdam@pi.net
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249224 , fax 010-4143044
rotterdam@akdprinsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Visser & Steenberghe advocaten
Spoorlaan 9 , 31735 MV Bosch en Duin
Tel 030-6977829 , fax 030-6977830
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER R.K. , Robert/Rob ; Drs.
Ambt.Ministerie Algemene Zaken
Raadadviseur bij het Kabinet van de Minister-President (secretaris van de Haagsche Schouw)
Kabinet van de Minister-President , Binnenhof 20 , Postbus 20001
2500 XA Den Haag , 070-3564518
Plaatsvervangend Secretaris-Generaal Ministerie van Algemene Zaken
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER) , Lid (AZ)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Stuurgroep Immigratie (ISI) , Lid (AZ)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V) , Lid (AZ)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) , Plaatsvervangend Lid (AZ)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW) , Lid
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U) , Lid (AZ)
Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President, Raadadviseur
Ministerie van Algemene Zaken, Algemene Leiding, Plaatsvervangend secretaris-generaal
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Den Haag
Lid en secretaris van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm

VISSER R.N.E.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
rogier.visser@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER S.
Advocaat bij Moree Gelderblom ; beëdiging 1987
Postbus 477 , 3340 AL Hendrik Ido Ambacht
Tel 078-6814414 , fax 078-6814544
algemeen@mglaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
svisser@mglaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER - WESTEROUEN S. ; Mw.
Rechten 1984
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland

VISSER T.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Nijland & Visser ; beëdiging 1986
Wassenaarseweg 24 , 2596 CH Den Haag
tel 070 3569656 , fax 070 3642571
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: sociale zekerheid, arbeid

VISSER T.I. ; Mw.
Advocaat bij William Schrikker Stichting ; beëdiging 1998
Postbus 12685 , 1100 AR Amsterdam
Tel 020-3989777 , fax 0206003544
tvisser@wss.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER Th.J. de ; Mw.
Advocaat bij Nieuwe Englaan 5 , 1404 EA Bussum ; beëdiging 1977
Tel 035-6913245 , fax
[vademecum advocatuur 2001]

VISSER W.A. , Willy ; Mw.
Senior beleidsmedewerker Juridische zaken
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Isalania Zwolle.

VISSER W.J.L.
Notaris te Gorinchem , arrondissement Dordrecht
Postbus 62 , 4200 AB Gorinchem

VISSER 'T HOOFT W.M.
Advocaat bij Raadgever advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 22 , 3450 AA Vleuten
Tel 030-6775636 , fax 030-6774313
visserthooft@raadgever.nl
www.raadgever.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER W.M.G.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem vanaf 07-06-2002
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 02-05-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd fiscale zaken Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
TEVENS [juli 2002]
"Geen nevenbetrekking bekend"
TEVENS [februari 2003]
Fiscaal-juridisch adviseur ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij te Den Haag vanaf 01-01-1990
Fiscaal-juridisch adviseur min. LNV, in het bijzonder het Bureau Heffingen te Assen vanaf 01-01-2001
Hoofddocent omzetbelasting Federatie Belastingacademie te Rotterdam vanaf 01-01-1993
Docent belastingrecht Kring van Utrechtse Repetiroren en Kring van Rotterdamse Repetitoren vanaf 01-01-1989
Gastdocentschappen Enkele universiteiten vanaf 01-01-2001
Auteur Vakgebonden uitgaven SDU te Amersfoort vanaf 01-01-1999
Auteur en redacteur diverse vakgebonden uitgaven Kluwer te Deventer vanaf 01-01-1996
Auteur en redacteur diverse vakgebonden uitgaven SDU te Den Haag vanaf 01-01-2001
Lid redactiecommissie tijdschrift Lokale Heffingen en Milieubelastingen Fiscaal Up to Date, Euroforum vanaf 01-01-2002
Auteur enkele andere periodieken vanaf 01-01-1988
Fiscaal-juridisch adviseur personeelsvereniging Lavivo, ministerie van LNV te Den Haag vanaf 01-01-1990
TEVENS [juni 2003] [mei 2004]
Fiscaal-juridisch adviseur ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij te Den Haag van 01-01-1990 Fiscaal-juridisch adviseur min. LNV, in het bijzonder het Bureau Heffingen te Assen van 01-01-2001 Hoofddocent omzetbelasting Federatie Belastingacademie te Rotterdam van 01-01-1993
Docent belastingrecht Kring van Utrechtse Repetiroren en Kring van Rotterdamse Repetitoren van 01-01-1989
Gastdocentschappen Enkele universiteiten van 01-01-2001
Auteur Vakgebonden uitgaven SDU te Amersfoort van 01-01-1999
Auteur en redacteur diverse vakgebonden uitgaven Kluwer te Deventer van 01-01-1996
Auteur en redacteur diverse vakgebonden uitgaven SDU te Den Haag van 01-01-2001
Lid redactiecommissie tijdschrift Lokale Heffingen en Milieubelastingen Fiscaal Up to Date, Euroforum van 01-01-2002
Auteur enkele andere periodieken van 01-01-1988
Fiscaal-juridisch adviseur personeelsvereniging Lavivo, ministerie van LNV te Den Haag van 01-01-1990

VISSER W.T.M.
Advocaat bij Hoogovens Staal BV ; beëdiging 1999
Postbus 10000 , 1970 CA IJmuiden
Tel 0251-492481 , fax 025 1 -470483
willo.visser@hoogovens.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Corus Staal BV
willo.visser@corusgroup.com
[vademecum advocatuur 2004]

VISSER Y. ; Mw.
Jurist bij UU, Wetenschapswinkel Rechten
Postbus 3 , 3500 AA Utrecht
tel 030 2331421 , fax 030 2328294
LBR@xs4all.nl
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
Specialismen: sociale zekerheid, grondrechten, bestuursrecht, staatsrecht

VISSERS A.A.W.A. ; Mw.
Advocaat bij Gillesse & Winnubst advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1602 , 5200 BR Den Bosch
Tel 073-6135561 , fax 073-6891268
vissers@gillesse-winnubst.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISSERS C. ; Mw. Drs.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240468 , fax 010-2240062
christel.vissers@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

VISSERS D.C. , geboren jun 1937
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jan 1986
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Juridisch adviseur Gemeente Rotterdam
TEVENS
Deeltijd docent bestuursacademie Randstad
Lid van het bestuur van de Chr.Woningstichting Banienoe te Sliedrecht
Lid van het bestuur van de Stichting Bouwen en Beheren te Sliedrecht
Lid van het bestuur van de Stichting Ouderenhuisvesting Patrimonium
Lid van de klachtencomm.inzake woningtoewijzing te Sliedrecht
Plaatsvervangend Lid van de Comm.voor de Bezwaar- en Beroepsschriften van de Gemeente
Sliedrecht
Voorzitter van de Comm. van Beroep voor het protestants christelijk onderwijs in
Alblasserwaart-West

VISSERS J.L.
Advocaat bij Vissers & Van Kessel Advocaat en Fiscalist B.V. ; beëdiging 1998
Postbus 2090 , 5202 CB Den Bosch
Tel 073-6911979 , fax 073-6911988
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vissersadvocatuur B.V. ; beëdiging 1990 en 1998
[vademecum advocatuur 2004]

VISSERS J.L.M.
Hoofd vestiging Maastricht van Effectenbank Stroeve N.V. ; Stroeve jaarverslag 1999

VISSERS M. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Koninklijke Econosto N.V. ; beëdiging 1999
Parklaan 1 , 3016 BA Rotterdam
Tel 010-2411900 , fax 010-2411999
[vademecum advocatuur 2001]

VISSERS M. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Adv. kantoor Moszkowicz BV ; beëdiging 1995
Postbus 661 , 3430 AR Nieuwegein
Advocaat bij Interxion Headquarters B.V. ; beëdiging 1995 en 2003
Cessnalaan 1-33 , 1119 NJ Schiphol-Rijk
Tel 020-8807600 , fax 020-8807624
marjolijnv@interxion.com
[vademecum advocatuur 2004]

VISSERS M.N. ; Mw.
Advocaat bij Van den Bos Ceelen Bosveld ; beëdiging 2002
Postbus 822 , 3000 AV Rotterdam
Tel 010-4362800 , fax 010-4360224
bcb.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISSERS N.P.H.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Venlo ; beëdiging 2003
Postbus 1215 , 5900 BE Venlo
Tel 077-3209191 , fax 077-3518438
n.vissers@zon.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISSERS S.H.J.
Advocaat bij Van Schoonhoven In 't Veld ; beëdiging 1999
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-6796969 , fax 020-6764339
s.vissers@vsiv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lexence N.V.
Tel 020-5736736 , fax 020-5736889
s.vissers@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VISSINK R.
Advocaat bij Kaiser advocaten & Belastingadviseurs ; beëdiging 2002
Groenewoudsedijk 41 , 3528 BG Utrecht
Tel 030-6697000 , fax 030-6697015
rvissink@kaisercs.nl
www.kaisercs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VITA M. de
Advocaat bij Schreurs & Van Duin Abma Van Eeuwijk ; beëdiging 2003
Postbus 575 , 1440 AN Purmerend
Tel 0299-433333 , fax 0299-479404
m.de.vita@abma.nl
www.abma.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VITANOVA L.A. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1990
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Advocaat bij Pellicaan advocaten
Postbus 7266 , 1007 JG Amsterdam
Tel 020-3010655 , fax 020-3010659
ludmilla.vitanova@mazars.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Brada Kuttner advocaten
Koninginneweg 6 , 1075 CX Amsterdam
Tel 020-5774000 , fax 020-5774040
lv@bradakuttner.com
www.bradakuttner.com
[vademecum advocatuur 2004]

VITANYI B.K.J. ; Dr.
Katholieke Universiteit Nijmegen
Oud-hoogleraar

VLAAM A.V.V. de
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1998
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-0741000 , fax 020-0741111
victor.devlaam@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

VLAAR - LACHMISING B.S. ; Mw.
Advocaat bij Aantjes & Schakel ; beëdiging 2003
Postbus 1213 , 2280 cE Rijswijk
Tel 070-3906260 , fax 070-3989688
vlaar@aantjesenschakel.nl
www.aantjesenschakel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLAAR P.G.M. ; Mw.
Advocaat bij Schreurs & Van Duin Abma Van Eeuwijk ; beëdiging 2002
Postbus 156 , 1130 AD Volendam
Tel 0299-368515 , fax 0299-369357
volendam@abma.nl
www.abma.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLAAR S.N.
Advocaat bij Boukema Weesing Van Alderwegen ; beëdiging 1983
Leidsegracht 20 , 1016 CL Amsterdam
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153440 , fax 070-5153128
sn.vlaar@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLAARDINGERBROEK P. , geboren dec 1951 ; Prof.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 nov 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 3 juli 1998
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel. 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep Privaatrecht
Bijzonder Hoogleraar familie- en jeugdrecht
tel 013 4662032 , fax 013 4662323
p.vlaardingerbroek@kub.nl
Lid bestuur van de faculteit
TEVENS
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming Sectie Jeugd, Lid
Bestuurslid (secretaris) van de Stichting "De Markenlanden" te Zevenbergen
Bestuurslid (secretaris) van de Stichting "Rijserf" te Rijsbergen
Bestuurslid (secretaris/penningmeester) van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening te
Etten-Leur (steunstichting)
Lid van de Executive Council (Treasurer) van de International Society of Family Law
Leider van de Nederlandse delegatie in de Internationale Arbeidsgemeinschaft für Jugendfrage
Voorzitter van de sectie Zorg van het Juliana Welzijns Fonds te Bunnik
Bestuurslid van de Stichting Kinderpostzegels Nederland te Leiden
Bestuurslid van de Stichting "International Social Service" te Den Haag
Adviseur van Stichting VEDIVO
Adviseur van de Stichting Therapeutische Gezinsverpleging te Den Bosch
Bestuurslid van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Brabant
Hoofdredacteur van de losbladige VUGA-uitgave Jeugdrecht en Jeugdhulpverleningsrecht
Hoofdredacteur van de losbladige VUGA-uitgave: Scheidingsrecht
Hoofdredacteur van de losbladige De Tijdstroom-uitgaven:
- Huisvesting en Verzorging Ouderen
- Regelingen en Wenken Ouderenbeleid
Redacteur van het jaarboek Gezinsbeleid en -recht (Nederlandse Gezinsraad te Den Haag)
Medewerker van het Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht
Medewerker Tekst & Commentaar, Bijzonder deel (Wet BOPZ en jeugdhulpverleningsrecht) ,
uitgeverij Kluwer te Deventer
Medewerker van het Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Medewerker Handboek Schoolrecht, Vuga uitgeverij te Den Haag
INFO
Privé adres: Den Hooiberg 17 , 4891 NM Rijsbergen , Tel. 076 5962381

VLAM P.R. de
Markgraaf B.V.
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

VLAM R.W. de
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1999
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
roland.devlam@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
roland.devlam@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

VLAMINCKX J.A.C.M.
Advocaat bij Vlaminckx advocaten ; beëdiging 1974
Postbus 496 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3546100 , fax 077-3543884
vlaminckx.adv@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vlaminckx & Sanders advocaten en notarissen
Tel 077-3201920 , fax 077-3513491
j.vlaminckx@vlsa.nl
www.vlaminckxsanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLAMING C.I.M. ; Mw.
Advocaat bij de Ekelmans Meijer ; beëdiging 2002
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070-3746367 , fax 070-3746333
devlaming@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLAMING KIEBERT J.M. , geboren okt 1911
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 8 mei 1940
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 1 okt 1946
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 28 dec 1946
Substituut-griffier rechtbank Dordrecht 28 feb 1951

VLAMING M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 28 met 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 22 apr 1966

VLAS P. , geboren 16 aug 1955 ; Prof. Dr.
NLRM 91 95 96 97 98 99/00
Examenjaar 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 11 aug 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 5 feb 1998
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
tel 020 4446250 , fax 020 4446210
Afdeling Internationaal Recht en Rechtsvergelijking
Hoogleraar Internationaal Privaatrecht en Rechtsvergelijking
p.vlas@rechtem.vu.nl
TEVENS
Bestuur , College van Bestuur , Lid
INFO
Privé adres: Adm. de Ruytersingel 50 , 2253 TX Voorschoten , Tel. 071 5317835

VLASBLOM Zie SCHREUDER - VLASBLOM M. , geboren jun 1951 ; Mw.Dr.

VLASKAMP F.G. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1995
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Advocaat bij Vlaskamp Van Loo advocaten
Van Baerlestraat 144 , 1071 BE Amsterdam
Tel 020-3052030 , fax 020-3052031
fv@vlaskampvanloo.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Johannes Vermeerstraat 43 , 1071 DL Amsterdam
www.vlaskampvanloo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLASMAN B.N.
Advocaat bij Van der Steenhoven advocaten ; beëdiging 1999
Roemer Visscherstraat 47 , 1054 EW Amsterdam
Tel 020-6077979 , fax 010-6182591
mail@vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schoute & Dik
Postbus 83032 , 1080 AA Amsterdam
Tel 020-6647046 , fax 020-6798662
vlasman@schoute-dik.nl
www.schoutedik.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLASMAN Zie LOS - VLASMAN C.M.T. , geboren feb 1932 ; Mw.

VLASMAN H.E.C.A.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Lenior ; beëdiging 1997
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
hv@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
h.vlasman@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]

VLASSENROOT Y.A.E.
Advocaat bij Marree & Dijxhoorn ; beëdiging 1995
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Advocaat bij Fruyrier advocaten
Keizersgracht 221 , 1016 DV Amsterdam
Tel 020-5304300 , fax 020-6237129
yaevlassenroot@fruytier.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Troost Kan & Vlassenroot advocaten
Verspronckweg 1 , 2023 BA Haarlem
Tel 023-5276100 , fax 023-5411925
yvlassenroot@tkv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLASTUIN J.D. van
Advocaat bij Bouwman & Rhodius ; beëdiging 1997
Postbus 13266 , 3507 LG Utrecht
Tel 030-2724500 , fax 030-2721585
vanvlastuin@bouwman-rhodius.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bouwman Van Dommelen
vanvlastuin@bvd-advocaten.nl
www.bvd-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLASWINKEL P. , geboren apr 1951
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 10 aug 1989
Kantonrechter Rotterdam 28 dec 1993
NU
Rotterdam kantonrechter
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter van de commissie van Beroep van de VU Amsterdam
Voorzitter Stichting Rechtsbijstand in het arrondissement Rotterdam Buro voor Rechtshulp te
Rotterdam
Lid Klachtencommissie Raad voor de Rechtsbijstand te Den Haag

VLECKEN R.A.H.
Advocaat bij Paulussen advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 131 , 6200 AC Maastricht
Tel 043-3216640 , fax 043-3254301
advocaten@paulussen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
r.vlecken@paulussen.nl
www.paulussen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLECKEN R.J.H.
Advocaat bij Feijen advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 149 , 6114 ZJ Susteren
Advocaat bij Hundscheid Vlerken & Sterk
Akerstraat 130A , 6417 BR Heerlen
Tel 045-5600987 , fax 045-5742029
info@hvsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hunscheid Vlecken & Sterk advocaten & Procureurs
Vlotstraat 2-4 , 6417 CB Heerlen
[vademecum advocatuur 2004]

VLEDDER MBA R.H.A. van , geboren 1959
Directeur RVS Levensverzekering N.V.
Directeur RVS Schadeverzekering N.V.

VLEESCH DUBOIS H.D. , geboren jun 1920
NLRM 80
Waarnemend griffier Centrale Raad van Beroep 3 nov 1947
Substituut-griffier Centrale Raad van Beroep 23 aug 1949
Griffier Centrale Raad van Beroep 22 dec 1956
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 12 mrt 1962
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen, Amsterdam , Haarlem en Rotterdam 12
mrt 1962
Lid Centrale Raad van Beroep 7 jul 1966
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep 27 jun 1974
TEVENS
INFO
Overleden rond 1995

VLEESCH DU BOIS M.
Advocaat bij Boot c.s. advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 237 , 3720 AE Bilthoven
Tel 030-2200310 , fax 030-2201270
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@bootcs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLEESENHEEK L.E.J.
Advocaat bij Van Steenis advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 31 , 2870 AA Schoonhoven
Advocaat bij Het Van Schijndelhuis
Nieuwe Binnenweg 126 , 3015 BE Rotterdam
Tel 010-4662333 , fax 010-2251317
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1990 en 1994
Postbus 255 , 3001 HA Rotterdam
[vademecum advocatuur 2004]

VLEESSCHAUWER F.L.I. de ; Dhr.
Advocaat bij Vioen & de Vleesschauwer ; beëdiging 1987
Postbus 1020 , 4530 GA Terneuzen
Advocaat bij Maat-Brugge-de Vleesschauwer
Postbus 1162 , 4530 GD Terneuzen
Tel 0115-631256 , fax 0115-631266
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 18-02-87
Maat·Brugge·de Vleesschauwer
Axelsestraat 11 , 4537 AA Terneuzen
Postbus 1162 , 4530 GD Terneuzen
tel 0115-631256 , fax 0115-631266
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
maat.advocaten@balienet.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
mbvlter@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLEGGEERT M. , geboren jan 1964 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1991

VLEK Zie STOLWIJK - VLEK C.M.Th. , geboren nov 1940 ; Mw.

VLEK H.T.N.J.
Advocaat bij Mr. H.Th.N.J. Vlek Kantoor ; beëdiging 1980
Stadhouderslaan 18 , 2517 HX Den Haag
Tel 070-3620022 , fax 070-3655630
[vademecum advocatuur 2001]
vlek@vlek-advocacen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLEMING A.J. , Arend ; Dhr.
Directeur AMRO-Bank
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Haarlem

VLERK P.J. van der
Advocaat bij Vermeer, Schep & Van der Vlerk ; beëdiging 1978
Westelijk Halfrond 487 , 1183 JD Amstelveen
avdschep@worldacces.nl
Advocaat bij Vermeer & van der Vlerk
Postbus 2253 , 1180 EG Amstelveen
Tel 020-6400441 , fax 020-6402929
vandervlerk@vermeer-vandervlerk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vermeer-vandervlerk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLERKEN J.H.M. van
Secretaris gemeente Landerd [info SAL 2000]

VLERKEN L.A.M. van
Advocaat bij Van Gastel & Loeffen ; beëdiging 1989
Postbus 92 , 5660 AB Geldrop
Tel 040-2852746 , fax 040-2859085
[vademecum advocatuur 2001]
l.van.vlerken@gastelloeffen.nl
www.gastelloetfen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLES H. , geboren feb 1916
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Rotterdam 1945
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 22 jul 1959
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 26 aug 1962
Kantonrechter Rotterdam 16 okt 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 26 sep 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger te Brielle en te Sommelsdijk 16 jan 1978

VLES M.A.
Advocaat bij Stein advocaten Zwolle ; beëdiging 1993
Postbus 1232 , 8001 BE Zwolle

VLES R.J.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1977
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
r.vles@edh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lovells ; beëdiging 1973 of 1977
ronald.vles@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2002]
[vademecum advocatuur 2004]

VLESSING J.D. , geboren sep 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Examenjaar 1975
Werkkring Heerenveen, woonplaats Sloten, datum van benoeming 01-07-1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 24 jun 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 8 apr 1987
NU
Sneek kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Notaris te Heerenveen , arrondissement Leeuwarden
Postbus 589 , 8440 AN Heerenveen

VLETTER - Van DORT H.M.
Bestuur VEB ; Vereniging van Effectenbezitters

VLETTER W.S.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1984
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
26 Throgmorton Street , EC2N 2AN London , UK
Tel 0044-2078263070 , fax 0044-2078263080
bas.vletter@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VLEUGEL R.
Advocaat bij advocatenkollektief Schoolplein ; beëdiging 1977
Postbus 13319 , 3507 LH Utrecht
Tel 030-2313646 , fax 030-2342995
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schoolplein advocaten
schoolplein@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLEUGELERS W.G.A.M. , geboren augustus 1938 ; Drs.
NLRM 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 10 mei 1999

VLEUTEN A.H.B. van
Secretaris gemeente Vorden [info SAL 2000]

VLEUTEN P.H. van der
Advocaat bij Scheilen advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 688 , 3430 AR Nieuwegein
Advocaat bij Bots van Ravenhorst advocaten
Postbus 14011 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2322014 , fax 030-2322428
mail@botsvanravenhorst.nl
[vademecum advocatuur 2001]
phvandervleuten@botsvanravenhorst.nl
www.botsvanravenhorst.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLIEGE D.E.S.M. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties, Dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering

VLIEGEN S.M. ; Mw.
Advocaat bij Koninginnestraat 16 , 6461 BD Kerkrade ; beëdiging 1992
Tel 045-5670370 , fax 045-5670371
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VLIEGENTHART A.R.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 4 jan 1965

VLIEGENTHART C.M. , geboren mei 1918
NLRM 71 80
Adjunct-secretaris Vereniging van Dagbladuitgevers "de Nederlandse Daqbladpers" Amsterdam
Griffier rechtbank Haarlem 20 mei 1959
Rechter rechtbank Breda 12 apr 1962
Vice-president rechtbank Breda 4 jun 197
Raadsheer Hof Den Bosch 18 jan 1977

VLIEGER - MANDOUR A. de ; Mw.
Advocaat bij Schipper Van der Mersch ; beëdiging 1997
Postbus 23509 , 3001 KM Rotterdam
Advocaat bij Quarles & Jurgens
Postbus 529 , 3300 AM Dordrecht
Tel 078-0147611 , fax 075-6140350
quju@tip.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VLIEGER C.J.M. de
Advocaat bij Van der Sijs De Vlieger & Holsbrink ; beëdiging 1978
Postbus 126 , 7500 AC Enschede
devlieger@advocatensvh.nl
Tel 053-4340699 , fax 053-4341799
devlieger@advoeatensvh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Damsté advocaten
Tel 053-4840000 , fax 053-4341799
devlieger@damste.nl
www.amste.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLIELANDER D.C.
Advocaat bij MKS advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 2133 , 2800 BG Gouda
Tel 0182-691222 , fax 0182-691223
info@mksadvocaten.nl
www.mksadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLIERT A.C. van de
Secretaris gemeente Doetinchem [info SAL 2000]

VLIERT - De KONING E.C. van de , geboren mrt 1942 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 mei 1983
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 22 jun 1987
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Assen 23 aug 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 7 jun 1988
TEVENS
Geen bijbanen
17 nov 1997

VLIES I.C. van der , geboren aug 1948 ; Mw. Prof.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadadviseur Ministerie van Justitie
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 29 jun 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Bestuursrecht
Hoogleraar Bestuursrecht
tel 020 5254743 , fax 020 5254749
vlies@jur.uva.nl
TEVENS
Voorzitter vakgroep bestuursrecht UvA
Voorzitter commissie binnengemeentelijke decentralisatie Amsterdam
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie grondrechten en functionering van ambtenaren
Plaatsvervangend Voorzitter Raad voor het Openbaar Bestuur
Lid Staatscommissie waterstaatswetgeving
Lid evaluatiecommissie Awb
RedactieLid van het Nederlands Juristenblad
Annotator AB
Lid redactieraad Tijdschrift voor gezondheidsrecht
Lid stuurgroep Amsterdams project voor conflictbemiddeling
Lid Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst voorheen commissie Albeda
Lid van de Staatscommissie Dualisme en Lokale Democratie
INFO
Privé adres: Prins Hendriklaan 2B , 1075 BB Amsterdam , Tel. 020 6761328

VLIES O.E.R.A.M. van der
Advocaat bij Berntsen Mulder ; beëdiging 1998
Postbus 575 , 2400 AN Alphen a/d Rijn
Tel 0172-494345 , fax 0172-424728
o.vlies@berntsenmulder.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij BVB advocaten
Postbus 7289 , 2701 AG Zoetermeer
Tel 079-3203540 , fax 079-3203549
vlies@bvbadvocaten.nl
www.bvbadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLIET A. van
Advocaat bij Oliemans & Van Vliet ; beëdiging 1990
Noordzijde Haven 40 , 4611 GT Bergen op Zoom
Advocaat bij Oliemans Van Vliet & Kranenburg advocaten
Postbus 56 , 4600 AB Bergen op Zoom
Tel 0164-245895 , fax 0164-233066
owadvoc@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
ovvadvoc@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLIET A. van , geboren mrt 1950 ; Mw. Drs.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 feb 1991
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger rechtbank
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent strafrecht fulltime bij de Universiteit van Utrecht
Ministerie van Justitie Voorzitter Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting voor jongens
Rijksjeugdinrichtingen Overberg
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting "Het Sticht" Unit2 PIV Het Spoor te Utrecht

VLIET A.C.M. van ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1995
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153771 , fax 070-5153111
acm.vanvliet@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLIET A.M. van der ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1997
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
amvandervliet@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1991 en 1997
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771423 , fax 020-5771775
angelieke.vandervliet@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

VLIET B.B. van
Advocaat bij Van Schoonhoven In 't Veld ; beëdiging 1986
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-67969969 , fax 020-6764339
b.van.vliet@vsiv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lexence N.V.
Tel 020-5736736 , fax 020-5736737
b.van.vliet@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLIET C. van der
Burgemeester CSA gemeente Valburg [info SAL 2000]

VLIET C.D. van
Advocaat bij Van Riet & Associees ; beëdiging 2000
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4508000 , fax 033-4555525
cdvanvliet@vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VLIET C.D. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 10 feb 1959

VLIET C.F.M. van ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 1 dec 1981
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Delft ; kantoor Timman Van Vliet & Elshof advocaten en Procureurs ; beëdiging 1974
Postbus 247 , 2600 AE Delft. 1998: Timman met pensioen.
Postbus 1010 , 2600 BA Delft
Tel 015-2619361 , fax 015-2571003
[vademecum advocatuur 2001]
Te Den Haag Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van advocaten
Advocaat bij van Van Vliet & Elshof
v.vliet@vanvlietenelshof.nl
www.vanvlietenelshof.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Plaatsvervangend Lid van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van advocaten
(vide artikel 20 van de advocatenwet)
Ik ben plaatsvervangend Lid van de fractie Den Haag.Er wordt voorvergaderd te Den Haag en de
vergaderingen met de Algemene Raad worden steeds gehouden in Utrecht en ook wel in Zeist
Voorzitter commissie voor Gebiedsaanwijzing in de Provincie Zuid-Holland.
De zetel is gevestigd in Den Haag.
De zittingen worden gehouden in het Provinciehuis.Voor wat de instelling betreft verwijs ik u naar
het besluit van 2 mei 1961, houdende uitvoering van artikel 28, vierde Lid van de Wet op de
Geneesmiddelenvoorziening, in het bijzonder artikel 2 en 3.
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter Commissie voor Gebiedsaanwijzing Provincie Zuid-Holland van 01-01-2002
Plaatsvervangend lid College van Afgevaardigen NOVA van 01-01-2002

VLIET D.G. van , geboren dec 1946
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 24 apr 1989
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 1 september 1997
NU
Den Haag Hoge Raad ; Raadsheer 22 juli 1997
Den Haag Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden (info sep 2000)
HOOFDFUNCTIE
Belastingadviseur KPMG Meijburg & Co te Amstelveen op het gebied van douanerecht, de accijnzen
en de BTW, volledige betrekking
TEVENS
Lid douanecommissie VNO/NCW te Den Haag
Lid examencommissie douanedeclarant EVO te Zoetermeer
Universitair docent kostprijsverhogende belastingen RUL
Hoofdredacteur Douane-up-date een uitgave van Fiscaal Up to Date te Amstelveen
Hoofdredacteur BTW-Bulletin een uitgave van Kluwer te Deventer
Medewerker FED Fiscaal weekblad een uitgave van FED te Deventer
Vaste Medewerker rubriek Fiscaliteiten Reformatorisch Dagblad te Amersfoort
Lid algemene Kerkvoogdijraad van de Ned. Herv.Kerk te Dordrecht
Lid commissie kerkordelijke aangelegenheden Samen op Weg te Amersfoort
Lid Raad van de predikanttraktementen en de predikantspensioenen te Leidschendam

VLIET E.H. van
Lupinesingel 232 , 2403 CS Alphen aan den Rijn
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

VLIET H.M. van
Advocaat bij Van Heck & Van Vliet ; beëdiging 1977
Advocaat bij Van Vliet & Van Donselaar
Postbus 10438 , 7301 GK Apeldoorn
Tel 055-5288788 , fax 055-5288777
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Russell advocaten
Postbus 87400 , 1080 JK Amsterdam
Tel 020-3015555 , fax 020-3015678
info@russell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLIET J.J. van
Advocaat bij Frans & Van Vliet advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 248 , 1540 AE Koog a/d Zaan
Advocaat bij McLarens Toplis Nederland B.V.
Hoekenrode 2 , 1102 BR Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6916347 , fax 020-6916352
vliet@toplis.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Schoolstraat 27 , 1111 BN Diemen
Tel 06-51118032 , fax
vliet@toplis.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLIET J. van
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 29 dec 1969

VLIET J.H. van
Advocaat bij A & S advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 12 , 6700 AA Wageningen
Postbus 150 , 6700 AD Wageningen
Tel 0317-425300 , fax 0317-421922
[vademecum advocatuur 2001]
wag@aensadvocareanl
www.aensadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLIET J.J. van ; Mw.
Advocaat bij Compri advocaten ; beëdiging 1997
Sint Annastraat 15 , 6524 EC Nijmegen
Tel 024-3603955 , fax 024-3603933
[vademecum advocatuur 2001]
compriadvocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLIET K. van ; Mw.
Advocaat bij Janse Gerritse Mannaerts ; beëdiging 1995
Postbus 2269 , 4800 CG Breda

VLIET M. van ; Mw. Prof.
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar

VLIET M.C. van ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 1997
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
vliet@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne ; beëdiging 2002
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]
@OPM
Waarschijnlijk twee keer beëdigd: 1997 en 2002. VLIET , M.C. van komt in VAD 2003 helemaal niet voor.

VLIET - BLOKZIEL M.G. van der ; Mw.
Advocaat bij Blokziel advocatenkantoor ; beëdiging 1988
Postbus 29 , 1100 AA Diemen
Advocaat bij advocatenkantoor Blokziel B.V.
Postbus 1109 , 1300 BC Almere
Tel 036-5481580 , fax 036-5481583
[vademecum advocatuur 2001]
info@blokziel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLIET O. van de , Otto ; Dhr.
Kandidaat-notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Ede

VLIET P.A. van der ; Mw.
Advocaat bij Winnips & Schutz advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 2662 , 8901 AD Leeuwarden
Tel 058-2138353 , fax 058-2132302
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Groenewegen Brink & Vlessing
Postbus 612 , 8440 AP Heerenveen
Tel 0513-655555 , fax 0513-655550
vliet@gbv-law.nl
www.gbv-law.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLIET Ph.J. van
Advocaat bij "Frankendael" ; beëdiging 1957
Middenweg 72 , 1097 BS Amsterdam

VLIET T. van der
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2003
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
thomas.vandervliet@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLIET T. van
Secretaris gemeente Vught [info SAL 2000]

VLIET W. van , geboren mei 1919
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Adjunct-secretaris Tribunaal Den Haag 16 okt 1947 - 1 jan 1948
Stagiaire bij bank 1948
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1949
Diverse betrekkingen rechterlijke macht Ned. Nieuw-Guinea 1955-1963
Advocaat en Procureur te Middelburg 1964
Substituut-griffier Hof Amsterdam 19 jun 1968

VLIEXS B.P.J.M.L.
Advocaat bij Brunet advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 1106 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810990 , fax 024-3232266
mr.vliexs@brunet.nl
www.brunet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLIJMEN A.F.M. van
Advocaat bij advocatenkantoor Van Vlijmen ; beëdiging 1978
Postbus 1217 , 6801 BE Arnhem
Tel 026-4427242 , fax 026-3512825
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VLIJMEN - TEMPELMAN Zie TEMPELMAN , B. B. , Betty , van ; Mw.

VLIJMEN - Van HASSELT B.C. van , geboren sep 1950 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 15 sep 1995
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger

VLIJMEN Zie EDELHAUSER - Van VLIJMEN B.M.R.M. , geboren jan 1948 ; Mw.

VLIJMEN J.F. van
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1975
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517429 , fax 020-6267949
joseph.f.van.vlijmen@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLIJMEN J.I. van
Advocaat bij Stevens Thunnissen Vos ; beëdiging 1993
Postbus 85966 , 2508 CR Den Haag
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 9 , 2501 CA Den Haag
Tel 070-3603151 , fax 070-3603422
vv@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-3603151 , fax 070-3627075
j.vanvlijmen@vandiepen.com
www.vandlepen.com
[vademecum advocatuur 2004]

VLIJMEN P.A.H.M. , Pieter Antoon Hendrik Marie , geboren 15 november 1901 te Den Bosch
Officier van Oranje-Nassau
Overleden 23 juli 2004 te Eindhoven [NRC 24 juli 2004]

VLIMMEREN - Van OMMEREN K. ; Mw.
Griffier rechtbank Arnhem

VLIS A.C. van der , Anne ; Mw.
Counsel Notariskantoor
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Curaçao.

VLIS C.F. van der (of Chr.F.)
Advocaat bij Van der Vlis advocatenkantoor ; beëdiging 1997
Apollolaan 88 , 1077 BE Amsterdam
vlis@worldonline.nl
Advocaat bij advocatenkantoor Van der Vlis
Prinsessekade 35 rd , 2012 MB Haarlem
Tel 06-53115928 , fax 023-5471258
[vademecum advocatuur 2001]
Bachstraat 15 , 1077 GE Amsterdam
Tel 020-3053737 , fax 020-3053730
vlis@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLIS - VLASPOEL M.H.L. van der ; Mw.
Advocaat bij Koeleman & van der Vlis-Vlaspoel ; beëdiging 1988
Dorpstraat 92 , 6227 BP Maastricht
Tel 043-3610738 , fax 043-3010738
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VLIS P.G.J. van der ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling IV [SAL 2003]

VLIST E.S. van der ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam

VLIST J. van der , Hans ; Dhr.
Lid Raad voor de Rechtspraak van 01-01-2002
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Centrale Dienstonderdelen, Directie Financieel Economische Zaken, Directeur
TEVENS
Interdepartementale Werkgroep Vakopleiding Openbare Financiën, Lid (JU)
Ministerie van Financiën, Interdepartementale commissies, Interdepartementaal Overlegorgaan
Financieel-Economische Zaken (IOFEZ) , Lid (Ju)
Lid van de Raad voor de Rechtspraak [Staatscourant 5 juni 2002]
TEVENS [juni 2003]
Lid Curatorium postdoctorale opleiding tot controller in de publieke en non-profit-sector Vrije Universiteit Amsterdam te Amsterdam van 01-01-2002
Lid Raad van Toezicht Woningstichting Schoonhoven te Schoonhoven van 01-01-2002
Lid Raad van Toezicht Rabobank Lopik te Schoonhoven van 01-11-2002
Lid curatorium Leergang Sturing en Financieel Management bij het NSOB te Den Haag van 23-09-2002

VLIST R. van der , geboren 1944
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 07-10-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Senior-bedrijfsjurist Shell International B.V.
Secretaris Raad van Bestuur Shell Petroleum N.V.
Directeur B.V. Ned. Internationale Industrie- en Handelmij.
Directeur Shell Finance (Netherlands) B.V.
Directeur Shell Nusantara Trading B.V.
Algemeen Procuratiehouder N.V. Kon. Nederlandsche Petroleum Mij.
Hoofd Sectie Ondernemingsrecht Jur. Afdeling Shell International B.V.
Algemeen Procuratiehouder Shell International B.V.
Algemeen Procuratiehouder Shell Petroleum N.V.
Algemeen Procuratiehouder Shell Global Solutions International B.V.
Commissaris Gouda Vuurvast Holding N.V.
Mr. R. van der Vlist was voorheen commissaris bij Wavin B.V.
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Uiterst onwaarschijnlijk, gezien de lange lijst van activiteiten die hiervoor genoemd zijn onder HOOFDFUNCTIE. Die hadden dan vermeld MOETEN worden op rechtspraak.nl
NB
Wat is de relatie met MAGNIN - SIMONIS , die Bedrijfsjuriste bij Shell Internale Petroleum Mtsch. B.V.
was.

VLOEMANS N. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1996
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VLOKHOVEN F.A.B.C. van
Notaris te Breda , arrondissement Breda
Postbus 7137 , 4800 GC Breda

VLOKHOVEN G.H. van
Secretaris Gewest Midden-Limburg [info SAL 2000]

VLOOIEN C. van ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Bredo ; beëdiging 2001
Postbus 3090 , 5003 DB Tilburg
Tel 013-5331949 , fax 013-5332326
info@bredo.nl
www.bredo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VLOT Zie SCHENCK - VLOT A.A. , geboren sep 1960 ; Mw.

VLOT T.J. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 1999
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789255 , fax 020-6789500
vlot@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne
vlot@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

VLOTEN F.L.J. van
Advocaat bij Keulers & Partners advocaten ; beëdiging 1991
Advocaat bij Röntgenstraat 13 , 6216 EP Maastricht
Postbus 88 , 6190 AB Beek
Tel 046-4373838 , fax 046-4373819
[vademecum advocatuur 2001]

VLOTEN F.W. van
Advocaat bij Postbus 1080 , 8001 BB Zwolle ; beëdiging 1973
Tel 038-4224949 , fax 038-4226464
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VLOTEN J.M. van ; Mw.
Rechten 1958
Advocaat bij Adv. kantoor Oudaen ; beëdiging 1959
Oudaen 1-3 , 1081 BA Amsterdam
Tel 020-6461184 , fax 020-6440352
[vademecum advocatuur 2001]
info@oudaen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

VLOTEN W.E. van , geboren juni 1911
NLRM 71
Advocaat en procureur Utrecht 1940
Werkzaam juridische afdeling Dienst Gemachtigde van de Prijzen 1 mei 1942
Griffier Tuchtrechter van de Prijzen Breda 26 jun 1945
Waarnemend griffier kantongerecht Dordrecht 18 mei 1951
Waarnemend griffier kantongerecht Rotterdam 3 jun 1952
Substituut-griffier kantongerecht Rotterdam 24 jan 1953
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 14 dec 1954
Kantonrechter Zierikzee 10 apr 1957
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 18 sep 1957
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen en Oostburg 29 okt 1959
Kantonrechter Schiedam 17 jul 1964

VLUG J.
Advocaat bij Kooij & Muller ; beëdiging 1992
Postbus 6020 , 7401 JA Deventer
Advocaat bij advocaten Fiévez , de Groot & Muller
Postbus 6150 , 7401 HD Deventer
Tel 0570-013327 , fax 0570-61 62236
fievez@fievezadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Jan Vlug ; beëdiging 1992
Postbus 797 , 7400 AT Deventer
Tel 0570-600301 , fax 0570-600182
[vademecum advocatuur 2004]

VLUGGEN J.E.H.R.
Advocaat bij Reinaerts & Glenz advocaten ; beëdiging 2002
Kaalheidersteenweg 138 , 6467 AE Kerkrade
Tel 045-5429034 , fax 045-5429035
[vademecum advocatuur 2004]

VLUGS F.L.
NLRM 80
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 24 okt 1979

VLUGT M. van der ; Mw. Drs.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1992
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam

VLUGT W. de , geboren 1942
Voorzitter Nederlands Japanse Handelsfederatie DUJAT
Lid Raad van Toezicht St. Verpakking & Milieu
President Raad van Comm. ICT Automatiseren N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Holland Venture B.V.
Commissaris Beheer Koop Tjuchem B.V.
Commissaris Crovadis B.V.
Commissaris Koop Holding Europe B.V.
Lid St. Administratiekantoor aandelen Vedior
Lid INSEAD Advisory Board in the Netherlands.
De heer De Vlugt is na zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam in 1968 in dienst getreden bij Van Leer. In de loop der jaren volgde hij nog enige andere studies, te weten 'Industrial Organisation' en 'International Economic Relations' aan de Harvard University,'Corporate Strategy' aan het INSEAD en het 'Advanced Management Program' aan de Harvard Business School.
De heer De Vlugt bekleedde diverse managementfuncties bij Van Leer, onder meer in de Verenigde Staten, Frankrijk, Argentinië en Brazilië. Zo was hij van 1986 tot 1989 president en chief executive officer bij Van Leer Containers in Amerika. Sinds 1992 was de heer De Vlugt Voorzitter van de raad van bestuur van Van Leer. Deze functie legde hij in mei 1999 neer. Hij wasdaarnaast commissaris bij General Cosmetics B.V. en O.T.C. B.V.

VLUTTERS G.B.M.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren, Amersfoort, Plaatsvervangend hoofd

VOCHT A.Th.J.M. de
Advocaat bij De Vocht c.s. ; beëdiging 1980
Postbus 100 , 5570 AC Bergeyk
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Vocht advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 100 , 5570 AC Bergeijk
Tel 0497-573865 , fax 0497-573130
devocht@uwnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOERMAN F.
Advocaat bij Bax advocaten & Notarissen ; beëdiging 1992
Postbus 218 , 7000 AE Doetinchem
Tel 0314-375500 , fax 0314-332148
f.voerman@baxadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.baxadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOERMAN J.A.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 1997
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
voerman@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
voerman@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

VOERMAN W. , Wicher ; Dhr.
Advocaat bij Postbus 9316 , 1006 AH Amsterdam ; beëdiging 1954
Tel 020-6169944 , fax 020-6892185
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO [Telegraaf 28 juli 2004]
"Dexia moet bewijs leveren van aanschaffen aandelen"
In een door gedupeerde 'X' van de beruchte Winstverdriedubbelaar aangespannen rechtszaak in Arnhem vermeldt het vonnis: "....X heeft er belang bij dat duidelijk wordt dat Dexia de aandelen in werkeleijkheid
ook heeft verworven en voor X heeft bijgeschreven in haar administratie."
Advocaat Wicher Voerman zet daar al langergrote vraagtekens bij. Het tussenvonnis in Arnhem betekent een welkome steun in de rug voor de Amsterdamse raadsman, die zo'n 15 gedupeerden bijstaat.De vraag hoe een bank met een gestort kapitaal van Euro 11 miljoen voor miljartden aandelen kan kopen voor zijn kjanten zette Voermen op dit verrassende spoor in de aandelenlease-affaire.Waar Stichting Leaseverlies inzet op misleiding door Dexia in advertenties en brochures, concludeert Voerman dat de bank de boel glashartd heeft bedrogen. .....
Voerman krijgt bijval van het Amsterdamse advocatenduo Maarten de Vrie en Wilma Tonckens, dat de zaak van 'X' in Arnhem behandelt.

VOERMANS B.A. ; Mw.
Advocaat bij Van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
voermans@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

VOERMANS H.A.A.
Advocaat bij Goedkoop & Partners ; beëdiging 1994
Postbus 402 , 2400 AK Alphen a/d Rijn
Advocaat bij Voermans advocaten
Postbus 4085 , 3502 HB Utrecht
Tel 030-2849875 , fax 030-2671333
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dijkstra Voermans advocatuur & Notariaat
Tel 030-2850300 , fax 030-2850301
info@dvan.nl
www.dijkstravoermans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOERMANS L.A.E. ; Mw.
Advocaat bij Aben & Slag ; beëdiging 2000
Postbus 2139 , 6020 AC Budel
Tel 0495-430431 , fax 0495-430433
[vademecum advocatuur 2001]

VOERMANS S.A.
Advocaat bij Levenbach & Gerritsen ; beëdiging 2003
Postbus 53081 , 1007 RB Amsterdam
Tel 020-6646511 , fax 020-6647076
stephanvoermans@levenbach.nl
www.levenbach.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOET J.M. van der
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U) , Lid (VROM)

VOET M.J.D. van der , geboren rond 1930
Hoofddirecteur van de Rijksvoorlichtingsdienst 1983 - 1995
Opgevolgd door Eef Brouwers.
Als zodanig was hij de voornaamste woordvoerder van het staatshoofd (koningin Beatrix), de minister-president (Ruud Lubbers en Wim Kok) en menig (in)formateur.
Vriend en vertrouweling van prins Bernhard.
Was tot zijn 35-ste stuurman.
Afstudeerscriptie over het ministerie van Algemene Zaken
Begin februari 2004 publiceerde prins Bernhard een brief in de Volkskraant om zich teverzetten tegen allerlei jarenlange aantijgingen c.q. indianenverhalen.
Voorafgaand daaraan deed van der Voet uitgebreid onderzoek in allerlei bronnen.
Van der Voet werd daarbij overigens wel ondersteund door van Doorne advocaten.
Zie bijvoorbeld Elsevier 14 februari 2004.

VOET M.L.M. van der
Advocaat bij Plasman advocaten ; beëdiging 1992
Roelof Hartstraat 31 , 1071 VG Amsterdam
Tel 020-6731548 , fax 020-6795568
[vademecum advocatuur 2001]
mvdvoet@plasmanadvocaten.nl
www.plasmanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOET - van de WIJDEVEN Zie WIJDEVEN , S.M.T.M. van de S.M.T.M. ; Mw.

VOETELINK H.M.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 1 nov 1966

VOETELINK L. ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1995
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
Tel 020-3016301 , fax 020-3016333
l.voetelink@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOETEN P.J.A.M.
Advocaat bij Anna van den Vondelstraat 15 , 1054 GX Amsterdam ; beëdiging 1990
Tel 020-0124513 , fax 020-6127552
[vademecum advocatuur 2001]
p.voeten@hccnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOETS A.A. ; Mw.
Advocaat bij Voets & Van der Plas ; beëdiging 1980
Postbus 88 , 6650 AB Druten
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0487-512181 , fax 0487-516060
voets-advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOETS M.G. ; Mw.
Advocaat bij Boulevard Heuvelink advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 3068 , 6802 DB Arnhem
Tel 026-4453552 , fax 026-4457504
info@bdhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOETS M.J.G ; Mw.
Advocaat bij Adv. kollektief Boulevard Heuvelink ; beëdiging 1981
Advocaat bij Boulevard Heuvelink advocaten
Postbus 3068 , 6802 DB Arnhem
Tel 026-4453552 , fax 026-4457504
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht
Specialismen: sociale zekerheid, arbeid, pers-en familierecht

VOGEL B. , geboren sep 1965
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Groningen 1 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 apr 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 apr 1997
Rechter rechtbank Haarlem 27 mei 1998

VOGEL B.V. ; Mw.
Advocaat bij Van Till advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 75731 , 1070 AS Amsterdam
Tel 020-4700177 , fax 020-6710974
kvogel@vantill.nl
www.vantill.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOGEL J.H. de , geboren 04-05-1921
Oud- Hoofdinspecteur van Rijksbelastingen
Oud-Hoofd van de Registratie en Successie te Rijswijk
Kandidaat-Notaris
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Overleden Den Haag 29 december 2000

VOGEL J.H.S.
Advocaat bij Veraart De Granada & Partners ; beëdiging 1987
Postbus 212 , 1800 AE Alkmaar
Tel 072-5157474 , fax 072-5157829
veraart@vsanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Cleerdin & Hamer
Postbus 327 , 1800 AH Alkmaar
Tel 072-5068500 , fax 072-5068501
vogel@cleerdin-hamer.nl
www.cleerdin-hames nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOGEL L. , geboren 23 januari 1938 te Amsterdam , Bert
Advocaat bij Vogel c.s. ; beëdiging 1972
Prinsengracht 794 , 1017 LH Amsterdam
INFO
Overleden 25 januari 2001 te Lieren [NRC 27 januari 2001]

VOGEL L.T. , geboren nov 1947
NLRM 87 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven te Enkhuizen jun 1973
Raio rechtbank Almelo 1 feb 1978
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 15 apr 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 15 apr 1982
Rechter rechtbank Almelo 31 mrt 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 21 dec 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 19 mrt 1986
Vice-President rechtbank Almelo 25 feb 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 31 jul 1992
Rechter rechtbank Almelo 1 mrt 1996
NU
Rechtbank Almelo rechter
Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichtingen Almelo
Lid Bestuur van rechtshulp
Lid Bestuur Chr Lyceum Almelo
Lid Bestuur Stichting Overijssels Verzetsmonument

VOGEL M.P.
Advocaat bij Vogel & Dammers ; beëdiging 1989
Postbus 320 , 1400 AH Bussum
Advocaat bij Vogel & Ruitenberg advocaten
Postbus 12166 , 1100 AD Amsterdam
Tel 020-5550400 , fax 020-56550411
vogel@theoffice.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.cheoffice.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOGEL R.F.
Advocaat bij Mr. E. Uit de Fles advocatenkantoor ; beëdiging 1980
Postbus 10005 , 1301 AA Almere-STAD
Tel 036-5333530 , fax 036-5342978
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VOGEL V.M.
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 236 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-5]6340 , fax 0575-517080
vogel@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOGELAAR D.
Rechtskundig Adviesburo Incasu
Notaris Kruytstraat 16 , 2661 HP Bergschenhoek
pb.94 2660 AB Bergschenhoek

VOGELAAR F.A.W. (1999) ; Prof.
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Europese Integratie en Mededingingsrecht
Hoogleraar economisch ordeningsrecht

VOGELAAR F.O.W.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1969
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam

VOGELAAR H.S.M.
Advocaat bij Henselmans advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 218 , 5750 AE Deurne
Tel 0493-317827 , fax 0493-310465
[vademecum advocatuur 2001]
hvogelaar@henselmans.net
www.henselmans.net
[vademecum advocatuur 2004]

VOGELAAR N.O.
Advocaat bij Weteringschans 108 , 1017 XS Amsterdam ; beëdiging 1996
nivo@euronet.nl
Tel 020-6387895 , fax 020-6206612
nivo@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Smeets advocaten
Frans Halsplein 4 , 2021 DL Haarlem
Tel 023-5274774 , fax 023-5277284
vogelaar@smeets-advo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOGELAAR N.T.
Advocaat bij Everts Bosboom Hiemstra ; beëdiging 1999
Postbus 147 , 2690 AC 's-Gravenzande
Tel 0174-412348 , fax 0174-412384
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Everts Vogelaar advocaten
Postbus 317 , 2690 AH 's-Gravenzande
Tel 0174-444880 , fax 0174-444180
n.vogelaar@evertsvogelaar.nl
www.evertsvogelaar.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOGELAAR P.W. , geboren 1954 , André ; Dhr.
Directeur Kuhne & Nagel N.V.
Lid Dagelijks Bestuur RPPC (Rotterdam Port Promotion Council)
Lid Bestuur FENEX (Federatie Nederlandse Expediteurs).
De heer P.W. Vogelaar studie: Nederlands rechts trad in 1980 bij Bleckmann in dienst als bedrijfsju rist. Vervolgens was hij onder meer directieLid bij Danzas Internationale Transporten B.V. enDanzas N.V. te Grimbergen (België), waarna hij op 1 februari 199 in dienst trad bij Kuhne & Nagel. Tevens was hij directeur van KN Van Vliet Logistic B.V., Rhinecontainer B.V. en Uniport Multipurpose Terminals B.V.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Oldenzaal

VOGELENZANG N.H. ; Mw.
Advocaat bij GMW advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 45773 , 2504 BD Den Haag
gmw@tip.nl

VOGELS A.E. ; Mw.
Advocaat bij Froon Helmonds advocaten ; beëdiging 1987
Weteringschans 86 , 1017 XS Amsterdam
froon@froon-helmonds.nl
Tel 020-6234577 , fax 020-6203643
froon@froon-helmonds.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1979 en 1987
a.e.vogels@froon-helmonds.nl
www.troon-helmonds.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOGELS F.M.M.M.
Advocaat bij Vink advocaten ; beëdiging 1983
Herengracht 472 , 1017 CA Amsterdam
Advocaat bij Postbus 15101 , 1001 MC Amsterdam
Tel 020-4207766 , fax 020-4213065
[vademecum advocatuur 2001]
vogelskantoor@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOGELS H.W. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1997
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-5414546
rian.vogels@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
www.nautadunlh.com
[vademecum advocatuur 2004]

VOGELS J.A.M.G.
Advocaat bij Adelmeijer Hoyng advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 301 , 6200 AH Maastricht
Tel 043-3506200 , fax 043-3262244
maastricht@aha.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
vogels@adelmeijerhoyng.nl
www.adelmeijerhoyng.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOGELS J.A.W.M.
Advocaat bij Postbus 51 , 6040 AB Roermond ; beëdiging 1989
Tel 0475-333537 , fax 0475-319783
[vademecum advocatuur 2001]
vogels@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOGELSANG A.A.
Advocaat bij Catharinastraat 29 , 7941 JD Meppel ; beëdiging 1982
Tel 0522-262042 , fax 0522-262397
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Raad van Discipline te Leeuwarden (sep 2000)

VOGELSANG A.J.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Vink & Partners ; Amsterdam

VOGELSANG L.A.
Advocaat bij Catharinastraat 29 7941 JD Meppel ; beëdiging 1982
Tel 0322-262042 , fax 0522-262397
mraavogelsang@castel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOGELVANGER P.E. , geboren jun 1907
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Middelburg jan 1932
Waarnemend griffier kantongerecht Middelburg 1 dec 1933
Substituut-griffier kantongerecht Rotterdam 29 sep 1942

VOGELZANG A.M. ; Mw.
Advocaat bij Beer advocaten ; beëdiging 1995
Joh.Vermeerstraat 23 , 1071 DK Amsterdam
beeradvo@pop.pi.net
Advocaat bij Van Koutrik c.s.
Jan Luykenstraat 100 , 1071 CV Amsterdam
Tel 020-6768066 , fax 020-6768088
vankoutrik@dutch.nl
[vademecum advocatuur 2001]
amvogelzang@vankoutrikadvocaten.nl
www.vankoutrikadvaacen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOGELZANG P. , Peter ; Dhr.
Korpschef van de Regiopolitie Utrecht [Telegraaf 23 mei 2002]
Pleit voor het vergelijken van het dna van iedere aangehouden verdachte met het dna dat landelijk tijdens sporenonderzoek bij misdrijven is aangetroffen. Het percentage opgeloste misdrijven zou zo fors verhoogd kunnen worden.

VOLBEDA A.
Advocaat bij Koewei 79 , 6843 ZJ Arnhem ; beëdiging 1983
Advocaat bij Vermeulen & Volbeda
Koewei 79 , 6893 ZJ Arnhem
Tel 026-3815815 , fax 026-3819201
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VOLBEDA S.G. ; Mw.
Advocaat bij Boulevard Heuvelink advocaten ; beëdiging 1991 en 2002
Postbus 3068 , 6802 DB Arnhem
Tel 026-4453552 , fax 026-4457504
info@bdhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOLBERDA J. , Hans ; Dhr.
Dir. Private Banking ING
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Amstelland

VOLCKMANN T.
Advocaat bij Stichting Advokatenkollektief ; beëdiging 1996
Huissensestraat 55 , 6833 HM Arnhem
Advocaat bij Roza advocaten
Postbus 1092 , 8001 BB Zwolle
Tel 038-4216191 , fax 038-4222371
roza.advocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VOLDERE J.F.A. de
Advocaat bij Blenheim ; beëdiging 2002
Postbus 10302 , 1001 EH Amsterdam
Tel 020-5210100 , fax 020-521010]
fransdevoldere@blenheim.nl
www.blenheim.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOLDERS A. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1982
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
avolders@houthoff.nl
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
avolders@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1982
a.volders@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VOLF H.M.T. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1999
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
m.volf@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2121625 , fax 030-2121164
m.volf@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOLGENANT O.M.B.J.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1993
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506637 , fax 020-5506737
otto.volgenant@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOLKER K.M. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
kitty.volker@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

VOLKER P. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1999
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
pauline.volker@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

VOLKERINK G.M.
Schuldank advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 516 , Advocaat bij 8000 AM Zwolle
Tel 038-4530340 , fax 038-4530241
mvolkerink@schuldink.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOLKERINK M. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2000
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
mvolkerink@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Linssen c.s. advocaten
Postbus 246 , 5000 AE Tilburg
Tel 013-5420400 , fax 013-5430408
m.volkerink@linssen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOLKERS - Van MIERLO C.J.M. , geboren oktober 1954 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 29 oktober 1999

VOLKERS J. , Jorrit ; Dhr.
Fiscaal-Jurist
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Leeuwarden

VOLKERTS O.B.
Advocaat bij Mr. O.B. Volkerts Kantoor ; beëdiging 1988
Postbus 1336 , 9701 BH Groningen
Tel 050-3139249 , fax 050-3185421
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VOLLEBREGT B.A.W.
Advocaat bij Merhottein & Vollebregt ; beëdiging 1981
Postbus 1830 , 4801 BV Breda
Advocaat bij Dr. van Mierlostraat 25 , 4811 NJ Breda
Tel 076-5156363 , fax
post@bemiddelaars.net
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Zilvervlek 10 , 4814 VB Breda ; beëdiging 1981
Tel 076-5156363 , fax
[vademecum advocatuur 2004]

VOLLEBREGT E.R.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1998
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
erik.vollebregt@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
erik.vollebregt@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

VOLLEBREGT G.P.F. ; Dhr.
Advocaat bij Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1978
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
akd.rotterdam@pi.net
Tel 010-2249224 , fax 010-4140294
rotterdam@akdprinsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 4361 , 3006 Al Rotterdam
Tel 016-2883827 , fax 010-2883888
pvollebregt@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Voorheen Advocaat bij Schaap en Partners
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Berkel en Rodenrijs

VOLLENHOVEN Zie NASS - Van VOLLENHOVEN A.J.H.D. van , geboren nov 1949 ; Mw.

VOLLENHOVEN Zie ZWEERS - Van VOLLENHOVEN A.P. van , e.v. Zweers, geboren nov 1957 ;
NLRM 88/89 90 91 92 93 94
Raio rechtbank Den Haag 17 sep 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 27 aug 1990

VOLLENHOVEN L. van , geboren 1934 ; Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 feb 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU
HOOFDFUNCTIE
TEVENS
Voorzitter Bestuur Stichting Reclame Code
Lid Bestuur Centrale Raad van Beroep
Lid Bestuur Nationaal Bibliotheek Fonds
Lid Bestuur Stichting Vondelkerk Voorjaarsfestival
Commissaris Heineken N.V
Commissaris Amsterdam Support Diagnostics B.V
Commissaris PCM Uitgevers N.V
Lid Raad van Advies Stichting Wetenschaps Correspondenten
Voordat de heer Van Vollenhoven in 1977 in dienst trad bij Elsevier N.V. was hij senior partner bij Boekel de Neree te Amsterdam en daarvoor algemeen directeur van de divisie consumenten tijdschriftenbij VNU. Bij Elsevier was hij achtereenvolgens algemeen directeur van de grafische divisie, directeur van de Dagbladunie en Lid van de raad van bestuur. In 1987 volgde zijn benoeming tot vice-Voorzitter van de raad van bestuur. In 1995 legde hij deze functie neer in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, evenals zijn lidmaatschap van het executive committee van Reed Elsevier PLC, waarna hij toetradtot de raad van commissarissen van Elsevier N.V. en als non-executive director tot de board van Reed Elsevier PLC. In 1999 trad hij terug uitbeide functies. Verder was hij commissaris bij Bruna Holding B.V. en Brand Bierbrouwerij B.V. (voorzitter), Lid van de Kamer van Koophandel Amsterdam en Lid van de Raad voor de Journalistiek en de Raad voor Cultuur. De heer Van Vollenhoven is emeritus hoogleraar aan de faculteitder rechtsgeleerdheid van de Universiteit te Utrecht

VOLLENHOVEN P. van ; Pieter ; Dhr.
INFO
Woonplaats Apeldoorn
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
INFO
Telegraaf: "Scheiding Margriet en Pieter 'totale onzin'."
Mr. Pieter van Vollenhoven weerspreekt met grote felheid de geruchten over een scheiding van prinses Margriet.
Van Vollenhoven zegt in het weekblad Margriet van deze week dat de band met zijn vrouw onverbrekelijk is. Dat zij zouden gaan scheiden noemt hij 'totale onzin'. "We zouden ons huwelijk beiden onmiddellijk overdoen, dat zegt eigenlijk genoeg", aldus Van Vollenhoven.
Een verklaring heeft Van Vollenhoven wel voor de geruchten die al jaren de ronde doen. Sinds zijn vrouw een belangrijke functie heeft bij het Internationale Rode Kruis werken de prinses en hij meer gescheiden. daarnaast hebben ze verschillende hobby's ointwikkeld. "Maar we doen ook veel samen", verzekert mr. Pieter. Opnieuw vertelt hij dat zijn intrede in het Koninklijk Huis niet over rozen ging, een onderwerp dat door prinses Margarita en haar door haar familie ongewenste echtgenoot Edwin weer actueel geworden is. Pieter had niet alleen aarzelingen van de familie van Margriet te maken, maar werd ook nog eens mikpunt van zo ongeveer nationale spot."Het is geen sprookje van 'tafeltje-dek- je, ezeltje-strek-je" om lid van het Koninklijk Huis te worden. Dat was het niet voor mijn schoonvader en mijn zwager en niet voor mij. Je leven komt in het teken te staan van gebakken lucht en geruchtenstromen. Er kwam een mpment dat ik besefte dat het nooit zou lukken zestien miljoen mensen te behagen. Toen heb ik een knop omgezet, me niet mer verzet tegen wat tedereen dacht. Ik ben mijn eigen leven gaan leiden." aldus Van Vollenhoven.

VOLMER I.T. ; Mw.
Rechten 1992
Kandidaat Notaris
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Eindhoven

VOLMER Zie BRUINING - VOLMER M.V. . ; Mw.

VOLMER W.F.
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Voorlichtingsraad (VORA)
Algemeen secretaris

VONCEREN P.F.J.M. van , geboren mei 1938
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 19 mei 1982

VONCK K. , geboren dec 1944
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 jun 1993
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Beleidsadviezen openbare orde en kabinetzaken te Amersfoort
Secretaris Stichting Kruiswerk Noord-Oost Utrecht

VONCKEN F.J. , geboren apr 1949
NLRM 90
Gerechtsauditeur en plaatsvervangend Voorzitter Raad v.beroep Roermond 4 dec 1984
Onder-Voorzitter Raad v.beroep Roermond 7 mei 1985
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Maastricht 14 jan 1987
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 22 nov 1989

VONCKEN L.H.A.M. , geboren mrt 1956
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 22 feb 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 14 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 jan 1989
Rechter rechtbank Utrecht 26 okt 1990

VONCKEN M.M.L.H.
Notaris te Stein , gem. Eijsden , arrondissement Maastricht
Kantoor Poeth & Voncken ; Stein

VONCKEN P.J. , geboren apr 1949
NLRM 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Provincie Noord-Brabant
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 4 dec 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 4 dec 1984
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 7 mei 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 14 jan 1987
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 22 nov 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
Vice-President rechtbank Roermond 22 jul 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 9 sep 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Roermond 14 sep 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 27 mrt 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 27 mrt 1997
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen10 november 1999
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Roermond coördinerend Vice-President
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Redacteur Kluwer en Pensioen en Toekomstvoorzieningen
Voorzitter bestuur Stichting Buss. van Rechtsv Roermond
Lid scheidsgerecht AMF Heerlen
apr 1998

VONDELEN E.A. van
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van toezicht op de Kansspelen, Secretaris
"Jaarlijks stijgt de omzet van de verschillende prganisaties met 8 à 10 procent" [Telegraaf 28 juni 2003]

VONDELING - Van 't HOFF A.A. ; Mw.
Rechten 1940
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Deventer

VONDELING - Van der VEEN A.J. ; Mw.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 1035 , 1810 KA Alkmaar
Tel 072-5121300 , fax 072-5121133
alkmaar@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]

VONDENBUSCH S. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Bartels advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 64 , 3500 AB Utrecht
Tel 030-2522577 , fax 030-2523943
info@bartels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
s.vondenbusch@bartels-advocaten.nl
www.bartels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VONDENHOFF W.B.M.
Advocaat bij Vondenhoff Sijben advocaten ; beëdiging 1982
Caumerdalschestraat 1 , 6416 GC Heerlen
Postbus 2791 , 6401 DG Heerlen
Tel 045-5602200 , fax 045-5742652
info@vondenhoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VONDEREN M.P.P.M. van , geboren mrt 1946
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 sep 1993
NU
Amsterdam bezoldigd rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter van de Stichting Continuïteit Beroepswielersport Nederland te Amstelveen
Penningmeester van de Stichting Vrienden van de Werkschuit te Amsterdam
Docent Faillissementsrecht van de Voortgezette Stagiaire
Opleiding VSO Cursus van de Ned. Orde van advocaten
Voorzitter van de Landelijke vergadering van rechters-commissaris in faillissement RECOFA

VONDEREN P.F.J.M. van , geboren mei 1938
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 19 mei 1982
NU
Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amersfoort ; kantoor Van Riet & Associees ; beëdiging 1967
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
tel 033-4508000 , fax 033-4555525
vanvonderen@vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Te Utrecht Lid van het College van afgevaardigden van de Orde van advocaten
TEVENS
Deken van de Ned. Orde van advocaten te Utrecht
Lid van de Overlegcommissie Gedragsregels van de NOvA
Lid van de Rotary

VONHOFF C.E. ; Mw.
Advocaat bij Weesing Van Alderwegen Vonhoff Pasman ; beëdiging 1997
Leidsegracht 20 , 1016 CL Amsterdam
Tel 020-62622057 , fax 020-6240484
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Koning & Renes advocaten ; beëdiging 1990 en 1997
Sophialaan 33 , 1075 BL Amsterdam
Tel 020-6762500 , fax 020-4714443
vonhoff@dekoning-renes.nl
www.dekoning-renes.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VONHÖGEN H.P. , geboren jun 1941
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 jul 1989
Raadsheer Hof Den Bosch 29 sep 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 27 mei 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 aug 1994
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Raadsheer
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter commissie BB-schriften Gemeente Boxtel
Lid commissie Contact met overheid van het RK Genootschap COMO
Lid werkgroep Kerk en Staat van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving
Voorzitter vertrouwenscommissie werknemers Bisdom den Bosch
11 mrt 1997

VONK A.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, Haarlem Huis van Bewaring De Vest, Secretariaat

VONK NOORDEGRAAF A. , geboren 24 jul 1916
NLRM 71 80
Surnumerair Directe Belastingen Registratie en Domeinen 1938
Ontvanger Registratie en Domeinen 1945
Inspecteur van 's Rijksbelastingen 1947
Hoofdinspecteur-titulair Ministerie van Financiën 1952
Hoofdinspecteur directe belastingen te Amsterdam 1963
Hoofd Inspectie Registratie en Successie te Den Haag 1965
Raadsheer Hof Leeuwarden 26 sep 1969
Raadsheer Hof Den Haag 17 jan 1975
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VONK D.J.M.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1998
Postbus 272 , 3300 AG Dordrecht
Tel 078-6324848 , fax 078-6311637
dordrecht@akdprinsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lawton advocaten
Postbus 30241 , 3001 DE Rotterdam
Tel 010-2051060 , fax 010-2051061
dvonk@lawton.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VONK E. ; Mw.
Advocaat bij Wijn & Stadl ; beëdiging 2002
Postbus 354, 3500 Al Utrecht
Tel 036-2320800 , fax 030-2341644
vonk@wijnenstadl.nl
www.wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VONK G.J. ; Prof. Dr.
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel. 020 4446250 , fax 020 4446210
Afdeling Sociaal Recht en Rechtshulp VU
Bijzonder Hoogleraar per 1 januari 1999 Sociaal Zekerheidsrecht (vanwege het mr.H.P.L.C. de Kruyff-fonds)
g.j.vonk@rechten.vu.nl
Privé adres: Wisentstraat 23 , 1402 TT Bussum , Tel. 035 6920593

VONK Zie ASSCHER - VONK I.P. , geboren sep 1944 ; Mw. Prof.

VONK P.J.J. , geboren jan 1957 ; Drs.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 26 okt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 17 aug 1992
Rechter rechtbank Den Haag 1 mei 1995
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 02-07-1999 of 01-09-1999
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Secretaris VVD Afdeling Leiden
Lid begeleidingsgroep die zich bezig houdt met onderzoek naar de mogelijkheden van de
totstandkoming van een Mastercourse of Dance in 1998
jun 97
TEVENS [nov 2000]
Docent burgerlijk recht bij Instituut Administratieve Opleidingen
TEVENS [maart 2003]
Docent burgerlijk- en belastingrecht Nederlands Instituutvoor financieel-economisch administrative opleidingen (Nifa) sinds 1 september 1997
TEVENS [juni 2003]
Docent burgerlijk - en belastingrecht Nederlands instituut voor financieel-economisch administratieve opleidingen (Nifa) te Leiden van 01-09-1997

VONK R.F.
Advocaat bij Van Veen advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 366 , 3770 Al Barneveld
Tel 0342-425332 , fax 0342-492680
rfv@vanveen.com
[vademecum advocatuur 2004]

VONK S.M.
Advocaat bij Emmalaan 35 , 3581 HP Utrecht ; beëdiging 1952
Advocaat bij Arnhemsebovenweg 305 , 3971 M] Driebergen
Tel 0343-515777 , fax
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Arnhemsebovenweg 305 , 3971 MJ Driebergen
Tel 0343-515777 , fax 0343-416837
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]

VONK W.K. , geboren sep 1960
NLRM 90 91 92
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hoge Raad der Nederlanden 1 mei 1990

VONKEN A.A.T.X.
Advocaat bij Vonken & Leliveld ; beëdiging 1987
Stationsstraat 18 , 6221 BP Maastricht
Advocaat bij advocatenkantoor Vonken
Stationsstraat 18 , 6221 BP Maastricht
Tel 043-3263620 , fax 043-3260315
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Vonken
Stationsstraat 18 , 6221 BP Maastricht
Tel 043-3263620 , fax 043-3260315
[vademecum advocatuur 2004]

VONKEN A.P.M.J. , geboren mrt 1952
NLRM 90 91 92 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 11 mei 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 26 apr 1995
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger

VOOGD e.v. LIEFTING B. ; Mw.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 2380 , 1620 EJ Hoorn
Tel 0229-270744 , fax 0229-247186
bv@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]

VOOGD K.A.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1997
Postbus 7113 , 1007 IC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
[vademecum advocatuur 2001]

VOOGD M.C. de
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam

VOOGD R.P. , geboren jul 1941
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
examenjaar 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 23 jan 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 24 mrt 1986
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Notaris en advocaat ; kantoor Nauta Dutilh advocaten en Notarissen ; beëdiging 1967 en 1973
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam , Weena 750 3014 DA Rotterdam
tel 010-2240000 , fax 010-2240005
[vademecum advocatuur 2001] en ook [Vademecum Advocatuur 2003]
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 1967 en 1973
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
Waarom is hij twee keer beëdigd.
TEVENS
Lid van de Rotary
jul 1997
Bezoldigde nevenfuncties
Commissaris NV.Algemeen Nederlands Trustkantoor ANT
Commissaris CM van Sillevolt BV
Commissaris SP Banden Nederland BV. (Sumitomo Dunlop)
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Bouwmeester (Goudse Verzekeringen)
Voorzitter Stichting Pensioenfonds Caland (Koninklijke van Ommeren)
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Delft Instruments
Voorzitter Stichting Preferente Aandelen Grolsch
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor RSV
Onbezoldigde nevenfuncties
Lid Bestuur Stichting Erasmus Heelkundig Kankeronderzoek
Lid Bestuur Stichting General Bank Custody
Lid Bestuur Stichting Infectie en Immuunaandoeningen bij kinderen
Lid Bestuur Rotterdams Juridisch Genootschap
Lid algemeen bestuur Stichting Het nationale Park de Hoge Veluwe
Lid Bestuur Stichting Kralinger Hof
Regent Kuyl's Fundatie
Lid algemene raad Leids Universiteitsfonds
Lid Bestuur Van der Mandele Stichting
Voorzitter Stichting Bevordering van Volkskracht ea
TEVENS [juni 2003]
Commissaris N.V. Algemeen Nederlands Trustkantoor ANT
Commissaris C.M. van Sillevoldt B.V.
Bestuurslid/Voorzitter Stichting Administratiekantoor Bouwmeester (Goudse
Bestuurslid/Voorzitter Administratiekantoor CSM
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Delft Instruments te Delft
Bestuurslid/Voorzitter Stichting Preferente Aandelen Grolsch
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor RSV Bestuurslid Administratiekantoor Roto Smeets De Boer Bestuurslid/Voorzitter Stichting Oud-Sint Annaland Bestuurslid Stichting Neijenburg e.a.
Lid raad van toezicht Stichting Rederij Oosterschelde
Bestuurslid Stichting Vreedefonds
Bestuurslid/Voorzitter Stichting Administratiekantoor Koninklijke Numico
Bestuurslid/Voorzitter Stichting Bevordering van Volkskracht e.a.
Bestuurslid Van der Mandele Stichting e.a. Lid algemene raad Leids Universiteitsfonds regent
Voorzitter Kuyl's Fundatie Lid algemeen bestuur Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe
Bestuurslid Stichting Infectie- en Immuunaandoeningen bij kind
Bestuurslid Rotterdams Juridisch Genootschap te Rotterdam
Bestuurslid Stichting Generale Bank Custody
Bestuurslid Stichting Erasmus Heelkundig Kankeronderzoek

VOOGSGEERD - MORSINK E.G.M. ; Mw.
Alg. Directeur/Senior Consultant V & M Groep bv
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Twente
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

VOOGT B.M.
Advocaat bij Beker c.s. ; beëdiging 2000
Postbus 23511 , 3001 KM Rotterdam
Tel 010-4145411 , fax 010-4046235
[vademecum advocatuur 2001]
voogt@bekeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOOGT F.A. ; Mw.
Advocaat bij Wiggers advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 340 , 7200 AH Zutphen

VOOGT S.O.
Advocaat bij Moree Gelderblom ; beëdiging 1988
Postbus 25006 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-4776777 , fax 010-2449619
sovoogt@mglaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.mglaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOOGT W.L.J. , geboren aug 1952
NLRM 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker aan de Open Universiteit te Heerlen
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 1 jul 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 16 jan 1995
Rechter rechtbank Maastricht 24 feb 1996
NU
Maastricht rechter
TEVENS
Geen bijbanen

VOOLEN E.W. van
Advocaat bij Van Humboldtstraat 36 , 3514 GR Utrecht ; beëdiging 1980
Tel 030-2711347 , fax 030-2722889
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VOORBERG E.
Advocaat bij Koninklijke Smilde B.V. ; beëdiging 1998
Postbus 10 , 8440 AA Heerenveen
Tel 0513-639222 , fax 0513-639494
e.voorberg@smilde-bv.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VOORDE J.Th.N. van der
Advocaat bij Van der Voorde advocatenkantoor ; beëdiging 1965
Postbus 605 , 9400 AP Assen

VOORDE M.J.M. ten ; Mw.
Advocaat bij Stadhouders advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 14028 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2520855 , fax 030-2520841
tenvoorde@stadhouders.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.stadhouders.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOORDE S.J. van der
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1994
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1994
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
Sander.vandervoorde@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

VOORDES K.W.P. ; Mw.
Advocaat bij Marree en Dijxhoorn advocaten
Postbus 1214 ; beëdiging 2001
3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4221942
k.voordes@mend.nl
www.mend.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOORHOEVE D.J.S. , David ; Dhr.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1974
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij Singel 349 , 1012 WK Amsterdam
Tel 020-6258882 , fax 020-6237470
voorhoeve@aletheia.nl
[vademecum advocatuur 2000+2001]
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [april 2003]
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam sinds 24-02-2003
NB
Op het Internet is niet vermeld dat hij advocaat is.

VOORHOEVE M.L.F.M. , geboren jul 1948 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechterlijk ambtenaar in opleiding jul 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 23 okt 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 nov 1979
NU
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam
Staat niet meer geregistreerd

VOORHOEVE M.R.A. , geboren 09-07-1950
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VOORHOEVE S.B.M. , geboren jul 1942 ; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Amsterdam ; Raio 13
jan 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 13 mei 1969
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 mrt 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 13 mei 1973
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Amsterdam 13 mei 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 15 apr 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 mrt 1976
Rechter rechtbank Amsterdam 4 okt 1978
Vice-President rechtbank Amsterdam 26 jul 1990
NU
Amsterdam Vice-President
TEVENS [oktober 2000]
Voorzitter Klachtencommissie Sexuele Intimidatie Discriminatie naar Ras, geslacht, en Hetero- of
Homoseksuele Gerichtheid
Raio selectiecommissie
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht
TEVENS [januari 2003]
Voorzitter Klachtencommissie Sexuele Intimidatie Discriminatie naar Ras, geslacht, en Hetero of
Homoseksuele Gerichtheid, gemeente Utrecht en omliggende gemeenten 01-12-1996

VOORHUIS J.H.
Notaris te Genemuiden , arrondissement Zwolle
Postbus 121 , 8280 AC Genemuiden

VOORHUIS M.H.A.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen

VOORHUIS N.T. , geboren nov 1964 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1995
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 april 1999
TEVENS
Geen bijbanen

VOORINK - Ten CATE B.E.A. ; Mw.
Advocaat bij Van Beeverlaan 8 , 1251 ES Laren ; beëdiging 1994

VOORINK R.J.
Advocaat bij Wiggers advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 340 , 7200 AH Zutphen
Advocaat bij Voorink Van den Tooren Van Aanhold Van de Venne advocaten
Postbus 8 , 7200 AA Zutphen
Tel 0575-545455 , fax 0575-543566
voorink@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@voorinkadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOORINTHOLT D.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren, Zutphen, Hoofd

VOORIPS - BREDDELS W.A. ; Mw.
Advocaat bij Ruijzendaal Boelens & Nolet ; beëdiging 1995
Postbus 805 , 3700 AV Zeist
Tel 030-6939001 , fax 030-6930241
[vademecum advocatuur 2001]
voorips@rbnadvocaten.nl
www.rbnadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOORMOLEN H.
Advocaat bij Voormolen advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 890 , 4600 AW Bergen op Zoom
Tel 0164-212721 , fax 0164-212727
adv@voormolen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.voormolen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOORN - KOENE J.C. ; Mw.
Rechten 1985
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn

VOORN L.J.G.
Advocaat bij Postbus 75432 , 1070 AK Amsterdam ; beëdiging 1965
Tel 020-6620722 , fax 020-6718223
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VOORNEMAN A.A.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Loeff Claeys Verbeke, Amsterdam, Rotterdam

VOORS H.J.
Advocaat bij Ruis & Kornet ; beëdiging 1991
Postbus 314 , 8330 AH Steenwijk
Advocaat bij Claassen Ruis Kornet & Geerdes
Postbus 574 , 8000 AN Zwolle
Tel 038-4556055 , fax 038-4556060
[vademecum advocatuur 2001]
h.voors@crkg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOORST C. van , geboren jun 1947 (of Ch.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 4 mrt 1974
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 3 dec 1979
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 1 mrt 1980
OnderVoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 16 mrt 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 feb 1990
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 10 aug 1990
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
Vice-President centrale raad van beroep Utrecht 3 juli 1998
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger

VOORST TOT VOORST E.Th.M. , Erik Theodorus Maria , geboren 14 november 1916 ; Baron ; Dhr.
Baljuw Grootkruis van Eer en Devotie van de Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Malta
Grootkruis van de Orde van Verdienste "Pro merito militensi"
Commandeur in de Orde van Sint Gregorius de Grote
Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis
INFO
Overleden 17 januari 2004 te Wassenaar [Telegraaf 19 januari 2004]

VOORST TOT VOORST F.J.G. van , geboren jul 1913 ; Dhr. Baron
NLRM 71
Werkzaam Ministerie van Justitie 18 jan 1935
Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 28 mei 1937
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 8 sep 1939
Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Den Bosch en Amsterdam 28 aug 1945 tot 1 aug 1949
Substituut-officier van Justitie rechtbank Den Haag 21 jun 1949
Officier van Justitie rechtbank Almelo 21 mrt 1952
Advocaat-generaal Hof Den Haag 20 apr 1953

VOORST F.T. van

VOORST F.Th.P. van
Advocaat bij Hoens & Souren advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 7191 , 2701 AD Zoetermeer
Tel 079-3420250 , fax 079-3410519
vanvoorst@hslaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hslaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOORST G.M. van
Advocaat bij Graaf Aelbrechtlaan 120 , 1181 SX Amstelveen ; beëdiging 1992
Tel 020-6453407 , fax 020-6411262
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1968 en 1992
gmvvo@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOORST H.T. van , geboren nov 1943
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 niet in 99/00
Docent te Suriname en Appingedam 1966
Secretaris Plancommissie te Groningen 1975
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Assen 18 aug 1980
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 jan 1981
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 sep 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 28 sep 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 23 dec 1982
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 1 sep 1992
Volgens www.rechtspraak.nl [augustus 2004]:
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 17-05-2002
NU Alkmaar Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Adviseur opleidingen Openbaar Ministerie
TEVENS
Voorzitter Tuchtcommissie District Noord KNVB 29-01-1996
Lid Raad van de gemeente Franekeradeel 04-04-2002 tot 01-05-2003

VOORST K.A. van ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285576 , fax 070-3249788
katelijn.vanvoorst@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

VOORST TOT VOORST M.G.F. van , Manon ; Mw. (of M.G.F.V.)
Rechten 1986
Advocaat bij Berculo Van Kalmthout ; beëdiging 1987
Postbus 14122 , 3508 SE Utrecht
Tel 030-2318060 , fax 030-2312492
[vademecum advocatuur 2001]
Maliesingel 17 , 3581 BD Utrecht
secretariaat@bvkadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Voorheen bij Maaldrink Buren Den Haag
Advocaat Berculo Van Kalmthout advocaten Maliesingel 17 3581 BD Utrecht
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995.
Lid van SVN-deelnetwerk: Den Haag
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

VOORST van BEEST P.A. van
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1970
info@nysingh.nl
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 026-3575757 , fax 026-4424942
p.a.vanvoorstvanbeest@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOORST - 'T HART R. ; Mw.
Rechten 1953
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

VOORST VADER R.W. van , Willem ; Dhr.
Advocaat bij Advokatenkantoor De rechter ; beëdiging 1988
Advocaat bij De rechter advocaten
Axelsestraat 33a , 4537 AB Terneuzen
Tel 0115-617200 , fax 0115-614821
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 12-10-88
De Rechter advocaten
Axelsestraat 33 a , 4537 AB Terneuzen
Postbus 212 , 4530 AE Terneuzen
tel 0115-617200 , fax 0115-614821
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
de.rechter.hulst@balienet.nl
info@derechteradvocaten.nl
Arrondissement Middelburg
Plaatsvervangend Deken van de advocaten in het arrondissment Middelburg
Aandachtsgebied opleidingen
[Internet april 2003]
Advocaat bij De Rechter advocaten ; beëdiging 1988
wvanvoorstvader@derechteradvocaten.nl
www.derechteradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Zeeuws-Vlaanderen

VOORST VADER Tj.H. van
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1983
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
tjepco.vanvoorstvader@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

VOORT A.D. vd. , Arno ; Dhr.
Proj. ontw. Provastgoed Ned.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Leiden

VOORT MAARSCHALK A.E.H. van der
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1991
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
amaarschalk@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
a.maarschalk@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VOORT C.V. van der , geboren mrt 1959
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 okt 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 25 okt 1989
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 30 nov 1990
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 jan 1996
Vertrokken okt 1997
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl.arrondissementsparket Breda 6 okt 1997
NU
Breda parket
NU
Zie belangenverstrengeling zaak onder Info Goekoop Telegraaf
11 feb 1998

VOORT E. van de

VOORT J.J.F. van de
Advocaat bij Van den Dungen - Van de Voort Bedrijfs advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 3262 , 5203 DG Den Bosch
Tel 073-5484646 , fax 073-6484648
info@bedrijfsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.bedrijfsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOORT J.J.P.B.M de
Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beëdiging 1968
Postbus 414 , 000 AK Tilburg
Advocaat bij De Voort Hermes De Bont advocaten Mediators
Prof. Cobbenhagenlaan 75 , 5037 DB Tilburg
Tel 013-4668888 , fax 013-4668866
j.devoort@devoort.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 013-4668816 , fax 013-4668810
j.devoort@devoort.nl
www.devoort.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOORT J.W. van der ; Dhr.
Raadsheer Gerechtshof Den Bosch 01-09-2001
NU Den Bosch Hof Raadsheer
TEVENS [september 2004]
Betrokkene vervult geen nevenfuncties

VOORT K. van der ; Mw.
Advocaat bij Knoops & Partners advocaten ; beëdiging 2002
Apollolaan 58 , 1077 BC Amsterdam
Tel 020-4705151 , fax 020-6750946
kvdvoort.knoops@xs4all.nl
www.knoops.info
[vademecum advocatuur 2004]

VOORT M.A. de ; Mw.
Advocaat bij Mr. advocaten Procureurs ; beëdiging 1995
Postbus 105 , 5140 AC Waalwijk
Advocaat bij Mannaerts & Appels
Postbus 2269 , 4800 CG Breda
Tel 076-5225260 , fax 076-5226559
[vademecum advocatuur 2001]
m.devoort@mannaerts-appels.nl
www.mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOORT M.E. van de ; Mw.
Advocaat bij Van Santbrink Van Waart ; beëdiging 1994
Postbus 180 , 1400 AD Bussum
Advocaat bij Van Kuilenburg advocaten ; beëdiging 1998
Bovenkerkerweg 85 , 1187 XC Amstelveen
Tel 0297-584584 , fax 0297-584586
info@kuilenburg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Pelikaanstraat 18 , 1171 HD Badhoevedorp ; beëdiging 1994 en 1998
Tel 020-6597036 , fax 020-6597037
mevandevoort@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOORTHUIJSEN W.
Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beëdiging 1974
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
boonrade@noord.bart.nl
Tel 058-2122444 , fax 058-2133666
w.voorthuijsen@boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOORTHUIZEN A.H.J.G. van
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1988
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Advocaat bij Hertoghs c.s. advocaten/belastingdeskundigen
Postbus 4729 , 4803 ES Breda
Tel 076-5202266 , fax 076-5202288
hertoghs@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Mr. A.H.J.G. van Voorthuizen Strafrechtadvocaat
Postbus 421 , 6710 BK Ede
Tel 0318-437537 , fax 0318-438934
ahjgvanvoorthuizen@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOORTHUIZEN J.A. van
Advocaat bij Okkerse & Schop ; beëdiging 2000
Postbus 10058 , 1301 AB Almere
Tel 036-5346220 , fax 036-5345984
j.voorthuizen@okkerse-schop.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VOORTHUIZEN M.B. van ; Mw.
Advocaat bij Duijsens Van den Enden Zwijnenberg ; beëdiging 2001
Postbus 16100 , 2500 BC Den Haag
Tel 070-3383040 , fax 070-3383060
voorthuizen@dezadvocaten.nl
www.dezadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOORTMAN S. ; Mw. Drs.
Rechten 1988 , Geschiedenis
Jurist , Bond van Nederlandse Architecten
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

VOORTMAN T.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2003
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 705153882 , fax 070-5153100
info@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOORVAART B.L.M.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 17207 , 2502 CE Den Haag
Advocaat bij Van Oosten c.s. advocaten & Belastingadviseurs ; beëdiging 1994 en 2003
Postbus 85852 , 2508 CN Den Haag
Tel 070-3023080 , fax 070-3617815
info@corporatelaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOORVAART W.R.M.
Advocaat bij Gimbrère advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 1039 , 4801 BA Breda
Tel 076-5200884 , fax 076-5201060
gimbrere@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gimbrère Lenaerts Voorvaart advocaten ; beëdiging 1990
voorvaart@glv-adv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOORWINDEN A.M. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Postbus 84046 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529359 , fax 070-3546089
mvoorwinden@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VOOST W.L.J. , geboren aug 1952
NLRM 95
Wetenschappelijk Medewerker aan de Open Universiteit te Heerlen
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 1 jul 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 16 jan 1995

VORBACH I. ; Mw.
Advocaat bij Huver advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 505 , 5900 AM Venlo
Tel 077-3545566 , fax 077-3520430
mail@huveradvocaten.nl
www.huveradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOREL M.J.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001 , 3000 BC Rotterdam
Postbus 1110 , Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
martin.vorel@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

VORK M.G.H. ; Mw.
Advocaat bij Boscamp & Willems advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 8727 , 5605 LS Eindhoven
Tel 040-2501414 , fax 040-2501450
m.vogels@boskampwillems.nl
www.boskam pwillems.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VORK T.M.P ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1998
Postbus 75640 , 7070 AP Amsterdam
Tel 020-5460305 , fax 020-5460733
dorine.vork@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

VORM J.M. van der , geboren dec 193
NLRM 80
Advocaat en procureur Rotterdam sep 1956
Raadsheer Hof Arnhem 26 jun 1972
Vice-president Hof Arnhem 18 dec 1978
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 2 mei 1979
Lid Hof van Discipline ex advocatenwet
INFO
Woonplaats West Sussex, UK
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

VORMER J. de ; Mw.
Advocaat bij Westerdorp & Hoogendcm ; beëdiging 2003
Jacob Mosselstraat 2 , 2595 RH Den Haag
Tel 070-3469226 , fax 070-3614633
[vademecum advocatuur 2004]

VORRINK I. , geboren jan 1918 ; Mw.
NLRM 71
Secretaresse Regeringsgemachtigde in algemene dienst mei 1945
Redactrice Associated Press feb 1948
Financiën mei 1959
Substituut-griffier Hof Arnhem 9 apr 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 jun 1965
Rechter rechtbank Arnhem 21 sep 1965
Raadsheer Hof Arnhem 29 apr 1970

VORRINK R. , geboren jul 1962 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1993
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 april 1998
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10 augustus 1998
NU
Amsterdam Raio substoff. Amsterdam arrondissementsparket

VORST M.H. van de
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Advocaat bij Trenité Van Doorne
Postbus 75205 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-0789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Norton Rose advocaten
Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
Tel 020-4629300 , fax 020-4629333
marcel.vandevorst@nortonrose.com
www.nortonrose.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Gespecialiseerd in fusies & overnames , alsmede beursintroducties
Schrijver van boek De Geldmakers. (MR september 1999)

VORST M.J.S. van der
Advocaat bij Van den Noort advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 10082 , 1001 EB Amsterdam
Tel 020-6229603 , fax 020-6208283
advo@vdnoortadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VORSTENBOSCH E.J.H.M.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 85063 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2t 95830 , fax 030-2195855
eddie.vorstenbosch@nl.landwellglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]

VORSTMAN W.D.
Advocaat bij Schoute & Dik ; beëdiging 1998
Postbus 83032 , 1080 AA Amsterdam
Tel 020-6647046 , fax 020-6798662
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rasker & Wibbens advocaten en Procureurs
Herengracht 503 , 1017 BV Amsterdam
Tel 020-5312050 , fax 020-6269824
info@heren503.nl
www.heren503.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VORTMAN F.
Advocaat bij Baalder Esch 69 , 7772 JX Hardenberg ; beëdiging 1977
Tel 0523-261114 , fax 0523-260520
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VOS - Van de WAAL A.
Advocaat bij Los advocaten ; beëdiging 1986
Turfpoortstraat 66 , 1411 EH Naarden
Tel 035-6950330 , fax 035-6942124
[vademecum advocatuur 2001]

VOS A.E. ; Mw.
Advocaat bij Bots van Ravenhorst advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 14011 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2322014 , fax 030-2322428
mail@botsvanravenhorst.nl
[vademecum advocatuur 2001]
aevos@botsvanravenhorst.nl
www.botsvanravenhorst.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOS A.F.M.
Notaris te Dronten , arrondissement Zwolle
Kantoor Vos & Van Dijk: Dronten
Postbus 195 , 8250 AD Dronten

VOS A.M. de , geboren mei 1948
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Secretaris Reclasseringsraad Dordrecht 1 jun 1974
Raio 1 feb 1978
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 8 apr 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 25 nov 1981
Rechter rechtbank Roermond 2 feb 1983
Raadsheer Hof Den Bosch 20 jul 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond en Venlo 29 jan 1992

VOS A.R.J. ; Mw.
Advocaat bij Hoeberechts c.s. ; beëdiging 2OO1
Postbus 196 , 6000 AD Weert
Tel 0495-532583 , fax 0495-540755
advocaten@hoeberechts.nl
www.hoeberechts.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOS A.T. , geboren mrt 1938
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter rechtbank Leeuwarden 1 aug 1986
NU
Leeuwarden rechter
TEVENS
Secretaris Stichting Exploitatie van het Nationaal Rijtuigmuseum te Leek
Secretaris en Penningmeester Stichting Paard en Karos te Groningen
Beheerder van de Stichting De Poppestien te Eestrum
Geen bestuursfunctie maar administratie en beheer van de bescheiden activiteiten van de stichting
jul 1997

VOS van STEENWIJK C. de ; Baron ; Dhr.
Oud Advocaat-Procureur te A'dam
Oud Dir. Europese Investeringebank Oud Lid RvB Bank Handel en Scheepvaart
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm

VOS Chr.D. de
Advocaat bij Houkes c.s. Letselschade advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 2120 , 7801 CC Emmen
Tel 0591-657700 , fax 0591-659660
info@houkes.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOS D.J. van der , geboren mei 1946
NLRM 91 92 93 94 96 97 98 99/00
Directeur FNV
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 jul 1990
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 okt 1991
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994

VOS E.M.
Advocaat bij Heijltjes advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 1392 , 6501 BJ Nijmegen
Tel 024-3222255 , fax 024-3227751
info@heijltjes.nl
[vademecum advocatuur 2001]
vos@heijltjes.nl
www.heijltjes.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOS E.M.A.F. , geboren okt 1963 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 14 aug 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 okt 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arr.parketDen Haag 18 maart 1998
NU
Den Haag parket substituut- Officier van Justitie 96/97
TEVENS
Geen opgave van bijbanen
okt 1997

VOS F. de , Fokje ; Mw.
Rechten 1946
Hoofdinspecteur politie
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Delft.
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Delft

VOS F.C.W.M.A. , Frits ; Dhr.
Bedrijfsjurist
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Maastricht (Ledenlijst 2000)

VOS F.J. , geboren jun 1949 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 8 apr 1987
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Stevens Thunnissen Vos ; beëdiging 1977 ; Lid maatschap
Postbus 11760 , 2502 AT Den Haag
tel 070-3115000 , fax 074-3520669
mr.fj.vos@stv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.sty-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter van het Tuchtcollege van de Vereniging Bemiddelaars Onroerend Goed VBO te Den Haag
Wisselend Voorzitter en S dan wel Lid van het College van Beroep van de KNVB te Leiderdorp
Lid van het Tuchtcollege van de KNCB te Amstelveen
13 jan 1997
TEVENS [juli 2003]
Lid Tuchtcollege KNCB te Amstelveen van 01-01-2001
Wisselend voorzitter/secretaris/lid College van Beroep KNVB te Rotterdam van 01-01-2001
Voorzitter Tuchtcollege Vereniging Bemiddelaars Onroerend Goed te Den Haag van 01-01-2001

VOS F.L. de
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1991
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
frank.devos@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij de Clifford Chance LLP ; beëdiging 1991
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

VOS G.C.H.
Notaris te Zaltbommel , arrondissement Arnhem
Kantoor Tamminga & Vos: Zaltbommel

VOS Zie VAREKAMP - VOS G.H. , geboren feb 1947 ; Mw.

VOS G.J.H. de
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2001
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-5173623 , fax 020-4313302
boekel.de.neree@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOS G.S.P.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Klos Morel Vos & Schaap ; beëdiging 1994 en 1999
Postbus 75988 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-5773574 , fax 020-5773578
gregor.vos@kmvs.nl
www.klosmorelvosschaap.com
[vademecum advocatuur 2004]

VOS H.G.
Burgemeester CDA gemeente Meijel [info SAL 2000]
[jaarverslag Essent 2001]:
Lid van de Raad van Commissarissen van Essent
Nevenfuncties:
Lid Dagelijks Bestuur VEGAL (tot mei 2001)
Lid Dagelijks Bestuur Gewest Noord-Limburg

VOS H.J. , geboren sep 1946
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Assen 30 jan 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 30 jan 1987
Rechter rechtbank Assen 22 dec 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 8 jul 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 8 jul 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 8 jul 1991
Kantonrechter Leeuwarden 2 apr 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 3 jan 1994
Kantonrechter Enschede 1 mrt 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 20 april 1998
NU
Enschede kantonrechter
Assen kantonrechter-plaatsvervanger
Emmen kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen

VOS H.K.
Notaris te Alkmaar, arrondissement Alkmaar
Postbus 46 , 1800 AA Alkmaar

VOS H.K.N. ; Mw.
Advocaat bij Adriaanse & Van der Weef ; beëdiging 1995
Postbus 25 , 4530 AA Terneuzen
avdw@zeelandnet.nl

VOS H.M. ; Mw.
Advocaat bij Bogaerts en Groenen advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
Tel 0411-675533 , fax 0411-684895
bogaerts@nedernet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
vos@bogaertsengroenen.nl
www.bogaertsengroenen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOS H.M. , Hans , geboren jan 1945 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 98 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Raio te Den Bosch 18 sep 1972
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 15 jan 1973
Secretaris arrondissementsparket Arnhem 18 jan 1975
Secretaris arrondissementsparket Den Haag jul 1977
Als stagiair werkzaam Directie Politie 1 jul 1977
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m.werkzaam substituut-officier van Justitie Ned. Antillen
1 feb 1978
Substituut-officier van Justitie arrondissement Arnhem 28 jun 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Arnhem 20 feb 1980
Advocaat-generaal Hof van Justitie Ned. Antillen
Fiscaal Permanente Krijgsraad in de Ned. Antillen voor de Zeemacht 24 sep 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Haag 8 aug 1986
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Den Haag 26 mei 1988
Advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam 4 feb 1992
Plaatsvervanger Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 okt 1995
NU Maastricht parket
TEVENS
Geen bijbanen
03 feb 1998
Sinds 1 maart 2003 manager bij Prisma, een in Amersfoort gevestigd organisatiebureau van OM en RM.
[Telegraaf 23 september 2003]
@OPM
September 2003 niet te vinden op rechtspraak.nl
Verwikkeld in de zaak de Kroes.
INFO [Telegraaf 30 april 2004]
Eddy de Kroes blijft vrij man.
Een mysterieuze vrijbrief die hij 'zomaar' ontving van de Haagse officier van justitie Hans Vos, is gisteren door de rechter alsnog rechtsgeldig verklaard. ....
...Afgelopen maand verklaarde Vos, nu hoofd van een opleiding voor aankomende officieren, dat justitie in Amsterdam en Den Haag wel vaker op eigen houtje dergelijke brieven verstuurde. Vos verstuurde ze, zei hij, vanwege een cellentekort. ...
...Volgend de Haagse rechter staat vast dat de vrijbrief authentiek is, "hoewek niet alle onduidelijkheden zijn opgelost".
INFO [Telegraaf 2 mei 2004] Peter R. de Vries
"Een walm van corruptie en vriendjespolitiek"
Na 25 jaar misdaadverslaggeving denk ik wel eens dat ik alles wat er op dat gebied plaatsvindt wel een keer heb meegemaakt. Maar juist dan gebeurt er iets dat ik niet voor mogelijk had gehouden. Zo ben ik er altijd wel van uitgegaan dat justitie zonder aanziens des persoons te werk gaat: of het nu een zwerver of een captain of industry betreft, het recht heeft gewoon zijn loop. Dat geloof is echter aan het wankelen gebracht door de affaire rond vlees- en vastgoeshandelaar Eddy de Kroes.
Deze Wassenaarse zakenman werd in 1987 tot anderhalf jaar cel veroordeeld voor grootschalige fraude met vlees, door de toenmalige slagerijketen De Vleeschmeester. De zaak baarde destijds opzien omdat bij
'De Vleeschmeesters' ook oud-premier Barend Biesheuvel, vakbondsman Jan Lanser en zakenicoon Anton Dreesman waren betrokken. Zij werden nooit vervolgd.
Verleden jaar kwam plotseling aan het licht dat De Kroes geen dag van zijn celstraf had uitgezeten en dat daar geen haan naar had gekraait.Justitie werd tot actie gedwongen en De Kroes werd alsnog opgepakt. Maar toen gebeurde er iets merkwaardigs. De zakenman trok een aan hem gerichte brief, gedateerd 16 maart 1992, tevoorschijn, die was ondertekend door de Haagse Officier van Justitie mr. Hans Vos. In de brief stelde Vos dat De Kroes zijn straf niet hoefde uit te zitten.Dat was ongelooflijk, want zoiets is onwettig: een opgelegde straf MOET worden uitgezeten en kan niet door een officier worden 'kwijtgescholden'. Justitie dacht daarom aan een vervalsing, maar er was nog meer.
De Kroes vertelde ook dat hij begin jaren negentig een keer op Schiphol was aangehouden vanwege de signalering dat hij nog een straf moest uitzitten. De zakenman liet de brief aan de marechaussee zien en toen deze functionaris met officier van justitie Vos belde of dit wel klopte, kreeg hij inderdaad te horen dat men Eddy de Kroes moest laten gaan.
Nu hij in 2003 alsnog was opgepakt, spande zijn advocaat mr. Spong een kort geding aan, waarin zijn vrijlating werd geëist. De Kroes had een harde toezegging op zak, er was ruim vijftien jaar lang geen pogong gedaan om hem zijn straf uit te laten zitten en dus deed de advocaat een beroep op het 'vertrouwensbeginsel'; De Kroes mocht er op grond van deze omstandigheden van uitgaan dat hij vrijuit ging. Justitie stelde zich op het standpunt dat als de brief al echt was, de officier dit niet had mogen doen en de straf alsnog moest worden uitgezeten. De rechtbank gelastte een nader onderzoek en daarin kwamen interessante dingen vast te staan. Om te beginnen leerde schriftkundig onderzoek dat de brief met 'aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid' door aanklager Vos was geschreven. Ook het 'Schipholincident' bleek daadwerkelijk te hebben plaatsgevonden. En in het dossier van De Kroes werd op zijn zogenaamde executiekaart de aantekening gevonden: 'Signalering opgeheven, in overleg met ovj mr. H.M.Vos. Mr. Vos had afgesproken dat straf niet geëxecuteerd zal worden'.
Van belang was natuurlijk wat de verklaring van mr. Vos zelf zou zijn. Nou, die in wat wij bij pijnlijke kwesties , zoals de IRT-affaire , al zo vaak bij politiefunctionarissenen en magistraten hebben gezien: hij kon zich er níéts meer van herinneren....Hij moest toegeven dat de brief door hem was geschreven. Hij bevestigde ook dat hij ooit een gesprek met een vriend van De Kroes over diens opgelegde celstraf heeft gevoerd, maar verder kon hij er geen zinnig woord over zeggen. De zaak zei hem niets, De Kroes zei hem niets, hij was het helemaal kwijt. De rechtbank kon dit nauwelijks geloven en formuleerde dit in het vonnis subtiel: "Het valt op dat het geheugen van mr. Vos, ook in meer recente zaken, belangrijke lacunes vertoont." Ik kom het vaak tegen in rechtszalen: politie- en justitiemensen die ineens de simpelste dingen niet meer weten. Men komt er meestal mee weg. Zoals er bij ken ook altijd wordt gesproken van een 'vergissing' (en bij ieder ander van 'meineed') als er evident onwaarheid wordt gesproken. Het is bij Vos van tweeën één: of hij heeft iets te verbergen en liegt keihard over de gang van zaken, of hij weet werkelijk niet meer dat hij zoiets buitenissigs (en onwettigs!) heeft gedaan. In beide gevallen is hij als rechtsdienaar
volledig gediskwalificeerd. De Kroes kreg afgelopen week te horen dat hij op grond van al het bovenstaande niet meer de cel in hoeft. Wat blijft hangen is een walm van incompetentie, corruptie en vriendjespolitiek.
En mr. Vos? Ik voorspel u dat hij binnenkort gewoon naar een hogere functie zal worden gepromoveed...

VOS H.P.
Advocaat bij Vos c.s. ; beëdiging 1981
Tesselschadestraat 5 , 1054 ET Amsterdam
Advocaat bij Vos Lietaert Peerbolte advocaten
Postbus 75111 , 1070 AC Amsterdam
Tel 020-3059888 , fax 020-3059889
peerbolte@compuserve.com
[vademecum advocatuur 2001]
vos@tip.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOS H.Th. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1993
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
hvos@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
h.vos@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VOS H.W.M.
Advocaat bij Bierens advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 92 , 5460 AB Veghel
Tel 0413-311777 , fax 0413-367865
info@bierens-advocaten.com
www.bierens-advocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]

VOS I. de
Advocaat bij Mr. I. de Vos Kantoor ; beëdiging 1970
Advocaat bij De Vos advocaten
Leidsegracht 57 , 1017 NB Amsterdam
Tel 020-0227878 , fax 020-0228287
de-vos-n@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Leidsegracht 57 , 1017 NB Amsterdam
i.de.vos@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOS J.A.
Advocaat bij Van der Woude De Graaf advocaten ; beëdiging 2001
Willemsparkweg 31 , 1071 GP Amsterdam
Tel 020-6766690 , fax 020-6766695
vos@woudegcaaf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOS J.A.A.
Advocaat bij Santi c.s. advocaten ; beëdiging 2000
Grotestraat 150 , 5141 HC Waalwijk
Tel 0416-561695 , fax 0416-652740
santiadvocaten@macon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoorEaeyendecker
Postbus 530 , 5340 AM Oss
Tel 0412-475333 , fax 0412-475330
kantoor@laeyendecker.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOS van STEENWIJK J.A.G. de
Advocaat bij Beusichemsedijk 15 , 4101 NV Culemborg ; beëdiging 1989

VOS J.B.M.
Advocaat bij Anthos Consult ; beëdiging 1998
Postbus 20111 , 1000 HC Amsterdam
Tel 020-6213970 , fax 020-6213942
jvos@anthos.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Anthos Amsterdam ; beëdiging 1990 en 1998
[vademecum advocatuur 2004]

VOS J.J.W.
Advocaat bij Fontijn Stibbe advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 78055 , 1070 LP Amsterdam
Tel 020-6645576 , fax 020-6755306
[vademecum advocatuur 2004]

VOS J.M. , geboren feb 1940 ; Drs.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 2 jul 1993
Rechter rechtbank Alkmaar 24 sep 1997
NU
Alkmaar rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie BUZA, Algemene Leiding, DG Politieke Zaken
TEVENS
Gastdocent Militair bestuursrecht bij het Koninklijk Instituut voor de marine te Den Helder
Plaatsvervanger Klachtencommissie huisartsen DHV-Noord-Holland Noord

VOS J.M.A. , Cynthia ; Mw. Drs.
Hoofd bureau Bestuursondersteuning Gemeente Amsterdam, Bestuursdienst , Amstel 1
1011 PN Amsterdam , tel 020-5522207 , fax 020-5522550
Directiesecretaris
GG & GD Amsterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Utrecht
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
Contactpersoon SVN-deelnetwerk VrouwenNetwerk Utrecht

VOS - De GREEVE J.M.J. , geboren dec 1944 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 30 jul 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 14 feb 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 13 jul 1987
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Haarlem ambtenarengerecht 1 jan 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 18 mei 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 13 nov 1991
Rechter rechtbank Haarlem 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
NU
Haarlem rechter
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter-plaatsvervanger

VOS J.S. ; Mw.
Advocaat bij Höcker Rueb & Doeleman advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
vos@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VOS TOT NEDERVEEN CAPPEL J.S. ; Mw.
Rechten 1987
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn

VOS L.
Advocaat bij Vos advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 148 , 2990 AC Barendrecht
Tel 0180-695115 , fax 0180-695110
vos.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vos & De Lange advocaten
info@vdladvocaten.nl
www.vdladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOS M.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1997
Postbus 11756 , 2 502 AT Den Haag

VOS M.C.J. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2001
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313493 , fax 020-4313179
mireille.vos@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOS M.H. , geboren jul 1956
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1984
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 8 mrt 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 17 jun 1991
NU
Maastricht parket
TEVENS
Docent Intercom cursus t.b.v.medewerkers Gerechtelijk Laboratorium

VOS M.I. de , Mark ; Dhr.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Lenior ; beëdiging 1990
Postbus 2380 , 1620 EJ Hoorn
Tel 0229-270744 , fax 0229-247186
mv@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 2240 , 1620 EE Hoorn
Tel 0229-274150 , fax 022.273008
midevos@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Drechterland

VOS M.J. , geboren juni 1966 ; Mw.
NLRM 99/00
Vakredacteur strafrecht bij Kluwer
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 augustus 1998

VOS M.P.H. van der ; Mw.
Advocaat bij Houweling & Kars ; beëdiging 1994
Postbus 908 , 2665 ZX Bleiswijk
hk-bleiswijk@hklaw.nl

VOS - Van GORTEL M.W.M. , geboren 1931 ; Mw. Drs.
Staatsraad
TEVENS [sep 2000]
Voorzitter Mr. Annelien Kappeyne v.d. Copello Stichting
Lid Bestuur Stichting Sophia Fonds
Voorzitter St. Vrienden van het Universiteitsmuseum
Voorzitter Jury Roethofprijs
Lid Algemeen Bestuur Stichting Maatschappij en Politie
Lid Bestuur Glaxo Research Fonds Nederland
Lid Bestuur Vereniging Reunisten ASC/AVSV
Voorzitter Raad van Toezicht Nationaal NatuurHistorisch Museum Naturalis
Lid Raad van Toezicht Vereniging Het Nederlands Kanker Instituut
Commissaris NCM Holding N.V.
Commissaris VNU N.V.
Voorzitter College van Toezicht op de Kansspelen
Voorzitter Commissie voor de Drinkwatervoorziening
Voorzitter Raad van Advies Medisch Wetenschappelijk Onderzoek
Lid Raad van Advies Verenigingvan Effectenbezitters VEB
Lid Raad van Advies Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
Lid Raad van Advies Zorgverzekeraars Nederland
Lid Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Lid College van Regenten Winter-Heinsius Stichting.
Mevr. Vos-van Gortel, oud-burgemeester van Utrecht, was voorheen onder meer Lid van de gemeenteraad vanDen Haag en wethouder van deze gemeente. Voorts was zij Lid van het hoofdbestuur van de Nederlandse Maatschappijvoor Nijverheid en Handel, alsmede commissaris bij de N.V.Bank voor Nederlandsche Gemeenten en Tichelaars Koninklijke Makkumer Aardewerkfabr. B.V. Mevrouw Vos-van Gortelwas Bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Lid van de raad voor het
Binnenlands Bestuur, Lid van deRaad voor Gemeentefinanciën, Lid van het bestuur van de Vereniging Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs en de Vereniging voor Bestuurskunde. Ook was zij Lid van het curatorium vanhet Nederlands Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling,Voorzitter van de Stichting Het Zieke Kind in Beweging, Voorzitter van de Stichting Collectebusfonds, Lid van het bestuurvan het Nationaal Jeugdfonds, Lid van de adviesraad van hetTijdschrift voor de Politie, secretaris van het bestuur van deStichting Nationaal Restauratiefonds en Lid van de Raad voor de Journalistiek.

VOS N. de ; Mw.
Advocaat bij De Vos advocaten ; beëdiging 1998
Leidsegracht 57 , 1017 NB Amsterdam
Tel 020-6227876 , fax 020-6228287
de-vos-n@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Aalst & Daniëls
Roemer Visscherstraat 24 , 1054 EX Amsterdam
Tel 024-6181781 , fax 020-6833042
ndevos@aalst-daniels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOS N. de
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240250 , fax 010-2240061
niels.devos@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

VOS O.J. van der , geboren mei 1946
NLRM 95
Directeur FNV
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 jul 1990
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 okt 1991
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994

VOS O.P.G.
Advocaat bij P.C. Hooftlaan 79 , 1985 BH Driehuis ; beëdiging 1999
Tel 0255-515402 , fax 0255-515402
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
VVD-fractie
Lid Tweede Kamer
mei 2000

VOS P. de
Advocaat bij De Vos & Partners advocaten ; beëdiging 1974
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-5046000 , fax 020-5046060
pdevos@devos.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-2060700 , fax 020-2060750
pdevos@devos.nl
www.devos.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOS P.E.
Advocaat bij Buise advocaten ; beëdiging 1971
Hillevliet 124 , 3074 KD Rotterdam
Advocaat bij Kok Weel & Vos advocaten
Postbus 1156 , 2001 BD Haarlem
Tel 023-5316361 , fax 023-5315527
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 023-5316361 , fax 023-5519120
pietervos@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOS P.F.A.B.
Advocaat bij Adv. kantoor Hemonylaan ; beëdiging 1986
Hemonylaan 27 , 1074 BJ Amsterdam
Tel 020-6622931 , fax 020-6646186
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Sarphatipark 89 hs
1073 CS Amsterdam
Tel 06-5532339] , fax
[vademecum advocatuur 2004]

VOS P.J.R.M.
Advocaat bij Lucassen advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 2531 , 5902 JA Venlo-Blerick
Tel 077-3230170 , fax 077-3826635
info@lucassen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.lucassen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOS P.M. ; Mw.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1996
Postbus 1174 , 3000 BD Rotterdam
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529509 , fax 070-3584680
pvos@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bird & Bird
Postbus 30311 , 2500 GH Den Haag
Tel 070-3538800 , fax 070-3538895
pauline.vos@twobirds.com
www.twobirds.com
[vademecum advocatuur 2004]

VOS P.M. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1997
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460128 , fax 020-5460811
petra.vos@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

VOS P.W.
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beëdiging 1979 en 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3448181 , fax 079-3427990 wwwsrk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOS P.W.H. de
Advocaat bij De Vos & Steinz ; beëdiging 1974
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam

VOS Ph.A.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 1998
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
vos@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wiersma Mendel Prakke
Postbus 633 , 1000 AP Amsterdam
Tel 020-5245245 , fax 020-4210044
pavos@wmp.dutchlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOS R.
Advocaat bij Verkerke & Vos ; beëdiging 1989
Johan Vermeerplein 5 , 1071 DV Amsterdam
Tel 020-6714049 , fax 020-6628858
[vademecum advocatuur 2001]
roodvos@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOS R.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/Andersen Legal ; beëdiging 1994
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808653 , fax 020-8808690
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825793 , fax 020-5825150
rovos@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOS R.A. , geboren mrt 1926
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Advocaat en procureur Den Haag nov 1951
Belastingjurist accountantskantoor Rotterdam jun 1953
Advocaat en procureur Den Haag mei 1954
Griffier kantongerecht Den Bosch 3 jan 1962
Griffier kantongerecht Boxmeer 20 mrt 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 19 jul 1962
Rechter rechtbank Den Bosch 26 mei 1964
Raadsheer Hof Den Bosch 18 jul 1973
Vice-president Hof Den Bosch 7 mei 1962
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 12 jul 1990

VOS R.A.R.
Notaris te Lelystad , arrondissement Zwolle
Kantoor Hak & Rein Vos ; Lelystad

VOS R.E.
Notaris te Aa en Hunze, arrondissement Assen ; waarnemend
Postbus 13 , 9460 AA Gieten

VOS van STEENWIJK R.H. de , geboren 26 mei 1945 te Haarlem , Reint Hendrik ; Baron
INFO
Overleden 5 mei 2001 te Wassenaar [Telegraaf 8 mei 2001]

VOS R.O.
Ministerie van Financiën, Directie Accountancy Rijksoverheid, Directie Accountancy Rijksoverheid, Hoofd

VOS van STEENWIJK R.W. de ; Dhr. Baron
Advocaat bij R.W. Baron de Vos Van Steenwijk ; beëdiging 1951
Emmapark 10 , 2595 ET Den Haag
Tel 070-3858103 , fax 070-3855435
[vademecum advocatuur 2001]
emmapark@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOS S. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1996
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
Tel 026-3777137 , fax 026-3777222
svos@hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
svos@hekkelman.nl
www.hekkelmaanl
[vademecum advocatuur 2004]

VOS S.F.A.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer
Postbus 75299 ; beëdiging 2003
1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857668 , fax 020-5727668
sebastian.vos@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]

VOS S.W.
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 2000
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810880 , fax 024-3810882
s.vos@hogevandenbroek.nl
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOS V. ; Mw.
Advocaat bij Jacquemard advocaten
Postbus 22203 3003 DE Rotterdam ; beëdiging 2001
Tel 010-2332032 , fax 010-4136984
vos@jacquemardadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOS van STEENWIJK W.J. de ; Baron
BuitenLid Haagsche Schouw
Oud-ambassadeur
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm

VOSKAMP B.A. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240671 , fax 010-2240004
barbara.voskamp@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

VOSKAMP H.B.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kennedy Van der Laan
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506892 , fax 020-5506992
hugo.voskamp@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOSKAMP - GRUPPING M.J.F. ; Mw.
Rechten 1981
Pensioen Adv. RE IMAN BV
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland

VOSKUIJLEN J.H.M.
Notaris te Bladel , arrondissement den Bosch
Sniederslaan 158, 5531 EN Bladel

VOSKUIL C.C.A.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 29 mrt 1968

VOSKUIL - Van DIJK P.P.M. ; Mw.
Advocaat bij Pesman advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 5037 , 2400 CA Haarlem
Tel 023-5300444 , fax 023-5300402
priska.voskuil@pesman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Boorder Schoots
Turfpoortstraat 66 , 1411 EH Naarden
Tel 035-6235978 , fax 035-6951571
pvoskuil@dbs-advocaten.nl
www.dbs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOSKUILEN D.L.A. van
Advocaat bij Anema & Greve ; beëdiging 1992
Postbus 23499 , 3001 KL Rotterdam
Advocaat bij Bol & Van Voskuilen advocaten
Postbus 23192 , 3001 KD Rotterdam
Tel 010-4401111 , fax 010-4401110
info@bolvanvoskuilen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VOSS G.J.F. , Guido ; Dhr.
Advocaat bij Doorenbos & Wytema c.s. ; beëdiging 1988
Postbus 9 , 1540 AA Koog a/d Zaan
Advocaat bij Doorenbos & Wytema
Tel 075-6283052 , fax 075-6215581
advocaten@doorwyte.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Zaanstreek

VOSS J.J.M.
Advocaat bij Heijder advocaten ; beëdiging 2000
Banstraat 34 , 1071 KA Amsterdam
Tel 020-6717554 , fax 020-6733381
[vademecum advocatuur 2001]
jvoss@heijderadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOSS R.G.K.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V) , Lid (OCW)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW) , Plaatsvervangend Lid (OCW)

VOSS W.F.
Advocaat bij Doorenbos & Wytema ; beëdiging 1988
Postbus 9 , 1540 AA Koog a/d Zaan
Tel 075-6283052 , fax 075-6215581
advocaten@doorwyte.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VOSSEN E.A. ; Mw.
Advocaat bij Rechtshulp Rotterdam Bureau Noord ; beëdiging 2002
Postbus 27561 , 3003 MB Rotterdam
Tel 010-4432139 , fax 010-4668375
evossen@rechtshulprotterdam.nl
www.rechtshulprotterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VOSSEN M. ; Mw. Drs.
Rechten , Notarieel Recht
Kandidaat Notaris
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht

VOÛTE A. , geboren 1941
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1969
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Stichtingsbestuur Habitat for Humanity Nederland
Voorzitter Raad van Comm. Ritmeester B.V.
Commissaris Brouwer Groep B.V.
Commissaris Detron Group N.V.
Commissaris Van Haren Schoenen B.V.
Commissaris UCC Groep N.V.
Commissaris Unisys Nederland N.V.
Mr. A. Voûte was voorheen Voorzitter van de Rijksmuseum-Stichting, Lid van de Stichting Juridische Samenwerking Nederland-Suriname en Lid van het bestuur van de Stichting Epilepsie. Hij was als commissaris verbonden aan de Noord-Zuid-Hollandse Vervoermaatschappij N.V. en Kaspers, Koetse, Burger en De Roos B.V.

VOÛTE - ZEVENBERGEN J.W.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1991
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VOÛTE P.H.E. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1988
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Logens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785431 , fax 020-5785814
hermine.voute@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VOÛTE G.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1994
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam

VOÛTE J. , Justus ; geboren 18 januari 1948 te Amsterdam ; Dhr.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1973
Postbus 1174 , 3000 BD Rotterdam
bmrdam@euronet.nl
Steins Bisschop Meijburg & Co
Postbus 74600
1070 DE Amsterdam
tel 020 6561793 , fax 020 6561730
voute.justus@kpmg.nl
Vademecum Advocatuur 2000]
Mede-oprichting van het kantoor Steins Bisschop Meijburg & Co
INFO
Overleden 11 mei 2000 te Den Haag [Telegraaf 13 mei 2000]

VRAKKING J.M. , geboren jul 1941
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven, directeur algemeen beleid 1968
Raio rechtbank Amsterdam 5 jan 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 2 apr 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 28 apr 1980
Rechter rechtbank Amsterdam 1 mei 1981
Kantonrechter Harderwijk 7 feb 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 feb 1985
Vice-President rechtbank Amsterdam 1 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 23 jun 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 17 mrt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 17 mrt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 17 mrt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 17 mrt 1994
NU Alkmaar Rechtbank Rechter
TEVENS
Reclame Code Commissie
INFO
Vrakking heeft, na een forse aanvaring met de super-PG De Wijkerslooth, besloten op te stappen per eind 2000.
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)
INFO
Zie info bij PLOOY , Koos

VRANCKEN PEETERS J.F.L.P.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 1992 en 1998
Tel 010-2240000 , fax 010-2240007
joost.vranckenpeeters@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

VRANDE E.C.S.J. van de
Advocaat bij Van de Vrande & Van Schaijk ; beëdiging 1971
Postbus 582 , 5460 AN Veghel

VRANKEN J.B.M. , geboren jun 1948 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 jul 1983
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 30 nov 1988
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 jul 1992 - 1 apr 1997
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Advocaat-Generaal Ontslag 01 apr 1997
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg
Postbus 90153, 5000 LE Tilburg
Tel. 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep Privaatrecht
M.i.v.1-4-97 voltijds Hoogleraar Methodologie van het Privaatrecht
tel 013 4662305 , fax 013 4662323
j.b.m.vranken@kub.nl
Eerder vermeld als: burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht
TEVENS
RedactieLid WPNR
RedactieLid Monografieën Nieuw BW
RedactieLid Serie Civiele Rechtspraktijk
Lid Adviesraad (Nederland) van het Tijdschrift voor Privaatrecht
Mede-redacteur pocket wetteksten Burgerlijke Rechtsvordering
Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, sectie Rechtsgeleerdheid
Lid Redactieraad van het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Lid Adviesraad Asser-serie
TEVENS
Redacteur WPNR (Weekblad voor privaatrecht notariaat en registratie)
" Monografieën Nieuw BW
" serie civiel procespraktijk (Tjeenk Willink)
Lid redactieraad tijdschrift voor privaatrecht
" " Asser-serie
" " tijdschrift voor civiele rechtspleging
Hoofddocent financiering zekerheden Grolius Academie Nijmegen
Hoofdredacteur pocket wetteksten burgerlijk procesrecht (Kluwer)
jan 1997
TEVENS [juni 2002]
Redacteur WPNR (Weekblad voor privaatrecht notariaat en registratie)
Redacteur serie Monografieen Nieuw BW (Burgerlijk Wetboek)
Redacteur serie Civiele Procespraktijk (Tjeenk Willink)
Hoofdredacteur nieuwe Asser-serie voor civiel procesrecht
Lid redactieraad Asser-serie burgerlijk recht
Lid redactieraad Tijdschrift voor de Civiele Rechtspleging
Lid redactieraad Tijdschrift voor Privaatrecht
Hoofddocent Financiering en Zekerheden Grotius Academie Nijmegen
Annotator civiel van de Nederlandse Jurisprudentie (NJ) (sinds 1 november 1997)
TEVENS [juli 2002]
Annotator Nederlandse Jurisprudentie (NJ) van 01-11-1997
Hoofddocent Financiering en Zekerheden Grotius Academie, Nijmegen
Lid redactieraad Tijdschrift voor Privaatrecht
Lid redactieraad Tijdschrift voor de Civiele Rechtspleging
Lid redactieraad Asser-serie burgerlijk recht
Hoofdredacteur nieuwe Asser-serie voor civiel procesrecht
Redacteur serie Civiele Procespraktijk (Tjeenk Willink)
Redacteur WPNR van 01-01-2001
TEVENS [februari 2003]
Annotator Nederlandse Jurisprudentie (NJ) vanaf 01-11-1997
Hoofddocent Financiering en Zekerheden Grotius Academie te Nijmegen
Lid redactieraad Tijdschrift voor Privaatrecht
Lid redactieraad Tijdschrift voor de Civiele Rechtspleging
Lid redactieraad Asser-serie burgerlijk recht
Hoofdredacteur nieuwe Asser-serie voor civiel procesrecht
Redacteur serie Civiele Procespraktijk (Tjeenk Willink)
Redacteur WPNR vanaf 01-01-2001
INFO
Privé adres: Lijsterbeslaan 62, 5056 XK Berkel Enschot, Tel. 013 5332640

VRANKEN P. ; Mw.
Institute for Transnational Legal Research - METRO
tel 043 3882060 , fax 043 3259091
Contactpersoon / beheerder

VRANKEN P.H.M.
Onderzoeksschool Ius Commune
tel 043 3882060 , fax 043 3259091
Contactpersoon / beheerder

VREDENBURCH H.F.L.K.
Nederlands ambassadeur in Bonn : 1959 - 1962

VREE A.P. de
Advocaat bij De Vree & De Man advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 12067 , 3004 GB Rotterdam
Tel 010-2459950 , fax 010-4159518
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Mr. A.P. de Vree
Korsjespoortsteeg 13 , 1015 APAmsterdam
Tel , fax 020-4201457
[vademecum advocatuur 2004]

VREE G.A.M. de
Notaris te Ravenstein , arrondissement den Bosch
Kantoor Dericks & de Vree, Ravenstein

VREE J.K. de ; Prof. Dr.
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Hoogleraar europese integratie in Amsterdam
Privé adres: Spreeuwlaan 48 , 3722 ZB Bilthoven , Tel. 030 2290720
Spreekuur: na afspraak
TEVENS
Rijksuniversiteit Utrecht
Volkenrecht Instituut , Achter St. Pieter 200 , 3512 HT Utrecht , Tel. 030 2537058
Hoogleraar leer der internationale betrekkingen
NB
Niet in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU

VREEBURG C.
Advocaat bij Goedkoop & Partners ; beëdiging 2003
Postbus 402 , 2400 AK Alphen a/d Rijn
Tel 0172-419844 , fax 0172-434251
vreeburg@goedkoop-partners.nl
www.goedkoop-partners.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VREEBURG E.J.C. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3813127 , fax 024-3602855
vreeburg@dirkzwager.nl
www.dirkzwagernl
[vademecum advocatuur 2004]

VREEBURG E.T. ; Mw.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1999
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
Tel 026-3777189 , fax 026-3777222
evreeburg@hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 026-3777242 , fax 026-3777222
evreeburg@hekkelman.nl
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VREEBURG M.A.J. ; Mw.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1986
Postbus 1174 , 3000 BD Rotterdam
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172638 , fax 010-2172702
mvreeburg@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-2172638 , fax 010-2172706
m.vteeburg@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VREEBURG N.D. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529337 , fax 070-3501369
nvreeburg@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bird & Bird
Postbus 30311 , 2500 GH Den Haag
Tel 070-3538800 , fax 070-3538882
natalie.vreeburg@twobirds.com
www.twobirds.com
[vademecum advocatuur 2004]

VREEBURG Zie GREUTER - VREEBURG Y.M.I. , geboren jul 1951 ; Mw.

VREEDE E. de ; Mw.
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2003
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5687168 , fax 020-5686790
ester.de.vreede@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VREEDE F.G.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1977
Schiphol Boulevard 155 , 1118 BG Schiphol
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313459 , fax 020-4313302
frans.vreede@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VREEDE P.P. , geboren 29-04-1926
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en Procureur te Rotterdam 1951
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 2 jan 1975
Raadsheer Hof Den Haag 27 apr 1979
Vice-President Hof Den Haag 16 dec 1987
NU
Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Ontslag Pensioen
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de Rotary
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VREEDE R. de , geboren juli 1956
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Fiscaal-plvaatsvervanger Nederlandse Antillen en Aruba (permanente krijgsraad Ned. Ant. en Aruba voor
de zeemacht) 10 aug 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 24 januari 2000
INFO
Woonplaats Den Helder
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

VREEDENBURGH F.A. , geboren 11-04-1949
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VREEKEN I.
Advocaat bij Vreeken ; beëdiging 1986
Postbus 153 , 7200 AD Zutphen
Tel 0575-543527 , fax 0575-543528
[vademecum advocatuur 2001]
mr.i.vreeken@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VREEKEN P.W.R.
Advocaat bij Vreeken c.s. ; beëdiging 1979
Postbus 4048 , 1620 AH Hoorn
Tel 0229-270170 , fax 0229-238559
vreeken@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VREELING V.A. ; Mw.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Den Haag van 01-10-2001
NU Den Haag Rechtbank Raio
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

VREEMAN H.L.
Advocaat/partner bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1993
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V.
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561790 , fax 020-6561730
vreeman.henk@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Vreeman ; beëdiging 1980 en 1993
Burg. Stramanweg 105 e , 1101 AA Amsterdam
Tel 020-4511800 , fax 023-5246526
henkvreeman@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

VRIES - VERINGA H.H.M. de ; Mw.
Advocaat bij Jagt, de Vries, Lina & vd Kley advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 85848 , 2508 CM Den Haag
Advocaat bij Mesdag advocaten
Postbus 18650 , 2502 ER Den Haag
Tel 070-4273215 , fax 070-4273156
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schuurman Koets de Vries
Laan Copes van Cattenburch 105 , 2585 EC Den Haag
Tel 070-3b39968 , fax 070-3561402
[vademecum advocatuur 2004]

VREESWIJK A. , geboren jun 1916
NLRM 80
Werkzaam 's-Rijksbelastingen, II.hoofdinspecteur te Amsterdam 1940
Gewoon Lid Tariefcommissie te Amsterdam 6 sep 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 6 jul 1977
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Weesp ; kantoor 1966 Pampuslaan 1 ; beëdiging 1966

VREESWIJK A.M.
Advocaat bij Vreeswjjk & De Winter ; beëdiging 1970
Advocaat bij Vreeswijk & De Winter
P.C. Hooftstraat 22 , 1071 BX Amsterdam
Tel 020-6624821 , fax 020-4701588
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vreeswijk advocaten
Postbus 1270 , 1200 BG Hilversum
Tel 035-5247751 , fax 035-5247770
[vademecum advocatuur 2004]

VREESWIJK J.A.
Advocaat bij Pampuslaan 1 , 1382 JM Weesp ; beëdiging 1966
Tel 0294-416636 , fax 0294-414172
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VREESWIJK J.P. van
Advocaat bij Van Vreeswijk advocaten ; beëdiging 1996
vva@inter.nl.net
Advocaat bij Van Vreeswijk & Van Eijk advocaten
Kerkewijk 8 Frisiavilla , 3901 EG Veenendaal
Tel 0318-550770 , fax 0318-5568600
info@frisia-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VREEZE - OOSTVOGEL Zie OOSTVOGEL, M.A.J. M.A.J. de, geboren maart 1945 ; Mw.

VREEZE W.J.T. de
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2002
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460639 , fax 020-5460728
wouter.devreeze@stiibe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

VREIJLING J.G.W.
Advocaat bij Vreijling & Braat ; beëdiging 1963
Advocaat bij Vreijling & Beijsens advocaten
Postbus 328 , 4600 AH Bergen op Zoom
Tel 0164-241650 , fax 0164-238408
[vademecum advocatuur 2001]
vreijling@vreijling-advoca ren.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VREIJSEN R.P.A.M. , Ronald ; Dhr. Drs.
Fiscaal & Jur.Adviseur Acc.Knt.Vreijssen
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Etten-Leur

VREMAN A.M.T. , Anne-Marie ; Mw.
Jurist Gemeente Ede Postbus 9024 6 710 HM Ede
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

VRENDENBARG - ELSBEEK S.A.M. , geboren dec 1951 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Tilburg
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 29 aug 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 13 sep 1990
Rechter rechtbank Breda 24 apr 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem van 21-12-2000
Rechter Rechtbank Zutphen van 20-06-2001
NU Zutphen Rechtbank rechter
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur van het Dr. Bernhard Verbeetenfonds te Tilburg
Lid Bestuur van het PF Bergmansfonds te Tilburg
Lid Bestuur van Stichting Administratiekantoor AAJ van de Sande te Tilburg
Commissaris van beleggingsmaatschappij van de Sande BV. te Tilburg
24 jun 1997
TEVENS [juni 2002]
Lid van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor A.A.J. van de Sande te Tilburg.
TEVENS [juli 2002]
Lid van het bestuur Stichting Administratiekantoor A.A.J. van de Sande, Tilburg
Commissaris Beleggingsmij van de Sande B.V. , Tilburg
Lid van het bestuur P.F. Bergmansfonds, Tilburg van 01-01-1992 tot 31-05-2001
TEVENS [februari 2003] [mei 2004]
Lid van het bestuur Stichting Administratiekantoor A.A.J. van de Sande te Tilburg
Commissaris Beleggingsmij van de Sande B.V. te Tilburg
Lid van het bestuur P.F. Bergmansfonds te Tilburg vanaf 01-01-1992
tot 31-05-2002
@OPM
Rechtspraak.nl Hof Arnhem juli 2002 vermeldt voor de laatste bijbaan van 01-01-1992 tot 31-05-2001.
Maar dit is niet vermeld in juni 2002, wel in 1997 in het register ter plaatse.
Kennelijk t/m juni 2002 voor www.rechtspraak.nl verzwegen ; je reinste valsheid in geschrifte.

VRENKEN C.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Prinsen van der Putt ; beëdiging 1997
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 6019 , 5600 HA Eindhoven
Tel 040-2970000 , fax 040-2461375
cvrenken@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2345766 , fax 040-2345630
cweebersvrenken@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VREUGDENHIL B.J.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992 Ontslag
NU
Ontslag vanwege bereiken 70-jarige leeftijd

VREUGDENHIL C. , Kitty ; Mw.
Rechten 1951
Plaatsvervangend secretaris Raad Kinderbescherming
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Zutphen.
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zutphen

VREUGDENHIL E.T. ; Mw.
Advocaat bij Hoek & Van Der Hoek ; beëdiging 1989
Vondelstraat 54 , 1054 GE Amsterdam
Advocaat bij Boels Zanders advocaten
Postbus 1750 , 6201 BT Maastricht
Tel 043-3626655 , fax 043-3626562
maastricht@boelsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
vreugdenhil@boelszanders.nl
www.bcelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VREUGDENHIL J.C.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
jaap.vreugdenhil@cliffordchance-com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

VREY C. de , geboren nov 1938 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven 1957
Plaatsvervangend-griffier Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 mrt 1976
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 11 mei 1978
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 24 apr 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 24 apr 1980
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 16 mrt 1981
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 29 dec 1988
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994

VREY Zie STERK - De VREY Ch. de , geboren nov 1938 ; Mw. ( of C.)

VREY L.A. de ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 2000
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285475 , fax 070-3280489
ladevrey@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VREY - WRINGER W.M.C. de
Burgemeester VVD gemeente Goirle [info SAL 2000]

VRIELING H.
Notaris te Zijpe , arrondissement Alkmaar
Postbus 2 , 1750 AA Schagerbrug

VRIELINK B.G.A.
Notaris te Denekamp, gem. Ootmarsum, arrondissement Almelo
Postbus 54 , 7590 AB Denekamp

VRIELINK B.G.A.M. ; Mw.
Accountmanager
DAS, Ned. Rechtsbijstand VerZ. Mij. NV te Amsterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Amsterdam

VRIEND - Van der BIEZEN M. de ; Mw.
Rechten 1995
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Bosch

VRIES A. de ; Mw.
Advocaat bij L'Abri advocatenkantoor ; beëdiging 1991
Oude Groningerweg 13 , 9461 BP Gieten
Tel 0592-261112 , fax 0592-261413
info@adv-labri.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES A. de , geboren aug 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 3 sep 1986
NU
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Trenité Van Doorne ; beëdiging 1976
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
1994/1995: Schuurmans Rissik Schuring advocaten te Roden
Advocaat bij Koster & Claassen ; beëdiging 1976
Postbus 754 , 3000 AT Rotterdam
Tel 010-4132180 , fax 010-2827799
vries@kclaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Bestuurslid Stichting Fondsen Dr. Daniel den Hoed te Rotterdam
Bestuurslid Stichting Patiëntenbelangen Dr. Daniel den Hoed te Rotterdam
Lid Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis Rotterdam
Lid en secretaris Medisch Ethische Comm.Groene Hart Ziekenhuis te Gouda (vacatiegelden)
Bestuurslid Stichting Therapeutische Gezinsverpleging te Rotterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Groningen

VRIES A.C. de
Notaris te Zwartsluis, arrondissement Zwolle
Postbus 36 , 8064 ZG Zwartsluis

VRIES A.E.M. de ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Van Driel c.s. ; beëdiging 1999
Postbus 386 , 1800 Aj Alkmaar
Tel 072-5154620 , fax 072-5153884
[vademecum advocatuur 2001]

VRIES A.G. de , geboren 07-02-1913 ; Drs.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VRIES A.J. de
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1994
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Akzo Nobel Chemicals B.V. ; beëdiging 1998
Postbus 247 , 3800 AE Amersfoort
Tel 033-4675200 , fax 033-46761191
allart.devries@akzonobel.com
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer in [vademecum advocatuur 2002]
NB
Twee keer beëdigd: in 1994 en in 1998. Waarom?

VRIES A.J. de
Advocaat bij Levenbach & Gerritsen ; beëdiging 1999
Postbus 53081 , 1007 RB Amsterdam
Tel 020-6646511 , fax 020-6647076
attorney@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Levenbach & Gerritsen ; beëdiging 1994 en 1999
aukedevries@levenbach.nl
[vademecum advocatuur 2002]
www.levenbach.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Twee kaar beëdigd: in 1994 en in 1999

VRIES A.M. de , geboren mei 1933
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Rijksbelastingdienst 1954
Raadsheer Hof Leeuwarden 13 jun 1983
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 15 jan 1987
Raadsheer Hof Den Bosch 24 mrt 1988
Vice-president Hof Den Bosch 31 okt 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 mrt 1995
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger

VRIES A.M. de , geboren februari 1967 ; Mw.
Raio rechtbank Groningen 1 oktober 1996

VRIES A.T.B. de , geboren okt 1960 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 dec 1992
NU
Alkmaar rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Haarlem ; kantoor Smithuijsen Vermeulen & Karskens ; beëdiging 1984
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem

VRIES B.M. de ; Mw.
VVD-fractie
Lid Tweede Kamer
mei 2000

VRIES C. de
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2001
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
camiel.devries@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES LENTSCH - KOSTENSE C.L. de , geboren jan 1951 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 7 apr 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag (bez.) 12 okt 1982
Rechter rechtbank Den Haag 22 aug 1985
Vice-President rechtbank Den Haag 7 mrt 1991
Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 mei 1992
NU
Hoge Raad Hof Advocaat-Generaal
Den Haag Parket bij de Hoge Raad der Nederlanden Advocaat-generaal (info sep 2000)
TEVENS
Lid College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming (cva)
Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 Den Haag ; T: 070-3706215 F: 3707916
INFO
Redactie Trema ; Tijdschrift voor de rechterlijke Macht

VRIES - HESS C.L. de ; Mw.
NLRM 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 jul 1980

VRIES C.M. de
Advocaat bij Bos-Veterman, Van As & De Vries advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 237 , 3430 AE Nieuwegein
Tel 030-6032922 , fax 030-6000166
bosadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van As c.s. advocaten
cdevries@vanasadvocaten.nl
www.vanasadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES D. de
Advocaat bij Unger & Terwee ; beëdiging 1999
Roemer Visscherstraat 39 , 1054 EW Amsterdam
Tel 020-5835780 , fax 020-6891098
devries@ungerterwee.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2002]
www.ungerterwee.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES D. de
Advocaat bij Van der Hoef advocaten ; beëdiging 1999
Rondweg West 29 , 9101 BE Dokkum
Tel 0519-229430 , fax 0519-296906
dokkum@fvdhoefadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
ddvries@fvdhoefadv.nl
[vademecum advocatuur 2002]
Advocaat bij Kooi advocaten
Postbus 130 , 9100 AC Dokkum
Tel 0519-296969 , fax 0519-296906
ddvries@fvdhoefadv.nl
www.kooiadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES D. de ; Mw.
Wouters advocaten & Notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
tel 010 8801235 , fax 010 8801999
diane.de.vries@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2002]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 4361 , 3006 AJ Rotterdam
Tel 010-8801235 , fax 010-8801999
didevries@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES D.H. de
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1995
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag

VRIES D.P. de
Advocaat bij Bierman advocaten ; beëdiging 1995
Advocaat bij Bierman & Alofs Waiboer advocaten en Notarissen
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
Tel 0344-618844 , fax 0344-612174
vries@bierman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bierman Aitton Waiboer advocaten en Notarissen
Tel 0344-677188 , fax 0344-612174
vries@baw.nl
www.baw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES ROBBÉ - Van TRICHT E. de , Evelien ; Mw.
NLRM XX
Advocaat
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 8 okt 1968
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998)

VRIES E. , geboren mrt 1959
NLRM 87 88/89 90
Raio Raad van Beroep Roermond 1 sep 1985

VRIES E.A. de
Advocaat bij KLegal advocaten B.V. ; beëdiging 2002
Postbus 4121 , 3006 AC Rotterdam
Tel 010-2425477 , fax 010-2425435
devries.ewoud@klegal.nl
www.klegal.com
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES E.H. de
Advocaat bij Dietiker & De Vries ; beëdiging 1983
Postbus 175 , 8470 AD Wolvega
Tel 0561-613933 , fax 05611-613586
dietiker.de.vries@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
devries@ddv- advocaten.demon.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES Zie AUKES - De VRIES E.M. de , geboren jan 1948 ; Mw.

VRIES E.R. de

VRIES F. de
Advocaat bij Schuurmans advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 145 , 9300 AC Roden
Tel 050-5015455 , fax 050-5015456
info@schuurmans-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schuurmans-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES LENTSCH F. de
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1976
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725415 , fax 010-2725430
fdevrieslentsch@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES F.C. de, geboren aug 1935
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Zutphen ; Raio 16 okt
1961
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 16 feb 1962
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 1 mei 1964
Substituut-griffier rechtbank Maastricht 19 jan 1968
Rechter rechtbank Utrecht 15 jan 1969
Vice-President rechtbank Maastricht 9 jun 1976
Raadsheer Hof Arnhem 18 apr 1979
Vice-President Hof Arnhem 1 nov 1989
Coördinerend vice-president Hof Arnhem 16 nov 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 18 jul 1996
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 sep 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 19 jan 1998
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid begeleidingscommissie informatica-project betr straftoemeting Rijksuniversiteit Leiden
Lid van een commissie straftoemeting ressorterend onder de rechtbanken en gerechtshoven
jan 1997
TEVENS [juni 2002]
Geen nevenfuncties
TEVENS [juli 2002]
"Geen nevembetrekking bekend"
@OPM
Weer dezelfde truc: "Geen nevenbetrekkign bekend" wil nog niet zeggen dat er geen nevenbetrekking is.
TEVENS [februari 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

VRIES F.H. de , geboren mei 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 4 mei 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 4 mei 1984
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 17 apr 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 4 jan 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 feb 1992
Vice-President rechtbank Arnhem 29 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 jul 1992
NU
Arnhem Vice-President
TEVENS
Voorzitter commissie BB-schriften gemeente Venraij
Voorzitter commissie BB-schriften gemeente Mook en Middelaar
Lid van de commissie "van Delden" herijking verplichte procesvertegenwoordiging
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Sociale Verzekeringszaken en Ambtenarenzaken
Secretaris van de commissie aantrekken leden RM
mrt 1997

VRIES F.J. de , geboren april 1959
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 2 nov 1999
Rechter rechtbank Arnhem 1 nov 2000
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1990
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
bmrdam@euronet.nl
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter van de Raad van Discipline Arnhem 1 sep 2001
Secretaris Willem Pijper Stichting [januari 2002]

VRIES F.J.M. de ; Ir.
Mediation Maatschap
Maatschapslid
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

VRIES F.K. de ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans & Meijer ; beëdiging 2002
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070-3746410 , fax 070-3746333
devries@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES F.K. de
Notaris te Emmen, arrondissement Assen
Kantoor PIanting Groenwold de Vries ; Emmen
Postbus 97 , 7800 AB Emmen

VRIES Zie van ZEBEN - De VRIES G. de , geboren jun 1957 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rotterdam 28 sep 1981
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 16 dec 1987

VRIES LENTSCH G. de ; Ir.
Bestuurder van de Stichting Stork [jaarverslag Stork 1995 / 2001]

VRIES G.A.M. de
Advocaat bij Van Laar & De Vries ; beëdiging 1979
Postbus 74 , 3930 EB Woudenberg
Tel 033-28611524 , fax 033-2863234
advocaten@vanlaar-devries.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES G.B. de ; Drs.
Peerlenburgh 37 , 3601 JA Maarssen
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

VRIES G.E. de ; Mw.
Rechten 1988
Jurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden

VRIES G.J.P. de ; UHD
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Privaatrecht
Privaatrecht

VRIES G.J.W. de
Advocaat bij De Vries advocaten ; beëdiging 1971
Postbus 23289 , 3001 KG Rotterdam
Tel 010-43622799 , fax 010-4364226
vries@vrieslaw.com
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES H.A.H.D. de ; Mw.
Advocaat bij Lamsma Veldstra & Lobé ; beëdiging 1999
Postbus 23320 , 3001 KH Rotterdam
Tel 010-4363455 , fax 010-4363691
vries@lamsma-veldstra.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VRIES H.C.E. de
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1974
Advocaat bij GMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Tel 030-2121755 , fax 030-2121158
h.devries@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VRIES H.F. de
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1995
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam

VRIES H.H. de ; Mw.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 2000
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506657 , fax 020-5506757
hester.de.vries@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES H.J. de
Advocaat bij Mw. Mr. J. de Vries-Brauns Kantoor ; beëdiging 1983
Noorderhaven 3 Nz. , 9712 VE Groningen
Tel 050-3129912 , fax 050-3182324
[vademecum advocatuur 2001]

VRIES H.J.W. de
Advocaat bij Winters & De Vries ; beëdiging 1982
Postbus 698 , 2130 AR Hoofddorp
Tel 023-5544000 , fax 023-5554421
devries@winters-devries.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.winters-devries.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES H.L.R. de ; Mw. Drs.
Senior opleidingscodrdinator Bestuurs Academie Randstad Maarssen
tel 0346-593139 , fax 0346-574577
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
Lid van SVN-deelnetwerk Haarlem

VRIES I.E. de , geboren jun 1952 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 dec 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 30 jan 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 jan 1986
Rechter rechtbank Den Haag 7 apr 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 24 apr 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 24 apr 1992
Vice-President rechtbank Den Haag 27 apr 1993
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam van 22-03-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 22-03-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaastvervanger
NU Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter tuchtcollege Stichting Ned. Draf en Ren Sport
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie Patiënten van Psychiatrisch Centrum Bloemendaal
Vice-Voorzitter en Plaatsvervangend Lid Raad van Toezicht NVM Den Haag
Lid Raad voor de Rechtsbijstand Den Haag
dec 96
TEVENS [juli 2003]
Lid Raad van Rechtsbijstand te Den Haag van 01-01-2002
Plaatsvervangend voorzitter Klachtcommissie Patiënten van Parnassia te Den Haag van 01-01-2002
Plaatsvervangend voorzitter Tuchtcollege Stichting Nederlands Draf- en Rensport van 01-01-2002

VRIES I.L.V. de ; Mw.
Advocaat bij Rue du Marteau 15 , B-1000 Brussel/België ; beëdiging 1992

VRIES - BRAUNS J. de ; Mw.
Advocaat bij de Vries-Brauns Kantoor ; beëdiging 1948
Noorderhaven 3 , 9712 VE Groningen

VRIES J. de
Advocaat bij Van Helvoort De Vries ; beëdiging 1985
Postbus 167 , 5680 AD Best
Advocaat bij Van Helvoort De Vries Van de Meulengraaf
Postbus 7153 , 5605 JD Eindhoven
Tel 040-2380510 , fax 040-2380519
helvri@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
eindhoven@vanhelvoortdevries.nl
www.vanhelvoortdevries.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES J. de
Advocaat bij De Loos & Schrijver advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 453 , 2240 AL Wassenaar
Tel 070-5119263 , fax 070-5114552
info@deloos-schrijver.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES J. de , geboren jul 1963
NLRM 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 jul 1996
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur 97 ; (Ambtenaar in vaste dienst HR)
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Gerechtsauditeur (info sep 2000)
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen

VRIES J. de , geboren okt 1948 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89
Plaatsvervangend griffier Raad van Beroep Amsterdam 7 apr 1976
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 16 aug 1976

VRIES J.A.A.G. de , geboren juni 1956 ; Mw. (of Y.A.A.G.)
NLRM 98 99/00
Advocaat en procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20 aug 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 januari 1999
Rechter rechtbank Amsterdam 18 maart 1999
NU Amsterdam Rechtbank rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1984
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
TEVENS
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
NB
Zal wel geen advocaat meer zijn sinds zij rechter werd.
In Vademecum Advocatuur 2000 niet vermeld als advocaat
TEVENS [juni 2003]
Lid Raadcommissie VROM te Abcoude van 1 april 2002
Voorzitter Vereniging Behoud woonklimaat Abcoude-Zuid te Abcoude van 1 feb 2002

VRIES J.F. de , geboren jul 1948
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 3 dec 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 3 dec 1985
Rechter rechtbank Zwolle 6 jul 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 7 jun 1988
Vice-President rechtbank Zwolle 2 jun 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Kantonrechter Zwolle 13 mei 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 13 mei 1997
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger 070688 ACTIEF
Zwolle Vice-President ; actief 97
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter 97
TEVENS
Voorzitter geschillencommissie bejaardenoorden Overijssel
Voorzitter Klachtencommissie woningbouwvereniging Openbaar Belang te Zwolle
Voorzitter Klachtencommissie AZCW en Beter Wonen te Zwolle

VRIES - ROBBÉ J.G. de
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 1 jul 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 25 apr 1969
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1967
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag tel 070-3285328 , fax 070-3285325
maildhg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-3285479 , fax 070-3280489
jan.devriesrobbe@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter van Adviescommissie wetgeving (vanuit de Orde van Adv.) ; administratief recht
Lid en Secretaris Vereniging van Milieurecht advocaten

VRIES J.J. de
Advocaat bij Vandervoodt advocaten ; beëdiging 1997
Heemraadsingel 285 , 3023 BG Rotterdam
Postbus 4501 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-4121122 , fax 010-4121224
Postbus 4501 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-4121122 , fax 010-4121224
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Verkruisen advocaten
Prins Hendriklaan 25
1075 AZ Amsterdam
tel 020 4860085 , fax 020 6706226
[vademecum advocatuur 2003]
Advocaat bij A & S advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 709 , 8901 BM Leeuwarden
Tel 058-2169068 , fax 058-2157013
jdvries@aensadvocaten.nl
www.aensadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES ROBBÉ J.J. de
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1994
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij MB Capital Bank NV ; beëdiging 1994 en 2002
Postbus 380 , 2501 BH Den Haag
Tel 070-3425265 , fax
www.nlbcapital.com
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES J.L. de , geboren sep 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 28 nov 1984
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Adjunct-afdelingsdirecteur van de afdeling Toezicht algemeen sectie Toezicht kredietwezen bij de
Ned. bank NV
TEVENS
Geen bijbanen

VRIES Zie van ES - De VRIES J.R. de , geboren dec 1962 ; Mw.

VRIES J.S. de , geboren jul 1957 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 sep 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 5 feb 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jul 1995
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Amsterdam parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Den Haag

VRIES J.T. de ; Drs.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2003
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119276 , fax 020-7119999
titus.devries@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES K. de
Advocaat bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1984
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214333 , fax 050-5258850
advocaten@plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES K. de , geboren 02-02-1938 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Ministerie van Defensie 1 mei 1962
Hoofd kantoor hypotheken, kadaster Scheepsbewijzen te Groningen 1 feb 1969
Werkzaam Ministerie van Justitie , II.administrateur 1 apr 1971
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 16 nov 1973
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 7 nov 1975
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 31 okt 1979
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 8 feb 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 29 dec 1988
Raadsheer Hof Den Haag 31 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 feb 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 01-01-1998
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
niet functiegebonden:
Voorzitter van de commissie voor de Rechtspraak Zorgverzekeringen
Lid van de Raad van Beroep voor het personeel van de Koninklijke Hofhouding
Lid van de Commissie van Beroep van de Nieuwe of Litteraire Sociëteit "De Witte"
functiegebonden:
Plaatsvervangend Lid van de ledenraad van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Secretaris vakantiecommissie gerechtsHof te Den Haag
Lid Arbocommissie gerechtshof/ PG-parket te Den Haag
Lid bestuurscommissie ondersteuning speciale projecten ter attentie van de president
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der
Koninklijke Hofhouding , Voorzitter
TEVENS [nov 2000]
Voorzitter van de commissie voor de Rechtspraak Zorgverzekering
Voorzitter van de Raad van Beroep voor het personeel van de Koninklijke Hofhouding
Lid Bezwarencommissie Zorgonderzoek Nederland
Vakantiecommissaris gerechtshof Den Haag
Lid Arbocommissie gerechtshof/PG-parket te Den Haag
Lid begeleidingscommissie president
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Commissie voor de Rechtspraak Zorgverzekering van 01-01-2001
Voorzitter van de raad van beroep Personeel van de Koninklijke Hofhouding van 01-01-2001 Vakantiecommissaris Gerechtshof Den Haag te Den Haag van 01-01-2001
Lid Bezwarencommissie Zorgonderzoek Nederland van 01-10-2000 tot 30-09-2001
INFO
Woonplaats Leidschendam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VRIES K.A.A. de ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
karen.devries@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]

VRIES K.A.J. de
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2003
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
klaas.devries@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES - ZUIDERBAAN L.H. de ; Mw.
Rechten 1973
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht

VRIES L.J.A. de
Advocaat bij Van Riet & Associees ; beëdiging 1994
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
Tel 038-4215005 , fax 038-4218573
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 038-4280077 , fax 038-4218573
info@benthem-gratama.nl
www.benthem-gratama.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES L.P. de
Divisiedirecteur Essent Netwerk [jaarverslag 2001]

VRIES M. de
Advocaat bij De Vos & Steinz ; beëdiging 1997
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Advocaat bij KAV Holding B.V.
Klokkenbergweg 17 , 1101 AK Amsterdam
Tel 020-3119852 , fax 020-3119874
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Fresacher advocaten
De Boelelaan 7 , Officia I , 1083 HJ Amsterdam
Tel 020-4422490 , fax 020-4420755
pjf@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO Zie VOERMAN , W.

VRIES M. de , Marco ; Dhr.
Advocaat bij De Vries advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 1149 , 6501 BC Nijmegen
DeVriesadvocaten@compuserve.com
TEVENS
Medewerker van het magazine Mr.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
m.devries@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
amsterdam@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES M. de ; Mw.
Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 155 , 2800 AD Gouda
Tel 0182-518433 , fax 0182-522684
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-503250 , fax 0172-503200
rndevries@lagrolaw.nl
www.lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES M. de ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538311 , fax 026-3538455
devries@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES ROBBÉ M.A. de ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1997
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Advocaat bij Adriaanse & Van der Weel advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
Tel 0118-635365 , fax 0118-636178
avdw@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VRIES M.A. de
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497373 , fax 020-6429013
[vademecum advocatuur 2001]
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES ROBBÉ - DE ROY van ZUYDEWIJN M.A.J.S. de , geboren okt 1945 ; Mw. (of A.J.S.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen , Zuidbroek en Winschoten 14 jun 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 14 jan 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 29 jan 1992
Rechter rechtbank Arnhem 1 feb 1993
Vice-President rechtbank Arnhem 1 september 1999
NU
Arnhem rechter
TEVENS
Lid van de Rotary
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Thuiszorg Zuid-Gelderland
Voorzitter districthuisvereniging Zuid Gld
Lid Klachtencommissie sexuele intimidatie stedelijk gymnasium Nijmegen
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Discipline in het rechtsgebied van het gerechtshof Arnhem
mrt 1997

VRIES Zie DIJKSTRA - De VRIES M.G. de , geboren aug 1944 ; Mw.

VRIES M.H. de
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497373 , fax 020-6429013
nlvries@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
nlvrie35@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2003]
Advocaat bij Vlaskamp Van Loo advocaten
Johannes Vermeerstraat 43 , 1071 DL Amsterdam
Tel 020-3052030 , fax 020-3052031
info@vlaskampvanloo.nl
www.vlaskampvanloo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES M.H. de
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789255 , fax 020-6789500
vriesm@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6789443 , fax 020-6789589
vriesm@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES Zie HASSELT - De VRIES M.H.L. de , van , geboren feb 1942 ; Mw.

VRIES M.J. de ; Mw.
Advocaat bij Tanger c.s. ; beëdiging 1994
Postbus 397 , 1970 AJ IJmuiden
info@tanger.nl
Advocaat bij Fruytier Lawyers in Business ; beëdiging 1994 en 2002
Keizersgracht 442 , 1016 GD Amsterdam
Tel 020-5210130 , fax 020-5210131
mdevries@flib.nl
www.flib.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES - LEEMANS M.J.H.J. de , geboren okt 1955 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 22 sep 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 11 dec 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 2 juli 1999
Rechter rechtbank Den Bosch 9 december 1999
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent KU Brabant Vakgroep strafrecht
24 mrt 1997

VRIES M.J.M. de , geboren okt 1957 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 okt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
Rechter rechtbank Arnhem 12 mei 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 04-05-2000
Rechter Rechtbank Den Bosch van 07-07-2000
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Kinderopvang bedrijven en instellingen
SKOLR te Utrecht
mrt 1997
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Klachtencommissie Skobi/Skohold (Stichting kinderopvang bedrijven en instellingen) te Utrecht van 01-01-1997
Docent strafrecht SSR van 01-06-1998
Plaatsvervangend Lid Ledenraad Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak van 01-06-2001

VRIES - DE BOER M.L. de ; Mw.
Rechten 1971
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland

VRIES N. de , geboren aug 1935
NLRM 87 88/89 90
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 24 jun 1985

VRIES N.H. de, geboren aug 1935
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair hoofddocent Rijks Universiteit Leiden
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 24 jun 1985
Raadsheer Hof Amsterdam 1 sep 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 2 jan 1997
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem van 01 jan 2002
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Hoofdredactie van de Cursus Belastingrecht(uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem)
Mede-auteur van het onderdeel Vennootschapsbelasting der onder sub 1 bedoelde Cursus
Belastingrecht
Annotator van de Nederlandse Belastingrechtspraak BNB (beslissingen Nederlandse
Belastingzaken), Kluwer Deventer
Algemeen adviseur van de Stichting Orthomoleculaire Educatie (Den Haag) betreffende de
Postdoctorale opleiding voor geregistreerd arts Moermangeneeskunde, onbezoldigd
TEVENS [juni/juli 2002]
Adviseur van de redactie van de losbladige uitgave "Cursus Belastingrecht" (Kluwer/Gouda Quint) van 01-01-2001
Auteur van het onderdeel Vennootschapsbelasting van de "Cursus Belastingrecht" sub 1 (samen met Prof. R.J.de Vries 01 jan 2001

VRIES P. de
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
pvries@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Norton Rose advocaten
Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
Tel 020-4629300 , fax 020-4629331
patrick.devries@nortonrose.com
www.nortonrose.com
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES - ROETMAN P. de ; Mw.
Advocaat bij Honée & Michielsen ; beëdiging 1996
Postbus 332 , 3140 AH Maassluis
Tel 010-5925000 , fax 010-5925491
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Elmers advocaten BV
Postbus 61 , 3230 AB Brielle
Tel 0181-416200 , fax 0181-418628
elmers@balienet.nl
www.elmers-cs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES P.A.C. de
Advocaat bij Noppen & De Vries ; beëdiging 1979
Advocaat bij Van Veen Noppen & De Vries advocaten en mediators
Postbus 1258 , 6801 BG Arnhem
Tel 026-4435945 , fax 026-4458838
[vademecum advocatuur 2001]
noppen.devries@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES P.J. de ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1997
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
mailamst@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
paulien.devries@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES P.J. de , Pieter ; Dhr.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1997
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Managing Prtn Mandev
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Voorschoten

VRIES P.M. de ; Mw.
Advocaat bij Jans Offreins & Hagenaars ; beëdiging 1996
Postbus 15101 , 1001 MC Amsterdam
Tel 020-4207766 , fax 020-4213065
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES P.T.M. de
Notaris te Oosterwolde , gem. Ooststellingwerf, arrondissement Leeuwarden
Postbus 10 , 8430 AA Oosterwolde Fr

VRIES R. de ; Mw.
Advocaat bij Peters & De Vries ; beëdiging 1988
Advocaat bij advocatenkantoor De Vries
Postbus 49 , 7740 AA Coevorden
Tel 0524-523333 , fax 0524-523335
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Vries & De Boer advocaten
advocaat-devries@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES R.G.E. de
Advocaat bij Van Vreumingenstraat 13 , 2801 AV Gouda ; beëdiging 1994
Tel 0182-521227 , fax 0182-511167
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES R.H. de , geboren feb 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 aug 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 okt 1980
Rechter rechtbank Amsterdam 22 jan 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 20 jul 1987
Vice-President rechtbank Amsterdam 25 okt 1995
NU
Amsterdam Vice-President
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij De Vries & Bos ; beëdiging 1985
Kanaalweg 65 , 2903 LR Capelle a/d IJssel
tel 010-4423292 , fax 010-4583774
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Vries & Zantman
Tel 010-4420888 , fax 010-4426902
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Bestuur Kon.Ned. Geleidehondenfonds
Voorzitter AROB commissie Oostzaan

VRIES R.H.J. de , geboren jul 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Centrale Directie P.T.T. 1962
Werkzaam Ministerie van Justitie , II.referendaris Hoofdafdeling Staats-en Strafrecht 1973
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 16 jul 1979
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 26 jul 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 24 mrt 1986
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 26 jul 1990
Advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam 2 mrt 1994
NU
Amsterdam Hof Advocaat-Generaal
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid college van advies voor de justitiële kinderbescherming
feb 1997 en aug 2001
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming
Sectie Jeugd, Lid [SAL 2000 en ook al feb 1997]
[SAL 2000]

VRIES R.J. de , geboren dec 1962 ; Prof.
NLRM 88/89 90
Ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden 1 jun 1987
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1991
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
ssmd@stibbe.nl
rudolf.devries@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1991
Tel 020-5460387 , fax 020-5460819
rudolf.devries@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Wellicht toch gekozen voor de advocatuur ?
@OPM
Wat is de relatie met R.J. de VRIES, Prof te Leiden?

VRIES R.J. de ; Prof.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Fiscaal-economisch departement
Hoogleraar Directe Belastingen
Eerder vermeld als: Hoogleraar algemeen belastingrecht, in het bijzonder de vennootschapsbelasting
r.j.devries@law.leidenuniv.nl
Privé adres: Julianalaan 9 , 3581 NR Utrecht , Tel. 030 2545258

VRIES R.S. de ; Mw.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1993
Postbus 1174 , 3000 BD Rotterdam
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772389 , fax 020-5772700
rvries@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES - OUDKERK S.E. de ; Mw.
Rechten 1950
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Wageningen

VRIES S.J. de
Advocaat bij Pel advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 158 , 8050 AD Hattem
Advocaat bij Postbus 547 , 8000 AM Zwolle
Tel 038-4238348 , fax 038-4238349
devries@gmv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij DeVries & Doornbos advocaten
Postbus 289 , 8000 AG Zwolle
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES S.J.O. de , geboren mrt 1962
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 8 mei 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 5 feb 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 5 feb 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 januari 2000
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger ; ontslag KB 04 apr 1997

VRIES S.M. de , geboren feb 1957 ; Mw.
NLRM 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 1 okt 1987
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 apr 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 apr 1994
NU
Amsterdam parket

VRIES T. de
Secretaris gemeente Oldebroek [info SAL 2000]

VRIES T.D.D. de ; Mw.
Advocaat bij Van der Aa & Koers advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 14138 , 3508 SE Utrecht
Tel 030-2512171 , fax 030-2510414
devries@aa-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES Zie KRAMER - De VRIES , T.G. voor 1994 en eerder T.G. de , geboren jul 1938 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 18 dec 1984
Rechter rechtbank Leeuwarden 29 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 27 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 jul 1993
Vice-President rechtbank Groningen 1 okt 1993
Rechter rechtbank Groningen 1 januari 2000
NU
Groningen Vice-President
Leeuwarden kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie ongewenste intimiteiten Noordelijke Hogeschool
Secretaris Serviceflat Aldbanstate te Leeuwarden
30 jan 1997

VRIES T.L. de , geboren aug 1950 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 22 mrt 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 14 feb 1986
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 2 jul 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 15 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 dec 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 21 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 nov 1991
Vice-President rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Raadsheer centrale raad van beroep Utrecht 10 maart 1998
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer
TEVENS
Voorzitter commissie klachtbemiddeling bij het instituut voor epilepsiebestrijding "Meer en Bos" en
de Cruquishoeve te Heemstede en Vijfhuizen
Voorzitter Wijkerraad Schalkwijk van de Prot.Gemeente Haarlem.In die hoedanigheid tevens
Voorzitter van de Wijkerraad van de Hervormde Wijkgemeente Schalkwijk en Lid van de Algemene
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Haarlem.
Sedert sept 91 sept 93 juli 94 functies tijdelijk neergelegd i.v.m.kerkasiel
Docent beroepsopleiding Orde van advocaten thans voor het onderdeel bestuursprocesrecht
Plaatsvervangend Voorzitter van het Medisch Tuchtcollege in Amsterdam sedert 010497
WerkgeversLid in de commissie van Beroep van de VU Amsterdam sedert dec 1996
TEVENS [mei 2001, Centrale Raad]
Voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege (Medisch Tuchtcollege)
WerkgeversLid in de commissie van Beroep van de Vrije Universiteit
Voorzitter van enige commissies ingesteld door de Wijkkerk
Docent bij de beroepsopleiding van de Orde van advocaten
Bestuurslid van de Stichting Studiecentrum Rechtspleging
TEVENS [juli 2003]
Docent bij de beroepsopleiding Orde van advocaten, thans voor het onderdeel bestuursprocesrecht van 01-01-1987
Plaatsvervangend voorzitter Regionaal tuchtcollege (medisch tuchtcollege) te Amsterdam van 01-04-1997
Voorzitter van enige commissies ingesteld door de wijkkerkenraad Schalkwijk van de Protestantse
Gemeente te Haarlem en de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Haarlem Gemeente Haarlem te Haarlem van 01-09-1991
Werkgeverslid in de Commissie van Beroep Vrije Universiteit te Amsterdam van 01-12-1996
Kerkvoogd College van Kerkvoogden Hervormde Gemeente te Haarlem van 15-09-2001

VRIES Th.A. de , geboren 26-02-1926
INFO
Woonplaats Nigtevecht
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VRIES W. de ; Drs.
Advocaat bij Jaeger advocaten-belastingkundigen ; beëdiging 2002
Postbus 15845 , 1001 NH Amsterdam
Tel 020-6760481 , fax 020-6760482
devries@jaeger-advocaten.nl
www.jaeger-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES W. de , Willem , geboren 21-08-1952 ; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 11 feb 1989
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1978
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
tel 079-3488782 , fax 079-3856460
w.devries@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Schijnt plaatsvervangend landsadvocaat te zijn.
TEVENS
Lid Raad van Toezicht van de Orde van advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden
13 jan 1997
Waarnemend Deken van Den Haag sinds 1998 onder Deken KNIJFF
Deken Den Haag sinds najaar 2001
Deken Den Haag [mei 2004]
Postbus 84093 , 2508 AB Den Haag
tel 070 5153782
w.devries@prdf.nl
www.advocatenorde-denhaag.nl
TEVENS [juli 2003]
advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag
Deken Orde van advocaten bij de Hoge Raad
Haagse Orde van advocaten te Den Haag van 31-10-2001
Lid Raad van Toezicht Orde van advocaten bij de Hoge Raad
Haagse Orde van advocaten te Den Haag van 31-10-1996
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Den Haag
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VRIES W. de , geboren dec 1908 ; Dr.
NLRM 80
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem nov 1932
Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 15 jan 1937
Substituut-officier van Justitie rechtbank Arnhem 1 apr 1942
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 25 okt 1954
Raadsheer Hof Den Bosch 18 jun 1962
Vice-president Hof Den Bosch 5 mrt 1977
Lid Ambtenarengerecht Den Bosch 10 aug 1962

VRIES - MULDER W.J. de ; Mw.
Advocaat bij Labee advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 2025 , 3800 CA Amersfoort
Advocaat bij de Vries-Mulder
Postbus 2010 , 3800 CA Amersfoort
Tel 033-4653352 , fax 033-4656875
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES W.M. ; Mw.
Senior secretaris/griffier van de Ondernemingskamer te Amsterdam.
TEVENS
per 1 augustus 2001 benoemd tot adjunct-secretaris van de Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratie-consulenten te Amsterdam [Staatscourant 2 augustus 2001]

VRIES Zie EEKHOF - De VRIES W.M.G. de , geboren jul 1930 ; Mw.

VRIES W.M.M. de ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
wvries@houthoff.nl

VRIES W.P.C. de
Advocaat bij Adv. kantoor Hemonylaan ; beëdiging 1996
Hemonylaan 27 , 1074 BJ Amsterdam
Tel 020-6622931 , fax 020-6646186
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hemony advocaten
Hemonylaan 27 , 1074 Amsterdam
wv@advocaten-hemony.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIES Y. de
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406500 , fax 010-4113548
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285549 , fax 070-3280049
yvo.devries@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

VRIESEMA G.W.M.
Advocaat bij Dirkzwager / De Vijf Zuylen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538323 , fax 026-3538359
vriesema@arnhem.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dirkzwager , advocaten en notarissen
Tel 026-3538374 , fax 026-3538384
vriesema@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIESEMA J.E.
NLRM 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 19 dec 1978

VRIESENDORP A.M.G. , geboren sep 1940 , Anneke ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1966
Werkzaam Ministerie van Justitie , Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking te Den Haag,
mrt 1967 - apr 1969
Arbeidscontractant rechtbank Rotterdam 1 feb 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 10 nov 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 10 nov 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 20 feb 1980
Rechter rechtbank Dordrecht 1 dec 1989
NU
Dordrecht rechter
Kinderrechter
TEVENS
Lid Soroptemistenclub afdeling Dordrecht te Dordrecht
Regentes LengehenHof Dordrecht
Voorzitter bestuur klein Dorts Muziektheater te Dordrecht
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Dordrecht en Gorinchem.
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Dordrecht.

VRIESENDORP D.J.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
vriesel@ams.nautadutilh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
diederik.vriesendorp@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

VRIESENDORP J.J.
NLRM 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 8 dec 1976

VRIESENDORP R.D. ; Prof.
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel. 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep privaatrecht
Hoogleraar Burgerlijk recht en Handelsrecht
tel 013 4662471 , fax 013 4662323
r.d.vriesendorp@kub.nl
Privé adres: Ringbaan-West 267 , 5037 PC Tilburg , Tel. 013 4686802

VRIESENDORP - Van SEUMEREN R.M. , geboren okt 1948 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 mei 1996
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Universitair docent bij de Universiteit van Amsterdam 20 uur per week
TEVENS [juli 2003]
Universitair docent Universiteit Amsterdam te Amsterdam
NU Den Haag Rechtbank
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

VRIESINGA - UITZINGER L.F. ; Mw.
Rechten 1971
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

VRIEZE E.H. de
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 jul 1992
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger

VRIEZE G. , geboren mei 1948
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 sep 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 jan 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 jun 1979
Rechter rechtbank Arnhem 15 jul 1980
Lid Ned. Antillen en Aruba 12 sep 1983
Vice-President rechtbank Groningen 3 okt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 31 jan 1989
President rechtbank Leeuwarden 1 jul 1993
NU
Leeuwarden president
TEVENS
Voorzitter kamer van Toezicht op het notariaat Friesland
Lid van het deputaatschap voor de kerkorde van de gereformeerde kerken van Ned
Plaatsvervangend Lid van de spoorwegongevallenraad
Plaatsvervangend Voorzitter van het scheidsgerecht rechtspositie voor medewerkers in algemene
dienst van de gereformeerde kerken in Nederland
Voorzitter Commissie omgang met klachten ingesteld door de Samen-Op-Weg-Kerken
Voorzitter Fries Juridisch genootschap
Voorzitter rechtsgeleerd leesgezelschap Themis Leeuwarden
Voorzitter sectie rechters Ned Vereniging voor Rechtspraak tot okt 99, daarna Lid hoofdbestuur NVvR
Lid Bestuur Stichting Sint Anthony Gasthuis te Leeuwarden
Lid Bestuur Stichting Kamer van Arbitrage voor Noord Ned. ( KAN ) te Leeuwarden
Lid comité van aanbeveling voor de viering van het 150-jarig bestaan van de schaakvereniging
Philidor te Leeuwarden

VRIEZE H.H.W.
Notaris te Gorredijk , gem. Opsterland , arrondissement Leeuwarden
Postbus 28 , 8400 AA Gorredijk
Hoofdstraat 3, 8401 BT Gorredijk

VRIEZEN C.W.T. , geboren jul 1953 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 15 okt 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 11 feb 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 feb 1986
Rechter rechtbank Alkmaar 10 mrt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20 jul 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
Vice-President rechtbank Alkmaar 27 aug 1997
NU
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
In Amsterdam geen opgave van bijbanen

VRIEZEN G.A.
Advocaat bij Loef Claeys Verbeke ; beëdiging 1989
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Shell International B.V. ; beëdiging 1989 en 2000
Postbus 162 , 2501 AN Den Haag
Tel 070-3772750 , fax 070-3776790
gerrit.g.vriezen@si.shell.com
[vademecum advocatuur 2003]
gerrit.vriezen@shell.com
[vademecum advocatuur 2004]

VRIEZEN H.S.M.C. ; Mw.
Advocaat bij Van Kranenburg Kantoor ; beëdiging 1991
Postbus 303 , 2910 AH Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel 0180-320088 , fax 0180-319848
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Kranenburg & Blom Advocaten
info@blom-advo.nl
[vademecum advocatuur 2003]

VRIEZEN R.J.
Advocaat bij Van Vliet & Van Donselaar ; beëdiging 2003
Postbus 10438 , 7301 GK Apeldoorn
Tel 055-5288788 , fax 055-5288777
info@vvvd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIJ E.J.
Advocaat bij ING Investment Management ; beëdiging 1999
Postbus 90470 , 2509 LL Den Haag
Tel 070-3781025 , fax 070-3781854
erik.vrij@mail.ing.nl
[vademecum advocatuur 2001]
erik.vrij@ingim.com
[vademecum advocatuur 2004]

VRIJ J. , geboren sep 1936 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Adjunct-inspecteur Inspectie Domeinen Den Bosch 20 mrt 1961
Proeftijd ex are 3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organisatie te Den Bosch ; Raio 1 sep
1962
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 1 jan 1963
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Haarlem 17 jan 1965
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Alkmaar 1 mei 1967
Substituut-griffier rechtbank Alkmaar 11 jul 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 28 aug 1970
Rechter rechtbank Alkmaar 25 jan 1971
Rechter rechtbank Haarlem 6 aug 1973
Vice-President rechtbank Haarlem 5 apr 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 8 nov 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Raadsheer Hof Den Haag 19 dec 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 19 dec 1991
Vice-President Hof Den Haag 1 nov 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-02-2003
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Alkmaar Rechtbank rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Mentor cursussen vonnissen maken civiel SSR vanaf 1980 Utrecht
Lid adviescommissie Vreemdelingenzaken tevens Voorzitter subcommissie vanaf 1992 Den Haag
Curator Hogeschool Alkmaar vanaf 1988
Lid Bestuur stichting Alkmaarse Historische Publicaties vanaf ca 1977, Alkmaar
Voorzitter Klachtencommissie stichting Philadelphia Voorzieningen sedert 1990, Nunspeet
Voorzitter Klachtencommissie Chr Ger Vereniging voor Jeugdwelzijn sedert ca.1990, Utrecht
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid
[SAL 2000]
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave in bijbanenregister
TEVENS [november 2000]
Docent SSR vanaf 1980 (incidenteel) (Zutphen) Lid Advies Commissie Vreemdelingenzaken,
tevens Voorzitter subcommissie, vanaf 1992 (Den Haag Voorzitter klachtencommissie
stichting Philadelphia Zorg sedert 1990 (Nunspeet) tevens Voorzitter commissie
vertrouwenslieden ingevolge Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen vanaf 1996 te
Nunspeet
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

VRIJ L.A. ; Mw.
Advocaat bij Steenhoven Kolle Gilhuis ; beëdiging 1990
Roemer Visscherstraat 47 , 1054 EW Amsterdam
Advocaat bij Vrij Advocaat en Procureur
Prinsengracht 701-4 , 1017 JV Amsterdam
Tel 020-4038039 , fax 020-3309448
l.a.vrij@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Blenheim
Postbus 10302 , 1001 EH Amsterdam
Tel 020-5210100 , fax 020-5210101
loesvrij@blenheim.nl
www.blenheim.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIJALDENHOVEN B.W.M.
Advocaat bij Aben & Slag ; beëdiging 1995
Postbus 270 , 6000 AG Weert
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3226641 , fax 024-3605808
vrijaldenhoven@nijmegen.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VRIJDAG B.M.C.M. , geboren apr 1910
NLRM 80
Advocaat en procureur Haarlem 1938
Jurist Gewestelijk Arbeidsbureau Den Bosch 1 mrt 1945
Substituut-griffier Raad voor het Rechtsherstel 1 jul
Waarnemend griffier kantongerecht Den Bosch 26 aug 1948
Substituut-griffier kantongerecht Den Bosch 1 apr 1949
Griffier kantongerecht Nijmegen 23 dec 1954
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 27 aug 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 2 dec 1967
Kantonrechter Venlo 2 jun 1958

VRIJDAG J.A.D.M. , Joep ; Dhr.
Kandidaat-notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Oisterwijk

VRIJDAG J.F.A.M.
Notaris te Goirle , arrondissement Breda
Kantoor Vrijdag & Smeets, Goirle

VRIJDAG J.H. ; Mw.
Ministerie van Algemene Zaken, Directie Toepassing Communicatietechniek, accountmanager

VRIJHOEVEN A.T.M. , geboren mei 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Beroepsofficier Koninklijke Luchtmacht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 27 feb 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 25 apr 1985
Rechter rechtbank Arnhem 11 mei 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 27 mei 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 12 dec 1994
Kantonrechter Arnhem 1 jan 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 1 jan 1995
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting De Berg te Arnhem
Voorzitter Beklagcommissie Penitentiaire Inrichting De Berg te Arnhem
Vice-Voorzitter RK Kerkbestuur Sint Walbergis/Sint Eusebius te Arnhem
Vice-Voorzitter parochievergadering Sint Walbergis/Sint Eusebius te Arnhem
Voorzitter stuurgroep samenwerking Sint Walbergis/Sint Eusebius te Arnhem en Stichting Martinus
parochie
Lid stuurgroep samenwerking bijzonder voortgezet onderwijs
Lid dekenale Vergadering te Arnhem
Lid bestuur Stichting Basilisca concerten te Arnhem
Lid bestuur Stichting Schatkamer en overigen kunstschatten te Arnhem
Lid bestuur Stichting Walburgzalen te Arnhem
Lid begeleidingscommissie Nachtopvang Daklozen te Arnhem
Vice-Voorzitter van de VVE Residence Sabelspoort te Arnhem
Ad hoc docent Militair recht aan meerdere opleidingsinstituten Koninklijke Luchtmacht
Lid bestuur Bewonersplatform Binnenstad Arnhem
Lid bestuur Kring van kantonrechters
Plaatsvervangend Lid ledenraad Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Voorzitter bezwarencommissie Sociaal Plan Gamog te Zutphen
17 feb 1998: controle bijbanen

VRIJHOEVEN H.A.A. ; Mw.
Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
Tel 020 3777177 , fax 020 3777222
evrijhoeven@hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VRIJHOF H.
Advocaat bij Van der Eerden Kantoor ; beëdiging 1989
Heemraadssingel 109 , 3022 CB Rotterdam
Tel 010-4257066 , fax 010-4257453
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Eerden advocaten
[vademecum advocatuur 2004]

VRIJLAND C.W.D. , geboren dec 1916
NLRM 80
Waarnemend griffier rechtbank Haarlem 1 jul 1947
Substituut-griffier rechtbank Haarlem 6 okt 195
Substituut-griffier Hof Amsterdam 25 nov 1959
Griffier kantongerecht Haarlem 2 aug 1960
Griffier Hoge Raad der Nederlanden 12 dec 1977

VRIJLANDT F.H. , geboren jan 1925
NLRM 80 87 88/89 90
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 19 mei 1956
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 20 dec 1956
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. werkzaamh. Openbaar Min. in Ned. Antillen 5 nov
1958 - 1 jul 1963
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. werkzaamh. Openbaar Min. in Suriname 8 aug 1969
Substituut-officier van Justitie arrondissement Zutphen 7 aug 1970
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Zutphen 1 okt 1972
Advocaat-generaal Hof Arnhem 22 mrt 1975
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 jul 1988

VRIJLANDT - VOS H.K.N. ; Mw.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 1995
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075195 , fax 010-4075135
herlinde.vrijlandt.vos@nl.landwellglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]

VRIJLANDT V.R.
Advocaat bij Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1994
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
akd.rotterdam@pi.net
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4072779 , fax 010-4072612
nlvrijll@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 4361 , 3006 Al Rotterdam
Tel 010-2883877 , fax 010-2883885
wrijlandt@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIJMAN E.N.
Advocaat bij Lamsma Veldstra & Lobé ; beëdiging 2001
Postbus 23320 , 3001 KH Rotterdam
Tel 010-4363455 , fax 010-4363691
vrijman@lamsma-veldstra.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRIJMAN N.N. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2000
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
boekel.de.neree@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VRISEKOOP A. , geboren 1946 , Adrienne ; Mw.
Advocaat bij Vrisekoop Majoor v.Spaendonck ; beëdiging 1979
Sophialaan 43 , 1075 EM Amsterdam
Tel 020-6626363 , fax 020-6793821
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat & procureur ; senator ?
Advocaat bij Vrisekoop-Majoor-Van Spaendonck-Salomé-Van Goethem advocaten ; beëdiging 1979
mail@vrisekoopmajoor.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van toezicht op de kansspelen, Lid
Commissaris Landis Group N.V.
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Haarlem e.o..

VROE J. de , geboren 1941
Voorzitter Bestuur St. Preferente Aand. Smit Internationale
Voorzitter Raad van Comm. Bouw Projekt Leizo (B.P.L.) B.V.
Commissaris Koninklijke IBC B.V.
Commissaris B.V. Rederij de Twaalf Provincien.
Mr. J. de Vroe was van 1967 tot 1970werkzaam als accountmanager bij De Nederlandsche Bank van Zuid-Afrika te Johannesburg. In 1971 trad hij in dienst van De Nationale Investeringsbank N.V. (thans NIB Capital Bank N.V.). Hier was hij senior-aceountmanager (1971-197b), onderdirecteur (197b-I985) en adjunct-directeur (1985--1987. In 1987 volgde zijn benoeming tot Lid van de raad van bestuur, gevolgd in 1996 door de benoeming tot plaatsvervangend voorzitter. Deze functie vervulde hij tot 1 juli 2000. Hij was commissaris bij Brabantse Poort Nijmegen B.V., NederlandseKabelexploitatiemaatschappij (CAI-NKM) B.V., Logistiek Park Ossendrecht C.V., Parcom Ventures B.V., Schiphol Area DevelopmentCompany N.V., DNI Inter Asset Bank N.V., Pettelaar Park N.V., Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V., PARNIB Holding N.V., SR-Hypotheken N.V. en NIB Asia Ltd.

VROE L.J. de
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1996
Advocaat bij Stibbe , Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460376 , fax 020-5460735
ssmd@stibbe.nl
bart.devroe@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
bart.devroe@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

VROEGH E.P. ; Mw.
Advocaat bij Vallenduuk advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 2044 , 2002 CA Haarlem
Tel 023-5345170 , fax 023-5345033
info@vallenduuk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Wilk Woltring Roelink Schiller advocaten
Postbus 562 , 2130 AN Hoofddorp
Tel 023-5643227 , fax 023-5643230
vroegh@wwrs.nl
www.wwrs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VROEGINDEWEIJ W.J.
Advocaat bij Hengst advocaten ; beëdiging 1998
Rijnstraat 37 , 2223 EG Katwijk
Tel 071-4081011 , fax 071-4080081
hengst@tref.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Vroegindeweij
Varkevisserstraat 254 , 2225 LL Katwijk
Tel 071-4010470 , fax 071-4010004
info@vroegindeweij-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VROEMEN M.M.H.J. ; Mw.
Advocaat bij Van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1994
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 026-4456842 , fax 026-4424942
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]

VROEMEN M.M.S. , Monique ; Mw.
Unit direkteur Ministerie van Justitie/P1 Dosterhoek
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

VROET A.M.C. de ; Mw.
Advocaat bij Daniëls advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 8 , 7470 AA Goor
Tel 0547-271698 , fax 0547-272498
devroet@daniels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Daniëls Dijkman & Huisman advocaten ; beëdiging 1985
de-vroet@ddh-advocaten.nl
www.ddh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VROLIJK H.E.M. , geboren aug 1946
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 29 jan 1990
NU
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1972 ; Lid maatschap
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
tel 010-2240468 , fax 010-2240062
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
hem.vrolijk@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Bestuurslid van een Stichting Directie Pensioenfonds van een van mijn compagnons en directeur van
eigen praktijk BV, de bijbehorende holdingmaatschappij en pensioen BV
Voorzitter Stichting Boszoom Beheer
Stichting Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening
Voorzitter Stichting 234 gevestigd te Utrecht

VROLIJKS D. ; Mw.
Advocaat bij AriÙns - Witkamp - Schoonderbeek advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 492 , 3800 AL Amersfoort
Tel 033-4637727 , fax 033-4615140
ariensadvocaten@balienet.nl
www.ariensadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VROMANS M.J.M.
Advocaat bij Vergels advocaten ; beëdiging 1978
Ninoofsesteenweg 643 , B-1070 Brussel België
vergels@club.innet.be
Advocaat bij De Keersmaeker Vromans
Wetstraat 67 , 1040 Brussel , België
Tel 0032-22350300 , fax 0032-22350303
mvromans@dkv-law.be
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VROOM E.A.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1995
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VROOM E.E.U.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1996
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
350 Park Avenue 28th Floor , New York N.Y.10022 . USA
Tel 001-2129724000 , fax 001-2129724929
egbert.vroom@stibbeus.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460292 , fax 020-5460715
egbert.vroom@stibbe.com

VROOM H.B. , geboren jul 1925
NLRM 80
Juridisch Medewerker belastingconsulenten bureau te Amsterdam okt 1954
Waarnemend notaris te Groningen apr 1956
(2e) Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Groningen 8 mrt 1956
Substituut-griffier Hof Leeuwarden 2 apr 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 27 mei 1960
Rechter rechtbank Maastricht 12 sep 1961 - 13 januari 1967
Vice-president rechtbank Leeuwarden 3 jan 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Beetsterzwaag 13 jun 1968
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 5 nov 1968
Plaatsvervanger Lid Raad van Beroep ex.Wet Registeraccountants 1 apr 1973
Vice-president Raad van Beroep ex.Wet Registeraccountants 5 jan 1977

VROOM J.C. de
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 4 mei 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 13 sep 197

VROOM J.M.L. , Hans ; Dhr
Jurist The Noro Group of Companies
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Bilthoven

VROOM P.G. , geboren nov 1951
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Juridisch beleidsmedewerker provinciale griffie Noord- Holland
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 2 dec 1987
Rechter rechtbank Amsterdam 19 dec 1989
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1992
Kantonrechter Groningen 20 april 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 2 november 1999
Kantonrechter Alkmaar 1 december 1999
NU
Rechter op de Antillen

VROOM V.R.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2001
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
vincent.vroom@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

VROOM W.A. de
Advocaat bij advocatenkantoor De Vroom ; beëdiging 1998
Mayweg 14 , 5211 AA Den Bosch
Tel 073-6139030 , fax 073-6129640
devroom.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
devroom@devroomadvocaten.nl
www.devroomadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VROOME A.W.
Notaris te Hulst , arrondissement Middelburg
Postbus 85 , 4560 AB Hulst

VROOME J. de , geboren mrt 1960
NLRM 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 13 jun 1994
Rechter rechtbank Groningen 1 apr 1996
NU
Groningen rechter
TEVENS
Advocaat te Groningen ; kantoor Dorhout c.s. advocaten ; beëdiging 1988 ; waarschijnlijk beëindigd
Bijbanenregister: Advocaat bij Dorhout CS is doorgestreept in jul 1997
Verder geen bijbanen vermeld

VROOMEN J.M. , Hans ; Dhr. Drs.
Sr.adv. deloitte & Touche
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Bodegraven

VROON A.C. , Adrianus Cornelis (Kees) , geboren 11 september 1913 te Den Haag ; Dhr.
Oud-ambassadeur
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
INFO
Overleden 7 oktober 2002 [Telegraaf 8 oktober 2002]

VROONHOVEN T.V. van
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1997
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl

VROUWENVELDER E.M. ; Mw.
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 25-04-2000
NU Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS [september 2004]
Redacteur BTW-Brief (uitgave van Kluwer) en BTW-Nieuws (uitgave Kluwer).

VRUGT L. van de ; Mw.
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
liane.van.de.vrugt@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 4361 , 3006 Al Rotterdam
Tel 010-8801088 , fax 010-8801821
lvandevrugt@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VRUGT M. van de ; Dr. UHD
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Rechtstheorie / Encyclopedie
Rechtsgeschiedenis
m.vandevrugt@law.uu.nl

VRUWlNK Zie EIJSSEN - VRUWINK LL.M. E.J.G. , geboren feb 1967 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 apr 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 13 mei 1996
Rechter Rechtbank Breda van 01-04-2000
NU Breda Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda ; kantoor Janse Gerritse Mannaerts ; beëdiging 1997
Postbus 2269 , 4800 CG Breda
Niet vermeld in Vademecum Advocatuur 2003]
TEVENS
Geen bijbanen
09 jun 1997
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Stichting Vreedefonds van 01-11-1998
Bestuurslid Stichting Vreedefonds ten algemene nutte van 01-11-1998 tot 01-11-2001
Wellicht niet meer advocaat, maar sinds wanneer niet meer? Www.rechtspraak.nl geeft geen uitsluitsel.

VUCHT J. van
Advocaat bij Anema & Greve ; beëdiging 1993
Postbus 23499 , 3001 KL Rotterdam

VUCHT J.C.J. van , geboren okt 1931
NLRM 80 87 88/89 90
Adjunct-inspecteur mei 1956
Inspecteur 's Rijksbelastingen, werkzaam Ministerie van Financiën mei 1959
Substituut-griffier Hof Arnhem 9 apr 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 jun 1965
Rechter rechtbank Arnhem 21 sep 1966
Raadsheer Hof Arnhem 29 apr 1970
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 12 okt 1976

VUERHARD J.A.H.M.
Vinkendaal 93 , 2914 EM Nieuwerkerk a/d IJssel
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

VUGHT A.L.T. van ; Mw.
Advocaat bij Van Mens & Wisselink ; beëdiging 1996
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
Tel 030-2547947 , fax 030-2522552
vanvught@vanmens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
vanvught@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VUGHT E. van ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2002
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
ejvanvught@dbbw.nl
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

VUGT Zie de MOOR - Van VUGT A.J.C. van , geboren mrt 1959 ; Mw.

VUGT B.I. van ; Mw.
Advocaat bij Haans.Beijsens advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 69 , 4700 AB Roosendaal
Tel 0165-592000 , fax 0165-592050
vugt@haansbeiisens.nl
www.haansbei
sens.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VUGT J.W.M. van ; Mw.
Advocaat bij Abeln c.s. ; beëdiging 1995
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
abeln@pi.net

VUGT - Van MOORSEL L.G.M. van ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Van Erp ; beëdiging 1990
Advocaat bij Van Schaijk & Van Vugt advocaten
Postbus 582 , 5460 AN Veghel
Tel 0413-350901 , fax 0413-343932
vanschaijk.vanvugt@biscon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

VUGT M.A.P. van
Advocaat bij Van Vugt ; beëdiging 1999
Postbus 11 , 4100 AA Culemborg
Tel 0345-532885 , fax 0345-532886
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Van Vugt ; beëdiging 1988 en 1999
advocaatvanvugt@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VUGT P.H.G. van
Advocaat bij Berger & Van Vugt ; beëdiging 1978
Postbus 347 , 5900 AH Venlo
Postbus 39 , 5900 AA Venlo
Tel 077-3511042 , fax 077-3514799
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lina advocaten
info@lina-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VUGT P.H.P. van
Advocaat bij Andel Weening Van Rooijen & Van Vugt ; beëdiging 1990
Postbus 2675 , 3000 CR Rotterdam
Advocaat bij Mr. advocaten en Procureurs B.V.
Postbus 105 , 5140 AC Waalwijk
Tel 0416-335516 , fax 0416-330673
[vademecum advocatuur 2001]
www.mradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VUGT T.J. van
Advocaat bij Blenheim ; beëdiging 2003
Postbus 10302 , 1001 EH Amsterdam
Tel 020-5210100 , fax 020-5210101
thomasvanvugt@blenheim.nl wwwblenheim.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VUGT W. van
Advocaat bij Vorstman advocaten ; beëdiging 1958
Van Eeghenstraat 68 , 1071 GK Amsterdam
Tel 020-6762121 , fax 020-6640664
[vademecum advocatuur 2001]

VUGTS J.L.L.
Notaris te Heusden , arrondissement den Bosch
Kantoor Merkx & Vugts ; Heusden

VUKOVIC M. ; Mw.
Advocaat bij Moree Gelderblom ; beëdiging 2001
Postbus 25006 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-4776777 , fax 010-4253170
mvukovic@mglaw.nl
www.mglaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VULLIK A.J.L. , Twan ; Dhr.
Rayon Dir. ABN AMRO
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Etten-Leur

VULLINGS J.M.H. ; Mw.
Advocaat bij Van der Sijs De Vlieger & Holsbrink ; beëdiging 1993
Postbus 126 , 7500 AC Enschede
vullings@advocatensvh.nl
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2379614 , fax 040-2446284
j.vullings@hollanlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2626590 , fax 040-2626421
nivulli2@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VULPEN C.H.A. van , geboren 19-11-1926
INFO
Woonplaats Reeuwijk
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

VULPEN J.P. van
Advocaat bij Jansweg 48 , 2011 KN Haarlem ; beëdiging 1973
Tel 023-5320088 , fax 023-5327322
[vademecum advocatuur 2001]
jp.vulpen@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VULPEN - GROOTJANS N.J. van , geboren apr 1953 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Adjunct-chefjurist Raad van State
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 5 aug 1989
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 9 jul 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 1 jun 1992
Rechter rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Raadsheer centrale raad van beroep Utrecht 3 juli 1998
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter

VUURDEN M.M. van ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1999
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Oude Delft 164 , 2611 HG Delft
Tel 015-2145833 , fax 015-2127692
vanvuurden@oudedelftmediation.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VUURE A. van , geboren sep 1912
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Den Haag
Werkzaam Handelsvereniging 'Amsterdam ' 1937
Werkzaam Koninklijke Academie van Wetenschappen 1938
Werkzaam Centraal Instituut voor Industrialisatie 1939
Toegevoegd inspecteur Prijsbeheersing te Den Haag 194
Tuchtrechter van de Prijzen Den Haag 1945 tot mei 195
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 4 jul 1950
Kantonrechter Den Haag 4 jun 1955

VUURE R.M. van , geboren aug 1964 , Ronald
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Groningen 1 apr 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 april 1998
NU
Zwolle parket Officier van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen
22 dep 1997
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Zwolle

VUUREN M.A.C. van
Advocaat bij Vos c.s. ; beëdiging 1994
Tesselschadestraat 5 , 1054 ET Amsterdam
Advocaat bij Vos Lietaert Peerbolte advocaten
Postbus 75111 , 1070 AC Amsterdam
Tel 020-3059888 , fax 020-3059889
m.a.c.vanvuuren@vlpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
vanvuuren@vlpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VUUREN N.A. van ; Mw.
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 2003
Postbus 156 , 2990 AD Barendrecht
Tel 0180-642000 , fax 0180.642001
b@borsboomhamm.nl
www.borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2004]

VUURENS - MULDER M.T.H. , Marion ; Mw.
Advocaat en procureur bij Vuurens & Le Clercq ; beëdiging 1980
Postbus 3108 , 2601 DC Delft
Tel 015-2152929 , fax 015-2146599
vuurens@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
vuurens@vuurensleclercq.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Delft.

VUYK M.F. , Francien ; Mw.
Coördinator/Doc. Recht P.B.N.A. te Arnhem
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Utrecht
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

VUYK S.A.D.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1990
Postbus 623 , 7400 AP Deventer

VUYLSTEKE M.J.M.W. , Mickey ; Dhr.
Belastingadviseur
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Rheden

  Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
  Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren

  Terug naar het begin