Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen 'U' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2004
Letter U


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 

   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot NU toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


  Afkortingen:

  1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
  2. RM = Rechterlijke Macht
  3. OM = Openbaar Ministerie
  4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
  5. SAL = StaatsAlmanak
  6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
  7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
  8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
  9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
  10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
  12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
  13. UHD = Universitair Hoofd Docent
  14. b.d. = buiten dienst
  15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
  16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers


U-A-SAI
J.C. , geboren mrt 1962 M

NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 apr 1987
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 apr 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 13 januari 2000
Rechter Rechtbank Den Haag van 15-03-2001
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

UBAGHS
I.Th.L. ; Mw.

Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 9 , 2501 CA Den Haag
Tel 070-3603151 , fax 070-3603422
Advocaat bij President Kennedylaan 19 , 2517 JK Den Haag ; beëdiging 1989 en 2001
Tel , fax [vademecum advocatuur 2004]

UBBENS
M.J. , Meerten ; Dhr.

Advocaat bij Trip c.s. advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997999 , fax 050-5997977 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen
m.ubbens@triplaw.nl
www.triplaw.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Groningen

UBBINK - OKKINGA
B. ; Mw.

Rechten 1946
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland

UBBINK
H.G. , geboren nov 1921

NLRM 80 87 88/89 90 91
Werkzaam Ministerie van Justitie , afdeling Wetgeving 1947
Advocaat en Procureur te Den Haag, Breda en Rotterdam 1951
Raadsheer Hof Leeuwarden 31 okt 1974
Vice-president Hof Leeuwarden 9 mrt 1981

UBBINK
M.D. ; Mw.

Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1994
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Advocaat bij Cohen De Jong van Lier Huiskes
Postbus 258 , 7500 AG Enschede
Tel 053-4800648 , fax 053-4800658
ubbink@cdjvl.nl [vademecum advocatuur 2001] [vademecum advocatuur 2004]

UBINK
A.M.

Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1997
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3520919
aubink@houthoff.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1997
Postbus 60 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
a.m.ubink@nysingh.nl
www.nysingh.nl [vademecum advocatuur 2004]

UCHELEN
H.L. van

Advocaat bij Adastraat 22 , 7607 HB Almelo ; beëdiging 1977

UCHELEN
J.J. van , geboren jun 1937

NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Alkmaar ; Raio 1 jul
1964
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 1 nov 1964
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Haarlem 1 nov 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 2 dec 1968
Als stagiaire werkzaam in bankbedrijf 2 dec 1968
Griffier raad van beroep ambtenarengerechtRotterdam 23 december 1959
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 15 jan 1971
Plaatsvervangend Voorzitter raad van beroep ambtenarengerecht Den Haag 15 januari 1971
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 14 mei 1971
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 18 feb 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 18 apr 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 23 apr 1976
Voorzitter Raad van Beroep Zwolle 23 jun 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 3 okt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 18 jan 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 1 aug 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 29 jun 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Vice-President rechtbank Zwolle 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Zwolle 1 apr 1994
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger ACTIEF
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Kantongerecht Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle Coördinerend Vice-President ; actief 97
TEVENS
Voorzitter Medisch tuchtcollege te Zwolle
Voorzitter van de commissie van de gebiedsaanwijzing in de Provincie Overijssel, plaatsvervangend
Voorzitter in de provincie Flevoland
Lid van de Commissie-Ten Veld (medische Commissie)
Voorzitter commissie maatstaf werklastmeting sector bestuursrecht rechtbanken
Lid klankbordgroep herziening RO
Lid BIG raad: adviescollege voor de staatssecretaris van WVC voor invoering van de wet BIG
Lid van de begeleidingscommissie S-Opleidingen van de SSR
okt 1997
In Den Haag geen opgave van bijbanen gevonden

UCHELEN
P.J. van

Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
uchelen@trenite.com [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
pieter.vanuchelen@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com [vademecum advocatuur 2004]

UCHELEN
W.J.N. van ; Mw.

Advocaat bij BP Nederland Energie B.V. ; beëdiging 1990 en 2002
Postbus 11550 , 2502 AN Den Haag
Tel 070-3337570 , fax 070-3337898
vanuchwj@bp.com [vademecum advocatuur 2004]

UDEN
A.L.M. van

Advocaat bij Van Uden advocaten ; beëdiging 1975
Kapoenstraat 26 , 6211 KW Maastricht
Advocaat bij Brouwers Stikkelbroeck advocaten
Postbus 121 , 6230 AC Meerssen
Tel 043-3640094 , fax 043-3640690 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stikkelbroeck Van Uden advocaten
info@bsadvoc.nl [vademecum advocatuur 2004]

UDEN
T. van

Advocaat bij Blauw Tekstra Uding advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 75840
Advocaat bij Langelaar Van Uden advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 1585 , 1000 BN Amsterdam
Tel 020-4630101 , fax 020-4630202
langelaar.vanuden@inter.nl.net [vademecum advocatuur 2001] [vademecum advocatuur 2004]

UDING
J.D.

Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
juding@houthoff.nl
Advocaat bij Blauw Tekstra Uding advocaten
Postbus 75840 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-4081680 , fax 020-6179362
uding@legaleye.nl [vademecum advocatuur 2001]
uding@legalscope.nl
www.legalscope.nl [vademecum advocatuur 2004]

UDINK
M.C. , geboren 1958

Advocaat bij Udink, Gribling & De Jong Adv. en Bel.adv. ; beëdiging 1987. Partner
Alexanderstraat 2 , 2514 JL Den Haag
Tel 070-3110711 , fax 070-3110722
mcudink@ujglaw.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Udink & De jong
mcudink@ujlaw.nl
www.ujlaw.nl [vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [sep 2000]
Commissaris Stern Groep N.V.
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

UDO Zie DRAIJER - UDO
A.A.P. , geboren nov 1943 ; Drs. Mw.


UDO
F.W. , geboren mrt 1944

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 19 apr 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 16 jan 1995
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Heerlen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht ; kantoor Adelmeijer Hoyng advocaten ; beëdiging 1976
Advocaat bij Adelmeijer Hoyng advocaten
Postbus 301 , 6200 AH Maastricht
Tel 043-3506200 , fax 043-3262244
maastricht@aha.netlaw.nl
www.adelmeijerhoyng.nl [vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen bijbanen

UDO DE HAES
J.J. , geboren aug 1948

NLRM 80 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Juridisch adviseur bij Moret, Ernst & Young
Raio rechtbank Utrecht 1 nov 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 1 sep 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 sep 1981
Rechter rechtbank Alkmaar 1 okt 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 2 apr 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 2 apr 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 30 aug 1993
Vice-President rechtbank Alkmaar 8 nov 1993
Coördinerend vice-president rechtbank Alkmaar 24 feb 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 20 april 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 20 april 1998
Vice-President rechtbank Alkmaar 1 juli 2000
NU
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar coördinerend Vice-President
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger

UDO DE HAES
M.M.

Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2003
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4065067 , fax 010-4065001
nludodel@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl [vademecum advocatuur 2004]

UFFELEN
P. van , geboren feb 1948

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 nov 1984
Rechter rechtbank Utrecht 19 apr 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 29 jun 1990
Kantonrechter Den Bosch 23 jul 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 15 mrt 1994
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Den Bosch kantonrechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid commissie BB gemeente Doorn
20 mrt 1997

UGUR
U. ; Mw.

Advocaat bij Kolkman advocaten voor Ondernemers B.V. ; beëdiging 1999
Postbus 888 , 7640 AW Wierden
Tel 0546-588892 , fax 0546-576900
info@kolkman.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 217 , 7600 AE Almelo ; beëdiging 1992 en 1999
Tel 0546-645566 , fax 0546-645556 [vademecum advocatuur 2004]

UHLENBECK - LAGERWEY
H. , geboren nov 1939 ; Mw.

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag , II.commies A 16 aug 1976
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 25 aug 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 21 sep 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21 sep 1981
Rechter rechtbank Rotterdam 30 jun 1983
Raadsheer Hof Den Haag 12 sep 1988
Vice-President Hof Den Haag 19 mei 1995
Coördinerend vice-president van het Gerechtshof te Den Haag
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-12-2000
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid commissie BB-schriften gemeente Rijnwoude
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht [info okt 2000]
TEVENS ovember 2000[
Lid-Voorzitter commissie beroep- en bezwaarschriften gemeente Rijnwoude
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht
TEVENS [maart 2003]
Lid commissie aantrekken leden rechterlijke macht sinds 09-12-1999
Plaatsvervangend Voorzitter Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg sinds 01-01-2001
Voorzitter commissie bezwaar- en beroepsschriften Gemeente Rijnwoude 01-05-1994 tot 03-04-2002
TEVENS [juni 2003]
Lid Commissie aantrekken leden rechterlijke macht te Den Haag van 09-12-1999
Plaatsvervangend Voorzitter Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag van 01-01-2001
Voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften Gemeente Rijnwoude van 01-05-1994 tot 30-04-2002

UHLENBROEK
H. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1980
WTC(B) , Schiphol Boulevard 155 , 1118 BG Schiphol
Postbus 2508 , 1040 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
hester.uhlenbroek@bdn.nl [vademecum advocatuur 2001]

UHLENBECK
W.J. , Willem Jan , geboren 24 juli 1908 te Den Haag ; Dhr.

Oud-Inspecteur Vervoer Staatsspoorwegen Nederlands Indië
Oud-Districtsinspecteur Vervoer Nederlandse Spoorwegen
Lid van verdienste Voetbalvereniging HBS sinds 27 juni 1936
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
INFO
Overleden 19 september 2003 te Voorhout

UHLENBROEK
H. ; Mw.

Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1980
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
hester.uhlenbroek@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl [vademecum advocatuur 2004]

UIJEN
M.

Advocaat bij Höcker, Rueb & Doeleman ; beëdiging 1995
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6713710
uijen@hrd.nl [vademecum advocatuur 2001]
www.hrd.nl [vademecum advocatuur 2004]

UIJT DE BOOGAARDT
E. ; Mw.

Advocaat bij Lenards & Ter Haar ; beëdiging 2003
Postbus 26 , 8320 AA Urk
Tel 0527-684501 , fax 0527-685505
lenards.terhaar@freeler.nl [vademecum advocatuur 2004]

UILHOORN
W.T.M.

Advocaat bij Hulkenberg Van der Veen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
uilhoorn@hulklaw.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ten Holter advocaten
Postbus 476 , 3300 AL Dordrecht
Tel 078-6137177 , fax 078-6130171
uilhoorn@tenholter.nl [vademecum advocatuur 2004]

UIPKES
M.G.P. ; Mw.

Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2002
Postbus 3267 , 3502 GG Utrecht
Tel 030-2995635 , fax 030-2995507
muipkes@akd.nl
www.akd.nl [vademecum advocatuur 2004]

UITBEIJERSE
J. , geboren sep 1960 ; Mw.

NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 6 aug 1996

UITDEHAAG
C.W.H.M. , Corné ; Dhr.

Advocaat bij Van Gastel & Rosens ; beëdiging 1990
Advocaat bij Tilman Rosens van der Corput advocaten
Postbus 153 , 5500 AD Veldhoven
Tel 040-2944500 , fax 040-2543535 [vademecum advocatuur 2001]
advocaten@tilman.nl [vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Veldhoven

UITERT
A.M.J. van ; Mw.

Advocaat bij Van Dijk c.s. Advocatuur ; beëdiging 1993
Postbus 154 , 5170 AD Kaatsheuvel
Tel 0416-278185 , fax 0410-279115
info@vandijkadvocatuur.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Van Uitert
Hoofdstraat 72 , 5171 DE Kaatsheuvel
Tel 0416-283292 , fax 0416-563289
info@advocatenkantoorvanuitert.nl [vademecum advocatuur 2004]

UITERWAAL
W.C. , geboren jul 1918 M

NLRM 71 80
Jurist Bedrijfscontrole C.C.D. 27 sep 1943
Adjunct-secretaris tribunaal Breda en Utrecht 3 dec 1945 tot 1 mei 1947
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 21 feb 1947
Ambtenaar Openbaar Ministerie Roermond 1 nov 1947
Waarnemend substituut-officier van Justitie rechtbank Roermond 13 nov 1952
Substituut-officier van Justitie arrondissement Roermond 18 dec 1956
Officier van Justitie arrondissement Roermond 8 dec 1967
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Roermond 1 okt 1972
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 23 feb 1979

UITTENBOGAARD Zie ook ZALTBOMMEL - UITTENBOGAARD
G.M.A. , geboren jan 1957 ; Mw.

NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 nov 1991
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 6 aug 1992
Rechter rechtbank Den Haag 6 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan den Rijn 20 februari 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 20 februari 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 20 februari 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden .20 februari 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan den Rijn 5 maart 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 5 maart 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 5 maart 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 5 maart 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 5 maart 1999
Vice-president Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

UITTENBOGAART - ter HAAR
M.E. ; Mw.

Rechten 1976
Jurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem

UITTENHOUT
J.M. ; Mw.

Advocaat bij Koers & Kruyswijk ; beëdiging 1996
Prinsengracht 677 , 1017 JT Amsterdam
Tel 020-6253527 , fax 020-6234828 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1986 en 1996
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
uittenhout@wieringa.nl
www.wieringa.nl [vademecum advocatuur 2004]

UITTIEN
H.

Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1995
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
huittien@dbbw.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789573 , fax 020-6789589
uittien@van-doorne.com
www.van-doorne.com [vademecum advocatuur 2004]

ULDEN - TJERKSTRA
J. van , geboren jun 1948 ; Mw.

NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10 jan 1995
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger

ULLINGS
J.W.M.

Secretaris gemeente Heythuysen [info SAL 2000]

ULMER
C.C. ; Mw.

Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2003
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
carolijn.ulmer@allenovery.com
www.allenovery.com [vademecum advocatuur 2004]

ULRICI
M.M. ; Mw.

Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1994
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827 [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
michaela.ulrici@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com [vademecum advocatuur 2004]

ULRICI
M.V. , geboren feb 1960 ; Mw.

NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10 nov 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 25 jan 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 25 jan 1996
Kantonrechter Amsterdam 27 maart 2400
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Hilversum kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1985
TEVENS
Amsterdam: geen opgave van bijbanen

ULRICI
N. ; Mw.

Projectbegeleider
Ministerie van Justitie te Den Haag
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995

UMMELEN
G.E.R.

Advocaat bij Bedaux advocaten ; beëdiging 1995
Valkenburgerweg 54 , 6419 AV Heerlen
Advocaat bij Pfeil & Heuts advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 865 , 6200 AW Maastricht
Tel 043-3506100 , fax 043-3506109 [vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1995 en 1999
mr.r.ummelen@pfeil-heuts.nl [vademecum advocatuur 2004]
NB
Twee keer beëdigd : in 1995 en in 1999

UMMELS
G.L.M.

Rechtsk. Advies- en Incassobureau v/h E. Beekman
Regentesselaan 4 7316 AC Apeldoorn
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

UMMELS
L.M.J. , geboren feb 1951 M

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 16 mei 1977
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 24 feb 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 22 mrt 1984
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 10 dec 1997
NU
Maastricht parket
TEVENS
Voorzitter vereniging De Vriendenkring
03 feb 1998

UMMELS
M.W. , geboren ca. 1949 , Jo

Werkte voor bureau Transitium
Overleden RC 13 feb 2001]

UMMELS
W.H.M.

Advocaat bij Mrs Van Hommerich en Ummels ; beëdiging 1981
Mathenesserlaan 357B , 3023 GC Rotterdam
Tel 010-4770155 , fax 010-4767925 [vademecum advocatuur 2001] [vademecum advocatuur 2004]

UNEKEN
L.R.G.

Advocaat bij Uneken advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 349 , 8000 AH Zwolle
info@uneken.nl
Tel 038-4225288 , fax 038-4225247
info@funeken.nl [vademecum advocatuur 2001]
uneken@uneken.nl
www.uneken.nl [vademecum advocatuur 2004]

UNEN
E.P. van , geboren feb 1959

NLRM 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 20 feb 1959
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 18 januari 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 18 januari 1999
Kantonrechter Utrecht 1 september 1999
NU
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Amsterdam ; kantoor Kuiperman van de Wiel & Co ; beëdiging 1992
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Vrije School Michael te Bussum
Docent beroepsopleiding advocatuur Ned. Orde van advocaten te Den Haag
Redacteur Nieuwsbrief Huurrecht Euroform Uitgeverij BV Eindhoven
Docent RU Leiden en Universiteit Amsterdam

UNEN
J.M. van , geboren aug 1920

NLRM 80 87 88/89
Waarnemend griffier Raad van Beroep Amsterdam 1945
Advocaat en procureur te Leiden 1946
Werkzaam Koninklijke Luchtvaart Maatschappij 1946
Werkzaam Ministerie van Binnenlandse Zaken 1962
Werkzaam Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 1 jan 1973
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Groningen 1 sep 1974
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 21 apr 197
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 22 nov 1982

UNGER
E. ; Mw.

Advocaat bij Unger & Terwee ; beëdiging 1986
Roemer Visscherstraat 39 , 1054 EW Amsterdam
Tel 020-6835780 , fax 020-6891098
unger@ungerterwee.nl [vademecum advocatuur 2001]
www.ungerterwee.nl [vademecum advocatuur 2004]

UNGER
H.W. , geboren jul 1938

NLRM 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1957 rechten , Corpslid
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 sep 1994
Rechter rechtbank Den Haag 1 sep 1995
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Commissaris BCE Telecom Intern Holdings BV. te Amsterdam benevens haar drie dochters
BCE Telecom International Finance BV
BCETI Telecom International BV
BCETI Cellular International BV
Commissaris Teledienst Publications International BV
Directeur/Commissaris Befco Investments SA te Luxemburg en financiële Holding
Penningmeester Stichting Rosa Spierhuis te Laren NH
Penningmeester Stichting Muziek Theater Bussum
Secretaris en P Theaterwerkplaats Bussum
dec 96

UNIKEN VENEMA
C.A.E. ; Prof.

NLRM 80 87
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 10 mei 1972

UNIKEN VENEMA
H.A.

INFO
Woonplaats Utrecht
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

UNIKEN VENEMA
H.A.E. , geboren jul 1957

NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Den Haag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 aug 1990
Rechter rechtbank Utrecht 1 sep 1995
Coördinerend vice-president rechtbank Utrecht 27 aug 1997
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1983
Waarschijnlijk advocaat af en full-time rechter sinds 1995.
TEVENS
Den Haag rechtbank: geen opgave van bijbanen

UNLANDT
A.F.M. ; Mw.

Advocaat bij Caron 82 Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1993
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949 [vademecum advocatuur 2001]

UNNIK
G.J.A. van , geboren okt 1943

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven 1 jan 1967
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Haarlem 1 dec 1973
Gerechtssecretaris Raad van Beroep Haarlem 1 apr 1974
Gerechtssecretaris Raad van Beroep Den Bosch 1 sep 1976
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 16 mrt 1977
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 8 sep 1977
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 31 mei 1979
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 11 aug 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 25 nov 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 21 jan 1983
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 27 mei 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 25 nov 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 2 dec 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 18 mei 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
Vice-President rechtbank Alkmaar 8 jul 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Alkmaar 3 feb 1995
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen10 november 1999
NU
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar coördinerend Vice-President

UNVAL
F.

Advocaat bij Bureau Rechtshulp Almelo ; beëdiging 2003
Boompjes 24
7607 HG Almelo
Tel 0546-535676 , fax 0546-535689
f.unval@enschede.bureaurechtshulp.nl [vademecum advocatuur 2004]

UPPELSCHOTEN
T.J. , geboren jul 1962

NLRM 91 92
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hoge Raad der Nederlanden 20 nov 1990

UPPERMAN - JANSEN
M.F. ; Mw.

Advocaat bij Holla & Van Dooren ; beëdiging 1991
Postbus 304 , 5600 AH Eindhoven

URBAN
R.A. ; Mw.

Advocaat bij Stoel c.s. advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 5079 , 1380 GB Weesp
Tel 0294-432567 , fax 0294-432545
mail@stoel-advocaten.nl
www.stoel-advocaten.nl [vademecum advocatuur 2004]

URBANUS
G.L.M. , geboren sep 1959

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 4 sep 1990
Rechter rechtbank Den Haag 16 okt 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
NU
Den Haag rechter
TEVENS
Voorzitter Stichting Voorlichtingsproject Delinquentie en Samenleving regio Zuid-Holland Noord
Lid Commissie van Toezicht gevangenis De Singel te Amsterdam
dec 96

URBANUS
J.H.M.

Advocaat bij Beks & Beks ; beëdiging 1980
Postbus 2383 , 1200 CJ Hilversum
Tel 035-6219941 , fax 035-6216058
info@beks.nl [vademecum advocatuur 2001]

URCUN
S.

Advocaat bij Catsman & Weijer c.s. ; beëdiging 1997
Hollandsch Diep 69 , 2904 EP Capelle a/d IJssel
Tel 010-4513985 , fax 010-4582665 [vademecum advocatuur 2001]
Heemraadsingel 285 , 3023 BG Rotterdam
Tel 010-4513985 , fax 010-4778629 [vademecum advocatuur 2004]

URIOT
C. , geboren mei 1955 ; Mw.

NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtssecretaris rechtbank Amsterdam
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 feb 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 feb 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 19 mei 1995
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen

URLINGS
A.B.J.M.

Notaris te Roermond , arrondissement Roermond
Kantoor Hecke, Van , Houben & Urlings ; Roermond

URLINGS
J.A.D.M.

Notaris te Uden , arrondissement den Bosch
Kantoor Notariskantoor Uden ; Uden

URLINGS
J.L.M. , geboren jan 1935

NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Adjunct- Inspecteur 's Rijksbelastingen mrt 1960
Inspecteur 's-Rijksbelastingen feb 1963
Substituut-griffier Hof Den Bosch 19 mrt 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 feb 1967
Rechter rechtbank Den Bosch 27 feb 1968
Raadsheer Hof Den Bosch 28 mei 1974
Vice-President Hof Den Bosch 22 aug 1979
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 22 feb 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 28 juni 1997
NU
Den Haag Hoge Raad, Fiscale Kamer, Raadsheer in buitengewone dienst
Hoge Raad der Nederlanden Raadsheer in buitengewone dienst - Fiscale Kamer (info sep 2000)
TEVENS
1.Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Instituut van Automobiel- en Verkeersongevallendeskundigen (1976)
2.Medewerker van de Nederlandse Jurisprudentie (1974)
3.Rechter-plaatsvervanger in het Benelux-GerechtsHof (1989)
4.Voorzitter van de klachtencommissie Politieregio Brabant-Noord (1995)
Lid van de Rotary

URLINGS
W.P.M.

Burgemeester CDA gemeente Hoogeveen [info SAL 2000]

URLUS
H.E.

Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 17207 , 2502 CE Den Haag
Advocaat bij Van Oosten Urlus Ydema advocaten
Postbus 85852 , 2508 CN Den Haag
Tel 070-3652300 , fax 070-3617815
urlus@corporatelaw.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Greenberg Traurig LLP
Postbus 75306 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3017300 , fax 020-3017350
urlush@eu.gtlaw.com
www.gtlaw.com [vademecum advocatuur 2004]

URSONE - VERHEUL
H.J. ; Mw.

Rechten 1963
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

UTENHOVE
C.H.J. van ; Dhr. Baron

NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 13 jun 1951

UTENHOVE
L.Ph.J. van ; Dhr. Baron

Advocaat bij Petten, Tideman & Sassen ; beëdiging 1977
Postbus 80504 , 2508 GM Den Haag
Tel 070-3504055 , fax 070-3506187
utenhove.w@pettenadv.nl [vademecum advocatuur 2001]
www.pettenadv.nl [vademecum advocatuur 2004]

UTERMARK
H.P. , Hugo Philip (Huug) , geboren 27 januari 1937 te Soerabaja ; Dhr.

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1956 rechten , Corpslid
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 18 jul 1973
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 24 jul 1986
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger. Misschien overleden
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1963
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285444 , fax 070-3245979
hputermark@dbbw.nl [vademecum advocatuur 2001]
Niet meer te vinden in Vademecum Advocatuur 2002 en 2003
TEVENS
Lid Commissie Disciplinaire Rechtspraak commissie van de Ned. Orde van advocaten die alle
tuchtrechtelijke uitspraken van de Raden van Discipline en het Hof van Discipline
selecteert voor publicatie en daartoe gereed maakt
Voorzitter scheidsgerecht vestigingsbeleid Landelijke Huisartsenvereniging te Utrecht
Adviseur Stichting Concours Hippique te Den Haag
Lid van de Rotary
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Adviseur van het LUMC, Leids Universitair Medisch Centrum
INFO
Overleden 17 februari 2001 te Den Haag [Telegraaf 21 februari 2001]
@OPM
Als hij inderdaad overleden is d.d. 17 februari 2001, waarom komt hij dan nog voor bij Hof Den Haag op www.rechtspraak.nl in juli 2003 ! Schande.

UTERMARK - BROUWER
C.J.A. ; Mw.
Rechten 1951
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

UTJENS
M.B.W. ; Mw.

Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1997
Postbus 66 , 7140 AB Groenlo

UTRILLAS ZECHNER
L.A.

Advocaat bij Vreeken c.s. ; beëdiging 2000
Postbus 4048 , 1620 HA Hoorn
Tel 0229-270170 , fax 0229-238559
vreeken@-balienet.nl [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kuit Utrillas Vreeken advocaten & procureurs
vreeken@balienet.nl [vademecum advocatuur 2004]

UUM
M.A.M. van ; Mw.

Advocaat bij Paulussen advocaten ; beëdiging 1990
Advocaat bij Paulussen c.s.
Postbus 131 , 6200 AC Maastricht
Tel 043-3216640 , fax 043-3254301
muum@paulussen.nl [vademecum advocatuur 2001]

UYLDERT
E.D.

Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 1976
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com [vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Warendorf
Postbus 75914 , 1070 AX Amsterdam
Tel 020-7988200 , fax 020-7988201
uyldert@warendorf.nl
www.warendorf.nl [vademecum advocatuur 2003] [vademecum advocatuur 2004]

UYLENBERG
J.C. , Jan Carel ; Dhr.

Customer Service manager
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Zutphen

UYLENBURG
R.

Centrum voor Milieurecht
http://www.jur.uva.nl
Directie / Management , algemeen coördinator

  Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
  Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren

  Terug naar het begin