Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen 'T' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2004
letter T


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 

   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot NU toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


Afkortingen:

 1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
 2. RM = Rechterlijke Macht
 3. OM = Openbaar Ministerie
 4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
 5. SAL = StaatsAlmanak
 6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
 9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
 11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
 12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
 13. UHD = Universitair Hoofd Docent
 14. b.d. = buiten dienst
 15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
 16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers


TABAKSBLAT M. , geboren 1937 , Morris ; Dhr.
Aangekomen in Leiden 1957 rechten , Corpslid
Voorzitter en CEO Raad van Bestuur van Unilever tot 2000
Unilever , Postbus 760 , 3000 DK Rotterdam , 010-2174354 , 010-2174379 (fax)
Tot 2001 Vice-Voorzitter van de Raad van Commissarissen van TPG, TNT Post Groep ; jaarverslag TPG 1999
Voorzitter European Round Table of Industrialists
Voorzitter Raad van Toezicht Leids Universitair Medisch Centrum
Voorzitter Raad van Toezicht Mauritshuis
Lid Raad van Toezicht De Veerstichting
President Raad van Comm. AEGON N.V. ; ontvangt van AEGON fl 100.000 per jaar
President Raad van Comm. Elsevier N.V.
Commissaris Veba A.G.
Non-Executive Chairman Reed Elsevier PLC
Chairman Non-Executive Directors Reed International PLC
Lid International Advisory Board Universiteit Nyenrode
Lid College van Ext. Adv. Ernst & Young
Vice-chairman Conference Board USA.
Na het gymnasium studeerde Mr. M. Tabaksblat rechten aan de Universiteit van Leiden. In 1964 trad hij in dienst bij Unilever. Hij bekleedde binnen dit concern diverse functies, waaronder die van algemeen directeur van Lever Brazilië (1977-1981), Voorzitter van Lever Sunlight (1981-1984), coördinator toiletartikelen en verantwoordelijke voor de Marketing Division (1984-1987), Voorzitter van Chesebrough-Pond's (1987-1988),regionaal directeur Noord-Amerika (1988-1989) en Voorzitter van de Foods Executive (1989-1992). In 1992 volgde zijn benoeming tot Lid van het special committee, waarna hij in 1994 Voorzitter van de raad van bestuur van Unilever N.V. en vice-Voorzitter van de raad van bestuur van Unilever PLC werd. Deze functies legde hij in mei 1999 neer. Naast voornoemde functies was de heer Tabaksblat Lid van het bestuur van de Grocery Manufacturers Association of America, Lid van de raad van toezicht van de Pierson McKinsey Stichting, Lid van de adviesraad van de School of Internal & Public Affairs van de Columbia University New York, Lid van de raad van commissarissen van Koninklijke KPNN.V. en Lid van de raad van toezicht van de Stichting Jurist en Werk.
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm

TABBERS A.M.K. ; Mw.
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 1998
Postbus 1126
6501 BC Nijmegen
Tel 024-3$10810 , fax 024-3810820
a.tabbers@hogevandenbroek.nl
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TABBERS A.M.K. ; Mw.
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 1998
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810810 , fax 024-3810882
a.tabbers@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]

TABBERS G.J.
Advocaat bij Mr. Drs. C.J.Tabbers advocatenkantoor ; beëdiging 1992
Postbus 3613 , 3003 AP Rotterdam
Advocaat bij Tabbers
Goudhoekweg 3 , 3233 AM Oostvoorne
Tel 0181-482341 , fax 0181-482952
[vademecum advocatuur 2001]
g.tabbers@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TABINGH SUERMONDT B.F.
Advocaat bij Kupperman Van der Wiel advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
b.tabingh.suermondt@kupwiel.nl
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TABINGH SUERMONDT - OOSTVOGEL Zie OOSTVOGEL M.A.J. , geboren mrt 1945 ; Mw.

TACKEN J.J.M.G. , geboren mrt 1927
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Waarnemend griffier kantongerecht Venlo 14 okt 1954
Waarnemend griffier kantongerecht Den Bosch 26 apr 1955
Griffier kantongerecht Heerlen 21 dec 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlem 18 apr 1958
Mede benoemd griffier kantongerecht Venlo 8 okt 1958
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 4 jun 1959
Rechter rechtbank Maastricht 27 feb 1962
Kantonrechter Heerlen 18 apr 1967

TACX P.J.L.
Advocaat bij Goorts & Coppens advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 458 , 6040 AL Roermond
Tel 0475-420033 , fax 0475-316182
tacx@goorts-coppens.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1992 en 2000
www.goorts-coppens.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TADEMA H.
Advocaat bij Adv. kantoor Tadema ; beëdiging 1978
Postbus 322 , 7400 AH Deventer
tadema@worldonline.nl
Tel 0570-619029 , fax 0570-642337
tadema@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
htadema@tadema.nu
www.tadema.nu
[vademecum advocatuur 2004]

TADEMA S. , geboren mei 1939
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 26 mei 1981
Kantonrechter Den Haag 8 mei 1985
NU
Den Haag kantonrechter
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter tuchtgerecht Pluimveehandel en industrie
Plaatsvervangend Voorzitter Kamer van Geschillen Ned. Orde van Accountants- en
Administratieconsulenten NOvAA
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie van Toezicht Jeugdhuis van Bewaring De Sprang Den Haag
Lid Kamer van Toezicht over de Notarissen en kandidaatnotarissen arrondissement Den Haag
Lid Raad van Commissarissen van de Wassenaarsche Bouwstichting

TAEKEMA J.Y.
Advocaat bij Ten Have Le Cocq advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 30 , 3000 AA Rotterdam
Tel 010-4760000 , fax 010-4255117
tenhave.lecocq@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Le Cocq & Partners advocaten
info@lecocq-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TAEKEMA W. ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 23 apr 1980
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1966
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
wtaekema@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
wybe.taekema@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Stichting tot steun van het VCL Vereniging Vrijzinnig Christelijk Museum
TEVENS [juli 2003]
Bestuurslid Stichting tot Steun van het VCL van 01-11-1996

TAILLEUR M. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2001
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
margot.tailleur@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

TAK A.Q.C. ; Prof.
NLRM 87 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 16 jun 1976
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 22 feb 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel. 043 3882026 , fax. 043 3884887
Hoogleraar staats- en administratief recht
twan.tak@pubr.unimaas.nl
INFO
Privé adres: Humcovenderveld 2 , 6231 HW Meerssen , Tel. 043 3648504
TEVENS
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999
INFO [KN 3 september 2004, Katholiek Nieuwsblad]
"Slaap lekker"
De Nederlandse staat kan zich objectief geen rechtsstaat meer noemen. Van rechtsbescherming van de burger tegen de overheid is geen sprake meer.
Aldus Prof. Twan Tak in een standaardwerk over het Nederlands bestuursreht. Hij waarschuwde de regering onder meer vorig jaar vanuit de kolommen van KN. Donner, die de rechtsstaat ook anderszins naarstig achteruit helpt, maar ook Balkenende en Remkes hebben het bestaan Taks wetenschappelijke kritiek af te doen als 'inpressies'. In een rapport van vorige week deelt de Nationale Ombudsman elk van het drietal hiervoor een officiële berisping uit. Dergelijk gedrag is "niet behoorlijk".
Het zal de Nederlander worst wezen. In een onvolwaardige rechtsstaat slaap je net zo lekker.
Maar ja, het wakker worden ....... Henk Rijkers

TAK E.

TAK F.H.
Advocaat bij Mathenesserlaan 300 , 3021 HV Rotterdam ; beëdiging 1978
100645.436@compuserve.com
Tel 010-4254788 , fax 010-4259627
[vademecum advocatuur 2001]
info@taklaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TAK H.J. van der ; Drs.
Advocaat bij Hulkenberg Van der Veen ; beëdiging 1993
Advocaat bij Hulkenberg Van der Veen advocaten
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020,6645111 , fax 020-6620470
vandertak@hulklaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Tak
Postbus 186 , 3940 AD Doorn
Tel 0343-477700 , fax 0343-477744
hj@vandertak.nl
www.vandertak.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TAK J.Ch. van der
Advocaat bij Viragh & Van der Tak ; beëdiging 1980
Postbus 500 , 4600 AM Bergen op Zoom
Tel 0164-266600 , fax 0164-266388
c.vandertak@vitak.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vitak advocaten
www.vitak.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TAK P.J.P. , Peter ; Dhr. Prof.
NLRM 80 87 88/89 90
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 3 apr 1979
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Nijmegen
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612301 , fax. 024 3616145
Hoogleraar Inleiding tot de rechtswetenschap
p.tak@jur.kun.nl
TEVENS
Dekaan [1998]
INFO [Telegraaf 31 mei 2004]:
"Duitse politie beter"
De Duitse politie lost verhoudingsgewijs drie keer zoveel zware misdrijven op als de Nederlandse. Hoogleraar Strafrecht Peter Tak van de Katholieke Universiteit Nijmegen ontdekte tijdens een onderzoek dat in Duitsland ruim 45 % van alle ernstige misdrijven wordt opgelost met het grijpen van de daders.
"In Nederland is dat nog geen 15%", aldus Tak, "Die cijfers liegen niet. Het is aantoonbaar dat onze oosterburen veel efficiënter aan zaken werken."
De Nederlandse opsporingsdiensten denken echter volgens de hoogleraar dat ze in hun aanpak hoog scoren en het goed doen."Dat beeld klopt absoluut niet. Opsporingsmethoden zoals die in Duitsland worden toegepast. dienen hoognodig in ons land te worden opgevolgd."

TAKENS R.I.
Advocaat bij Starmans & Van Ruyven ; beëdiging 2002
Postbus 13139 , 3507 LC Utrecht
Tel 030-2340101 , fax 030-2321313
takens@starmansvanruyven.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TAKKEN J.G. , geboren mrt 1913
NLRM 71
Surnumerair registratie en domeinen 1 jan 1935
Ontvanger directe belastingen, Registratie en Domeinen 11 jun 1942
Inspecteur van 's-Rijksbelastinqen 16 jan 1946
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 5 jun 1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 26 nov 1947
Rechter rechtbank Den Bosch 1 apr 1948
Raadsheer Hof Den Bosch 22 sep 1955
Lid (tevens voorz,) Raad van Beroep (d.b.) Den Bosch 28 nov 1955 tot 1 aug 1957
Vice-president Hof Den Bosch 10 mrt 1958

TAKKENBERG T.
Advocaat bij Ten Cate advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 251 , 7600 AG Almelo
Tel 0546-812528 , fax 0546-819469
t.takkenberg@tencateadvocaten.nl
www.tencateadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TAKX J.A.E. ; Mw.
Advocaat bij LegalMaster advocaten ; beëdiging 1993 en 2001
Weesperstraat 394 , 1018 DN Amsterdam
Tel 020-4229184 , fax 020-3301449
j.takx@legalmaster.nl
www.legalmaster.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TALBOT M.J. ; Mw.
Advocaat bij Van Harmelen Beijneveld Tubbergen Van Houten ; beëdiging 2000
Postbus 30117 , 3001 D C Rotterdam
Tel 010-4051166 , fax 010-4124011
vhenb@vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Harmelen Beijneveld Van Houten
talbot@vhenb.nl
www.vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TALITSCH A.A.F. ; Mw.
Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beëdiging 1994
Postbus 529 , 3300 AM Dordrecht
quju@tip.nl
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 16232 , 2500 BE Den Haag
Tel 070-3108700 , fax 070-3108376
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Udink & De Jong ; beëdiging 1994 en 2000
Alexanderstraat 2 , 2514 JL Den Haag
Tel 070-3110711 , fax 070-3110722
atalitsch@ujlaw.nl
www.ujlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Kennelijk twee keer beëdigd: in 1994 en in 2000

TALMA STHEEMAN A.W.L. ; Mw.
Rechten 1956
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

TALMAN J.C.F. , geboren dec 1950 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 10 apr 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 10 apr 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 5 aug 1989
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 1 feb 1990
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jun 1991
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 2 mei 1994
Vice-President centrale raad van beroep Utrecht 2 november 1999
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Vice-President
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Centrale Raad van Beroep
Lid Bestuur Woningbouwcorporatie Stichting De Zuidrandflat te Gouda
RedactieLid van de door VUGA uitgegeven losbladige bundel Passende Arbeid
TEVENS [juni 2003]
Lid algemeen bestuur Stichting De Zuidrandflat te Gouda van 01-01-1997
RedactieLid van de Vugabundel "Passende arbeid" van 01-01-1997

TALMAN - Van der WOUDE J.M. ; Mw.
Wethouder PvdA (/loco-burg.) gemeente Echteld [info SAL 2000]

TALSMA H.P. , geboren aug 1921
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Den Haag jul 1948
Werkzaam bedrijfsleven 1 jan 1954
Directeur R.M.Teldersstichting ; Prof.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 10 jul 1969
Rechter rechtbank Almelo 23 okt 1972
Vice-president rechtbank Almelo 16 jun 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 21 jun 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 9 aug 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 5 jul 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 29 jan 1987

TALSMA R. , geboren 30-11-1925
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

TAMER Y.
Advocaat bij Van't Hoff advocatenkantoor ; beëdiging 1997
Postbus 84387 , 2508 AJ Den Haag
Advocaat bij Badhuisweg 42 , 2587 CJ Den Haag
Tel 070-3542092 , fax 070-3584760
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Y.Tamer Advocaat en procureur
Eksterhof 47 , 2496 HT Den Haag
Tel 015-3805638 , fax 015-3805637
y.tamer@tiscali.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TAMES Y.G.M. , 18 januari 1969 , Yvonne ; Mw.
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V. ; beëdiging 1999
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561754 , fax 020-6561720
tames.yvonne@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Overleden 17 mei 2001 [Telegraaf 21 mei 2001]

TAMINIAU H.W.P.B.
Advocaat bij Van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1986
Advocaat bij AKD Prinsen Van wijmen
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
htaminiau@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TAMMES Zie BOS - TAMMES A.G. , geboren mrt 1946 ; Mw.

TAMMES S. , geboren jan 1959 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Onderzoeker bij de Nationale Ombudsman
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 aug 1997
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 oktober 1998
Rechter rechtbank Den Haag 9 april 1999
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Onderzoeker bij de Nationale Ombudsman
NB Heeft zij de Nationale Ombudsman geheel achter zich gelaten ?

TAMMINGA J. ; Mw.
Advocaat bij Fruytier advocaten ; beëdiging 1998
Keizersgracht 221 , 1016 DV Amsterdam
Tel 020-5304300 , fax 0206237129
jtamminga@fruytier.nl
[vademecum advocatuur 2001]

TAMMINGA J.H.
Notaris te Zaltbommel , arrondissement Arnhem
Kantoor Tamminga & Vos ; Zaltbommel

TAMMINGA L.F.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Loyens & Volkmaars ; Amsterdam, Eindhoven

TAMRAOUI S. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2003
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771548 , fax 020-4715829
saida.tamraoui@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

TAMS - van WIJK C.P. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 1998
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240014
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

TAN H.H.
Advocaat bij Van Mens & Wisselink ; beëdiging 1989
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
Tel 030-2547947 , fax 030-2522552
tan@vanmens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
tan@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TAN I.A. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1997
Advocaat bij Trenité Van Doorne
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
tan@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stadermann Luiten advocaten
Postbus 1488 , 3000 BL Rotterdam
Tel 010-4444369 , fax 010-4125050
tan@stadermannluiten.nl
www.stadermannluiten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TAN I.Y. ; Mw.
PvdA-fractie
Lid Eerste Kamer
mei 2000

TAN - De SONNAVILLE M.A.F. , geboren feb 1953 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1977
Raio rechtbank Den Haag 1 aug 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag & dec 1983
Rechter rechtbank Den Haag 10 jan 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Vice-President rechtbank Den Haag 11 dec 1991
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Onder-Voorzitter commissie Schadefonds geweldsmisdrijven
dec 96
Ministerie van Justitie, Instellingen, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Voorzitter
mei 2000
TEVENS [juli 2003]
ondervoorzitter
Regionaal Medisch Tuchtcollege te Den Haag van 01-10-1998
Lid Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven van 01-09-1989 tot 31-12-2000
Voorzitter commissie schadefonds geweldsmisdrijven van 01-01-2001 tot 30-09-2001
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

TAN M.L. , geboren mei 1943 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam gemeente Ouderkerk a/d Amstel 1975
Raio rechtbank Amsterdam 1 mrt 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 12 nov 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 jan 1983
Rechter rechtbank Amsterdam 27 jul 1984
Kantonrechter Amsterdam 28 dec1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 juli 1998
NU
Amsterdam kantonrechter
TEVENS
Geen bijbanen

TAN P.F.C.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2000
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460439 , fax 020-5460724
philip.tan@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

TAN S.A.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1987
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240553 , fax 010-2240011
simon.tan@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

TAN T.G. , geboren 03-09-1952
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

TAN T.L. ; Mw.
Advocaat bij Heerkens Thijssen advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 53146 , 1071 P] Amsterdam
tel 020 6736211 , fax 020 6736063
Advocaat bij advocatenkantoor De Binnenstad
Binnengasthuisstraat 148 , 1012 ZG Amsterdam
tel 020-6271816 , fax 020-6278469
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat advocatenkantoor De Binnenstad ; beëdigd 1980
Binnengasthuisstraat 148
1012 ZG Amsterdam
tel 020 6271816 . , fax 020 6278469
[vademecum advocatuur 2002]
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Wat is de relatie met TAN , T.L. Mw. , rechter in Rotterdam , tevens verbonden aan het Clara Wichmann Instituut?

TAN T.L. , geboren apr 1958 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 1 apr 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 6 mrt 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 apr 1992
Rechter rechtbank Rotterdam 9 sep 1993
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [december 2002]
Geen nevenfuncties
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep:
Specialismen: vreemdelingenrecht, arbeid, sociale zekerheid, pers-en familierecht

TANER A.
Advocaat bij Westerhuis & Van der Baan ; beëdiging 2002
Postbus 2036 , 8203 AA Lelystad
Tel 0320-245005 , fax 0320-231408
info@wbadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TANG R.J. van der
Advocaat bij Postbus 446 , 3740 AK Baarn ; beëdiging 1996

TANGEL T. ; Mw.
INFO
Woonplaats Rijswijk
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

TANGENBERG G. , geboren mrt 1967 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 mrt 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 24 februari 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 februari 1998
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 januari 1999
Rechter rechtbank Den Haag 1 april 1999 of 30-03-1999
NU Den Haag Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Houthoff advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
gtangenberg@houthoff.nl
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter Nootdorpse Schaakvereniging te Nootdorp van 31-08-2000
Gastdocent SSR/Nederlands Helsinki Comite/CILC (EVRM/ handelsrecht/ burgerlijk recht) te Zutphen/ Den Haag/ Leiden van 01-01-2000
Gastdocent Nederlandse Orde van advocaten (faillissementsrecht) te Den Haag van 01-01-2000

TANGER J.
Advocaat bij Tanger c.s. ; beëdiging 1973
Postbus 397 , 1970 AJ IJmuiden
info@tanger.nl
Tel 0255-532544 , fax 0255-511933
j.tanger@tanger.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.tanger.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TANIS - Van WIJK C.P. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240014
[vademecum advocatuur 2001]

TANIS E.D. ; Mw.
Advocaat bij Van Gog Van Rijsbergen advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 482 , 3200 AL Spijkenisse
Tel 0181-611677 , fax 0181-623226
mail@vangoglawyecs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TANJA - van den BROEK T.H. ; Mw.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 11-04-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1987
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
bmrdam@euronet.nl
Tel 070-3529500 , fax 070-3520527
ttanja@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat Houthoff Buruma te Den Haag
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

TANKE F.L.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1996
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
Tel 020-5517508 , fax 020-6267949
fedor.tanke@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TAP D.
Notaris te Lochem , arrondissement Zutphen
Kantoor Tap, Tromp, Van Hoff ; Hengelo (Gld) , Lochem, Zutphen

TAPLEY A.D.
Director KTL Arnhem , onderzoeksinstelling
Utrechtseweg 310 , 6812 AR Arnhem
Postbus 60004 , 6800 JA Arnhem
http://www.ktl.com
tel 026 3780780 , fax 026 3780789

TARLAVSKI - REURSLAG M.G. , geboren september 1968 ; Mw.
NLRM 99/00
Ambtenaar in vaste dienst bij de Hoge Raad
Hoge Raad der Nederlanden Gerechtsauditeur 1 augustus 1998

TARLAVSKI R.
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1994
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen , Andersen Legal
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
Tel 020-3016312 , fax 020-3016333
r.tarlavski@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TARMOND J. ; Mw.
Advocaat bij Van Harmelen Beijneveld Tubbergen Van Houten ; beëdiging 2000
Postbus 30117, 3001 DC Rotterdam
Tel 010-4051166 , fax 010-4124011
tarmond@vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TAS E.
Advocaat bij Schoemaker & Van Rhijn ; beëdiging 2001
Postbus 454 , 7400 AL Deventer
Tel 0570-613015 , fax 0570-618761
schoemaker@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TAS F.J.W.M. , geboren maart 1961
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 28 februari 2000

TAS J. van der
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 25 jul 1969
NU
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
16 feb 1998: kantongerecht Arnhem: geen opgave bijbanen

TAS J.G. van der
Nederlands ambassadeur in Bonn: 1986-1993

TAS L.C. van der
Advocaat bij Postbus 200 , 1110 AE Diemen ; beëdiging 1948

TASELAAR N.B.L.
Notaris te Ede , arrondissement Arnhem
Kantoor Putten Van , Apeldoorn Van
Postbus 94 , 6710 BB Ede Gld

TATES S.C. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
saskia.tates@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

TATOMIR Zie DORST - TATOMIR H.A.B. van , geboren jul 1962 ; Mw.

TATTERSALL K.J. ; Mw.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1994
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer
Marsveldplein 5 , Bastion Tower , 1050 Brussel , België
Tel 0032-25047000 , fax 0032-25047200
[vademecum advocatuur 2001]
katinka.tattersall@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]

TAUDIN CHABOT H.
Oud Directeur Hudig-Langeveldt Makelaardij B.V.
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm

TAUSK M.J.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1994
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Advocaat bij Clifford Chance
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
maurits.tausk@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

TAVERNE B.G. , geboren aug 1932 ; Prof. Ir.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 4 mrt 1992
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Deeltijd hoogleraar aan de Faculteit Technische Aardwetenschappen
Technische Universiteit Delft 8/97 pensioen
Lid tevens plaatsvervangend Voorzitter van het College van Beroep voor de examens technische
Universiteit Delft
Lid van de Mijnraad
apr 1997

TAX I.J.A. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2003
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246614 , fax 010-4142819
irene.tax@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

TAXEIRA DE MATTOS D.
INFO
Overleden [NRC 17 mei 2003]

TAZALAAR - BOGAARDS Zie BOGAARDS J.C.W. , geboren mei 1948 ; Mw.

TAZELAAR A.J.G. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monaban Duhot ; beëdiging 1991
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Zandhuis Tazelaar advocaten
Postbus 71749 , 1008 DE Amsterdam
Tel 020-3011080 , fax 020-4422066
ztadv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
tazelaar@zandhuis-tazelaar.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TAZELAAR F.M.
Advocaat bij Santen advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 7228 , 3280 AA Numansdorp
Advocaat bij Van Veen advocaten
Postbus 1012 , 3160 AE Rhoon
Tel 010-5019938 , fax 010-5014270
vanveen@igr.nl
[vademecum advocatuur 2001]

TCHERNOFF A. , geboren jan 1942
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 20 jan 1987
HOOFDFUNCTIE
Burgemeester VVD gemeente De Bilt [info SAL 2000]

TDLOHREG R.C. , geboren apr 1962
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 1 apr 1991
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 15 mei 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 15 mei 1997
NU
Haarlem parket arrondissmentsofficier van Justitie

TE STRAKE Zie RADEMACHER - TE STRAKE J.M. , geboren jul 1953 ; Mw.

TEDING van BERKHOUT D.J.W.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) , Lid (VWS)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U) , Lid (VWS)

TEDING van BERKHOUT J.P.E. , geboren 1938 ; Jhr.
Voorzitter Stichting Assurantiebeursgebouw
Voorzitter Ver. Nederlands Historisch Scheepvaartmuseum
Vice-Voorzitter Bestuur Stichting Preferente Aandelen Getronics N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Levob Verzekeringen B.V.
Voorzitter Raad van Comm. Ver. Ass. Bedrijven "Nederland" N.V.
Voorzitter Raadvan Comm. De Nederlandse Luchtvaartpool N.V.
De heer Teding van Berkhout studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht. Van 1965 tot 1971 was hij werkzaam bij Langeveldt de Vos de Waal, Makelaars in Assurantiën. Vervolgens werd hij benoemd tot directeur van Tollenaar & Wegener (assuradeuren), welke functie hij tot 1982 vervulde. In dat jaar werd hij namelijk benoemd tot vice-Voorzitter van de raad van bestuur van Hudig-Langeveldt Groep B.V. Vervolgens maakte hij de overstap naar AMEV. Hier had hijonder meer zitting in de algemene directie van AMEV Levens verzekering N.V., AMEV Schadeverzekering N.V. en AMEV Nederland N.V. (tot maart 1996). Daarnaast was de heerTeding van Berkhout Voorzitter van het bestuur van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs, plaatsvervangend Lid van het bestuur van de Stichting Verzekeringswetenschap, Voorzitter van de commissie internationale zaken van het Verbond van Verzekeraars en Voorzitter van de sector schade van het Verbond van Verzekeraars (1993-1996). Commissariaten bekleedde hij ten slotte bij Computer Services Holland B.V. (voorzitter), A & M Verzekering Maatschappij N.V. en Inter lloydVerzekeringen B.V.

TEEFFELEN G.J. , Gert-Jan ; Dhr.
Medewerker van het magazine Mr.

TEEFFELEN P.A.J.T. van , geboren jul 1943
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organ. te Alkmaar ; Raio 1 sep 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 1 jan 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Almelo 1 mrt 1971
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Hengelo 1 jan 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 20 nov 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 5 sep 1975
Rechter rechtbank Breda 14 jul 1976
Vice-President rechtbank Breda 12 okt 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 17 dec 1991
Raadsheer Hof Den Bosch 29 sep 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 10 nov 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 11 aug 1994
Vice-President Hof Den Bosch 27 juli 1998
NU
Den Haag Raadsheer-plaatsvervanger
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Raadsheer
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht van de penintentiaire inrichting voor vrouwen Breda
Vice-Voorzitter van het bestuur van de VBO school De Beemden te Prinsenbeek
Lid Bestuur van de Stichting De BeukenHof te Breda Theurapeutisch woon- en werkgemeenschap
voor licht-geestelijk gehandicapten
Redactiemedewerker Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht
Voorzitter Stichting Rechtsbijstand asiel Den Bosch
Voorzitter van de Provinciale Klachtencommissie Jeugd hulpverlening Noord-Brabant
11 mrt 1997
INFO
Uitspraak " Ik heb een tamelijk machtige positie, maar daar ben ik niet vies van Die kan ik ten goede
gebruiken "
12/88 Perspectief 12/97 pagina 8

TEEKAMP E.D. ; Mw.
Jurist/Medewerker Humanit.-Jur. Zaken
Min. v. BUZA 1 Den Haag
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995

TEEKENS Jr. M.
Advocaat bij Teekens advocaten ; beëdiging 1975
teekens1@tref.nl
Advocaat bij Teekens advocaten
Postbus 1144 , 2302 BC Leiden
Tel 071-5791700 , fax 071-5722462
info@teekens.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer in [vademecum advocatuur 2002]

TEEKENS M.
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 5 apr 1972
NB
Is dit senior Teekens M. ?

TEEKENS R.S.
Advocaat bij Phijffer advocatenkantoor ; beëdiging 1983
Postbus 1125 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3225245 , fax 024-3600927
phijffer@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

TEEKMAN F.H.W. , geboren mei 1953 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Staffunctionaris parket Almelo
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 jun 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 jun 1983
NU
Almelo parket arrondissementsofficier van Justitie
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Twente

TEENGS GERRITSEN M.D.J. , geboren sep 1962
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Groningen 1 apr 1994
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem1 december 1999

TEENSTRA H.D.
Notaris te Leiden , arrondissement Den Haag
Postbus 11290 , 2301 EG Leiden

TEERDS A. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 12-10-2000
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Manager Directie Vreemdelingenbeleid Ministerie van Justitie
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter Klachtencommissie Woningbouwvereniging Alkemade van 01-01-2002
Plaatsvervangend voorzitter Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Gemeente Alkema van 01-01-2002

TEERINK R.
Advocaat bij Linssen c.s. advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 246 , 5000 AE Tilburg
Tel 013-5420400 , fax 013-5430408
r.teerink@linssen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TEERLING F.L.
Advocaat bij Gillesse advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 1602 , 5200 BR Den Bosch
Tel 073-6135561 , fax 073-6891268
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Oss
Postbus 478 , 5340 AL Oss
Tel 0412-630055 , fax 0412-645107
fteerling@oss.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TEES J.D.
NLRM
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Werkzaam bij de Kon. Landmacht
apr 1997

TEEUWEN E.P.C.M. , geboren jul 1946
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 16 jan 1995
NU Maastricht Rechtbank rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht ; kantoor Paulussen ; beëdiging 1972 ; partner
Postbus 131 , 5200 AC Maastricht
Tel 043-3216640 , fax 043-3254301
e.teeuwen@paulussen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat Paulussen advocaten
[vademecum advocatuur 2003]
www.paulussen.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Secretaris Stichting Limburgs Kunstbezit te Maastricht
Secretaris Stichting RK Armenhuis In den NieuwenHof te Maastricht
Lid Bestuur Stichting Jeugdhulp Maastricht te Maastricht
Lid Bestuur Stichting Algemeen vormend en beroepsonderwijs en Volwassenen en
Basiseducatie te Maastricht
Codocent burgerlijk procesrecht beroepsopleiding advocatuur
Lid strafcommissie KNHB Hockeybond
17 sep 1996
TEVENS [mei 2003]
Deken Orde van advocaten arrondissement Maastricht van 19 okt 2001
Co-docent burgerlijk procesrecht beroepsopleiding advocatuur
Secretaris Bestuur Stichting Limburgs Kunstbezit te Maastricht
Bestuurslid Stichting Kanunik Salden/Nieuwenhof te Maastricht
Lid Strafcommissie KNHB (Hockeybond)
Mede-bestuurder Zuidlimburgse Openluchtrecreatie B.V. te Wittem
Lid College van Afgevaardigden Nederlandse Orde van advocaten 19 okt 2001

TEEUWEN H.H.A.
Advocaat bij Bierman advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
info@bierman.nl

TEEUWEN J.H.G.M.
Notaris te Eindhoven , arrondissement den Bosch
Kantoor Banning Van Kemenade & Holland Eindhoven

TEEUWEN M.M. ; Mw.
Rechten 1985
Manager Contracts
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Bosch

TEEUWEN Th.H.A.
Advocaat bij Bierman & Alofs Waiboer advocaten en Notarissen ; beëdiging 1981
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
Tel 0344-018844 , fax 0344-012174
teeuwen@bierman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bierman Aitton Waiboer advocaten en Notarissen ; beëdiging 1981
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
Tel 0344-677188 , fax 0344-677190
teeuwen@baw.nl
www.baw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TEEUWISSEN - Van der VALK A.E. , geboren sep 1936 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1959
Advocaat en Procureur Zwolle
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 aug 1988
Rechter rechtbank Arnhem 19 dec 1991
NU
Arnhem rechter
TEVENS
Bestuurslid Stichting Schone Kunsten rond 1900 ? te Assen
Lid de adviesraad van de Stichting Het Nederlandse Bakkerij Museum te Hattem
Secretaris van de vereniging Het Groene Kruis Hattem te Hattem
mrt 1997
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle

TEEUWISSEN J.
Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 449 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-5840840 , fax 013-5840845
jteeuwissen@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TEEUWISSEN J. ; Mw.
Advocaat bij Yspeert & Van Houtum ; beëdiging 1991
Ubbo Emmiussingel 110 , 9711 BK Groningen

TEEUWISSEN J.G.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Zwolle
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 13 jun 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem vanaf 11-07-1983
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Zwolle rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zwolle ; kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1963
Komt niet voor in vademecum Advocatuur 1998 en 2002 ; waarshijnkijk dus niet meer advocaat.
TEVENS
(Oud-Advocaat (Zwolle) Nysingh Bitter & de Vries Robbe)
Onder-Voorzitter geschillencommissie Garantiefonds Reizen
Lid Commissie van Bijstand "Verkeersrecht ANWB)
Voorzitter ruitersportcentrum Wapenveld eo
Voorzitter Klachtencommissie RINEE Zwolle
Voorzitter Klachtencommissie FranciscusHof Raalte
Voorzitter Klachtencommissie Regionale instelling voor beschermd wonen, Zwolle
Voorzitter bestuur Slachtofferhulp IJsselland
Voorzitter Stichting Admin. kantoor Berghuizer papierfabriek Wapenveld
Docent Stichting opleidingen sociale rechtshulp
TEVENS [juli 2002]
"Geen nevenbetrekking bekend"
TEVENS [februari 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Dat lijkt gezien de opgave van enkele jaren geleden zeer onwaarschijnlijk.

TEEUWISSEN M. ; Mw.
Advocaat bij Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Juridische Zaken ; beëdiging 1990 en 2000
Postbus 20061 , 2500 EB Den Haag
Tel 070-3486226 , fax 070-3484264
marije.teeuwissen@minbuza.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TEEUWISSEN M.A. ; Mw.
Advocaat bij Tilman Rosens van der Corput advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 153
5500 AD Veldhoven
Tel 040-2944500 , fax 040-2944550
m.teeuwissen@tilman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TEEVEN F. , Fred , geboren aug 1958 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Douanerecherche van de F.I.O.D.
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1995
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Amsterdam 1 februari 1999
NU
Amsterdam parket

TEFIJ R.O.
Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beëdiging 1999
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
Tel 071-5124443 , fax 071-5120481
gl.leiden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
r.tefij@gl-advocaten.nl
www.gl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TEGELAAR A.
Advocaat bij Abma Van Eeuwijk ; beëdiging 1992
Postbus 575 , 1440 AN Purmerend
Tel 0299-433333 , fax 0299-479404
mailbox@abma.nl
[vademecum advocatuur 2001]

TEGELAAR Zie de LANGE - TEGELAAR R.G. , geboren aug 1962 ; Mw.

TEGELAAR R.H.L. , geboren 21-07-1952 , Ron
Bedrijfsjurist Kon. PTT Ned. NV
INFO
Woonplaats Zoetermeer
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Zoetermeer
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

TEGENBOSCH J.A.
Advocaat bij Reinartz advocaten ; beëdiging 1985
Leenderweg 228 , 5644 AC Eindhoven
Tel 040-2126415 , fax 040-2110709
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

TEGGELAAR T.J.
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2001
Postbus 85063 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2195870 , fax 030-2195855
tom.teggelaar@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TEGGELOVE J.G.
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
Tel 038-4280077 , fax 038-4280097
jgteggelove@benthem-gratama.nl
www.benthem-gratama.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TEIGELER J.
Advocaat bij Vuurens & Le Clercq ; beëdiging 1997
Postbus 3108 , 2601 DC Delft
Tel 015-2152929 , fax 015-2140599
vuurens@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]

TEIJEN H.A.
Notaris te Utrecht , arrondissement Utrecht
Kantoor Rossum Van , Teijen & Stockmann ; Utrecht

TEIJGELER S.H. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1997
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771671 , fax 020-5771631
shteijgeler@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

TEKE T.
Advocaat bij Oosterbaan & Van Eeghen ; beëdiging 1997
Koningslaan 35 , 1075 AB Amsterdam
Tel 020-6710756 , fax 020-5717446
vaneeghen@lawyers.a2oo0.nl
[vademecum advocatuur 2001]
turan.teke@itlawyers.nl
www.itlawyers.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TEKELENBURG N.P. van ; Mw.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Lenior ; beëdiging 1996
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
nt@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
n.vantekelenburg@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]

TEKIN ERDOGAN A.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2001
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
Tel 020-3016301 , fax 020-3016333
a.tekinerdogan@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TEKLENBURG S.M.M. ; Mw.
Advocaat bij Gersjes advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 6131 , 5600 HC Eindhoven
Tel 040-2129245 , fax 040-2118659
gersjes@iae.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TEKSTRA A.J.
Advocaat bij Amelink Blauw Tekstra ; beëdiging 1988
Advocaat bij Blauw Tekstra Uding advocaten
Postbus 75840 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-4081680 , fax 020-61793622
tekstra@legaleye.nl
[vademecum advocatuur 2001]
tekstra@legalscope.nl
www.legalscope.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TEL I.A.M. , geboren september 1965 ; Mw.
NLRM 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 april 1997

TELDERS C.H. , geboren jan 1909
NLRM 71
Advocaat en procureur Den Haag 1933
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 20 juil1956
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden , Den Haag 5 nov 1968

TELDERS N.B.F.
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 1992
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 3267 , 3502 GG Utrecht
Tel 030-2541919 , fax 030-2543943
ntelders@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Riet en Associees advocaten
Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
Tel 030-2635078 , fax 030-2635070
teldets@vanriecassociees.nl
www.vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TELENGA Y. , geboren aug 1943 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 14 sep 1982
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 24 feb 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 10 mrt 1989
Rechter rechtbank Alkmaar 30 nov 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 16 sep 1997
NU
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Den Helder kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter
TEVENS
Plaatsvervangend Lid commissie gelijke behandeling 1995
Plaatsvervangend Lid van de Commissie Gelijke Behandeling [juli 2001]
Geen opgave van andere bijbanen gevonden

TELLEGEN J.W.C.
NLRM 71
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Zwolle 18 jun 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 15 sep 1959
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 10 sep 1963

TELLERS G.H.J.
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
NU
HOOFDFUNCTIE
Wetgevingsjurist bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter commissie voor de BB-schriften van de gemeente Gouda
Lid vaste commissie van advies voor de BB-schriften van het
Intergemeentelijk Samenwerkingsbedrijf Midden-Holland

TELLING A.E. ; Mw.
Advocaat bij Van der Meulen Henny & Van Aalst Huissensestraat 55 ; beëdiging 1995
6833 HM Arnhem
Tel 026-3229147 , fax 026-3210050
[vademecum advocatuur 2004]

TELLING C.J. ; Mw.
Advocaat bij Noordam advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 59259 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-6898123 , fax 020-6898885
noordam@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TELLINGEN E.D. van
Advocaat bij Cleerdin & Hamer ; beëdiging 1998
Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
Tel 020-6750756 , fax 020-6765896
advocaten@cleerdinenhamer.a2000.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Dusseldorp & Damstra advocaten ; beëdiging 1998 en 2002
Postbus 10482 , 7301 GL Apeldoorn
Tel 055-5212491 , fax 055-5214731
e.d.vantellingen@dusseldorpcs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TELMAN C.M. , geboren december 1965 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 25 augustus 1999

TELTING A.E. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkollektief Rotterdam Noordsingel ; beëdiging 1995
Postbus 3725 , 3003 AS Rotterdam
Tel 010-4650966 , fax 010-4654039
[vademecum advocatuur 2001]

TEMMEN R.E.
Advocaat bij Asselbergs advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 101 , 5600 AC Eindhoven
Advocaat bij Temmen & Bronsveld advocaten
Postbus 273 , 4600 AG Bergen op Zoom
Tel 0164-248534 , fax 0164-244647
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

TEMMINK G.J.M. , geboren dec 1915
NLRM 71 80
Adjunct-Inspecteur Prijsbeheersing 2 mrt 1942
Toegevoegd Inspecteur Prijsbeheersing 20 jan 1944
Tuchtrechter van de Prijzen Leeuwarden 25 jun 1945
Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 3 apr 1948
Substituut-officier van Justitie rechtbank Breda 21 apr 195
Substituut-officier van Justitie arrondissement Zutphen 4 dec 1967
Officier van Justitie arrondissement Zutphen 11 jul 1969
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Zutphen 1 okt 1972

TEMPEL A.J. van den ; Prof. Dr.
NLRM 71 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 27 dec 1960

TEMPEL B.F.H.M. van den
Advocaat bij Burgers & Ran ; beëdiging 1995
Postbus 13078 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2318534 , fax 030-2321 6440
[vademecum advocatuur 2001]
vandentempel@uwnet.nl
www.burgers-ran.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TEMPEL - van den BOUT C. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 12-12-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

TEMPEL S. , geboren jun 1946 , Sietze
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Groningen 21 jun 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 21 okt 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 29 okt 1981
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Middeburg 1 jan 1986
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Assen 26 mrt 1993
Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 okt 1994
Plaatsvervangend procureur-generaal Hof Leeuwarden 1 juni 1999
Hoofdadvocaat-generaal ressortsparket te Leeuwarden 1 juni 1999
NU
Leeuwarden Hoofdadvocaat-generaal ressortsparket
Assen parket
TEVENS
INFO
Lid Rotary-club Groningen-Belcampo (98/99) ; Lid en Voorzitter International Service

TEMPELAAR M.C. , geboren mrt 1964 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 sep 1995
Rechter rechtbank Breda 2 november 1999
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden in Breda

TEMPELAARS R.J.J.
Advocaat bij Wieringa advocaten Herengracht 425-429 1017 BR Amsterdam ; beëdiging 2002
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
tempelaars@wieringa.nl
www.wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TEMPELMAN VLIJMEN - TEMPELMAN , B. van B. van , Betty , geboren 22 juni 1946 ; Mw.
Hogeschooldocente Recht
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
INFO
Overleden 25 maart 2004 [NRC 27 maart 2004]

TEMPELMAN J.A.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1997
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517128 , fax 020-0267949
jaap.tempelman@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]

TEMPLIN C.N. ; Mw.
Advocaat bij Kienhuis advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
info@kienhuis.nl

TENGE R.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Preventie Jeugd en Sancties, Directie Bestuurszaken, Afdeling Juridische Zaken en Beleid, Hoofd

TENNEBROEK O.P.N.M.
Advocaat bij Rischen & Van Bellen advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 22096 , 3003 DB Rotterdam
olaf_t@dds.nl
Advocaat bij Interbrew Nederland NV
Postbus 128 , 5550 AC Dommelen
Tel 040-2087292 , fax 040-2087969
olaf.tennebroek@interbrew.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Tennebroek c.s.
Kardinaal van Rossumstraat 56 , 5104 HN Dongen
Tel 0162-387388 , fax
olaf.tennebroek@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TENNIGLO F.B.M.
Directeur Achmea Business Unit Particulieren [jaarverslag Achmea 2001]

TENNISSEN J.F.H.
Advocaat bij Levenbach & Gerritsen advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 112 , 1430 AC Aalsmeer
Tel 020-3548060 , fax 020-3548070
j.teunissen@levenbach-ams-schiphol.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TERGAU R.E. , geboren 17-09-1959
Advocaat bij Schwab advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 55143 , 3008 EC Rotterdan
Tel 010-4850588 , fax 010-4847203
tergaufalienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Tergau Van den Adel advocaten
Postbus 23215 , 3001 KE Rotterdam
Tel 010-4363000 , fax 010-4368080
retergau@tergauvandenadel.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Rotterdam
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag

TERHEGGEN E.H.
Advocaat bij Pubben & Terheggen advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 763 , 3500 AT Utrecht
heg@euronet.nl
Tel 030-2733667 , fax 030-2720383
heg@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Mr E.H. Terheggen
Postbus 229 , 3500 AE Utrecht
Tel 030-2891042 , fax 030-2896338
heg@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TERHEGGEN J.J.M.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 7 jan 1975

TERHORST A.G.I. ; Mw.
Advocaat bij Böhler Franken Koppe Wijngaarden advocaten ; beëdiging 2001
Keizersgracht 560-562 , 1017 EM Amsterdam
Tel 020-3446200 , fax 020-3446201
aterhorst@bfkw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TERHORST M.E. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1993
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
meike.terhorst@cliffordchance.com
Advocaat bij Van Driem advocaten ; beëdiging 1993 en 2001
Reinier Vinkeleskade 64 , 1071 SX Amsterdam
Tel 020-6644313 , fax 020-6648964
m.terhorst@vandriemadvocaten.nl
www.vandriemadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TERHORST M.G.H. ; Mw.
Advocaat bij Zanders & Eikendal ; beëdiging 1998
Postbus 490 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3548951 , fax 077-3545330
zanders@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hoeberechts c.s.
Postbus 196 , 6000 AD Weert
Tel 0495-532583 , fax 0495-540755
advocaten@hoeberechts.nl
www.hoeberechts.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TERLINGEN G.M.
Advocaat bij Dekker advocatenkantoor ; beëdiging 1995
Herengracht 473 , 1017 BS Amsterdam
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. Terlingen ; beëdiging 1995
Postbus 37137 , 1030 AC Amsterdam
Tel 020-4933835 , fax 020-4933836
[vademecum advocatuur 2001]
advterl@terlingen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TERLOUW M.J. , Machteld ; Mw.
Staatsrecht Jurist/directeur Organisatiebureau Mr. M.J. Terlouw Suetanpad 1 2381 ED Zoeterwoude
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

TERMAAT C.G J.M.
Advocaat bij Boskamp & Willems ; beëdiging 1999
Postbus 8727 , 5605 LS Eindhoven
Tel 040-2501414 , fax 040-2501450
c.termaat@boskampwillems.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boskamp & Willems advocaten
www.boskampwillems.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TERMEER P.P.M. ; Mw.
Advocaat bij Mouwen Duret & Goedkoop ; beëdiging 1991
Postbus 3536 4800 DM Breda
Advocaat bij Van Limburg Stirumlaan 610-11 , 5037 SK Tilburg
Tel 013-5900380 , fax 013-5900381
[vademecum advocatuur 2001]
termeer@balienet.nl
Advocaat bij Saai van Zwanenbergweg 11 , 5026 RM Tilburg
Tel 013-5900380 , fax 413-5900381
info@termeer-as.nl
www.termeer-as.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TERMIJTELEN J.W. , Jan Willem , geboren 1942 ; Dhr.
Commissaris DPA Holding N.V. - benoemd in 1999 , in 2001 herbenoemd voor drie jaar.
Commissaris Mattheus Kroon B.V.
Commissaris Digimaster B.V.
Commissaris Nile Dutch Holding B.V.
Commissaris NMC-Nijsse International B.V.
Commissaris Fruit Chips B.V.
Commissaris Hypotheek Visie Centrale B.V.
Commissaris JVH Holding B.V.
Commissaris Tramedico Holding B.V.
Participatiecommissaris NPM Capital N.V.
Lid Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie.
Mr. J.W. Termijtelen was van 1968 tot en met 1981 werkzaam bij Bank of America N.T. & S.A., laatstelijk als countrymanager Zwitserland. In 1982 trad hij toe tot de directie van Banque Paribas Nederland N.V., waar hij in 1985 tot Voorzitter benoemd werd. In 1990 maakte hij de overstap naar Nidera Handelscompagnie B.V. (een internationale handelsonderneming) waar hij tot en met 1994 directeur was. Ook was hij Lid van de raad van commissarissen van Exacomm Holding B.V.
Per 13 februari 2002 benoemd tot Lid van het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor van Aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding [jaarverslag NV Twentsche Kabel Holding 2001]
[jaarverslag 2001]:
Op voordracht van NPM Capital benoemd tpt Lid van de Raad van Commissarissen van onder andere Tramedico Holding B.V. , Mathheus Kroon B.V., JVH Holding B.V. , Nile Dutch Holding B.V. , DTS S.A. . NMC-Nijsse International B.V. , Mid Ocean Group B.V. , Scope Publishing B.V. , en Sédis S.A..
Daarnaast vervult hij diverse adviesfuncties.
:id Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken bij het ministerie van Justitie

TERMOS P.J.
Advocaat bij Termos advocaten ; beëdiging 1989
Advocaat bij Termos Van der Heijden advocaten
Postbus 1050 , 1200 BB Hilversum
Tel 035-6215854 , fax 035-6288989
termos.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

TERNG A.S.K. ; Drs.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1993
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Advocaat bij Canon & Stevens/Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 024-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825100 , fax 020-5825150
aterng@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TERPORTEN P.C.M.M.
Advocaat bij Paulus Potterlaan 28 , 3723 EZ Bilthoven ; beëdiging 1992
terporte@inter.nl.net
Tel 030-2251892 , fax 030-2251889
terporte@inter.nl.net
[vademecum advocatuur 2001]
p.terporten@inter.nl.net
[vademecum advocatuur 2004]

TERPSTRA D.M.
Advocaat bij Adv. kantoor Mr. Rouw B.V. ; beëdiging 1994
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. Rouw
Postbus 9576 , 4801 LN Breda
Tel 076-5226591 , fax 076-5143605
rouw@tref.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Raetsluy advocaten
Postbus 1869 , 4801 BW Breda
Tel 076-5310393 , fax 076-5310394
terpstra@raetsluy.nl
www.raetsluy.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TERPSTRA G.
Notaris te Almere, arrondissement Zwolle
Kantoor Terpstra & Heldoorn ; Almere

TERPSTRA J.M.A. ; Mw.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1995
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM AmsterdamM
Tel 020-5772324 , fax 020-5772734
jterpstra@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Sun Street 33 , EC2M 2PY London , UK
Tel 0044-2074225050 , fax 0044-2074225055
j.terpstra@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

TERPSTRA M.K. ; Mw.
Advocaat bij Adelmeijer Hoyng advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 301 , 6200 AH Maastricht
Advocaat bij Thuis & Partners advocaten
Postbus 608 , 6400 AP Heerlen
Tel 045-5719005 , fax 045-5718172
mterpstra@thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2003]
Niet meer in [vademecum advocatuur 2004]

TERPSTRA R. , geboren okt 1958
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Belastingadviseur te Utrecht
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mei 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mei 1994
NU
Utrecht parket
TEVENS
Lid examencommissie Rijksverkeersinspectie BOA plusopleiding

TERPSTRA R.T. , geboren sep 1958
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 3 jul 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 6 okt 1997
Rechter rechtbank Leeuwarden 15 juni 1998
NU
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur en belastingkundige te Gouda
Mediator te Gouda
Bedrijfsmatig verhuurder van een onroerende zaak te Reeuwijk
Zodra full-time rechter komen de eerste 2 te vervallen.
24 jan 1997

TERRA B.J.M. ; Prof. Dr.
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Belastingrecht
Hoogleraar Belastingrecht / omzetbelasting
INFO
Zuideinde 2 , 1151 CP Broek in Waterland , Tel. 020 4033669

TERSTAL S. , Susanna , Mw. Drs.
Beleidsmedewerker Ministerie van Buitenlandse Zaken
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Haarlem-Kennemerland.

TERVOOREN T.Q. ; Mw.
Bedrijfsjurist Verenigde Spaarbank Groep te Utrecht
Management consultant Amsterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

TERVOORT A.J.S.M.
Advocaat bij Anthos Consult ; beëdiging 1998
Postbus 20111 , 1000 HC Amsterdam
Tel 020-6213970 , fax 020-6213942
atervoort@anthos.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Anthos Amsterdam
[vademecum advocatuur 2004]

TERWEE - Van HILTEN C.A. , geboren mrt 1935 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam V.U. Amsterdam jul 1958
Werkzaam V.U. te Amsterdam , wetenschappelijk hoofdmedewerker sep 1970
Rechter rechtbank Haarlem 3 mei 1973
Vice-President rechtbank Haarlem 30 jun 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 feb 1991
President rechtbank Haarlem 2 mei 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 februari 1999
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Haarlem president
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden in Den Haag

TERWEE M.E.B. , geboren december 1961 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 28 juli 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Unger & Terwee ; beëdiging 1986
Roemer Visscherstraat 39 , 1054 EW Amsterdam

TERWEE - Van VEEN Zie VEEN R.P. van , geboren jul 1942 ; Mw.

TERWIEL - KUNEMAN A.C. , geboren feb 1948 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1972
Adjunct-chefjurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 23 jul 1993
Rechter rechtbank Haarlem 1 feb 1995
NU
Haarlem rechter
Voorheen Adjunct Chefjurist bij de Raad van State te Den Haag
Den Haag Strafjurist Raad van State
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995.
Lid van SVN-deelnetwerk: Hoger Overheids Management
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem

TERWINDT E.C.M.H. ; Mw.
Rechten 1940
Gepensioneerd Ambtenaar Rijksoverheid
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

TERWINDT Zie LAVERGE - TERWINDT J. , geboren apr 1909 ; Mw.

TERWISGA D.W. van , geboren jun 1942
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 16 aug 1977
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Werkkring Leeuwarden, examenjaar 1969, datum van benoeming 11-01-1973
Notaris te Leeuwarden , arrondissement Leeuwarden
Postbus 565 , 8901 BJ Leeuwarden
TEVENS
Lid van de Rotary

TERWORGT F. , geboren 07-06-1920
INFO
Woonplaats Zwitserland
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

TESINK F.J.H.M. ; Mw.
Advocaat bij Beer advocaten ; beëdiging 1998
Johannes Vermeerstraat 23 , 1071 DK Amsterdam
Tel 020-6732199 , fax 020-6758163
ciskatesink@beeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Nat Litigation
Postbus 75305 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3058200 , fax 020-3058205
tesink@vandernatlitigation.nl
www.vandernatlitigation.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TESSEL M. van
Advocaat bij Van Tessel & Soffers ; beëdiging 1991
Beethovenlaan 72 , 5151 LJ Drunen
Advocaat bij Van Tessel & Soffers
Postbus 39 , 5150 AA Drunen
Tel 0416-370097 , fax 0416-370098
[vademecum advocatuur 2001]
info@tesselsoffers.nl
www.tesselsoffers.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TESSEMAKER M. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119692 , fax 020-7119999
mirjam.tessemaker@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

TESSON A.J.A. ; Mw.
Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Beëdiging 1993 en 2003
Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
mail@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TETS - ASIES A.H. van ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1986
Postbus 272 , 1200 AG Hilversum
general@derks.nl
Tel 035-6721821 , fax 035-6721888
a.vantets@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Tel 035-6721873 , fax 035-6721889
a.vantets@cmsderks.nl
www.crosdecks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TETS van GOUDRIAAN D.A.W. van ; Jhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 29 mei 1973

TEUBEL N.C. ; Mw.
Advocaat bij Aantjes & Schakel ; beëdiging 1999
Postbus 1213 , 2280 CE Rijswijk
Tel 070-3906260 , fax 070-3989688
aantjes.en.schakel@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
teubel@aantjesenschakel.nl
www.aantjesenschakel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TEUBEN H.N. ; Dr.

TEULING B.C.M. den
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
benno.denteuling@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

TEULING H.P.D. den
Advocaat bij Schut Grosheide advocaten Notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
d.denteuling@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TEULING - CAARLS L.T.M. den ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 1998
Postbus 6174 , 7401 HD Deventer
Tel 0570-667122 , fax 0570-667133
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Deventer
rechtshulp@deventer.bureaurechtshulp.nl
www.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TEULINGS J.G.
Advocaat bij Van Schoonhoven In 't Veld ; beëdiging 1994
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Advocaat bij Kennedy Van der Laan
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506655 , fax 020-5506755
jasper.teulings@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kvdLnl
[vademecum advocatuur 2004]

TEULINGS J.H.A. , geboren apr 1935 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 93 94 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1955 rechten , Corpslid
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 18 dec 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 1 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 20 jun 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie VW Hoofddirectie, Hoofd afdeling wetgeving bestuurlijke en juridische zaken Directoraat
Generaal Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

TEUNIS M.G.I.W.
Advocaat bij Stein advocaten Zwolle ; beëdiging 1980
Postbus 1232 , 8001 BE Zwolle
Tel 038-4215221 , fax 038-4218190
teunis@steinadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

TEUNIS W.B.
Advocaat bij Adv. kantoor Teunis & Zeyl-Terzol ; beëdiging 1983
Advocaat bij advocatenkantoor Teunis & Zeyl-Terzol
Laan Copes v Cattenburch 82 , 2585 GD Den Haag
Tel 070-3548401 , fax 070-3545168
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Tennis Advokaat
[vademecum advocatuur 2004]

TEUNIS W.D.H.W.
NLRM 71 80
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 21 nov 1968

TEUNISSE H.
Advocaat bij Postbus 2179 , 1780 BE Den Helder ; beëdiging 1977
Tel 0223-636535 , fax 0223-632093
[vademecum advocatuur 2001]
law@teunisse-advocaten.nl
www.ceunisse-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TEUNISSEN B.D. , geboren feb 1944
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 23 feb 1990
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Opgave bijbanen Hof nog opnemen

TEUNISSEN - OPREA C. ; Mw.
Rechten 1989
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam

TEUNISSEN E.J.
Griffier

TEUNISSEN H.P.H.M.
Advocaat bij Wissing & Teunissen Kantoor ; beëdiging 1982
Pepijnstraat 10 , 5921 HM Venlo-Blerick
Tel 077-3872224 , fax 077-3872935
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

TEUNISSEN J.H.J.
Advocaat bij Van Traa advocaten ; beëdiging 1972
Postbus 21390 , 3001 AJ Rotterdam
Tel 010-4137000 , fax 010-4145719
teunissen@vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TEUNISSEN J.M. , Josje ; Mw.
Cultureel beleidsmedewerker
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club West-Betuwe.

TEUNISSEN J.M.H.F.
Open Universiteit Nederland
Directoraat Humaniora
Valkenburgerweg 177 , 6419 AT Heerlen
Postbus 2960 , 6401 DL Heerlen
Tel. 045 5762375 , fax. 045 5762799
Faculteit Rechtswetenschappen
Algemeen bestuurs- en bestuursprocesrecht, ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht
tel 045 5762671 , fax 045 5762108
jos.teunissen@ou.nl

TEUNISSEN L.J.M. , Luc ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Breda
Kandidaat-notaris

TEUNISSEN P.J. ; Prof. UHD
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Rechtstheorie
Bijzonder hoogleraar Sociologie van de internationale betrekkingen met gerichtheid op de vredesproblematiek (Vanwege de Stichting Vredesopbouw)
p.j.teunissen@rechten.rug.nl
TEVENS
Lid Adviesraad: SMA Sociaal Maandblad Arbeid
Privé adres: Regentessestraat 122 , 9717 MD Groningen , Tel. 050 3130468
TEVENS
Lid Bestuur algemeen bestuur Grindmaleurd ? te Tolbert
Cursusleider docent SSR cursussen
Redacteur losbladig personen en familierecht Groene Kluwer
Lid hoofdbestuur Notariële beroepsopleiding
Docent notariële beroepsopleiding
Lid Stichting Personen- familie- jeugdrecht te Groningen
Vice-Voorzitter vakgroep privaat en notarieel recht
Diverse bestuursfuncties in facultatief verband
30 jan 1997
INFO
Privé adres: Bloemersmaborg 30 , 9722 VM Groningen , Tel. 050 5264587

TEUNISSEN P.P.A. , geboren 06-07-1920
Bronzen medaille Carnegie Heldenfonds
Officier Mérite Agricole
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Veitch Memorial Gold Medal
Royal Horticultural Society
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
INFO
Overleden 10 december 2000 te Voorburg
(NRC 16 december 2000)

TEURLINGS M.C.J.
Advocaat bij Govers, Mekenkamp & Teurlings advocaten ; beëdiging 1994
Oostenburgervoorstraat 106-110 , 1018 Mr. Amsterdam
Tel 020-4201475 , fax 020-6229819
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Teurlings & Ellens advocaten & Procureurs
Alexander Boersstraat 10 , 1071 KX Amsterdam
teurlings@teurlingsellens.nl
www.teurlingsellens.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TEUSINK R.E.
Advocaat bij Brekelmans & Van der Ven ; beëdiging 1985
Postbus 1250 , 4700 BG Roosendaal
Tel 0105-554888 , fax 0165-555401
brekelmans.vanderven@inter.nl.net
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Brekelmans Van der Ven Van Oorschot advocaten
Postbus 1393 , 4700 BJ Roosendaal
Tel 0165-555094 , fax 0165-560793
info@bvo-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TEUSINK W.H.
Advocaat bij advocatenkantoor Scherpenhuysen ; beëdiging 1998
Postbus 427 , 3840 AK Harderwijk
Tel 0341-420843 , fax 0341-425243
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

TEWARIE P.D. ; Mw.
Rechten 1977
Kandidaat Notaris
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

TEWES B. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1992
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

TEWES P. ; Mw.
Advocaat bij Okerse & Schop ; beëdiging 2003
Postbus 10058 , 1301 AB Almere
Tel 036-5346220 , fax 036-5345984
p.tewes@okkerse-schop.nl
www.okkerse-schop.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TEX A.E. den ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1994
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

TEXTOR V.A. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2002
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
v.textor@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

THASING G.H.
Advocaat bij Adv. kantoor Zuid-Oost Drenthe ; beëdiging 1993
Postbus 2262 , 7801 CG Emmen
Tel 0591-647111 , fax 0591-548299
thasing-vdroest@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

THATE J.O.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 mei 1946

THE - KOUWENHOVEN A.E. , geboren jun 1960 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 nov 1985
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 7 okt 1991
Rechter rechtbank Den Bosch 7 mei 1993
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Geen bijbanen
07 jul 1997

THE H.S. , geboren mei 1937 ; Drs.
NLRM 80 87 88/89
Officier Koninklijke Luchtmacht.II.kapitein 1962
Griffier rechtbank Den Bosch 16 dec 1975
Griffier kantongerecht Den Bosch , Eindhoven, Helmond en Boxmeer
Griffier Raad van Beroep Den Bosch

THE R.S.
Advocaat bij Yacht Group Nederland B.V. ; beëdiging 2003
Postbus 12610 , 1100 AP Amsterdam
Tel 020-5197905 , fax 020-5197950
stephan.the@yachtgroup.com
www.yachtgroup.com
[vademecum advocatuur 2004]

KOETSER M.B.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1992
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506651 , fax 020--5506751
m.b.koetser@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOETSIER J.
Advocaat bij De Koning & Mulder ; beëdiging 1971
Postbus 74694 , 1070 BR Amsterdam
Advocaat bij Schut & Grosheide
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
j.koetsier@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

KOLK A.J. van der
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
Tel 038-4215005 , fax 038-4218573
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 038-4280077 , fax 038-4218573
info@benthem-gratama.nl
www.benthem-gratama.nl
[vademecum advocatuur 2004]

THEELEN R.M.L.
Advocaat bij Van de Pol & Van Beek ; beëdiging 1995
Laan van Meerdervoort 36 , 2517 AL Den Haag
Advocaat bij Buitenhof advocaten ; beëdiging 1995
Buitenhof 24 , 2513 AG Den Haag
Tel 070-3641733 , fax 070-3541771
[vademecum advocatuur 2001]
info@buitenhof.com
[vademecum advocatuur 2004]

THEESING A.J. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
arianne.theesing@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

THEEUWISSEN J.G.
NLRM 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 13 jun 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 11 jul 1983

THEIL J.A.C. , geboren jan 1927
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 3 jul 1985
Ontslag pensioen

THESINGH A.H.S.
Notaris te Edam-Volendam , arrondissement Haarlem
Kantoor Brug, Van der & Thesingh
Postbus 45 , 1135 ZG Edam

THESINGH H. , geboren nov 1913
NLRM 71
Advocaat en Procureur Zwolle 23 dec 1936
Griffier kantongerecht Steenwijk 28 nov 1941
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 9 dec 1946
Griffier kantongerecht Emmen 13 mawt 1952
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 28 mei 1953
Griffier Hof Leeuwarden 5 sep 1956
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 4 aug 1958

THEUNEN A.A.P.M. ; Drs.
Advocaat bij Van Rooy & Theuns advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 356 , 5550 AJ Valkenswaard
Tel 040-2082555 , fax 040-2082559
info@vanrooytheuns.nl
[vademecum advocatuur 2004]

THEUNISSEN A.D.E. ; Mw.
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 623 , 7400 AP Deventer
Tel 0570-614080 , fax 0570-618244
theunissen@jpc.nl
[vademecum advocatuur 2004]

THEUNISSEN C. ; Mw.
Advocaat bij Theunissen Advkantoor ; beëdiging 1980
Bergstraat 20 , 3811 NJ Amersfoort
Tel 033-4632437 , fax 033-4614287
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Voltastraat 25 , 3817 KL Amersfoort
Tel 033-4632437 , fax 033-4614287
[vademecum advocatuur 2004]

THEUNISSEN J.
Partner van bureau Tak & Theunissen
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

THEUNISSEN J.M. , geboren okt 1916
NLRM 80
Werkzaam bedrijfsleven in Suriname 1946
Advocaat Hof van Justitie te Suriname dec 1952
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 5 jan 1973
Rechter rechtbank Assen 13 dec 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 15 jul 1976

THEUNISSEN - V/d BROECKE M. ; Mw.
Rechten 1973
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht

THEUNISSEN P.J.W.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Boven & Van der Bruggen ; beëdiging 1983
Postbus 15 , 6040 AA Roermond
vbenvdb@tref.nl
Tel 0475-333030 , fax 0475-331174
ptheunissen@vbvdb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vbvdb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

THEUNISSEN R.G.A.M. , geboren jul 1949
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Geldrop
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 20 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 mrt 1994
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Eindhoven ; kantoor Boskamp & Willems ; beëdiging 1979
Postbus 581 , 5600 AN Eindhoven
Tel 040-2501414 , fax 040-2501450
r.theunissen@boskampwillems.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Te Den Bosch Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van advocaten
Beëdiging 1974 en 1979
www.boskampwilleffls.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Secretaris Burgemeester van der Puttschool voor speciaal onderwijs te Geldrop
Lid Raad van Toezicht van de Stichting WZR (Peppelrode) te Eindhoven
Lid College van Afgevaardigden van de Ned. Orde van advocaten
Secretaris Stichting Weverijmuseum te Geldrop
06 jun 1997

THEUNISSEN R.T.J. , Ronald ; Dhr.
Kandidaat-notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Den Bosch

THEUNS N.F.E.J. , geboren 1930
Commissaris Ewals Cargo Care Holding B.V., Commissaris Ewals Holdings B.V.

THEUNS R.C.J.
Advocaat bij Van Helvoort De Vries ; beëdiging 1994
Postbus 167 , 5680 AD Best
Advocaat bij Van Rooy & Theuns advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 356 , 5550 AJ Valkenswaard
Tel 040-2082555 , fax 040-2082559
vanrooytheuns@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@vanrooytheuns.nl
[vademecum advocatuur 2004]

THEUWS J.H.H. ; Mw.
Advocaat bij Holla & Van Dooren ; beëdiging 1979
Postbus 396 , 5201 AJ Den Bosch
Tel 073-6161100 , fax 073-6161199
ktheuws@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

THEWESSEN P.J.M.
Advocaat bij Postbus 220 , 6460 AE Kerkrade ; beëdiging 1995
Advocaat bij Austen & Thewessen advocaten
Wilhelminalaan 63 , 6301 GH Valkenburg
Tel 043-6014209 , fax 043-6010081
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Austen & Thewessen advocaten
Kerkstraat 31 , 6301 BX Valkenburg
Tel 043-6014209 , fax 043-6010081
thewessen@austen-thewessen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

THEWESSEN X.M.N. ; Mw.
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 2002
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-4005100 , fax 010-4005111
imn.thewessen@kneppelhout.nl
www.kneppelhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]

THEYSE - GEVAERTS Ch.E.L. ; Mw.
Rechten 1951
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem

THIE A.A. , geboren jan 1922
NLRM 87 88/89 90 91 92
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 14 jan 1985

THIE PòI ; Mw.
Advocaat bij Maarten Tromp advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 30131 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-2056610 , fax 010-2055325
secretariaat@maartentromp.nl
[vademecum advocatuur 2004]
[vademecum advocatuur 2001]

THIEL A.B.H.M. van , geboren feb 1943
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Bedrijfsjurist te Rotterdam
Rechter rechtbank Rotterdam 8 nov 1991
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Directie Pensioenfonds Nedschroef, meestal Den Haag

THIEL E.M.A. van
Notaris te Haaksbergen , arrondissement Almelo
Postbus 107 , 7480 AC Haaksbergen
Irenesingei 23, 7481 GJ Haaksbergen

THIEL H.R.F.M.
Notaris te Laaebeek, arrondissement Den Bosch
Kantoor Thiel, Van-Oidtmann-Van Thiel: Helmond, Laarbeek

THIEL M.E.M. van ; Mw.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2002
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042156 , fax 010-4041926
merel.vanthiel@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

THIEL M.J.A. van , geboren apr 1962 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1992
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 apr 1997
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 12 mei 1998
NU
Parket Den Bosch
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden

THIEL N.M. van ; Mw.
Advocaat bij Koch & Van den Heuvel ; beëdiging 1998
Postbus 2005 , 4800 CA Breda
Tel 076-5226470 , fax 076-5226413
thiel@koch-heuvel.nl
[vademecum advocatuur 2001]

THIEL P.P.A.M. van
Notaris te Helmond , arrondissement den Bosch
Kantoor Thiel,Van - Oldtmann-Van Thiel ; Helmond, Laarbeek

THIEL S.C.M. van
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2003
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
stein.van.thiel@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

THIEL - RADEMAKERS S.M.S.R. van ; Mw.
Rechten 1978
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht

THIEL V.T.R.W. van
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
vthieWhouthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]

THIELE A.C.F.G. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1995
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1995
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-5741111
angelique.thiele@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

THIELEN J.M.A.J.
Advocaat bij Bierman advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
info@bierman.nl
Tel 0344-618844 , fax 0344-012174
info@bierman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bierman Aitton Waaiboer advocaten en Notarissen
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
Tel 0344-677188 , fax 0344-677190
thielen@baw.nl
www.baw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

THIELEN N.P.C.M.
Notaris te Breda , arrondissement Breda
Kantoor Notariaat Thielen ; Breda

THIEME C.J.F.
Organisatieadviseur
Wassenaar
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]
Lid van de Rotary ; club Den Haag-Voorhout

THIEN P.A. ; Mw.
Advocaat bij Van den Bosch & van den Broek ; beëdiging 1994
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen

THIERRY - VERHAGEN C.G. ; Mw.
Rechten 1962
Was Advocaat
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland

THIERRY D.M.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1995
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam

THIESSEN R.J.F. , geboren sep 1959
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 mrt 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 13 nov 1991
Rechter rechtbank Haarlem 24 aug 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Raadsheer Hof Amsterdam 23 juni 1998
NU
Haarlem rechter
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam Raadsheer Hof
TEVENS
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Lid Comité van aanbeveling Stichting Vrienden Geleidehonden Opleiding Ans L'abee.
2. Medewerker losbladig commentaar op het Wetboek van Strafvordering (" Wetboek van
Strafvordering"). Tot oktober 19
3. Kantonrechter-plaatsvervanger te Haarlem en te Zaandam.

THIJE - GERDING C.I.J. TEN ; Mw.
Advocaat bij NautaDutifh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
caroline.tenthije@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

THIJN E. van , Ed ; Prof. Drs.
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Afdeling Politieke en Sociaal-Culturele Wetenschappen
O.Z. Achterburgwal 237
Afdeling Politicologie
Hoogleraar Ontwikkelingen in het democratisch socialisme, in relatie tot wetenschap en samenleving
Eerder vermeld als:
Universiteit Leiden , Bijzonder hoogleraar Cleveringa-stoel

THIJS C.D.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 28 jan 1961

THIJS L.M.L. ; Mw.
Advocaat bij Vandervoodt & Van der Mark ; beëdiging 1991
Jacob Obrechtstraat 70 , 1071 KP Amsterdam

THIJSEN G.W. , geboren jan 1945
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 18 jan 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 18 jan 1980
Rechter rechtbank Den Bosch 12 dec 1980
Vice-President rechtbank Den Bosch 14 feb 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Coördinerend vice-president rechtbank Den Bosch 16 aug 1994
NU Den Bosch Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
19 feb 1997
TEVENS [oktober 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven

THIJSSEN E.E.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240176 , fax 010-2240056
edo.thijssen@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

THIJSSEN E.H. , geboren dec 1920
NLRM 71 80
Werkzaam Hoofdkantoor Beheersinstituut 8 nov 1945
Werkzaam Ministerie van Justitie II, referendaris 1 sep 1946
Substituut-griffier rechtbank Breda 17 dec 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 23 aug 196
Rechter rechtbank Breda 1 feb 1962
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem, Den Bosch en Den Haag 23 jun 1965

THIJSSEN G.M.H.
Advocaat bij Thijssen c.s. ; beëdiging 1965
Postbus 125 , 5800 AC Venray
Tel 0478-586116 , fax 0478-588664
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

THIJSSEN H.M.B. ; Mw.
Advocaat bij Wilhelminastraat 14 , 2011 VM Haarlem ; beëdiging 1973
Tel 023-5319216 , fax 023-5341034
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 3153 , 2001 DD Haarlem ; beëdiging 1972 en 1973
advthijs@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]

THIJSSEN J.A.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plv. Zaandam 23 jun 1956

THIJSSEN J.G.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
jeroen.thijssen@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
www.clifordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

THIJSSEN J.P.A. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1996
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
info@nysingh.nl
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3226641 , fax 024-3222074
thijssen@nijmegen.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]

THIJSSEN J.W.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Raad Hoog Militair Hof Den Haag 12 sep 1968

THIJSSEN K.M.A. , geboren feb 1914
NLRM 71
Advocaat en procureur Nijmegen
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 30 jun 1945
Substituut-griffier bijzonder Hof Den Bosch 28 aug 1945 tot 19 mei 1946
Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 6 mrt 1946
Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 30 aug 1949
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 18 dec 1956

THIJSSEN M. ; Mw.
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 1998
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810881 , fax 024-3810882
m.thijssen@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]

THIJSSEN P. ; Mw.
Rechten 1983
Jurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Wageningen

THIJSSEN R.J.H.
Advocaat bij Boels Zanders advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 490 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3548951 , fax 077-3545330
thijssen@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]

THIJSSEN W.P.M.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1994
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Advocaat bij Blom & Thijssen advocaten
Postbus 292 , 3430 AG Nieuwegein
Tel 030-2628045 , fax 030-2628048
wim.thijssen@blom-thijssen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Thijssen Pensioen advocaten
Postbus 8014 , 1180 LA Amstelveen
Tel 020-4263810 , fax 020-6400420
wimthijssen@pensioenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

THIRY R.J.C.M.
Intermedium
Boulevard Bankert 228 , 4382 AC Vilissingen
Jasmijnstraat 23 , 4461 NN Goes
pb.234 , 4460 AE Goes
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

THISSEN - Van ZWIJNDRECHT H.D.G. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 24 , 6400 AA Heerlen ; beëdiging 1990
Advocaat bij advocatenkantoor Benzenrade ; beëdiging 1990
Benzenrade 35 , 6419 PH Heerlen
Tel 045-5710903 , fax 045-5716911
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

THISSEN J.P.H. , geboren 30-03-1943 , Jos ; Dhr.
Advocaat bij advocatenkantoor Bogaardt ; beëdiging 1998
Schoolstraat 4 , 2242 KH Wassenaar
Tel 070-5119352 , fax 070-5110302
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Thissen ; beëdiging 1998
Groot-Hertoginnelaan 45 , 2517 EC Den Haag
Tel 070-3024820 , fax 070-3024821
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Was eerst jurist bij de Raad van State
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

THISSEN R. , Reinier ; Dhr.
Kandidaat Notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Maastricht International

THISSEN V.L.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1991
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Advocaat bij Habets & Thissen
Postbus 7033 , 4800 GA Breda
Tel 076-5210725 , fax 070-5223310
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Habets & Thissen ; beëdiging 1991
Postbus 7033 , 4800 GA Breda
Tel 076-5210725 , fax 076-5223316
habets.thissen@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

THOE SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG Zie KRÖNER - TH.SCH.EN HOH. H.W.B. ;
NLRM 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 5 aug 1989

THOENES - Van der VEEN E.M. ; Mw.
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 1998
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
[vademecum advocatuur 2001]
em.thoenes@dommerholt.nl
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]

THÖENES M.J.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285437 , fax 070-3285581
mjthoenes@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van den Herik & Verhulst
Postbus 50535 , 3007 JA Rotterdam
Tel 010-4100055 , fax 010-4815172
info@herikverhulst.nl
www.herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2004]

THOLE E.P.M. ; Mw.
Advocaat bij Oosterbaan & Van Eeghen ; beëdiging 1991
Koningslaan 35 , 1075 AB Amsterdam
Advocaat bij Trenité Van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne
amsterdam@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

THÖLE U.W.G.
Advocaat bij Oort & Mabieu Kantoor ; beëdiging 1989
Bezuidenhoutseweg 205 , 2594 AJ Den Haag
Advocaat bij Mahieu Schnoor Thöle advocaten
Postbus 95323 , 2509 CH Den Haag
Tel 070-3475121 , fax 070-3838903
mst@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Oegstgeest
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

THOLEN L.W. van der
Accountantsbureau LTB
Stafmedewerker fiscalist
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

THOM SON Zie GRATAMA - THOM SON A.A.N. ; Mw.

THOMAS A.J.Y.M. ; Mw.
Advocaat bij Santi & Bom ; beëdiging 1997
Grotestraat 150 , 5141 HC Waalwijk
Advocaat bij Hola Poelman advocaten
Postbus 449 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-5840840 , fax 013-5840845
athomas@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 449
5000 AK Tilburg
Tel 013-5840840 , fax 013-5840845
athomas@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

THOMAS C.A. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 1999
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
thomas@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne
thomas@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

THOMAS C.H.J.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Tel 010-2240466 , fax 010-2240012
coen.thomas@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

THOMAS E.A. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2002
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
e.thomas@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

THOMAS E.M.J.
Advocaat bij Schoenmakers & Thomas advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 4917 , 4803 EX Breda
Advocaat bij Bom Schoenmakers & Thomas
Postbus 7411 , 4800 GK Breda
Tel 076-5200530 , fax 076-5203550
[vademecum advocatuur 2001]
info@bstadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

THOMAS J. , geboren april 1963
NLRM 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 mei 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 18 mei 1999

THOMASSEN J.J.H.S.
Advocaat bij Akersteenweg 208 , 6227 AE Maastricht ; beëdiging 1993
Advocaat bij Thomassen advocatenkantoor
Tel 043-3672300 , fax 043-3615058
[vademecum advocatuur 2001]
thomassenadvocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

THOMASSEN J.W.T.
Notaris te Breda , arrondissement Breda
Kantoor Linders Wijnands Olde Wolbers ; Breda

THOMASSEN M.H.A. ; Mw.
Rechten 1988
Directiesecretaris Gezondheidsdienst voor Dieren
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Deventer

THOMASSEN P.B.J.M.
Secretaris gemeente Bergen op Zoom [info SAL 2000]

THOMASSEN R.A.J.M. , geboren jan 1954
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 1 jan 1986

THOMASSEN - REICHARDT Zie REICHARDT, T. T. , geboren mei 1951 ; Mw.
NLRM 87 90
Raio 2 jan 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 22 apr 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 22 apr 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn, Deventer, Groenlo en Zutphen 12 jan 1990

THOMASSEN W. ; Mw.
Internationaal Gerechtshof voor de Rechten van de Mens (Gids RM feb 1999)

THOMASSEN W.M.E. , e.v. van WESTBROEK , geboren sep 1949 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Den Haag en Rotterdam 24 apr 1975
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 8 jan 1979
Raio 1 sep 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 jul 1985
Rechter rechtbank Den Haag 28 apr 1986
Vice-President rechtbank Den Haag 17 aug 1992
Raadsheer Hof Den Haag 1 sep 1997
Vice-President Hof Den Haag 3 juli 1998
Rechter Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 01-11-1998; opgevolgd door Myjer per 1
november 2004
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 03-07-1998
NU Den Haag Hof Vice-president
NU Straatsburg EHRM rechter
TEVENS
Lid redactie tijdschrift Familie en Jeugdrecht
Lid redactie raad kennissyteem rechtshulp in strafzaken KRIS
Plaatsvervangend Voorzitter tuchtcollege loodsen te Den Haag
Plaatsvervangend Voorzitter Lid commissie van Beroep bedoeld in artikel 70 1e lid
collectieve arbeidsovereenkosmt loodswezen Nederland bv
Voorzitter landelijke vergadering rechterscommissaris in strafzaken
Steeringscommittee Moldova
TEVENS [november 2000] Hof Den Haag
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
TEVENS [juni 2004]
Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen
@OPM
Opgegeven: geen nevenfuncties. Zeer onwaarschijnlijk, gezien de hele serie van eerder opgegeven nevenfuncties.

THOMPSON G.H. , geboren 16-03-1936
INFO
Woonplaats Londen Engeland
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

THOMPSON M.C.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam

THOMSON K.M. , geboren 27-12-1915
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

THÖNE A.W. , geboren okt 1918
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Rotterdam mei 1943
Werkzaam Ministerie van Oorlog 1945
Werkzaam bedrijfsleven 1 mrt 1947
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 3 mei 1951
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 23 apr 1952
Rechter rechtbank Middelburg 2 jun 1958
Raadsheer Hof Amsterdam 1 aug 1968
Vice-president Hof Amsterdam 7 mei 1976

THOOFT J.

THOONEN M.P.A.
Hamelers & Nijkamp advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 445 , Advocaat bij 5400 AK Uden
Tel 0413-255180 , fax 0413-256313
mthoonen@hamelers-nijkamp.com
[vademecum advocatuur 2004]

THOOR J.H.S.M. van , John ; Dhr.
Notaris te Kerkrade , arrondissement Maastricht
Postbus 33 , 6460 AA Kerkrade
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Kerkrade

THORS J. , geboren nov 1904
NLRM 71
Advocaat en procureur Amsterdam 5 jan 1928
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 27 sep 1947
Kantonrechter Rotterdam 2 sep 1952

THUIS D.L.M. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240290 , fax 010-2240011
daphne.thuis@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

THUIS D.Th.G.
Advocaat bij Höcker Rueb Doeleman advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
thuijs@hrd.nl
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

THUIS F.M.H. , geboren apr 1943
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 2 apr 1980
NU
Heerlen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Heerlen ; kantoor Thuis & Partners ; beëdiging 1968
Postbus 608 , 6400 AP Heerlen
Tel 045-5719005 , fax 045-5718172
fthuis@thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Thuis & Partners advocaten
www.thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Rotary

THUIS J.A.
Advocaat bij Pot Jonker advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-5530260
www.potjonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]

THUIS M.G.C. ; Mw.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 90636
2509 LP Den Haag
Tel 070-3286480 , fax 070-3248389
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

THUNNISSEN F.H.A.M.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1971
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3520919
info@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772327 , fax 020-5772708
f.thunnissen@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Vice-Voorzitter Stichting 'Nederlands Arbitrage Instituut' [november 1999]

THUNNISSEN H.O. , geboren aug 1918
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Den Haag sep 1940
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 22 mrt 1962
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 10 aug 1970
Vice-Voorzitter College van Beroep voor het bedrijfsleven 29 jul 1979
Voorzitter College van Beroep voor het bedrijfsleven 29 aug 1983

THUNNISSEN - TONNEMAN J. ; Mw.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Plaatsvervangend Directeur-generaal
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Planning, Financiën en Control, Directeur DG ?

THUNNISSEN R.F. , geboren mrt 1951 ; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 10 aug 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 jan 1992
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Stevens Thunnissen Vos ; beëdiging 1976
Postbus 85966 , 2508 CR Den Haag
Postbus 11760 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3115000 , fax 070-3520669
mr.rf.thunnissen@stv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.sty-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
RaadsLid Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting van de gemeente Leiderdorp
Docent privaatrecht Haagse Hogeschool te Den Haag
Docent privaatrecht Studiecentrum Opleidingen Makelaardij te Nieuwegein
Secretaris Adiescommissie Wetgeving Nederlandse Orde van advocaten te Den Haag ; Burgerlijk
Procesrecht
13 jan 1997
TEVENS [juli 2003]
Lid Adviescommissie Burgerlijk Procesrecht NOVA te Den Haag van 01-01-2001
Raadslid Gemeenteraad Leiderdorp te Leiderdorp van 01-01-1996
Docent privaatrecht Studiecentrum opleidingen Makelaardij te Nieuwegein van 01-01-1984
Lid van de redactie van het vademecum voor architecten

THUYS R.A.I.
Advocaat bij Goudsmit & Branbergen ; beëdiging 1992
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Beëdiging 1992 en 2001
Postbus 264 , 1110 AG Diemen
Tel 020-6952510 , fax 020-3680430
r.thuys@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIB J. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2003
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
jtib@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

TICHELAAR - de VRIES W.M. ; Mw.
Advocaat bij Tjallema & Klabou ; beëdiging 2000
Postbus 45 , 8600 AA Sneek
Tel 0515-426366 , fax 0515-431137
tjallemaklabou@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]

TICHELMAN H.J.Q.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 16 feb 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 16 feb 1977

TICHEM A.
Notaris te Apeldoorn , arrondissement Zutphen
Kantoor Dijkstra De Graaff ; Apeldoorn, Epe

TIDDENS G.M.
Advocaat bij Mr. H.J. Overes Kantoor ; beëdiging 1986
Postbus 1280 , 9701 BG Groningen
Tel 050-3140840 , fax 050-3128112
overes.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Overes advocaten
info@overesadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIDDENS L.S.A. ; Mw.
Advocaat bij Van Traa advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 21390
3001 Al Rotterdam
Tel 010-4137000 , fax 010-4145719
tiddens@vantraa.nl
www.vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIDEMAN B.J.
Advocaat bij Petten, Tideman & Sassen ; beëdiging 1990. Partner
Postbus 80504 , 2508 GM Den Haag
Tel 070-3504055 , fax 070-3506187
tideman.b@pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
www.pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIDEMAN P.L.C. , geboren mei 1929
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Werkzaam bedrijfsleven 1956
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 mei 1977
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 aug 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Zwolle 27 feb 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Arnhem 15 jul 1981

TIDEMAN Zie VERDAM - TIDEMAN W.T. , geboren mei 1957 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1986

TIEBOUT F.
Advocaat bij Zeef & Hoekman advocaten ; beëdiging 1981
zeefboek@noord.bart.nl
Advocaat bij Hoekman & Van Duursen advocaten
Postbus 77 , 9500 AB Stadskanaal
Tel 0599-616000 , fax 0599-619075
hoek@bart.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

TIEDEMANN W.A. , geboren 22-12-1931
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

TIELEMAN A.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 7 jan 1970

TIELEMAN P.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau, Lid

TIELEN J.
Ministerie van Justitie, Particuliere Jeugdinrichtingen, Cadier en Keer Opvang- en Behandelcentrum Het Keerpunt, Algemeen directeur
Opvangcentrum Cadier en Keer , opvang-en behandelcentrum Het Keerpunt , algemeen directeur

TIELEN J.G.H.
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie V , De Raad voor de Kinderbescherming , Directie Zuid , Lid

TIELENBURG P.
Advocaat bij Van Gog advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 482 , 3200 AL Spijkenisse
mail@vangoglawyers.nl

TIELENIUS KRUYTHOFF J.G. , geboren okt 1941
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 17 aug 1983
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger

TIELENS H.I.M.G.
Notaris te Arnhem , arrondissement Arnhem
Postbus 619 , 6800 AP Arnhem

TIELENS H.J.H. , geboren mrt 193
NLRM 71 80
Advocaat en procureur te Amsterdam en Den Haag mei 1958
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 24 mrt 1965
Rechter rechtbank Groningen 31 mei 1968
Vice-president rechtbank Breda 8 nov 1974

TIELENS S.M.A.F. , geboren sep 1970 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Roermond 1 apr 1996

TIELKEMEIJER W. , geboren jun 1951
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio arrondissementsparket Breda 18 aug 1975
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 29 okt 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 22 dec 1982
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 22 jul 1991
Officier van Justitie Ned. Antillen 1 sep 1994
NU
Breda parket

TIELRADEN E.J.J.M.
Ambtenaar van Staat, Raad van State

TIEMAN B.J.
Advocaat bij Tijsseling Zandijk Broeders advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 14197 , 3508 SG Utrecht
Tel 030-2333553 , fax 030-2331161
tieman@tzb-advocaten.nl
www.tzb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIEMAN R.H.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Personeel en Organisatie van de Belastingdienst, Afdeling Internationale Bijstand en Samenwerking, Hoofd

TIEMERSMA H. ; Mw.
Jurist bij SRAA OC Haarlem
Soembawastraat 61 , 1095 XD Amsterdam
tel 020 6686420
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
Specialismen: asiel, vreemdelingenrecht, vluchtelingenrecht

TIEMS S.F. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1997
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
info@nysingh.nl
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
s.f.tiems@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Benthem & Keulen
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595537 , fax 030-2595501
stiems@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIENSTRA H.G.
Advocaat bij Hulkenberg Van der Veen ; beëdiging 1976
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
tienstra@hulklaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Abeln advocaten
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-6641081 , fax 020-6626818
harrytienstra@abeln.nl
www.abeln.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIERIE Zie BEUKER - TIERIE M.E. , geboren okt 1947 ; Mw.

TIERIE M.R.
Advocaat bij Bouwman & Rhodius ; beëdiging 1989
Postbus 199 , 3750 GD Bunschoten
Tel 033-2981400 , fax 033-2988373
kantoor@bouwman-rhodius.com
[vademecum advocatuur 2001]
tierie@bvd-advocaten.nl
www.bvd-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIEROLFF A.J.V. , Alexander ; Dhr.
Kandidaat-Notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Wageningen

TIESING J.A.
Advocaat bij Ritzen Schönfeld Tiesing ; beëdiging 1992
Postbus 1019 , 4801 BA Breda
Tel 076-5220511 , fax 076-5220955
tiesing@rst.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij RST advocaten
www.rst.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIESINGA B. ; Mw.
Rechten 1983
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

TIESINGA - AARDOOM C.Z. ; Mw.
Rechten 1974
Juridisch Adviesbureau, Zelfstandig
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

TIESINGA H.L. (1949) ; Ing.
Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland
Lid Bestuur Aanen verkoop Coöperatie Meppel B.A.
Commissaris Steltenberg Groep B.V.
Voorzitter Stichting Agrarisch Kenniscentrum Flevoland.
Mr. Ing. H.L. Tiesinga was in het verleden Dijkgraaf van het WaterschapNoord Oost Polder. Uit hoofde van deze functie was hij teyens Voorzitter van de Flevolandse Waterschaps Bond en Lid van het algemeen bestuur van de Unie van Waterschappen. Voorts was hij Lid van het dagelijks bestuur van het Christen Democratisch Appèl en Voorzitter van C.D.A. Flevoland.

TIESINGA I. , Imkje ; Mw.
Jurist/Secretaris Bond van Nederl. Margarinefabrikanten Den Haag
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Den Haag
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

TIESKENS R.W. , Robert ; Drs.
Belastingadv.Price Waterhouse
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Apeldoorn

TIETHOFF F.H.
Advocaat bij Tiethoff & Ruig ; beëdiging 1973
Postbus 29702 , 2502 15 Den Haag
Advocaat bij Ekelmans en Meijer
Mesdagstraat 118 , 2596 XZ Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3242616
tiethoff@em-advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
tiethoff@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIGCHELAAR B.S. , geboren aug 1913
NLRM 71 80
Werkzaam gemeentesecretarie Huizen en Breda 1940
Werkzaam Centraal Adviesbureau voor Publiekrecht en administratie , II, directeur 1 iuii1947
Lid Ambtenarengerecht Den Haag 19 mei 1961
Lid Centrale Raad van Beroep 32 jul 1965
Plaatsvervangend Lid Raad van Beroep Den Haag 1 feb 1979

TIGCHELAAR D.S. ; Drs.
NLRM 90
Directeur Gerechtelijke Ondersteuning Leeuwarden

TIGCHELAAR J. ; Mw. Dr.
Docent-onderzoeker bij Universiteit van Utrecht discipline Rechtstheorie/encyclopedie
Achter Sint Pieter 200 , 3512 HT Utrecht
tel 030 2537191 , fax 030 2538408
INFO
Lid Nemesis Clara Wichmann Instituut
Lid Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht
Specialismen: rechtstheorie, alimentatie

TIGGELAAR W. ; Mw.
Advocaat bij Boogaard advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 616 , 4330 AP Middelburg
Tel 0118-623655 , fax 0118-625179
tiggelaar@boogaardadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 14-08-96
Boogaard advocaten , Buitenruststraat 14 , 4337 EH Middelburg
Postbus 616 , 4330 AP Middelburg
tel 0118-623655 , fax 0118-625179
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@boogaardadvocaten.nl
www.boogaardadvocaten.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
tiggelaar@boogaardadvocaten.nl
www.boogaardadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIGHELAAR I.T. ; Mw.
Rechten 1983
Chef KABINET
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem

TIJDHOF G.J.M.
Notaris te Assen , arrondissement Assen
Kantoor Tijdhof Daverschot De Jong R ; Assen

TIJHUIS J.P.M. ; Mw.
Secretaris Raad van Bestuur Delta Lloyd Verzekeringsgroep n.v. (jaarverslag 1998)
Telegraaf 25-03-1999: LLOYDS SCHADEVERZEKERINGEN.
Mevr.Mr. J.P. Tijhuis zal manager Bedrijven Acceptatie worden.
Directeur Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.

TIJKEN M.
Advocaat bij Geerdink & Wiertz advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 141 , 7570 AC Oldenzaal
Tel 0541-521515 , fax 0541-520835
geerdink.en.wiertz.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIJMAN C.J. ; Drs.
Advocaat bij Van Veen advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 442 , 6710 BK Ede
Tel 0318-687894 , fax 0318-687811
cjt@vanveen.com
www.vanveen.com
[vademecum advocatuur 2004]

TIJNAGEL J.W.M. , geboren feb 1947 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 3 jul 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 15 aug 1985
Rechter rechtbank Dordrecht 19 mei 1986
Lid Tariefcommissie Amsterdam 13 aug 1987
Raadsheer Hof Den Haag 27 jun 1989
Lid Tariefcommissie Amsterdam 15 sep 1989
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 jun 1992
Coördinerend vice-president Gerechtshof Den Haag van 27-06-1989
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 01-01-2002
NU Den Haag Hof Coördinerend Vice-President
NU Den Haag College Beroep Bedrijfsleven Plaatsvervangend lid
NU Amsterdan Hof Raadsheer
TEVENS
College van Beroep Bedrijfsleven Den Haag Raadsheer-plaatsvervanger
Lid tariefcommissie Amsterdam
TEVENS
[nov 2000]
Lid Adviescommissie Literatuurvoorziening rechterlijke Organisatie
Voorzitter van een van de twee Raden van Tucht van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs
Voorzitter van de commissie voor beroep- en bijzondere bezwaarschriften gemeente Dordrecht
Voorzitter van de vaste commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften van de regio Zuid-Holland Zuid
TEVENS [juni 2003] [mei 2004]
Voorzitter van de vaste commissie van advies voor de bezwaar- en beropeschriften van de regio Zuid-
Holland Zuid van 01-10-1999
Voorzitter van de commissie voor beroep- en bijzondere bezwaarschriften Gemeente Dordrecht te Dordrecht van 02-03-1999
Voorzitter van een van de twee Raden van Tucht Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs van 27-05-1999
Lid Adviescommissie Literatuurvoorziening Rechterlijke Organisatie van 01-01-1999
Penningmeester Stichting Behoud Pietermankerk te Zwijndrecht 01-10-2002

TIJS A. ; Mw.
Advocaat bij Vlaskamp Van Loo advocaten Johannes Vermeerstraat 43 ; beëdiging 2003
1071 DL Amsterdam
Tel 020-3052030 , fax 020-3052031
at@vlaskampvanloo.nl
www.vlaskampvanloo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIJSELING M. ; Mw.
Advocaat bij Den Besten & Sloof advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 10185 , 1301 AD Almere
Tel 036 5344400 , fax 036-5343520
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gresnigt & Van Kippersluis
Postbus 13006 , 3507 LA Utrecht
Tel 030-2316631 , fax 030-2319068
mtijseling@gvk-advocaten.nl
www.gvk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIJSELINK H.J. , geboren apr 1958
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 1 okt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 okt 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 19 dec 1995
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen

TIJSEN H.J.
Advocaat bij Koninklijke BAM Groep N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 20 , 3980 CA Bunnik
Tel 030-6598248 , fax 030-6598343
h.tijsen@bamgroep.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIJSSELING C.J.W. ; Mw.
Advocaat bij Jongeneel c.s. ; beëdiging 1992
Postbus 174 , 3360 AD Sliedrecht
Advocaat bij Berkel advocaten
Postbus 650 , 3900 AR Veenendaal
Tel 0318-527575 , fax 0318-526644
advo@berkellaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.berkeladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIJSSELING W.
Advocaat bij Schoorel & Punt ; beëdiging 1990
Advocaat bij Tijsseling Zandijk & Stobbe advocaten
Postbus 14197 , 3508 SG Utrecht
Tel 030-2333553 , fax 030-2331161
info@tzsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Tijsseling Zandijk Broeders advocaten
tijsseling@tzb-advocaten.nl
www.tzb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIJSSEN J.M. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 7113
1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
josephine.tijssen@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

TIJSSEN M.F.J.J.
Advocaat bij Tijssen & Saes advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 69 , 6040 AB Roermond
Tel 0475-335115 , fax 0475-311830
[vademecum advocatuur 2001]
tijsaes@tijssen-saes.nl
www.tijssen-saes.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIJSSEN P.H.M.J. , Peter ; Dhr.
Notaris te Venlo , arrondissement Roermond
Kantoor Wanders & Tijssen ; Venlo
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Roermond

TIJSTERMAN K.
Advocaat bij Tijsterman Kantoor ; beëdiging 1985
Advocaat bij Tijsterman Kantoor
Postbus 184 , 1420 AD UitHoorn
Tel 0297-569111 , fax 0297-561377
[vademecum advocatuur 2001]
p.k.tijsterman@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIJSTERMAN M.C. ; Mw.
Advocaat bij Hoofdweg 730b , 2132 BV Hoofddorp ; beëdiging 1990
Tel 023-5651241 , fax 023-5623034
[vademecum advocatuur 2001]
mctijsterman@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIJSTERMAN P.
Advocaat bij Tijsterman Kantoor ; beëdiging 1984
Postbus 184 , 1420 AD Uithoorn
Tel 0297-569111 , fax 0297-561377
[vademecum advocatuur 2001]
p.k.tijsterman@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIL M. van
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Lenior ; beëdiging 1996
Postbus 9435 , 1800 CK Alkmaar

TIL M.M. van
Advocaat bij Fier advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 15858 , 1001 NJ Amsterdam
Tel 020-3303344 , fax 020-3303343
mt@fieradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Rossem advocaten
Herengracht 444 , 1017 BZ Amsterdam
Tel 020-4287324 , fax 020-4274597
vantil@vanrossem.nl
www.vanrossem.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TILANUS V.I.C. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020- 7119999
viola.tilanus@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

TILBORG A.J.T. van ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 1999
Postbus 6174 , 7401 HD Deventer
Tel 0570-667122 , fax 0570-667133
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Deventer
rechtshulp@deventer.bureaurechtshulp.nl
www.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: sociale zekerheid, vreemdelingenrecht

TILBORG C. van ; Ing.
Lid Directieraad van de Vereniging Nederlandse gemeenten [info SAL 2000]

TILBORG G.M.M. van
Advocaat bij Pfeil & Heuts advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 189 , 6130 AD Sittard
Tel 046-4206400 , fax 046-4206409
info@pfeil-heuts.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TILBURG A.M. van , geboren dec 1942
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 16 feb 1982
NU
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Vught ; kantoor Van Tilburg & Beks ; beëdiging 1976 of 1971
Postbus 296 , 5260 AG Vught
Tel 073-6561116 , fax 073-6567695
a.v.tilburg@tilburg-beks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.tilburg-beks.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen opgaven van bijbanen gevonden

TILBURG A.Th. (of A.T.)
Advocaat bij Blom & Tilburg ; beëdiging 1986
Postbus 22 , 3200 AA Spijkenisse
Advocaat bij Tilburg Molendijk advocaten
Postbus 73 , 3200 AB Spijkenisse
Tel 0181-618293 , fax 0181-629521
tilburgmolendijk@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

TILBURG H.P.J. van
Notaris te Loon op Zand , arrondissement Breda
Kantoor Dierckxsens. van Tilburg.Lijzen ; Loon op Zand

TILBURG M.M. van ; Mw.
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 2003
Postbus 445 , 3000 AK Rotterdam
Tel 010-7104600 , fax 010-7104666
m.vantilburg@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TILL J.W.B. van ; Dhr. Baron
Advocaat bij Van Till advocaten ; beëdiging 1988
De Lairessestraat 158 , 1075 HM Amsterdam
Tel 020-4700177 , fax 020-6710974
j.tili@vantill.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 75731 , 1070 AS Amsterdam
Tel 020-4700177 , fax 020-6710974
www.vantill.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TILLART H.
Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord-West , vestiging Amsterdam , unitmanager

TILLART J.H.M.M. van den
Orelioplantsoen 25 , 3131 SJ Vlaardingen
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

TILLEMA A.J.P.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1994
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 0205414646 , fax 020-6612827
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

TILLEMA J.J.F. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1997
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506643 , fax 020-5500743
janine.tillema@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]

TILLEMA M.M.M. , geboren jul 1960 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 18 dec 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 18 dec 1989
Rechter rechtbank Haarlem 10 sep 1993
NU
Haarlem rechtbank rechter

TILLEMAN A.T.A.
Advocaat bij Oosterbaan & Van Eeghen ; beëdiging 1993
Koningslaan 35 , 1075 AB Amsterdam
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
boekel.de.neree@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1993
Postbus 210 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-583758 , fax 0575-583737
info@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TILLEMAN W.M.C. , geboren feb 1957 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 7 mrt 1991
Rechter rechtbank Amsterdam 21 sep 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 8 dec 1997
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen

TILLEMANS P.H.P.
Advocaat bij Pesman advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 36310 , 1020 MH Amsterdam
Tel 020-6352020 , fax 020-6352021
ptillemans@pesman.nl
www.pesman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TILLIJ M.E.H.G. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1999
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
mehgtillij@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772378 , fax 020-5772702
m.tilli'@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

TILMA A. ; Mw.
Advocaat bij De Haan c.s. ; beëdiging 1994
Postbus 380 , 9670 AJ Winschoten
Advocaat bij De Haan advocaten
Postbus 538 , 9400 AM Assen
Tel 0592-399525 , fax 0592-398237
assen@dehaanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Haan advocaten & Notaris
Postbus 723 , 9700 AS Groningen
Tel 050-5757400 , fax 050-5757444
tilma@dehaanadvocaten.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TILMAN E.R. , geboren okt 1913
NLRM 71 80
Werkzaam Stichting Wetensch onderz.op beleggingsgeboren Den Bosch nov 1939
Belastingconsulent Den Bosch 1942
Politiedienst Ned. Binnenlandse Strijdkrachten Den Bosch okt 1944
Juridisch assistent Hoge Autoriteit Den Bosch mei 1945
Werkzaam Missie opsp.vermiste Militair en agenten 1 sep 1946
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep (s.v.) Den Bosch 4 jan 1950
Griffier Raad van Beroep (s.v.) Den Bosch 17 dec 1954
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep (s.v.) Den Bosch 28 nov 1952
Onder-Voorzitter Raad van Beroep (s.v.) Den Bosch 27 jul 1974

TILMAN F.J.G.
Advocaat bij Bernards Tilman Van der Corput ; beëdiging 1978
Advocaat bij Tilman Rosens Van der Corput advocaten
Postbus 391 , 5600 AJ Eindhoven
Tel 040-2944500 , fax 040-2453615
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1975 en 1978
Postbus 153 , 5500 AD Veldhoven
Tel 040-2944500 , fax 040-2944550
f.tilman@tilman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TILMAN - KNOESTER Zie KNOESTER M.P. , geboren november 1966 ; Mw.

TILMAN S.B.M.
Advocaat bij Houben advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 4620 , 4803 EP Breda
Tel 076-5223677 , fax 076-5149403
houbenadvocaten@netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
stilman@houbenadvocaten.nl
www.houbenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TILSTRA Zie BEUKER - TILSTRA A. , geboren mei 1953 ; Mw.

TIMMAN H.J.
NLRM 71 80 87 88/89
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 25 sep 1967
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Delft ; kantoor Timman, Van Vliet & Elshof ; beëdiging 1953
Postbus 247 , 2600 AE Delft

TIMMAN J.M.W. ; Mw.
Rechten 1992
FISCALIST
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Nijmegen

TIMMENGA J.S. , geboren jun 1947
NLRM 80
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 10 dec 1973
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1978
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
general@derks.nl
Tel 020-301 630 1 , fax 020-301 63333
j.timmenga@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
Tel 020-3016301 , fax 202-3016335
j.cimmenga@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Misschien als Raio gefaald en daarna de advocatuur in.

TIMMER Zie KUIPERS - TIMMER A.N. ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 14 aug 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 15 okt 1982
Rechter rechtbank Almelo 1 okt 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 31 jul 1992
NU
Rechtbank Almelo rechter
Almelo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Geen bijbanen
25 jun 1997

TIMMER C.W.
Advocaat bij Timmer & Van Meurs ; beëdiging 1981
Postbus 90 , 8260 AB Kampen
Tel 038-3322666 , fax 038-3328390
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

TIMMER D.R.E.
Advocaat bij Bernhaege advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 557 , 5460 AN Veghel
Tel 0413-352211 , fax 0413-352777
dtimmer@bernhaeige.nl
www.bernhaege.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIMMER E.C. , Ellen ; Mw.
Bedrijfsjurist/Belastingadv. BDO Camps Obers Belastingadviseurs te Naaldwijk
Belastingadviseur/ondernemingsrechtadv. Paardekooper & Hoffman Postbus 23123 3001 KC Rotterdam
Advocaat bij Pellicaan advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 23161
3001 KD Rotterdam
Tel 010-2771610 , fax 010-4366913
ellen.timmer@pellicaan.nl
www.pellicaan.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk:
Rotterdam
Juristen Netwerk Den Haag
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

TIMMER G.J.
Notaris te Utrecht , arrondissement Utrecht
Kantoor Hermans & Schutteváer ; Utrecht

TIMMER H.J.
Advocaat bij Onland & Baks ; beëdiging 1996
Postbus 353 , 7100 AJ Winterswijk
Advocaat bij Bax advocaten & Notarissen
Postbus 218 , 7000 AE Doetinchem
Tel 0314-375500 , fax 0314-332148
h.timmer@baxadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2002]
www.baxadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2003]
Niet meer in [vademecum advocatuur 2004]

TIMMER H.J.
Notaris te Eemsmond , arrondissement Groningen
Postbus 45 , 9980 AA Uithuizen

TIMMER M.
Advocaat bij Van der Meijden c.s. ; beëdiging 1997
Postbus 1104 , 3860 BC Nijkerk
Advocaat bij Van Dusseldorp advocaten
Postbus 10482 , 7301 GL Apeldoorn
Tel 055-5212491 , fax 055-5214731
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bax advocaten & Notarissen
Postbus 218 , 7000 AE Doetinchem
Tel 0314-375500 , fax 0314-332148
m.timmer@baxadvocaten.nl
www.baxadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIMMER M. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Weteringkade ; beëdiging 1991
Weteringkade 9 , 2515 AK Den Haag
Tel 070-3836700 , fax 070-3839873
[vademecum advocatuur 2004]
Advocaat bij Jairam & Soffers
[vademecum advocatuur 2001]

TIMMER W.F.W.
Advocaat bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1976
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214381 , fax 050-5277755
advocaten@plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Plas & Bossinade advocaten & Notarissen
m.m.timmer-gaston@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIMMERMAN D.
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1997
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
wieringa@knoware.nl
Tel 020-0246811 , fax 020-6272278
timmerman@wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIMMERMAN D. ; Mw.
Advocaat bij Ludwig & Van Dam ; beëdiging 2001
Koningin Emmaplein 7 3016 AA Rotterdam
Tel 010-2415777 , fax 010-2415770
lvd@ludwig-vandam.nl
www.ludwig-vandam.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIMMERMAN F.A. ; Mw.
Advocaat bij Kramer Bijkerk & Steenberghe ; beëdiging 1992
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2513344 , fax 030-2520244
fa.timmerman@kbs.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer in [vademecum advocatuur 2003]

TIMMERMAN I. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2002
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460233 , fax 020-5460715
inge.timmerman@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

TIMMERMAN L. , geboren apr 1950 ; Prof.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 4 apr 1991
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Bedrijfsrechtelijke en Europeesrechtelijke Vakken
Hoogleraar handelsrecht en ondernemingsrecht
l.timmerman@rechten.rug.nl
Dekaan
TEVENS
Lid commissie vennootschapsrecht
Lid SER-fusieCie
Lid commissie economische mededinging
Voorzitter redactie van TVVS
Lid Bestuur Forum Internationale
Voorzitter van het bestuur van de Vereniging Handelsrecht, Rotterdam
Lid Bestuur Stichting Effectenrecht Groningen
Lid Bestuur Stichting Rechtsgeleerdheid
Lid Bestuur Stichting Veryn Groningen
Lid Bestuur Stichting Intellectuele Eigendom Groningen
31 jan 1997
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie Vennootschapsrecht/Commissie
Vennootschapsrecht, Lid
mei 2000
INFO
Privé adres: Kruisweg 3 , 9658 PK Eexterveen , Tel. 0598 468468

TIMMERMAN M. ; Mw.
Advocaat bij Höcker Rueb Doeleman advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
timmerman@hrd.nl
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIMMERMAN S.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771423 , fax 020-5771737
sander.timmerman@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

TIMMERMAN T. , Tineke ; Mw.
Districtschef politie
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Apeldoorn.

TIMMERMAN - BUCK Y.E.M.A. ; Mw.
CDA-fractie
Lid Eerste Kamer
mei 2000

TIMMERMANS A.J.M.
VNO/NCW
Lid van de fiscale werkgroep van FENEDEX - Federatie voor de Nederlandse Export

TIMMERMANS A.P. , geboren 1937
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 15 dec 1972
TEVENS
Voorzitter Stichting Preferente Aandelen Despech
Voorzitter Administratie kantoor Holland Colours
Voorzitter Stichting Preferente Aandelen ING
Voorzitter Stichting Preferente Aandelen Nedschroef
Plaatsvervangend Raadsheer Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam
Voorzitter Raad van Comm. Macintosh Retail Group N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Vercoat Invest B.V.
Commissaris Lekkerland Benelux N.V.
Commissaris Rodamco Continental Europe N.V.
Commissaris VDL Groep B.V.
Commissaris Rodamco U.K. N.V.
Commissaris Ruyters Vastgoed B.V.
Lid Raad van Advies VD & G B.V.
Voorzitter Beleggingscommissie Stichting Pensioenfonds ABP
Lid Centrale Commissie voor de Statistiek
Lid Stichting Preferente Aandelen Vopak.
Mr. A.P. Timmermans was sinds 1963 in dienst bij DSM. Na diverse juridische en directiefuncties te hebben vervuld, werd hij in 1984 benoemd tot Lid van de raad van bestuur. Dezefunctie legde hij in 1995 neer. Als commissaris was hij verbonden aan Amstelland Concernbeheer B.V., N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, DAF N.V., N.V. Nederlands Inkoop Centrum (NIC), Thomassen & Drijver-Verblifa N.V., Houtgroep Eecen Nederland N.V., AOT N.V., Licom N.V., Maas International B.V. (voorzitter), Thomas Regout Holding B.V. (voorzitter), Maas International Europe B.V. en Weertgroep B.V. Daarnaast was hij Lid van het dagelijks bestuur van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen VNO.
Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Preferente Aandelen OPG[jaarverslag OPG 2001]

TIMMERMANS C.E.M. ; Mw.
Advocaat bij Maas c.s. ; beëdiging 1994
Postbus 125 , 9640 AC Veendam

TIMMERMANS C.F.M. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1997
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Johan Verhulststraat 461 , 1071 NG Amsterdam
Tel 020-7772741 , fax 020-7772742
info@amstelhaven.A2ooo.nl
[vademecum advocatuur 2001]

TIMMERMANS C.W.A. ; Prof.
Adjunct-directeur-generaal van de juridische dienst van de Europese Commissie
Benoemd tot rechter bij het Hof van Justitie van de Eur. Gemeenschap in Luxemburg: Stcrt 4 juli 2000
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Europese Integratie en Mededingingsrecht
Hoogleraar Europees beschermingsrecht

TIMMERMANS D.C.E.
Advocaat bij Van Meurs advocaten ; beëdiging 2002
Ungerplein 2 , Flat 2 , 3033 BR Rotterdam
Tel 010-2418282 , fax 010-2418283
info@vanmeurs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIMMERMANS D.J.G.
Advocaat bij Groenendijk & Kloppenburg ; beëdiging 1999
Postbus 788 , 2300 AT Leiden
Tel 071-5155843 , fax 071-5172720
d.timmermans@groenendijk.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.groenendijk.com
[vademecum advocatuur 2004]

TIMMERMANS E. , geboren jul 1944 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Den Haag 1971
Arbeidscontractant rechtbank Den Haag 10 okt 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 24 okt 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 jun 1978
Rechter rechtbank Den Haag 2 mei 1980
Vice-President rechtbank Den Haag 5 aug 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid Bestuur Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium te Oegstgeest
Lid Bestuur Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg te Leiden
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

TIMMERMANS - STOETT E.C.J. ; Mw.
Rechten 1953
Juridisch Medewerkster
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht

TIMMERMANS F.J. ; Mw.
Advocaat bij Van Dijk & Vermeeren advocaten ; beëdiging 1996
Hoogbrugstraat 72 , 6221 CS Maastricht

TIMMERMANS - BRUINEN F.J.V.P. , geboren februari 1964 ; Mw.
NLRM 99/00
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 17 augustus 1999
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Bakker + Hermans ; beëdiging 1991
Oliemolenstraat 5 , 6411 GJ Heerlen
TEVENS
@OPM Waarschijnlijk niet meer advocaat, maar sinds wanneer niet meer ?

TIMMERMANS H.P.H.C.N. , Harne ; Dhr.
Jurist
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Assen

TIMMERMANS J.A. ; Mw.
Advocaat bij De Bek advocaten ; beëdiging 1999
Bekkenweg 115 , 6417 BV Heerlen
Tel 045-5716340 , fax 045-5716542
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rutten & Welling advocaten
Postbus 391 , 6400 AJ Heerlen
Tel 045-5741488 , fax 045-5741511
rutten.welling@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIMMERMANS J.H.J.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1994
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Op eigen verzoek ontslag verleend per 1 augustus 2001 als adjunct-secretaris van de Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratie-consulenten te Amsterdam. [Staatscourant 2 augustus 2001]

TIMMERMANS J.P.H.
Advocaat bij Hameleers & Van den Boomen ; beëdiging 2001
Postbus 659 , 6040 AR Roermond
Tel 0475-315353 , fax 0475-319524
info@hvdb-advocaten.nl
www.hvdb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIMMERMANS J.P.J.J.
Deurwaarderskantoor Timmermans en Verdult
Seringstraat 74 Bergen op Zoom
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

TIMMERMANS K.E.M. ; Mw.
Advocaat bij Boels Zanders advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 217 , 6130 AE Sittard
Tel 046-4754638 , fax 046-4752900
timmermaas@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIMMERMANS L.H.S. ; Mw.
Advocaat bij Van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1994
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Advocaat bij Van Beuningenstraat 35 ; beëdiging 1994 en 2003
2585 KG Den Haag
Tel 070-3228114 , fax 070-3228115
lhs@timmermans-mediation.nl
www.timmermans-mediation.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIMMERMANS L.S. ; Mw.
Advocaat bij Rassers advocaten en Notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076-5136136 , fax 076-5222552
timmermaas@rassers.nl
www.rassers.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIMMERMANS M.A.L ; Mw.
Advocaat bij Advokatenkollektief ; beëdiging 1998
Postbus 297 , 5000 AG Tilburg
Tel 013-4636395 , fax 013-4674986
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

TIMMERMANS P.Th.H. , geboren 1961 ; Ir.
Lid Raad van Bestuur Koninklijke Frans Maas GroepN.V., Lid Raad van Toezicht en Advies Nederland Distributieland.
De heer Timmermans heeft technische bedrijfskunde (technische Universiteit Eindhoven) en fiscaal recht (KatholiekeUniversiteit Brabant) gestudeerd. Hij was voorheen werkzaam bij 4C&C Strategy Consultants, waar hij de functie van associate director bekleedde. Daarvoor was hij onder meer in dienstbij McKinsey, KNP en van der Giessen-de Noord.

TIMMERMANS T.A.
Advocaat bij Bartels advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 64 , 3500 AB Utrecht
Tel 030-2522577 , fax 030-2523943
t.a.timmermans@bartels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij RechtStaete Vastgoed advocaten & Belastingadviseurs B.V.
Postbus 75638 ,1070 AP Amsterdam
Tel 020-5730360 , fax 020-5709670
info@rechtstaete.nl
www.rechtstaete.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIMMERMANS Th.B. , geboren 11-08-1958
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

TIMMERMANS W.A. ; Drs.
Advocaat bij Holsteijn Timmermans advocaten ; beëdiging 2003
Rapenburg 35 , 2311 GG Leiden
Tel 071-5135620 , fax 071-5128412
wim.timmermans@htlaw.nl
www.htlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIMMERMANS W.W.J. ; Mw.
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 2003
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595581 , fax 030-2595502
wtimmermans@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIMMERS - VERHOEVEN H.P. ; Mw.
Rechten 1943
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Deventer

TIMMERS K.W.G. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2001
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

TIMMERS M. , geboren mrt 1937 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Griffier Hof Amsterdam 2 feb 1983
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mei 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mei 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jan 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 25 februari 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 12 mei 1999
NU
Rotterdam parket

TIMMERS - De VIN M.P. ; Mw.
Advocaat bij Van Rossum & Timmers ; beëdiging 1977
Postbus 166 , 6680 AD Bemmel
Tel 0481-465448 , fax 0481-463353
[vademecum advocatuur 2001]
info@vanrossum-timmersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIMMERS R.W.B.
Notaris te Lisse .arr. Den Haag
Postbus 160 , 2160 AD Lisse
www.notaristimmers.nl
TEVENS
Medewerker van het tijdschrift FiscAlert

TINBERGEN Zie PALSTRA - TINBERGEN N. , geboren nov 1947 ; Mw.

TINGA H.J.A.M.
Advocaat bij Van Meggelen c.s. ; beëdiging 1994
Postbus 325 , 4600 AH Bergen op Zoom
Advocaat bij Tinga advocaten
Postbus 1062 , 4700 BB Roosendaal
Tel 0165-599000 , fax 0165-599740
tingalaw@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

TINNEVELD E.M.C. ; Mw.
Advocaat bij Van den Wildenberg & Van Halder ; beëdiging 1990
Postbus 63 , 6500 AB Nijmegen
Advocaat bij Advokatenkollektief Huissensestraat 55
Huissensestraat 55 , 6833 HM Arnhem
Tel 026-3229147 , fax 026-3210050
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Daniels en Partners advocaten en procureurs
Postbus 3060 , 6802 DB Arnhem
Tel 026-3516190 , fax 026-3518404
daniels.partners@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TIO A. ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling IV [SAL 2003]

TIPSE A.
Advocaat bij Van Helvoort De Vries Van de Meulengraaf ; beëdiging 1999
Postbus 7153 , 5605 JD Eindhoven
Tel 040-2380510 , fax 040-2380519
eindhoven@vanhelvoortdevries.nl
www.vanhelvoortdevries.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TISSINGH M.S.
Advocaat bij Postbus 2099 , 2002 CB Haarlem ; beëdiging 1993
Tel 023-5253686 , fax 023-5255655
info@tissingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]

TISSOT van PATOT B.A.
Advocaat bij Nigtevechtseweg 32 , 3633 XT Vreeland ; beëdiging 1996

TJABBES J.M. ; Mw.
Notarieel Recht 1972
Kandidaat-Notaris
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

TJABERINGS C.E. ; Mw.
Advocaat bij Tjaberings & Kastelein ; beëdiging 1984
Postbus 5079 , 1380 GB Weesp
Advocaat bij Postbus 91 , 1200 AB Blaricun
Tel 035-5330544 , fax 035-5330545
tjaberings-advocaten@cs.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 91 , 1260 AB Blaricum
Tel , fax 035-5330545
rinekewartena@hetnet.nl
www.art-of-mediation.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TJABERINGS F. , geboren 1945
Burgemeester PvdA gemeente Borne [info SAL 2000]
Burgemeester gemeente Meppel
Commissaris Centraal Overijsselse Nutsbedrijven N.V.
Oud-functies:
President Raad van Comm. N .V. RENDO Holding
Voorzitter Raad van Comm. Arriva Holding N.V.
Voorzitter Raad van Comm. N.V. Vervoermaatschappij DVM/NWH.

TJABRINGA C.H. ; Mw.
Advocaat bij Pel advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 158 , 8050 AD Hattem
Tel 038-4440044 , fax 038-4446521
pel@pel-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

TJADEN M.E.

TJALLEMA P.R.
Advocaat bij Tjallema & Klabou ; beëdiging 1991
Postbus 45 , 8600 AA Sneek
Tel 0515-426366 , fax 0515-431137
tjallemaklabou@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]

TJALMA F.F.A.D.C. ; Mw.
Advocaat bij Kerckhoffs advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 3021 , 6202 NA Maastricht
Tel 043-3215929 , fax 043-3251494
f.tjalma@kerckhoffsadvocaten.nl
www.kerckhoffsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TJALSMA - BOLLEMEIJER A.H. ; Mw.
Rechten 1986
Juridisch Medewerker
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden

TJAUW - FOE C.T. , geboren september 1972 ; Mw.
NLRM 99/00
Raio rechtbank Assen 1 oktober 1996
TEVENS
Geen bijbanen
jul 1997

TJEBBES C.G. , geboren mei 1936
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Bedrijfsleven te Den Haag en Hengelo 1964
Substituut-griffier rechtbank Almelo 27 sep 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 6 jun 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 1 jan 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 16 jan 1975
Rechter rechtbank Den Haag 21 apr 1976
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
25 jun 1997, okt 1997
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

TJEBBES M.
Advocaat bij Everaert advocaten Immigration Lawyers ; beëdiging 1978
Advocaat bij Everaert advocaten
Weteringschans 28 , 1017 SG Amsterdam
Tel 020-5247474 , fax 020-5247475
tjebbes@everaert.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1971 en 1978
www.everaert.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TJEENK WILLINK Q.J. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2002
Postbus 75640
1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460392 , fax 020-5460810
quirine.tjeenkwillink@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

TJERKSTRA Zie ULDEN - TJERKSTRA J. van , geboren jun 1948 ; Mw.

TJIA - BOON M. ; Mw.
Rechten 1984
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Enschede

TJIN L.H. , geboren aug 1944 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98 99/00
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 12 feb 1985
Vice-Voorzitter College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Vice-President College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 apr 1994
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag geen opgave van bijbanen gevonden

TJITTES R.P.J.L, geboren jul 1967 ; Prof.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar bij de Hoge Raad der Nederlanden
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nectertanden Den Haag 1 feb 1994
Raadsheer Hof Amsterdam 1 april 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 19 februari 1996
Raadsheer Hof Amsterdam 18 maart 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 18 maart 1999
Raadsheer Gerechtshof Arnhem vanaf 01-04-1999
NU Arnhem Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Tel. 020 5989898 , fax 020 4446210
Afdeling Privaatrecht
Deeltijd-hoogleraar privaatrecht van 01-12-1995
r.p.j.l.tjittes@rechten.vu.nl
TEVENS
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Deeltijdhoogieraar Privaatrecht Vrije Universiteit
2. Bestuurslid van de stichting het Vrije fonds
3. Auteur van diverse uitgaven van uitgeverij Kluwer B.V
4. Directeur/grootaandeelhouder The law Factory B.V.
5. Adviseur Caron & Stevens advocaten in Amsterdam. Beëindigd
TEVENS [juni/juli 2002]
Redacteur Rechtsgeleerdheid Magazijn Themis, uitgave Kluwer, Deventer van 01-01-2001
Hoofdredacteur Serie Recht & Praktijk, Kluwer, Deventer
Lid van de Raad van Advies van het Nederlands Instituut voor Kennismanagement, Juridische
Opleidingen, van 01-04-1999
Directeur-enig aandeelhouder The Law Factory b.v. , Terwolde van 01-04-1999
Lid Raad van Toezicht Rabobank Apeldoorn van 01-09-2001
Bestuurslid Stichting Vrienden van de Kerk van Terwolde, Terwolde van 01-07-2001
Lid dagelijks bestuur van Rechtspraak.nl van 01-01-2001
TEVENS [februari 2003]
Deeltijd-hoogleraar Privaatrecht
Vrije Universiteit te Amsterdam vanaf 01-12-1995
Redacteur Rechtsgeleerdheid Magazijn Themis
uitgave Paris te Zutphen vanaf 01-01-2001
Hoofdredacteur serie recht & praktijk Kluwer te Deventer
Lid Raad van Advies Nederlands Instituut voor Kennismanagement te Zeist vanaf 01-04-1999
Directeur The Law Factory b.v. te Terwolde vanaf 01-04-1999
Lid raad van toezicht Rabobank te Apeldoorn vanaf 01-09-2001
Bestuurslid St. Vrienden van de Kerk van Terwolde te Terwolde vanaf 01-07-2001
Lid dagelijks bestuur Rechtspraak.nl vanaf 01-01-2001
INFO
Privé adres : Prinsenhof 4, 7513 HZ Apeldoorn, Tel. 055 5220545

TJOA J.Y.L. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1996
Postbus 7301 , 1007JH Amsterdam
janine.tjoa@cliffordchance.com

TJOA K. ; Drs.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Lenior ; beëdiging 1994
Postbus 5563 , 2000 GN Haarlem
Advocaat bij Balfour advocaten
Postbus 19 , 1530 AA Wormer
Tel 075-6539366 , fax 075-6539368
kjoafbalfourml
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Balfoor advocaten
Postbus 22945 , 1100 DK Amsterdam
Tel 020-6507035 , fax 020-6507135
ktjoa@balfour.nl
www.balfout.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TJOK KWAN PAW A.L.

TJON - A - THAM A.T.L.
Advocaat bij Tjon A Thamn & Man A Hing ; beëdiging 1980
Marquette 1 , 1081 AD Amsterdam

TJON-EN-FA E.M. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010.4148444
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

TJONG - A - HUNG P.A.H.
Advocaat bij Tjong-A-Hung c.s. ; beëdiging 1986
Maldenhof 423 , 1106 EM Amsterdam
Tel 024-3116090 , fax 020-3116099
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Tjong-A-Hung c.s. advocaten
mr.tjong@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TJONG TJIN TAI T.F.E.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1999
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-1477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153900 , fax 070-5153077
tfe.tjongtjintai@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TJOONK A.J. ; Mw.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 75330 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-5684100 , fax 020-5684305
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5685685 , fax 020-5685681
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TLOEMAN P.L.C. , geboren mei 1929
NLRM 80
Werkzaam bedrijfsleven 1956
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket , Arnhem 1 mei 1977
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 aug 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Zwolle 27 feb 1978

TOBBEN I. , geboren sep 1964 ; Mw.
NLRM 95 96 97
Raio rechtbank Groningen 1 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 24 apr 1995

TOEBOSCH J.M.T.E. , geboren feb 1942 Drs.
NLRM 87 88/89 90
Werkzaam Ministerie van Justitie, Directie Kinderbescherming 1968
Stafdocent Ned. Pol, Academie te Apeldoorn 1989
Griffier rechtbank Maastricht 1 mrt 1984
Griffier Kantongerecht Maastricht, Heerlen en Sittard 1 mrt 1984

TOEKOEN S.
Advocaat bij Postbus 5838 , 3008 AV Rotterdam ; beëdiging 1992
Tel 010-4845075 , fax 010-4857595
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

TOEKOEN W. , geboren okt 1958
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 okt 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 6 jul 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 18 jul 1996
Rechter rechtbank Breda 10 dec 1997
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Medewerker Loopbaanadviescentrum LAC van de Universiteit Amsterdam
18 feb 1997

TOEMEN B.W.M.
Advocaat bij Snijders advocatenkantoor ; beëdiging 1999
Postbus 195 , 5280 AD Boxtel
Tel 0411-674499 , fax 0411-077090
snijders@advsnijders.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.advsnijders.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TOENBREKER A.E.
Advocaat bij Toenbreker c.s. ; beëdiging 1982
Keizersgracht 686 , 1017 EV Amsterdam
Tel 020-5271021 , fax 020-6203879
[vademecum advocatuur 2001]
toerbreker@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TOETER R.E.A. , geboren aug 1946
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit Recht. Organisatie te Haarlem ; Raio 11 mei 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Haarlem 11 sep 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 1 mrt 1972
Secretaris arrondissementsparket Groningen 11 sep 1974
Als stagiair werkzaam Gemeente politie Groningen 11 sep 1974
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Amsterdam 1 apr 1975
Secretaris arrondissementsparket Rotterdam 1 dec 1975
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 23 aug 1976
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 11 mei 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10 dec 1985
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 14 mrt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 22 jun 1994
Rechter rechtbank Haarlem 30 nov 1994
Vice-President rechtbank Haarlem 13 mrt 1997
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Haarlem rechter
Haarlem Vice-President
TEVENS
Geen opgave van bijbanen bij rechtbank Den Haag
INFO
Rechter in het proces tegen Veerman, dochter en bedrijfsleider van het café De Hemel in Volendam.
Forse straffen geëist door de Officieren van Justitie mr. A. Peters en Mr. B. Beune.
"Pittige meiden ?" informeerde rechtbankpresident Mr. R.E.A. Toeter. [Telegraaf 28 juni 2003]

TOL A.W. van der
De Nederlanden
Noord IJsseldijk 19 , 3402 PG IJsselstein
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

TOL - VERBURG Zie E. VERBURG E. van ; Mw.
[Internet april 2003]:
Beëdigd: 07-04-99
Adriaanse & Van der Weel advocaten
Kousteensedijk 3 , 4331 JE Middelburg
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
tel 0118-656060 , fax 0118-636178
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@avdw.nl
www.avdw.nl
Arrondissement Middelburg

TOL F.M.W. van ; Mw.
Advocaat bij Herweijer advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 219 , 3970 AE Driebergen
herweijer@herweijer.nl
Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 155 , 3440 AD Woerden
Tel 0348-418780 , fax 0348-420185
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1996 en 2000
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Kennelijk twee keer beëdigd: in 1996 en in 2000

TOL I. van ; Mw.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U) , Lid (LNV)

TOL J.C.A. van
Advocaat bij Janssen Ohlenroth & Ponsioen ; beëdiging 1997
Herengracht 50 , 2312 LE Leiden
Tel 071-5148181 , fax 071-51476220
[vademecum advocatuur 2001]
vantol@advocatenkantoor.nl
www.advocatenkantoor.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TOL - COLLIGNON J.C.M. van der ; Mw.
Advocaat bij Van Slagmaat advocaten ; beëdiging 1994
Noord-IJsseldijk 19 , 3402 PG IJsselstein
Postbus 14093 , 3508SC Utrecht
Tel 030-2313523 , fax 030-2312754
slagmaat@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
jcm.vd.tol-collignon@vanslagmaat.nl
www.vanslagmaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

TOL M. van den ; Mw.
Docent ROC A
James Wattstraat 7 , 1097 DJ Amsterdam
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep:

TOL M.H.J. van der ; Mw.
Advocaat bij Rasker Duvekot & Wibbens ; beëdiging 1996
Herengracht 503 , 1017 BV Amsterdam
Van Baerlestraat 144 , 1071 BE Amsterdam
Tel 020-3052030 , fax 020-3052031
mvdt@vlaskampvanloo.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vlaskamp Van Loo advocaten ; beëdiging 1996
Johannes Vermeerstraat 43 , 1071 DL Amsterdam
www.vlaskampvanloo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TOL M.M. van ; Mw.
Advocaat bij Van Tol advocaten ; beëdiging 1984
Johannes Geradtsweg 102 , 1222 PX Hilversum
Tel 035-6837059 , fax 035-6834205
hillenvantol@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hillen Van Tol advocaten
[vademecum advocatuur 2004]

TOL M.M. van ; Mw.
Advocaat bij Duynstee & Partners ; beëdiging 1990
Postbus 289 , 6200 AG Maastricht
Advocaat bij Pfeil & Heuts advocaten
Postbus 189 , 6130 AD Sittard
Tel 046-4206400 , fax 046-4206409
[vademecum advocatuur 2001]
info@pfeil-heuts.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TOL W.A. van der
Centraal Bemiddelings Bureau
Naxosdreef 121, 3562 JD Utrecht
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

TOLEDO A. van ; Mw.
Advocaat bij Ploum Lodder Princen ; beëdiging 1994
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406440 , fax 010-4364400
avantoledo@plp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TOLK C.D.A.B.
Advocaat bij Van Till advocaten ; beëdiging 1995
De Lairessestraat 158 , 1075 HM Amsterdam

TOLLENAAR N.W.A.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
nico.tollenaar@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

TOLMAN S. ; Mw.
Advocaat bij Spelt advocaten ; beëdiging 1998
Sarphatistraat 30 , 1018 GL Amsterdam
Tel 020-4688630 , fax 020-4688631
[vademecum advocatuur 2001]

TOLSMA D.L.M.
Advocaat bij Postbus 367 , 7100 AJ Winterswijk ; beëdiging 1979
Advocaat bij Spoorstraat 3 , 7101 GP WINTERSWIJK
Tel 0543-522611 , fax
[vademecum advocatuur 2001]

TOMBE C.J. de
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1980
general@derks.nl
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121689 , fax 030-2121126
c.detombe@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TOMBE J.W. de
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1998
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
jan-willem.de.tombe@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
www.bakernetnl
[vademecum advocatuur 2004]

TOMESEN W.B.M. , geboren sep 1958
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 sep 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 20 aug 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 sep 1992
Officier van Justitie Aruba 1 jan 1998
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Den Haag 1juli 1999
NU
Den Haag parket vertrokken
okt 1997 .

TOMLOW B.E.J.M.
Advocaat bij Tomlow Advokaten ; beëdiging 1974
Postbus 85016 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2521802 , fax 030-2511328
tomlow-advocaten@pi.net
tomlow@tomlow-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

TOMLOW - KEPPLER H.H. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Amstenraderweg ; beëdiging 1979
Postbus 15 , 6430 AA Hoensbroek
Advocaat bij Mr. Hermance Tomlow-Keppler ; beëdiging 1979
Postbus 201 , 6400 AE Heerlen
Tel 045-5743842 , fax 045-5719770
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

TOMLOW H.J.Th.G.
Notaris te Montfoort, arrondissement Utrecht
Postbus 79 , 3417 ZH Montfoort

TOMLOW M.H.J.M.
Notaris te Heerlen , arrondissement Maastricht
Kantoor Tomlow & Zeestraten ; Heerlen

TON F.
Notaris te Culemborg , arrondissement Arnhem
Kantoor Verhoeks & Ton ; Culemborg

TONCKENS G.F.L.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 5 jan 1967

TONCKENS W. , geboren mrt 1909
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 30 jun 1933
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Assen 7 jun 1935
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 11 feb 1941
Substituut-officier van Justitie rechtbank Den Haag 9 feb 1943
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 13 apr 1955
Officier van Justitie arrondissement Amsterdam 18 dec 1956

TONCKENS W.A. ; Mw.
Advocaat bij Vlaskamp Van Loo advocaten ; beëdiging 2002
Johannes Vermeerstraat 43 1071 DL Amsterdam
Tel 020-3052030 , fax 020-3052031
wt@vlaskampvanloo.nl
www.vlaskampvanloo.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO Waarschijnlijk Wilma. Zie VOERMAN , W. .

TONEN A.P.W.
Advocaat bij Van der Woude De Graaf ; beëdiging 1987
Willemsparkweg 31 , 1071 GP Amsterdam
Tel 020-6766690 , fax 020-6766695
[vademecum advocatuur 2001]
tonen@woudegraaf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TONGEREN B.J.R. van
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1990
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240216 , fax 010-2240065
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Tel 010-2240216 , fax 010-2240060
bart.vantongeren@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

TONGEREN C. van
Advocaat bij Van Tongeren & Huisman ; beëdiging 1983
Postbus 53 , 4600 AB Bergen op Zoom
tongeren@concepts.nl
Tel 0164-217217 , fax 0164-217210
tongeren@concepts.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Tongeren advocaten
[vademecum advocatuur 2004]

TONGEREN R.B. van

TONGEREN Zie DAVELAAR - van TONGEREN V.H. van , geboren okt 1936 ; Mw.

TONGEREN W.J.M. van
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1981
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
w.vantongeren@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TONGERLO D.H. van
Advocaat bij De Jong Van Tongerlo advocaten ; beëdiging 1994
Advocaat bij De Jong Van Tongerlo & Bekkering
Postbus 23024 , 3001 KA Rotterdam
Tel 010-4366437 , fax 010-4367729
advocaten@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

TONINO H.C. ; Mw.
Advocaat bij Pot Jlonker advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-5530260
h.tonino@pj.netlaw.nl
www.potjonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TONINO J.H. , geboren sep 1996 ; Drs.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1992
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam10maart 1998
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 april 1999

TONINO J.M.
Advocaat bij Oosterbaan & Van Eeghen ; beëdiging 1961
Koningslaan 35 , 1075 AB Amsterdam
Tel 020-6716756 , fax 020-6717446
vaneeghen@lawyers.a2000.nl
[vademecum advocatuur 2001]

TONKELAAR J.D.A. den , geboren dec 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Rijks Universiteit Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 30 jun 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 31 okt 1983
Rechter rechtbank Arnhem 22 aug 1986
Vice-President rechtbank Zutphen 29 aug 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 11 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 11 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 11 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 11 sep 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 25 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
Vice-President rechtbank Arnhem 30 nov 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 10 augustus 1998
NU
Arnhem Coördinerend Vice-President
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Raad van het Leids Universiteits Fonds
Voorzitter medezeggenschapsraad OBS Daalhuizen Velp
Lid-plaatsvervanger van de Provinciale commissie voor de behandeling van bezwaren
en geschillen in Gelderland der NH Kerk
Medewerker Nederlands Jurisprudentie (tot 1-1-95)
Medewerker Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek
Medewerker losbladig Verbintenissenrecht
Idem Zakelijke rechten
Idem Vermogensrecht
Lid redactie losbladige artikelsgewijze commentaren op de boeken 35 en 6 BW Kluwer
Lid adviesraad Juridischetaakbaak (Bahn/SDtafleu/van Loghum)
mrt 1997

TONKENS - GERKEMA W. , geboren dec 1945 (Wil) ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Afgestudeerd Vrije Universiteit Amsterdam 1970
Advocate bij kantoor Goudsmit en Branbergen 1970-1978
Universitair docent privaat- en sociaal recht 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 8 mei 1980
Rechter rechtbank Amsterdam 11 okt 1984
Vice-President rechtbank Amsterdam 14 nov 1988
NU
Amsterdam Vice-President
TEVENS
Lid Commissie van Beroep HBO Raad
Lid College van Geschillen Vrije Universiteit
Lid Bestuur Star VU reunistenvereniging juridische faculteit VU
Lid Bestuur theatercombinatie Bellevue Nieuwe de la Mar
Medewerker tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut
TEVENS [Staatscourant 13 september 2001]
Lid Klankbordgroep Raad voor de Rechtspraak (tot 10 september 2001)
Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak NVvR per 10 september 2001 ; volgt Verburg
op die president van het Hof te Den Haag is geworden.
Kan het kennelijk goed vinden met A.H. van Delden, nu Voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak
TEVENS [november 2002]
Bestuurslid reünistenvereniging Star VU (Vrije Universiteit) Amsterdam 01-01-2001
Secretaris bestuur Theater Combinatie Amsterdam Bellevue Nieuwe de la Mar Amsterdam 01-01-2001
Medewerker tijdshrift voor civiele rechtspleging Den Haag 01-01-2001
Bestuurslid Verniging voor Procesrecht Den Haag 01-01-2001
Lid comité van aanbeveling Nederlands Toonkunstkoor Amsterdam 01-01-2001
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline Den Haag 01-01-2001 (vreemd: het Hof van Discipline zetelt in Utrecht)
Lis PAO-commissie Vrije Universiteit Amsterdam 01-01-2001
Lid Raad van Advies OSR (civiel) Utrecht 01-01-2001
Voorzitter NVvR Den Haag 10-09-2001
NB
Dat steeds de ingangsdatum 1 januari 2001 genoemd wordt voor het begin van de nevenfuncties is erg ongeloofwaardig

TONNAER A. , geboren jul 1936
NLRM 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 27 aug 1997
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger

TONNAER A.D.
Advocaat bij Tonnaer advocaten ; beëdiging 1965
Postbus 224 , 5900 AE Venlo
Advocaat bij Tilman Rosens Van der Corput advocaten ; beëdiging 1965
Postbus 6104 , 5960 AC Horst
Tel 077-3988182 , fax 077-3988191
advocaten@tilman.nl
[vademecum advocatuur 2001]

TONNAER H.C.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2001
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
hein.tonnaer@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

TONNINGEN - Ter HUIZEN C.E. ; Mw.
Advocaat bij Termos Van der Heijden advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1050 , 1200 BB Hilversum
Tel 035-6215854 , fax 035-6288989
termos.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Avenue kantoor Tonningen advocatuur & Mediation
Postbus 1558 , 1200 BN Hilversum
Tel 035-5239000 , fax 035-5239001
tonningen.ce@compaqnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TOOM A. van ; Mw.
Advocaat bij Rietbergen Righarts & Plaisier Goudsesingel 84 ; beëdiging 1999
3011 KD Rotterdam
Tel 010-4111280 , fax 010-4131737
[vademecum advocatuur 2004]

TOOM A. van der
Advocaat bij Adv.kant.A.v.d.Toorn ; beëdiging 1997
Godsweerdersingel 21 , 6041 G] Roermond

TOOM - VOLKERS M.B. van den ; Mw.
Advocaat bij Van den Toorn c.s. ; beëdiging 1971
Noordhaven 100 , 4761 DC Zevenbergen

TOONSTRA M.A. ; Mw.
Advocaat bij Van Nijenrodeweg 419 , 1082 HJ Amsterdam ; beëdiging 1985

TOOR Zie ROOS - van TOOR W.J. van , geboren mei 1955 ; Mw.

TOOREN B.H. van den
Advocaat bij Wiggers advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 340 , 7200 AH Zutphen
Advocaat bij Voorink Van den Tooren Van Aanhold Van de Venne advocaten
Postbus 8 , 7200 AA Zutphen
Tel 0575-545455 , fax 0575-543566
voorink@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@voorinkadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TOOREN R.L.H. van , geboren jan 1961
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 okt 1987
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 nov 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 nov 1994
NU
Zutphen parket Officier van Justitie arrondissementsparket
TEVENS
Bestuurslid slachtofferhulp IJsselstreek-Achterhoek
Redactie en P Trema
Bestuurslid en P PvdA afdeling Gorssel
Bestuurslid Chr School De Borgerweide te Eefde
apr 97

TOORENBURGH M.
Advocaat bij Kaiser advocaten & Belastingadviseurs ; beëdiging 2002
Groenewoudsedijk 41 , 3528 BG Utrecht
Tel 030-6697000 , fax 030-6697015
info@kaisercs.nl
www.kaisercs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TOORMAN J.C.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1990
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
christiaan.toorman@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
jc.toorman@bdn.nl
www.bcekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TOORN A. van ; Mw.
Advocaat bij Dikkers & Boersema ; beëdiging 1999
Postbus 4003 , 3130 KA Vlaardingen
Tel 010-4357154 , fax 010-4601446
[vademecum advocatuur 2001]

TOORN A. van der ; Drs.
Advocaat bij Van der Toorn & Ligtelijn advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 71 , 6040 AB Roermond
Tel 0475-384111 , fax 0475-384115
avdtoorn@toorn-ligtelijn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van der Toorn advocaten
info@vandertoornadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TOORN A.A.M. van den
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Centrale Beheerseenheid Informatiseringssystemen, Plaatsvervangend hoofd

TOORN - VOLKERS M.B. van den ; Mw.
Advocaat bij Van den Toorn c.s. ; beëdiging 1971
Noordhaven 100 , 4761 DC Zevenbergen
Tel 0168-323588 , fax 0168-323588
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 124 , 4920 AC Made
Tel 0162-683950 , fax 0162-680291
vd-toorn@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TOORN R.E.J.M. van den
Advocaat bij Van den Toorn c.s. ; beëdiging 1977
Postbus 301 , 4940 AE Raamsdonkveer
Postbus 124 , 4920 AC Made
Tel 0162-683950 , fax 0162-680291
[vademecum advocatuur 2001]
vd-toorn@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TOORN S. van der ; Mw.
Advocaat bij Westerdorp & Hoogendam ; beëdiging 1998
JACOB Mosselstraat 2 , 2595 RH Den Haag
Tel 070-3469226 , fax 070-3614633
[vademecum advocatuur 2001]

TOORS - SMIT M.J. , geboren apr 1951 ; Mw. Zie SMIT, M.J.voor 1998
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Secretaris adviescom missie vluchtelingenzaken
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 12 okt 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 8 jul 1991
Rechter rechtbank Haarlem 24 jun 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1903
NU
Haarlem rechter
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger

TOP G.M. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1997
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
info@nysingh.nl
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen
Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-8801266 , fax 010-8801672
miranda.top@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij PinkRoccade Public B.V.
Postbus 83 , 2800 AB Gouda
Tel 0182-576520 , fax 0182-576544
m.top@pinkroccade.com
www.pinkroccade.com
[vademecum advocatuur 2004]

TOP J.S.
Advocaat bij Beer advocaten ; beëdiging 1986
Joh.Vermeerstraat 23 , 1071 DK Amsterdam
beeradvo@pop.pi.net
Advocaat bij Van Koutrik c.s.
Jan Luykenstraat 100 , 1071 CV Amsterdam
Tel 020-6768066 , fax 020-6768088
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1979 en 1986
jstop@vankoutrikadvocaten.nl
www.vankoutrikadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TOPHOFF J. ; Mw.
Advocaat bij Klaver Planting & Van der Hooft ; beëdiging 1998
Postbus 10 , 1716 ZG Opmeer
Tel 0226-354884 , fax 0226-354269
info@klaver-partnersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Knuwer & Creutzberg
Postbus 75 , 1800 AB Alkmaar
Tel 072-5127117 , fax 072-5143659
info@knuwer.nl
www.knuwer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TOPHOVEN R.F.J.
Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 155 , 3440 AD Woerden
email@lagrolaw.nl
Advocaat bij Advoraad
Postbus 436 , 1400 AK Bussum
Tel 035-6925454 , fax 035-6925464
rtophoven@advoraad.nl
[vademecum advocatuur 2001]

TOPS P.W. ; Prof. Dr.
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel. 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep Recht, Bestuur en Informatisering
Hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder lokaal bestuur
tel 013 4668138 , fax 013 3668149
p.e.w.m.tops@kub.nl
Privé adres: Van Doorenstraat 21 , 5038 VK Tilburg , Tel. 013 5354699

TORDOIR F.V.M. ; Mw.
Advocaat bij Heukels & Middendorf ; beëdiging 1996
Postbus 668 , 2003 RR Haarlem
NB
Niet meer in vademecum advocatuur 2000

TORREN Zie KOLK- Van der TORREN A.M.L. van der , geboren dec 1961 ; Mw.

TORREN - GERRITSEN J. van der ; Mw.
Rechten 1983
Directiesecretaris BH Afvalverwerking
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem

TORRENGA R.A. , geboren 1 nov 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Rijks Universiteit te Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 11 nov 1980
Rechter rechtbank Groningen 30 mrt 1982
Raadsheer Hof Amsterdam 20 sep 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 22 nov 1984
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
Vice-President Hof Amsterdam 29 okt 1993
Coördinerend vice-president Hof Amsterdam
NU
Amsterdam Coördinerend Vice-President Hof
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen nevenfuncties
Co-auteur van standaardwerk Inleiding in het Nederlandse Recht (eerste druk 1977)
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Groningen.
2. rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Amsterdam.
3. Plaatsvervangend Voorzitter van het Centrale tuchtcollege van de Gezondheidszorg te Den Haag. Van
1-1-1999
4. Lid van de Geschillencommissie Bankzaken. Van 18-3-1999 tot 31-12-2000
5. Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken.
6. Lid van de Geschillencommissie Gedragscode Hypothecaire Financieringen van de Stichting
Geschillencommissies voor consumentenzaken, namens de Consumentenbond
TEVENS [sep 2001]
Voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

TOTH M.I. , geboren 06-09-1925
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

TOUW E.D. ; Mw.
Advocaat bij Touw advocatenkantoor ; beëdiging 1983
Postbus 175 , 2910 AD Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel 0180-318860 , fax 0180-319128
touw@touwadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Touw advocaten
Westersingel 5 , 4611 HR Bergen Op Zoom
Tel 0164-261111 , fax 0164-230999
info@touwadvocaten.nl
www.touwadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TOUW H.J.
Vice-Voorzitter Raad van Bestuur De Goudse N.V. (verzekeringen) ; [jaarverslag De Goudse 2000]

TOUWEN Zie KAMPERT - TOUWEN C.H.M. , geboren feb 1944 ; Mw.

TOXOPEUS E.H.
President van de Nederlandse Tafelronde 1953-1954

TOXOPEUS G.E.
Advocaat bij Ungerplein 2-16 , 3033 BR Rotterdam ; beëdiging 1987
Advocaat bij Maasboulevard 110 , 3011 TX Rotterdam
Tel 010-2552973 , fax 101-4115787
ge.toxopeus@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

TOXOPEUS M.H.J.
Advocaat bij Toxopeus & Cox ; beëdiging 1974
Postbus 7044 , 2701 AA Zoetermeer
Tel 079-3511334 , fax 079-3521015
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

TOXOPEUS O.J.C. ; Mw.
Advocaat bij Maas c.s. ; beëdiging 1984
Postbus 125 , 9640 AC Veendam

TOXOPEUS R.
Advocaat bij Joosten advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 10176 , 1001 ED Amsterdam
Tel 020-3307950 , fax 020-3307951
toxopeus@joostenadvocaten.nl
www.loostenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TRAA A. van
Advocaat bij Dengerink & Kremer ; beëdiging 1992
Postbus 63508 , 2502 JM Den Haag
Tel 070-3469425 , fax 070-3467393
deng.krem@casema.net
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Protonstraat 6H , 9743 AL Groningen ; beëdiging 1980 en 1992
Tel 06-46040637 , fax 050-4040718
vantraa@aol.com
[vademecum advocatuur 2004]

TRAA F.A.A.C.
Advocaat bij advocatenkantoor Oudenoord
Postbus 85336 ; beëdiging 2002
3508 AH Utrecht
Tel 030-2637600 , fax 030-2637615
[vademecum advocatuur 2004]

TRAA W. van
Directeur-Secretaris Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland [info SAL 2000]

TRAAS Zie RIESSEN - TRAAS N.M. van , geboren feb 1935 ; Mw.

TRAGTER - SCHUBERT M. , geboren aug 1943 ; Mw. Drs.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 23 mei 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 2 okt 1985
Rechter rechtbank Assen 25 nov 1986
Vice-President rechtbank Assen 1 sep 1995
Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 oktober 1999
NU
Assen Vice-President
TEVENS
Lid onderwijsraad (geschillenCommissie)
Voorzitter Bestuur Stichting Hoger Onderwijs Groningen
Lid van de Raad voor de rechtsbijstand te Leeuwarden
jul 1997
@OPM
[R en [OM tegelijk ?

TRAKSEL H.A.M. ; Mw.
Rechten 1995
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Nijmegen

TRAP J.J. , geboren sep 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 10 jun 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan den Rijn 14 aug 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger DeIft 14 aug 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 14 aug 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 14 aug 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 14 aug 1997
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1977
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460140 , fax 020-5460730
jan.trap@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001] en [vademecum advocatuur 2003]
jan.trap@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Ad-hoc Commissie Herziening rechterlijke Macht van de NOvA
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Juli 2003 is op rechtspraak.nl niet vermeld dat hij advocaat is.

TRAUDES P.W.M.
Advocaat bij Bakkersweg 1 , 1797 RJ Den Hoorn / Texel ; beëdiging 1988
Tel 0222-310432 , fax 0222-310433
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1984 en 1988
[vademecum advocatuur 2004]

TRAVERSO A.J.
Advocaat bij Maaldrink Vermeulen Grooss ; beëdiging 2002
Wassenaarseweg 20 , Gebouw Cultura , 2596 CH Den Haag
Tel 070-3469646 , fax 070-3560490
a.j.traverso@mvg.nl
www.mvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TREFFERS E.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Riet advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 23400 , 3001 KK Rotterdam
Advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer
Postbus 301 , 4870 AH Etten-Leur
Tel 076-5022080 , fax 076-5013933
info@ak-law.nl
[vademecum advocatuur 2001]

TREFFERS J. ; Mw.
Advocaat bij Jaspers Quist Remmerswaal Notarissen en advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 252, 2670 AH Naaldwijk
Tel 0174-629341 , fax 0174-623326
info@jgr.nl
www.jqr.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TREFFERS J.G. , geboren mrt 1949
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 sep 1974
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 21 mei 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht28 aug 1981
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 24 jul 1982
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 22 okt 1982
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 25 jan 1985
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht17 jun 1991
Coördinerend vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht4 aug 1994

TRICHT Zie de VRIES ROBBÉ - Van TRICHT E. van ; Mw.

TRICHT E.V.H. van
Advocaat bij Veldhuijzen & Schep ; beëdiging 1994
Postbus 1227 , 3260 AE Oud-Beijerland
Advocaat bij Udink & De Jong ; beëdiging 2000
Alexanderstraat 2 , 2514 JL Den Haag
Tel 970-3110711 , fax 070-3110722
all@ugjlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ekelmans & Meijer ; beëdiging 1994 en 2000
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070-3746419 , fax 070-3746333
vantricht@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TRICHT O.P. van
Advocaat bij Bosselaar & Strengers ; beëdiging 1998
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347295 , fax 030-2347282
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2347295 , fax 030-2347262
o.van.tricht@bs-advocaten.nl
www.bs- advocaten-nl
[vademecum advocatuur 2004]

TRIETSCH E.
Katholieke Theologische Universiteit Utrecht , fax 030 2533665
Secretaris
TEVENS
Stichting A.L.S. Onderzoekfonds , Secretaris

TRIGHT I. van ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1999
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-0741000 , fax 020-0741111
ineke.vantright@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]

TRIGT J.N.M. van
Advocaat bij Sanders advocaten ; beëdiging 1979
Vondelstraat 164 , 1054 CV Amsterdam
Tel 020-6121343 , fax 020-6186442
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hoek & Van der Hoek
Vondelstraat 54 , 1054 GE Amsterdam
Tel 020-5890458 , fax 020-6850231
hvantrigt@hoekenvanderhoek.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TRIJBITS A.H. , geboren aug 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en Procureur te Arnhem 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 22 mei 1964
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 19 jul 1974
Raadsheer Hof Arnhem 12 sep 1977
Vice-president Hof Arnhem 19 nov 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 15 nov 1993
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger. Nu met pensioen 70 jaar
TEVENS
Advocaat te Arnhem, arrondissement Arnhem ; heeft klaarblijkelijk als advocaat gewerkt voor Dirkzwager & Kroeskamp, waar nu (1997) zijn zoon werkt.
Lid van de Rotary (aug 1997)
Voorzitter van de Raad van Discipline in Arnhem (vanaf wanneer ?)
INFO
Citaat uit het IRM-rapport. (Zie www.sdnl.nl/irm.htm)
" Eén van de drie raadsheren van het Hof (meervoudige kamer) in Arnhem, Vice-President Mr.
A.H.Trijbits, verschoonde zich niet als rechter in een hoger beroep-procedure, die tegen verzekeraar
OHRA was aangespannen, door tóch als rechter op te treden. deadvocate van OHRA was nú mevrouw
Mr. M.C.J.Peters van wederom hetzelfde kantoor "Dirkzwager & Kroeskamp advocaten ", bij welk
advocatenkantoor de zoon van de Vice-President als advocaat werkzaam was en nog is, te weten: Mr. I.M.Trijbits, en bij welk advocatenkantoor Vice-President Mr. A.H.Trijbits zelf óók als
Advocaat werkzaam was.Ook in deze procedure deed het Hof ten voordele van de kliënt van
mevrouw Mr. Peters uitspraak.
Het betreft de procedure: P.J.Lensen tegen OHRA ; Uitspraak d.d.10-07-90.
Einde citaat.

TRIJZELAAR P.J.
Advocaat te Den Haag , kantoor Trijzelaar c.s. ; beëdiging 1976
Postbus 10552 , 2501 HN Den Haag
Advocaat bij Trijzelaar Heemskerk & Jaeger
Postbus 10552 , 2501 HN Den Haag
Tel 070-3587744 , fax 070-35076337
trijzelaar@trijzelaar.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trijzelaar & Van Gelderen
Tel 070-3587744 , fax 070-3507637
www.trijzelaar.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

TRIMBACH J.A.
Advocaat bij Seunke & Welschen ; beëdiging 1995
Postbus 344 , 2000 AH Haarlem
Advocaat bij Greveling advocaten ; beëdiging 1995 en 2002
Postbus 1021 , 1200 BA Hilversum
Tel 035-6025113 , fax 035-6013622
[vademecum advocatuur 2004]

TRINES C.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Gersjes advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 6131 , 5600 HC Eindhoven
Tel 040-2129245 , fax 040-2118659
gersjes@iae.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TRIP H.J.
Notaris te Zwolle , arrondissement Zwolle
Zwolle kantoor Klein & Trip

TRIP J.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1996
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
hans.trip@cliffordchance.com

TRIP P. ; Mw.
Advocaat bij Westmaas-Bosma-advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 155 , 8250 AD Dronten
Tel 0321-315554 , fax 0321-314311
p.trip@web-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TRIP S.C.
Notaris te Almere, arrondissement Zwolle
Kantoor Trip Notarissen ; Almere

TRIP W.T.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2002
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119270 , fax 020-7119999
willem.trip@cliffordchance.com
www.cliftordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

TRIPELS D.F.G.A.M. , geboren aug 1954 (of D.F.G.A.M.) ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 15 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht van 01-01-2002
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht ; kantoor Tripels advocaten ; beëdiging 1982
Brusselsestraat 32-36 , 6211 PE Maastricht
Postbus 1960 , 6201 BZ Maastricht
Tel 443-3260606 , fax 043-3252255
d.tripels@tripels.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Tripels advocaten
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
In Maastricht geen opgave van bijbanen
29 aug 1997
TEVENS [september 2003]
Statutair directeur Maritime Financiering BV van 12-08-2002
Voorzitter Mr. Max Tripels Stichting van 25-03-2003
Bestuurslid Stichting Tongerse Hof van 25-03-2003

TRIPELS F.G.F.M.
Advocaat bij Tripels advocaten ; beëdiging 1986
Brusselsestraat 32-36 , 6211 PE Maastricht
Postbus 1960 , 6201 BZ Maastricht
Tel 043-3260606 , fax 043-3252255
[vademecum advocatuur 2001]
f.tripels@tripels.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TRIPELS M.J.M. , geboren nov 1920
NLRM 71 80 87 88/89 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 21 sep 1948
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Maastricht 29 jan 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 6 sep 1988

TROCH J.Th.P.M. , geboren 1942
Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Grolsch N.V.
Lid Algemeen Bestuur Vereniging VNO-NCW
Commissaris B.V. Gulpener Bierbrouwerij
Commissaris Sobel N.V., Lid Raad van Advies Belgisch-Luxemb. Kamer v. Kooph. v . Ned.
Mr. J.Th.P.M. Troch voltooide aan de universiteit van Gent drie studies: rechten, criminologie en notariaat. Van 1969 tot 1990 werkte hij bij de Belgische brouwerij Interbrew, onder meer als Voorzitter van de raad van bestuur van Interbrew Nederland N.V. In 1990 maakte hij de overstap naar Grolsch, waar hij benoemd werd tot commercieel directeur van de Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V, en sinds mei 1997 deel uitmaakt van de raad van bestuur van de holding.

TROFFEN C.J.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 ; beëdiging 1990
1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771025 , fax 020-5771630
kees.groffen@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

TROJAN O.G.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax O10-4042333
trojan@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
olaf.trojan@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

TROMM J.J.M. ; Prof. Dr.
Wageningen Universiteit
Departement Maatschappijwetenschappen
Leerstoelgroep Recht en Bestuur
Hoogleraar Europese Integratie en ontwikkeling
tel vakgroep 0317 484159 , fax vakgroep 0317 485452

TROMM M.W.L.
Advocaat bij TBI Holdings B.V. ; beëdiging 1990
Postbus 23134 , 3001 KC Rotterdam
Tel 010-2908500 , fax 010-4865788
mtromm@tbi.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-2908510 , fax 010-2908595
mtromm@tbi.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TROMMEL J.J.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1986
6 Battery Road no 18.07 , Singapore 049909
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

TROMP A.F. ; Mw.
Advocaat bij De Haan c.s. ; beëdiging 1996
ostbus 380 , 9670 AJ Winschoten
Tel 0597-412022 , fax 0597-420184
haanue@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]

TROMP A.H. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Majolée ; beëdiging 1994
Postbus 2160 , 1780 BE Den Helder
majolee@pi.net
Advocaat bij Rijpma & Tromp advocaten
Postbus 55 , 1760 AB Anna Paulowna
Tel 0223-535330 , fax 0223-535208
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]
Niet meer in [vademecum advocatuur 2004]

TROMP A.M. ; Mw.
Advocaat bij Lunenberg advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 308 , 8070 AH Nunspeet
Tel 0341-251507 , fax 0341-252554
lunenberg@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lunenberg Roossien & Kale advocaten
amtromp@lunenbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TROMP B.R.
Advocaat bij Machiels advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 37 , 9285 ZV Buitenpost
Advocaat bij Plas & Bossinade
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214333 , fax 050-5258850
advocaten@plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Plas & Bossinade advocaten & Notarissen
Tel 050-5214363 , fax 050-5258850
b.r.tromp@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TROMP MEESTERS Chr. , geboren aug 1930
NLRM 71 80
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Arnhem ; Raio 1
sep 1959
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 1 jan 1960
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 1 jul 1962
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Arnhem 13 jan 1964
Substituut-griffier rechtbank Arnhem 20 dec 1965
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 28 dec 1973

TROMP E.M.A. ; Mw.
Advocaat bij Boels Zanders advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 490 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3548951 , fax 077-3545330
tromp@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TROMP E.R.T. ; Mw.
Advocaat bij Roza advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 1092 , 8001 BB Zwolle
Tel 038-4216191 , fax 038-4222371
roza.advocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Schie advocaten
Postbus 1017 , 6501 BA Nijmegen
Tel 024-3238844 , fax 024-3605430
vanschieadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TROMP F.A.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1966
Postbus 1110 , 3 000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240010
feike.tromp@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]

TROMP H.W. ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Rechtstheorie
Hoogleraar internationale veiligheidsvraagstukken, in het bijzonder internationale milieuconflicten
h.w.tromp@rechten.rug.nl
Privé adres: Henri Dunantlaan 17 , 9728 HA Groningen , Tel. 050 5271238

TROMP - WERKEMA J.A. ; Mw.
Advocaat bij Winter c.s. ; beëdiging 1992
Postbus 27 , 8600 AA Sneek
Tel 0515-412285 , fax 0515-421958
winteres@cybercomm.nl
[vademecum advocatuur 2001]

TROMP J.H.A.
Notaris te Vianen , arrondissement Dordrecht
Kantoor Stein Esser & Tromp ; Vianen

TROMP J.M.
Advocaat bij Ploum Lodder Princen ; beëdiging 1989
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
jmtromp@plp.nl
Advocaat bij Maarten Tromp advocaten
Postbus 30131 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-2056610 , fax 010-2055325
[vademecum advocatuur 2001]
secretariaat@maartentromp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TROMP J.W.M. , geboren jun 1960
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 mrt 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 apr 1992
Rechter rechtbank Arnhem 27 mei 1994
NU
Arnhem rechter
TEVENS
Voorzitter van de geschillencommissie van de Stichting Woonstede te Ede
Voorzitter Klachtencommissie RIAGG Veluwe-vallei
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie ziekenhuis Gelderse Vallei
mrt 1997

TROMP L.D.
Rabobank Abcoude Ouder-Amstel
Directeur INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

TROMP R.A.M.
Notaris te Zutphen , arrondissement Zutphen
Kantoor Tap, Tromp, Van Hoff ; Hengelo (Gld) , Lochem, Zutphen

TROMP U.E. , geboren okt 1953
NLRM 96 97 98 99/00
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-09-1995
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Redactie en auteurswerkzaamhden t.b.v. uitgeverij Kluwer Samson Delwel
TEVENS Opgave november 2000
Redactie- en auteurswerkzaamheden t.b.v. de volgende uitgevers: Kluwer-concern, Sarnson en Deltael
Begeleider Leiderdorpse Schaakclub
TEVENS [juni 2003]
Lid redactie- en auteurswerkzaamheden Kluwer-concern/Samson
DelWel begeleider Leiderdorpse Schaakclub

TROMPETTER L.C. ; Mw.
Advocaat bij Heerkens Thijssen advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 53146 , 1007 RC Amsterdam
Tel 020-6736211 , fax 020-6736063
[vademecum advocatuur 2001]
trompetter@htadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TROOST A.C.F. , geboren okt 1943 (of A.Ch.F.)
NLRM 90 92 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 10 aug 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 10 aug 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 10 aug 1989
NU
Groningen kantonrechter-plaatsvervanger
Winschoten kantonrechter-plaatsvervanger
Zuidbroek kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Groningen ; kantoor Overes advocaten ; beëdiging 1974
Postbus 1280 , 9701 BG Groningen
Tel 050-3140840 , fax 050-3128112
overes.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@overesadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Angelslo te Groningen
Lid Bestuur Stichting Jongerenhuisvesting te Groningen
Voorzitter Stichting Risicofonds voor de graanhandel te Groningen
17 feb 1997

TROOST Chr.A. , geboren 12-12-1928
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

TROOST K.K. ; Drs.
Lid Raad van Bestuur Hollandsche Beton Groep N.V.
Oud-functie:
Financieel Directeur Shell U.K. Ltd.

TROOST Zie RIJKMANS - TROOST M. , geboren sep 1956 ; Mw.

TROOST P.E.
Advocaat bij Kipstraat 7 D , 3011 RR Rotterdam ; beëdiging 1985
Advocaat bij Troost ; beëdiging 1985
Rietgors 132 , 2991 MV Barendrecht
Tel 0180-610290 , fax 0180-610290
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

TROOST R. , geboren 28-11-1919
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

TROOST R.E.
Advocaat bij Sorko c.s. advocaten ; beëdiging 1997
Churchill-laan 223 , 1078 ED Amsterdam
Tel 020-6733351 , fax 02U-6757151
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Troost Kan & Vlassenroot advocaten
Verspronckweg 1 , 2023 BA Haarlem
Tel 023-5276100 , fax 023-5411925
retroost@tkv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TROOST R.M. , geboren jul 1971 ; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1997

TROOSTER W.J.J.
Advocaat bij Roelofs & Van der Boom ; beëdiging 1993
Advocaat bij Van der Boom & Trooster
Schiedamseweg 59 A , 3134 BB Vlaardingen
Tel 010-4600033 , fax 010-4600998
[vademecum advocatuur 2001]

TROOSTER W.J.J.
Advocaat bij Van der Boom Trooster & Hoogwerf
[vademecum advocatuur 2004]

TROOSTWIJK H. , geboren dec 1954
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair docent Universiteit van Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 jul 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 mrt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 mrt 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 31 mrt 1995
Staatscourant Nr.135 juli 2000: Voorgedragen voor benoeming per 1 jan 2001 tot Staatsraad in
buitengewone dienst voor twee jaar
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
Alkmaar rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Hachsjra en Alya

TROOSTWIJK M. ; Prof.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 9 jun 1965

TROTMAN T.B. , Tamara ; Mw.
Advocaat bij Wladimiroff & Spong ; beëdiging 1992
Postbus 82155 , 2508 ED Den Haag
Advocaat bij Wladimiroff Waling Schreuders
Postbus 93102 , 2509 AC Den Haag
Tel 070-4166616 , fax 070-3226940
t.trotman@wlaws.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.wlaws.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Bestuurslid van Amnesty International

TROVATELLO C. ; Mw.
Advocaat bij Verschoren advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 512 , 5700 AM Helmond
Tel 0492-591299 , fax 0492-591290
info@verschurenadvocaten.nl
www.verschurenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TRUIJEN J.F.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 28 feb 1962

TRUIJENS A.M.
Advocaat bij Postbus 9656 , 2003 LR Haarlem ; beëdiging 1992
Advocaat bij Kranendonk & Meindersma
Postbus 592 , 1940 AN Beverwijk
Tel 0251-257040 , fax 0251-247231
info@km advocaten.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 9656 , 2003 LR Haarlem
Tel 023-5514566 , fax 023-5514567
[vademecum advocatuur 2004]

TRUYEN V.P.C. , geboren 19-01-1927
INFO
Woonplaats Voorschoten
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

TUBBEN I. , geboren sep 1964 ; Mw.
NLRM 93 94 96 98 99/00
Raio rechtbank Groningen 1 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 24 apr 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 14 februari 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 14 februari 1998
Rechter rechtbank Groningen 1 april 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Groningen ; kantoor Trip advocaten & Notarissen ; beëdiging 1996
Postbus 17 , 8900 AA Leeuwarden

TUBBERGEN P.W.
Advocaat bij Van Harmelen & Beijneveld ; beëdiging 1985
Advocaat bij Van Harmelen Beijneveld Tubbergen Van Houten
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-4051166 , fax 010-4124011
tabbergen@vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 30241 , 3001 DE Rotterdam
Tel 010-2051060 , fax 010-2051061
[vademecum advocatuur 2004]

TUBBERGEN R.C.
Advocaat bij advocatenkantoor Tubbergen ; beëdiging 1989
Sweerts de Landasstraat 42 , 6814 DC Arnhem
Tel 026-4420192 , fax 025-4431548
[vademecum advocatuur 2001]
advotub@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TUENTER G.
Advocaat bij Advokatenkollektief Apeldoorn ; beëdiging 2000
Postbus 1313 , 7301 BN Apeldoorn
Tel 055-5411477 , fax 055-5416103
advokatenkollektief.apeldoorn@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij B & C advocaten
bc@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TUIJL
[N
Notaris te Tilburg , arrondissement Breda
Kantoor Kort. deMulder Van Tuijl Not. ; Tilburg

TUIJN C.D.M. van ; Mw.
Advocaat bij Van Tuijn advocatenkantoor ; beëdiging 1985
Parkweg 76 , 6511 BJ Nijmegen

TUIJN N.J.L.M. , geboren nov 1954
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 19593 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Roermond 1 okt 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 1 apr 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 okt 1989
Rechter rechtbank Roermond 30 okt 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond19 dec 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 11 apr 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 11 apr 1995
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Rechtbank Roermond rechter
Roermond rechter
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Nationale Strafkamer Koninklijke Nederlandse Biljardbond (tuchtrechtspraak)
Lid Commissie Behandeling Bezwaar en Beroepschriften Gemeente Den Bosch
Voorzitter Commissie Behandeling Bezwaar en Beroepschriften Gemeente Hunsel en Thorn
apr 1998

TUIJNENBURG - MUIJS M.L. ; Mw.
Advocaat bij Rechtshulp Rotterdam Bureau Rechtshulp Rotterdam-Noord ; beëdiging 1998
Postbus 27561 , 3003 MB Rotterdam
Tel 010-4432108 , fax 010-4668375
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rechtshulp Rotterdam Bureau Noord ; beëdiging 1977 en 1998
m.tuijnenburgmuijs@rechtshulprotterdam.nl
www.rechtshulprotterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TUIJTEL M.M. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2001
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

TUIL M. van
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2001
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042241 , fax 010-4041956
marijn.vantuijl@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

TUIN J.P.
Advocaat bij Tuin, Scholtens & De Hek ; beëdiging 1969
Advocaat bij Tuin Scholtens & De Hek
Postbus 282 , 8250 AG Dronten
Tel 0321-315416 , fax 0321-380641
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Tuin & Warnink advocaten
Postbus 161 , 8260 AD Kampen
Tel 038-3316777 , fax 038-3317294
info.kampen@twadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TUIN K. van der ; Mw.
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 623 , 7400 AP Deventer
Tel 0570-514080 , fax 0570-618244
vandertuin@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

TUIN L.H. , geboren aug 1944 ; Mw.
NLRM 92
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 12 feb 1985

TUIN - PETTE M. van ; Mw.
Rechten 1988
Directiesecretaris nv Energiebedrijf Haarlem
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Delft

TUINBEEK M.A. ; Mw.
Advocaat bij Claassen Ruis Kornet & oeerdes ; beëdiging 2000
Postbus 574 , 8000 AN Zwolle
Tel 038-4550055 , fax 038-4550000
[vademecum advocatuur 2001]

TUINEN B.A.C. van
Advocaat bij Mülder Stultiens Dunsbergen ; beëdiging 1996
Postbus 125 , 4200 AC Gorinchem
Advocaat bij Staehle advocaten
Prinsengracht 587 , 1017 JV Amsterdam
Tel 020-fi228122 , fax 020-62611000
[vademecum advocatuur 2001]
vantuinen@staehle.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TUINEN - ANDRINGA C.B.C. van ; Mw.
Advocaat bij Van Tili advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 75731 , 1070 AS Amsterdam
Tel 020-4700177 , fax 020-6710974
info@vantill.nl
www.vantill.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TUINEN H.J. van , geboren 06-05-1921
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

TUINEN K. van
Ministerie van Justitie, Niet-Justitiële Inrichtingen voor verpleging van TBS-gestelden, Assen APZ-Drenthe Forensisch Psychiatrische Kliniek, Hoofd

TUINENBURG D.P.
Advocaat bij Goudsmit & Branbergen ; beëdiging 1997
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Advocaat bij Van der Nat Litigation
Postbus 75305 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3058200 , fax 020-3058205
tuinenburg@vandernatlitigation.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij ING Groep N.V. ; beëdiging 1997
Postbus 810 , 1000 AV Amsterdam
Tel 020-5415411 , fax 020-5418723
duco.tuinenburg@ing.com
[vademecum advocatuur 2004]

TUINENBURG P.C.
Advocaat bij Lamers de Groot advocaten ; beëdiging 2002
Van der Hooplaan 7 , 1185 EV Amstelveen
Tel 020-6434966 , fax 020-6436548
p.tuinenburg@lamersdegroot.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TUINHOUT L.M.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 17207 , 2502 CE Den Haag
Tel 070-3383131 , fax 070-3584798
tuinhout@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]

TUINMAN J.A.
Advocaat bij Höcker Rueb Doeleman advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
tuinman@hrd.nl
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TUINMAN - Ter BRUGGE L. ; Mw.
Advocaat bij Sieswerda & Keuning ; beëdiging 1996
Postbus 650 , 8901 BL Leeuwarden
Tel 458-2131555 , fax 058-2130066
tuinman@sieswerda-keuning.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.sieswerda-keuning.com
[vademecum advocatuur 2004]

TUINMAN P.
Advocaat bij Riedstra Tuinman Sleijfer ; beëdiging 1973
Postbus 851 , 8901 BR Leeuwarden
Tel 058-2121075 , fax 058-2126449
rtsadvoc@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Tuinman Sleijfer advocaten
advoc@tuinmansleijfer.nl
www.tuinmansleijfer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TUINSTRA E.K. ; Mw.
Rechten 1956
Lid 1e Kamer voor D66
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden

TUINSTRA H.C.
Advocaat bij Loens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785649 , fax 020-5785812
[vademecum advocatuur 2001]
harold.tuinstra@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

TUINSTRA R.M.H.H. , Ruud ; Dhr.
Advocaat bij Boels Van Eijndhoven Coenegracht ; beëdiging 1991
Advocaat bij Boels Zanders advocaten
Postbus 1750 , 6201 BT Maastricht
Tel 043-3626655 , fax 043-3626562
tuinstro@boelsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
tuinstra@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Maastricht International

TUINTE H.J.M.
Advocaat bij Postbus 1 , 7270 AA Borculo ; beëdiging 1994
htuinte@pi.net
Niet in [Vademecum advocatuur 2001]

TUIT J.H.
Advocaat bij Praevenio Techn.Verzekeringen ; beëdiging 1997
Postbus 71221 , 1008 BE Amsterdam
Advocaat bij Okkerse & Schop
Postbus 10058 , 1301 AB Almere
Tel 036-5346220 , fax 036-5345984
[vademecum advocatuur 2001]
www.okkerse-schop.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TUITJER J.
Advocaat bij advocatenkollektief Kromme Distelstraat ; beëdiging 1979
Advocaat bij Kromme Distelstraat advocaten
Postbus 37042 , 1030 AA Amsterdam
Tel 020-6320251 , fax 020-6343491
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Distelplein
ktuitjer@akdp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TUK C.P.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 5 mrt 1977

TUKKER J.M. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2000
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741385 , fax 020-6741497
jetty.tukker@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6741000 , fax 020-6741839
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

TULDEN P.J. van
Wethouder PvdA gemeente Cranendonck [info SAL 2000]

TULFER J.W.P.
Advocaat bij Aben & Slag ; beëdiging 2000
Postbus 2139 , 6020 AC Budel
Tel 0495-430431 , fax 0495-430433
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boels Zanders advocaten
Postbus 196 , 6040 AD Roermond
Tel 0475-319146 , fax 0475-330800
tulfer@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TULP H.J.
Advocaat bij Wan der Hoop Effektenbank N.V. ; beëdiging 1998
Postbus 741 , 1000 AS Amsterdam
Tel 020-5226000 , fax 020-5226984
harljan.tulp@vanderhoop.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 1998 en 2001
Postbus 225 , 8440 AE Heerenveen
Tel 0513-433433 , fax 0513-433421
hj.tulp@dommerholt.nl
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TULP H.J. , geboren 1931
INFO
Overleden 11 juni 2001 te Haarlem [Telegraaf 19 juni 2001]

TUMA V.P.J.
Advocaat bij Damman advocaten ; beëdiging 2002
Stadsring 147 , 3817 BA Amersfoort
Tel 033-4652800 , fax 033-4652807
info@damman-advocaten.nl
www.damman-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TUMKAYA - CANIMOGLU S. ; Mw.
Advocaat bij Jumelet Verhagen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 23046 , 3001 KA Rotterdam
Tel 010.2170999 , fax 010-2170990
serpil@jvlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TUMMERS H. ; Mw.
Advocaat bij Weski Heinrici advocaten ; beëdiging 1993
Westersingel 43 , 3014 GT Rotterdam

TUMMERS P.P.F.
Advocaat bij advocatenkollektief Klimopstraat ; beëdiging 1988
Advocaat bij Van Delft & Tummers advocaten
Postbus 637 , 6500 AP Nijmegen
Tel 024-3781621 , fax 024-3781852
van.delft.tummers@12move.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

TUNÇ - KARGIN S. ; Mw.
Advocaat bij Van Gog Van Rijsbergen advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 482 , 3200 AL Spijkenisse
Tel 0181-611677 , fax 0181-623226
mail@vangoglawyers.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TUNE K.
Advocaat bij Schuldink advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 416 , 7770 AK Hardenberg
Tel 0523-280038 , fax 0523-280039
ktunc@schuldink.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TUNNISSEN M.J.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 2000
Postbus 1094 , 6501 BB Nijmegen
Tel 024-3828384 , fax 024-3828388
m.tunnissen@htenr.nl
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TUNZI G. , geboren dec 1957
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 15 mrt 1994
NU
Alkmaar rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Knuwer & Creutzberg ; beëdiging 1999
Postbus 42 , 1780 AA Den Helder
Tel 0223-660114 , fax 0223-660354
tunzi@knuwer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij ECN ; beëdiging 1983 en 1999
Postbus 1 , 1755 ZG Petten
Tel 0224-564475 , fax 0224-568486
tunzi@ecn.nl
www.ecn.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Ministerie EZ, Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland, secretaris

TURENHOUT J.J.
Advocaat bij Groenendijk & Kloppenburg ; beëdiging 1993
Postbus 788 , 2300 AT Leiden
Advocaat bij La Gro advocaten
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-503250 , fax 0172-503200
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
jturenhout@lagrolaw.nl
www.lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TÜRKKOL N.
Advocaat bij De Wit Lattmann Türkkol ; beëdiging 1993
De Clercqstraat 122 , 1052 NP Amsterdam
Tel 020-6851715 , fax 020-6835430
[vademecum advocatuur 2001]
turkkol@wlt advocaten.demon.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TURNER A.C. ; Mw.
Advocaat bij Stichting Rechtsbijstand Asiel Amsterdam - vestiging OC 's-Gravendeel ; beëdiging 2000
Kilweg 41 , 3295 KC 's-Gravendeel
Tel 078-6732434 , fax 078-6736581
a.turner@sra.rechtsbijstand.net
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 1048 , 3260 AA Oud-Beijerland
Tel 0186-610844 , fax 0186-610493
info@brussaard-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TUTEIN NOLTHENIUS - HARMSMA Zie HARMSMA L.J. ; Mw.

TUYLL van SEROOSKERKEN - ROËLL E.E. van , geboren nov 1953 ; Mw. Baronesse
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar Hof Amsterdam 1 mei 1985
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam 28 jun 1986
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger Haarlem
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Breda rechter
TEVENS
Breda ; geen opgave van bijbanen gevonden.
08 jul 1997

TUYLL van SEROOSKERKEN S.E. van , geboren 20-10-1951 ; Dhr. Drs. Baron
INFO
Woonplaats België
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

TUZKAPAN E.
Advocaat bij Witlox Tuzkapan advocaten ; beëdiging 1991
Keizersgracht 461 , 1017 DK Amsterdam
wittuz@euronet.nl
Tel 020-5221999 , fax 020-5221991
witloxtuzkapan@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
tuzkapan@witloxtuzkapan.nl
www.witloxtuzkapan.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TWAALFHOVEN Zie KUIPER - TWAALFHOVEN D.F.M. , geboren jan 1933 ; Mw.

TWAALFHOVEN P.C.J.
Advocaat bij Hulkenberg Van der Veen advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
twaalfhoven@hulklaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Fort advocaten
twaalfhoven@fortadvocaten.nl
www.fortadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TWEEL R.J.M. van den , Ronald ; Dhr.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1989
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488934 , fax 070-3857899
rjm.vandentweel@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153801 , fax 070-5153101
rjm.vandentweel@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Gouda

TWINT I.M. ; Mw. Drs.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling IV [SAL 2003]

TWIST B.G. van
Advocaat bij advocatenkantoor Van Twist ; beëdiging 1992
Postbus 5251 , 3295 ZK 's-Gravendeel
Tel 078-6736358 , fax 078-6736360
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Twist advocaten
bgvantwist@vantwistadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TWIST E.W.B. van ; Drs.
Advocaat bij Klarenaar advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 939 , 3300 AX Dordrecht
Tel 078-6312468 , fax 078-6133804
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Van Twist & Walls
Wijnstraat 209 , 3311 BV Dordrecht
Tel 078-6489129 , fax 078-6489369
[vademecum advocatuur 2004]

TWUIJVER M.J. van
Eikbosserweg 70 , 1214 AK Hilversum
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

TYCHON J.P.F. ; Mw.
Advocaat bij Aben & Slag ; beëdiging 2002
Postbus 2139 , 6020 AC Budel
Tel 0495-430431 , fax 0495-539134
jtychon@abenslag.nl
www.abenslag.nl
[vademecum advocatuur 2004]

TZANKOVA I.N. ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
tzankova@arnhem.dirkzwager.nl

  Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
  Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren

  Terug naar het begin