Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen 'S' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2004
Letter S


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 

   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot NU toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


Afkortingen:

 1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
 2. RM = Rechterlijke Macht
 3. OM = Openbaar Ministerie
 4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
 5. SAL = StaatsAlmanak
 6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
 9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
 11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
 12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
 13. UHD = Universitair Hoofd Docent
 14. b.d. = buiten dienst
 15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
 16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers


SAARLOOS L.J. , geboren april 1959 ; Drs.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 16 januari 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 11 december 1996


SAATHOF - SNIJDER G.R. , Gerjon ; Mw.
Kandidaat notaris
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club De Reestlanden.


SABAI R.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling I [SAL 2003]


SABAROEDIN J.F.
Advocaat bij Jacobs Kranenburg advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 320 , 7600 AH Almelo
Advocaat bij De Singel advocaten
Postbus 700 , 7500 AS Enschede
Tel 053-4333552 , fax 053-4361588
post@desingeladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
sabaroedin@desingeladvocaten.nl
www.desingeladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SABOURIAN B. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 1110
3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240007
baharak.sabourian@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


SACHS E.A.C. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771030 , fax 020-5771468
esthecsachs@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SACHSE H.J.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1982
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
hans.sachse@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SACHSE H.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


SACHTLEVEN Zie BAKKERUS - SACHTLEVEN C.W. , geboren aug 1965 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zutphen 3 sep 1991
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 8 dec 1997


SACKERS H.J.B. , geboren mrt 1956 ; Dr. UHD
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 26 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 28 december 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 11 november 1999
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem [juni 2002]
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Arnhem Rechtbank rechter-plaatsvervanger
NU Roermond Rechtbank rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6, 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049, 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612301 , fax. 024 3616145
Strafrecht en Strafprocesrecht
h.sackers@jur.kun.nl
TEVENS
Voorzitter commissie BB-schriften Gemeente Gendt
Voorzitter commissie BB-schriften gemeente Millingen aan de Rijn
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Oosterhoek Huis van bewaring te Grave
Voorzitter tuchtcommissie van de Ned. Tafeltennisbond
Lid van Court of Appeal van de Europese Tafeltennisunie
Lid Bestuur Vereniging GK
Voorzitter vierdaagse Nijmegen
04 mrt 1997
TEVENS [juni 2002, rechtspraak.nl gerechtshof Arnhem]
Vice-decaan/directeur onderwijs Faculteit der Rechtsgeleerden
Voorzitter tuchtcommissie sportbond (NTTB)
Bestuurslid (landelijke) sportbelangenvereniging (wandelsport)
Voorzitter commissie voor de Beroep- en bezwaarschriften gemeente Millingen aan de Rijn
Tuchtrechter in de 'Court of Appeal' van de Europese sportbond (ETTU)
Voorzitter van het College van Arbiters sportbond (NTTB)
Voorzitter Commissie van Toezicht Huis van Bewaring Grave (PI Noord-Brabant Noord)
Lid van het Uitvoerend Comité van de Internationale Vierdaagse Afstandenmarsen Nijmegen
TEVENS [juli 2002]
Niet meer vermeld op rechtspraak.nl Hof Arnhem ; zonder enig spoor in rook opgegaan.
In juli 2002 op rechtspraak.nl rechtbank Roermond geheel niet vermeld.
Op rechtspraak.nl juli 2002 rechtbank Arnhem en gerechtshof Amsterdam wel vermeld en wel als:
rechter rechtbank Den Bosch 26 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 28 dec 1998
raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Amsterdam 18 mei 2001
TEVENS [juli 2002]
Voorzitter Commissie van de Beroep- en Bezwaarschriften, gemeente Millingen aan de Rijn 4 maart 1997
Tuchtrechter Court of Appeal van de Europese Tafeltennis Unie 4 maart 1997
Voorzitter van de Commissie van Toezicht Huis van Bewaring PI Oosterhoek 4 maart 1997
Diensthoofd uitvoerend committee van de Internationale Vierdaagse 1 januari 2001
Bestuurslid Vereniging GKV Vierdaagse Nijmegen, Nijmegen 4 maart 1997
Voorzitter Tuchtcommissie Nederlandse Tafeltennisbond 4 maart 1997
Voorzitter van de Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften, gemeente Gendt 4 maart 1997
@OPM
wie van dit onsamenhangende janboeltje iets kan maken, mag het zeggen.Schande.


SADZA B.M.
Advocaat bij Clerx Paulissen Sadza ; beëdiging 1990
Postbus 505 , 6190 BA Beek
Tel 046-4370600 , fax 046-4370356
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Paulissen Sadza
info@psadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SAEDT P.M.
Advocaat bij Van Dusseldorp advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 10482 , 7301 GL Apeldoorn


SAELMAN J.H.B.M. , geboren sep 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Directiesecretaris/belastingconsulent te Amsterdam 1957
Juridisch Medewerker handelsmij.Amsterdam
Griffier kantongerecht Eindhoven en Helmond 27 nov 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 10 jun 1964
Kantonrechter Zevenbergen 4 jan 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 12 dec 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 6 mrt 1968
Opdracht kantonrechter werkzaam Oud-Beijerland 23 nov 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 1 mrt 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 20 jun 1978
Kantonrechter Eindhoven 8 mei 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 28 nov 1979
Kantonrechter Eindhoven 8 mei 1978
Kantonrechter Amsterdam 5 jul 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 1 okt 1994
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam


SAES W.M.J.
Advocaat bij Tijssen & Saes advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 69 , 6040 AB Roermond
Tel 0475-335115 , fax 0475-311830
[vademecum advocatuur 2001]
tijsaes@tijssen-saes.nl
www.tiJssen-saes.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SAES F.M.G. , Fransciscus Mathias Godefridus , geboren 12 feb 1917 te Weert
[NRC 19 maart 2001] Overleden 16 maart 2001 te Breda


SAEY I. ; Mw.
Advocaat bij De Loos & Schrijver advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 453 , 2240 AL Wassenaar
Tel 070-5119263 , fax 070-5114552
deloos.schrijver@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Binnenberg Seebregts & Saey advocaten
Postbus 19200 , 3001 BE Rotterdam
Tel 010-2800265 , fax 010-4144105
saey@bss-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SAGEL S.F.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
sfsagel@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
stefan.nagel@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SAIDI M. ; Mw.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 3
5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626591 , fax 040-2626461
malika.saidi@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SAINT AU LAIRE W.A. de , geboren jun 1924
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Rotterdam 12 mei 1950
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 4 sep 1956
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam jan 1957
Substituut-officier van Justitie arrondissement Dordrecht 29 jan 1960
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 23 jun 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 9 mei 1966
Officier van Justitie arrondissement Rotterdam 30 nov 197
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Rotterdam okt 1972


SAKKERS V.N. ; Mw.
Advocaat bij Korvinus Abeln advocaten Emmalaan 23 ; beëdiging 2003
1075 AT Amsterdam
Tel 020-6797929 , fax 020-6626606
info@ka-advocaten.nl
www.ka-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SALADE J.A.M. van de


SALDEN H.H.G. , Harry ; Dhr.
Fiscaal Jurist Deloitte De Boer v.Keulen
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Roermond


SALEH E.A. , geboren juni 1966 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 3 juli 1998


SALEH J.M. , geboren apr 1941
NLRM 80 87 88/89 90 91
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Zutphen feb 1967
Substituut-officier van Justitie gerecht in eerste aanleg Curaçao aug 1988
Advocaat op Curaçao dec 1971
Lid-plaatsvervanger Hof van Justitie Ned. Antillen nov 1974
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen mei 1976
President Hof van Justitie Ned. Antillen 1 sep 1979
President Permanente Krijgsraad in de Ned. Antillen voor de zeemacht 24 aug 1981
President Permanente krijgsraad Ned. Antillen en Aruba voor de zeemacht 16 sep 1986
President Permanente Krijgsraad in de Ned. Antillen en Aruba voor de Zeemacht 12 jan 1988


SALEMANS - WIJNEN M.E. , geboren mei 1957 ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 18 mei 1998


SALM H.J.J. van der
Advocaat bij Paulussen c.s. ; beëdiging 1980
Postbus 131 , 6200 AC Maastricht
Tel 043-3216640 , fax 043-3254301
hvandersalm@paulussen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
h.vandersalm@paulussen.nl
www.paulussen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SALOMÉ S.G.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2003
Postbus 3053 , 3502 GB Utrecht
Tel 030-2595252 , fax 030-2595255
serge.salome@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SALOMÉ R.A.
Advocaat bij De Vries advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 23289 , 3001 KG Rotterdam
Advocaat bij Vrisekoop-Majoor-Van Spaendonck Salomé- advocaten
Sophialaan 43 , 1075 BM Amsterdam
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vrisekoop-Majoor-Van Spaendonck-SalomÚ-Van Goethem advocaten ; beëdiging 1983 en 1994 Sophialaan 43 , 1075 BM Amsterdam
Tel 020-6626363 , fax 020-6793821
mail@vrisekoopmajoor.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SALOMON F. , geboren jan 1948
NLRM 88/89 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Centrale afdeling Wegenverkeerswetgeving
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 14 feb 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 dec 1992
Rechter rechtbank Amsterdam 11 mrt 1994
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Lid Bestuur Liberaal Joodse Gemeente te Amsterdam
Secretaris Algemeen Bestuur van het verbond van alle liberaal joodse gemeenten in Nederland


SALOMONS K.T.B. ; Mw.
Advocaat bij Salomons Van der Valk advocaten
Postbus 82155 ; beëdiging 1974
2508 ED Den Haag
Tel 070-3512124 , fax 070-3524492
k.t.b.salomons@salval.com
[vademecum advocatuur 2004]


SALOMONS K.T.B. ; Mw.
Advocaat bij Wladimiroff & Spong ; beëdiging 1974
Postbus 82155, 2508 ED Den Haag
Advocaat bij Salomons Van der Valk advocaten
Eisenhowerlaan 102 , 2517 KL Den Haag
Tel 070-3512124 , fax 070-3524492
sava@wirehub.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SALOMONS M.J. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1999
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
marielle.salomons@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
mariella.salomons@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


SALOMONS M.E.J. , Mark ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Rotterdam
Secr.Internatio-Muller N.V.


SALOMONS A.F. , geboren jul 1964 ; Prof. Drs.
NLRM 96 97 98 99/00
Ambtenaar Hoge Raad der Ned
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden , Den Haag 1 dec 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 september 1999
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur
Den Haag Hoge Raad der Nederlandenc Gerechtsauditeur (info sep 2000)
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Privaatrecht
Bijzonder hoogleraar Bijzondere aspecten van het privaatrecht (Vanwege de Marcel Henri
Bregstein-Stichting)
INFO
Geerdinkhof 507 , 1103 RH Amsterdam , Tel. 020 4160080


SALOMONS R.A. , geboren nov 1929
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1984
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger


SALOMONS F.R. , geboren oktober 1962 ; Dhr.
NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 22 april 1999
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-01-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Coördinerend raadsadviseur directie wetgeving
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid Haags Juridisch Genootschap te Den Haag van 01-01-2001
Commissaris Stichting international art atelier te Amsterdam van 01-01-2001


SALOMONS R.W.T.
zie notarismaatschap De Rivieren, Andel ; Dussen ; Werkendam


SALOMONSON F. , geboren apr 1933
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Gymnasium A Dordrecht, Rechten RU Limburg, Etudes Europeennes Nancy
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 9 mei 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 18 aug 1976
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Boekel De Nerée ; beëdiging 1975
'Het Atrium' Strawinskylaan 3037 (1077 ZX) Pb.2500 (1000 CM) Tel/fax 5415252, telefax 6446948
Advocaat te Dordrecht (1959-1976)
Rechtsgeleerd raadsman Prinses Beatrix en Prins Claus (sedert 1976). Niet meer sinds 1997.
TEVENS
Redacteur tijdschrift Sociaal-Economische Wetgeving (1960-1982)
Funkties Commissaris Banque de Suez Nederland A'dam, Handelsveem Rotterdam, De Faam Breda,
Interborg A'dam, Oruina Beheer Utrecht, Allianz Nederland A'dam, Trust Corporation Amsterdam
Nestlé Nederland A'dam, Barbizon Beheer A'dam.
Publicaties ; diverse op gebied van Europees recht, vennootschapsrecht en verzekeringsrecht.
TEVENS [sep 2000]
Voorzitter Raad van Comm. N.V. Interborg
Commissaris A.A. ter Beek B.V.
Commissaris Handelsveem B.V.
Commissaris Nestlé Nederland B.V.
Mr. F. Salomonson is voormalig procureur te Amsterdam, voormalig partner van Boekel de Néree en voormalig plaatsvervangend kantonrechter. Voorts bekleedde hij een groot aantal commissariaten (o.a. Allianz Nederland N.V., Ordina Beheer N.V., Nestlé Nederland B.V., N.I.M. Holdings N.V.).


SALOMONSON L.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 22 okt 1959
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 feb 1965


SALOULI F. ; Mw.
Advocaat bij Ruis broek Jetten ; beëdiging 2003
Postbus 2043 , 1000 CA Amsterdam
Tel 020-6272735 , fax 020-6382171
advocaten@ruisbroekjetten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SALTEL - GRANDE H.I. ; Dr. UHD
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Strafrecht
Criminologie
h.i.sagel@law.leidenuniv.nl


SALTERS R.J.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling II [SAL 2003]


SALVADOR - MULLER S. ; Mw.
Advocaat bij Tripels advocaten ; beëdiging 1989
Brusselsestraat 32-36 , 6211 PE Maastricht
Postbus 1960 , 6201 BZ Maastricht
Tel 043-3260606 , fax 043-3252255
s.salvador@tripels.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SALVERDA J.G. ; Mw.
Adviseur vrouw en arbeid bij FNV Bondgenoten
Postbus 9208 , 3506 GE Utrecht
tel 030 2738724 , fax 030 2738690
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
Specialismen: vreemdelingenrecht, vluchtelingenrecht


SAMAMA M.H. ; Mw.
Advocaat bij M.H. Samama Kantoor ; beëdiging 1981
Hoefkade 430 , 2526 CK Den Haag
Tel 070-3899510 , fax 070-3841195
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Samama & Schuckink Kool advocaten en Procureurs
Postbus 25780 , 2502 HT Den Haag
Tel 070-3899510 , fax 070-3841195
samschuck@balienet.nl
www.xs4all.nbmarsk/okatenkantoor.html
[vademecum advocatuur 2004]


SAMAN J.A.J. ; Mw.
Advocaat bij Veldhuijzen & Schep ; beëdiging 1996
Postbus 1080 , 3300 BB Dordrecht


SAMARINI S.Z. ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling I [SAL 2003]


SAMAS J.A.J. ; Mw.
Advocaat bij Vitak advocaten ; beëdiging 1996 en 2003
Postbus S00
4600 AM Bergen Op Zoom
Tel 0164-266600 , fax 0164-266388
msaman@vitak.nl
www.vitak.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SAMBEEK W.A. van
Advocaat bij Abma Van Eeuwijk ; beëdiging 1998
Postbus 156 , 1130 AD Volendam
Tel 0299-368515 , fax 0299-369357
mailbox-volendam@abma.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schreurs & Van Duin Abma Van Eeuwijk
Stadhouderskade 34-35 , 1071 ZD Amsterdam
Tel 020-6383606 , fax 020-6234549
w.van.sambeek@abma.nl
www.abma.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SAMKALDEN D. , geboren mrt 1948
NLRM 93 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 23 jun 1995
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger


SAMKALDEN R.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 28 mei 1999
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 13-09-1999
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te A'dam ; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1969
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460185 , fax 020-5460710
robert.samkalden@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
robert.samkalden@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter vereniging De Practizijns Sociëteit te Amsterdam
Voorzitter Stichting het Stenen Hoofd te Amsterdam
Secretaris Stichting Amsterdams Uit Buro te Ansterdam
Vice-Voorzitter van het bestuur van de Stichting EM Meijer-fonds te Leiden
Ministerie van VROM , Lid van de Pool of Experts t.b.v.samenwerking met het Ministerie van
Publieke Werken in Indonesië ; deze groep deskundigen pleegt te vergaderen in Den Haag, leden
bezoeken zo nu en dan met een verschillende samenstelling Indonesië
Lid Werkgroep Urban Policy van de International Federation for Housing and Planning waarvan de
hoofdzetel gevestigd is te Brussel ; het secretariaat is gevestigd te Den Haag ; de werkgroep vergadert
tenminste een maal per jaar, meestal in de stad waar het Internationale congres van de IFHP plaats
vindt.
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter bestuur Vereniging De Practizijns Sociëteit te Amsterdam
Voorzitter bestuur Stichting Het Stenen Hoofd te Amsterdam
Voorzitter bestuur Stichting Amsterdams Uit Buro te Amsterdam
Vice-Voorzitter bestuur Stichting E.M. Meijer-fonds te Leiden
Lid werkgroep Urban Policy International Federation for Housing and Planning te Brussel van 01-01-2001
Voorzitter bestuur Stichting Kaartverkoop Netwerk Nederland van 01-01-2001
Secretaris bestuur Freek en Hella de Jonge Stichting
Voorzitter bestuur Amsterdams Fonds voor de Kunst te Amsterdam
Voorzitter bestuur Stichting AUB-Publicaties te Amsterdam
Lid bestuur stichting Centrum voor de Cultuur van de Islamitische Wereld te Amsterdam van 01-01-2001 Lid bestuur Stichting Architectuur-lokaal te Amsterdam van 01-01-2001


SAMPAYO GARRIDO - NIJGH D.M.E. de , geboren aug 1941 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven nov 1964
Werkzaam Ministerie van Buitenlandse Zaken mei 1965 - jul 1976
Arbeidscontractant rechtbank Den Haag 21 nov 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 2 okt 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 okt 1979
Rechter rechtbank Den Haag 26 sep 1980
Lid Ned. Antillen en Aruba 6 okt 1982
Raadsheer Hof Den Haag 17 jun 1986
Vice-President Hof Den Haag 1 nov 1992
Buitengewoon verlof Hof Den Haag 1 feb 1995
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-02-2003
NU Den Haag Rechtbanj Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid commissie aantrekken rechterlijke macht
Van 01 feb 1995 tot 1999 buitengewoon verlof i.v.m.benoeming griffier van het Internationaal
Tribunal of the Prosecution of persons responsible for serious violation of international humanitarian law
committee in the territory of the former Yugoslavia since 1991
TEVENS [november 2000]
Lid van het Bestuur van de Cargeniestichting Vredespaleis
TEVENS [juli 2003]
Lid Commissie Aantrekken van 01-01-2001 tot 31-12-2001
Bestuurslid Carnegie Stichting van 01-01-2001 tot 31-12-2001


SAMSON F. ; Mw.
Advocaat bij Dijkstra Voermansadvocatuur & Notariaat ; beëdiging 2003
Postbus 4085
3502 HB Utrecht
Tel 030-2850300 , fax 030-2850301
floortje.samson@dvan.nl
www.dijkstravoermans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SAMSON J.A.A.A.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Rechtspleging, Directeur


SAMSON - GEERLINGS H.W. , geboren nov 1952 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 feb 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 13 jan 1984
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 11 mrt 1985
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 29 dec 1988
Advocaat-generaal ressortsparket Arnhem 9 sep 1991
Plaatsvervanger Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht1jul 1995
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 27 juli 1998
NU
Dordrecht parket plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie
TEVENS
Lid Bestuur Otto Gerhard Heldringstichting Orthopedagogisch centrum te Zetten
Lid Bestuur van de Dr. Wouter Laurensstichting "De Dreef" te Wapenveld
09 feb 1998


SAMSON C.B.J.M. , geboren jan 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 dec 1985
Ontslag KB 18 apr 1997
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Arnhem ; kantoor Winters & Bosnak of Derks , Star Busmann, Hanotiau ; beëdiging 1973
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 560 , 0800 AN Arnhem
Tel 020-3538211 , fax 020-4430943
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1973
Postbus 3267
3502 GG Utrecht
Tel 030-2995564 , fax 030-2995506
csamson@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SAN GIORGI E. , geboren 03-07-1943
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SANDBERG - BLOM O.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Kerkstraat 27 , 4285 BA Woudrichem ; beëdiging 1985


SANDBERG E.H.A. ; Jvr.
Advocaat bij Sandberg cs ; beëdiging 1996
Advocaat bij Sandberg cs advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 23130 , 3001 KC Rotterdam
Tel 010-4402300 , fax 010-4402399
ehasandberg@sandberg-cs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1987 en 1996
eha@sandberg-cs.nl
www.sandberg-cs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SANDBERG E.A.C. ; Jhr.
Advocaat bij Sandberg cs ; beëdiging 1987
Postbus 23130 , 3001 KC Rotterdam
Advocaat bij Maaldrink Vermeulen Grooss ; beëdiging 1987
Wassenaarseweg 20 Gebouw Cultura , 2596 CH Den Haag
Tel 070-3469646 , fax 070-3560490
e.a.c.sandberg@mvg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Sandberg cs advocaten
Tel 010-4402300 , fax 010-4402399
eacsandberg@sandberg-cs.nl
www.sandberg-cs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SANDBERG - VAILLANT O.C.A. ; Mw.
Advocaat bij Van den Herik & Verhulst ; beëdiging 1996
Postbus 50535 , 3007 JA Rotterdam
Tel 010-4100055 , fax 010-4815172
sandberg-vaillant@herikverhulst.nl
www.herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SANDBERG A.J.
Advocaat bij Scheer & Sanders advocaten ; beëdiging 1970
Postbus 85996 , 2508 CR Den Haag
Tel 070-3059933 , fax 070-3649126
sandberg@scheer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.scheer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SANDBERG Th. ; Jhr.
Advocaat bij Sandberg cs advocaten ; beëdiging 1967
Postbus 23130 , 3001 KC Rotterdam
Tel 010-4402300 , fax 010-4402399
thsandberg@sandberg-cs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SANDBERG P.J.
Advocaat bij Warners Van Otterloo Sandberg ; beëdiging 1980
Postbus 53027 , 1007 RA Amsterdam
Tel 020-6732804 , fax 020-6718246
[vademecum advocatuur 2001]
pjs@wvos.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SANDBERG - CROMMELIN M.L. , geboren aug 1954 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 11 dec 1996
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Den Haag ; kantoor Trenité van Doorne ; beëdiging 1981
Postbus 17207 , 2502 CE Den Haag
Advocaat bij Postbus 96941 , 2509 JH Den Haag
Tel 070-3244661 , fax 070-3244672
marielou@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Raad van Toezicht Den Haag
Postbus 84093 2508 AB Den Haag
tel 0704166122 , fax 070 4166125
[vademecum advocatuur 2003]
Advocaat bij Van Nijenrodestraat 67 2597 RK Den Haag
Tel 070-3244661 , fax 1981 070-3244672
misandberg@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Bestuur verzorgingstehuis Maison Goyard de Cabigny Den Haag
Lid Bestuur Maatschappij van Welstand te Eindhoven
Lid leiding Kinderavonddiensten Duinzichtkerk te Den Haag
Lid commissie van Beroep Schoolvereniging Wolters
TEVENS [juli 2003]
Commissaris NIVO/ UZET-uitvaartverzekering te Mijdrecht van 01-01-2002
Adjunct-secretaris Haagse Orde van advocaten te Den Haag van 01-04-2000
Bestuurslid Stichting Ten Vorsel te Amersfoort van 01-06-2001
Secretaris Bestuur Stichting Ons Thuis van 01-06-2000
Lid Leiding Kinderdienst Duinzichtkerk te Den Haag van 01-01-2000 tot 30-06-2001
Bestuurslid Maatschappij van Welstand te Amersfoort van 01-06-1995 tot 30-06-2001
@OPM
Waarom is op rechtspraak.nl niet eenduidig aangegeven of zij nu nog advocaat is of niet.


SANDE Zie CORTEN- van der SANDE M.J.A.M. van der , geboren dec 1958 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1987
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 apr 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 jul 1994
NU
Breda parket


SANDE J.A.M. van de
Advocaat bij Van de Sande Berndsen ; beëdiging 1987
Calandstraat 13-15 , 3016 CA Rotterdam
Advocaat bij Van de Sande Berndsen ; beëdiging 1985 en 1987
Calandstraat 1345 , 3016 CA Rotterdam
Tel 010-4365151 , fax 010-4360272
info@vandesandeadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SANDE BAKHUIJZEN E.M. van de ; Mw.
Advocaat bij Postbus 3932 , 1001 AS Amsterdam ; beëdiging 1997
Tel 020-3308580 , fax 020-3302878
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van den Toorn c.s.
Marnixstraat 48-50 , 1015 VT Amsterdam
[vademecum advocatuur 2004]


SANDE BAKHUYZEN N.J. van de , geboren dec 1924
NLRM 80
Advocaat en procureur Rotterdam 195
Werkzaam bedrijfsleven 1954
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 16 apr 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 18 nov 1978
Rechter rechtbank Haarlem 18 jan 1977


SANDE P.J. van de , geboren jul 1946
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Arrondissementsgriffier te Alkmaar
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 1 jun 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
Rechter rechtbank Alkmaar 1 mei 1992
Kantonrechter Alkmaar 12 maart 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 12 maart 1999
NU
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter


SANDE S.A.M.L. van de , geboren nov 1969 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 29juni 1999
NU
Breda raio
TEVENS
Geen bijbanen


SANDE P. van der ; Mw.
Rechten 1979
Klachtenfunctionaris ZKH
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


SANDEE F.J.
Advocaat bij Bos & Van der Burg advocaten ; beëdiging 1998
Aidaschouw 1 , 2726 JZ Zoetermeer
Tel 079-3203366 , fax 079-3418248
fsandee@bosvanderburg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma SRK Rechtsbijstand
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3448181 , fax 079-3427990
fse@srk.nl
wwwsrk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SANDERS M.G. ; Mw.
Advocaat bij Bisschopsweg 234 , 3816 BB Amersfoort ; beëdiging 1992


SANDERS P.
Advocaat bij Burg. Knappertlaan 134 , 3117 BD Schiedam ; beëdiging 1936
Tel 010-4268274 , fax 010-4738998
[vademecum advocatuur 2001]
psanders@tref.nl
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]


SANDERS J.W.R.
Advocaat bij Groothertoginnelaan 52 , 2517E Den Haag ; beëdiging 1951
Tel 070-3631170 , fax 070-3646107
[vademecum advocatuur 2004]


SANDERS M.P.H.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1987
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5060606 , fax 020-5460123
maarten.sanders@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5460162 , fax 020-5460724
maarten.sanders@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


SANDERS F.P.M.
Advocaat bij advocatenkantoor Sanders ; beëdiging 2000
Emmapark 10 , 2595 ET Den Haag
Tel 070-3831445 , fax 070-3831191
info@advocatenkantoorsanders.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 43 , 6230 AA Meerssen
Tel 043-3523636 , fax 043-3655095
info@advocatenkantoorsanders.nl
www.advocatenkantoorsanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SANDERS M.P.H. ; Mw.
Advocaat bij Remmelink advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 348 , 7000 AH Doetinchem
Advocaat bij advocatenkantoor Sanders
Postbus 58 , 7006 AB Doetinchem
Tel 0314-353930 , fax 0314-366052
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Sanders
m.p.h.sanders@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SANDERS M.E.M.
Advocaat bij Damsté/Spoor Sanders & Vermeulen ; beëdiging 1980
Postbus 479 , 7600 AL Almelo
Advocaat bij Spoor/Sanders/Visser advocaten en procureurs
Postbus 155 , 7600 AD Almelo
Tel 0546-543500 , fax 0546-458940
[vademecum advocatuur 2001]
info@spoorsandersvisser.nl
www.spoorsandersvisser.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SANDERS G.P.M.
Advocaat bij Claassen advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 161 , 5688 ZK Oirschot
Advocaat bij Claassen advocaten
Postbus 831 , 5000 AV Eindhoven
Tel 0499-573735 , fax 040-2453080
[vademecum advocatuur 2001]
gsanders@claassenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SANDERS - SIJBOM A.S. ; Mw.
Advocaat bij Advokaten Tramstraat ; beëdiging 1992
Postbus 2350 , 5600 CJ Eindhoven
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 040-2380600 , fax 040-2380666
asandershollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
asanders@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SANDERS S.
Advocaat bij Bartels advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 64 , 3500 AB Utrecht
bartels@worldaccess.nl
Advocaat bij Bartels advocaten ; beëdiging 1994 en 2003
Tel 030-2522577 , fax 030-2523943
info@baztels-advocaren.nl
www.bartels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SANDERS M. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772525 , fax 020-5772700
msandersfouthoffnl
[vademecum advocatuur 2001]


SANDERS P.H. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1999
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460714
pauline.sanders@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


SANDERS B.J.
Advocaat bij Wiggers advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 340 , 7200 AH Zutphen
Tel 0575-511771 , fax 0575-517517
wiggersadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SANDERS C.M.
Advocaat bij Willemse & Van Poorten ; beëdiging 1979
Postbus 3045 , 2001 DA Haarlem
Tel 023-5319505 , fax 023-5320094
[vademecum advocatuur 2001]
willemse&vanpoorten@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SANDERS F.P.M. , Frans ; Dhr.
Advocaat en Procureur ; beëdigd 1981
Postbus 14 , 5670 AA Nuenen
Tel 040-2834425 , fax 040-2835495
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Peelland


SANDERS G.N. ; Mw.
Advocaat bij Berntsen Mulder ; beëdiging 1996
Smidsvuur 4 , 2421 MP Nieuwkoop
Postbus 575 , 2400 AN Alphen a/d Rijn
Tel 0172-573369 , fax 0172-574374
g.sanders@berntsenmulder.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SANDERS J.I.
Advocaat bij Sanders advocaten ; beëdiging 1956
Vondelstraat 164 , 1054 GV Amsterdam


SANDERS M.E.P. , Maja ; Mw.
Bedrijfsadviseur
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club De Bilt-Bilthoven.


SANDERS R. , Robert ; Dhr.
Medewerker Tijdschrift Mr.


SANDERS J.W.R.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 13 jun 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 26 mei 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 4 mrt 1988
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Groothertoginnelaan 52 , 2517 Ej Den Haag ; beëdiging 1951
Tel 070-3631170 , fax 070-3646107
[vademecum advocatuur 2001]


SANDERS P. , geboren jun 1938
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 3 jun 1986
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1996
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
pieter.sanders@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.nl
[vademecum advocatuur 2003]
Niet in [vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [juli 2004]
www.rechtspraak.nl: betrokkene vervult geen nevenfuncties.


SANDERS J.T. , geboren mei 1951 ; Dhr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer Hof Den Haag 18 mei 1990
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 18-05-1990
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)
TEVENS [nov 2000]
Sedert 15 januari 1995 in deeltijd (4 uur per week) universitair docent belastingrecht aan de Universiteit
van Amsterdam
Schrijft in vakbladen (op BTW-gebied) en houdt enkele losbladige boekwerken op BTW- gebied
Werkt - incidenteel - mee aan seminars e.d.
TEVENS [juni 2003] [juni 2004]
Universitair Docent belastingrecht Universiteit van Amsterdam te Amsterdam van 01-01-1995
Auteur vakbladen en losbladige boekwerken op btw-gebied
Medewerker seminars e.d.
Lid CALRM van 01-01-2001
Voorzitter Raad van Tucht Federatie van belastingadviseurs van 01-01-2001


SANDERS B. ; Mw.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Koch Notarissen Den Haag


SANDERS J.J.M.
Notaris te Venlo , arrondissement Roermond
Kantoor David & Sanders ; Venlo


SANDERS J.H. ; Mw.
Rechten 1994
Jurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden


SANDICK L.H.W. van
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1957
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam


SANDICK J.Chr.F. van , geboren 31-03-1907
NLRM 71
Advocaat en Procureur Den Haag 1931
Waarnemend griffier rechtbank Zutphen 26 mrt 1943
Substituut-griffier Hof Amsterdam 15 jul 1944
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 10 sep 1946
Griffier rechtbank Groningen 13 jan 1951
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Groningen 28 dec 1967
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SANDICK E.J. van , geboren jun 1952 , Evert Jan
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 jan 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 28 jun 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 28 jun 1985
Rechter rechtbank Haarlem 1 dec 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 mei 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
Raadsheer Hof Den Haag 8 nov 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 19 dec 1991
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 01-01-1999
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid commissie voor de behandeling van geschillen en bezwaren van de Ned. Herv Kerk in de
kerkprovincie Noord-Holland (1985 tot heden) gevestigd te Alkmaar
Lid kerkenraad van de Ned. herv Kerkgemeente te Aerdenhout (1985 tot heden) gevestigd te
Aerdenhout
Voorzitter vereniging Unitas 1995 tot heden gevestigd te Den Haag
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid
TEVENS [nov 2000]
Lid van de Commissie voor de behandeling van geschillen en bezwaren van de Nederlandse Hervormde
Kerk in de kerkprovincie Noord-Holland (1985 tot heden) gevestigd te Alkmaar
Lid van de kerkeraad van de Nederlandse Hervormde Kerkgemeente te Aerdenhout (1995 tot heden)
gevestigd te Aerdenhout
Voorzitter van de Vereniging "Unitas" (1995 tot heden) gevestigd te Den Haag Lid, tevens
Voorzitter subcommissie van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken, gevestigd te Den Haag Plaatsvervangend lid-jurist van het Centrale Tuchtcollege
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter vereniging Unitas te Den Haag van 01-01-1995
lid-jurist Centrale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag van 01-09-2000
Lid Commissie van Bijstand van het tijdschrift Verkeersrecht te 'Den Haag van 01-09-2000
Lid Beroepskamer I Stichting voor de Geneesmiddelenreclame te Badhoevedorp van 01-01-2000
Lid Commissie voor de behandeling van geschillen en bezwaren van de Nederlandse Hervormde Kerk kerkprovincie Noord-Holland te Alkmaar van 01-01-1995
Lid kerkeraad Nederlandse Hervormde Kerkgemeente te Aerdenhout van 01-01-1995 tot 01-02-2001
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Haarlem


SANDICK J.W.
Stork nv , SBU Technical Services, Controller [jaarverslag Stork nv 1995]


SANDIJCK E.F. ; Dhr.
Advocaat bij Londensekaai 31 , 4331 JH Middelburg ; beëdiging 1988
Tel 0118-640817 , fax 0118-641032
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 18-08-88 (18-04-84)
Londensekaai 31 , 4331 JH Middelburg
Londensekaai 31 , 4331 JH Middelburg
tel 0118-640817 , fax 0118-641032
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Beëdiging 1984 en 1988
advocaat@hofland-4tmfweb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SANDKUYL A.F.E.M. , geboren 1954
Directeur Zurich Schade
Oud-functie:
Directeur Zurich Leven.


SANNA M. ; Mw.
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804739 , fax 053-4804298
m.sanna@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SANS PRIETO J.B.
Advocaat bij Van Dijk advocaten ; beëdiging 2001
Max Euwelaan 75 , 3062 MA Rotterdam
Tel 010-2121220 , fax 010-2120500
www.vandijkadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]


SANTBRINK J.J. van
Advocaat bij Postbus 63047 , 3002 JA Rotterdam ; beëdiging 1996
Tel 010-4252595 , fax 010-4769915
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SANTBRINK J. van , geboren aug 1917
NLRM 87 88/89 90 91 92
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 4 jan 1986
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Van Santbrink Van Waart ; beëdiging 1948
Postbus 180, 1400 AD Bussum
Tel 035 6917117 , fax 035 6915364
[vademecum advocatuur 2001]
info@vansantbrinkvanwaart.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SANTBRINK I. van ; Mw.
Rechten 1974
Advocaat bij Kanaalweg 10 , 2628 EC Delft ; beëdiging 1975
Tel 015-2131654 , fax 015-2126271
[vademecum advocatuur 2001]
i.van.santbrink@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Delft
Beëdiging 1974 en 1975


SANTEMA M. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
marijke.santema@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
One Rockefeller Plaza , l5cd Hoor New York N.Y.10020 , Verenigde Staten van Amerika
Tel 001-2122182990 , fax 001-2122182999
santema@nauta-ny.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


SANTEMA S.C. , Sicco ; Prof. Dr. Ir.
Faculteit Ontwerp, Constructie en Productie
Subfaculteit Industrieel Ontwerpen
Jaffalaan 9 , 2628 BX Delft
Postbus 5015 , 2600 GA Delft
tel 015 2783984 , fax 015 2787316
Afdeling Product Innovatie en Management
Hoogleraar Industriële marketing
tel 015 2783076 , fax 015 2787662
s.c.santema@io.tudelft.nl
TEVENS
Firm. Holl. Consulting Group
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Den Haag


SANTEMA P.C. , geboren jan 1957
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 sep 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 sep 1986
Rechter rechtbank Rotterdam 12 apr 1988
Vice-President rechtbank Rotterdam 20 feb 1995
NU
Rotterdam Vice-President
TEVENS
Vice-Voorzitter van de commissie van Beroep van de KNLTB te Hilversum
Lid Commissie van Toezicht en Voorzitter van de beklagcommissie van de Penitentiaire Inrichting
De Noordsingel te Rotterdam


SANTEN Zie FASSEUR - Van SANTEN J.C. van ; Mw.


SANTEN S.A.B. van
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4065000 , fax 010-4065001
nlsante5@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SANTEN B.
Advocaat bij Van Till advocaten ; beëdiging 1989
De Lairessestraat 158 , 1075 HM Amsterdam
Tel 020-4700177 , fax 020-6710974
b.santen@vantill.nl
[vademecum advocatuur 2001]
b.santen@vantill.nl
www.vantill.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SANTEN B.P.A.
Advocaat bij Santen advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 7228 , 3280 AA Numansdorp
Tel 0186-654096 , fax 0186-652794
santenl9@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
santen@santenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SANTEN E.A.M.
Advocaat bij Santen advocaten ; beëdiging 1952
Weteringschans 90 , 1017 XS Amsterdam
Advocaat bij Brada Kuttner advocaten
Koningslaan 14 , 1075 AC Amsterdam
Tel 020-6766323 , fax 020-6739777
es@bradakuttner.com
[vademecum advocatuur 2001]
Koninginneweg 6 , 1075 CX Amsterdam
Tel 020-5774000 , fax 020-5774040
es@bradakuttner.com
www.bradakuttner.com
[vademecum advocatuur 2004]


SANTEN E.B. van
Advocaat bij Madern & Berendsen ; beëdiging 1983
Weteringschans 120 , 1017 XT Amsterdam
Advocaat bij Postbus 94119 , 1090 GC Amsterdam
Tel 020-6639499 , fax 020-6937390
ebvans@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SANTEN en/of SIMONSZ - Van SANTEN J.M. van , geboren mrt 1948 , Joke ; Mw.
NLRM 97 98
Gerechtssecretaris rechtbank A'dam
Gerechtsauditeur rechtbank A'dam 1 jan 1994
Rechter-plaatsvervangerrechtbank A'dam 1 jan 1994
Rechter-plaatsvervangerrechtbank Alkmaar 10 jan 1995
Rechter-plaatsvervangerrechtbank Haarlem 18 jul 1996
Rechter rechtbank Haarlem 11 mrt 1997
NU
Amsterdam gerechtsauditeur
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter-plaatsvervanger
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Haarlem rechter 97
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Amsterdam
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Zaanstreek.


SANTEN A.H.M.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 5 jan 1976
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger ; ontslag 011196
TEVENS
Werkkring A'dam. Woonplaats A'dam, examenjaar 1955, datum van beëdiging 01-12-1965
datum defungeren 01-03-1991


SANTEN M.C. van ; Mw.
[Jaarverslag Achmea Groep 1999]:
Lid van de Raad van Toezicht van de Onderlinge Waarborgmaatschappij Zilveren Kruis Ziekenfonds U.A.
[jaarverslag Achmea Groep 2000]: idem


SANTI U. , Usman , geboren 23 aug 1954 ; Dhr.
Advocaat bij Santi & Bom ; beëdiging 1979
Postbus 7411 , 4800 GK Breda
Advocaat bij Santi c.s. advocaten
Grotestraat 150 , 5141 HC Waalwijk
Tel 0416-561695 , fax 0416-652740
santiadvocaten@macon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@santiadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid Tweede Kamer ; PvdA-fractie sinds 25 augustus 1998. BRRR.
Parlementariër, geen volksvertegenwoordiger. Categorie voddenbaal.


SANTMAN M.E. ; Drs.
De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2002
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771424 , fax 020-5771434
maarten.santman@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SANTOS E.B.N. (of E.B.N. de los) , geboren 07-09-1925 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SANTVOORT M.M.G. van
Notaris te Maasdriel, arrondissement Arnhem
Postbus 101 , 5330 AC Kerkdriel


SAP J. , Jaap ; Dhr.
Advocaat bij Sap advocaten ; beëdiging 1985
Advocaat bij Sap. De Witte. Roth
Postbus 765 , 3800 AT Amersfoort
Tel 033-4613048 , fax 033-4617240
sap.dewitte.roth@hacom.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2002]
Niet meer in [vademecum advocatuur 2003]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Utrechtsche Heuvelrug
NB
Komt niet meer voor als advocaat in Vademecum Advocatuur 2003
Het hiervoorvermelde advocatenbureau meldt over de telefoon [28 maart 2003] dat hij inderdaad ruim een jaar geleden vertrokken is en rechter geworden is.
NB
Geen SAP te vinden in Naamlijst Leden rechterlijke Macht 1999/2000
Volgend www.rechtspraak.nl is er in de rechterlijke macht maar één SAP en wel J.SAP
@OPM Vreemd. Is dit dezelfde als advocaat J.SAP ? Kennelijk wel.
Je kunt toch niet zomaar van buitenaf als advocaat in een rechtbank binnenkomen als Vice-President?
Wellicht machtige vrindjes?


SAP J.
Vice-President Rechtbank Rotterdam 21-12-2001
NU Rotterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS [maart 2003] [september 2004]
Voorzitter deputaatschap voor bezwaren en geschillen Gereformeerde Kerken te Utrecht 01-01-2001
GemeenteraadsLid Gemeente Doorn te Doorn 01-01-2001


SAPIR L.A.M. , geboren 1949
Advocaat bij Höcker, Rueb & Doeleman ; beëdiging 1977. Partner maatschap.
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
sapir@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [sep 2000]
Commissaris Roba Holding B.V.
Oud-functie: Commissaris Roba Metals B.V.


SAR J.J. van der
Advocaat bij Ploum Lodder Princen ; beëdiging 2002
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406469 , fax 010-4406408
jjvdsar@plp.nl
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SARDEN M.M.C. van der ; Mw.
Advocaat bij Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam ; beëdiging 2002
Tel 010-2172508 , fax 010-2172740
msanden@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


SARFATY M.J.
Advocaat bij Zandhuis Tazelaar advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 71749 , 1008 DE Amsterdam
Tel 020-3011080 , fax 020-4422066
ztadv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schram Oosterveen Sarfaty advocaten
Postbus 75179 , 1070 AD Amsterdam
Tel 020-3058383 , fax 020-3058384
sarfaty@sosadvocaten.nl
www.sosadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SARIAN D.
Advocaat bij Seegers Meijering Ficq v.Kleef ; beëdiging 1999
Vondelstraat 89 , 1054 GM Amsterdam
Tel 020-5166676 , fax 020-6185246
info@seegers-cs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SARIAN D. , geboren feb 1964
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Groningen 1 okt 1994


SARIÈRE G. de , geboren 25-08-1922 ; Jhr.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SARIKAYA U.
Advocaat bij Plasman advocaten ; beëdiging 1987
Roelof Hartstraat 31 , 1071 VG Amsterdam
Tel 020-6731548 , fax 020-5795568
[vademecum advocatuur 2001]
www.plasmanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SARIN S.L.
Advocaat bij Roest Singh advocaten ; beëdiging 2002
Marktplein 23 , 2132 DA Hoofddorp
Tel 023-5563790 , fax 023-5563799
slsarin@roestsingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SARIS P.C.
Advocaat bij Dubach advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 422 , 5700 AK Helmond
Tel 0492-544435 , fax 0492-527895
[vademecum advocatuur 2001]
psaris@dubachadvocaten.nl

www.dubachadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SARK R.J.
Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 1992 en 1998
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Tel 025-3513232 , fax 026-3515504
mail@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Kempenaer advocaten
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
tel 026 3522877 , fax 026 3522890
r.sark@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Kennelijk twee maal beëdigd ; waarom. Wat heeft hij in de tussentijd gedaan


SARLEMIJN L.J. , geboren jun 1952 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 16 nov 1994
Kantonrechter Delft 1 okt 1996
Vice-President Rotterdam 20-06-2002
NU Rotterdam Rechtbank Vice-President
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Rotterdam ; kantoor XX
Niet in [vademecum advocatuur 2001]
Waarschijnlijk als advocaat gestopt, maar wanneer dan wel?
TEVENS
Secretaris Revalidatiecentrum Rijndam Adriaanstichting te Rotterdam
Bestuurder en enig aandeelhouder van Mr. L.J. Sarlemijn BV , gevestigd te Rotterdam
TEVENS [september 2004]
Bestuurslid Revalidatiecentrum Rijndam Adriaanstichting te Rotterdam van 01-01-2001 tot 28-06-2001
@OPM Zes maanden ? Vreemd in verband met eerdere vermelding van functie van secretaris.


SARNEEL M.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1998
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
m.sarneel@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ploum Lodder Printen
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406447 , fax 010-4364242
msarneel@plp.nl
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SARNEEL G.L.F.
Notaris te Reimerswaal , arrondissement Middelburg
Postbus 45 , 4416 ZG Kruiningen


SAROLEA H.A.
Advocaat bij De Amstel advocaten ; beëdiging 1987
Sarphatikade 22 , 1017 WV Amsterdam
Tel 020-6383483 , fax 020-6387352
[vademecum advocatuur 2001]
amstel.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SAROLEA H.J. , geboren aug 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 94 95 96
Advocaat en Procureur Maastricht mrt 1952
Rechterlijk ambtenaar Nieuw-Guinea 22 jan 1955 tot 1 okt 1962
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 27 jun 1963
Rechter rechtbank Rotterdam 6 aug 1966
Kantonrechter Rotterdam 16 okt 1972
Kantonrechter Apeldoorn 10 apr 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 5 apr 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 26 sep 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle en Sommelsdijk 16 jan 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 14 nov 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 mei 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 mei 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 mei 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk sep 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 1 apr 1992
NU
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger ; ontslag
Schiedam kantonrechter- plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Deelredacteur Kort Geding uitgave Kluwer


SAROLEA P. , geboren mrt 1929
NLRM 71
Assistent Rijks Universiteit Groningen 1956
Werkzaam te Parijs t.b.v.rechtshistorisch onderzoek 1958
Werkzaam Juridische Afdeling Levensverzekeringsmij. te Den Haag 1962
Substituut-griffier Hoge Raad der Nederlanden 15 jun 1964


SARS L.C.J.
Advocaat bij Braakman advocaten ; beëdiging 1989
Mierloseweg 5 , 5707 AA Helmond
Tel 0492-544415 , fax 0492-527785
braakman@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
braakmanadvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SARS J.P.H.G.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1995
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
general@derks.nl


SARS J.P.H.G.W.
Advocaat bij Elsevier Science B.V. ; beëdiging 2000
Postbus 2400 , 1000 CK Amsterdam
Tel 020-4852418 , fax 020-4852757
j.sars@elsevier.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Sars ; beëdiging 1995 en 2000
Koopmanslaan 3 , 7005 BK Doetinchem
Tel 0314-373640 , fax 0314-373641
info@sarsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SAS A.H.
Advocaat bij Advokatenkollektief Oost ; beëdiging 2001
Postbus 94858 , 1090 GW Amsterdam
Tel 020-6655977 , fax 020-6933504
asas@akoost.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SAS P.M. t' Check
Advocaat bij Kessels Hanssen t'Sas ; beëdiging 1978
Postbus 2090 , 4800 CB Breda
Tel 076-5253535 , fax 076-5148356
tsas@khsadvocaten.nl
www.khsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SAS P.H.J. t'
Advocaat bij Kessels Hanssen t'Sas ; beëdiging 1978
Postbus 2090 , 4800 CB Breda
Tel 076-5253535 , fax 076-5148356
tsas@khsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SASSE van YSSELT C.R.E.M. van ; Jhr. (of CH.R.E.M.)
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1980
Louizalaan 65 bus 2 , 1050 Brussel/België
Tel 0032-25335911 , fax 0032-25335959
charles.vansassevanysselt@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SASSE H.M. , geboren feb 1931
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 26 sep 1969
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 23 mrt 1988
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Werkkring Arnhem, woonplaats Arnhem, examenjaar 1958, datum van benoeming 18-03-1965
datum defungeren 01-03-1993
Geen bijbanen
jan 1997
TEVENS [juni 2002]
Directeur en enig aandeelhouder van Comabaro Beheer BV (eigen onderneming), gevestigd te
Arnhem
Voorzitter Stichting Steunfonds Het Gelderssch Landschap, gevestigd te Arnhem
Bestuurslid Stichting Het Geldersch landschap en Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen,
beiden gevestigd te Arnhem
Bestuurslid Dullertsstichting, gevestigd te Arnhem
Secretaris-penningmeester van de stichting Artibus Sacrum, Genootschap tot Bevordering van
Kunstoefening, gevestigd te Arnhem
Penningmeester van de Stichting tot Bevordering van gedragsonderzoek van dieren "Lucie Burgers", gevestigd te Arnhem
Penningmeester van de Stichting Fonds voor Onderzoek t.b.v. het Natuurbehoud (FONA), gevestigd te Utrecht
Lid van de Raad van toezicht van de stichting Spiering Fonds, gevestigd te Arnhem
Lid van de raad van toezicht van de stichting Van Tarel Bruins Fonds, gevestigd te Velp (gemeente Rheden)
Lid van de raad van de stichting Algemeen Vermogensbeheer, gevestigd te Velp (gemeente Rheden)
TEVENS [juli 2002]
Komt juli 2002 niet meer voor op rechtspraak.nl bij Hof Arnhem ; geen enkel spoor.
Waarschijnlijk met pensioen ; pensioengerechtigde leeftijd bereikt in februari 2001.
NB OPM@
Waarom stond hij dan juni 2002 nog vermeld bij Hof Arnhem.
Dat laat zien dat de gegevens van Hof Arnhem zeker 18 maanden achterlopen.


SASSE van YSSELT G.V.E.M. van , geboren apr 1915 ; Jhr.
NLRM 71 80
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 28 mei 1942 tot 30 mei 1945
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 1 jun 1949
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 5 aug 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 4 dec 1951
Rechter rechtbank Den Bosch 10 dec 1958
Vice-president rechtbank Den Bosch 26 mrt 197


SASSEN Zie LOKIN - SASSEN P.E.M. , geboren okt 1946 ; Mw.


SASSEN M.A.B.
Advocaat / Managing partner bij Petten, Tideman & Sassen advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 80504 , 2508 GM Den Haag
Tel 070-3594055 , fax 070-3509187
sassen.m@pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


SASSEN J.H.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1970
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538211 , fax 026-4430943
j.sassen@derks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Tel 026-3538285 , fax 026-3538295
jsassen@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SASSEN G.
Advocaat bij Oppenheimer Wolff & Donnelly ; beëdiging 2000
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Tel 020-3055700 , fax 020-3055790
gsassen@oppenheimer.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Abeln advocaten
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-6641081 , fax 020-6626818
gerritassen@abeln.nl
www.abeln.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SASSEN M.R.J.A. ; Mw.
Advocaat bij Frankenslag 64 , 2582 HT Den Haag ; beëdiging 1973
Tel 970-3547989 , fax 070-3545413
[vademecum advocatuur 2001]


SASSEN F.K.R.C.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 18 jul 1957
Lid Ambtenarengerecht Arnhem 7 jun 1972


SASSENBURG J.M. , geboren jun 1957 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 nov 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 6 apr 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 8 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 9 jun 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 10 okt 1994
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


SAUER H.C.
Advocaat bij Mannaerts & Appels ; beëdiging 1999
Postbus 772 , 5000 AT Tilburg
Tel 013-5838200 , fax 013-5432763
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Marree en Dijxhoorn advocaten ; beëdiging 1999 en 2002
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221932 , fax 033-4611545
h.sauer@mend.nl
www.mend.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SAUER A.J.
Kantoor Sauer & Oonk ; Vlissingen


SAUERWEIN L.B. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Advocaat bij Kennedy Van der Laan
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506866 , fax 020-5506966
l.b.sauerwein@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SAUNDERS K. ; Mw.
Advocaat bij Drenthe advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 22723 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-3173666 , fax 020-3113677
ksaunders@drenthe-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SAUTER W. (1998) ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Belastingrecht / Economie en Openbare Financiën
Hoogleraar Recht der Economische Ordening
w.sauter@rechten.rug.nl


SAUVAGE NOLTING J.C.W. de
Advocaat bij Smithuijsen advocaten ; beëdiging 1992 en 2000
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Tel 023-5319387 , fax 023-5321700
sauvagenolting@smithuijsen.nl
www.smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SAUVAGE NOLTING J.C.W. de
Advocaat bij Smithuijsen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Tel 023-5319387 , fax 013-5321700
sauvagenolting@smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SAVELBERGH J.W. , geboren apr 1940
NLRM 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 27 jun 1996
Raadsheer Hof Den Haag 12 juni 1997
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Lid Raad van Beroep Ned. Orde van Belastingadviseurs
Voorzitter bridgeclub Huis ter Duin
Penningmeester coöperatieve Vereniging Duinterrein De Laiterie
TEVENS [november 2000] [juni 2003]
Lid Raad van Beroep van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Bestuurslid van Vereniging Duinterrein De Laiterie
TEVENS [september 2004]
Lid raad van beroep Nederlandse Orde van Belastingadviseurs te Amsterdam 01-01-1995
Bestuurslid Vereniging Duinterrein De Laiterie te Noordwijk 01-01-1994
INFO
Komt voor in SAL t/m 2003. maar niet meer in SAL 2004.


SAVELKOUL E.V.C.
Advocaat bij Van Gelderen c.s. ; beëdiging 1995
Postbus 1084 , 3600 BB Maarssen
Advocaat bij Kupperman van der Wiel & Co.
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
e.savelkoul@kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Thuis & Partners advocaten
Postbus 608 , 6400 AP Heerlen
Tel 045-5719005 , fax 045-5718172
esavelkoul@kupwiel.nl
www.thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SAVELKOUL H.E.C.
Advocaat bij Wagemans advocaten Maastricht ; beëdiging 1993
Postbus 598 , 6200 AN Maastricht
Advocaat bij Adelmeijer Hoyng advocaten
Postbus 301 , 6200 AH Maastricht
Tel 043-3506200 , fax 043-3262244
maastricht@aha.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.adelmeijerhoyng.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SAVELSBERGH R.C.A. , geboren nov 1951 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Roosendaal
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 18 dec 1992
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Roosendaal ; kantoor Verhaart Savelsbergh Boere c.s. ; beëdiging 1982
Postbus 1292 , 4700 BG Roosendaal
Tel 0165-554560 , fax 0165-555191
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Geen bijbanen
01 jun 1997


SAVORNIN LOHMAN H.A. de
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1983
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785836
hans.de.savornin.lohman@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5785785 , fax 020-5785810
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


SAVORNIN LOHMAN H.M. , Harmanna Maria , geboren 17 nvember 1915 ; Jvr.
INFO
Overleden 28 december 2002 [NRC 31 december 2002]


SAVORNIN LOHMAN J.W.R. de ; Jhr.
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Voorlichtingsraad (VORA) ,
Plaatsvervangend Lid (EZ)


SAVORNIN LOHMAN O. de , geboren 03-08-1940 ; Jhr.
NLRM 97 98
Advocaat tot 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 31 jan 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 6 nov 1989
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 okt 1996
NU
INFO
Was tot 1996 cassatieadvocaat bij de Brauw en Blackstone ; het IRM-rapport (Zie www.sdnl.nl/irm.htm) gaf scherpe kritiek bij
zijn benoeming. Via Tweede KamerLid Hendriks is er geprotesteerd tegen een blindelingse benoeming:
de ene dag cassatieadvocaat, de volgende dag Raadsheer bij de Hoge Raad !
INFO
Hij verschoonde zich niet toen hij als Raadsheer in een kamer in cassatie moest oordelen over de
boedelscheiding van een voormalig gerechtsauditeur van de Hoge Raad. Een klacht in "Straatsburg" over
o.m. dat punt is afgeketst.
Een klacht ter zake ingediend bij de Procureur-Generaal en de President van de Hoge Raad weigert
men in behandeling te nemen.
Als zelfs raadsheren van de Hoge Raad zich niet meer verplicht voelen zich conform de wet (zie Rv.
artikel 29-34) en hun ambtseed te verschonen, waar blijven we dan? Schande.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SAVORNIN LOHMAN B.C. de , geboren jul 1947 ; Jhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Rotterdam 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 6 feb 1979
Rechter rechtbank Rotterdam 9 apr 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 7 feb 1983
Raadsheer Hof Den Haag 17 jun 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 31 jan 1989
Vice-President Hof Den Haag 1 sep 1993
Coördinerend vice-president Hof Den Haag 3 aug 1994
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden begin 2000
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Den Haag Raadsheer Hoge Raad
TEVENS
Voorzitter klachtcommissie Raden voor de Kinderbescherming Den Haag, Rotterdam, Utrecht
curatorium van het Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam
Voorzitter Orkestvereniging musica Den Haag
Penningmeester familievereniging De Savornin Lohman
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie Binnenvaartrampenwet
okt 1997
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)


SAVORNIN LOHMAN A.F. de , geboren jun 1938 , Alexander ; Jhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 31 jan 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 6 nov 1989
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger volgens opgave in Dordrecht 4 aug 1997
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Maliebaan 127 ; beëdiging 1972
103100.1131@compuserve.com
Advocaat bij De Savornin Lohman advocaten ; beëdiging 1972
Postbus 13005 , 3507 LA Utrecht
Tel 030-2333015 , fax 030-2300337
alohman@dslaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
alohman@dynalaw.nl
www.dynalaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SAYA S. ; Mw.
Beëdigd: 05-06-2002
Boogaard advocaten
Buitenruststraat 14 , 4337 EH Middelburg
Postbus 616 , 4330 AP Middelburg
tel 0118-623655 , fax 0118-625179
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@boogaardadvocaten.nl
www.boogaardadvocaten.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
saija@boogaardadvaaten.nl
www.boogaardadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SAZIER G.
Veldhuijzen Schep & Nuiten advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 1080 , 3300 BB Dordrecht
Tel 078-6133966 , fax 078-6310938
mail@veldlaw.nl
www.veldhuijzen-schep-nuiten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCANLAN J.A. ; Mw.
Advocaat bij Mr. J.J.M. Boot Kantoor ; beëdiging 1995
Kruispoort 1 , 4651 AL Steenbergen
Tel 0107-507143 , fax 0157-502153
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Boot
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAAF Zie KAMPHUISEN - Van der SCHAAF T.I. van der , geboren nov 1946 ; Mw.


SCHAAF F.R.A.
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1990
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1990
Mesdagstraat 118 , 2590 XZ Den Haag
Tel 070-3745300 , fax 070-3242616
schaaf@em-advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
schaaf@ekelmansenmeijecnl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAAF L.H. van der ; Mw.
Advocaat bij Postbus 9402 , 3506 GK Utrecht ; beëdiging 1991
mrschaaf@worldaccess.nl
Advocaat bij Berculo Van Kalmthout ; beëdiging 1991
Postbus 14122 , 3508 SE Utrecht
Tel 030-2318060 , fax 030-2312492
[vademecum advocatuur 2001]
Maliesingel 17 , 3581 BD Utrecht
Tel 030-2318060 , fax 030.2312492
vandecschaaf@bvkadvocacen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAAFSMA S.J.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1995
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
sjschaafsma@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer in VAD 2003.


SCHAAFSMA A.C. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785888
[vademecum advocatuur 2001]
annemarie.schaafsma@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAAFSMA P.C. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1995
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5450603 , fax 020-5450718
patricia.schaafsma@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer in VAD 2003.


SCHAAFSMA J.R. ; Dhr.
INFO
Oud-lid van de Raad van Bestuur Philips 1962 tot 1971
Overleden [Telegraaf 21 januari 2004]


SCHAAFSMA J.R. , geboren okt 1938 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1958 rechten , Corpslid
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 3 jun 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 10-03-1993
Lid Raad van State te Den Haag
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Raad van State Staatsraad
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1966
Komt niet voor in Vademecum Advocatuur 2001
TEVENS
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut
Lid van het bestuur van de Stichting Kerkelijk Grootboek
Lid van de Commissie Evaluatie en Update Reglement van de VVD (CEUR)
Lid van de Commissie van Beroep van de Vereniging voor de Effectenhandel te A'dam
Lid van de Raad van Commissarissen van de Kas-Associatie NV
Lid van het Bestuur van de Stichting Administratie Preferente Financieringsaandelen Koninklijke
Ahold NV
Lid commissie Statuten en Reglementen VVD
TEVENS [juni 2003]
Arbiter Nederlands Arbitrage-instituut te Rotterdam van 01-01-2001
Lid commissie van beroep Euronext te Amsterdam van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Preferente Financieringsaandelen Koninklijke Ahold N.V. van 01-01-2001
Lid algemene redactie Liberaal Reveil van 01-01-2001
Plaatsvervangend Voorzitter Veterinair Beroepscollege van 01-01-2001
Commissaris Wellington Management Invenstors (Bermuda) Ltd. van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting tot steun Wijkwerk het Dorp van 01-01-2001
Voorzitter commissie van tucht & toezicht Raad voor Interim Management van 01-01-2001
Vice-Voorzitter Raad van toezicht communicatiekanaal aandeelhouders van 01-01-2001
Lid Raad van toezicht verzekeringen van 01-01-2001
@OPM
Waar is/was hij wanneer hoogleraar ; komt niet voor in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001


SCHAAFSMA - BEVERSLUIS E.L. , geboren dec 1952 , Eugenie ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 aug 1995
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docente burgerlijk procesrecht KU Nijmegen
TEVENS
Jeugdhockeyclub Union te Nijmegen
07 jun 1997
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Nijmegen


SCHAAFSMA J. , geboren apr 1917
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 17 nov 194
Waarnemend griffier rechtbank Alkmaar 2 feb 1942
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 1 mei 1943 tot 4 jan 1951
Griffier bijzonder Hof Amsterdam 29 okt 1947 tot 1 jan 1950
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 4 jan 1951
Rechter rechtbank Den Haag 22 jul 1959
Vice-president rechtbank Den Haag 10 aug 1962
President rechtbank Leeuwarden 4 jun 1969
President rechtbank Arnhem 13 apr 1973 - aug 194


SCHAAFSTRA Th.R.
Advocaat bij Poelman, Denneman, Bruinsma ; beëdiging 1996
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
t.schaafstra@pdb.nl
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5500 AA Eindhoven
Tel 040-2379624 , fax 040-2440128
t.schaafstra@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boontje Smits & Hulkenberg
Koningslaan 17 , 1075 AA Amsterdam
Tel 020-5727190 , fax 020-5727199
schaafstra@bosmhu.nl
www.bosmhu.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAAP Zie FRANX - SCHAAP E.N. , geboren sep 1959 ; Mw.


SCHAAP J.H. ; Mw.
Advocaat bij Schaap & Van Harskamp ; beëdiging 1984
Lasondersingel 176 , 7514 BX Enschede
Zijpendaalseweg 19 , 0814 CB Arnhem
Tel 026-4422002 , fax 020-4433887
schaap@schaapvharskamp.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schaap & Van Harskamp
Tel 026-4422602 , fax 026-4433887
schaapenvanharskamp@chello.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAAP E.C.P. ; Mw.
Advocaat bij Levenbach & Gerretsen advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 112 , 1430 AC Aalsmeer
Tel 020-3548060 , fax 020-3548070
e.schaap@levenbach-ams-schiphol.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAAP J.A. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1988
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313319 , fax 020-4313382
jacqueline.schaap@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Klos Morel Vos & Schaap
Postbus 75988 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-5773572 , fax 020-5773578
jacqueline.schaap@kmvs.nl
www.klosmorelvosschaap.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAAP D.
Advocaat bij Wybenga Wildeboer van den Puttelaar
Postbus 19050 , 3001 BB Rotterdam
Tel 010-2140000 , fax 010-2140303
post@wp-lawyers.nl
[vademecum advocatuur 2001]
schaap@wp-lawyers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAAP S.P.M. ; Mw.
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 2003
Postbus 10210 , 7301 GE Apeldoorn
Tel Oss-5262020 , fax Oss-5262021
spm.schaap@dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAAP H.A. ; Mw.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 162232 , 2500 BE Den Haag
Tel 070-3108489 , fax 070-3108376
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020.5687449 , fax 020-5685795
www.landwelLnl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAAP P.J.
Advocaat bij Capra ; beëdiging 2002
Terborchstraat 12 , 8011 GG Zwolle
Tel 038-4235414 , fax 038-4234784
p.j.schaap@capra.nl
www.capra.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAAP S.J.
Advocaat bij De Jonge advocaten ; beëdiging 1997
Westblaak 132 , 3012 KM Rotterdam
Advocaat bij De Jonge advocaten
Essenlaan 4 , 3002 NM Rotterdam
Tel 010-2140400 , fax 010-2140211
de.jonge.advocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
schaap@dej ongeadvocaten.nl
www.dejongeadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAAP A.D. , Ariën ; Dhr.
Juridisch adviseur
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Apeldoorn


SCHAAP C.D. , geboren feb 1954
NLRM 95 96
Centrale Recherche informatiedienst
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 aug 1994
Ontslag KB 01 sep 1996


SCHAAP - MEULEMEESTER C.A.M. , geboren jan 1952 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 1 mei 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 1 mei 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 15 apr 1988
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Roermond 1 jul 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 jul 1996
NU
Zwolle parket Officier van Justitie, sep 1997
TEVENS
Geen opgave van bijbanen
22 sep 1997


SCHAAP C. , geboren feb 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer Hof Amsterdam 11 mrt 1985
Vice-President Hof Amsterdam 1 sep 1996
NU
Amsterdam Hof Raadsheer
Amsterdam Vice-president Hof (info sep 2000)
TEVENS
Bewerker vakstudie Vermogensbelasting
Redacteur BNB
Voorzitter examencollege Nederlands College van Belastingadviseurs
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratie-
consulenten te Den Haag
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Tucht V.L.B. (Vereniging van accountants en belastingadvies-
bureaus
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. RedactieLid BNB (Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak.
2. Bewerker Vakstudie Vermogensbelasting (uitgeverij Kluwer).
3. Voorzitter Examencollege Nederlands College van Belastingadviseurs


SCHAAP A.J. , geboren sep 1963 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 apr 1995
Rechter rechtbank Arnhem 7 aug 1996
NU
Arnhem Gerechtsauditeur
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter klachtencommissie AbvaKabo
Voorzitter commissie seksuele intimidatie gemeente Apeldoorn
Commissie van Toezicht Huis van bewaring de Bergh in Arnhem / Voorzitter beklagCommissie
mrt 1997


SCHAAP - REMPT T.J. ; Mw.
Rechten 1959
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle


SCHAAP J.B.
Voormalig hoofd Wetgeving Accijnzen en Motorrijtuigenbelasting van het Ministerie van Financiën
INFO
Overleden [Telegraaf 30 juli 2003]


SCHAAR H.D. van der
Advocaat bij Van der Schaar advocaten ; beëdiging 1975
Herengracht 566 , 1017 CH Amsterdam
Tel 020-6222555 , fax 020-6221440
[vademecum advocatuur 2001]
mail@vanderschaar.nl
www.jeadvocaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAAR N. , geboren sep 1956 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1989
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 21 nov 1990
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Amsterdam 1 september 1994
Adv.-gen. ressortsparket Amsterdam 1 oktober 1999
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 08-01-2003
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Amsterdam arrrondissementsparket Officier eerste klasse
TEVENS
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenbeleid, Directie Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugsbeleid, Bureau Coördinatie Drugsbeleid, Hoofd
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Vreemd is dat in juni 2003 op www.rechtspraak nog steeds vermeld is Officier eerste klasse
Arrondissementsparket Amsterdam van 01-09-1994, terwijl hij nu kennelijk Raadsheer-plaatsvervanger
Gerechtshof Den Haag van 08-01-2003 is.
Is hij als advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam nu tevens Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag
geworden. Zeer vreemd.


SCHAARDENBURG - LOUWE KOOIJMANS E.J. van , geboren aug 1941 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Amsterdam 21 feb 1966
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Amsterdam ; Raio 1 apr
1971
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 12 jul 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 jul 1972
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 21 jun 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 28 dec 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 17 jul 1974
Rechter rechtbank Amsterdam 18 jan 1977
Vice-President rechtbank Amsterdam 22 feb 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 24 jun 1985
NU
Amsterdam Vice-President
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid benoemingscommissie rechtbank Amsterdam
Secretaris-penningmeester plaatselijke Rotaryclub
Lid strafcommissie Kon.Ned. Hockey Bond
Lid Bestuur Volksuniversiteit Amsterdam
President Commissaris Vereniging tot Oprichting en Instandhouding van het Protestants Weduwen en
Wezenfonds


SCHAATSBERGEN M.
Advocaat bij Minervalaan 26 , 1077 NZ Amsterdam ; beëdiging 1991


SCHAATSBERGEN H.J. , geboren jan 1940
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 nov 1989
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger ; verzocht ontslag te nemen ; wordt niet meer ingezet
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zwolle ; kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1970
info@nysingh.nl
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
h.j.schaatsbergen@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Orde van advocaten te Zwolle (info sep 2000)


SCHABERG A.B. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
schaberg@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
Tel 010-4042156 , fax 010-4042333
barte.schaberg@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHABERG A.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 9 mrt1961
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 14 nov 1983
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij De Brauw Blackstone westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1984
1345 Avenue of the Americas 19th floor , New York N.Y.10105 , USA
Tel 001-2124249140 , fax 001-2124249100
arie.schaberg@linklaters.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat te Amsterdam ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1992
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Beëdiging 1984 en 1992
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
a.schaberg@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Twee keer beëdigd: in 1984 en in 1992


SCHABERG J. , geboren nov 1926
NLRM 87 88/89 90 91 92
Raad Hoog Militair Hof 2 jan 1983


SCHABERG - SCHOONMAN A.E. , geboren nov 1948 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Zittingsvertegenwoordigster Raad van de Kinderbescherming te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsparket Utrecht 6 aug 1992
NU
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsparket Utrecht 6 aug 1992
TEVENS
Zittingsvertegenwoordigster Raad van de Kinderbescherming te Utrecht


SCHABOS F. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2003
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2345600 , fax 040-2345601
fschabos@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHACKEN H.C.M.
Advocaat bij Schaeken & Schnitzler ; beëdiging 1981
Postbus 171 , 5520 AC Eersel


SCHADD J.A.
Advocaat bij Louwerse Van der Velde Van Boom ; beëdiging 2003
Postbus 13273 , 3507 LG Utrecht
Tel 030-2733122 , fax 030-2735311
jaschadd@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHADD B.J.
Advocaat bij Mr. B.J. Schadd ; beëdiging 1974
Postbus 1227 , 6801 BE Arnhem
Tel 026-4421460 , fax 026-4429149
[vademecum advocatuur 2001]
bjschadd@betuwe.net
[vademecum advocatuur 2004]


SCHADD - De BUER P. ; Mw.
Advocaat bij Zutphensestraatweg 15 , 6881 WN Velp ; beëdiging 1990
Tel 026-3622377 , fax 026-3623765
[vademecum advocatuur 2001]


SCHADE D.A. ; Mw.
Advocaat bij Houben advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 4620 , 4803 EP Breda
Tel 076-5223677 , fax 076-5149403
dschade@houbenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHADE R.C. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1998
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
roosmarijn.schade@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]


SCHADE van WESTRUM F.A.J. , geboren jun 1902
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Amsterdam 19 feb 1930
Griffier kantongerecht Bergen op Zoom 8 mei 1936
Kantonrechter Amsterdam 30 aug 1949


SCHADEE K. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1993
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
kschadee@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
karin.schadee@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHADEE H. ; Prof.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 4 jun 1957


SCHADEL - de BOER P. ; Mw.
Advocaat bij Zutphensestraatweg 15 , 6881 WN Velp ; beëdiging 1990
Tel 026-3622377 , fax 026-3623765
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAEDTLER E.R.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1984
Postbus 6019 , 5600 HA Eindhoven
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2977331 , fax 040-2433033
infoeinbd@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2345704 , fax 040-2345610
eschaedtler@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAEFFER von WIENWALD A.E.K.M.L.
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 11 mei 1956
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 15 sep 1959


SCHAEKEN H.C.M. , Hans ; Dhr.
Advocaat Rompen en Schaeken advocaten
Advocaat bij Schaeken & Schnitzler ; beëdiging 1981
Postbus 171 , 5520 AD Eersel
Tel 0497-515112 , fax 0497-515912
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel De Kempen


SCHAEPMAN - De BRUIJNE M.J. ; Mw.
Advocaat bij Hollandsche Beton Groep N.V. ; beëdiging 1998
Postbus 81 , 2280 AB Rijswijk
Tel 070-3722465 , fax 070- 3722507
mschaepm@hbg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1977 en 1998
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172623 , fax 010-2172748
m.schaepman@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAEPMAN C.J.M.
INFO
Overleden
Was getrouwd met Jvr. Louise Mathilde Laman Trip ; overleden 22 maart 2002 [Telegraaf 28 maart 2002]


SCHAEPMAN H.Th. , geboren apr 1904
NLRM 71
Advocaat en Procureur te Den Haag en Monster feb 1931
Substituut-griffier rechtbank Maastricht 20 mei 1937
Rechter rechtbank Maastricht 16 mrt 1944
Raadsheer Hof Arnhem 9 feb 1953
Vice-president Hof Arnhem 6 okt 1970


SCHÄFER P.H. ; Henri ; Dhr.
Notaris te Eindhoven , arrondissement den Bosch
Kantoor Schäfer & Van de Wouw ; Eindhoven
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Eindhoven


SCHAFFELS K. , geboren juli 1961 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 februari 2000
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-10-2001
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


SCHAFFMEISTER D. ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Strafrecht
Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht
d.schaffmeister@law.leidenuniv.nl
Privé adres: Voorschoterweg 21 , 2235 SE Valkenburg (ZH) , Tel. 071 4028936


SCHAFT Zie VIJLBRIEF- Van der SCHAFT J. van der , geboren jan 1945 ; Mw.


SCHAFT K. van der
Advocaat bij Cleerdin & Hamer ; beëdiging 2000
Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
Tel 020-6750756 , fax 020-6765896
advocaten@cleerdinenhamer.a2000.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHAFT K. van der , geboren dec 1966
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 juli 1999
NU
TEVENS
Geen bijbanen bekend


SCHAFTENAAR E.
Burgemeester VVD gemeente Echt [info SAL 2000]


SCHAGEN Th.C. van
Advocaat bij Van Schagen & Klop advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 1218 , 2001 BE Haarlem
Tel 023-5319106 , fax 023-5340497
[vademecum advocatuur 2001]
Parklaan 79 , 2011 KS Haarlem
vanschagenenklop@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAICK A.C. van
Advocaat bij Linssen c.s. advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 246 , 5000 AE Tilburg
Tel 013-5420400 , fax 013-5430408
b.vanschaick@linssen- advocaten
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAICK A.M. van
Advocaat bij Linssen c.s. advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 246 , 5000 AE Tilburg
Tel 013-5420400 , fax 013-5430408
linssen@linssen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAICK E.G.J. van , geboren 1938
Directeur Ingelton N.V.


SCHAIJCK - HIJMANS Zie HIJMANS, A.M. van A.M. van , geboren mei 1951 , Alide ; Mw.


SCHAIJCK W.C. van , geboren jun 1955
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoofdinspecteur Gemeente politie Amsterdam
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1993
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1995
NU
Amsterdam parket


SCHAIJK - BÖHM E.E.M. van ; Mw.
Advocaat bij Van de Vrande & Van Schaijk ; beëdiging 1980
Advocaat bij Van Schaijk & Van Vugt advocaten
Postbus 582 , 5460 AN Veghel
Tel 0413-350901 , fax 0413-343932
vanschaijk.vanvugt@biscon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAIJK S.W. van
Burgemeester VVD gemeente Geldermalsen [info SAL 2000]


SCHAIK B. van


SCHAIK M.Z.A. van
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Roosendaal ; beëdiging 2003
Brugstraat 69 , 4701 LD Roosendaal
Tel 0165-544927 , fax 0165-5&0158
roosendaal@brabantbureaurechtshuIp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAIK C. van
Advocaat bij Gresnigt & Van Kippersluis ; beëdiging 1983
Meulmansweg 1a , 3441 AT Woerden
Advocaat bij GVK Agro advocaten
Postbus 2024 , 7400 AC Deventer
Tel 0570-627880 , fax 0570-627425
[vademecum advocatuur 2001]
www.gvk-advocareanl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAIK A.C. van
Advocaat bij Linssen c.s. advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 246 , 5000 AE Tilburg


SCHAIK R.S. van
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 76729 ; beëdiging 2001
1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
tvanschaik@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAIK P.N. van
Advocaat bij Adv. kantoor Van Schaik ; beëdiging 1990
Postbus 145 , 5680 AC Best
schaik@jaehv.nl
Tel 0499-335650 , fax 0499-335650
p.van.schaik@baltenet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Merlijn advocaten
Postbus 75 , 5390 AB Nuland
Tel 073-5324449 , fax 073-5341510
pvanschaik@merlijngroep.nl
www.merlijngroep.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAIK E.R. van
Advocaat bij Westerhuis & Van der Baan ; beëdiging 1998
Postbus 2036 , 8203 AA Lelystad
Tel 0320-245005 , fax 0320-231408
info@wbaadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@wbadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAIK J.P.A. van
Advocaat bij Van Veen advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 366 , 3770 AJ Barneveld
Tel 0342-493535 , fax 0342-493595
jpavs@vanveen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Diepeveen Van Schaik & Partners
Postbus 384 , 3900 Al Veenendaal
Tel 0318-550770 , fax 0318-556860
schaik@diepeveenadvocaten.nl
www.diepeveenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAIK J.P.S. van
Advocaat bij Köster Van Schaik & Koets ; beëdiging 1976
Postbus 1037 , 1940 EA Beverwijk
Tel 0251-229072 , fax 0251-212574
ksklaw@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Koster advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAIK R.E. van
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1999
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
r.vanschaik@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAIK R.F.H.M. van , geboren 21-04-1969 ; Drs.
INFO
Woonplaats Amsterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SCHAIK R.H. van , geboren 29-03-1924
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag
INFO
Overleden 11 augustus 2004 [NRC 14 augustus 2004]


SCHAIK F. van , Frans , geboren apr 14-04-1957 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Advocaat en procureur te Berkel en Rodenrijs
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 27 mei 1994
Kantonrechter Boxmeer 2 november 1999
Kantonrechter Eindhoven 2 november 1999
Kantonrechter Helmond 2 november 1999
KantonrechterDen Bosch 2 november 1999
NU
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Berkel en Rodenrijs ; tot 1996 kantoor Gruis & Van Schaik ; beëdiging 1983
kantoor Mr. F. van Schaik c.s. te Berkel en Roderijs (met Mr. E.M.Baart-Roelofzen en Mr.
M.J.E.H. van Baarle-Overes)
FvanSchaikadvocaat@compuserve.com
Advocaat bij Van Schaik c.s.
Postbus 10 , 2650 AA Berkel en Rodenrijs
Tel 010-5116771 , fax 010-5120410
vanschaikcs@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vanschaikcs.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter van de Stichting Algemeen Festiviteiten comité Berkel en Rodenrijs ; onbetaald
Voorzitter van de Stichting Nederlands Zuid Afrikaanse Werkgemeenschap te Rotterdam ; onbetaald
Secretaris van de Stichting Community Service Rotary Club Rottemeren gevestigd te Berkel en
Rodenrijs ; onbetaald
Lid Bestuur Rotaryclub Rotte Meren Berkel & Rodenrijs
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
1999: Nog Rotarian, maar niet meer Lid van het bestuur
2000: sinds december 1999 niet meer Lid van de Rotary.
2000: Voorzitter algemeen festiviteitencomité Berkel en Rodenrijs (Oranje comité) onbezoldigd
2000: Voorzitter Stichting Nederlands Zuid-Afrikaanse Werkgemeenschap te Rotterdam ; onbezoldigd
2000: nog steeds Lid van 'de Witte'
INFO
Woonplaats Rotterdam


SCHAIK J. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 7 jun 1962


SCHAIK - VELTMAN J.A.M. van , geboren apr 1948 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 jan 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 16 dec 1977
Rechter rechtbank Den Haag 23 jul 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 9 jan 1987
Rechter rechtbank Arnhem 29 jun 1988
Rechter rechtbank Roermond 9 nov 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 19 dec 1991
Raadsheer Hof Den Bosch 24 feb 1992
Vice-President Hof Den Bosch Check
NU Check
Roermond rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Raadsheer
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Provincie Limburg
Lid Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Midden Limburg
Lid Raad van Toezicht RIAGG Midden Limburg
Voorzitter Horner Bridgeclub
apr 1998
INFO
President van het Hof Den Bosch in de uitspraak in de Deventer moordzaak d.d. 10 februari 2004.
Zie LOUWES , Ernest


SCHAIK J. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 18 feb 1975
HOOFDFUNCTIE
TEVENS
Lid van de Raad van Tucht 1 van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (opgave januari 1999
van de Ned. Fed. van Belastingadviseurs)


SCHAIK R.H.J. van , geboren mrt 1939
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 18 nov 1980
NU
Rechtbank Almelo rechter-plaatsvervanger ; Woon- en verblijfplaats van betrokkene is onbekend
Wordt niet meer in Almelo ingezet
HOOFDFUNCTIE
Burgemeester CDA gemeente Waalwijk [info SAL 2000]


SCHAIK M.L. van ; Mw.
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-07-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Pot & Stoop ; beëdiging 1996
Postbus 23202 , 3001 KE Rotterdam
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Wellicht inmiddels advocaat af.


SCHAINK P.R.W.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij Van Doorne
Tel 020-6789227 , fax 020-6789589
schaink@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAKEL A.J.M.
Advocaat bij Aantjes & Schakel ; beëdiging 1983
Postbus 1213 , 2280 CE Rijswijk
Tel 070-3906260 , fax 070-3989688
aantjes.en.schakel@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
schakel@aantjesenschakeLnl
www.aancjesenschakel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAKELAAR C.G. , Cees ; Dhr.
Account Manager Rabo-Bank
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Rhoon


SCHAKENRAAD G.J.L.F.M. , geboren feb 1951 (of G.J.L.F.)
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 5 jul 1988
NU
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Eindhoven ; kantoor advocaten Tramstraat ; beëdiging 1982
Advocaat bij Schakenraad advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 2350 , 5600 CJ Eindhoven
Tel 040-2447608 , fax 040-2448875
g.schakenraad@schakenraad.nl
[vademecum advocatuur 2001]
gschakenraad@schakenraad.nl
www.schakenraad.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Te Den Bosch Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van advocaten
TEVENS
Plaatsvervangend Lid Klachtencommissie V , De Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid
2/97 (In Eindhoven Zuid-Oost)
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie V , De Raad voor de Kinderbescherming , Directie Zuid , plaatsvervangend Lid [Gids RM feb 1999]
Docent OSR (Arbeidsrecht) te Utrecht
Lid Raad voor de rechtsbijstand in het Hof ressort Den Bosch
Afgevaardigde in het college van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van advocaten en
werkgroepen van de Orde
aug 1997
Lid van de Commissie ex artikel 7.2 Redactiestatuut advocatenblad
[Vademecum advocatuur 2002]:
Lid van de algemene Raad van de Nederlandse Prtde van advocaten ; portefeuille
Rechtspraktijk


SCHALK E.M.B. van der ; Mw.
Advocaat bij Korte & De Wit advocaten ; beëdiging 1997
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 215 , 1400 AE Bussum
Tel 035-6931044 , fax 035-6918553
e.m.b.vanderschalk@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
e.vanderschalk@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHALKEN W.J.C.
Advocaat bij Jan Vermeerstraat 42 , 7204 CN Zutphen ; beëdiging 1994
Tel 0575-511032 , fax 0575-519560
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHALKEN I.N. ; Mw.
Advocaat bij Schalken & Van der Linden ; beëdiging 1993
Helfrichstraat 48 , 7311 JB Apeldoorn
Tel 055-5786147 , fax 055-5785365
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 10320 , 7301 GH Apeldoorn
[vademecum advocatuur 2004]


SCHALKEN D.P.
Advocaat bij Bogaerts en Groenen advocaten
Postbus 127 ; beëdiging 1998
5280 AC Boxtel
Tel 0411-675533 , fax 0411-684895
schalken@bogaertsengroenen.nl
www.bogaertsengroenen.nl
[vademecum advocatuur 2004]
bogaerts@nedernet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHALKEN T.M.C.J. , geboren mrt 1944 ; Prof. (of: T.M.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoogleraar V.U.Amsterdam
Plaatsvervangend Officier van Justitie Utrecht 7 jun 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 9 apr 1980
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 5 aug 1982
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 2l aug 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 29 jun 1987
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel. 020 446250 , fax 020 4446240
Afdeling Strafrecht en criminologie
Hoogleraar straf- en strafprocesrecht
t.m.schalken@rechten.vu.nl
TEVENS
Annotator Nederlands Juristenblad
RedactieLid Delict & Delinquent
INFO
Privé adres: Noorderweg 18 , 3761 EK Soest , Tel. 035 6014225


SCHAMAN F.F.
Advocaat bij Lexence N.V. ; beëdiging 2000
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-5736736 , fax 020-5736737
f.schuman@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAMBERGEN P.J.
Advocaat bij Tongersestraat 2 , 6211 LN Maastricht ; beëdiging 1978
Advocaat bij Tongerseplein 9 , 6214 BH Maastricht
Tel 043-3217256 , fax 043-3211994
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAMHARDT J.M. , geboren jul 1946 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 13 jun 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 4 mrt 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 okt 1991
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Hardenberg & Heuzeveldt ; beëdiging 1993 ; Lid maatschap
van Nijenrodeweg 892 , 1081 BH Amsterdam
Tel 020-6440172 , fax 020-6464170
schamhardt@hardenberg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Beek-Bokkinga advocatenkantoor ; beëdiging 1971 en 1993
Dolomieten 6 , 1186IW Amstelveen
Tel 020-6419606 , fax 020-6414438
jmschamhardt@tiscali.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAMINÉE J.W.M.Th. , Johan ; Dhr.
Advocaat bij Van der Putt advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 130 , 5800 AC Venray
Advocaat bij Company Lawyers
Postbus 5012 , 5800 GA Venray
Tel 0478-521030 , fax 0478-521039
info@company-lawyers.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Leiden


SCHAMINÉE P.C.A. , geboren jul 1944 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Universitair docent Katholieke Universiteit Brabant
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 25 aug 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 1 jan 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 jan 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 januari 1996
NU
Roermond rechter?
Roermond rechter-plaatsvervanger?
TEVENS
Drie diverse functies.Welke dan?


SCHAMLE E.P.
Advocaat bij Prins advocatenkantoor ; beëdiging 1995
Heemraadssingel 235 , 3023 CD Rotterdam


SCHAMPERS E.E.G. , geboren okt 1968 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 april 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 april 1998
NU
TEVENS
Geen bijbanen


SCHAMPERS J.M. , geboren jun 193
NLRM 71 80
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Roermond 19 mei 1956
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 1 jan 1957
Substituut-officier van Justitie arrondissement Roermond 23 jul 1962
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 23 jul 1962
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m.werkzaam t.b.v.Openbaar Ministerie in Suriname 27
sep 1965
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 23 jun 1965
Auditeur-militair-plaatsvervanger arr.krijgsraad Suriname 30 dec 1965
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 19 jun 1968
Fiscaal-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 28 mei 1969
Gedetacheerd Ministerie van Justitie, Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht 12 jan 1972
Advocaat-generaal Hof Arnhem 29 mrt 1972
Officier van Justitie hoofd parket Arnhem 22 jun 1978


SCHANS E. van der
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 26 aug 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 jan 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20 jun 1988
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor A'dam Houthoff ; beëdiging 1970
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772329 , fax 020-5772724
eschans@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
e.van.decschans@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring "de Schans" te Amsterdam
Lid College van Afgevaardigden in Amsterdam van de Ned. Orde van advocaten te Den Haag
Lid Bestuur Committee 7 van de International Bar Association te London, werkgebied mondiaal
Directeur van de BV.Beheers en Beleggingsmij.Gebr J en B Kerkhof BV. te Den Haag werkgebied
Amsterdam en Zoetermeer ; het gaat hier om een pensioen BV.voor enkele familieleden die de
pensioenuitkeringen binnenkort zal staken.
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
Lid van de Vereniging Onteigenings advocaten [Staatscourant 23 augustus 2001]


SCHANS E. van der , geboren sep 1919
NLRM 71 80
Medewerker advocatenkantoor te Amsterdam dec 1940
Werkzaam Dienst Wederopbouw okt 1941
Hoofdcommies Ministerie Wederopbouw en Volkshuisvesting mrt 1947
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 16 jun 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 21 jul 1949
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 18 dec 1956
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Haag 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Den Haag 11 okt 1973


SCHANS A.C. van der , geboren jun 1952
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Assen 1 sep 1982
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Assen 10 dec 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 jan 1987
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 20 jan 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 7 jan 1988
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 30 mrt 1995
Adv.-gen. ressortsparket Den Haag 20 mei 1998
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 7juli 1998
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
Den Haag parket Arrondissementsparket 1e kl
Dordrecht arrondissementsparket
Middelburg arrondissementsparket
Rotterdam arrondissementsparket
Den Haag Hof Advocaat-Generaal
HOOFDFUNCTIE
Officier van Justitie in het arrondissement Den Haag in de rang arrondissementOfficier van Justitie
1e klasse
TEVENS
Lid college van beroep studiefinanciering
Waarnemend Advocaat-Generaal Ressort Den Haag
Plaatsvervangend-Officier van Justitie in Dordrecht Middelburg en Rotterdam
19 feb 1997


SCHAPENDONK M.J.
Advocaat bij Schapendonk & Groenhuijzen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 23009 , 3001 KA Rotterdam
Tel 010-4120560 , fax 010-4133752
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Stappen Schapendonk & Groenhuijzen
Postbus 255 , 5240 AG Rosmalen
Tel 073-5223502 , fax 073-5223592
m.j.schapendonk@ssgadvocaten.nl
www.ssgadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAPER T. , geboren 15-11-1931
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1958
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3624642
tschaper@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Woonplaats Paramaribostraat Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SCHAPER - Van MANEN A.W. ; Mw.
Advocaat bij Paramaribostraat 7 , 2585 GL Den Haag ; beëdiging 1964
Tel 070-3034893 , fax 070-3524642
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAPER H.N. , geboren 1946
Lid van de directie Van der Moolen Holding N.V. Amsterdam
Oud-functies:
Lid Raad van Bestuur Coopers & Lybrand N.V.
Lid Raad van Toezicht Coopers & Lybrand N.V.


SCHAPER J.T.J.
Wethouder PvdA (/loco-burg.) gemeente Hoorn [info SAL 2000]


SCHARLOO M. ; Mw.
Advocaat bij In 't Veen advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 46 , 2740 AA Waddinxveen
Tel 0182-613622 , fax 0182-611095
scharloo@wveen.intveenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer vermeld in [vademecum advocatuur 2003]
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling II [SAL 2003]


SCHAROK P.R.W.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 1977
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
schaenk@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]


SCHATTE OLIVIER O. van der
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Postbus 84105 , 2508 AC Den Haag


SCHATULE E.P.
Advocaat bij Heemraadssingel 235 , 3023 CD Rotterdam ; beëdiging 1995
Tel 010-2762491 , fax 010-4772542
ep.schamle@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAUFELE W.M. ; Mw.
Advocaat bij Heijmeriks advocaten b.v. ; beëdiging 2003
Postbus 752 , 3200 AS Spijkenisse
Tel 0181-62 255 , fax 0181-623722
[vademecum advocatuur 2004]


SCHAUWAERT M.J. , Marja ; Mw.
Bedrijfsfiscalist
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club De Meierij.


SCHEE A. van der ; Mw.
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1990
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595566 , fax 030-2595507
aschee@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEE D.B. van der ; Mw.
Advocaat bij Schoemaker & Van Rhijn ; beëdiging 1985 en 2002
Postbus 454 , 7400 AL Deventer
Tel 0570-613015 , fax 0570-618761
d.vanderschee@senvr.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEEK N.J.P. , Nicole ; Mw.
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 1992
Postbus 635 , 3300 AP Dordrecht
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen
Postbus 85063 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2195810 , fax 030-2195855
nicole.scheek@nl.landwellglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]


SCHEELE J.A. ; Mw.
Advocaat bij Balster & Schouwman ; beëdiging 1996
Postbus 505 , 3900 AM Veenendaal
Balster.Schouwman@Company.Diva.nl
Advocaat bij Vlaskamp Van Loo advocaten
Van Baerlestraat 144 , 1071 BE Amsterdam
Tel 020-3052030 , fax 020-3052031
js@vlaskampvanloo.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vlaskampvanloo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEELE M. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1992
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-54146446 , fax 020-5012827
marian.scheele@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEELE - MULDER (of SCHEELE - MÜLDER) A.G. , geboren mei 1944 , Antoinette ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Rotterdam 1 nov 1969
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 23 dec 1975
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 14 jul 1976
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 19 jan 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 jul 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 14 sep 1982
Kantonrechter Rotterdam 23 aug 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 12 okt 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 6 nov 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 29 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-01-2001
Vice-president Rechtbank Rotterdam van 01-01-2002
NU Rotterdam Rechtbank Vice-President
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Secundus Lid commissie van het Opzicht Provincie Zuid-Holland van de Ned. Herv.Kerk
Lid Curatorium Beroepsopleiding advocaten van de NOvA
Voorzitter Commissie van Beroep ex CAO Vrije Universiteit te Amsterdam, vacatiegeld
Lid commissie gemeente Rotterdam i.v.m. ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs
Voorzitter klachtregeling Marnix Gymnasium Rotterdam
Voorzitter Klachtregeling Districts Huisartsen Vereniging Rotterdam
TEVENS [juni 2003]
Secundus Lid Commissie van het Opzicht Prov. Zuid-Holland Nederlandse Hervormde Kerk van 01-01-1985 Lid curatorium Beroepsopleiding advocaten Nederlandse Orde der advocaten te Den Haag van 01-01-2001
Voorzitter commissie van beroep ex cao Vrije Universiteit te Amsterdam
Voorzitter klachtenregeling Districts Huisartsen Vereniging Rotterdam
Lid Kamer van toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Rotterdam van 01-01-2001 Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline van 01-01-2001
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Rotterdam-Schieland.


SCHEENSTRA E.S.Th.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker / McKenzie ; beëdiging 2000;
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517941 , fax 020-6267949
eduard.scheenstra@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]


SCHEEPENS W.E.C. , Wouter Dhr.
Adj. secr. Raad van Bestuur ABN AMRO
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Haarlem


SCHEEPENS M.W.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Klljn Zegers & van Osch ; beëdiging 2001
Postbus 9150
50001-1D Tilburg
Tel 013-5366555 , fax 013-5368420
scheepens@kzoadvocaten.nl
www.kzoadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEEPERS - ADRIAANSE E. ; Mw.
Advocaat bij Beek-Bokkinga advocatenkantoor ; beëdiging 1977
Dolomieten 6 , 1186 JW Amstelveen
Tel 020-5419500 , fax 020-0414438
e.scheepers-adriaanse@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6419606 , fax 020-6414438
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEEPSTRA E.S.Th.
Advocaat bij KLegal advocaten B.V. ; beëdiging 2000
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam
Tel 020-6561788 , fax 020-6561980
scheenstra.eduard@klegal.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEEPSTRA R.E.G. ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens /Baker & McKenzie ; beëdiging 1998
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517448 , fax 020-f 267949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
Tel 020-5517831 , fax 020-6267949
remke.scheepstra@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEEPSTRA M.W.N. , Ria ; Mw.
Roto Smeets de Boer NV. te Hilversum
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Senior Managers


SCHEER H.P. ; Mw.
Advocaat bij Scheer & Sanders advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 85996 , 2508 CR Den Haag
Advocaat bij In 't Veen advocaten
Postbus 335 , 2400 AH Alphen a/d Rijn
Tel 0172-4756777 , fax 0172-473294
scheer@alphen.intveenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor van der Linden
Postbus 13324 , 3507 LH Utrecht
Tel 030-2758999 , fax 030-2302555
info@vanderlindenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEER T.H.
Advocaat bij Caron & Stevens / Baker & McKenzie ; beëdiging 1991
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-5267949
erik.t.h.scheer@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEER L.G. van der
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beëdiging 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3303184 , fax 079-3427990
lsc@srk.nl
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEER - BOCKWINKEL J.A. van der , geboren mei 1946 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1971
Juriste ANWB
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 mei 1989
Rechter rechtbank Den Haag 17 dec 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Kantonrechter Leiden 24 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 apr 1996
Vice-president Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Penningmeester Stichting Parkstraat 41-61 te Den Haag van 01-06-1993 tot 01-05-2002
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


SCHEER T.G. ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


SCHEERS T.G.M.
Advocaat bij Kok advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 3025 , 5930 AA Tegelen
Tel 077-3736439 , fax 077-3735990
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Delescen & Scheers advocaten en Procureurs
Postbus 236 , 6040 AE Roermond
Tel 0475-333846 , fax 0475-310473
advocaten@delescen-scheers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEFFER L. ; Mw.
Advocaat bij Wormhoudt Van der Hurk Rol ; beëdiging 1996
Advocaat bij Wormhoudt advocaten
Amstelveenseweg 4 , 1075 XH Amsterdam
Tel 020-6185330 , fax 020-6189085
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorn Breukelaar & Willemsen
Postbus 93526 , 1090 EA Amsterdam
Tel 020-6935544 , fax 020-6631381 1.schef
fer@vandoorncs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEFFER M.W.A.
Advocaat bij Levenbach & Gerritsen ; beëdiging 1996
Postbus 112 , 1430 AC Aalsmeer


SCHEFFER M. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1994
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Scheffer ; beëdiging 1994
Laan van Vollenhove 814 , 3706 AA Zeist
Tel 030-6946065 , fax 030-6952230
[vademecum advocatuur 2001]


SCHEFFER C.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Lam en Muller ; beëdiging 1998
Postbus 170 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-426449 , fax 0172-470079
lam.muller@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beëdiging 1998 en 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3448181 , fax 079-3427990
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEFFER H.J.
Advocaat bij Canon Europa N.V. ; beëdiging 1997
Postbus 2262 , 1180 EG Amstelveen
Tel 020-5458545 , fax
schefferhj@cenv.canon.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHEFFER F.F. ; Frank ; Dhr.
Milieujurist van bureau voor rechtshulp Zutphen


SCHEFFER J.P. , geboren sep 1949
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
BeroepsMilitair Koninklijke Marine II.luitenant ter zee 2e klasse o.c.aug 1967
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Alkmaar 1 jan 1980
Verkeersschout arrondissementsparket Amsterdam 15 mrt 1983
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 mei 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 dec 1996
NU
Zwolle parket arrondissementsofficier van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen
22 sep 1997


SCHEFFER H. , geboren jul 1942
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 14 apr 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 7 jun 1988
Ontslag ; info Harderwijk
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Gepensioneerd directeur van de Ned. Vereniging van Makelaars in Assurantiën en Assurantieadviseurs
NVA en de Stichting Dienstverlening van de NVA te Amersfoort


SCHEFFERS M.S.
Advocaat bij Damsté advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 56 , 7550 AB Hengelo
Tel 074-2488888 , fax 074-2488800
lamste@damste.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 074-2488888 , fax 074-2488899
scheffers@damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEFFERS P.J.
Advocaat bij Verheyden c.s. advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 230 , 3454 ZL De Meern
Tel 030-6621114 , fax 030-6621162
verheyden@verheyden.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.verheyden.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEFFERS M.
Advocaat bij Patrijzenlaan 2 , 3704 EP Zeist ; beëdiging 1985
Tel 030-6958759 , fax 030-6962012
[vademecum advocatuur 2001]


SCHEFFERS J.W. , geboren sep 1920
NLRM 71 80 87 88/89 90
Opsporingsambtenaar Nefis te Brisbane nov 1945
Diverse rechterlijke betrekkingen Indonesië 8 dec 1945 11 jul 1957
Hoofdcommies Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid 22 jul 1958
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 23 mrt 1964
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Amsterdam 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Rotterdam 21 dec 1973


SCHEFFERS M.V. , geboren jun 1968 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Dordrecht 1 okt 1994


SCHEFFERS A.D. , geboren jun 1968 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 apr 1997
NU
Breda rechter-plaatsvervanger


SCHEFFRAHN W.J.A. ; Drs.


SCHEGGET H.J. ter , geboren sep 1945
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Gemeente Groningen
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 1 dec 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 1 dec 1993
Rechter rechtbank Leeuwarden 7 nov 1994
NU
Leeuwarden rechter
TEVENS
Juridisch adviseur Ned. Genootschap voor handtherapie
Incidenteel docent PAO cursus Ruimtelijk bestuursrecht door RUG
Voorzitter commissie voor bezwaarschriften gemeente Groningen
Bestuurslid Verzet- en Oorlogsdocumentatie Groningen
Juridisch adviseur Europese Federatie van verenigingen voor handtherapie


SCHEIDEMA A. , Adrie ; Dhr.
Advocaat bij Kerstholt & Scheidema ; beëdiging 1982
Postbus 755 , 9700 AT Groningen
Tel 050-5255275 , fax 050-5258244
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Fivelgo


SCHEIDIUS E.D.F.E.M. , geboren jun 1919
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Arnhem 1948
Waarnemend griffier kantongerecht Nijrnegen24 feb 1950
Waarnemend griffier kantongerecht Terborg 25 jun 1954
Griffier kantongerecht Terborg 3 nov 1955
Substituut-griffier Hof Arnhem 1 aug 1956
Griffier Hof Arnhem 13 apr 1966


SCHEIFFERS J.H.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1980
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEIJ E.A.M. ; Mw.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 02-04-1962
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd Afdeling Juridische Zaken, Directie Jeugd en Criminaliteitspreventie van het Ministerie van Justitie te Den Haag
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Waarom blijkt haar functie van Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag pas nu. [juni 2003].
Zij is niet eerder vermeld in NLRM.

SCHEIJNDEL T.E. van ; Mw.
Advocaat bij Boels Van Eijndhoven Coenegracht ; beëdiging 1997
Advocaat bij Boels Zanders advocaten
Postbus 196 , 6040 AD Roermond
Tel 0475-319146 , fax 0475-330800
vanscheijndel@boelsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEIJNDEL M.P. van ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2000
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460563 , fax 020-5460713
ssmd@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHEILEN E.A.
Advocaat bij Scheilen advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 688 , 3430 AR Nieuwegein
Tel 030-6052064 , fax 030-6052039
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEIMANN S. ; Mw.
Advocaat bij Wybenga Wildeboer van den Puttelaar ; beëdiging 1998
Postbus 19050 , 3001 BB Rotterdam
Tel 010-2140000 , fax 010-2140303
post@wp-lawyers.nl
[vademecum advocatuur 2001]
pos@wp-lawyers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHELFAUT R.W.A.
Advocaat bij Advokaten Tramstraat ; beëdiging 1990
Postbus 2350 , 5600 CJ Eindhoven
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2379623 , fax 040-2440128
r.schelfaut@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2626431 , fax 040-2626541
nlsche22@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHELFHOUT - ter HART Zie HART, M. ter M. ter , geboren jul 1952 ; Mw.


SCHELFHOUT T.M. , geboren mei 1953
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Juridisch Medewerker bureau voor rechtshulp Sittard
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond4 jul 1988
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 1 jun 1987
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 20 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
Rechter rechtbank Roermond 1 jul 1992
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 5 dec 1996
NU
Roermond rechter
Centrale Raad van Beroep Hof Raadsheer 97


SCHELHAAS E.H.H.
Advocaat bij Banning Van Kemenade & Holland ; beëdiging 1991
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927720 , fax 073-6927683
e.schelhaas@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten
Tel 073-6927720 , fax 073-6927783
eschelhaas@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHELHAAS M.
Advocaat bij Van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1994
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249271 , fax 010-2249390
mschelhaas@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Mens en Wisselink
Postbus 2700 , 3000 CS Rotterdam
Tel 010-2010500 , fax 010-2010501
schelhaas@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHELHAAS E.G. ; Mw.
Advocaat bij Mrs P.J.Graafstal & M.H.Mennema ; beëdiging 1996
Ribespad 52 , 3852 GN Ermelo


SCHELL A.B. ; Mw.
Advocaat bij Mastenbroek c.s. ; beëdiging 1992
Postbus 23352 , 3001 KJ Rotterdam
Tel 010-2810111 , fax 010-2810077
scheil@mastenbroek-cs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHELL J.L.M. , geboren jul 1960
NLRM 95 96 97 98 99/00
Universitair docent aan de Katholieke Universiteit Brabant
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jan 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 feb 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 mrt 1995
Rechter rechtbank Den Bosch 13 mei 1996
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Bosch gerechtsauditeur
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
06 jun 1997


SCHELLAARS R.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer
Postbus 75299 ; beëdiging 2002
1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857000 , fax 020-4857001
rogier.schellaars@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHELLART - VERSTRAETEN M.L.V.P. ; Mw.
Advocaat bij Bosselaar & Strengers ; beëdiging 1974
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347234 , fax 030-2347272
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Blauwkapelseweg 12 , 3731EC De Bilt
Tel 030-6360699 , fax 030-6360698
mlschellart-verstraeten@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHELLART A.F.A.M. , geboren april 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 22 mrt 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 28 december 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 28 december 1998
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Bosselaar ; beëdiging 1973
Advocaat bij Bosselaar & Strengers
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347285 , fax 030-2347282
a.schellart@bs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schellart advocaten
Postbus 24004 , 3502 MA Utrecht
Tel 030-2877580 , fax 030-2885222
a.schellart@schellart.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHELLEKENS E.G.P.
Advocaat bij Schoorel & Punt ; beëdiging 1994
Postbus 14197 , 3508 SG Utrecht


SCHELLEKENS W.A.M.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1987
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
walter.schellekens@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
walter.schellekens@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHELLEKENS M.J.P.M. ; Mw.
Jurist bij Bureau Voor Rechtshulp Amsterdam
Spuistraat 10 , 1012 TS Amsterdam
tel 020 5205146 , fax 020 6276431
Advocaat bij Van der Woude De Graaf advocaten ; beëdiging 2002
Willemsparkweg 31 , 1071 GP Amsterdam
Tel 020-6766690 , fax 020-6766695
schellekens@woudegraaf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialisme: arbeid


SCHELLEKENS J.M.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren, Rotterdam, Hoofd


SCHELLEKENS M.A.
Notaris te Schagen , arrondissement Alkmaar
Kantoor Schellekens, notarissen ; Schagen


SCHELLEN J. van , geboren nov 1944 ; Dhr. Prof. Dr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoogleraar Rijks Universiteit te Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 9 jul 1984
Raadsheer Hoge Raad Den Haag 28 jul 1986
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 19-05-1995
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Lid studiekring Prof. J. Offerhuis te Amsterdam
Secretaris Oscar Peterson Society Ned. te Amsterdam
TEVENS [november 2000]
Lid van de Studiekring voor Burgerlijke Recht en IPR Prof. J. Offerhaus te Amsterdam (deze studiekring beat ca. 50 leden en vergadert 2x per jaar)
Secretaris van de Oscar Peterson Society-Nederland te Amsterdam (Vereniging) gewijd aan het werk van de Canadese jazzpianist Oscar Emmanuel Peterson, geboren 1925
TEVENS [juni 2003]
Secretaris Oscar Peterson Society-Nederland te Amsterdam van 01-01-1995 tot 31-12-2001


SCHELLENBACH J.K. , geboren dec 1910
NLRM 71 80
Advocaat en proc 1933
Juridisch ambtenaar Octrooiraad 1 nov 1937
Rechter rechtbank Den Bosch 16 apr 1943
Lid (Voorzitter) Raad van Beroep (b.d.) Breda 28 feb 1952 tot 1 jan 1957
President rechtbank Breda 23 okt 1951
President Hof Den Bosch 7 sep 1976


SCHELLENS M.J.T. ; Mw.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 3560 , AA Eindhoven
Tel 040-2626600 , fax 040-2626400
m.schellens@hollandvangijzen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626410 , fax 040-2626421
mirjam.schellens@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHELLENS - STOKS W.P.G.M. ; Mw.
Postbus 1094 , 6501 BB Nijmegen
Tel 024-3828384 , fax 024-3000450
h.schellens@htenr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHELLER P.J.
Advocaat bij Van Gessel & Blaauw advocaten ; beëdiging 1996
Amstelveld 7 , 1017 JD Amsterdam
Tel 020-6276684 , fax 020-6206489
flip.schuller@gesselblaauw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHELLER M.W.
Advocaat bij Weermeijer Roelink & Partners ; beëdiging 1991
Kruisweg 1025-1029 , 2131 CR Hoofddorp
Tel 023-5017477 , fax 023-5639981
[vademecum advocatuur 2001]


SCHELLER M. ; Mw.
Advocaat bij Scheffer advocaten ; beëdiging 1994
Laan Copes van Cattenburch 62 2585 GC Den Haag
Tel 070-3384040 , fax 070-3501150
[vademecum advocatuur 2004]


SCHELLING J.J.
Advocaat bij Boonk Van Leeuwen ; beëdiging 1996
Postbus 29215 , 3001 GE Rotterdam
Tel 010 2811811 , fax 010 2133111
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1990 en 1996
janjaap.schelling@onkvanleeuwen.com
www.boonkvanleeuwen.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHELLINGERHOUT O. ; Mw.
Advocaat bij Van Mens & Wisselínk ; beëdiging 1999
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
Tel 030-2547947 , fax 030-2522552
schellingerhout@vanmens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHELLINGERHOUT M.
Notaris te Arnhem , arrondissement Arnhem
Kantoor Dirkzwager ; Arnhem


SCHELSTRAETE L.M.
Advocaat bij Schelstraete c.s. ; beëdiging 1986
Postbus 106 , 5070 AC Udenhout
Tel 013-5114420 , fax 013-5114290
info@schelstraete.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schelstraete & de Camp advocaten en Fiscalisten
Postbus 1270 , 5004 BG Tilburg
www.schelstraete.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHELTEMA M. ; Prof. Dr.
Aangekomen in Leiden 1958 rechten , Corpslid
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde
Hoogleraar Bestuursrecht
TEVENS
Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving Sector Staatsrecht en Bestuursrecht
1995-1996
Regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht,
Voorzitter-Lid [SAL 2000]
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Staats- en Bestuursrecht, Regeringscommissaris voor de
algemene regels van bestuursrecht
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) , Voorzitter-lid
mei 2000


SCHELTEMA F.J.
Advocaat bij Kangoeroelaan 6 , 1217 GK Hilversum ; beëdiging 1997
Advocaat bij J. Scheltema B.V.
Postbus 147 , 1200 AC Hilversum
Tel 035-6241198 , fax 020-6219635
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij F.J. Scheltema B.V.
Bussumergrintweg 5 , 1217 BM Hilversum
[vademecum advocatuur 2004]


SCHELTEMA A.H.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414536 , fax 020-5414549
arjan.scheltema@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHELTEMA M.W.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1997
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488483 , fax 070-38 25261
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153227 , fax 070-5153117
mw.scheltema@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHELTEMA H.G. , Gajus ; Dhr.
Ambtenaar Ministerie Buitenlandse Zaken
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Den Haag


SCHELTEMA A.P.D.P.
Holding Secretaresse Plus
Algemeen Directeur
E-Mail: info@secretaresse-plus.nl
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


SCHELTEMA H.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


SCHELTEMA - De NIE O. ; Mw.
NLRM 93
Aangekomen in Leiden in 1959 VVSL
Rechten 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
NU
Lid Tweede Kamer ; D66-fractie ; mei 2000
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen


SCHELTEMA W.P. , geboren sep 1936
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 20 mei 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 jul 1994
NU Amsterdam rechtbank rechter-plaatsvervanger
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur ; kantoor Clifford Chance te Amsterdam ; beëdiging 1964
OF: Van Schoonhoven In't Veld , Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Advocaat bij Leidsegracht 3 , 1017 NA Amsterdam
Tel 020-3307195 , fax 020-0202158
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Raad van Toezicht en wnd deken Orde van advocaten te Amsterdam
Lid Bestuur Stichting Artes, een Stichting die een collectie beeldende kunst t.b.v.een besloten kring
van particulieren beheert
NB Komt niet meer voor in NLRM 99/00 en SAL 2001
TEVENS [rechtspraak.nl september 2002]
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 juli 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 20 maart 2002
Advocaat en Procureur Amsterdam
Bestuurslid Stichting Vrienden Schonberg Ensemble
DestuursLid Stichting Arts
@OPM Niet vermeld wordt dat hij sinds 1 januari 2000 plaatsvervangend (advocaat-)Lid van Het Hof van Discipline is. Evenmin wordt vermeld bij welk kantoor hij advocaat en procureur is.
[september 18 2002]
De griffier van het Hof van Discipline geeft op:
Advocaat te Amsterdam
Plaatsvervangend rechter rechtbank te Amsterdam
Lid van de Raad van Beroep van de Nederlandse Hippische bonb
Bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Schonberg Ensemble
Commissie van Beroep voor het handelsverkeer van boeken in Nederland.
Dit klopt niet met de opgave op rechtspraak.nl en kennelijk weet de griffier van het Hof van Discipline kennelijk niet dat Scheltema ook Raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Amsterdam is.


SCHELTEMA BEDUIN P.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 21 nov 1946


SCHELTEMA M.
NLRM 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 3 jul 1976


SCHELTEMA BEDUIN A.B.
Secretaris Juridische Zaken VNO/NCW
TEVENS
Lid Algemeen Bestuur "Nederlands Arbitrage Instituut" [november 1999]


SCHELTENS J.L.
Advocaat bij De Casseres advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 2623 , 8901 AC Leeuwarden
Tel 058-2158815 , fax 058-2159220
casseres@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHELTENS D.F. ; Dr.
Katholieke Universiteit Nijmegen
Oud-hoogleraar


SCHELTENS J.P. ; Prof.
NLRM 80 87 88/89
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 31 jan 1975


SCHELTES R.
Advocaat bij Advokatenkollektief Rotterdam
Postbus 3725 ; beëdiging 2001
3003 AS Rotterdam
Tel 010-4650966 , fax 010-4654039
r.scheltes@advokatenkollektiefrotterdam.nl
www.advokatenkollektiefrotterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHELVEN P.C. van
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1996
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl


SCHELVEN N.T. van ; Mw.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Wetgevingskwaliteitsbeleid, Raadadviseur
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V) , Secretariaat (JU)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER) , Secretariaat (JU)


SCHELVEN J.C.M. van
Notaris te 's-Gravenzande , arrondissement Den Haag
Oudelandstraat 50, 2691 CG 's-Gravenzande


SCHELVIS R.P.G.
Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 449
5000 AK Tilburg
Tel 013-5840840 , fax 013-5840845
rschelvis@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHENAU B.E. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
bschenau@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHENAU K.W.W.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2001
Postbus 7541070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741$09
koen.schenau@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHENCK M.J.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1985
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
mjschenck@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw B ackstone Westbroek
Tel 0I0-3285442 , fax 070-3242095
maarten.schenck@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHENCK - VLOT A.A. , geboren sep 1960 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar Hoge Raad der Nederlanden 26 jul 1990
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 aug 1992
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur


SCHENDEL P.W. van , geboren jul 1938
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1957 rechten , Corpslid
Advocaat en Procureur te Curaçao 1964
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 12 jun 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 28 dec 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 mei 1974
Rechter rechtbank Utrecht 10 feb 1976
Vice-President rechtbank Utrecht 18 nov 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 23 feb 1990
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Utrecht Vice-President
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam


SCHENDEL W.A.M. van , geboren aug 1950
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 8 jan 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 30 jul 1982
Rechter rechtbank Rotterdam 17 aug 1983
Raadsheer Hof Amsterdam 27 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 7 okt 1991
Vice-President Hof Amsterdam 4 feb 1997
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 08-11-2001
NU Den Haag Hoge Raad Raadsheer
TEVENS
Medewerker Losbladige Uitgave "Contactenrecht" (Kluwer)
Docent diverse postdoctorale cursussen
Lid Geschillenadviescommissie in de Universitaire herplaatsingsregeling
Voorzitter Commissie Consequenties Invoering NBW
Lid van de Raad van Toezicht van de Van Gogh-Museum
Medewerker losbladige uitgave Contractenrecht Kluwer
Docent diverse postdoctorale cursussen
Lid Bestuur Stichting Instituut gerechtstolken en vertalers
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Medewerker Losbladige Uitgave "Contractenrecht" (Kluwer).
2 Docent diverse postdoctorale cursussen.
3. Lid van de Raad van Toezicht van het Van Gogh Museum.
4. rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam.
5. Lid van het bestuur van de Stichting-instituut voor Gerechtstolken- en vertalers.
6. Voorzitter van het College van Beroep van de Stichting Reclame Code (gevestigd te Amsterdam).
7. Plaatsvervangend Voorzitter van de Klachtencommissie Beursbedrijf, te Amsterdam. Van 1 januari 2000
TEVENS [februari 2004]
Medewerker Losbladige Uitgave "Contractenrecht" (Kluwer).
Docent diverse postdoctorale cursussen (PAO's, SSR, OSR) op het gebied van privaatrecht en strafrecht 01-01-1975
Lid van de Raad van Toezicht van het Van Gogh Museum.
Lid bestuur Stichting Instituut voor Gerechtstolken en Vertalers SIGV 01-01-2001
Voorzitter van het College van Beroep van de Stichting Reclame Code , Amsterdam
Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie Beursbedrijf, Amsterdam 01-01-2000
Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie van Beroep Euronext 01-01-2001
Plaatsvervangend voorzitter DSI 01-01-2001
Lid redactie Studiepockets Privaatrecht 01-01-2001
Lid Projectteam Personeelsbeleid 01-01-2001 (vernieuwing personeelsbeleid voor de rechterlijke en niet- rechterlijke ambtenaren in het kader van de Projecten Toekomst ZM en Versterking Rechterlijke Organisatie)
Lid Bestuur Amsterdams Juridisch Genootschap "Notariële Vereniging" 01-01-2001
Vice-Voorzitter Klachtencommissie DSI - Dutch Securities Institute
@OPM Deze laatste functie bij DSI staat februari 2004 niet vermeld op www.rechtspraak.nl
@OPM
Hierboven komt 6 keer dezelfde datum 01-01-2001 voor. Dat is erg ongeloofwaardig.
INFO
Citaat uit het IRM-rapport. (Zie www.sdnl.nl/irm.htm)
" Twee van de drie raadsheren van het Hof ( meervoudige kamer ) in Amsterdam, Mr.
W.A.M. van Schendel en mevrouw Mr. M.L. Westermann - van Rooyen, verschoonden
zich niet als rechter in een hoger beroepsprocedure, waarin de advocaat van de ene partij
wederom Mr. F.H.A. Arisz was, terwijl dezelfde Mr. Arisz in een andere hoger
beroepsprocedure hiervoor met dezelfde twee raadsheren óók Raadsheer was en dus géén
advocaat, door tóch als rechter op te treden.
De procedure, waarin Mrs. Van Schendel, Westermann-van Rooyen en Arisz de drie
raadsheren waren, is :
-- C.Koelman tegen BUMA enz. ; Uitspraak d.d. 25-2-93.
De procedure, waarin Mr. Arisz advocaat was en Mrs. van Schendel en Westermann-van Rooyen
de raadsheren waren, is :
-- F.M.Bevers tegen AMEV Schadeverzekering N.V. ; Uitspraak d.d.20-1-94.
Het Hof deed in deze procedure ten voordele van de cliënt van Mr. Arisz uitspraak.
Einde citaat.


SCHENK S.M. ; Mw.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 7925
1008 AC Amsterdam
Tel 020-5466483 , fax 020-6429013
nlschen5@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHENK M.G.H. ; Mw.
Advocaat bij Van Harmelen Beijneveld Tubbergen Van Houten ; beëdiging 1998
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-4051166 , fax 010-4124011
vhenb@vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHENK M-H. ; Mw.
Advocaat bij Van Doorne ; beëdiging 2001
Postbus 75265
1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789320 , fax 020-6789589
schenk@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHENK - KRAAIVELD J.M. ; Mw.
Advocaat bij Zwartbol advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 106 , 2950 AC Alblasserdam
Tel 078-6992520 , fax 078-6992524
j.schenk@advzwartboi.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHENK W. , geb, jul 1903
NLRM 71
Advocaat en procureur Rotterdam feb 1927
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 20 nov 1929
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 19 apr 1937
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 7 nov 1938
Rechter rechtbank Rotterdam 22 aug 1942
Vice-president rechtbank Rotterdam 16 jan 1951
President rechtbank Zwolle 23 sep 1952


SCHENK S.M. van der , geboren november 1965 , Simon ; Dhr.
NLRM 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 1 april 1997
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Leeuwarden


SCHENK W.L. , geboren apr 1914
NLRM 71
Surnumerair respectievelijk ontvanger directe belastingen, Registratie en Domeinen 1936
Inspecteur van 's Rijksbelastingen 1946
Hoofdinspecteur-titulair van 's Rijksbelastingen, hoofd van inspectie Breukelen 1952
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 mei 1958
Raadsheer Hof Amsterdam 26 jan 1959
Lid Ambtenarengerecht Amsterdam 30 dec 1965
Vice-president Ambtenarengerecht Amsterdam 6 mrt 1969


SCHENK A.M.
Notaris te Den Helder , arrondissement Alkmaar
Kantoor Notarissencombinatie Den Helder
Den Helder


SCHENK - De GEUS C. , Constance ; Mw.
Rechten 1983
Docent
Project-begeleider
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Den Helder-de Razende Bol.
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar


SCHENKE H.A.
Advocaat bij De Mul / Zegger ; beëdiging 1980
Postbus 1008 , 6501 BA Nijmegen
Tel 024-3225370 , fax 024-3240678
advocaten@dmz.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Mulzegger advocaten
www.dmz.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHENKENBERG van MIEROP Ph.M. , geboren mei 1917
NLRM 71 80
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Middelburg 8 mei 1942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Middelburg 1 feb 1943
Substituut-officier van Justitie arrondissement Middelburg 18 dec 1956
Officier van Justitie arrondissement Maastricht 5 okt 1961
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Assen 16 mrt 1967
Officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 20 mrt 1973


SCHENKEVELD LL.M. M.C. ; Mw.
Advocaat bij Schenkeveld & Sluis ; beëdiging 1994
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
Tel 072-5144660 , fax 072-5144600
advoc@sehenkeveldensluis.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schenkeveld Advocaten
info@schenkeveldloomans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHENKEVELD M.H.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 16 feb 1966


SCHENKHUIZEN E.R.
Advocaat bij Schenkhuizen advocaten ; beëdiging 1990
Laan Copes van Cattenburch 137 , 2585 CA Den Haag
Tel 070-3469136 , fax 070-3625734
[vademecum advocatuur 2001]
advocaat@schenkhuizen.nl
www.schenkhuizen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHENKIUS E. ; Mw.
Advocaat bij Van der Kaay & Schenklus advocaten
Postbus 11145 ; beëdiging 1971
2301 EC Leiden
Tel 071-5124241 , fax 071-5131370
advokaay@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHENKIUS E. ; Mw.
Advocaat bij Teekens advocaten ; beëdiging 1971
Postbus 1144 , 2302 BC Leiden
teekens1@tref.nl
Advocaat bij Van der Kaay & Schenkins advocaten
Postbus 11145 , 2301 EC Leiden
Tel 071-5124241 , fax 071-5131370
advokaay@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHENKMAN R.J.
Advocaat bij Holthuis International Lawyers ; beëdiging 1997
Jan Luijkenstraat 92 , 1071 CT Amsterdam
Tel 020-4703318 , fax 020-4710433
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 51109 , 1007 EC Amsterdam
Tel 020-6509050 , fax 020-6509051
www.holthuis.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEP J.
Advocaat bij Vermeer Schep & Van der Vlerk ; beëdiging 1977
Postbus 2253 , 1180 EG Amstelveen
advschep@worldaccess.nl
Advocaat bij advocatenpraktijk Schep
Postbus 841 , 7301 BB Apeldoorn
Tel 0SS-5266222 , fax 0SS-5266226
advschep@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
j.schep@advschep.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEP C.N.M. ; Mw.
Advocaat bij Veldhuijzen Schep & Nuiten advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1227 , 3260 AE Oud-Beijerland
Tel 0186-643030 , fax 0186-615057
info@schep-advocaten.nl
www.schep-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEP M. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2002
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153215 , fax 070-5153135
m.schep@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEP A.
Advocaat bij Veldhuijzen Schep & Nuiten advocaten
Postbus 1227 , 3260 AE Oud-Beijerland
Tel 0186-643030 , fax 0186-615057
[vademecum advocatuur 2001]
info@schep-advocaten.nl
www.schep-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEPEL M.C.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1985
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406500 , fax 010-4113548
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771804 , fax 020-5771096
maarten.schepel@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEPEL P.F.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1986
Postbus 623 , 7400 AP Deventer
Tel 0570-614080 , fax 0570-618244
schepel@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEPEL J.A.
Advocaat bij Langelaar & Schepel ; beëdiging 1988
Postbus 10125 , 1301 AC Almere-Stad
Tel 036-5336600 , fax 036-5330345
[vademecum advocatuur 2001]


SCHEPEL A.F.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 13 dec 1938


SCHEPEL J. , geboren 1933 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 30-01-1981
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Trenité van Doorne ; beëdiging 1962
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
TEVENS
President-commissaris Trenité Van Doorne te Rotterdam
Commissaris Elf Petroland BV. te Den Haag
Commissaris Albany International BV. te Dieren
Commissaris Koninklijke Econosto NV. te Rotterdam
Editorial Board member van het CEP-Bulletin Confèrence Permanente Europèenne de la Probation te
Den Bosch
Voorzitter Adviescommissie Wetgeving van de NOvA: Burgerlijk Procesrecht
Voorzitter van de Ad-hoc Commissie Herziening rechterlijke Organisatie van de NOvA
TEVENS [sep 2000]
Commissaris Albany International B.V.
Commissaris Koninklijke Econosto N.V.
Commissaris Elf Petroland B.V.
Mr. J. Schepel was voorheen advocaat bij Trenité Van Doorne (1958-1998), Lid van de raad van beheer van J.T. Baker B.V. en gedelegeerd Lid van de raad van beheer van Procter & Gamble Nederland B.V. Tevens was hij Voorzitter van de raad van commissarissen van Ford Nederland B.V., N.V. Drukkerij Trio en Albany International Nederland B.V
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Stichting Roeivalidatie te Rotterdam van 01-01-1999
Voorzitter raad van toezicht Stichting Pensioenfonds voor het personeel van Ford Nederland te Amsterdam van 27-11-1981
Commissaris TotalFinaElf E&P B.V. te Den Haag van 05-09-1984
Commissaris Albany International B.V. te Dieren van 01-02-1993
Commissaris Koninklijke Econosto N.V. te Rotterdam van 19-01-1995
Editorial board member CEP-bulletin Conférence Permanente Européene de la Probation te Utrecht van 01-01-1997
Bestuurslid Stichting Berg en Broek te Rotterdam van 10-01-2000


SCHEPEL - BOSCHLOO N.J. ; Mw.
Rechten 1956
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


SCHEPEN H.J. , geboren okt 1939
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bankwezen 1961
Kandidaat-notaris Gouda 1968
Bedrijfsjurist bedrijfsleven 1970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 jul 1979
Rechter rechtbank Utrecht 14 mei 1981
Vice-President rechtbank Utrecht 22 apr 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 20 jan 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Utrecht 16 jan 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 5 feb 1998
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht Coördinerend Vice-President
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)


SCHEPENS J.L.
Advocaat bij De Casseres advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 2623 , 8901 AC Leeuwarden
Tel 058-2158815 , fax 058-2159220
scheltens@casseres.nl
www.de-casseres.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEPERS Zie STIJNS - SCHEPERS I.H.A.M. , geboren jun 1961 ; Mw.


SCHEPERS K.D.M. ; Mw.
Advocaat bij ; beëdiging 2000
Postbus 128 , 5340 AC Oss
Tel 0412-614443 , fax 0412-614489
k.schepers@lmradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEPERS R.H.H. ; Mw.
Advocaat bij Kiers & Van der Lem advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 6356 , 7401 JJ Deventer
Tel 0570-612535 , fax 0570-649718
r.schepers@kiers-vanderlem.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEPERS J.
Advocaat bij Van Dijk c.s. advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 3023 , 6202 NA Maastricht
Tel 043-3253960 , fax 043-3250348
vandijkcsadvocaten@bizmaas.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEPERS M.J.L.
Notaris te Uden , arrondissement den Bosch
Kantoor Notariskantoor Uden ; Uden


SCHEPOP M.C.C. van de, geboren mei 1983 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 18 maart 1999


SCHEPPER M.C.J. de
Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 040-2380600 , fax 040-2380666
mdeschepper@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2380624 , fax 040-2380668
mdeschepper@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEPPINGEN Th.G. van
Advocaat bij Industriestraat 5b , 7122 AP Aalten ; beëdiging 1976
Advocaat bij Broekstraat 34 , 7122 LC Aalten
Tel 0543-477085 , fax 0543-477118
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Scheppingen & Bongaarts advocaten
Herenstraat 29 , 7121 DA Aalten
Tel 0543-477279 , fax 0543-477239
[vademecum advocatuur 2004]


SCHEPS N.
Financieel Directeur Scheps & Partners


SCHERER E.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
escherer@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma
Sun Street 33 , EC2M 2PY London , UK
Tel 0044-2074225050 , fax 0044-2074225055
london@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHERMER W.Th.A.
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1985
Advocaat bij Van Benthem & Keulen - advocaten
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595580 , fax 030-2595505
wschermer@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHERMER B.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Schermer & Van der Lee ; beëdiging 1983
Damrak 361 , 1012 ZJ Amsterdam
Tel 020-6236360 , fax 020-6221160
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHERMER N. ; Mw.
Advocaat bij Van Till advocaten ; beëdiging 1997
De Lairessestraat 158 , 1075 HM Amsterdam


SCHERMERHORN S. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1999
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
sara.schermerhorn@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
saraschermerhorn@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHERMERHORN E. ; Mw.
Advocaat bij De Amstel advocaten ; beëdiging 1993
Sarphatikade 22 , 1017 WV Amsterdam
Tel 020-6383483 , fax 020-6387352
[vademecum advocatuur 2001]
amstel.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHERMERHORN M.E. , Maryse ; Mw.
Jurist/Beleidsadv. Internationale Zaken Luchthaven Schiphol
Hoofd Safety Security & Environment Luchthaven Schiphol/Airside Postbus 7501
1118 ZG Luchthaven Schiphol
tel 020-6013120 , fax 020-6014574
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


SCHERMERS Zie DULEK - SCHERMERS G. , geboren feb 1961 ; Mw.


SCHERMERS H.G. ; Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 5 jan 1973
NU
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Publiekrecht
Hoogleraar Recht der Internationale Organisaties
tel 071 5277613 , fax 071 5277600
h.g.schermers@law.leidenuniv.nlEerder vermeld als: Bijzonder hoogleraar, Rijks Universiteit Leiden, Europese mensenrechten (Vanwege het Van Asbeck-Instituut)
INFO
Privé adres: Herengracht 15 , 2312 LA Leiden , Tel. 071 5124294
Lid van de Rotary


SCHERPENHUIJSEN ROM R.I.V. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
rivscherpenhuijsenrom@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHERPENHUYSEN R.A.
Advocaat bij Adv. kantoor Scherpenhuysen ; beëdiging 1977
Postbus 427 , 3840 AK Harderwijk
Tel 0341-420843 , fax 0341-425243
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHERPENISSE I. ; Mw.
Advocaat bij Maarten Tromp advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 30131 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-2056610 , fax 010-2055325
secretariaat@maartentromp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHERPENZEEL M.G.J. , Louise van; Mw.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 9
2501 CA Den Haag
Tel 070-3603151 , fax 070-3603422
ly@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHERPENZEEL M.G.J.L. van , Louise ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 26 sep 1977
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Stevens Thunnissen Vos ; beëdiging 1968
Postbus 85966 , 2508 CR Den Haag
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 9 , 2501 CA Den Haag
Tel 070-3603151 , fax 070-3603422
ly@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Mesdag Cilinder Den Haag
Voorzitter Stichting Sociale Voorzieningen HHJS te Leidschendam
TEVENS [juli 2003]
Bestuurslid Stichting Mesdag Cilinder te Den Haag van 01-01-2002


SCHERPHUIS J.H. , geboren 1940
Commissaris Interpay Nederland B.V.
Oud-functies:
Lid Raad van Bestuur Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.
Voorzitter Directie Fortis International N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Falcon Leven N.V.


SCHERS Y.S.H. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
yschers@houthoff.nl


SCHETS E.C.
Advocaat bij Van der Wijst advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 5037 , 4380 KA Vlissingen
Advocaat bij Klim Zegers & van Osch ; beëdiging 1993 en 2001
Postbus 9150 , 5000 HD Tilburg
Tel 013-5366555 , fax 013-5368420
eschets@balienet.nl
www.kzoadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHETS P.P.F.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling IV [SAL 2003]


SCHEURLEER Th.J. , Thomas ; Dhr.
F.H.G. Bank N.V.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Tiel


SCHIE E.Th. van ; Mw.
Advocaat bij De Ruijter De Wildt & De Vroom
Postbus 65 ; beëdiging 2002
2200 AB Noordwijk
Tel 071-4029311 , fax 071-4030779
e.vanschie@deruijterdewildt.nl
www.deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIE M. van ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1994
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
info@nysingh.nl
Advocaat bij Advoraad
Postbus 436 , 1400 AK Bussum
Tel 035-6925454 , fax 035-6925464
mvanschie@advoraad.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313438 , fax 020-4313155
marieke.vanschie@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIE H.J.M. van
Advocaat bij Abma Van Eeuwijk ; beëdiging 1997
Postbus 575 , 1440 AN Purmerend
Tel 0299-433333 , fax 0299-479404
mailbox@abma.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schreurs & Van Duin Abma Van Eeuwijk
Stadhouderskade 34-35 , 1071 ZD Amsterdam
Tel 020-6383606 , fax 020-6234549
h.van.schie@abma.nl
www.abma.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIE C.T.G. van
Advocaat bij Van Schie advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 1017 , 6501 BA Nijmegen
Tel 024-3238844 , fax 024-3605430
vanschieadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIE P.M. van, geboren sep 1942
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk hoofd Medewerker Rijks Universiteit te Groningen
Raadsheer Hof Arnhem 1 nov 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 15 jan 1987
Vice-President Hof Arnhem 20 aug 1991
Coördinerend vice-president van het Gerechtshof te Arnhem 11 nov 1999
NU Arnhem Hof Coördinerend Vice-president
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid redactie serie Kluwer belastingwerken
Medewerker kwartaalschrift Fiscaal Fundament
Auteur enige studieboeken en vakgebonden werken
Incidentele bijstand familieleden in (fiscaal) juridische aangelegenheden
feb 1997
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)
TEVENS [juni/juli 2002]
Lid redactie serie Kluwer Belastingwijzers
Medewerker Kwartaalschrift Fiscaal Fundament
Auteur enige studieboeken en vakgebonden werken
Verlener incidentele bijstand van familieleden in (fiscaal) juridische aangelegenheden
TEVENS [februari 2003]
Lid redactie serie kluwer belastingwijzers
Auteur enige studieboeken en vakgebonden werken
Verlener bijstand van familieleden in (fiscaal)juridische aangelegenheden


SCHIE W.G. van ; Mw.
Rechten 1985
Bedrijfsjurist , C O Vleesgroothandel
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


SCHIEMAN W.T.J. ; Dhr.
Advocaat bij Schieman advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 533 , 4330 AM Middelburg
Tel 0118-024555 , fax 0118-624646
schieman@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 07-06-95
advocatenkantoor Schieman
Lange Noordstraat 40 , 4331 CE Middelburg
Postbus 533 , 4330 AM Middelburg
tel 0118-624555 , fax 0118-624646
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
chieman@zeelandnet.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIEMAN J.M.E. ; Dhr.
Advocaat bij Schieman advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 533 , 4330 AM Middelburg
Tel 0118-624555 , fax 0118-624646
schieman@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 21-05-80
advocatenkantoor Schieman
Lange Noordstraat 40 , 4331 CE Middelburg
Postbus 533 , 4330 AM Middelburg
tel 0118-624555 , fax 0118-624646
schieman@zeelandnet.nl
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
chieman@zeelandnet.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIEVEEN D.P.E.P. van , geboren sep 1948
NLRM 88/89 90 91 92 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Amersfoort
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 2 jul 1987
NU
Amersfoort kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amersfoort ; kantoor Van Walsem, Van Schieveen & Bouw ; beëdiging 1973
Postbus 1400 , 3800 BK Amersfoort
Tel 033-46330323 , fax 033-4538350
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Walsem , Van Schieveen en Bakker
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid bestuur Stichting Administratiekantoor AC Verkaik
Lid bestuur Vereniging van Amersfoortse Ondernemers.


SCHIFF E.L.C. , geboren 02-03-1918
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SCHIFFELEERS J.G.M.L.
Tel 0162-453162 , fax 0162-437507
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIFFERSTEIN A.A.H. , geboren okt 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Adjunct-chefjurist afdeling Rechtspraak Raad van State
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 feb 1985
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht1mrt 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht1mrt 1989
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 13 sep 1990
Rechter rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Vice-President rechtbank Utrecht 1 jul 1994
NU
Utrecht Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
jul 1997


SCHIITZ R.A.
Advocaat bij Winnips & Schutz advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 2662 , 8901 AD Leeuwarden
Tel 058-2138353 , fax 058-2132302
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIJEN - OPHEY C.C.A. ; Mw.
Rechten 1941
Advocaat
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden


SCHIJF E.C. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
eveline.schijf@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]


SCHIJF T.H.M. , Dick ; Dhr.
Secretaris Hoofddirectie Rabobank Nederland (jaarverslag 1998)
Hoofd Juridische en Fiscale Zaken Rabobank Nederland ; jaarverslag Rabobank Groep 1999


SCHIJNDEL P.C.M. van
Advocaat bij Groen c.s. ; beëdiging 1989
Jan Van Nassaustraat 75 , 2596 BP Den Haag
Advocaat bij Van Dijk Van Schijndel Menheere ; beëdiging 1989
Duinweg 9 , 2585 JT Den Haag
Tel 070-3546424 , fax 070-3549804
[vademecum advocatuur 2001]
www.dsmadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIJNDEL A.H.J.W. van
Advocaat bij Brada Kuttner & Gasit ; beëdiging 1988
Minervalaan 52 III , 1077 PC Amsterdam
bkgadv@compuserve.com
Tel 020-4700150 , fax 020-4700207
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIJNDEL M. van
Advocaat bij Van Schijndel advocaten ; beëdiging 1973
Postbus 4377 , 3006 AJ Rotterdam


SCHIJNDEL F.G.M. van
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 17 jul 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 23 mrt 1967


SCHIJNS A.J J.G. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2001
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153917 , fax 070-5153123
ajjg.schijns@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIJNS M.J.A.
Notaris te Heythuysen , arrondissement Roermond
Kantoor Schreurs & Schijns: Heythuysen


SCHIJNS R.J.M.G.
Notaris te Etten-Leur , arrondissement Breda
Postbus 559 , 4870 AN Etten-Leur


SCHIJNS - WIJDEVELD M.J.Ph. ; Mw.
Rechten 1949
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 4 jan 1968
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


SCHIJVEN - BOURS E.H. ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager / De Vijf Zuylen advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-3538396
[vademecum advocatuur 2001]


SCHIJVENAARS M.C.M.E. ; Dhr.
Advocaat bij Leenders advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 259 , 4380 AG Vlissingen
Tel 0118-414079 , fax 0118-417407
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 02-09-92
Leenders advocaten
P.Krugerstraat 34 , 4381 WE Vlissingen
Postbus 259 , 4380 AG Vlissingen
tel 0118-414079 , fax 0118-417407
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIK P.M. van , geboren sep 1942
NLRM 92 95
Wetenschappelijk Medewerker Rijks Universiteit te Groningen
Raadsheer Hof Arnhem 1 nov 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 15 jan 1987
Vice-president Hof Arnhem 20 aug 1991


SCHILD A.J.P.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 ; beëdiging 2001
2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
alexandenschild@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHILD W.L.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1999
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Norton Rose advocaten
Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
Tel 020-4629300 , fax 020-4629333
wouter.schild@nortonrose.com
www.nortonrose.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHILDER A.E. , geboren jun 1958 ; UHD
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 30 nov 1990
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Publiekrecht
Universitair Hoofddocent Staats- en administratief recht
a.e.schilder@law.leidenuniv.nl
TEVENS
Lid commissie BB-schriften Gemeente Zoetermeer
Lid stuurgroep rechtm Vera-Nivra
18 feb 1997


SCHILDER E. , geboren apr 1914
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle 2 mei 1947
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 16 okt 1948
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 18 dec 1956
Substituut-officier van Justitie arrondissement Haarlem 26 aug 1961


SCHILFGAARDE E. van ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1991
One Rockefeller Plaza 23rd floor , New York N.Y.10020 , USA
Tel 001-2122182990 , fax 001-2122182999
elizabeth.vanschilfgaarde@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
One Rockefeller Plaza 23rd floor , New York N.Y.10020 , USA
Tel 001-2122182964 , fax 001-2122182999
elizabeth.vanschilfgaarde@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHILFGAARDE P. van , geboren jan 1936 ; Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1955 rechten , Corpslid
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 31 jan 1975
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Privaatrecht
Hoogleraar ondernemingsrecht / economisch privaatrecht
tel 070 3285455 , fax 070 3247997
p.vanschilfgaarde@law.uu.nl
Eerder vermeld als: Hoogleraar Ondernemingsrecht Fac. der rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1962 of 1988
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1988
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285455 , fax 070-3247997
maildhg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1962 en 1988
peter.vanschilfgaarde@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie Vennootschapsrecht/Commissie
Vennootschapsrecht, Lid
TEVENS [sep 2000]
Commissaris De Nederlandsche Bank N.V., Commissaris Yamanouchi Brocades B.V. ; oud-functie: Commissaris Tapijtfabriek H. Desseaux N.V
Benoemd tot Voorzitter van de Stichting Administratiekantoor Twijnstra Gudde
INFO
Privé adres: Prinsevinkenpark 35 , 2585 HM Den Haag , Tel. 070 3525456


SCHILLEMANS C.E.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer
Postbus 75299 ; beëdiging 2001
1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857654 , fax 020-5727654
kees.schillemans@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHILLEMANS - KENTIN C. ; Mw.
Advocaat bij Boonk Van Leeuwen ; beëdiging 2000
Postbus 29215 , 3001 GE Rotterdam
Tel 010-2811827 , fax 010-2133111
[vademecum advocatuur 2001]


SCHILLEMANS M.A.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Centrum voor Kennis en Communicatie, Hoofd


SCHILLHORN - Van VEEN H.K. ; Mw.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 3053 , 3502 GB Utrecht
Tel 030-2595252 , fax 030-2595255
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Tel 030-2595249 , fax 030-2595255
hidda.schillhorn.van.veen@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHILLINGS H.M.P.
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


SCHILPEROORT M.W.
Advocaat bij Kiers & Schilperoort ; beëdiging 1997
Postbus 6356 , 7401 B Deventer
Tel 0570-612535 , fax 0570-649718
m.w.schilperoort@kiers-schilperoort.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHILPEROORT G.
Notaris te Oud-Beijerland , arrondissement Dordrecht
Kantoor Suvee & Schilperoort ; Oud-Beijerland


SCHILS M.E.G.J. , geboren 17-05-1961
INFO
Woonplaats Hazerswoude
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SCHILT - THISSEN M.L.J. ; Mw.
Advocaat bij Hemony advocaten ; beëdiging 2002
Hemonylaan 27 , 1074 B Amsterdam
Tel 02 -6622931 , fax 020-6646186
ms@advocaten-hemony.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHILT M.P.
Advocaat bij Kramer Bijkerk & Steenberghe ; beëdiging 2000
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2513344 , fax 030-2520244
m.p.schilt@kbs.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KBS advocaten
Tel 030-2122800 , fax 030-2520244
www.kbsadvocacen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHILTHUIS A.P. ; Mw.
Rechten 1935
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


SCHIM van der LOEFF C.J.S. , geboren apr 1970 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 1 okt 1995
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Wijnberg advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 263 , 9700 AG Groningen
Tel 050-3121820 , fax 050-3122141
info@wijnbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHIM van der LOEFF G.L.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 jan 1964
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


SCHIM van der LOEFF R.B.D. ; Mw.
Rechten 1971
Coördinator
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


SCHIMMEL C. ; Mw.
Advocaat bij Letmaath & Welling advocaten ; beëdiging 1999
Dijkstraat 1 , 6701 CH Wageningen
Tel 0317-426900 , fax 0317-425407
1-w@chello.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHIMMEL H.J.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1997
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Freshields Bruckhaus Deringer
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4880900 , fax 020-4880901
hendrikjan.schimmel@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-4857000 , fax 020-4857001
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIMMEL R.E.M. , geboren aug 1966
NLRM 98 99/00
Ambtenaar bij de Hoge Raad der Nederlanden
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 19 jan 1998
NU
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Gerechtsauditeur (info sep 2000)


SCHIMMEL - BONDER W.G. , geboren jan 1929 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechten 1951
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 19 dec 1991
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Gepensioneerd Raadadviseur Ministerie van Justitie
TEVENS
Voorzitter van het College van advies voor de dienstcommissies van het Ministerie van Economische
Zaken te Den Haag
Vice-Voorzitter van de Kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente te Den Haag
Lid van het Algemeen Bestuur van het zorg-wooncentrum Oldeslo te Den Haag
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


SCHIMMEL N.A. , geboren jun 1953
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Senior Medewerker sectie Arbeidsrecht bij DAS Rechtsbijstand
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 jun 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jan 1996
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


SCHIMMEL R.A. , geboren 11-04-1929
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 22 jul 1954
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 20 jul 1955
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 29 dec 1955
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 7 jul 1956
Waarnemend substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 1 jan 1957
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 20 dec 1960
Gedetacheerd Ministerie van Justitie Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht 1 jan 1968 - 1 jan 1970
Officier van Justitie arrondissement Den Haag 11 mrt 1971
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Den Haag 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie Hoofd arrondissementsparket Den Haag 1 jan 1990
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SCHIMMELPENNINCK R.J. ; Graaf
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1975
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772322 , fax 020-5772726
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5772387 , fax 020-5772734
r.schimmelpenninck@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Raad van Commissarissen van Effectenbank Stroeve ; Stroeve jaarverslag 1999


SCHIMMELPENNINCK - MULDER A.M.L. , geboren jun 1935 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven mei 1959
Substituut-griffier rechtbank Haarlem 19 nov 197
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 12 mrt 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 12 mrt 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 3 mei 1978
Rechter rechtbank Rotterdam 10 mrt 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 4 jun 1984
Rechter rechtbank Arnhem 4 nov 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 16 jun 1992
Raadsheer Gerechtshof Arnhem van 28-03-2001
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht forensisch-psychiatrische kliniek Oldenkotte te Rekken
Voorzitter bestuur Stichting muziekschool Goor
mrt 1997
TEVENS [juni/juli 2002]
"Geen nevenbetrekkingen opgegeven"
TEVENS [februari 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
NB OPM@
Die formulering wil niet zeggen dat er geen bijbanen zijn.


SCHIMMELPENNINCK L.H. , geboren jul 1921 ; Graaf
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Werkzaam bank te Enschede 1947
Werkzaam commissionair in effecten Amsterdam 1948
Referendaris dienst economische zaken Ned. Spoorwegen 1951
Medewerker consultatiebureau van belastingzaken te Amsterdam 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 jul 1962
Rechter rechtbank Amsterdam 1 feb 1964
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 31 okt 1968
President rechtbank Alkmaar 15 mrt 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 26 jan 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 4 mei 1984


SCHIPAANBOORD E. , geboren 21-11-1955
Directeur Onderl. Levensverz.-Mij. "Den Haag" U.A.
Directeur N.V. Levensverzekering-Mij. "De Hoop"
Directeur N.V. Verzekering-Mij. "Neerlandia van 1880".
INFO
Woonplaats Voorhout
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SCHIPHOF T.A. ; Dr.
Advocaat bij Kalff Katz & Koedooder Concertgebouwplein 29 ; beëdiging 2002
1071 LM Amsterdam
Tel 020-6760780 , fax 020-6752764
ts@3k.nl
www.3k.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIPHORST R.L.H.I. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 ; beëdiging 2002
2509LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
reineke.schiphorst@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIPHUIS A.S.
Advocaat bij Legal Partner ; beëdiging 2001
Postbus 518
9700 AM Groningen
Tel 050-3686097 , fax 050-3686099
info@legalpartner.nl
www.legalpartner.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIPMÖLDER G.K.
Notaris te Wolvega , gem Weststellingwerf , arrondissement Leeuwarden
Postbus 69 , 8470 AB Wolvega


SCHIPPER B.H.M.
Advocaat bij Van der Steenhoven advocaten Herengracht 582-584 ; beëdiging 2001
1017 CJ Amsterdam
Tel 020-6077979 , fax 020-6831947
schipper@vandersteenhoven.nl
www.vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIPPER H.A. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1997
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij Krans & Van Hilten advocaten
Postbus 801 , 2501 CV Den Haag
Tel 070-3617002 , fax 070-3616032
haschipper@kvhadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
haschipper@kransenvanhilten.nl
www.kransenvanhilten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIPPER A.W. ; Mw.
Advocaat bij NaataDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
alies.schipper@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIPPER R. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2002
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121637 , fax 030-2121157
rschippe[@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIPPER D.M. ; Mw.
Advocaat bij Schelstraete c.s. ; beëdiging 1997
Postbus 1040 , 5140 CA Waalwijk
Tel 0416-347951 , fax 0416-347278
schelstraete@zonnet.nl
Advocaat bij Grollé advocaten
Postbus 346 , 7900 AH Hoogeveen
grolle@accessnet.nl
Tel 0528 232303 , fax 0528 234510
grolle@tref.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kantoor Mr. van Zijl B.V. advocaten
Postbus 1095 , 5004 BB Tilburg
Tel 013-4635599 , fax 013-4632266
d.schipper@kantoormrvanzijl.nl
www.kantoormrvanzijl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIPPER G.J. , Guido ; Dhr.
Advocaat bij Schipper Van der Mersch ; beëdiging 1980
Postbus 23509 , 3001 KM Rotterdam
Tel 010-2418900 , fax 010-2418925
schipmer@schipmer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Waterland


SCHIPPER G.C.M.
Advocaat bij Höcker, Rueb & Doeleman ; beëdiging 1996
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
schipper@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Höcker Rueb Doeleman advocaten
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIPPER M.J.P.
Advocaat bij Rensen Breederveld Van Oostrum ; beëdiging 1999
Postbus 409 , 1800 AK Alkmaar
Tel 072-5155544 , fax 072-5155493
schipper@rbo-adv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
schipper@rbo-adv.nl
www.rbo-adv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIPPER E.E.
Advocaat bij Van Doorne ; beëdiging 2001
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789374 , fax 020-6789589
schippere@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIPPER - DE BRUIJN G.J. ; Mw.
Advocaat bij Michielsen & Verschoor advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 392 , 3190 AH Hoogvliet
Tel 010-4168133 , fax 010-4387744
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIPPER N.A.M. , Nico , geboren jan 1944 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Den Haag aug 1970
Rechter rechtbank Den Haag 4 jul 1978
Vice-President rechtbank Den Haag 16 jan 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 mei 1988
Substituut-Ombudsman ; Bureau Nationale Ombudsman jul 1991
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 25 aug 1993
President Hof Amsterdam 15 september 1999
Coördinerend vice-president senior, dus President, Gerechtshof Amsterdam van 01-01-2001
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Amsterdam Hof Coördinerend Vice-President senior, dus president
TEVENS
Voorzitter van de Examencommissie van de Nederlandse Orde van advocaten (1990)
Voorzitter van het bestuur van het " Haags Fonds voor het gebrekkig kind" (1993)
Lid van de Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (1993)
Lid van de deelredactie "Nationale ombudsman" van het maandblad "Delikt en Delinkwent" (1991)
Voorzitter van de Klachtencommissie van de Stichting Steinmetz-Accommodaties (1993)
Plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline (1994)
Lid van de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing (1995)
Voorzitter van de Beroepscommissie uit de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing, sectie ter
beschikkingstelling (1995)
Voorzitter van de sectie Raadsheren in de ledenraad van de Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak (1995)
Voorzitter Curatorium beroepsopleiding advocaten van de NOvA
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie
terbeschikkingstelling, Lid. [SAL 2000]
Voorzitter Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Voorzitter van het Curatorium beroepsopleiding advocatuur ; Den Haag ; Onkostenvergoeding. Ingangsdatum 1997
2. Voorzitter van het bestuur van de "Stichting Haags fonds van Motorisch en Meervoudig Gehandicapten ; Den Haag ; Onbezoldigd. Van 1993
3. Voorzitter van de Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht ; Den Haag ; Vacatiegeld. Van 1999
4. Voorzitter van de Klachtencommissie van de Stichting Steinmetz-Accomodaties ; Den Haag ; Onbezoldigd. Van 1993
5. Lid van de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing ; Den Haag ; Vacatiegeld;
Onkostenvergoeding. Van 1995
6. Plaatsvervangend Lid van de Beroepscommissie uit de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing, sector terbeschikkingstelling ; Den Haag ; Vacatiegeld ; Onkostenvergoeding. Van 1995
7. Voorzitter van de sectie Raadsheren in de ledenraad van Nederlandse Vereniging voor rechtspraak ; Den Haag ; Onkostenvergoeding. Van 1995
TEVENS [juli 2003] en [september 2003]
Voorzitter Curatorium beroepsopleiding advocatuur te Den Haag van 01-01-1997
Voorzitter bestuur Stichting Haags fonds van Motorisch en Meervoudig Gehandicapten te Den Haag van 01-01-1993
Voorzitter Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht te Den Haag van 01-01-1999
Voorzitter klachtencommissie Stichting Steinmetz-Accomodaties te Den Haag van 01-01-1993
Lid Centrale raad voor de Strafrechtstoepassing te Den Haag van 01-01-1995
Plaatsvervangend lid beroepscommissie Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing te Den Haag van 01-01-1995
Voorzitter raad van toezicht Leyenburg Ziekenhuis te Den Haag van 01-01-2001
Voorzitter tuchtcommissie Stichting Tuchtrechtspraak Mediator van 01-01-2001
Voorzitter Nederlandse Juristen Vereniging van 01-01-2002
INFO
Lid van de Rotary


SCHIPPER W.H. , geboren jul 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 95 96
Assistent Rijks Universiteit Utrecht 1 okt 1951
Commies gemeente Rotterdam 1 jul 1953
Substituut-griffier Centrale Raad van Beroep 3 jan 1955
Griffier Centrale Raad van Beroep 23 mrt 1982
Plaatsvervangend Lid Centrale Raad van Beroep 21 jul 1966
Lid Centrale Raad van Beroep 16 jun 1967
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep 27 jun 1974
Voorzitter Centrale Raad van Beroep 24 jun 1983
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 26 nov 1990
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
TEVENS
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der
Koninklijke Hofhouding , Lid


SCHIPPER P.J.C. , geboren mrt 1913
NLRM 71 80
Werkzaam gemeente Delft 1 okt 1940
Werkzaam Strafgevangenis Den Haag 16 apr 194
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 6 jul 1942
Adjunct-secretaris tribunaal Rotterdam 12 jun 1946 - 1 jun 1948
Rechter rechtbank Rotterdam 17 feb 1950
Vice-president rechtbank Rotterdam 2 sep 1959
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem, Den Bosch en Den Haag 23 jun
1965


SCHIPPER A.H. ; Mw.
Notaris te Vlaardingen , arrondissement Rotterdam
Postbus 4202 , 3130 KE Vlaardingen


SCHIPPER D. ; Mw.
Postbus 75640
1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460349 , fax 020-5460803
dido.schipper@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIPPERS C.E.
Aangekomen in Leiden 1953 rechten , Corpslid


SCHIPPERS C.J.G.M.
Advocaat bij Wipplingerstrasse 34 ; beëdiging 1991
A-1010 Wien / Oostenrijk
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 1991 en 2003
Weena 614
3012 CN Rotterdam
Tel 010-2012939 , fax 010-2012949
r@borsboomhamm.nl
www.borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIPPERS P.R.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1973
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam


SCHIPPERS A.
Advocaat bij Haagrecht advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 150 , 2501 CD Den Haag
Tel 070-3141900 , fax 070-3141901
info@haagrecht.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Haagrecht advocaten
Postbus 150 , 2501 CD Den Haag
tel 070 3141900 , fax 070 3141901
schippers@haagrecht.nl
www.haagrecht.nl
[vademecum advocatuur 2003]
www.haagrecht.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIPPERS P.A.
Advocaat bij Teekens advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 1144 , 2302 BC Leiden
Tel 071-5791700 , fax 071-5722462
info@teekens.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Ewijk Van de Wouw advocaten
Postbus 2154 , 5202 CD Den Bosch
Tel 073-6205105 , fax 073-6205100
pschippers@ewijk-wouw.nl
www.ew-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIPPERS E.A.W. ; Mw.
Advocaat bij Höcker, Rueb & Doeleman ; beëdiging 1994
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
schippers@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIPPERS F.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastindienst/Ondernemingen, Emmen, Hoofd


SCHIPPERS E.C.M. , geboren sep 1958 ; Mw. (of M.C.E.)
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 24 mei 1995
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1983
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153733 , fax 070-5153131
ecm.schippers@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
INFO
Woonplaats Amsterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SCHIPPERS R.E.
Notaris te Soest , arrondissement Utrecht
Soesterbergsestraat 42, 3768 EJ Soest


SCHIPPERS J.J. ; Dr. UHD
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Economie
Arbeids- en emancipatieeconomie
j.schippers@law.uu.nl


SCHIPPERUS C.J. ; Mw.
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 2000
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810810 , fax 024-3810819
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 024-3810752 , fax 024-3810762
c.schipperus@hogevandenbroek.nl
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHIPPERUS P.J.
Advocaat bij advocatenkantoor Schipperus ; beëdiging 1983
Prinsesselaan 4 , 1942 AH Beverwijk
Postbus 152 , 1960 AD Heemskerk
Tel 0251-215722 , fax 0251-214090
[vademecum advocatuur 2001]


SCHIRMEISTER F.C. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 07-05-2003
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
Advocaat bij Geerdinkhof 131 , 1103 PT Amsterdam ; beëdiging 1979
tel 020 6004604
[Vademecum Advocatuur 1998]
Niet meer in Vademecum Advocatuur 2003.
Misschien niet meer advocaat
TEVENS [juli 2003]
Examinator en beoordelaar van examens Stichting vakexamens makelaardij van 01-01-2001
Medewerker notarieel spreekuur Buro voor rechtshulp te Amsterdam van 01-01-2001
Vice-voorzitter College van Beroep voor de examens Universiteit van Amsterdam te Amsterdam van 01-01-2001
Bestuurder/beschermheer Sichting rechtswinkel te Amsterdam van 01-01-2001
Redacteur rechtshulp Juridisch rijdschrift gericht op de sociale rechtsbeoefening van 01-01-2001
Medewerker uitgave jurisprudentie nieuw BW Losbladige Kluwer van 01-01-2001
Docent Beroepsopleiding advocatuur van 01-01-2001
Voorzitter LTC Dash tennisvereniging te Buitenveldert van 01-01-2001
Lid juridische adviescommissie Whiplash stichting Nederland van 01-01-2001
@OPM
9 nevenfuncties met allemaal dezelfde begindatum 01-01-2001 ; dat is uitermate ongeloofwaardig.


SCHJI'VEN-BOURS E.H. ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager ; beëdiging 1982 en 1998
advocaten en notarissen
Postbus 3'045
6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-4426763
schijven@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.n
[vademecum advocatuur 2004]


SCHLAGHECKE - BOUMAN M.I.A. , geboren apr 1949
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 11 jan 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 9 feb 1988
Rechter rechtbank Arnhem 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 september 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 3 september 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 3 september 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 3 september 1999
NU
Arnhem rechter
TEVENS
Lid ledenraad NVvR
apr 1997


SCHLAGHECKE S.E.M. ; Mw.
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
Tel 0344-018844 , fax 0344-612174
schlaghecke@bierman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Marree en Dijxhoorn advocaten
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4221945
s.schlaghecke@mend.nl
www.mend.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHLATMANN F.M. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 2000
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771431 , fax 020-4715831
fmschlatmann@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
floortje.schlatmann@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHLEPER J.M.
Advocaat bij Ten Cate advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 251 , 7600 AG Almelo


SCHLICHER J.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Verhoeff, Rozenberg Polak ; beëdiging 1980
Postbus 82171 , 2508 ED Den Haag
Advocaat bij Schlicher advocaten
Postbus 82045 , 2508 EA Den Haag
Tel 070-3227516 , fax 070-3521734
schlicher.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
schlicher@schlicheradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHLIMBACH M.H.J.W.B. ; Dhr.
Beëdigd: 04-09-2002
Lensen advocaten
Willem Alexanderlaan 43 , 4532 DB Terneuzen
Postbus 1047 , 4530 GA Terneuzen
tel 0115-683344 , fax 0115-630690
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@lensenadvocaten.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij Lensen advocaten ; beëdiging 2002
schlimbach@lensenadvocaten.nl
www.lensenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHLINGEMAN F.L. , geboren apr 1958
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 jun 1993
Ontslag 01 jan 97


SCHLINGEMANN - VERMEULEN Zie VERMEULEN, G.J. G.J. , geboren mei 1930 ; Mw.


SCHLINGEMANN R.Chr. , geboren apr 1907
NLRM 71
Advocaat en procureur Enschede nov 1930
Adjunct-secretaris tribunaal Almelo 13 okt 1945
Secretaris tribunaal Almelo 5 feb 1946 tot 1 jun 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 12 nov 1949
Rechter rechtbank Arnhem 27 feb 1951
Raadsheer Hof Den Bosch 27 mei 1957


SCHLINGEMANN R.C. , geboren dec 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Haarlem
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 dec 1986
Rechter rechtbank Alkmaar 9 dec 1991
Kantonrechter Alkmaar 12 maart 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 12 maart 1999
NU
Alkmaar rechter


SCHLINGEMANN L. , Lodewijk ; Dhr.
Voormalig advocaat
Ex-bedrijfsjurist bij Philips
Praktijkjurist in Moskou
[Telegraaf 13 oktober 2003]


SCHLINGMANN F.M. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1988
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
fmschlingmann@dbbw.nl
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
[vademecum advocatuur 2001]
francine.schlingmann@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHLÖSSELS R. ; UHD
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel. 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Publiekrecht
Staats- en bestuursrecht
tel 043 3883331 , fax 043 3884907
raymond.schollels@pubr.unimaas.nl


SCHLOSSER - LAVAL M.J.A. ; Mw.
Rechten 1973
Belasting Adv. MORET , E & Y
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


SCHLUEP A.E. ; Mw.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer
Postbus 75299 ; beëdiging 2002
1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857000 , fax 020-4857001
alexandra.schluep@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHMAL J.P.
Notaris te Purmerend , arrondissement Haarlem
Postbus 177 , 1440 AD Purmerend


SCHMALE W.J.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW) , Plaatsvervangend Lid (SZW)


SCHMEETS Y.C.J. ; Mw.
Advocaat bij Thuis & Partners ; beëdiging 1997
Postbus 608 , 6400 AP Heerlen
Tel 045-5719005 , fax 045-5718172
info@thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHMEINK A.H.
Voormalig adjunct-hoofddirecteur Het Parool
TEVENS
Lid van de Raad voor de Journalistiek [mei 2002]


SCHMIDT J.M.
Advocaat bij Van Rossem advocaten ; beëdiging 2001
Herengracht 444
1017 BZ Amsterdam
Tel 020-4287324 , fax 020-4274597
schmidt@vanrossem.nl
www.vanrossem.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHMIDT P.A.
Advocaat bij Timman, Van Vliet & Elshof ; beëdiging 1988
Postbus 247 , 2600 AE Delft
Advocaat bij Van Vliet & Elshof
Postbus 1010 , 2600 BA Delft
Tel 015-2619361 , fax 015-2571003
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beëdiging 1988 en 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3448181 , fax 079-3427990
psc@srk.nl
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHMIDT AUF ALTENSTADT P.J.M. von , geboren 27-03-1947
Advocaat te Den Haag , kantoor Buruma Maris , beëdiging 1975
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
bmrdam@euronet.nl
Tel 070-3529500 , fax 070-3520527
pschmidt@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma
Tel 070-3529563 , fax 070-3520527
p.von.schmidt@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Landelijk Deken vanaf 1998.
Was daarvoor Lid van de Algemene Raad en had daarin de portefeuille Financiën
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SCHMIDT W.
Advocaat bij Seune & Welschep ; beëdiging 2003
Postbus 344 , 2000 AH Haarlem
Tel 023-5319576 , fax 023-5315491
info@seunke-welschen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHMIDT R.B.
Advocaat bij Spong advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 15812 , 1001 NH Amsterdam
Tel 020-3305409 , fax 020-3304666
www.spongadvocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHMIDT J.G.
Advocaat bij Buers advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 22 , 1740 AA Schagen
Tel 0224-212495 , fax 0224-215924
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0224-212496 , fax 0224-215924
buers.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHMIDT M.C. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Bouman en Schmidt ; beëdiging 2000
Postbus 3132 , 2601 DC Delft
Tel 015-X135428 , fax 015-2159389
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHMIDT J.H.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 28 mrt 1959


SCHMIDT F.E. ; Mw.
Rechten 1952
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


SCHMIDT A.H.J. ; UHD
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Metajuridica
Rechtsinformatica
a.h.j.schmidt@law.leidenuniv.nl


SCHMIT R.P. , geboren 30-08-1960
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SCHMITT S.M. ; Mw.
Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 2002
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2770300 , fax 010-2770413
schmitt@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHMITTER W.R. ; Mw.
Advocaat bij Soestdijkseweg 497 , 3723 HG Bilthoven ; beëdiging 1985


SCHMITZ G.W.A.
Advocaat bij Boite Postale 30 , 06211 Mandelieu Frankrijk ; beëdiging 1969


SCHMITZ F.M.
Advocaat bij Rijssenbeek advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 1219 , 6801 SE Arnhem
Beëdiging 1990 en 1991
Tel 026-4434249 , fax 026-4459054
f.schmitz@rijssenbeek.nl
www.rijssenbeek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHMITZ B.J.
Advocaat bij Salomons Van der Valk advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 82155 , 2508 ED Den Haag
Tel 070-3512124 , fax 070-3524492
b.j.schmitz@salval.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHMITZ E.M.
Advocaat bij Rijssenbeek advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 1219 , 6801 BE Arnhem
Tel 026-4434249 , fax 026-4459054
mailbox@rijssenbeek.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHMITZ S.I.A. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1999
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
sabine.schmitz@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHMITZ H.W.F.M.
Advocaat bij Van Dijk c.s. advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 3023 , 6202 NA Maastricht
Tel 043-3253960 , fax 043-3250348
vandijkcsadvocaten@bizmaas.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHMITZ G.F.
Advocaat bij Kerkstraat 77 , 6006 KL Weert ; beëdiging 1977
Tel 0495-539502 , fax 0495-532465
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHMITZ T.W.H.E. , geboren sep 1960 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 sep 1985
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 20 aug 1991
Rechter rechtbank Rotterdam 6 jul 1993
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-09-2001
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 01-09-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Raadsheer
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Hof van Discipline
Lid Klachtencommissie psychiatrisch Deltaziekenhuis
Voorzitter commissie van Beroep RGC Rijswijkse Groep Club
Plaatsvervangend Voorzitter secundus commissie 13-3- Ned. Herv Kerk
Lid Bestuur Algemeen Bestuur Albeda-college sinds 1991 te Rotterdam
TEVENS [juni 2003]
Lid platform Tolken en Vertalers
Voorzitter stuurgroep kwaliteit en Opleiding Tolken en Vertal
Voorzitter klachtencommissie Tolken IND


SCHMITZ E.M.A. , geboren mei 1938 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 25 augustus 1999


SCHMITZ J.K.
Notaris te Nieuwkoop, arrondissement Den Haag
Postbus 109 , 2420 AC Nieuwkoop


SCHMOHL I. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh P.V. ; beëdiging 1999
Houben advocaten
Postbus 4620
4803 EP Breda
Tel 076-5223677 , fax 076-5149403
ischmohl@houbenadvocaten.nl
www.houbenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHMOHL I. ; Mw.
Advocaat bij Houben advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 4620 , 4803 EP Breda
Tel 076-5223677 , fax 076-5149403
houbenadvocaten@netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHMUTZER O.H.J.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1999
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741283 , fax 020-6741449
olav.schmutzer@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nauta Dutilh Check
Tel 020-5414903 , fax 020-5414523
olav.schmutzer@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHNEEMAN B.G. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam


SCHNEIDER F.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1991
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Schneider & Van Dalsum
Prof. Tulpstraat 25 1018 GZ Amsterdam
Tel 020-3302747 , fax 020-3304303
info@schneider-vandalsum.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-3302747 , fax 020-3304363
info@schneider-vandalsum.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHNEIDER D. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2000
Postbus 0220 , 6800 KA Arnhem
Tel 025-3575757 , fax 028-4424942
d.schneider@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 623 , 7400 AP Deventer
Tel 0570-614080 , fax 0570-618244
[vademecum advocatuur 2004]


SCHNEIDER G.C. , Christiaan ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Amstelland
Kantoorbed. Delta Lloyd Beleggingen


SCHNEIDER L.G.C.A.M. , geboren jan 1926 ; Dr.
NLRM 91 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden


SCHNEIDER J.W.H.C.M. ; Prof. Dr.
Tilburg Katholieke Universiteit Brabant
Oud-hoogleraar


SCHNEIDERS B.B.
Burgemeester PvdA gemeente Landsmeer [info SAL 2000]


SCHNEZLER P.J. , geboren jun 1959
NLRM 91 94 95
Ambtenaar bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 mrt 1994


SCHNIER B.S. ; Mw.
Advocaat bij Salomons Van der Valk advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 82155 , 2508 ED Den Haag
Tel 070-3512124 , fax 070-3524492
b.s.schnier@salval.com
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHNITZLER J.G. ; Prof. Drs.
Katholieke Universiteit Nijmegen
Oud-hoogleraar


SCHNITZLER J.F.C. , geboren sep 1957
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 apr 1994
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Eersel ; kantoor Rompen & Schaeken ; beëdiging 1986
Advocaat bij Schacken & Schnitzler
Postbus 171 , 5520 AD Eersel
Tel 0497-515112 , fax 0497-515912
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen bijbanen
06 jun 1997


SCHNITZLER - STRIJBOS W.A.H.A. , geboren dec 1961 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 28 sep 1996
Rechter rechtbank Breda 12 mei 1998
NU
Breda rechter rechtbank
HOOFDFUNCTIE
Advocaat waar Eindhoven ; kantoor Banning Van Kemenade & Holland advocaten en Notarissen;
beëdiging 1987 ; Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven


SCHNOOR J.G.
Advocaat bij Oort & Mahieu Kantoor ; beëdiging 1985
Bezuidenhoutseweg 205 , 2594 AJ Den Haag
Advocaat bij Mahieu Schnoor Thöle advocaten
Postbus 95323 , 2509 CH Den Haag
Tel 070-3475121 , fax 070-3838903
mst@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOBBEN A.A.
Advocaat bij Ten Holter advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 476
3300 AL Dordrecht
Tel 078-6137177 , fax 078-6130171
schobben@tenholter.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOBBEN K.V.A.J.M.M. ; Mw.
Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 396
5201 Al Den Bosch
Tel 073-6161100 , fax 073-6161199
kschobben@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOBBEN R.J.P. ; Dr.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 2000
Postbus 5600 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538211 , fax 020-4430943
r.schobben@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Thuis & Partners advocaten
Postbus 608 , 6400 AP Heerlen
Tel 045-5719005 , fax 045-5718172
cschobben@thuispartners.nl
www.thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOBER A.J.
Notaris te Veendam , arrondissement Groningen
Kantoor Schober Brakel & Journée ; Veendam


SCHOEMAKER C.A.F. ; Mw.
Advocaat bij Advokatenkollektief Apeldoorn ; beëdiging 2000
Postbus 1313 , 7301 BN Apeldoorn
Tel 055-5411477 , fax 055-5416103
advokatenkollektief.apeldoorn@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHOEMAKER M. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2000
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313414 , fax 020-4313315
boekel.de.neree@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHOEMAKER J. ; Mw.
Advocaat bij Kupperman Van der Wiel & Co. ; beëdiging 1997
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
j.schoemaker@kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHOEMAKER J.J. , geboren dec 1947
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoofd bureau ruimtelijke ordeningen ter gemeentesecretarie Groningen
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Assen 9 jun 1988
Rechter rechtbank Assen 9 sep 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 18 mei 1999
NU
Amsterdam Raadsheer-plaatsvervanger Hof
Den Bosch rechter
Assen rechter
TEVENS
Voorzitter vrienden van de Hartst. kring Groningen
Plaatsvervangend Voorzitter commissie van Advies voor de BB RUG
Plaatsvervangend Voorzitter commissie van Advies voor de BB Gemeente Groningen
jul 1997


SCHOEMAKER R.C. , geboren sep 1948 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Juridisch adviseur Verzekeringsmaatschappij
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam28 aug 1981
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 14 feb 1987
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 okt 1987
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
Vice-President centrale raad van beroep Utrecht20april 1998
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 18 mei 1999
Coördinerend Vice-president centrale raad van beroep Utrecht1september 1999
TEVENS
Lid van de Rotary


SCHOEMAKER P.H.C.M. , geboren aug 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 13 aug 1980
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 26 jul 1982
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 4 apr 1983
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 29 jun 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 feb 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Vice-President rechtbank Arnhem 1 jul 1992
Vice-President rechtbank Den Bosch 8 sep 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Den Bosch 1 apr 1994
NU
Den Bosch Vice-President
Den Bosch Coördinerend vice-president rechtbank
TEVENS
Lid begeleidingscommissie binnenstage-ordening rechtbanken
Lid ledenraad NVvR
Lid commissie aantrekken leden van de rechterlijke macht
30 jan 1997
INFO
Gewraakt door Ing. AML van Rooij
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)


SCHOEMAKER A. ; Mw.
Rechten 1951
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


SCHOENAKER R.
Advocaat bij SRK Reditsbijstand ; beëdiging 2002
Postbus 3020
2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3303701 , fax 079-3303710
rsc@srk.nl
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOENAKER C.A.F. ; Mw.
Advocaat bij B & C advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1313
7301 BN Apeldoorn
Tel 055-5411477 , fax Oss-5416103
bc@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOENMAECKERS P.M.J.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1974
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
p.schoenmaeckers@edh.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHOENMAKER - TIJSSELING E. ; Mw.
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2001
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075170 , fax 010-4075135
beppie.schoenmaker-tijsseling@nl.landwell.global.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOENMAKERS M.K.


SCHOENMAKERS Zie ROOS - SCHOENMAKERS M.H.L. de , geboren aug 1943 ; Mw. Drs.


SCHOENMAKERS M.T. ; Mw.
Advocaat bij Koch & Van den Heuvel ; beëdiging 2002
Postbus 2005
4800 CA Breda
Tel 076-5226470 , fax 076-5226413
schoenmakers@koch-heuvel.nl
www.koch-heuvel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOENMAKERS J.A.M.
Advocaat bij Schoenmakers & Thomas advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 4917 , 4803 EX Breda
Advocaat bij Bom Schoenmakers & Thomas
Postbus 7411 , 4800 GK Breda
Tel 075-5200530 , fax 076-5203550
[vademecum advocatuur 2001]
info@bstadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOENMAKERS J.M.H. ; Mw.
Advocaat bij Dijkmans & Partners ; beëdiging 1989
Postbus 110 , 5530 AC Bladel
Tel 0497-360460 , fax 0497-386395
dijkmans.bladel@tip.nl
[vademecum advocatuur 2001]
j.schoenmakers@dijkmans-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOENMAKERS J.M. ; Drs.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Rechtsbijstand en Juridische Beroepen, Plaatsvervangend Hoofd
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Rechtsbijstand en Juridische Beroepen, Afdeling Beleid, Hoofd


SCHOENMAKERS B.P.A.H. ; Mw.
Rechten 1982
Jurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn


SCHOEVAARS E.T.M. , geboren apr 1958 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 1 sep 1585
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 15 aug 1931
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 sep 1991
Rechter rechtbank Zwolle 23 nov 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
NU
Zwolle rechter ; actief 97
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


SCHOKKENBROEK J.S.A.M. , Jenny , geboren jul 1957 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 3 mei 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 3 mei 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 3 okt 1995
Kantonrechter Utrecht 1 jun 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 14 nov 1996
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1983
Niet meer vanaf ca. juli 1996
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Amsterdam


SCHOKKING N.C. , Lient ; Mw. (of N.C.J.)
Advocaat bij Reijnier Vinkeleskade 82 , 1071 SZ Amsterdam ; beëdiging 197
ncsbpvh@knoware.nl
Bedrijfsjuridisch adviseur
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Amsterdam-Zuid/Amstelveen.


SCHOKKING A. ; Mw.
Advocaat bij 21 , Quai Saint Pierre , 06400 Cannes , Frankrijk ; beëdiging 1986
Tel 0033-493394346 , fax 0033-492981251
swartschok@aol.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0033-493394346 , fax 0c533-493390002
annetteschokking@aol.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOKKING F.W.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 2000
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
mail@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOKKING - ROELL E.M.F. ; Mw.
Rechten 1934
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


SCHOLLEN M.J.W.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wipmen ; beëdiging 2001
Postbus 666
5600 AR Eindhoven
Tel 040-2345600 , fax 040-2345601
mschollen@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOLMAN H.J.M.
Advocaat bij Brink advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 15 , 2200 AA Noordwijk
brinkadv@caiw.nl
Tel 071-3646400 , fax 071-3619403
info@brinkadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOLMAN G.J. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monaban Duhot ; beëdiging 1994
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl


SCHOLS B.M.E.M. , geboren december 1953
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 21 maart 2000


SCHOLTE N.P.
Advocaat bij Strik & Dunnewijk advocaten en Belastingadviseurs BV ; beëdiging 2003
Strawinskylaan 1439 , 1077 XX Amsterdam
Tel 020-6625501 , fax 020-6643416
nschotte@strik-law.nl
www.strik-law.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOLTEN Zie OEI - SCHOLTEN J.J. ; Mw.


SCHOLTEN J.P.R.
Advocaat bij Schotten & Wittop Koning ; beëdiging 1982
Advocaat bij Scholten c.s. advocaten
Lange Voorhout 43 , 2514 EC Den Haag
Tel 070-3524404 , fax 0'70-3458429
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Scholten c.s. advocaten ; beëdiging 1977 en 1982
scholten.cs@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOLTEN C.E.J. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1997
Advocaat bij Trenité Van Doorne
Postbus 75255 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
scholten@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loef ; beëdiging 1997
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
regine.scholten@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOLTEN van ASCHAT C.B.M.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1983
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
Tel 020-3016301 , fax 020-3015333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHOLTEN M.T.L ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Watergraafsmeer ; beëdiging 1987
Middenweg 147 , 1098 AL Amsterdam
Tel 020-6652167 , fax 020-6936408
[vademecum advocatuur 2001]


SCHOLTEN van ASCHAT C.B.M.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 1983
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
Tel 020-3016301 , fax 020-3016333
c.scholtenvanaschat@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOLTEN M.J.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2002
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538257 , fax 026-3538293
mscholten@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOLTEN N.M.H. ; Mw.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 1997
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4880900 , fax 020-4880901
nscholten@freshfields.c om
[vademecum advocatuur 2001]


SCHOLTEN H.L.M.
Advocaat bij Scholten advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 76988 , 1070 KG Amsterdam
Tel 020-6765361 , fax 0 20-6731091
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Scholten
Johan Braakensiekhof 8 , 1068 KK Amsterdam
Tel 020-4100720 , fax 020-4100718 h.scholtenl
6@chello.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOLTEN G.J.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 1999
Postbus 10017 , 1301 AA Almere-Stad
Tel 036-5481301 , fax 036-5481370
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Tomlow advocaten
Postbus 85016 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2521802 , fax 030-2511328
scholten@tomlow-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOLTEN A.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2000
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153209 , fax 070-5153130
a.scholten@prdf.nl
www.prdf
nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOLTEN W.K. , geboren 1944
Algemeen Directeur Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
Commissaris Europe Combined Terminals B.V.
Commissaris Vroon Vermogensbeheer I B.V.
Lid Raad van Toezicht en Advies Nederland Distributieland
Plaatsvervangend Lid Nationale Havenraad
Oud-functies:
Lid Hoofddirectie Smit Internationale N.V.
Lid Bestuur Vereniging Nederland Distributieland
Commissaris Beurs Rotterdam N.V.


SCHOLTEN P.
Burgemeester VVD gemeente Arnhem [info SAL 2000]
TEVENS
Voorzitter Openbaar Lichaam Regio Arnhem - in liquidatie [info SAL 2000]


SCHOLTEN W. , geboren 01-06-1927
INFO
Woonplaats Leidschendam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SCHOLTEN H.J. ; Prof.
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612301 , fax. 024 3616145
Hoogleraar Duits recht


SCHOLTEN G.A.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Algemene Fiscale Zaken, Plaatsvervangend Directeur
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Algemene Fiscale Zaken, Afdeling Fiscale en Juridische Zaken , Hoofd


SCHOLTEN Zie BLOKHUIS - SCHOLTEN M.C. , geboren mei 1946 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 2 jul 1987
Rechter rechtbank Amsterdam 14 sep 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 8 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 8 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 9 jul 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 30 nov 1994
Kantonrechter Amsterdam 3 okt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 31 okt 1996
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter
Haarlem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris Stichting Gehandicapten kinderen Nederland


SCHOLTEN van ASCHAT M.B.C. , geboren nov 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en Procureur te Breda en Groningen 1 sep 1952
Waarnemend griffier rechtbank Assen 9 jan 1962
Substituut-griffier rechtbank Breda 9 okt 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 3 aug 1963
Rechter rechtbank Zutphen 4 dec 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 27 jun 1973
Vice-President rechtbank Zutphen 3 okt 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
NU
Zutphen Vice-President KB 01 dec 19296
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter van het Juridisch Genootschap in het Arrondissement Zutphen
Bestuurder van het Prins de Jonge van Ellemeet-Briels
Regent en Plaatsvervangend-Voorzitter van de Loo- de Ruyterstichting
Voorzitter van de Klachtencommissie verbonden aan het ziekenhuis Het Nieuwe Spittaal te Zutphen
Voorzitter van de Gorsselse Kunstkring
Ontslag ; pensioen


SCHOLTEN - HINLOOPEN J.A.W. , geboren mei 1958 ; Mw.
NLRM 90 92 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 15 nov 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 nov 1991
Rechter rechtbank Den Haag 23 nov 1992
Raadsheer Hof Den Haag 1 jan 1999
Staatscourant Nr.135 juli 2000: Voorgedragen voor benoeming per 1 jan 2001 tot Staatsraad in
buitengewone dienst voor twee jaar
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 20-11-2000
Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 26-05-2000
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag College van Beroep Bedrijfsleven Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [november 2000]
Lid Commissie van Beroep van het CDA
TEVENS [juni 2003]
Lid commissie van beroep CDA


SCHOLTEN H.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 12 dec 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 3 jan 1966


SCHOLTEN Y.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 22 mei 1969


SCHOLTEN A.H.A. , geboren nov 1949
NLRM 99/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter rechtbank Utrecht 17 sep 1987
Raadsheer Hof Amsterdam 1 jan 1996
NU
Amsterdam Hof Raadsheer
Utrecht rechter
TEVENS
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Plaatsvervangend afgevaardigde in de ledenraad van de NVvR, sectie raadsheren. Van 1997
2. Plaatsvervangend Lid jurist van het Centraal tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Van 1998


SCHOLTEN R.
Notaris te Hoogeveen , arrondissement Assen
Kantoor Scholten & Wilmink ; Hoogeveen


SCHOLTENS C.G.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1970
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240367 , fax 010-2240011
gijs.scholtens@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOLTENS H.K.
Advocaat bij Tuin, Scholtens & De Hek ; beëdiging 1988
Postbus 413 , 8300 AK Emmeloord
Tel 0527-618333 , fax 0527-618647
hk.scholtens@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Scholtens advocaten
h.scholtens@scholtensadvocaten.nl
www.scholtensadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOLTENS N. , geboren 08-12-1930
Directeur Netherlands Export Consultants B.V.
Netherlands Export Consultants B.V. , Lange Voorhout 86
2514 EJ Den Haag 070-3655584 , fax: , 070-3107161
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SCHOLTENS H. ; Dr.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 4 mrt 1958


SCHOLTENS M.A.J.M.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Houthoff ; Amsterdam, Rotterdam


SCHOLTENS H.
Secretaris gemeente Goedreede [info SAL 2000]


SCHOLTES P. ; Mw.
Advocaat bij Van Dijk Van Schijndel Menheere ; beëdiging 1999
Duinweg 9 , 2585 JT Den Haag
Tel 070-3546424 , fax 070-3549804
[vademecum advocatuur 2001]
pscholtes@dsmadvocaten.nl
www.dsmadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOLTES P.M. , geboren jul 1954
NLRM 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 15 sep 1995
NU
Sittard kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht ; kantoor Muurmans advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 2934 , 6201 NA Maastricht
Tel 043-3438080 , fax 043-3435566
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Thuis & Partners advocaten
Postbus 608 , 6400 AP Heerlen
Tel 045-5719005 , fax 045-5718172
pscholtes@thuispartners.nl
www.thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOLTMEIJER A.A.
Advocaat bij Zillinger Molenaar & Verdonk
Postbus 542 ; beëdiging 2002
8440 AM Heerenveen
Tel 0513-623666 , fax 0513-625546
scholtmeijer@zmv-advocaten.nl
www.zmv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOLTUS T.
Advocaat bij Bazarstraat advocatenkantoor ; beëdiging 1978
Bazarstraat 33-35 , 2518 AH Den Haag
Tel 070-3457300 , fax 070-3602179
[vademecum advocatuur 2001]
scholtus@advobaza.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOLTZ O.R.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam


SCHOLTZ C.M. , Claudia ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1997
Postbus 7301 , 1007JH Amsterdam
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
Claudia.scholtzgcliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]


SCHOLTZ H.
Secretaris ICC Nederland
TEVENS
Lid Dagelijks Bestuur "Nederlands Arbitrage Instituut" [november 1999]


SCHÖLVINCK L.C.A.M.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


SCHÖLVINCK R.P.L.M.
Notaris te Haarlem , arrondissement Haarlem
Postbus 180 , 2000 AD Haarlem


SCHONEBAUM - WILLEMS E.J. ; Mw.
Rechten 1956
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


SCHONEBEEK B.G.
Advocaat bij Oldenhof & Schonebeek ; beëdiging 1989
Turfsingel 5 , 9712 KG Groningen
Tel 050-3119090 , fax 050-3119091
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHONENBERG R.H.
Notaris te Den Bosch , arrondissement den Bosch
Kantoor Banning De Ruijter & Wiegman ; 3 Den Bosch


SCHONEVELD J.
Advocaat bij Schoneveld advocatenkantoor ; beëdiging 1992
Postbus 139 , 2230 AC Rijnsburg
jschoneveld@wwx.nl
Tel 071-4080181 , fax 071-4080182
j.schoneveld@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bos & Van der Burg advocaten
Röntgenlaan 31 , 2719 DX Zoetermeer
Tel 079-3203366 , fax 079-3418248
jschoneveld@bosvanderburg.nl
www.bosvanderburg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHONEWILLE W.M.
Advocaat bij De Clercq Van Win & Wols ; beëdiging 1996
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Advocaat bij Barents & Krans advocaten
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
schonewille@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen
Tel 070-3760650 , fax 070-3563337
schonewille@barentskrans.nl
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHONFELD J.K.D. , geboren apr 1909
NLRM 71
Advocaat en procureur Assen 1 apr 1937
Waarnemend griffier rechtbank Assen 18 mrt 1937
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 16 okt 1941
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 12 apr 1946
Rechter rechtbank Leeuwarden 3 feb 1948


SCHÖNFELD M.R J.
Advocaat bij Ritten Schönfeld Tiesing ; beëdiging 1992
Postbus 1019 , 4801 BA Breda
Tel 076-5220511 , fax 076-5220955
rst@rst.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schönfeld Strafrechtadvocaat
Chassésingel 3 , 4811 HA Breda
Tel 076-5607048 , fax 076-5607041
advocaat@schonfeld.info
[vademecum advocatuur 2004]


SCHÖNFELD E.J.A.
Advocaat bij Brink 41 , 9401 HV Assen ; beëdiging 1989
Tel 0592-330308 , fax 0592-330320
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHONG I.M. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172649 , fax 010-2172705
ischong@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHONG R.A.J.
Notaris te Brielle , arrondissement Rotterdam
Postbus 12 , 3230 AA Brielle


SCHONHAGE S.G.B.M. ; Mw.
Advocaat bij Claassen Ruis Kornet & Geerdes ; beëdiging 2001
Postbus 10316 , 1301 AH Almere
Tel 036-5345620 , fax 036-5347048
s.schonhage@crkg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHÖNHAGEN C.M. ; Mw.
Advocaat bij Schönhagen en Ossentjuk ; beëdiging 1989
Lange Gracht 14-18 , 2312 NT Leiden
Advocaat bij Van Hartingsveldt Schönhagen & Versteegh advocaten
Rijnsburgerweg 35 , 2334 BE Leiden
Tel 071-5176464 , fax 071-5155124
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Hartingsveldt Schönhagen & Ossentjuk advocaten Bemiddelaars
info@vhsv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHONIS H.M.N. , geboren jun 1943 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 12 feb 1986
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612301 , fax. 024 3616145
Part-time Hoogleraar belastingrecht
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1989
Partner Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 920-6267949
dick.m.n.schonis@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.bakemet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Rotary
Opgave bijbanen Hof opnemen
Lid van de Adviescommissie wetgeving van de NOvA ; belastingrecht
Lid van de Raad van Beroep van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (opgave januari 1999
door de Ned. Fed. van Belastingadviseurs)
TEVENS [nov 2000]
Lid Raad van Commissarissen Wereldhave sinds 1997
Lid Raad van Commissarissen Wereldhave nv sinds 1997, herbenoemd in 2000 ; jaarverslag Wereldhave 1999 en 2000
Partner Caron & Stevens/Baker McKenzie(maatschap van advocaten, belastingadviseurs en notarissen) Amsterdam
Deeltijd-hoogleraar Belastingrecht ; Katholieke Universiteit Nijmegen
Diverse commissariaten waaronder Delta Lloyd nv
TEVENS [sep 2000]
Commissaris Juchten Beheer B.V
Commissaris Beheermaatschappij Waalwijk B.V
Commissaris Delta Lloyd Bank N.V
Commissaris Exact Holding N.V
Commissaris Koninklijke Grolsch N.V
Commissaris LCI Technology Group N.V
Commissaris Pepping Verenigde Bedrijven B.V
Commissaris Wereldhave N.V
Prof. H.M.N. Schonis was voorheen Lid van de raad van commissarissen van Boresca Holding B.V., Intronics Barneveld B.V., Uniekaas Zuid-Oost B.V., Valebra B.V. en Koninklijke Verhulst Luchtbehandeling B.V
TEVENS
Van der Heijden Instituut, Studiecentrum voor Rechtspersonen- en Vennootschapsrecht
Directie / Management [2001]
INFO
Privé adres: Burg. Moonenlaan 13 , 5141 EJ Waalwijk , Tel. 0416 337890 , 024 3612314 of 3616209


SCHONKEREN F.J.M.
Advocaat bij Kerkstraat 6 , 5056 AC Berkel-Enschot ; beëdiging 1994
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. F.J.M. Schonkeren ; beëdiging 1994
Gasthuisring 1-22 , 5041 DP Tilburg
Tel 013-5335472 , fax 013-5335508
[vademecum advocatuur 2001]
fjm.schonkeren@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHONNEN A.J.
Advocaat bij Achmea ; beëdiging 2002
Postbus 9150 , 7300 HZ Apeldoorn
Tel 055-5792979 , fax 055-5795756
bert.schoonen@achmea.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOO W.
Advocaat bij De Casseres & Van Oorschot ; beëdiging 1995
Postbus 1720 , 8901 CA Leeuwarden
Advocaat bij Schoo ; beëdiging 1995
Postbus 98 , 9560 AB Ter Apel
Tel 0599-587224 , fax 0599-584131
info@schoo- advocaten-nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. F.H. Kappelhof
Postbus 134 , 9930 AC Delfzijl
Tel 0596-619989 , fax 0596-630908
kappelhofadv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOOF Zie BERG - SCHOOF A. van den , geboren mrt 1943 ; Mw.


SCHOOL G.H. ; Mw.
Advocaat bij Hoe1C & Van der Hoek ; beëdiging 1993
Vondelstraat 54
1054 GE Amsterdam
Tel 020-5890454 , fax 020-6850231
tschood@hoekenvanderhoek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOOLDERMAN M.C. ; Mw.
Advocaat bij De Gier & Stam advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 815 , 3500 AV Utrecht
Tel 030-2303010 , fax 030-2303011
info@degier-stam.nl
www.degier-stam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOOLMEESTERS W.A.M.J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 7 jun 1968
NU
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Roermond ; kantoor Winters advocaten ; beëdiging 1961
OF kantoor Hameleers.Meeuwissen. van den Boomen
Kapellerlaan 40 , 6041 JD Roermond
Advocaat bij Hameleers Meuwissen v/d Boomen
Postbus 659 , 6040 AR Roermond
Tel 0475-315353 , fax 0475-319524
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Commissaris BV.Sittard
Lid Raad van Bestuur Stichting Beheersfonds Sondermeyer
Stichting Odilienburg
Betaald adviseur Verouert Elektrotechniek BV.Roermond
apr 1998


SCHOOLS J.A.H.
Advocaat bij Stg. Rechtsbijstand Asiel ; beëdiging 2003
Postbus 541 , 6802 EK Arnhem
Tel 026-3531860 , fax 026-3531865
j.schoofs@stg.rechtsbijstand.net
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOON G.M.
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 2000
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
g.schoorl@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOON M.M.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2000
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wijn & Stoel ; beëdiging 2000
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht
Tel 030-2320800 , fax 030-2341644
schoon@wijnenstael.nl
www.wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOONAARD J. , geboren okt 1928
NLRM 71 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Werkzaam in diverse overheidsfuncties 1961
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Den Haag 14 jul 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 14 nov 1969
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Groningen 16 jul 1971
Substituut-officier van Justitie arrondissement Groningen 8 okt 1973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Groningen 23 jun 1975
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Groningen 1 nov 1980
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 20 okt 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 14 nov 1988
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter van een middelgrote Stichting voor verstandelijk gehandicapten
Secretaris van een fonds dat projecten in de sfeer van sociaal-cultureel werk steunt


SCHOONBEEK A.B. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2001
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785461 , fax 020-5785844
annemarije.schoonbeek@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOONBROOD R.M.J.
Advocaat bij Daniëls advocaten ; beëdiging 2000
Rijksweg Zuid 136 , 6134 AE Sittard
Tel 046-4513699 , fax 046-4521303
daniels.advokaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.danielsadvokaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOONBROOD J.W.J.
Advocaat bij Kruisstraat 80 , 6411 BW Heerlen ; beëdiging 2000
Tel 045-5711341 , fax 045-5740367
[vademecum advocatuur 2001]
mrjwjschoonbrood@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOONBROOD - WESSELS A.R. , geboren november 1962 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21 maart 2000
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1993
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl
Niet in [vademecum advocatuur 2001]


SCHOONBROOD J.D.M.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Brauw Blackstone Westbroek, de ; Den Haag, Amsterdam, Eindhoven,Rotterdam


SCHOONBROODT I.G.J.M.
Notaris te Meerssen, arrondissement Maastricht ; (wrn.kantoor)
Postbus 130 , 6230 AC Meerssen


SCHOONDERBEEK G.A.
Advocaat bij Smink Witkamp & Schoonderbeek ; beëdiging 1989
Advocaat bij Ariëns - Witkamp - Schoonderbeek advocaten
Postbus 492 , 3800 AL Amersfoort
Tel 033-4637727 , fax 033-4615140
ariensadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.ariensadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOONDERBEEK C.D.R. , Kees ; Dhr.
Advocaat bij Schoonderbeek & Emmen ; beëdiging 1983
Advocaat bij Schoonderbeek Emmen & Vetkamp
Postbus 3136 , 3760 DC Soest
Tel 035-6015907 , fax 035-6017419
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Baarn


SCHOONDERBEEK C.J.R.A ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 1980
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121688 , fax 030-2121190
c.schoonderbeek@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOONDERBEEK J.R.A. , geboren sep 1957 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 21 sep 1992
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Derks , Star Busmann, Hanotiau ; beëdiging 1980
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
c.schoonderbeek@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHOONDERWOERD Zie HAMMERSTEIN - SCHOONDERWOERD W.C.E. , geboren aug 1943


SCHOONEN F.P.J. , geboren juni 1969
NLRM 98 99/00
Raio rechtbank Middelburg 1 okt 1998


SCHOONES P.J.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1994
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam


SCHOONES - AARTS I.G. ; Mw.
Advocaat bij Aarts-Mulder advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 31 , 6400 AA Heerlen
Tel 045-5716246 , fax 045-5718395
aarts-mulder-advocaten@talkline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
aarts-mulder-advocaten@tiscali.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOONHOVEN F.H.J. van
Advocaat bij Van Schoonhoven In't Veld ; beëdiging 1985
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-6796969 , fax 020-6764339
f.van.schoonhoven@vsiv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lexence N.V.
Tel 020-5736736 , fax 020-5736737
f.van.schoonhoven@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOONHOVEN I.L. van ; Mw.
Advocaat bij Sap . De Witte . Roth ; beëdiging 2002
Postbus 765 , 3800 AT Amersfoort
Tel 033.4613048 , fax 033-4617240
i.vanschoonhoven@letselschade-advocaten.nl
www.letselschade-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOONHOVEN M.J.M. ; Dr.
Advocaat bij Capra ; beëdiging 2003
Postbus 11078 , 5200 EB Den Bosch
Tel 473-6131345 , fax 073-6148216
m.schoonhoven@capra.nl
www.capra.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOONHOVEN H.G. , geboren mrt 1922
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Werkzaam Ministerie van Economische Zaken okt 1946
Advocaat en Procureur Den Haag jan 1957
Griffier kantongerecht Amersfoort 21 mei 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 5 mrt 1965
Griffier kantongerecht Harderwijk 2 jun 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 23 sep 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 8 nov 1966
Rechter rechtbank Alkmaar 18 jan 1969
Kantonrechter Zaandam 30 mrt 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 18 mei 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 26 nov 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 22 dec 1977
Kantonrechter Amsterdam 17 mrt 1979
Substituut-Officier van Justitie arrondissement Amsterdam 23 mrt 1984


SCHOONMAN Zie SCHABERG - SCHOONMAN A.E. , geboren nov 1948 ; Mw.


SCHOOR M. van der
Advocaat bij Van Leeuwen Van der Eerden ; beëdiging 1992
Advocaat bij Van Leeuwen Van der Eerden advocaten
Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
Tel 073-6271813 , fax 073-6271844
Leeuwen.eerden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
schoor@vlvde.nl
www.vanleeuwenvandereerden.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOOR M.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1995
Postbus 2121 , 7500 CC Enschede
Advocaat bij Bogaerts en Groenen advocaten ; beëdiging 1995 en 2001
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
Tel 0411-675533 , fax 0411-684895
schoor@bogaertsengroenen.nl
www.bogaertsengroenen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOOR C.W.J. , geboren sep 1948
NLRM 87 88/89 93 94 95 96 97 98 99/00
Chef-jurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 jan 1993
Rechter rechtbank Rotterdam 29 sep 1993
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter
TEVENS
Voorzitter D66, afdeling Woerden te Woerden
Vice-Voorzitter Ouderraad Basisschool te Woerden
Lid Gebruikersraad SSR/Justex te Utrecht
Lid werkgroep ruimtelijke ordening D66, regio Utrecht te Utrecht


SCHOOR C.A. , Carl Adriaan , geboren 8 mei 1917
Oud-advocaat
INFO
Overleden 9 april 2003 [Telegraaf 12 april 2003]


SCHOORDIJK B.J.
Advocaat bij Akzo Nobel N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 9300
6800 SB Arnhem
Tel 026-3663399 , fax 026-3663240
Ben.Schoordijk@akzonobel.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOORDIJK M.C.J. ; Mw.
Advocaat bij Höcker Rueb & Doeleman advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
schoordijk@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOORDIJK H.F.C. ; Prof.
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Bijzonder hoogleraar vanwege de Bregstein-stichting
Katholieke Universiteit Brabant
Oud-hoogleraar
NB
Niet meer vermeld in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU


SCHOOREL - EGGINK J.G. ; Mw.
Advocaat bij Schoorel & Punt ; beëdiging 1985
Postbus 14197 , 35085G Utrecht
HOOFDFUNCTIE
Wethouder VVD gemeente De Bilt [info SAL 2000]
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk:
Bouw
Utrecht


SCHOOREL L.M.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20 dec 1962


SCHOORL G.H. ; Mw.
Advocaat bij Boven IJ Advokaten ; beëdiging 1993
Meidoornplein 57 , 1031 GC Amsterdam
Advocaat bij Hoek & Van Der Hoek
Vondelstraat 54 , 1054 GE Amsterdam
Tel 020-6833311 , fax 020-6850231
[vademecum advocatuur 2001]


SCHOORL C.J.
Advocaat bij Veraart De Granada & Partners ; beëdiging 1986
Postbus 212 , 1800 AE Alkmaar
Advocaat bij Leijen Nandoe Kuter Schoor
Varnebroek 17 , 1815 HA Alkmaar
Tel 072-5154717 , fax 072-5111022
[vademecum advocatuur 2001]


SCHOORL A.W.F.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1999
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
Tel 020-3016301 , fax 020-3016333
a.schoorl@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOORL C.S. ; Mw.
Advocaat bij Staehle advocaten ; beëdiging 1994
Prinsengracht 687 , 1017 JV Amsterdam


SCHOORL J. , geboren mrt 1922
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Adjunct-secretaris Hoofdafdeling Sociale Zaken Stichting van de Landbouw 1 dec 1949
Directiesecretaris Bedrijfsvereniging Agrarisch Bedrijf 1 mei 1954
Agrarische Sociale Fondsen, II.directeur 1 jan 1964
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 29 sep 1971
Lid Centrale Raad van Beroep 19 aug 1972
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep 28 jan 1982
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 1988


SCHOORL KOOL A.L.C. ; Mw.
Rechten 1939
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


SCHOORL - De BONDT K. ; Mw.
Rechten 1990
Jurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


SCHOORLEMMER W.
Advocaat bij De Mul / Zegger ; beëdiging 1991
Postbus 1008 , 6501 BA Nijmegen
Tel 024-3225370 , fax 024-1240678
schoorlemmer@dmz.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHOOTEN M.R. van
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1989
Postbus 2720 , 1OOO CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
Advocaat bij Van Schoonhoven In 't Veld
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-6796969 , fax 020-6764339
m.van.schooten@vsiv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lexence N.V.
Tel 020-5736810 , fax 020-5736887
m.vaaschooten@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOOTEN P.C.H. van
Advocaat bij Geene c.s. advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 622 , 9400 AP Assen
Tel 0592-345188 , fax 0592-372431
info@geene.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bierens & Van Boven advocaten en procureurs
Torenlaan 5 , 9401 HN Assen
Tel 0592-311001 , fax 0592-317625
advocaten@bierens-vanboven.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOOTS H.G. , geboren jan 1958 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 sep 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 sep 1993
Rechter rechtbank Amsterdam 7 nov 1994
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


SCHOOTS M.M. ; Mw.
Rechten 1991
Advocaat & PROC , Jongeneel CS
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
mirjam.schoots@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Boorder Schoots ; beëdiging 1991 en 1997
Turfpoortstraat 66 , 1411 EH Naarden
Tel 035-6235978 , fax 035-6951571
mschoots@dbs-advocaten.nl
www.dbs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


SCHOOTSTRA Zie VELLINGA - SCHOOTSTRA F. , geboren okt 1953 ; Mw.


SCHOOTSTRA - REMMELINK H.M. ; Mw.
Advocaat bij Oudegracht 57 , 3511 AD Utrecht ; beëdiging 1980


SCHOOTSTRA H. , geboren mei 1920
NLRM 71 80 87
Advocaat en procureur Leeuwarden 8 sep 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 3 dec 1963
Raadsheer Hof Arnhem 19 jul 1975
Vice-president Hof Arnhem 31 mrt 1982


SCHOP F.J.
Advocaat bij Okkerse & Schop ; beëdiging 1978
Postbus 10058 , 1301 AB Almere
Tel 036-5346220 , fax 036-5345984
f.schop@okkerse-schop.nl
www.okkerse-schop.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHÖPPING J.M.A.L. ; Drs.
Universiteit Maastricht
Minderbroedersweg 4 - 6 , 6211 LH Maastricht
tel 043 3882222 , fax 043 3884898
Universiteitsraad
Lid Ondersteunend personeel


SCHOR N. , geboren sep 1956
NLRM 91 92
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 1 okt 1989
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Amsterdam 21 nov 1990


SCHORER K.F.H. ; Jhr.
Burgemeester CDA gemeente Renswoude [info SAL 2000]


SCHORER J.C. , geboren 5 mei 1967 ; Jhr.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 5 mei 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 2 feb 1974


SCHORTINGHUIS R.W.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1998
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
reinder.schortinghuis@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHORTINGHUIS S.W. , geboren nov 1948
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 16 jun 1992


SCHOT N.M. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Van Mierlo ; beëdiging 1999
Postbus 141 , 5240 AC Rosmalen
Tel 073-5219055 , fax 073-5216912
info@advmierlo.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHOT C.H. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOT J.
Notaris te Tholen, arrondissement Middelburg
Postbus 6 , 4690 AA Tholen


SCHOTANUS E.W.F.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1997
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
info@nysingh.nl
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 210 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-583758 , fax 0575-583737
e.w.f.schotanus@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-5075129 , fax 010-5075104
edwin.schotanus@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOTANUS A STERINGA IDZERDA J.B. , geboren aug 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 jun 1985
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Overleden


SCHOTHORST F.E. ; Mw.
Advocaat bij KBS advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2122800 , fax 030-2520244
kbs@kbs.netlaw.nl
www.kbsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOTMAN A.H. , geboren feb 1957
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtssecretaris rechtbank Haarlem
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 jan 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 24 mrt 1992
Rechter rechtbank Haarlem 24 aug 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Vice-President rechtbank Haarlem 28 december 1998
NU
Haarlem rechter
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger


SCHOTMAN G.H. , geboren mrt 1969 ; Mw. Drs.
NLRM 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1998


SCHOTMAN A.J.P. , geboren sep 1956
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 sep 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mrt 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 2 mei 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1993
Officier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Amsterdam 15 juni 1998
NU
Amsterdam parket


SCHOTMAN Zie HEER - SCHOTMAN G.H. de ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch van 03-07-2002
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank 's-Hertogenbosch van 01-06-2002
NU Den Bosch Rechtbank Raio
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


SCHOTS A. ; Mw.
Advocaat bij De Hoogd Greveling ; beëdiging 1996
Postbus 589 , 1440 AN Purmerend


SCHOTTE A.M.
Advocaat bij Beker c.s. ; beëdiging 1989
Postbus 23511 , 3001 KM Rotterdam
Advocaat bij Schotte ; beëdiging 1989
Sperwerkamp 33 , 3972 WB Driebergen-Rijsenburg
Tel 0343-510115 , fax 0343-510157
schotte@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOTTE C.E. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 7113 , 1007 IC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOTTEN A. ; Mw.
Advocaat bij Van Gessel & Blaauw advocaten ; beëdiging 1998
Amstelveld 7 , 1017 f D Amsterdam
Tel 020-6276684 , fax 020-6206489
annemarie.schotten@gesselblaauw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.gesselblaauw nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOUFS W.E. ; Mw.
Advocaat bij Muurmans advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 2934 , 6201 NA Maastricht
Tel 043-3438080 , fax 043-3435566
wschoufs@muurmansadvocaten.nl
www.muurmansadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOUT J.G.A. , geboren jun 1963
NLRM 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 mei 1996


SCHOUTE R.P. , geboren apr 1954
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoofd Personeelszaken bij PTT Telecom B.V.
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mei 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mei 1994
NU
Utrecht parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen bij parket Utrecht jan 99


SCHOUTE F.J. , geboren mei 1948
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 26 jan 1990
NU
Hilversum kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Schoute & Dik ; beëdiging 1978
Postbus 83032 , 1080 AA Amsterdam
schoute.dik.adv@tip.nl
Tel 020-6647046 , fax 020-6798662
schoute@schoute-dik.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schoutedik.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Rotary


SCHOUTEN - HOEK Zie HOEK , I.B.J.A. I.B.J.A. ; Mw.


SCHOUTEN Zie ZWITSER - SCHOUTEN J.H.C. , geboren jul 1947 ; Mw.


SCHOUTEN Zie MONDT - SCHOUTEN M.A.A. ; Mw.


SCHOUTEN - DIJKSTRA Zie Na 1996 DIJKSTRA C.N. , geboren sep 1953 ; Mw.


SCHOUTEN C.D. ; Ir.
Advocaat bij Postbus 190 , 5240 AD Rosmalen ; beëdiging 1987


SCHOUTEN E. ; Mw.
Advocaat bij De Voort Hermes De Bont advocaten & Mediators ; beëdiging 2003
Postbus 414 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-4668888 , fax 013-4668866
e.schouten@devoort.nl
www.devoort.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOUTEN S.I.P.
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 2001
Herengracht 425-429
1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
schouten@wieringa.nl
www.wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOUTEN M.J.A. ; Mw.
Advocaat bij Van der Schaar advocaten ; beëdiging 1984
Herengracht 566 , 1017 CH Amsterdam
Advocaat bij Schouten & Ter Horst
Postbus 3619 , 1001 AK Amsterdam
Tel 020-5239191 , fax 020-5239199
[vademecum advocatuur 2001]


SCHOUTEN M.A.P. ; Mw.
Advocaat bij Oosterbaan & Van Eeghen ; beëdiging 1986
Koningslaan 35 , 1075 AB Amsterdam
Tel 020-6716756 , fax 020-6718669
oostlaw@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
marie-anne.schouten@itlawyers.nl
www.itlawyers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOUTEN C.M. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Schouten ; beëdiging 1996
Lange Voorhout 43 , 2514 EC Den Haag
Advocaat bij Hattinga Verschure Koning & Pit
Nassau Dillenburgstraat 42 , 2596 AE Den Haag
Tel 070-3245536 , fax 070-3281195
[vademecum advocatuur 2001]
schouten@hattinga-cs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOUTEN T.C. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Spaarndammerbuurt ; beëdiging 2003
Le Mairekade 55 , 1013 CB Amsterdam
Tel 020-6868687 , fax 020-6846315
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOUTEN C.E.
Advocaat bij Stadhouders advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 14028 , 3508 SB Utrecht
Advocaat bij Kennedy Van der Laan
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5500050 , fax 020-5506750
casper.schouten@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506656 , fax 020-5506756
casper.schouten@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOUTEN J.F.G.
Advocaat bij Schouten c.s. ; beëdiging 1974
Postbus 28 , 3700 AA Zeist
Advocaat bij Schouten advocaten
Slotlaan 72 The Millennium House , 3701 GP Zeist
Tel 030-0925014 , fax 030-6925172
jfgschouten@schouten-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOUTEN J.G.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1997
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
HTR@bit.nl


SCHOUTEN H.G.C.
Advocaat bij Middendorf advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1666 , 2130 AD Hoofddorp
Tel 020-6531092 , fax 020-6531067
h.schouten@middendorf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Köster advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 5287 , 2000 CG Haarlem
Tel 023-5125025 , fax 023-5125026
schouten@kadv.nl
www.kadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Fenedex
Secretaris van de fiscale werkgroep van FENEDEX - Federatie voor de Nederlandse Export


SCHOUTEN J.E.L.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1998
Postbus 15744 , 1001 INE Amsterdam
Tel 020-5500044 , fax 020-5500744
jeroen.schouten@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHOUTEN M.A. ; Mw.
Advocaat bij Burgers & Ran ; beëdiging 2002
Postbus 13078 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2318534 , fax 030-2321646
www.burgers-ran.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOUTEN H.P.
Advocaat bij Meijroos en Schouten ; beëdiging 1989
Postbus 85447 , 2508 CC Den Haag
Tel 070-3609830 , fax 070-36146884
[vademecum advocatuur 2001]
adv@meijroos.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOUTEN C. ; Mw.
Advocaat bij Schouten & Schouten ; beëdiging 1997
Postbus 308 , 5900 AH Venlo
Tel 077-3512420 , fax 077-3512420
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Venlo
Postbus 1215 , 5900 BE Venlo
Tel 077-3209191 , fax 077-3518438
c.schouten@zon.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOUTEN H. ; Mw.
Advocaat bij Claassen Ruis Kornet & Leerdes ; beëdiging 2000
Postbus 10316 , 1301 AH Almere
Tel 036-5345620 , fax 036-5347048
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Brug cs advocaten
Postbus 85050 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2511224 , fax 030-2541786
schouten@brugadvo.nl
www.brugadvo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOUTEN J.L. van
Advocaat bij Smits Advokaten ; beëdiging 1992
Postbus 15235 , 1001 ME Amsterdam
Tel 020-6269111 , fax 020-6276781
[vademecum advocatuur 2001]
Keizersgacht 745-747 , 1017 DZ Amsterdam
algemeen@smitsadvocatenadam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOUTEN H.
Advocaat bij Schouten & Schouten ; beëdiging 1965
Postbus 308 , 5900 AH Venlo
Tel 077-3512420 , fax 077-3512420
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer vermeld vanaf vademecum advocatuur 2002


SCHOUTEN R.S. , Rutger , geboren 08-01-1973
Advocaat bij Schouten advocaten ; beëdiging 1999
Slotlaan 72 The Millennium House , 3701 GP Zeist
Tel 030-6925014 , fax 030-6925172
rsschouten@schouten-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Sociëteit "de Vereeniging" te Utrecht , opgericht 1 november 1869.


SCHOUTEN R.A. J. , geboren 08-08-1939
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SCHOUTEN G.
Kantoor Kienhuis Hoving ; Oldenzaal


SCHOUTEN J.P.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 23 aug 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 13 januari 2000
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 13 januari 2000
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 13 januari 2000
NU
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda ; kantoor Van Wijmen & Koedam ; beëdiging 1962
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
TEVENS
Lid van de Rotary
Geen opgave van bijbanen gevonden register kantongerecht Breda
aug 1997


SCHOUTEN E. van. , geboren dec 1956 ; Mw. Drs.
NLRM 87 88/89 90
Raio rechtbank Dordrecht 1 okt 1984


SCHOUTEN H. , geboren 17 juni 1911 te Naarden
Oud-advocaat
Majoor b.d. Regiment Limburgse Jagers
INFO
Overleden 26 februari 2003 te Venlo [Telegraag 1 maart 2003]


SCHOUTEN H.A.M. ; Mw.
Rechten 1985
Advocaat bij Lelystad Advokatenkollektief ; beëdiging 1986
Postbus 321 , 8200 AH Lelystad
Advocaat bij Kaaij advocaten
Fransestraat 12 , 6524 JA Nijmegen
Tel 024-3245937 , fax 024-3245938
[vademecum advocatuur 2001]
kaaijadvocaten@planet.nl
www.kaaijadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


SCHOUTEN S.M.M. ; Mw. Drs.
Rechten 1988 , Bestuurskunde 1992
Onderzoeksmedewerker Universiteit van Utrecht
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


SCHOUTEN J. , Jan
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1948-1949
INFO
Overleden [Telegraaf 27 maart 2002]


SCHOUTENS B.C.M.
Rechtskundig bureau Schoutens
't Wit Hekke 10 , 4681 BV Nieuw-Vossemeer
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


SCHOUW H. van der
Advocaat bij Brussaard advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 1048 , 3260 AA Oud-Beijerland
Tel 0186-610844 , fax 0186-610493
info@brussaard-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOUWENAAR J.F.
Advocaat bij Rozendaalselaan 6 , 6881 LC Velp ; beëdiging 1975
jfs.adv@bart.nl
Tel 026-3635558 , fax 026-3614695
jfs.adv@bart.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOUWENAAR J.M. , geboren mei 1947
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Burgemeester van Castricum
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 nov 1992
NU
Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Burgemeester van Castricum
Burgemeester VVD gemeente Maarssen [info SAL 2000]
TEVENS
5x Welke


SCHOUWENBURG C.Th. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1990
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam


SCHOUWENBURG - LAAN P.A.M. van ; Mw.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 1995
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
pauline.vanschouwenburg@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOUWENBURG B.T. van (of B.Th.)
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
schouwenburg@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 1997
bas.vanschouwenburg@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOUWENBURG M.G.L. van , geboren 1913 ; Mw.
NLRM 71
Werkzaam bankinstelling 1937
Waarnemend griffier Raad van Beroep (s.v) Amsterdam 1937
Werkzaam Sociale Verzekeringsbank apr 1939
Voorzitter Raad van Arbeid Alkmaar 1948
Voorzitter Raad van Beroep Zwolle 20 dec 1956
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 20 nov 1963


SCHOUWINK I.F. ; Mw.
Advocaat bij Raad van Toezicht Breda ; beëdiging 1990
Postbus 132 , 4840 AC Prinsenbeek
Tel 076-5484607 , fax 076-5484608
ifschouwink@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOUWINK I.F. ; Mw.
Advocaat bij Fillet advocaten ; beëdiging 1990
Saal van Zwanenbergweg 1 , 5026 RM Tilburg
i.f.schouwink@fillet.nl
Advocaat bij Raad van Toezicht Breda
Postbus 2530 , 4800 CM Breda
Tel 076-5205415 , fax 076-5205410
ifschouwink@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SAARLOOS L.J. , geboren apr 1959 ; Drs.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 16 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 11 dec 1996
Rechter rechtbank Rotterdam 2 apr 1998
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger ; ontslag 01 jan 1997
Rotterdam rechter rechtbank
HOOFDFUNCTIE
Partner in de maatschap gerechtsdeurwaarderskantoor Zaanstad ; daaruit teruggetrokken 1 april 1998.
Sinds 7 september 1999: Voorzitter van de geschillencommissie installerende bedrijven van de Stichting
Geschillencommissies in Den Haag.
Geeft sinds 1996 12 avonden per jaar les in beslag-en executierecht aan toekomstige gerechtsdeurwaarders ; deze opleiding wordt verzorgd door de Universiteit van Utrecht.


SCHOUWINK - WIARDI BECKMAN J.H. ; Mw.
Rechten 1957 , Frans
Lerares , Gepensioneerd
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zutphen


SCHOUWMAN D.G.
Advocaat bij Balster & Schouwman ; beëdiging 1987
Postbus 505 , 3900 AM Veenendaal
Balster.Schouwman@Company.Diva.nl
Advocaat bij Blom advocaten
Postbus 237 , 3900 AE Veenendaal
Tel 0318-559300 , fax 0318-559301
info@blomadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
dschouwman@blomadvocaten.nl
www.blomadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHOVERS W.F.
Advocaat bij Schovers advocatenkantoor ; beëdiging 1988
Postbus 25 , 4840 AA Prinsenbeek
Tel 076-5424250 , fax 076-5414131
[vademecum advocatuur 2001]
info@schovers.nl
www.schovers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHÖYER N.M.A. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
nienke.schoyer@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]


SCHÖYER V.L.J.
Advocaat bij Zwartbol advocaten ; beëdiging 2003
Postbus l06 , 2950 AC Alblasserdam
Tel 078-6992520 , fax 078-6992524
v.schoyer@advzwartbol.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRAA F.P.J. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Van Erp ; beëdiging 1994
Postbus 81 , 5340 AB Oss
Tel 0412-650500 , fax 0412-638555
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Erp advocaten
Postbus 81 , 5340 AB Oss
Tel 0412-650500 , fax 0412-638555
fpjschraa@vanerpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRAAF E.P. van der ; Mw.
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1997
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595553 , fax 030-2595503
eschraaf@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHRAAF E.P. van der ; Mw.
Advocaat bij De Boorder Schoots ; beëdiging 1997
Turfpoortstraat 66 , 1411 EH Naarden
Tel 035-6235978 , fax 035-6951571
evdschraaf@dbs-advocaten.nl
www.dbs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRADER J. ; Mw.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626528 , fax 040-2626581
udith.schrodec@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRADER K.G.I.M. ; Mw.
Advocaat bij Tuin & Wanrink advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 282
8250 AG Dronten
Tel 0321-315416 , fax 0321-380641
info.dronten@twadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRADER - VERSEVELD Y.G.I. ; Mw.
Advocaat bij Heijltjes advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1392 , 6501 BJ Nijmegen
Tel 024-3222255 , fax 024-3227751
info@heijltjes.nl
www.heijltjes.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRADERS S. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
schraders@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]


SCHRAGE E.J.H. ; (1998) Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 2 okt 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 14 nov 1983
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Hoogleraar-directeur van het Paul Scholten Instituut
Hoogleraar Beginselen van het privaatrecht
INFO
Tot 1998 hoogleraar aan de VU, Afdeling Rechtsgeschiedenis ; Romeins Recht
TEVENS
Directeur van het Paul Scholten Instituut van de UvA
Ministerie OCW, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Bestuur, Voorzitter
Lid van een aantal commissies binnen NWO ?
Af en toe Arbiter of bindend adviseur


SCHRALERS S. ; Mw.
Advocaat bij Greenbeg Traurig LLP ; beëdiging 2000
Postbus 75306 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3017300 , fax 020-3017350
schraders@eu.gtlaw.com
www.gtlaw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRAM M.J.L ; Mw.
Advocaat bij Banning Van Kemenade & Holland ; beëdiging 1995
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927772 , fax 073-6927770
m.schram@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schram advocatuur & Mediation
Postbus 17 , 5201 AA Den Bosch
Tel 073-6104828 , fax 073-6104824
m.schram@msam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRAM S.L.
Advocaat bij Goudsmit & Branbergen ; beëdiging 1982
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Advocaat bij Zandhuis Tazelaar advocaten
Postbus 71749 , 1008 DE Amsterdam
Tel 020-3011080 , fax 020-4422066
ztadv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schram Oosterveen Sarfaty advocaten
Postbus 75179 , 1070 AD Amsterdam
Tel 020-3058383 , fax 020-3058384
schram@sosadvocaten.nl
www.sosadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRAM R.A.
Advocaat bij Adv. kantoor Hoogte Kadijk ; beëdiging 1989
Postbus 18607 , 1001 WD Amsterdam
Hoogte Kadijk 51 , 1018 BE Amsterdam
Tel 020-6240931 , fax 020-6381001
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Muller Schram & Kaouass advocaten
Hoogte Kadijk 51 , 1018 BE Amsterdam
schram@mskadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRAM P.
Advocaat bij Schram advocaten ; beëdiging 1971
Postbus 300 , 9200 AH Drachten
Tel 0512-513705 , fax 0512-524991
algemeen@schram-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRAM R.A.M.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2000
Postbus 2508 , 1004 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313383
rob.schram@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Koppen en Jager
Postbus 1140 , 2001 BC Haarlem
Tel 023-5326240 , fax 023-5322706
koppenjageradvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRAM A.J.P.
Advocaat bij Van Koppen en Jager ; beëdiging 1977
Postbus 1140 , 2001 BC Haarlem
Tel 023-5326240 , fax 023-5322706
[vademecum advocatuur 2001]
koppenjageradvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


SCHRAM A.R.E. , geboren jan 1969
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1995
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Houthoff Bururna ; beëdiging 2000
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
[vademecum advocatuur 2001]
NB
Wellicht Raio af.


SCHRAM G. , geboren jan 1969
NLRM 97
Raio rechtbank A'dam 1 okt 1995
TEVENS
Geen bijbanen


SCHRAMA G.J.
Notaris te Sassenheim , arrondissement Den Haag
Kantoor Dirven & Schrama ; Sassenheim


SCHRAMM K.M. ; Mw.
Advocaat bij lanssen Dekkers advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 448 , 6040 AK Roermond
Tel 0475-330932 , fax 0475-317370
jadekadv@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRANKE B. ; Mw. Prof.
Universiteit van de Nederlandse Antillen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Telefonische toegangsnummers vanuit Nederland zijn:
voor Curaçao 00-599-9 , voor Aruba 00-297-8
Jan Noorduynweg 111 , pb. 3059 , Willemstad , Curaçao
Tel. 005999 8684422 , fax. 005999 8691765
Hoogleraar Privaatrecht
Privé adres: Mgr. Kieckensweg 32 , Tel. 005999 8684422 , toestel 218
NB
Niet in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU


SCHRAS G.J.
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 2121 , 7500 CC Enschede
Tel 053-4331133 , fax 053-4330381
schras@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Den Hollander advocaten
Postbus 206 , 3220 AE Hellevoetsluis
Tel 0181-313444 , fax 0181-322556
advocaten.hs@denhollander.nl
www.denhollander.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRAUWEN P. ; Mw.
Advocaat bij Van Twist advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 5251 , 3295 ZK 's-Gravendeel
Tel 078-673635$ , fax 078-6736360
pschrauwen@vantwistadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRAUWEN S. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Van Twist ; beëdiging 1998
Postbus 5251 , 3295 ZK 's-Gravendeel
Tel 078-6736358 , fax 078-6736360
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Twist advocaten
sschrauwen@vantwistadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRAVEN M.D. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
mdschraven@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Tel 020-5771798 , fax 020-4715831
marrein.schraven@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRAVEN T.M
Advocaat bij De Voort Hermes De Bont advocaten & Mediators ; beëdiging 1999
Prof. Cobbenhagenlaan 75 , 5037 DB Tilburg
Tel 013-4668888 , fax 013-4668866
t.schraven@devoort.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 414 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-4668817 , fax 013-4668810
t.schraven@devoort.nl
www.devoort.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRAVEN J.H.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Academisch Ziekenhuis Rotterdam
Raad van Toezicht , voorzitter


SCHRAVEN F.H. , geboren mrt 1948
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 24 jan 1996
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuurder van de Waranda BV
Lid Bestuur Stichting Pensioenfonds Elzas Tilburg Lederimport Tilburg
07 apr 1997


SCHRAVEN J.H.
Voorzitter Stichting PUM (Programma Uitzending Managers)


SCHRAVENDIJK D.J. van
Advocaat bij Adv. kantoor Adelheidstraat ; beëdiging 1972
Adelheidstraat 78 , 2595 EE Den Haag
Tel 070-3471211 , fax 07-3819504
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRAVENDIJK P. van
Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beëdiging 1991
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
boonrade@noord.bart.nl
Tel 058-2122444 , fax 058-2133666
p.van.schravendijk@boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRAVENDIJK A.O.C.A. van
Advocaat bij Huizinga advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 1052 , 6801 BB Arnhem
Tel 0264452085 , fax 020-4423977
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bige Eskens & Van Schravendijk advocaten
Postbus 76 , 6800 AB Arnhem
Tel 026-4465757 , fax 026-4434439
van.schravendijk@bems.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRAVENDIJK P. van , geboren mrt 1920
NLRM 71 80 87 88/89 90
Werkzaam bedrijfsleven 1946
Advocaat en procureur te Gouda 1947
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 14 mei 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 4 dec 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle en Sommelsdijk 15 mei 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 12 jun 1972
Kantonrechter Brielle 20 mrt 1973
Opdracht kantonrechter werkzaam Sommelsdijk 20 mrt 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 21 dec 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 10jun 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 13 jan 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 6 sep 1988


SCHRAVENMADE H.Th. , Hans
Advocaat bij Schravenmade & De Koningh ; beëdiging 1987
Postbus 1169 , 3600 BD Maarssen
schrakon@pi.net
Tel 0346-564828 , fax 0346-560764
info@schravenmade-dekoningh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schravenmade & Partners
Postbus 1179 , 3600 BD Maarssen
Tel 0346-554703 , fax 0346-560764
info@schravenmade-advocaten.nl
www.schravenmade-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
250 afvloeingsregelingen en aanstellingscontracten per jaar [Elsevier 15 sep 2001]


SCHRAVENMADE - KOERSELMAN T. , Tineke , geboren te Winterswijk 27 februari 1948
INFO
Overleden 13 december 2002 te Utrecht [Telegraaf 17 december 2002]


SCHREINEMACHER L.C.J.M.
Aangekomen in Leiden 1957 rechten , Corpslid
Advocaat bij Heemraadsingel 303 , 3023 BG Rotterdam ; beëdiging 1964
Tel 010-4773877 , fax 01 0-4766750
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHREINEMACHER C.M.E.
Advocaat bij Bakhuijsen advocaten ; beëdiging 1992
Rokin 34-Vl , 1012 KT Amsterdam
Tel 020-6209539 , fax 02l-4207554
info@bakhuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHREINEMAKERS A.C.A. , geboren oktober 1952 ; Mw.
juridisch medewerkster te Maastricht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 9 april 1999
Rechter rechtbank Maastricht 9 december 1999


SCHREUDER D.A. ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1995
Benoordenhoutseweg 23a , 2596 BA Den Haag


SCHREUDER - TROMP M. ; Mw.
Advocaat bij Schreuder & Van Nierop ; beëdiging 1974
Kenaupark 24 , 2011 MT Haarlem
Tel 023-5325666 , fax 023-5317684
[vademecum advocatuur 2001]
m.schreuder@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHREUDER D.A.C.
Advocaat bij Rijppaert & Peeters ; beëdiging 1995
Postbus 4068 , 4900 CB Oosterhout
Tel 0162-453811 , fax 0162-426514
schreuder@rijppaert-peeters.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHREUDER C.A. ; Mw.
Advocaat bij Van Riet & Associees advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
Tel 030-2635081 , fax 030-2635095
schreuder@vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2635079 , fax 030-2635060
schreuder@vanriet.associees.nl
www.vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHREUDER R.R. ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1996
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]


SCHREUDER M. , Marten ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Leiden
Bedrijfsjurist Heerema Engineer Service BV


SCHREUDER L.W.D. , geboren sep 1904
NLRM 71
Advocaat en Procureur Amsterdam feb 1929
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam In feb 1953
Raadsheer Hof Amsterdam 11 sep 1961
Vice-president Hof Amsterdam 20 mei 1969


SCHREUDER - VLASBLOM M. , geboren jun 1951 ; Mw. Prof. Dr.
NLRM 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 16 nov 1995
Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 12 okt 1996
Hoofd van de onderzoekseenheid bij de Raad van State
Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 24 okt 1997
Staatsraad in buitengewone dienst Stscrt juli 2000
NU
Raad van State, Hoofd onderzoekseenheid Stafafdeling bestuursrechtspraak
Centrale Raad van Beroep Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Commissie van Beroep Bedrijfsleven Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Commissie van Beroep Bedrijfsleven Hof Raadsheer 1998
Staatsraad in buitengewone dienst Stscrt juli 2000
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hoogleraar
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Publiekrecht
Hoogleraar Staats- en bestuursrecht, i.h.b. wetgevingsvraagstukken
m.schreuder@law.leidenuniv.nl
Sinds begin 1998 Raadsheer bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, Den Haag
Privé adres: 's-Gravenweg 37 , 2911 CD Nieuwerkerk a/d IJssel


SCHREUDER E.A. , geboren sep 1956 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90
Raio 1 jan 1983
INFO
Voorzitter RVR , Stichting Rotterdamse Vrouwenraad


SCHREUDER A.A.A.M. , geboren jan 1964 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 27 sep 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 1 okt 1995
Rechter rechtbank Almelo 1 okt 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 4 nov 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 4 nov 1996
NU
Rechtbank Almelo Gerechtsauditeur
Rechtbank Almelo rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter van de raad van toezicht van de RIAGG Zwolle en Lid van de klachtencommissie daarvan


SCHREUDER J.C. , geboren aug 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20 jan 1983
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Amsterdam bij Houthoff ; beëdiging 1973
jschreuder@houthoff.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
hschreuder@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5772394 , fax 020-5772711
h.schreuder@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen bijbanen bekend.


SCHREUDER E.J. , geboren jan 1938
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk ambtenaar Gemeente Universiteit Amsterdam mei 1963
Proeftijd ex art.4 Opleidings-en vormingsbesluit R.O. te Amsterdam ; Raio 5 okt 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 5 feb 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 15 jun 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 5 feb 1972
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Amsterdam 5 feb 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 16 mrt 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 17 jun 1975
Rechter rechtbank Haarlem 3 nov 1976
Raadsheer Hof Amsterdam 19 aug 1986
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS
"NB Op principiële gronden wordt geen opgave verstrekt ! " (1997)
In strijd met de wet dan wel !!
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave: Geen


SCHREUDERS - EBBEKINK L.M. ; Mw.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1991
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3520527
lschreuders@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172648 , fax 010-2172740
Lschreuders@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHREUDERS E.T. ; Mw.
Advocaat bij Van den Noort advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 10082 , 1001 EB Amsterdam


SCHREUDERS D.S.
Advocaat bij Wladimiroff Waling Schreuders ; beëdiging 1990
Postbus 93102 , 2509 AC Den Haag
Tel 070-4166616 , fax 070-3226940
d.schreuders@wlaws.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Mens en Wisselink
Postbus 2911 , 1000 CX Amsterdam
Tel 020-3016633 , fax 020-3016622
schreuders@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHREUDERS T.B.
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 1991 en 2000
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5685685 , fax 020-5685681
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHREUDERS R.M.M.M.
Advocaat bij Bedaux advocaten ; beëdiging 1998
Valkenburgerweg 54 , 6419 AV Heerlen
Tel 045-5711999 , fax 045-5711985
bedaux@cuci.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rompelberg & Ruiter advocaten
Postbus 23034 , 6367 ZG Voerendaal
Tel 045-5620540 , fax 045-5620541
cschreuders@rechten.nl
www.rechten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHREURS Zie WIBAUT - SCHREURS R.A.M.L. , geboren feb 1931 ; Mw.


SCHREURS M.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Van der Woude De Graaf ; beëdiging 1987
Advocaat bij Van der Woude De Graaf advocaten
Willemsparkweg 31 , 1071 GP Amsterdam
Tel 020-6766690 , fax 020-6766695
[vademecum advocatuur 2001]


SCHREURS M.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Amsterdam 2e Oosterparkstraat 274 ; beëdiging 1987
1092 BV Amsterdam
Tel , fax
[vademecum advocatuur 2004]


SCHREURS A.P.G.M. ; Mw.
Advocaat bij Advokatenkollektief ; beëdiging 1990
Korenbloemstraat
Postbus 297 , 5000 AG Tilburg
Tel 013-4530395 , fax 013-4074986
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHREURS A.P. ; Mw.
Advocaat bij Kramer Bijkerk & Steenberghe ; beëdiging 1995
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht


SCHREURS R.G.J.M.
Advocaat bij Vallenduuk advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 3280 , 2001 DC Haarlem
info@vallenduuk.nl


SCHREURS M.W.C. ; Mw.
Advocaat bij Boels Zanders advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 490 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3548951 , fax 077-3545330
mschreurs@boelszander.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHREURS Ph.W.
Advocaat bij Zanders & Eikendal ; beëdiging 1989
Postbus 490 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3548951 , fax 077-3545330
phwschreurs@zene.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boels Zanders advocaten
schreurs@boelszander.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHREURS S.K. ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1999
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
s.schreurs@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dingemans Van der Kin
Postbus 263 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-3446454 , fax 020-3446455
sanne@dvdk.nl
www.dvdk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHREURS Th.J.G.
Notaris te Heythuysen , arrondissement Roermond
Kantoor Schreurs & Schijns: Heythuysen


SCHREUSERS D.S.
Advocaat bij Wladimiroff & Spong ; beëdiging 1990
Postbus 82155 , 2508 ED Den Haag


SCHREVELIUS Y.M. ; Mw.
Advocaat bij Beker c.s. ; beëdiging 1989
Postbus 23511 , 3001 KM Rotterdam
Tel 010-4145411 , fax 010-4046235
[vademecum advocatuur 2001]
bekeradvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRICKX A.F.M. , geboren okt 1938
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Medewerker belastingconsulenten kantoor 1 aug 1966
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Roermond ; Raio 4 sep
1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Roermond 4 jan 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 4 jan 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Roermond 4 jan 1972
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Roermond 4 jan 1972
Substituut-griffier rechtbank Roermond 18 okt 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 28 dec 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 17 mei 1974
Rechter rechtbank Roermond 25 jun 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 23 mrt 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 23 mrt 1977
Vice-President rechtbank Roermond 13 feb 1981
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 19 dec 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Roermond 14 sep 1994
NU
Roermond coördinerend Vice-President
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Roermond
Voorzitter Commissie van Beroep van Katholiek Basis en Speciaal Onderwijs
Lid Commissie van Beroep Katholiek Voortgezet Onderwijs
Voorzitter Commissie van Beroep Intercoffer.Ond.M.B.O.
Plaatsvervangend Voorzitter Kamer van Toezicht van Notarissen en Kandidaat Notarissen Roermond
apr 1998


SCHRIEL E.
Creatief Directeur JES! Arbeidsmarkt
Creatief Directeur JES! Communicatie


SCHRIEMER E.
pb.1415 , 7301 BR Apeldoorn
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


SCHRIJNEN C.M. , geboren apr 1949
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Vennootschapsrecht Universiteit Leiden
Raio rechtbank Amsterdam of Breda 15 okt 1973
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 21 jan 1980
Gedetacheerd Hof Den Bosch 1 sep 1985
Gerechtsauditeur Hof Den Bosch 24 dec 1986
Senior Gerechtsauditeur Hof Den Bosch 1 apr 1994
TEVENS
Den Bosch Hof Senior gerechtsauditeur
Geen opgave van bijbanen gevonden


SCHRIJVER P.J.B.G.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/Andersen Legal ; beëdiging 1999
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
pascalj.b.g.schrijver@nl.arthurandersen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825823 , fax 020-5825150
pschrijver@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRIJVER S.E.M. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2000
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 020-3575757 , fax 026-4424942
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boontje Smits & Hulkenberg Koningslaan 17
1075 AA Amsterdam , Tel 020-5727190 , fax 020-5727199
schrijver@bosmhu.nl
www.bosmhu.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRIJVER - ZEEMAN J. , Coby ; Mw.
Advocaat & procureur bij Schrijver advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 88 , 7490 AB Delden
Tel 074-3701197 , fax 074-37644742
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schrijver & Ruarus advocaten
schrijver.ruarus@introweb.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Twente.


SCHRIJVER A.J.M.
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


SCHRIJVER A. , Agnes ; Mw.
Sr. Beleidsmedew. Arbeidszk. Albert Heijn bv Zaandam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


SCHRIJVER N.J. ; Prof.
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel. 020 4446250 , fax 020 4446210
Afdeling Internationaal Recht en Rechtsvergelijking
Hoogleraar Volkenrecht
n.j.schrijver@rechten.vu.nl
Privé adres: Bonistraat 4 , 2585 TA Den Haag , Tel. 070 3520603


SCHRIJVERS K. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Postbus 75040 , 1070 AP Amsterdam ; beëdiging 1999
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
kersti.schrijvers@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Howrey Simon Arnold
Postbus 94361 , 1090 GJ Amsterdam
Tel 020-5924411 , fax 020-4637296
schrijversk@howrey.com
www.howrey.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRIJVERS J.H.A.C. , geboren okt 1918
Advocaat en procureur Den Bosch jan 194
Adjunct-secretaris tribunaal Den Bosch 15 mrt 1945 -jun 1948
Advocaat en procureur Eindhoven dec 1947
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 28 nov 1947
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 28 nov 1952
Opdracht kantonrechter werkzaam te Helmond 20 aug 1975 - 1 mrt 1976
Kantonrechter Eindhoven 19 sep 1973


SCHRIJVERS T.J.
Advocaat bij Van Odijk advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 85051 , 3508 AA Utrecht


SCHRIJVERS P.M.B. , geboren aug 1946
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 24 mei 1994
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger


SCHRIK A.
Advocaat bij Schrik ; Beëdiging 1979
Calcariaweg 45 , 3881 XE Putten
Tel 0341-358356 , fax 0341-354592
[vademecum advocatuur 2001]
mr.a.schrilc@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRIKS P.H.C. , Pieter ; Dhr.
Dir. Walburg Pers
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Lochem


SCHRÖDER W.J.G.
Advocaat bij Advokatenkollektief Breda ; beëdiging 1988
Baronielaan 161 , 4818 PG Breda
Tel 076-5222346 , fax 076-5221215
[vademecum advocatuur 2001]
schroder@advokatenkollektiefbreda.nl
www.advokatenkollektiefbreda.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHRÖDER K.G.I.M. ; Mw.
Advocaat bij Gimbrère & Gimbrère ; beëdiging 1998
Postbus 54 , 5000 A8 Tilburg
Tel 013-5369055 , fax 013-5430320
[vademecum advocatuur 2001]


SCHRÖDER A.J.L. , geboren 18-11-1939
INFO
Woonplaats Bloemendaal
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SCHRÖDER E.K.C. , geboren apr 1925 (of E.K.Ch.)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en Procureur Den Bosch 1947
Werkzaam bij Staatsmijnen 1 dec 1954
Werkzaam Ministerie van Justitie.II. referendaris 1 jun 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 mrt 1958
Rechter rechtbank Rotterdam 9 apr 1960
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 30 jan 1973
Lid Centrale Raad van Beroep 27 jun 1974
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 7 apr 1976
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 20 nov 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 17 feb 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger/raadsheer-plaatsvervanger ; ontslag Pensioen


SCHRÖDER H. , geboren maart 1958 ; Drs.
NLRM 99/00
Beleidsmedewerker milieu bij de provincie Overijssel
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 10 maart 199
Rechter rechtbank Zwolle 1 januari 2000


SCHROEDER P.L.A.M.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1976
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
piet.l.a.m.schroeder@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHROEDER L.J.W.M.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Schut & Grosheide ; Amsterdam


SCHRÖEDER M.O. , geboren 06-07-1965
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SCHRÖEDER J.A. , geboren apr 1922
NLRM 71 80 87 88/89
Werkzaam assurantieassociatie te Amsterdam .II.onderdirecteur 1948
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mei 1966
Rechter rechtbank Amsterdam 30 mei 1967
Vice-president rechtbank Amsterdam 3 jan 1975


SCHROEFF T.G. van der , geboren mrt 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Stafmedewerker Inter Bel.Bureau Amsterdam 1 okt 1969
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1 okt 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 18 mrt 1978
Rechter rechtbank Amsterdam 6 aug 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 29 mei 1982
Vice-President rechtbank Amsterdam 9 dec 1993
NU
Amsterdam Vice-President
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Ned. vereniging van Strafrecht advocaten


SCHRÖER A.J.A. ; Mw.
Advocaat bij Dijkmans & Partners ; beëdiging 1999
Postbus 110 , 5530 AC Bladel
Tel 0497-360460 , fax 0497-386395
dijkmans.bladel@tip.nl
[vademecum advocatuur 2001]Advocaat bij Dijkmans & Partners ; beëdiging 1999
Postbus 8821 , 5605 LV Eindhoven
Tel 040-2910691 , fax 040-2552444
info@dijkmans-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHROOTS T.M.A.
Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 1988
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2770324 , fax 010-2770423
schaap.partners@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
schroots@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHROTEN A.C. , geboren aug 1966 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 1 apr 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 6 aug 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 april 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 april 1999


SCHROVER B.H.F.M. ; Mw.
Advocaat bij Bax & Van Herpt advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 218 , 7000 AE Doetinchem
baxdtcnl@worldaccess.nl
Advocaat bij Postbus 264 , 7000 AG Doetinchem
Tel 0314-373631 , fax 0314-373601
[vademecum advocatuur 2001]
advocatenpraktijkschrover@hetnet.nl
www.advocatenpraktijkschrover.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Orde van advocaten te Zutphen: opleiding (info sep 2000)


SCHROYEN J.L.
Notaris te St. Odiliënberg , gemeente Ambt Montfoort , arrondissement Roermond
Kantoor Joosten & Schroyen ; St.Odilienberg


SCHRUER H.D.L.M. , geboren nov 1960 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 15 sep 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 6 aug 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 6 aug 1996
NU
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Sandberg c.s. ; beëdiging 1984
Postbus 23130 , 3001 KC Rotterdam
Advocaat bij Schaap & Partners
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2770300 , fax 010-2770414
schruer@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schruer advocaten ; beëdiging 1984
Landswerf 120 , 3063 GD Rotterdam
Tel 010-2709301 , fax 010-2709620
schruer@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Waarnemend Secretaris Medisch Tuchtcollege Den Haag
Voorzitter redactie handboek Schuldhulpverlening Uitgeverij VUGA te Den Haag
Voorzitter vereniging voor Latijnse Liturgie statutair gevestigd te Utrecht
Voorzitter Stichting Ondersteuning catechese, statutair gevestigd te Breda
Secretaris Vereniging tot samenstelling van Nederlandse Bedevaarten statutair gevestigd te Den Bosch
Adviseur RK Kerkbestuur Parochie HH Michael & Clemens te Rotterdam
Lid Bestuur Stichting Contact Rooms Katholieken, statutair gevestigd te Utrecht


SCHUBERT Zie TRAGTER - SCHUBERT M. , geboren aug 1943 ; Mw. Drs.


SCHUCHMANN - MOOIJMAN P.E. ; Mw.
Advocaat bij Vitak advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 500 , 4600 AM Bergen Op Zoom
Tel 0164-266600 , fax 0164-266388
p.schuchmann@vitak.nl
www.vitak.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUCKINK KOOL M.A.R.
Advocaat bij Samama & Schuckink Kool advocaten en Procureurs ; beëdiging 2002
Postbus 25780 , 2502 HT Den Haag
Tel 070-3899510 , fax 070-3841195
samschuck@balienet.nl
www.xs4all.nUmarsk/okatenkantoor.html
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUELER B.J.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070 3529500 , fax 070 3520919
bschueler@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-3529515 , fax 070-3584680
b.schueler@houthoff.com
www.houthofEcom
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUELER B.J.
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Bestuursrecht
Bestuursrecht
tel 020 5253450 , fax 020 5254749


SCHUERING A.A. , geboren jun 1947
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 13 feb 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 1 sep 1986
Rechter rechtbank Middelburg 29 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 8 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 8 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 8 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 8 feb 1991
Rechter rechtbank Den Haag 23 okt 1993
Raadsheer Hof Den Haag 1 okt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 21 apr 1997
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 11-09-2001
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Hof Vice-President
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Raad van Advies van de Stichting "Oud Morphy"
Lid Bestuur Stichting Vrienden van het Leidsch Schaakgenootschap"
Lid Bestuur en competitieleider van de Kon.Ned. Schaakbond
Lid van de ledenraad van de NVvR
TEVENS [november 2000]
Lid van de Raad van Advies van de stichting "Oud-Morphy"
Bestuurslid van de stichting "Stichting Vrienden van het Leidsch Schaak genootschap"
Bestuurslid van Competitieleider van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Wedstrijdleider bij schaakevenementen
Vanaf 19 september 1997 Lid van de Ledenraad van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
TEVENS [juni 2003]
Lid Rotary Club Rijswijk te Rijswijk van 07-02-1995
Lid raad van advies Stichting Oud-Morphy van 04-01-1995
Bestuurslid Stichting Vrienden van het Leidsch Schaakgenootschap van 07-11-1995
Bestuurslid en competitieleider Koninklijke Nederlandse Schaakbond van 09-12-1995
Wedstrijdleider bij schaakevenementen van 01-09-1974
Lid van de ledenraad Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak van 19-09-1997
TEVENS [juli 2003]
Lid raad van advies Stichting Oud-Morphy van 04-01-1995
Bestuurslid Stichting Vrienden van het Leidsch Schaakgenootschap van 07-11-1995
Bestuurslid en competitieleider Koninklijke Nederlandse Schaakbond van 09-12-1995
Wedstrijdleider bij schaakevenementen van 01-09-1974
Lid van de ledenraad Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak van 19-09-1997
INFO
Lid Rotary Club Rijswijk te Rijswijk van 07-02-1995
@OPM
Heeft er geen moeite mee feiten te vervangen door hallucinatoire ficties.
@OPM
Van een zitting d.d. 30 juni 1999 betreffende mw.mr. M.C.M. de Kroon onder voorzitterschap van Schuering is het Proces-Verbaal nog steeds niet boven water, als is daar herhaaldelijk schriftelijk, ja zelfs per aangetekende post, om gevraagd. Kennelijk moet al hetgeen dat tijdens die zitting gebeurde onder het kleed gehouden worden.
INFO
Lid Rotary Club Rijswijk
Check


SCHUIJER E.I. , geboren december 1967 ; Mw.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Den Haag van 01-04-1998
Substituut-officier Arrondissementsparket Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Raio
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Hoe zit dat nu ; is zij [OM of [R of beide.


SCHUIJERS J.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1971
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam


SCHUIJLENBURG E.J.W.
Advocaat bij janssen Ohlenroth & Ponsioen ; beëdiging 1995
Herengracht 50 , 2312 LE Leiden
Tel 071-5148181 , fax 071-5147620
[vademecum advocatuur 2001]
schuijlenburg@advocatenkantoor.nl
www.advocatenkantoor.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUIJLENBURG E.M.G. ; Mw.
Advocaat bij Pesman advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 5037
2000 CA Haarlem
Tel 023-5300444 , fax 023-5300402
bschuijlenburg@pesman.nl
www.pesmaanl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUIJLENBURG W.M. van , geboren mrt 1963
NLRM 96 97 98 99/00
Chefjurist hij de Raad van State
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 mei 3995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 mei 1996
NU
Groningen parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen bijbanen of "geen bijbanen" gevonden parket Groningen.
Bron: Onderzoek Radio Noord Groningen.Telefoon 050-3199999 , fax 050-3185147.


SCHUIJREN J.M.J.L.S.
Notaris te Nijmegen , arrondissement Arnhem
Kantoor Notariskantoor Schuijren ; Nijmegen


SCHUIJT Zie QUIK - SCHUIJT A.C. , geboren nov 1942 ; Mw.


SCHUIJT K.M. ; Mw.
Advocaat bij Agterberg & Van Dijk ; beëdiging 2000
Postbus 1454 , 3500 BL Utrecht
Tel 030-2369898 , fax 030-2333732
agterberg.van.dijk@wxs.n
[vademecum advocatuur 2001]


SCHUIJT G.A.I. , geboren jun 1939 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 feb 1986
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Handelsrecht en Bedrijfsrechtelijke vakken
Hoogleraar pers-, omroep- en telecommunicatierecht, (Vanwege het Leids Universiteits-Fonds)
g.a.i.schuijt@ivir.nl
Eerder ook vermeld als: Hoogleraar Auteurs- en Informatierecht
TEVENS
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Recht van de Intellectuele Eigendom , Media- en Informatierecht
Hoogleraar Recht van de intellectuele eigendom UHD
TEVENS
Vice-Decaan Universiteit van A'dam
Voorzitter redactie Mediaforum
Lid redactie Informatierecht/AMI
Lid Raad van Toezicht Stichting Ideële Reclame
Lid Bestuur Amsterdamse Academische Club
Voorzitter VVGA Bridge
Redactielid: Mediaforum Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht
mei 2000
INFO
Privé adres: Kadoelenweg 352a , 1035 NT Amsterdam , Tel. 020 6312488


SCHUIL A.
Tel 070-3633199 , fax 070-3633838
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUILING D.M. , geboren okt 1968 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Groningen 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 4 nov 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 1 oktober 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 oktober 1999


SCHUILWERVE I.H. , geboren 12-12-1931
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SCHUIT Zie SLOB - SCHUIT K. , geboren jun 1940 ; Mw.


SCHUIT S.R. ; Prof.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1972
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
loefadam@loeff.com
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 026-6741111
steven.schuit@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6741413 , fax 020-6741859
steven.schuit@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUIT J.W. ; Mw.
Advocaat bij Schenkeveld & Sluis ; beëdiging 2000
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
Tel 072-5144666 , fax 072-5144600
advoc@schenkeveldensluis.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schenkeveld Advocaten
info@schenkeveldloomans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUIT B.
Advocaat bij Vorstman advocaten ; beëdiging 1973
Van Eeghenstraat 68 , 1071 GK Amsterdam
Advocaat bij Heerkens Thijssen advocaten
Postbus 53146 , 1007 RC Amsterdam
Tel 020-6736211 , fax 020-6736063
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUIT S.R. ; Prof.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Privaatrecht
Hoogleraar Internationaal , commercieel en financieel recht
s.schuit@law.uu.nl
@OPM
Is hij dezelfde ala de advocaat SCHUIT , S.R. Check


SCHUITEMA MEYER A.M. , geboren 07-05-1952
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SCHUITERS J.M. ; Mw.
Advocaat bij Kötter c.s. advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 255 , 7640 AG Wierden
kottercs@worldonline.nl


SCHUITS Ph.J.J.
Advocaat bij Bogaerts en Groenen ; beëdiging 1993
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel


SCHUKKING F.F.
Advocaat bij Van Rossem & Schukking advocaten ; beëdiging 1991
Herengracht 444 , 1017 BZ Amsterdam
Advocaat bij Rombach & Schukking ; beëdiging 1991
Postbus 101 , 2250 AC Voorschoten
Tel 071-5622561 , fax 07 1 -5622982
rombach.schukking@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUKKING J.
Werkt voor de staat bij het Europese Hof


SCHUL J.A.I.M.
Notaris te Halsteren , gem. Bergen op Zoom, arrondissement Breda
Postbus 123 , 4660 AC Halsteren


SCHUL R.J.A.M. , Renée ; Mw.
Unithoofd hypotheken
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Roosendaal "Drie Rozen".


SCHULDINK R.R.
Advocaat bij Van Rijssen & Schuldink ; beëdiging 1989
Postbus 516 , 8000 AM Zwolle
Tel 038-4530340 , fax 038-4530241
rschuldink@vanrijssenschuldink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schuldrok advocaten
rschuldink@schuldink.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHULLER M.W.
Advocaat bij Weermeijer & Roelink ; beëdiging 1991
Kruisweg 1025-1029 , 2131 CR Hoofddorp
Advocaat bij Van Wijk Wo tring Roelink Scheller advocaten
Postbus 562 , 2130 AN Hoofddorp
Tel 023-5643227 , fax 023-5643230
scheller@wwrs.nl
www.wwrs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHÜLLER P.J.
Advocaat bij Van Gessel & Blauw advocaten ; beëdiging 1996
Amstelveld 7 , 1017 JD Amsterdam
gessel@xs4all.nl
Advocaat bij Böhler Franken Koppe Wijngaarden advocaten
Keizersgracht 560-562 , 1017 EM Amsterdam
Tel 020-3446200 , fax 020-3446201
fschuller@bfkw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHULP J. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1994
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 7540 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
judith.schulp@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHULTE A.L.M.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Boekel De Nerée ; Amsterdam


SCHULTING P. , geboren nov 1946
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 3 okt 1995
Rechter rechtbank Leeuwarden 1 feb 1997
Kantonrechter Leeuwarden 12 maart 1999
NU
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter van de Commissie van Beroep FUWA (functiewaardering ingevolge CAO en DTGJ)
Voorzitter klachtencommissie woonruimteverdeleing gemeente Harderwijk


SCHULTING A.A.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Brauw Blackstone Westbroek, de ; Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam


SCHULTS Ph.J.J.
Advocaat bij Bogaerts en Groenen advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
Tel 0411-675533 , fax 0411-684895
bogaerts@nedernet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHULTSZ J.C. ; Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 sep 1973


SCHULTSZ B. , Bart , geboren 14-0-1936 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 nov 1993
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie VWS, Stafjurist Hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg, Directie Bedrijfsvoering
TEVENS
Voorzitter van de landelijke beroepscommissie voor de procedure inzake huisartsopleiding
apr 1997
Lid van de Sociëteit "de Vereeniging" te Utrecht , opgericht 1 november 1869.
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter bezwaarschriftencommissie NMT te Nieuwegein van 01-09-2000
Voorzitter bezwaarschriftencommissie KNMG te Utrecht van 01-12-1998


SCHULTZ van HAEGEN J.H.F.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1993
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
jhfschultzvanhaegen@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SCHULTZ J.F.
Advocaat bij Houkes c.s. ; beëdiging 1995
Postbus 335 , 7800 AH Emmen
Advocaat bij Houkes c.s. Letselschade advocaten
Postbus 10105 , 7301 GC Apeldoorn
Tel 0591-657700 , fax 0591-659660
houkes.nl@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 055-5261122 , fax 055-5261123
apeldoorn@houkes.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHULTZ T.W.H.E. , geboren sep 1960 ; Mw.
NLRM 87 88/89
Raio rechtbank Alkmaar1 sep 1985


SCHULZ H.F.K.
Advocaat bij Baker & McKenzie
Postbus 2720 ; beëdiging 1997
1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHULZ H.F.K.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1997
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]


SCHULZE K.J.
Advocaat bij Sibemaweg 49e ; beëdiging 1987
6224 DB Maastricht


SCHUMACHER K.I.M. ; Mw.
Advocaat bij Boogert & Luteijn advocaten ; beëdiging 1999
Valeriusstraat 92 hs , 1075 GC Amsterdam
Tel 020-4700962 , fax 020-4700953
schumacher@lawyer.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Maet advocaten
Vondelstraat 80 , 1054 GN Amsterdam
Tel 020-4121271 , fax 020-4121552
kschumacher@maet.nl
www.maet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUMAN J.A.
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1989
Advocaat bij Van Benthem & Keulen - advocaten
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595580 , fax 030-2595505
aschuman@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1989
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUMAN L. , geboren jun 1933
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1959
Wetenschappelijk hoofdambtenaar Rijks Universiteit te Utrecht 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 18 okt 1965
Rechter rechtbank Utrecht 15 jan 1968
Vice-President rechtbank Utrecht 7 jan 1975
President rechtbank Utrecht 29 dec 1989
Ontslag
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 8 jun 1995 volgens NLRM 1 okt 1995 volgens rechtspraak.nl
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 okt 1995
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Utrecht Rechtbank rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Secretaris Raad van Toezicht van het Diakonessenziekenhuis te Utrecht
Arbiter in het scheidsgerecht voor het Nederlands Ziekenhuiswezen te Utrecht
Vice-Voorzitter Klachtencommissie in het Academisch Ziekenhuis VU te Amsterdam
Generale commissie voor het opzicht van de Ned. Herv Kerk te Utrecht
Lid Hof van Discipline te Utrecht
dec 1996
TEVENS [juni 2002]
Lid Generale Commissie voor het Opzicht van de Nederlands Hervormde Kerk te Utrecht
Lid (voorheen secretaris) Raad van Toezicht van de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht
Lid bestuur Provincie Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschap
Voorzitter Richard Holfonds te Utrecht
TEVENS [juli 2002]
Voorzitter klachtencommissie Academisch Ziekenhuis der Vrije Universiteit, Amsterdam van 01-12-1995
Lid raad van Toezicht Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht van 01-07-1997
Bestuurslid Provinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, Utrecht van 15-05-1997 Voorzitter Stichting Richard Holfonds, Utrecht van 01-01-1998
Bestuurslid Generale Commissie voor het Opzicht Nederlands Hervormde Kerk van 01-12-1995
Voorzitter klachtencommissie Rug Advies Centra, De Bilt van 01-01-2001
TEVENS [februari 2003]
Voorzitter klachtencommissie
Academisch Ziekenhuis der Vrije Universiteit te Amsterdam vanaf 01-12-1995
Lid raad van toezicht
Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht vanaf 01-07-1997
Bestuurslid Provinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht vanaf 15-05-1997
Voorzitter Stichting Richard Holfonds te Utrecht vanaf 01-01-1998
Bestuurslid Generale Commissie voor het Opzicht
Nederlands Hervormde Kerk vanaf 01-12-1995
Voorzitter klachtencommissie Rug Advies Centra te De Bilt vanaf 01-01-2001
@OPM
rechtspraak.nl Hof Arnhem juli 2002 vermeldt:
Voorzitter klachtencommissie Rug Advies Centra, De Bilt van 01-01-2001
Waarom is deze bijbaan niet vermeld in juni 2002.
Als de gegeven datum van 1 januari 2001 juist is, dan zou dat betekenen dat de gegevens minstens 18 maanden (tot juli 2002) niet bijgewerkt waren


SCHUMAN - LEKKERKERKER W.C.A. ; Mw.
Rechten 1959
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


SCHUMANS P.M.J.T. ; Dhr.
Beëdigd: 11-12-2002
Bureau Rechtshulp , Vlasmarkt 28 , 4331 PE Middelburg
Postbus 451 , 4330 AL Middelburg
tel 0118-637120 , fax 0118-640011
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@zeeland.bureaurechtshulp.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Middelburg
info@zeeland.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUNCK J.C.A. , geboren nov 1938 (of J.Ch.A.)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.3 Opl- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Den Bosch ; Raio 15 jun
1965
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 15 okt 1965
Secretaris 1e klasse arrondissementsrechtbank Den Bosch 15 okt 1967
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m.werkzaam plaatsvervanger Lid Ned. Antillen en Aruba
2 jan 1970
Rechter rechtbank Roermond 19 jan 1973
Lid Ned. Antillen en Aruba 6 aug 1973
Rechter rechtbank Zwolle 16 jun 1977
Vice-President rechtbank Zwolle 20 mei 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 30 mei 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 2 sep 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Zwolle 8 jul 1994
Pensioen 1 mei 2001
NU
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger 22 jun 1987 ; ontslag
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle Coördinerend Vice-President ; actief 97
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Medisch Tuchtcollege
Plaatsvervangend Voorzitter commissie Gebiedstoewijzing Provincie Flevoland
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie II , De Raad voor de
Kinderbescherming , Directie Oost , plaatsvervangend Voorzitter [SAL 2000, ook al 1997]
Schijn van belangenverstrengeling:
Kinderrechter bij Zander/Bosman beschikking 7/97 in Zwolle
Zander heeft\had klachtprocedures bij\over deze Klachtencommissie II
Toch ging deze rechter deze zaak behandelen terwijl hij de bijbaan Plaatsvervangend Voorzitter
Klachtencommissie bij geen enkel gerecht had opgegeven! Argument rechtbank ter verdediging De
heer Schunck heeft al jaren niet meer als Voorzitter van de Klachtencommissie II gefungeerd Dat
is vreemd!
Betekent dit misschien dat alle klachten over de raad Oost selectief door Zwijnenburg zijn afgewerkt?
Geen opgave van bijbanen bij de rechtbank in Den Haag
1997


SCHUPH H.J. , geboren nov 195n
NLRM 95
Raio rechtbank Assen 1 jan 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Assen 17 jun 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 jul 1992


SCHUPPEN H. van
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1999
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
honore.vanschuppen@allenavery.com
[vademecum advocatuur 2001]


SCHUPPEN M. van ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785760 , fax 020-5785812
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5785524 , fax 020-5785812
mieke.van.schuppen@loyensloeff.com
www.loyensloeffcom
[vademecum advocatuur 2004]


SCHURING M.A.
Advocaat bij Kotter c.s. advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 255 , 7640 AG Wierden
Tel 0546-577797 , fax 0546-577807
schuring@kotteradvocaten.nl
www.kotteradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHURING M.
Advocaat bij Tiebout advocaten ; beëdiging 1986
Praediniussingel 1 , 9711 AA Groningen
Tel 050-3663737 , fax 050-3112505
tiebout.groningen@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.tiebout.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHURING C.N.
Notaris te Middelharnis, arrondissement Rotterdam
Kantoor Braak, Ter & Schuring ; Middelharnis


SCHURINGA T.H.G. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Nieuwe Ebbingestraat ; beëdiging 1989
Postbus 1509 , 9701 BM Groningen
Advocaat bij Omtzigt & Schuringa advocaten ; beëdiging 1989 en 2003
Oude Boteringestraat 64 , 9712 GN Groningen
Tel 050-3175420 , fax 050-3 175421
[vademecum advocatuur 2004]


SCHURINK R.H.V.
Advocaat bij Bos-Veterman, Van As & De Vries advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 237 , 3430 AE Nieuwegein
Advocaat bij Hamer & Smit advocaten
Postbus 420 , 1400 AK Bussum
Tel 035-6944833 , fax 035-6945533
hamer-smit.adv@tip.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schravenmade & Partners
Postbus 1179 , 3600 BD Maarssen
Tel 0346-557403 , fax 0346-560764
schurink@schravenmade-advocaten.nl
www.schravenmade-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHURINK J.W.J.M.
Notaris te Heerde , arrondissement Zutphen
Kantoor Schurink & Feijen, Heerde


SCHURINK R.J.T.
Secretaris gemeente Roermond [info SAL 2000]


SCHÜSSEL J.H. , geboren mrt 1954
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Hoofd Douane district Enschede
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 mei 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 mei 1994
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 1 mei 1997
NU
Zutphen arrondissementsofficier van Justitie


SCHUT E.M. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414554 , fax 424-5414981
esther.schut@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUT M.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 2001
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506644 , fax 020-5506744
maarten.schut@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUT T.P.
Advocaat bij Postbus 257 , 3454 ZM De Meern ; beëdiging 1996
Tel 030-6622444 , fax 030-6621367
[vademecum advocatuur 2001]
advocaat@muijsson.nl
www.muijsson.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUT A.A. , geboren juli 1954
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 september 1998


SCHUT L.A.J. ; UHD
E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
tel 071 5275200 , fax 071 5275221
Integratie van Juridische disciplines alsmede de rechterlijke besluitvorming


SCHUT D. , geboren apr 1919
NLRM 87 88/89 90 91 92 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 13 jun 1985


SCHUT G.H.A. , geboren okt 1930
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 12 sep 1983
TEVENS
Lid van het Bestuur van de Stichting Thuisdialyse Noord-Holland


SCHUT M. , geboren maart 1968
NLRM 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 oktober 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 december 1999


SCHUT H.A.W. , geboren jan 1922
NLRM 80 87 88/89 90 91
Werkzaam belastingdienst , II.hoofdinspecteur-titulair 's Rijksbelastingen Almelo 1946
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 27 feb 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 24 jun 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 9 aug 1979
Kantonrechter Almelo 2 jun 1980


SCHUTE E.H.A.
Advocaat bij Van Ginneken Schute & Haans ; beëdiging 1964
Postbus 244 , 4330 AE Middelburg
Tel 0118-616155 , fax 0118-513350
schute@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Deken te Middelburg sinds 1996 ; nog steeds in 1999
Opgevolgd door Cambier , A.I. in 2000
NB
Bedenkelijk figuur. Zo heeft hij er geen probleem mee om mee te werken aan sabotage van de advocatentuchtrechtspraak. NCBJ
Beëdigd: 21-07-64
Schute.Haans.Beijsens advocaten
Hoogstraat 16 , 4331 KR Middelburg
Postbus 244 , 4330 AE Middelburg
tel 0118-616155 , fax 0118-613350
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
schute@haansbeijsens.nl
www.haansbeijsens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUTGENS M.G.N. , geboren 3 dec 1928 te Sweikhuizen
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 jul 1992
NU
Roermond rechter-plaatsvervanger
Maastricht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid bestuur Algemeen Maatschappelijk Werk Midden Limburg
Secretaris Raad van Toezicht Thuiszorg Limburg
Lid bestuur Stichting Beggarden Roermond
apr 1998
Oud-burgemeester te Thorn, Elsloo en Herten
Oud-Voorzitter Stadsgewest Roermond
Officier in de Orde van Oranje Nassau
Drager Ereteken "Orde en Vrede"
INFO
Overleden 6 april 2001 te Roermond [NRC 7 april 2001]


SCHUTGENS P.J.M.B.
Notaris te Valkenburg a/d Geul , arrondissement Maastricht
Kantoor Schutgens & Eussen ; Valkenburg a/d Geul


SCHUTGENS J.L.M.
Notaris te Hoensbroek , gem. Heerlen , arrondissement Maastricht
Postbus 119 , 6430 AC Hoensbroek


SCHUTGENS A.L. ; Mw. Drs.
Rechten 1977
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


SCHUTH C.H.
Advocaat bij Schuth c.s. advocaten & Belastingkundigen ; beëdiging 1998
Postbus 218 , 9400 AE Assen
Tel 0592-300555 , fax 0592-300580
schuthcs@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schuth & Schlepers c.s. advocaten & Belastingkundigen ; beëdiging 1992 en 1998
schuthcs@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUTH H.J. , geboren nov 1958
NLRM 90 91 92 93 94 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Assen 1 jan 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Assen 17 jun 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 jul 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 9 jan 1998
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Groningen1maart 1999
NU
Assen parket
TEVENS
Geen bijbanen
17 nov 1997


SCHUTJENS M.D.B. ; Prof.
Universiteit Utrecht
Faculteit Farmacie
Sorbonnelaan 16 , 3584 CA Utrecht
tel 030 2537313 , fax 030 2513953
Disciplinegroep Farmaco-epidemiologie en Farmacotherapie
Hoogleraar farmaceutisch recht
tel 030 2537324 , fax 030 2539166
jz.man@nefarma.com


SCHUTRUPS J.
Advocaat bij Van der Sijs De Vlieger & Holsbrink ; beëdiging 1988
Postbus 126 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4340699 , fax 053-4341799
schutrups@advocatensvh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Damsté advocaten ; beëdiging 1988
Tel 053-4840000 , fax 053-4341799
schutrups@damste.nl
www.damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUTTE R.M.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1969
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
maildhg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285489 , fax 070-3281175
ruud.schutte@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUTTE A.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1991
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406500 , fax 010-4113548
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
ton.schutte@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUTTE J.J.J.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1993
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
bschutte@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
joost.schutte@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUTTE M.J.C. ; Mw.
Advocaat bij Kienhuis advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
info@kienhuis.nl
Advocaat bij Rollingswier & Breuker advocaten
Postbus 96 , 9700 AB Groningen
Tel 050-3141512 , fax 050-3129580
rolladvo@inn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Rollingswier Breuker Blokzijl & Lettinga
Tel 050-3141512 , fax 050-3141513
schutte@rbbl.nl
www.rbbl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUTTE E. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne
Tel 020-6789246 , fax 020-6789589
schutte@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUTTE C.B.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3520527
cschutte@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bird & Bird
Postbus 30311 , 2500 GH Den Haag
Tel 070-3538800 , fax 070-3538811
camilo.schutte@twobirds.com
www.twobirds.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUTTE - HEIDE - JØRGENSEN L. ; Mw.
Advocaat bij Wladimiroff Waling Schreuders ; beëdiging 2003
Postbus 93102 , 2509 AC Den Haag
Tel 070-4166616 , fax 070-3226940
l.schutte@wlaws.com
www.wlaws.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUTTE J. ; Mw.
Advocaat bij Wiggers advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 340 , 7200 AH Zutphen
Tel 0575-511771 , fax 0575-517517
wiggers@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 348 , 7000 AH Doetinchem
Tel 0314-372311 , fax 0314-391226
schutte@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUTTE A.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Mr. J.J. Geuze advocatenkantoor ; beëdiging 1993
Postbus 124 , 5680 AC Best
Tel 0499-333666 , fax 0499-333660
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Claassen advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 831 , 5600 AV Eindhoven
Tel 040-2448970 , fax 040-2453080
aschutte@claassenadvocaten.nl
www.claassenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUTTE O.
Hoge Raad van Adel , Secretaris


SCHUTTE J.J.E. , geboren jan 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 3 jun 1986


SCHUTTE A.M. , geboren aug 1958 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 14 nov 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 18 maart 1998
Rechter rechtbank Maastricht 25 augustus 1999
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Medewerker staf beleidsontwikkeling van de USZO te Heerlen (bzu)
TEVENS
Secretaris Stichting Katholiek Onderwijs Hoensbroek
Secretaris van de Federatie Katholiek onderwijs Oostelijk Zuid-Limburg
04 sep 1997


SCHUTTE J.W. , geboren dec 1917
NLRM 71 80
Waarnemend griffier kantongerecht Amsterdam 1 mrt 1943
Griffier kantongerecht Winschoten 23 jul 1943
Substituut-griffier kantongerecht Den Haag 3 okt 1946
Werkzaam Ministerie van Justitie, II. hoofdadministrateur 1 jan 1954
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 4 nov 1952
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 9 aug 1957
Kantonrechter Oud-Beijerland, tevens Opdracht werkzaam kantonrechter Brielle 29 dec 1958
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 23 jun 1959
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 10 aug 1963
Kantonrechter Deventer 11 apr 1961
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 jun 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 19 feb 1970
Opdracht kantonrechter werkzaam Groenlo 16 aug 1977


SCHUTTE - VEENSTRA J.N. ; Dr.
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Bedrijfsrechtelijke en Europeesrechtelijke Vakken
Handelsrecht en Sociaal Recht
j.n.schutte-veenstra@rechten.rug.nl


SCHUTTEL J.W. , geboren dec 1950
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Chef Juridische zaken Sociaal Fonds Bouwnijverheid te Amsterdam
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 mei 1991
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 28 dec 1993
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994


SCHUTTELAAR L.P.
Advocaat bij Banning Van Kemenade & Holland ; beëdiging 1981
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927707 , fax 073-6927687
l.schuttelaar@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten ; beëdiging 1981
l.schuttelaar@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUTTENHELM S.E. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
Sara.schuttenhelm@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]


SCHUTTER H.J. , geboren 14-05-1947
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SCHUTTEVAER H. , Herman , geboren 20-09-1905 ; Prof.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 6 jan 1965
INFO
Woonplaats Voorschoten
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
INFO
Oud-hoogleraar Universiteit van Utrecht
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Overleden 23 gebruari 2003 [Telegraaf 1 maart 2003]


SCHUTTKOWSKI J. ; Dhr.
Advocaat bij De rechter advocaten ; beëdiging 2000
Grote Markt 7 , 4561 EA Hulst
Tel 0114-312090 , fax 0114-319846
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 26-01-2000
De rechter advocaten
Grote Markt 7 , 4561 EA Hulst
Postbus 122 , 4560 AC Hulst
tel 0114-312090 , fax 0114-319846
de.rechter.hulst@balienet
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@derechteradvocaten.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
info@derechteradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUTZ G.


SCHUTZ B.A.
Advocaat bij Van Boven Patist advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 58 , 4330 AB Middelburg
Tel 0118-651402 , fax 0118-651403
b.schutz@vanbovenpatist.nl
www.vanbovenpatist.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUTZ S.F. , geboren mei 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 27 apr 1983
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1974 ; Lid maatschap
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020 5414890 , fax 020 5414997
[vademecum advocatuur 2001]
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHÜTZ R.A.
Advocaat bij Winnips & Schütz advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 509 , 8901 BH Leeuwarden
Postbus 2662 , 8901 AD Leeuwarden
Tel 058-2138353 , fax 058-2132302
[vademecum advocatuur 2001]


SCHÜTZ G. , geboren 09-06-1923
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SCHUUR O.G.
Advocaat bij advocatenkollektief Rotterdam Noordsingel ; beëdiging 1995
Postbus 3725 , 3003 AS Rotterdam
Advocaat bij Andel Weening Van Rooijen & Schuur
Postbus 2675 , 3000 CR Rotterdam
Tel 010-4676711 , fax 010-4658849
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Angel advocaten
schuur@andeladvocaten.nl
www.andeladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUUR M. van der
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 dec 1967


SCHUURBIERS H.
Advocaat bij De Voort Hermes De Bont advocaten & Mediators ; beëdiging 2003
Postbus 414 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-4668888 , fax 013-4668866
h.schuurbier@devoort.nl
www.devoort.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUURBIERS H.F.L.M.
Notaris te Hardinxveld-Giessendam
Postbus 15 , 3370 AA Hardinxveld Giessendam


SCHUURINK - BLANKEN M.B. ; Mw.
Rechten 1965
Advocaat bij Gerritsen & Schuurink ; beëdiging 1969
J.W. Frisolaan 15 , 4835 AA Breda
Advocaat bij Westerparkzigt advocaten
Tuinzigtlaan 132 , 4814JE Breda
Tel 076-5217290 , fax 076-5206649
westerparkzigt.advocaten@12move.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda


SCHUURMAN G.J.
Advocaat bij Schuurman Koningen & Van Paassen ; beëdiging 1970
Jan Van Nassaustraat 50 , 2596 BV Den Haag
Advocaat bij Schuurman & Koets
Laan Copes van Cattenburch 105 , 2585 EX Den Haag
Tel 070-3246472 , fax 070-3282064
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schuurman Koets de Vries ; beëdiging 1970
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUURMAN H.A.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2003
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
aldo.schuurman@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUURMAN C.J.
Advocaat bij Stikkelbroeck Van Uden advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 121 , 6230 AC MEEAssen
Tel 043-3640094 , fax 043-3640690
info@bsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUURMAN L. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2003
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785773 , fax 020-5785812
lucinda.schuurman@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUURMAN S.
Advocaat bij advocatenkantoor Kabalt ; beëdiging 2001
Postbus 248 , 3620 AE Breukelen
Tel 0346-250042 , fax 0346-251021
mail@kabalt.nl
www.kabalt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUURMAN C.Ch. ; Mw.
INFO
Woonplaats Ridderkerk
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SCHUURMAN VOLKER D.T. , geboren 01-02-1943
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SCHUURMAN H. , geboren jan 1908
NLRM 71
Advocaat en Procureur Alkmaar 1933
Waarnemend griffier rechtbank Alkmaar 1942-1945
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Alkmaar 12 mei 1935 tot 1 jun 1957
Secretaris Tuchtrechter Voedselvoorziening 1943-1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 jan 1946
Rechter rechtbank Rotterdam 31 jan 1962
Raadsheer Hof Amsterdam 3 apr 1964


SCHUURMAN M.A.J.N. , Mw.
NLRM 80 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 11 mei 1976
NU
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Alkmaar ; kantoor Schenkeveld & Sluis advocaten ; beëdiging 1968
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
Tel 072-5144666 , fax 072-5144600
advoc@schenkeveldensluis.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schenkeveld Advocaten
info@schenkeveldloomans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUURMAN J. , geboren sep 1944 ; Dr.
NLRM 96 97 98 99/00
Raadsheer Hof Den Haag 1 sep 1995
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 22-02-2002
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
NU
TEVENS [juni 2003] [mei 2004]
Mede-auteur van een tweetal fiscale uitgaven Kluwer te Deventer van 01-01-2001


SCHUURMAN M.J.H. , geboren jun 1959 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 1 sep 1985
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht5 feb 1991
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht1 jul 1992
Rechter rechtbank Utrecht 26 okt 1993
NU
Utrecht rechter
TEVENS
Geen bijbanen
jul 1997


SCHUURMAN W.P.J.
Notaris te Wierden , arrondissement Almelo
Kantoor Schuurman & Keizer, Wierden


SCHUURMANS D.M.C. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1973
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
dschuurmans@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285480 , fax 070-3285220
ineke.schuurmans@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUURMANS W.L.R.
Advocaat bij Schuurmans & Koers advocaten ; beëdiging 1975
Postbus 145 , 9300 AC Roden
Tel 050-5015455 , fax 050-5015456
info@schuurmans-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schuurmans advocaten
www.schuurmans-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUURMANS H.E.
Advocaat bij TVM Verzekeringen ; beëdiging 1999
Postbus 130 , 7900 AC Hoogeveen
Tel 0528-292309 , fax 0528-292423
[vademecum advocatuur 2001]
he.schuurmans@tvm.nl
www.tvm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUURS A.E.M. , Anniek ; Mw.
Accountm. Financ. Planning/ Private Banking
ABN AMRO Bank Amsterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Vrouwen in Financiën


SCHUURS L.M. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2001
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
lotte.schuurs@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHUURS P.F.L.M. , Pieter Floris Lambertus Marie , geboren 24 januari 1924 ; Dhr.
Overleden 28 december 2001 [Telegraaf 31 december 2001]


SCHUURS J.N.A. , Hans , geboren 29 jnuari 1943 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 okt 1983
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ambtenaar bij het Ministerie van Economische Zaken
Laatstelijk coördinator bezwaar- en beroepszaken
TEVENS
Geen bijbanen
INFO
Overleden 25 december 2002 [NRC 29 december 2002]


SCHUYLEMBURG (of SCHUYLENBURG) N. ; Mw.
Rechten 1968
[jaarverslag Achmea Groep 2000]:
Lid van de Ledenraad van de Vereniging Achmea
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht
Jaarverslag Achmea Groep 1999: Coöperatie Achmea


SCHUYT C.J.M. ; Prof. Dr.
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Afdeling Politieke en Sociaal-Culturele Wetenschappen
Afdeling Culturele Antropologie / Niet-Westerse Sociologie
Hoogleraar Sociologie, in het bijzonder de bestudering van actuele maatschappelijke vraagstukken
schuyt@pscw.uva.nl
TEVENS
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) , Lid


SCHWAB H.M.
Advocaat bij Schwab advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 28223 , 3003 KE Rotterdam
Postbus 55143 , 3008 EC Rotterdam
Tel 010-4850588 , fax 010-4847263
schwab@gobalxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHWAB W.M. , geboren 16-09-1955
INFO
Woonplaats Leiden
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SCHWACHOFER B. ; Drs. ; Mw.
Internationaal Recht 1994
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


SCHWANEBECK B.J.J.
Advocaat bij Laan Copes van Cattenburch 87 , 2585 EW Den Haag ; beëdiging 1955
Tel 070-3636945 , fax 070-3637359
[vademecum advocatuur 2001]


SCHWANKHAUS G.W.W. ; Mw.
Notarieel Recht 1996
Kandidaat Notaris , H.A.W. Bouman, Notaris
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle


SCHWARTZ L.M.A.
Advocaat bij Prinsengracht 668 , 1017 KW Amsterdam ; beëdiging 1999
Tel 020-6260761 , fax 020-6205143
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Schwartz
Tel 020-6263138 , fax 020-6261658
prins668@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHWARTZ A.A. , geboren nov 1916 ; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Secretaresse kinderrechter Utrecht 1943-1944
Hoofd Provinciaal Bureau Rode Kruis Utrecht 1945
Hoofd Juridische afdeling Stichting 1940-1945 Amsterdam 1947
Plaatsvervanger secretaresse Pro Juventute Amsterdam 1949
Dir. officier Rijkspolitie 3e klasse Staf Territoriale Inspectie te Amsterdam 1954
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 jun 1956
Rechter rechtbank Utrecht 9 nov 1962
Vice-president rechtbank Utrecht 7 jan 1975
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 19 jun 1982


SCHWARTZENBERG en HOHENLANSBERG W.H.T.C. THOE , geboren mei 1904 ; Baron
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Middelburg 23 okt 1929
Werkzaam Ministerie van Economische Zaken , II.referendaris okt 1935
Rechter rechtbank Assen 1 mrt 1947
Vice-president rechtbank Assen 28 nov 1955
President rechtbank Assen 29 dec 1965


SCHWARZ C.A. ; Prof.
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel. 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Hoogleraar handels- en ondernemingsrecht en erfrecht
tel 043 3883248 , fax 043 3258981
c.schwarz@pr.unimaas.nl
Privé adres: J. de Wittstraat 7 , 2334 AL Leiden , Tel. 071 5237766


SCHWARZE E.J. , geboren nov 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 6 jan 1969
NU
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger


SCHWEERS K.C.A. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
info@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
k.schweers@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHWEERS H.E.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1977
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240438 , fax 010-2240010
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
schweers@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


SCHWEERS - DAALMAN R.J. , geboren nov 1951 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 mrt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 29 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 20 aug 1991
Rechter rechtbank Utrecht 1 sep 1992
NU
Utrecht rechter


SCHWEITZER L.M.N.
NLRM 71 80 87 88/89 89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 24 jan 1963
Kantonrechter-plaatsvervanger te Eindhoven 16 jun 1977


SCHWEITZER K.D.M.
Notaris te Geldrop , arrondissement den Bosch
Kantoor Peters Schweitzer & in 't Hout ; Geldrop, Heeze


SCHWEITZER W.B.L.M.
Notaris te Drunen, gem. Heusden , arrondissement den Bosch
Kantoor Peters & Schweitzer ; Drunen
Postbus 26 , 5150 AA Drunen


SCHWEITZER T.M.A. ; Mw.
Postbus 396 , 5201 Al Den Bosch
Tel 073-6161100 , fax 073-6161199
info@hollapoelman.nl
www.hollapcelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHWERING Zie WILLEMSE - SCHWERING vanaf 1993 J.M.P. , geboren mrt 1960 ; Mw. , vanaf


SCHWILLENS J.P.M. , geboren oktober 1957
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 23 september 1998


SCHWIRTZ E.A.M. , Eelco ; Dhr.
Informal investor
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Oosterbeek


SCHYNS C.G.M.C.
Advocaat bij Schyns ; beëdiging 1983
Heerlerbaan 153 , 6418 CC Heerlen
Tel 045-5428562 , fax 045-5428563
schyns@hvision.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SCHYNS J.B.J.G.M
Advocaat bij Huys Schyns en Grijmans ; beëdiging 1988
Postbus 139 , 5900 AC Venlo
Tel 077-3549168 , fax 077-3513491
advocatenkantoor@huys-en-partners.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vlaminckx & Sanders advocaten en notarissen
Postbus 496 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3201920 , fax 077-3513491
j.schyns@vlsa.nl
www.vlaminckxsanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SCHYNS M.L.F.J.
Advocaat bij Bots van Ravenhorst advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 14011 , 3508SB Utrecht
Tel 030-2322014 , fax 030-2322428
mail@botsvanravenhorst.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mschyns@botsvanravenhorst.nl
www.botsvanravenhorst.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SEARLE W. ; Mw.
Advocaat bij Appelman & Mes advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 250 , 1620 AG Hoorn
Tel 0229-211922 , fax 0229-274355
appelmanadvocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SEBEN F.J.M. van ; Mw.
Rechten 1956
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


SEBÖK P.F.W.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Hettinga & Sebök ; Den Haag


Secretaris-penningmeester bestuur Stichting Estate Planning te Utrecht
Auteur vademecum rechtsvordering algemeen deel (losbladige uitgave) Gouda Quint te Deventer
Lid bestuur Stichting tot Steun aan de Bibliotheek van het Vredespaleis te Den Haag van 01-01-1999
Lid algemeen bestuur Stichting Beroepsopleiding Notariaat te Nijmegen van 01-01-2000
Curator bijzondere leerstoel Internationaal Belastingrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht te Utrecht van 01-01-1999
INFO
Privé adres : Beetslaan 2 , 3818 VH Amersfoort , Tel. 033 4619097 , fax. 033 4659429


SEEBREGTS A.M.
Advocaat bij Busquet advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 19027 , 3001 BA Rotterdam
Tel 010-4132415 , fax 010-4048533
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bannenberg Seebregts & Saey advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 19200 , 3001 BE Rotterdam
Tel 010-2800265 , fax 010-4144105
seebregts@bss-advoca reanl
[vademecum advocatuur 2004]


SEEDORF - MONPELLIER V.R.G. ; Mw.
Advocaat bij Bezuidenhoutseweg 211 , 2594 AK Den Haag ; beëdiging 1993
Tel 070-3854003 , fax 071-5211691
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Seedorf-Monpellier
Bezuidenhoutseweg 211 , 2594 AK Den Haag
Tel 070-3854003 , fax 071-5211691
[vademecum advocatuur 2004]


SEEDORF T.V. ; Mw.
Advocaat bij Seedorf-Monpellier ; beëdiging 2003
Bezuidenhoutseweg 211 , 2594 AK Den Haag
Tel 070-3854003 , fax 071-5211691
[vademecum advocatuur 2004]


SEEDORF T.E.G. ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling II [SAL 2003]


SEEGERS - Van EEKEREN D.J J. ; Mw.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626600 , fax 040-2626400
d.seegers@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2626619 , fax 040-2626708
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SEEGERS J.P.M.
Advocaat bij Seegers & Wattilete ; beëdiging 1984
Egelantiersgracht 576 , 1015 RR Amsterdam
Tel 020-4200888 , fax 020-6383022
advocaten@seegers-wattilete.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Seegers & Lebouille advocatenkantoor
advocaten@seegers-lebouille.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SEEGERS B.E.H.
Advocaat bij Lemmen advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 3074 , 6093 ZH Heythuysen
Advocaat bij Van Dijk & Vermeeren advocaten
Hoogbrugstraat 72 , 6221 CS Maastricht
Tel 043-3253960 , fax 043-3250348
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Dijk c.s. advocaten
Postbus 3023 , 6202 NA Maastricht
Tel 043-3253964 , fax 043-3250348
vandijkcsadvocaten@bizmaas.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SEEGERS H.T.A. (of H.Th.A.)
Advocaat bij Seegers Meijering Ficq v.Kleef ; beëdiging 1984
Vondelstraat 89 , 1054 GM Amsterdam
Tel 020-6166676 , fax 020-6185246
info@seegers-cs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SEELEN P.P.J.T.
Advocaat bij Seelen & Versluis Kantoor ; beëdiging 1986
Advocaat bij Seelen & Versluis advocaten
Postbus 174 , 7670 AD Vriezenveen
Tel 0546-565325 , fax 0546-565395
[vademecum advocatuur 2001]
info@seelenversluis.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SEELEN G.J.I.M.
Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beëdiging 1986
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
geelkerken@tref.nl
Tel 071-5124443 , fax 071-5120481
gl.leiden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
gseelen@gI-advocaten.nl
www.gl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SEELEN - HASE I.E. ; Mw.
Juridisch Medewerker Centraal Beheer
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Almelo


SEELEN J.F.H.M. , geboren jul 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Advocaat en Procureur Maastricht 1958
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 11 mei 1978
Rechter rechtbank Maastricht 10 nov 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 26 jul 1963
Vice-president rechtbank Maastricht 4 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991


SEELEN H.G.M.J.
NLRM 87 90 80 88/89 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 13 mrt 1975


SEELEN H.G.M. , geboren nov 1918
NLRM 71
Waarnemend Openbaar Ministerie Den Bosch 4 jun 1947
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 9 feb 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 5 aug 1948
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 26 jun 1950
Rechter rechtbank Breda 29 apr 1954


SEELT M.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1998
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741188 , fax 020-6741449
merijn.seelt@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


SEERDEN R.J.G.H. , geboren mei 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 13 januari 2000


SEETERS C.G.A.J. van
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2002
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460193 , fax 020-5460811
christian.vanseeters@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


SEFERINA H.A.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2001
Postbus 85250 , Asselbergs & Klinkhamer
Postbus 301
4870 AH Etten-Leur
Tel 076.5022080 , fax 076-5013933
h.seferina@asselbergsklinkhamer.nl
www.asselbergsklinkhamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SEGAAR C.A.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1989
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
d.segaar@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2121698 , fax 030-2121152
d.segaar@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SEGAAR D. , Dolf ; Dhr.
Advocaat
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Utrecht


SEGER R.P.
Advocaat bij Homan & Mens ; beëdiging 1991
Postbus 172 , 3640 AD Mijdrecht
Advocaat bij Heijcoplaan 22 , 3621 WF Breukelen
Tel 0294-233572 , fax 0294-233572
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ouderhoek 80 , 3632 XG Loenen a/d Vecht
Tel 0294-233572 , fax 0294-233572
[vademecum advocatuur 2004]


SEGERS Zie van Lieshout - SEGERS M.E.J. , geboren apr 1949 ; Mw.


SEGERS F.T.G.J.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
frank.segers@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


SEGERS V.M. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2002
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121125 , fax 030-2121372
v.segers@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SEGERS H. , geboren mei 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Fiscaal-plaatsvervanger permanente krijgsraad Ned. voor de Zeemacht 23 aug 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 16 nov 1994
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Defensie ambtenaar
apr 1997
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


SEGHERS P.C.
Advocaat bij Aberson advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1089 , 3600 BB Maarssen
Tel 0346-561132 , fax 0346-574161
seghers@abersonadvocaten.nl
www.abersonadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SEIDEL J.J.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 7 nov 1962


SEIGNETTE J.M.B. ; Mw.
Advocaat bij Goudsmit & Branbergen ; beëdiging 1993
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Advocaat bij Vogel & Ruitenberg advocaten
Postbus 12160 , 1100 AD Amsterdam
Tel 020-5650400 , fax 020-X650411
seignette@theoffice.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.theoffice.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SEIJ I.P.C.
Advocaat bij Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij ; beëdiging 2002
Postbus 158 , 5000 AD Tilburg
Tel 013-5840400 , fax 013-5840401
ivo.seij@twm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SEIJBEL M.J.
Advocaat bij Stein advocaten Zwolle ; beëdiging 2002
Postbus 1232 , 8001 BE Zwolle
Tel 038-4215221 , fax 038-4218190
seijbel@stein advocatenzwolle.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SEIJDLITZ J.M.E.
Notaris te Terneuzen , arrondissement Middelburg
Kantoor Everaert, Seijdlitz & Loof ; Terneuzen


SEINEN W.
Advocaat bij Cordemeyer & Slager ; beëdiging 1999
Postbus 3223 , 2001 DE Haarlem
Tel 023-5340100 , fax 023-3328163
Corsladv@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
w.seinenCcordemeijerslager.nl
www.cordemeyerslager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SEINSTRA M.M. , Elly ; Mw.
Bankjuriste MeesPierson NV Rokin 55 Amsterdam
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


SEINSTRA T.R.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 mei 1989
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE ?
TEVENS
Lid Synode der Evangelische-Lutherse Kerk en namens deze Lid van diverse commissies waaronder
de kerkordecommissies
Secretaris en Penningmeester van de Interkerkelijke commissie voor het Justitiepastoraat
Plaatsvervangend Lid van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
Adviserend Lid van de Kleine Synode Samen-Op-Weg SOW
Lid Samenwerkingsorgaan Justiepastoraat SOW
Lid Juridische werkgroep SOW
TEVENS [september 2004]
Vervult geen nevenbetrekkingen
@OPM Erg onwaarschijnlijk gezien de eerdere bijbanen.


SEINSTRA R.G.
Notaris te Lemmer , gem. Lemsterland , arrondissement Leeuwarden
Postbus 32 , 8530 AA Lemmer


SEIP C.F.M. ; Mw.
Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beëdiging 2000
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
Tel 058-2122444 , fax 058-2133566
c.f.m.seip@boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SEKERIS R.
Advocaat bij Duijnstee Van der Wilk ; beëdiging 1999
Postbus 85850 , 2508 CN Den Haag
Tel 070-3547054 , fax 070-3501024
dvdw@law.nl
[vademecum advocatuur 2001]
sekeris@law.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SEKERIS P.W.J. , geboren juni 1964
NLRM 98 99/00
Stafjurist
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 8 dec 1997
Rechter rechtbank Groningen 8 januari 1999


SELBACH S. ; Mw.
Advocaat bij Lina advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 39 , 5900 AA Venlo
Tel 077-3511042 , fax 077-1314799
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Wyck ; beëdiging 1999
Postbus 3017 , 6202 NA Maastricht
Tel 043-3254258 , fax 043-3218461
info@wyck-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SELCRAIG K.H.P. ; Mw.
Advocaat bij Van Iersel & Luchtman advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 4810 , 4803 EV Breda
Tel 076-5202010 , fax 076-'203433
k.selcraig@vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vamerselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SELDAM F.J. ten
Advocaat bij Kalbfleisch Van der Blom & Fritz ; beëdiging 1990
Postbus 408 , 2000 AK Haarlem
Tel 023-5325177 , fax 023-5318441
info@kalbfleisch.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kalbfleisch.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SELDERIJK M. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2002
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
marieken.selderijk@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SELDERS L.J.P.
Advocaat bij Bos-Veterman Van As & De Vries advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 237 , 3430 AE Nieuwegein
Tel 030-6032922 , fax 030-6000166
bosadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van As c.s. advocaten
lselders@vanasadvocaten.nl
www.vanasadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SELIGMANN W. ; Mw.
Advocaat bij Advokatenkollektief Burg. Reigerstraat
Postbus 14067 , 3508 SC Utrecht
tel 030 2520900 , fax 030 2543280
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: arbeid, penitentiair recht, sociale zekerheid


SELLENRAAD S.J.
Advocaat bij Van Harmelen Beijneveld Tubbergen Van Houten ; beëdiging 1999
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-4051166 , fax 010-4124011
sellenraad@vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
sebastiaan.sellenraad@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SELLINK J.B.


SELM B. van ; Mw.
Advocaat bij Jurrius Groeskamp & Degenaar ; beëdiging 1996
Postbus 135 , 4200 AC Gorinchem


SEMMELINK J.Chr.F. , geboren jul 1917
NLRM 71 80
Waarnemend priffier rechtbank Assen 1 okt 1946
Substituut-griffier rechtbank Assen 1 jun 1949
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 15 jul 1954
Rechter rechtbank Assen 9 apr 1960
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 6 jan 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 5 nov 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 15 jul 1976


SEN - REICHARDT Zie REICHARDT, T. T. , geboren mei 1951 ; Mw.


SENCZUK V.
Advocaat bij Kleerekooper advocatenkantoor ; beëdiging 2001
Postbus 686 , 3500 AR Utrecht
Tel 030-2307100 , fax 030-2314545
[vademecum advocatuur 2004]


SENDEN M. ; Mw.
Advocaat bij Paulussen advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 131 ,6200 AC Maastricht
Tel 043-3216640 , fax 043-3254301
advocaten@paulussen.nl
www.paulussen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SENGERS J.M.G.A.
Advocaat bij Van Breevoort & Ter Meulen ; beëdiging 1999
Postbus 82 , 5680 AB Best
Tel 0499-338399 , fax 0499-338398
j.sengers@vbtm.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vbtm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SENGERS W.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Hulkenberg Van der Veen advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
sengers@hulklaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Fort advocaten
sengers@fortadvocaten.nl
www.fortadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SENGERS R.H. , Ron ; Dhr.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel De Meerlanden


SENNEF A. ; Mw.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2001
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
annelies.sennef@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


SENNEN S.H.G. ; Mw.
Advocaat bij Jacobs Kranenburg advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 3750 , 7500 DT Enschede


SENSSEN M.M.G. ; Mw.
Advocaat bij Van de Kam advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 11 , 5830 AA Boxmeer
Tel 0485-574244 , fax 0485-575869
advocaten@vandekam.nl
www.vandekam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SENTROP J.W.H.B. , geboren jun 1947 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Gemeente Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Rechter rechtbank Den Haag 1 okt 1995
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Buitengewoon Lid Registratiekamer
Voorzitter Registratiekamercommissie provincie Utrecht
Lid en Plaatsvervangend-Voorzitter Privacycommissie Provincie Noord Holland
Lid redactie Nieuwsbrief Ambtenarenrecht
Lid redactie van enkele losbladige bundels uitgeverij Samson HD Tjeenk Willink
Ad hoc Docentschap PAO Cursus studiedag ed
okt 95
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter bezwarencommissie Universiteit van Amsterdam te Amsterdam van 01-09-1998
Voorzitter Registratiecommissie, provincie Utrecht te Utrecht van 01-01-1990
Lid Privacycommissie, provincie Noord-Holland te Haarlem van 01-01-1986
Lid redactie Nieuwsbrief ambtenarenrecht van 01-11-1988
Lid redactie van enkele losbladige bundels uitgeverij Kluwer B.V. van 01-11-1986
Docent pao-cursus, studiedag e.d. van 01-01-1992
@OPM
Wat is pao. Welke Nederlander moet dat weten.


SEPERS J.M.


SEPERS G. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2003
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246319 , fax 010-4125839
gabrielle.sepers@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


SEPERS H.J. , geboren mei 1943
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 26 nov 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 7 jul 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 7 jul 1987
NU
Brielle kantonrechter-plaatsvervanger
Sommelsdijk kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Brielle ; kantoor Sepers c.s. ; beëdiging 1977
Postbus 62 , 3230 AB Brielle
Tel 0181-416177 , fax 0181-413024
sepad@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Sepers advocaten
Tel 0181-416177 , fax 0181-413024
sepad@xs4all.nl
www.solidine.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen bijbanen


SEPERS I.D. ; Drs.
Regional Coordinator Medium Term Business voor de Benelux bij NCM (Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij) Holding NV Amsterdam (jaarverslag 1998)


SEPMEYER - HAGEN G.F.E. ; Mw.
Rechten 1969
Docent
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle


SEPPAART C.P.A. ; Prof.
NLRM 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 8 mei 1972


SERIERE V.P.G. de
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1986
Postbus 75088 .1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1986
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
victor.deseriere@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1977 en 1986
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


SERRA A.M. ; Mw.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2444360 , fax 040-2443775
a.serra@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SERRARENS J. ; Mw. Dr. (of J.J.)
Advocaat bij advocatenpraktijk Universiteit Maastricht ; beëdiging 1993
RU Limburg vakgroep Strafrecht/Criminologie
Postbus 86 , 6200 AB Maastricht
tel 043 3883988 , fax 043 3500515
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: strafrecht, penitentiair recht


SERRARIS J.R.M.M. ; Jhr.
Advocaat bij Serraris advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 440 , 4940 AK Raamsdonkveer
Tel 0162-523033 , fax 0162-523148
serraris@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SERRARIS W.J.Th. , geboren mrt 1912 ; Jhr.
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 3 feb 1936
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 15 jun 1936
Werkzaam Ministerie van Koloniën 1 jan 1940
Werkzaam rijksbureau Chem.Produkten mei 1940
Inspecteur Prijsbeheersing Den Bosch 1 feb 1941
Tuchtrechter van de Prijzen Den Bosch 22 nov 1944
Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Arnhem 1 feb 1946 tot 1 aug 1949
Werkzaam Ministerie van Binnenlandse Zaken, II.Administrateur A 1 sep 1949
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 20 dec 1956
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Roermond 20 dec 1956
Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch 16 mrt 1959
Plaatsvervanger Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 15 jun 1959


SERRARIS Th.W.R.M. , Theo ; Jhr.
Notaris te Wijk bij Duurstede , arrondissement Utrecht
Postbus 10 , 3960 BA Wijk bij Duurstede
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Amersfoort


SERRARIS - PERRICK G. ; Mw.
Rechten 1975
Advocaat
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amersfoort


SERRUYS I. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van wijmen ; beëdiging 2000
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2977325 , fax 040-2433033
iserruys@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vogel en Ruitenberg advocaten
Postbus 12166 , 1100 AD Amsterdam
Tel 020-5650400 , fax 020-5650411
serruys@theoffice.nl
www.theoffice.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SERTKAYA - AYDIN Zie AYDIN, G. G. ; Mw.


SERVATIUS E.H.
Advocaat bij Dolk-Verburg-Diamand advocaten ; beëdiging 1971
Postbus 7911 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-3016107 , fax 020-6464716
dolk@dolk-verburg-diamand.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Mulder en Servatius advocaten Van Heuven
Goedhartlaan 935 , 1181 LD Amstelveen
[vademecum advocatuur 2004]


SERVERS J.F. , geboren jun 1953
NLRM 95
Officier der Rijkspolitie in het district Alkmaar
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 mei 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 mei 1993


SERVETTEN R.F. van
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825100 , fax 020-5825150
rvanservellen@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SETERS J.H. van
Advocaat bij Kerckhoffs advocatenkantoor ; beëdiging 1997
Postbus 3021 , 6202 NA Maastricht
Advocaat bij Van Boven & Van der Bruggen
Postbus 15 , 6040 AA Roermond
Tel 0475-333030 , fax 0475-331174
jvanseters@vbvdb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vbvdb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SETERS P.C.M. van ; Prof.
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel. 013 4662290 , fax. 013 4663143
Hoogleraar rechtssociologie
Eerder vermeld als: Hoogleraar Grondslagenonderzoek en Rechtsvergelijking ; Schoordijk-instituut
(directeur van het Instituut voor rechtssociologie)
TEVENS
Directeur van het Instituut voor Grondslagenonderzoek en Rechtsvergelijking ; Schoordijk-instituut
NB
Niet meer in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU
Privé adres: Stolberglaan 37 , 3583 XL Utrecht , Tel. 030 2513640


SETH PAUL R.M.
Advocaat bij Seth Paul advocaten ; beëdiging 1997
Prinsengracht 668 , 1017 KW Amsterdam
Tel 020-5287705 , fax 020-5287706
seth.paul@tip.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SETIAMAN M.M. ; Mw.
Advocaat bij Hilkens Kantoor ; beëdiging 1995
Postbus 39 , 6100 AA Echt
Advocaat bij Berger advocaten
Postbus 347 , 5900 AH Venlo
Tel 077-3510331 , fax 077-3510051
adv@berger.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SETON H. ; Mw.
Advocaat bij Westerhuis & Van der Baan ; beëdiging 2000
Postbus 2036 , 8203 AA Lelystad
Tel 0320-245005 , fax 0320-231408
info@wbadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SETON C.J. , geboren mei 1923
NLRM 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Utrecht apr 1949
Werkzaam bedrijfsleven okt 1953
Advocaat en procureur Utrecht apr 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 19 dec 1972
Kantonrechter Tiel 9 dec 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 17 dec 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 1 jul 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 4 jan 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 19 jun 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 12 mrt 1985


SETT K.L.
Advocaat bij advocatenkantoor Jap A joe ; beëdiging 2000
Postbus 13244 , 3507 LE Utrecht
Tel 030-2331230 , fax 030-2319109
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Spelt & Sett advocaten
Melkpad 41 , 1217 KB Hilversum
Tel 035-5388808 , fax 035-6288809
info@speltensett.nl
www.speltensett.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SETTEN L.D. van
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1993
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
lodewijk.vansetten@cliffordchance.com


SETZ J.A.J.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Postbus 87766 , 2508 DD Den Haag


SEUMEREN R.F.W. van
Advocaat bij Van Iersel & Luchtman advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 18 , 5400 AA Uden
Tel 0413-339033 , fax 0413-339066
r.seumeren@vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 44 , 5201 AA Den Bosch
Tel 073-6278080 , fax 073-6278090
r.seumeren@vanierselluchtman.nl
www.vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SEUMEREN R.A. van
Advocaat bij De Amstel advocaten ; beëdiging 1992
Sarphatikade 22 , 1017 WV Amsterdam
Tel 020-6383483 , fax 020-6387352
[vademecum advocatuur 2001]
amstel.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SEUMEREN VRIESENDORP - Van SEUMEREN R.M. van , geboren okt 1948 ; Mw.


SEUNEREN R.A. van
Advocaat bij De Amstel advocaten ; beëdiging 1992
Sarphatikade 22 , 1017 WV Amsterdam


SEUNKE E.F.
Advocaat bij Seunke & Welschen ; beëdiging 1972
Postbus 344 , 2000 AH Haarlem
Tel 023-5319576 , fax 023-5315491
seunke@seunke-welschen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SEUNTIÈNS M.A.J. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 4714 , 4803 ES Breda ; beëdiging 2001
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
rseuntiens@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SEVAUX - de GUCHT J.E.M. de ; Mw.
Rechten 1982
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Wageningen


SEVENBERGEN E.A.M. van ; Mw.
Advocaat bij Engelman & Aberson ; beëdiging 1984
Postbus 23049 , 3001 KA Rotterdam
Tel 010-4363649 , fax 010-4361885
[vademecum advocatuur 2001]


SEVENHUIJSEN M.A. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 1998
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
rotterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ekelmans & Meijer
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
info@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SEVENSTER A.C. van ; Mw.
Advocaat bij advocatenkollektief Rotterdam Noordsingel ; beëdiging 1993
Postbus 3725 , 3003 AS Rotterdam


SEVENSTER N.P. , Nicolaas ; Dhr.
Fiscaal Jurist Coopers & Lybrand Bel.Adv.
Bankier F. van Lanschot
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Hilversum
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Hilversum


SEVENSTER H.G. ; Mw.
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Centrum voor Milieurecht
Hoogleraar internationaal milieurecht, in het bijzondeop het terrein van de Europeesrechtelijke aspecten
sevenster@jur.uva.nl
TEVENS
Advocaat te Den Haag ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1994
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
hgsevenster@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Privé adres: Bierkade 17A , 2512 AB Den Haag , Tel. 070 3604702


SEVENTER A.C. van ; Mw.
Advocaat bij Advokatenkollektief Rotterdam Noordsingel ; beëdiging 1993
Postbus 3725 , 3003 AS Rotterdam
Tel 010-4650966 , fax 010-4654039
[vademecum advocatuur 2001]
info@advokatenkollektiefrotterdam.nl
www.advokatenkollektiefrotterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SEVENTER F. van
Advocaat bij Korte & De Wit advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 215 , 1400 AE Bussum
Advocaat bij Russchen Van Seventer
Postbus 5076 , 1410 AB Naarden
Tel 035-6951826 , fax 035-6948543
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hamer & Smit advocaten
Stationsplein 10 , 1404 AM Bussum
Tel 035-6944833 , fax 035-6945533
info@hsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SEVENTER M. van , geboren jul 1953
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Luitenant ter zee van administratie der eerste klasse bij do Koninklijke Marine
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Den Haag 15 aug 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 tebrauri 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem van 24-02-2003
Militair lid Militaire kamer Gerechtshof te Arnhem
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Arnhem Hof Militair lid
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Defensie, Kon.Marine, Directie Personeel KM, Afdeling Rechtstoestand, Hoofd
Kapitein ter Zee van administratie bij de Kon.Marine
apr 1997
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter adviesorgaan bestuursrechtelijke geschillen Koninklijke Marine van 01-09-2002
Lid Commissie voor beroeps- en bezwaarschriften Deelgemeente Hilligersberg/Schiebroek te Rotterdam van 01-01-1998 tot 31-12-2006


SEVEREIJNS I.P.H.M. , geboren jul 1963 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 3 okt 1995
Ontslag KB 06 sep 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 9 april 1998
Rechter rechtbank Utrecht 18 mei 1999
NU
Ontslag
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Gresnigt & Van Kippersluis ; beëdiging 1996
Postbus 13006 , 3507 LA Utrecht
NB
Misschien niet meer advocaat sinds 1999


SEVEREIN M.H. , geboren apr 1948
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Maastricht ; Raio 4 okt
1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 4 feb 1972
Secretaris arrondissementsparket Maastricht 4 feb 1974
Gerechtssecretaris rechtbank Groningen 4 feb 1976
Stagiair advocatenkantoor te Groningen 1 apr 1976
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 6 dec 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 11 aug 1979
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Groningen 26 feb 1991
Plaatsvervanger Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 dec 1997
TEVENS
INFO OM 02 feb 1998 niet meer werkzaam in Groningen!


SEVERIENS M.M.J.
Advocaat bij Dijks, Leijssen & Stellingwerf ; beëdiging 1992
Postbus 76 , 7500 AB Enschede
Tel 053-4335466 , fax 053-4331001
info@dls-advodcaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dijks Leijssen advocaten
info@dijksleijssen.nl
www.dijksleijssen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SEVERIJN P.J.P.
Advocaat bij Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1981
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 272 , 3300 AG Dordrecht
Tel 078-6324848 , fax 078-6311637
dordrecht@akdprinsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Severijn Huishof advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 4006 , 3006 AA Rotterdam
Tel 010-2723222 , fax 010-2723220
info@shadv.nl
www.severijnhulshof.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SEVERIJN R.A.
Advocaat bij advocatenkantoor Oudenoord ; beëdiging 2003
Postbus 85336 , 3508 AH Utrecht
Tel 030-2637600 , fax 030.2637615
[vademecum advocatuur 2004]


SEVERIJNS Zie KOLK - SEVERIJNS J.M.A. van der , geboren mrt 1951 ; Mw.


SEVERIJNS R.A.L.
Secretaris gemeente Gemert-Bakel [info SAL 2000]


SEVERIN K.P ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 2000
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121162
k.severin@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2121606 , fax 030-2121167
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SEVERS J.F. , geboren jun 1953
NLRM 93 94 96 97 98 99/00
Officier der Rijkspolitie in het district Alkmaar
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 mei 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 mei 1993
NU
Leeuwarden parket


SEWALT J.A.H.
Directeur Programmabureau SMART Achmea Groep [jaarverslag Achmea Groep 2001]


SEWANDONO A.M. ; Mw.
Rechten 1973 , Internationale Betrekkingen 1974
WetgevingsJurist , Ministerie van VROM
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


SEWCHARAN G.R.
Advocaat bij Power & Verbrugge advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 82 , 3400 AB IJsselstein


SEWDAJAL R.S. ; Mw.
Advocaat bij Josef Israëlsplein 8 , 2596 AS Den Haag ; beëdiging 1994
Tel 070-3249333 , fax 070- 3246396
sewdajal@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SEWNATH S. ; Mw.
Advocaat bij Berg & De Bruijn advocaten ; beëdiging 1999
Overtoom 348 , 1054 JG Amsterdam
Tel 020-6183131 , fax 020-6182636
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Louwerse , Van der Velde & Van Boom
Postbus 13273 , 3507 LG Utrecht
Tel 030-2733122 , fax 030-2735311
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep : vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
Specialismen: vreemdelingenrecht, sociale zekerheid


SEYLHOUWER T. , geboren dec 1932 (of Th.)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Adjunct-studentendecaan Universiteit te Amsterdam 1 dec 1960
Werkzaam adjunct-directiesecretaris bedrijfsleven 1 jan 1963
Medewerker Juridisch Bureau Algemene Werkgevers-Vereniging 1 jun 1965
Griffier Raad van Beroep Haarlem 11 jul 1969
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 6 sep 1972
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 18 aug 1973
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 15 jul 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 11 jun 1982
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 30 nov 1983
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 27 mei 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 dec 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 jul 1992
Vice-President rechtbank Haarlem 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Coördinerend vice-president rechtbank Haarlem 1 apr 1994
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Haarlem coördinerend Vice-President
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


SHANNON C. ; Mw.
Advocaat bij Howrey Simon Arnold & White ; beëdiging 2001
Postbus 94361 , 1090 GJ Amsterdam
Tel 020-5924411 , fax 020-4637296
shannoncarreen@howrey.com
www.howrey.com
[vademecum advocatuur 2004]


SHANTIPREKASH R.M. ; Mw.
Rechten 1992
BedrijfsJurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


SHAWKY H. ; Mw.
Advocaat bij Houben advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 4620 , 4803 EP Breda
Advocaat bij Keizersgracht 62 , 1015 CS Amsterdam
Tel 020-5207478 , fax 020-5207479
[vademecum advocatuur 2001]
advoc@shawky.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SHEERBAHADOERSING H. ; Mw.
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804261 , fax 053-4804298
h.sheerbahadoersing@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SHEPLEY J.G. , Graham ; Dhr.
Kandidaat Notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Katwijk/Noordwijk


SHIODA - BRESSER M. ; Mw.
Advocaat bij Shioda advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 211 , 1200 AE Hilversum
Tel 035-6218999 , fax 035-6248952
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SIAHAIJA S.D.C.
Advocaat bij Ouwendijk advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 3810 , 3003 AV Rotterdam
Tel 010-4654555 , fax 010-4671106
zygaena@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIBLESZ H.H.
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Comité Verenigde
Inlichtingendiensten Nederland, Lid (BUZ)


SIBMACHER - Van NOOTEN M.U. , Mea ; Mw.
Plaatsvervangend secretaris Raad Kinderbescherming
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Den Haag.


SICCAMA I.J. , Ida ; Mw.
Rechten 1948
Directeur Volksuniversiteit
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Amsterdam-Centrum/West.


SICK P.T. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1997
Advocaat bij Trenité Van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
sick@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne
sick@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


SICKINGHE F.O.J. ; Jhr.
Lid Raad van Commissarissen van Stork [jaarverslag Stork nv 1995]


SICMAN H.J.


SICMAN H.R. , geboren 28-08-1915 te Den Haag
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag , kantoor Nieboerweg 243, 2566 GB Den Haag ; beëdiging 1951
Tel 0703650352 , fax
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
INFO
Overleden 4 januari 2003 te Den Haag [Telegraaf/NRC 7 januari 2003]


SIDERIUS A.D. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2002
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
annemarijesiderius@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


SIDERIUS J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 19 jul 1962


SIE A. ; Mw.
Advocaat bij Ausma De Jong advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 7165 , 3430 JD Nieuwegein
Tel 030-6051550 , fax 030-6051551
sie@ausmadejong.nl
www.ausmadejong.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIEBENGA A.W. ; Mw.
Advocaat bij Burgers & Ran ; beëdiging 2000
Postbus 13078 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2318534 , fax 030-2321646
Siebenga@uwnet.nl
www.burgers-ran.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIEBERS H.S. , geb, okt 1902
NLRM 71
Advocaat en Procureur te Groningen 28 jun 1928
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 6 jan 1943
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 31 jan 1951
Kantonrechter Groningen 24 sep 1957
Kantonr-plaatsvervanger Zuidbroek 20 nov 1964


SIEBERS B.G.W.
Secretaris gemeente Lemsterland [info SAL 2000]


SIEBURGH C.H. ; Mw. Drs.
Rechten 1993 , Geneeskunde 1995
OIO , Privaatrecht RUG
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen


SIEDERS F.
Advocaat bij Van Donselaar & Sieders ; beëdiging 1987
Postbus 10314 , 7301 GH Apeldoorn
Advocaat bij Van Vliet & Van Donselaar
Postbus 10438 , 7301 GK Apeldoorn
Tel 0555288788 , fax 055-5288777
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bonkes & Sieders advocaten
Postbus 165 , 7740 AD Coevorden
Tel 0524-514040 , fax 0524-512273
bonkes.sieders@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIEGELAAR A. ; Mw.
Advocaat bij Steenhoven Kolle Gilhuis ; beëdiging 1995
Roemer Visscherstraat 47 , 1054 EW Amsterdam


SIEGERS M.J. ; Mw.
Advocaat bij Sandberg c.s. ; beëdiging 1997
Advocaat bij Sandberg cs advocaten
Postbus 23130 , 3001 KC Rotterdam
Tel 010-4402300 , fax 010-4402399
siegers@sandberg-cs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
marlies.siegers@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


SIEGERS C.W.M.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1998
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2345600 , fax 040-2345620
cslegers@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIEGERS D.J.L. ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1999
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
d.siegers@edh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313357
des.siegers@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIEGERS J.J. ; Prof. Dr.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Economie
Hoogleraar Algemene Economie
tel 030 2537110 , fax 030 2537131
j.j.siegers@econ.uu.nl
Privé adres: Nieuwe Englaan 10A , 1404 EC Bussum , Tel. 035 6914578


SIEGFRIED M.D. ; Mw.
Advocaat bij GMW advocaten; beëdiging 2002
Postbus 85563 , 2508 CG Den Haag
Tel 070-3615048 , fax 070-3615400
m.sieghied@gmw.nl
www.gmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIEH N.G. ; Mw.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SIEKMAN P.J.
Advocaat bij Siekman, Stassen & Ouweneel ; beëdiging 1988
Advocaat bij Siekman & Stassen advocaten
Postbus 670 , 2130 AR Hoofddorp
Tel 023-5541680 , fax 023-5624097
siekman@sso.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Siekman & Stassen advocaten en Belastingadviseurs
Tel 023-5541685 , fax 023-5624097
siekman@siekmanstassen.nl
www.siekmanstassen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIELER D.J.M.C.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626407 , fax 040-2626481
dave.sieler@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIEMELINK O.R.
Advocaat bij Bos-Veterman, Van As & De Vries advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 237 , 3430 AE Nieuwegein
Tel 030-6032922 , fax 030-6000166
bosadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van As c.s. advocaten
osiemelink@vanasadvocaten.nl
www.vanasadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIEMERS B.T.B.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
siemens@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
bastiaan.siemers@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


SIEMONS R.P.E.
Advocaat bij Mr. D.A. Harff kantoor ; beëdiging 1994
Heemraadssingel 202 , 3021 DN Rotterdam
Tel 010-4777000 , fax 010-4777586
[vademecum advocatuur 2001]


SIEMONS A.C.
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1989
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
siemons@wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIEPERDA S.H. , geboren 16-01-1918
NLRM 71 80 87
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 15 sep 1941
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 29 sep 1942
Rechter rechtbank Rotterdam 13 jan 1951
Raadsheer Hof Den Haag 20 jul 1961
Vice-president Hof Den Haag 3 jul 1972
President Hof Den Haag 6 dec 1982
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SIEPERDA B.S. , geboren jun 1911
NLRM 71 80
Werkzaam Ministerie van Justitie 1 nov 1934
Substituut-griffier rechtbank Middelburg 30 aug 1941
Rechter rechtbank Middelburg 19 dec 1946
Vice-president rechtbank Middelburg 21 mrt 1958
Lid Ambtenarengerecht Rotterdam 22 jul 1958
President-plaatsvervanger arr.krijgsraad Den Bosch, Arnhem, Den Haag 23 jun 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 19 mei 1978


SIERKS M.F. ; Mw.
Advocaat bij Mörzer Bruyns & Sierks ; beëdiging 1993
Ruysdaelkade 29 , 1072 AH Amsterdam
Tel 020-6767200 , fax 020-6767223
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1985 en 1993
[vademecum advocatuur 2004]


SIERKSMA S.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2001
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153228 , fax 070-5153130
s.sierksma@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIERMANN M.A.B. ; Mw.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 300 , 9400 AH Assen
Tel 0592-310855 , fax 0592-317741
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997963 , fax 050-5997977
rn.faber@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIERTSEMA L.H. , Lodewijk ; Dhr.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Den Haag


SIERTSEMA H. , geboren mei 1919
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Haarlem 14 jan 1948
Substituut-griffier rechtbank Haarlem 6 okt 195
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 6 feb 1959
Rechter rechtbank Amsterdam 5 jul 1980


SIES R.C.
Advocaat bij Van Harmelen Beijneveld Tubbergen Van Houten ; beëdiging 1999
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-4051166 , fax 010-4124011
sies@vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Harmelen Beijneveld Van Houten
www.vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIESLING B.A. ; Mw.
Advocaat bij Klijn advocaten Arbeidsrecht ; beëdiging 2000
Postbus 2016 , 7420 AA Deventer
Tel 0570-630857 , fax 0570-630174
klijndeventer@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Overheek de Meyer cs advocaten
vanoverbeekdemeyer@balienet.nl
www.vanoverbeekdemeyer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIESWERDA E.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
edwin.sieswerda@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SIESWERDA P.
Advocaat bij Sieswerda & Keuning advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 650 , 8901 BL Leeuwarden
Tel 058-2131555 , fax 058-2130066
sieswerda@sieswerda-keuning.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.sieswerda-keuning.com
[vademecum advocatuur 2004]


SIETHOFF F.G.A. ten
Aangekomen in Leiden 1954 rechten , Corpslid
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming Sectie Jeugd, Lid


SIEVERS M.F. ; Mw.
Advocaat bij Houben advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 4620 , 4803 EP Breda
Advocaat bij Kupperman van der Wiel & Co.
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam

Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
law@kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SIGMOND I.P. , Ivo ; Mr.
Advocaat bij Bedaux advocaten ; beëdiging 1995
Valkenburgerweg 54 , 6419 AV Heerlen
Advocaat bij Sigmond & Zippelius advocaten
Sumatrakade 327-329 , 1019 PL Amsterdam
Tel 020-5091180 , fax 020-5091188
sigmond@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
SLS Van Houte advocaten en Belastingadviseurs
Postbus 686 ,6400 AR Heerlen
Tel 045 4009591 , fax 045 4009262
sigmond@sls.advocaten.com
[vademecum advocatuur 2003]
Advocaat bij Lie Sigmond advocaten
Oliemolenstraat 60 , 6416 CB Heerlen
Tel 045-5737575 , fax 045-5737576
sigmond@lsadvocaten.com
www.lsadvocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Dagblad De Limburger 27 april 2004
"Berisping voor Heerlense advocaat" Heerlen. Door Annelies Hendrikx
Advocaat G. Spera uit Heerlen is door het Hof van Discipline berispt, onder meer omdat hij in 2002 een vrouw bijstond in haar echtscheidingszaak terwijl hij een intieme relatie met haar had. Hij heeft daarmee "in ieder geval de schijn gewekt dat zijn zakelijke belangen verstrengeld waren met zijn persoonlijke belangen", aldus het Hof van Discipline, het hoogste tuchtrechtelijke orgaan voor bewaking van de kwaliteit
van de advocatuur. Eerder oordeelde de Raad van Discipline dat de klachten, ingediend door de voormalige echtgenoot van de vrouw, ongegrond waren. Het Hof denkt daar in hoger beroep anders over.
Spera's toenmalige kantoorgenoot I. Sigmond krijgt een waarschuwing, die als iets lichter geldt dan een berisping. In opdracht van het kantoor werd in april 2002 de oldtimer van de betreffende echtgenoot uit diens garage gehaald en gestald bij een autohandelaar. De auto diende als onderpand voor de rekening van het advocatenkantoor. "Aldus is gehandeld zoals een behoorlijk advocaat niet betaamt" het staat een advocaat niet vrij een gemeenschapsgoed aan de macht van een der echtelieden te onttrekken". In september 2002 kon de ex-echtgenoot de auto terughalen na het betalen van de voorschotnota.
Dat het niet verstandig was om de schedingszaak van zijn vriendin te behandelen, wist Spera zelf kennelijk ook, zo constateert het Hof: hij heeft de zaak op enig moment overgedragen aan zijn kantoorgenoot.
"Maar ook na die overdracht is hij bij de zaak betrokken gebleven" Inmiddels zijn de twee advocaten uit elkaar. Advocaat Spera heeft geen behoefte te reageren op de uitspraak; Sigmond toont zich 'verbaasd', omdat het Hof advocaten doorgaans een grote bewegingsvrijhied toestaat als het gaat om het opkomen voor de belangen van cliënten. Sigmond noemt het een 'hele vervelende kwestie' , maar legt zich neer bij de uitspraak.


SIGMOND Zie BONGA - SIGMOND E.D. , geboren okt 1952 ; Mw.
NLRM 90
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 okt 1987
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Amsterdam 17 mei 1989


SIGNER P.J.
Advocaat bij Signer & Kroon ; beëdiging 1979
Postbus 662 , 1200 AR Hilversum
Advocaat bij Signer c.s. advocaten
Randstad 2124 , 1314 BM Almere
Tel 036-5482300 , fax 036-5482301
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 1111 , 1300 BC Almere
Tel 036-5482300 , fax 036-5482301
pjsigner@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIGTENHORST J.H. van den
Advocaat bij Hamaker Van den Sigtenhorst ; beëdiging 1987
Postbus 4137 , 7200 BC Zutphen
Tel 0575-513437 , fax 0575-518695
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Orde van advocaten te Zutphen: secretaris (info sep 2000)


SIGTERMAN J.M. ; Mw.
Advocaat bij Van den Heuvel advocatenkantoor ; beëdiging 1997
Postbus 1015 , 4700 BA Roosendaal
Tel 0165-556000 , fax 0165-555992
[vademecum advocatuur 2001]
asigtecman@vdheuvel-advocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]


SIJBEN M.M.J.F.
Advocaat bij Vondenhoff Sijben advocaten ; beëdiging 1987
Ambachtstraat 6 , 6461 EW Kerkrade
info@vondenhoff.nl
Postbus 2791 , 6401 DG Heerlen
Tel 045-5602200 , fax 045-5742652
info@vondenhoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Caumerdalschestraat 1 , 6416 GC Heerlen
Tel 045-5602200 , fax 045-5742652
info@vondenhoff.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIJBERS F.H.H.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414563 , fax 020-5414966
frans.sijbers@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725304 , fax 010-2725450
fsijbers@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIJBESMA H. , geboren apr 1938
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Burgemeester Dongeradeel
TEVENS
Voorzitter Raad van Toezicht Prot.Chr Ziekenhuis en Verpleeghuis De Sionsberg te Dokkum
Lid Bestuur Agrarische Hogeschool Noord van Hall Leeuwarden
Commissaris NV.Bank Ned. Gemeenten
Secretaris commissie van Toezicht BNG Den Haag
Lid werkgroep burgemeesterconferenties
President commissaris NV.Gasbedrijf Noord Oost-Friesland te Dokkum
Lid Bestuur Kabel Noord NV. te Dokkum
Lid aandeelhoudersvergadering NV.Waterleiding te Leeuwarden
Lid Netwerk (begeleiding bedrijfsleven) Provincie Friesland
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor voor aandelen Bedrijfscentrum Dokkum Holding BV
Ambtenaar burgerlijke stand (als burgemeester)
Lid stuurgroep Actieprogramma NO Friesland
Lid Bestuur Dokkumer Stadsfonds
Portefeuillehouder Financiën dagelijksbestuur Regio Noord-Friesland
juli 1997


SIJBRANDIJ R.P.
Advocaat bij Engelgeer advocaten ; beëdiging 1996
Strawinskylaan 917 , 1077 XX Amsterdam
Advocaat bij Burgers & Ran
Postbus 13078 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2318534 , fax 030-2321646
[vademecum advocatuur 2001]
sijbrandij@uwnet.nl
www.butgers-raam
[vademecum advocatuur 2004]


SIJBRANDIJ J.M. , geboren sep 1942
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 5 okt 1985
Rechter rechtbank Utrecht 17 sep 1987
Vice-President rechtbank Utrecht 11 maart 1999
NU
Utrecht rechter


SIJENS F. , geboren jan 1959
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 1 okt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 27 sep 1990
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Groningen 28 aug 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 15 nov 1991
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 24 jun 1992
Rechter rechtbank Leeuwarden 1 jul 1992
Rechter rechtbank Groningen 8 jul 1994
NU
Groningen rechter
TEVENS
Auteur sociale gids Kluwer
Lid Bestuur regiobestuur van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs
Voorzitter Stichting Vrienden van de Borgh te Zuidhorn
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie van Beroep voor studenten bij de Hanzehogeschool
30 jan 1997


SIJM R.G.M. ; Mw.
Rechten 1990
Senior Adviseur AVW
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


SIJMONS J.G.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1988
info@nysingb.nl
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
j.g.sijmons@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIJMONS X.B.
Advocaat bij Liefferink & Partners ; beëdiging 2002
Postbus 1275 , 3800 BG Amersfoort
Tel 033-2544090 , fax 033-4619230 lief
ferink.advocaten@planet.nl
www.keistadadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIJMONSMA J.R. , geboren dec 1958
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 27 sep 1990
Rechter rechtbank Maastricht 15 aug 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 30 mrt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 30 mrt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 30 mrt 1995
NU
Maastricht rechter
Heerlen kantonrechter-plaatsvervanger
Sittard kantonrechter-plaatsvervanger
Maastricht kantonrechter-plaatsvervanger


SIJNJA H.A.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1998
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
henkarnold.sijnja@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


SIJPKENS - STEINBACHER D.A. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Lodewijk & Hartsuiker ; beëdiging 1998
Prinses Beatrixlaan 1 , 1182 8H Amstelveen
Tel 020-6436614 , fax 020-6435343
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SIJPKENS K. ; Mw.
Advocaat bij Bird & Bird ; beëdiging 2002
Postbus 30311 , 2500 GH Den Haag
Tel 070-3538863 , fax 070-3538893
karin.sijpkens@twobirds.com
www.twobirds.com
[vademecum advocatuur 2004]


SIJPKENS P.G.
Aerdenhout
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


SIJS S.M. van der ; Mw.
Advocaat bij Leestraat 39 , 3743 EH Baarn ; beëdiging 1988
Advocaat bij Van der Sijs
Stationsplein 62 , 3743 KM Baarn
Tel 035-5414921 , fax 035-5424449
s.van.der.sijs@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Sijsadvocaat
advocaat@vandersijs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIJS H.C. van der
Advocaat bij Van der Sijs De Vlieger & Holsbrink ; beëdiging 1975
Postbus 126, 7500 AC Enschede
vandersijs@advocatensvh.nl
Tel 053-4340699 , fax 053-4341799
vandersijs@advocatensvh.ril
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Damsté advocaten
Tel 053-4840000 , fax 053-4341799
vandersijs@damste.nl
www.damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIJSLING L.M. (of L.) , Liesbeth ; Mw.
Rechten 1978
Beleidsmedewerkster Coördinator Gemeente Amsterdam
TEVENS
Directeur Clara Wichmann Instituut
fax 020 6684371
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


SIJTSEMA G. , geboren aug 1951
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 18 dec 1989


SIJTSEMA S.E. , Saskia ; Mw.
Projectleider en -adviseur Computercentrum Waterleidingbedrijven Postbus 373 8000 AJ Zwolle
tel 038-4255400 , fax 038-4255499
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


SIJTSMA H.G. ; Mw.
Advocaat bij De Koning advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 9069 , 3301 AB Dordrecht
Tel 078-6300000 , fax 078-6300022 h.si
jtsma@dekoningadvacaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIJTSMA H.J. , Henk ; Dhr.
Dir. Pensioenadvies-Bureau
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Apeldoorn


SIKKEL C. ; Mw.
Advocaat bij Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1995
akd.rotterdam@pi.net
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249264 , fax 010-2140840
csikkel@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]


SIKKEL C. , geboren apr 1934
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam in bedrijfsleven 1 jan 1962
Advocaat en Procureur Gorinchem 1 jan 1965
Rechter rechtbank Dordrecht 14 jan 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 28 feb 1976
Vice-President rechtbank Dordrecht 4 apr 1978
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam7 apr 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Dordrecht 11 aug 1994
NU
Dordrecht coördinerend Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
jul 1997


SIKKELERUS D.W.J. van
Advocaat bij De Koning advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 9069 , 3301 AB Dordrecht
Tel 078-6300000 , fax 078-6300022
d.vansikkelerus@dekoningadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SIKKEN G.J.
Advocaat bij Adv. kantoor Emmen ; beëdiging 1970
Postbus 1050 , 7801 BB Emmen
Advocaat bij advocatenkantoor Zuid-Oost Drenthe
Postbus 2262 , 7801 CG Emmen
Tel 0591-647111 , fax 0591-648299
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SIKKENS J.
Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord-West , vestiging Amsterdam , unitmanager


SIKKINK S. ; Mw.
Advocaat bij Ned. Ver. van journalisten ; beëdiging 1999
Postbus 75997 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-6766771 , fax 020-6624901
juridisch@nvj.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 754 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741051
suzannesikkink@allenoverycom
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


SILFHOUT J.H. ; Mw.
Advocaat bij Visser & Legger ; beëdiging 1989
Advocaat bij Visser & Silfhout advocaten
Postbus 1034 , 3300 BA Dordrecht
Tel 0168-380670 , fax 078-6140150
jhsilfbout@visser-silfhoutadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 078-6134533 , fax 078-6140150
jhs@visiad.nl
www.vissersilfhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SILLEVIS SMIT J.G.
Advocaat bij Jonker c.s. ; beëdiging 1982
De Lairessestraat 73 , 1071 NV Amsterdam


SILLEVIS SMITT D.M.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 1998
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4880900 , fax 020-5727631
diederik.sillevissmitt@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020 4857000
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


SILLEVIS SMIT J.L.W. , geboren 1932
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 13 okt 1972
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag , kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1961
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl
Tel 070-3285423 , fax 070-3285339
jlwsillevissmitt@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
lodewijk.sillevis@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Huis van H.M. de Koningin , Adviseur , Rechtsgeleerd raadsman van H.K.H.Prinses Juliana der
Nederlanden en Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden
Voorzitter Raad van Toezicht Onderl. Levensverz.-Mij.
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm


SILLEVIS SMIT - MULDER D. , geboren okt 1930 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Werkzaam bankwezen 1955
Arbeidscontractant rechtbank Haarlem 13 nov 1973
Substituut-griffier Hoge Raad der Nederlanden 25 jul 1979
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 26 apr 1985


SILLEVIS SMIT E.T. ; Mw. (of E.Th.)
Rechten 1986
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1987
Advocaat bij Trenité Van Doorne
Postbus 190 , 3000 AD R017ERDAM
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
sillevissmitt@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
eveline.sillevissmitt@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


SILLEVIS L.W. ; UHD
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Fiscaal-economisch departement
Belastingrecht
l.w.sillevis@law.leidenuniv.nl


SILVERENTAND L.J. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414590 , fax 020-6612827
larissa.silverentand@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


SILVIS P.J.
Advocaat bij Silvis ; beëdiging 1987
Kleiweg 83 , 3051 GK Rotterdam
Tel 010-4224315 , fax 010-4184492
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bordewijk Silvis advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 228 , 3100 AE Schiedam
Tel 010-4224315 , fax 010-4738581
[vademecum advocatuur 2004]


SILVIS J. , geboren nov 1953 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair docent Rijks Universiteit te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 15 aug 1991
Rechter rechtbank Rotterdam 1 okt 1994
Vice-President rechtbank Rotterdam 24 november 1998
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-09-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Lid wetenschappelijke commissie van toezicht scenariostudies
Gezondheidszorg STG te Zoetermeer onbezoldigd
Lid adviesraad handboek verslaving, terzake beleid en openbare orde (Bohn Stafleu en Van Loghum)
te Houten, onbezoldigd
TEVENS [juni 2003]
Lid commissie van beroep KNLTB te Amersfoort van 01-01-1999
Docent cursussen strafrecht (incidenteel op afspraak) SSR te Zutphen van 01-01-2000
Lid Project Financieel Rechercheren te Den Haag van 01-04-2001 tot 31-05-2002
Lid begeleidingscommissie Evaluatie Wet BOB WODC te Den Haag van 01-03-2001 tot 31-05-2002
Lid begeleidingscommissie Evaluatie WGVO WODC te 'Den Haag van 01-03-2001 tot 31-05-2002
Voorzitter Rotary Club Rotary Club Barendrecht te Barendrecht van 01-06-2001 tot 30-06-2002


SILVIUS J.C.M.
Advocaat bij De Haan c.s. ; beëdiging 1987
Blijhamsterstraat 49 , 9671 AT Winschoten
Postbus 380 , 9670 AJ Winschoten
Tel 0597-412022 , fax 0597-420184
haanue@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Haan advocaten & Notaris
Postbus 723 , 9700 AS Groningen
Tel 050-5757400 , fax 050-5757444
info@dehaaninfo.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIMHOFFER H.J.


SIMMELINK J.B.H.M. , geboren feb 1957
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair docent strafrecht en strafprocesrecht aan de KU Brabant
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 15 aug 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 9 november 1998
NU
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Universitair hoofddocent KU Brabant
Cursusleider/docent bij de SSR
Bewerker editie Cremers bijzondere strafwetten
Lid redactie Verkeersrecht
4 aug 1997


SIMMERS P.J. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1992
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam


SIMON M.M.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 3053 , 3502 GB Utrecht
Tel 030-2595252 , fax 030-2595255
nlsimon8@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rijssenbeek advocaten
Postbus 1219 , 6801 BE Arnhem
Tel 026-4434249 , fax 026-4459054
m.simon@rijssenbeek.nl
www.rijssenbeek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIMON K.G.M. ; Mw.
Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 2001
Postbus 23052
3001 KB Rotterdam
Tel 010-2770300 , fax 010-4365496
simon@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIMON THOMAS - TEN HAVE B.E. ; Mw.
Rechten 1956
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


SIMON H.J. , geboren november 1946
universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht
Raadsheer-plaatsvervanger centrale raad van beroep Utrecht23juni 1998
Raadsheer centrale raad van beroep Utrecht11november 1999


SIMONETTI S.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 2000
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
maildhg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
sander.simonetti@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SIMONETTI - TELLINGS E.S.M.A. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor De Werdt ; beëdiging 1988
Postbus 233 , 4190 CE Geldermalsen


SIMONIS H.M.
Advocaat bij Houben advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 4620 , 4803 EP Breda
Tel 076-5223677 , fax 076-5149403
hsimonis@houbenadvocaten.nl
www.houbenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIMONIS W.H.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2001
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153492 , fax 070-5153131
whsimonis@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIMONIS en/of MAGNIN - SIMONIS A.P.M. , geboren jun 1953 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98 99/00
Rechten 1975
Bedrijfsjuriste bij Shell Intern.Petroleum Mtsch.BV
Raio rechtbank Rotterdam 23 feb 1976
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 23 feb 1978 (bron: NLRM 1980 vermeld als Stelt-Simonis)
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 11 jun 1982
Rechter rechtbank Rotterdam 24 aug 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 23 feb 1983
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 mrt 1993
Raadsheer Hof Den Haag 1 mrt 1996
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 11-09-2001
NU Rotterdam Rechtbank rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Lid ouderraad van de RK Basisschool Willebrordus te Breukelen
Afgevaardigde VVAO Ned. Vereniging van vrouwen met academische opleiding van een landelijk
forum de Spiegelgroep
TEVENS
Voorzitter van de Ouderraad van de R.K. Basisschool Willibrordus te Breukelen
Bestuurslid Stichting Transport and Maritime Arbitration Rotterdam
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid Stichting Tamara van 01-01-2002 tot 31-12-2002
Lid college van beroep Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen van 01-01-2002 tot 31-12-2002
Lid Bestuur Nederlandse Vereniging Zee- en vervoersrecht van 01-01-2002 tot 31-12-2002
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gouda
Zie INFO 1 + 2 + 3 bij PIETERS, E.M.H..
INFO
In NLRM 1980 vermeld als STELT - SIMONIS


SIMONS - SCHRÖER Zie SCHRÖER A.J.A. ; Mw.


SIMONS - VINCKX M.W.L ; Mw.
Advocaat bij Van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1987
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
msimonsvinckx@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIMONS P.W.P.M.
Advocaat bij Tongersestraat 2 , 6211 LN Maastricht ; beëdiging 1984
Advocaat bij Simons
Tongerseplein 9 , 6214 BH Maastricht
Tel 043-3219114 , fax 043-3255153
[vademecum advocatuur 2001]
pwsimonsadvocaten@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIMONS A.L.M.
Advocaat bij Van Asperen advocaten ; beëdiging 1990
Hondstraat 4 , 6211 HX Maastricht
Advocaat bij Simons & Partners
Weert 82 , 6231 SB Meerssen
Tel 043-3653005 , fax 043-3652907
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 20 , 6270 AA Gulpen
Tel 043-3653005 , fax 043-3652907
info@simons-partners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIMONS D. ; Mw.
Advocaat bij Bosman & Van Nie ; beëdiging 1997
Postbus 78067 , 1070 IP Amsterdam
Advocaat bij Bruins Simons & Van Hoeve
Keizersgracht 219 , 1016 DV Amsterdam
Tel 020-4287306 , fax 020-6262511
bsvh@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hengeveld advocaten
Keizersgracht 217 , 1016 DV Amsterdam
Tel 020-3308308 , fax 020-3308309
info@hengeveldadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIMONS N.J.W.G. ; Mw.
Advocaat bij Schoenmakers & Thomas advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 4917 , 4803 EX Breda
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 348 , 7000 AH Doetinchem
Tel 0314-372311 , fax 0314-332147
simons@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
Tel 026-3777201 , fax 026-3777222
nsimons@hekkelman.nl
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIMONS M.D.P. ; Mw.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Lenior ; beëdiging 1990
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
ds@vandiepen.com
Advocaat bij Postbus 182 , 1250 AD Laren
Tel 035-5334601 , fax 035-5319168
mdpsimons@mdpsimons.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SIMONS P.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Boels Van Eijndhoven Coenegracht ; beëdiging 1994
Postbus 1750 , 6201 BT Maastricht
Tel 043-3626655 , fax 043-3626562
simons@boelsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]


SIMONS M.J.M.H.
Advocaat bij Goorts & Coppens advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 458 , 6040 AL Roermond
Tel 0475-420033 , fax 0475-316182
simons@goorts-coppens.nl
www.goorts-coppens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIMONS A.A.M.
Advocaat bij Koch & Van den Heuvel ; beëdiging 1989
Postbus 2005 , 4800 CA Breda
Tel 076-5226470 , fax 076-5226413
simons@koch-heuvel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.koch-heuvel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIMONS E.J.C. , Erwin ; Dhr.
Belastingadviseur
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Weert


SIMONS J.J. , geboren 24 oktober 1911 te Rotterdam ; Mw.
INFO
Overleden 30 augustus 2004 te Den Haag [NRC 4 september 2004]


SIMONS D. ; Prof.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


SIMONS J.Th. , geboren dec 1939 (of J.T.)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Inspecteur 's Rijksbelastingen 1963
Werkzaam bedrijfsleven 1966
Raadsheer Hof Den Bosch 23 jul 1980
Vice-President Hof Den Bosch 24 mrt 1988
Coördinerend vice-president Hof Den Bosch 28 okt 1994
Vice-President Hof Den Bosch 4 mrt 1997
NU
Den Bosch Hof coördinerend Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen


SIMONS T.G.M. , geboren jan 1957 ; Drs.
NLRM 91 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsadviseur bij de Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht Ministerie van Justitie
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 2 mei 1991
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 15 nov 1991
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1995
Vice-President rechtbank Rotterdam 13 mei 1997
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Vice-President
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving Sector Rechtspleging
TEVENS
Inleider t.b.v.Euroforum BV. te Eindhoven
Inleider Post Academisch Onderwijs Universiteit te Utrecht
Inleider SSR te Zutphen
Medewerker losbladige uitgave Algemene Wet Bestuursrecht uitgegeven door VUGA BC Den Haag


SIMONS A.L.C. , geboren jan 1930
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 30 jun 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1988
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Opgave Hof opnemen


SIMONS C.R.C.
Notaris te Halderberge , arrondissement Breda
Postbus 8 , 4750 AA Oud Gastel


SIMONS W.B. ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Rechtshistorie en Rechtsvergelijking
Hoogleraar Oost-Europees Recht
w.b.simons@law.leidenuniv.nl
Privé adres: Hazenboslaan 53 , 2343 SK Oegstgeest , Tel. 071 5176839


SIMONS L.J.A. , geboren 1931
Voorzitter St. Preferente Aandelen Macintosh N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Verenigde Bierens Bedrijven B.V.
Commissaris Vilenzo International N.V.
Voorzitter Adviesraad Vankuykdeuren B.V.
Voorzitter Trustee Achmea Hypotheekbank N.V.
Voorzitter Trustee Woonfonds Holland B.V.
Oud-functies:
Notaris
Commissaris Muvest Nederland B.V.
Inspecteur 's Rijksbelastingen.


SIMONSE - KOOPMANN M.W.E. ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 jun 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 4 mrt 1985
Raadsheer Hof Amsterdam 1 jan 1996
NU
Amsterdam Hof Raadsheer
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Beroepscommissie van de Stichting 40-45 te Amsterdam, bezoldigd
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Lid Beroepscommissie van de Stichting "40-'45.
2. rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam.


SIMONSZ - van SANTEN Zie SANTEN J.M. , geboren mrt 1948 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtssecretaris rechtbank Amsterdam
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 jan 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jan 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 10 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 18 jul 1996
Rechter rechtbank Haarlem 11 maart 1997


SINDRAM I.P.C.
Advocaat bij Derks.Star Busmann,Hanotiau ; beëdiging 1995
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
general@derks.nl
Advocaat bij De Mul / Zegger advocaten
Postbus 1008 , 6501 BA Nijmegen
Tel 024-3225370 , fax 024-3240678
sindram@dmz.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Mul Zegger
Postbus 48 , 6580 AA Malden
Tel 024-3586996 , fax 024-3586776
sindram@dmz.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SINGELING M. ; Mw.
Advocaat bij Van der Steenhoven advocaten ; beëdiging 2002
Herengracht 582-584 , 1017 CI Amsterdam
Tel 020-6077979 , fax 020-6831947
singeling@vandersteenhoven.nl
www.vandersteenhoven
nl
[vademecum advocatuur 2004]


SINGER - DEKKER H. , Hannie ; Mw. Prof.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 okt 1970
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar strafrecht
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Groningen-Oost


SINGH S.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Doorre ; beëdiging 2002
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789540 , fax 020-6789589
singh@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


SINGH J.
Advocaat bij Van Hartingsveldt & Roest c.s. ; beëdiging 1992
Rijnsburgerweg 35 , 2334 BE Leiden
Advocaat bij Roest Singh advocaten
Marktplein 23 , 2132 DA Hoofddorp
Tel 023-5563790 , fax 023-5563799
adv@roestsingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SINIA F.P. , geboren nov 1933
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Hilversum 1 sep 1962
Werkzaam verzekeringsmij. te Rotterdam 1 jan 1967
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 19 jun 1968
Waarnemend griffier kantongerecht Den Bosch en Eindhoven 24 jun 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 19 jan 1971
Rechter rechtbank Arnhem 1 jul 1971
Lid Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba van 22-04-1974
Rechter rechtbank Arnhem 28 mrt 1977
Vice-President rechtbank Arnhem 30 nov 1979
Raadsheer Hof Arnhem 1 sep 1981
Vice-President Hof Arnhem 9 nov 1990
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem vanaf 10-05-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch vanaf 19-01-1971
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
jul 1996
TEVENS [juni/juli 2002]
Geen nevenfuncties opgegeven.
TEVENS [februari 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


SINJORGO N.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Iersel Luchtman advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 4810 , 4803 EV Breda
Tel 076-5202010 , fax 076-5203433
n.sinjorgo@vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SINKE R.
Advocaat bij Klaassen advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 23078 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-4012288 , fax 010-4112954
bobsinke@klaassenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SINKE H.L.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, Roosendaal, Hoofd


SINKE M.J. , geboren jan 1958 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 dec 1993
Rechter rechtbank Den Haag 1 jan 1996
1996 Ontslag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jan 1997
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


SINNEMA G.A. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
gsinnema@houthoff.nl


SINNIGE I.M. ; Mw.
Advocaat bij Glas & Mes advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 3090 , 1801 GB Alkmaar
Tel 072-5112571 , fax 072-5114234
mr.i.m.sinnige@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schreurs & Van Duin Abma Van Eeuwijk ; beëdiging 2000
Postbus 575 , 1440 AN Purmerend
Tel 0299-433333 , fax 0299-479404
i.sinnige@abma.nl
www.abma.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SINNINGHE DAMSTÉ W.A.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


SINNINGHE DAMSTÉ J.S.
INFO
Woonplaats Spanje
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SINNINGHE DAMSTÉ D. , geboren 1939
Lid Raad van Bestuur Hollandsche Beton Groep N.V.
Holl.Beton Groep , Postbus 81 , 2280 AB Rijswijk , 070-3152017
Voorzitter Aufsichtsrat Wayss & Feta A.G.
Penningmeester Bestuur Ver. tot Behoud van Natuurmonumenten in Ned.
Voorzitter Raad van Comm. HITT N.V.
De heer Sinninghe Damste was van 1968 tot 1989 werkzaam bij Shell, zowel in Nederland als in het buitenland. Hij was commissaris bij Sedneth, Nederlandse Zeeboormaatschappij B.V. en Beamix Holding B.V. (voorzitter).
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm


SINNINGHE DAMSTÉ A.W.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 28 mrt 1959


SINOO L. ; Mw.
Advocaat bij Pieters advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 13017 , 3507 LA Utrecht
Tel 030-2718855 , fax 030-2716672
j.pieters@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.pietersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SINS L.H.P. , geboren jul 1923
NLRM 87
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 13 mrt 1986


SINT TRUIDEN M.Ph. van
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1988
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Advocaat bij NautaDutilh
One Rockefeller Plaza 23rd floor , New York N.Y.10020 , USA
Tel 001-2122182990 , fax 001-2122182999
st@nauta-ny.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772326 , fax 020-5772734
m.van.sint.truiden@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


SINTMAARTENSDIJK M. van
Advocaat bij Adelmeijer oyng advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 301 , 6200 AH Maastricht
Tel 043-3506200 , fax 043-3262244
maastricht@aha.netlaw.nl
www.adelmei] erhoyng.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SINTNICOLAAS R.J.M.
Advocaat bij Schovers advocatenkantoor ; beëdiging 1996
Postbus 25 , 4841 EE Prinsenbeek
Tel 076-5424250 , fax 076-5414131
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rijppaert & Peeters
Postbus 4068 , 4900 CB Oosterhout
Tel 0162-453811 , fax 0162-426514
sintnicolaas@rijppaert-peeters.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIPKEMA - BIJL M.M. ; Mw.
Notarieel Recht 1963
Bedrijfsjurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


SIPKENS R.A. , geboren mei 1960 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 24 mei 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 7 okt 1996
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


SIPMA P.
Advocaat bij Adure advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 186 , 9200 AD Drachten
Tel 0512-305160 , fax 0512-305161
psipma@nito.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIPPENS GROENEWEGEN P.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1989
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
sippenp@nautadutilh.nl
Tel 020-5414903 , fax 020-5414523
piet.sippens@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


SIRKS H.W.
Ministerie van Financiën, Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken, Sector Financiële Markten, Sectorleider:


SIRTEMA van GROVESTINS J.G.A. ; Dhr. baron
Huis van H.M. de Koningin , Adviseur , Financieel raadsman van H.K.H.Prinses Juliana der Nederlanden en Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden


SISSEREN G.B.
Notaris te Goes , arrondissement Middelburg
Kantoor Frantzen & Van Sisseren ; Goes


SISSING P.B.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1993
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
bmrdam@euronet.nl


SISSING A. , geboren okt 1961 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 apr 1995
Rechter rechtbank Amsterdam 18 jul 1996
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen


SISSING J.J.
Notaris te Zwolle , arrondissement Zwolle
Kantoor Sissing & Ten Kate ; Zwolle


SITTER G.F. de , geboren apr 1910
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Groningen 6 apr 1934
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 29 apr 1940
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 28 dec 1945
Rechter rechtbank Groningen 20 mrt 1947
Vice-president rechtbank Groningen 26 apr 1964
President rechtbank Groningen 30 okt 1967


SIVIRSKY A.M.P. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Wyck ; beëdiging 1979
Postbus 3017 , 6202 NA Maastricht
Advocaat bij Peters-Eliëns, Sivirsky advocaten
Rijksweg Noord 98 , 6102 AM Geleen
Tel 045-4398384 , fax 046-4755770
[vademecum advocatuur 2001]
m.sivirsky@peters-eliens-sivirsky.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIWPERSAD W.P.
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999
Laan van Meerdervoort 288 , 2563 AK Den Haag


SIX - DROST E.J. ; Mw.
Advocaat bij Poelman, Denneman, Bruinsma ; beëdiging 1989
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 449 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-5840840 , fax 013-5840845
lsix-drost@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIX - HUMMEL J.K. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1982
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
jk.sixhummel@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIX - SCHEFFER N.C. ; Mw.
Advocaat bij Kupperman Van der Wiel advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
n.scheffer@kupwiel.nl
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SIZOO A.J. , Alexandra ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1999
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460572 , fax 020-5460737
alexandra.sizoo@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SJAK SHJE P.R. , geboren jul 1929
NLRM 71
Officier van Justitie Hof van Justitie Suriname 21 dec 1964
Lid Hof van Justitie Suriname 1 okt 1966
Substituut-officier van Justitie arrondissement Zutphen 27 mrt 1969 - 1 mrt 1970
Advocaat-generaal Hof van Justitie Suriname 7 aug 1968
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Suriname 18 jun 1970


SJENITZER C.
Advocaat bij Sjenitzer & Cairo ; beëdiging 1975
Stadhouderskade 92 , 1073 AV Amsterdam
Tel 020-6649221 , fax 020-6715716
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Sjenitzer
mail@sjenitzer.com
[vademecum advocatuur 2004]


SJERPS C.M. ; Mw. Drs.
Zakelijk directeur bij Universiteit van Amsterdam, Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies
fax 020 5254301
Breitnerlaan 77 , 2596 GX Den Haag
tel 070 3280890 , fax 070 3245972
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: gelijke behandeling, eg-recht


SJÖCRONA J.M. ; Prof.
Advocaat te Den Haag ; kantoor Sjöcrona Van Stigt De Roos en Pen ; beëdiging 1985
't Hoenstraat 5 , 2596 HX Den Haag
Tel 070-3467472 , fax 070--3924378
denhaag@ssrp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Sjöcrona Van Stigt advocaten
denhaag@svsadvocates.com
www.svsadvocates.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Katholieke Universiteit Brabant
Oud-hoogleraar


SJOER N.A. ; Mw.
Advocaat bij Eldermans & Geerts ; beëdiging 1990
Postbus 23 , 3500 AA Utrecht
Tel 030-2332218 , fax 030-2322722
sjoer@eldermans-geerts.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell
Postbus 85063 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2195863 , fax 030-2195805
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SJOER G.J.
Advocaat bij Vakvereniging HZC ; beëdiging 1998
Postbus 8047 , 6710 AA Ede
Tel 0318-613897 , fax 0318-616242
sjoer@hzc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SJOERTS M.J. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Ten Holter advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 476 , 3300 AL Dordrecht
Tel 078-6137177 , fax 078-6130171
sjoerts@tenholter.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van DunnÚ Witholt Golterman advocaten
Postbus 21808 , 3001 AV Rotterdam
Tel 010-4114146 , fax 010-4120084
info@marefelix.com
www.marefelix.com
[vademecum advocatuur 2004]


SJOUKES - HOORNEMAN M. ; Mw.
Rechten 1955
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


SKALA R.
Advocaat bij Skála & Skála advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 154 , 9750 AD Haren
Tel 050-5345417 , fax 050-5347122
[vademecum advocatuur 2004]


SKÁLA R.J.
Advocaat bij Skála ; beëdiging 1983
Postbus 154 , 9750 AD Haren
Tel 050-5345417 , fax 050-5347122
[vademecum advocatuur 2001]
skalaòskala@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLAATS M.H.A.J.
Advocaat bij Daniels Advokaten ; beëdiging 1995
Rijksweg Zuid 136 , 6134 AE Sittard
Advocaat bij advocatenkantoor Coppoolse
Postbus 6416 , 5600 HK Eindhoven
Tel 040-2431932 , fax 040-2431566
Coppoolse@telebyte.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bertens & Staats advocaten
info@bertensenslaats.nl
www.bertensenslaats.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLABBAERT A.E.G. , Alice ; Mw.
Adv. Intellectuele Eigendom/Dir. Merkenbureau Rotterdam bv Rotterdam
Directeur Shield Mark bv Postbus 75683 1070 AR Amsterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


SLABBERS S. ; Mw.
Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 1994
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
schaaprdam@compuserve.com


SLABBERS W.M.J.
Secretaris gemeente Swalmen [info SAL 2000]


SLACHTER K.J.H.H.
Advocaat bij Van Duin & Brussaard ; beëdiging 1990
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Brussaard advocaten
Postbus 1048 , 3260 AA Oud-Beijerland
Tel 0186-610844 , fax 0186-610493
info@brussaard-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Abbo & Slachter advocaten
Postbus 1050 , 3260 AB Oud-Beijerland
Tel 0186-627006 , fax 0186-624189
[vademecum advocatuur 2004]


SLAG R.J.A.
Advocaat bij Aben & Slag ; beëdiging 1982
Postbus 2139 , 6020 AC Budel
Tel 0495-430431 , fax 0495-430433
[vademecum advocatuur 2001]
info@abenslag.nl
www.abenslag.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLAGER J. ; Mw.
Advocaat bij Cordemeyer & Slager ; beëdiging 1989
Postbus 3223 , 2001 DE Haarlem
Tel 023-5340100 , fax 023-5328163
Corsladv@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
cs@cordemeyerslagecnl
www.cordemeyerslager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLAGER E. ; Mw.
Advocaat bij Höcker Rueb & Doeleman advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-071 9710
mail@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SLAGER J. , geboren apr 1958
NLRM 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 11 apr 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 6 aug 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 6 aug 1996
NU
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor De Haan & Slager ; beëdiging 1982
Postbus 5191 , 3008 AD Rotterdam
Tel 010-4816622 , fax 010-2100079
hsadvo@luna.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Te Rotterdam Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van advocaten
Advocaat bij De Haan & Slager advocaten
www.dehaanslageradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen bijbanen


SLAGER D.A.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 14 mei 1963
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1948
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


SLAGER - THIERRY Y.J. ; Mw.
Rechten 1983
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zeeland


SLAGERS - BUSSCHER H.S.O. ; Mw.
Mensingheweg 5 , 9301 KA Roden
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


SLAGHEKKE H.M. ; Mw.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1983
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3503014
rslaghekke@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172678 , fax 010-2172749
rslaghekke@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


SLAGMAAT W.A.L.D. van
Advocaat bij Van Slagmaat advocaten ; beëdiging 1995
Standerdmolen 8-107 , 3995 AA Houten
advomaat@worldonline.nl
Postbus 346 , 3990 GC Houten
Tel 030-6353432 , fax 030-6350332
advomaat@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.slagmaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLAGMAAT Ch.J.M. , Chris , geboren 30-03-1926
TEVENS
Lid van de Sociëteit "de Vereeniging" te Utrecht , opgericht 1 november 1869.


SLAGMAN S.A.
Notaris te Giekerk , gem. Tytsjerksteradiel, arrondissement Leeuwarden
Canterlandseweg 3, 9061 BX Giekerk


SLAGTER M.A.
Advocaat bij Brada Kuttner & Gasit ; beëdiging 1989
bkgadv@compuserve.com
Advocaat bij Brada Kuttner advocaten
Koningslaan 14 , 1075 AC Amsterdam
Tel 020-6766323 , fax 020-6739777
ms@bradakuttner.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Pellicaan advocaten
Postbus 7266 , 1007G Amsterdam
Tel 020-2060655 , fax 020-2060250
martin.slagter@pellicaan.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLAGTER J.M.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1994
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam


SLAGTER G.K. ; Mw.
Advocaat bij Candwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 75330 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-5686309 , fax 020-5687005
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785865 , fax 020-5785863
truke.slagter@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


SLAGTER S. , geboren apr 1925 , Bob
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en Procureur Amsterdam 1953
Rechter rechtbank Amsterdam 12 aug 1964
Vice-president rechtbank Amsterdam 12 mrt 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 sep 1992
Ontslag
INFO
NRC 2 september 2000: overleden


SLAGTER W.J. ; Prof.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 18 jan 1962
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
rotterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij s-Gravenweg 155 , 3062 ZE Rotterdam ; beëdiging 1947 en 1996
Tel 010-4525152 , fax 010-2133595
info@wjslagter.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Raad van Advies van VEB , Vereniging van Effectenbezitters
INFO [Telegraaf 25 februari 2993]
Kantoor zet adviseur Margarita buiten de deur.
Het advocatenkantoor Simmons & Simmons Trenité heeft op dramtische wijze afstand genomen van de miljoenenclaim van prinsrs Margarita en haar man tegen het Koninklijk Huis dan we ; tegen de Nederlandse Staat. De bekende emiritus hoogleraar en advocaat Prof. Mr. W.J. Slagter die de voorbereidingen voor de geruchtmakende claim vorige week tegenover de Telegraaf bekendmaakte, is door het gerenommeerde kantoor met onmiddellijke ingang de laan uitgestuurd.
---De chique advocaten vrezen repercussies ---en hebben zelfs aan direct betrokkenen aan het hof al hun excuses angeboden voor het optreden van Slagter---
INFO [Gelderlander 17 maart 2003]
"Familie: Slagter weggewerkt uit angst voor huis Oranje"
Rotterdam. Advocaat W.J. Slagter (79) zou door zijn werkgever Simmons & Simmons Trenité Rotterdam aan de kant zijn gezet uit angst voor het Koninklijk Huis. Dat beweert de familie van Slagter in een brief aan het advocatenkantoor. De jurist was naast zijn werk voor het kantoor, adviseur van het bedrijf van de echtgenoot van prinses Margarita en Edwin de Roy van Zuidewijn. De familie is verontwaardigd over de manier waarop de advocaat door zijn wekgever is behandeld. Slagter, die over een paar maanden tachtig wordt, en dan zou stoppen, werkte niet voor het paar en had volgens de familie als zodanig ook niets met de affaire te maken. Bij zijn vertrek moets Slagter een verklaring ondertekenen waarin hij akkoord ging met een spreekverbod.


SLANGE R.
Ministerie van Financiën, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Verzekeringswezen,
Sector Algemene Beleidsaangelegenheden, Coördinator


SLANGEN C.M.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1988
Advocaat bij Trenité Van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Warendorf
Postbus 75914 , 1070 AX Amsterdam
Tel 020-7988200 , fax 020-7988201
slangen@warendorf.nl
www.wacendorf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLANGEN I.I.J. ; Mw.
Advocaat bij Boels Zanders advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 217 , 6130 AE Sittard
Tel 046-4754638 , fax 046-4752900
slangen@boelsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
slangen@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLANGEN S.R.J.P.
INFO
Woonplaats Alphen a/d Rijn
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


SLANGENBERG U.R.
Advocaat bij Slangenberg advocaten ; beëdiging 1976
Wilhelminasingel 1 , 9672 AL Winschoten
Tel 0597-416662 , fax 0597-423080
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SLAPPENDEL H.P.
Advocaat bij Van Dam & Kruidenier ; beëdiging 1999
Postbus 4043 , 3006 AA Rotterdam
Tel 010-2888800 , fax 010-2888828
slappendel@damkru.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SLATERUS I.H.P. , geboren okt 1920
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 22 jul 1947
Ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 29 apr 1948
Substituut-officier van Justitie arrondissement Groningen 18 dec 1956


SLAVENBURG H. , geboren jan 1930
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven Indonesië en Nederland 1956
Adjunct-directeur Boerenleenbank te Apeldoorn 1969
Hypotheekbewaarder te Zutphen 1 mei 1970
Griffier rechtbank Zutphen 18 jul 1972
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Zutphen en Deventer 28 aug 1972
Griffier kantongerecht Apeldoorn en Groenlo 2 apr 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 29 dec 1976
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Docent LOT
TEVENS
Geen bijbanen
19 aug 1997


SLEDDENS J.N.F. , geboren apr 1949
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Chef-jurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 6 jan 1993
Rechter rechtbank Maastricht 9 aug 1993
NU
Maastricht rechter
TEVENS
Geen bijbanen
aug 1997


SLEDDERING C.J. , geboren feb 1921
NLRM 87 88/89 90 91
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 6 jun 1985


SLEEGERS W.M.P.A. ; Mw.
Advocaat bij Bavaria N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 1 , 5737 ZG Lieshout
Tel 0499-428364 , fax 0499-428448
willianne.sleegers@bavaria.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLEEGERS C.G.W. ; Mw.
Advocaat bij Sleegers advocaten ; beëdiging 1996
Speelheuvelstraat 2 , 5711 AT Someren


SLEEGERS W.J.
Advocaat bij Sleegers advocaten ; beëdiging 1975
Speelheuvelstraat 2 , 5711 AT Someren
Tel 0493-492475 , fax 0493-496165
sleegers.adv@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SLEESWIJK VISSER - De BOER Zie BOER , T.J. de T.J. , geboren jul 1964 ; Mw.


SLEESWIJK VISSER J.
Advocaat bij Sleeswijk Visser advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 206 , 7440 AE Nijverdal
Tel 0548-631300 , fax 0548-631303
[vademecum advocatuur 2001]
info@sleeswijkvisser.nl
www.sleeswijkvisser.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLEEUW R.A.
Advocaat bij Harlingerdijk 5 , 8754 EC Makkum ; beëdiging 1983
Tel 0515-232626 , fax 0515-231545
[vademecum advocatuur 2001]
sleeuw-advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLEGERS C.W.M.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1998
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2977377 , fax 040-2433033
cslegers@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SLEIJFER W.
Advocaat bij Riedstra Tuinman Sleijfer ; beëdiging 1986
Postbus 851 , 8901 BR Leeuwarden
Tel 058-2121075 , fax 058-2120449
rtsadvoc@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Tuinman Sleijfer advocaten
advoc@tuinmansleijfer.nl
www.tuinmansleijfer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLEIJFFERS G.E.R.M.
Advocaat bij Houben advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 4620 , 4893 EP Breda
Tel 076-5223677 , fax 076-5149403
houbenadvocaten@netlaw. ril
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626600 , fax 040-2626400
nlsleij2@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLEURINK C.J.A. ; Mw.
Advocaat bij Agis Zorgverzekeringen ; beëdiging 2001
Postbus 85040 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2122435 , fax 030-2122476
Lsleurink@agisweb.nl
www.agisweb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLEUTEL A. ; Mw.
Advocaat bij Martens Van Basten Batenburg advocaten ; beëdiging 2002
Bezuidenhoutseweg 241 2594 AM Den Haag
Tel 070-3318222 , fax 070-3318322
steutel@mvbb.nl
www.mvbb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLEUTELS R.G.M.
Advocaat bij Huys, Schyns en Grijmans ; beëdiging 1996
Postbus 139 , 5900 AC Venlo
jhuys@systemec.nl
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter
Postbus 1094 , 6501 BB Nijmegen
Tel 024-3828384 , fax 024-3828388
r.sleutels@htenr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLIEDREGT - De VOOGD H.J.D. van , Heppie ; Mw.
Unithoofd Raad Kinderbescherming
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Schouwen-Duiveland.


SLIEPENBEEK P.J.W.M. , geboren jan 1955 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 24 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 29 juni 1999
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1983
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2772777 , fax 010-4360582
psliepenbeek@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
psliepenbeek@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Te Rotterdam Lid van het College van Afgevaardigden van de Ned. Orde van advocaten
TEVENS
Docent Beroepsopleiding Ned. Orde van advocaten
Lid Bestuur VAS (Vereniging Advo-Scheidingsbemiddelaars)
18 feb 1997


SLIGCHERS J.H.
Advocaat bij Romkens c.s. ; beëdiging 2002
Postbus 1960 , 6201 BZ Maastricht
Tel 043-3621360 , fax 043-3623826
sligchers@romkens-cs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLIJKHUIS F.P. ; Mw.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2002
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042385 , fax 010-4042004
flory.slijkhuis@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


SLIJKHUIS L.H. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-0612827
[vademecum advocatuur 2001]


SLIJM A.
Advocaat bij Mr. A. Slijm advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 151 , 9670 AD Winschoten
Tel 0597-432432 , fax 0597-432444
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Slijm Gepken Henkelman
slijmadvocaat@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLIJPE H.Ch.M. van
Notaris te Eijsden , arrondissement Maastricht
Postbus 86 , 6245 ZH Eijsden


SLIJTERS A.N. ; Mw.
Advocaat bij Moszkowicz advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 15080 , 1001 ND Amsterdam
Tel 020-6202758 , fax 020-6272462
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Slijters
Jan van Goyenkade , 1075 HP Amsterdam
Tel 020-4708231 , fax 020-6754152
[vademecum advocatuur 2004]


SLIK R.M.
Ing Bank N.V.
Directeur INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


SLIKKE - VERWIJS M.J. van der ; Mw.
Advocaat bij Postbus 73 , 4400 AB Yerseke ; beëdiging 1993


SLIKKER F.A.S. , Floris ; Dhr.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Voorschoten


SLINGELANDT D.S. van , Diederik Simon , geboren 11 dec 1915 ; Dhr. Baron
NLRM 71 80
Adjunct-secretaris respectievelijk secretaris Tribunaal Arnhem 6 jul 1945 tot jun 1948
Waarnemend griffier Hof Arnhem 26 feb 1948
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 16 sep 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 28 sep 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 4 jun 1956
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 4 jun 1956
Substituut-officier van Justitie arrondissement Arnhem 18 dec 1956
Kantonrechter Tiel 5 feb 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 18 apr 1967
Opdracht kantonrechter werkzaam Nijmegen 2 jun 1974
Kantonrechter Terborg 2 jun 1974
Kantonrechter Nijmegen 25 nov 1977
NU Pensioen
INFO
Oud-lid ambtenarengerecht
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Ridder in de Johanniter Orde
Overleden 25 augustus 2004 [De Gelderlander 31 augustus 2004]


SLINGENBERG - BEISHUIZEN P.R. ; Mw.
Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 155 , 2800 AD Gouda
Tel 0182-518433 , fax 0182-522684
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725375 , fax 010-2725437
pslingenberg@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLINKERT M.J.
Lid van de Directie van Effectenbank Stroeve N.V. ; Stroeve jaarverslag 1999


SLIS R.J.A. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1994
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij ASR Verzekeringsgroep N.V.
Postbus 100 , 3000 AC Rotterdam
Tel 010-4017927 , fax 010-4129743
renee.bron@asr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1994
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
renee.bron@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


SLITS F.P.M. , geboren mei 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bij Ministerie van Economische Zaken 1968
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 jun 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 29 dec 1975
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 20 dec 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 22 jul 1988
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 aug 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 2 november 1999
NU
Den Haag parket
TEVENS
Lid verlofadviescommissie langgestraften
Ressortelijk vertegenwoordiger landelijk executie overleg
Lid werkgroep stroomlijning verlofregelingen
Voorzitter werkgroep Computer-Modelproces-verbaal
okt 1997


SLOB E.E. ; Mw.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997999 , fax 050-5997977
[vademecum advocatuur 2001]


SLOB - SCHUIT K. , geboren jun 1940 , Karen ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 13 aug 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 31 okt 1988
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger/kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Drachten ; kantoor Uithof 86 ; beëdiging 1978
Uithof 86 , 9202 HP Drachten
Tel 0512-511836 , fax 0512-516690
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Slob-Schuit
k.slob-schuit@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Friesland-Zuid.


SLOBBEN G.
Notaris te Buitenpost , gem. Achtkarspelen , arrondissement Leeuwarden
Postbus 25 , 9285 ZV Buitenpost


SLOFSTRA A.T. ; Mw.
Advocaat bij Van Balen & Slofstra ; beëdiging 1997
Postbus 1068 , 9701 BB Groningen
ina_slofstra@wxs.nl
Advocaat bij Postbus 9585 , 9703 LN Groningen
Tel 050-3180348 , fax 050-3183736
info@advocaat-groningen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.advocaat-gronrngen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLOK W. ; Mw.
Rechten 1990
Juridisch Beleidsmedewerker
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


SLOO E.W. van
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1960
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam


SLOOF D.H.
Advocaat bij Van Ravenswaay & Wagenaar ; beëdiging 1994
Maliebaan 98 , 3581 CZ Utrecht
Advocaat bij Den Besten & Sloof advocaten
Postbus 10185 , 1301 AD Almere
Tel 036-5344400 , fax 030-5343520
[vademecum advocatuur 2001]
info@denbesten-sloof.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLOOS C. , geboren sep 1928
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Administratief ambtenaar , II.bureelchef arrondissementsparket Arnhem 15 okt 1946
Kandidaat-verkeersschout arrondissementsparket Den Bosch 1 sep 1975
Verkeersschout arrondissementsparket Den Bosch 26 jan 1977


SLOOT M.B. , Mark ; Dhr.
Advocaat/Bedrijfsjurist Dow Benelux N.V Legal Dept. ; beëdiging 1997
Postbus 48 , 4530 AA Terneuzen
Tel 0115-672236 , fax 0115-673039
mbsloot@dow.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dow Europe Holding B.V. ; beëdiging 1988 en 1997
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Zwevende leden
[Internet april 2003]:
Beëdigd: 23-07-97 (23-02-88)
Dow Europe Holding B.V.
H.H.Dowweg 5 , 4542 NM Hoek
Postbus 48 , 4530 AA Terneuzen
tel 0115-671234 , fax 0115-672423
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg


SLOOT A.J. van der
Advocaat bij Doornbos & Van Der Sloot ; beëdiging 1980
Postbus 705 , 9400 AS Assen


SLOOT L.V.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2000
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153898 , fax 070-5153111
lv.sloot@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLOOT M. ; Mw.
Advocaat bij Lexence N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-5736736 , fax 020-5736895
m.sloot@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLOOT B.P. , geboren apr 1948 ; Prof. Drs.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 11 aug 1994
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger ; verzocht ontslag te nemen ; wordt niet meer ingezet
HOOFDFUNCTIE
Open Universiteit Nederland
Directoraat Humaniora
Valkenburgerweg 177 , 6419 AT Heerlen
Postbus 2960 , 6401 DL Heerlen
Tel. 045 5762375 , fax. 045 5762799
Faculteit Rechtswetenschappen
Hoogleraar Inleiding en Metajuridica
tel 045 5762267 , fax 045 5762108
ben.sloot@ou.nl
INFO
Privé adres: St. Stevenskerkhof 15 , 6511 VZ Nijmegen , Tel. 024 3238182 of 045 5762267


SLOOTEN J.M. van
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1992
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
jaap.vanslooten@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5460651 , fax 020-5460727
jaap.vanslooten@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


SLOOTEN C.J.D. van , Caroline ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1999
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
caroline.vanslooten@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLOOTEN J.W. van, geboren jan 1936
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1956 rechten, Corpslid
Advocaat en Procureur te Rotterdam en Den Haag 16 aug 1961
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 5 dec 1966
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 12 jul 1967
Rechter rechtbank Arnhem 6 aug 1970
Raadsheer Hof Arnhem 18 jan 1977
Vice-President Hof Arnhem 2 apr 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem vanaf 01-02-1997
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Bestuurslid vereniging Arnhems juridisch genootschap
" Stichting Airbornemuseum Oosterbeek
" vereniging vrienden van het Ned. Openluchtmuseum
jun 1996
TEVENS [juni/juli 2002]
Bestuurslid Stichting Airborne Museum te Oosterbeek
Bestuurslid Vereniging Vrienden van het Nederlands openluchtmuseum
Bestuurslid Stichting Airlift, gemeente Renkum
TEVENS [februari 2003]
Bestuurslid Stichting Airborne Museum te Oosterbeek
Bestuurslid Stichting Airlift, gemeente Renkum
Bestuurslid Vereniging Vrienden van het Nederlands openluchtmuseum vanaf 01-01-2001
tot 09-11-2002


SLOOTEN E.W. van
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 17 nov 1969
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Houthoff advocaten ; beëdiging 1960
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
eslooten@houthoff.nl
TEVENS
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA ; Verzekeringsrecht


SLOOTEN J. van , geboren okt 1924
NLRM 71 80 87 88/89 90 94
Werkzaam als kandidaat-notaris te Amsterdam 1 sep 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 jan 1958
Rechter rechtbank Amsterdam 24 mei 1960
Raadsheer Hof Amsterdam 11 mei 1967
Vice-president Hof Amsterdam 26 mrt 1976
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 23 jun 1965
Raad Hoog Militair Gerechtshof 18 jul 1973
President Hof Amsterdam 1 sep 1983
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 11 jun 1990


SLOOTHAAK G.A. ; Mw.
Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 155 , 2800 AD Gouda
Tel 0182-518433 , fax 0182-522684
gsloothaak@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLOOTS E.G. ; Mw.
Advocaat bij Croes & Sloots ; beëdiging 1984
Postbus 84 , 2410 AB Bodegraven
Tel 0172-615401 , fax 0172-617967
[vademecum advocatuur 2004]


SLOOTWEG W.H.
Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-503250 , fax 0172-503200
email@lagrolaw.nl
www.lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLOOTWEG - KLIJN N. , geboren apr 1942 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 24 jun 1985


SLOT J.H.
Advocaat bij Mr. J.H. Slot Kantoor ; beëdiging 1973
Postbus 418 , 6700 AK Wageningen


SLOT M.M.
Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 1970
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-503250 , fax 0172-503200
aslot@lagrolaw.nl
www.lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLOT J.P.
Advocaat bij Slot & Jacobs ; beëdiging 1993
Postbus 1102 , 0501 BC Nijmegen
Tel 024-3600923 , fax 024-36000935
j.p.slot@jur.kun.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Slot & Jacobs
slot.jacobs@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLOT R.P. ; Drs.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen Andersen Legal
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
reinout.p.slot@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 1992
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
Tel 020-3016319 , fax 020-3016333
r.slot@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLOT B.J. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
slot@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne
slot@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


SLOT H.R.
Advocaat bij Landschaplaan 69 , 7824 BC Emmen ; beëdiging 1976
Tel 0591-622623 , fax 0591-622700
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SLOT A.J.M. , geboren feb 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 21 mei 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 21 mei 1984
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Alphen aan den Rijn ; kantoor La Gro c.s. ; beëdiging 1970
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-503250 , fax 0172-503200
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [juli 2003]
Lid bestuur Stichting Geschillenregeling Rijnland te Leiden van 01-01-2002
Plaatsvervangend lid bezwarencommissie Waterschap Wilcke & Wiericke te Waddinxveen van 01-01-2002
Voorzitter Schadecommissie Waterschap Wilck & Wiericke te Waddinxveen van 01-01-2002
Voorzitter Stichting Beheer Gelden Sierteelregio te Boskoop van 01-01-2002
Lid Adviescommissie Verordering Dienstbetrekking NOvA van 01-01-2002
Lid Commissie Faillissementsrecht Haagse Orde van 01-01-2002
Commissaris Gebr. Bodegraven B.V. te Nieuwkoop van 01-01-2002


SLOT P.H.J. , geboren nov 1957 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 okt 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 4 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 1 okt 1990
Rechter rechtbank Middelburg 24 apr 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 22 okt 1994
Kantonrechter Breda 24 jan 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 10 mei 1999
Vice-President Rechtbank Breda 01-01-2002
NU Breda Rechtbank Vice-President
TEVENS
Opgave opgegeven. Welke nevenfuncties.
TEVENS [september 2004]
Lid bestuur mixed Hockeyclub Tempo , Bergen op Zoom van 01-03-2004
Lid Raad van Toezicht Stichting Basisbibliotheek Het Markiezaat 01-01-2004
Algemeen bestuurslid Stichting Centrale Bibliotheek , Bergen op Zoom van 13-03-2001 tot 31-12-2003


SLOT P.J. ; Prof.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Publiekrecht
Hoogleraar Economisch Bestuursrecht
p.j.slot@law.leidenuniv.nl
TEVENS
Europa Instituut
Directie / Management
Privé adres: Beulingstraat 2 , 1017 BA Amsterdam , Tel. 020 6255545


SLOTBOOM R.
Advocaat bij De Bok Roijers Gasseling advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 21548 , 3001 AM Rotterdam
Advocaat bij Schaap & Partners
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2770300 , fax 010-4365496
slotboom@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SLOTBOOM I.W. ; Mw.
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 2002
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810810 , fax 024-3810873
i.slotboom@hogevandenbroek.nl
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLOTBOOM M.M.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
trenite@mail.interpac.be
Advocaat bij Huysmans Trenité van Doorne
Havenlaan 16 , B-1080 Brussel , België
Tel 0032-24261414 , fax 0032-24262030
slotboom@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons Simmons
Louizalaan 149 6 16 B-1050 Brussel , België
Tel 0032-25420960 , fax 0032-25420961
marco.slotboom@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


SLOTEMAKER A. , geboren apr 1903
NLRM 71
Advocaat en procureur Djakarta 1926 - 1950
Rechter rechtbank Den Haag 2 sep 1952
Raadsheer Hof Den Haag 28 mei 1958
Vice-president Hof Den Haag 30 dec 1969


SLOTEMAKER J.H.C. , geboren dec 1906
NLRM 71
Advocaat en procureur Leiden en Den Haag 1 mei 1929
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 16 dec 1929
Advocaat en procureur Haarlem jun 1933
Werkzaam Ministerie van Defensie 5 jul 1940
Werkzaam Ministerie van Financiën 1 dec 1940
Rechter rechtbank Arnhem 15 dec 1942
Rechter rechtbank Den Haag 8 apr 1948
Vice-president rechtbank Den Haag 26 feb 1957
President rechtbank Arnhem 31 jul 1965
President rechtbank Den Haag 6 mei 1969


SLOTEMAKER - De BRUINE W. ; Mw.
Rechten 1958
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen


SLOTEN T.C. , geboren mei 1952
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoofd stafafdeling geschillen van bestuur Raad van State
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 mei 1991
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 21 sep 1992
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994


SLOTEN E.P. van , geboren mei 1959
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 23 apr 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 3 okt 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 sep 1992
Volgens OM 02 feb 1998 niet meer werkzaam in Groningen, maar toch vermeld in NLTM 99/2000.


SLOTERDIJCK W.A.B. van , geboren jul 1916
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 12 jan 1948
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Alkmaar 30 dec 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Alkmaar 19 feb 1949
Substituut-officier van Justitie arrondissement Alkmaar 18 dec 1956
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Alkmaar 1 okt 1972


SLOTHOUBER C. , geboren jul 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 2 mrt 1983
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 2 mei 1984
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 4 okt 1984
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 1 nov 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 mei 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 1 jun 1992
Vice-President rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Utrecht 1 apr 1994
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht Coördinerend Vice-President


SLOUN P.J.M. van
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 1978
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Advocaat bij De Bek advocaten
Bekkerweg 115 , 6417 BV Heerlen
Tel 045-5716340 , fax 045-5716542
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Griend & Ten Have advocaten
Mathenesserlaan 214 , 3021 HM Rotterdam
Tel 010-4776487 , fax 010-4768594
tenhave.adv@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLUIJK G.E. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
gsluijk@houthoff.nl


SLUIJS S.A. van der
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Lenior ; beëdiging 1996
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
sv@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


SLUIJS A.B. ; Mw.
Advocaat bij Van Wijk Woltring advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 562 , 2130 AN Hoofddorp
Tel 023-5643227 , fax 023-5643230
[vademecum advocatuur 2001]


SLUIJS A.M.E. van der , geboren januari 1945 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 augustus 1999


SLUIJS M.J. , geboren feb 1959
NLRM 95 96 97 98 99/00
Universitair docent aan de Rijks Universiteit te Utrecht
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 okt 1994


SLUIJTER R.M.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
rsluijter@houthoff.nl
Advocaat bij Pot Jonker advocaten
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-5530260
r.sluijter@pj.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.potjonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLUIJTER H.J. , geboren jan 1923
NLRM 80 87 88/89 90 91
Advocaat en Procureur Amsterdam jun 1949
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 5 jan 1973
Raadsheer Hof Amsterdam 19 jul 1975
Lid Raad van Beroep ex.Wet Registeraccountants 26 feb 1976
Vice-president Hof Amsterdam 1 jul 1982
INFO
Citaat uit het IRM-rapport. (Zie www.sdnl.nl/irm.htm)
"Twee van de drie raadsheren van het Hof ( meervoudige kamer ) in Amsterdam, Vice
-President Mr. Sluijter en Raadsheer Mr. L. Frijda, verschoonden zich niet als rechter in
een hoger beroepsprocedure, waarin de advocaat van de ene partij wederom Mr. F.H.A. Arisz
was, terwijl dezelfde Mr. Arisz in een andere hoger beroepsprocedure met dezelfde twee
raadsheren óók Raadsheer was en dus géén advocaat, door tóch als rechter op te treden.
De procedure, waarin Mrs. Slijter, Frijda en Arisz de drie raadsheren waren, is :
-- Flavia Beleggingen B.V.tegen A.M.H.Koetsier ; Uitspraak d.d.24-10-91.
De procedure, waarin Mr. Arisz advocaat was en Mrs.Sluijter en Frijda de twee raadsheren
waren, is :
-- R.Conitzer tegen Mr. E.IJsbrant Spier ; Uitspraak d.d.17-10-91.
Het Hof deed in deze procedure ten voordele van de cliënt van Mr. Arisz uitspraak.
Einde citaat.


SLUIJTER H.A. , geboren jun 1914
NLRM 71
Leraar Nijverheidsonderwijs 194
Adj. Hoofd Juridische afdeling P.O.G. Amsterdam jun 194
Adjunct-secretaris tribunaal Amsterdam 8 jan 194
Auditeur-Militair plaatsvervanger Krijgsraad West Den Haag tot 1 jun 1948
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle 24 feb 1949
Ambtenaar Openbaar Ministerie kantongerecht Zwolle 11 aug 1950
Substituut-officier van Justitie Arrondissement Zwolle 18 dec 1956
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch, Arnhem, Den Haag 23 jun
1965


SLUIJTERS B. ; Prof.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1988
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
maildhg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij de Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1963 en 1988
bernhard.sluijters@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SLUIJTERS S.L.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1998
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ploum Lodder Princen
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406480 , fax 010-4406477
ssluijters@plp.nl
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLUIJTERS B. , geboren apr 1938
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Advocaat te Den Haag 1963
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 16 jun 1976
Rechter rechtbank Rotterdam 20 feb 1980
Vice-president rechtbank Rotterdam 8 jul 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 jul 1988
INFO
Lid Raad van Toezicht Verzekeringen (info november 2000)


SLUIS Zie BLEES - SLUIS M.P. , geboren sep 1951 ; Mw.


SLUIS B.L ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Sluis ; beëdiging 1984
Advocaat bij advocatenkantoor Sluis
Postbus 47 , 7050 AA Varsseveld
Tel 0315-617546 , fax 0315-617593
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Sluis ; beëdiging 1981 en 1984
Kroezendijk 10 , 7065 AT Sinderen
Tel 0315-617546 , fax 0315-617593
[vademecum advocatuur 2004]


SLUIS L.F. van
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam


SLUIS P. van der
Advocaat bij Van der Sluis & Van der Zee ; beëdiging 1984
Postbus 462 , 8901 BG Leeuwarden
Advocaat bij Van der Sluis & Van der Zee advocaten
Postbus 2610 , 8901 AC Leeuwarden
Tel 058-2121464 , fax 058-2133025
[vademecum advocatuur 2001]
vandersluis@vandersluisvanderzee.nl
www.vandersluisvanderzee.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLUIS A.B. ; Mw.
Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beëdiging 1996
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
Tel 071-5124443 , fax 071-5120481
a.sluijs@gl-advocaten.nl
www.gl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLUIS N.
Advocaat bij Schenkeveld & Sluis ; beëdiging 1992
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
Tel 072-5144666 , fax 072-5 144600
advoc@schenkeveldensluis.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schenkeveld Advocaten
info@schenkeveldloomans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLUIS D.
Advocaat bij Abeln c.s. advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-6641081 , fax 020-6626818
dicksluis@abeln.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Abeln Sluis De Neef advocaten
Postbus 75106 , 1070 AC Amsterdam
Tel 020-5747666 , fax 020-5747667
dicksluis@abelnadvo.nl
www.abelnadvo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLUIS - BONT W.A. van der , Willeke ; Mw.
Kandidaat notaris Notariskantoor Mr. M.E. Le Coultre Soestdijkerstraatweg 8
1213 XA Hilversum
tel 035-6241257 , fax 035-6241250
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


SLUIS L.M. van der , geboren okt 1955 , Loes ; Mw.
NLRM 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 1 dec 1997
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1983
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V.
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561783 , fax 020-6561720
vandersluis.loes@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Berculo Van Kalmthout
Maliesingel 17 , 3581 BD Utrecht
Tel 030-2318060 , fax 030-2312492
vandersluis@bvkadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLUIS S. , geboren dec 1965 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 8 dec 1997
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 10 augustus 1998
Rechter rechtbank Haarlem 10 september 1999


SLUIS S.D.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 20 jan 1969


SLUIS P.M. van der
Plaatsvervangend Lid van de Commissie Gelijke Behandeling [juli 2001]


SLUIS - WESTERLAAN H. van der ; Mw.
Rechten 1972
Advocaat bij Vincent Van Goghlaan 45 , 4907 PH Oosterhout ; beëdiging 1978
Tel 0162-452107 , fax 0162-454386
[vademecum advocatuur 2001]
sluisadv@cs.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda


SLUIS B.V. van der , Ben , geboren 10-06-1965
TEVENS
Lid van de Sociëteit "de Vereeniging" te Utrecht , opgericht 1 november 1869.


SLUITER H.
Advocaat bij advocatenkantoor Sluiter ; beëdiging 2003
Herengracht 503 , 1017 BV Amsterdam
Tel 020-5289253 , fax 020-5289254
h.sluiter@gmx.net
[vademecum advocatuur 2004]


SLUITER W. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 20-03-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij De Ruijter De Wildt & De Vroom ; beëdiging 1976
Postbus 11231 , 2301 EE Leiden
Tel 071-5124445 , fax 071-6123609
p.sluiter@deruijterdewildt nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


SLUMP N.M. ; Mw.
Advocaat bij Dolk-Verburg-Diamand advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 7911 , 1008 AC Amsterdam
dolk@dolk-verburg-diamand.nl
Advocaat bij Groustra & van Gremberghen advocaten
Postbus 2982 , 1000 CZ Amsterdam
Tel 020-3305958 , fax 020-3305957
gg@gg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[Internet april 2003]:
Beëdigd: 13-07-93
Van Koeveringe advocaten
Vrijlandstraat 33 e , 4337 EA Middelburg
Postbus 132 , 4330 AC Middelburg
tel 0118-623719 , fax 0118-638347
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@vankoeveringeadvocaten.nl
Arrondissement Middelburg


SLUMP N.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Koeveringe advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 132 , 4330 AC Middelburg
Tel 0118-623719 , fax 0118-638347
n.slump@vankoeveringeadvocaten.nl
www.vankoeveringeadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLUMP D.A.C. , geboren apr 1952 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoofd van de Stafafdeling Rechtspraak van de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Vice-President rechtbank Utrecht 23 jul 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 21-08-2002
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep van 04-07-2002
Staatsraad in buitengewone dienst Raad van State te Den Haag
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Raad van State Staatsraad
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Commissie van Beroep voor de Examens Gereformeerde Hogeschool te Zwolle van 01-01-1996 Plv.
Voorzitter Commissie van Beroep voor de Examens Theologische Universiteit van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) van 01-01-1996 Lid redactie JB Plus SDU van 01-01-2000
Docent (incidenteel) SSR van 01-01-1993 Arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg van 01-01-1994
Lid kerkenraad (ouderling) Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Capelle aan den IJssel van 01-05-2001
Lid Raad van Toezicht IJsselland Ziekenhuis te Capelle aan den IJssel van 01-01-1990
Lid deputaatschap voor appelschriften Generale Synode van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) van 01-01-1999
Lid deputaatschap voor de relatie tussen kerk en overheid Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) van 01-01-1993 tot 01-05-2002


SLUYK C. , geboren nov 1934
NLRM 71 80 87 88/89
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Den Haag 15 mei
1981
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 15 sep 1961
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 sep 1963
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Amsterdam 15 sep 1965
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 9 aug 1967
Rechter rechtbank Amsterdam 2 dec 1969
Raadsheer Hof Amsterdam 16 aug 1977
Vice-president Hof Amsterdam 28 okt 1985


SLUYMER D. , Dick ; Dhr.
Koopman RODEKA Nederland B.V.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Utrecht


SLUYS A.M.E. van der ; Mw.
Rechten 1972 , Klassieke Talen
Gemeentesecretaris Gem. Boansterhin
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


SLUYSMANS J.A.M.A.
Advocaat bij De Brauw Blackstone West broek Linklaters & Alliance ; beëdiging 2000
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
maildhg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Tel 070-3285465 , fax 070-3280489
jacques.sluysmans@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SLUYTER P.J.G.G.
Advocaat bij Van der Molen Sluyter advocaten Assen ; beëdiging 1986
Advocaat bij Sluyter advocaten
Postbus 605 , 9400 AP Assen
Tel 0592-316362 , fax 0592-317470
info@sluyter-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Sluyter advocaten
www.sluyter-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SLUYTERS B. , geboren apr 1938 ; Prof.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 jun 1988
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Publiekrecht
Bijzonder Hoogleraar Gezondheidsrecht (Vanwege het Leids Universiteits-Fonds)
b.sluyters@law.leidenuniv.nl
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1988
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
TEVENS
Lid Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf, Den Haag
RedactieLid Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Lid commissie van Beroep Wet Toegang Ziektekostenverzekeringen
Voorzitter Klachtencommissie Diakonessenziekenhuis Utrecht
INFO
Privé adres: Burgerweeshuispad 301 , 1076 HR Amsterdam , Tel. 020-5771771


SMAAL N. , geboren 07-09-1945
INFO
Woonplaats Rijswijk
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SMAALEN Zie van OOSTEN - Van SMAALEN C.E. van , geboren apr 1951 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 aug 1985
Gerechtsauditeur 31 jul 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 okt 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 27 jul 1988
Rechter rechtbank Rotterdam 7 sep 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 2 dec 1991
Rechter rechtbank Haarlem 27 sep 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 2 juli 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 2 juli 1999
NU
Haarlem rechter


SMAALEN H.J. van
Advocaat bij Advokatenkollektief Boergoensestraat ; beëdiging 1993
Boergoensestraat 132 , 3082 KD Rotterdam
Tel 010-4295377 , fax 010-4950093
boergoen@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kon. Wilhelminalaan 4 Advokatenkollektief Oud-Charlois
Rockanjestraat 13 a-d , 3082 SM Rotterdam
[vademecum advocatuur 2004]


SMAGT H.A. van der ; Mw.
Advocaat bij Smeets & Van Der Smagt ; beëdiging 1983
Postbus 2115 , 2002 CC Haarlem
Advocaat bij Smeets advocaten
Frans Halsplein 4 , 2021 DL Haarlem
Tel 023-5274774 , fax 023-5277284
[vademecum advocatuur 2001]


SMAGT H.A. van der ; Mw.
Advocaat bij 2012 IK Haarlem ; beëdiging 1983
Tel 023-5321984 , fax
[vademecum advocatuur 2004]


SMAKMAN M.P.J. ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1996
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
rieke.smakman@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Oostwaard
Postbus 3 , 3633 ZT Vreeland
Tel 0294-210333 , fax 0294-230553
smakman@oostwaard.com
www.oostwaard.com
[vademecum advocatuur 2004]


SMAL J.E. ; Mw.
Advocaat bij Tanger c.s. Postbus 397 , 1970 AJ IJmuiden ; beëdiging 2000
Tel 0255-532544 , fax 0255-511933
j.e.smal@tanger.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0255-547817 , fax 0255-511933
j.esmal@tanger.nl
www.tanger.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMAL A.N.H.
Advocaat bij Smal & Castelijns ; beëdiging 1964
Postbus 3061 , 1801 GB Alkmaar


SMAL J.
Notaris te Nieuwerkerk a/d IJssel
Postbus 20 , 2910 AA Nieuwerkerk a/d IJssel


SMAL - KLITSIE M.C. ; Mw.
Rechten 1964
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar


SMAL M.F. ; Mw.
Rechten 1995
Juridisch Medewerker Hooge Huys Verzekeringen
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


SMALBRAAK J.B.
Notaris te Deventer , arrondissement Zwolle
Kantoor Smalbraak, Kostering & Prinsen ; Deventer


SMALBURG H. , geboren mrt 1939
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam PTT 1960
Hoofdafdeling Ministerie van Justitie 1977
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 okt 1978
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jan 1979
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 20 nov 1979
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Maastricht18 dec 1987
NU
Maastricht parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden


SMALE E.H. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2000
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2977377 , fax 040-2433033
esmale@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2345690 , fax 040-2345610
esmale@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMALE L.J. ; Mw.
Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beëdiging 2000
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
Tel 071-5124443 , fax 071-5120481
gl.leiden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
lilian.smale@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMALING A.C. ; Mw.
Advocaat bij Blauw Tekstra Uding advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 75840 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-4081680 , fax 020-6179362
smaling@legalscope.nl
www.legalscope.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMALING G. , geboren 1945
Voorzitter Raad van Bestuur PCM Uitgevers N.V.
Lid Dagelijks Bestuur Vereniging VNO-NCW
Lid Algemeen Bestuur Vereniging VNO-NCW
Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis Rivierenland, Tiel
Oud-functies:
Lid Bestuur Nederlands Uitgeversverbond
Lid Bestuur Vereniging De Nederlandse Dagbladpers
Voorzitter Raad van Beheer Algemeen Nederlands Persbureau ANP.


SMALLEGANGE G.M.E.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 90036 , 2509 LP Den Haag
Tel 070-3286480 , fax 070-3248389
nlsmall4@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMALLEGANGE G.J.W.
Advocaat bij Koster Claassen & Smallegange ; beëdiging 1980
Postbus 408 , 3000 AK Rotterdam
KCS_Maritime_Law@compuserve.corn
Advocaat bij Smallegange Van Dam & Van der Stelt
Postbus 664 , 3000 AR Rotterdam
Tel 010-2010070 , fax 010-4120403
smallegange@sdslaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-2010071 , fax 010-4124772
www.sdslaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMALLEGANGE L.N. ; Mw.
Advocaat bij Bureau orde van advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 57590 , 1040 BL Amsterdam
Tel 020-5896039 , fax 020-5896040
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Raad van Toezicht Amsterdam ; beëdiging 1991 en 1998
Tel 020-5896039 , fax 020-5896030
[vademecum advocatuur 2004]


SMALLENBROEK J.G.F.
Advocaat bij Weverstraat 32 , 6862 DP Oosterbeek ; beëdiging 1972
Advocaat bij De Mul / Zegger ; beëdiging 1972
Postbus 48 , 6580 AA Malden
Tel 024-3586996 , fax 024-35867775
advocaten@dmz.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SMALLENBROEK J.F.
Advocaat bij Uneken advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 349 , 8000 AH Zwolle
Tel 038-4225288 , fax 038-4225247
info@uneken.nl
[vademecum advocatuur 2001]
smallenbroek@uneken.nl
www.uneken.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMALLENBROEK J.C.J.
Advocaat bij Postbus 341 , 2350 AH Leiderdorp ; beëdiging 1993
Tel 071-5414761 , fax 071-5413081
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SMALS M.H.A.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1995
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
Advocaat bij Clifford Chance
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
marc.smals@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Norton Rose advocaten
Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
Tel 020-4629300 , fax 020-4629333
marc.smals@nortonrose.com
www.nortonrose.com
[vademecum advocatuur 2004]


SMALS - Van DIJK C. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1999
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121606 , fax 030-2121161
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Drok advocaten ; beëdiging 1999 en 2002
Oude Delft 58 , 2611 CD Delft
Tel 015-2195555 , fax 015-2195550
drok@drok.nl
www.drok.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMALS M.A.
Advocaat bij Electron Beheer B.V. ; beëdiging 1987
Postbus 2265 , 4800 CG Breda
Tel 076-5879241 , fax 076-5710430
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Amec Spie Beheer BV
Tel 076-5445444 , fax 076-5710430
[vademecum advocatuur 2004]


SMAN A.M.J. van der
Advocaat bij Zilverberg 82 , 1025 CJ Amsterdam ; beëdiging 1990
Tel 020 6323112 , fax 020 6369940
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SMARIUS - DUNSELMAN C.A.M. , Clara ; Mw.
Dir./Adv. bij partnerkeuze
Smarius-Dunselman, Adv. Bur. Mr. C.A.M. Berkel Enschot
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Vrouwelijke Entrepreneurs


SMEDEMA E.G. , geboren jul 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Griffier Hof Leeuwarden 1 dec 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 5 jul 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 11 jan 19Ü1
Rechter rechtbank Arnhem 24 aug 1993
NU
Arnhem rechter
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
mrt 1997


SMEDEN J.R.E. van
Advocaat bij Lanen 56-58 , 8861 CE Harlingen ; beëdiging 1980


SMEDEN W.W. van , Wijnand ; UHD
Wetenschappelijk Medewerker RUG
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Belastingrecht / Economie en Openbare Financiën
Belastingrecht
w.w.van.smeden@rechten.rug.nl
TEVENS
Advocaat bij Van Smeden & Partners BV ; beëdiging 1984
Postbus 1252 , 9701 BG Groningen
Tel 050-3126633 , fax 050-3126755
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Groningen


SMEDES A. , geboren aug 1963 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 apr 1991
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 aug 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 aug 1994
Rechter rechtbank Zwolle 26 okt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 j u n i1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
NU
Zwolle rechter ; actief 97
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Gerechtsauditeur
TEVENS
Geen bijbanen
okt 94


SMEEHUIJZEN J.L.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1997
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772395 , fax 020-5772707
lsmeehuijzen@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SMEEÏNG - van HEES Zie HEES, A. van A. , geboren jan 1958, Anja ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 18 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 18 jul 1983
Rechter rechtbank Arnhem 10 okt 1990
Raadsheer Gerechtshof Arnhem vanaf 01-01-1997
NU Arnhem Hof Raadsheer
TEVENS
Lid raad van toezicht Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Gelderse Vallei, te Ede
Bestuurslid Soroptemistenclub Wageningen eo
feb 1997
TEVENS [juni/juli 2002]
Lid Raad van Toezicht St. Ziekenhuisvoorzieningen Gelderse Vallei te Ede, van 01-06-1993 tot 08-05-2003
(Bestuurs)Lid Soroptimistenclub Wageningen e.o. , Wageningen van 01-11-1993
TEVENS [februari 2003]
(bestuurs)Lid Soroptimistenclub Wageningen e.o. te Wageningen vanaf 01-11-1993
Lid Raad van Toezicht
St. Ziekenhuisvoorzieningen Gelderse Vallei te Ede vanaf 01-06-1993
tot 08-04-2002
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Wageningen e.o..


SMEEKENS J.A.M.
Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beëdiging 1995
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
boonrade@noord.bart.nl
Advocaat bij Rassers Jacobs & Spiegel advocaten
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076-5224381 , fax 076-5222552
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rassers advocaten en Notarissen
Tel 076-5136136 , fax 076-5222552
smeekens@rassers.nl
www.rassers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMEEKES A.
Advocaat bij Jansen c.s. advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 3373 , 4700 GI Roosendaal
Tel 0165-554200 , fax 0165-555104
smeekes@jansencs.nl
www.jansenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMEELE Zie KUIPER - SMEELE E.F. , geboren dec 1954 ; Mw.


SMEELE F.G.M.
Advocaat bij Van Traa advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 21390 , 3001 AJ Rotterdam
Tel 010-4137000 , fax 010-4145719
smeele@vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMEENK G.N. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2003
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771698 , fax 020-5771758
gaby.smeenk@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SMEENK I.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2000
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 026-3575757 , fax 026-4424942
i.smeenk@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3813131 , fax 024-3605808
smeenk@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMEENK - Van der WEIJDEN C.E.L.M. , geboren apr 1957 , Claudia ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Utrecht 1 mrt 1982
Raio rechtbank Roermond 1 apr 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 26 jul 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 10 okt lego
Rechter rechtbank Roermond 27 nov 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 19 dec 1991
NU
Roermond rechter
TEVENS
Lid jurist Regionaal Tuchtcollege Eindhoven
apr 1998
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Helmond-Peelland.


SMEETS J.H.P.
Advocaat bij Smeets & Van Der Smagt ; beëdiging 1979
Postbus 2115 , 2002 CC Haarlem
Advocaat bij Smeets advocaten
Frans Halsplein 4 , 2021 DL Haarlem
Tel 023-5274774 , fax 023-5277284
[vademecum advocatuur 2001]
Deken Haarlem
Kruisweg 6
Postbus 5495 , 2000 GL Haarlem
tel 023 5530180
advocatenorde.haarlem@balienet.nl
www.advocatenorde-haarlem.nl
Advocaat bij Smeets advocaten
Tel 023-5274774 Fax 023-527724
smeets@smeets-advo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMEETS A.E.E. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2002
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
a.smeets@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


SMEETS F.C. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2000
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313316
boekel.de.neree@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SMEETS W.M. ; Mw.
Advocaat bij Elmers c.s. ; beëdiging 2000
Postbus 61 , 3230 AB Brielle
Tel 0181-416200 , fax 0181-418628
elmers@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Elmers advocaten BV
www.elmers-cs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMEETS M.
Advocaat bij Pellicaan advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 7266 , 1007 JG Amsterdam
Tel 020-3010655 , fax 020-_010659
mark.smeets@mazars.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SMEETS M.F.A.M.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1999
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460230 , fax 020-5460803
mark.smeets@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


SMEETS S.F.J.
Advocaat bij Louwerse Van der Velde & Van Boom ; beëdiging 2001
Postbus 13273 , 3507 LG Utrecht
Tel 030-2733122 , fax 030-2735311
sidsmeets@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2004]


SMEETS S.P.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2000
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
ssmd@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5460429 , fax 020-5460715
stephan.smeets@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


SMEETS F.H.H.
Advocaat bij Bader Maas Smeets advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 172 , 5700 AD Helmond
Tel 0492-472485 , fax 0492-472685
[vademecum advocatuur 2004]


SMEETS C.J.Th.
Advocaat bij advocatenkantoor Smeets ; beëdiging 1987
Postbus 67 , 5710 AB Someren
Tel 0493-496816 , fax 0493-491959
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SMEETS G.C. , geboren 03-07-1942
INFO
Woonplaats Curaçao , Ned. Antillen
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SMEETS C.L.M. , geboren oktober 1953 ; Mw.
NLRM 99/00
Advocaat te Rotterdam
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 juli 1998
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1987
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240162 , fax 010-2240052
carla.smeets@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


SMEETS P.H.M. , geboren feb 1949
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtssecretaris Raad van Beroep Amsterdam 1 sep 1977
Gerechtssecretaris Raad van Beroep Groningen 1 jan 1982
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 1 sep 1987
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 4 mrt 1988
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 12 okt 1988
Rechter rechtbank Groningen 1 jul 1992
NU
Groningen rechter
TEVENS
Voorzitter Commissie van Beroep voor studenten van de Hanzehogeschool van Groningen
Lid Commissie van Toezicht Dr. S. van Mesdagkliniek
Plaatsvervangend Lid van de ledenraad NVvR
30 jan 1997


SMEETS J.G.
NLRM 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 jul 1992


SMEETS J.E.M.
Notaris te Goirle , arrondissement Breda
Kantoor Vrijdag & Smeets ; Goirle


SMEETS R.M.E.S.
Notaris te Kerkrade-West , gem. Kerkrade , arrondissement Maastricht
Kantoor Ritzen & Smeets ; Kerkrade-West


SMELIK A.B. , geboren nov 1922 ; Drs.
NLRM 80 87 88/89
Werkzaam bedrijfsleven 1953
Griffier rechtbank Leeuwarden 30 mrt 1978
Griffier kantongerecht Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Beetsterzwaag 30 mrt 1978


SMELTEKOP H.W.J.
Advocaat bij Oosterbaan & Van Eeghen ; beëdiging 1998
Koningslaan 35 , 1075 AB Amsterdam
Tel 020-6716756 , fax 020-6718669
oostlaw@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SMETS O.M.J. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1994
Postbus 6019 , 5600 HA Eindhoven
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 85003 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2195860 , fax 030-2195855
oda.smets@nl.landwellglobal.nl
[vademecum advocatuur 2001]
NB
Waarschijnlijk twee keer beëdigd: in 1994 en in 2000


SMETS M.T.C.A.
Advocaat bij Van den Boomen advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 193 , 5580 AD Waalre
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626600 , fax 040-2526400
info@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2626410 , fax 040-2626421
nlsmetsl@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMETSERS F.F.A.
Advocaat bij Banning advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927798 , fax 073-6927786
f.smetsers@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMID R.
Advocaat bij Van Driel & Nienhuis ; beëdiging 1997
Postbus 905 , 9400 AX Assen


SMID S.D. ; Mw.
Advocaat bij Ten Cate advocaten
Postbus 251 ; beëdiging 2001
7600 AG Almelo
Tel 0546-812528 , fax 0546-8 19469
s.smid@tencateadvocaten.nl
www.tencateadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMID E.
Advocaat bij Van Schoonhoven 1n 't Veld ; beëdiging 1988
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-6776967 , fax 020-6764339
e.smid@vsiv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lexence N.V.
Tel 020-5736736 , fax 020-5736737
e.smid@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMID F.M.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 14033 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2364600 , fax 030-2364192
p.smid@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


SMID F.
Advocaat bij Bogaerts en Groenen advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
Tel 0411-675533 , fax 0411-684895
smid@bogaertsengroenen.nl
www.bogaertsengroenen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMID A.W.E. ; Mw.
Advocaat bij Ruig & Partners ; beëdiging 1998
Postbus 29702 , 2502 LS Den Haag
Tel 070-3633555 , fax 070-3651051
smid@ruigpartners.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
Tel 030-2547947 , fax 030-2522552
smid@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMID B.
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. B. Smid ; beëdiging 1997
Torenlaan 14 , 9401 HR Assen
Tel 0592-301570 , fax 0592-301580
mrbsmid@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Smid & Flipse advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


SMID M.A. ; Mw.
Advocaat bij Rechtshulp Vrije Universiteit ; beëdiging 1978
Vijzelgracht 24 , 1017 HS Amsterdam
Advocaat bij Rechtshulp Vrije Universiteit
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel 020-4445331 , fax 020-4446330
vu-rechtshulp@rechten.vu.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SMID G.W.A. , Gea ; Mw.
Bedrijfsjurist
Smit Internationale Rotterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Haarlem


SMID - VERHAGE H.J.M. , geboren juni 1968 ; Mw.
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden te Den Haag 1 februari 2000


SMID H.A.C. , geboren mrt 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven 1967
Waterloopkundig laboratorium te Delft 1972
Raio rechtbank Rotterdam 3 mrt 1980
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 19 jun 1984
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 16 aug 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 8 dec 1986
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 17 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 6 aug 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 16 feb 1994
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Rotterdam1 juni 1999
Rechter rechtbank Dordrecht 6 september 1999
NU
Breda Officier van Justitie parket arrondissementsparket 1e klasse
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Schiedam kantonrechter-plaatsvervanger
Officier van Justitie 1e kl Landelijk Parket
TEVENS
Voorzitter klachtencommissie Grafisch Lyceum Rotterdam
NB [R en [OM tegelijk


SMIDS E.C. , geboren jun 1959 ; Mw.
NLRM 88/89 90
Raio rechtbank Zutphen 1 apr 1988


SMIDS R. , geboren mrt 1959
NLRM 88/89 90
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1988


SMIDT P.J. de


SMIDT M.C. de ; Mw. Drs.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2002
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285455 , fax 070-3280489
marinda.desmidt@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SMIDT van GELDER P. , geboren mrt 1942
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur 1967
Wetenschappelijk Medewerker en advocaat 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 16 apr 1980
Rechter rechtbank Dordrecht 3 nov 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 3 mei 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 3 mei 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 4 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 4 mrt 1988
Rechter rechtbank Rotterdam 19 dec 1988
Vice-President rechtbank Rotterdam 31 okt 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 11 dec 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 9 jun 1993
NU
Oud-Beijerland kantonrechter-plaatsvervanger ; is gevraagd ontslag te nemen ; info griffie 05 aug 1997
Gorinchem kantonrechter-plaatsvervanger
Rotterdam Vice-President
Gouda kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
INFO
Langdurig ziek


SMIDT H.J. de ; Mw.
Rechten 1977
Advocaat
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


SMIDT J.Th. de
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar


SMILDE - NIENHUIS K.E. , geboren mrt 1927 , Korrie ; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Werkzaam op advocatenkantoor te Arnhem 1953
advocatenkantoor te Groningen 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 dec 1967
Rechter rechtbank Almelo 1 sep 1971
Raadsheer Hof Arnhem 22 sep 1978
Vice-President Hof Arnhem 21 apr 1987
Coördinerend vice-president Hof Arnhem 16 nov 1994
NU Arnhem Hof Coördinerend Vice-President Ontslag 010497 pensioen
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Arnhem.
Vertrokken bij het Hof te Arnhem volgens vd Weij, President (info september 2000)


SMILDE M.P. ; Mw.
Rechten 1990
Rechtsbijstandjurist AV Diensten BV
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


SMINK A.G. , André ; Dhr.
Advocaat bij Hoogerwerf advocaten ; beëdiging 1997
Brinkstraat 32 , 7901 LA Hoogeveen
Tel 0528-234800 , fax 0528-274358
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
Tel 038-4280077 , fax 038-4218573
agsmink@benthem-gratama.nl
www.benthem-gratama.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Hoogeveen


SMINK S. ; Mw.
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 1105
9701 BC Groningen
Tel 050-5997982 , fax 050-5997870
j.koops@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMINK R.H.
Advocaat bij Smink Witkamp & Schoonderbeek ; beëdiging 1981
Postbus 492 , 3800 AL Amersfoort
Advocaat bij Smink advocaten
Postbus 350 , 3800 AJ Amersfoort
Tel 033-4892290 , fax 033-4892299
sminkadvoc@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
sminkadvoc@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMINK R.
Advocaat bij Lassche advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 7 , 7500 AA Enschede
Tel 053-4300700 , fax 053-4309998
lassche@xs1.xs4all.nl
info@lassche.nl
[vademecum advocatuur 2001]
r.smink@lassche.nl
www.lassche.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMINK M.A.W. ; Mw.
Advocaat bij Corten advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 670 , 6130 AR Sittard
Tel 046-4510606 , fax 046-4529240
[vademecum advocatuur 2001]


SMINK J.W.E. , geboren apr 1965 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1993
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Geen bijbanen
03 feb 1997


SMINK V.G. , geboren apr 1962
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 15 jan 1996
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Veendam ; kantoor Tiebout c.s. ; beëdiging 1988
Postbus 175 , 9640 AD Veendam


SMIT SIBINGA Zie COLLIGNON - SMIT SIBINGA A.F. ; Mw.


SMIT R.J.G.
Adviseur bij Van Diepen Van der Kroef Lenior
Postbus 2380 , 1620 EJ Hoorn
Tel 0229-270744 , fax 0229-247186
mv@vandiepen.com


SMIT E.G.M. , Eduard ; Dhr.
Advocaat en Procureur Postbus 549 , 4330 AM Middelburg ; beëdiging 1983
Tel 0118-639900 , fax 0118-639495
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 21-09-83
Loskade 23 , 4331 HW Middelburg
Postbus 549 , 4330 AM Middelburg
tel 0118-639900 , fax 0118-639495
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Walcheren


SMIT E.P.M.
Advocaat bij Smit & Winnubst ; beëdiging 1985
Advocaat bij Smit, Winnubst & de Hart advocaten
Postbus 315 , 5260 AH Vught
Tel 073-6849191 , fax 073-6849199
smitwunnubst@interconnect.nl
info@winsmart.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Smit & De Hart advocaten
info@winsmart.nl
www.winsmart.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMIT W. de ; Mw.
Advocaat bij advocatenkollektief Boergoensestraat ; beëdiging 1993
Boergoensestraat 132 , 3082 KD Rotterdam
boergoen@worldonline.nl


SMIT A.J.
Advocaat bij Abma Van Eeuwijk ; beëdiging 1996
Frederiksplein 39 , 1017 XL Amsterdam
Tel 020-6383606 , fax 020-6234549
mailbox@abma.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schreurs & Van Duin Abma Van Eeuwijk
Stadhouderskade 34-35 , 1071 ZD Amsterdam
a.smit@abma.nl
www.abma.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMIT R.
Advocaat bij Winkel & Smit advocaten ; beëdiging 1976
Noordkade 70 , 9203 CG Drachten
Tel 0512-511345 , fax 0512-524357
winkel.smit@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.zilz.nUwinkel&stuit
[vademecum advocatuur 2004]


SMIT S.P. de
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1991
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam


SMIT C.C. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam


SMIT J.Ch.
Advocaat bij Rozemond Van Ramshorst Smit ; beëdiging 1975
Postbus 19803 , 1000 GV Amsterdam
Advocaat bij Rozemond Van Ramshorst Smit
Herengracht 567 , 1017 CD Amsterdam
Tel 020-6227777 , fax 020-6223841
jchsmit@rozemondvanramshorstsmit.nl
[vademecum advocatuur 2001] en [vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]


SMIT H.J.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1974
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
hjsmit@trenite.com
Tel 010-4442304 , fax 010-4042257
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
hugo.smit@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


SMIT E. ; Mw.
Advocaat bij Hamer Smit Van der Lee ; beëdiging 1996
Postbus 420 , 1400 AK Bussum
hsvdl.adv@tip.nl
Tel 035-6944833 , fax 035-6945533
hamer-smit.adv@tip.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kochheim Coppes Smit advocaten ; beëdiging 1992 en 1996
Postbus 886 , 1200 AW Hilversum
Tel 035-6320111 , fax 035-6320112
smit@kochheim.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMIT A.P.
Advocaat bij Koster Claassen & Smallegange ; beëdiging 1995
Postbus 408 , 3000 AK Rotterdam
KCS_Maritime_Law@compuserve.com
Advocaat bij Smallegange Van Dam & Van der Stelt
Postbus 664 , 3 000 AR Rotterdam
Tel 010-2010070 , fax 010-4120403
smit@sdslaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.sdslaw nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMIT B. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
barbera.smit@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Fort advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax U20-6620470
stuit@fortadvocaten.nl
www.f ortadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMIT A.A. ; Mw.
Advocaat bij Damsté advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 479 , 7500 AL Almelo
Tel 0546-533533 , fax 0540-820827
damste@damste.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0546-533633 , fax 0546-820827
damste@damste.nl
www.damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMIT G.A.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2003
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
gerben.smit@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


SMIT J.
Advocaat bij De Haan c.s. ; beëdiging 1986
Postbus 723 , 9700 AS Groningen
Tel 050-3127666 , fax 050-3148202
haarvue@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Haan Advocaten
Tel 050 5757400 , fax 050 5757444
info@dehaanadvocaten.nl
www.dehaanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2003]


SMIT D.J.A. , Dirk ; Dhr.
Advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer ; beëdiging 1986
Postbus 301 , 4870 AH Etten-Leur
Tel 076-5022080 , fax 076-5013933
info@ak-law.nl
[vademecum advocatuur 2001]
d.smit@asselbergsklinkhamer.nl
www.asselbergsklinkhamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Etten-Leur


SMIT W.F.M.
Advocaat bij Hoens & Souren advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 7191 , 2701 AD Zoetermeer
Tel 079-3420250 , fax 079-3410519
info@hslaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1980 en 1990
smit@hslaw.nl
www.hslaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMIT K.J.T. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1988
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
karinj.t.smit@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
karin.j.t.smit@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMIT K.J.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2002
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
klaas.jan.smit@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


SMIT M.C. ; Mw.
Advocaat bij Van Odijk advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 85051 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2516424 , fax 030-2540488
msmit@vanodijk.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SMIT M.J.
Advocaat bij Ten Holter advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 476 , 3300 AL Dordrecht
Tel 078-6137177 , fax 078-6130171
smit@tenholter.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SMIT P.
Advocaat bij Van Veen advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1012 , 3160 AE Rhoon
Tel 010-5019938 , fax 010-5014270
vanveen@igr.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMIT H.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Cierx Paulissen Sadza ; beëdiging 1999
Postbus 505 , 6190 BA Beek
Tel 046-4370600 , fax 046-4370356
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Aben & Slag
Postbus 270 , 6000AG Weert
Tel 0495-536138 , fax 0495-539134
info@abenslag.nl
www.abenslag.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMIT J. , Johan ; Dhr.
Advocaat bij Boonk Van Leeuwen ; beëdiging 1985
Postbus 29215 , 3001 GE Rotterdam
Tel 010-2811811 , fax 010-2133111
[vademecum advocatuur 2001]
johan.smit@boonkvanleeuwen.com
www.boonkvanleeuwen.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Rotterdam


SMIT M.P.
Advocaat bij Ter Mors & Smit ; beëdiging 1991
Postbus 191 , 7600 AD Almelo
Tel 0546-827459 , fax 0546-827014
[vademecum advocatuur 2001]
klaastermors@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMIT P.C. ; Mw.
Advocaat bij Louwerse Van der Velde & Van Boom ; beëdiging 1999
Postbus 13273 , 3507 LG Utrecht
Tel 030-2733122 , fax 030-2735311
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SMIT E.
Advocaat bij Postbus 324 , 7300 AH Apeldoorn ; beëdiging 1986
Tel 055-3558040 , fax 055-3556253
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van den Sigtenhorst Smit advocaten
Postbus 4137 , 7200 BC Zutphen
Tel 0575-513437 , fax 0575-518695
[vademecum advocatuur 2004]


SMIT L.H.R.
Advocaat bij Lamers de Groot advocaten ; beëdiging 2001
Van der Hooplaan 7 , 1185 EV Amstelveen
Tel 020-6434966 , fax 020-6436548
smit@lamersdegroot.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMIT O.J.
Algemeen Voorzitter NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars


SMIT Zie TOORS - SMIT Zie SMIT, M.J. voor 1998 M.J. , geboren apr 1951 ; Mw. Zie voor eerdere
NLRM 98 99/00
Secretaris adviescommissie vluchtelingenzaken
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 12 okt 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 8 jul 1991
Rechter rechtbank Haarlem 24 juni 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Vice-President rechtbank Haarlem 14 februari 1998
Check NU en TEVENS


SMIT Y.G.
de Smelen 6 , 6026 VV Maarheeze
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


SMIT A.M.G. , geboren feb 1960 ; Mw.
Docent Open Universiteit Heerlen , wetenschappelijk Medewerker Katholieke Universiteit Nijmegen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 3 mei 1991
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 1 sep 1992
Rechter rechtbank Maastricht 2 apr 1993
Rechter rechtbank Roermond 26 mei 1998
NU
Maastricht rechter
TEVENS
Ik help mee op het landbouwbedrijf van mijn man.
Ook zit ik in een werkgroep van een vereniging voor vrouwen met een academische opleiding met
als thema arbeid en zorg
aug 1997


SMIT E.D. , geboren 06-04-1968
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SMIT J.E.G. , geboren 27-08-1924
INFO
Woonplaats USA
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SMIT G. , geboren 1946
Lid Raad van Bestuur NCD Ned. Cement Deelnemingsmij. B.V.
Oud-functies:
Directeur Coöperatieve Vereniging Kalkzandsteen U.A.
Plaatsvervangend Lid Verbondsraad Nederlands Verbond Toelevering Bouw.


SMIT J.H.G.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastindienst/Ondernemingen,
Winterswijk, Plaatsvervangend hoofd


SMIT H. , geboren okt 1937
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
's-Rijksbelastingen te Amsterdam , II.hoofdinspecteur-titulair te Amsterdam 1 jul 1960
Raadsheer Hof Amsterdam 9 jun 1976
Vice-President Hof Amsterdam 30 dec 1983
Coördinerend vice-president Hof Amsterdam 9 aug 1995
NU
Amsterdam Hof coördinerend Vice-President
TEVENS
Redacteur en mede-auteur Vakstudie vennootschapsbelasting (Kluwer)
Examinator Federatie van Belastingconsulenten (incidenteel)
Medewerker van trainingsprogramma's procesvoeren (incidenteel)
Selecteur uitspraken voor Tijdschrift BNB
TEVENS
[sep 2000] eigen opgave:
1. Redacteur en mede-auteur Vakstudie vennootschapsbelasting (Kluwer).
2. Examinator Federatie van Belastingconsulenten (incidenteel).
3. Selecteur uitspraken voor Tijdschrift BNB. tot eind 1999


SMIT W.A.J.M. , geboren feb 1910
NLRM 71
Ambt.Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Den Bosch 1 dec 1934
Waarnemend Hoofdambtenaar Tuchtrechtspraak Voedsel Voorzitter Den Bosch 1 dec 1942
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 13 jan 1947
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 1 jan 1957


SMIT F.M. , geboren dec 1965 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar bij de Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 jan 1998
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 september 1998
Rechter rechtbank Arnhem 23 februari 1999
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur


SMIT H.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 19 jul 1962


SMIT J.A.M.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 8 aug 1952


SMIT W.A.P.
NLRM 80 87 88/89 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 2 jan 1975
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 mrt 1984


SMIT O.H.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 28 okt 1952
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 dec 1961


SMIT J.P. , geboren feb 1948
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 21 dec 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 aug 1996
Rechter rechtbank Amsterdam 9 jan 1998
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Westhoff van den Brom ; beëdiging 1980
Universitair docent Universiteit Leiden afdeling Burgerlijk procesrecht
TEVENS
Lid van de examencommissie burgerlijk procesrecht bij de OSR te Utrecht
Voorzitter Klachtencommissie medewerkers Buroos voor Rechtshulp
Lid van de Stichting Opleidingen Sociaal Recht
Voorzitter Klachtencommissie Raad van de Rechtsbijstand
Lid Programmaraad van het Asbeck Centrum voor Mensenrechtstudies te Leiden


SMIT O.C. , geboren dec 1934
NLRM 95 96
Katholieke Universiteit te Nijmegen
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 21 jan 1977
Raadsheer Hof Arnhem 11 sep 1979
Vice-President Hof Arnhem 15 mrt 1985
Coördinerend vice-president Hof Arnhem 16 nov 1994


SMIT W.H.H. , geboren apr 1926 ; Drs.
NLRM 90
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 29 dec 19&


SMIT H.H. , geboren apr 1926 ; Drs. Ing.
NLRM 91 92 93 94 95 96
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 29 dec 1988
Geen opgave NLRM 97
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger


SMIT R.J.M. , geboren jan 1959
NLRM 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 4 sep 1990
Rechter rechtbank Den Bosch 22 jul 1991
Raadsheer Hof Amsterdam 7 aug 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 7 aug 1996
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS
Lid parochievergadering H Barbara te Culemborg
Lid Commissie van Toezicht Nieuw Vosseveld
Voorzitter tuchtcommissie voetbalvereniging Vriendenschool te Culemborg
06 jun 1997
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. rechter-plaatsvervanger rechtban Den Bosch. Van 1 september 1996
2. Voorzitter tuchtcommissie G.V.ll. Vriendenswaar. Van 1997


SMIT A.L. , geboren aug 1955
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 apr 1989
Rechter rechtbank Amsterdam 26 jul 1990
Rechter rechtbank Zwolle 29 juni 1999
NU
Amsterdam rechter rechtbank
TEVENS
Lid Klachtencommissie Willem van de Berghst ; is een zwakzinnigeninrichting


SMIT M.J. , geboren jan 1958 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 7 okt 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 7 jun 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 5 aug 1989
Rechter rechtbank Leeuwarden 30 okt 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 27 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 jul 1993
Rechter rechtbank Utrecht 12 apr 1996
Vice-President rechtbank Utrecht 11 maart 1999
NU
Leeuwarden kantonrechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter
Sneek kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter (info P Leeuwarden 080897)


SMIT - GROENIER J.M.G. , geboren dec 1926 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechten 1952
Werkzaam Sociale Raad Hilversum mei 1953
Werkzaam effecten registratie Amsterdam mei 1954
Werkzaam Ned. Congres Gezondheidsregeling Den Haag 1960
Werkzaam Ministerie van Justitie 1964
Werkzaam notariskantoor Den Haag jan 1972
Werkzaam onderwijs okt 1974
Arbeidscontractant rechtbank Den Haag 1 sep 1979
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


SMIT R.H.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 28 mrt 1968


SMIT J.B.F. , geboren aug 1957
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 mrt 19195
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd sectie Contractuele Zaken
Advocaat bij Ministerie van Buitenlandse Zaken Dienst juridische Zaken ; beëdiging 1999
Postbus 20061 , 2500 EB Den Haag
Tel 070-3486784 , fax 070-3484264
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Juridische Zaken ; beëdiging 1982 en 1999 20061
jbf.smit@minbuza.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Bestuur van de Ned. Vereniging van RechtsbijstandJuristen


SMIT A.H. , geboren dec 1918
NLRM 71 80
Werkzaam Directoraat-Generaal voor de prijzen 24 mei 1943
Adjunct-secretaris tribunaal Groningen 113 sep 1946 1 jun 1948
Advocaat en procureur Groningen 1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 4 aug 1958
Kantonrechter Zutphen 26 mei 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger te Apeldoorn 26 nov 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger te Deventer en Groenlo 3 mei 1977


SMIT D.C. , geboren dec 1934
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 97 98 99/00
Werkzaam Rijksbelastingen , II.hoofdinspecteur-titulair 1958
Werkzaam Katholieke Universiteit Nijmegen 1973
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 21 jan 1977
Raadsheer Hof Arnhem 11 sep 1979
Vice-President Hof Arnhem 15 mrt 1985
Coördinerend vice-president Hof Arnhem 16 nov 1994
Ontslag 01 okt 1997
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 6 okt 1997
TEVENS
Geen bijbanen
jun 1996
TEVENS [juni 2002]
Geen nevenfuncties


SMIT Th.C.M.
Notaris te Baarn , arrondissement Utrecht
Kantoor Smit & Delen ; Baarn


SMIT C.
Notaris te Velsen , arrondissement Haarlem
Kantoor Roeda Mascini Smit ; Velsen


SMIT M.J. ; Mw.
Rechten 1982
Advocaat bij Adv. kantoor Stationsweg ; beëdiging 1992
Stationsweg 135 , 2515 BM Den Haag
Tel 070-3888600 , fax 070-3809074
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie III , De Raad voor de Kinderbescherming , Directie Noord-West , plaatsvervangend voorzitter
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amersfoort


SMIT - Van VALKENHOEF M.D.W. ; Mw.
Rechten 1978
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


SMIT - POLANO C.C.A. ; Mw.
Rechten 1932
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


SMIT J.
Secretaris gemeente Staphorst [info SAL 2000]


SMIT N.W. de ; Prof. Dr.
Vrije Universiteit Amsterdam
Oud-hoogleraar


SMIT A.H. ; Mw.
[
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling I [SAL 2003]


SMITH E.C. ; Mw.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 14033 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2364600 , fax 030-2364192
c.smith@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


SMITH R.
Advocaat bij Heijltjes advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1392 , 6501 BJ Nijmegen
Tel 024-3222255 , fax 024-3227751
info@heijltjes.nl
[vademecum advocatuur 2001]
smith@heijltjes.nl
www.heijltjes.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMITH E.J.
Notaris te Amstelveen , gem. Aalsmeer , arrondissement Amsterdam
Kantoor Smith & Bentum ; Amstelveen


SMITH G.H.
Notaris te Groningen , arrondissement Groningen
Kantoor Trip advocaten & Notarissen ; Groningen


SMITH G.D.
Notaris te Haarlem , arrondissement Haarlem
Kantoor Smith & Boeser ; Haarlem


SMITH N. ; Mw.
Rechten 1987
Griffier
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


SMITHUIJSEN J.C.
NLRM 71 80 87 88/89 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 5 dec 1960
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 27 jan 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 23 apr 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 1 aug 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 1 aug 1988


SMITS Zie OOSTERHUIS - SMITS M.C. , geboren jan 1941 ; Mw.


SMITS J.A. ; Mw.
Advocaat bij Rietbergen Righarts & Smits ; beëdiging 1991
Advocaat bij Rietbergen Righarts & Plaisier
Goudsesingel 84 , 3011 KD Rotterdam
Tel 010-4111280 , fax 010-4131737
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SMITS A.H.M. ; Drs.
Advocaat bij Dekker c.s. ; beëdiging 1994
Advocaat bij Dekker en Smits advocaten
Postbus 296 , 5240 AG Rosmalen
Tel 073-5219300 , fax 073-5210862
smits@dekkersmits.com
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SMITS A.G.M. ; Mw.
Advocaat bij Nic. Beetsstraat 14 , 3511 HE Utrecht ; beëdiging 1972
Advocaat bij Braamstraat 9 , 3581 TK Utrecht
Tel 030-2319350 , fax 030-2343865
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Braamstraat 9 , 3581 TK Utrecht
Tel 030-2319350 , fax 030-2343865
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: pers-en familierecht, strafrecht, gezondheidsrecht, psychiatrie


SMITS J.M.A.
Advocaat bij Smits advocaten ; beëdiging 1999
Maliebaan 98 , 3581 CZ Utrecht
Tel 030-2331181 , fax 030-2334014
info@smitsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Zomerkade 294 , 1273 SV Huizen
Tel 033-5233120 , fax 033-5233118
info@smitsadvocaten.nl
www.smitsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMITS K. ; Mw.
Advocaat bij Gillesse advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 1602 , 5200 BR Den Bosch


SMITS H.L.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Advocaat bij NautaDutilh
One Rockefeller Plaza 23rd floot , New York N.Y. 10020 USA
Tel 001-2122182990 , fax 001-2122182999
heimon.smits@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.2122182999
smits@nauta-ny.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


SMITS M.A.B. ; Mw.
Advocaat bij Van Schoonboven In 't Veld ; beëdiging 1997
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1997
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
marein.smits@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMITS M.A. ; Mw.
Advocaat bij Smits & Vermeulen advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 1586 , 6501 BN Nijmegen
Advocaat bij Brunet advocaten
Postbus 1106 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810990 , fax 024-3232266
brunet.adv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mr.smits@brunet.nl
www.brunet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMITS A.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1997
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Advocaat bij Ploum Lodder Princen
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406436 , fax 010-4364400
asmits@plp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMITS B.H.S. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2001
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153224 , fax 070-5153106
bhs.smits@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMITS E.W.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 2003
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810810 , fax 024-3810820
esmits@hogevandenbroek.nl
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMITS R.
Advocaat bij Asserbergs & Klinkhamer ; beëdiging 1998
Postbus 301 , 4870 AH Etten-Leur
Tel 076-5022080 , fax 076-5013933
info@ak-law.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SMITS J.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2002
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460658 , fax 020-5460713
jeroen.smits@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


SMITS P.G.C.P. ; Mw.
Advocaat bij Meulenkamp Ament & Van Haren ; beëdiging 1984
Postbus 377 , 5900 AJ Venlo
Tel 077-3515041 , fax 077-3513182
meulenkp@plex.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Meulenkamp advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


SMITS P.
Advocaat bij ING Groep N.V. ; beëdiging 1998
Postbus 810 , 1000 AV Amsterdam
Tel 020-5418719 , fax
peter.smits@mail.ing.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij ING Groep N.V. ; beëdiging 1987 en 1998
Postbus 1800 , 1000 BV Amsterdam
Tel 020-6522774 , fax 020-6522781
perecsmia@mail.ing.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMITS R.C.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3280049
ruud.smits@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SMITS J.B.
Advocaat bij Koch & Van den Heuvel ; beëdiging 1999
Postbus 2005 , 4800 CA Breda
Tel 076-5226470 , fax 076-5226413
smits@koch-heuvel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.koch-heuvel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMITS J.A.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1995
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
[vademecum advocatuur 2001]


SMITS R.K.Th.J.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1999
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


SMITS P.M.
Advocaat bij Smits Advokaten ; beëdiging 1971
Postbus 15235 , 1001 ME Amsterdam
Tel 020-6209111 , fax 020-6276781
[vademecum advocatuur 2001]
algemeen@smits advocatenadam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMITS A.M.
Advocaat bij Smits ; beëdiging 1991
Prins Hendrikweg 1 a , 6721 AD Bennekom
Tel 0318-418287 , fax 0318-413695
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SMITS T.M.J. ; Mw.
Advocaat bij Engelsma & Korvinus ; beëdiging 1992
Stadhouderskade 34-35, 1071 ZD Amsterdam
Advocaat bij Hulkenberg Van der Veen advocaten
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
smits@hulklaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boontje Smits & Hulkenberg
Koningslaan 17 , 1075 AA Amsterdam
Tel 020-5727190 , fax 020-5727199
smits@bosmhu.nl
www.bosmhu.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMITS G.J.
Advocaat bij Smits ; beëdiging 1962
Ter Pelkwijkstraat 9 , 8011 SE Zwolle
Tel 038-4215160 , fax
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SMITS R.M.
Huis van H.M. de Koningin , Adviseur , Financieel raadsman van H.M. deKoningin
Huis van H.M. de Koningin , Particulier Secretariaat van H.K.H.Prinses Juliana der
Nederlanden , Particulier thesaurier


SMITS van OYEN P.F.A.M. van , geboren 03-02-1930
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SMITS RA M.H.M. , geboren 1961 ; Drs.
Lid Hoofddirectie Koninklijke Vendex KBB N.V.


SMITS P.R. , geboren aug 1933
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1956 rechten , Corpslid
Rijks Universiteit te Leiden, II. wetenschappelijk hoofdmedewerker 7 nov 1960
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 12 jul 1969
Rechter rechtbank Arnhem 26 mei 1970
Vice-President rechtbank Arnhem 10 jul 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 feb 1991
NU
Arnhem Vice-President ; ontslag 01 feb 1997
Arnhem rechter-plaatsvervanger 01 feb 1997
TEVENS
Lid adviescommissie literatuurvoorziening RO
Medewerker Ned. Jurisprudentie
Voorzitter bestuur Jeekelst
Voorzitter Stichting Centraal Bureau van de rechtsbijstand
Lid Bestuur Stichting t.b.v.culturele en maatschappelijke beschikkingen
Voorzitter Commissie van Beroep voor de examens Hogeschool Nijmegen
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie van Beroep voor de examens HEAO Arnhem
Lid Commissie van Beroep Vereniging van Huurrecht advocaten
mrt 1997
Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Achmea Rechtsbijstand ; jaarverslag Achmea Groep 1999:


SMITS - PIETERSE A.J.A. , geboren okt 1952 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Eindhoven
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 dec 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 dec 1993
Rechter rechtbank Den Bosch 22 dec 19195
NU
Den Bosch rechter
Lid commissie van Beroep inzake eindexamenbesluiten voor het voortgezet onderwijs
27 mei 1997


SMITS E.J. , geboren jan 1942 , Erica ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Venlo 8 mrt 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 21 nov 1975
Rechter rechtbank Roermond 11 jul 1977
Kantonrechter Venlo 6 apr 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 30 okt 1990
NU Roermond Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Coördinerend kantonrechter
Voorzitter Stichting Openbare Bibliotheek Venlo
Vice-Voorzitter Stichting De Maasport Venlo (Cultureel Centrum)
Vice-Voorzitter Stichting De Maaspoort BV.Venlo
Lid bestuur Stichting Prof. Dubois Venlo
Voorzitter Stichting Vrienden van Martinushof Venlo Verpleegtehuis
apr 1998
TEVENS [september 2004]
Adviseur advocatenkantoor Vlaminckx & Sanders te Venlo van 01-01-2003
Voorzitter Stichting Exodus te Venlo van 28-01-2002
Lid Raad van Toezicht Stichting zorggroep Noord-Limburg te Venlo van 01-01-2002
Bestuurslid Stichting Toon Hermans Inloophuis van 01-08-1999
Lid bestuur ondersteuningsfonds Maria Auxiliatrix te Venlo van 01-01-1997
Voorzitter Bestuur Stichting Openbare Bibliotheek Venlo te Venlo 01-01-1997
Lid Raad van Toezicjt Stichting verzorgen en verplegen Noord-Limburg van 01-01-2001 tot 31-12-2001
Voorzitter "De Maaspoort" B.V. te Venlo van 01-07-1998 tot 01-07-2001
Voorzitter Stichting "De Maaspoort" te Venlo van 01-07-1998 tot 01-07-2001
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Mosaïk-Limburg


SMITS N. , geboren dec 1911
NLRM 71
Advocaat en procureur Nijmegen 1933
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 27 feb 1935
Secretaris Centraal College van Reclassering 16 jul 1938
Substituut-griffier rechtbank Haarlem 30 aug 1941
Rechter rechtbank Haarlem 29 nov 1947
Raadsheer Hof Amsterdam 2 apr 1962
Vice-president Hof Amsterdam 20 mei 1969


SMITS W.J. , geboren mrt 1905
NLRM 71
Auditeur-Militair Krijgsraad 1e militaire arrondissement Den Haag 4 jun 1949
Auditeur-Militair arrondissementskrijgsraad Den Haag 1 jul 1965
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch en Arnhem 23 jun 1965
Fiscaal-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 15 jun 1948


SMITS L.J.D. , geboren jan 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 24 jun 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 3 feb 1986
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda ; kantoor Rassers, Jacobs & Spiegel ; beëdiging 1969
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076-5224381 , fax 076-5222552
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rassers advocaten en Notarissen
Tel 076-5136136 , fax 076-5222552
smits@rassers.nl
www.rassers.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Opgave Hof opnemen
aug 1997: geen opgave van bijbanen gevonden register kantongerecht Breda


SMITS W.F.J.G. , geboren mei 1955
NLRM 99/00
Officier arrondissementsparket Maastricht 1 november 1999


SMITS E.C. , geboren jun 1959 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 1 apr 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 jan 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 jan 1994
Rechter rechtbank Haarlem 18 jul 1995
NU
Haarlem rechter


SMITS R.H. , geboren mei 1960
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 1 okt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 3 dec 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 1 apr 1993
Rechter rechtbank Roermond 1 apr 1994
NU
Roermond rechter
TEVENS
Auteur van de losbladige editie Het Burgerlijk Ambtenaren Recht
Docent t.b.v.Instituten "OpleidingenSociaal Recht" Uitgeverij VUGA te Utrecht
apr 1998


SMITS R. , geboren mrt 1959
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1989
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 okt 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 okt 1994
Officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 maart 2000
NU
Haarlem parket


SMITS C.J.J. , geboren mei 1957
NLRM 99/00
Rechter rechtbank Zwolle 23 september 1998


SMITS V.M. , geboren mrt 1957 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 12 dec 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 18 jul 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 18 jul 1996
Kantonrechter plaatsvervanger Helmond 18 jul 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 18 jul 1996
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger familiekamer Rotterdam
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Docente Familie en Jeugdrecht te Tilburg Katholieke Universiteit Tilburg, Faculteit rechtsgeleerdheid
TEVENS
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie IV , De Raad voor de
Kinderbescherming , Directie Zuid-West , plaatsvervangend Lid [SAL 2000, ook al 2/97] Lid Klachtencommissie Voorzitter van de RvK
Lid Klachtencommissie Ongewenste Seksuele Intimidatie bij Audax te Gilze
Lid van de oudercommissie van de peuterzaal de Giraffe in Breda
aug 1997


SMITS van OYEN E.Q.M. , geboren mrt 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 93 94 95 96
Werkzaam advocatenkantoor te Den Bosch 12 jul 1954
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 12 jul 1955
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 7 jul 1955
Waarnemend substituut-officier van Justitie arrondissement Den Bosch 1 jan 1957
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Bosch 7 nov 1961
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Bosch 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Den Bosch 10 mrt 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 4 apr 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 30 mrt 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 30 mrt 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 30 mrt 1992
NU
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden
NB
Wat is nu de hoofdfunctie. Wellicht nog steeds [OM en [R tegelijkertijd.


SMITS G.J.J. , geboren mei 1957
NLRM 99/00
Zwolle rechtbank rechter-plaatsvervanger (actief in 97)
Rechter Rechtbank Zwolle 23 september 1998
NU
HOOFDFUNCTIE
Senior-jurist bij VVAA Schadeverzekeringen NV. te Utrecht
TEVENS
Lid ouderwerkgroep van de peuterspeelzaal Het Aahuisje te Zwolle
Voorzitter van de adviesraad van de peuterspeelzalen welke raad een overlegorgaan is behorende bij
de afdeling Stad en Welzijn van de gemeente Zwolle


SMITS J.A.C.
Notaris te Thorn, arrondissement Roermond
Postbus 3506 , 6017 ZG Thorn


SMITS P.H.
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Advocaat bij Nederlandse Orde van advocaten
Postbus 30851 , 2500 GW Den Haag
Tel 070-3353556 , fax 070-3353533
p.smits@advocatenorde.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.advocatenorde.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMITS J.P. ; Mw.
Rechten 1972
Beleidsmedewerkster
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1989
Advocaat bij Trenité Van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar


SMITS P.C.B. ; Drs. ; Mw.
Rechten 1994 , Bewegings Wetensch. 1981
Docent Lichamelijke Opvoeding
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Wageningen


SMITS - AGHINA J.F. ; Mw.
Rechten 1948
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


SMITS A.C.M.
Secretaris IJssel-Vecht Regio [info SAL 2000]


SMITS van OYEN R.Q.M. , Robertus Quirinus Maria , geboren 15 september 1928 ; Dhr.
Oud-burgemeester van de gemeente Erp en de gemeente Sint-Michielsgestel
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Proost-honorair van de Illustre Lieuve Vrouwe Broederschap (Zwanebroedersschap; Willem van Oranje werd in 1556 lid van het genootschap)te Den Bosch
Ere-Deken van het Onze Lieve Vrouwe- en Catharinagilde te Erp
INFO
Overleden d.d. 1 april 2004 [Telegraaf 3 april 2004]


SMITS A.W. ; Mw.
Stafmedew. Externe Relaties SRK Rechtsbijstand Zoetermeer
Adviseur NIBO Advies en trainingsbureau
Postbus 94269 1090 GG Amsterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


SMITS J.M. ; Prof. Dr.
Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Technologie Management
Den Dolech 2 , 5612 AZ Eindhoven
tel 040 2472635 , fax 040 2468526
Capaciteitsgroep Technologie en Beleid
Hoogleraar Recht en Techniek
tql 040 2474165 , fax 040 2449171
jsmits@knoware.nl


SMITS J. ; Prof.
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel. 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Hoogleraar Europees Privaatrecht
tel 043 3883102 , fax 043 3258981
j.smits@pr.unimaas.nl


SMITS R. ; Prof. Dr.
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Recht der Internationale Organisaties
Deeltijdhoogleraar Recht van de Economische en Monetaire Unie
tel 020 5242172 , fax 020 5242517
r.smits@dnb.nl


SMITSKAM C. ; Mw.
Juridisch adviseur bij Juridisch Adviesburo Smitskam
Peperstraat 7 , 6127 AS Grevenbicht
tel 046 4853801 , fax 046 4853801
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: flexibele arbeid


SMITT L.H. , geboren jan 1912
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 5 dec 1938
Advocaat en Procureur Amsterdam 18 jan 1940
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 24 dec 1941
Rechter rechtbank Groningen 9 aug 1950


SMOLDERS H. ; Mw.
Advocaat bij Van Doorne ; beëdiging 2002
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789552 , fax 020-6789589
smolders@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


SMOLDERS A.M.R. , geboren jun 1953 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 19 apr 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 apr 1986
Rechter rechtbank Amsterdam 27 jul 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 18 dec 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 feb 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 8 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 8 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 8 jul 1991
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
Geen opgave van bijbanen in Amsterdam


SMORENBURG R.
Advocaat bij Norton Rose advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
Tel U20-4629422 , fax 020-4629333
remco.smorenburg@nortonrose.com
www.nortonrose.com
[vademecum advocatuur 2004]


SMORENBURG M.E. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 1998
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
smorenburg@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
marcia.smorenburg@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


SMORENBURG M.M. , geboren september 1966 ; Mw.
Juridisch medewerkster Ministerie van verkeer en Waterstaat
Gerechtsauditeur College van Beroep voor het Bedrijfsleven Den Haag 12 mei 1998
Rechter Rechtbank Den Haag van 21-05-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Medewerker/auteur Handboek Integrale milieuzorg uitgeverij Samsom BV te Alphen a/d Rijn van 01-01-1997


SMULDERS S.L.M. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor De Binnenstad ; beëdiging 1989
Binnengasthuisstraat 148 , 1012 ZG Amsterdam


SMULDERS A.A.S.
Advocaat bij Beks & Beks ; beëdiging 1995
Postbus 2383 , 1200 CJ Hilversum
Advocaat bij Hornstra & Van den Assum
Postbus 315 , 3830 AJ Leusden
Tel 033-4321957 , fax 033-4321956
h-a@hornstra-vdassum.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van den Assum & Van Delft advocaten
info@assumdelft.nl
www.assumdelk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SMULDERS J.R.G.
Advocaat bij Van Boven & Van der Bruggen ; beëdiging 1991
Postbus 15 , 6040 AA Roermond
vbenvdb@tref.nl
Tel 0475-333030 , fax 047 5-331174
vbenvdb@tref.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SMULDERS B.M.P. , geboren 25-06-1960
INFO
Woonplaats Brussel
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SMULDERS A.A.J. ; Prof. Dr.
Katholieke Universiteit Brabant
Oud-hoogleraar


SMULDERS J.A.M. , geboren apr 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 20 apr 1983
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 10 sep 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 11 sep 1987
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 14 nov 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 1 jun 1992
Rechter rechtbank Zutphen 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 20 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 20 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 20 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
Vice-President rechtbank Zutphen 18 jul 1995
Kantonrechter Zutphen 16juli 1999
NU
Zutphen Vice-President
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Correspondent van het tijdschrift AB
19 aug 1997


SMULDERS W. , geboren sep 1932
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam griffie rechtbank Roermond 1 jun 1950
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 23 mrt 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 22 jun 1976
Rechter rechtbank Maastricht 5 apr 1977
Raadsheer Hof Den Bosch 9 mrt 1981
Vice-President Hof Den Bosch 20 apr 1988
Coord. Vice-president Hof Den Bosch 28 okt 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1juni 1999
NU
Den Bosch Hof coördinerend Vice-President
TEVENS
Voorzitter van de onafhankelijke Klachtencommissie Thuiszorg Midden-Limburg
Organisatie voor gezinszorg kruiswerk en kraamzorg


SMULDERS M.J.M.
Rabobank Rotterdam
Algemeen Directeur
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


SNAAYER - SCHOUTEN I.C. ; Mw.
Rechten 1970
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


SNAIJER J.B. de
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Ekelmans Den Hollander ; Amsterdam


SNEEK E.T.M. ; Mw. (of E.Th.M.)
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1984
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
ethmsneek@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Tel 020-5771425 , fax 020-4715829
elisabeth.sneek@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SNEEK J.E.V. , Josien ; Mw.
Literatuuronderzoeker Min. v. O & W Zoetermeer
Juridisch medewerker Bodemsanering Provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 L P Den Haag
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Milieu en Werk
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


SNEEP J.C. ; Dr.
Advocaat bij Sneep Nuyten & Van Dijk ; beëdiging 1981
Postbus 700 , 4600 AS Bergen op Zoom
Tel 0164-259090 , fax 0164-255568
[vademecum advocatuur 2001]
www.sneep-advocaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNEEP K. , geboren jul 1918
NLRM 87
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 4 mrt 19135


SNEEPELS P. , geboren jan 1941
NLRM 80
Beroeps Militair Koninklijke Luchtmachtofficier 1961
Kandidaat-verkeersschout arrondissementsparket Den Bosch 1 sep 1978


SNEEVLIET Y. ; Mw.
Advocaat bij Bots van Ravenhorst advocaten ; beëdiging 1998
Servaasbolwerk 11 , 3512 NK Utrecht
tel 030 2322014 , fax 030 2322428
mail@botsvanravenhorst.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep


SNEIJDER S.N.D. ; Mw.
Advocaat bij de Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2003
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771805 , fax 020.5771096
sandra.sneijder@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SNEL D.J.


SNEL R.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
rsnel@houthoff.nl
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen ; beëdiging 1994 en 2000
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997999 , fax 050-5997977
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNEL J.L.N.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1996
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
jan.snel@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNEL R.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 85063 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2195820 , fax 030-2195855
rens.snel@nl.landwellglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]


SNEL R. , Bep ; Mw.
Hoofdinspecteur jeugdpolitie
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Zeist e.o..


SNELDER D.M.F.
Advocaat bij Kessels Hanssen t'Sas ; beëdiging 2002
Postbus 2090 , 4800 CB Breda
Tel 076-5253535 , fax 076-5148356
snelder@khsadvocaten.nl
www.khsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNELDERS A.F.Th. , geboren nov 1941 of A.F.T.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Beroepsofficier Koninklijke Landmacht
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 20 feb 1979
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 7 feb 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 4 jul 1980
Kantonrechter Dordrecht 23 aug 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 12 sep 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 5 feb 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 12 mei 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
NU
Dordrecht coördinerend kantonrechter
Gorinchem kantonrechter-plaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger Ontslag
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Garantiefonds Reisgelden SGR te Rotterdam
Commissaris van Travelsure Insure Company NV.Curaçao Ned. Antillen
Commissaris Steenfabriek De Rijswaard BV.Aalst Gld
Voorzitter bezwarencommissie functiewaardering van: NV.PNEM Den Bosch, EPZ Eindhoven NV
Deltan Middelburg, NV UNA Utrecht NV, WML Maastricht NV, FDM Lelystad
Voorzitter Adviescommissie sociaalplan resp.beroepscommissie van:
Intergas Oosterhout
Gemeente Schouwen Duiveland
IZA Ned. Utrecht NV
ENW Bloemendaal
Gemeente Waalwijk
Gemeente Woensdrecht
Stichting Beheer Horeca Secretariaten Zoetermeer
Plaatsvervangend Voorzitter bezwarencommissie WPRO Den Haag
Lid Kamer van Toezicht van het notariaat te Dordrecht
Reserve-luitenant kolonel Militair Juridische Dienst Den Haag
jul 1997


SNELDERS J.W.
NLRM 80
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch 20 feb 1979


SNELDERS M.T.E. , geboren jan 1951 ; Mw. (of M.Th.E.)
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 28 feb 1997
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Zutphen rechter 97
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Roscam Abbing & Stam ; beëdiging 1998
Postbus 481 , 7200 AL Zutphen
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Roscam Abbing & Stam advocaten ; beëdiging 1976 en 1998
Postbus 44 , 6960 AA Eerbeek
Tel 0313-659240 , fax 0313-659235
info@ras-advocaten.nl
www.ras-advocaren.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Vice-Voorzitter Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Zutphen
Voorzitter regionale commissie klachtrecht kinderopvang Zutphen
Lid medezeggenschapsraad openbare school te Ocken
Secretaris Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Brummen
Lid Bschriftencommissie Winterswijk
19 aug 1997
TEVENS
[mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Voorzitter medezeggenschapsraad openbare school De Vossenstaart Brummen
Lid DB (secretaris Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad Gemeente Brummen
Voorzitter Regionale Commissie klachtrecht kinderopvang
Lid commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Winterswijk


SNELLEN I.Th.M. ; Prof. Dr. (of I.T.M.)
Katholieke Universiteit Brabant
Oud-hoogleraar


SNELLINK J.M. , Jos ; Dhr.
Advocaat en Procureur bij Snellink ; beëdiging 1982
Postbus 95 , 7150 AB Eibergen
Tel 0545-474999 , fax 0545-475641
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Haaksbergen


SNETHLAGE R.A.I.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 75330 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-5685685 , fax 020-5685681
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 1986 en 2000
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5687167 , fax 020-5686794
rudolph.snethlage@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNETHLAGE A. , geboren 23-03-1942
INFO
Woonplaats Rotterdam
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag


SNETSELAAR E.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Arnhem ; beëdiging 2001
Postbus 1015 , 6801 BA Arnhem
Tel 02b-3530$82 , fax 026-3530883
e.snetselaar@arnhem.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNIEDERS Zie BEEKHUIS - SNIEDERS J.W.T.M. , geboren sep 1940 ; Mw.


SNIJDER S.J.P.
Hoofd Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling IV [SAL 2003]


SNIJDER H.J.M.
Notaris te Roosendaal ,arr. Breda
Postbus 1201 , 4700 BE Roosendaal


SNIJDER M.J. ; Mw.
Postbus 757 , 2400 AT Alphen a/d Rijn
Tel 0172-447070 , fax 0172-447079
munnekelourens@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@munnekelourens.nl
www.munnekelourens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNIJDER - Van der PLAS L. ; Mw.
Rechten 1980
Gepensioneerd Ambtenaar
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden


SNIJDERS A.P.A.
Advocaat bij Hoeve De Bek advocaten ; beëdiging 1997
Advocaat bij De Bek advocaten
Bekkerweg 115 , 6417 BV Heerlen
Tel 045-5716340 , fax 045-5716542
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1984 en 1997
[vademecum advocatuur 2004]


SNIJDERS L.D.M. ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen


SNIJDERS G.M.F.
Advocaat bij Wijn & Stael ; beëdiging 1989
Postbus 354
3500 AJ Utrecht
Tel 030-2320800 , fax 030-2341644
snijders@wijnenstael.nl
www.wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNIJDERS P.Chr.
Advocaat bij Russell advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 87400 , 1080 JK Amsterdam
lawfirm@russell-lawyers.com
Advocaat bij advocatenkantoor Snijders
Koningin Wilhelminalaan 33 , 1191 BS Ouderkerk aan de Amstel
Tel 020-4724835 , fax 020-4724836
advocaten@snijders.cjb.net
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij WitloxTuzkapan advocaten
Keizersgracht 461 , 1017 DK Amsterdam
Tel 020-5221999 , fax 020-5221991
snijders@witloxtuzkapan.nl
www.witloxtuzkapan.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNIJDERS C.A.J.M.
Advocaat bij Snijders advocatenkantoor ; beëdiging 1974
Postbus 195 , 5280 AD Boxtel
Tel 0411-674499 , fax 0411-677690
c.snijders@advsnijders.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.advsnijders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNIJDERS D..I.J.
Advocaat bij Van Tilburg & Beks ; beëdiging 2002
Postbus 296 , 5260 AG Vught
Tel 073-6561116 , fax 073-6567695
d.snijders@tilburg-beks.nl
www.tilburg-beks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNIJDERS G.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1987
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488762 , fax 070-3822541
g.snijders@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNIJDERS L.J.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2002
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725335 , fax 010-2725443
jsnijders@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNIJDERS I.J.M.
Advocaat bij Van Zelm c.s. ; beëdiging 1999
Postbus 14125 , 3508 SE Utrecht
Tel 030-2331347 , fax 030-2315491
[vademecum advocatuur 2001]
vanzelmcs@vanzelmlaw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SNIJDERS J.M.F. ; Prof.
Katholieke Universiteit Nijmegen
Hoogleraar agrarisch recht (vanwege de Stichting Prof. mr. F.F.X. Cerutti Fonds)


SNIJDERS W.L. ; Prof.
Katholieke Universiteit Brabant
Oud-hoogleraar


SNIJDERS H.A.W. , geboren feb 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Directeur Instituut Ziektekostenverzekering Ambtenaren Ned.
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 29 mrt 1985
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992
Rechter rechtbank Arnhem 1 mei 1994
Vice-President rechtbank Arnhem 3juli 1998
NU
Voorzitter commissie van advies voor BB-schriften van de gemeente Horst/Grubbenvorst/Sevenum
Voorzitter commissie van advies voor BB-schriften van de gemeente Gennep
Secretaris Raad van Toezicht Stichting Herstellingsoord Het Wilhelminagasthuis te Valburg
Vice-Voorzitter Stichting Verzorgingstehuis Huize Sint Jozef te Lent
apr 1997 ; heeft tot 16 feb 1998 geen wijzigingen van bijbanen doorgegeven.


SNIJDERS H.S. , geboren mrt 1953 , Hein
NLRM 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 20 jun 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 20 jun 1995
NU
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Schiedam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1978
akd.rotterdam@pi.net
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249224 , fax 010-4143644
rotterdam@akdprinsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1978
Postbus 4361 , 3006 AJ Rotterdam
Tel 01Ë-2883810 , fax 010-2883889
hsnijders@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Den Haag


SNIJDERS G.M.F. , geboren okt 1955 ; Prof.
NLRM 97 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 19 mei 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 12maart 1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 01-01-2001
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem vanaf 01-01-2001
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Wijn en Stael ; beëdiging 1989
Postbus 354, 3500 AJ Utrecht
tel 030-2333244 , fax 030-2341644
snijders@wi jnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6, 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049, 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612301 , fax. 024 3616145
Bijzonder Hoogleraar agrarisch recht (vanwege de Stichting Prof.mr.F.F.X.Cerutti Fonds)
tel 024 3615702 , fax 024 3616145
g.snijders@jur.kun.nl
TEVENS
Voorzitter Arbitragecommissie suikersysteem
Voorzitter centrale Commissie voor Arbitrage Algemene Spuitvoorwaarden ASV
Voorzitter van de Centrale commissie voor Arbitrage voor de Landbouwambachtsbedrijven
AWL76
Voorzitter Commissie van Beroep Stichting Nederlandse Milieukeur
Vice-Voorzitter Arbitragecommissie Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen en
uitrustingen AHL
Lid Commissie van Beroep van de Stichting Reclame Code
Voorzitter vereniging voor Agrarisch recht
Lid wetenschappelijke raad van het instituut voor Agrarisch Recht te Wageningen
Lid van de Raad van Beroep van het centraal orgaan voor kwaliteitszorg in de zuivel COKZ
Vice-president van het Comité Europeen de Droit Rural
RedactieLid losbladige Wetgeving Landelijk gebied
RedactieLid Tijdschrift Agrarisch Recht
RedactieLid Land en Tuinbouwbulletin
04 jul 1997, 16 feb 1998
TEVENS [juni 2002]
Voorzitter van de Arbitragecommissie Suikersysteem
Voorzitter van de Centrale Commissie van Arbitrage Algemene Spuitvoorwaarden
Voorzitter van de Centrale Commissie van Arbitrage voor de Landbouwambachtsbedrijven (AWL ,76)
Voorzitter van het College van Beroep van de Stichting Milieukeur
Voorzitter van het bestuur van de Vereniging voor Agrarisch Recht
Vice -Voorzitter van het Comité Européen de Droit Rural
Lid van de Wetenschappelijke Raad van de Stichting Instituut voor Agrarisch Recht te Wageningen
Lid van de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs van de gemeente Buren
Voorzitter van het College van Beroep WWB-CAO
TEVENS [juli 2002]
Voorzitter Arbitragecommissie Suikersysteem
Voorzitter college van beroep Stichting Milieukeur
Voorzitter bestuur Vereniging voor Agrarisch Recht
Vice -Voorzitter Comité Européen de Droit Rural
Lid wetenschappelijke raad Stichting Instituut voor Agrarisch Recht, Wageningen
Lid Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Gemeente Buren van 01-01-2001
Voorzitter College van Beroep WWB-CAO
Lid redactie Losbladige wetgeving Landelijk Gebied van 01-01-2001
Lid redactie Tijdschrift Agrarisch Recht van 01-01-2001
Lid Raad van Beroep COKZ van 01-01-2001
Secretaris Stichting Katholieke Vredesbeweging van 01-01-2001
Vice-Voorzitter Arbitragecommissie Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwertuigen en -uitrustingen van 01-01-2001
Voorzitter Geschillencommissie IKB Blank van 01-01-2001
Voorzitter Geschillencommissie IKB rosé van 01-01-2001
Voorzitter Geschillencommissie Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector van 01-01-2001
Lid redactie Land- en Tuinbouw Bulletin van 01-01-2001
TEVENS [februari 2003]
Voorzitter Arbitragecommissie Suikersysteem
Voorzitter college van beroep
Stichting Milieukeur
Voorzitter bestuur Vereniging voor Agrarisch Recht
Vice -Voorzitter Comité Européen de Droit Rural
Lid wetenschappelijke raad
Stichting Instituut voor Agrarisch Recht te Wageningen
Lid Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs
Gemeente Buren vanaf 01-01-2001
Voorzitter College van Beroep WWB-CAO
Lid redactie Losbladige wetgeving Landelijk Gebied vanaf 01-01-2001
Lid redactie Tijdschrift Agrarisch Recht vanaf 01-01-2001
Lid Raad van Beroep COKZ vanaf 01-01-2001
Secretaris Stichting Katholieke Vredesbeweging vanaf 01-01-2001
Vice-Voorzitter Arbitragecommissie
Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwertuigen en -uitrustingen vanaf 01-01-2001
Voorzitter Geschillencommissie IKB Blank vanaf 01-01-2001
Voorzitter Geschillencommissie IKB rosé vanaf 01-01-2001
Voorzitter Geschillencommissie Kwaliteitsgarantie
Vleeskalversector vanaf 01-01-2001
Bijzonder Hoogleraar Agrarisch Recht
Koninklijke Universiteit Nijmegen te Nijmgen vanaf 01-01-2001
Lid redactie Land- en Tuinbouw Bulletin vanaf 01-01-2001
@OPM
Aantal bijbanen van juni op juli 2002 gestegen van 9 naar 16. Wie gelooft dat.
Op rechtspraak.nl worden in juli 2002 tien nevenfuncties genoemd voorzien van de datum 1 januari 2001.
Dat is zeer ongeloofwaardig. Bovendien worden een aantal daarvan nog niet genoemd op rechtspraak.nl Hof Arnhem juni 2002. De vermelding van de bijbanen schijnt dus minstens 18 maanden achter te lopen.
INFO
Wielseweg 46, 4024 BK Eck en Wiel, tel. 0344-692599 of 024-3 615702 of 36l2250


SNIJDERS W. , geboren mei 1928
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Medewerker advocatenkantoor Rotterdam 15 jan 1954
Proeftijd ex art.3 Opleidings-en vormingsbesluit rechterl.Organisatie te Rotterdam ; Raio 1 sep
1958
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 jan 1959
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 23 jun 1961
Rechter rechtbank Rotterdam 17 nov 1961
Gedetacheerd Ministerie van Justitie voor werkzaam t.b.v.nieuw Burgerlijk Wetboek 1 jan 1965
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 17 jul 1970
Vice-President Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 28 feb 1986
NU
Hoge Raad Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
INFO
Heeft 5 jaar lang, 1986-1991, Mw. Mr. M.C.M. de Kroon als gerechtsauditeur van de Hoge Raad
meegemaakt bij de Hoge Raad, maar ten onrechte verschoonde hij zich niet toen hij als Raadsheer in een
kamer in cassatie moest oordelen over de boedelscheiding van dezelfde gerechtsauditeur.Een klacht in
"Straatsburg" over o.m.dat punt is afgeketst.Een klacht ter zake ingediend bij de Procureur-Generaal
en de President van de Hoge Raad weigert men in behandeling te nemen.
Als zelfs raadsheren van de Hoge Raad zich niet meer verplicht voelen zich conform de wet (zie Rv.
artikel 29-34) en hun ambtseed te verschonen in een zaak waarbij zij één der partijen als persoon kennen,
waar blijven we dan?
Schande.


SNIJDERS M.E. , geboren aug 1967
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 okt 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 september 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 september 1999
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden


SNIJDERS H.J. , geboren feb 1951 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 22 mrt 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 2 jul 1987
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Rechtbank rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27, 2311 XK Leiden
Postbus 9520, 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Civielrechtelijke Vakken
Hoogleraar Burgerlijk Recht
tel 071 5277400
h.j.snijders@law.leidenuniv.nl
TEVENS
Voorzitter werkgroep burgerlijk procesrecht
Voorzitter beroepsopleiding NOvA
Cursusleider hoger beroep in civiele zaken SSR (Stichting Studiecentrum Rechtspleging)
Oud-functie: Commissaris Achmea Zorg lV. V
Lid van Bestuur van Coöperatie Achmea U.A. (waaronder Centraal beheer de Zilveren Kruis groepen
Avero ressorteren) ; jaarverslag Achmea Groep 1999:
Lid Bestuur Nederlands Arbitrage Instituut
mrt 1997
Geen opgave van bijbanen bij de rechtbank Den Haag ; hiertegen is aangifte gedaan
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)
TEVENS [juni 2002]
Voorzitter werkgroep burgerlijk procesrecht beroepsopleiding NOvA (Nederlandse Orde van
advocaten)
Cursus hoger beroep in civiele zaken SSR (Stichting Studiecentrum Rechtspleging)
Lid bestuur Coöperatie Achmea (waaronder m.n. Centraal Beheer, Zilveren Kruis Groep en Avero ressorteren)
Lid bestuur Nederlands Arbitrage Instituut al in [november 1999]
TEVENS [juli 2002]
Hoofdredacteur Tijdschrift voor Arbitrage, losbladige editie Modellen voor de Rechtspraktijk van 01-01-2002
Annotator NJ van 01-01-2002
Bestuurslid Institute of Anglo-American Law van 01-01-2002
Voorzitter Afdeling Burgerlijk Recht van 01-01-2002
Beschermheer en adviseur o.m. Grotius, Suumcuique, Stichting Nederlands-Vlaamse Pleitcompetitie van 01-01-2002
Lid Adviesraad Algemene Databank Wetgeving van 01-01-2002
Voorzitter redactieraad juridiscehe database Legal Abstracts van 01-01-2002
Bestuurslid Nederlands Arbritrage Instituut van 01-01-2002
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut, Koninklijk Instituut voor Ingenieurs,
International Chamber of Commerce van 01-01-2002
Bestuurslid Vereniging Achmea van 01-01-2002
Redacteur losbladige editie Burgerlijke Rechtsvordering, Kluwer collegebundel en
diverse andere Studiereeksen van 01-01-2002
Redacteur Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, cursus Burgerlijk Procesrecht
Nederlandse Orde van advocaten van 01-01-2002
TEVENS [februari 2003]
Hoofdredacteur Tijdschrift voor Arbitrage, losbladige editie Modellen voor de Rechtspraktijk vanaf 01-01-2002
Annotator NJ vanaf 01-01-2002
Bestuurslid Institute of Anglo-American Law vanaf 01-01-2002
Voorzitter Afdeling Burgerlijk Recht vanaf 01-01-2002
Beschermheer en adviseur o.m. Grotius, Suumcuique, Stichting Nederlands-Vlaamse Pleitcompetitie vanaf 01-01-2002
Lid Adviesraad Algemene Databank Wetgeving vanaf 01-01-2002
Voorzitter redactieraad juridiscehe database Legal Abstracts vanaf 01-01-2002
Bestuurslid Nederlands Arbritrage Instituut vanaf 01-01-2002
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut, Koninklijk Instituut voor Ingenieurs, International Chamber of
Commerce vanaf 01-01-2002
Bestuurslid Vereniging Achmea vanaf 01-01-2002
Redacteur losbladige editiet Burgelijke Rechtsvordering, Kluwer collegebundel en diverse andere
Studiereeksen vanaf 01-01-2002
Redacteur Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, cursus Burgelijk Procesrecht
Nederlandse Orde van advocaten vanaf 01-01-2002
NB OPM@
Rechtspraak.nl Hof Arnhem juli 2002 vermeldt 13 nevenfuncties ; voor alle 13 wordt de begindatum 1 januari 2002 opgegeven. Uitermate ongeloofwaardig.
INFO
Privé adres: Lommerlustlaan 39, 2361 IJ Warmond, Tel. 071 3011250


SNIJDERS M.F. , geboren okt 1955
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair docent aan de Landbouwuniversiteit Wageningen
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 19 mei 1988


SNIJDERS J.W.P. , geboren okt 1952 ; Ing.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven okt 1975
Kandidaat / waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Breda 1 jan 1980
Verkeersschout arrondissementsparket Rotterdam 15 mrt 1983
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 18 feb 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 18 feb 198g
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 jan 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 nov 1984
NU
Haarlem parket


SNIJDERS W. ; Mw.
Notarieel Recht 1994
Kandidaat-Notaris van Aalst & van der Kooi
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Emmen


SNIJDERS - Van WIJCK N. , Nelly
Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid , vestiging Eindhoven , unit Brabant Zuid-Oost , unitmanager


SNIJDERS - BORST H. ; Mw.
Rechten 1976
Publiciste
Schietbaanstraat 25 , 2596 RC Den Haag
tel 070 3657188
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht
Specialismen: pensioen. belastingen, alimentatie


SNIJDERS W. ; Prof.
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Privaatrecht
Hoogleraar bijzondere aspecten van het privaatrecht


SNIK C.M.
Advocaat bij Strik & Dunnewijk advocaten en Belastingadviseurs BV ; beëdiging 1985
Strawinskylaan 1439 1077 XX Amsterdam
Tel 020-6625501 , fax 020-6643416
info@strik-law.nl
www.strik-law.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNIK H.R.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1994
Postbus 1174 , 3000 BD Rotterdam
buruma@euronet.nl


SNIKKENBURG - Den HAAN J.C. ; Mw.
Advocaat bij Dappers & Hissink ; beëdiging 2000
Postbus 677 , 5000 AR Tilburg
Tel 013-5441020 , fax 013-5443245
snikkenburg@d-hadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.d-hadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNIP R.J.
Advocaat bij Seunke & Welschen ; beëdiging 1998
Postbus 344 , 2000 AH Haarlem
Tel 023-5319576 , fax 023-5315491
snip@seunke-welschen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Cordemeyer & Slager
Postbus 3223 , 2001 DE Haarlem
Tel 023-5340100 , fax 023-5328163
rene@cordemeyerslager.nl
www.cordemeyerslager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNIPPENBURG S.A. van
Postbus 48 , 6580 AA Malden
Tel 024-3586996 , fax 024-3586776
advocaten@dmz.nl
[vademecum advocatuur 2001]
vansnippenburg@dmz.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNIPPERS F.G.H.
Advocaat bij De Vos & Partners advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-2060700 , fax 020-2060750
fsnippers@devos.nl
www.devos.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNOEIJ B.
Advocaat bij Weteringschans 120 , 1017 XT Amsterdam ; beëdiging 1979
Tel 020-6266929 , fax 020-6279589
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Weteringschans 94 , 1017 XS Amsterdam
[vademecum advocatuur 2004]


SNOEIJER G.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
gsnoeijer@houthoff.nl


SNOEK W.Th.
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1975
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
snoek@wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNOEK J.P.
Advocaat bij Bolte en Snoek advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 13158 , 3507 LD Utrecht
Dorpsstraat 34A , 3481 EL Harmelen
Tel 0348-408666 , fax 0348-408763
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Snoek De Jong advocaten
Postbus 14032 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2380799 , fax 030-2341197
p.snoek@rneestersinhetrecht.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNOEK N.J.F.
Advocaat bij Van der Hoek advocatenkantoor ; beëdiging 2003
Van Schermbeeklaan 4 , 4851 AV Ulvenhout
Tel 076-5649569 , fax 076-5649579
n.snoekûjas@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNOEK A.Z.
Notaris te Gorinchem , arrondissement Dordrecht
Postbus 26 , 4200 AA Gorinchem


SNOEKER P.W.
Advocaat bij Dolk-Verburg-Diamand advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 7911 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-3016134 , fax 020-6464716
dolkdolk-eerburg-diamand.nl
[vademecum advocatuur 2001]
peter.snoeker@dolk-eerburg-diamand.nl
www.dolk-eerburg-diamand.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNOEKS A.M.B. ; Mw.
Advocaat bij Houben & Van Dijck advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 885 , 5600 AW Eindhoven
Tel 040-2452555 , fax 040-2431749
asnoeks@houbenvandijck.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNOEP M. ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1997
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121663 , fax 030-2121161
m.snoep@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNOEP T.M.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1992
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285429 , fax 070-3280049
tmsnoep@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
martijn.snoep@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SNOEP F.
Secretaris gemeente Aa en Hunze [info SAL 2000]


SNOEREN M.J.P.M. ; Mw.
Advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer ; beëdiging 2003
Postbus 301 , 4870 AH Etten-Leur
Tel 076-5022080 , fax 076-5013933
m.snoeren@asselbergsklinkhamer.nl
www.asselbergsklinkhamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNOIJINK W.J.N.M. , geboren nov 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Referendaris Hof Arnhem 1 dec 1981
Gerechtsauditeur Hof Arnhem 30 jun 1982
Senior-gerechtsauditeur Gerechtshof Arnhem vanaf 30-01-2002
NU Arnhem Hof Senior-gerechtsauditeur
TEVENS
Opgave van bijbanen ontbreekt door fout secretaresse ; wordt z.s.m. hersteld.
In de volgende eeuw?
TEVENS [juni 2002]
Vast Medewerker van Fiscaal weekblad FED en van BNB ; annoteert vnl. op het gebied van
belastingen van lagere overheden. 1 januari 2002
TEVENS [februari 2003]
Vast Medewerker Fiscaal Weekblad Fed en van BNB vanaf 01-01-2002
@OPM
in juni 2002 op rechtspraak.nl vermeld als Raadsheer maar in juli 2002 vermeld als senior-gerechtsauditeur (ingang 30 jan 2002). Vreemd


SNOO D. de , Daan ; Dhr.
Directiesecretaris Hudig en Veder B.V.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Rotterdam
Bladmanagement advocatenblad (info november 2000)
[vademecum advocatuur 2002]
Bureau van de Nederlandse Orde Van advocaten ; Rechtspraktijk/Communicatie


SNORN R.P.
Advocaat bij Groenewegen c.s. ; beëdiging 1996
Advocaat bij Groenewegen Brink & Vlessing
Postbus 612 , 8440 AP Heerenveen
Tel 0513-655555 , fax 0513-655550
[vademecum advocatuur 2001]
snorn@gbv-law.nl
www.gbv-law.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNOUCKAERT van SCHAUBERG - BUCHWALDT C.J.A. ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1991
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121617 , fax 030-2121333
c.snouckaert@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SNOUKAERT van SCHAUBURG R.G. , geboren 1923 ; Dhr. Baron
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1997
Postbus 85005 , 3 508 AA Utrecht
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497373 , fax 020-6429013
nlsnoucl@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1986 en 2000
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [september 2003]
Scheidend regent-voorzitter van de M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting.
Treed af vanwege het bereiken van de 80-jarige leeftijd.
Hij is daarnaast actief geweest als betuurslid vam onder meer:
-het oogziekenhuis te Den Haag
-oprichter en voorzitter van de Kynologische Vereniging Golden Retriever Club Nederland
-hoofdingeland van het vijftiende district van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
-penningmeester van de Wassenaarse Schoolvereniging
-secretaris-penningmeester van de Vereniging Charitable Sociëteit
Thans is Snoukaert penningmeester van de Stichting Wassenaarse Hulpvereniging.
Op 5 september 2003 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


SNUIF A.E. ; Mw.
Rechten 1986
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


SOBRAL M.A. ; Mw.
Advocaat bij Ludwig & Van Dam ; beëdiging 1997
Koningin Emmaplein 7 , 3016 AA Rotterdam
Advocaat bij GMW advocaten
Postbus 85563 , 2508 CG Den Haag
Tel 070-3615048 , fax 070-3615400
info@gmw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
m.sobral@gmw.nl
www.gmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SODDERLAND - ELZAS J.M. ; Mw.
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2001
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517189 , fax 020-6267949
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SODDERLAND J.W. , geboren 1942
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 19 dec 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 18 dec 1978
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1969
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Tel 020-5414815 , fax 020-5414509
janwillem.sodderland@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [sep 2000]
Directeur Du Pont Dow Elastomers B.V., Commissaris A. Fontijne Beheer B.V., Commissaris Hays Holding B.V. ; oud-,functies : Commissaris Lastrol Nederland B.V., Commissaris Visesse Holding B.V.


SOEBHAG G.A.
Advocaat bij Adv. kantoor De Leon ; beëdiging 1993
Postbus 33 , 3760 AA Soest
Advocaat bij Nasrullah advocaten
Randweg 68 , 3074 BR Rotterdam
Tel 010-4328887 , fax 010-4327608
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nasrullah Advocaten
's-Gravendijkwal 37 , 3021 EC Rotterdam
nasrullah-advocaten@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2003]
Advocaat bij Soebhag advocaten en Procureurs
Postbus 50532 ; beëdiging 1993
3007 JA Rotterdam
Tel 010-4233233 , fax 010-2909847
[vademecum advocatuur 2004]


SOEDAMAH L.
Advocaat bij advocatenkollektief Bijlmermeer ; beëdiging 1988
Advocaat bij Soedamah advocaten
Develstein 100b , 1102 AK Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6903016 , fax 020-6996691
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Soedamah advocaten
soedamah@freeler.nl
www.soedamah.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SOEDE P.J.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1990
Postbus 85250 , 3508 AC Utrecht
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SOEDERHUIZEN E.
Advocaat bij Van den Boomen advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 193 , 5580 AD Waalre
Advocaat bij The Greenery International B.V.
Postbus 3344 , 4800 DH Breda
Tel 076-5288000 , fax
[vademecum advocatuur 2001]


SOEGIES B.J.S. ; Mw.
Advocaat bij Koers c.s. advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 5076 , 3502 JB Utrecht


SOEIJATIN E.M. ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1993
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam


SOEKARMAN - WEETELING D. ; Mw.
Advocaat bij Soekarman en Bouman advocaten ; beëdiging 1977
Advocaat bij Soekarman advocaten
Houttuinen 3 , 2611 AH Delft
Tel 015-2134970 , fax 015-2142102
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SOEKARMAN S.I.
Advocaat bij Soekarman advocaten ; beëdiging 1999
Houttuinen 3 , 2611 AH Delft
Tel 015-2134970 , fax 015-2142102
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SOENTJENS J.W.M.
Advocaat bij Van Veen Noppen & De Vries advocaten en mediators ; beëdiging 1998
Postbus 1258 , 6801 BG Arnhem
Tel 026-4435945 , fax 026-4458838
[vademecum advocatuur 2001]
noppen.devries@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SOERJATIN E.M. ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1993
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
e.soerjatin@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SOERLAND G.B. van , geboren jul 1949
NLRM 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 8 feb 1985
NU
Heerlen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Heerlen ; kantoor Thuis & Partners ; beëdiging 1974
Postbus 608 , 6400 AP Heerlen
Tel 045-5719005 , fax 045-5718172
gvansoerland@thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Thuis & Partners advocaten
www.thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Rotary


SOEST J.P. van


SOEST A.L. van ; Mw.
Advocaat bij Bierman & Alofs Waiboer advocaten en Notarissen ; beëdiging 1998
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
Tel 0344-618844 , fax 0344-512174
soest@bierman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bierman Aitton Waiboer advocaten en Notarissen
Tel 0344-677188 , fax 0344-677190
soest@baw.nl
www.baw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SOEST P.J.
Advocaat bij Van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1989
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
pj.soest@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SOEST - Van DIJKHUIZEN M.C. van ; Mw.
Advocaat bij Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1991
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
akd.rotterdam@pi.net
Advocaat bij Van den Herik & Verhuist
Postbus 5010 , 3008 AA Rotterdam
Tel 010-4100055 , fax 010-4815172
vsoest@herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SOEST J.L. van
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1996
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl


SOEST C. van
Advocaat bij Spaans advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 1139 , 1270 BC Huizen
Tel 035-5262780 , fax 035-5263275
[vademecum advocatuur 2001]
vansoest@spaansadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SOEST P.J. van
NLRM 94
Buitengewoon Lid Tariefcommissie Amsterdam


SOEST A.J. , geboren okt 1961 ; Mw.
NLRM 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 16 jan 1995
NU Check
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Enhold BV ; beëdiging 1987 en 2001
Postbus 5300 , 1410 AH Naarden
Tel 035-6955831 , fax 035-6955866
ineke.soest@enhold.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SOEST A.J. van , geboren jan 1947
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Rijksbelastingdienst 1974
Raadsheer Gerechtshof Den Bosch 29 dec 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 mei 1995
Vice-President Hof Den Bosch 28 mei 1999
NU
Den Bosch Hof Raadsheer
Breda rechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Directeur van een familiepensioenvennootschap te Utrecht


SOEST J. van , geboren 19-01-1929
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk Medewerker Universiteit Amsterdam 15 aug 1983
Lector Rijks Universiteit Utrecht 16 sep 1957
Lector/Hoogleraar Universiteit te Amsterdam 1 nov 1960
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 25 feb 1969
Advocaat-generaal Hoge Raad der Ned. Den Haag 13 feb 1974
Plaatsvervangend Procureur-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 apr 1994
NU
Hoge Raad Plaatsvervangend Procureur-generaal
TEVENS
Voorzitter Commissie van Beroep, Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs
Algemeen Voorzitter Examencommissie Stichting tot organisatie van de federatieve examens voor
belastingadviseur en belastingassistent
Lid Adviescollege van Beroep, Universiteit van A'dam
Lid Raad van Advies Fiscaal-Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit
Beschermheer Vereniging van Fiscalisten A'dam, "Porta Adriani"
EreLid van de Vereniging voor belastingwetenschap
Lid Comité van Aanbeveling Gids voor de Rechtenstudie, uitgave Stichting Dux in Iura
INFO
Woonplaats Amsterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SOETEMAN - BOTH M.M. ; Mw.
Advocaat bij Prins Hendriklaan 148 , 2051 FI Overveen ; beëdiging 1970
Tel 023-5267737 , fax
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SOETEMAN J.W.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann HanoCiau ; beëdiging 1999
Postbus 272 , 1200 AG Hilversum
Tel 035-6721821 , fax 035-6721884
j.soeteman@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SOETEMAN - OOSTVEEN C.G. , geboren nov 1947 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 12 okt 1996
NU
Arnhem wnd griffier
Arnhem rechter-plaatsvervanger 97
TEVENS
Geen bijbanen


SOETEMAN A. ; Prof.
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel. 020 4446255 , fax 020 4446210
Afdeling Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis
Hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en rechtsfilosof
TEVENS
Faculteit der Wijsbegeerte
Hoogleraar systematische wijsbegeerte
Dekaan
Privé adres: Dahlialaan 36 , 2111 ZP Aerdenhout , Tel. 023 5245125


SOETENS H.W.
Plaatsvervangend Voorzitter Directie Hollandse Signaalapparaten B.V.


SOETERBOEK Zie KATZ - SOETERBOEK I.A. , geboren jan 1953 ; Mw.


SOETERBROEK M.C.H. , Mirjam ; Mw.
Business Partnership Man. Benelux Lotus Development Benelux bv te DIEMEN
Marketing manager Computer Associates Products Ned. bv Postbus 577 3430 AN Nieuwegein
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Alphen aan den Rijn
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


SOETERS Zie SPRENGER - SOETERS V. , geboren okt 1944 ; Mw.


SOFFERS M. ; Mw.
Advocaat bij Jairam & Soffers ; beëdiging 1991
Advocaat bij advocatenkantoor Weteringkade
Weteringkade 9 , 2515 AK Den Haag
Tel 070-3836700 , fax 070-3839813
[vademecum advocatuur 2001]


SOFFERS A.A.J. ; Mw.
Advocaat bij Van Tessel & Soffers ; beëdiging 1996
Beethovenlaan 72 , 5151 LJ Drunen
Grotestraat 178 , 5151 BP Drunen
Tel 0416-370097 , fax 0416-370098
[vademecum advocatuur 2001]
info@tesselsoffers.nl
www.tesselsoffers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SOHANSINGH T.O.
Advocaat bij Duttenhofer Sobansingh & Bodha ; beëdiging 1992
Advocaat bij Duttenhofer & Sohansingh
Reigersbos 100 , 1107 ES Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6911615 , fax 020-6962497
[vademecum advocatuur 2001]
Nadei da Mandelstamstraat 3 , 1102 TH Amsterdam
Tel 020-6911615 , fax 020-6962497
[vademecum advocatuur 2004]


SOHNS E.Ch. ; Dr.


SOL - THOOLEN D.F.J. ; Mw.
Advocaat bij Jozef Israëlslaan 52 , 2596 AR Den Haag ; beëdiging 1978
Tel 070-3280428 , fax 070-3280428
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SOL A.J. ; Dhr.
Advocaat bij Maat & Cambier ; beëdiging 1992
Postbus 58 , 4550 AB Sas van Gent
Advocaat bij Klein Hesselink Sol advocaten
Scheldekade 5 , 4531 EE Terneuzen
Tel 0115-616400 , fax 0115-616010
khsadv@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 08-01-92 (18-05-88)
Klein Hesselink Sol
Burg. Geillstraat 36 , 4531 EC Terneuzen
tel 0115-616400 , fax 0115-616010
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
khsadv@xs4all.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]:
[vademecum advocatuur 2004]


SOL B.J.
Advocaat bij Kalbfleisch, Van der Blom Fritz ; beëdiging 1979
Postbus 408 , 2000 AK Haarlem
Tel 023-5325177 , fax 023-5318441
info@kalbfleisch.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kalbfleisch.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SOLINGE A.E. van ; Mw.
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1991
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595553 , fax 030-2595504
asolinge@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SOLINGE P.J. van , geboren 1958
Directeur AMEV Schadeverzekering N.V.
Directeur AMEV Levensverzekering N.V.


SOLINGE G. van , Gerard ; (1997) Prof.
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612301 , fax. 024 3616145
Sinds 1997 Hoogleraar Handelsrecht, i.h.b. rechtspersonen- en vennootschapsrecht, voorheen advocaat bij de Brauw
tel 024 362501 , fax 024 3612090
g.vansolinge@jur.kun.nl
TEVENS
Van der Heijden Instituut, Studiecentrum voor Rechtspersonen- en Vennootschapsrecht
Directie / Management
INFO
Privé adres: Lucaslaan 4 , 6564 AX H. Landstichting , Tel. 024 3222410 , 3612092


SOLINGE W.F. van , geboren okt 1931
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Rotterdam en Deventer 24 sep 1958
Griffier kantongerecht Apeldoorn en Zutphen 24 apr 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 16 okt 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 21 feb 1969
Rechter rechtbank Middelburg 18 jan 1969
Kantonrechter Middelburg 8 mei 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen en Oostburg 2 apr 1980


SOLKEMA S. van
Advocaat bij Moret Ernst & Young ; beëdiging 1989
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497373 , fax 020-6429013
nlsolke2@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5497733 , fax 020-5466281
sijbolt.vansolkema@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SOLKEMA Th.J. van , Theo ; Dhr.
Notaris te Harmelen , arrondissement Utrecht
Postbus 12 , 3480 DA Harmelen
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel De Haar


SOLKEMA L. van , geboren 15-05-1929
Voorzitter Stichting VSB Fonds Den Haag e.o.
Lid Raad van Toezicht Onderl. Levensverz.-Mij. "Den Haag" U.A.
Secretaris Raad van Comm. Onderl. Levensverz.-Mij. "Den Haag" U.A.
Oud-functies:
Commissaris B.V. Beheermaatschappij 'de Facultatieve'
Commissaris Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.


SOLLEWIJN GELPKE J.F.
Advocaat bij Sollewijn Gelpke ; beëdiging 1972
advocaat@xs4all.nl
Bolkruid 35 , 3068 DJ Rotterdam
Tel 010-4201731 , fax 010-4219527
advocaat@bart.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 016-4201731 , fax 010-4201731
advocaat@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SOLSTAD H.
Advocaat bij Haagman advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 25152 , 3001 HD Rotterdam
haagman@euronet.nl
Tel 010-4364688 , fax 010-4365233
haagman@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SOMER J.C. , geboren nov 1919
NLRM 71
Werkzaam ter Provinciale Griffie Arnhem 1952
Werkzaam afdeling wetgeving Ministerie van Landbouw en Visserij 1956
Wetenschappelijk hoofdambtenaar juridische faculteit Rijks Universiteit Leiden 1958
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 9 jul 1964
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 10 nov 1964
Lid Ambtenarengerecht Den Haag 22 apr 1969


SOMER - DYSTRA S. ; Mw.
Rechten 1954
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


SOMERMEYER - MCLEOD W.L.A. ; Mw.
Rechten 1980
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


SOMERS F.J.H.
Advocaat La Gro C.S.Alphen a/d Rijn ; beëdiging 1978
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Advocaat bij La Gro advocaten
Postbus 155 , 2800 AD Gouda
Tel 0182-518433 , fax 0182-522684
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
fsomers@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Bodegraven


SOMERS L.A.L.J.
Advocaat bij Steinhauser Hoogenraad advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 75140 , 1070 AC Amsterdam
Tel 020-3013030 , fax 020-3013040
s@steinhoog.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SOMERS J.M.
Advocaat bij Herengracht 404 , 1017 BX Amsterdam ; beëdiging 1963
Tel 020-6227340 , fax 020-6206060
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SOMERS J.R.J.J.
Stijn Buysstraat 38 , 6512 CR Nijmegen
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


SOMERWIL A. , geboren mei 1915
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 7 dec 1942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 25 mrt 1946
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 18 dec 1956
Substituut-officier van Justitie arrondissement Utrecht 21 mrt 196
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Utrecht 1 okt 1972


SOMMEREN L.H.C. van ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Van Bon - Moors ; beëdiging 1996
Postbus 378 , 6500 AJ Nijmegen
Tel 024-3239016 , fax 024-3232619
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Bon-Moors van Sommeren en Berendsen advocaten
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht, vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
Specialismen: pers-en familierecht, seksueel geweld, vreemdelingenrecht


SOMMERS H.N. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2001
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313134
haske.sommers@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SOMMERS H.P.G. ; Mw.
Advocaat bij Van Leeuwen Van der Eerden advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
Tel 073-6271819 , fax 073-6271855
Leeuwen.eerden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SOMSEN M.J.C. ; Drs.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1996
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
maildhg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
marnix.somsen@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SOMSEN E.
Advocaat bij Kienhuis advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 446 , 7600 AK Almelo
info@kienhuis.nl


SOMSEN T.D.F.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren, Nijmegen, Hoofd


SOMSEN M.A.E. , geboren mrt 1961 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1989
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 okt 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 okt 1996
NU
Utrecht parket substituut-officier van Justitie
TEVENS
Plaatsvervangend secretaris tuchtgerecht voor eieren, eiproducten en de eiwitproductenindustrie
jan 99


SON H.C.M. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 20 apr 1943


SON L.A. van , geboren mrt 1946 ; Mw. Drs.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 31 jul 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 28 jan lD87
Rechter rechtbank Rotterdam 28 feb 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 13 jun 1994
Kantonrechter Rotterdam 1 mrt 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 22 mrt 1996
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Rotterdam kantonrechter ; hoofdfunctie
Delft kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter beklagcommissie Huis van Bewaring De Schie te Rotterdam
Lid Commissie van Toezicht van het Huis van Bewaring De Schie te Rotterdam


SON A.Ch.C.M. van ; Mw.
Rechten 1960
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


SONDAG L.M. , geboren 1962
Lid Hoofddirectie Van Gansewinkel Groep B.V.
De heer Sondag was voorheen salesmanager van Nedlloyd Lines France te Parijs, business director mediterranean bij Nedlloyd Lines te Marseille en sales director europe van P & O Nedlloyd te Rotterdam.


SONDE J.A.M. van de
Advocaat bij Van de Sonde Berndsen ; beëdiging 1987
Calandstraat 13-15 , 3016 CA Rotterdam
Tel 010-4365151 , fax 010-4360272
[vademecum advocatuur 2001]


SONDEIJKCR J.F.M.
Advocaat bij Rompelberg & Ruiter advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 23034 , 6367 ZG Voerendaal
Tel 045-5620540 , fax 045-5620541
j.sondeijker@rechten.nl
www.rechten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SONDEREN J.C.M. van ; geboren jul 1955 ; Prof. Drs.
NLRM 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 2 okt 1995
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Capaciteitsgroep Belastingrecht
Hoogleraar Vennootschapsbelasting
tel 010 4081368 , fax 010 4089179
vansonderen@frg.eur.nl
Eerder vermeld als Hoogleraar belastingrecht in het bijzonder vennootschapsbelasting


SÖNMEZ T.
Advocaat bij Van der Griend advocaten ; beëdiging 1996
Advocaat bij De Boer Bosch Sönmez advocaten
Postbus 25106 , 3001 HC Rotterdam
Tel 010-2092300 , fax 010-2092309
[vademecum advocatuur 2001]
p.h.a.de.boer@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SONNAVILLE Zie TAN - De SONNAVILLE M.A.F. de , geboren feb 1953 ; Mw.


SONNAVILLE Zie VERSCHUUR - De SONNAVILLE L.M.A. , geboren mrt 1948 ; Mw.


SONNAVILLE P.C.F.H. de
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
ABN AMRO N.V.
Directeur


SONNEVEIDT D.R.
Advocaat bij Schut Grosheide advocaten Notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419942 , fax 020-5419956
rsonneveldt@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheick.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SONNEVELD M. ; Mw.
Advocaat bij Van Schoonhoven In 't Veld ; beëdiging 1998
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-6796969 , fax 020-6764339
m.sonneveld@vsiv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lexence N.V.
Tel 020-5736736 , fax 020-5736737
m.sonneveld@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SONNEVELDT W.D.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren, Eindhoven, Plaatsvervangend hoofd.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling III [SAL 2003]


SONNEVILLE P.F. ; Dr.


SONS J. , geboren 03-08-1940 ; Ing.
INFO
Woonplaats B Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SONSBEECK A. van , geboren 08-01-1938
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 16 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 jun 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 februari 2000
NU
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Wetgevingsjurist Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2 dagen
apr 1997
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SONSBEEK H.J. van


SOONS J.R.
Advocaat bij Jaegers & Soons ; beëdiging 1970
Postbus 1546 , 6501 BM Nijmegen
Tel 024-3607560 , fax 024-3607090
[vademecum advocatuur 2001]
secretariaat@jaegerssoons.nl
www.jaegerssoons.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SOONS A.H.A. ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 jun 1981
NU
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Internationaal, Sociaal en Economisch Publiekrecht - ISEP
Hoogleraar Volkenrecht
a.soons@law.uu.nl
TEVENS
Netherlands Institute for the Law of the Sea - NILOS
Contactoersoon / directeur
Dekaan (1998)
INFO
Privé adres: Hammarskjöldlaan 23 , 2286 GW Rijswijk


SOONS - De MEESTER A. ; Mw.
Rechten 1986
Jurist/Manager
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda


SOONS A.L.M ; Prof.
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar


SOPHIE P.A.J. , geboren okt 1924
NLRM 80
Werkzaam bedrijfsleven mei 1942
Wetenschappelijk hoofdmedewerker Rijks Universiteit Utrecht sep 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 18 apr 1973
Rechter rechtbank Utrecht 3 mei 1974


SOPNEL R.A. , Roald ; Dhr.
Dir. Secr. / BeDr. Jurist Rockwool Lapinus
Advocaat bij Landwen advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 6380 , 5600 HJ Eindhoven
Tel 040-2500900 , fax 040-2500905
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Pellicaan advocaten
Postbus 281 , 5240 AG Rosmalen
Tel 073-5234224 , fax 073-5213733
roald.sopnel@pellicaan.nl
www.pellicaan.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel De Meijerij


SOPPE M.A.A.
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804228 , fax 053-4804296
m.a.asoppe@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SÖRENSEN E.M.Y. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1995
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240250 , fax 010-2240061
sorensy@nautadutilh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


SORGDRAGER T.B.J. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1996
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl


SORGDRAGER W. , geboren 6 apr 1948 te Den Haag , Winnie ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Gymnasium-B
Doctoraal examen Nederlands Recht Universiteit Groningen 1971
Ambtenaar studievoorlichting , Griffier van de Hogeschoolraad en Stafmedewerker van het College van Bestuur van de Technische Universiteit te Twente 1971 - 1979
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 17 sep 1979
Advocaat-generaal Hof Arnhem 3 dec 1985
Procureur-generaal Hof Arnhem 4 apr 1991
Procureur-generaal ressortsparket Den Haag 16 nov 1993
Minister van Justitie 22 aug 1994 - 1998
Lid van de eerste Kamer voor D66
Voorzitter van de Raad voor Cultuur 1999
Voorzitter Stichting Patiëntenzorg, die subsidie verleent aan landelijk werkzame patiëntenorganisaties.
[Gelderlander 4 aug 2000]
TEVENS
Voorzitter van de Vaste Commissie van de Eerste Kamer: Bijzondere commissie voor de JBZ-Raad
Jeugd Beleids Zaken , met Dr.W.F. van Eekelen (VVD) als plaatsvervangend voorzitter
Voorzitter/Lid van de bezwaarschriftencommissie College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen [info
aug 2000]
Voorzitter Raad voor de Cultuur
INFO
Lid van de Rotary ; in 1999 niet meer
TEVENS [sep 2001]
Benoemd tot Lid van de Raad van Toezicht op de Universiteit van Twente.
INFO
Winnie Sorgdrager is benoemd tot voorzitter van de Stuurgroep Modernisering Opleidingen en Beroepsuitoefening in de Gezondheidszorg. [Telegraaf 6 september 2004]


SORGDRAGER H. , geboren mrt 1938 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair docent te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 sep 1986
Rechter rechtbank Amsterdam 16 okt 1991
Raadsheer Hof Amsterdam 1 jan 1996
NU
Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS aug 1997
Lid Bestuur van de Marcel Henri Bregstein Stichting
Lid redactie-adviesraad Juridische Taalbaak (Bohn Stafleu Van Loghum/Vakgroep Taalbeheersing
Instituut voor Neerlandistiek
Lid Bestuur Stichting Vrienden van de Kinderrechtswinkel Amsterdam
Lid Bestuur commissie Scholengemeenschap Reigersbos
Secretaris Fonds voor de scheppende Toonkunst
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Bestuurslid van de Marcel Henri Bregstein Stichting,
2. Lid Redactie-adviesraad Juridische Taalbaak (Bohn Stafleu Van Loghum/Vakgroep Taalbeheersing c Instituut voor Neerlandistiek. Beëindigd
3. Bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Kinderrechtswinkel Amsterdam.
4. Lid van de bestuurscommissie Scholengemeenschap Regiersbos
5. Bestuurslid (secretaris) van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst
6. Voorzitter klachtencommissie Seksuele Intimidatie van de Hogeschool van Amsterdam.


SORIANO F.J.
Advocaat bij Stratman Glas & Mes advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 2404 , 8203 AK Lelystad
Tel 0320-234828 , fax 0320-280384
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Spong advocaten
Postbus 15812 , 1001 NH Amsterdam
Tel 020-3305409 , fax 020-3304666
www.spongadvocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]


SORKO T.
Aangekomen in Leiden 1954 rechten , Corpslid
Advocaat bij Sorko c.s. advocaten ; beëdiging 1962
Churchill-laan 223 , 1078 ED Amsterdam
Tel 020-0733351 , fax 020-0757151
[vademecum advocatuur 2001]


SORMANI D.M.F. , Desirée ; Mw.
Hoofd Brand en adm. org. Schade RVS Verzekeringen Ede
Hoofd personeelszaken binnendienst RVS Verzekeringen Postbus 225 6710 DA Ede
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Utrecht
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


SOTENDORP R. ; Dr. UHD
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
tel 071 5277612 , fax 071 5277600
Departement Publiekrecht
Politieke Wetenschappen
soetendorp@fsw.leidenuniv.nl


SOUDANT M.M.C.
Advocaat bij Adelmeijer Hoyng advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 301 , 6200 AH Maastricht


SOUËR G. , geboren jun 1954
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Luitenant ter zee van administratie der 1e klasse
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 sep 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 sep 1993
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Groningen3 juli 1998
NU
Groningen parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen of "geen bijbanen" gevonden parket Groningen.
Bron: Onderzoek Radio Noord Groningen.Telefoon 050-3199999 , fax 050-3185147.


SOUREN P.H.L.M.
Advocaat bij Jansen & Bartels advocaten ; beëdiging 1994
Joh.Vermeerstraat 81 , 1071 DP Amsterdam
Advocaat bij Bartels en Boomstra advocaten
Johannes Vermeerstraat 81 , 1071 DP Amsterdam
Tel 020-6620401 , fax 020-6768912
bnhadvo@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
phsouren@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SOUREN M.W.M. , Mathieu , geboren 27-05-1956
Advocaat bij Hoens & Souren advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 7191 , 2701 AD Zoetermeer
Tel 079-3420250 , fax 079-3410519
info@hslaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hoens & Souren advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 7191
2701 AD Zoetermeer
Tel 079-3420250 , fax 079-3410519
souren@hslaw.nl
www.hslaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Sociëteit "de Vereeniging" te Utrecht , opgericht 1 november 1869.


SOUREN A.A.M. , Armand ; Dhr.
Fiscaal Jurist
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Maastricht


SOUREN - CRAMER J.H. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, Den Haag Penitentiair Complex Scheveningen, Unit 3 , Secretariaat


SOUREN I.J.M.I. , geboren jan 1968
NLRM 98
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1997
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 1999
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2770300 , fax 010-4364497
schaap.partners@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Breevoort & Ter Meulen
Postbus 2148 , 3440 DC Woerden
Tel 0348-487000 , fax 0348-487001
info@vbtm.nl
www.vbtm.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Misschien Raio af ; toch maar gekozen voor de advocatuur


SOUSSI S. , geboren feb 1973
NLRM 98
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1998


SOUTENDIJK F.R. , geboren feb 1946
NLRM 93 95 96 97 98 99/00
Senior-adviseur bij de DHV-groep te Amersfoort
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 1 mei 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 25 aug 1993
Rechter rechtbank Roermond 8 jul 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 11 apr 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 11 apr 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 18 jul 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 18 jul 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 18 jul 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 18 jul 1996
NU
Roermond rechter ; hoofdfunctie
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter ad-hoc van arbitragecommissie Vraag waarvan ?
apr 1998


SPAA R.
Advocaat bij Spaa & Spaa ; beëdiging 1997
Postbus 82004 , 2508 EA Den Haag


SPAA M.
Advocaat bij Spaa & Spaa ; beëdiging 1995
Postbus 82004 , 2508 EA Den Haag
Tel 070-3556918 , fax 070-3500405
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SPAA W.
Advocaat bij Spaa & Spaa ; beëdiging 1991
Postbus 82004 , 2508 EA Den Haag
Tel 070-3556918 , fax 070-3500405
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SPAAN G.I.T. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor T.Bruinsma ; beëdiging 1994
Postbus 50 , 8530 AB Lemmer
Advocaat bij De Hoogd Greveling ; beëdiging 2000
Postbus 65 , 8900 AB Leeuwarden
Tel 058-2162277 , fax 058-2163428
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beëdiging 1994 en 2000
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
Tel 058-2122444 , fax 058-2133666
boonrade@boonrade.nl
www.boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPAANDONK - KOKS A.E.M. van ; Mw.
Juriste van de Stichting Rechtsbijstand Roermond


SPAANS - TOET P. ; Mw.
Advocaat bij Spaans c.s. ; beëdiging 1985
Haagweg 193 , 2281 AL Rijswijk
law@spaans. demon.nl
Tel 070-3900347 , fax 070-3030190
pspaans@spaans-partners.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.spaans.biz
[vademecum advocatuur 2004]


SPAANS E.J.
Advocaat bij Friedberg, Spaans & Neijzen ; beëdiging 1991
Koninginneweg 160 , 1075 EE Amsterdam


SPAANS S.C.
Advocaat bij Spaans advocaten ; beëdiging 1975
Postbus 1139
1270 BC Huizen
Tel 035-5262780 , fax 035-5263275
spaans@spaansadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPAANS L.A.J. ; Drs.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2003
Postbus 754 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741311 , fax 020-6741891
jochem.spaans@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


SPAANS P.L.N. ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1998
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
pamela.spaans@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1998 en 2002
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
boekel.de.neree@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPAANS S.C.
Advocaat bij Spaans advocaten ; beëdiging 1975
Postbus 1139 , 1270 BC Huizen
Tel 035-5262780 , fax 035-5263275
spaans@spaansadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SPAANSTRA J. , geboren okt 1930
NLRM 80 87 88/89 90
Werkzaam inspecteur 's Rijksbelastingen 1955
Werkzaam als adviseur 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 20 okt 1971
Rechter rechtbank Leeuwarden 9 jul 1974
Raadsheer Hof Leeuwarden 4 jul 1979
Vice-president Hof Leeuwarden 22 apr 1986


SPAARGAREN K. ; Mw.
Rechten 1986
Advocaat bij Willebrorduslaan 85 , 1216 PA Hilversum ; beëdiging 1986
Tel 035-6218830 , fax 035-6232024
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: seksueel geweld
Specialismen: straatverbod, seksueel geweld, pers-en familierecht


SPAAS K.J.S. , geboren sep 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam afdeling Juridische Zaken Sociale Verzekeringen GAK , II.adjunct-hoofd te Amsterdam
1 feb 1971
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 feb 1978
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 24 apr 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 24 apr 1980
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 16 mrt 1981
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 21 mrt 1986
Plaatsvervanger Lid van de Registratiekamer 1 jul 1989
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jun 1991
Vice-President Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994


SPAENDONCK B.J.R.M. van , geboren mrt 1952
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 20 apr 1993
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Vrisekoop Majoor v.Spaendonck ; beëdiging 1980
Sophialaan 43 , 1075 BM Amsterdam
tel 020-6626363 , fax 020-6793821
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vrisekoop-Majoor-Van Spaendonck-Salomé-Van Goethem advocaten
mail@vrisekoopmajoor.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPAENDONCK G.C. van , geboren mrt 1934 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 20 okt 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 22 dec 1995
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda van 01-01-2002
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda ; kantoor Van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1964
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Te Breda Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van advocaten
TEVENS
Directeur Mr. G.C. van Spaendonck Holding BV
Directeur Mr. G.C. van Spaendonck Praktijk BV
Lid Bestuur Stichting rechtsbijstand Asiel
Voorzitter Stichting Elisabeth Plus fonds
Plaatsvervangend Lid scheidsgerecht Koninklijke Notariële Broederschap
Voorzitter Arbiter Scheidsgerecht VBNA VENEXA Ned. aardappelhandel
Lid College van afgevaardigden Ned. Orde van advocaten 09 jun 1997
TEVENS [augustus 2003]
Directeur G.C. van Spaendonck Holding B.V.
Directeur Cacatex B.V. te Breda van 01-10-1998
Voorzitter bestuur Stichting Elisabeth Plus te Tilburg van 20-09-1995
Arbiter Arbitragecommissies Algemene Voorwaarden voor de Aardappelhandel te Den Haag van 01-01-2001
INFO
Lid van de Rotary


SPAHR van DER HOEK L.H.B.
Burgemeester VVD gemeente Middelburg [info SAL 2000]


SPAN M.M.E. ; Mw.
Advocaat bij Köster Wan Schaik & Koets ; beëdiging 1998
Postbus 5287 , 2000 CG Haarlem
Tel 023-5318150 , fax 023-5311615
span@kvsk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Koster advocaten
Tel 023-5125025 , fax 023-5125026
span@kadv.nl
www.kadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPANJAARD S.J.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172674 , fax 010-2172705
sspanjaard@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


SPANJAARD E.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 1 aug 1959


SPANJAART M.
Advocaat bij Kernkamp advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 23317 , 3001 KH Rotterdam
Tel 010-4116471 , fax 010-4136923
info@kernkamp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schut Grosheide
Postbus 445 , 3000 AK Rotterdam
Tel 010-7104600 , fax 010-7104666
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPANJAART J. ; Mw.
Advocaat bij Van den Herik & Verhulst ; beëdiging 1999
Postbus 5010 , 3008 AA Rotterdam
Tel 010-4100055 , fax 010-4815172
spanjaart@herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Bok Roijers Gasseling
Postbus 21548 , 3001 AM Rotterdam
Tel 010-2822999 , fax 010-2822990
spanjaart@brglaw.nl
www.brglaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPANJE P.H.N. van
Advocaat bij A & S advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 150 , 6700 AD Wageningen
Tel 0317-425300 , fax 0317-421922
[vademecum advocatuur 2001]
wag@aensadvocaten.nl
www.aensadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPANJE J.E. van , geboren apr 1957 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Roermond 1 mrt 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 5 feb 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mrt 1993
NU
Utrecht parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden bij parket Utrecht jan 99


SPANJER J.W.
Advocaat bij Huizinga c.s. ; beëdiging 1991
Postbus 2099 , 2002 CB Haarlem
Tel 023-5255959 , fax 023-5255655
spanjer@huizinga-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Huizinga advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


SPANKEREN - NAGELHOUT G.M. van ; Mw.
Advocaat bij Vereniging FME-CWM ; beëdiging 1992
Postbus 190 , 2700 AD Zoetermeer
tsp@fme.nl
Tel 079-3531363 , fax 079-3531248
tsp@fme.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SPANS S.
Advocaat bij advocatenkollektief Schoolplein ; beëdiging 1980
Advocaat bij Schoolplein advocaten
Postbus 13319 , 3507 LH Utrecht
Tel 030-2313646 , fax 030-2342995
[vademecum advocatuur 2001]
s.spans@schoolpleinadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPAPENS Zie BUCHEM - SPAPENS A.M.J. van , geboren apr 1951 ; Mw.


SPARREBOOM R.J.
Advocaat bij Jansen & Sparreboom advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 959 , 3200 AX Spijkenisse
Tel 0181-659166 , fax 0181-690233
[vademecum advocatuur 2001]
info@jansensparreboom.com
www.jansensparreboom.com
[vademecum advocatuur 2004]


SPARREBOOM C.
Ambtenaar van Staat bij de Raad van State


SPAUWEN A.M.I.
Advocaat bij Spauwen c.s. ; beëdiging 1992
Advocaat bij Walram advocaten
Postbus 123 , 5130 AC Sittard
Tel 046-4517751 , fax 046-4523255
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SPAUWEN F.J.M.
Advocaat bij Spauwen c.s. ; beëdiging 1972
Postbus 123 , 6130 AC Sittard


SPAUWEN M.J.E. ; Mw.
Advocaat bij Bisscheroux Pennino advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 114 , 6460 AC Kerkrade
Tel 045-5639300 , fax 045-5639314
mail@bisscherouxpennino.nl
www.bisscherouxpennino.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPECKEN W.H.A.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1993
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
willem.specken@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


SPECKEN A.C.M.J. ; Mw.
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2003
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5686876 , fax 020-5686790
anne.claire.specken@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPEE G.H.J. ; Mw.
Advocaat bij Van Veen Noppen & De Vries advocaten en mediators ; beëdiging 2001
Postbus 1258 , 6801 BG Arnhem
Tel 026-4435945 , fax 026-4458838
ghj.spee@vnv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPEE P.Q.L.H. ; Mw.
Advocaat bij Van Heck & Van Vliet ; beëdiging 1996
Postbus 10438 , 7301 GK Apeldoorn


SPEE M.J.E. ; Mw.
Advocaat bij Koels Zanders advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 196 , 6040 AD Roermond
Tel 0475-319146 , fax 0475-330800
spee@boelsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hilkens Cuijpers & Van den Eshoff advocaten
Postbus 39 , 6100 AA Echt
Tel 0475-485080 , fax 0475-482268
www.hilkens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPEE J. , geboren sep 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam gemeentepolitie Den Haag, II.brig. 1967
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Den Haag 1 jan 1980
Verkeersschout arrondissementsparket Utrecht 15 mrt 1983
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 feb 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 20 mei 1988
Arrondissementsofficier van Justitie 1ekl.arrondissementsparket Alkmaar 1 jun 1993
TEVENS
Ministerie Justitie ; O.M. ; landelijk coördinator verkeershandhaving [Telegraaf 97-08-02]
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau, Lid
[SAL 2000]
Hoofd Landelijk bureau verkeershandhaving. Op radarschild e.d. komt in 2002 een straf van maximaal 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en 5000 gulden boete.[Telegraaf 1 augustus 2001]


SPEEKENBRINK D.A.C. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 17207 , 2502 CE Den Haag
Advocaat bij Skadden Arps Slate Meagher
Avenue Louise 523 Box 30 , 1050-Brussel , België
Tel 0032-26390300 , fax 0032-26390339
[vademecum advocatuur 2001]
dspeeken@skadden.com
[vademecum advocatuur 2004]


SPEEKENBRINK - PIJNAPPELS M.C. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
mspeekenbrink@houthoff.nl


SPEEL - van DIJK B.M. ; Mw.
Advocaat bij Phijffer advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1125 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3225245 , fax 024-3600927
phijffer@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPEELMAN C.J.
Advocaat bij Rechtshulp Vrije Universiteit ; beëdiging 1970
De Boelelaan 1105 , Kamer 6a- 14 , 1081 HV Amsterdam
Tel 020-4446331 , fax 020-4446330
vu-rechtshulp@rechten.vu.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SPEELMAN G.A.
Advocaat bij Hornstra & Van den Assum ; beëdiging 1998
Postbus 315 , 3830 AJ Leusden
Tel 033-4321957 , fax 033-4321956
h-a@hornstra-vdassum.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van den Assum & Van Delft advocaten
info@assumdelft.nl
www.assumdelft.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPEELMAN C.J.
Vrije Universiteit Amsterdam
Bestuur , Ondernemingsraad OR
Voorzitter
tel 020 4445312 , fax 020 4445312
@OPM
Wat is de relatie met de vorige SPEELMAN , C.J.


SPEETJENS G.G.I.M. , geboren 1944
Burgemeester gemeente Oirschot
Voorzitter Pro-vinciale Archeologische Commissie
Voorzitter Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant
Commissaris N.V. Waterleidingmaatschappij-Brabant
Commissaris N.V. RAZOB
Oud-functie:
Commissaris N.V. Regionale Afvalverwerking


SPEIJDEL L.J.
Advocaat bij Speijdel & Speijdel ; beëdiging 1981
Haaksbergerstraat 217 , 7513 EN Enschede
Tel 053-4310025 , fax 053-4315501
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SPEIJDEL P.A.
Advocaat bij Cohen & Speijdel ; beëdiging 1984
M.H.Tromplaan 33 , 7513 AB Enschede
Advocaat bij Speijdel & Kramer
Espoortstraat 171 , 7511 CJ Enschede
Tel 053-4303100 , fax 053-4303101
info@legalforce.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Speidel & Kramer
www.legalforce.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPEIJDEL R.F.
Haaksbergerstraat 217 , 7513 en Enschede
Tel 053-4316025 , fax 053-4315501
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SPEIJERS A.L. , geboren mei 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 9 aug 1985
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 sep 1985
Substituut-auditeur-Militair arrondissementskrijgsraad Arnhem 4 sep 1986
Mobiele Krijgsraad Buitenland Landmacht en luchtmacht 4 sep 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 6 nov 1989
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 27 nov 1989
Mobiele Krijgsraad Buitenland landmacht en Luchtmacht
NU
Zwolle parket arrondissementsofficier van Justitie ; vertrokken info CJL van Voorthuysen
secretaresse parket hoofdparket
22 sep 1997


SPEK Zie FIKKERS - Van der SPEK M.E.L. van der , geboren okt 1956 ; Mw.


SPEK P.W.J. van der , Peter
Advocaat bij Sjöcrona Van Stigt De Roos en Pen ; beëdiging 1990
't Hoenstraat 5 , 2596 HX Den Haag
Tel 070-3407472 , fax 070-39243 78
denhaag@ssrp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Voorburg


SPEK E.C. van der
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 1995
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Advocaat bij Sarphatikade 11 ; beëdiging 1995 en 2003
1017 WV Amsterdam
Tel 020-6245841 , fax 020-5289024
e.vanderspek@zondagbas.nl
www.zondagbas.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPEK R.S. van der , Rick ; Dhr.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Postbus 17 , 8900 AA Leeuwarden
Tel 058-2347347 , fax 058-2126029
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen ; beëdiging 1990 en 1994
Tel 058-2347333 , fax 058-2347399
r.v.d.spek@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Groningen


SPEK D.
Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 1999
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2770300 , fax 01 0-4364977
schaap.partners@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SPEK M. ; Mw.
Jurist bij FNV Ledenservice
Postbus 8695 , 3009 AR Rotterdam
tel 010 2426100 , fax 010 2335415
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: sociale zekerheid, arbeid


SPEK C.N. van der , geboren 1948
Lid Raad van Bestuur Van Lanschot N.V.
Lid Raad van Bestuur F. van Lanschot Bankiers N.V.
Commissaris Interpay Nederland B.V.
Mr. C.N. van der Spek was voor zijn benoeming als Lid van de raad van bestuur van F. van LanschotBankiers N.V., concerndirecteur van het Directoraat Global Relationship Management van de ABN AMRO Bank. Daarnaast was hij penningmeester van het dagelijks en het algemeen bestuur van deNederlands Britse Kamer van Koophandel.


SPEK A.C. van der , geboren feb 1909
NLRM 71
Werkzaam gemeentepolitie te Den Haag , II.hoofdinspecteur 1 okt 1936
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 20 apr 1964


SPEK D.A.
Notaris te Leusden , arrondissement Utrecht
Kantoor Spek & Van den Beld ; Leusden


SPEK R.F.C. ; Drs.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem vanaf 11-10-2002
Functie buiten rechterlijke Macht
Senior-beleidsmedewerker Centrum voor proces- en productontwikkeling van de Belastingdienst te Utrecht
NU
TEVENS [februari 2003]
Medewerker Beslissingen Nederlandse Belastingrechtspraak vanaf 01-08-2000
Medewerker Fed Fiscaal Weekblad vanaf 01-07-1991
Voorzitter Vereniging van Eigenaren te Arnhem vanaf 01-01-1998
Medewerker Fiscaal Studie- en Documentatiecentrum vanaf 01-07-1995
Secretaris Vereniging van Hoofdambtenaren bij het ministerie van Financiën, regio Gelderland/Flevoland vanaf 01-11-1999
Penningmeester
Vereniging Troll te Ede vanaf 01-09-2001


SPEK P. ; Mw.
Rechten 1986
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


SPEK D.G.C. van der
Secretaris gemeente Vleuten-De Meern [info SAL 2000]


SPEKSCHOOR C.A.
Advocaat bij Elders advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 146 , 7240 AC Loghen
Tel 0573-250590 , fax 0573-250692
info@eldersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPEKSCHOOR M.L. ; Mw.
Advocaat bij Koster c.s.advocatuur en Mediation ; beëdiging 2002
Postbus 1350 , 1500 Al Zaandam
Tel 075-6800080 , fax 075-4167353
mispekschoor@kosteres.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPEKSNIJDER A. , geboren jan 1952
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 1 mei 1980
NU
Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger


SPEL A. ; Mw.
Advocaat bij Westenberg Heijnen Maruanaya ; beëdiging 1994
Postbus 347 , 1620 AH Hoorn
Postbus 330 , 1620 AH Hoorn
Tel 0229-246895 , fax 0229-242675
westenbe@multiweb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
whmadvocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPELBRINK R.A.


SPELT R.E.
Advocaat bij De Zeeuw & jacobs advocaten ; beëdiging 1995
Leidsegracht 74 , 1016 CR Amsterdam
Advocaat bij Spelt advocaten ; beëdiging 1995
Sarphatistraat 30 , 1018 GL Amsterdam
Tel 020-4088030 , fax 020-4688631
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Spelt & Sett advocaten
Melkpad 41 , 1217 KB Hilversum
Tel 035-5388808 , fax 035-6288809
info@speltensett.nl
www.speltensett.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPELT J. , Jacob ; Dhr.
INFO
Overleden in de leeftijd van 90 jaar [Telegraaf 10 januari 2004]


SPELT N.M. , geboren apr 1965 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 mei 1997
Gerechtsauditeur, rechtbank Den Bosch 5 feb 1998
Raio rechtbank Den Bosch 5 februari 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 5 feb 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 februari 1999
Rechter rechtbank Den Bosch 16 juli 1999
NU
Raio
Den Haag rechter-plaatsvervanger 97
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


SPENGLER F.C. van
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 17207 , 2502 CE Den Haag
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075500 , fax 010-4075001
frans.van.spengler@nl.landwellglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 1991 en 2000
Tel 010-4075075 , fax 010-4075710
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Waarschijnlijk twee keer beëdigd: in 1991 en in 2000. Waarom.


SPENKE O.D. te
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 2002
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857673 , fax 020-5727673
olaf.tesprenke@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


SPERA G.A.M.F.
Advocaat bij Spera & Lie advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 686 , 6400 AR Heerlen
Tel 045-4009591 , fax 045-4009262
spera-advo@cuci.nl
[vademecum advocatuur 2001]
SLS advocaten en Belastingadviseurs
Postbus 686 , 6400 AR Heerlen
tel 045 4009591 , fax 045 4009262
spera@slsadvocaten.com
[vademecum advocatuur 2003]
Advocaat bij Spera van Houte Corporate Litigators
info@speravanhoute.nl
www.speravanhoute.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Dagblad De Limburger 27 april 2004
"Berisping voor Heerlense advocaat" Heerlen. Door Annelies Hendrikx
Advocaat G. Spera uit Heerlen is door het Hof van Discipline berispt, onder meer omdat hij in 2002 een vrouw bijstond in haar echtscheidingszaak terwijl hij een intieme relatie met haar had. Hij heeft daarmee "in ieder geval de schijn gewekt dat zijn zakelijke belangen verstrengeld waren met zijn persoonlijke belangen", aldus het Hof van Discipline, het hoogste tuchtrechtelijke orgaan voor bewaking van de kwaliteit
van de advocatuur. Eerder oordeelde de Raad van Discipline dat de klachten, ingediend door de voormalige echtgenoot van de vrouw, ongegrond waren. Het Hof denkt daar in hoger beroep anders over.
Spera's toenmalige kantoorgenoot I. Sigmond krijgt een waarschuwing, die als iets lichter geldt dan een berisping. In opdracht van het kantoor werd in april 2002 de oldtimer van de betreffende echtgenoot uit diens garage gehaald en gestald bij een autohandelaar. De auto diende als onderpand voor de rekening van het advocatenkantoor. "Aldus is gehandeld zoals een behoorlijk advocaat niet betaamt" het staat een advocaat niet vrij een gemeenschapsgoed aan de macht van een der echtelieden te onttrekken". In september 2002 kon de ex-echtgenoot de auto terughalen na het betalen van de voorschotnota.
Dat het niet verstandig was om de schedingszaak van zijn vriendin te behandelen, wist Spera zelf kennelijk ook, zo constateert het Hof: hij heeft de zaak op enig moment overgedragen aan zijn kantoorgenoot.
"Maar ook na die overdracht is hij bij de zaak betrokken gebleven" Inmiddels zijn de twee advocaten uit elkaar. Advocaat Spera heeft geen behoefte te reageren op de uitspraak; Sigmond toont zich 'verbaasd', omdat het Hof advocaten doorgaans een grote bewegingsvrijhied toestaat als het gaat om het opkomen voor de belangen van cliënten. Sigmond noemt het een 'hele vervelende kwestie' , maar legt zich neer bij de uitspraak.


SPERLING J. , geboren dec 1959 ; Mw.
NLRM 93
Medewerker bij Slaughter en May te Brussel
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 27 apr 1993


SPERMON W.C.
Advocaat bij Kerkewijk 36 , 3901 EH Veenendaal ; beëdiging 1960


SPETGENS A.C.M.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling III [SAL 2003]


SPETTER M.T. ; Mw.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997999 , fax 050-5997977
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen
m.spetter@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPEYART van WOERDEN H.M.H.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 1992 en 2003
Postbus 7113 , 1007C Amsterdam
Tel 020-5414557 , fax 020-5414505
herman.speyart@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
Check
Wat is de relatie met Speyaart , H.M.H.?


SPEYART van WOERDEN D.H.M. , Diderik Henricus Maria , geboren 18 november 1928 te Zutphen
INFO
Oud-ambassadeur
Oud-officieel Gedelegeerde in Duitsland van de Souv. Mil Orde van Malta
Ridder van Eer en Devotie
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Overleden 23 juli 2004 te Bonn [NRC 26 juli 2004]


SPEYART H.M.H. , geboren maart 1968 ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juli 2003]
Lid Juridische Dienst Europese Commissie
Redacteur Tijdschrift Intellectuele Eigendom en Reclamerecht van 01-01-2002
Medewerker Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht van 01-01-2002


SPIEGEL M. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1990
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075223 , fax 010-4075710
monica.spiegel@nl.landwellglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Beëdiging 1990 en 2001
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
marcelle.spiegel@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Kennelijk twee maal beëdigd: in 1990 en in 2000


SPIEGEL J. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2001
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-5173688 , fax 020-4313143
boekel.de.neree@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPIEGEL C.C.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 18 jun 1974
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 21 apr 1977


SPIEGELER A.J. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
spiegeler@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]


SPIER E.
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 1999
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-4005100 , fax 010-4005111
e.spijer@kneppelhout.nl
www.kneppelhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPIER J.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) , Plaatsvervangend Lid (VW)


SPIER J. , geboren okt 1950 ; Prof.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoogleraar burgerlijk recht aan de KUB te Brabant
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 3 jul 1990
Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden 22 juli 1997
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Den Haag Hoge Raad Advocaat-Generaal
Den Haag Parket bij de Hoge Raad der Nederlanden Advocaat-generaal (info sep 2000)
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Tilburg Katholieke Universiteit Brabant, privaatrecht tot 1 okt 1997
Deeltijdhoogleraar, Rijksuniversiteit Limburg Maastricht, aansprakelijkheid en verxekeringen
TEVENS
Opgave Hof opnemen
INFO
Privé adres : Maria Stuartlaan 10 , 3062 HO Rotterdam , Tel. 010 4523754


SPIER E.V.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Spier & Hazenberg ; Amsterdam


SPIERDIJK J. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1988
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285311 , fax 070-3249788
jspierdijk@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Spierdijk Mediation
Delistraat 32 , 2585 XB Den Haag
Tel 070-3227890 , fax 070-3227889
spierdijk@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPIERDIJK M.J. , Margreet ; Mw.
Juridisch medewerker Bureau voor Rechtshulp
Postbus 451 , 4330 AL Middelburg
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


SPIERDIJK J.F. , geboren 26-01-1932
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 5 nov 1982
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


SPIERENBURG C.J.W.M. van , geboren dec 1947
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Griffier Hof Amsterdam 1 okt 1986
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 apr 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 31 mei 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 mei 1993
NU
Breda parket
WAARSCHUWNG
Bij het Hof Den Bosch heeft deze zich schuldig gemaakt aan liegen onder ede ; Telegraaf 28.02.98


SPIERINGHS M.J.J. ; Mw.
Advocaat bij Advokaten Tramstraat ; beëdiging 1990
Advocaat bij Schakenraad advocaten
Postbus 2350 , 5600 C] Eindhoven
Tel 040-2447608 , fax 040-2448875
m-j.spieringhs@schakenraad.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schakenraad.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPIERINGS C.E.E.S.M. ; Mw.
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2003
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075036 , fax O10-4075135
charlotte.spierings@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPIERINGS C.W.A.M.
Advocaat bij Spierings & van der Poel ; beëdiging 1983
Zandpad 3a , 1054 CA Amsterdam
Tel 020-6835972 , fax 020-6850027
[vademecum advocatuur 2001]
spierings.advocaten@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPIERTZ C.L.J.A.
Advocaat bij GH advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 259 , 5830 AG Boxmeer
Tel 0485-561640 , fax 0485-561645
a.f.heurink@wxs.nl
www.ghadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPIGT L.C.J.M.
Advocaat bij Smeets Thesseling Van Bokhorst ; beëdiging 1975
Julianaplein 5 , Willemstad Curaçao
Advocaat bij Spigthoff advocaten Curaçao ; beëdiging 1975
Scharlooweg 33 , Willemstadw , Curaçao , Nederlandse Antillen
Tel 00599-94618700 , fax 00599 94618073
leo.spigt@spigthoff.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Spigthoff advocaten & BeIastingdviseurs
Postbus 75546 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-3051600 , fax 020-3051699
www.spigthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


SPIGT J.C.
Advocaat bij Ten Have & Le Cocq d'Armandville ; beëdiging 1984
Mathenesserlaan 480 , 3023 HL Rotterdam
Advocaat bij Ten Have Le Cocq advocaten
Postbus 30 , 3000 AA Rotterdam
Tel 010-4760000 , fax 010-4255117
tenhave.lecocq@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houwing Keijzerwaard & Spigt advocaten & Bemiddelaars
Postbus 19193 , 3001 BD Rotterdam
Tel 010-4049588 , fax 010-4120735
info@hksadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPIGT J.A.
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Advocaat bij Spigt advocaten
Postbus 14054 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2325640 , fax 030-2325057
j.spigt@spigt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Benistant & Van Breugel
Postbus 503 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2333325 , fax 030-2322328
ljb@benistant.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPIJER R.
Advocaat bij Rischen & Nijhuis ; beëdiging 1999
Postbus 22096 , 3003 DB Rotterdam
Tel 010-4332777 , fax 010-4047959
spijer@rischen-nijhuis.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SPIJK J.J.
Beëdigd: 16-05-2001
Boogaard advocaten
Buitenruststraat 14 , 4337 EH Middelburg
Postbus 616 , 4330 AP Middelburg
tel 0118-623655 , fax 0118-625179
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@boogaardadvocaten.nl
www.boogaardadvocaten.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij Boogaard advocaten
spijk@boogaardadvocaten.nl
www.boogaardadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPIJKER F. ; Mw.
Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beëdiging 1999
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
Tel 071-5124443 , fax 071-5120481
gl.leiden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
f.spijker@1-advocaten.nl
www.gl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPIJKER W. van de ; Mw.
Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 040-2380600 , fax 040-2380666
[vademecum advocatuur 2001]


SPIJKER A.H. , geboren feb 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 21 apr 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 4 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 16 nov 1988


SPIJKERMAN P.A. , geboren sep 1961
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 4 apr 1996
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger ; actief 97
TEVENS
Geen opgave gevonden


SPIJKSTRA W.
Advocaat bij Postbus 34 , 9244 ZN Beetsterzwaag ; beëdiging 1992
Advocaat bij Van der Hoef advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 9 , 8430 AA Oosterwolde
Tel 0516-567123 , fax 0516-452340
vdhoefoosterw@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
wspijkstra@fvdhoefadv.nl
www.fvdhoefadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPILL F.W. ter , geboren jul 1913
NLRM 71 80
Adjunct-secretaris Commissie van Advies, bedoeld in Crisis org.besluit 1933 13 feb 1939
Adjunct-secretaris Scheidsgerecht Voedselvoorziening 22 aug 1942
Secretaris Scheidsgerecht Voedselvoorziening apr 1946
Griffier College van Beroep voor het bedrijfsleven 3 jun 1955
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 8 okt 1955
Onder-Voorzitter raad van beroep. Den Haag 20 dec 1956
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 12 apr 1961
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 28 apr 1961
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 24 jun 1968


SPINATH I.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1995
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
mailamst@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Tel 020-5771024 , fax 020-5771737
ilan.spinath@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SPINT J.P. , geboren aug 1948
NLRM 90
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 12 feb 1990


SPITHOVEN M. ; Mw.
Advocaat bij De Koningh advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 1005 , 3600 BA Maarssen
Tel 0346-550270 , fax 0346-550695
spithoven@dekoningh-advocaten.nl
www.dekoningh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPITTERS C.
Advocaat bij 't Reg tsuis advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 7082 , 4800 GB Breda
Tel 076-5224780 , fax 076-5226110
c.spitters@regtshuis.nl
www.regtshuis.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPITTERS C.J.
Advocaat bij 't Regtshuis ; beëdiging 1988
Postbus 7082 , 4800 GB Breda
Tel 070-5224750 , fax 075-5226110
[vademecum advocatuur 2001]


SPLIET A.A.M.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1978
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 236 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-516340 , fax 0575-517080
spliet@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SPLIET B.A. ; Mw.
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 2002
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419983 , fax 020-5419953
b.spliet@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPLIET J.H.M. , geboren apr 1935 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 mei 1993
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Directeur Economische Zaken Controle Dienst van het Ministerie van Economische Zaken
TEVENS
Lid Commissie van beroep inzake bakkerijregelingen Den haag
Plaatsvervangend Voorzitter commissie van beroep Landelijke Bedrijfscommissie voor het
Horecabedrijf Zoetermeer
apr 1997
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter Adviescommissie bezwaarschriften bakkerijregelingen
Productschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten van 01-01-2002
Vice-voorzitter Tuchtgerecht Productschap voor Pluimvee en Eieren van 01-01-2002


SPLIET M.M.A. , geboren sep 1946 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Secretaris Academisch Ziekenhuis Utrecht 1967
Raio rechtbank Utrecht 18 sep 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 13 jan 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 13 jan 1984
Rechter rechtbank Utrecht 4 feb 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 mei 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 23 apr 1996
Vice-President rechtbank Utrecht 9 april 1998
NU
Utrecht rechter
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Amsterdam
Opgave Hof opnemen ?


SPLINT J.P. , geboren aug 1948
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoofd bedrijfjuridische afdeling GAK te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 12 feb 1990
Rechter rechtbank Amsterdam 23 nov 1992
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Voorzitter Stichting Folkloristisch Danstheater
Voorzitter Stichting Gebouw Doelemaal


SPLINTER Zie BAKKER - SPLINTER L. , geboren jul 1940 ; Mw.


SPLINTER P.W.M. ; Mw.
Advocaat bij Korte & De Wit advocaten ; beëdiging 1994
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 215 , 1400 AE Bussum
Tel 035-6931044 , fax 035-6918553
p.w.m.plinter@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


SPLINTER C.A.M. , geboren jan 1943
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Bedrijfsjurist bij de bank J.P.Morgan Nederland N.V.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 12 aug 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 24 jun 1994
NU
Alkmaar rechter-plaatsvervanger


SPLINTER - Van KAN H.A.G. , geboren jun 1947 ; Mw. (of A.G.)
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jan 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 29 jul 1994
Raadsheer Hof Amsterdam 1 sep 1994
NU
Amsterdam Hof Raadsheer
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen 1997
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Nice-Voorzitter R.K. Stichting voor onderwijs aan het minder valide kind te Amsterdam, tot 1 septembe 1998
2. Bestuurslid Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen, in die hoedanigheid tevens Bestuurslid stichting
Reinier Post te Nijmegen
3. Bestuurslid Amsterdams Juridisch genootschap
4. rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam


SPLUNDER L.A. , geboren dec 1924
NLRM 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 jul 1992


SPOEL T.E. van der
Advocaat bij Velu & Van der Spoel ; beëdiging 1982
Boergoensevliet 168 , 3082 KX Rotterdam
Tel O10-4281344 , fax 010-4297032
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SPOEL Y. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Den Haag ; beëdiging 2003
Postbus 154 , 2501 CD Den Haag
Tel 070-3560014 , fax 070-3563388
i.spoel@denhaag.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPOEL E.N. van der
Advocaat bij Van der Spoel en Fillekes Kantoor ; beëdiging 1981
Postbus 53009 , 2505 AA Den Haag
Tel 070-3913667 , fax 070-3911711
[vademecum advocatuur 2001]
Loosduinse Hoofdstraat 103 , 2552 AA Den Haag
Tel 070-3913667 , fax 070-3911711
[vademecum advocatuur 2004]


SPOEL A.A. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1998
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153431 , fax 070-5153105
aa.spoel@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPOEL P.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) , Plaatsvervangend Lid (VROM)


SPOEL R. van der , geboren apr 1954
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 aug 1995
Rechter rechtbank Haarlem 23 apr 1996
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger


SPOELDER J.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 15 jan 1982


SPOELSTRA K.B.
Advocaat bij advocatenkantoor Johannink ; beëdiging 2000
Postbus 86 , 7740 AB Coevorden
Tel 0524-523031 , fax 0524-523087
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Tiebout advocaten ; beëdiging 1998 en 2000
Praediniussingel 1 , 9711 AA Groningen
Tel 050-3663737 , fax 050-3112566
tiebout.groningen@balienet.nl
www.tiebout.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPONG G.
Advocaat bij Wladimiroff & Spong ; beëdiging 1976
Postbus 82155 , 2508 ED Den Haag
Advocaat bij Spong advocaten
Postbus 15812 , 1001 NH Amsterdam
Tel 020-3305409 , fax 020-3304666
[vademecum advocatuur 2001]
g.spong@spongadvocaten.com
www.spongadvocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]


SPOON P. ; Mw.
Advocaat bij Krans & Van Hilten ; beëdiging 1986
Postbus 801 , 2501 CV Den Haag


SPOOR J.H. ; Prof.
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
tel 020-6789123 , fax 020-6789589
spoor@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lovells
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 030-5533642 , fax 030-5533791
jaap.spoor@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam , Tel. 020 5989898
Afdeling privaatrecht
Hoogleraar Privaatrecht, Intellectueel eigendomsrecht ; Auteursrecht ; Industriële eigendom
j.h.spoor@rechten.vu.nl
TEVENS
Trenité Van Doorne, Adviseur van de maatschap
De Lairessestraat 133 , 1075 HJ Amsterdam
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel. 020 6789123 , fax. 020 6789589
spoor@trenite.com
Lid van de VIRA Vereniging Informatica Recht advocaten Vestigingsplaats Amsterdam
Redactiemedewerker: Mediaformum Tijdschrift voor Media en Communicatierecht
Redactielid: Informatierecht/AMI
Lid van het bestuur van de Vereniging voor Auteursrecht
INFO
Privé adres: J.J. Viottastraat 40 , 1071 JT Amsterdam , Tel. 020 6622168


SPOOR B. , Bernard ; Dhr.
Advocaat
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Gooi / Eem


SPOOR A.J.
Advocaat bij Damsté/Spoor Sanders & Vermeulen ; beëdiging 1979
Postbus 479 , 7600 AL Almelo
Advocaat bij Spoor/Sanders/Visser advocaten en procureurs
Postbus 155 , 7600 AD Almelo
Tel 0546-543500 , fax 0546-458940
[vademecum advocatuur 2001]
info@spoorsandersvisser.nl
www.spoorsandersvisser.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPOOR K. ; Mw.
Advocaat bij Ruis & Kornet ; beëdiging 1996
Postbus 314 , 8330 AH Steenwijk
Advocaat bij advocatenkantoor Spoor
Postbus 87 , 8330 AB Steenwijk
Tel 0521-521532 , fax 0521-521576
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Spoor & Bouma advocaten
kspoor@sb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPOOR J.A.Th.
Advocaat bij Cleerdin & Hamer ; beëdiging 1991
Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
Tel 020-6750756 , fax 020-6765896
advocaten@cleerdinenharner.a2000.nl
[vademecum advocatuur 2001]
spoor@cleerdin-hamer.nl
www.cleerdin-hamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPOOR N.B.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1991
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
nbspoor@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SPOOR J.A.J. , geboren mrt 1936
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Aangekomen in Leiden 1956 rechten , Corpslid
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Arnhem ; Raio 18
dec 1961
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 18 apr 1962
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Arnhem 18 apr 1964
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 1 feb 1966
Stagiaire advocatenkantoor te Arnhem 18 apr 1966
Substituut-griffier rechtbank Arnhem 8 apr 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 okt 1969
Rechter rechtbank Arnhem 26 feb 1970
Vice-President rechtbank Zwolle 4 dec 1975
Raadsheer Hof Arnhem 1 feb 1980
Vice-President Hof Arnhem 1 nov 1989
Coördinerend vice-president Hof Arnhem 16 nov 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 apr 1997
NU Arnhem Hof coördinerend Vice-President
[juli 2003] Niet te traceren op rechtspraak.nl.
TEVENS
Lid van de Rotary
Voorzitter Dullertstichting te Arnhem
Bestuurslid Gerwin Storm de Grave Fonds te Arnhem
" Vereniging voor agrarisch recht
Superintendent Stichting Baron van Ittersumfonds te Heino
Adviserend Lid Commissie van Beroep voor het grond en pachtprijspeil
Lid wetenschappelijke raad van het instituut voor agrarisch recht
Redacteur tijdschrift voor agrarisch recht
feb 1996


SPOOR Zie ASSELBERG - SPOOR E.J. , geboren feb 1953 ; Mw.
NLRM 90 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Utrecht 1 mei 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 21 jul 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 8 jan 1987
Rechter rechtbank Den Bosch 22 sep 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 7 sep 1990
Kantonr-plaatsvervanger Helmond 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 7 sep 1990
Kantonrechter Dordrecht 1 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 23 jan 1995
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
Dordrecht kantonrechter ; hoofdfunctie
Gorinchem kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
15 jun 1997


SPOOR S.M.L.M. , geboren jul 1959 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1987
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 jul 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 mei 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mrt 1997
NU
Amsterdam parket arrondissementsparket 96/97


SPOOR T.I. , geboren juni 1972 ; Mw.
Raio rechtbank Almelo 1 april 1997


SPOOREN M.M. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 2000
Postbus 366 , 6040 AJ Roermond
Tel 0475-316911 , fax 0475-310520
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stichting Rechtsbijstand Zuid-Oost Nederland ; beëdiging 2000
Postbus 45 , 6200 AA Maastricht
Tel 043-3501777 , fax 0433501788
m.spooren@zon.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPOORMAKER M.J.E. ; Mw.
Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs ; beëdiging 2002
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Tel 071-5$15300 , fax 071-5815381
m.spoormaker@declercq.com
www.declercq.com
[vademecum advocatuur 2004]


SPOORMAKER A.F.H.
Advocaat bij SRK Recitsbijstand ; beëdiging 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3303751 , fax 079-3303760
asp@srk.nl
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPOORMAKER M.J.C. , geboren apr 1969 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1993
Subst. Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam1april 1999
TEVENS
Geen opgave van bijbanen Den Haag


SPOORMAKERS L.C.A.
Notaris te Helmond , arrondissement den Bosch
Postbus 243 , 5700 AE Helmond


SPOORMANS A.A.C. ; Mw.
Advocaat bij Meijer advocaten & Belastingadviseurs ; beëdiging 2003
Laan van Meerdervoort 100 2517 AS Den Haag
Tel 070-3548663 , fax 070-3584750
info@meijer-advocaten.nl
www.meijer-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPOORMANS H.G.A.M.
Advocaat bij Mannaerts & Appels ; beëdiging 2002
Postbus 772 , 5000 AT Tilburg
Tel 013-5838200 , fax 013-5432763
h.spoormans@mannaerts-appels.nl
www.mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPOORMANS G.B.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Unger & Terwee ; beëdiging 1990
Roemer Visscherstraat 39 , 1054 EW Amsterdam
Tel 020-6835780 , fax 020-6891098
spoormans@ungerterwee.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.ungerterwee.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPOORMANS M.J.W.P.J. , geboren sep 1947 ; Mw. (of M.J.W.Ph.J.)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Examenjaar 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 23 feb 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 2 dec 1987
NU
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Notaris te Uden , arrondissement den Bosch ; kantoor Notariskantoor Uden ; Uden
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden


SPORTEL E.
Advocaat bij Homveld Oudman Heuzeveldt ; beëdiging 1995
Postbus 1003 , 7801 BA Emmen
Advocaat bij Bonkes advocaten
Postbus 165 , 7740 AD Coevorden
Tel 0524-514040 , fax 0524-512273
[vademecum advocatuur 2001]


SPRANG - HELMIG E.M.A. , van , geboren apr 1953 ; Mw.
NLRM 80
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 2 feb 1976


SPRANGERS J.C.A. , Johannes Cornelis Anthonius , geboren 19 jul 1911 te Princenhage ; Dhr.
NLRM 71 80
Jurist Militair commissaris voor het rechtsherstel 1 jan 1945
Werkzaam Ned. Beheersinstituut, II. administrateur 9 aug 1945
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 11 apr 1960
Rechter rechtbank Roermond 20 feb 196
Vice-president rechtbank Roermond 23 mrt 1967
INFO
Officier in de Orde van Oranje Nassau
Overleden 17 april 2004 te Roermond [Telegraaf 20 april 2004]


SPRANGERS J.M.
Advocaat bij Yspeert & Van Houtum ; beëdiging 1996
Ubbo Emmiussingel 110 , 9711 BK Groningen
Tel 050-3144280 , fax 050-3124985
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Yspeert advocaten
Postbus 1182 , 9701 BD Groningen
Tel 050-3166833 , fax 050-3124985
j.sprangers@yspeert.nl
www.yspeert.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPREIJ M.G.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag


SPREIJ E.W.
Advocaat bij Van den Herik & Verhulst ; beëdiging 2001
Postbus 50535 , 3007 JA Rotterdam
Tel 010-4100055 , fax 010-4815172
spreij@herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPREIJ J. , geboren dec 1925
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Amsterdam en Haarlem 1953
Rechter rechtbank Haarlem 13 apr 1962
Raadsheer Hof Amsterdam 20 jul 1972
Vice-president Hof Amsterdam 16 mrt 1981
Raadsheer Hof Amsterdam 1 sep 1989


SPREIJ J.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 5 jun 1989


SPREKSEL Ch.F.M.P.
Advocaat bij St.Annalaan 34b , 6217 KA Maastricht ; beëdiging 1970
spreksel@worldonline.nl
Tel 043-3432859 , fax 043-3430324
spreksel@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


SPREKSEL S.C.J. ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling I [SAL 2003]


SPRENGER A.H.A. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke Buruma ; beëdiging 1990
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Allen & Overy
10 East 50th Street 28th floor , New York N.Y.10022 , USA
Tel 001-2126106300 , fax 001 2126106399
helena.sprenger@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Allen & Overy
Avenue of the Americas 1221 , NY 10020 New York , USA
[vademecum advocatuur 2004]


SPRENGER A.E. ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1993
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
antoinette.sprenger@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


SPRENGER L.J.A.
Advocaat bij Ladrak & Sprenger ; beëdiging 1978
Postbus 875 , 2300 AW Leiden
Tel 071-5236448 , fax 071-5680685
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij K.D.K advocaten
Postbus 628 , 2300 AP Leiden
Tel 0I1-5249265 , fax 071-5249266
leon.sprenger@kdk.nl
www.kdk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPRENGER - SOETERS V. , geboren okt 1944 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 jul 1992
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Roermond rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Juridisch Medewerker USZO Heerlen ; brr
Lid bestuur Tennisvereniging Oranje Nassau te Heerlen
apr 1998
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


SPRENGER W.P. , geboren jul 1953
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 24 feb 1996
NU
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Rotterdam ; Nauta Dutilh ; beëdiging 1979
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240185 , fax 010-2240064
willem.sprenger@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Prot.Chr Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek en
Lid Bestuur Vereniging voor Prot.Chr Onderwijs Noordrand Rotterdam en betreft met elkaar
gelieerde rechtspersonen
Lid Bestuur Vereniging Raad van Schoolbesturen Prot.Chr Onderwijs Rotterdam


SPRENGERS B.G.M. ; Mw.
Advocaat bij Bult & Sturkenboom ; beëdiging 1994
Postbus 132 , 3430 AC Nieuwegein


SPRENGERS L.C.J.
Advocaat bij Advokatenkollektief ; beëdiging 1984
Postbus 14067 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2520900 , fax 030-2543280
info@advokatenkollektiefnl
[vademecum advocatuur 2001]
www.advokatenkollektief.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPRENKELS M.F.E.
Advocaat bij Duynstee & Partners ; beëdiging 2001
Postbus 339 , 6000 AH Weert
Tel 0495-583300 , fax 0495-583301
duynstee@duynstee-partners.nl
www.duynstee-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPRENKELS M.J. , Mark ; Dhr.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Nieuwegein
Kandidaat notaris


SPREUWENBERG F.G.P.M. , geboren dec 1951
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Breda
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 31 jan 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 8 nov 1991
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 1jun 1992
Rechter rechtbank Breda 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 23 jan 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 23 jan 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 23 jan 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 23 jan 1995
Kantonrechter Breda 30 jan 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 30 jan 1997
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Breda rechter
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zevenbergen kantonrechter-plaatsvervanger
Bergen op Zoom kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris Stichting Jeugdhulp West Brabant te Breda
Lid Bestuur Stichting Lievenshovenschool te Oosterhout
aug 1997


SPREY J.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Lenior ; beëdiging 1994
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
js@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Versteeg Wigman Sprey advocaten
P.C. Hooftstraat 154 , 1071 CG Amsterdam
Tel 020-6758821 , fax 020-6757596
sprey@vwsadvocaten.nl
www.vwsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPREY B.J.A. , geboren aug 1927
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Den Haag en Leiden 195
Juridisch adviseur Federatie Ned. Organisaties voor het Personenvervoer 1956
Substituut-griffier rechtbank Almelo 18 jan 1962
Rechter rechtbank Zwolle 22 sep 1965
Vice-president rechtbank Zwolle 3 okt 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 27 jun 1963


SPREY E.G.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 5 apr 1972
NU
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 5 apr 1972
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Leiden ; kantoor Plantage 12 ; beëdiging 1955
TEVENS
Lid van de Rotary


SPREY H. , geboren jan 1939
NLRM 71
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit Recht. Organisatie te Middelburg 12 jun 1967
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 12 okt 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Haarlem 1 feb 1970


SPREY Th.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 3 okt 1970


SPREY SANDERS I.L.E. ; Mw.
Rechten 1967
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden


SPRIK L.L.J. , Leo
Overleden [NRC 1 september 2001]


SPRINGELING L. ; Ing.
Weigeliastraat 10 , 4741 CR Hoeven
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


SPRONCK M.T.
Advocaat bij Steenhoven Kolle Gilhuis ; beëdiging 1993
Roemer Visscherstraat 47 , 1054 EW Amsterdam
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 10100 , 7301 GC Apeldoorn
Tel 055-5271271 , fax 055-5223111
m.t.spronck@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPRONG G. , geboren jun 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 8 mrt 1985


SPRONK J.M. , Anki ; Mw.
Advocaat, Lid maatschap Rollingswier advocaten Groningen ; beëdiging 1974
Postbus 96 , 9700 AB Groningen
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121652 , fax 030-2121145
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Tel 030-2121652 , fax 030-2121372
aspronk@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Groningen
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


SPRONK J.J.
Advocaat bij Kienhuis advocaten ; beëdiging 1982
info@kienhuis.nl
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804252 , fax 053-4804296
j.j.spronk@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPRONK T.
Advocaat bij Zahavi & Spronk ; beëdiging 1990
Postbus 17074 , 1001 JB Amsterdam
zs.advocaten@inter.nl.net
Advocaat bij Froon Helmonds advocaten ; beëdiging 1990 en 2003
Weteringschans 120 , 1017 XT Amsterdam
Tel 020-6234577 , fax 020-6203643
froon@froon-helmonds.nl
www.froon-helmonds.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPRONK W.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 17 mrt 1970


SPRONK R.C.
Notaris te Zuidlaren , arrondissement Assen
Kantoor Zuidlaren, Notariaat ; Zuidlaren


SPRONKEN L.R.G.M.
Advocaat bij Zinnicq Bergmann advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 1332 , 5200 BJ Den Bosch
Tel 073-6132318 , fax 073-5141581
lspronken@vzb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Orde van advocaten te Den Bosch (info sep 2000)
[vademecum advocatuur 2004]


SPRONKEN J.G.M.
Advocaat bij Keulers & Partners advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 88 , 6190 AB Beek
Tel 046-4373838 , fax 046-4373819
[vademecum advocatuur 2001]


SPRONKEN T.N.B.M. , geboren feb 1956
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 16 jan 1995
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht ; advocatenpraktijk Rijksuniversiteit Limburg ; beëdiging 1979
Postbus 86 , 6200 AB Maastricht
Tel 043-3883988 , fax 043-3500515
taru.spronken@strafr.unimaas.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
Universitair docent Vakgroep Strafrecht en criminologie van de U.Maastricht
TEVENS
Lid adviescommissie voor strafrecht van de Ned. Orde van advocaten
23 sep 1996


SPRONSSEN N.J.C. van , geboren aug 1966 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Dordrecht 1 okt 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 1 okt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 1 okt 1995
Rechter rechtbank Dordrecht 4 nov 1996
NU
Dordrecht rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Van den Herik & Verhulst ; beëdiging 1994
Niet in [vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Geen bijbanen
25 jun 1997


SPRUIJT S.D. ; Dhr.
Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beëdiging 1973
Postbus 130 , 4460 AC Goes
Beëdigd: 25-07-73
Quarles & Jurgens
F. den Hollanderlaan 10a , 4461 HN Goes
Postbus 130 , 4460 AC Goes
tel 0113-211640 , fax 0113-232559
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
qj.goes@balienet.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
qj.goes@balienet.nl
www.quarles.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPRUIJT M.
Advocaat bij Plasman advocaten ; beëdiging 1997
Roelof Hartstraat 31 , 1071 VG Amsterdam
Tel 020-6731548 , fax 020-6795568
ms@plasmanadvocaten.nl
www.plasmanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPRUIJT - METS S.M. , geboren mrt 1945 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 9 jul 1984
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


SPRUIJT B.
Notaris te Ommen , arrondissement Zwolle
Postbus 75 , 7730 AB Ommen


SPRUIT A.N.H.M. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Advocaat bij Geelkerken & Linskens
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
Tel 071-5124443 , fax 071-5120481
gl.leiden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.gl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPRUIT H.H.W. ; Drs.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1997
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5727634 , fax 020-4880901
harald.spruit@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-4857634 , fax 020-5727634
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


SPRUIT M.D. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
endspruit@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stadermann Luiten advocaten
Postbus 1488 , 3000 BL Rotterdam
Tel 010-4444369 , fax 010-4125050
spruit@stadermannluiten.nl
www.stadermannluiten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SPRUIT P.E.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2003
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771875 , fax 020-5771530
pieter.sruit@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SPRUIT M.
Advocaat bij Plasman advocaten ; beëdiging 1997
Roelof Hartstraat 31 , 1071 UG Amsterdam
Tel 020-6731548 , fax 020-6795508
[vademecum advocatuur 2001]


SPRUIT J.E. ; Prof.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Rechtstheorie / Encyclopedie
Hoogleraar historische ontwikkeling van het recht bezien in het licht van rechtsstelsels uit welke het
Nederlands recht zich heeft gevormd
tel 030 2537086 , fax 030 2538408
j.spruit@law.uu.nl
Privé adres: Zonnelaan 26 , 1217 NJ Hilversum , Tel. 035 6246393
Spreekuur: na afspraak. Tel. 030 2537084


SPRUNDEL D.E. van
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240259 , fax 010-2240004
sprundd@nautadutilh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
dick.vansprundel@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


SPRUYT S.D.
Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beëdiging 1973
Postbus 130 , 4460 AC Goes
Tel 0113-211640 , fax 0113-232559
[vademecum advocatuur 2001]


SPYER W.L. , geboren sep 1912
NLRM 71
Advocaat en procureur Amsterdam feb 1936
Waarnemend griffier kantongerecht Amsterdam 1938-1941
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 18 jul 1952
Kantonrechter Amsterdam 21 nov 1966


STA G.T. , geboren aug 1959
NLRM 95 96 97 98 99/00
Controller tevens docent bij de Belastingdienst Gouda
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 aug 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 aug 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam1 juli 1999
NU
Rotterdam parket


STAAB K. , geboren 06-01-1920
Oud burgemeester
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm


STAAB J.
Rechtsanwalt bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Dijsselhofplantsoen 18, 1077 BL Amsterdam
Postbus 76729, 1070 KA Amsterdam
Tel 020 5747474 , fax 020 5747475
E-mail amsterdam@vandiepen.com


STAAIJ M.J. van der ; Mw.
Advocaat bij Wybenga van den Puttelaar ; beëdiging 1997
Advocaat bij Wybenga Wildeboer van den Puttelaar
Postbus 19050 , 3001 BB Rotterdam
Tel 010-2140000 , fax 010-21403 03
vdstaaij@wp-lawyers.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer in [vademecum advocatuur 2003]


STAAIJ C.G. van der
SGP-fractie
Lid Tweede Kamer
mei 2000


STAAL E.M. ; Mw.
Advocaat bij St. Leonardusstraat 2 , 5614 EH Eindhoven ; beëdiging 1981
Tel 040-2119565 , fax 040-2123303
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1974 en 1981
Tel 040-2930971 , fax 040-2123303
[vademecum advocatuur 2004]


STAAL W.A.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Wiggers advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 340 , 7200 AH Zutphen
Advocaat bij Beutener Staal advocaten
Postbus 6273 , 7401 JG Deventer
Tel 0570-641067 , fax 05 70-643506
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. Staal
Tel 070-611198 , fax 0570-643506
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zutphen


STAAL M.E.F. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Banning Van Kemenade & Holland ; beëdiging 1996
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Advocaat bij NautaDutilh
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240487 , fax 010-2240009
marjan.staal@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STAAL D.M. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1996
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
dmstaal@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Tel 020-5771024 , fax 020-5771737
desiree.staal@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


STAAL P.A.M. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Oudenoord ; beëdiging 2001
Postbus 85336 , 3508 AH Utrecht
Tel 030-2637600 , fax 030-2637615
[vademecum advocatuur 2004]


STAAL S.I. van der ; Mw.
Advocaat bij Van Koppen en Jager ; beëdiging 1979
Postbus 1140 , 2001 BC Haarlem
Tel 023-5326240 , fax 023-5322706
[vademecum advocatuur 2001]
koppenjageradvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STAAL N.G. , Niels ; Dhr.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Noord-West Veluwe
Kandidaat-notaris


STAAL H.W.M.A. , geboren feb 1949
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter Utrecht 1 januari 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 2 jul 1993
Ontslag
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 29 mei 1996
NU
Utrecht kantonrechter


STAAL B. , geboren 1947
NLRM 87 88/89 90 93 94 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 mrt 1980
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de eerste kamer, sedert 11 jun 1991 Lid van D66
Behaalde HBS-A-diploma en doorliep de officiersopleiding aan de Nederlandse Politie Academie.
Deed doctoraal-examen Nederlands recht (Staats- en Administratief recht) aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht.
Algemeen directeur van de Randstad-groep (zakelijke dienstverlening).
Was commissaris-korpschef van politie en commercieel directeur van een uitzendorganisatie.
Bekleedt commissariaten in financiële sector.
Lid Ambtenarengerecht
Secretaris Stichting Maatschappij en Politie.
TEVENS
Commissaris van de Koningin provincie Utrecht
Voorzitter Anjerfonds provincie Utrecht
Voorzitter Branche Organisatie Arbodiensten (BOA)
Voorzitter NCM Nationaal Contact Monumenten/Amsterdam
Voorzitter Stichting tot Beheer Huis Doorn
Lid Algemeen Bestuur Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie
Voorzitter Raad van Toezicht Gemeenschappelijke Basis Administratie (GBA)
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Het Utrechts Landschap
Lid Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting
Lid Raad van Toezicht Nederlandse Jaarbeurs Utrecht
Voorzitter Raad van Comm. ONVZ Holding B.V.
Voorzitter Raad van Comm. ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V.
Commissaris Financial Support Services B.V.
Commissaris Nestlé Nederland B.V.
Commissaris Frank Data International B.V.
Commissaris Keijser Effecten B.V.
Commissaris Vereniging Hendrick de Keyser
Voorzitter Raad van Advies Academy for Young Executives
Lid College van Regenten Stichting Museum Slot Zuylen
Mr. B. Staal (studie: Nederlandse Politie Academie en Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht) begon zijn loopbaan in 1970 bij de gemeentepolitie van Haarlem. In 1 975 trad hij vervolgens in dienst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken als stafdocent aan de NederlandsePolitie Academie. Van 1978 tot 1980 was hij manager organisatie ontwikkeling van de gemeentepolitie bij het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, waarna hij in 1980 benoemd werd tot commissaris-korpschef van de gemeentepolitie van Almere. In 1987 maakte hij deoverstap naar het bedrijfsleven. Hij werd toen commercieel directeur bij ASB Uitzendbureau B.V. Vervolgens werd hij in 1989 benoemd tot algemeen directeur van werkmaatschappijen van de Randstad Groep. Van 1996 tot 1998 was de heer Staal directeur-partner bij BCG Interim-management B.V. en op 1 januari 1998 volgde zijn benoeming tot commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht. Daarnaast was hij van 1991 tot 1998 Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en vervulde hij nog diverse andere nevenfuncties, waaronder die van Lid van de steunfractie Gemeenteraad (1981-1986), Lid van de bestuurscommissie Politie Studiecentrum Warnsveld (1980-1992) en Lid van het algemeenbestuur van de Wereldomroep. Commissariaten bekleedde hij bij Kooyman Effekten Kantoor N.V. (1984-1990), Suez Liquiditeiten Groei Fonds N.V. (1990-1996), Interseco B.V. (1991-1996), Parcon B.V. en Gilde Investment Management. Thans is hij uit hoofde van zijn functie vancommissaris van de Koningin Voorzitter van diverse stichtingen en overlegorganen. Ook in het verleden had hij zitting in diverse organisaties.Zo was hij onder meer Voorzitter van OASE, Voorzitter van de Stichting Stichtse Historische Reeks, Voorzitter van de Werkgroep "Markt en Overheid", Voorzitter van het algemeen bestuur van de Regio Randstad en Voorzitter van de Stuurgroep v.h. Cultuur Hist. Masterpl. van de provincie Utrecht.
TEVENS
Benoemd tot Commissaris van Twijnstra Gudde. Is ook al Bestuurslid van de Stichting Nationaal Restauratiefonds


STAAL E. ; Mw.
Rechten 1973
Advocaat
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Eindhoven


STAALS G.E. ; Mw.
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 782 , 5600 AT Eindhoven


STAALS F.G.J. ; Drs.
Advocaat bij De Vos & Staals advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 58289 , 1040 HG Amsterdam
Advocaat bij Veltheer & Bos advocaten
Honthorststraat 2a , 1071 DD Amsterdam
Tel 020-3050166 , fax 020-3050169
fstaals@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Staals Bakker advocaten
Bachstraat 15 , 1077 GE Amsterdam
Tel 020-4703440 , fax 020-4703443
fgjstaals@staalsbakkeradvocaten.nl
www.staalsbakkeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STAAS E. , Eddy ; Dhr.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Zoetermeer
Sr.Belastingadviseur


STAATSEN A.A.M.F. , Jos ; Dhr.
Link naar brief aan Ombudsman , zie Leig de Bruin. Check.
Aanvullen


STAAY A.G.H. van der ; Mw.
Advocaat bij Riouwstraat 161 ; beëdiging 2001
2585 HS Den Haag
Tel , fax
[vademecum advocatuur 2004]


STAAY J.W. van der
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1985
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4880900 , fax 020-4880901
jwvanderstaay@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-4857000 , fax 020.4857001
janwillem.vanderstaay@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


STAAY J.K. van der , Jan Karel ; Dhr.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Vught
Bedrijfsjurist Philips International BV


STACHIW Zie ARDENNE - STACHIW E.M. van , geboren apr 1961 ; Mw.


STAD H.H.
Advocaat bij Van der Putt advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 130 , 5800 AC Venray
advoputt@plex.nl
Tel 0478-556677 , fax 0478-556680
stad@putt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.putt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STADEN E.R. van
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1999
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
[vademecum advocatuur 2001]


STADEN TEN BRINK E.H. van
Advocaat bij eh.v Staden Ten Brink ; beëdiging 1971
Valkenboslaan 7 , 2563 CD Den Haag
Tel 070-3608547 , fax
[vademecum advocatuur 2004]


STADEN TEN BRINK - JAGER A.L. van ; Mw.
Advocaat bij eh.v Staden Ten Brink ; beëdiging 1971
Valkenboslaan 7 , 2563 CD Den Haag
Tel 070-3608547 , fax
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


STADEN A. van ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Publiekrecht
Hoogleraar leer der internationale betrekkingen
TEVENS
Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen 'Clingendael'
fax 070 3282002
Privé adres: Tollenaersingel 39 , 2352 JN Leiderdorp , Tel. 071 5896641


STADERMANN F.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1973
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
stadermann@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stadermann Luiten advocaten
Postbus 1488 , 3000 BL Rotterdam
Tel 010-4444369 , fax 010-4125050
stadermann@stadermannluiten.nl
www.stadermannluiten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STADIG J.E.
Advocaat bij Prinsen van der Putt ; beëdiging 1982
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040 2977377 , fax 040-2433033
infoeinbd@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Tel 040-2345600 , fax 040-2345601
jstadig@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STADIG N. , geboren 24-04-1915
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


STAEHLE Jr. F.C.
Advocaat bij Staehle advocaten ; beëdiging 1979
Prinsengracht 687 , 1017 JV Amsterdam
Tel 020-6228122 , fax 020-6261060
[vademecum advocatuur 2001]
staehle@staehle.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STAEL J.J. , geboren dec 1946
NLRM 80 87 88/89 90 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en Procureur Utrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 21 jun 1974
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 13 mei 1975
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 4 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 12 mrt 1992
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger ; ontslag 01 jan 1997
[juli 2003] Niet te traceren op rechtspraak.nl.


STAIJEN J.S.
Advocaat bij advocaten Fiévez de Groot & Muller ; beëdiging 2003
Postbus 6150 , 7401 HD Deventer
Tel 0570-613327 , fax 0570-6 16236
fievez@fievezadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STAL J.A.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1999
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
j.stal@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STAL B.
NLRM 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 mrt 1980


STALENBERG E.J.
Advocaat bij Huysmans Trenité Van Doorne ; beëdiging 2000
Havenlaan 16 , B-1080 Brussel , België
Tel 0032-24261414 , fax 0032-24262030
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons Simmons Trenité
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
erikjan.stalenberg@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


STALENHOEF J.A.M.
Advocaat bij Stalenhoef ; beëdiging 1968
Eemnesserweg 14 , 3741 GA Baarn
Tel 035-5420205 , fax 035-5422829
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


STALENHOEF J.W.C.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Economische Controledienst,Eenheid Beleid en Juridische Zaken (BJz) , Hoofd


STALENHOEF Th.J.M.
Vice-Voorzitter Directie Delta Lloyd Bank nv [Delta Lloyd Verzekeringsgroep n.v.jaarverslag 1998]


STALLEN C.C.A. ; Mw.
Advocaat bij Cenijn & Stallen ; beëdiging 1984
Postbus 2212 , 3440 DE Woerden
Tel 0348-422224 , fax 0348-430572
cenijn.stallen@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


STALLINGA L.R. , Luut ; Dhr.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Den Haag
Adj. Directeur Gem. Pers. Dienst


STALS E.J.M. ; Mw.
Postbus 270 , 6000 AG Weert
Tel 0495-536138 , fax 0495-539134
[vademecum advocatuur 2001]
estals@abenslag.nl
www.abenslag.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STAM J.
Advocaat bij Galileiplantsoen 119 hs , 1098 LZ Amsterdam ; beëdiging 1998
Tel 020-6636089 , fax 020-6947819
jstam@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.stamadvocaten.com
[vademecum advocatuur 2003]
Beëdiging 1980 en 1998
Tel 020-6659398 , fax 020-6947819
jstam@xs4all.nl
www.stamadvocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]


STAM R.H. ; Mw.
Advocaat bij Prinsen van der Putt ; beëdiging 1990
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Advocaat bij Vogel & Ruitenberg advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 12166 , 1100 AD Amsterdam
Tel 020-5650400 , fax 020-5650411
stam@theofice.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.theoffice.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STAM J.E.
Advocaat bij Hoegen Dijkhof & Van Brakel ; beëdiging 1993
Postbus 14215 , 3508 SH Utrecht
Advocaat bij De Gier & Stam advocaten
Postbus 815 , 3500 AV Utrecht
Tel 030-2303010 , fax 030-2303011
general@degier-stam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@degier-stam.nl
www.degier-stam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STAM D.A.Q. van der ; Mw.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2001
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
daphne.vanderstam@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


STAM H.A.H. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2001
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313303 , fax 020-4313190
hiskia.stam@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STAM A. ; Mw.
Advocaat bij Bartels advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 64 , 3500 AB Utrecht
Tel 030-2522577 , fax 030-2523943
info@bartels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


STAM J.W. ; Mw.
Advocaat bij Marree & Dijxhoorn ; beëdiging 1992
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4611545
j.stam@mend.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.mend.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STAM L. ; Mw.
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman ; beëdiging 1998
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927774 , fax 073-6927770
l.stam@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten
l.stam@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STAM L.C. van der ; Mw.
Advocaat bij Goppel advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 92 , 2000 AB Haarlem
Tel 023-5534969 , fax 023-5311676
lcvanderstam@goppeladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Muller & Partners advocaten
Zijloveg 263 , 2015 CL Haarlem
Tel 023-5253381 , fax 023-5250974
lcvanderstam@mulleradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STAM M.D. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1998
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]


STAM Y.T.M. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1998
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
[vademecum advocatuur 2001]


STAM J.C. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
krista.stam@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


STAM J.H.
Advocaat bij Roscam Abbing & Stam ; beëdiging 1980
Postbus 481 , 7200 AL Zutphen
Tel 0575-510508 , fax 0575-516590
[vademecum advocatuur 2001]
info@ras-advocaten.nl
www.ras-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STAM J.M.
Advocaat bij Stam ; beëdiging 1988
Sumatralaan 3 , 7314 CK Apeldoorn
Tel 055-5213486 , fax 055-5212312
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1975 en 1988
[vademecum advocatuur 2004]


STAM A.H.M. , geboren 1944
Algemeen Directeur ArboNed N.V.
Commissaris AFP Arboservice Fysiotherapie Preventie B.V.
Commissaris Bouwcenter Holding B.V.
Commissaris SPC Beheer B.V.
Oud-functie: Commissaris Ordina Beteer N.V.


STAM J.J.H. ; Drs.
IMI Norgren bv
Algemeen Directeur
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


STAM H. , geboren augustus 1959
NLRM 99/00
Officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 25 augustus 1999


STAM R.C. , geboren jun 1959
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Waarnemend Griffier Gerechtshof Amsterdam
Waarnemend griffier Hof Amsterdam 1 jan 1984
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 12 aug 1985
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 15 jan 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 13 feb 1991
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 13 apr 1992
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 1 okt 1993
Rechter rechtbank Alkmaar 7 jul 1994
NU
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar rechter
TEVENS
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid


STAM J. ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling II [SAL 2003]


STAM G.S.
Secretaris gemeente Drimmelen [info SAL 2000]


STAMHUIS E.F. , geboren jul 1960 ; UHD
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 22 jul 1991
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Afdeling Strafrecht en Criminologie
Universitair Hoofddocent Strafrecht en strafprocesrecht ; rechtsvergelijking
teo 050 3637029 , fax 050 3635603
e.f.stamhuis@rechten.rug.nl
TEVENS
Ouderling en Lid kerkenraad Geref. Kerk te Middelstum
Lid Klachtencommissie ongewenste intimiteiten Geref VO
Groningen Memo Altinghcollege en Gomaycollege
Lid commissie van Advies voor de BB , RU Groningen
03 feb 1997


STAMOULIS A. ; Mw.
Advocaat bij Van Dijk advocaten ; beëdiging 2002
Max Euwelaan 75 , 3062 MA Rotterdam
Tel 010-2121220 , fax 010-2120500
a.stamoulis@vandijkadvocaten.nl
www.vandijkadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STANDHARDT - JONKERS P.A.W. ; Mw.
Advocaat bij De Vink, Lanen & Standhardt ; beëdiging 1988
Postbus 14057 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2512581 , fax 030-2518972
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Vink Lanen & Standhardt
devink.lanen.standhardt@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STANDHARDT R.G.
Advocaat bij De Vink. Lanen & Standhardt ; beëdiging 1986
Postbus 14057 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2512581 , fax 030-2518972
[vademecum advocatuur 2001]
devink.lanen.standhardt@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STANDHARDT A.G. , Robert ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Kromme Rijn
Advocaat de Vink en Lanen


STAP E.
Advocaat bij Adv. kantoor Jan Luijkenstraat ; beëdiging 1991
Jan Luijkenstraat 92 , 1071 CT Amsterdam
Tel 020-6640848 , fax 020-6795465
[vademecum advocatuur 2001]
e.stap@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STAP F.C.H.M. van der
Advocaat bij Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1981
Postbus 2118 , 4800 CC Breda
Advocaat bij AKD Prinsen Wan Wijmen
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 075-5256500 , fax 076-5303006
fvanderstap@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lawton advocaten
Postbus 3115 , 4800 DC Breda
Tel 076-5490590 , fax 076-5490591
fvdstap@lawton.nl
www.lawton.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STAP S.H. van der
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172413 , fax 010-2172703
sstap@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
s.van.decstap@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


STAP J.P. van der
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Nauta Dutilh ; Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam


STAP - Van den NIEUWENHUYZEN W.J.M. van der ; Mw.
Rechten 1984
Juridisch Consultant
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda


STAPEL T.J.
Advocaat bij Engelsma & Korvinus ; beëdiging 1993
Stadhouderskade 34-35 , 1071 ZD Amsterdam
Advocaat bij Stapel & Hoffman advocaten ; beëdiging 1993 en 2001
Keizersgracht 628 , 1017 ER Amsterdam
Tel 020-4126223 , fax 020-4126235
info@stapelhoffman.com
www.stapelhoffman.com
[vademecum advocatuur 2004]


STAPEL L.F.C.
Prins Hendrikstraat 31A , 3341 XR Hendrik Ido Ambacht
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


STAPEL - SEEGERS I.A.W. , Inge ; Mw.
Senior account manager bankwezen
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Dordrecht


STAPELBROEK E.M. ; Mw.
Rechten 1972
Hoofd Afdeling Financiën , Gemeente Hengelo
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zutphen


STAPELE M.G. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 27 jun 1963


STAPELS R.F.P.M.
Advocaat bij Smithuijsen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Tel 023-5319387 , fax 023-5321700
stapels@smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STAPERT Y.J.D.
Advocaat bij Cleerdin & Hamer ; beëdiging 1995
Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
Advocaat bij Kupperman van der Wiel & Co.
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 021-3052050
y.stapert@kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
Tel 020-3016301 , fax 020-3016333
y.stapert@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STAPPEN W.J. van der
Advocaat bij Heijtmorgen 55 , 5375 AM Reek (gem. Landerd) ; beëdiging 1963


STAPPEN K.E.M. van der ; Mw.
Advocaat bij Merlijn advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 75 , 5390 AB Nuland
Tel 073-5324449 , fax 071-5325829
roerlijn@tip.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Stappen Schapendonk & Groenhuijzen ; beëdiging 1985 en 1994
Postbus 255 , 5240 AG Rosmalen
Tel 073-5223502 , fax 073-5223592
mail@ssgadvocaten.nl
www.ssgadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STAR BUSMANN G.E.
Advocaat bij Deurloostraat 64 , 1078 JE Amsterdam ; beëdiging 1976
Advocaat bij Frantzen advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 132 , 1190 AC Ouderkerk a/d Amstel
Tel 020-4967419 , fax 020-4967422
office@frantzenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


STAR BUSMANN M.C.W.
Advocaat bij Rasker Duvekot & Wibbens ; beëdiging 1998
Herengracht 503 , 1017 BV Amsterdam
Tel 020-6270370 , fax 020-6269287
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer (VBA)
Postbus 1000 , 1430 BA Aalsmeer
Tel 0297-393939 , fax 0297-390037
maurits.star.busmann@vba.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STAR BUSMANN J.A.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 19 jan 1959


STARINK P.R.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 5563 , 2000 GN Haarlem
Tel 023-5424292 , fax 023-5425277
p.starink@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


STARMANS C.N.G.M..
Advocaat bij Starmans & Van Ruyven ; beëdiging 1984
Postbus 13139 , 3507 LC Utrecht
advocaten.StarmansvanRuyven@inter.NLnet
Tel 030-2340101 , fax 030-2321313
starmans@starmansvanruyven.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


STARMANS M.M.F.
Postbus 285 , 5404 AG Heerlen
Tel 045-5719551 , fax 045-5740461
bvrhrln@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
m.starmans@zon.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STARRE R.J. van der
Juridisch Adviesbureau W.G.J.Janssen
Zeestraat 76 , 2518 AD Den Haag
pb.29 808 , 2502 LV Den Haag
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


STARRENBURG D. , Daniëlle ; Mw.


STARREVELD P.
Secretaris gemeente Heteren [info SAL 2000]


STAS A.A.C.
Wethouder PvdA gemeente Horst [info SAL 2000]


STASSE A.J.
Notaris te Papendrecht , arrondissement Dordrecht
Kantoor Stasse & Venekamp ; Papendrecht


STASSEN H.J.M.
Advocaat bij Stassen & Gulikers advocaten ; beëdiging 1981
Het Bat 23 , 6211 EZ Maastricht
Tel 043-3219158 , fax 043-3218057
[vademecum advocatuur 2001]
stassen-gulikers@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STASSEN - BUIJS C.E. ; Mw.
Advocaat bij Vreeswijk & De Winter ; beëdiging 1987
P.C. Hooftstraat 22 , 1071 BX Amsterdam
Tel 020-6624821 , fax 020-4701588
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Jans Offreins & Hagenaars
Postbus 15101 , 1001 MC Amsterdam
Tel 020-4207766 , fax 020-4213065
Buys.Stassen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STASSEN J.G.M. ; Mw.
Advocaat bij Ten Cate advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 251 , 7600 AG Almelo
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 623 , 7400 AP Deventer
Tel 0570-614080 , fax 0570-618244
stassen@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 1995 en 2000
Postbus 2121 , 7500 CC Enschede
Tel 053-4331133 , fax 053-4330381
stassen@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Kennelijk twee maal beëdigd: in 1995 en in 2000. Waarom.


STASSEN M.J.J.E.
Advocaat bij Linssen c.s. advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 246 , 5000 AE Tilburg
Tel 013-5420400 , fax 013-5430408
m.stassen@linssen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


STASSEN P.W.H.
Advocaat bij Boskamp & Willems advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 8727 , 5605 LS Eindhoven
Tel 040-2501414 , fax 040-2501450
p.stassen@boskampwillems.nl
www.boskampwillems.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STASSEN M.H.J.M.
Advocaat bij Stassen Kreutzkamp ; beëdiging 1988
Pr.Margrietlaan 1 , 6301 LV Valkenburg
Broekhem 9 , 6301 HD Valkenburg a/d Geul
Tel 043-6010216 , fax 043-6013061
[vademecum advocatuur 2001]
stassen.kreutzkamp@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STATENRA S.A. ; Mw.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen ; beëdiging 1993 en 2001
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3563337
statema@barentskrans.nl
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STAUDT - BOS C. ; Mw.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1996
Postbus 3 , 5500 AA Eindhoven
Tel 040-2654700 , fax 040-2446284
c.staudt@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2345600 , fax 040-2345601
infoeinbd@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STAVAST J.M. ; Mw.
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3813126 , fax 024-3605808
stavast@dirkzwager.nl www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STAVEREN J.M.H. van , geboren mrt 1946 ; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1970
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Utrecht ; Raio 14 mei 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 14 sep 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 14 sep 1972
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor Arnhem 14 sep 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 6 aug 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 12 mrt 1977
Rechter rechtbank Amsterdam 4 okt 1978
Vice-President rechtbank Amsterdam 1 jun 1987
Vice-President Hof Amsterdam 1 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 4 apr 1991
Vice-President rechtbank Zutphen 1 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 21 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 21 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 21 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 21 dec 1993
Coördinerend vice-president rechtbank Zutphen 3 aug 1994
NU
Zutphen Coördinerend Vice-President Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger ; 21 dec 1993 actief
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
Almelo rechter-plaatsvervanger ; wordt in Almelo niet meer als rechter ingezet
TEVENS
Bestuurslid Vereniging van Vrienden van de Opera
Lid van de centrale raad van strafrechtstoepassing
Lid van de Rotary
19 aug 1997
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie
Gevangeniswezen
mei 2000
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Lid WAO
INFO
Lid Rotary Internationaal, Afdeling Zutphen
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zutphen


STAVEREN H.T. van ; Prof. Dr.
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel. 020 4446250 , fax 020 4446210
Afdeling Sociaal Recht en rechtshulp
Bijzonder hoogleraar Sport en recht (vanwege de Kon.Ned. Wielrenunie)
Vanwege de stg Wetenschappelijk Ondezoek Sport en Recht ; mei 2000
h.t.staveren@rechten.vu.nl
Voorzitter van het bestuur van de Vereniging voor Sport en Recht, Arnhem
INFO
Privé adres: Dantelaan 56 , 3533 VE Utrecht , Tel. 030 2943350


STEEG A.W. , geboren nov 1951
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 nov 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 5 feb 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 15 mrt 1982
Rechter rechtbank Arnhem 2 mrt 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Vice-President rechtbank Arnhem 15 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 25 juni 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 22 september 1999
Vice-president Gerechtshof Arnhem vanaf 22-09-1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem vanaf 10-10-1999
NU Arnhem Hof Vice-President
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
mrt 1997
TEVENS [juni/juli 2002]
"Geen nevenbetrekingen opgegeven"
TEVENS [februari 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
De formulering "Geen nevenbetrekkingen opgegeven" wil nog niet zeggen dat er geen sprake is van nevenfuncties zijn


STEEG H. ter ; Mw.
Rechten 1986
NCW
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


STEEG M.J. van , geboren april 1946 ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 24 januari 2000


STEEGENGA P.J. ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1997
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam


STEEGHS Zie MERTENS - STEEGHS J.H.J.M. , geboren sep 1954 ; Mw.


STEEGHS M.B.T.G. , Maryse ; Mw.
NLRM XX Niet in NLRM 1998 99/00
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 17 augustus 1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 25-04-2003
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
03 feb 1998
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Is dit een geval van [OM en [R tegelijk, of is zij overgegaan van een full-time baan als officier van Justitie naar een part-time baan als rechter ; wat is nu haar hoofdfunctie.
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Zuid Limburg.


STEEGMANS H.J.H.
Advocaat bij Boels Van Eijndhoven Coenegracht ; beëdiging 1995
Postbus 1750 , 6201 ET Maastricht


STEEGMANS R.L.G.M. , Rob ; Dhr.
Kand. Notaris Notaris Tamlow
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Maastricht
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Maastricht


STEEHOUWER H. , Bert ; Dhr.
Advocaat bij Steehouwer advocatenkantoor ; beëdiging 1990
Advocaat bij Meesters van zaken
Postbus 856 , 4200 AW Gorinchem
Tel 0183-631344 , fax 0183-638753
[vademecum advocatuur 2001]
Peursemseweg 103 , 3381 KV Giessenburg
Tel 0184 654671 , fax 0184 654319
steehouwer@balienet.nl
[VAD 2003]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Gorinchem


STEEKELENBURG S.A.M. van ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen ; beëdiging 1997
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3226641 , fax 024-3605808
vansteekelenburg@nijmegen.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 024-3813119 , fax 024-3605808
vansteekelenburg@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEEN J.E.E. van der ; Mw.
Advocaat bij Ruyschstraat 3-11 , 1091 BP Amsterdam ; beëdiging 1988


STEEN F.W.J. van der
Advocaat bij Scheffer advocaten ; beëdiging 2003
Laan Copes van Cattenburch 62 2585 GC Den Haag
Tel 070-3384040 , fax 070-3501150
[vademecum advocatuur 2004]


STEEN I. van der
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V) , Secretariaat (BUZ)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER) , Secretariaat (BUZ)


STEEN P.J. van , geboren apr 1946
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 6 mrt 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 9 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 3 jul 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 3 jul 1996
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
Assen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Hoogeveen ; kantoor Van Steen & Pronk ; beëdiging 1975
Postbus 486 , 7900 AL Hoogeveen
Tel 0528-267231 , fax 0528-268102
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Steen & Pronk ; beëdiging 1975
Postbus 486 , 7900 AL Hoogeveen
Tel 0528-267231 , fax 0528-268102
info@vansteenenpronk.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Docent hulpofficieren regiopolitie Drenthe
Lid commissie BB-schriften van de Raad voor Rechtsbijstand Leeuwarden
Voorzitter van de Klachtencommissie van de Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
Lid regionaal college van advies van geschillen als bedoeld in artikel 74 Lid 11 besluit overleg en
medezeggenschap politie Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen


STEEN R.E.I. , geboren dec 1966
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1995
NU
TEVENS
Geen bijbanen


STEEN J.A. van ; Dhr.
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter Centrale Gebruikersraad
Centrale Stichting kinderopvang Voorschoten te Voorschoten van 01-01-2001
Lid van bestuur Centrale Stichting Kinderopvang Voorschoten te Voorschoten van 01-07-2002
@OPM
Wat voor Gebruikersraad.


STEENAERT O.J.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1996
Postbus 2121 , 7500 CC Enschede


STEENAERT A.M.
Advocaat bij Marree & Dijxhoorn ; beëdiging 1993
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4611545
a.steenaert@mend.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.mend.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEENBEEK J.G. ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 23 apr 1976


STEENBEEK A.C. , geboren sep 1962 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93
Raio rechtbank Zwolle 1 okt 1988


STEENBEEK D.A. van , geboren feb 1957
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 20 mrt 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Rechter rechtbank Arnhem 31 mei 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 19 jun 1992
Vice-President rechtbank Arnhem 20 juli 1998
NU
Arnhem rechter
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter geschillencommissie Stichting Woonstede te Ede
Voorzitter PR-commissie Stichting Alexanderschool te Bennekom
mrt 1997


STEENBEEK M.M. , geboren aug 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 23 aug 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 20 nov 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 18 dec 1981
Rechter rechtbank Rotterdam 30 jun 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 3 okt 1984
Rechter rechtbank Dordrecht 23 feb 1987
Vice-President rechtbank Dordrecht 29 jun 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Dordrecht 24 mei 1996
President rechtbank Middelburg 22 jan 1997
NU
Middelburg President
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid dagelijks bestuur Stichting Koorbegeleiding Randstad te Voorschoten
Lid Bestuur Stichting Toonkunstmuziekschool van de Drechtsteden te Dordrecht
jul 1997
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)


STEENBERGEN T.
Advocaat bij Mr. Franckenstraat 34 ; beëdiging 1975
6522 AD Nijmegen


STEENBERGEN L.J. , Luuk ; Dhr.
Advocaat bij Van der Beek advocatenkantoor ; beëdiging 1997
Advocaat bij Van der Beek & Steenbergen
Postbus 232 , 8160 AE Epe
Tel 0578-614029 , fax 0578-627249
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@vanderbeek-steenbergen.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Epe


STEENBERGEN H.J. , geboren jul 1912
Advocaat en Procureur Dedemsvaart 1937
Kantonrechter Groenlo 8 apr 1947
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 19 feb 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 13 okt 1970


STEENBERGEN S.M. van
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1981 en 2002
Postbus 3267 , 3502 GG Utrecht
Tel 030-2995555 , fax 030-2995506
svansteenbergen@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEENBERGEN P.W.M.
Advocaat bij Steenbergen advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 22714 , 1100 DE Amsterdam Z.O.
Tel 020-4001055 , fax 020-4090177
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dijkstra Voermansadvocatuur & Notariaat
Postbus 185 , 2670 AD Naaldwijk
Tel 0174-638800 , fax 0174-638801
peter.steenbergen@dvan.nl
www.dijkstravoermans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEENBERGEN W.A. van , Willem ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Rotterdam
Vermogensbeheerder


STEENBERGEN H.M.J.I. , geboren mrt 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Adjunct--inspecteur 's-Rijksbelastingen, II.gedetacheerd bij Tariefcommissie 1 jun 1957
Inspecteur 's-Rijksbelastingen Amsterdam 1 jun 1960
Griffier rechtbank Roermond 7 jul 1966
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Roermond, Venlo en Sittard 24 sep 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 9 jan 1968
Rechter rechtbank Maastricht 13 jun 1969
Lid Ambtenarengerecht Roermond 9 mei 1974
Raadsheer Hof Amsterdam 26 jul 1975
Vice-president Hof Amsterdam 27 sep 1979
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 16 mrt 1976
Onder-Voorzitter Tariefcommissie 19 mrt 1977
Voorzitter Tariefcommissie Amsterdam 9 sep 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger


STEENBERGEN R.A. , geboren mei 1957
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 1 mrt 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 1 mrt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 1 mrt 1990
Rechter rechtbank Dordrecht 31 mei 1991
Raadsheer Hof Amsterdam 10 jan 1997
NU Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Diaken/Bestuurslid van de Nederlandse Hervormde wijkgemeente te Amsterdam, genaamd "Het Centrum
voor leren en vieren". Van 1 mei 1999
2. Lid van de Centrale Kerkenraad van de Amsterdamse gemeente van de Nederlandse Hervormde Kerk.
3. Lid Raad van Bestuur van de Riagg Dordrecht e.o. Van 1991 tot 1997
4. Lid Raad van Bestuur van psychiatrisch ziekenhuis De Grote Rivieren te Dordrecht. Van tot 1993 1997
TEVENS [september 2004]
Diaken/bestuurslid wijkgemeente Het Centrum voor leren en vieren te Amsterdam 01-05-1999
Lid Centrale Kerkenraad Amsterdamse Hervormde gemeente , Hervormde gemeente Amsterdam te Amsterdam van 01-01-2001 tot 01-01-2002


STEENBERGEN S.M. van , geboren feb 1956
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 sep 1988
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair hoofddocent ondernemingsrecht Nijenrode Universiteit voor Bedrijfskunde
Advocaat te Arnhem ; kantoor Winters & Bosnak ; beëdiging 1981
Advocaat te Arnhem ; kantoor Derks , Star Busmann , Hanotiau ; beëdiging 1989
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538211 , fax 026-3538292
s.vansteenbergen@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Docent Ned. Instituut van Register accountants
Docent Fenedex Organisatie van exporterende internationaliserende Nederlandse Bedrijven
Lid Bestuur Vereniging Business Club Vitesse Gelderland
24 mrt 1997


STEENBERGEN C.J.W.
Steenbergen B.V.
Directeur INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


STEENBERGH S.A.C ; Mw.
Advocaat bij Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1995
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam


STEENBERGHE M.T.H. ; Mw.
Advocaat bij Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1989
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 272 , 3300 AG Dordrecht
Tel 078-6324848 , fax 078-6141835
tsteenberghe@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240188 , fax 010-2240011
therese.steenberghe@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


STEENBERGHE J.P.M.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 2000
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
Tel 020-3016301 , fax 020-3010333
j.steenberghe@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Visser & Steenberghe advocaten
Spoorlaan 9 , 3735 MV Bosch en Duin
Tel 030-6977829 , fax 030-6977830
john.steenberghe@vsad.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEENBERGHE M.P.M.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 11 feb 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 21 dec 1993
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Kramer, Bijkerk & Steenberghe ; beëdiging 1960
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht


STEENBERGHE H.M.M. , geboren augustus 1959
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 25 augustus 1999
Rechter Rechtbank Utrecht vanaf 01-10-2000
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem vanaf 09-12-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Utrecht Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1988
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
hmmsteenberghe@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [februari 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


STEENBRINK J. ; Mw.
Advocaat bij Ganzeboom Driessen Van Ojen ; beëdiging 2000
Postbus 583 , 6500 AN Nijmegen
Tel 024-3608768 , fax 024-3609390
info@gdo-advocaten.nl
www.gdo-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEENBRINK J.H.A. , geboren okt 1959
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie rechtbank Amsterdam 2 okt 1990
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 15 nov 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1992
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Amsterdam 15juni 1998
NU
Amsterdam parket
INFO
Benoemd als Hoofd van het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam.[Staatscourant 4 mei 2001]


STEENDEREN A.M.C. van ; Mw.
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1997
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3053 , 3502 GB Utrecht
Tel 030-2595252 , fax 030-2595255
nlsteel6@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


STEENDEREN A.J. van
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1976
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
arnold.vansteenderen@nautadutilh.com
www.nautadutiffi.com
[vademecum advocatuur 2004]


STEENDEREN - KOORNNEEF C. van , geboren dec 1954 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Juridisch adviseur te Poortugaal
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan den Rijn 26 jun 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 26 jun 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 26 jun 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 26 jun 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 26 jun 1997
Rechter rechtbank Dordrecht 30 juni 1999
NU
Delft kantonrechter-plaatsvervanger
Alphen aan de Rijn kantonrechter-plaatsvervanger
Delft kantonrechter-plaatsvervanger
Gouda kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
Leiden kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Juridisch adviseur te Portugaal , ondermeer t.b.v. Horce en Michielse advocaten te Maassluis en
Hoogvliet
TEVENS
Vast Medewerker van Sociale Zaken Samson Bedrijfsinformatie
Voorzitter van de patiënten klachtencommissie Ruwaard van Putten Ziekenhuis te Spijkenisse


STEENDEREN C. van , geboren jan 1930
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Proeftijd ex wt.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Amsterdam 17 sep
1957
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 17 jan 1958
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 nov 1960
Verlof buiten bezwaar 's Rijksschatkist i.v.m.werkzaamheid t.b.v.Openbaar Ministerie in Suriname
2 sep 1960
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 16 aug 1967
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Haag 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Den Haag 9 apr 1974
Advocaat-generaal Hof Arnhem 26 aug 1978
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Amsterdam 16 sep 1980
Fiscaal-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Ned. voor de Zeemacht 2 aug 1972


STEENDEREN C.E.M. van
Notaris te Rijswijk , arrondissement Den Haag
Kantoor Caminada notarissen, Rijswijk
INFO
Woonplaats Nootdorp
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


STEENDIJK E. , geboren aug 1956 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Groningen
Rechter rechtbank Zwolle 1 jan 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
NU
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter ; actief 97
TEVENS
Lid Bestuur vocaal ensemble Cantabile te Dalfsen


STEENGEEK M.M. , geboren aug 1946
NLRM 80
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 23 aug 1976
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep apr


STEENHOEK R.C.
Advocaat bij De Vries en Lie ; beëdiging 1996
rsteenhoek@devriesenlie. demon.nl
Advocaat bij Sterke Lie & Associés
Postbus 4330 , 3005 AH Rotterdam
Tel 010-2428484 , fax 010-2428488
rsteenhoek@sterkelie.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Verheijden Huntjens advocaten
Postbus 1522 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2092777 , fax 010-2092778
steenhoek@vh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEENHOFF C.M. ; Mw.
Advocaat bij Herweijer advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 219 , 3970 AE Driebergen
herweijer@herweijer.nl
Advocaat bij Rob Boers & Partners advocaten
Postbus 675 , 3900 AR Veenendaal
Tel 0318-522404 , fax 0318-523474
boers.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@boersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEENHOFF G.J.W.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Privaatrecht
Privaatrecht
g.steenhoff@law.uu.nl


STEENHOVEN A.H.M. van den
Advocaat bij Maaldrink advocaten ; beëdiging 1996
Advocaat bij Maaldrink Vermeulen Grooss
Wassenaarseweg 20 Gebouw Cultura , 2596 CH Den Haag
Tel 070-3469646 , fax 070-3560490
a.h.m.vandensteenhoven@mvg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Salomons Van der Valk advocaten
Postbus 82155 , 2508 ED Den Haag
Tel 070-3512124 , fax 070-3524492
a.h.m.vandensteenhoven@salval.com
[vademecum advocatuur 2004]


STEENHOVEN M.A. van der
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1997
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl


STEENHOVEN M. van den ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771513 , fax 020-5771097
maartje.vandensteenhoven@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


STEENHOVEN G. van den ; Prof.
Katholieke Universiteit Nijmegen
Oud-hoogleraar


STEENHOVEN C.H.M. van , Cuno ; Dhr.
Makelaardij OG 2adelhoff Makelaars
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Utrecht


STEENHOVEN H.J. van den, geboren jul 1942 ; Dhr.
NLRM 98 99/00
Belastingadviseur te Amstelveen
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 31 okt 1997
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS [juni 2003]
Directeur ARHEBO ADVIES B.V.
Directeur AWR BEHEER B.V.
Bestuurder Stichting Administratiekantoor AWR BEHEER


STEENHOVEN J.G. van der
NLRM 80 87 88/89 90 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 10 jul 1973
Rechter-plaatsvervanger recht Dordrecht 19 jan 1984
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 20 jun 1988


STEENHOVEN - DRION J.E. van den , geboren apr 1943 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 21 jan 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 19 mei 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 2 sep 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 2 sep 1982
Rechter rechtbank Zwolle 1 jan 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 mrt 1990
Vice-President rechtbank Zwolle 22 jun 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Zwolle 13 mrt 1997
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle Coördinerend Vice-President
TEVENS
Lid ledenraad NVvR
Lid toetsingscommissie rechtsbijstand aan asielzoekers
Lid commissie Straftoemeting NVvR
Lid medisch tuchtcollege
Lid Werkgroep Ocas
Bestuurslid Schouwburg Odeon Zwolle
feb 96
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


STEENHOVEN L.D.B.
Notaris te Zwolle , arrondissement Zwolle
Postbus 1493 , 8001 BL Zwolle


STEENHOVEN J. van der ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Steenhoven Kolle Gilhuis ; beëdiging 1980
Advocaat bij Van der Steenhoven advocaten
Roemer Visscherstraat 47 , 1054 EW Amsterdam
Tel 020-6077979 , fax 020-6831947
jan@vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Herengracht 582-584 , 1017 CI Amsterdam
www.vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [juli 2003]
Bestuurslid Committee Law World van 01-01-2002
Commissaris Euro 21 B.V. van 01-01-2002
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Aandelen Automeyer B.V. van 01-01-2002
Voorzitter bestuur Stichting FORVM Obligaties van 01-01-2002
Voorzitter bestuur Stichting FORVM Pand van 01-01-2002
Secretaris Stichting Onroerend Goed Lanx van 01-01-2002


STEENHUIS M.
Advocaat bij Kalft Katz & Koedooder ; beëdiging 2001
Concertgebouwplein 29 , 1071 LM Amsterdam
Tel 020-6760780 , fax 020-6752764
ms@3k.nl
www.3k.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEENHUIS M.S.J. ; Mw.
Advocaat bij Ruig & Partners ; beëdiging 1998
Postbus 29702 , 2502 LS Den Haag
Tel 070-3033555 , fax 070-3551051
info@ruigpartners.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ludwig & Van Dam
Koningin Emmaplein 7 , 3016 AA Rotterdam
Tel 010-2415777 , fax 010-2415770
lvd@ludwig-vandam.nl
www.ludwig-vandam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEENHUIS B.T. ; Bert Tigchelaar
Medewerker Tijdschrift Mr.


STEENHUIS J. , Jelmer
Medewerker van het magazine Mr.


STEENHUIS D.W. , geboren dec 1943 , Dato Willem ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Eindexamen Gymnasium A 1963
Militaire Dienst 1963-1965
Diverse functies als research assistent 1965
Rechtenstudie Rijksuniversiteit Groningen 1965-1969
Doctoraalexamen Nederlands recht Rijksuniversiteit Groningen 1969
Medewerker Criminologisch Instituut Rijksuniversiteit Groningen 1969-1975
Docent rechten economie en sociologie aan verschillende scholen 1970-1974
Promotie tot Doctor in de Rechtsgeleerdheid Effecten van straffen bij rijden onder invloed 1972
Ministerie van Justitie, directeur van het WODC, Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum
Officier van Justitie in het arrondissement Den Haag 1982
Advocaat-Generaal bij het Gerechtshof Leeuwarden 1983-1992
Ministerie van Justitie, Hoofd van de Centrale Directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling CDWO
1990
Procureur-Generaal bij het Gerechtshof Leeuwarden 1992
Hoofd W.O.D.C. Ministerie van Justitie
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 jul 1982
Advocaat-generaal ressortsparket Leeuwarden 21 jun 1983
Procureur-generaal ressortsparket Leeuwarden 1 aug 1992
Procureur-Generaal ressortsparket Arnhem 3 juli 1998
Lid van het Parket-Generaal Den Haag
NU Leeuwarden Hof procureur-generaal ; als zodanig afgevoerd door Sorgdrager en neergezet in Arnhem
Arnhem Hof Procureur-Generaal
Den Haag Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, College van procureurs-generaal, Lid
[SAL 2000]
[juli 2003] Niet te traceren op rechtspraak.nl.
TEVENS
Adviseur Bakkenist
Voorzitter Raad van Commissarissen Abri Beveiligingen
Lid Bestuur van de Stichting Reclassering Nederland
Voorzitter van de Criminologie Foundation
Lid Stichting Publiek Domein
Lid Raad van Toezicht Dialyse Centrum in Haren
Lid Raad van Toezicht BV. deTrans in Rolde Emmen
Lid van het College van Curatoren van de Bijzondere Leerstoel Empirische Criminologie
Lid van de Raad voor de Verkeersveiligheid
Voorzitter van de Raad van Toezicht CJIB
Voorzitter van de begeleidingscommissie Rechercheschool
Lid van de International Bar Assosiation
In 1998 diverse schandalen inde publiciteit ; vanwege bijbanen
24 jan 1998
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau,
Voorzitter-lid.
TAAK: De vergadering van procureurs-generaal desgevraagd of uit eigen beweging
adviseren over de wijze waarop het CJIB zijn taak verricht alsmede over al hetgeen met deze
taakuitoefening verband houdt. [SAL 2000]
Check
INFO
NRC 98-08-08: PG Steenhuis heeft in kleine kring laten weten dat hij weg wil bij het OM.Hij zou
geen zin meer in zijn functie hebben omdat hem als straf door Sorgdrager het ressort Leeuwarden
werd afgenomen.


STEENHUIS H.
Notaris te Urk , arrondissement Zwolle
Kantoor Goedegebure , De Jong & Steenhuis ; Kampen, Urk


STEENHUISEN W.Ph.
Advocaat bij Bakker & Kievitsbosch ; beëdiging 1998
Postbus 1060 , 9701 BB Groningen
Tel 050-3136416 , fax 050-3136516
bakker.kievitsbosch@balieiiet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 9420 , 9703 LP Groningen
Tel 050-3136416 , fax 050-3 136516
info@benkadvocaten.nl
www.benkadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEENHUISEN G.M.A. ; Mw.
Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost , vestiging Zutphen , unitmanager combi-unit


STEENIS N.H.P. van
Advocaat bij Van Steenis advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 31 , 2870 AA Schoonhoven
Tel 0182-386363 , fax 0182-386267
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0182-386363 , fax 0182-386267
steenis.nhp@worldonline.nl
www.emailadvocaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEENKAMP Zie ROËLL - STEENKAMP E.P.J.L.W.M. , geboren mei 1937 ; Mw.


STEENMAN R.
Advocaat bij Van Mens & Wisselink ; beëdiging 2000
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
Tel 030-2547947 , fax 030-2522552
utrecht@vanmens-wisselirik.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 2911 , 1000 CX Amsterdam
Tel 020-3016633 , fax 020-3016622
steenman@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEENMETSER T.H.G.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1991
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Advocaat bij Van Schoonhoven In 't Veld
Postbus 75999 , 1070 A2 Amsterdam
Tel 020-6776969 , fax 020-6764339
law@vsiv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lexence N.V.
Tel 020-5736736 , fax 020-5736737
t.steenmetser@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEENMETSER - BAKKER D.H. ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1994
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@derks.nl


STEENMEYER L.I. ; Mw.
Advocaat bij Gooische Poortadvocatuur Dr. A. van der Horstlaan 42 1411 DB ; beëdiging 1979 en 2003 Naarden
Tel 036-5462530 , fax 036-5462570
steenmeyer@gooischepoort.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEENNIS W. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1997
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240014
elssteennis@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]


STEENSEL A.J. van
Advocaat bij Van den Bout & Ten Hoopen ; beëdiging 1997
Postbus 50 , 2270 AB Voorburg
Advocaat bij Kortenbach Van Steensel
Herenstraat 122 , 2271 CL Voorburg
Tel 070-3879895 , fax 070-3879271
kvans@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Jan van Nassaustraat 37 , 2596 BM Den Haag
ajvansteensel@kvsadvocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]


STEENSEL P. van
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren/Ondernemigen, Venlo, Hoofd Hoofd


STEENSMA A.C.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1988
Advocaat bij Trenité Van Doorne
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
steensma@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
Tel 010-4042570 , fax 010-4042061
alexander.steensma@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


STEENSMA R.H.
Advocaat bij MKS advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 2133, 2800 BG Gouda
Tel 0182-691222 , fax 0182-691223
mksadvocaten@compuserve.com
[vademecum advocatuur 2001]
steensma@mksadvocaten.nl
www.mksadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEENSMA B.W.J. , geboren jul 1953
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1956 rechten , Corpslid
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 8 okt 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 dec 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 dec 1992
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 1 aug 1996
NU
Utrecht parket
TEVENS
Secretaris bewindvoering en beheer B.Schrikker
Lid commissie wedstrijdzaken en accommodatie KNVB
Voorzitter commissie van toezicht NVRG
jan 99


STEENSTRA J ; Mw.
Advocaat bij TuinmanSleijfer advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 851 , 8901 BR Leeuwarden
Tel 058-2121075 , fax 058-2126449
advoc@tuinmansleijfer.nl
www.tuinmansleijfer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEENSTRA TOUSSAINT W.A.
Oud Voorzitter RvB Erven Lucas Bols
Stoeplaan 11 , Stoephoutflat no.3 , 2243 CW Wassenaar , 070-5176302
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm


STEENTJES E.H.
Advocaat bij Van Zeijl advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 114 , 3840 AC Harderwijk
Advocaat bij Steentjes advocaten
Postbus 1 , 7270 AA Borculo
Tel 0545-275225 , fax 0545-275224
mr.steentjes@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 24 , 7130 AA Lichtenvoorde
Tel 0544-397200 , fax 0544-397203
e.steentjes@steentjesadvocaten.nl
www.steentjesadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEENWEG S.Th. of S.T.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 3 jan 1975


STEENWELLE I.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Berntsen Mulder ; beëdiging 1995
Postbus 575 , 2400 AN Alphen a/d Rijn


STEENWIJK R.E. van
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/Andersen Legal ; beëdiging 1998
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825612 , fax 020-5825150
infoamsop@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEENWIJK S. van
Advocaat bij Van Slagmaat advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 14093 , 3508 SC Utrecht
s.van.steenwijk@pi.net
Tel 030-2313523 , fax 030-2312754
slagmaat@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
s.van.steenwijk@vanslagmaat.nl
www.vanslagmaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEENWINKEL C.H.J. de ; Mw.
Advocaat bij Rozemond Van Ramshorst Smit Herengracht 567 ; beëdiging 2000
1017 CD Amsterdam
Tel 020-6227777 , fax 020-6238380
chjdesteenwinkel@rozemondvanramshorstsmit.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEFELS A. ; Mw.
Advocaat bij Van Wijk & Woltring ; beëdiging 1996
Advocaat bij Van Wijk Woltring advocaten
Postbus 562 , 2130 AN Hoofddorp
Tel 023-5643227 , fax 023-5643230
[vademecum advocatuur 2001]


STEFELS M.E. ; Mw.
Advocaat bij Stadhouders advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 14028 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2520855 , fax 030-2520841
[vademecum advocatuur 2001]
stefels@stadhouders.nl
www.stadhouders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEFFAN - BAKKER E. , geboren apr 1956 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio Amsterdam 1 apr 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 22 jun 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 jun 1987
Rechter rechtbank Amsterdam 27 apr 1988
Vice-President rechtbank Amsterdam 20 april 1998
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Lid schoolcommissie Rikkeschool te Adam


STEFFENS L.F.A. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1997
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1997
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
[vademecum advocatuur 2001]
lilian.steffens@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


STEFFENS P.J.M.G.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1996
Postbus 7301 , 1007JH Amsterdam
philippe.steffens@cliffordchance.com
Postbus 251 , 1900 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
philippe.steffens@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
philippe. steffens@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


STEFFENS T.
Advocaat bij Hulkenberg Van der Veen advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-0020470
advocaten@hulklaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Fort advocaten
steffens@fortadvocaten.nl
www.fortadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEFFENS - SEVERIJNS M.C.F.R. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Daemen-Geraedts advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 48 , 6440 AA Brunssum
Tel 045-5257300 , fax 045-5270900
daemgera@xs4all.nl
www.daemengeraedts.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEGE A.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2002
Postbus 7541070 AK Amsterdam
Tel 020-6741405 , fax 020-6741687
alwin.stege@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


STEGE R. van der
Advocaat bij advocatenkollektief Utrecht ; beëdiging 1991
Postbus 14067 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2520900 , fax 030-2543280
info@advokatenkollektief.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.advokatenkollektief.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEGEMAN J.W.
Advocaat bij Daniëls advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 8 , 7470 AA Goor
Tel 0547-271698 , fax 0547-272498
stegeman@daniels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Daniëls Dijkman & Huisman advocaten
stegeman@ddh-advocaten.nl
www.ddh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEGEMAN W.E.A. ; Mw.
Advocaat bij Yspeert & Van Houtum ; beëdiging 1992
Ubbo Emmiussingel 110 , 9711 BK Groningen
Tel 050-3144280 , fax 050-3124985
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Yspeert advocaten ; beëdiging 1992 en 2002
Postbus 1182 , 9701 BD Groningen
Tel 050-3166836 , fax 050-3124985
info@yspeert.nl
www.yspeert.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEGEMAN J.
INFO
Woonplaats Rotterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


STEGEMAN - KRAGTING N.W.A. , geboren februari 1964 ; Mw.
NLRM 99/00
Advocaat en procureur te Culemborg
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 maart 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 maart 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 9 april 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Bult & Sturkenboom ; beëdiging 1990
Postbus 157 , 4100 AD Culemborg


STEGEMAN A.L.
Postbus 1021 , 6040 KA Roermond
Tel 0475-428400 , fax 0475-428401
[vademecum advocatuur 2001]
info@offermans-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEGENGA Zie BAX - STEGENGA J.L. , geboren jul 1940 ; Mw.


STEGERS M.K.M.
Advocaat bij Sparrenstraat 31 , 1783 GT Den Helder ; beëdiging 1987
TEVENS
Wethouder CDA (/loco-burg.) gemeente Den Helder [info SAL 2000]


STEGMAN J.B.J.
Wordt benoemd tot Lid van de Raad van Bestuur ABP-PGGM Holdings ; [Telegraaf 99-12-14]


STEHOUWER P.
Advocaat bij A & S advocaten ; beëdiging 1997
Noordersingel 4 , 8917 BA Leeuwarden
Postbus 709 , 8901 BM Leeuwarden
Tel 058-21699068 , fax 058-2157013
[vademecum advocatuur 2001]
www.aensadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEHOUWER H.J.
Advocaat bij Stehouwer Kiela & Bosch ; beëdiging 1984
Postbus 48 , 3800 AA Amersfoort


STEHOUWER T.L. , geboren 1931 te Sommelsdijk
Management Consultant
Jaarverslag TAS Information Technology 1999:
Sinds 1998 Commissaris van TAS
Vanaf 1999 Voorzitter van de Raad van Commissarissen van TAS Information Technology
Commissaris CCS (Combined Computer Services) B.V.
Commissaris Pink Roccade Informatica Groep nv
Was voorheen werkzaam bij IBM en was Bestuurslid van AGO (na fusie met Ennia Aegon geheten)
Oud-functies:
Commissaris IBAS Nederland B.V.
Commissaris Akam Azlan Group B.V.


STEHOUWER A. , geboren apr 1957 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 1 sep 1984
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 21 jan 1991
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 21 jan 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 29 jan 1992
Rechter rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Vice-President rechtbank Den Bosch 27 juli 1998
NU Den Bosch Rechtbank Vice-President
TEVENS
Onbezoldigd Lid onderraad van het Pr FH De Bruijne Lyceum te Utrecht
Onbezoldigd Voorzitter van de samen op weg contory? te Houten
10 feb 1997
TEVENS [september 2004]
Vertrouwenspersoon College De Heemlanden te Houten van 01-06-2003
Lid Onafhankelijke klachtenadviescommissie ama-campussen te Vught en Deelen van 26-05-2003
Secretaris secundus Commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen , Nederlands Hervormde Kerk in de provincie Utrecht te Utrecht van 01-01-2001
Landelijk Coördinator Vreemdelingenkamers van 01-02-2002 tot 01-02-2004
Voorzitter ouderraad Dr. F.H. de Bruine Lyceum te Utrecht van 01-07-2000 tot 30-06-2001


STEIJGERWALT C. ; Mw.
Advocaat bij Het Van Schijndelhuis ; beëdiging 2001
Postbus 25025 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-4662333 , fax 010-2251317
[vademecum advocatuur 2004]


STEIJN A.J. van ; Mw.
Adank & Klostermann advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 13334 , Advocaat bij 3507 LH Utrecht
Tel 030-2316569 , fax 030-2343569
steijn@vansteijnadvocacen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEIJN M.P.T.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 2000
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
mailamst@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


STEIJN N.C. van
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1999
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517400 , fax 020-6267949
niels.van.steijn@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]


STEIJN H.H. van ; Dr.
Advocaat bij De jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 623 , 7400 AP Deventer
Tel 0570-614080 , fax 0570-618244
vansteijn@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


STEIJN B.N.C. van
Advocaat bij Baker & McKenzie; beëdiging 1999 en 2003
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEIJN W.C.E. , Ed ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Roermond
Int. Acc. man. Variopak


STEIJN A. van ; Mw.
Werkt als griffier bij het Europese Hof


STEIJNEN N.M.P.
Advocaat bij Mr. N.M.P. Steijnen advocatenkantoor ; beëdiging 1979
Advocaat bij Olof & Steijnen
Couwenhoven 52-05 , 3703 ER Zeist
Tel 030-6956867 , fax 030-6957830
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


STEIJNEN P. van , geboren juli 1965 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 januari 2000
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Derks. Star Busmann. Hanotiau ; beëdiging 1993
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
general@derks.nl


STEIJNS M.P.W. ; Mw.
Rechten 1989
Juridisch Medewerker , Unie van Waterschappen
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden


STEIJVEN M.J.P.N.
Advocaat bij Van den Boomen advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 193 , 5580 AD Aalst-Waalre
Tel 040-2215015 , fax 040-2212135
[vademecum advocatuur 2001]
msteijven@boomen.nl
www.boomen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEIJVERS F.J.M.
Secretaris gemeente Leeuwarden [info SAL 2000]


STEIN P.A.
Adviseur bij advocatenkantoor Van Der GOEN. [brief februari 2002]


STEIN H.
Advocaat bij Groot Weezenland 32 , 8011 JX Zwolle ; beëdiging 1954


STEIN H.A.
Advocaat bij Van Iersel & Luchtman advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 4810 , 4803 EV Breda
Tel 076-5202010 , fax 076-5203433
h.stein@vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stein advocaten
Parkstraat 3 , 4818 SJ Breda
Tel 076-5441111 , fax 076-5310510
ha.stein@steinadvocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]


STEIN P.A. ; Prof
Emeritus hoogleraar
TEVENS
Lid Dagelijks Bestuur "Nederlands Arbitrage Instituut" [november 1999]


STEIN T.H.W. , geboren jan 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 13 dec 1982
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 20 feb 1984
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 26 feb 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 apr 1989
Officier van Justitie Ned. Antillen 1 sep 1991
NU
Rotterdam parket


STEIN H.B.J.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Brummelhuis & Stein ; Amsterdam


STEIN W.C.
Notaris te Vianen , arrondissement Dordrecht
Kantoor Stein Esser & Tromp ; Vianen


STEINBACHER Zie JANSEN - STEINBACHER A.H.M. , geboren mrt 1930 ; Mw.


STEINHAUS R.M. , geboren maart 1958
Officier arrondissementsparket Alkmaar 1 juni 1999


STEINHAUSER P.J.M.
Advocaat bij Steinhauser Hoogenraad advocaten ; beëdiging 1968
Postbus 75140 , 1070 AC Amsterdam
Tel 020-3013030 , fax 020 3013040
psteinhauser@steinhoog.nl
[vademecum advocatuur 2001]
psteinhauser@steinhoog.nl
www.steinhoog.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEINHAUSER S.A. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2002
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460113 , fax 020-5460704
sophie.steinhauser@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


STEINHAUSER A. , geboren mrt 1916
NLRM 71
Werkzaam Ministerie van Economische Zaken 8 sep 1938
Inspecteur van de Prijsbeheersing 1 aug 1941
Advocaat te Nijmegen, respectievelijk Den Haag 22 jun 1943
Advocaat en procureur Amsterdam 1 apr 1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mei 1966
Rechter rechtbank Amsterdam 8mrt 1967


STEINMEIJER A.K.C. , Dries ; Dhr.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Eindhoven
Dir. Korteweg Comm.


STEINMETZ M.I. ; Mw.
Advocaat bij Westhoff van den Brom ; beëdiging 1981
Advocaat bij Westhoff advocaten
Postbus 51192 , 1047 ED Amsterdam
Tel 020-6644046 , fax 020-6649320
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


STEINMETZ M.M. , geboren jul 1967 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1992
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 oktober 1998
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Seegers Meijering Ficq v.Kleef ; beëdiging 1996
Vondelstraat 89 , 1054 GM Amsterdam
NB
Advocaat en plaatsvervangend Officier van Justitie tegelijk ; hoe kan dat.


STEINMETZ C.C.P. , Carel Conrad Philip , geboren 11 december 1920 te Amsterdam ; Dhr.
INFO
Overleden 25 mei 2002 te Voorburg [NRC 29 mei 2002]


STEINS BISSCHOP B.T.M. , geboren 18-05-1949
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1975
Postbus 17207 , 2502 CE Den Haag
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V.
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561768 , fax 020-6561759
steinsbischop@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat Steins Bisschop; beëdiging 1975
Verlengde Tolweg 2 , Den Haag
Tel 070-3318899 , fax 070-3225777
btm@steinsbisschop.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Raad van Advies VEB ; Vereniging van Effectenbezitters
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


STEINS A.
Advocaat bij Eemnesserweg 11-07 , 1251 NA Laren ; beëdiging 1975
Tel 035-5313143 , fax 035-5317334
steinz@steinz.nl
[vademecum advocatuur 2001]


STEINS BISSCHOP B.
KPMG Meijburg & Co.
Advocaat
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


STEINS BISSCHOP W.M.
Notaris te Naarden, arrondissement Amsterdam
Kantoor Meyer & Steins Bisschop ; Naarden


STEINVOORT H.J.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Brauw Blackstone Westbroek, de ; Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam


STEINZ A.
Advocaat bij De Vos & Steinz ; beëdiging 1975
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Steinz Eemnesserwe 11-07 , 1251 NA Laren
Tel 035-5313143 , fax 035-5317330
steinz@steinz.nl
www.steinz.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEK J.H.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1991
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam


STEKELENBURG J.T.
Advocaat bij Damsté/Spoor Sanders & Vermeulen ; beëdiging 1996
Advocaat bij Damsté advocaten
Postbus 56 , 7550 AB Hengelo
Tel 074-2488805 , fax 074-2503884
damste@damste.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 236 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-516340 , fax 0575-517080
stekelenburg@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEKELENBURG J. van
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
jstekelenburg@houthoff.nl


STEKELENBURG R.
Advocaat bij Schravenmade & De Koningh ; beëdiging 1996
Postbus 1169 , 3600 BD Maarssen
schrakon@pi.net
Advocaat bij UCC Groep N.V.
Postbus 1357 , 3430 BJ Nieuwegein
Tel 030-6008600 , fax
ron.stekelenburg@ucc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Transiciel ; beëdiging 1996
Postbus 1357 , 3430 BJ Nieuwegein
Tel 030-6008600 , fax 030-6008697
ron.stekelenburg@transiciel.nl
www.transiciel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEKELENBURG A.A.M. van
Notaris te Eindhoven , arrondissement den Bosch
Kantoor Stekelenburg, van & Verhagen
INFO
President van de Nederlandse Tafelronde 1986-1987


STEKETEE F.A. , Frank ; Dhr.
Advocaat
Docent R.U. Leiden
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Leiden


STEKETEE E. , geboren aug 1966 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Middelburg 1 okt 1994


STEKME - Van IDDEKINGE G.E. ; Mw.
Rechten 1940
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle


STEL J. van der
Advocaat bij Klarenaar advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 939 , 3300 AX Dordrecht
Tel 078-6312468 , fax 078-6133804
[vademecum advocatuur 2004]


STELLINGWERF A.D. , André ; Dhr.
Advocaat en Procureur bij Dijks, Leijssen & Stellingwerf ; beëdiging 1983
Postbus 76 , 7500 AB Enschede
Tel 053-4335466 , fax 053-4331001
stellingwerf@dls-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Cohen De Jong van Lier Huiskes
Postbus 258 , 7500 AG Enschede
Tel 053-4800648 , fax 053-4800658
stellingwerf@cdjvl.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Enschede


STELLINGWERF A.
Advocaat bij Stellingwerf Kantoor ; beëdiging 1985
Postbus 208 , 2170 AE Sassenheim


STELLINGWERF - HUBER G. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Stellingwerf Kantoor ; beëdiging 1985
Postbus 208 , 2170 AE Sassenheim
Advocaat bij Binderij 7m , 1185 ZH Amstelveen ; beëdiging 1985 en 2001
Tel 020-6416141 , fax 025-220508
[vademecum advocatuur 2004]


STELLINGWERFF BEINTEMA A. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2001
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785731 , fax 020-5785800
anke.stellingwerff@loyensloeff.com
www.loyensloeff,com
[vademecum advocatuur 2004]


STELT J.F. van der
Advocaat bij Koster Claassen & Smallegange ; beëdiging 1990
Postbus 408 , 3000 AK Rotterdam
KCS_Maritime_Law@compuserve.com
Advocaat bij Smallegange Van Dam & Van der Stelt
Postbus 664 , 3000 AR Rotterdam
Tel 010-2010070 , fax O10-4120403
vanderstelt@sdslaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-2010072 , fax 010-4120403
vanderstelt@sdslaw.nl
www.sdslaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STELT D.A. ; geboren 1951 , Dick
Partner Nauta Dutilh advocaten Notarissen en Bel.adv.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1975
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
disk.vanderstelt@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter, sinds 1989, van de Raad van Commissarissen van Free Record Shop nv ; jaarverslag 1999


STELT C.W.A. van der ; Mw.
Rechten 1976
Rijksambtenaar
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Advocaat bij Bureau Orde van advocaten
Postbus 516 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-2246513 , fax 010-4149643
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Raad van Toezicht Rotterdam ; beëdiging 1975 en 1995
Tel 010-4042350 , fax 010-4149643
cstelt@deken-rotterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


STEMFOORT A.F. , geboren apr 1911
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 6 mei 1940
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 22 mei 1942
Substituut-griffier bijzonder Hof Den Haag 28 aug 1945 tot 7 okt 1947
Rechter rechtbank Breda 8 mei 1947
Vice-president rechtbank Breda 10 mrt 1964
Lid Ambtenarengerecht Den Bosch 4 jun 1948


STEMKER KÖSTER W.H.J. , geboren jan 1960 ; Dhr.
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 sep 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 12 mei 1998
Rechter rechtbank Den Haag 10 mei 1999 of 03-06-1999
NU Den Haag Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Beleidsmedewerker bij het bureau van de NVvR
apr 1997
TEVENS [juli 2003]
Projectleider Raad voor de Rechtspraak te Den Haag van 01-06-2002


STEMPHER M. , geboren aug 1969 ; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1997


STEMPVOORT J.P. van , geboren mrt 1946
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 31 okt 1988
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Groningen ; kantoor Vos, Seidel & Plas ; beëdiging 1972
Advocaat bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1972
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214390 , fax O50-5255435
advocaten@plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Deken Groningen
Van Swietenlaan 29
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
tel 050 3146934
advocatenorde.groningen@balienet
www.advocatenorde-groningen.nl
Advocaat bij Plas & Bossinade advocaten & Notarissen
vanstempvoort@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEMPVOORT D.C. van
Notaris te Barneveld , arrondissement Arnhem
Kantoor Stempvoort, Van & an Benten ; Barneveld


STENDAHL A.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
stendahl@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Mens en Wisselink
Postbus 2700 , 3000 CS Rotterdam
Tel 010-2010500 , fax 010-2010501
stendahl@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STENFERT KROESE S. ; Mw.
Advocaat bij Wybenga van den Puttelaar ; beëdiging 1989
Henegouwerlaan 26 C , 3014 CA Rotterdam
Postbus 19050 , 3001 BB Rotterdam
Tel 010-4144532 , fax 010-4133993
ssk@wp-lawyers.nl
[vademecum advocatuur 2001]


STENFERT KROESE J.A. , Arthur ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Enschede
Directie Secretaris PLEM


STENGER - STAAL A.A. ; Mw.
Advocaat bij Rijk & Muurmans advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 1369 , 5602 BJ Eindhoven


STERK R.N.W.
Advocaat bij Brunet advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 1106 , 6501 BC Nijmegen


STERK W.C.G.J.
Advocaat bij Thuis & Partners ; beëdiging 1993
Postbus 608 , 6400 AP Heerlen
Advocaat bij Hundscheid Vlecken & Sterk
Akerstraat 130A , 6417 BR Heerlen
Tel 045-5600987 , fax 045-5742029
info@hvsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hundscheid Vlecken & Sterk advocaten & Procureurs
Vlotstraat 2-4 , 6417 CB Heerlen
Tel 045-5600987 , fax 045-5742029
info@hvsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STERK T.A.W. , geboren sep 1938 ; Dhr. Prof.
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 mei 1970
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 16-02-1985
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hoogleraar Burgerlijk procesrecht
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Civielrechtelijke Vakken
Hoogleraar Burgerlijk Procesrecht
t.a.w.sterk@law.leidenuniv.nl
TEVENS [1998]
Vice-Voorzitter Scheidsgerecht voor het Nederlandse Ziekenhuiswezen
Auteur Wolters Kluwer Rechtswetenschappen
Bestuurder van de Stichting Doelenbrug te Utrecht
Bestuurder van de Stichting Termijnenproject te Leiden
Lid commissie herziening scheidingsprocedure (commissie de Ruiter)
TEVENS [augustus 2002]
Voorzitter scheidsgerecht Gezondheidszorg 1 januari 2001
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline 1 januari 2001
Bestuurslid Stichting Doelenburg 1 januari 2002
Bestuurslid Stichting Termijnenproject 1 januari 2001
Voorzitter Glaucoomvereniging 21 april 2001
Redacteur/auteur diverse juridische uitgaven 1 januari 2001
Voorzitter Glaucoomfonds Rotterdam 21 april 2001
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Scheidsgerecht Gezondheidszorg te Utrecht van 01-01-2001
Kroonlid Hof van Discipline te Utrecht van 01-01-2002
Bestuurslid Stichting Doelenburg te Utrecht van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Termijnenproject te Leiden van 01-01-2001
Voorzitter Glaucoomvereniging te Amsterdam van 21-04-2001
Redacteur/auteur Diverse juridische uitgaven van 01-01-2001
Voorzitter Stichting Glaucoomfonds te Rotterdam van 21-04-2001
@OPM
sommige in augustus 2002 op rechtspraak.nl bij Hof Den Haag opgegeven data kloppen niet met eerder opgegeven nevenfuncties (in 1998)
INFO
In Vademecumn Advocatuur 2002 vermeld als (Kroon-)Lid van het Hof van Discipline, niet als Voorzitter of plaatsvervangend voorzitter
INFO
Privé adres: Herengracht 17 , 2312 LA Leiden , Tel. 071 5134933

STERK C.H.W.M. , geboren okt 1962
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair docent Katholieke Universiteit Brabant Tilburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 28 jan 1983
Rechter rechtbank Breda 24 nov 1993
Raadsheer Hof Den Bosch 29 november 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 13 januari 2000
NU
Breda rechter
TEVENS
Docent privaatrecht PAO VU Amsterdam
Docent privaatrecht beroepsopleiding bedrijfsjuristen KU Nijmegen
Docent Privaatrecht SSR te Zutphen
11 mrt 1997


STERK - De VREY Ch. , geboren nov 1938 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89
Werkzaam bedrijfsleven 1957
Plaatsvervanger griffier Centrale Raad van beroep 1 mrt 1976
Gerechtsauditeur Centrale Raad van beroep 11 mei 1978
Gerechtsauditeur Raad van beroep Utrecht 24 apr 1980
Plaatsvervangend-Voorzitter Raad van beroep Utrecht 24 apr 1980
Onder-Voorzitter Raad van beroep Utrecht 16 mrt 1981
1994/1995 Lid Centr. Raad. v. Beroep
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Utrecht


STERK - Van der STRAATEN M.F. , Rita ; Mw.
Notaris
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Hoeksche Waard/IJsselmonde.


STERKE D.H. ; Drs.
Advocaat bij Postbus 29194 , 3000 GD Rotterdam ; beëdiging 1991
Advocaat bij Sterke Lie & Associés
Postbus 4330 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2428484 , fax 010-2428488
dsterke@sterkelie.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij The Law Company advocaten Belastingadviseurs Notariaat ; beëdiging 1983 en 1991
Postbus 8149 , 3009 AC Rotterdam
Tel 010-2887585 , fax 010-2887583
daniel.sterke.tlc@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STERNEBERG A.M.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2000
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741282 , fax 020-6741477
andrew.sterneberg@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vogel en Ruitenberg advocaten
Postbus 12166 , 1100 AD Amsterdam
Tel 020-5650400 , fax 020-5650411
sterneberg@theoffice.nl
www.theoffice.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STERREN N.I. van der ; Mw. Drs.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1997
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
nivandersterren@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5771663 , fax 020-5771758
nanke.vandersterren@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


STERRENBERG M.E.J. ; Mw.
Advocaat bij Koch & Van den Heuvel ; beëdiging 2001
Postbus 2005 , 4800 CA Breda
Tel 076-5226470 , fax 076-5226413
sterrenberg@koch-heuvel.nl
www.kah-heuvel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STERRINGA - KNOBBOUT A.W. , Ine ; Mw.
Huisvrouw
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Zaanstreek.


STEUNENBERG W.E.
President van de Nederlandse Tafelronde 1965-1966


STEUR G.A. van der
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240348 , fax 010-2240056
ard.vandersteur@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Tel 010-2240604 , fax 010-2240010
ard.vandersteur@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


STEUR T.C. van der ; Mw.
Advocaat bij Bird & Bird ; beëdiging 2002
Postbus 30311 , 2500 GH Den Haag
Tel 070-3538800 , fax 070-3538892
arine.van.dersreur@twobirds.com
www.twobirds.com
[vademecum advocatuur 2004]


STEUR P.M.
Advocaat bij Emmalaan 49 , 2341 JN Oegstgeest ; beëdiging 1986
Tel 071-51560053 , fax 071-51560053
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


STEUTEL F.A.C.
Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Coöperatie Achmea


STEVELINK G.J.J.
Notaris te Groenlo, arrondissement Zutphen
Postbus 73 , 7140 AB Groenlo


STEVELMANS H.P.M. , geboren aug 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 1 mrt 1985
NU
Heerlen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nuth ; kantoor H.P.M.Stevelmans ; beëdiging 1973
Postbus 22118 , 6360 AC Nuth
Tel 045-5243133 , fax 0455243794
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


STEVENS G.P. ; Prof. Dr.


STEVENS W.F.C. , geboren 1938
Advocaat en Senior Partner bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1965
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
willem.f.c.stevens@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Belastingadviseur te Amsterdam
Advocaat bij Baker & McKenzie
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal CDA-fractie ; mei 2000
Non-Executive Director British American Tobacco Int. (Holdings) B.V.
Voorzitter Bestuur Stichting Amsterdams Historisch Museum
Lid Bestuur Stichting Comité voor het Concertgebouw
Lid Bestuur Stichting Prioriteit Antea Participaties
Lid Raad van Toezicht Stichting AZL Beheer
Voorzitter Raad van Comm. Borstlap Masters in Fasteners Group B.V.
Commissaris AEGON N.V.
Commissaris Avalix Groep N.V.
Commissaris Ermenegildo Zegna International N.V.
Commissaris European Estate Publishers B.V.
Commissaris NIB Capital Bank N.V.
Commissaris TBI Holdings B.V., Trustee Heerema Trust.
De heer Stevens was Lid van Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland en zowel Voorzitter als Lid van het bestuur van de Nederlands-Canadese Kamer van Koophandel. Tevens was hij vice-president van de American Chamber of Commerce en Voorzitter van World Trade Center Amsterdam Association. Ook was hij Voorzitter van de Commissie voor de Belastingherziening (Commissie Stevens), Lid van de Commissie Oort, landelijk Voorzitter van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheiden Handel en Lid van de raad van bestuur van ICC Nederland. Als Bestuurslid was hij verbonden aan de Stichting Administratiekantoor PCM Uitgevers en als commissaris aan Medtroníc ESTC B.V., Sears Retail Group N.V., Citicorp Leasing Nederland B.V., Holec Holland N.V.,Traveltrend Holding B.V. (voorzitter), Van Dijk Beheer B.V., Rothmans Europe (Nederland) B.V., Machinefabriek Meyn B.V., Introman Holding B.V. (voorzitter), Theodoor Gilissen Bankiers N.V., Greenfield Capital Partners B.V., Halero Holding B.V. en Quaker Chemical Europe B.V.


STEVENS E.L.
Advocaat bij Van de Sande Berndsen ; beëdiging 2001
Calandstraat 13-15 , 3016 CA Rotterdam
Tel 010-4365151 , fax 010-4360272
info@vandesandeadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEVENS T.M.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1994
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
tim.stevens@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


STEVENS A.M.M. ; Mw.
Advocaat bij Stevens Thunnissen Vos ; beëdiging 1997
Postbus 85966 , 2508 CR Den Haag
Postbus 11700 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3115000 , fax 070-3520009
mr.amm.stevens@stv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.stv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEVENS M. ; Mw.
Advocaat bij Van der Aa & Koers advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 14138 , 3508 SE Utrecht
Tel 030-2512171 , fax 030-2510414
aa@aa-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bosselaar & Strengers
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347270 , fax 030-2347282
m.stevens@bs-advocaten.nl
www.bs- advocaten-nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEVENS N.G.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Riet & Associees advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 9907 , 3500 GX Utrecht
Tel 030-2035082 , fax 030-2035095
stevens@vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2001]


STEVENS S.V.M.
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 2003
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810810 , fax 024-3810820
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEVENS D.W.
Advocaat bij Mr. A. Slijm advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 151 , 9070 AD Winschoten
Tel 0597-432432 , fax 0597-432444
[vademecum advocatuur 2001]


STEVENS J.J.M.H.
Advocaat bij Coenen advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 131 , 8300 AC Emmeloord
Tel 0527-610710 , fax 0527-610720
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Damman advocaten
Stadsring 147 , 3817 BA Amersfoort
Tel 033-4652800 , fax 033-4652807
info@damman-advocaten.nl
www.damman-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEVENS - WALTMANS G.J.J.G. ; Mw.
Advocaat bij Hanmeleers.Meuwissen. v/d Boomen ; beëdiging 1997
Postbus 659 , 6040 AR Roermond
Tel 0475-315353 , fax 0475-319524
[vademecum advocatuur 2001]
info@hvdb-advocaten.nl
www.hvdb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEVENS R.G.Ch. (of R.G.Ch.)
Advocaat bij Vos c.s. ; beëdiging 1981
Tesselschadestraat 5 , 1054 ET Amsterdam
Advocaat bij Bartels en Boomstra advocaten
Johannes Vermeerstraat 81 , 1071 DP Amsterdam
Tel 020-6620401 , fax 020-6768912
bnhadvo@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


STEVENS J.C.A. , geboren jul 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 7 nov 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 6 sep 1988
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Stevens Thunnissen Vos ; beëdiging 1975
Postbus 85966 , 2508 CR Den Haag
Postbus 11760 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3115000 , fax 070-3520669
mr.jca.stevens@stv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stevens Thunnissen Vos
www.stv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STEVENS G.L.M.J. , geboren aug 1945
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger hoofd stafafdeling Rechtspraak Raad van State
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 7 dec 1988
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 1O aug 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger


STEVENS G.A.M. , geboren feb 1940
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Sociale Academie te Sittard 1971
Plaatsvervangend -griffier Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 10 dec 1976
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 8 jun 1978
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 28 jul 1979
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 26 aug 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 11 jul 1983
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 28 apr 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 26 jun 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 15 nov 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Vice-President rechtbank Maastricht 1 jul 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Maastricht 1 apr 1995
President rechtbank Roermond 1 februari 1995
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Roermond president
TEVENS
Voorzitter scheidsgerecht AMI
RW College van Beroep Examens (RVL)
Lid en rechtsp. NVvR
Medeauteur Pensioen en Toekomst van Kluwer
Lid Raad van Toezicht Stichting Laan ZH Roei
apr 1998


STEVENS J.M.M.M.
Notaris te Elst , arrondissement Arnhem
Kantoor Weijermans & Stevens: Elst
Postbus 2 , 6660 AA Elst Gld


STEVENS R.L.J.
Treedt in dienst als Directeur Corporate Communications bij LIBERTEL [Telegraaf 9 SEP 99]


STEVENS C.C.L.M.
Wethouder CDA gemeente Amstelveen [info SAL 2000]


STEVERINK E.A.T.M. ; Mw.
Advocaat bij Stadhouders advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 14028 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2520855 , fax 030-2520841
steverink@stadhouders.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.stadhouders.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: echtscheiding, pers-en familierecht, arbeid


STEYERBERG I.P. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1997
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
iris.steyerberg@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]


STEYGER E. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1999
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488606 , fax 070-3852541
e.steyger@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bird & Bard
Postbus 30311 , 2500 GH Den Haag
Tel 070-3538800 , fax 070-3538811
elies.steyger@twobirds.com
www.twobirds.com
[vademecum advocatuur 2004]


STHEEMAN U.W.H. , geboren mei 1903
NLRM 71
Werkzaam bankwezen Amsterdam apr 1929
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam sep 1931
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) en Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep (s.v.) Amsterdam
5 jul 1933 tot 12 mei 1947
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 2 dec 1936
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 28 jul 1941
Hoofd P.O.D.Amsterdam 31 mei 1945
Voorzitter kamer tribunaal Amsterdam 26 sep 1945 tot 1 jan 1948
Rechter rechtbank Amsterdam 20 mrt 1947
President rechtbank Amsterdam 2 jun 1956


STIBBE F.D. , Frans ; Dhr.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1985
Advocaat bij Schut & Grosheide
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
f.stibbe@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5419808 , fax 020-5419963
f.stibbe@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Amsterdam


STIBBE D.H. ; Mw.
Advocaat bij Sybrandy Fontijn advocaten ; beëdiging 1989
Advocaat bij Fontijn Stibbe advocaten
Postbus 78055 , 1070 LP Amsterdam
Tel 020-6645576 , fax 020-6755306
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


STIBBE - HUISMAN G.A. ; Mw.
Advocaat bij Van den Boorren advocaten
Postbus 10177 ; beëdiging 2001
6000 GD Weert
Tel 0495-545552 , fax 0495-544886
gstibbe@boomen.nl
www.boomen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STIBBE L.H. ; Mw.
Advocaat bij Vos c.s. ; beëdiging 1986
Tesselschadestraat 5 , 1054 ET Amsterdam
Advocaat bij Fontijn Stibbe advocaten
Postbus 78055 , 1070 LP Amsterdam
Tel 020-6645576 , fax 020-6755306
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


STIBBE H.G.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 23 okt 1962


STIBBE P. ; Mw.
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-6641081 , fax 020-6626818
pamelastibbe@abeln.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.abeln.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STIEGER P.L.M.
Advocaat bij Reinartz advocaten ; beëdiging 1996
Leenderweg 228 , 5644 AC Eindhoven
Tel 040-2126415 , fax 040-1116709
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Langstraat advocaten
Postbus 1023 , 5140 CA Waalwijk
Tel 0416-349974 , fax 0416-347308
stieger@langstraatadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STIEKEMA F.F. ; Dhr.
Advocaat Adv. kantoor Poelman, Denneman, Bruinsma ; beëdiging 1981
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 449 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-5840840 , fax 013-5840845
fstiekema@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel De Langhstraat
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STIEKEMA R.
Advocaat bij Prinsen van der Putt ; beëdiging 1994
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 6019 , 5600 HA Eindhoven
Tel 040-2970000 , fax 040-2461375
infoeinsp@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van den Boomen advocaten
Postbus 193 , 5580 AD Waalre
Tel 040-2215015 , fax 040-2212135
rstiekema@boomen.nl
www.boomen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STIEKEMA L.G.
Advocaat bij TVM Verzekeringen ; beëdiging 1999
Postbus 130 , 7900 AC Hoogeveen
Tel 0528-292215 , fax 0528-292423
[vademecum advocatuur 2001]
www.tvm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STIENEN W.C.J.
Advocaat bij Grootjans advocatenkantoor ; beëdiging 1994
Postbus 586 , 7000 AN Doetinchem


STIENEN M.W.
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag


STIENISSEN M.G.W.M. , geboren okt 1960
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 1 apr 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 jun 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 jun 1994
Rechter rechtbank Breda 19 mei 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 12 mei 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 12 mei 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 12 mei 1998
NU
Breda rechter
TEVENS
Plaatsvervangend Lid commissie BB-schriften van de gemeente Albrandtswaard provincie ZH
Lid ouderbestuur van de Dr. De Visserschool te Breda
Voorzitter van het bestuur van de Vereniging van Eigenaars Elsensohnstraat te Terborg
03 jun 1997


STIENSTRA E.C. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1999
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
charlotte.stienstra@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


STIGT THANS M. van
Advocaat bij Korvinus Abeln advocaten ; beëdiging 2001
Emmalaan 23 , 1075 AT Amsterdam
Tel 020-6797929 , fax 020-6626606
vanstigtthans@ka-advocaten.nl
www.ka-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STIGT THANS E.H. van
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
Tel 038-4215005 , fax 038-4218573
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stigt Thans & Gratama advocaten ; beëdiging 1991 en 1995
Tel 038-4280077 , fax 038-4218573
info@benthem-gratama.nl
www.benthem-gratama.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STIGT A.J.N. van , Arthur ; Dhr.
Advocaat bij Sjöcrona van Stigt de Roos ; beëdiging 1981
Zeemansstraat 11 , 3016 CN Rotterdam
Advocaat bij Sjöcrona van Stigt de Roos & Pen
Van Vollenhovenstraat 31 , 3016 BG Rotterdam
Tel 010-4364311 , fax 010-4366700
rotterdam@ssrp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Sjöcrona van Stigt advocaten
as@svsadvocates.com
www.svsadvocates.com
[vademecum advocatuur 2004]


STIGTER E.M. de ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 2000
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]


STIGTER P.J. , geboren mrt 1911
NLRM 71 80
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Zwolle 15 mei 1941
Ambtenaar Openbaar Ministerie Zwolle 16 mrt 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 9 nov 1949
Substituut-officier van Justitie rechtbank Zwolle 21 apr 1951
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Zwolle 9 dec 1958


STIGTER S.W.
Notaris te Capelle a/d IJssel , arrondissement Rotterdam
DE Dorpsstraat 34, 2902 BD Capelle aan den IJssel


STIJNDERS M.J.Z.
Advocaat bij Vos c.s. ; beëdiging 1992
Tesselschadestraat 5 , 1054 ET Amsterdam


STIJNEN J.B.J.M. , geboren okt 1950
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoofd bureau algemene en Juridische Zaken provincie Limburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 28 jul 1992
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave in Maastricht
29 aug 1997


STIJNS - SCHEPERS I.H.A.M. , geboren jun 1961 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 21 feb 1994
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Ombudsfunctionaris College van Bestuur Chr.Hogeschool Windesheim Zwolle
Docente strafrecht rechtenfaculteit Katholieke Universiteit Nijmegen
Redactrice Wettenverzameling KU Vermande Lelystad
Mediator
Medewerker redactie De Rechtstrijd tijdschrift gerechtsdeurwaarders


STIKKELBROECK E.B.M. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2000
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121227 , fax 030-2121172
e.stikkelbroeck@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STIKKELBROECK F.E.M. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771686 , fax 020-5771758
frederike.stikkelbroeck@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


STIKKELBROECK L.J.M.
Advocaat bij Brouwers Stikkelbroeck advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 121 , 6230 AC Meerssen
Tel 043-3640094 , fax 043-3640690
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stikkelbroeck Van Uden advocaten
info@bsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STIKKELBROECK H.G.W. , geb, jul 1946
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 13 feb 1993
Rechter rechtbank Den Bosch 1 nov 1994
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Bestuur Stichting Jeugdzorg Nijmegen, een multifunctionele organisatie voor jeugdhulpverlening
Lid Commissie van Toezicht van de Hunnerberg behandelcentrum voor jeugdigen te Nijmegen
27 jan 1997


STIKKELMAN J.C. , geboren apr 1950
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Bedrijfsleven te Arnhem 1974
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Arnhem 1 jan 1980
Verkeersschout arrondissementsparket Arnhem 15 mrt 1983
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 mei 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 mei 1995
NU
Arnhem parket
TEVENS
Geen opgave gevonden
okt 1997


STIKKELMAN M.I.T. ; Mw.
Rechten 1989
Beleidsmedewerker
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden


STIL B.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 mrt 1980


STILLE A.L.G.A. , geboren aug 1944 ; Dhr. Prof. Dr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Examenjaar 1970
Kandidaat-notaris
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 30 dec 1981
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 3 jun 1986
Raadsheer Hof Amsterdam 27 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 20 dec 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 januari 1997
Raadsheer Hof Amsterdam
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-07-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Privaatrecht
Sinds 1997 deeltijdh Hoogleraar Notariaat, Personen- en Familierecht
tel 030 2538017 , fax 030 2537203
a.stille@law.uu.nl
Spreekuur: na afspraak
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Nobelstraat 2A , 3512 EN Utrecht , Tel. 030 2538015
TEVENS
Sinds 1981 Directeur Stichting Internationaal Juridisch Instituut te Den Haag
Co-eindredacteur Rechtspersonen, losbladige uitgave voor de onderdelen Vereniging Coöperatie,
Kluwer Deventer
Lid van het bestuur van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap te A'dam
Auteur Vademecum Rechtsvordering Algemeen Deel, losbladige uitgave , Gouda Quint,Arnhem
Redacteur/auteur Vademecum Rechtsvordering Personen en Familiezaken, losbladige uitgave Gouda
Quint Arnhem
Auteur Lamy Associations, losbladige uitgave, Editions Lamy S.A. ,Parijs
Lid, tevens vice-Voorzitter van het College van Deskundigen van de Stichting Centraal Bureau
Fondsenwerving te A'dam
Vast Medewerker tijdschrift Stichting & Vereniging, Kluwer,Deventer
Lid van het bestuur van de NVIR Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht te Den Haag
RedactieLid van JBN Juridische Berichten voor het Notariaat
Woonplaats Den Haag
Bestuurslid van de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht
mei 2000
TEVENS [juni 2003]
Co-eindredacteur/auteur rechtspersonen (losbladige uitgave) Kluwer
Auteur vademecum rechtsvordering personen- en familiezaken Gouda Quint te Deventer
Auteur lamy associations Editions Lamy S.A. te Parijs
Vaste Medewerker tijdschrift stichting & vereniging Kluwer te Deventer
RedactieLid van jbn
Extern adviseur inzake boek 4 bw Vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer
Auteur personen- en familierecht (losbladige uitgave) Kluwer te Deventer
Lid bestuur Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap te Amsterdam
Directeur Stichting Internationaal Juridisch Instituut te Den Haag
Lid tevens vice-Voorzitter College van Deskundigen Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving te Amsterdam van 01-01-1995
Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht te Den Haag
Lid bestuur Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht te Den Haag
Lid bestuur Stichting Personen- Familie- en Jeugdrecht te Groningen
STINKMAN L.S.
Advocaat bij Tiebout advocaten
Postbus 330 ; beëdiging 2000
9300 AH Roden
Tel 050-5015080 , fax 050-5015045
tiebout.roden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STINKMAN L.S.
Advocaat bij Tiebout advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 330 , 9300 AH Roden
Tel 050-5015080 , fax 050-5015045
tiebout.roden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


STIPDONK A.P.
Advocaat bij Lam en Muller ; beëdiging 2001
Postbus 170 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-426449 , fax 0172-470079
slipdonk@lamenmuller.nl
www.lamenmuller.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STIPHOUT P.J.A. van ; Mw.
Advocaat bij Van Stiphout & Van Stiphout ; beëdiging 1995
Postbus 766 , 5700 AT Helmond
Tel 0492-536666 , fax 0492-555600
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kappa Packaging BV
Postbus 8714 , 5605 LS Eindhoven
Tel 040-2140786 , fax 040-2140890
lieke.van.stiphout@kappapackaging.com
www.kappapackaging.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STIPHOUT H.E.J.M. van
Advocaat bij Van Sliphout & Van Sliphout ; beëdiging 1977
Postbus 766 , 5700 AT Helmond
Tel 0492-536666 , fax 0492-555600
[vademecum advocatuur 2001]
info@vanstiphout-advocaten.nl
www.vanstiphout-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOBBE J.J. , Jaap , geboren 20-04-1964 ; Dhr.
Advocaat bij Schoorel & Punt ; beëdiging 1991
Advocaat bij Tijsseling Zandijk & Stobbe advocaten
Postbus 14197 , 3508 SG Utrecht
Tel 030-2333553 , fax 030-2331161
info@tzsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Stobbe
Postbus 19199 , 3501 DD Utrecht
Tel 030-2884294 , fax 030-2380907
stobbe@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Sociëteit "de Vereeniging" te Utrecht , opgericht 1 november 1869.


STOBBE A.
Korte Voren 1 , 4904 PV Oosterhout
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


STOCK P.J. ; Mw.
NLRM 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht2 apr 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht1 apr 1994


STOCKMANN H.
Notaris te Utrecht , arrondissement Utrecht
Kantoor Rossum Van , Teijen & Stockmann ; Utrecht


STODEL H.
Advocaat bij Ten Holter advocaten ; beëdiging 1974
hnh@worldonline.nl
Advocaat bij Ten Holter advocaten
Postbus 476 , 3300 AL Dordrecht
Tel 078-6137177 , fax 078-6130171
stodel@tenholter.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Likaura Street 40 , Marsascala ZBR 12 , Malta
Tel 00356-21634391 , fax 00356-21637346
stodel@keyworld.net
[vademecum advocatuur 2004]


STOECKART - MULDER A.C. ; Mw.
Advocaat bij Catharina van Clevepark 61 , 1181 AS Amstelveen ; beëdiging 1994 en 2001
Tel 020-6408783 , fax 020-6408662
acm@stoeckatt.nl
www.sroeckart.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOEL S.M. van der
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1986
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen / Andersen Legal
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
scipio.m.van.der.stoel@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825187 , fax 020-5825206
svanderstoel@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOEL J.A.F.
Advocaat bij Stoel c.s. advocaten ; beëdiging 1989
Aetsveldselaan 106-108 , 1381 DH Weesp
Advocaat bij Stoel c.s. advocaten
Postbus 5079 , 1380 GB Weesp
Tel 0294-432507 , fax 0294-432545
mail@stoel-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0294-432567 , fax 0294-432545
mail@stoel-advocaten.nl
www.stoel-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOEL A.
Advocaat bij Meeuwis advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 293 , 8250 AG Dronten
Tel 0321-317247 , fax 0321-318920
t.meeuwis@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
meeuwis.advocaten@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOEL M. van der , Max ; Prof.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hoogleraar
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Rechtshistorie en Rechtsvergelijking
Hoogleraar recht, vrijheid en verantwoordelijkheid in relatie tot mensenrechten en minderheden
Per april 1999 benoemd als Cleveringa-hoogleraar
TEVENS
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakgroep Europees en Internationaal Publiekrecht
Hoogleraar Internationaal Recht, in het bijzonder het recht van de nationale minderheden
tel 013 4668033 , fax 013 4668047


STOELHORST D.J.P.H.
Advocaat bij Aben & Slag ; beëdiging 1998
Postbus 270 , 6000 AG Weert
Tel 0495-536138 , fax 0495-539134
[vademecum advocatuur 2001]
info@abenslag.nl
www.abenslag.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOEP P.W.A van der
Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 2002
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2770300 , fax 010-4364977
vanderstoep@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOEP P. van der
Notaris te Albrandswaard , arrondissement Rotterdam
Kantoor Dekker Van der Stoep ; Albrandswaard


STOET M.W.
Advocaat bij Zoutmanstraat 23-J , 2518 CL Den Haag ; beëdiging 1997
Tel 070-3463839 , fax 070-3463893
m.w,stoet@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


STOETZER C.J.P.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 12 dec 1962


STOETZER F.C.H.
Notaris te Steenbergen , arrondissement Breda
Postbus 26 , 4650 AA Steenbergen Nb


STOEVENBELD J.L.
Advocaat bij Vink & Partners advocaten Belastingadviseurs & Notaris ; beëdiging 1999
J.J. Viottastraat 43 , 1071 JP Amsterdam
Tel 020-5732121 , fax 020-5732173
vinkpart@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
jlstoevenbeld@vinkenpartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOFFEL P.F.
INFO
Woonplaats Eindhoven
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


STOFFELS M.M.H.B. ; Mw.
Advocaat bij Kantoor Stoffels ; beëdiging 1990
Advocaat bij Stoffels advocatenkantoor
Postbus 6 , 4760 AA Zevenbergen
Tel 0168-335037 , fax 0168-335150
[vademecum advocatuur 2001]
Stationsstraat 30 , 5111 CK Baarle-Nassau
Tel 013-5076267 , fax 0168-335150
advocatenkantoor.stoffels@12move.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOFFELS E.M. ; Mw.
Advocaat bij Stoffels & De Jong ; beëdiging 1988
Postbus 1074 , 6801 BB Arnhem
Tel 026-3515725 , fax 026-4457685
[vademecum advocatuur 2001]


STOFFELS E.M. ; Mw.
Advocaat bij Stoffels & De Jong ; beëdiging 1962 en 1988
Postbus 1074 , 6801 BB Arnhem
Tel 026-3515725 , fax 026-4457685
[vademecum advocatuur 2004]


STOFFELS F.J.V.H.
Advocaat bij Stoffels advocatenkantoor ; beëdiging 1997
Postbus 6 , 4760 AA Zevenbergen
Tel 0168-335037 , fax 0168-33515O
[vademecum advocatuur 2001]
Stationsstraat 30 , 5111 CK Baarle-Nassau
Tel 013-5076267 , fax 0168-335150
advocatenkantoor.stoffels@12move.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOFFELS J.
NLRM Niet in NLRM 1998
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Brigade-generaal bd
apr 1997


STOFFELS J.T.D. , geboren dec 1962
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 1 okt 1988
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 okt 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 okt 1995
NU
Leeuwarden parket


STOFFELS H.K.A. , geboren jul 1913
NLRM 71 80
Werkzaam Ministerie van Justitie II.referendaris 1 dec 1936
Rechter rechtbank Alkmaar 1 nov 1946
Rechter rechtbank Den Haag 18 jul 1949
Vice-president rechtbank Den Haag 7 okt 1957
Raadsheer Hof Den Haag 26 jan 1961
Vice-president Hof Den Haag 25 mei 197
President Hof Den Haag 14 jan 1974


STOFFER M. , Menno ; Dhr.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1993
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
mstoffer@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Tel 020-5771426 , fax 020-5771434
menno.stoffer@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Den Haag


STOFFER - Van DAM M.R. , Marline ; Mw.
Executive Search Consultant/Partner TASA InternationalKeizersgracht 360 1017 ER Amsterdam
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


STOFFER S. , geboren jun 1931
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bij Rijksbelastingen II. hoofdinspecteur-titulair bij Ministerie van Financiën 1956
Raadsheer Hof Den Haag 5 jan 1973
Vice-President Hof Amsterdam 28 apr 1977
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 25 jul 1979
Vice-President Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 24 apr 1991
Met pensioen
NU
Hoge Raad Vice-President
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Vice-President - pensioen (info sep 2000)
TEVENS
Voorzitter Raad van Tucht van de Federatie van Belastingadviseurs te Den Haag
(1976 tot medio 1996)
Voorzitter van de Ballotagecommissie van bovenvermelde Federatie ( 1976 tot medio 1996)
Bestuurslid van de Vereniging voor Belastingwetenschap (1989) ; Voorzitter (1990)
Bestuurslid van de Stichting Belastingmuseum "Prof.dr J. van der Poel" (1992)
RedactieLid voor enkele door Elsevier uitgegeven boeken op belastinggebied (1960)
Commissaris van de Onderlinge Levensverzekeringsmaatschappij Den Haag UA, van welke functie
deel uitmaakt een commissariaat bij de tot voormelde maatschappij behorende N.V
verzekeringsmaatschappij Neerlandia van 1880 te Den Haag (1988)
Voorzitter van de Stichting De Burcht, Flats voor Ouderen, Wassenaar
TEVENS [sep 2000]
Plaatsvervangend Lid Raad van Toezicht Onderl. Levensverz.-Mij. "Den Haag" U.A
Commissaris Onderlinge Levensverz.-Mij. "Den Haag" U.A
Oud-functie: Voorzitter Dagelijks Bestuur Vereniging voor Belastingwetenschap
INFO
Lid van de Rotary


STOK J.W.
Advocaat bij Postbus 545 , 2600 AM Delft ; beëdiging 1984
Advocaat bij Postbus 1021 , 2600 BA Delft
Tel 015-2624432 , fax 015-2624539
stokadvokaten@cs.com
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


STOK J.L.M.
Advocaat bij Bernards Tilman Van der Corput ; beëdiging 1997
Postbus 6104 , 5960 AC Horst
Advocaat bij Mannaerts & Appels
Postbus 772 , 5000 AT Tilburg
Tel 013-5838200 , fax 013-5432763
j.stok@mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]


STOK E.B. van der
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 2002
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857635 , fax 020-5727635
eelco.vanderstok@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


STOK L.C.T.M.
Advocaat bij Visser & Silfhout ; beëdiging 2000
Postbus 1034 , 3300 BA Dordrecht
Tel 078-6134533 , fax 078-6140150
lctmstok@visser-silfhoutadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


STOK F.R. , geboren 15-10-1931
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


STOKDIJK M. ; Mw.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 2001
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
Tel 026-3777188 , fax 026-3777200
mstokdijk@hekkelman.nl
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOKER J.
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 17 , 8900 AA Leeuwarden
Tel 058-2347347 , fax 058-2126029
j.stoker@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOKER - KLEIN B.A. , geboren jan 1947 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam waarnemend griffier rechtbank te Amsterdam 4 dec 1970
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 15 jul 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 22 dec 1982
Rechter rechtbank Den Bosch 1 jan 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 aug 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 7 sep 1990
Vice-President rechtbank Den Bosch 3 mei 1991
Raadsheer Hof Den Haag 20 aug 1997
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 11-09-2001
NU Den Haag Hof Vice-President
NU Den Haag Rechtbank rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie V , De Raad voor de
Kinderbescherming , Directie Zuid , Voorzitter [SAL 2000, ook al 30 jan 1997]
Inleider cursus Het Slachtoffer in het strafproces van de SSR
Mede-auteur artikel Het Slachtoffer in het strafproces de Wet Terwee en de ervaringen in de
rechtbank Den Bosch
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [nov 2000]
Bij Hof Den Haag geen nevenfuncties opgegeven
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


STOKER R.A.
Notaris te Nijmegen , arrondissement Arnhem
Kantoor Mul, De/Zegger ; Nijmegen


STOKKERS A.J.
Advocaat bij Wachter & Van Kessel ; beëdiging 1996
Benoordenhoutseweg 227, F3/4 , 2596 BE Den Haag
Advocaat bij Stultiens Dunsbergen
Postbus 125 , 4200 AC Gorinchem
Tel 0183-631800 , fax 0183-660548
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 3020 , 4200 EA Gorinchem
stultiens.dunsbergen@12move.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOKKUM G.M.H. van
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 1997
Bisschopstraat 12 , 7513 AK Enschede
Tel 053-4801919 , fax 053-4801939
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Enschede
Laaressingel 61 ,7514 EL Enschede
Tel 053-4801919 , fax 053-4801939
[vademecum advocatuur 2004]


STOKMAN F.M.H. ; Mw.
Advocaat bij Leven ach & Gerritsen advocaten
Postbus 112 ; beëdiging 2003
1430 AC Aalsmeer
Tel 020-3548060 , fax 020-3548070
f.stokman@levenbach-ams-schiphol.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOKMAN R. , geboren apr 1949
NLRM 80
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 1 apr 1975
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1979
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825100 , fax 020-5825150
rstokman@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOKMAN E.W.M. , geboren feb 1947
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven 1964
Werkzaam Rijksinkoopbureau II.hoofd commissie Rijksinkoopburo 1970
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Den Haag 1 jan 1977
Verkeersschout arrondissementsparket Amsterdam 14 dec 1979
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1984
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 4 jan 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 5 mei 1988
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 1 mrt 1992
NU
Den Bosch parket
TEVENS
Geen bijbanen
13 jan 1997 , 18 sep 1997


STOKROOS H.J.


STOKVIS M.
Advocaat bij Muller De Mönnink & Stokvis ; beëdiging 1987
Zijlweg 263 , 2015 CL Haarlem
Tel 023-5253381 , fax 023-5250974
mullercs@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Muller & Partners advocaten
mstokvis@mulleradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOL C. , geboren jun 1925
NLRM 71 80
Officier-secretaris Krijgsraad te velde (W) apr 1948
Secretaris Krijgsraad te velde mei 1949
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 27 mrt 1951
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 25 feb 1953
Rechter rechtbank Rotterdam 22 jul 1959
Vice-president rechtbank Rotterdam 2 nov 1966
Raadsheer Hof Amsterdam 22 apr 1969
Lid Ambtenarengerecht Amsterdam 4 jun 1973
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 7 apr 1976
President-plaatsvervanger Hoge Raad der Nederlanden 12 okt 1976


STOL B.
NLRM 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 mrt 1980


STOLK W.L.
Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 1988
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
schaaprdam@compuserve.com
Tel 010-2770300 , fax 010-4364977
schaap.partners@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
stolk@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOLK G.R.
Advocaat bij Bergweg 192 , 3035 BM Rotterdam ; beëdiging 1993
Tel 010-2653093 , fax 010-2653814
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stolk advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


STOLK C. , geboren 13-07-1916
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Den Haag sep 1940
Waarnemend griffier rechtbank Arnhem 17 mrt 1942
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 26 jan 1943
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 mei 1956
Rechter rechtbank Den Haag 28 mrt 1959
Vice-president rechtbank Den Haag 1 mei 1973
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


STOLK E. , Erna, geboren jul 1946 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 3 sep 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 3 sep 1984
Rechter rechtbank Rotterdam 20 mrt 1990
Plaatsvervangend-Directeur Kabinet der Koningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 30 nov 1990
Rechter rechtbank Rotterdam 3 dec 1993
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Geen bijbanen
Lid van de Rotary
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
INFO
Overleden [NRC 20 juli 2002]


STOLK P.J. ; Mw. of Dhr.
NLRM 93 94 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Plaatsvervangend Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 apr 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Juridisch adviseur Ministerie van Binnenlandse Zaken, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Redacteur Tijdschrift Administratiefrechterlijke Beslissingen van 01-01-1984
Bewerker S & J deel 174, Wet openbaarheid van bestuur van 01-03-1977
Bewerker Kieswet Vermande wettenreeks Vermande van 01-01-1998
Redactielid S & J reeks van 01-01-2001
Bewerker S & J deel 2, Kieswet van 01-01-2001
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
@OPM
Waarom is op rechtspraak.nl niet de hoofdfunctie bij Min BIZA vermeld.
@OPM
Wat is S & J ; voor de burger niet zonder meer duidelijk.
@OPM
Volgens NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00 is er sprake van een mevrouw STOLK, P.J. en volgens rechtspraak.nl van een heer, terwijl gezien de vermelde functies (met data) er sprake moet zijn van één en dezelfde persoon. SAL 2003 vermeldt mr. Stolk, P.J. . Is er sprake van slechte adminitratie of van een sex-transformatie.


STOLKER C.J.J.M. , geboren jun 1954 ; Prof.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 11 jun 1990
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 24 mei 1995
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Hoogleraar Integratie van juridische disciplines alsmede de rechterlijke besluitvorming
c.j.j.m.stolker@law.leidenuniv.nl
Privé adres: Bilderdijkstraat 15 , 2311 XD Leiden , Tel. 071 5121779


STOLLENWERCK H.A.J.
Advocaat bij Adelmeijer Hoyng advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 293 , 6400 AG Heerlen
Postbus 301 , 6200 AH Maastricht
Tel 043-3506200 , fax 043-3262244
maastricht@aha.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
stollenwerck@adelmeijerhoyng.nl
www.adelmeijerhoyng.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOLLENWERCK A.H.N. , geboren 11 jan 1950
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hof Arnhem 17 aug 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 25 mrt 1986
Rechter arrondissementsrechtbank Arnhem 21 jan 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 mei 1Og3
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 25 apr 1995
NU
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Notaris te Dordrecht , arrondissement Dordrecht ; kantoor Anken, Van , Knüppe Damstra ; Dordrecht.Rotterdam
Postbus 89 , 3300 AB Dordrecht
TEVENS
Opgave van bijbanen bij Hof Opnemen
Lid van de Rotary
Werkkring Nijmegen, woonplaats Nijmegen, examenjaar 1974


STOLP P.E.


STOLP E.P. , geboren jun 1949 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 4 nov 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 4 nov 1996
NU
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Amsterdam ; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1980
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1980
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460136 , fax 020-5460611
ellis.stolp@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]


STOLP D.
Notaris te Hilversum , arrondissement Amsterdam
Kantoor Hengstum, Van & StoIp ; Hilversum


STOLPE H. van de
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 2 jul 1948


STOLPE G.J. van de
Notaris te Medemblik, arrondissement Alkmaar
Postbus 2 , 1670 AA Medemblik


STOLS D.E.
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1995
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 02D-6741111
diederik.stols@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schut Grosheide
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419627 , fax 020-5419970
d.stols@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOLTE B.H. ; Prof. Dr. UHD
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Algemene Rechtswetenschap en Rechtsgeschiedenis
Bijzonder Hoogleraar Byzantijns recht (Vanwege het Groninger Universiteits Fonds)
b.h.stolte@rechten.rug.nl
Privé adres: Rijksstraatweg 53 , 9752 AC Haren , Tel. 050 5341294


STOLTING I.
Advocaat bij Vreijling & Beijsens advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 69 , 4700 AB Roosendaal
Tel 0165-560036 , fax 0165-537965
stolting@vreijlingbeijsens.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Haans.Beijsens advocaten
Tel 0165-592001 , fax 0165-592072
stolting@haansbeijsens.nl
www.haansbeijsens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOLWERK M.J. , geboren augustus 1955 ; Mw.
NLRM 99/00
Onderzoeker bij de Nationale Ombudsman
Rechter rechtbank Rotterdam 1 december 1998
NU Check


STOLWIJK B.S.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285519 , fax 070-3285325
bsstolwijk@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KB advocaten ; beëdiging 1998 en 2002
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2122800 , fax 030-2520244
kbs@kbs.netlaw.nl
www.kbsadvocacen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOLWIJK T.M.H. ; Mw.
Advocaat bij Pot jonker advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023.5530230 , fax 023-5530260
www.potjonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOLWIJK - VLEK C.M.Th. , geboren nov 1940 ; Mw. (orf C.M.T.)
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 23 jun 1995
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Leiden Den Haag ; kantoor Verdamstraat 56 (2313 PN) ; beëdiging 1968
Verdamstraat 56 , 2313 PN Leiden
Advocaat bij advocatenkantoor Stolwijk - Vlek
Zoeterwoudsesingel 71 , 2313 EL Leiden
tel 071 5132466 , fax 071 5146713
[vademecum advocatuur 2001]
stolvlek@tiscali.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: pers-en familierecht, echtscheiding, scheidingsbemiddeling


STOLWIJK S.A.M. , geboren jan 1942 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 jul 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 jun 1988
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Strafrechtwetenschappen
Hoogleraar Strafrechtswetenschappen
Privé adres: Verdamstraat 56 , 2313 PN Leiden , Tel. 071 5132466


STOLWIJK F.F.M. , geboren mrt 1917
NLRM 71 80
Werkzaam gemeente Amsterdam 25 jul 1940
Werkzaam Departement van Sociale Zaken 16 apr 1943
Werkzaam Federatie Werkg.org.in het Boekdrukkersbedrijf, II secretaris 1 aug 1945
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 6 mrt 1962
Lid Centrale Raad van Beroep 20 jul 1965
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep 22 jan 1973
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 21 okt 1971


STOMMELS N. ; Mw.
Advocaat bij Van den Wildenberg & Van Halder ; beëdiging 1998
Postbus 63 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3239680 , fax 024-3229954
info@vandenwildenbergvanhalder.nl
[vademecum advocatuur 2001]
stommels@wildenberghalder.nl
www.wildenberghalder.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOMP R.M.
Advocaat bij advocatenkantoor Stomp ; beëdiging 2001
W.G. Plein 251 , 1054 SE Amsterdam
Tel 020-6850552 , fax 020-6899353
stomplaw@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2004]


STOMPS - SCHOKKING C.W. ; Mw.
Directeur ESTATA Makelaarskantoor Den Haag
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


STOOK van AKKEREN P.A.A.M. , Petra ; Mw.
Inspecteur/Doc. Douane
Min. v. FIN. , Belastingdienst Opl./Utrecht
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Utrecht


STOOP M.C.A. ; Mw.
Advocaat bij Cikot & Stoop ; beëdiging 1981
Advocaat bij Stoop advocaten
Postbus 280 , 1700 AG Heerhugowaard
Tel 072-5719002 , fax 072-5744554
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 072-5719602 , fax 072-5744584
stoopadvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOOP J.L.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1993
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Advocaat bij Boels Zanders advocaten
Postbus 1750 , 0201 BT Maastricht
Tel 043-36220055 , fax 043-30265502
stoop@boelsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
stoop@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOOP A.N. ; Jhr.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1996
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
a.stoop@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]


STOOP R.J.
Advocaat bij Goedkoop & Partners ; beëdiging 2001
Postbus 402 , 2400 AK Alphen a/d Rijn
Tel 0172-419844 , fax 0172-434251
stoop@goedkoop-partners.nl
www.goedkoop-partners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOOP A.E. ; Jhr.
Advocaat bij Pot & Stoop ; beëdiging 1965
Postbus 23202 , 3001 KE Rotterdam
Tel 010-4116222 , fax 010-4117676
[vademecum advocatuur 2001]
r.vanbeurden@pot-stoop.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Rotterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


STOOP S.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Fillet advocaten ; beëdiging 1995
S. van Zwanenbergweg 1 , 5026 RM Tilburg
s.j.m.stoop@fillet.nl
Advocaat bij Santi c.s. advocaten
Grotestraat 150 , 5141 HC Waalwijk
Tel 0416-561695 , fax 0416-652740
santiadvocaten@macon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kantoor Mr. van Zijl B.V. advocaten
Postbus 1095 , 5004 BB Tilburg
Tel 013-4635599 , fax 013-4632266
s.stoop@kantoormrvanzijl.nl
www.kantoormrvanzijl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOOP J.A. , geboren 24-11-1922 ; Jhr.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


STOOP van GOUDSWAARD P.C. , Pieter Cornelis , geboren aug 1907 ; Jhr.
NLRM 71
Werkzaam Departement van Economische Zaken 1933
Werkzaam Ned. Groenten en Fruit Centrale 1934
Werkzaam Ned. Clearing Instituut 1935
Werkzaam Directeur-Generaal van de Prijzen 1941
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer sep 1944 tot nov 1947
Tuchtrechter van de Prijzen Den Bosch 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 18 jun 1951
Substituut-griffier rechtbank Zutphen 19 aug 1954
Griffier rechtbank Zutphen 16 aug 1969
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Zutphen 19 nov 1969
INFO
Overleden 5 augustus 2004 [NRC 5 augustus 2004)


STOOP A. , geboren jan 1933
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
's-Rijksbelastingen , II.Hoofdinspecteur-titulair 1955
Raadsheer Hof Den Bosch 4 jun 1975
Vice-President Hof Den Bosch 21 nov 1980
NU
Den Bosch Hof Vice-President
TEVENS
Vrije Universiteit Amsterdam
Commissie van Geschillen Bejaardentehuis Huis ter AA Verpleeghuis Gervenhof
Aanleunwoningen Flatgebouw Walstede te Den Bosch


STOOP J.C. ; Jhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 6 mrt 1968
Kantonrechter Dordrecht 13 dec 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 13 dec 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 13 dec 1984
NU
Dordrecht kantonrechter
Oud-Beijerland kantonrechter-plaatsvervanger
Gorinchem kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1994
Postbus 90851 , 2509 W Den Haag
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1994
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-541646 , fax 020-6612827
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
jaap.stoop@nautadutilh.com
www.nautadunlh.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Heeft opgave van bijbanen gedaan ? ; welke.


STOOP A.M.S. ; Mw.
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Tel 071-5815300 , fax 071-5815307
a.stoop@declercq.com
www.declercq.com
[vademecum advocatuur 2004]


STOOP - BOD E. ; Mw.
Rechten 1976
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden


STOORVOGEL E.J. ; Mw.
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


STOOTHAAK G.A. ; Mw.
Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 155 , 3440 AD Woerden
Tel 0348-418780 , fax 0348-420185
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Advokatenkollektief
Postbus 14067 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2520900 , fax 030-2543280
info@advokatenkollektief.nl
www.adwkarenkollektief.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOOTS E.G. ; Mw.
Advocaat bij Croes & Stoots ; beëdiging 1984
Postbus 84 , 2410 AB Bodegraven
Tel 0172-615401 , fax 0172-617967
[vademecum advocatuur 2001]


STOOVÉ G.J. , geboren feb 1951
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 4 apr 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 4 jan 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 4 jan 1983
Rechter rechtbank Almelo 14 mrt 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 21 dec 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 19 mrt 1986
Lid Ned. Antillen en Aruba 21 jul 1986
Vice-President rechtbank Almelo 8 jul 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 25 sep 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Almelo 18 jul 1996
NU
Almelo Vice-President Almelo kantonrechter-plaatsvervanger
Enschede kantonrechter-plaatsvervanger
Almelo coördinerend Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
25 jun 1997


STÖPETIE K.T.M.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1988
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460469 , fax 020-5460731
kurt.stopetie@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


STOPPELAAR BLIJDESTEIJN D.R. de
NLRM 80 87 88/89 90
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 apr 1990


STOPPELENBURG H. ; Mw. (of R.)
Advocaat bij Adv. kantoor Hemonylaan ; beëdiging 1988
Advocaat bij advocatenkantoor Hemonylaan
Hemonylaan 27 , 1074 BJ Amsterdam
Tel 020-6622931 , fax 020-6646186
[vademecum advocatuur 2001]
info@advocaten-hemony.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep:
Specialismen: sociale zekerheid


STORDIAU - Van EGMOND A.M.E. , geboren 09-05-1952 ; Mw. Drs.
Ministerie van Justitie, Centrale Dienstonderdelen, Directie Voorlichting, Hoofd
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Voorlichtingsraad (VORA) , Lid (JU)
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


STORIMANS J.J.P.M. , geboren 26 feb 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 24 okt 1979
NU
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Werkkring Veldhoven, woonplaats Veldhoven, examenjaar 1968, datum van benoeming 15-11-1984
Notaris te Veldhoven , arrondissement den Bosch
Kantoor Storimans & Meijers ; Veldhoven
Postbus 223 5500 AE Veldhoven


STORK Zie DIL - STORK E.M. , geboren sep 1938 ; Mw.


STORK B.A. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1999
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]


STORK A.H. ; Mw.
Advocaat bij Van Santbrink Van Waart ; beëdiging 2001
Postbus 180 , 1400 AD Bussum
Tel 035-6917117 , fax 035-6915364
info@vansantbrinkvanwaart.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STORK A.C.J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 24 apr 1950


STORM P.M. ; Prof.
Aangekomen in Leiden 1956 rechten , Corpslid
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1963
Postbes 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240503 , fax 010-2240596
paul.storm@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Open Universiteit Nederland
Faculteit Bedrijfs- en Bestuurswetenschappen
tel 045 5762383 , fax 045 5762102
Hoogleraar Organisatie en strategie
tel 045 5762388 , fax 045 5762103
peter.storm@ou.nl
TEVENS
Universiteit Nyenrode
Faculteit Bedrijfskunde
Hoogleraar Law
tel 010 2240503 , fax 010 2240596
p.storm@nyenrode.nl


STORM A.Z. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Van Kuilenburg advocaten ; beëdiging 1994
Bovenkerkerweg 85 , 1187 XC Amstelveen
Tel 0297-584584 , fax 0297-584586
azstorm@kuilenburg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Storm
Muiderzand 19 , 1274 TA Huizen
Tel 035-5258158 , fax 035-5234653
a.z.storm@tiscali.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STORM S.E.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1996
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538211 , fax 026-4430943
s.storm@derks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
s.storm@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STORM J.J. , geboren november 1960
Advocaat te Leiden
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 23 september 1998


STORM M.V. van der
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Advocaat bij Van den Herik & Verhulst
Postbus 5010 , 3008 AA Rotterdam
Tel 010-4100055 , fax 010-4815172
vdstorm@herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.herikverhulst.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STORM van 's GRAVESANDE M.L.E.
Advocaat bij Jager c.s. ; beëdiging 1992
Postbus 111 , 6710 BC Ede
Tel 0318-651222 , fax 0318-650051
jager@jageradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Storm van 's Gravesande
Stationsweg 94 A , 6711 PW Ede
Tel 0318-657620 , fax 0318-657621
[vademecum advocatuur 2004]


STORM E.J. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2000
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]


STORM - De GRAVE V.I.F.S. ; Mw.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STORM P.H.J. , van der
NLRM
NU
Arnhem Parket Stafburo Welke functie ?
NU
Aangifte Hickson Garantor BV/Ad van Rooij/van Gend


STORM H.M. ; Mw.
Rechten 1988
Univ. Docent KUB
Advocaat bij Kon.Ned. Toeristenbond ANWB/Rechtshulp ; beëdiging 1999
Postbus 93200 , 2509 BA Den Haag
Tel 070-3146243 , fax 070-3146969
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kon.Ned. Toeristenbond ANWB/ Rechtshulp ; beëdiging 1989 en 1999
Postbus 19504 , 2500 CM Den Haag
Tel 070-3147114 , fax 070-3146969
mstorm@anwb.nl
www.anwb.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


STORMINK J.H.J. ; Mw.
Advocaat bij Bernhaege advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 557 , 5460 AN Veghel
Tel 0413-352211 , fax 0413-352777
j.h.j.stormink@bernhaege.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.bernhaege.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STORT M.Th. ; Mw.
Rechten 1974
Advocaat & procureur bij Aak 30 , 1771 GG Wieringerwerf ; beëdiging 1974
eppruiksma@multiweb.nl
Advocaat bij javastraat 17 , 1782 DA Den Helder
Tel 0223-683399 , fax 0223-683111
mthpruiksma@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mthslort@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Wieringerland.
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar


STOTTEL P.P. , geboren 31-07-1925
INFO
Woonplaats Eindhoven
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


STOUT J.H. , geboren jun 1956 ; Mw.
NLRM 87 88/89
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1983
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Rotterdam 10 sep 1986


STOUTEN P.
Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten - RIKILT
gax 0317 417717
Marketing Manager


STOUTHART G.A. ; Mw.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 75330 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-5685685 , fax 020-5685681
[vademecum advocatuur 2001]


STOUTHART P.J.
Postbus 175 , 5430 AD Cuijk
Tel 0485-315994 , fax 0485-330187
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


STOUTJESDIJK D.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1995
Postbus 11755 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153972 , fax 070-5153122
d.stoutjesdijk@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STOVÉ L. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 03-07-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Coördinator sectie arbeidsrecht/ambtenarenrecht Utrechtse Juristen Groep te Utrecht
R.A. Kartinistraat 67 , 3573 XB Utrecht
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


STÖVE Zie WALT MEYER - STÖVE E.J. van , geboren jun 1943 ; Mw.


STOX A.J.J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 1 aug 1963


STRAALEN I.A. van
Advocaat bij Moszkowicz advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 3075 , 6202 NB Maastricht
Tel 043-3254560 , fax 043-3215450
[vademecum advocatuur 2001]
moszkowicz-advocaten@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2004]


STRAALEN P.W. van , geboren sep 1968
NLRM 98 99/00
Raio rechtbank Groningen 1 okt 1998


STRAATEN H.S. van der


STRAATEN L. van ; Mw.
Advocaat bij Roest Singh advocaten ; beëdiging 2003
Marktplein 23 , 2132 DA Hoofddorp
Tel 023-5563790 , fax 023-5563799
adv@roestsingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STRAATEN J.C. van , geboren dec 1954
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair docent Universiteit van Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 20 apr 1993
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Werkkring Haarlemmermeer, woonplaats A'dam, examenjaar 1978
Notaris te Zaandam , gem. Zaanstad , arrondissement Haarlem
Postbus 1230 1500 AE Zaandam


STRAATEN M.R. van der ; Mw.
Notaris te Binnenmaas , arrondissement Dordrecht
Kantoor Straaten, Van der & Van Dijk ; Binnenmaas


STRAATEN H.O. van der , geboren 1955
Voorzitter Raad van Bestuur Laurus N.V.


STRAATHOF D.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Dijsselhofplantsoen 18, 1077 BL Amsterdam
Postbus 76729, 1070 KA Amsterdam
Tel 020 5747474 , fax 020 5747475
E-mail amsterdam@vandiepen.com


STRAATHOF D.J.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
d.straathof@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]


STRAATHOF K.
Advocaat bij Rensen Breederveld Van Oostrum ; beëdiging 2000
Postbus 409 , 1800 AK Alkmaar
Tel 072-5155544 , fax 072-5155493
www.rbo-adv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STRAATMAN - SELIJ M.M.A. ; Mw.
Advocaat bij Mr. H.P. Ruysink Kantoor ; beëdiging 1986
Advocaat bij Ruysink en Straatman
Postbus 889 , 6200 AW Maastricht
Tel 043-3211851 , fax 043-3210630
[vademecum advocatuur 2001]
ruysink.cs@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STRAATMAN M. ; Drs.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
info@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-2172674 , fax 010-2172752
t.straatman@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


STRACK - De HAAN A.M.M.J.T ; Mw.
Advocaat bij Weski Heinrici advocaten ; beëdiging 1987
Westersingel 43 , 3014 GT Rotterdam
westalaw@pi.net
Advocaat bij Rietbergen Righarts & Plaisier
Goudsesingel 84 , 3011 KD Rotterdam
Tel 010-4111280 , fax 010-4131737
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Weena 290 , 3012 NJ Rotterdam
Tel 010-2821607 , fax 010-2821222
strackdehaanletselschadeadv@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STRACK C.J.M.G. , geboren sep 1958
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1994
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 jan 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 jul 1995
NU
Dordrecht parket
TEVENS
Geen bijbanen
09 feb 1998


STRADMEIJER O.A.H.J.W.H. , geboren aug 1903
NLRM 71
Advocaat en Procureur Amsterdam 1933-1941
Waarnemend griffier Hof Amsterdam 18 jan 1941
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 29 sep 1942
Secretaris tribunaal Amsterdam 26 sep 1945 tot 1 jun 1948
Rechter rechtbank Amsterdam 1 apr 1948


STRAELEN F.W.M. van , geboren jan 1950
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Ministerie van Justitie okt
1975
Raio rechtbank Den Haag 1 dec 1978
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 15 mrt 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 14 apr 1984
Advocaat-generaal ressortsparket Den Bosch 18 dec 1989
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 1 jan 1997
NU
Den Bosch Hof plaatsvervangend procureur-generaal


STRAFMAN H.B.Chr.
Advocaat bij Appelman & Strafman advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 2404 , 8203 AK Lelystad
Tel 0320-234828 , fax 0320-280384
info@appelmanstratman.com
[vademecum advocatuur 2004]


STRAK A.H.J.
Advocaat bij Rischen & Van Bellen advocaten ; beëdiging 1992
Advocaat bij Rischen & Nijhuis
Postbus 22096 , 3003 DB Rotterdam
Tel 010-4332777 , fax 010-4047959
rischen.nljhuis@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


STRAKE H.J. te , geboren apr 1924
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Advocaat en Procureur Amsterdam en Arnhem 27 mrt 1958
Werkzaam bedrijfsleven 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 24 mei 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 12 mei 1969
Rechter rechtbank Roermond 6 aug 1970
Vice-president rechtbank Roermond 23 sep 1974


STRAKE J.M. te , geboren jul 1953 ; Mw.
NLRM 88/89 90 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 3 okt 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 13 feb 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 13 feb 1987
Rechter rechtbank Maastricht 4 mei 1990
NU
Maastricht rechter
TEVENS
Geen bijbanen


STRALEN A.P. van
Advocaat bij Pieters advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 13017 , 3507 LA Utrecht
Tel 030-2718855 , fax 030-4716672
j.pieters@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
a.stralen@pietersadvocaten.nl
www.pietersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STRALEN I.T. van ; Mw.
Advocaat bij Zillinger Molenaar & Verdonk ; beëdiging 2000
Postbus 542 , 8440 AM Heerenveen
Tel 0513-623666 , fax 0513-625546
vanstralen@zmv-advocaten.nl
www.zmv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STRANDERS B.
Advocaat bij Postbus 446 , 2130 AK Hoofddorp ; beëdiging 1986


STRANG G.
Kantoor Lubbers en Dijk ; Amsterdam


STRATEN H. van
Advocaat bij Holland Van Gilzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2003
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4065068 , fax 010-4065001
nlstrat3@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STRATEN M.M. van ; Mw.
Advocaat bij Seegers & Wattilete ; beëdiging 1991
Egelantiersgracht 576 , 1015 RR Amsterdam
Tel 020-4200888 , fax 020-4383022
advocaten@seegers-wattilete.nl
[vademecum advocatuur 2001]
m.vanstraten@seegers-lebouille.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STRATENUS I.A. ; Jhr.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1997
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
iastratenus@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


STRATENUS - JACOBS Q.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
quirine.stratenus@nautadutilh.com
www.nautadutiffi.com
[vademecum advocatuur 2004]


STRATENUS C.E. ; Mw.
Advocaat bij Schoute & Dik ; beëdiging 1999
Postbus 83032 , 1080 AA Amsterdam
Tel 020-6647046 , fax 020-6798662
stratenus@schoute-dik.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schoutedik.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STRATER R.J.A.M.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1973
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
general@derks.nl
Tel 020-3016301 , fax 020-3016333
[vademecum advocatuur 2001]


STRATMAN H.B.C. (of H.B.Chr.)
Advocaat bij Stratman advocaten ; beëdiging 1989
Advocaat bij Stratman Glas & Mes advocaten
Postbus 2404 , 8203 AK Lelystad
Tel 0320-234828 , fax 0320-280384
[vademecum advocatuur 2001]


STRATUM M. van
Advocaat bij Moszkowicz advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 15680 , 1001 ND Amsterdam
Tel 020-6262758 , fax 020-6272462
moszkowicz.amsterdam@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STRAUS M.
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2000
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5687021 , fax 020-5685681
m.straus@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STRAUS M.
Advocaat bij Landwel advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 6380 , 5600 HJ Eindhoven
Tel 040-2500900 , fax 040-2500905
[vademecum advocatuur 2001]


STRAVER D.C.P.M. ; Mw.
Advocaat bij Damsté/Spoor Sanders & Vermeulen ; beëdiging 1991
Postbus 479 , 7600 AL Almelo
Advocaat bij Van Riet & Associees advocaten
Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
Tel 030-2635050 , fax 030-2635060
info@vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2001]


STRAVER L.M. ; Mw.
Advocaat bij Pieters advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 13017 , 3507 LA Utrecht
Tel 030-2718855 , fax 030-2716672
Lstraver@pietersadvocaten.nl
www.pietersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STREEFKERK J.B. ; Mw.
Advocaat bij Labee advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 2025 , 3800 CA Amersfoort
Tel 033-4634636 , fax 033-4617112
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kooij & Zwiers advocaten
Postbus 10264 , 1301 AG Almere
Tel 036-5344895 , fax 036-5344945
adv.kooij@wxs.nl
www.randstadadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STREEFKERK J.
Advocaat bij Streefkerk c.s. ; beëdiging 1983
Streefkerk_advocaten@compuserve.com
Advocaat bij Streefkerk advocaten
Postbus 716 , 2270 AS Voorburg
Tel 070-3871416 , fax 070-3860258
streefkerk@streefkerk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.streefkerk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STREEFKERK C.A. , geboren feb 1955
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Katholieke Universiteit Brabant
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 15 mei 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 15 apr 1988
Rechter rechtbank Breda 10 aug 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 jun 1991
Raadsheer Hof Amsterdam 19 feb 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 feb 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 19 feb 1993
NU
Amsterdam Hof Raadsheer
Breda rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Penningmeester van de Stichting Belgian Foundation" Stichting t.b.v.ontwikkelingswerk op
christelijke grondslag " door Belgische Vrijwilligers in Nepal
18 feb 1997
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Penningmeester van Stichting Belgian Foundation.
2. Lid van de klachtencommissie van de STAGG (Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg).
3. Docent SSR.
4. Lid van de wijkkerkenraad van de Gereformeerde kerk Breda-Zuid. Van 1989 tot 1993
5. Voorzitter van de wijkkerkenraad van de Gereformeerde kerk Breda-Zuid. Van 1991 tot 1993


STREEFLAND B.W. , geboren jun 1962
NLRM 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Breda
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 jul 1994
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 jul 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 jul 1996
NU
Breda parket


STREEK A. van de ; Mw.
Advocaat bij Boukema Weesing Van Alderwegen ; beëdiging 1995
Leidsegracht 20 , 1016 CL Amsterdam
Advocaat bij Bureau Orde van advocaten
Tesselschadestraat 4-12 , 1054 ET Amsterdam
Tel 020-5896000 , fax 020-5896001
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Raad van Toezicht Amsterdam
van.de.streek@aova.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STREEK K.G. van de
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 2001
Postbus 10210 , 7301 GE Apeldoorn
Tel 055-5262020 , fax 055-5262021
kg.streek@dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STRENG R.P.
Advocaat bij Koster & Claassen ; beëdiging 2003
Postbus 754 , 3000 AT Rotterdam
Tel 010-4132180 , fax 010-4122125
streng@kclaw.nl
www.kosterclaassen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STRENGERS F.M.
Advocaat bij Bosselaar & Strengers ; beëdiging 1968
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht


STRENGERS P.M.
Advocaat bij Bosselaar & Strengers ; beëdiging 1977
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Advocaat bij Strengers advocatenkantoor
Postbus 824 , 3800 AV Amersfoort
Tel 033-4627920 , fax 033-4638063
p.strengers@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


STRENGERS M.M. ; Mw.
Advocaat bij Van der Goen advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 318 , 3760 AH Soest
Tel 035-6015080 , fax 035-6024345
m.m.strengers@vandergoen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vandergoen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STRENGERS F.M.P.M.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en procureur te Utrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 14 aug 1981
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 10 maart 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 28 december 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 28 december 1998
Kantonrechter Amsterdam 28 januari 2000
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 04 mei 2000
Vice-president Rechtbank Amsterdam van 01 jan 2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 01 jan 2002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem vanaf 10-03-1998
Vice-president Rechtbank Amsterdam vanaf 01-01-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Amsterdam Rechtbank Vice-President
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Strengers advocaten ; beëdiging 1973
Sinds wanneer is hij geen advocaat meer. Niet meer sinds januari 2000.
TEVENS [juni/juli 2002]
Voorzitter Stichting Sommewijck te Laren (Noord-Holland)
TEVENS [februari 2003]
Lid bestuur Stichting Sommewijck te Laren vanaf 01-01-1969


STRENS - MEULEMEESTER J.A.M. , geboren nov 1950 ; Mw. Drs.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 21 dec 1993
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Universitair docent Privaatrecht KU Nijmegen
Secretaris Redactie NKBW
Lid Bestuur woonzorgcentrum "De Polbeek"
Lid Bestuur NBS De Bargeweide
Lid Bestuur Thijmgenootschap
19 aug 1997
TEVENS
[mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Universitair docent K.U.N
Redactiesecretaris NbBW
Bestuurslid Thijmgenootschap


STREPPEL F.J. , geboren apr 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Belastingadviseur te Amsterdam 1 sep 1969
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 15 sep 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 13 jun 1979
Rechter rechtbank Leeuwarden 19 jun 1981
Raadsheer Hof Leeuwarden 5 feb 1985
Vice-President Hof Leeuwarden 6 jan 1994
NU
Leeuwarden Hof Vice-President


STRICKER M.A. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 299 , 7200 AG Zutphen ; beëdiging 1993


STRICKER E.
INFO
Woonplaats Oegstgeest
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


STRICKER W.F.O.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Buruma Maris ; Den Haag, Rotterdam
woonhuis: Vijverweg 28, 3062 JP Rotterdam


STRIEN M. van ; Mw.
Advocaat bij Sjöcrona Van Stigt De Roos en Pen ; beëdiging 1991
't Hoenstraat 5 , 2596 HX Den Haag
Tel 070-3467472 , fax 070-3924378
m.van.strien@ssrp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1988 en 1991
ms@svsadvocates.com
www.svsadvocates.com
[vademecum advocatuur 2004]


STRIEN D.P. van ; Mw.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen ; beëdiging 2003
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760697 , fax 070-3651856
vstrien@barentskrans.nl
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STRIEN J.C. van , geboren 11-06-1952
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


STRIEN A.L.J. van , geboren nov 1961 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 24 okt 1997
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 09-11-2000
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


STRIEN A.I. van , geboren dec 1966 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 13 mei 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 apr 1997
Rechter rechtbank Rotterdam 1 april 1998
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Rotterdam gerechtsauditeur
TEVENS
Penningmeester van de Ned. Kankerbestrijding afdeling Delft te Delft


STRIEN A.L.J. van ; UHD
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Strafrecht
Hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht
a.l.j.strien@law.leidenuniv.nl


STRIETMAN G.F. ; Mw.
Advocaat bij Smallegange Van Dam & Van der Stelt ; beëdiging 2002
Postbus 664 , 3000 AR Rotterdam
Tel 010-2010074 , fax 010-4124772
strietman@sdslaw.nl
wwwsdslaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STRIJ de REGT B.L. van , geboren aug 1911
NLRM 71
Werkzaam Ministerie van Justitie , II.referendaris 15 sep 1938
Griffier Raad van Beroep (s.v.) Den Haag 1 sep 1952
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep (s.v.) Den Haag 5 nov 1954
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Groningen 20 dec 1956
Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 13 jun 1957


STRIJARDS G.A.M. , geboren 18-02-1954 ; Prof. Dr.
NLRM 87 88/89 90
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 1 mrt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 apr 1986
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Strafrecht en Criminologie
Bijzonder Hoogleraar Internationaalrechtelijke. i.h.b. mensenrechtelijke aspecten van het strafrecht
i.h.b.mensenrechtelijke aspecten van het strafrecht (Vanwege het Groninger Universiteits Fonds)
TEVENS
Buitengewoon hoogleraar volkenrecht en vreemdelingenrecht Universiteit van Aruba
TEVENS
Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving Sector Staatsrecht en
Bestuursrecht 1995-1996, Raadadviseur
Deelnemer aan de UN PrepCOM tot oprichting van een internationaal Criminal Court
apr 1997
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Strafrecht en Sanctierecht, Raadadviseur [SAL 2000]
NU Den Haag Rechtbank
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven. Ongeloofwaardig gezien eerder opgegeven nevenfuncties.
INFO
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
Privé adres: Breitnerlaan 105II , 2596 GX Den Haag , Tel. 070 3281656


STRIJBOS G.A.
Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 1997
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
schaaprdam@compuserve.com


STRIJBOS Zie SCHNITZLER - STRIJBOS W.A.H.A. , geboren dec 1961 ; Mw.


STRIJBOS J.F.M. , geboren jul 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Katholieke Universiteit te Nijmegen
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 30 jul 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 jan 1983
Rechter rechtbank Den Bosch 27 sep 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 29 okt 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 8 nov 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 aug 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 7 sep 1990
Vice-President rechtbank Den Bosch 30 nov 1990
Coördinator vice-president rechtbank Den Bosch 13 november 1998
NU
Den Bosch Vice-President ; hoofdfunctie
Den Bosch kantonrechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid ZWO werkgemeenschap Sociaal recht Stichting zwaar wetenschappelijk onderzoek ZWO
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie Bosch Medicentrum
Bestuursmedewerker Stichting Europa Kinderhulp
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie ongewenste intimiteiten van de Hoge
School Den Bosch
Voorzitter Regionale Klachtencommissie Seksuele Intimidatie Primair Onderwijs voor de
stadsgewesten Oss en Den Bosch
Voorzitter diverse andere klachtencommssies betreffende seksuele intimidatie in het onderwijs
28 jan 1997
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


STRIJBOSCH S. ; Mw.
Advocaat bij uig & Partners ; beëdiging 2003
Postbus 29702 , 2502 LS Den Haag
Tel 070-3633555 , fax 070-3651280
strijbosch@ruigpartners.nl
www.ruigpartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STRIJBOSCH M.J.M.
Advocaat bij Mr. M.J.M. Strijbosch Kantoor ; beëdiging 1974
Postbus 610 , 5600 AP Eindhoven
Tel 040-2438309 , fax 040-2436435
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


STRIJBOSCH A.K.J.M. ; Prof. UHD
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612301 , fax. 024 3616145
Bijzonder Hoogleraar volksrecht en rechtspluralisme (vanwege de Commission on Folk law and legal Pluralism van de International Union of Antropological and Ethnological Sciences)
f.strijbosch@jur.kun.nl
Privé adres: Ooysebandijk 72 , 6576 JG Ooy , Tel. 024 6631781 of 024 3612086 of 3612087


STRIJD - GROENEWEGEN H.A. ; Mw.
Rechten 1945
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn


STRIJEN J.A. van ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1997
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
jorieke.vanstrijen@nautadutith.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


STRIJK M.A.V. , Marijke ; Mw.
Directie secretaris Abemij Holding bv Postbus 62 2170 AB Sassenheim
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
Lid van SVN-deelnetwerk Amsterdam


STRIJKER M.N.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785888
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785914 , fax 020-5785800
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


STRIK C.M.
Advocaat bij Strik & Dunnewijk advocaten & belastingadviseurs ; beëdiging 1985
Vennoot/Belasting Adviseur
Strawinskylaan 1439 , 1077 XX Amsterdam
E-Mail: strik-law@wxs.nl
Tel 020-6625501 , fax 020-6643416
info@strik-law.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.strik-law.nl
[vademecum advocatuur 2003]
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


STRIK D.A.M.H.W. ; Mw. Drs.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1996
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240177 , fax 010-2240006
daniella.strik@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Tel 010-2240643 , fax 010-2240006
daniella.strik@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


STRIK H.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Banning advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927777 , fax 073-6927789
h.strik@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STRIKWERDA L. , geboren nov 1946 ; Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Juridische Faculteit Universiteit van Amsterdam sep 1974
Raio 1 sep 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 9 okt 1986
Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 11 mrt 1988
NU
Den Haag Parket bij de Hoge Raad , Advocaat-Generaal Fiscale Kamer
Parket bij de Hoge Raad der Nederlanden Advocaat-generaal (info sep 2000)
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Groningen
Hoogleraar internationaal privaatrecht
TEVENS opgave: mei 1996 en januari 1998
Lid Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht Den Haag (vermeld mei 1996, niet meer jan
1998)
Lid Wetenschappelijke Raad TMC Asser-Instituut (vermeld mei 1996, niet meer jan 1998)
Lid Begeleidingscommissie Tweede Fase-opleiding TMC Asser-Instituut
Medewerker Ned. Juristen Blad
Lid Bestuur Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht Den Haag
Lid Bestuur Stichting tot steun van de Bibliotheek in het Vredespaleis
Lid Bestuur studiekring Prof.mr.J.Offerhaus Amsterdam
Lid Bestuur Internationaal Juridisch Instituut Den Haag
Lid redactie Ned. Int.Law Review Den Haag
Hoofdredacteur Ned. Int.Law Review Den Haag
Hoofdredacteur Praktijkreeks IPRC Kluwer Deventer
Voorzitter werkgroep Intern.Privaatrecht NVvR
Opgave januari 1998 ; 31 mrt 1998
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Commissie van advies voor de zaken betreffende
de burgerlijke staat en de nationaliteit, Lid (Hoge Raad) [SAL 2000]
Benelux-Gerechtshof, plaatsvervangend Advocaat-Generaal
Benelux-Gerechtshof, Advocaat-Generaal [Staatscourant 10 juni 2002]
INFO
Privé adres: Zomerlaan 34 , 2103 AJ Heemstede , Tel. 023 5294223
NB
Niet meer vermeld in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU


STROBAND M.M. ; Mw.
Advocaat bij De Vos & Partners advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-5046081 , fax 020-5046060
mstroband@devos.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-2060774 , fax 020-2060750
mzwaan@devos.nl
www.devos.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STROEBEL Zie REENEN - STROEBEL M.D.J. van, geboren aug 1942 ; Mw.
NLRM 92
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 3 okt 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 15 nov 1991


STROES M. ; Mw.
Advocaat bij Boels Zanders advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 196 , 6040 AD Roermond
Tel 0475-319146 , fax 0475-330800
stroes@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STROETINGA B.M.
Advocaat bij Poelman, Denneman, Bruinsma ; beëdiging 1989
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 449 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-5840840 , fax 013-5840845
bstroetinga@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 040-2380600 , fax 040-2380666
bstroetinga@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STROEVE H.
Advocaat bij Trijzelaar c.s. ; beëdiging 1991
Postbus 10552 , 2501 HN Den Haag
Advocaat bij Ekelmans en Meijer
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
Tel 070-3746316 , fax 070-3746333
stroeve@em-advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
stroeve@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STROINK M.L. ; Mw.
Advocaat bij Dirk Boon advocaten ; beëdiging 1996
Guyotplein 5-1 , 9712 NX Groningen
Advocaat bij Westersingel 3 , 9718 CA Groningen
Tel 050-5346525 , fax 050-5341535
[vademecum advocatuur 2001]
stroink@home.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STROINK F.A.M. , geboren mei 1948 ; Prof.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 jul 1992
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Roermond rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel. 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Publiekrecht
Hoogleraar staats- en administratief recht
tel 043 3883340 , fax 043 3884907
frits.stroink@pubr.unimaas.nl
INFO
Geen bijbanen
apr 1998
Privé adres: Heiberg 2 , 6436 CL Amstenrade , Tel. 046 4424818


STROK M.F.C. ; Mw.
Advocaat bij Mr. M.F.C. Strok Kantoor ; beëdiging 1984
Advocaat bij Strok Kantoor
Postbus 93436 , 2509 AK Den Haag
Tel 070-3825388 , fax 070-3825388
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


STRONKS P.J.
Advocaat bij Adv. kantoor De Leon ; beëdiging 1997
Postbus 33 , 3760 AA Soest
Advocaat bij advocatenkantoor De Leon
Postbus 2169 , 3500 GD Utrecht
Tel 030-2333502 , fax 030-2315674
mail@deleon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.deleon.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STROO C.M. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1993
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 1993 en 2003
Postbus 635 , 3300 AP Dordrecht
Tel 078-6393737 , fax 078-6393739
d@borsboomhamm.nl
www.borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STROOIJ M.B.J.
Advocaat bij Van den Biesen Prakken Böhler ; beëdiging 1998
Keizersgracht 560-562 , 1017 EM Amsterdam
Tel 020-6232605 , fax 020-6203559
amsterlaw@bpb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Böhler Franken Koppe Wijngaarden advocaten
Tel 020-3446200 , fax 020-3446201
mstrooij@bfkw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STROOKER C.J.C. ; Mw.
Rechten 1989
Jurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar


STROOKMAN C.G.C. , geboren mrt 1945
NLRM 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 mei 1993


STROOM M.P. van der ; Mw.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1994
Postbus 1174 , 3000 BD Rotterdam
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
instroom@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
m.van.derstroom@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


STROOM - WILLEMSEN W.A. van der ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1990
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240052
w.vanderstroom@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
wendy.vanderstroom@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


STROP C.L. ; Mw.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
strop@barentskrans.nl
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STROUKEN O.G.J.M.
Advocaat bij 't Hooghuys advocaten ; beëdiging 1997
Nieuwlandsedijk 81 , 4926 AN Lage Zwaluwe
Advocaat bij Strouken & Wan der Pas advocaten
Nieuwlandsedijk 79-81 , 4926 AN Lage Zwaluwe
Tel 0168-486073 , fax 0168-486023
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1990 en 1997
[vademecum advocatuur 2004]


STROUS H.G.M.
Burgemeester CDA gemeente Voerendaal [info SAL 2000]


STRUBEN E.G.
Notaris te Alphen a/d Rijn, arrondissement Den Haag
Postbus 149 , 2400 AC Alphen aan den Rijn


STRUIF O.C.
Advocaat bij Adure advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 186 , 9200 AD Drachten
Tel 0512-305160 , fax 0512-305161
adure@nlto.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1991 en 1997
[vademecum advocatuur 2004]


STRUIJK R.
Advocaat bij Over De Vesten 7 , 3116 AD Schiedam ; beëdiging 1976


STRUIJK P.
Advocaat bij Strijk ; beëdiging 1976
Over De Vesten 7 , 3116 AD Schiedam
Tel 010-4269940 , fax 010-4269965
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Struijk
[vademecum advocatuur 2004]


STRUIJK H.C. ; Dhr.
Advocaat bij Boogaard advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 616 , 4330 AP Middelburg
Tel 0118-623655 , fax 0118-625179
boogaardadvo@zeelandnei.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 03-07-91
Boogaard advocaten
Buitenruststraat 14 , 4337 EH Middelburg
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@boogaardadvocaten.nl
www.boogaardadvocaten.nl
Arrondissement Middelburg
Secretaris van de Raad van Toezicht van arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
struijk@boogaardadvocaten.nl
www.boogaardadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STRUIJK E.M. , geboren mei 1946 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit R.O. te Roermond ; Raio 1 jan 1972
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Roermond 1 mei 1972
Secretaris arrondissementsparket Roermond 1 mei 1974
Gerechtssecretaris rechtbank Arnhem 1 mei 1976
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Arnhem 1 mei1976
Secretaris arrondissementsparket Arnhem 1 jan 1978
Substituut-officier van Justitie arrondissement Arnhem 13 apr 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Arnhem 26 sep 1979
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 okt 1981
Rechter rechtbank Arnhem 2 feb 1984


STRUIJLAART R.A.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2001
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
robin.struijlaart@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


STRUIJS P.A.M. , geboren jun 1971 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 december 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 januari 1999
NU Check
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 396 , 5201 AJ Den Bosch
Tel 073-6161100 , fax 073-6161199
[vademecum advocatuur 2001]


STRUIK H.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1984
h.struik@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121631 , fax 030-2121157
h.struik@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STRUIK A.A.M. ; Mw.
Bedrijfsrecht 1992
Medewerker IVB - CNV
Advocaat bij CNV Bedrijvenbond ; beëdiging 1998
Postbus 327 , 3990 CC Houten
Tel 030-6348271 , fax 030-6348200
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schellart advocaten
Postbus 24004 , 3502 MA Utrecht
Tel 030-2877575 , fax 030-2885222
a.struik@schellart.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


STRUIKSMA J. , geboren sep 1954
NLRM 98 99/00
Universitair docent Vrije Universiteit Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 dec 1997


STRUK L.A. , geboren 23-09-1924
INFO
Woonplaats Rotterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


STRUMPHLER TIDEMAN J.H., geboren 1 februari 1919 , Johannes Hendrik (Hans)
Erepenning van de gemeente Diemen
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Drager van het Oorlogsherinneringskuis
Drager van het Kruis van Verdienste van het Rode Kruis
INFO
Overleden 1 februari 2001 [NRC 3 feb 2001]


STRUWE M.K. ; Mw.
Rechten 1987
Jurist WAA
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


STRUYCKEN - VEENHOFF S.C. ; Mw.
Advocaat bij Van den Bosch & van den Broek ; beëdiging 1995
Advocaat bij Hoge van den Broek
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810860 , fax 024-3810861
s.struycken@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STRUYCKEN J.G.A.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
jstruycken@houthoff.nl
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741444
joris.struycken@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


STRUYCKEN T.H.D.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414461 , fax 020-6612827
teun.struycken@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


STRUYCKEN H.F.M.
Advocaat bij Vos c.s. ; beëdiging 1976
Tesselschadestraat 5 , 1054 ET Amsterdam
Advocaat bij advocatenkantoor Struycken
Nieuwe Herengracht 185a , 1011 SK Amsterdam
Tel 020-7792320 , fax 020-8758587
[vademecum advocatuur 2001]
huibstruycken@chello.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STRUYCKEN A.V.M. , geboren jul 1936 ; Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 29 jul 1972
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 3 jul 1978
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Arnhem Rechtbank rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6, 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049, 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612301 , fax. 024 3616145
Emeritus Hoogleraar Privaatrecht/vergelijkend privaatrecht en burgerlijk recht
t.struycken@jur.kun.nl
TEVENS
Ministerie BUZA, Voorzitter staatscommissie codificatie internationaal privaatrecht
Voorzitter raad van bestuur Stichting Internationaal Juridisch Instituut Den Haag
Voorzitter bestuur Stichting Somanifonds Nijmegen
Voorzitter raad van advies Katholiek Documentatiecentrum Nijmegen
Lid curatorium Haagse Academie voor internationaal recht
Lid Bestuur Stichting Instituut voor Agrarisch Recht
Lid Bestuur van verschillende stichtingen die een bijzondere leerstoel in stand houden aan de faculteit
rechtsgeleerdheid Katholieke Universiteit Nijmegen
Lid redactie Netherlands International Law Review (NILR)
Lid Bestuur Stichting rechtsbijstand Mobiliteitsbranche te Nijmegen
19 jan 1998, 16 feb 1998
TEVENS [juni/juli 2002]
Voorzitter raad van bestuur Stichting Internationaal Juridisch Instituut, Den Haag van 01-01-1994 Voorzitter Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht van 01-01-1995
Lid curatorium Haagse Academie voor Internationaal recht van 01-01-1994
Voorzitter bestuur Stichting Sormanifonds, Nijmegen
Voorzitter raad van advies Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen
Lid bestuur Stichting Instituut voor Agrarisch Recht
Lid bestuur verschillende stichtingen die een bijzondere leerstoel in stand houden
Faculteit Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen van 01-01-2001
Lid redactie Netherlands international law review (nilr)
Lid bestuur Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche, Nijmegen van 01-06-1997
INFO
Privé adres: Sophiaweg 119, 6564 AB Nijmegen, Tel. 024 3231170, 3612493 of 3612250
TEVENS [februari 2003]
Voorzitter raad van bestuur Stichting Internationaal Juridisch Instituut te Den Haag vanaf 01-01-1994
Voorzitter Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht vanaf 01-01-1995
Lid curatorium Haagse Academie voor Internationaal recht vanaf 01-01-1994
Voorzitter bestuur Stichting Sormanifonds te Nijmegen
Voorzitter raad van advies Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen
Lid bestuur Stichting Instituut voor Agrarisch Recht
Lid bestuur verschillende stichtingen die een bijzondere leerstoel in stand houden
Faculteit Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen te Nijmegen vanaf 01-01-2001
Lid redactie netherlands international law review (nilr)
Lid bestuur Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche te Nijmegen vanaf 01-06-1997


STUART A.J. ; Drs.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1996
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
One Silk Street London EC2Y 8HQ , Groot-Brittannië
Tel 0044-2074565428 , fax 0044-2074565567
ajstuartCcDdbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771538 , fax 020-5771772
arnoldjan.stuart@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


STUBBE Zie GROENEVELD - STUBBE M.E. , geboren nov 1968 , Marielle ; Mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Zutphen 1 okt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 27 april 1999
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-09-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
19 aug 1997
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


STUBBÉ Th.
INFO
Woonplaats Leidschendam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


STUBBÉ J.P.M. ; Prof.
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel. 020 4446250 , fax 020 4446280
Sinds februari 1999 hoogleraar bij de vakgroep notarieel en fiscaal recht
Afdeling Notarieel en Fiscaal Recht
Hoogleraar overdrachtsbelasting en kapitaalsbelasting (vanwege de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap)
INFO
Privé adres: Spui 190 , 2511 BW Den Haag , Tel. 070 3617121


STUBENROUCH C.J.M.
Advocaat bij Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1986
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
akd.rotterdam@pi.net
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2772777 , fax 010-4360582
cstubenrouch@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
cstubenrouch@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STÜCKEN M.A.M.J.
Postbus 75840 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-4081680 , fax 020-6179362
stucken@legaleye.nl
[vademecum advocatuur 2001]
stucken@legalscope.nl
www.legalscope.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STUGER L.M.M. ; Mw.
Advocaat bij Hoeberechts c.s. ; beëdiging 1999
Postbus 196 , 6000 AD Weert
Tel 0495-532583 , fax 0495-540755
[vademecum advocatuur 2001]


STUGER F.W.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 28 okt 1982


STUIJLING DE LANGE G.A.


STUIJT P.J.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1987
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488773 , fax 070-3819283
pj.stuijt@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153773 , fax 070-5153108
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STUIJT H.A.M. ; Mw.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Caron & Stevens / Baker & McKenzie ; Amsterdam


STUIJT A.
Notaris te Haarlem , arrondissement Haarlem
Kantoor Krans Helmig Stuijt ; Haarlem


STUIJT J.W.
Notaris te Aerdenhout , gem. Bloemendaal , arrondissement Haarlem
Kantoor Jager en Stuijt
Postbus 40 , 110 AA Aerdenhout


STUIJVENBERG A. van
Advocaat bij A & S advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 12 , 6700 AA Wageningen
Postbus 150 , 6700 AD Wageningen
Tel 0317-425300 , fax 0317-421922
[vademecum advocatuur 2001]
wag@aensadvocaten.nl
www.aensadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STUIVE D. ; Mw.
Advocaat bij De Haan & Slager advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 5191 , 3008 AD Rotterdam
Tel 010-4816622 , fax 010-21O0079
hsadvo@luna.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.dehaanslageradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STUIVER B.J.
Advocaat bij Postbus 177 , 6960 AD Eerbeek ; beëdiging 1988


STUIVER H.S.P.
Advocaat bij advocaten Ambtenarenrecht & Arbeidsrecht ; beëdiging 1999
Maliebaan 94 , 3581 CX Utrecht
Tornado 2 , 3454 RL De Meern
Tel 030-6621316 , fax 030-6665447
stuiver@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stuiver advocaten Ambtenarenrecht & Arbeidsrecht
Postbus 98 , 3454 ZH De Meern
Tel 030-6691200 , fax 030-6691209
stuiver@advocaatambtenarenrecht.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


STUIVER H.L , Henk ; Dhr.
Advocaat bij Van Zalingen & Stuiver ; beëdiging 1988
Advocaat bij Van Zalingen Stuiver & De Beijer
Postbus 80 , 3880 AB Putten
Tel 0341-358074 , fax 0341-358640
vanzalingen@vzsdb.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Noord-West Veluwe


STULDREHER S.C. , geboren nov 1962
NLRM 95 96 97 98 99/00
Stafjurist bij de Raad van State
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 nov 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 nov 1994
Rechter rechtbank Den Haag 29 okt 1996
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen opgave van bijbanen Den Haag
TEVENS [november 2002] en [juli 2003]
Geen nevenfuncties


STULEMEIJER R.P.A.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2002
Postbus 4361 , 3006 Al Rotterdam
Tel 016 8801700 , fax 010-2249390
rstulemeijer@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STULTIENS M.L.M.
Advocaat bij Mülder Stultiens Dunsbergen ; beëdiging 1969
Advocaat bij Stultiens Dunsbergen
Postbus 125 , 4200 AC Gorinchem
Tel 0183-631800 , fax 0183-660548
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stultiens Donsbergen
Postbus 3020 , 4200 EA Gorinchem
stultiens.dunsbergen@12move.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STULVOET S. , geboren dec 1914
NLRM 80
Werkzaam 's-Rijks belastingdienst , II inspecteur 1940
Belastingconsulent te Amsterdam 1955
Raadsheer Hof Den Haag 3 jun 1976


STUMPEL N.B.J.
Advocaat bij Postbus 1081 , 1270 BB Huizen ; beëdiging 1979


STUMPHIUS E.J.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1987
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
Tel 010-2246224 , fax 010-4330282
ewout.stumphius@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


STURHOOFD D.A.J.
Advocaat bij Vink & Partners ; beëdiging 1989
Advocaat bij Vink & Partners advocaten Belastingadviseurs & Notaris
J.J. Viottastraat 43 , 1071 JP Amsterdam
Tel 020-5732121 , fax 020-5732173
vinkpart@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
dajsturhoofd@vinkenpartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STURHOOFD A.R. , geboren aug 1964 ; Mw.
NLRM 90 91 92
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hoge Raad der Nederlanden 1 mrt 1990
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1993
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488914 , fax 070-3855982
ar.sturhoofd@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-577369 , fax 020-5772705
a.sturhoofd@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


STURHOOFD J. , geboren mrt 1930
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Procuratiehouder-firmant te Amsterdam 1959
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 nov 1979
Rechter rechtbank Amsterdam 22 jan 1982
Raadsheer Hof Den Haag 8 nov 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 dec 1991
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 08-11-1991
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


STURKENBOOM A.A.M.
Advocaat bij Bult & Sturkenboom ; beëdiging 1972
Advocaat bij Sturkenboom advocaten
Postbus 132 , 3430 AC Nieuwegein
Tel 030-6013510 , fax 030-6013515
[vademecum advocatuur 2001]
info@sturkenboom-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STURKENBOOM C.A.
Advocaat bij Moszkowicz advocaten ; beëdiging 1968
Postbus 3075 , 6202 NB Maastricht


STURKENBOOM R.J.
Advocaat bij Bult & Sturkenboom ; beëdiging 1997
Postbus 157 , 4100 AD Culemborg
Advocaat bij Sturkenboom advocaten
Postbus 4 , 4100 AA Culemborg
Tel 0345-569009 , fax 0345-544606
[vademecum advocatuur 2001]
info@sturkenboom-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STURM J.J.
Advocaat bij Geelkerken & Linskens advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
geelkerken@tref.nl
E-Mail: GL.Leiden@Balienet.nl
Tel 071-5124443 , fax 071-5120481
gl.leiden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
j.sturm@gl-advocaten.nl
www.gl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


STURMS E.P. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 2000
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
maildhg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


STURMS K.M. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1997
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
kmsturms@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet in [Vademecum Advocatuur 2003]


STURMS E.P. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 ; beëdiging 2000
2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
pauline.sturms@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


STURMS W.M.
Advocaat bij Riedstra Tuinman Sleijfer ; beëdiging 1997
Postbus 851 , 8901 BR Leeuwarden
Tel 058-2121075 , fax 058-2126449
rtsadvoc@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Tuinman Sleijfer advocaten
advoc@tuinmansleijfer.nl
www.tuinmansleijfer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STUTTERHEIM R.H. , Roelf Harm , geboren 14 februari 1943 te Groningen ; Dhr.
Was wetenschappelijk hoofdmedewerker privaatrecht verbonden aan de faculteit der rechstgeleerdheid van de Universiteit van Ansterdam
INFO
Overleden 30 mei 2002 te Amsterdam [NRC 1 juni 2002]


STUURMAN C. ; Drs.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1989
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 75330 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-5685685 , fax 020-5685681
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 1989 en 2000
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5686660 , fax 020-5686317
kees.stuurman@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


STUURMAN A. , geboren mrt 1912
NLRM 71
Ambtenaar Openbaar Ministerie regeringscommissariaat voor landelijke verdedigingsvoorbereiding
15 jun 1938
Commies staatsbedrijf Artillerie Inrichtingen 1 nov 1938
Commies Centraal Bureau van de Statistiek 15 aug 1941
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Almelo 1 jul 1942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 25 aug 1947
Substituut-officier van Justitie arrondissement Almelo 18 dec 1956


STUUROP F. , geboren sep 1949 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Adjunct-chefjurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 mrt 1993
Rechter rechtbank Rotterdam 14 feb 1994
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Lid commissie van Toezicht TBS-kliniek de Kijvelanden te Rhoon
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Pelita te Den Haag


STUURPEL N.B.J.
Advocaat bij Postbus 1081 , 1270 BB Huizen ; beëdiging 1979
Tel 035-5267888 , fax 035-5240784
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


STUY P.J.
Advocaat bij Stuy c.s. ; beëdiging 1982
Advocaat bij Stuy advocaten
Beethovenstraat 23 , 1077 HM Amsterdam
Tel 020-6791098 , fax 020-6792061
[vademecum advocatuur 2001]
stuy@advocaten-incasso.com
www.advocaten-incasso.com
[vademecum advocatuur 2004]


STUYCK J.H.V. ; Prof. Dr.
Katholieke Universiteit Nijmegen
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612303 , fax. 024 3616145
Hoogleraar Recht in Europa
p.vangalen@jur.kun.nl
Privé adres: Groenstraat 51 , 3370 Boutersem , België
Tel. 0032 16734412 , 024 3612188 of 3615488


STUYLING DE LANGE G.A. , geboren dec 1952
NLRM 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Rotterdam 5 aug 1989
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Buruma Maris ; beëdiging 1979
Statenlaan 120 , 2582 GW Den Haag
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-0741277 , fax 020-6799651
dolph.stuylingdelange@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


STUYT R.P.M. , geboren 04-03-1961
INFO
Woonplaats Amsterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


STUYT A.M. ; Prof.
Katholieke Universiteit Nijmegen
Oud-hoogleraar


STUYT Th.P.C.
NLRM 71 80 87 88/89
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 13 mei 1957
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Aalsmeer , kantoor Kudelstaartseweg 84 , 1433 CL Aalsmeer ; beëdiging 1982
Tel 0297-326004 , fax 0297- 341406
[vademecum advocatuur 2001]
beëdiging 1943 en 1982
[vademecum advocatuur 2004]


STUYT J.A.M. , geboren jun 1956 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1983
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 dec 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 apr 1989
Arrondissementsofficier van Justitie Rotterdam (part-time) 25 sep 1990
NU
Rotterdam parket


SUCHTELEN J.P. van ; Jhr.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam


SUCHTELEN van DE HAARE - HEUVES M. van , geboren okt 1946
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtssecretaris Centrale Raad van Beroep
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jan 1987


SUER R.A.
Advocaat bij Duvekot advocaten en Procureurs ; beëdiging 2001
Herengracht 503 , 1017 BV Amsterdam
Tel 020-5209595 , fax 020-6269287
info@duvekot.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SUERINK N.N. ; Mw.


SUERMONDT M.G.
Advocaat bij Maaldrink advocaten ; beëdiging 1995
Wassenaarseweg 20 , 2596 CH Den Haag
Advocaat bij Scholten c.s. advocaten
Lange voorhout 43 , 2514 EC Den Haag
Tel 070-3624404 , fax 070-3458429
[vademecum advocatuur 2001]


SUERMONDT W. , geboren juni 1957
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 1 april 1998
NU Check
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Van Dunné & Felix ; beëdiging 1987
Postbus 21808 , 3001 AV Rotterdam
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. W. Suermondt ; beëdiging 1987 en 2002
Parkstraat 1 a , 4818 SJ Breda
Tel 076-5319397 , fax 076-5319398
info@suermondt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SUËRS F.M. ; Mw.
Advocaat bij Bakker + Hermans ; beëdiging 1994
Oliemolenstraat 5 , 6411 GI Heerlen
Advocaat bij Pfeil & Heuts advocaten
Postbus 189 , 6130 AD Sittard
Tel 046-4206400 , fax 046-4206409
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1992 en 1994
[vademecum advocatuur 2003]


SUETERS L.J.W.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1998
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785888
[vademecum advocatuur 2001]


SUIJDENDORP J.T. ; Mw.
Advocaat bij Van Traa advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 21390 , 3001 AJ Rotterdam
Tel 010-4137000 , fax 010-4145719
suydendorp@vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stadermann Luiten advocaten
Postbus 1488 , 3000 BL Rotterdam
Tel 010-4444369 , fax 010-4125050
suijdendorp@stadermannluiten.nl
www.stadermannluiten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SUIJKER K.C.G.M. ; Mw.
Advocaat bij Kaiser & Van Brakel ; beëdiging 2000
Rijnzathe 8a 7e etage , 3454 PV De Meern
Tel 030-6697000 , fax 030-6697015
ksuijker@kaiser-vanbrakel.ra
[vademecum advocatuur 2001]


SUIJKERBUIJK W.J.W.K. ; Dhr.
Advocaat bij Lensen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1047 , 4530 GA Terneuzen
Tel 0115-617585 , fax 0115-630690
lensen-advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 05-07-2000
Lensen advocaten
Willem Alexanderlaan 43 , 4532 DB Terneuzen
Postbus 1047 , 4530 GA Terneuzen
tel 0115-683344 , fax 0115-630690
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@lensenadvocaten.nl
Raad van Toezicht
Tiggelaarezicht: Middelburg
[Internet april 2003]
info@lensenadvocaten.nl
www.lensenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SUIJLING M.A. ; Mej.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 30 okt 195


SUIKER K.C.G.M. ; Mw.
Advocaat bij Beekers & Douwes advocaten Nieuwstraat 33 ; beëdiging 2000
7311 HZ Apeldoorn
Tel 055-5270510 , fax 055-5270511
suijker@beekers-douwes-advocaten.nl
www.beekers-douwen-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SUIS C.M. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2001
Postbus 75640
1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460131 , fax 020-5460482
christien.saris@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


SUISKENS Y.W.P. ; Mw.
Advocaat bij Boels Zanders advocaten
Postbus 196 ; beëdiging 1998
6040 AD Roermond
Tel 0475-319146 , fax 0475-330800
suiskens@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SUISKENS Y.W.P ; Mw.
Advocaat bij Abeln c.s. advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
Tel 020-6641081 , fax 020-6626818
abeln@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


SUIVER H.J.
Advocaat bij la Gro advocaten ; beëdiging 1972
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-503250 , fax 0172-503200
email@lagrolaw.nl
www.lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SUKHRAM S.K. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2002
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
Tel 030-2121631 , fax 030-2121157
s.sukhram@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SUL M.J.F.
Advocaat bij Flos Dieleman advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 507 , 4330 AM Middelburg
Advocaat bij Olie & De Jonge advocaten
Postbus 342 , 4460 AS Goes
Tel 0113-221100 , fax 0113-221120
oliedejonge@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij VSW advocaten
Postbus 277 , 4380 AG Vlissingen
Tel 0118-412877 , fax 0118-411992
[vademecum advocatuur 2004]


SULZER F.D.E.
Notaris te Breda , arrondissement Breda
Kantoor Vercauteren SuIzer ; Breda


SUNTER A.D.
Advocaat bij Sunter & Bakker ; beëdiging 1978
Gerrit van der Veenstraat 106 , 1077 EM Amsterdam
Tel 020-6794535 , fax 020-6712620
sunter@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Sunter advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


SUPER M.
Advocaat bij Lockers advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 149 , 6400 AC Heerlen
Tel 045-5713000 , fax 045-5716666
super@luckersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.luckersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SUPICIC M.S.J. ; Mw.
Advocaat bij Dickhoff advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 74750 , 1070 BT Amsterdam
Advocaat bij Meier Jonen advocaten
Postbus 59744 , 1040 LE Amsterdam
Tel 020-5285828 , fax 020-5285829
supicic@meijerjonen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Geervliet & Supicic advocaten
Keizersgracht 628 , 1017 ER Amsterdam
Tel 020-3305981 , fax 020-3308261
supicic@geervliet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SURBER K.T. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
ktsurber@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
kassandra.surber@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


SURBER N.J.
Advocaat bij Van der Steenhoven Kolle & Gilhuis ; beëdiging 1995
Postbus 907 , 3300 AX Dordrecht
Advocaat bij Barents & Krans advocaten
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
surber@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SURINGA P.
Advocaat bij Liefferink & Ariëns advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 1275 , 3800 BG Amersfoort
Advocaat bij Graaf Janlaan 105 , 3818 DX Amersfoort
Tel 033-4635499 , fax 033-4637097
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ravelijnstraat 28 , 4102 MX Culemborg
Tel 0345-533885 , fax 0345-533885
psu@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SURINGAR W.J.P.
Advocaat bij Doornbos & Van Der Sloot ; beëdiging 1985
Advocaat bij Doornbos / Suringar / Wiersema advocaten / mediators
Postbus 705 , 9400 AS Assen
Tel 0592-317676 , fax 0592-317148
dsw.adv@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
w.j.p.suringar@dswadvocaten.nl
www.dswadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SURQUIN O.
Advocaat bij Van den Bosch & van den Broek ; beëdiging 1994
Advocaat bij Hoge van den Broek
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810860 , fax 024-3810861
o.surquin@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Surquin
Weverstraat 39 , 6579 AB Kekerdom
Tel 0481-432367 , fax 0481-431532
osurquin@cs.com
[vademecum advocatuur 2004]


SUSANTE S.J. van
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1991
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
HTR@bit.nl
Tel 026-3777188 , fax 026-3777222
bsusante@hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 026-3777188 , fax 026-3777200
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SUSANTE H.J.E. van
Notaris te Boxtel , arrondissement den Bosch
Kantoor Susante, Van & Wösten ; Boxtel


SUSSENBACH R.M.G.
Advocaat bij Van Heeks.Lesquillier.Sussenbach ; beëdiging 1997
Amstelboulevard 60 , 1096 HJ Amsterdam
Advocaat bij Lesquillier & Sussenbach
Van Woustraat 245 , 1074 AS Amsterdam
Tel 020-6706797 , fax 020-6706822
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Sussenbach advocaat & procureur
Van Woustraat 245 , 1074 AS Amsterdam
Tel 020-6706797 , fax 020-6706822
sussenbach@advocaat.demon.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SUTORIUS I.E.M.
Advocaat bij Houben advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 4620 , 4803 EP Breda
Tel 076-5223677 , fax 076-5149403
houbenadvocaten@netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
isutorius@houbenadvocaten.nl
www.houbenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SUTORIUS - JOEKES A.E.H. , geboren nov 1946 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 2 mei 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 23 jul 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 23 jul 1981
Rechter rechtbank Zutphen 27 feb 1984
Rechter rechtbank Arnhem 5 mrt 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jan 1988
Rechter rechtbank Arnhem 1 jan 1990
NU
Arnhem rechter
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Vrienden van de Spelerij
Lid Bestuur Bijzonder Noden


SUTORIUS E.Ph.R. of E.P.R.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 18 dec 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 4 mrt 1985
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Arnhem ; kantoor Derks , Star Busmann , Hanotiau ; beëdiging 1977
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
general@derks.nl
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Strafrechtwetenschappen
Hoogleraar Strafrechtswetenschappen


SUURMOND G.B.
Advocaat bij Gak Nederland B.V. (Jur bjz) ; beëdiging 1998
Postbus 8300 , 1005 CA Amsterdam
Tel 020-6872760 , fax 020-6872745
gillis.suurmond@gak.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij UWV Algemeen Juridische Zaken ; beëdiging 1982 en 1998
Postbus 58285 , 1040 HG Amsterdam
Tel 020-6872762 , fax 020-6872745
gillis.suurmond@uwv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SUVEE E.C. ; Mw.
Notaris te Oud-Beijerland , arrondissement Dordrecht
Kantoor Suvee & Schilperoort ; Oud-Beijerland


SUYVER J.A.W.
Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 1973
Postbus 155 , 3440 AD Woerden
email@lagrolaw.nl
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-503250 , fax 0172-503200
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


SUYVER (of SUIJVER) H.J. , geboren mrt 1948 ; Dhr.
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 14 feb 1994
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij La Gro c.s. ; beëdiging 1972
Postbus 155 , 2800 AD Gouda
Advocaat bij La Gro advocaten
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-503250 , fax 0172-503200
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter Commissie Administratieve overtredingen van het district Leiden KNLTB te Leiden van 01-01-2002
Voorzitter Alphens Tennispark te Alphen aan den Rijn van 01-01-2002


SUYVER J.J.H. , geboren aug 1946 ; Dhr.
NLRM 80 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings - en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Den Bosch 1 dec 1970
Secretaris 1e kl arrondissementsparket Den Bosch 1 apr 197
Gerechtssecretaris 1e klasse , rechtbank Den Bosch 1 apr 1973
Secretaris arrondissementsparket Den Bosch 1 nov 1974
Als stagiair werkzaam Provinciale griffie 1 Den Bosch 1 nov 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 27 sep 1976
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Haag 19 okt 1978
Verlof zonder behoud van bezold. i.v.m. werkzaam off. van Justitie hoofd parket Curaçao 1 nov
1979
Ministerie van Justitie, Secretaris Generaal ; opgevolgd door Borghouts
Ministerie van Justitie, Bestuursraad (br) Voorzitter-Lid, Secretaris-Generaal 1995-1996
Portefeuille Algemene coördinatie ; justitiebreed beheer ; wetgeving
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 18-12-1997
Raadsheer Hof Den Haag 30 juni 1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 23-02-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
[nov 2000]
Lid bestuur Stichting ondersteuning Dr. Schroeder van der Kolk te Den Haag
Lid VVD Adviescommissie Justitie
Voorzitter toetsingscommissie euthanasie te Rijswijk (voor het hofressort Den Haag
Plaatsvervangend Lid Generale Commissie van bezwaren en geschillen Nederlandse Hervormde Kerk
Voorzitter Bezwarenadviescommissie van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen te
Utrecht
Voorzitter raadsherenvertegenwoordiging
TEVENS
Lid Algemene Raad en Organisatie Bureau van de Nederlandse Orde Van advocaten
Algemeen Secretaris van het bureau van de Nederlandse Orde Van advocaten sinds 1 december 2002
Algemene Zaken
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Toetsingscommissie euthanasie te Rijswijk van 01-11-1998
Voorzitter bezwarenadviescommissie College bouw ziekenhuisvoorzieningen te Utrecht van 01-01-2000 Arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg van 01-01-2001
Lid Raad van Toezicht Stichting De Compaan te Den Haag van 01-01-1