Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen 'Q' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2004
Letter Q


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 

   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot NU toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


Afkortingen:

 1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
 2. RM = Rechterlijke Macht
 3. OM = Openbaar Ministerie
 4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
 5. SAL = StaatsAlmanak
 6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
 9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
 11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
 12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
 13. UHD = Universitair Hoofd Docent
 14. b.d. = buiten dienst
 15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
 16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers

QUAADVLIET - van den BONGARD I.P.E. , geboren feb 1934 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoogleraar Nijmegen
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 3 mei 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 3 mei 1982
Rechter rechtbank Den Bosch 12 jul 1983
Vice-President rechtbank Den Bosch 31 jan 1990
Coördinerend vice-president rechtbank Den Bosch 19 aug 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 september 1999
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 januari 2000
NU
Den Bosch coördinerend Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
06 feb 1997

QUAAK M.J. ; Mw.
Advocaat bij Goossens advocaten B.V. ; beëdiging 1999
Postbus 25188 , 3001 HD Rotterdam
Tel 010-4147488 , fax 010-4138167
goossensadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]

QUAARS T.F.
Advocaat bij Rob Boers & Partners advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 675 , 3900 AR Veenendaal
Tel 0318-522404 , fax 0318-523474
info@boersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

QUADEKKER F.J.A. , geboren jan 1944 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98 99/00
Medewerker Instituut van Bestuurswetenschappen 1971
Burgerraadsman Leiden 1974
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 19 mei 1980
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 19 nov 1981
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 24 mrt 1982
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 25 jul 1983
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 2 jul 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 nov 1990
Vice-President rechtbank Den Haag 10 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
10-97
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

QUAEDECKERS R.Ph.J.
Advocaat bij Föllings advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 174 , 6400 AD Heerlen
Advocaat bij St.Annalaan 34b , 6217 KA Maastricht
Tel 043-3432859 , fax 043-3430324
[vademecum advocatuur 2001]

QUAEDVLIEG A.A.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 2003
Postbus 1094 , Klos Morel Vos & Schaap
Postbus 75988 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-5773577 , fax 020-5773578
www.klosmorelvosschaap.com
[vademecum advocatuur 2004]
@OPM
Wat is de relatie met QUAEDVLIEG , A.A. ; Prof.?

QUAEDVLIEG A.A. , geboren mei 1958 ; Prof.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 3 jul 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 8 jul 1991
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel 024 3612301 , fax. 024 3616145
Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder handels- en economisch recht, industriële eigendom en auteursrecht
a.quaedvlieg@jur.kun.nl
TEVENS
Adviseur bij Clifford Chance advocaten te Amsterdam alsmede incidenteel voor andere kantoren en
partijen
24 feb 1997
Lid van het bestuur van de Vereniging voor Auteursrecht , Amstelveen
Redactielid: Informatierecht/AMI
TEVENS [september 2004]
Adviseur Genootschap Onafhankelijke Nederlandse Geluidsproducers van 01-01-2002
Adviseur Clifford Chance Advocaten, soms ook voor andere kantoren of partijen met vragen op vakgebied , Amsterdam van 01-01-2002
Adviseur casus.com van 01-01-2000
Redactielid AMI en BIE
Bestuurslid Vereniging voor Auteursrecht
Medewerker/coördinator post-doctoraal onderwijs
Bestuurslid Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen
Lid programmacommissie Nationaal Programma Informatietechnologie en Recht
INFO
Privé adres: Prof. van Weliestraat 47 , 6524 NN Nijmegen , Tel. 024 3223649 of 024 3612312 of 3616209

QUAEDVLIEG A.F. ; Drs.
Postbus 157 , 6170 AD Stein
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

QUAEDVLIEG A.P.J.H.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 30 jan 1962

QUAIJ R.Ph. de
Advocaat bij Byvanck advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 1022 , 6501 BA Nijmegen
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter
Postbus 1094 , 6501 BB Nijmegen
Tel 024-3828384 , fax 024-3828388
r.de.quay@htenr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

QUAK P.C. , geboren apr 1964
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1989
Substituut-Officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 okt 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 okt 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 juni 1999
NU
Almelo parket arrondissementsofficier van Justitie

QUAKKELAAR J.
Advocaat bij Tanger c.s. ; beëdiging 1999
Postbus 397 , 1970 AJ IJmuiden
Tel 0255-532544 , fax 0255-511933
j.quakkelaar@tanger.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Beer advocaten
Johannes Vermeerstraat 23 , 1071 DK Amsterdam
Tel 020-6732199 , fax 020-6758163
jeroenquakkelaar@beeradvocaten.nl
www.beeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

QUANJEL - SCHREURS R.A.M. ; Mw.
Rechten 1994 , HBO-Opleiding overig
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht

QUANT L.H.A.J.M. , Bert , geboren mrt 1939 ; Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 19 dec 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 12 sep 1988
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Privaatrecht
Bijzonder Hoogleraar Advocatuur (vanwege de Nederlandse Orde van advocaten)
Betaald door de advocaten , dus: wiens brood men eet, diens woord men preekt ?
quant@jur.uva.nl
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Derks , Star Busmann , Hanotiau ; beëdiging 1967 of 1964
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Tel 030-2121648 , fax 030-2121164
b.quant@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 1964
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Rotary

QUANT L.H.M.
Burgemeester PvdA gemeente Schoorl [info SAL 2000]

QUANT T.F.W.M. , geboren 8 jun 1939 , Thea ; Mw.
NLRM 87 88/89 90
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Den Haag 4 sep 1986
HOOFDFUNCTIE
Gemeentelijk ombudsman
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Utrecht.

QUARLES van UFFORD F. ; Mw. Jvr.
Advocaat bij Mars & Oostenbroek ; beëdiging 1993
Nieuwe Parklaan 97 , 2587 BN Den Haag
Advocaat bij Considine advocaten
Badhuisweg 177 , 2597 JP Den Haag
Tel 070-3223056 , fax 070-3223057
f.quarles@considine.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

QUARLES van UFFORD G.M. ; Mw.
Advocaat bij Simmons Simmons & Trenité ; beëdiging 2003
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
gemma.quarlesvanufford@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

QUARLES van UFFORD H.Ph.J. , geboren jul 1929 ; Dhr. Jhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 8 mei 1995
NU
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda ; kantoor Quarles & Jurgens ; beëdiging 1956
Postbus 7160 , 4800 GD Breda
TEVENS
Bijbanen niet bekend

QUAST R.A.U.

QUAY - BERTON B.J. de ; Mw.
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beëdiging 1993 en 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3448181 , fax 079-3427990
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

QUAY C.L.M. de , geboren 1934 ; Drs.
Voorzitter Stichting Nationaal Monument Sint Jan
Voorzitter Bestuur Mr. Paul de Gruyter Stichting
Lid Bestuur Mr. J.H. de Pont Stichting
Voorzitter Raad van Comm. Neways Electronics International N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Roba Holding B.V.
Voorzitter Raad van Comm. Vebego International N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Poppers Holding B.V.
Voorzitter Raad van Comm. Rodruza Steenfabrieken
Commissaris Ducatus N.V.
Huis van H.M. de Koningin , Kamerheer
Lid Standing Committee en Fin. Committee Aid to the Church in Need.
Mr. Drs. De Quay, voormalig vice-Voorzitter van de raad van bestuur van F. van Lanschot Bankiers N.V. en van Lanschot's Beleggings-Compagnie B.V., bekleedde voorheen bestuursfuncties bij een aantal organisaties in de financiële sector, waaronder het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf en de Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf.
Hij was voorts commissaris bij :
Interpay B.V.
Amvabel N.V.
Ondernemend Vermogen Nederland Beheer B.V.
Data Traffic
Beanet B.V.
Eurocard Nederland B.V.
BankGiroCentrale B.V.
Liquirent N.V. en
Comfort Financieringen Nederland B.V.
Daarnaast vervulde hij bestuursfuncties bij een aantal non-profit organisaties, waaronder de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, de Jachtraad en aansluitend de Raad voor Natuurbeheer, het Noord-Brabants Museum, de Stichting Vredespolitiek, de United World Colleges, het Katholiek Nieuwsblad en Fortuna Sittard.
INFO
Telegraaf 31 augustus 2004:
Houben tot kamerheer benoemd.
Koningin Beatrix heeft mr. Frank houben per 1 oktober beneoemd tot kamerheer in Noord-Brabant. Hij volgt daarmee mr.Drs. C. de Quay op, die wegens het bereiken van de 70-jarige leeftijd de totel kamerheer honorair krijgt. Een kamerheer is de steun en toeverlaat voor de Koningin bij bezoeken aan de provincie. Houben is al van kinds af aan een persoonlijke vriend van de Koningin. Houben, geboren in februari 1939, werkte van 1987 tot 2003 als commissaris van de Koningin in Noord-Brabant.

QUIK - SCHUIJT A.C. , geboren nov 1942 ; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Den Haag ; Raio 10
okt 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 10 feb 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 sep 1970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 apr 1975
Rechter rechtbank Utrecht 1 feb 1990
Vice-President rechtbank Utrecht 25 apr 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 27 april 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 27 april 1999
NU
Utrecht Vice-President NU

QUIK - VERHULST J.W.P.M. , Jeanne ; Mw.
Rechten 1987
Jurist , Quik Management bv
INFO
PZ ? Vrouwenraad Zuid-Holland
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam

QUINCEY Zie van ELDONCK - De QUINCEY I.M.E.A de ,geboren feb 1964 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1993
Rechter rechtbank Den Bosch 26 mei 1998
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Lid Bestuur De Vugtse IJsclub De IJzeren Man
Lid Bestuur Stichting Salomon beheer begraafplaats Groendaal te Den Bosch
07 jul 1997

QUINT A.W. ; Ir.
NLRM 71
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 10 apr 1946

QUINT H.R.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem van 07-08-2001
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1981
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
info@nysingh.nl
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1981
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
h.r.quint@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [juni/juli 2002]
Secretaris van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars te Zwolle
Plaatsvervangend-secretaris van de Centrale Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars
Lid adviescommissie IT van de Nederlandse Orde van advocaten
NB OPM@
Vermeldt op rechtspraak.nl wel advocaat in Zwolle, maar vermeldt niet de naam van het kantoor

QUINT J.C. ; Mw.
Advocaat bij In 't Veen advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 46 , 2740 AA Waddinxveen
Advocaat bij Pot Jonker advocaten
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-5530260
j.quint@pj.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

QUINT V.
Advocaat bij Goedkoop & Partners ; beëdiging 2001
Postbus 402 , 2400 AK Alphen a/d Rijn
Tel 0172-419844 , fax 0172-434251
quint@goedkoop-partners.nl
www.goedkoop-partners.nl
[vademecum advocatuur 2004]

QUISPEL A.
Advocaat bij Visser & Quispel ; beëdiging 1989
Postbus 1121 , 3260 AC Oud-Beijerland
Tel 0186-614477 , fax 0186-610666
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Visser Quispel Heidema
info@vgh.nl
www.vgh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

QUISPEL A.H.J. ; Mw.
Rechten 1950
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

QUISPEL H.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Registratie en successie,
Den Bosch, Hoofd

QUISPEL W.A. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Taalman Kip & Boll ; beëdiging 1998
Postbus 332 , 1800 AH Alkmaar
Tel 072-5112824 , fax 072-5154880
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Spaans advocaten
Postbus 1139 , 1270 BC Huizen
Tel 035-5262780 , fax 035-5263275
[vademecum advocatuur 2004]

QUIST E. ; Mw.
Advocaat bij Willems advocaten & Rechtsanwälte ; beëdiging 2002
Postbus 10080 , 1301 AB Almere
Tel 036-5488000 , fax 036-5488008
e.quist@willems-advocaten.nl
www.willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

QUIST J.P. ; Dhr.
Beëdigd: 05-03-2003
Adriaanse & van der Weel advocaten
Kousteensedijk 3 , 4331 JE Middelburg
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
tel 0118-656060 , fax 0118-636178
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@avdw.nl
www.avdw.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij Afriaanse & van der Weel advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
Tel 0118-656060 , fax 0118-636178
info@avdw.nl
www.avdw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

QUIST L.P.
Advocaat bij van den Herik & Verhulst ; beëdiging 1996
Postbus 299 , 2980 AG Ridderkerk
Advocaat bij Veldhuijzen Schep & Nuiten advocaten
Postbus 1080 , 3300 BB Dordrecht
Tel 078-6133966 , fax 078-6310938
[vademecum advocatuur 2001]
mail@veldlaw.nl
www.veldhuijzen-schep-nuiten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

QUIST P.
Advocaat bij Quist advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 252 , 2670 AH Naaldwijk
Tel 0174-621007 , fax 0174-623326
legalcare@legalcare.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Jaspers Quist Remmerswaal Notarissen en advocaten
quist@jgr.nl
www.jqr.nl
[vademecum advocatuur 2004]

QUIST Y.A. ; Mw.
Advocaat bij van Harmelen & Beijneveld ; beëdiging 1997
Advocaat bij van Harmelen Beijneveld Tubbergen van Houten
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-4051166 , fax 010-4124011
quist@vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Westerlee
Postbus 6 , 2678 ZG De Lier
Tel 0174-613326 , fax 0174-613288
quist@akwesterlee.nl
[vademecum advocatuur 2004]

  Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
  Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren

  Terug naar het begin