Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen 'P' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2004
letter P


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 

   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot NU toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


Afkortingen:

 1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
 2. RM = Rechterlijke Macht
 3. OM = Openbaar Ministerie
 4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
 5. SAL = StaatsAlmanak
 6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
 9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
 11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
 12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
 13. UHD = Universitair Hoofd Docent
 14. b.d. = buiten dienst
 15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
 16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers


PAALMAN J.J.
Advocaat bij Driehoek advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 50 , 7600 AB Almelo
Tel 0546-831050 , fax 0546-831055
[vademecum advocatuur 2001]
driehoek.advocaten.almelo@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PAALVAST P.R.C.M. , geboren jan 1943 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Breda 17 sep 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 18 okt 1976
Rechter rechtbank Breda 6 mei 1977
Vice-President rechtbank Breda 15 apr 1983
President rechtbank Breda 15 apr 1994
Coördinerend Vice-president Rechtbank Breda 01-11-2001
NU Breda Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Causa Nostrae Laetitiae (Vredenbergh)
Lid Bestuur VVV Breda
Lid Bestuur Streek VVV , in liquidatie
Lid Bestuur Stichting Mr. Jacobs Pensioenfonds
Lid Bestuur Stichting Amarant Tilburg
Lid Bestuur Stichting Pensioenfonds Otten
TEVENS [oktober 2004]
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Pensioen Luijcks van 01-01-1976
@OPM waarom werd dat eerder niet vermeld?
Bestuurslid VVV , Breda van 01-01-1974
Bestuurslid Stichting Causa Nostrae Laetitia (Vreedenberg) + Stichting pastoor v. Duijse (nevenstichting van Vredenbergh) van 01-01-1973
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Houdstermaatschappij Otten van 01-01-1998 tot 01-01-2004
INFO
Handelde januari 1998 flagrant in strijd met artikel 24 Wet R.O.: nam een persoonlijke brief in
ontvangst van één partij, ex-gerechtstauditeur van de Hoge Raad in ontvangst (zie BURHOVEN
JASPERS - De KROON, M.C.M.) en deed exact wat in die brief van hem verlangd werd: hij verklaarde zich onbevoegd. Verder leverde hij een valselijk opgemaakt Proces-Verbaal.Ook bleek dat
een serie produkties van de zijde van genoemde juriste in het dossier waren terechtgekomen compleet
buiten de tegenpartij om. Klachten hierover werden ingediend bij de Procureur-Generaal bij de Hoge
Raad.
Immers: artikel 24 Wet rechterlijke Organisatie verbiedt o.m. voor de rechter het van een partij " aannemen van enige bijzondere onderrichting, memorie of schrifturen".
De klachten werden met een truc ondergeschoffeld ; die PG bij de Hoge Raad stelde dat het in ontvangstnemen van die persoonlijke brief gezien moest worden als een proceshandeling en dat er dus
niets fout mee is. Dit is evident een drogreden, die neerkomt op rechtsweigering van de PG. Immers:
zo redenerend, kan men ook wel zeggen dat omkopen van een rechter gezien kan/moet worden als
proceskosten en dus toegelaten is. Zo wordt rechtgepraat wat krom is ; zeker ook de PG bij de Hoge Raad
behoort dat niet te doen.


PAANAKKER A.J.M. ; Mw.
Rechten 1987
Advocaat , JAGER advocaten
Advocaat bij Prinsenhof 12 , 6715 LP Ede ; beëdiging 1999
Tel 0318-647973 , fax 0318-647761
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Paanakker advocaten
Costerweg 5 , 6702 AA Wageningen
Tel 0317-497665 , fax 0317-453?
paanakkeradvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Wageningen


PAANAKKER F.C.M.
Advocaat bij Postbus 132 , 5250 AC Vlijmen ; beëdiging 1982
Tel 073-5117141 , fax 073-5117542
kantoor@advocaatpaan.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PAANAKKER G.N. ; Mw.
Advocaat bij De Haan c.s. ; beëdiging 1996
Postbus 723 , 9700 AS Groningen
Tel 050-3127666 , fax 050-3148202
haanue@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Haan Advocaten & Notaris
Postbus 723 , 9700 AS Groningen
Tel 050-5757400 , fax 050-5757
paanakker@dehaanadvocaten.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PAANTJENS O.C.M.
Notaris te Venray , arr.Roermond
Postbus 126 5800 AC Venray


PAARDEKOOPER A.V.
Advocaat bij Fruytier advocaten ; beëdiging 1995
Herengracht 268 , 1016 BW Amsterdam
fruytier@xs4all.nl
Tel 020-5304300 , fax 020-6237129
avpaardekooper@fruytier.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Blenheim
Postbus 10302 , 1001 EH Amsterdam
Tel 020-5210100 , fax 020-5210
arjenpaardekooper@blenheim.n
www.blenheim.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PAARDEKOOPER K.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1999
Postbus 550 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538211 , fax 026-4430943
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538629 , fax 026-353
k.paardekooper@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PAARDEKOOPER R.
Juradvies/Jurincass
Zilverberkzoom 7 , 2719 HW Zoetermeer
Advocaat bij advocatenkantoor Paardekooper ; beëdiging 1999
Regenboogsingel 131 , 2718 GV Zoetermeer
Tel 079-3611747 , fax 079-3600785
juradv@trefnl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999
www.paardekooper- advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


PAARDEKOOPER W.A.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1992
Postbus 2720
1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
wouter.a.paardekooper@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-62
wouter.a.paardekooper@baker.nl
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PAARLBERG M.
Notaris te Schoonhoven , arrondissement Den Haag
Postbus 45 , 2870 AA Schoonhoven


PAASHUIS J.B.E. ; Mw.
Rechten 1993
Bedrijs Jurist ; stage
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


PAASMAN B.E. ; Mw.
Advocaat bij Kernkamp advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 23317 , 3001 KH Rotterdam
Tel 010-4116471 , fax 010-4136923
babise.paasman@kernkamp.nl
www.kernkamp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PAASSEN M.C. van ; Mw.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 9 , 2501 CA Den Haag
Tel 070-3603151 , fax 070-3503422
mc@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]


PAASSEN M.G.C. van ; Mw.
Advocaat bij Schuurman Koningen & van Paassen ; beëdiging 1987
Jan van Nassaustraat 50 , 2596 BV Den Haag


PABBRUWE H.J. ; Prof.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 5 mrt 1965
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger Pensioen
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar


PABBRUWE - COHEN TERVAERT H.N. , geboren jun 1953 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 97 98 99/00
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 1 mei 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 sep 1996


PACH M.A. , geboren dec 1945 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend-griffier Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 sep 1973
Plaatsvervangend-griffier Raad van Beroep Groningen 1 nov 1973
Gerechtssecretaris Raad van Beroep Groningen 1 jan 1974
Als stagiaire werkzaam op het terrein van de sociale wetgeving 1 jan 1975
Gerechtssecretaris Raad van Beroep Den Haag 1 jun 1975
Gerechtssecretaris Centrale Raad van Beroep1 jun 1976
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 20 mei 1977
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 24 nov 977
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 7 feb 1980
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 23 mrt 1982
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 12 nov 1987
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 7 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 23 nov 1992
Rechter rechtbank Zwolle 1 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 18 jul 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 18 jul 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 18 jul 1995
NU
Zwolle rechter ; actief 97
Zwolle kantonrechter-plaatsvervanger
Lelystad kantonrechter-plaatsvervanger
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Rechtbank Almelo rechter-plaatsvervanger ; (bestuursrecht)
TEVENS
Lid 4 mei comité Deventer
Voorzitter Stichting Etty Hilleseum Centrum Deventer
Bestuurslid Stichting Internationaal Performing Arts Desk te Amsterdam
Lid overlegorgaan Centrum 45 Landelijk centrum voor de behandeling van verzetsdeelnemers en
oorlogsgetroffenen


PADBERG A.H.
Advocaat bij van Benthem & Keulen ; beëdiging 1994
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht


PADBERG C.
Advocaat bij KLegl advocaten B.V. ; beëdiging 1971 en 2000
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam
Tel 020-6561777 , fax 020-6561700
[vademecum advocatuur 2004]


PADBERG J.A.H.
Advocaat bij Donahue & Partners ; beëdiging 1994
787 Seventh Avenue 22nd floor , New York N.Y.10019 , USA
Tel 001-2127730384 , fax 001-2129779359
jan.padberg@ey.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5466335 , fax 020-5466281
nlpadbe2@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PADBERG J.C.
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & & N.V. ; beëdiging 2000
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561777 , fax 020-6501700
sbmc@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PADBERG M.A.R.C
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1986
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij Schut & Grosheide
Postbus 445 , 3000 AK Rotterdam
Tel 010-7104600 , fax 010-7104066
m.padberg@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PADBERG O.P.
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 2001
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419870 , fax 020-5419995
o.padberg@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PAI MANS H.M. ; Mw.
Advocaat bij van Riet advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 23400 , 3001 KK Rotterdam
Tel 010-4122448 , fax 010-4049040
mail@vanrietadvocaten.nl
www.vanrietadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PAIJMANS B.M. ; Mw.
Advocaat bij Hosselaar & Strengers ; beëdiging 2002
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347280 , fax 030-2347282
b.paijmans@bs-advocaten.nl
www.bs-advocaten-nl
[vademecum advocatuur 2004]


PAL A.M. van der , geboren jun 1967 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 8 mei 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam14 februari 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam14 februari 1998
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Kennedy van der Laan ; beëdiging 1996
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Amsterdam
Raio Adam thans buitenstage


PALANCIYAN G.
Advocaat bij Soedamah advocaten ; beëdiging 2001
Develstein 100 b , 1102 AK Amsterdam
Tel 020-6903016 , fax 020-6996691
soedamah@freeler.nl
www.soedamah.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PALANCIYAN L.
Advocaat bij Prinsengracht 668 , 1017 KW Amsterdam ; beëdiging 1997
Advocaat bij Postbus 15709 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-62214677 , fax 020-5269824
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Palanciyan
Postbus 15709 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-6953808 , fax 020-6951625
lpalanci@nec-online.net
[vademecum advocatuur 2004]


PALING G.M. , geboren mei 1952 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 30 juni 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij advocatenkollektief Rotterdam Noordsingel ; beëdiging 1989
Postbus 3725 , 3003 AS Rotterdam


PALM B.A.
Advocaat bij Kleerekooper advocatenkantoor ; beëdiging 2002
Postbus 686 , 3500 AR Utrecht
Tel 030-2307123 , fax 030-2314545
[vademecum advocatuur 2004]


PALM weduwe van H. HAITSMA MULIER , eerder weduwe van Peter WITMER C.B. , Carla
[X
INFO
Overleden 15 maart 2002 [Telegraaf 18 maart 2002]


PALM G. , Gonne ; Mw.
Rijksambtenaar/Rijksconsulent Min. v. EZ Utrecht
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Utrecht / Domstad
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


PALM - STEYERBERG I.P. ; Mw.
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 1997
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
mail@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PALM J.E. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172605 , fax 010-2172748
j.palm@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


PALM R.L.O. , Russel ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Curaçao
Dir. Palm & Ass. Belastingadv.


PALM S.
Advocaat bij Marxman advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4508000 , fax 033-4555525
palm@marxman.nl
www.marxman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PALMEN R.R.F.
Dorpsstraat 49 , 6441 CB Brunssum
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


PALMS A.Th. ; Mw.
Advocaat bij van Benthern & Keulen - advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595569 , fax 030-2595501
apalms@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PALS J.M. , Marco ; Dhr.
Advocaat bij van Boven & van der Bruggen ; beëdiging 1986
Postbus 15 , 6040 AA Roermond
vbenvdb@tref.nl
Tel 0475-333030 , fax 0475-331174
jmpals@vbvdb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vbvdb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Roermond
Advocaat


PALSTRA J.A. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2002
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771859 , fax 020-5771946
jeanine.palstra@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


PALSTRA J.Th.M.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
palstra@arnhem.dirkzwager.nl
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Norarissen
Postbus 55 , 5500 AB Nijmegen
Tel 024-3226641 , fax 024-3602855
[vademecum advocatuur 2001]
palstra@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PALSTRA M.D.
Notaris te Augustinusga , gem. Achtkarspelen , arrondissement Leeuwarden
Kantoor Palstra Veerman ; Augustinusga


PALSTRA - TINBERGEN N. , geboren nov 1947 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 18 sep 1972 - 18 jan 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 8 apr 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 16 okt 1981
Rechter rechtbank Rotterdam 21 sep 1982
Vice-President rechtbank Rotterdam 4 feb 1994
Kantonrechter Rotterdam 2 november 1999
NU Rotterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [oktober 2004]
Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.


PAMA A.
Advocaat bij Eldermans & Geerts , Postbus 23 , 3500 AA Utrecht ; beëdiging 1997
Advocaat bij Randstad Groep Nederland B.V. Afdeling Juridische Zaken ; beëdiging 1997 en 2000
Postbus 12600 , 1100 AP Amsterdam
Tel 020-5695013 , fax 020-5691050
arjen.pama@randstad.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PANDALITSCHKA E.P. , Ernst-Paul ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Zwevende leden
Advocaat
Advocaat bij van der Steenhoven advocaten ; beëdiging 1993
Roemer Visscherstraat 47 , 1054 EW Amsterdam
Tel 020-6077979 , fax 020-6831947
pandelitschka@vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Herengracht 582-584 , 1017 CI Amsterdam
Tel 020-6077979 , fax 020-6831947
pandelitschka@vandersteenhoven.nl
www.vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PANEN K.J.A.
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2001
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517438 , fax 020-6267949
koen.parren@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PANHOLZER F.T.
Advocaat bij advocatenkantoor Spaarndammerbuurt ; beëdiging 1982
Le Mairekade 55 , 1013 CB Amsterdam
Tel 020-6868687 , fax 020-6846315
[vademecum advocatuur 2001]
advfpanholzer@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PANHUYSEN E.F.
NLRM 71
Griffier Rechtbank Maastricht 2 mei 1946 - 1 juli 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 28 aug 1948


PANHUYSEN - De HAIME M. ; Mw.
Rechten 1935
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


PANNEKOEK C.H. ; Mw.
Advocaat bij van den Heuvel advocatenkantoor ; beëdiging 1996
Postbus 1015 , 4700 BA Roosendaal
Advocaat bij Koch & van den Heuvel
Postbus 2005 , 4800 CA Breda
Tel 076-5226470 , fax 076-5226413
pannekoek@koch-heuvel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.koch-heuvel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PANNEKOEK - DUBOIS C.M. , geboren augustus 1942 ; Mw.
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 11 november 1999
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-01-2000
NU Den Haag Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1984
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Zal wel geen advocaat meer zijn
TEVENS [juni 2003]
Lid klachtencommissie VPFA (Veeniging Personen en Familierecht advocaten van 01-01-2001
Lid klachtencommissie VAS (Vereniging Advocaat Scheidingsbemiddelaars) van 01-01-2001 Plaatsvervangend kroonLid Hof van Discipline van 01-01-2001


PANNEKOEK H.W.
Burgemeester VVD gemeente Zuidlaren [info SAL 2000]
Burgemeester van gemeente Tynaarlo [Staatscourant 4 juli 2002]


PANNEKOEK M.F.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
mpannekoek@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
m.pannekoek@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


PANNEVIS M.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1976
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
m.pannevis@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5419870 , fax 020-5419995
m.pannevis@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PANS E. ; Mw.
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 2000
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
mail@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PANS W .
Advocaat bij Schut & Grosheide advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
e.pans@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PANTHALEON J.C. van , geboren jul 1911 ; Baron van ECK
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 21 jan 1938
Advocaat en Procureur 11 feb 1938
Substituut-griffier rechtbank Breda 22 aug 1942 tot 1 jan 1946
Officier commissaris respectievelijk President Krijgsraad Indonesië
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 6 jul 1948
Rechter rechtbank Rotterdam 1 okt 1949
Vice-president rechtbank Rotterdam 19 mrt 1959


PAPACHATXIDIS T. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285482 , fax 070-3242095
tpapachatzidis@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Snoek De Jong advocaten
Postbus 14032 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2380799 , fax 030-2341197
[vademecum advocatuur 2004]


PAPE J.
Advocaat bij Adv. kantoor Pape ; beëdiging 1988
Nassaustraat 6 , 9671 BW Winschoten
Tel 0597-424229 , fax 0597-415199
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1982 en 1988
[vademecum advocatuur 2004]


PAPENRECHT J.M. van
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1999
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
j.vanpapenrecht@edh.nl
[vademecum advocatuur 2001]Advocaat bij Lovells ; beëdiging 1999 en 2003
joris.vanpapenrecht@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]


PARABIRSING S.E. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1996
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1996
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
sparabirsing@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PARCEL G.
Advocaat bij KLegal advocaten B.V. ; beëdiging 1999
Postbus 22766
1100 DG Amsterdam
Tel 020-6561777 , fax 020-6561700
parrel.gijs@klegal.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PARIDON H.L.C. van
Advocaat bij Dolk advocaten ; beëdiging 1993
Westzeedijk 108 , 3016 AH Rotterdam
Advocaat bij Levie Vorstkade 45 , 3071 AG Rotterdam
Tel 010-2900044 , fax 010-2900034
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PARIDON M. van , geboren mrt 1961 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Adjunct-chefjurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 15 mrt 1994
Rechter rechtbank Haarlem 1 mei 1995
Rechter rechtbank Den Haag 1 januari 2000 (volgens NLRM 99/00) of 01-01-2001 (rechtspraak.nl juli 2003]
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


PARIDON M.I. van
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1993
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
Advocaat bij NIB Capital Bank NV ; beëdiging 1993 en 2002
Postbus 380 , 2501 BH Den Haag
Tel 070-3425373 , fax 070-3425289
www.nibcapital.com
[vademecum advocatuur 2004]


PARIDON N.J. van
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
nparidon@houthoff.nl


PARIS - BERENDSEN N.M. ; Mw.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1989
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 623 , 7400 AP Deventer
Tel 0570-614080 , fax 0570-618244
paris@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PARIS R.J. , Raoul Jean , geboren 15 okt 1946 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bij de ABN AMRO, directeur credietafdeling ABN Hoofdkantoor Kneuterdijk, later filiaaldirecteur Plaspoelpolder Rijswijk
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 21 jan 1988
Rechter rechtbank Den Haag 12 apr 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Vice-President rechtbank Den Haag 17 aug 1992
NU Den Haag Rechtbank Vice-President, in het bijzonder voor kort gedingen.
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Stichting Centraal Bureau voor Genealogie ; in dat kader ook Lid van de Heraldische
Commissie
Lid Raad van Toezicht Bouwerst. Hippolytus Ziekenhuis te Delft
Vice-Voorzitter Kon.Vereniging van Ned. Reserveofficieren afdeling Den Haag
Voorzitter geschillencommissie openbare nutsbedrijven
dec 1996
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter Geschillencommissie Bankzaken van 01-01-2002
Voorzitter SER Geschillencommissie fusiegedragsregels van 01-01-2002
Commissaris Kristal N.V. te Den Haag van 01-01-2002
Rechter-commissaris mobiele rechtbank als reserve luitenant-kolonel
Militair Juridisch Dienst van 01-01-2002
Voorzitter Geschillencommissie Ziekenhuizen van 01-01-2002
Voorzitter Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven van 01-01-2002
Commissaris Stichting Delftwonen van 01-01-2002
Lid Raad van Toezicht Stichting Centraal Bureau voor Genealogie van 01-01-2002 tot 17-09-2002
TEVENS [oktober 2004]
Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Woonbron , Rotterdam van 12-05-2004
Voorzitter Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven van 01-01-2002
Voorzitter Geschillencommissie Ziekenhuizen van 01-01-2002
Rechter-commissaris mobiele rechtbank als reserve luitenant-kolonel Militair Juridisch Dienst van 01-01-2002
Voorzitter van de Raad van Commissarissen Kristal NV , Amsterdam van 01-01-2002
Voorzitter SER Geschillencommissie fusiegedragsregels van 01-01-2002
Voorzitter Geschillencommisie Bankwezen van 01-01-2002
Plaatsvervangend voorzitter Kamer van Toezicht Notariaat , Den Haag van 01-07-2000
Voorzitter van de Raad van Commissarissen Stichting Delftwonen van 01-01-2002 tot 12-05-2004
Lid Raad van Toezicht Stichting Centraal Bureau voor Genealogie van 01-01-2002 tot 17-09-2002
INFO
Heeft in september 1998 en oktober 1998 in een situatie waarin hij gewraakt werd, geweigerd te
handelen volgens de wet, de zitting te schorsen en die wrakingen voor te leggen aan een
wrakingskamer. Klachten hierover voorgelegd aan de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad zijn
ondergeschoffeld ; ook die handelde daarmee in strijd met de wet.
Ook in zijn vonnis d.d. 21 oktober 1998 wijst hij de wraking van hemzelf af ; dit is volslagen
onrechtmatig. Bovendien vermengt hij daarmee in één uitspraak een wraking met een kwestie tussen twee
partijen ; dat is bizar. Bovendien staat hij aan één partij, ex-gerechtsauditeur bij de Hoge Raad - nu één van de Drie van Arnhem - toe een 'voorschot' van fl 200.000, terwijl er in de werkelijkheid der feiten niets is dat er op wijst dat er grond is voor enige vordering en de andere partij financieel aan de grond zit.
Grof misbruik van macht. Zie telegraaf 6 februari 1999.
Die uitspraak werd gedaan in kort geding zodat hij zich als rechter niet hoefde te houden aan het normale bewijsrecht. In arrest d.d. 30 september 1999 beslist het gerechtshof Den Haag dat ten onrechte de wraking van Paris niet volgens de wet was afgehandeld. Paris had die zitting dus moeten schorsen in plaats van - in afwezigheid van de ene partij - de ander 'zomaar' een voordeeltje van fl 200.000 toe te spelen.
"Foutje" van Paris en Van Delden als President van de rechtbank.
Paris werd nogmaals op 29 juni 1999 - door advocaat Wilgers te Goes - gewraakt. Die wraking is tot op de dag van vandaag niet afgehandeld. Advocaat Wilgers ging privé-gesprekjes aan met Van Delden, President van de rechtbank en liet de cliënt weten dat hij de wraking van Paris moest intrekken en anders zou hij de cliënt laten vallen. Dat is dan ook gebeurd.
Zo gaat het met de machtsuitoefening in de polderdictatuur.
INFO
Speelde een zeer bedenkelijke rol in de affaire Solleveld, het langstlopende failissement van Nederland.
INFO
Deed uitspraak in de kwestie van het fotografeerverbod bij de Horsten: fotografeerverbod onzin.
INFO
Gerucht wil dat hij getrouwd is met ene De Roy van Zuidewijn.
INFO
Kwestie van de groene baretten van de commando's. In kort geding bepaalde Mr. Paris als kort-gedingrechter van de Rechtbank Den Haag dat defensie niet onrechtmatig handelde toen ze besloot de groene baretten niet exclusief te houden voor de commandotroepen.
[Telegraaf 5 september 2003]
@OPM
Naar mijn mening een opmerkelijke bandiet. NCBJ


PARKINS - De VIN M.G.J. , geboren okt 1947 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 nov 1983
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
Staatscourant Nr. 135 juli 2000: Voorgedragen voor benoeming per 1 jan 2001 tot Staatsraad in
buitengewone dienst voor twee jaar
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag Den Haag ; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1988
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
Aangifte gedaan wegens schending van de ambtseed vanwege het niet opgeven van nevenfuncties, in
strijd met de wettelijke verplichting. De Hoofdofficier van Justitie in Almelo heeft de aangifte doorgestuurd naar het parket in Den Haag. Dit is er één van de ongeveer 200 in Den Haag, die geen
bijbanen hebben opgegeven.
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
TEVENS [oktober 2004]
Op rechtspraak.nl niet te vinden.


PARMENTIER B.
Advocaat bij Pot Jonker advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-5530260
b.parmentier@pj.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Pesman advocaten
Postbus 5037 , 2000 CA Haarlem
Tel 023-5300444 , fax 023-5300402
info@pesman.nl
www.pesman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PARRAMORE M.E.F.
Advocaat bij Parramore advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 22871 , 1100 DJ Amsterdam
Tel 020-4090038 , fax 020-6968581
parra.more@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PARREL G.
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V. ; beëdiging 1999
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561775 , fax 020-6561700
sbmc@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PARSON H.M.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1994
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1994
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
[vademecum advocatuur 2001]


PARSSER Zie MÜLLER - PARSSER J. , geboren okt 1949 ; Mw.


PAS - RUTGERS van der LOEFF C.E. van de , geboren okt 1956 ; Mw.
NLRM 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 feb 1994
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger ; ontslag 01 jan 1997
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Vlaardingen ; kantoor H.M.M. van de Pas of Wieringe advocaten ; beëdiging 1987 of
1982 , Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1982
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
vandepas@wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wieringa advocaten
www.wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [oktober 2004]
Niet te vinden op rechtspraak.nl


PAS H.J.M. van de
Postbus 10204 , 6000 GE Weert
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


PAS J.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1993
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3471862
j.pas@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153788 , fax 070-5153135
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PAS J.G. van der , geboren dec 1922
NLRM 88/89 90 91 92
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 24 dec 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 5 jul 1988


PAS J.Th.M.
Notaris te Beek , arrondissement Maastricht
Postbus 46 , 6190 AA Beek Lb


PAS L. ; Mw.
Advocaat bij De Vries en Lie ; beëdiging 1991
Postbus 4330 , 3006 AH Rotterdam
lpas@devriesenlie.demon.nl
Advocaat bij van Randwijck advocaten
Postbus 34060 , 3005 GB Rotterdam
Tel 010-2180808 , fax 010-4180707
info@randwijck.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boompjes 414 , 3011 XZ Rotterdam ; beëdiging 1982 en 1991
Tel , fax
[vademecum advocatuur 2004]


PAS R. van der
Advocaat bij De Bok Roijers Gasseling ; beëdiging 2003
Postbus 21548
3001 AM Rotterdam
Tel 010-2822999 , fax 010-2822992
vanderpas@brglaw.nl
www.brglaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PAS R.G.M. van der ; Drs.
Advocaat bij Strouken & van der Pas advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 127 , 4850 AC Ulvenhout
Tel 076-5615498 , fax 076-5615462
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1987 en 1999
[vademecum advocatuur 2004]


PAS R.W.J.M. te
Advocaat bij Te Pas advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 22321 , 3003 DH Rotterdam
Tel 010-4116833 , fax 010-4046961
tepas@tepas.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.tepas.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PASCH S.N.M. ; Mw.
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 1998
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810810 , fax 024-3810882
s.pasch@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PASMA E.L. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1993
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Advocaat bij Wijn & Stael
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht
Tel 030-2333244 , fax 030-2341644
pasma@wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PASMA J.H.
Advocaat bij Pasma advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 33 , 8860 AA Harlingen
eck_Pasma_advocaten@pi.net


PASMA M.A. ; Mw.
Advocaat bij van ECK & Pasma ; beëdiging 1990
Postbus 41149 , 9701 CC Groningen
Tel 050-3110184 , fax 050-3110159
eckpasma@home.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bout advocaten ; beëdiging 1984 en 1990
Postbus 7015 , 9701 JA Groningen
Tel 050-3136846 , fax 050-3122857
m.a.pasma@boutadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PASMA Tj.H.
Advocaat bij Pasma advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 33 , 8860 AA Harlingen
Tel 0517-418384 , fax 0517-419175
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Pasma advocatenkantoor
pasma-advocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PASMAN E. , Ellen ; Mw.
Advocaat bij Nicolaï en Pasman advocaten ; beëdiging 1987
Oranje Nassaulaan 53 , 1075 AK Amsterdam
Advocaat bij Weesing van Alderwegen Vonhoff Pasman
Leidsegracht 20 , 1016 CL Amsterdam
Tel 020-6262057 , fax 020-6240484
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Weesing c.s. advocaten
weesingcsadv@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Advocate van Willem Oltmans
Schrijfster van het boek Oud Zeer.


PASMAN H. , geboren jan 1955
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsparket Utrecht 21 sep 1992
NU Utrecht Rechtbank rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie JUS, Raad voor de Kinderbescherming Zutphen, secretaris
Ministerie van Justitie, Diensten, Raad voor de Kinderbescherming, Directie Oost, Directeur [SAL 2000]
Advocaat bij Wijn en Stael ; beëdiging 1979
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht
Tel 030-2333244 , fax 030-2341644
pasman@wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2320800 , fax 030-2341644
www.wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Te Utrecht Lid van het College van afgevaardigden van de Orde van advocaten


PASMAN H.
Manager Afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken bij de RDW [jaarverslag RDW 2001]


PASSCHIER J.F. ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling IV [SAL 2003]


PASSEL F. van ; Mw.
Advocaat bij Smit & De Hart advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 315 , 5260 AH Vught
Tel 073-6849191 , fax 073-6849199
info@winsmart.nl
www.winsmart.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PASSEL R.B.C. van
Advocaat bij De MulZegger ; beëdiging 1996
Postbus 1008 , 6501 BA Nijmegen
Advocaat bij De Mulzegger advocaten ; beëdiging 1996 en 2003
Tel 024-3225370 , fax 024-3240678
advocaten@dmz.nl
www.dmz.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PASSIER M.F. ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1996
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
martine.passier@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Raad van Toezicht Amsterdam
Tesselschadestraat 4-12 , 1054 ET Amsterdam
Tel 020-5896039 , fax 020-5896001
passier@aova.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PASSTOORS W.H.J.
VVD-fractie
Lid Tweede Kamer
mei 2000


PASTOOR C.H. , Cornelis Henricus ; Dr.
Overleden op 20 maart 2001 [Telegraaf 27 maart 2001]


PASTOOR J.J.L. , geboren apr 1935
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 jul 1992
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger
Assen rechter-plaatsvervanger
Groningen rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid raad van commissarissen van het energiebedrijf EDON te Zwolle
Lid raad van commissarissen van het electriciteitsproductiebedrijf EPON te Zwolle
Voorzitter landelijke CDA bestuursvereniging
Lid college van gedeputeerde Staten van Drenthe
Waarnemend Commissaris der Koningin Drenthe
31 jan 1997
Geen opgave van bijbanen in Zwolle
Lid Eerste Kamer ; CDA-fractie ; mei 2000


PASVEER H.A.
Advocaat bij Bannenberg advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 116 , 5240 AC Rosmalen
Tel 073-5233533 , fax 073-5233520
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927777 , fax 073-6927789
h.pasveer@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PATANDIN R. ; Mw.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2003
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4065105 , fax 010-4065001
nlpatan1@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PATELSKI J.J. ; Ing.
Advocaat bij Menger advocaten ; beëdiging 2002
Minderbroedersberg 5 , 6211 LK Maastricht
Tel 043-3215931 , fax 043-3253740
mengeradvocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PATER M.E.M. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2003
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153284 , fax 070-5153106
mem.pater@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PATERNOTTE A. ; Mw.
Advocaat bij Winters & De Vries ; beëdiging 2002
Postbus 698 , 2130 AR Hoofddorp
Tel 023-5544000 , fax 023-5554421
paternotte@winters-devries.nl
www.winters-devries.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PATERNOTTE M.E. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1999
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
marije.paternotte@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PATHUIS N.B.M. ; Mw.
Advocaat bij van Zelm c.s. ; beëdiging 1999
Postbus 14125 , 3508 SE Utrecht
Tel 030-2331347 , fax 030-2315491
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Raadgever advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 22 , 3450 AA Vleuten
Tel 030-6775636 , fax 030-6774313
pathuis@raadgever.nl
www.raadgever.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PATIJN A.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Strafrecht en Sanctierecht, Raadadviseur


PATIJN A.E. , geboren dec 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en procureur Amsterdam 1971
Werkzaam gemeente Amsterdam 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 23 apr 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 20 mei 1981
Rechter rechtbank Haarlem 18 aug 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 18 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 18 mrt 1988
Kantonrechter Haarlem 16 jun 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 16 jun 1989
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger


PATIJN H.M. , geboren apr 1965 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 13 aug 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 6 sep 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 okt 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 nov 1996
Rechter rechtbank Haarlem 3 maart 1998
Rechter Rechtbank Amsterdam 01-09-2000
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Houthoff ; beëdiging 1995
Waarschijnlijk niet meer sinds 1998
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [september 2004]
Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen


PATIJN J.A.N.
Buegemeester PvdA gemeente Naarden [info SAL 2000]


PATIJN M.
VVD-fractie
Lid Tweede Kamer
mei 2000


PATIJN S. , geboren 1936 , Schelto ; Dhr.
[O
Commissaris van de Koningin Provincie Zuid-Holland
Burgemeester PvdA gemeente Amsterdam [SAL 2000]
Stadhuis , Amstel 1 , 1011 PN Amsterdam , 020-5522000
Pensioen december 2000
Als burgemeester van Amsterdam opgevolgd door Cohen, Staatssecretaris van Justitie
TEVENS [sep 2000]
Vice-Voorzitter Raad van Comm. N.V. Luchthaven Schiphol
Lid Ledenraad Koninklijk Instituut voor de Tropen
Voorzitter Regionaal Orgaan Amsterdam.
Mr. S. Patijn studeerde rechten inUtrecht en in de Verenigde Staten, aan de Georgetown University en de John Hopkins School for Advanced International Studies in Washington DC. In 1962 trad hij in dienst bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (medewerker directie integratie Europa). Vervolgens werd de heer Patijn wetenschappelijk hoofdmedewerker en lector voor het recht van de internationale organisaties aan de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit te Leiden. Daarnaast was hij directeur van het Europa Instituut van deze faculteit. In 1973 werd hij Lid van de Tweede Kamer (PvdA) en Lid van het Europees Parlement. In 1984 werd de heer Patijn benoemd tot Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, waarna op 1 juni 1994 zijn installatie tot burgemeester van Amsterdam volgde. Naast voornoemde functies was de heer Patijn Voorzitter van het bestuur van de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland, Voorzitter van het bestuur van het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael en voorzittervan het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm


PATIST A.
Advocaat bij Schravenmade & De Koningh ; beëdiging 1997
Postbus 1169 , 3600 BD Maarssen
schrakon@pi.net
Advocaat bij Raadgever advocaten
Postbus 22 , 3450 AA Vleuten
Tel 030-6775636 , fax 030-6774313
j.w.h.raadgever@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Aberson advocaten
Postbus 1089 , 3600 BB Maarssen
Tel 0346-561132 , fax 0346-574161
Patist@abersonadvocaten.nl
www.abersonadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PATIST J.W.H. ; Dhr.
Beëdigd: 14-03-2001 (09-01-90)
Van Boven Patist, advocaten
Kromme Weele 14-16 , 4331 PB Middelburg
Postbus 58 , 4330 AB Middelburg
tel 0118-651402 , fax 0118-651403
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij van Boven Patist advocaten ; beëdiging 1990 en 2001
j.patist@vanbovenpatist.nl
www.vanbovenpatist.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PATOIR H.P.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Sevretaris van de Universiteit


PATTISELANNO R.A.
Advocaat bij Landweil advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 75330 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-5685964 , fax 020-5686404
[vademecum advocatuur 2001]


PAULA A.F. ; Prof. Dr.
Universiteit van de Nederlandse Antillen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
N.B. Telefonische toegangsnummers vanuit Nederland zijn:
voor Cura@ao 00-599-9 , voor Aruba 00-297-8
Jan Noorduynweg 111 , pb. 3059 , Willemstad , Curagao
Tel 005999 8684422 , fax. 005999 8691765
e-mail: a.paula@una.net
Hoogleraar sociologie van het Caraibisch gebied
NB
Niet in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU
Privé adres: Carawaraweg 98 , Curacao ,
Tel 005999 8684422 , toestel 121


PAULICH G. ; Mw.
Advocaat bij Westerhuis & van der Baan ; beëdiging 2002
Postbus 2036 , 8203 AA Lelystad
Tel 0320-245005 , fax 0320-231408
paulich@wbadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PAULISSEN J.J.Th.
Advocaat bij Clerx Paulissen Sadza ; beëdiging 1982
Postbus 160 , 6170 AD Stein
Tel 046-4338333 , fax 046-4339056
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Paulissen Sadza
[vademecum advocatuur 2004]


PAULISSEN M.J. ; Mw.
Advocaat bij Facilicom Bedrijfsdiensten bv ; beëdiging 1999
Postbus 144 , 3100 AC Schiedam
Tel 010-2981109 , fax 010-2981112
[vademecum advocatuur 2001]
mpaulissen@facilicom.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PAULUS A.J.M. , geboren mrt 1967 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 apr 1993
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 oktober 1999


PAULUS B. , Bert ; Dhr.
Advocaat van Driel en Bitter
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Apeldoorn


PAULUS van PAUWVLIET B.M.A.


PAULUS L.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1980
Postbus 10044 , 7301 GA Apeldoorn
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 10100 , 7301 GC Apeldoorn
Tel 055-5271271 , fax 055-5223111
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 026-3575757 , fax 026-4424942
Lpaulus@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PAULUS L.G.T. ; Mw.
Advocaat bij Kamps & Zigtema advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 525 , 6130 AM Sittard
Tel 046-4205660 , fax 046-4521166
[vademecum advocatuur 2001]
kamps@kamps-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PAULUS Th.M.H. , geboren 1939
Commissaris Stichting CZ groep Zorgverzekeringen Beheer
Oud-functies:
Lid Raad vare Bestuur Stichting CZ groep Zorgverzekeringen Beheer
Commissaris OWM Centrale Zorgverz. groep Ziektekosten U.A.
Lid Ledenraad OWM Centrale Zorgverz. groep Ziektekosten U.A.
Lid College tarieven gezondheidszorg (CTG).


PAULUSSEN C.M.E.M. , geboren nov 1945
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 30 dec 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 16 jan 1995
NU
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Maastricht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht ; kantoor Paulussen c.s. ; beëdiging 1971
Postbus 131 , 6200 AC Maastricht
Advocaat bij Paulussen advocaten
Tel 043-3216640 , fax 043-3254301
chpaulussen@paulussen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.paulussen.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid Bestuur Stichting Dierenpark Maastricht
Secretaris zijn Reinardsstichting Maastricht
08 jan 1997


PAULUSSEN H.A.J.M. , geboren apr 1937
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Maastricht 30 dec 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 19 mrt 1975
Rechter rechtbank Roermond 11 mrt 1978
Vice-President rechtbank Roermond 21 jun 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 16 dec 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 2 apr 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond19 dec 1991
NU
Roermond Vice-President
Roermond kantonrechter-plaatsvervanger
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Vice-Voorzitter Ed.Hustinx Stichting Maastricht
Voorzitter Leo XIII Stichting Maastricht
Secretaris Stichting KAVOM Maastricht (Voortgezet onderwijs)
Lid bestuur Stichting Werner Mantz zetel man.Sittard (Kunst)
Lid bestuur Stichting Vrienden Rechtsgeleerde Bibliotheek Maastricht RUL
Vice-Voorzitter Klachtencommissie Stichting Sint Jan Baptist Maastricht (Verzorging geestelijke
gehandicapten)
apr 1998


PAULUSSEN P.G.H. , geboren apr 1917
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Maastricht
Waarnemend griffier rechtbank Maastricht 12 sep 1940
Tijdelijk ambtenaar Ministerie van Justitie 21 okt 194
Waarnemend griffier rechtbank Maastricht 9 feb 1942
Griffier kantongerecht Sittard 9 dec 1942
Substituut-griffier bijzonder Hof Den Bosch 28 aug 1945 tot 1 feb 1949
Substituut-griffier rechtbank Maastricht 2 jul 1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 24 dec 1953
Rechter rechtbank Maastricht 12 jan 1955
Vice-president rechtbank Maastricht 7 aug 1958 - 04-11-1970
President rechtbank Maastricht 4 nov 1970
Voorzitter Hof van Discipline ex advocatenwet 8 dec 1976


PAULUSSEN P.P.M.I.
Advocaat bij Paulussen c.s. ; beëdiging 1969
Postbus 131 , 6200 AC Maastricht
Tel 043-3216640 , fax 043-3254301
ppaulussen@paulussen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Paulussen advocaten
www.paulussen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PAUMEN M.E.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Petten Tideman & Sassen ; beëdiging 2001
Postbus 80504 , 2508 GM Den Haag
Tel 070-3504055 , fax 070-3506187
paumen.m@pettenadv.nl
www.pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PAUW A. ; Mw.
Advocaat bij Steentjes advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 24 , 7130 AA Lichtenvoorde
Tel 0544-397200 , fax 0544-397203
a.pouw@steentjesadvocaten.nl
www.steentjesadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PAUW A.E. van der ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1987
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
annelies.vanderpauw@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 7544 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
annelies.vanderpauw@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


PAUW B.M.J.
Pauw & van Spaendonck Directeur
E-Mail: pvs@pauw-spaend.nl
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


PAUW J.
Advocaat bij Böhler Franken Koppe Wijngaarden advocaten ; beëdiging 2001
Keizersgracht 560-562 , 1017 EM Amsterdam
Tel 020-3446200 , fax 020-3446241
jpauw@bfkw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PAUW J.A. , Johannes Arnoldus (Hans), geboren 2 oktober 1949 te Utrecht ; Dhr.
Was een van de gondleggers van Pauw & Partners Belastingadviseurs
Was Lid van de Raad van Commissarissen van FFG Bertelsmann
Was van 1995 tot 2002 penningmeester van Stichting Cliniclowns Nederland
INFO
Overleden 6 mei 2002 te Laren [Telegraaf 8 mei 2002]


PAUW J.M.H. , geboren feb 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 29 mrt 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 12 aug 1987
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 7 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 18 mei 1990
Vice-President rechtbank Leeuwarden 4 okt 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 27 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 24 november 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 24 november. 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 24 november 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 7 juni 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 7 juni 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 7 juni 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 28 januari 2000
NU
Leeuwarden vice-president/kantonrechter-plaatsvervanger
Sneek kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
oktober 95


PAUW K.M.
Algemeen Directeur Nimox N.V.
De heer Pauw trad in 1997 in dienst bij Vroom en Dreesman Warenhuizen waar hij de functie van directeur operations vervulde. Daarvoor was hij directieVoorzitter bij M&S Mode.


PAUW K.R.
Advocaat bij Nolen van der List advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 74675 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-6646131 , fax 020-6645163
nolenvdlist@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nolen van der List advocaten ; beëdiging 1981 en 1997
pauw@nolenvanderlist.nl
www.nolenvanderlist.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PAUW GERLINGS - DÖHRN S.B. de , geboren mrt 1947 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Docente Instituut Praehep 1973
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 3 mrt 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 10 sep 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10 sep 1982
Rechter rechtbank Rotterdam 8 feb 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 18 jan 1990
Vice-President rechtbank Rotterdam 2 dec 1991
NU Rotterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid commissie discussie kerntaken van de raden voor de kinderbescherming bij rechtelijke
beslissingen over voogdij en omgangsregelingen in verband met (echt)scheiding 20 apr 1994.
Rapport moest klaar zijn voor 01 nov 1994
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie IV , De Raad voor de
Kinderbescherming , Directie Zuid-West , voorzitter
Voorzitter vereniging FJR te Den Haag en Utrecht
Gastdocent incidenteel Erasmus Universiteit Rotterdam
Plaatsvervangend Lid Klachtencommissie ongewenste intimiteiten te Rotterdam
Stichting P. Chr. Onderwijs Rotterdam eo Adviseur en Bestuurslid Children at Risk in Russia te
Amsterdam
Docent SSR te Zutphen
Voorzitter geschillencommissie PTT en Stichting Lesch commissie consumentenzaken te Den
Haag/Utrecht
TEVENS [oktober 2004]
Lid Raad van Advies Nederlandse Gezinsraad van 01-01-2002
Lid doping beroepscommissie NskIV van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Holland Skipool van 01-01-2001
Commissielid Rotary R0tterdam-Alexander van 01-01-2001
Lid Wetenschappelijke Commissie NVvR van 01-01-2001
Lid externe klachtencommissie Krimpenerwaard College van 01-01-2000
:id Adviescommissie So[hia Kinderziekenhuis van 01-01-2000
Lid Statutencommissie Nederlandse Skivereniging 01-01-1998
Deelnemer Regulier Overleg MvJ betreffende jeugdzaken van 01-01-1996
Inleider, dagvoorzitter Studiedagen (Elsevier, Vermande) van 01-01-1994
Bestuursvoorzitter Stichting Children at Risk in Russia (ter implementatie jeugdstrafrechtspraak Moskou regio) van 01-01-1994
Penningmeester Studiekring Familie- en Jeugdrechtspraak NVvR van 01-01-1992
Afgevaardigde NVvR on de Association international des magistrats de la jeunesse et de la famille van 01-01-1992
Docent EUR, SSR en FPD van 01-01-1990


PAUWELS V.P.A. ; Mw.
Advocaat bij van Mierlo advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 141 , 5240 AC Rosmalen
advmierlo@pi.net
Advocaat bij van Harmelen Beijneveld Tubbergen van Houten
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-4051166 , fax 010-4124011
pauwels@vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Harmelen Beijneveld van Houten
www.vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PAUWERT C.S. van den
Advocaat bij Boskamp & Willems ; beëdiging 1999
Postbus 8727 , 5605 LS Eindhoven
Tel 040-2501414 , fax 040-2501450
c.s.vandenpauwert@boskampwillems.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PAVERD C.A.M. van de ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1997
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
christa.van.de.paverd@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Smiths Food Group BV
Postbus 1008 , 3600 BA Maarssen
Tel 030-2473803 , fax 030-2473616
christa.van-de-paverd@intl.fritolay.com
[vademecum advocatuur 2004]


PAVICEVIC T. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1994
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam


PAWLIKOWSKI L.Y. , geboren jan 1951 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 30 nov 1994
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Waalwijk ; kantoor Mr. advocaten ; beëdiging 1974
Advocaat bij Mr. advocaten en Procureurs B.V.
Postbus 105 , 5140 AC Waalwijk
Tel 0416-335516 , fax 0416-330673
pawlikowski@mradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.mradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Plaatsvervangend Lidmaatschap College van Afgevaardigden in arrondissement Den Bosch
Voorzitter Stichting Business Club De Ondernemende Leest in nabije toekomst
13 jun 1997


PECHLER E.B. , geboren sep 1951
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar / fiscaal-jurist bij het Hof Amsterdam 1 sep 1985
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam 1 jan 1993
NU
Amsterdam Hof gerechtsauditeur


PEDROLI W.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) , Plaatsvervangend voorzitter-Lid (BZK)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V) , Lid (BZK)


PEECK C. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor De Binnenstad ; beëdiging 1996
Binnengasthuisstraat 148 , 1012 ZG Amsterdam
Tel 020-6271816 , fax 020-6278469
[vademecum advocatuur 2001]


PEEK A.J.B.M.
ABN AMRO Bank N.V.
Plaatsvervangend regiodirecteur
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


PEEK B.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1966
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem


PEEK J.H.
Advocaat bij Hertoghs c.s. ; beëdiging 1986
Postbus 4729 , 4803 ES Breda
Tel 076-5202266 , fax 076-5202288
hertoghs@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hertoghs advocaten-belastingkundigen
hertoghs@hertoghsadvocaten.nl
www.hertoghsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PEEK J.H.A.M.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenbeleid, Directie Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugsbeleid,
Bureau Internationale Strafrechtelijke Samenwerking, Hoofd


PEEK J.W. , geboren 09-06-1969
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


PEEK J.W.M.
INFO
Woonplaats Achel
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


PEEK - van DITZHUIJZEN M.M. , geboren aug 1940 , Marijke ; zie DITZHUYZEN


PEEK R.Th.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1998
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Smit Nederland B.V.
Postbus 1042 , 3000 BA Rotterdam
Tel 010-4549911 , fax 010-4549410
r.peek@smit.com
www.smit.com
[vademecum advocatuur 2004]


PEELS - NOOTER M. ; Mw.
Advocaat bij Friseur & Partners ; beëdiging 2003
Postbus 700 , 3700 AS Zeist
Tel 030-6939516 , fax 030-6939807
peels@fasseur.nl
www.fasseur.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PEEPERKORN D.H.M. , geboren jul 1937
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 24 dec 1987
Raadsheer Hof Amsterdam 25 mei 1992
Vice-President Gerechtshof Amsterdam
NU Amsterdam Hof Vice-President
TEVENS
Voorzitter van de Stichting S.E.N.A. (Stichting Exploitatie Naburige Rechten) te Hilversum
Bestuurslid Vereniging voor Auteursrecht te A'dam
Lid Museumcommissie Singermuseum, Laren
Plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Plaatsvervangend Lid Hof van discipline.
2. Bestuurslid Vereniging voor Auteursrecht
3. Voorzitter Stichting Beeldrecht.
4. Lid Commissie van Bijstand, Vereniging van Letselschade advocaten (LSA).
5. Lid geschillencommissie declaraties van diezelfde vereniging (LSA).
6. Arbiter N.A.I.
7. Lid Raad van Toezicht voor het Schadeverzekeringsbedrijf.
Lid Raad van Toezicht Verzekeringen (info november 2000)
8. Bestuurslid Stichting 't "Rijke" leven.
9. Bestuurslid Vereniging van Eigengaren 'V.v.E. 'L'empereur'.
10. Lid geschillencommissie Repartitie Stichting SENA.
11. Stichting Termijnenproject. Tot 20 oktober
INFO
Citaten uit het IRM-rapport. (Zie www.sdnl.nl/irm.htm)
"1/7.Eén van de drie raadsheren van het Hof (meervoudige kamer) in Amsterdam, Mr. D.H.M.
Peeperkorn, verschoonde zich niet als rechter in zeven hoger beroepsprocedure, waarin als advocaat van
de ene partij steeds een oud-kantoorgenoot / oud-ambtgenoot optrad, door tóch als rechter op te treden.
Het Hof deed in al deze procedures ten voordele van de oud-kantoorgenoot/oud-ambtgenoot van
Raadsheer Mr. Peeperkorn uitspraak.
Mr. Peeperkorn en Mrs.P. van der Nat, G.C.Endedijk, J.J. deBack en F.C.Samwel waren
tot de benoeming op 25-05-92 van Mr. Peeperkorn tot Raadsheer bij het Hof in Amsterdam als
Advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor " Goudsmit & Branbergen " in Amsterdam.Mrs. van
der Nat, Endedijk, De Back en Samwel zijn dus oud-kantoorgenoten/ oud-ambtgenoten van
Raadsheer Mr. Peeperkorn.
Het betreft de onderstaande hoger beroepsprocedure:
-- L.Beye Import-Export B.V. , advocaat Mr. J.J. deBack, tegen J.A. deGraauw ; Uitspraak
d.d.30-09-93.
Het Hof deed ten voordele van de cliënt van Mr. deBack uitspraak.
-- ELVIA Schweizerische Versicherungsgesellschaft, advocaat Mr. P. van der Nat, tegen Ziekenfonds
Amsterdam en Omstreken U.A. ; Uitspraak d.d.09-12-93.
Het Hof deed ten voordele van de cliënt van Mr. van der Nat uitspraak.
-- Provincial Insurance Company Limited, advocaat Mr. P. van der Nat, tegen C.H. van den Bos ; Uitspraak d.d. 07-04-94.
Het Hof deed ten voordele van de cliënt van Mr. van der Nat uitspraak.
-- E.H.E.Vrakking, advocaat Mr. G.C.Endedijk, tegen Gemeente Baarn ; Uitspraak d.d.24-02-94.
Het Hof deed ten voordele van de cliënt van Mr. Endedijk uitspraak.
-- A.Geyik tegen ELVIA Reisen, advocaat Mr. G.C.Endedijk ; Uitspraak d.d.26-10-95.
Het Hof deed ten voordele van de cliënt van Mr. Endedijk uitspraak.
-- A. van der Pouw Kraan tegen VVAA Schadeverzekeringen N.V. , advocaat Mr. J.J. deBack ; Uitspraak d.d. 29-6-95.
Het Hof deed ten voordele van de cliënt van Mr. deBack uitspraak.
-- LEVOB Schadeverzekering N.V. , advocaat Mr. F.C.Samuel, tegen Stichting Centrale Zorgverzekeraars, groep Ziekenfonds ; Uitspraak d.d.23-2-95.
Het Hof deed ten voordele van de cliënt van Mr. Samuel uitspraak. "
Einde citaten
TEVENS [oktober 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
@OPM
Dat lijkt onwaarschijnlijk gezien het aantal in 2000 opgegeven bijbanen.


PEER Q.A.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240610 , fax 010-2240007
quinten.peer@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


PEETERS A.C.W.A. , Anton ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Oude Rijn
Acc.man.AXA Levensverz.


PEETERS A.D. ; Mw.
Rechten 1989
Juridisch Mw.
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Lelystad


PEETERS C.M.J. , geboren mrt 1950 (of Chr.M.J.)
NLRM 91 92 93 94 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Oosterhout
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 21 jan 1991
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Oosterhout ; kantoor Rijppaert & Peeters ; beëdiging 1976
Postbus 4068 , 4900 CB Oosterhout
Tel 0162-453811 , fax 0162-426514
peeters@rijppaert-peeters.nl
Advocaat bij Rijppaert & Peeters ; beëdiging 1976
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Orde van advocaten arrondissement Breda
Secretaris dagelijks bestuur Stichting Bejaardenzorg Oosterhout
Lid Raad van Toezicht Rabobank Prinsenbeek BA
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor van aandelen Kok BV. te Oosterhout
Secretaris Raad van Toezicht Psychiatrisch Ziekenhuis t Hooghuis te Etten Leur
Lid Bestuur commissie middelbare school Newmancollege Breda
31 jan 1997


PEETERS E. ; Mw.
Advocaat bij van Traa advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 21390 , 3001 AJ Rotterdam
Tel 010-4137040 , fax 010-4145719
peeters@vantraa.nl
www.vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PEETERS F.A.J.M. ; Drs.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 1998
Postbus 4035 , 7200 BA Zutphen
Tel 0575-594242 , fax 0575-594222
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Zutphen ; beëdiging 1991 en 1998
[vademecum advocatuur 2004]


PEETERS F.L.J.
Notaris te Bladel , arrondissement den Bosch
Kantoor Peeters en van Voskuijlen ; Bladel


PEETERS G.J.B.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 23 apr 1980


PEETERS J.A.J. , geboren mei 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam K.L.M. 1970
Docent privaatrecht Utrechtse Bestuursakademie 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 sep 1979
Rechter rechtbank Amsterdam 10 nov 1980
Kantonrechter Amsterdam 6 dec 1985
Vice-President rechtbank Amsterdam 28 sep 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Amsterdam 30 aug 1994
NU
Amsterdam coördinerend Vice-President
TEVENS
Voorzitter Reclame Code Cie
Plaatsvervangend Voorzitter Medisch Tuchtcollege
Redacteur Sociaal Maandblad Arbeid
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Reclame Code Commissie te Amsterdam van 1 jan 1983
Plaatsvervangend Voorzitter Regionaal (Medisch?) Tuchtcollege te Amsterdam van 1 jan 1989
Redacteur Sociaal Maandblad Arbeid te Amsterdam van 1 jan 1992
Plaatsvervangend Voorzitter Colle van Toezicht van het Nederlands Instituut voor Psychologen te Amsterdam van 1 nov 1998
Voorzitter begeleidingscommissie sociaal plan Sociaal Plan Nissan Europe te Amsterdam van 1 jan 2002


PEETERS J.F.M.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 6 feb 1981
Lid Tariefcommissie 18 dec 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 5 nov 1982
Onder-Voorzitter Tariefcommissie 16 dec 1982


PEETERS L.R.T.
Advocaat bij Ten Holter advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 476 , 3300 AL Dordrecht
hnh@worldonline.nl
Tel 078-6137177 , fax 078-6130171
peetets@tenholter.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PEETERS M.A. ; Mw.
Advocaat bij van Dort & Dito ; beëdiging 1995
Postbus 5017 , 1410 AA Naarden


PEETERS M.G.C.M.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529339 , fax 070-3520527
Inpeeters@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PEETERS P.A.J.
Advocaat bij Peeters advocaten ; beëdiging 1986
Advocaat bij Peeters & IJsseldijk advocaten
Postbus 21567 , 3001 AN Rotterdam
Tel 010-4139070 , fax 010-4148704
[vademecum advocatuur 2001]
office@peetersijsseldijk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PEETERS P.J.C.
Notaris te Gilze en Rijen , arrondissement Breda
Postbus 9 , 5126 ZG Gilze


PEETERS WEEM R.A.J.M.
Advocaat bij Adv. kantoor Wittich-Schmidt ; beëdiging 1990
Postbus 1143 , 7550 BC Hengelo
advocatenkantoor.wittich.schmidt@tip.nl


PEIFFER A.O. , geboren jan 1918
NLRM 71
Werkzaam Ministerie van Landbouw en Visserij, II.hoofdadministrateur 1942
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 26 feb 1969
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 6 jan 1973


PEIJMANS H.M. ; Mw.
Advocaat bij De Bruin advocaten ; beëdiging 1998
Mauritsweg 32a , 3 012 JT Rotterdam
Tel 010-4331192 , fax 010-4118771
[vademecum advocatuur 2001]


PEIJNENBURG J.H.A.M. , geboren jun 1925
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 22 jul 1954
Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 7 jul 1956
Waarnemend substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 1 jan 1957
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 20 dec 1960
Officier van Justitie arrondissement Den Bosch 11 sep 1968
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Den Bosch 1 okt 1972
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Arnhem 21 nov 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Hof te Den Bosch 12 apr 1988
Officier van Justitie arrondissement Den Bosch 1 sep 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jul 1992
Arnhem ontslag wegens pensioen


PEIJNENBURG J.L.E.A.
Thorbeckelaan 10 , 5631 AT Eindhoven
Postbus 685 , 5600 AR Eindhoven
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


PEIJPE T. van , geboren mrt 1946 ; UHD
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair hoofddocent Rijks Universiteit Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Rechter rechtbank Amsterdam 1 sep 1994
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Publiekrecht
Hoogleraar Sociaal Recht
t.vanpeijpe@law.leidenuniv.nl
TEVENS
Plaatsvervangend Lid Lokale Advies en Arbitragecommissie
Plaatsvervangend Voorzitter Geschillencommissie Personeelszaken NWO Redacteur SMA
Hoofddocent part-time Universiteit van Leiden


PEIJSTER C.N.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1984
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406500 , fax 010-4113548
cnpeijster@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij de Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
kees.peijster@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


PEILING A.D. , geboren mei 1950 ; Mw.
NLRM 91 92 95
Raio rechtbank Alkmaar 1 apr 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 1 aug 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 aug 1986
Rechter rechtbank Alkmaar 2 dec 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 mei1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 1 jun 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
Kantonrechter Amsterdam 30 aug 1983
Rechter-plaatsvervanger.rechtbank Alkmaar 23 okt tg93


PEKAAR J.
Secretaris gemeente Baarle-Nassau [info SAL 2000]


PEKELHARING C.A. , geboren apr 1909
NLRM 71
Advocaat en procureur Amsterdam 1934
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Amsterdam 18 feb 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 29 jul 1948
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 18 nov 1949
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 18 jun 1956
Raadsheer Hof Amsterdam 30 jan 1957
Vice-president Hof Amsterdam 28 feb 1966


PEKELHARING T.O.E.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2001
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
Tel 020-3016306 , fax 020-3016333
t.pekelharing@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PEKELSMA G.J.
Secretaris gemeente Bleiswijk [info SAL 2000]


PEKEMA S. , geboren 02-01-1916
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


PEL J.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1988
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
johan.pel@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PEL Zie van OOIJEN - PEL M. , geboren okt 1947, Machteld ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 2 jun 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 22 jul 1981
Rechter rechtbank Arnhem 26 jul 1982
Raadsheer Hof Arnhem 22 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 19 mei 1988
Vice-President Hof Arnhem 1 jul 1994
Arnhem rechter-plaatsvervanger Ontslag KB 180497 m.i.v.010597
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 13 januari 2000
NU Arnhem Hof Vice-President
TEVENS
Lid Bestuur Hogeschool van de Kunsten te Arnhem
jun 1996
TEVENS [juni 2002]
Lid van de Raad voor rechtsbijstand te Arnhem, tevens Voorzitter van de commissie voor bezwaar en beroep
Lid van de raad van toezicht van Aertz (Kunsthogescholen in Arnhem, Zwolle, Enschede en Kampen)
TEVENS [juli 2002]
Lid Raad van rechtsbijstand, Arnhem van 01-01-1998
Lid Raad van Toezicht en Advies van Artez, Arnhem, Zwolle, Enschede en Kampen van 01-01-1982
N.M.I.-mediator van 01-01-1997
Trainer van 01-01-2000
TEVENS [februari 2003]
Lid Raad van rechtsbijstand te Arnhem vanaf 01-01-1998
Lid Raad van Toezicht en Advies van Artez te Arnhem, Zwolle, Enschede en Kampen vanaf 01-01-1982
N.M.I.-mediator vanaf 01-01-1997
Trainer vanaf 01-01-2000
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Arnhem-Oost, voorzitter
Had zich de reputatie opgebouwd in zaken van man vs. vrouw stelselmatig te beslissen in het voordeel van de vrouw. Na kritiek werd zij geplaatst op een project "Mediation".
@OPM
In juli 2002 wordt op rechtspraak.nl opgegegeven:
N.M.I.-mediator van 01-01-1997 , Trainer van 01-01-2000
Waarom kon dat in juni 2002 nog niet worden vermeld. Moet zijn verzwegen.


PEL P.T.
Advocaat bij Pel advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 158 , 8050 AD Hattem
Tel 038-4440644 , fax 038-4446521
pel@pel-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PELCKMANS W.H.M.J.
Advocaat bij van der Putt advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 130 , 5800 AC Venray
Tel 0478-550677 , fax 0478 -550680
pelckmans@putt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0478-556679 , fax 0478-556678
pelckmans@putt.nl
www.putt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PELETIER M.E.M.G. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1999
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529358 , fax 070-3529139
m.peletier@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


PELINCK M.J.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1999
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Spigthoff advocaten & Belastingadviseurs ; beëdiging 1993 en 1999
Postbus 75546 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-3051600 , fax 020-3051699
info@spigthoff.com
www.spigthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


PELKMANS S.M. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Advocaat bij Unilever N.V.
Postbus 760 , 3000 DK Rotterdam
Tel 010-2174375 , fax 010-2174484
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]


PELKWIJK - VELTINK E.G. ter ; Mw.
Rechten 1987
Juridisch Mw. Friesland BANK
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


PELLE J.H.
Advocaat bij Stevens Thunnissen Vos ; beëdiging 1982
Postbus 85966 , 2508 CR Den Haag
Postbus 11760 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3115000 , fax 070-3520669
mr.j.h.pelle@stv-advocateo.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.stv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PELLEBOER - BEUKER J.C.Z. ; Mw.
Rechten 1946
Lid Provinciale Staten
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


PELLICAAN H.J. ; Mw.
Advocaat bij Pellicaan advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 7266 , 1007 JG Amsterdam
Tel 020-3010655 , fax 020-3010659
henriette.pellicaan@mazars.nl
[vademecum advocatuur 2001]
henriette.pellicaan@pellicaan.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PELLINKHOF H.J.
Advocaat bij Pellinkhof van den Berg & Visser ; beëdiging 1983
Advocaat bij Pellinkhof & Visser advocaten
Postbus 38 , 9410 AA Beilen
Tel 0593-540909 , fax 0593-523699
pel-visser@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PELOZ H.L. ; Prof.
Universiteit van de Nederlandse Antillen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
N.B. Telefonische toegangsnummers vanuit Nederland zijn:
voor Curaçao 00-599-9 , voor Aruba 00-297-8
Jan Noorduynweg 111 , pb. 3059 , Willemstad , Curaçao
Tel 005999 8684422 , fax. 005999 8691765
e-mail: h.peloz@una.net
Hoogleraar Antilliaans straf- en strafprocesrecht
NB
Niet in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU
Privé adres: Kaya Rakeljiouw 30 , Curaçao , Tel. 005999 8684422 , toestel 219


PELS J.C. , Hans ; Dhr.
Jurist
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Waterland


PELS RIJCKEN L.C.V. ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1994
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam


PELS RIJCKEN L.D.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 3 sep 1953


PELS RIJCKEN L.F. , geboren 10-08-1937
Aangekomen in Leiden 1958 rechten , Corpslid
Advocaat te Den Haag , kantoor Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1965
Postbus 30457 , 2500 CL Den Haag
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


PELS RIJCKEN - OUDSHOORN P.B. , Petra ; Mw.
Bankmedewerker
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Leiden.


PELSER Zie MOOLENBURGH - PELSER M.M. , geboren jul 1946 ; Mw.


PELSSER S.V. ; Mw.
Advocaat bij Cleerdin & Hamer ; beëdiging 1999
Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
Tel 020-6750756 , fax 020-6765896
advocaten@cleerdinenhamer.a2000.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PELSTER G.A. ; Mw.
Jurist
Min. v. FIN, Belastingdienst
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


PELT F.R. van
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, Eindhoven, Hoofd


PELT H.F.J.L. van
Advocaat bij advocatenkollektief Boulevard Heuvelink ; beëdiging 1992
Advocaat bij Boulevard Heuvelink advocaten
Postbus 3068 , 6802 DB Arnhem
Tel 026-4453552 , fax 026-4457504
[vademecum advocatuur 2001]
info@bdhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PELT L.E. van , geboren nov 1950 ; Mw.
NLRM 80 87
Secretaris arrondissementsparket Amsterdam 15 nov 1971
Kandidaat-verkeersschout arrondissementsparket Alkmaar 1 jan 1977
Verkeersschout arrondissementsparket Alkmaar 19 jul 1980


PELT M.F.A. van ; Mw.
Advocaat bij van Dongen De Deken Drok van der Heijden ; beëdiging 1994
Postbus 2919 , 2601 CX Delft
Advocaat bij Ten Have Le Cocq advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 30 , 3000 AA Rotterdam
Tel 010-4760000 , fax 010-4255117
tenhave.lecocq@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Le Cocq & Partners advocaten ; beëdiging 1994 en 1998
vanpelt@lecocq-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Twee keer beëdigd : in 1994 en in 1998


PELT R.J.G. van
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
VSB Bank N.V.
Districtsdirecteur


PELT S.C. van ; Mw.
Advocaat bij Houben advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 4620 , 4803 EP Breda
Tel 076-5223677 , fax 076-5149403
svanpelt@houbenadvocaten.nl
www.houbenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PELT T.A.G.L van ; Mw.
Advocaat bij Spauwen c.s. ; beëdiging 1978
Postbus 123 , 6130 AC Sittard


PELZER B.M.J. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 1998
Postbus 6019 , 5600 HA Eindhoven
Tel 040-2970719 , fax 040-2970775
bpelzer@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Haan advocaten & Notaris
Postbus 723 , 9700 AS Groningen
Tel 050-5757400 , fax 050-5757444
pelzer@dehaanadvocaten.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PEMMELAAR S. ; Mw.
Advocaat bij Elders advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 4044 , 7200 BA Zutphen
Tel 0575-515074 , fax 0575-513165
[vademecum advocatuur 2001]


PEN G.W.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075140 , fax 010-4075001
gerard.w.pen@nl.landwellglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 1988 en 2000
Postbus 4361 , 3006 AJ Rotterdam
Tel 010-2883853 , fax 010-2883888
gpen@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PEN J.S.
Advocaat bij Sjöcrona van Stigt de Roos & Pen ; beëdiging 1977
Keizersgracht 332 , 1016 EZ Amsterdam
Tel 020-6275411 , fax 020-6226577
amsterdam@ssrp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Roos & Pen advocaten
info@drpadvocaten.nl
www.drpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PENDERS B.C. ; Mw.
Advocaat bij Wieringa advocaten
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Amsterdam


PENDERS J.G.A. , geboren nov 1945
NLRM 93 94 94
Advocaat en Procureur te Roermond
Rechter-plaatsvervanger te Roermond 20 apr 1993
NU
Roermond
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht ; kantoor Menger ; beëdiging 1986
Advocaat bij Menger & Penders
Minderbroedersberg 5 , 6211 LK Maastricht
Tel 043-3215931 , fax 043-3253740
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Keulers & Partners advocaten
Postbus 88 , 6190 AB Beek
Tel 046-4373838 , fax 046-4373819
keulers.partners@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PENDERS J.M.
Advocaat bij Greenberg Traurig ; beëdiging 2000
Postbus 'T5306 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3017300 , fax 020-3017350
penders1@eu.gtlaw.com
www.gtlaw.com
[vademecum advocatuur 2004]


PENDERS J.P.
Notaris te Utrecht , arrondissement Utrecht
Kantoor Koch & Compaijen ; Utrecht


PENDERS - JANSSEN P.A.M. , geboren sep 1958 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Beleidsmedewerker Kontaktorgaan Lawaarnemend Org.Ziektekostenverzeker.
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 sep 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 sep 1994
Rechter rechtbank Den Bosch 2 okt 1995
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Geen bijbanen
07 jul 1997


PENDERS P.J. ; Mw.
Rechten 1980
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


PENGEL S.A. ; Mw.
Advocaat bij Maseland c.s. ; beëdiging 1997
Sophialaan 33 , 1075 BL Amsterdam


PENN - Te STRAKE J.M. , geboren juli 1953 ; Mw.
Raio rechtbank Maastricht 3oktober 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 13februari 1987
Rechter rechtbank Maastricht 4 mei 1990
Vice-President rechtbank Maastricht 24februari 1998
boörd. vice-president rechtbank Maastricht4februari 2000


PENNARTS H.F.T.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 1976 en 2001
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
hugo.pennarts@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


PENNDERS A. , Anina ; Mw.
Medewerker Magazine Mr.


PENNERS T.K.M. ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1998
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]


PENNING J.J. , geboren apr 1956
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Adjunct-chefjurist Afdeling Rechtspraak van de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 17 aug 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 jul 1993
Rechter rechtbank Arnhem 27 mei 1994
NU
Arnhem rechter
TEVENS
Voorzitter van de medezeggenschapsraad Basisschool de Wiekslag te Duiven
apr 1997
TEVENS [november 2002]
Voorzitter medezeggenschapsraad


PENNING K. ; Mw.
Advocaat bij Kranendonk Hupkes & Penning advocaten ; beëdiging 2002
Roerstraat 1 , 1078 LH Amsterdam
Tel 020-6963000 , fax 020-6964008
info@khp-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PENNING M.E.H. , geboren feb 1950 ; Mw.
NLRM 87
Advocaat en procureur Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 okt 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 25 okt 1982
Rechter rechtbank Rotterdam 8 feb 1985


PENNING M.J.G.
Advocaat bij Bernhaege advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 760 , 5600 AT Eindhoven
Tel 040-2380540 , fax 040-2380549
m.j.g.pennings@bernhaege.nl
www.bernhaege.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PENNING W.E.A.J.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 29 dec 1948
Rechter rechtbank Maastricht 26 april 1947 - 1 augustus 1970


PENNINGS F.J.L. , geboren mrt 1957 ; UHD
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair docent te Tilburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 apr 1993
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair hoofddocent sociaal recht aan de KU Brabant 0.8 van de werktijd)
Lid Bestuur Stichting Rechtsbijstand te Den Bosch Buro voor Rechtshulp
28 feb 1997


PENNINGS J.M.J.
Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 1992
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
schaaprdam@compuserve.com
Tel 010-2770300 , fax 010-2770416
Pennings@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PENNINGS J.S. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 2002
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506876 , fax 020-5506967
janneke.pennings@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PENNINGS L.F.C.
Secretaris gemeente Sittard [info SAL 2000]


PENNINGS M.E.
Advocaat bij Meulenkanp advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 377 , 5900 Af Venlo
Tel 077-3515041 , fax 077-3513182
meulenkamp@plex.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PENNINGS M.J.G.
Advocaat bij Bernhaege advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 760 , 5 6000 AT Eindhoven
Tel 040-2380540 , fax 040-2380549
mj.g.pennings@bernhaege.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PENNINGS M.W.M. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Gemeente Vaals ; beëdiging 1999
Postbus 450 , 6290 AL VAALS
Tel 043-3058512 , fax 043-3068549
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1992 en 1999
m.pennings@vaals.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PENNINGS P.H.W.
Advocaat bij Mr. P.H.W. Pennings Kantoor ; beëdiging 1984
Postbus 32 , 5201 AA Den Bosch
Tel 073-6124335 , fax 073-6122235
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PENNINGS R.M.H. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkollektief Klimopstraat ; beëdiging 1992
Postbus 637 , 6500 AP Nijmegen
Advocaat bij Eikenlaan 35 , 6663 EN Lent
Tel 024-3280013 , fax
[vademecum advocatuur 2001]


PENNINGTON DE JONGH C. , Chance


PENNINGTON DE JONGH D.A. , Daniel Alex


PENNINGTON DE JONGH J.R. , geboren 17 oktober 1916 te Rome, James Robert ; Dr.
Drager van "The Silver Leaf"
King's recommendation for brave conduct 1943
Ereteken voor Orde en Vrede Insignes
Ned. Ind. K.N.I.L. demob 1947
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Officier in de Orde Al Merito della Republica Italiana
Overleden 28 januari 2001 [Telegraaf 3 feb 2001]


PENNINK E. , geboren nov 1959
NLRM 96 97 98 99/00
Gerechtssecretaris bij de rechtbank Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 jan 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 feb 1996
Rechter rechtbank Amsterdam 11 mrt 1997
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
RedactieLid maandblad proces
commissieLid van Hockeyvereniging


PENNINO A.F.G.
Advocaat bij Bisscheroux advocaten ; beëdiging 1991
bischeroux@systemec.nl
Advocaat bij Bisscheroux Pennino advocaten
Postbus 114 , 6460 AC Kerkrade
Tel 045-5463888 , fax 045-5670200
bisscherou@cistron.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Bisscheroux Pennino advocaten
Tel 045-5639300 , fax 045-5639314
mail@bisscherouxpennino.nl
www.bisscherouxpennino.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PENNINO R.G.S.
Advocaat bij van der Burgt advocaten
Postbus 10466 ; beëdiging 2003
1001 EL Amsterdam
Tel 020-6222151 , fax 020-6222626
rpennino@vdbvh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PENTERS C.M.J. , geboren mrt 1950
NLRM 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 21 jan 1991


PENTINGA C.H. ; Mw.
Advocaat bij Planman advocaten ; beëdiging 2003
Roelof Hartstraat 31 , 1071 VG Amsterdam
Tel 020-6731548 , fax 020-6795568
chp@plasmanadvocaten.nl
www.plasmanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PENTINGA K.H.
Notaris te Utrecht , arrondissement Utrecht
Kantoor Derks.Star Busmann.Hanotiau, Hilversum, Utrecht


PENTINGA M.N. ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1997
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
[vademecum advocatuur 2001]


PEPELS M.L.H. , geboren jun 1966 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 1 apr 1991


PEPER C.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Ten Cate advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 251 ; 7600 AG Almelo
Tel 0546-812528 , fax 0546-819469
c.peper@tencateadvocaten.nl
www.tencateadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PEPER C.G.
Advocaat bij advocatenkollektief Sloetstraat ; beëdiging 1983
Postbus 364 , 6800 AJ Arnhem
Tel 020-4454442 , fax 020-4454529
[vademecum advocatuur 2001]


PEPER G.A.M. , Marijke ; Mw.
Rechter rechtbank Leeuwarden 01-07-2002
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter
TEVENS
geen nevenfuncties bekend


PEPERS A.H.M.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 1999
Postbus 1215 , 5900 BE Venlo
Tel 077-3209191 , fax 077-3518438
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Roermond
Postbus 366 , 6040 Al Roermond
Tel 0475-316911 , fax 0475-310520
info.roermond@zon.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PEPPEL - MOLEMA C.M. van de ; Mw.
Advocaat bij van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1981
Postbus 2118 , 4800 CC Breda


PEPPEL K. van de ; Mw.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef Lenior ; beëdiging 1994
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
Postbus 5563 , 2000 GN Haarlem
Tel 023-5424292 , fax 023-5425277
haarlem@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Sturkenboom advocaten
Postbus 132 , 3430 AC Nieuwegein
Tel 030-6013510 , fax 030-6013515
info@sturkenboom-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PEPPING B.W.H.
Advocaat bij van Dijk Tilburg advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 4203 , 5004 JE Tilburg
Tel 013-5440400 , fax 013-5446464
kpepping@vandijktilburg.nl
www.vandijktilburg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PERA A.
Notaris te Zelhem , arrondissement Zutphen
Postbus 8 , 7020 AA Zelhem


PERA W.E.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie douane, Belastingdienst/Douane district Amsterdam, Hoofd


PERDOK K. ; Mw.
Advocaat bij Groenewegen Brink & Messing ; beëdiging 2001
Postbus 612 , 8440 AP Heerenveen
Tel 0513-655555 , fax 0513.655550
perdok@gbv-law.nl
www.gbv-law.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PEREIRA HORTA A.P. , geboren jun 1968
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 apr 1997
Rechter rechtbank Den Haag 21 sep 2001 of 04-04-2001
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


PEREIRA C.S.
Advocaat bij van Herwaarden/Pereira/Molendijk ; beëdiging 1995
Advocaat bij Goudsesingel 130-3.71 , 3011 KD Rotterdam
Tel 010-2131293 , fax 010-2133176
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PEREIRA M.
Advocaat bij van Loon advocaten ; beëdiging 1997
Kromstraat 76 , 5504 BE Veldhoven
Advocaat bij Knopper advocaten
Prins Hendriklaan 25 , 5707 CJ Helmond
Tel 0492-543093 , fax 0492-532985
[vademecum advocatuur 2001]


PEREZ E.Z. ; Mw.
Advocaat bij Sjöcrona van Stigt de Roos & Pen ; beëdiging 1997
Van Vollenhovenstraat 31 , 3016 BG Rotterdam
Tel 010-4364311 , fax 010-4366700
rotterdam@ssrp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460478 , fax 020-5460817
enide.perez@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


PEREZ Z.E. ; Mw.
Advocaat bij advocaten Fiévez de Groot & Muller ; beëdiging 1999
Postbus 6150 , 7401 HD Deventer
Tel 0570-613327 , fax 0570-616236
fievez@fievezadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PERFORS M. ; Mw.
Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beëdiging 1984
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
geelkerken@tref.nl
Tel 071-5124443 , fax 071-5120481
gl.leiden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
m.perfors@gl-advocaten.nl
www.gl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PERIK R.G.W , geboren 27-03-1962 , Rob ; Dhr.
Bel.Adv.Price Waterhouse
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Wassenaar


PERK A. van der , geboren jul 1947
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 3 mei 1976
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 16 feb 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 23 mrt 1983
Advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam 29 jun 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 mei 1993
Vice-President rechtbank Amsterdam 23 jan 1995
Vice-President rechtbank Alkmaar 1 april 1999
NU
Amsterdam Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen


PERK H. van der ; Drs.
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 023 , 7440 AP Deventer
Tel 0570-614080 , fax 0570-618244
vanderperk@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PERLOT A.C.P.
Notaris te Apeldoorn , arrondissement Zutphen
Postbus 10091 , 7301 GB Apeldoorn


PERNOT M.E.C. ; Mw.
Rechten 1981
General Manager , PTT Telecom BV
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


PERQUIN F.J. , geboren dec 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 28 okt 1985
NU
Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nijmegen ; kantoor Dirkzwager ; beëdiging 1972
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3226641 , fax 024-32220774
algemeen@nijmegen.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Geen opgave Nijmegen


PERQUIN G.O. ; Mw.
Advocaat bij Perquin advocaten ; beëdiging 1995
Frederik Hendriklaan 1 , 2712 EA Zoetermeer
perqadvo@tref.nl
Tel 079-3166619 , fax 079-3163350
perqadvo@tref.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PERQUIN P.A.M.
Advocaat bij Perquin advocaten ; beëdiging 1967
Frederik Hendriklaan 1 , 2712 EA Zoetermeer
perqadvo@tref.nl
Tel 079-31666619 , fax 079-3163350
perqadvo@tref.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PERREIJN M.P. ; Mw.
Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 1997
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
schaaprdam@compuserve.com
Tel 010-2770300 , fax 010-4364977
schaap.partners@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]


PERRELS J.J.
Advocaat bij Perrels Haarlemmermeer advocaten ; beëdiging 1979
Kruisweg 620 , 2132 CH Hoofddorp
Advocaat bij Perrels Haarlemmermeer
Postbus 644 , 2130 AP Hoofddorp
Tel 023-5554243 , fax 023-5554244
perrels@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
perrels@perrelsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PERRICK G. ; Mw.
Advocaat bij Groen van Prinstererln 28 , 3818 JP Amersfoort ; beëdiging 1988
Tel 033-4631833 , fax
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PERRICK S. , geboren jan 1949 ; Prof.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Examenjaar 1977
Notaris, tevens Advocaat en Procureur te Amsterdam
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem vanaf 11-05-1992
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Loeff Claeys Verbeke
Advocaat te Amsterdam ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1984
Postbus 75084, 1070 AB Amsterdam
Advocaat, notaris en partner bij Freshfields Bruckhaus Deringer
Postbus 75299, 1070 AG Amsterdam
tel 020-4880900 , fax 020-4880901
sperrick@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 1973 en 1984
Tel 020-4857000 , fax 020-4857001
steven.perrick@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]
Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50, Gebouwencomplex Woudestein, 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam
Tel 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitdgroep Privaatrecht
Bijzonder Hoogleraar recht van effecten- en geldverkeer vanaf 01-01-2001
tel 010 4088727 , fax 010 4089188
perrick@frg.eur.nl
TEVENS
Notaris te Amsterdam, kantoor De Brauw Blackstone Westbroek
TEVENS [sep 2000]:
Voorzitter Raad van Comm. Reed Elsevier Nederland B.V
Commissaris Elsevier N.V
Non-Executive Director Reed Elsevier PLC
Non-Executive Director Reed International PLC
Oud-functie: Commissaris Elsevier Reed Finance B.V
TEVENS [juni/juli 2002]
Lid bestuur Stichting Anemoon, Bloemendaal van 01-01-2001
Lid Adviesraad Asser-serie
Voorzitter redactieraad NIBE Bankjuridische reeks, Amsterdam van 01-01-2001
Commissaris Reed Elsevier N.V. , Amsterdam van 01-01-2001
Non executive director Reed Elsevier Plc, Londen van 01-01-2001
Voorzitter raad van commissarissen Reed Elsevier Nederland BV, Amsterdam van 01-01-2001
Lid bestuur Parochie Sint Joseph, Haarlem van 01-01-2001
Lid bestuur Stichting Restauratiefonds RK-kerk, Overveen van 01-01-2001
Lid raad van bestuur Oorlogsgravenstichting, Den Haag van 01-01-2001
Commissaris Elsevier Reed Finance BV, Amsterdam van 01-01-2001
Voorzitter bestuur Hendrika Stichting, Bloemendaal van 17-12-1998 tot 14-09-2001
TEVENS [februari 2003]
Lid bestuur Stichting Anemoon te Bloemendaal vanaf 01-01-2001
Lid Adviesraad Asser-serie
Voorzitter redactieraad NIBE Bankjuridische reeks te Amsterdam vanaf 01-01-2001
Commissaris Reed Elsevier N.V. te Amsterdam vanaf 01-01-2001
Non-executive director Reed Elsevier Plc te Londen vanaf 01-01-2001
Voorzitter raad van commissarissen Reed Elsevier Nederland BV te Amsterdam vanaf 01-01-2001
Lid bestuur Parochie Sint Joseph te Haarlem vanaf 01-01-2001
Lid bestuur Stichting Restauratiefonds RK-kerk te Overveen vanaf 01-01-2001
Lid raad van bestuur Oorlogsgravenstichting te Den Haag vanaf 01-01-2001
Commissaris Elsevier Reed Finance BV te Amsterdam vanaf 01-01-2001
Voorzitter bestuur Hendrika Stichting te Bloemendaal vanaf 17-12-1998
tot 14-09-2001
INFO
Koninginneduinweg 2, 2061 AM Bloemendaal, Tel. 023 5275253


PERRON A.E. du , geboren apr 1935
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1954 rechten , Corpslid
Advocaat te Amsterdam
Raadsheer Hof Leeuwarden 10 jan 1985
Raadsheer Hof Leeuwarden 1 mei 1992
Vice-President Hof Leeuwarden 19 nov 1997
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 5 februari 1998
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer
TEVENS
Plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline


PERRON C.E. du , geboren apr 1965 ; Prof.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar bij de Hoge Raad der Nederlanden
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 feb 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 november 1998
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 3 september 1999
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Amsterdamn
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Privaatrecht
Hoogleraar Privaatrecht
TEVENS [juli 2003]
Diverse publicatiewerkzaamheden Uitgeverij Kluwer te Deventer van 01-01-1998
Redacteur Bedrijfsjuridische Berichten Uitgeverij Kluwer te Deventer van 01-01-1998
Lid bestuur Stichting Corporate Governance te Amsterdam van 01-01-2001
Docent insolventierecht Grotius Academie Universiteit Nijmegen te Nijmegen van 01-01-1998
Plaatsvervangend lid klachtencommissie Dutch Securities Institute te Amsterdam van 01-01-2001


PERSIJN van MEERTEN E.J.A. van , geboren aug 1963
NLRM 97 98
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 18 jul 1996


PESCH B.E.H.M. ; Mw.
Advocaat bij Engelgeer advocaten ; beëdiging 1990
Strawinskylaan 917 , 1077 XX Amsterdam
Advocaat bij Jonker c.s.
De Lairessestraat 73 , 1071 NV Amsterdam
Tel 020-6765195 , fax 020-6769886
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PESCH L.M. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1997
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406500 , fax 010-4113548
lmpesch@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
liselotte.pesch@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


PESCH M.J. ; Mw.
Advocaat bij Verleun & Pesch ; beëdiging 1989
Kievitslaan 99 , 3645 KK Vinkeveen
Tel 0297-262726 , fax 0297-562785
verleun.pesch@axxel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 272 , 1200 AG Hilversum
Tel 035-6721821 , fax 035-6721884
m.pesch@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PESCH P.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 21 feb 1964


PESKI M.A. van , geboren jul 1933 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1953 rechten , Corpslid
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 feb 1974
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 22 dec 1995
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1958
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Adviseur Nauta Dutilh [juni 2003]
TEVENS
Lid Stichting Ondersteuningsfonds Nederlandse Orde van advocaten
Secretaris Stichting Rotterdamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding te Rotterdam
Lid Bestuur Stichting Vrienden van het Mariniersmuseum te Rotterdam
Lid Bestuur Stichting Rotterdam en de Mariniers te Rotterdam
Voorzitter Tuchtcollege Nederlandse Draf- en Rensport te Den Haag
Lid Tuchtcommissie Ned. Hippische Sportbond te Baarn
Lid Bestuur Stichting tot Instandhouding van de Rotterdamse Manège
Bestuurder van de Stichting Stork [jaarverslag Stork 2001]
TEVENS [juni 2003]
Lid Tuchtcollege Nederlandse Draf- en Rensport te Den Haag van 01-01-1990
Lid tuchtcommissie Nederlandse Hippische Sportbond te Baarn van 01-01-1983
Bestuurslid Stichting Rotterdam en de Mariniers te Rotterdam van 01-01-1979
Bestuurslid Stichting tot Instandhouding van de Rotterdamse Manège te Rotterdam van 01-01-1990 Bestuurslid Stichting Rotterdamse bond voor lichamelijke opvoeding te Rotterdam van 01-01-1997 Bestuurslid Stichting Stork te Rotterdam van 01-01-2001


PESMAN N.
Advocaat bij De Leeuw Pesman en Kramer ; beëdiging 1978
Postbus 1178 , 1500 AD Zaandam
Advocaat bij Pesman advocaten
Postbus 5037 , 2000 CA Haarlem
Tel 023-5300444 , fax 023-5300402
info@pesman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.pesman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PESSERS A.B.M.
Advocaat bij Pessers advocatenkantoor ; beëdiging 1981
Advocaat bij Pessers c.s.
Postbus 10360 , 5000 JJ Tilburg
Tel 013-5351753 , fax 013-5366200
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Pessers Woodrow & De Ruijter advocaten en Procureurs
[vademecum advocatuur 2004]


PESSERS L.C.A.M.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 28 jul 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 4 feb 1994
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Eindhoven ; kantoor Pessers ; beëdiging 1964
Postbus 885 , 5600 AW Eindhoven
TEVENS
Secretaris Medisch Tuchtcollege in eerste aanleg te Eindhoven
Lid vaste Arbitragecommissie voor de zand en grintbedrijven welke samenwerken binnen de Panheel Groep te Heel
Lid Bestuur Stichting HTC Son te Son exploitatie en beheer hal voor binnensporten
Voorzitter Coöperatieve Vereniging Muziekleraren Collectief te Son en Breugel
06 jun 1997


PESSERS R.L.S.M.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1992
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij van Traa advocaten
Postbus 21390 , 3001 AJ Rotterdam
Tel 010-4137000 , fax 010-4145719
pessers@vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PEST S.M. van de ; Mw.
Advocaat bij Petten Tideman & Sassen ; beëdiging 2002
Postbus 80504 , 2508 GM Den Haag
Tel 070-3380633 , fax 070-3506187
vandepest@pettenadv.nl
www.pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PESTMAN M.
Advocaat bij van den Biesen Prakken Böhler ; beëdiging 1994
Nieuwe Herengracht 51 , 1011 RN Amsterdam
amsterlaw@bpb.nl
Keizersgracht 560-562 , 1017 EM Amsterdam
Tel 020-6232605 , fax 020-6203559
amsterlaw@bpb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Miller Franken Koppe Wijngaarden advocaten
Tel 020-3446200 , fax 020-3446201
mpestman@bfkw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PESTMAN P.W.
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Rechtshistorie en Rechtsvergelijking
Hoogleraar Rechtsgeschiedenis van het oude Egypte en van het oude Griekenland alsmede de juridische papyrologie
Brahmslaan 20 , (2253 CK) Voorschoten


PETERI - PEET B.J. ; Mw. Drs.
Rechten 1950
Leraar
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


PETERI R.Ch. ; Mw. (of R.Chr.)
Rechten 1981
Advocaat Sybrandy Fontey
Advocaat bij Peteri advocaten ; beëdiging 1986
F. van Mierisstraat 96 , 1071 RZ Amsterdam
Tel 020-6731265 , fax 020-6731603
[vademecum advocatuur 2001]
rcpeteri@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


PETERI W.R. , Walter ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Rotterdam
Dir. Peteri bv.


PETERS A.E.; Mw.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 2002
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506883 , fax 020-5506983
annelot.peters@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PETERS A.J.G. ; Mw.
Advocaat bij Lucassen advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 2531 , 5902 JA Venlo-Blerick


PETERS A.M.H.G. , geboren nov 1967 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Roermond 1 okt 1992
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 april 1999


PETERS B.D. , geboren jan 1964 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 28 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 mei 1995
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


PETERS B.J.M.
Ministerie van Financiën, Inspectie der Rijksfinanciën, Sector I, Sectie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) , Hoofd


PETERS D.W.
Advocaat bij van Dijl advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 130 , 6660 AC Elst
Tel 0481-378227 , fax 0481-378056
advandijl@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PETERS E. ; Mw.
Advocaat bij Abma van Eeuwijk ; beëdiging 1998
Postbus 575 , 1440 AN Purmerend
Tel 0299-433333 , fax 0299-479404
mailbox@abma.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PETERS F.J.M.
Notaris te Bussum , arrondissement Amsterdam
Postbus 7 , 1400 AA


PETERS F.M.
Advocaat bij De Brauw Blackstone westbroek ; beëdiging 1997
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771459 , fax 020-5771530
fmpeters@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Spigthoff advocaten & Belastingadviseurs
Postbus 75546 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-3051600 , fax 020-3051699
frank.peters@spigthoff.nl
www.spigthoft.com
[vademecum advocatuur 2004]


PETERS Zie VERHEIJ - PETERS , F.P.J. F.P.J. ; Mw.
Advocaat bij I.G.H.Aarts - Mulder Kantoor ; beëdiging 1996
Postbus 31 , 6400 AA Heerlen
Advocaat bij van Dijk & Vermeeren advocaten
Hoogbrugstraat 72 , 6221 CS Maastricht
Tel 043-3253960 , fax 043-3250348
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenpraktijk Mr. F.P.J. Verheij - Péters ; beëdiging 1996
Wilhelminasingel 1 , 6221 BE Maastricht
Tel 043-3100296 , fax 043-3100640
[vademecum advocatuur 2004]


PETERS G.C.
Secretaris gemeente Giessenlanden [info SAL 2000]


PETERS H.E.G.
Advocaat bij Peters en Bronneberg ; beëdiging 1986
Kummenaedestraat 72 , 6165 BX Geleen
Advocaat bij Peters-Eliëns-Sivirsky advocaten
Rijksweg Noord 98 , 6162 AM Geleen
Tel 046-4398384 , fax 046-4755770
[vademecum advocatuur 2001]
h.peters@peters-eliens-sivirsky.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PETERS H.P.J.M.
Notaris te Drunen, gem. Heusden , arrondissement den Bosch
Kantoor Peters & Schweitzer , Drunen
Postbus 26 , 5150 AA Drunen


PETERS - van HECK Zie HECK , I.M. advocate I.M. ; Mw.


PETERS J. , geboren 1963
Directeur Aldi Culemborg B.V.


PETERS J. , geboren mei 1912
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Tilburg 10 mrt 1936
Waarnemend griffier kantongerecht Tilburg 13 mei 1936
Toegevoegd inspecteur prijsbeheersing apr 1941
Tuchtrachter van de prijzen Amsterdam jan 1946
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 2 nov 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 16 dec 1949
Rechter rechtbank Amsterdam 13 apr 1951
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 3 jun 1955
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 jul 1955
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 20 apr 1959
Raadsheer Hof Amsterdam 16 nov 1960
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 16 nov 1960
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 13 jan 1962
Vice-president Hoge Raad der Nederlanden 5 sep 1975
NU Den Haag Hoge Raad Pensioen


PETERS J.A. , geboren apr 1946 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 aug 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam van 11-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie VROM, DG Milieubeheer, Directie Internationale Milieuzaken, directeur
TEVENS [juli 2003]
Lid Beroepscommissie certificering milieuzorg bedrijven van 01-01-2002
Voorzitter Centrum Technologie en Milieu Universiteit Twente van 01-01-2002


PETERS J.A.J.
NLRM 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992


PETERS J.A.L.G.
Advocaat bij Janse Gerritse Mannaerts ; beëdiging 1994
Postbus 772 , 5000 AT Tilburg
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
Tel 020-3016315 , fax 020-3016333
j.peters@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
Tel 020-3016301 , fax 020-3016333
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PETERS J.A.P.M.
Notaris te Geldrop , arrondissement den Bosch
Kantoor Peters Schweitzer & in 't Hout ; Geldrop, Heeze


PETERS J.B.
Advocaat bij Brown & Peters ; beëdiging 1983
Postbus 623 , 2700 AP Zoetermeer
Tel 079-3415034 , fax 079-3314602
[vademecum advocatuur 2001]
brown.petersadvocaten@wolmail.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PETERS J.H. , geboren 09-03-1940 ; Dr.
INFO
Woonplaats Leiden
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


PETERS J.H.N.
Advocaat bij Spaans advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 1139 , 1270 BC Huizen
Postbus 1462 , 1300 BL Almere
Tel 036-5405020 , fax 036-5306646
peters@spaansadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Den Besten & Sloof advocaten
Postbus 10185 , 1301 AD Almere
Tel 036-5344400 , fax 036-5343520
info@denbesten-sloof.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PETERS J.J. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
judith.peters@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]


PETERS J.L.A.J. , geboren nov 1964
NLRM 92 93 94 95 96 97 99/00
Raio rechtbank Breda 1 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 22 okt 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 23 mei 1997
Rechter rechtbank Breda 19 oktober 1998
NU
Breda rechter


PETERS J.W.H.
Advocaat bij Liefferink & Partners ; beëdiging 1998
Postbus 1275 , 3800 BC Amersfoort
Tel 033-4631250 , fax 033-4619230
liefferink.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Peters & van Dijk advocaten Mediators
Snouckaertlaan 13 , 3811 MA Amersfoort
Tel 033-4658104 , fax 033-4656025
info@petersenvandijk.nl
www.petersenvandijk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PETERS K.M.
Advocaat bij Janse Gerritse Mannaerts ; beëdiging 1989
Advocaat bij Mannaerts & Appels
Postbus 772 , 5000 AT Tilburg
Tel 013-5838200 , fax 013-5432763
k.peters@mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PETERS M. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1996
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam


PETERS M.A.E. ; Mw.
Advocaat bij GIBO Groep B.V. ; beëdiging 1997
Postbus 9221 , 6800 KB Arnhem
Tel 026-3542604 , fax 026-3542731
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1991 en 1997
advocaten@gibogroep.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PETERS M.C.J. ; Mw.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1987
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
HTR@bit.nl
Tel 026-3777174 , fax 026-3777222
m.peters@hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PETERS M.J.G. ; Mw.
Advocaat bij Stein advocaten Zwolle ; beëdiging 2000
Postbus 1232 , 8001 BE Zwolle
Tel 038-4215221 , fax 038-4218190
[vademecum advocatuur 2001]
peters@stein advocatenzwolle.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PETERS M.J.H.T. , geboren juni 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 27 maart 2009


PETERS - BASTIAANS Zie BASTIAANS , N.M.I. ; Mw. N.M.I. ; Mw.
PETERS
P.H.A.M.
[N
Notaris te Den Bosch , arrondissement den Bosch
Kantoor Huijbregts Notarissen ; 's-Hedogenbosch, Vlijmen


PETERS P.J. , geboren jun 1960
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 24 jun 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 01-01-2002
NU Middelburg Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Rotterdam ; kantoor van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1986
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249286 , fax 010-2249390
paupeters@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen Advocaten en Notarissen ; beëdiging 1986
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
ppeters@akd.nl
wwwakd.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid maatschap van Vlijmen advocaten te Rotterdam en Breda
jul 1997
TEVENS [oktober 2004]
Secretaris Stichting HaBeWo (protestants-christelijk onderwijs basisscholen West-Brabant) van 01-01-2004


PETERS P.N.
Jaarverslag Achmea Groep 1999;
Lid van de Raad van Afgevaardigden van de Stichting PVF Nederland


PETERS P.S.L.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1972
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 623 , 7400 AP Deventer
Tel 0570-614080 , fax 0570-618244
peters@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Deken van de Orde van advocaten te Zwolle [sep 2000]
[vademecum advocatuur 2004]

PETERS R. ; Prof. Dr.
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der der Geesteswetenschappen
Afdeling Taal- en Letterkunde
Leerstoelgroep Arabische Taal en Cultuur
Oude Turfmarkt 129 , 1012 GC Amsterdam
tel 020 5253062 , fax 020 5254681
Bijzonder hoogleraar Recht van de Islam en het Midden-Oosten (Vanwege de Vereniging tot bestudering van het recht van de Islam en het Midden-Oosten)
ruud.peters@hum.uva.nl
TEVENS
Faculteit der Geesteswetenschappen. Afdeling Taal- en Letterkunde
Hoogleraar recht van de Islam en het Midden-Oosten
Privé adres: Voorburgwal 82 , 1012 GG Amsterdam


PETERS - van der WEELE R.C . ; Mw.
Advocaat bij Boogaard advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 616 , 4330 AP Middelburg
Tel 0118-623655 , fax 0118-625179
peters@boogaardadvocatei.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PETERS R.J.G.
Advocaat bij Peters & De Vries ; beëdiging 1991
Advocaat bij Adv. kantoor Peters
Postbus 48 , 7740 AA Coevorden
Tel 0524-516484 , fax 0524-515515
r~hnrcnr»f~Ci'Ylail n
[vademecum advocatuur 2001]


PETERS R.M. , geboren jul 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 15 nov 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 15 mrt 1972
Secretaris arrondissementsparket Den Bosch 15 mrt 1974
Gerechtssecretaris rechtbank Den Bosch 1 mei 1978
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Den Bosch 1 mei
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 2 feb 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 6 nov 1979
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 28 apr 1986
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 25 feb 1991
Fungerend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 apr 1994
Plaatsvervangend Procureur-generaal ressortsparket Den Bosch 1 sep 1994
NU
Den Bosch Hof


PETERS S.S.M. ; Mw.
Katholieke Universiteit Nijmegen
Centrale Medezeggenschapsraad
Ondernemingsraad . Lid


PETERS T.
Advocaat bij van Ginneken Schute & Haan s ; beëdiging 1998
Postbus 101 , 4600 AC Bergen op Zoom
Tel 0164-211311 , fax 0164-256228
ginneken.adv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Peters & van der Weele advocaten
Postbus 159 , 5700 AD Helmond
Tel 0492-524333 , fax 0492-524898
t.peters@petersvanderweele.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PETERS W.F.A. ; Mw.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1996
Postbus 623 , 7400 AP Deventer


PETERS W.J.J.M.
Advocaat bij Peters & Vaessen advocaten ; beëdiging 1970
Advocaat bij Vaessen & van Kempen advocaten
Postbus 68 , 5430 AB Cuijk
Tel 0485-315393 , fax 0485-320220
vaessen-vankempen@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PETERSE C.C. ; Mw.
Advocaat bij Krans & van Hitten advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 801 , 2501 CV Den Haag
Tel 070-3617002 , fax 070-3616032
cpeterse@kransenvanhilten.nl
www.kransenvanhilten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PETERSEN J.G.
Advocaat bij Postbus 1291 , 1200 BC Hilversum ; beëdiging 1957


PETERSEN J.P. , geboren mei 1901
NLRM 71
Advocaat en procureur Amsterdam
Waarnemend-griffier rechtbank Amsterdam 23 dec 1927
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 20 jul 1934
Rechter rechtbank Haarlem 9 feb 1943
Vice-president rechtbank Haarlem 26 okt 1962


PETERSEN V.C. ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling II [SAL 2003]


PETERSON - SCHALKEN I.N. ; Mw.
Rechten 1985
Advocaat bij Schalken & van der Linden ; beëdiging 1993
Canadalaan 2 , 7316 BX Apeldoorn
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn


PETERSON J.P. , geboren 1943
Directeur T.M.S. Beheer B.V.
Directeur Peterson's Havenbedrijf B.V.
Directeur PPF Participatie Fund B.V.
Vice-Voorzitter Bestuur Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
Lid Raad van Toezicht HES Hogeschool voor Economische Studies
Gedelegeerd Lid H.E.S. Beheer N.V.
Oud-functies:
Voorzitter FENFX, Lid Dagelijks Bestuur SYZ
Havenondernernersvereniging Rotterdam
Lid bestuur Stichting Nederland Distributieland.


PETERZON C.A. , geboren dec 1967 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 apr 1997
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger


PETIT P.J.M.
Advocaat bij Prinsen van der Putt ; beëdiging 1993
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven


PETKOVSKI I.
Advocaat bij advocatenkantoor Tadema ; beëdiging 2001
Postbus 322 , 7400 AH Deventer
Tel 0570-619029 , fax 0570-642337
petkovski@tadema.nu
www.tadema.nu
[vademecum advocatuur 2004]


PETRI J.H.M. , geboren jan 192
NLRM 71 80 87 88/89 90
Adjunct-secretaris tribunaal Utrecht 5 mrt 1947 tot 1 jun 1948
Waarnemend griffier kantongerecht Utrecht
Substituut-griffier kantongerecht Utrecht 19 nov 1948
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Utrecht sep 1950 tot jun 1957
Griffier kantongerecht Eindhoven 8 dec 1952
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 5 dec 1953
Kantonrechter Boxmeer, tevens opdracht kantonrechter werkzaam Nijmegen 28 mei 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 16 nov 1962
Kantonrechter Nijmegen 19 sep 1960
Opdracht kantonrechter-werkzaam Boxmeer 24 aug 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 16 dec 1985


PETTEN H.
Advocaat bij Petten, Tideman & Sassen ; beëdiging 1973
Postbus 80504 , 2508 GM Den Haag
Tel 070-3504055 , fax 070-3506187
petten.h@pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PEURSEM G.R.B. van ; Dhr.
NLRM
Rechter-plaatsvervanger 97
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-05-2001
NU Den Haag Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent RU Leiden
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285586 , fax 070-3285339
[vademecum advocatuur 2001]
NB
Twee maal beëdigd : in 1990 en in 1998
TEVENS
Docent VSO-cursus Contracten maken en beoordelen, onderdeel Duurcontracten
Medewerker tijdschrift Contracteren
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


PEUTE J.
Advocaat bij Scholtens advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 413 , 8300 AK Emmeloord
Tel 0527-618333 , fax 0527-618647
j.peute@scholtensadvocaten.nl
www.scholtensadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PEUTER P.J.C. de
Advocaat bij Vijfhoevenlaan 86 , 4941 BJ Raamsdonkveer ; beëdiging 1993
Tel 0162-519255 , fax 0162-514245
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PEUTZ H.F.W. , geboren mrt 1946
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Adviseur Oost-Europa
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 9 aug 1993
Rechter rechtbank Breda 1 mrt 1994
NU
Breda rechter
TEVENS
Geen bijbanen
09 jun 1997


PEX A.H.M.E. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5256544
anpex@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PFAELTZER A.C.B. , geboren 10-11-1947
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


PFEIFER S.
Hoofd Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling I [SAL 2003]


PFEIFFER Chr.E.
Advocaat bij Goossens advocaten B.V. ; beëdiging 1998
Postbus 25188 , 3001 HD Rotterdam
Tel 010-4147488 , fax 010-4138167
goossensadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ploum Lodder Princen
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406494 , fax 010-4406499
cpfeiffer@plp.nl
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PFEIFFER R.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Loyens & VoIkmaars ; Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam
Advocaat te Rotterdam ; kaantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1975
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam


PFEIFLE B.C. ; Mw.
Advocaat bij Habets & van Leeuwen advokaten ; beëdiging 2001
Postbus 448 , 3100 AK Schiedam
Tel 010-4738988 , fax 010-4733232
pfeifle@habetsenvanleeuwen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PFEIL A.J.J. , geboren mrt 1921
NLRM 71 80 87 88/89 90
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 25 jun 1948
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 16 jun 1949
Substituut-officier van Justitie arrondissement Arnhem 18 dec 1956
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 17 jan 1956
Officier van Justitie hoofd parket Den Bosch 29 apr 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 12 feb 1986


PFEIL A.J.L.J. , geboren apr 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 14 mrt 1986
NU
Advocaat te Maastricht ; kantoor van der Reijden, Pfeil & van der Heijden ; beëdiging 1977
Advocaat bij Pfeil & Heuts advocaten
Postbus 865 , 6200 AW Maastricht
Tel 043-3506100 , fax 043-3506109
[vademecum advocatuur 2001]
info@pfeil-heuts.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen opgave in Maastricht
29 aug 1997


PFEIL E.A.A.M. , geboren nov 1955
NLRM 90 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 apr 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 4 sep 1990
Rechter rechtbank Breda 21 jan 1992
NU
Breda rechter
TEVENS
Geen bijbanen
09 jun 1997


PHAFF H. , geboren dec 1966 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 mei 1999
NU
Arnhem raio
14 jun 1997
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 2000
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
NB
Niet bij rechtbank Arnhem vermeld op het net [april 2001]


PHAFF H.E. , geboren 05-04-1914
INFO
Woonplaats Santpoort-Zuid
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


PHAFF GOEKOOP S. ; Mw.
Rechten 1948
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


PHAFF Zie RUITER - PHAFF T.W.J. , geboren jun 1953 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 18 dec 1992
Rechter rechtbank Den Bosch 13 sep 1994
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Geen opgave gevonden


PHERAI J.G. ; Mw.
Advocaat bij Mr. M.F.C. Strok Kantoor ; beëdiging 1995
Postbus 93436 , 2509 AK Den Haag
Tel 070-3839781 , fax 070-3825388
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PHIJFFER B.V.M. , Beer Valentijn
Advocaat en Procureur
Groesbeekseweg 269 , 6523 NX Nijmegen tel 024 3225622
TEVENS
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Nijmegen (Ledenlijst 2000)
NB Niet te vinden in Vademecum Advocatuur 2000 of later.


PHIJFFER T.A.
Advocaat bij Willems advocaten ; beëdiging 1991
Parnassusweg 8 , 1076 AN Amsterdam
legal@willems-advocaten.nl
Advocaat bij Willems advocaten
Jacob Obrechtstraat 70 , 1071 KP Amsterdam
Tel 020-6766060 , fax 020-6645495
t.phijffer@willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Heitmann.von Meding advocaten & Rechtsanwälte
Tel 020-3058250 , fax 020-3058260
t.phijffer@hvm-law.com
www.hvm-law.com
[vademecum advocatuur 2004]


PHILIPPART R.C.A.M. , geboren jul 1958
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 1 sep 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 12 okt 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 15 nov 1991
Rechter rechtbank Maastricht 1 nov 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 24 apr 1997
Vice-President rechtbank Maastricht 24 feb 1998
Coördinerend Vice-President rechtbank Maastricht 8januari 2000
NU
Maastricht rechtbank coördinerend Vice-President
Maastricht rechter
Maastricht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter vereniging "geen oost-tracé voor de A2"
Secretaris sectie rechters van de NVVR tevens Lid van de ledenraad
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie van Beroep van DSM Limburg BV
PlaatsvervangendOfficier van Justitie in het arrondissement Arnhem belast met militaire zaken
Lid commissie rechtspositie van de NVVR
Lid centraal bestuur van de Stichting Basisonderwijs Maastricht
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht
aug 1997


PHILIPPART W.O.M. , geboren okt 1929
NLRM 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam 's Rijks belastingen, II inspecteur directie belastingen te Venlo mei 1956
Adjunct-directeur gemeentelijke belastingen te Amsterdam 1 mrt 1969
Raadsheer Hof Arnhem 5 mrt 1977
Vice-president Hof Arnhem 18 jul 1983
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 jan 1991
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
geen bijbanen
09 jul 1997
TEVENS [juli 2002]
"Geen nevenbetrekkingen opgegeven"


PHILIPPI M.M.T. ; Mw.
Rechten 1966
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


PHILIPS A. ; Mw.
Advocaat bij van den Biesen Prakken Böhler ; beëdiging 1981
Nieuwe Herengracht 51 , 1011 RN Amsterdam
amsterlaw@bpb.nl


PHILIPSE A.H. , Hein ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Den Haag
Adv.verzekeringen + finan.


PHILIPSE G. , geboren feb 1908
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Dordrecht 1 sep 1938
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 3 okt 1942
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 8 mei 192
Rechter rechtbank Den Haag 21 sep 1956
Vice-president rechtbank Den Haag 9 dec 1964


PHILIPSEN C.A.Th. ; Mw.
Advocaat bij De Waal & Zumpolle Advokaten ; beëdiging 1989
Postbus 13336 , 3507 LH Utrecht
dewaal.zumpolle@pobox.ruu.nl
Tel 030-2333248 , fax 030-2343965
info@dewaalzumpolle.nl
[vademecum advocatuur 2001]
philipsen@dewaalzumpolle.nl
www.dewaalzumpolle.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PHILLIPS C. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Weinans ; beëdiging 2003
Postbus 160 , 4700 AD Roosendaal
Tel 0165-551472 , fax 0165-545340
c-phillips.@planet.nl
www.weinansadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PHOELICH P.J.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1998
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
philip.phoelich@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5460339 , fax 020-5460816
philip.phoelich@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


PIAR P.A.
Rechterlijke Macht sinds 1975
Hoofdofficier van Justitie bij de rechtbank van de Nederlandse Antillen.
Per 1 juli 2002 Procureur-Generaal van de Nederlandse Antillen. Volgt P.L.D.L.S. Goedgedrag op die op 1 juli 2002 aantreedt als gouverneur van de Nederlandse Antillen [Staatscourant 5 juni 2002.


PICK G.J.J.M., geboren december 1948
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 juni 1999


PICKKERS F.J.
Advocaat bij Greuter advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 6250 , 2001 HG Haarlem


PIECHOCKI J.G. ; Mw. of D.J.G.
Juridisch Medewerker
Nolenslaan 74 II , 3515 VL Utrecht
tel 030 2760630
Advocaat bij advocatenkantoor Oudegracht ; beëdiging 2002
Postbus 3092 , 1801 GB Alkmaar
Tel 072-5122213 , fax 072-5125866
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: seksueel geweld
Specialismen: strafrecht


PIECHOTSKI D. , Danielle ; Mw.
Beleidsmedewerkster Clara Wichmann Instituut


PIECK V.H.F. ; Mw.
Advocaat bij Rob Boers & Partners ; beëdiging 1992
Advocaat bij Rob Boers & Partners advocaten
Postbus 675 , 3900 AR Veenendaal
Tel 0318-522404 , fax 0318-523474
boers.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Horst Mediation
Postbus 79 , 3830 AB Leusden
Tel 033-4323674 , fax 033-4323671
v.pieck@dehorstmediation.nl
www.dehorstmediation.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PIEFFERS W.A.B.
Notaris te Ferwerderadeel/ Leeuw , arrondissement Leeuwarden
Postbus 1 , 9073 ZK Marrum


PIEK F.A.
Advocaat bij Hertoghs c.s. ; beëdiging 1997
Postbus 4729 , 4803 ES Breda
Advocaat bij NautaDutilh
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414563 , fax 020-5414966
ferrypiek@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Siekman & Stassen advocaten en Belastingadviseurs
Postbus 670 , 2130 AR Hoofddorp
Tel 023-5541681 , fax 023-5624097
piek@siekmanstassen.nl
www.siekmanstassen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PIEK L.J.E.
Notaris te Susteren , arrondissement Maastricht
Postbus 80 , 6114 ZH Susteren


PIENA J. ; Mw.
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2002
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PIENA J. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-06-2002
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


PIEPER A.L.
Onbekend [december 2002]


PIEPER J.J.G.
Advocaat bij Sleeswijk Visser advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 206 , 7440 AE Nijverdal
pinl@pi.net
Tel 0548-631300 , fax 0548-631303
pieper@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@sleeswijkvisser.nl
www.sleeswijkvisser.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PIEPERS - PRAAGMAN C. ; Mw.
Advocaat bij Stichting Hoorns advocatenkollektief ; beëdiging 1982
Postbus 347 , 1620 AH Hoorn
Tel 0229-238404 , fax 0229-238419
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
Specialismen: vreemdelingenrecht, pers-en familierecht.


PIEPERS P.A.W.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Universiteisraad , lid


PIERIK F.L.
Advocaat bij Alen & Overy ; beëdiging 2001
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741348 , fax 020-6741477
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


PIERIK Zie HAAPS - PIERIK M.J. van ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2002
Postbus 210 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-583758 , fax 0575-583737
m.j.vanhaaps@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PIERIK T.J.A. ; Mw.
Advocaat bij van Schie advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1017 , 6501 BA Nijmegen
Tel 024-3238844 , fax 024-3605430
vanschieadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PIEROEN A. , geboren apr 1924 ; Ir.
NLRM 90
Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Den Haag 29 dec 1988


PIET J.S.
Advocaat bij ING Vastgoed B.V. ; beëdiging 1997
Postbus 90463 , 2509 LL Den Haag
Tel 070-3419315 , fax 070-3419150
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij ING Real Estate B.V.
jan.piet@ingrealestate.com
[vademecum advocatuur 2004]


PIET W.J.C.
Advocaat bij Postbus 10360 , 5000 JJ Tilburg ; beëdiging 1974
Advocaat bij Nieuwe Bosscheweg 92 , 5017 JN Tilburg
Tel 013-5360195 , fax 013-5366200
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Enschotsestraat 126 , 5014 DJ Tilburg
[vademecum advocatuur 2004]


PIETERMAAT E.C. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2000
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488944 , fax 070-3825284
ec.pietermaat@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PIETERMAAT - KROS M.E. ; Mw.
Rechten 1971
Univ. Docent
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


PIETERS - BOUMANS A.D.R.M. , geboren aug 1951 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechterlijk ambtenaar in opleiding rechtbank Maastricht 1 apr 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 30 jun 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 30 jun 1982
Rechter rechtbank Maastricht 12 sep 1983
Raadsheer Hof Amsterdam 17 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 25 okt 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 2 apr 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 2 apr 1991
Vice-President Hof Arnhem 20 april 1998
Coördinerend Vice-President Hof Arnhem juni 1999
NU
Amsterdam Hof Raadsheer
Amsterdam Vice-President Hof
Amsterdam Coördinerend Vice-President Hof
Maastricht rechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van nevenfuncties in Maastricht 29 aug 1997
Lid van het bestuur van de Bijzondere Raad Vincentiusvereniging
Lid van het Algemeen Bestuur van Stichting Diaconaal Centrum
Partner ISOS , mediation voor de gezondheidszorg
Plaatsvervangend Lid Jurist van het Centrale Tuchtcollege te Den Haag. Welk tuchtcollege
Tweede secretaris van de Unie van .... parochies
Voorzitter van het Bestuur van de Stichting leergeld Eindhoven ; tot 1999
info september 2000
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. rechter-plaatsvervanger in de rechtbank te Maastricht.
2. Kantonrechter-plaatsvervanger te Haarlem en Zaandam.
3. Bestuurslid Bijzondere Raad Vincentiusverenigin,
4. Lid van het Algemeen Bestuur van Stichting Diaconaal Centrum
5. Partner ISQS, mediatien voor de gezondheidszorg.
6. Plaatsvervangend lid-jurist van het centrale tuchtcollege te Den Haag.
7. Tweede secretaris van de Unie van .... parochies.
8. Voorzitter van het bestuur van de Stichting leergeld Eindhoven. Beëindiging 1999
INFO
Citaat uit het IRM-rapport. (Zie www.sdnl.nl/irm.htm)
" Twee van de drie raadsheren van het Hof ( meervoudige kamer ) in Amsterdam, Mr.
J.M.J.Chorus en mevrouw Mr. A.D.R.M. Pieters-Boumans, verschoonden zich niet als
Rechter in een hoger beroepsprocedure, waarin de advocaat van de ene partij Mr. F.H.A.
Arisz was, terwijl dezelfde Mr. Arisz hiervoor in drie andere hoger beroepsprocedure met
dezelfde twee raadsheren óók Raadsheer was en dus géén advocaat, door tóch als rechter
op te treden.
Deze drie procedures, waarin Mrs. Chorus, Pieters-Boumans en Arisz de drie raadsheren
waren, zijn :
-- J. Huisman tegen M.A. Holscher ; Uitspraak d.d. 23-6-94
-- J.J.S. Impijn tegen M.A. Roosen ; Uitspraak d.d. 30-6-94
-- AEGON tegen Maatschap H. Smits ; Uitspraak d.d. 18-8-94.
De latere procedure, waarin Mr. Arisz advocaat was en Mr. Chorus en mevrouw Mr. Pieters
-Boumans de twee raadsheren waren, is :
-- E.R. Noorman tegen H.K. Vos ; Uitspraak d.d. 15-12-94.
Het Hof deed in deze procedure ( dus : nadien ) ten voordele van de cliënt
van Mr. Arisz uitspraak.
Einde citaat


PIETERS E.G. ; Mw.
Advocaat bij Blom advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 237 , 3900 AE Veenendaal
Advocaat bij Marree & Dijxhoorn
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4611545
e.pieters@mend.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vitringa advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 2093 , 7420 AB Deventer
Tel 0570-621410 , fax 0570-638165
e.pieters@vitringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PIETERS E.M.H. , geboren 29 dec 1940
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Examenjaar 1964
Kandidaat-notaris te Gennep 1 sep 1965
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 21 jun 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 dec 1976
Rechter rechtbank Den Haag 28 jul 1979
Raadsheer Hof Den Haag 8 apr 1981
Raadsheer Hof Den Bosch 15 jan 1987
Vice-President Hof Den Haag 27 sep 1990
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-02-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants/administratie consulenten te Den
Haag
RedactieLid en auteur Bundel Bestuursprocesrecht Woonplaats Leidschendam
TEVENS [nov 2000]
Voorzitter Raad van Toezicht voor Registeraccountants en Accountants- administratieconsulenten te Den Haag
RedactieLid en auteur Bundel Bestuursprocesrecht ; Kluwer Deventer/Den Haag
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Raad van tucht voor registeraccountants en accountants-administratieconsulenten te Den Haag van 01-01-1983
Auteur bundel bestuursprocesrecht Kluwer te Deventer/Den Haag van 01-01-1984 tot 31-12-2002
INFO 1
Van een zitting voor het Hof d.d.13 juni 1995 onder voorzitterschap van Mr. Pieters (verder Mrs.
Borgesius en Magnin-Simonis) ontbreekt een Proces-Verbaal tot de dag van vandaag, evenals kopie van de aantekeningen van de griffier.Hierdoor ontbreekt de mogelijkheid het zeer bedenkelijke arrest van
het Hof te toetsen aan feiten.Ook ontbreken de pleitnota's van de advocaten in het griffie-dossier.
Brieven hierover aan de Griffie worden beantwoord door Mr. Pieters die de bewuste zitting voorzat !
In cassatie vond de Hoge Raad het niet nodig te beschikken over enige schriftelijke verslaglegging van
die zitting van 13 juni 1995
INFO 2
Bij brief d.d.20 september 1996 werd een klacht tegen Mrs.Pieters, Borgesius en Magnin-Simonis
wegens schending van hun ambtseed ingediend bij de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad.
Resultaat: nul komma nul, afgepoeierd.
INFO 3
Bij brief d.d.4 april 1997 werd tegen Mrs.Pieters en Magnin-Simonis een tweede klacht neergelegd bij de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad.Reden: zij verschoonden zich niet terwijl in een boedelschei- dingskwestie cassatie was ingesteld tegen een eerder vonnis van hen en bovendien al eerder een klacht
was ingediend bij de PG bij de Hoge Raad wegens schending van hun ambtseed.


PIETERS G.F. , geboren apr 1938 ; Dhr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 14 sep 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 aug 1991
Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE [juli 2003]
FPU
TEVENS
Geen opgave rechtbank Den Haag
TEVENS [juli 2003]
Waarnemend hoofd/interim manager Nma van 01-10-1999
Medewerker/Interim jurist Nma van 01-05-1999
@OPM
De vermelding op rechtspraak.nl juli 2003: functie buiten rechterlijke macht: FPU is cryptisch.
Hoe moet de Nederlander dat begrijpen.


PIETERS G.J.M. , Guus ; Dhr.
Commercie NMB Heller
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Oosterbeek


PIETERS I.J.
Advocaat bij Groenendijk & Kloppenburg ; beëdiging 1999
Postbus 788 , 2300 AT Leiden
Tel 071-5155843 , fax 071-5172720
i.pieters@groenendijk.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.groenendijk.com
[vademecum advocatuur 2004]


PIETERS J.
Advocaat bij Groenewegen Brink & Vlessing ; beëdiging 1999
Postbus 612 , 8440 AP Heerenveen
Tel 0513-655555 , fax 0513-655550
pieters@gbv-law.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
Tel 026-3777111 , fax 026-3777222
jpieters@hekkelman.nl
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PIETERS J.A. ; Mw.
Advocaat bij Pieters advocaten ; beëdiging 1990
F.C. Dondersstraat 59 , 3572 JE Utrecht
Advocaat bij Pieters advocaten
Postbus 13017 , 3507 LA Utrecht
Tel 030-2718855 , fax 030-2716672
j.pieters@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
j.pieters@pietersadvocaten.nl
www.pletersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PIETERS J.B. ; Mw.
Advocaat bij Nijland & Diepeveen ; beëdiging 1993
Zuideinde 58 , 7941 GJ Meppel
Advocaat bij Diepeveen Pieters & van Es
Zuideinde 58 , 7941 GJ Meppel
Tel 0522-252424 , fax 0522-261409
[vademecum advocatuur 2001]
www.dpve.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PIETERS J.H.C. , geboren jun 1925
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Rotterdam 1954
Ambtenaar ter besch. departement van Justitie en Politie Suriname 1957
Substituut-officier van Justitie Suriname 1958
Substituut-officier van Justitie arrondissement Arnhem 4 jul 1962
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Arnhem 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Amsterdam 10 jan 1974
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Amsterdam 16 jul 1979


PIETERS J.J.T.M. , geboren mrt 1956
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 feb 1982
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 18 mrt 1988
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 1 apr 1983
NU
Den Bosch parket arrondissementsofficier van Justitie
TEVENS
Gastdocent rechercheschool Zutphen
Gastdocent SSR Zutphen
10 jan 1997, 18 sep 1997


PIETERS J.W.
Advocaat bij Postbus 141 , 6160 AC Geleen ; beëdiging 1988
Advocaat bij Niederer & Pieters
Tel 046-4756000 , fax 0464756105
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PIETERS M. , geboren 29-04-1953 , Marten
Secr.Raad van Bestuur Kon.PTT Ned. N.V.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Intern (zwevende leden)
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


PIETERS M.W.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 1999
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506653 , fax 020-5506753
marius.pieters@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PIETERS P.M.R. ; Drs.
Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Plaatsvervangend Secretaris van de Raad van Bestuur van Achmea Holding
Telegraaf 00-05-19: Door ACHMEA Pensioenen benoemd tot bedrijfsjurist


PIETERS T.S. , geboren april 1968 ; Mw.
NLRM 99/00
Advocaat en procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 9 april 1998
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 februari 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 13 januari 2000
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1991
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam


PIETERS V.J.C. ; Mw.
Beëdigd: 12-09-2001
Van Pijkeren / van Leeuwen advocaten
Stationspark 34 , 4462 DZ Goes
Postbus 75 , 4460 AB Goes
tel 0113-211666 , fax 0113-252100
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij van Leeuwen advocaten
vpieters@leeuwenadvo.nl
www.leeuwenadvo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PIETERS W.H.L.
Kasteel Horionstraat 17 , 6043 XX Roermond
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


PIETERSE Zie SMITS - PIETERSE A.J.A. , geboren okt 1952 ; Mw.


PIETERSE E.P.N. ; Mw.
Advocaat bij Carels advocaten ; beëdiging 2001
Wijnhaven 17 , 3011 WH Rotterdam
Tel 010-4123300 , fax 010-4122660
epn.pieterse@carelsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PIETERSE P.
A.Noordewier-Reddingiuslaan 9 , 3066 JA Rotterdam
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


PIETERSEN B.P.J.
Advocaat bij Bos & van der Burg advocaten ; beëdiging 1997
Engelandlaan 192 , 2711 DX Zoetermeer


PIETERSEN K.J.
Advocaat bij Pietersen c.s. ; beëdiging 1971
Postbus 1199 , 5602 BD Eindhoven
Tel 040-2443555 , fax 040-2454066
mrkjpietersen@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Pietersen advocaten
[vademecum advocatuur 2004]


PIETERSZ D.D. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Utrecht ; beëdiging 2003
Postbus 13036 , 3507 LA Utrecht
Tel 030-2769511 , fax 030-2716144
d.pietersz@utrecht.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PIËTTE A.H.M.J.F. ; Dhr.
Raio Roermond
Rechter rechtbank Roermond 26-08-2003
NU Roermond Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij van Asperen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 570 , 6040 AN Roermond
Tel 0475-337080 , fax 0475-337117
van.asperen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Geen bijbanen
apr 1998
TEVENS [oktober 2004]
Plaatsvervangend-voorzitter Klachtencommissie Districtshuisartsenvereniging district Utrecht , Utrecht van 01-11-2000


PIGMANS A.J.A.D.M.
Notaris te Eindhoven , arrondissement den Bosch
Kantoor Pigmans Ras & Janssen ; Eindhoven


PIGMANS M.L. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2001
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
mabel.pigmans@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


PIJE A.D.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2003
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042680 , fax 010-4042095
david.pije@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


PIJKEREN H. van
Advocaat bij van Pijkeren van Leeuwen advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 3 , 4300 AA Zierikzee
Tel 0111-415151 , fax 0111-412244
[vademecum advocatuur 2001]
vanleeuwen@vanpijkeren.nl


PIJL D.
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, College van Procureurs-generaal, Rijksrecherche
Directeur


PIJL H. ; Dhr. Drs.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag 19-06-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Belastingadviseur Deloitte & Touche Amsterdam 01-01-2003
TEVENS [juli 2003]
Docent Internationaal Belastingrecht Universiteit Leiden te Leiden 01-01-2003
Docent Intervationaal Belastingrecht International Tax Center te Leiden 01-01-2003
Lid van de redactieraad Nederlandse Regelingen van Internationaal Belastingrecht 01-01-2003


PIJL H.A.W. van der
Ministerie van Financiën, Commissies en Raden, Adviescommissie beoordeling aangeboden cultuurbezit uit nalatenschappen, Secretariaat


PIJL J. van der
Advocaat bij Steenhoven Kolle Gilhuis ; beëdiging 1991
Advocaat bij van der Steenhoven advocaten
Roemer Visscherstraat 47 , 1054 EW Amsterdam
Tel 020-6077979 , fax 020-6831947
vanderpijl@vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Herengracht 582-584 , 1017 CI Amsterdam
www.vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PIJL - van ANDEL J.N. van der , geboren dec 1938 ; Mw.
NLRM 87 88/89 91 92 93 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 30 dec 1981
Rechter rechtbank Haarlem 1 sep 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
Rechter rechtbank Haarlem (part-time) 1 feb 1990
Vice-President rechtbank Haarlem 11 mrt 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
Haarlem kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Haarlem Vice-President
Zaandam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave bijbanen in Amsterdam
Vice-President Haarlem


PIJL P.C.J. van der
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1998
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
pieter.vanderpijl@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


PIJLS H.M , geboren mei 1934
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Gemeente Politie te Nijmegen 1 aug 1957
Stafdocent Politie Academie te Apeldoorn 1 nov 1965
Wetenschappelijk Medewerker Katholieke Universiteit te Nijmegen 1 nov 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 7 jun 1972
Rechter rechtbank Roermond 26 jul 1974
Vice-President rechtbank Maastricht 10 mrt 1979
Raadsheer Hof Den Bosch 19 jun 1984
Vice-President Hof Den Bosch 1 feb 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 maart 2000
NU
Den Bosch Hof Vice-President
TEVENS
Auteur Stapel en Koning
Handboek van de Politie uitg VUGA Den Haag
Beschermheer Kon. Schutterij Sint Joris te Wessen


PIJLS I.M.A.H. ; Mw.
Advocaat bij Hundscheid Vlecken & Sterk advocaten & Procureurs ; beëdiging 2001
Vlotstraat 2-4 , 6417 CB Heerlen
Tel 045-5600987 , fax 045-5742029
info@hvsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PIJLS - OLDE SCHEPER K.T.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Vreijling & Braat advocaten ; beëdiging 1989
Advocaat bij Vreijling & Beijsens advocaten
Postbus 69 , 4700 AB Roosendaal
Tel 0165-560036 , fax 0165-533530
pijls@vreijlingbeijsens.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Haans.Beijsens advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 69 , 4700 AB Roosendaal
Tel 0165-592070 , fax 0165-592072
pijls@haansbeijsens.nl
www.haansbeijsens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PIJLS P. ; Mw.
Advocaat bij Adelmeijer Hoyng advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 301 , 6200 AH Maastricht
Tel 043-3506200 , fax 043-3262244
maastricht@aha.netlaw.nl
www.adelmeijerhoyng.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PIJNACKER HORDIJK E.H.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1983
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285381 , fax 070-3280049
ehpijnackerhordijk@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
erik.pijnackerhordijk@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


PIJNACKER H.A.P.
Advocaat bij van Rooij c.s. ; beëdiging 1987
Advocaat bij van Rooij & Pijnacker advocaten
Postbus 616 , 5000 AP Tilburg
Tel 013-5433162 , fax 013-5423785
[vademecum advocatuur 2001]
pijnacker@vrp-advocaten.nl
www.vrp-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PIJNENBURG D.I. ; Mw.
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2001
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5686656 , fax 020-5687005
dagmar.pijnenburg@nl.landwelglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PIJNENBURG J.H.A.M. , geboren jun 1925
NLRM 71
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 22 jul 1954
Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 7 jul 1956
Waarnemend substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 1 jan 1957
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 20 dec 1960
Officier van Justitie Den Bosch 11 sep 1968


PIJNENBURG L.J.M. , geboren 1939
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1992
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
l.pijnenburg@edh.nl
TEVENS [sep 2000]
Vice-Voorzitter Raad van Comm. NBM-Amstelland N.V.
Commissaris Claessens Holding BIC
Commissaris Benno en Guy Leeser Holding B.V.
Commissaris Neth. Ref. Comp. (BP/Texaco Joint Vent.) B.V.
Commissaris Estafette Holding B.V..
Mr. L.J.M. Pijnenburg was voorheen advocaat en Lid van de raad van bestuur van TBG Holdings N.V. Hij was alscommissaris verbonden aan Kverneland Grass N.V. (vice-voorzitter), Braat Beheer N.V., Postiljon Beheer N.V., Tweka Confectie Ateliers B.V., Wilma International N.V. (voorzitter) en Koninklijke van flmmeren N.V.


PIJNENBURG M.A.M.
Advocaat bij Jansen & Bartels advocaten ; beëdiging 1990
Johannes Vermeerstraat 81 , 1071 DP Amsterdam
Advocaat bij Keizer advocaten ; beëdiging 1990
Keizersgracht 668 c , 1017 ET Amsterdam
Tel 020-5237667 , fax 020- 5237666
info@keizeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Weteringschans 90 , 1017 XS Amsterdam
www.keizeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PIJNSE van der AA F.J.
Advocaat bij Brink advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 15 , 2200 AA Noordwijk
brinkadv@caiw.nl


PIJNSE van DER AA J.L.
Advocaat bij W & I advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 16109 , 2500 BC Den Haag
Tel 070-3588834 , fax 070-3549841
info@wi-advocaten.nl
www.wi-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PIJPELINK P.H.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2000
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Haan advocaten & Notaris
Postbus 723 , 9700 AS Groningen
Tel 050-5757400 , fax 050-5757444
info@dehaaninfo.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PIJSELMAN N.A. ; Mw.
Advocaat bij QAD Europe BV ; beëdiging 1998
Herengracht 414 , 1017 BZ Amsterdam
Tel 020-4209988 , fax 020-4209111
nap@qad.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-5414700
nicolette.kalsbeek@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


PIKET C. ; Mw.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/ Andersen Legal ; beëdiging 2000
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808733 , fax 020-8808485
cindy.piket@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825100 , fax 020-5825150
cpiket@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PIKET F.H. , geboren aug 1927
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 26 jul 1993
Kantonrechter Schiedam 6 apr 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 1 aug 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 20 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 29 jul 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 29 jul 198u
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 29 jul 1989
Schiedam kantonrechter Ontslag 010997


PIKET FFP M.J.
Hoofdredacteur tijdschrift FiscAlert
Directeur FiscAlert [juli 2002]


PILON P. , geboren mrt 1920
NLRM 71 80 87 88/89 90
Werkzaam Crediet verz.Mij.Amsterdam 1 mrt 1947
Secretaris Vereniging Ned. Fabrikaat 15 aug 1947
Substituut-griffier kantongerecht Hilversum 5 mei 1951
Griffier kantongerecht Dordrecht 6 mei 1955
Opdracht werkzaam griffier kantongerecht Oud Beijerland, Gorinchem 10 aug 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 24 nov 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 21 dec 1955
Kantonrechter Winschoten 30 nov 1957
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 27 jun 1980
Kantonrechter Apeldoorn 30 jan 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 19 feb 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 1 apr 1989


PINCKAERS B.J.A.W.V.M. , geboren dec 1932
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Assistent Rijks Universiteit Utrecht1 okt 1956 tot 1 okt 1959
Raio rechtbank Zutphen 15 mrt 1961
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zutphen15 jul 1961
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Zutphen1 okt 1961
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 15 jul 1963
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 12 jul 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 18 apr 1967
Rechter rechtbank Den Bosch 27 dec 1968
Vice-President rechtbank Den Bosch 12 dec 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Rechter- plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 24 november 1998
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Vice-President TEVENS
Geen bijbanen
28 mrt 1997


PINCKAERS H.A.M. , geboren sep 1961 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 20 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 okt 1991
Rechter rechtbank Utrecht 23 nov 1992
Kantonrechter Utrecht 9 december 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 februari 1999
NU
Utrecht rechter


PINCKAERS J.C.S.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1993
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Advocaat bij Trenité van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
pinckaers@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Doorne
Tel 020-6789404 , fax 020-6789589
pinckaers@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


PINCKAERS J.E.H.M.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1995
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuin
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153807 , fax 070-5153131
jehm.pinckaers@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PINCKAERS M.A.
Advocaat bij Kupperman van der Wiel & Co. ; beëdiging 1986
Postbus 77845 , 1070 KL Amsterdam


PINCKAERS P.H.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 21 jun 1971


PINCKERS H.
Notaris te Nijmegen , arrondissement Arnhem
Postbus 1096 , 6501 BB Nijmegen


PINKSTER A.P.L. ; Mw.
Advocaat bij Stichting Advokaten Amsterdam Noord ; beëdiging 1978
Meeuwenlaan 327 , 1022 AL Amsterdam
Tel 020-0321000 , fax 020-0342501
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6321060 , fax 020-6342501
info@akan.nl
www.akan.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PINKSTER S. ; Mw.
Advocaat bij van Traa advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 21390 , 3001 AJ Rotterdam
Tel 010-4137000 , fax 010-4145719
pinkster@vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 1998
Postbus 445 , 3000 AK Rotterdam
Tel 010-7104600 , fax 010-7104666
s.kettlerpinkster@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PINXTEREN I.C.J. van ; Mw.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2626600 , fax 040-2626400
i.vpinxteren@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PINXTEREN - HEFFELS M.H.C. ; Mw.
Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost , Vestiging Arnhem , unitmanager civiele unit 2


PIRET J.V.A.G. ; Dr. UHD
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Algemene Rechtswetenschappen
Rechtsfilosofie en rechtshistorie
tel 010 4081584 , fax 010 4089191
piret@frg.eur.nl


PISTERS - van ROOIJ M. ; Mw.
Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 040-2380600 , fax 040-2380666
mvanrooij@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PIT J.L.
Advocaat bij Hattinga Verschure & Koning ; beëdiging 1981
Nassau Dillenburgstr. 42 , 2596 AE Den Haag
Tel 070-3245536 , fax 070-3281195
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hattinga Verschure Koning & Pit
[vademecum advocatuur 2004]


PIT Zie KOCK - PIT L.A. , geboren jul 1962 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 okt 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 jan 1997
Rechter rechtbank Rotterdam 24 februari 1998
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen bekend
TEVENS [oktober 2004]
Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.


PITA CAO C.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 4361 , 3006 AJ Rotterdam
Tel 010-8801700 , fax 010-8801999
cpitacao@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PITERNELLA F.I.
Advocaat bij Hoge Ham 173 , 5104 JE Dongen ; beëdiging 1973 en 2001
Tel 0162-314674 , fax 0162-324076
[vademecum advocatuur 2004]


PITTE A.H.M.J.F, geboren januari 1970
Raio rechtbank Roermond 1 oktober 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 1 december 1999


PLAAT J. van der , geboren mei 1944 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 12 mei 1976
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 6 dec 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 feb 1984
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 feb 1994
NU
Amsterdam parket


PLAGGE H.G.J.E.
Vincent van Goghlaan 25 , 5246 GA Hintham
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


PLAGGEMARS A.D.
Notaris te Ede , arrondissement Arnhem
Kantoor Putten van , Apeldoorn Van
Postbus 424 , 6710 BK Ede Gld


PLAISIER A.K.J.
Advocaat bij Plaisier & Brand ; beëdiging 1981
Guldenwaard 133 A , 3078 AJ Rotterdam
Rietbergen Righarts & Plaisier
Goudsesingel 84 , 3011 KD Rotterdam
Tel 010-4111280 , fax 010-4131737
[vademecum advocatuur 2001]
aplaisier@rrpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLAIZIER A.F. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406500 , fax 010-4113548
afplaizier@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PLANKEN A.C.M. ; Mw.
Inspecteur Vennootschapsbel.
Min. v. FIN Den Haag
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Den Haag


PLANQUE J.H.W. de , geboren mei 1950
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 19 mei 1983
Lid College van Beroep Bedrijfsleven21 aug 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 12 mrt 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 12 apr 1988
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 18 jan 1990
Rechter rechtbank Rotterdam 7 jul 1998
Vice-President rechtbank Rotterdam 20 feb 1995
Kantonrechter Rotterdam 12 mei 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 12 mei 1998
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Rotterdam Vice-President TEVENS
Geen bijbanen


PLANQUE M.P.P de
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406500 , fax 010-4113548
mppdeplanque@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
marnix.deplanque@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


PLANTAZ A.M.T.C.
Advocaat bij advocatenkantoor Plantaz ; beëdiging 1993
Postbus 66 , 6245 ZH Eijsden
Tel 043-4094466 , fax 043-4094499
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Plantaz/Raadhuis BV
[vademecum advocatuur 2004]


PLANTEMA J.W.
Advocaat bij Corellistraat 3 , 1077 HA Amsterdam ; beëdiging 1978
Tel 020-6625076 , fax 020-6763317
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Tweede Weteringdwstraat 62A1H 1017 SZ Amsterdam
Tel 020-6625076 , fax 020-6763317
[vademecum advocatuur 2004]


PLANTENGA - KUIPER E. ; Mw.
Advocaat bij van Steen & Pronk ; beëdiging 1973
Postbus 486 , 7900 AL Hoogeveen
Tel 0528-267231 , fax 0528-268102
[vademecum advocatuur 2001]
info@vansteenenpronk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLANTENGA J. , geboren jun 1937
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1956 rechten , Corpslid
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 10 sep 1986
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Geerling advocaten ; beëdiging 1972
Advocaat en Procureur Amsterdam ; Lid maatschap Derks Star Bussmann Hanotiau
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
Tel 020-3016301 , fax 020-3016333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PLANTENGA J. ; Dr. UHD
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Economie
Economie
j.plantenga@law.uu.nl


PLANTENGA J.H.
Advocaat bij KBS advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 13086
3507 LB Utrecht
Tel 030-2122800 , fax 030-2520244
kbs@kbs.netlaw.nl
www.kbsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLANTENGA J.H.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1994
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Advocaat bij Kramer Bijkerk & Steenberghe
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2513344 , fax 030-2520244
kbs@kbs.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PLANTENGA M.P.
NLRM 71
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 27 mei 1943
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 5 nov 1956


PLANTENGA W.B. , Wilem Bernard , geboren 27-10-1910 ; Dhr.
NLRM 71 80
Surnumerair werkzaam Ministerie van Financiën 1932
Ontvanger Registratie en Domeinen Nijkerk en Alphen 1936
Werkzaam directie Registratie en Domeinen te Den Haag , respectievelijk Ministerie van Financiën
1938-1945
Hoofdinspecteur-titulair 's Rijksbelastingen werkzaam bij Ministerie van Financiën 1946
Raadsheer Hof Amsterdam 30 jan 1957
Raadsheer Hof Den Haag 9 jul 1958
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 21 feb 1963
Vice-president Hof Den Haag 19 aug 1972
Voorzitter Raad van Beroep ex Wet Registeraccountants 1 jan 1976
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
INFO
Overleden [Telegraaf 18 december 2003]


PLANTING O.M.
Advocaat bij Mr. O.M. Planting Kantoor ; beëdiging 1985
Advocaat bij Klaver Planting & van der Hooft
Postbus 21 , 1670 AA Medemblik
Tel 0227-545566 , fax 0227-545152
[vademecum advocatuur 2001]
info@klaver-partnersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLANTING P.C.
Notaris te Emmen, arrondissement Assen
Kantoor Panting Groenwold De Vries ; Emmen
Postbus 97 , 7800 AB Emmen


PLANTINGA A.E. ; Mw.
Advocaat bij van Benthem & Keulen - advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595580 , fax 030-2595505
aplantinga@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2595577 , fax 030-2595505
aplantinga@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLAS A.G. van der ; Mw.
Advocaat bij Bakker Schut & van der Plas ; beëdiging 1982
Prinsengracht 708 , 1017 LA Amsterdam
Tel 020-6223077 , fax 020-4206031
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PLAS C. van der
Notaris te Katwijk , arrondissement Den Haag
Kantoor Verhees van der Plas c.s. ; Katwijk (Zh)


PLAS G.P. van der
Advocaat bij van der Plas & Blok ; beëdiging 1984
Postbus 284 , 2220 AG Katwijk
Tel 071-4012177 , fax 071-4077233
[vademecum advocatuur 2001]
vanderplas@hetkantoorkatwijk.nl
www.hetkantoorkatwijk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLAS H.C. van der ; Mw.
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand ; beëdiging 2002
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3303751 , fax 079-3303760
hpl@srk.nl
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLAS H.P.
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804261 , fax 053-4804298
h.p.plas@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLAS L. , geboren jul 1956
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 1 apr 1987
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 apr 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 apr 1994
NU
Amsterdam parket


PLAS L.C. van der , geboren nov 1928
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Amsterdam 1 dec 1956
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 22 mrt 1962
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 21 feb 1963
Rechter rechtbank Breda 22 sep 1965
Vice-president rechtbank Breda 8 nov 1974
Vice-president gerechtshof Den Bosch 28 sep 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 10 nov 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 dec 1993
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Breda rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur Lionsclub Breda Horst
24 mrt 1997


PLAS M.E. van der , geboren feb 1968 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1995
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissement parket Den Haag 1 oktober 1998
TEVENS
In Den Haag geen opgave van bijbanen


PLAS T.S. , geboren jul 1938
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 19 aug 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 28 okt 1987
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Groningen ; kantoor Vos, Seidel & Plas ; beëdiging 1966
Advocaat bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1966
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214395 , fax 050-5255805
t.s.plas@plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Plas & Bossinade advocaten & Notarissen
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Vice-Voorzitter Commissie van Beroep van Studenten Hanzehogeschool te Groningen
Adviseur Kon.Hoitsema Universeeldruk BV. te Groningen
Voorzitter Ned. Maatschappij voor Handel en Nijverheid Departement, Groningen
Lid Bestuur Stichting Het Roode Weeshuis te Groningen
03 feb 1997


PLAS - SLOT W.A. van der ; Mw.
Advocaat bij Voets & van der Plas ; beëdiging 1985
Postbus 88 , 6650 AB Druten
Tel 0487-512181 , fax 0487-516060
[vademecum advocatuur 2001]
voets-advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLASMAN J.P.
Advocaat bij Plasman advocaten ; beëdiging 1987
Roelof Hartstraat 31 , 1071 VG Amsterdam
Tel 020-6731548 , fax 020-6795568
[vademecum advocatuur 2001]
jpplasman@plasmanadvocaten.nl
www.plasmanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Advocaat van directeur Bakkers van S.E.Fireworks Enschede
mei 2000


PLASS E.H.J.
Advocaat bij advocatenkantoor Heutink ; beëdiging 1998
Spoorstraat 122 a , 6591 GW Gennep
Tel 0485-540600 , fax 0485-540607
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij GH advocaten
Postbus 259 , 5830 AG Boxmeer
Tel 0485-561640 , fax 0485-561645
a.f.heutink@wxs.nl
www.ghadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLAT N.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Wille & Donker advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 357 , 2400 AJ Alphen a/d Rijn
Tel 0172-44241.7 , fax 0172-442028
plat@willedonker.nl
www.willedonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLATE E.A. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1994
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl


PLATE Zie HEYNING - PLATE L.S.C. , geboren okt 1930 ; Mw.


PLATERINK C.S. ; Mw.
Advocaat bij Quist advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 252 , 2670 AH Naaldwijk
Tel 0174-621007 , fax 0174-623326
legal care@legalcare.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PLATSCHORRE Zie BÜHRS - PLATSCHORRE J. , geboren jan 1963 ; Mw.


PLATTEEUW J.A. ; Dhr.
Advocaat bij Boogaard advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 616 , 4330 AP Middelburg
Tel 0118-623655 , fax 0118-625179
boogaardadvo@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 14-10-92
Boogaard advocaten
Buitenruststraat 14 , 4337 EH Middelburg
Postbus 616 , 4330 AP Middelburg
tel 0118-623655 , fax 0118-625179
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@boogaardadvocaten.nl
www.boogaardadvocaten.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
platteeuw@boogaardadvocaten.nl
www.boogaardadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLATTEL P.J.A.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1988
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
HTR@bit.nl
Tel 026-3777176 , fax 026-3777222
pplattel@hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLATZER E. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1996
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
eplatzer@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PLEIJSIER A.J.H. , geboren 8 jul 1939
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 22 feb 1980
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Wetenschappelijk hoofdmedewerker Rijksuniversiteit Leiden
Redacteur de Notarisklerk en Bedrijfsjuridische Berichten
21 feb 1997


PLEISIER J.H.E.
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1989 en 2001
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4065000 , fax 010-4065001
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLEITER B.J.C.
Advocaat bij Cleerdin & Hamer ; beëdiging 1984
Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
Tel 020-6750756 , fax 026-6765896
advocaten@cleerdinenhamer.a2000.nl
[vademecum advocatuur 2001]
pleiter@cleerdin-hamer.nl
www.cleerdin-hamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLENGE J.C.J. , Hanske ; Mw.
Bedrijfsjurist Vereenigde Glasfabrieken NV SCHIEDAM
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


PLESMAN J.W.C.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
NMC-Nijsse Int. Executive Search


PLESMAN M.L. , geboren dec 1951 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 7 apr 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 29 aug 1990
Rechter rechtbank Utrecht 19 feb 1993
NU
Utrecht rechter


PLESSIS S.B.W. du ; Mw.
Advocaat bij Bax & van Herpt advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 218 , 7000 AE Doetinchem


PLESSIUS W.
Advocaat bij van Doorn Breukelaar & Willemsen ; beëdiging 1999
Postbus 93526 , 1090 EA Amsterdam
Tel 020-6935544 , fax 020-6631381
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij In 't Veen advocaten
Postbus 46 , 2740 AA Waddinxveen
Tel 0182-613622 , fax 0182-611095
plessius@wveen.intveenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLET M.Ph.J.
Notaris te Amerongen, arrondissement Utrecht
Postbus 24 3958 ZT Amerongen


PLEUMEEKERS K.C. ; Mw.
Pensioenadviseur
NOG Verzekeringen Amsterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995


PLEYSIER A.J.H.
Aangekomen in Leiden 1958 rechten , Corpslid
INFO
Woonplaats Leiden
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


PLIEGER M.H.G.
Advocaat bij Vuurens & Le Clercq ; beëdiging 2002
Postbus 3108 , 2601 DC Delft
Tel 015-2152929 , fax O15-2146599
info@vuurensleclercq.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLIEGER R.
Advocaat bij Hendriks & Damminga ; beëdiging 1997
Postbus 517 , 6800 AM Arnhem
Advocaat bij Plieger advocaten
Weverstraat 4-b , 6811 EL Arnhem
Tel 026-3702026 , fax 020-3702096
pliegeradv@nl.packardbell.org
[vademecum advocatuur 2001]
pliegeradvocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLIESTER J.G. , geboren 22-12-1965
INFO
Woonplaats Utrecht
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


PLINK D.J.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1996
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
jeroen.plink@cliffordchance.com


PLOCHG P.C. , geboren jan 1941
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Arnhem
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 8 mei 1987
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Arnhem ; kantoor De Kempenaer advocaten ; beëdiging 1969
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
mail@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
plochg@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NU
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Geen opgave bijbanen in 1997 en op 17.02.98!
16 feb 1998 Geen opgave van bijbanen bij kantongerecht Arnhem


PLOEG A.A.H. van der
Advocaat bij van der Ploeg advocaten ; beëdiging 1981
Advocaat bij van der Ploeg & Bosscher advocaten
Arnhemseweg 19 , 3811 NN Amersfoort
Tel 033-4610103 , fax 033-4620284
[vademecum advocatuur 2001]


PLOEG A.J.
Advocaat bij Bartels advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 64 , 3500 AB Utrecht
bartels@worldaccess.nl
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 1995 en 2000
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5687021 , fax 020-5686794
amo.Ploeg@nl.landwellglobal.com
www.landwelLnl
[vademecum advocatuur 2004]


PLOEG D.S. de
Advocaat bij advocatenkollektief Oost ; beëdiging 1994
Postbus 94858 , 1090 GW Amsterdam
Tel 020-6655977 , fax 020-6933504
advokatenoost@dutch.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1989 en 1994
ddeploeg@akoost.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLOEG - van OORT P.C.J. van der ; Mw.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW) , Lid (VROM)


PLOEG P.W. van der
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Loeff Claeys Verbeke ; Amsterdam, Rotterdam


PLOEG T.J. van der , geboren aug 1947 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 12 sep 1983
NU
HOOFDFUNCTIE
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam , Tel. 020 5989898
Afdeling privaatrecht
Hoogleraar privaatrecht
vdploeg@rechten.vu.nl
Privé adres: Sneeuwgans 7 , 1423 CM Uithoorn , Tel. 0297 561517


PLOEGER A.P.
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1989
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen Andersen Legal
Postbus 75381 , 1070 Aj Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
albert.p.ploeger@nl.arthurandersen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1989
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772361 , fax 020-5772706
a.ploeger@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


PLOEGER L.F. , geboren apr 1924
NLRM 87 88/89 90 91
Inspecteur's Rijksbelastingen Breda 1948
Werkzaam Ministerie van Financiën 1956
Raadsheer Hof Den Haag 19 jul 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 15 jan 1987
Vice-president gerechtshof Den Haag 1 nov 1989


PLOEGER M.R.
Advocaat bij Buers advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 22 , 1740 AA Schagen
Tel 0224-212496 , fax 0224-215924
buers.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLOEGER P.N.
Advocaat bij De Brauw Blackstone westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
pploeger@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Tel 020-5771968 , fax 020-5771524
patrick.ploeger@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


PLOEGMAKERS M.M.E. ; Mw.
Advocaat bij Smithuijsen advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Tel 023-5319387 , fax 023-5321700
ploegmakers@smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLOEGMAKERS N.C. ; Mw.
Advocaat bij De Koningh advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1005 , 3600 BA Maarssen
Tel 0346-550270 , fax 0346-550695
p!oegmakers@dekoningh-advocaten.nl
www.dekoningh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLOEGSMA M.A.V.
Advocaat bij Dijkstra Voermansadvocatuur & Notariaat ; beëdiging 2002
Postbus 4085 , 3502 HB Utrecht
Tel 030-2$50300 , fax 030-2850301
marcel.ploegsma@dvan.nl
www.dijkstravoermans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLOKKER H. ; Drs.


PLOKKER J.L.
Advocaat bij Adv. kantoor Prinsegracht ; beëdiging 1988
Prinsegracht 53 , 2512 EX Den Haag
Tel 070-3803001 , fax 070-3896031
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PLOMP B. , geboren sep 1922
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 3 dec 1986


PLOMP C.G.L. , geboren okt 1928
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsleven 1952
Griffier Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 26 jan 1972
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 10 jan 1974
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 27 jun 1974
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 5 mrt 1982
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht1okt 1987
Vice-President Centrale Raad van Beroep Utrecht1apr 1994


PLOMP E. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 2000
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
maildhg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
emke.plomp@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


PLOMP J.J.A.W.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 2000
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Tel 030-2121642 , fax 030-2121147
j.plomp@cmsderks.nl
www.crosdecks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLOMP - van HAAFTEN M. ; Mw.
Rechten 1951
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden


PLOMPEN - SOMSEN E.T. ; Mw.
Advocaat bij KLegal advocaten B.V. ; beëdiging 1999 en 2003
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam
Tel 020-6561777 , fax 020-6561700
esther.plompen-somsen@klegal.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLOMPEN L.P.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771453 , fax 020-4715829
lpplompen@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
leonard.plompen@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


PLOMPEN P.M.A.L.
Advocaat bij Philips International B.V. Corp. Legal Dept.- VO-1 ; beëdiging 1998
Postbus 218 , 5600 MD Eindhoven
Tel 040-2783112 , fax 040-2782885
peter.plompen@philips.com
[vademecum advocatuur 2001]
Directeur Juridische Zaken Philips International B.V.
Advocaat bij Philips International B.V.
Corp. Legal Dept. - VO-1
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Algemeen Bestuur "Nederlands Arbitrage Insituut" [november 1999]


PLOOS van AMSTEL G.J. , geboren 19-02-1929 , Gerard ; Dhr. Jhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 9 nov 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 5 aug 1977
NU Pensioen
TEVENS
Was griffier van de Commissie Verzoekschriften van de Tweede Kamer
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


PLOOS van AMSTEL J.H. ; Drs. ; Mw.
Rechten 1966
Juridisch Adv. + Ambtelijk Secretaris Kennemer Vermogensbeheer
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


PLOOY J. , geboren sep 1962 , Koos ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 sep 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 20 aug 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 sep 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 oktober 1998
NU Amsterdam Parket Officier van Justitie
TEVENS
Geen opgave van bijbanen bij parket Utrecht jan 99
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Utrecht
INFO
[Telegraaf 28 mei 2002]:
Officier van Justitie van het team dat de moord op Pim Fortuyn onderzoekt.
[AD 6 september 2003]:
De Amsterdamse officier van Justitie Koos Plooy wordt sinds vorige maand dag en nacht bewaakt. Justitie zegt informatie te hebben ontvangen dat een aans;ag op zijn leven wordt voorbereid. De officier onderzoekt de reeks afrekeningen in Amsterdam. De huidige bedreigingen worden uiterst serieus genomen
[Telegraaf 20 februari 2004]:
Koos Plooy stopt als bestrijder van de zware georganiseerde misdaad.Plooy vindt dat hij door de hoogste bazen van het openbaar ministerie (het college van procureurs-generaal) in de steek is gelaten.
Ploou werd bedreigd. Hij bracht sinds 1998 talloze misdadigers achter de tralies, onder qie de moordenaar van Pim Fortuyn. Hij zou doelwit zijn van een moordaanslag door een topcrimineel.
Plooy's collega-aanklager Teeven wist een doorbraak in het onderzoek naar de daders te forceren, maar daartoe moest justitie wel een deal sluiten met een kroongetuige.
Super-pg de Wijkerslooth stak hier een stokje voor. Teeven en een deel van de Nationale Recherchevinder nu dat wordt gezwicht voor de georganiseerde misdaad.
Het conflict typeert het verschil tussen officieren die in de frontlinie de oorlog tegen de georgaiseerd misdaad moeten voeren en mensen als minister Donner en de Wijkerslooth die vanuit een ivoren toren regeren en niet weten wat er in de praktijk leeft.
Niet allen vanuit de eigen organisatie is er volop kritiek op De Wijkerslooth. Vice President Anita Leeser-Gassan van de Amsterdamse rechtbank spreekt haar afschuw uit over het optreden van justitie tegenover Plooy.
"Hij wordt beveiligd omdat criminelen hem willen vermoorden" zegt ze, er met nadruk aan toevoegend op persoonlijke titel te spreken."En dan raadt het ministerie hem aan een half jaar naar het buitenland te gaan en wordt het onderzoek gestaakt. Dat is geen manier van doen. In zijn positie wil je weten dat er alles aan wordt gedaan om die daders te pakken. Zo'n onderzoek geef je niet op."
De Amsterdamse oud-hoofdofficier mr. Hans Vrakking noemt het opstappen van de aanklager 'tragisch'. "Plooy is een aardige jongen, een zer gedegen jurist en een magistraat pur sang ", zegt Vrakking die zelf in het verleden ook in ervaring kwam met De Wijkerlooth.
De publiciteitsschuwe procureur-generaal beschuldigde de hoofdofficier van het leveren van kritiek op het college en vergeleek hem met een lekkende kraan. Vrakking, net als Teeven en Plooy een praktijkman, reageerde ad rem op de kritiek van zijn baas: "Het openbaar ministerie heeft behoefte aan leidersen niet aan loodgieters."
"Maar ik vind het verwerpelijk hoe Plooy in de steek is gelaten. Je behoort als leiding altijd voor je mensen te staan, en zeker als het gaat om aanklagers die het moeten opnemen tegen de misdaastop. Je moet ze door dik en dun steunen en wordt toch de indruk gewekt dat de georganiseerde misdaad de lachende derde is. Dit is al met al een flinke nederlaag in de strijd tegen de zware criminaliteit."


PLOUM R.E.N.
Advocaat bij Ploum Lodder Princen ; beëdiging 1989
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
rploum@plp.nl
Tel 010-4406440 , fax 010-4364400
rploum@plp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLUG C.H.A.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid


PLUG M.R.
Advocaat bij Benders advocaten ; beëdiging 2000
Dublinstraat 52 , 2713 HS Zoetermeer
Tel 079-3510234 , fax 079-3516774
bendersadvocaten@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij EBH advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 399 , 2670 AK Naaldwijk
Tel 0174-629333 , fax 0174-628914
plug@ebhadvocaten.nl
www.ebhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLUGGE Zie VERSCHUER - PLUGGE H.C. van , geboren jan 1959 ; Mw.
NLRM 87 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1984
Raio arrondissementsparket Den Haag 15 feb 1989
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 22 mrt 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 15 apr 1992
Rechter rechtbank Den Haag 5 maart 1999
Adv.-gen. ressortsparket Den Haag 1 februari 2000
NU Den Haag Rechtbank Rechter
NU Den Haag Arrondissemenstpraket Advocaat-generaal
TEVENS
Geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Wat is zij nu ; [OM en [R tegelijkertijd ; vreemd.


PLUIJM N.H.J. van der ; Mw.
Advocaat bij Hameleers , Meuwissen , van den Boomen ; beëdiging 1995
Kapellerlaan 40 , 6041 JD Roermond
Advocaat bij Meulenkamp Ament & van Haren
Postbus 377 , 5900 AJ Venlo
Tel 077-3515041 , fax 077-3513182
meulenkp@plex.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Meulenkamp advocaten
meulenkamp@plex.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLUIJTER Th.
Advocaat bij Pluijter advocatenkantoor ; beëdiging 1994
Isebrandtsheerd 7 , 9737 LG Groningen
Tel 050-5445888 , fax 050-5445880
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PLUIM A.R.M. van der
Advocaat bij Rapenburg 16 , 2311 EW Leiden ; beëdiging 1970
Tel 071-5132446 , fax 071-5149649
[vademecum advocatuur 2001]
vd.pluijm@12move.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLUIM S. ; Mw.
Advocaat bij Geene c.s. advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 622 , 9400 AP Assen


PLUIS J. ; Mw.
Advocaat bij La Gro c.s. ; beëdiging 1990
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-503250 , fax 0172-503200
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Blom Advocaten
Postbus 237 , 3900 AE Veenendaal
Tel 0318 559300 fax 0318 559301
jpluis@blomadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2002]
Advocaat bij Goppel Advocaten
Postbus 92 , 2000 AB Haarlem
Tel 023 5534969 fax 023 5311676
info@goppeladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2003]
Advocaat bij Dammers Pluis Goppel advocaten
Postbus 5173 , 2000 CD Haarlem
Tel 023-7510930 , fax 023-7510931
jpluis@dpgadvocaten.nl
www.dpgadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PLUIS J.W.
Advocaat bij Athoslaan 19 , 6213 CA Maastricht ; beëdiging 1994


PLUNT - KOOPMANS A.H. ; Mw.
Advocaat bij van der Sluis & van der Zee ; beëdiging 1981
Postbus 462 , 8901 BG Leeuwarden


PLUYMAEKERS P.J.M. , geboren aug 1909
NLRM 71
Ambtenaar Openbaar Ministerie Roermond 19 apr 1940
Substituut-officier van Justitie rechtbank Roermond 23 okt 1946
Substituut-officier van Justitie rechtbank Den Bosch 5 dec 1952
Rechter rechtbank Breda 9 sep 1959
Kantonrechter Maastricht 4 apr 1970


PLUYMAEKERS T.P.M. , geboren nov 1944 (of Th.P.M.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings-en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Zwolle ; Raio 22
mrt 1972
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zwolle 22 jul 1972
Secretaris arrondissementsparket Roermond 22 jul 1974
Gerechtssecretaris rechtbank Utrecht 22 jul 1976
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor Utrecht 22 jul 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 3 mei 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 6 feb 1979
Rechter rechtbank Roermond 13 aug 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 27 mrt 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 27 mrt 1987
Kantonrechter Roermond 20 sep 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 30 okt 1990
NU
Roermond rechter-plaatsvervanger
Roermond kantonrechter
Venlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid bestuur Stichting 1880 Roermond
Secretaris Kerkbestuur Melich
Lid Raad van Toezicht Lions Nederland
Lid bestuur Stichting Keerpunt Maastricht
apr 1998


PLUYMEN M.H.J. ; Mw.
Advocaat bij Carli & Pluymen advocaten ; beëdiging 1998
Godsweerdersingel 42 , 6041 GM Roermond
Tel 0475-316364 , fax 0475-319528
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Huitenberg 53 , 6041 JH Roermond
Tel 0475-335210 , fax 0475-335270
[vademecum advocatuur 2004]


POEDERBACH Zie BROUWER - POEDERBACH J.D.E. , geboren feb 1947 ; Mw.


POEL E.J. van der, geboren feb 1953
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Ministerie van Justitie Directie Vreemdelingenzaken 1 jul 1976
Raio rechtbank Rotterdam 1 jan 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 18 jul 1983
Rechter rechtbank Rotterdam 13 nov 1984
Lid Ned. Antillen en Aruba 7 aug 1986
Raadsheer Hof Arnhem 17 jun 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 dec 1991
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1994
Vice-President Hof Arnhem 24 augustus 1998
NU Arnhem Hof vice-president
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
Bijzonder verlof voor de duur van zijn benoeming sinds 1 augustus 1994
Lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Indien hij terugkeert bij het Hof zal hij worden
opgenomen in het register nevenfuncties
09 jul 1997 Controleer
TEVENS [juni/juli 2002]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


POEL F.J. van de ; Mw.
Advocaat bij Smithuijsen advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1997
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772337 , fax 020-5772703
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5772348 , fax 020-5772707
f.van.de.poel@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


POEL - BERKOVITS H. van der ; Mw.
Rechten 1983
Secretaris Medisch Tuchtcollege Zwolle
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn


POEL - De ROY van ZUYDEWIJN J.A.C. van de ; Mw.
Advocaat bij van der Wijst advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 5037 , 4380 KA Vlissingen
Tel 0118-414910 , fax 0118-413263
[vademecum advocatuur 2001]


POEL J.A.Z.H. van der ; Drs.


POEL J.J. van der
Advocaat bij De Vos & Partners advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-5046000 , fax 020-5046060
jvanderpoel@devos.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5687106 , fax 020-5686404
jasper.van.der.poel@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POEL J.W. van de , geboren feb 191Z
NLRM 71
Hoofd juridische afdeling Rijksbureau Chem.Producten aug 1940
Inspecteur Prijsbeheersing in algemene dienst nov 1941
Werkzaam P.O.D.Nijmegen en officier-fiscaal Arnhem jun 1945
Waarnemend griffier kantongerecht Deventer 1949
2e secretaris Katholieke Volkspartij apr 1950
Griffier rechtbank Amsterdam 1 mrt 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 16 mrt 1960
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 2 mrt 1964
Hoofd griffie kantongerecht Hilversum 20 dec 1968
Rechter rechtbank Amsterdam 2 dec 1969


POEL L.J. van de , geboren feb 1969 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 24 okt 1997


POEL M.A.C. van de , geboren apr 1953 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 feb 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 apr 1987
Rechter rechtbank Den Haag 22 jul 1988
Rechter rechtbank Breda 13 sep 1990
TEVENS
Geen bijbanen bekend
31 jan 1997


POEL M.C.A. te ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1998
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785888
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
712 Fifth Avenue 29th floor New York , NY 10019-4108 , USA
Tel 001-2124890620 , fax 001-2124890710
[vademecum advocatuur 2004]


POEL M.M. van der ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240317 , fax 010-2240015
mara.vanderpoel@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]


POEL N.J. van der
Directeur ARCADIS IMD BV , Barneveld . (jaarverslag ARCADIS 1998)
Directeur Tukkers Milieu-onderzoek BV, deelneming door ARCADIS
Jaarverslag ARCADIS 1999: Directeur ARCADIS IMD bv


POEL Y.G.H. van der
Advocaat bij Spierings & van der Poel ; beëdiging 1993
Zandpad 3a , 1054 GA Amsterdam
Tel 020-6896454 , fax 020-6850027
[vademecum advocatuur 2001]
spierings. advocatenC s4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POELENIJE E. , Eric ; Dhr.
Advocaat bij Kienhuis advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 446 , 7600 AK Almelo
info@kienhuis.nl
Tel 0546-832300 , fax 0546-832399
e.poelenije@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kienhuis Hoving Advocaten ; beëdiging 1982 en 1988
Tel 0546 832326 , fax 0546 632398
e.poelenije@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2003]
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 1982
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Gouda


POELERT B. , geboren mei 1949
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 mrt 1991
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofdcommissaris-korpschef van het regionaal politiekorps Drenthe vanaf 011295
TEVENS
Hoofdredacteur van het Tijdschrift voor de Politie (b)
Lid van de Raad van Hoofdcommissarissen
Portefeuillehouder Kwaliteitszorg namens voor voornoemde Raad en Lid van het kwaliteitsplatform
met enige korpsbeheerders en Hoofdofficieren van Justitie
Lid namens de politiekorpsen van het auditteam van het College van Brandweercommandanten.Dit
team audits de mate van geoefendheid van de parate diensten in de brandweerregio's.
Uit hoofde van de hoofdfunctie enkele overlegplatforms binnen de politieorganisatie.


POELIEJOE ZEWALD P.F.
Advocaat bij Blvd.du Larvotto , 98000 MC Monaco ; beëdiging 1978


POELJE S.O. van ; Dr.
NLRM 80
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 9 nov 1976


POELL J.P.G. , geboren apr 1941
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 12 okt 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 19 feb 1979
Kantonrechter Arnhem 10 feb 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem19 mei1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer12 okt J9B4
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen16 dec 1985
Raadsheer Hof Amsterdam 19 aug 1986
Vice-President rechtbank Rotterdam 4 feb 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Rotterdam 25 okt 1995
NU Rotterdam Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht van de tbs-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal
Bemiddelaar Nederlandse Franchise Vereniging te Hilversum
Voorzitter geschillencommissie recreatie te Den Haag
TEVENS [april 2004]
Voorzitter commissie van toezicht t.b.s.-kliniek De Kijvelanden Poortugaal
Bemiddelaar Nederlandse FranchiseVereniging Hilversum
Voorzitter geschillencommissie recreatie Electro/Uneto en Thuiswinkel Den Haag
Voorzitter Schadefonds Geweldsmisdrijven Den Haag 01-01-2001


POELL J.T.J.
Advocaat bij Adv. kantoor Mulders & Poell ; beëdiging 1991
Bovenste Eind 6 , 6101 EP Echt
mulders.poell@pi.net


POELMAN A.H. ; Mw.
Advocaat bij Blok Baas advocaten ; beëdiging 1996
Albrandwaardseweg 1 b , 3171 AD Poortugaal


POELMAN A.J.M.
NLRM 71 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 21 jul 1969
NU
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Tilburg ; kantoor Poelman, Denneman & Bruinsma ; beëdiging 1962
Postbus 449 , 5000 AK Tilburg
TEVENS
Lid Raad van Discipline
Redacteur VUGA uitgave arbeidsrecht
Lid Bestuur Hogescholen West en Midden Brabant
09 jun 1997


POELMAN D.H.
Advocaat bij Bos & van der Burg advocaten ; beëdiging 1997
Engelandlaan 192 , 2711 DX Zoetermeer


POELMAN H.M. , geboren aug 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 12 aug 1982
Raadsheer Hof Leeuwarden 3 jul 1986
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer


POELMAN M.A.
Advocaat bij Keizers Poelman advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 2154 , 5600 CD Eindhoven
keizerspoelmanadvocaten@pi.net
Tel 040-2445600 , fax 040-2445411
m.poelman@keizerspoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.keizerspoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POELMAN M.P.
Advocaat bij Gerritse Poelman advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 902 , 5000 AX Tilburg
Tel 013-5444545 , fax 013-5446090
poelman@gpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.gpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POELMAN Zie JORDENS - POELMAN M.Y.C. , geboren jun 1946 ; Mw.
NLRM 88/89 90 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 jan 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 7 nov 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 dec 1979
Rechter rechtbank Amsterdam 11 aug 1981
Vice-President rechtbank Amsterdam 16 nov 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 mei 1992
NU
Amsterdam Vice-President Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Onafhankelijk Lid Stichting Geschillencommissie voor consumentenzaken
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Tucht voor de Ned. Orde van advocaten van
Belastingadviseurs
Voorzitter vereniging van Eigenaren Boulevard van Zandvoort


POELMANN A.J.M.
NLRM 80 87 88/89 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 21 jul 1969


POELMANN - TEIJGELER Zie TEIJGELER S.H. ; Mw.


POELMANN W.M.
Advocaat bij van den Bosch & van den Broek ; beëdiging 1973
Advocaat bij Hoge van den Broek
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810805 , fax 024-3810807
w.poelmann@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2003]
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POELS M.D.C. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2003
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771793 , fax 020-4715831
murielle.poels@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


POELS P.J.G.
Advocaat bij van den Wildenberg & van Halder ; beëdiging 1996
Postbus 63 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3239680 , fax 024-3229954
info@vandenwildenbergvanhalder.nl
[vademecum advocatuur 2001]
poels@wildenberghalder.nl
www.wildenberghalder.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POELS R.J.M.
Secretaris gemeente Broekhuizen [info SAL 2000]


POELSTRA M.B. ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling II [SAL 2003]


POELSTRA T.A. , Nine ; Mw.
Rechten 1928
Voorzitter Voogdijraad
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Friesland-Noord.
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


POERINK A.L. , geboren sep 1949
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 16 aug 1976
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 12 nov 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 22 dec 1983
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Assen 10 dec 1986
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 27 sep 1990
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arr.parket Den Haag 1 mei 1998
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 oktober 1998


POERINK G.J.E. , geboren mrt 1955
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 9 jun 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 aug 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 aug 1983
Rechter rechtbank Breda 2 okt 1987
Vice-President rechtbank Breda 14 feb 1994
NU
Breda Vice-President Lid Commissie van Toezicht Heijacker
Bestuur RIAGG Breda


POERINK G.J.E. , geboren sep 1915
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Den Bosch 4 mei 1942
Advocaat en Proc nov 1942
Waarnemend griffier Hof Den Bosch 16 nov 1942
Substituut-griffier kantongerecht Amsterdam 20 dec 1943
Secretaris Krijgsraad te velde 20 nov 1944
Rechtsgeleerd Lid respectievelijk officier commissaris Krijgsraad te velde feb 1945
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 5 aug 1950
Rechter rechtbank Rotterdam 19 aug 1957
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch 23 jun 1965
Vice-president rechtbank Rotterdam 31 mrt 1969


POERINK J.E. , geboren feb 17 februari 1948 te Den Bosch
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar (of Den Bosch) 1 jul 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 nov 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 6 jan 1981
Rechter rechtbank Den Bosch 21 sep 1981
Vice-President rechtbank Den Bosch 19 mei 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
NU
Den Bosch Vice-President Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Grondkamer Noord-Brabant
Strafcommissie Kon.Ned. Hockey Bond
Voorzitter Grondkamer Limburg
Lid adviescommissie Hockeyclub MUP Vught
03 jun 1997
TEVENS
Geen opgave van bijbanen bij rechtbank Den Haag
TEVENS [augustus 2001]
Voorzitter grondkamer Noord-Brabant (Grondkamer Zuid)
Lid Commissie van Beroep Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
Voorzitter grondkamer Limburg (Grondkamer Zuid)
Voorzitter van de Kamer van Toezicht over de Notarissen en kandidaat-notarissen in het arrondissement Den Bosch.
INFO
Overleden 14 maart 2002 te Vught [NRC 16 maart 2002]


POERINK W. , geboren feb 1920
NLRM 71 80 87
Officier-secretaris krijgsraad te velde 10 jun 1945
Waarnemend griffier rechtbank Den Bosch 17 jan 1947
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 16 mei 1947
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 apr 1955
Rechter rechtbank Den Bosch 28 mrt 1956
Vice-president rechtbank Den Bosch 3 jun 1964
Raadsheer Hof Den Bosch 5 jan 197
Vice-president Hof Den Bosch 10 jan 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 24 mei 1982


POETH H.L.L. , geboren aug 1950
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Tilburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 24 apr 1991
Rechter rechtbank Breda 24 mrt 1992
Kantonrechter Tilburg 1 sep 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 sep 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 3 juli 1998
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
Breda kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Justitieel Complex Koning Willem II te Tilburg
Tevens Voorzitter van de Beklagcommissie uit die Commissie van Toezicht
aug 1997
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid


POETH W.H.M.
Notaris te Stein , gem. Eijsden , arrondissement Maastricht
Kantoor Poeth & Voncken ; Stein


POEYER A.J.M. van
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nauta Dutilh N.V. ; beëdiging 1999
arno.vanpoeyer@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


POGTA N. van ; Mw.
Advocaat bij Ruers advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 14022 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2109911 , fax 030-2109912
popta@ruers-adv.demon.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POHARNOK P.R. , geboren 21-09-1966
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


POHLKAMP R.P.A.
Advocaat bij Pohlkamp & van Riel ; beëdiging 1991
Vlamingstraat 68 , 2611 KZ Delft
Tel 015-2145333 , fax 015-2159789
[vademecum advocatuur 2001]
Houthaak 1b , 2611 LD Delft
Tel 015-2145333 , fax 015-2159789
[vademecum advocatuur 2004]


POIESZ C.P.
Advocaat bij Koster van Schaik & Koets ; beëdiging 1995
Postbus 1037 , 1940 EA Beverwijk
Tel 0251-229072 , fax 0251-212574
[vademecum advocatuur 2001]


POIESZ D.C.
Advocaat bij Beek en Lanting advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 835 , 8901 BP Leeuwarden
Advocaat bij Poiesz advocaten
Postbus 108 , 8600 AC Sneek
Tel 0515-432580 , fax 0515-432929
[vademecum advocatuur 2001]
poieszadvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POIESZ G.P.
Advocaat bij Köster van Schaik & Koets ; beëdiging 1995
Postbus 1037 , 1940 EA Beverwijk
Advocaat bij Koster advocaten
Tel 0251-229072 , fax 0251-212574
ksklaw@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POIESZ - de VRIES H. ; Mw.
Rechten 1996
Advocaat bij Poiesz advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 108 , 8600 AC Sneek
Tel 0515-432580 , fax 0515-432929
[vademecum advocatuur 2001]
poieszadvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


POIESZ S.H. ; Mw.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 november 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij De Bliek c.s. ; beëdiging 1996
Postbus 30 , 3000 AA Rotterdam


POIESZ W.G.
Advocaat bij Adv. kantoor Lage Gouwe ; beëdiging 1982
Postbus 180 , 2800 AD Gouda
Tel 0182-521997 , fax 0182-527837
[vademecum advocatuur 2001]
lage.gouwe@wolmail.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POIFFIET M.C. ; Mw.
Advocaat bij Snoek De Jong advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 14032 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2380799 , fax 030-2341197
m.poiffiet@meestersinhetrecht.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POL A.A.F.I.
INFO
Woonplaats Brasschaat
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


POL A.C. van der , Arnoud ; Dhr.
Accountmanager Telfort
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Oegstgeest


POL B.P.J.A.M. van der , geboren jul 1947
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Veenendaal
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 11 aug 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 dec 1979
Rechter rechtbank Arnhem 29 apr 1981
Vice-President rechtbank Arnhem 7 apr 1989
NU
Arnhem Vice-President Nijmegen kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Discipline te Arnhem
Bestuurslid van de Stichting Sint Christophorus
Lid van de Rotaryclub Arnhem Rijn
Adviseur van Staalimex BV.Konijnenberg te Breda
Auteur alimentatie rekenprogramma Inudex non Aestimat
Lid kerkenraad Parkstraat Gemeente Arnhem en van de Remonstrantse Gemeente mrt 1997
bvdpol@wxs.nl


POL C.C.J. van ; Mw.
Advocaat bij Mulders advocaten ; beëdiging 2003
Houtstraat 56 , 6102 BK Echt
Tel 0475-419419 , fax 0475-486474
cindy@mulders.net
www.mulders.net
[vademecum advocatuur 2004]


POL C.J.D. van de
Notaris te Rhenen , arrondissement Utrecht
Postbus 130 , 3910 AC Rhenen


POL D. van der , Dick ; Dhr.
Advocaat en Procureur bij Rijppaert & Peeters ; beëdiging 1986
Postbus 4068 , 4900 CB Oosterhout
Advocaat bij Loomans & Muntjewerff
Postbus 2300 , 1620 EH Hoorn
Tel 0229-212815 , fax 0229-217620
d.vanderpol@loomu.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schenkeveld Advocaten
d.vanderpol@schenkeveldloomans.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Oosterhout


POL E.H. van den
Advocaat bij Abma van Eeuwijk ; beëdiging 1989
Postbus 575 , 1440 AN Purmerend
mailbox@abma.nl
Tel 0299-433333 , fax 0299-479404
mailbox@abma.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schreurs & van Duin Abma van Eeuwijk
www.abma.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POL J.M.
Advocaat bij Sluyter advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 605 , 9400 AP Assen
Tel 0592-316362 , fax 0592-317470
info@sluyter-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.sluyter-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POL M.R. van der ; Drs.
Advocaat bij van der Hoef advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 145 , 9250 AC Bergum
Advocaat bij van der Hoef advocaten ; beëdiging 1996 en 2002
Tel 0511.460250 , fax 0511-465755
www.fvdhoefadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POL N. van de Pol ; Mw.
Kabinet der Koningin , Afdeling Wet- en Regelgeving en Verzoekschriften , Hoofd


POL O.
Secretaris gemeente Kampen [info SAL 2000]


POL R. van der
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1994
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam


POL R.A. van der , geboren jul 1960 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Den Haag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 28 okt 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 mrt 1995
Rechter rechtbank Haarlem 5 mrt 1996
NU
Haarlem rechter


POL R.O.E.W. van de , geboren dec 1922
NLRM 71 80 87 88/89
Ambtenaar kinderwetten Vereniging Pro Juventute te Utrecht 1949
Plaatsvervangend secretaris raad voor de kinderbescherming te Den Haag 1952
Secretaris raad voor de kinderbescherming te Dordrecht 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 6 jan 1970
Rechter rechtbank Maastricht 23 aug 1975
Vice-president rechtbank Maastricht 22 jul 1988


POL S. van der
NLRM 80 87
Raad Hoog Militair Gerechtshof 11 jan 1978


POL U. van de , geboren jun 1948 , Ulco ; Dr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker strafrecht V.U.Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 9 mei 1983
Rechter rechtbank Amsterdam 2 aug 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 19 aug 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 25 nov 1997
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger Ontslag wanneer
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Registratiekamer sinds 1994
Voorzitter van Commissie van Toezicht en de beklagcommissie van de penitentiaire inrichting voor
vrouwen Amerswiel te Heerhugowaard.
Auteur van Vademecum strafzaken onderdeel tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf
Lid van de deelredactie De Vrijheidsstraf van Delikt en Delinkwent
Auteur van de commentaar Wetboek van Strafvordering
Voorzitter van de commissie voor bezwaar en beroepschriften van de gemeente Heerhugowaard
Voorzitter van de Ombudscommissie van de gemeente Heerhugowaard
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Registratiekamer, Lid [SAL 2000]
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie
Gevangeniswezen
mei 2000
TEVENS
Lid van het College bescherming persoonsgegevens [Staatscourant 11 juli 2002]
TEVENS [oktober 2004]
Niet te vinden op rechtspraak.nl
INFO


POL W.F.A.A.A.M. van de , geboren 20-11-1948
Advocaat te Den Haag , kantoor van de Pol & van Beek ; beëdiging 1977
Laan van Meerdervoort 36 , 2517 AL Den Haag
pim.pol@pi.net
Advocaat bij van de Pol & van Beek advocaten
Laan van Meerdervoort 36 , 2517 AL Den Haag
Tel 070-3650944 , fax 070-3617480
mr.vandepol@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Advokatenkantoor van de Pol


POL W.M. van den
Advocaat bij De Hoogd Greveling ; beëdiging 1991
Advocaat bij Meeuwsen van den Pol advocaten
Postbus 25 , 4200 AA Gorinchem
Tel 0183-630200 , fax 0183-635104
meeuwsenvandenpol@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 3048 , 4200 EA Gorinchem
Tel 0183-630200 , fax 0183-635
meeuwsenvandenpol@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POLAK C.E. , geboren mei 1951 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 24 jun 1985
Rechter rechtbank Amsterdam 8 jul 1991
Kantonrechter Alkmaar 30 juni 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 2 juli 1999
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Lid Bestuur Medisch psychosociaal Plantinghuis te Zandvoort
Voorzitter Beroepscommissie Stadsdeelraad Adam-Zuid
Voorzitter gymclub maandagavond


POLAK C.J. , geboren feb 1960 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 okt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 okt 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 19 dec 1995
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
World ORT Union Ned
Stichting Pharos Huis
Stichting Nutsschool voor beeldende Expressie
Mij. tot Nut van het algemeen
Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie en discriminatie Stadsdeel Zuid
Commissie van Toezicht Demersluis sinds 13 mei 1997


POLAK E. ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POLAK - POSTHUMA E.J. ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 29 dec 1980


POLAK E.L.
Advocaat bij Vorstman advocaten ; beëdiging 1987
Van Eeghenstraat 68 , 1071 GK Amsterdam
Advocaat bij Heerkeus Thijssen advocaten
Postbus 53146 , 1007 RC Amsterdam
Tel 020-6736211 , fax 020-6736063
[vademecum advocatuur 2001]
polak@htadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POLAK E.M. , geboren okt 1954 , Elsbeth ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 13 sep 1990
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Nauta Dulith ; beëdiging 1981
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460179 , fax 020-5460722
elsbeth.polak@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


POLAK H.C.G.L. , geboren mei 1928
NLRM 71 80 87 88/89 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 17 jul 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 17 aug 1974
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 11 mei 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam4 jan 1986


POLAK J. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Moszkowicz advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 15680 , 1001 ND Amsterdam
Advocaat bij Kalff Katz & Koedooder
Concertgebouwplein 29 , 1071 LM Amsterdam
Tel 020-6760789 , fax 020-6752764
jp@3k.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Moszkowicz advocaten
Tel 020-6262758 , fax 020-6272462
moszkowicz.amsterdam@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POLAK J.A. , geboren feb 1908
NLRM 71
Advocaat en Procureur Den Haag 1932
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 17 mrt 1950
Rechter rechtbank Den Haag 11 aug 1951
Vice-president rechtbank Den Haag 4 dec 1962
Raadsheer Hof Den Haag 17 jul 1964


POLAK - van PRAAG J.E. ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1998
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]


POLAK J.E.M. , Jaap , geboren 22 sep 1955 te Leiden ; Dhr. Prof.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Afgestudeerd Universiteit Leiden 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 jul 1994
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1979
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Tel 020-5460187 , fax 020-5460737
jaap.polak@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Publiekrecht
Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht
j.e.m.polak@law.leidenuniv.nl
TEVENS
Lid van de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving
Coördinerend redacteur van het Praktijkboek bestuursrecht
Lid Bestuur van de Stichting De Kleine Komedie
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
Kid van het dagelijks bestuur van de arrondissemenstrechtbank te Den Haag
INFO
Getrouwd met Mw. M. ter Brugge, rechter
Gaarne verdere informatie over bijvoorbeeld afstudeerrichting, stages, specialisatie enz
INFO
[Staatscourant 2 april 2001] Minister De Vries van BIZA heeft J.E.M. POLAK voorgedragen voor
benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst per 15 november 2001


POLAK J.M. ; Prof.
NLRM 71 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 24 aug 1966
TEVENS
Erevoorzitter Nederlands Juristen Blad


POLAK K.M. , geboren okt 1954
NLRM 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 13 sep 1990


POLAK M.V. ; Prof.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Rechtshistorie en Rechtsvergelijking
Hoogleraar Internationaal privaatrecht en privaatrechtelijke rechtsvergelijking
Penningmeester van het bestuur van de NVIR Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht , Leiden
m.v.polak@law.leidenuniv.nl
Privé adres: Zoeterwoudsesingel 105 , 2313 EN Leiden , Tel. 071 5127654
TEVENS
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 2000
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
mvpolak@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1987 en 2000
Tel 070-3285412 , fax 070-3285325
martijn.polak@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


POLAK N.J. , geboren jul 1904
NLRM 71
Advocaat en Procureur Groningen sep 1928
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 28 okt 1946
Voorzitter Raad van Beroep (d.b.) Groningen 16 dec 1955
Vice-president Hof Leeuwarden 30 jan 1957
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 23 jul 1968


POLAK R.
Ministerie van Justitie, Diensten, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) , Directie Uitvoering, Regionale directie Zuid-Oost, Bureau Beheer, Hoofd


POLAK R.J.
Advocaat bij Herengracht 464 , 1017 CA Amsterdam ; beëdiging 1940
Tel 020-0247917 , fax 020-5247918
[vademecum advocatuur 2001]


POLAK R.W.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbrock ; beëdiging 1988
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285491 , fax 070-3281175
rwpolak@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Schijnt advocaat te zijn van El Al, ook in het kader van de Bijlmeraffaire.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Tel 070-3285491 , fax 070-32459
rob.polak@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


POLAK S. ; Mw.
Advocaat bij Mannaerts & Appels ; beëdiging 2001
Postbus 772 , 5000 AT Tilburg
Tel 013-5838200 , fax 013-5432763
s.polak@mannaerts-appels.nl
www.mannaerts-appels.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POLAK S.W.
Advocaat bij NOG Verzekeringen ; beëdiging 1997
Advocaat bij Hooge Huys Verzekeringen
Postbus 517 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5581275 , fax 020-5581245
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij SNS Reaal Groep ; beëdiging 1997
Postbus 8444 , 3503 RK Utrecht
Tel 0430-2915328 , fax 030-2915288
www.snsreaalgroep.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POLANO M.K. , Machiel
Juridisch Medewerker per 1 oktober 2000
College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen


POLANUS R.
Advocaat bij Postbus 114 , 2130 AC Hoofddorp ; beëdiging 1983
Tel 023-5615113 , fax
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


POLAT H.
Advocaat bij Appelman & Stratman advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 2404 , 8203 AK Lelystad
Tel 0320-234828 , fax 0320-280384
info@appelmanstratman.com
[vademecum advocatuur 2004]


POLDER P.L. van de
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 19 apr 1948


POLDERMAN R.
Advocaat bij Boddaert Milo De Groot ; beëdiging 1996
Postbus 3271 , 1801 GG Alkmaar
Tel 072-5740060 , fax 072-5150244
r.polderman@bmg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boddaert Verweel advocaten
polderman@boddaertverweel.nl
www.boddaertverweel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POLDERMANS F.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Raad Hoog Militair Gerechtshof 11 jan 1978


POLDERMANS H.W.J.M.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Boekel De Nerée ; Amsterdam


POLEIJ A.M. , Aart ; Dhr.
Belastingadviseur Coopers & Lybrand
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Alkmaar


POLET J.E.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1998
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-404211 , fax 010-4042333
polet@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
johan.polet@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


POLKO Y. ; Mw.
Advocaat bij Koninginnegracht 41 , 2514 AD Den Haag ; beëdiging 1990
Tel 070-3621609 , fax 070-3637590
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bontekoekade Vak 2 , 2516 LA Den Haag
ypolko@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POLL - BERENDS G.I. van de ; Mw. Drs.
Ereprijsstraat 213 , 3765 AJ Soest
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


POLL J.M. van de , geboren apr 1959 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 feb 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 6 feb 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 feb 1993
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Den Haag 1 juli 1999
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-11-2001
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid contactgroep clandestiene zenders
Lid werkgroep hulpofficier van Justitie
okt 1997
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


POLL - BOEREMA M.N. van de ; Mw.
Notaris te Eelde , gem. Zuidlaren , arrondissement Assen
Postbus 49 , 9765 ZG Paterswolde
Notariskantoor van de Poll-Boerema
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Groningen


POLL S.L.E.M.
Advocaat bij Soestdijkerstraatweg 99 , 1213 VW Hilversum ; beëdiging 1984
Tel 035-0831460 , fax 035-6850635
[vademecum advocatuur 2001]
s.poll@chello.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POLL T. van de , geboren jul 1971 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 okt 1998


POLL W.Ch.J.M. van de , geboren 10 februari feb 1912 te Den Bosch , Willem Charles Joseph Marie
NLRM 71
Werkzaam afdeling Algemene Zaken Ned. Clearingsinstituut 1 sep 1938
Ambt.-Tuchtrechtspraak Voedsel Voorzitter Den Haag 1 jan 1940
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 4 jul 1946
Substituut-officier van Justitie rechtbank Den Haag 21 apr 1951
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 1 jan 1957
INFO
Ridder van de Orde van Malta
Overleden 26 juli 2001 te Den Haag [Telegraaf 27 juli 2001]


POLLEN C.A.M. ; Mw.
Rechten 1988
Juriste
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


POLLEN Z.H.P.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2345737 , fax 040-2345620 zpollenCakd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POLLMANN J.
irecteur van Claritas Nederland bv, deel van VNU Business Information Europe BV ; jaarverslag VNU 1999


POLMAN B. ; Mw.
Advocaat bij Goedvriend en van dei Mast ; beëdiging 2001
Postbus 1521 , 6501 BM Nijmegen
Tel 024-3561500 , fax 024-3542328
sgm.goedvriend@chello.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POLMAN - van WEERING F.A.E. ; Mw.
Rechten 1960
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Eindhoven


POLMAN G.J. , geboren feb 1938 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Hof Amsterdam , II.gerechtssecretaris 1 mei 1976
Substituut-griffier Hof Amsterdam 17 jul 1979
Gerechtsauditeur Hof Amsterdam 31 mei 1991
NU
Amsterdam Hof gerechtsauditeur


POLMAN J.H.
't Hoge Eind 56 , 6932 HS Westervoort
Postbus 180 , 6930 AD Westervoort
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


POLMAN M.M. ; Mw.
Advocaat bij Rietbergen Righarts & Plaisier ; beëdiging 1991
Goudsesingel 84 , 3011 KD Rotterdam
Tel 010-4111280 , fax 014-4131737
[vademecum advocatuur 2001]
mmpolman@npadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POLS G.E. van der
Advocaat bij Velu & van der Spoel ; beëdiging 1990
Boergoensevliet 168 , 3082 KX Rotterdam
Tel 010-4281344 , fax 010-4297032
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


POLS J.F.M. , geboren aug 1972 ; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1997


POMEREN M.J. van ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2001
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460685 , fax 020-5460710
julliet.vanpomeren@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


POMMÉ E.M.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Heerlen ; beëdiging 1999
Postbus 285 , 6400 AG Heerlen
Tel 045-5719551 , fax 045 5740401
e.pomme@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]


POMMER F.A.M. , geboren apr 1958
NLRM 93 94 95 96 98 99/00
Juridisch Medewerker Kabinet van de Commissaris der Koningin provincie Limburg
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 15 jun 1992
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 15 jun 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 15 jun 1994
NU
Maastricht parket
TEVENS
Geen bijbanen
02 feb 1998


POMMER J.C.M.
Burgemeester CDA gemeente Maasdriel [info SAL 2000]


POMMEREN D.J. van
Advocaat bij Veraart De Granada & Partners ; beëdiging 1991
Postbus 212 , 1800 AE Alkmaar
Tel 072-5157474 , fax 072-5157829
veraart@rsanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


POMMÚ E.M.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Heerlen ; beëdiging 1999
Postbus 285 , 6400 AG Heerlen
Tel 045-5719551 , fax 045-5740461
e.pomme@zon.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POMP S.A. ; Mw.
Advocaat bij Kap advocatenpraktijk ; beëdiging 1997
Postbus 70131 , 9704 AC Groningen


POMPE J.M.L. , geboren aug 1933
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 3 feb 1959
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 3 jun 1959
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 3 jun 1961
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 1 sep 1963
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 31 mei 1965
Rechter rechtbank Rotterdam 29 sep 1967
Kantonrechter Rotterdam 1 mei 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 8 mrt 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 26 sep 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 16 jan 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 16 jan 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 17 jul 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle, Sommelsdijk en Gouda 29 jul 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 1 apr 1995
NU
Rotterdam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
1x nevenfunctie is onleesbaar op de opgave


POMPE S.P. , geboren jul 1966 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 27 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 apr 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 apr 1997
Rechter rechtbank Amsterdam 26 mei 1998
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Amsterdam gerechtsauditeur
TEVENS
Geen bijbanen


POMPEN B.N.J. , geboren sep 1932
NLRM 88/89 90 91 92 93
Algemeen secretaris van de Sociaal Economische Raad
Plaatsvervangend Lid Centrale Raad van Beroep 18 feb 1988


POMPEN E.P.M. , Ernst ; Dhr.
Alg. Secr. AAVI Verbond van Verzekeraars in Nederland
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Vechtstreek


POMPEN M.J.R.M. ; Mw.
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman ; beëdiging 2000
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-5927777 , fax 073-6927083
m.pompen@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten
m.pompen@banning.nl
www.bannmg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POMPER M.P. , geboren apr 1952
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 mei 1990
Fiscaal-plaatsvervanger bij de permanente krijgsraad Ned. voor de zeemacht 19 jul 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 17 jun 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 3 maart 1998
NU
Utrecht parket
TEVENS
Geen opgave bijbanen bij parket Utrecht jan 99


PON H. du , geboren feb 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 13 okt 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 apr 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 4 sep 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Derks.Star Busmann ; beëdiging 1970
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1970
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121644 , fax 030-2121145
h.dupon@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Tel 030-2121644 , fax 030-2121147
h.dupon@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [oktober 2004]
Niet te vinden op rechtspraak.nl


PON J.W. du , geboren mrt 1952 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 nov 1975
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 2 feb 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 2 feb 1982
Rechter rechtbank Haarlem 30 mei 1983
Vice-President rechtbank Haarlem 23 mrt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 feb 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Haarlem 30 aug 1994
Vice-President rechtbank Den Haag 3 juli 1998 (of 3 juli 1999)
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen opgave van bijbanen bij rechtbank Den Haag
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
TEVENS [oktober 2004]
Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
INFO
Zie DELDEN , H,A, van INFO3 en WILGERS, J.G.G.


PONDAAG T. ; Mw.
Advocaat bij Verrips & Pondaag ; beëdiging 1989
Postbus 302 , 6700 AH Wageningen
Tel 0317-424488 , fax 0317-424060
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Verrips & Pon
verrips.pondaag@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PONJEE - SCHEURWATER Zie PONJEE , E.A.L. E.A.L. ; Mw.


PONJEE E.A.L. ; Mw.
Advocaat bij Bierman advocaten ; beëdiging 1995
info@bierman.nl
Advocaat bij Bierman & Alofs Waiboer advocaten. en Notarissen
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
Tel 0344-018844 , fax 0344-612174
info@bierman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Blom Advocaten
Postbus 237 , 3900 AE Veenendaal
Tel 0318 559300 fax 0318 559301
eponjee@blomadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2003]
www.blomadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PONSIOEN C.E.C.J. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
charlotte.ponsioen@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


PONSIOEN T.H.C.M. (of Th.H.C.M.)
Advocaat bij Janssen Ohlenroth & Ponsioen ; beëdiging 1988
Herengracht 50 , 2312 LE Leiden
Advocaat bij Janssen , Ohlenroth & Ponsioen
Cartesiuslaan 25 , 2341 AM Oegstgeest
Tel 071-5150017 , fax 071-5157242
t.ponsioen@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PONT A.G.H. du
INFO
Woonplaats Rotterdam
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" [lijst 2003]


PONT H.M.Th. de
Advocaat bij Advokaten Tramstraat ; beëdiging 1983
Postbus 2350 , 5600 CJ Eindhoven
Advocaat bij De Voort Hermes De Bont advocaten & Mediators ; beëdiging 1983
Prof. Cobbenhagenlaan 75 , 5017 DB Tilburg
Tel 013-4008888 , fax 013-4668866
h.depont@devoort.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 414 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-4668884 , fax 013-4668885
h.depont@devoort.nl
www.devoort.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PONT J. du
Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beëdiging 2000
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
Tel 071-5124443 , fax 071-5120481
gl.leiden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
j.dupont@gl-advocaten.nl
www.gl-advocaceanl
[vademecum advocatuur 2004]


PONT J.H. de


PONT J.J.H.G.M. de
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1977
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl


PONTIER J.A. ; Mw.
Instituut voor Internationaal Juridisch Onderzoek
tel 020 5252951 , fax 020 5252900
Contactpersoon / onderzoekcoördinator


POOL D.C.J.
Advocaat bij Pool & Hengst ; beëdiging 1974
Advocaat bij Pool advocaten
Rijnsburgerweg 97 , 2231 AE Rijnsburg
Tel 071-4080880 , fax 071-4080190
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2003]


POOL E.J.TH.
Advocaat bij Pool advocaten ; beëdiging 1969
Postbus 3 , 2800 AA Gouda
Lange Tiendeweg 73 , 2801 KG Gouda
Tel 0182-519455 , fax 0182-514428
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


POOL V.R.
Advocaat bij Te Pas advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 22321 , 3003 DH Rotterdam
Tel 010-4116833 , fax 010-4046961
tepas@tepas.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Traa advocaten
Postbus 21390 , 3001 Al Rotterdam
Tel 016 4137000 , fax 010-4145719
pool@vantraa.nl
www.vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POOLE F. le , Fré , geboren nov 1940 e.v. Griffiths ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Doorliep het gymnasium-A (1952-1958) en studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit te Leiden
en de Universiteit van A'dam (1958-1964).
Rechten 1964 Studeerde rechten aan de Yale Law School (1967-1969).
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 22 sep 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 29 mrt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 29 mrt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 29 mrt 1985
Vice-president rechtbank Assen 6 okt 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 15 nov 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Assen 8 jul 1994
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
Assen coördinerend Vice-President
Assen kantonrechter-plaatsvervanger
Emmen kantonrechter-plaatsvervanger
Meppel kantonrechter-plaatsvervanger
Groningen Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht
TEVENS
Lid van de eerste kamer, sedert 13 jun 1995 ; Lid van de PvdA.
Was onder meer werkzaam aan de Universiteit van Ghana, bij het advocatenkantoor Norwich,
Raggio, Jaffe en Kayser te New York. Was Voorzitter Stichting RBS en van het bestuur van
Voorlichtingsproject Delinquentie en Samenleving.
Was Lid van het College van Advies Nederlands Juristen Comité voor Mensenrechten en Lid Reclasseringsraad.
Bekleedde diverse functies binnen de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.
Was Lid van de Werkgroep Magistratuur en van het bestuur van de Vereniging voor Oprichting voor
Oprichting en Instandhouding van Kinderdagverblijven.
Voorzitter Stichting RBS en van het bestuur voorlichtingsproject Delinquentie en Samenleving
Lid Bestuur van Beekfonds (Stichting die giften doet aan familieleden en algemene nuttige
doeleinden)
Voorzitter Stichting Toevluchtsoord te Groningen
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie I , De Raad voor de
Kinderbescherming Directie Noord , voorzitter
Lid Curatorium Stichting Het Parool te Amsterdam
Lid 1e kamer Staten Generaal fractie PvdA
jul 1997
Lid vaste commissie voor Justitie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Voorlopig verslag 13 mei 1997 i.v.m.wijziging van onder meer Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
in verband met invoering van medevoogdij en gezamenlijke voogdij
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen


POOLE R.S. le
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1982
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772302 , fax 020-5772706
blepoole@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
b.le.poole@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


POORT - SCHOENMAKERS A.M.H. van der ; Mw.
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-02-2003
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Lid Geschillencommissie Auto Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken van 01-03-1994
Bedrijfsjurist ANWB B.V. te Den Haag van 01-04-1990


POORT N.H.M.
Advocaat bij Groenewegen Brink & Vlessing ; beëdiging 1992
Advocaat bij Groenewegen c.s.
Postbus 612 , 8440 AP Heerenveen
Tel 0513-655555 , fax 0513-655550
poort@gbv-law.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Groenewegen Brink & Vlessing
www.gbv-law.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POORTEN A.J.H.M. van
Advocaat bij Willemse & van Poorten ; beëdiging 1979
Postbus 3045 , 2001 DA Haarlem
Tel 023-5319565 , fax 023-5320094
[vademecum advocatuur 2001]
willemse&vanpoorten@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POORTEN R.B.M. van
Advocaat bij Willemse & van Poorten ; beëdiging 1984
Postbus 3045 , 2001 DA Haarlem
Tel 023-5319565 , fax 023-5326094
[vademecum advocatuur 2001]
willemse&vanpoorten@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POORTER of DIBBETS DE POORTER B.F. de , geboren apr 1946 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 jan 1989
Rechter rechtbank Amsterdam 22 mrt 1990
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 20 april 1998
Raadsheer Hof Den Bosch 15 juni 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20 juli 1998
NU
Amsterdam rechter
TEVENS
Voorzitter Stichting Mickery
Lid Bestuur Theater combinatie en nevenstichting
Commissie van Toezicht Huis van Bewaring de Weg
Lid Bestuur afdeling familie en jeugdrecht NVvR


POORTER D.R. de
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen ; beëdiging 1998
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-32266641 , fax 024-3605808
depoorterfnijmegen.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 024-3813190 , fax 024-3606026
depoorter@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POORTER P.J.F.X. de
Advocaat bij Aalsterweg 300 , 5644 RL Eindhoven ; beëdiging 1975
pdp@iaehv.nl
Tel 040-2116264 , fax 440-2115607
pdp@iae.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


POORTHUIS O.B.J.
Advocaat bij Holla oelman advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 040-2380604 , fax 040-2380652
opoorthuis@hollapoelman.nl
www.hollapcelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POORTINGA E. , geboren dec 1946 ; Mw. UHD
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 19 dec 1995
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Encyclopedie der Rechtsgeleerdheid
Universitair hoofddocent Encyclopedie der Rechtsgeleerdheid
TEVENS [oktober 2004]
Niet te vinden op rechtspraak.nl


POORTINGA J.W.
Advocaat bij advocatenkantoor Bisschop ; beëdiging 2000
Postbus 53 , 9640 AB Hoogezand
Tel 0598-397361 , fax 0598-397360
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bisschop advocaten ; beëdiging 1981 en 2000
bisschop.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POORTMAN J.H.W.


POORTMAN - de BOER L.H. ; Mw.
Advocaat bij Wijnberg advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 263 , 9700 AG Groningen
Tel 050-5995700 , fax 050-5995709
poortman@wijnbergadvocaten.nl
www.wijnbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POORTMAN P.R. ; Mw.
Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
mail@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Zandberg & Poortman advocaten
Postbus 6 , 6940 BA Didam
Tel 0316-225225 , fax 0316-228212
[vademecum advocatuur 2004]


POORTSTRA A.J.
Advocaat bij Köster van Schaik & Koets ; beëdiging 1992
Postbus 5287 , 2000 CG Haarlem


POORTVLIET A.J. van ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1993
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488885 , fax 070-3821007
aj.vanpoortvliet@prdtnl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153237 , fax 070-5153131
aj.vanpoortvliet@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POORTVLIET Zie DRIESSEN - POORTVLIET G.J. , geboren sep 1948 ; Mw.


POOT A.H. , geboren jun 1920
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 5 feb 1985


POOT D.
Advocaat bij Poot & Buys ; beëdiging 1979
Postbus 2331 , 2301 CH Leiden
Tel 071-5173424 , fax 071-51726553
[vademecum advocatuur 2001]
d.poot@pootbuys.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POOT H.
Jaarverslag Achmea Groep 1999: Coöperatie Achmea
Lid van de Raad van Afgevaardigden van de Stichting PVF Nederland
[jaarverslag Achmea Groep 2000]:
Lid van de Ledenraad van de Vereniging Achmea


POOT L.M.E. ; Mw. Drs.
Andragologie 1982 , Rechten 1995
Staffunctionaris
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle


POOT T.H.
Advocaat bij Nuijten van de weerdt B.V. ; beëdiging 2000
Postbus 434 , 3130 AK Vlaardingen
Tel 010-4001400 , fax 010-4355893
thpoot@nuijtenvandeweerdt@nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Vliet & Elshof
Postbus 1010 , 2600 BA Delft
Tel 015-2619361 , fax 015-2571003
poot@vanvlietenelshof.nl
www.vanvlietenelshof.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POOTER I.L. de ; Mw.
Advocaat bij Aarts advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 4750 , 4803 ET Breda
Tel 076-5600828 , fax 076-5554501
info@aartsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


POP J.J.H.
Burgemeester PvdA gemeente Haarlem [info SAL 2000]


POPPE P.E.F. , geboren jun 1956 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Assen 23 okt 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 nov 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 apr 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 10 jan 1997
NU
Alkmaar parket Officier van Justitie
Zutphen parket arrondissementsofficier van Justitie 96/97
TEVENS
Geen bijbanen
19 aug 1997


POPPEL G.G.A.J.M. van
Advocaat bij van Mens & Wisselink ; beëdiging 1996
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht
Tel 030-2547947 , fax 030-2522552
vanpoppel@vanmens-wesselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POPPEL G.M.M. van
Notaris te Son en Breugel , arrondissement Den Bosch
Postbus 170 , 5690 AD Son


POPPELIERS W.A.H.J. , geboren feb 1943
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoofd sectie Juridische Zaken Staf Commando Opleiding KL Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 6 aug 1992
NU
Roermond rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Juridisch adviseur "Kart" rijdend Nederland/Lid Ned. Kartsport Bond
Juridisch advies voor familieleden en vrienden
apr 1998


POPPEMA T.J.
Advocaat bij Howrey Simon Arnold & White ; beëdiging 2001
Postbus 94361 , 1090 GJ Amsterdam
Tel 020-5924411 , fax 020-4637296
poppemat@howrey.com
www.howrey.com
[vademecum advocatuur 2004]


POPTA B.J. van
Advocaat bij TuinmanSleijfer advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 851 , 8901 BR Leeuwarden
Tel 058-2121075 , fax 058-2126449
advoc@tuinmansleijfer.nl
www.tuinmansleijfer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POPTA N. van ; Mw.
Advocaat bij van Odijk advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 85051 , 3508 AB Utrecht
Advocaat bij Ruers advocaten
Emmalaan 35 , 3581 H P Utrecht
Tel 030-2109911 , fax 030-2109912
popta@ruers-adv.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PORS A.J.J.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240348 , fax 010-2240050
arjan.pors@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


PORS C.A. ; Mw.
Advocaat bij Visser Quispel Heidema ; beëdiging 2002
Postbus 1121 , 3260 AC Oud-Beijerland
Tel 0186-614477 , fax 0186-610666
info@vgh.nl
www.vgh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PORS H.A.J. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 020-2240010
hilde.pors@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 410-2240663 , fax 010-2240063
hilde.pors@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


PORS W.E.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1989
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529346 , fax 070-3501309
wpors@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bird & Bird ; beëdiging 1989
Postbus 30311 , 2500 GH Den Haag
Tel 070-3538800 , fax 070-3538811
www.twobirds.com
[vademecum advocatuur 2004]


PORTE F.A.P. ; Mw.
Advocaat bij van Zeijl advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 114 , 3840 AC Harderwijk


PORTEGIES - DAMAVE M.E. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Staats- en Bestuursrecht, Coördinerend raadadviseur, (Rechtspleging)


PORTEGIES R.J.
Advocaat bij Seegers & Wattilete ; beëdiging 1990
Egelantiersgracht 576 , 1015 RR Amsterdam
Tel 020-4200888 , fax 020-0383022
advocaten@seegers-wattilete.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Seegers & Lebouille advocatenkantoor
Egelantiersgracht 576 , 1015 RR Amsterdam
Tel 020-4200888 , fax 020-63$3022
r.portegies@seegers-lebouille.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PORTENGEN A.M. ; Mw.
Advocaat bij van Till advocaten ; beëdiging 1999
De Lairessestraat 158 , 1075 HM Amsterdam
Tel 020-4700177 , fax 020-0710974
a.portengen@vantill.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PORTER C. , geboren jan 1962 ; Mw.
NLRM 96
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1992


PORTHEINE A.A.B.
INFO
Woonplaats Rijswijk
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


PORTHEINE E. , Elisabeth ; Mw.
Jur. Vertaler MO-B Engels/Eig. Words Legal Rhoon
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk:
Rotterdam
Vertalers & Tolken
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


PORTHEINE R.R. , geboren apr 1923
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Werkzaam bedrijfsleven 1951
Referendaris Ministerie van Justitie 1 sep 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 feb 1961
Rechter rechtbank Den Haag 17 jul 1964
Vice-president rechtbank Den Haag 4 nov 1977
Met pensioen


PORTIER A. ; Mw.
Advocaat bij Lenards & Ter Haar ; beëdiging 1999
Postbus 26 , 8320 AA Urk
Tel 0527-084501 , fax 0527-085505
lenards.terhaar@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Advocatenkollektief Sloestraat
Postbus 364 , 6800 AJ Arnhem
Tel 026-4454442 , fax 026-4454529
[vademecum advocatuur 2004]


PORTIER L.F.
Advocaat bij Portier & Kolev ; beëdiging 1983
Advocaat bij Portier & Kolev advocaten c.s.
Postbus 4647 , 5601 EP Eindhoven
Tel 040-2124198 , fax 040-2123269
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Portier & van den Hoogen c.s. advocaten
mbportier@tiscali.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PORTIER P.A. , geboren juni 1968 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 okt 1998
NU Haarlem Rechtbank Raio
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Koren International Law Offices ; beëdiging KILO ; beëdiging 2001
Postbus 75502 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-6692101 , fax 020-6692235
angelineportier@korenlegal.com
www.korenlegal.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [oktober 2004]
Niet te vinden op rechtspraak.nl


POS A.G. , geboren mrt 1941
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 mei 1969
Medewerker juridische faculteit Rijks Universiteit Leiden 1 sep 1965
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 sep 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zwolle 1 sep 1971
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Zwolle 1 sep 1971
Substituut-griffier rechtbank Zwolle 8 aug 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 28 dec 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 3 mei 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 18 jun 1974
Rechter rechtbank Arnhem 25 jun 1975
Vice-President rechtbank Arnhem 28 sep 1981
Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 3 feb 1995
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 feb 1996
NU
Den Haag Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden (info sep 2000) - Fiscale Kamer
TEVENS
1.Secretaris studiekring burgerlijke rechtspraak NVvR (1991)
2.Mentor cursus vonnissen maken civiel recht (voor secretariaat en administratieve rechters) (1991)
3.Oprichter, vervolgens Bestuurslid Stichting behoud Martinikerk Doesburg (1988)
4.Lid permanente begeleidingscommissie vaststelling vernietigingslijsten archiefbescheiden rechterlijke
Macht (1992)
NU
Hoge Raad Raadsheer
Zwolle rechter-plaatsvervanger


POS D.M. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2002
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771452 , fax 020-5771625
danielle.pos@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


POS G.J. , geboren jun 1945
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 19 jun 1992
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 23 okt 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen bij de rechtbank Den Haag
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) ,
Plaatsvervangend Lid (SZW) [SAL 2000]
TEVENS [juli 2003]
Rijksambtenaar
Ministerie van SZW, directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden te Den Haag
Lid Commissie van Beroep VUT-fonds Sociale Werkvoorziening te Amsterdam van 01-01-1992
Lid Commissie van Beroep Stichting Pensioenfonds Sociale werkvoorziening te Amsterdam van 01-01-1992


POS H. , geboren nov 1913
NLRM 71 80
In militaire dienst, II.reserve kapitein Militair Juridische Dienst 1941-1948
Werkzaam Nederlandse Bank en als advocaat te Den Haag 1948
Plaatsvervanger Lid Hof van Justitie Suriname mei 1950 apr 195?
Procureur-Generaal Hof van Justitie Suriname jan 1960
Rechter rechtbank Amsterdam 19 jun 1954
Raadsheer Hof Den Haag 28 sep 197?


POSCH B. , geboren apr 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Werkzaam bedrijfsleven 1945
Werkzaam gemeentesecretarie Amsterdam , II.referendaris 1 okt 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 11 okt 1960
Rechter rechtbank Alkmaar 25 sep 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 24 okt 1970
Vice-President rechtbank Alkmaar 17 dec 1976


POSCH L.J.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1993
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5400123
lennaert.posch@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
lennaert.posch@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


POSCH T.F.
Advocaat bij Smal & Castelijns ; beëdiging 1996
Postbus 3061 , 1801 GB Alkmaar
Advocaat bij Klaver Planting & van der Hooft ; beëdiging 1996
Postbus 10 , 1716 2G Opmeer
Tel 0226-354884 , fax 0226-354269
info@klaver-partnersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.klaver-partnersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POSSEL J.
Advocaat bij Stein advocaten Zwolle ; beëdiging 1977
Postbus 1232 , 8001 BE Zwolle
Tel 038-4215221 , fax 038-4218190
possel@steinadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


POSSEN F.H.M. , geboren mrt 1944
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Lid Tariefcommissie Amsterdam 15 sep 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 jun 1990
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 okt 1993
Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 4 jul 1994
Onder-Voorzitter Tariefcommissie Amsterdam 1 jan 1995
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Raadsheer-plaatsvervanger college v beroep voor het bedrijfsleven 4 jul 1994
HOOFDFUNCTIE
Onder-Voorzitter Tariefcommissie te Amsterdam
TEVENS
Redacteur UTC Kluwer
Docent Internationaal Recht, Ministerie van Financiën


POST A.A. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2001
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460215 , fax 020-5460711
armanda.post@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


POST UITERWEER A.M.J. , geboren feb 1917
NLRM 71 80
Plaatsvervangend secretaris Voogdijraad Rotterdam 1940
Secretaris Voogdijvereniging "Tot Steun" Amsterdam 1945
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 22 dec 1948
Secretaris Voogdijraad Middelburg sep 1949
Rechter rechtbank Zutphen 19 jun 1952
Opdracht werkzaam kinderrechter rechtbank Zwolle 12 mei 1954


POST B.R.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
bpost@bouthoff.nl
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/ Andersen Legal
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825219 , fax 020-5825260
bpost@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POST D.J. , geboren feb 1962
NLRM 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 13 jun 1994
Rechter rechtbank Rotterdam 20 feb 1995
Rechter rechtbank Arnhem 1 september 1998
NU
Rotterdam rechter
TEVENS
Docent beroepsopleiding Orde van advocaten te Rotterdam B
Docent opleidingen Sociaal recht te Utrecht B
Lid van de adviescommissie AAW/WAO van de Raad voor Rechtsbijstand in ressort Den Haag
Plaatsvervangend Lid van de ledenraad NVvR, doorgaans te Utrecht


POST G.
Notaris te Hardenberg , arrondissement Zwolle
Kantoor Berg, van den, Bulthuis & Post ; Hardenberg


POST H.
Advocaat bij Zeeuwen advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 144 , 5600 AC Eindhoven
Advocaat bij advocatenkantoor Post
Trambaan 11 , 5704 CA Helmond
Tel 0492-513359 , fax 0492-514735
post@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Peeleik 2 a , 5704 AR Helmond
Tel 0492-513359 , fax 0492-514735
post@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POST H. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1996
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
info@nysingh.nl


POST H.B.
Notaris te Heerhugowaard , arrondissement Alkmaar
Kantoor Appel, Eskens, Boon, Willemsen ; Heerhugowaard, Langedijk, Obdam, Opmeer


POST H.S. , geboren 06-11-1954
INFO
Woonplaats Overijse België
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


POST I.M. ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1995
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2003]


POST J. , geboren dec 1928
NLRM 87 88/89 90 91
Werkzaam 's-Rijks belastingen, II.hoofdinspecteur te Rotterdam 1954
Lid Tariefcommissie te Amsterdam 9 jun 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 9 jun 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 8 jul 1976


POST J.J.H. ; Dr.
Advocaat bij Den Boef en Post ; beëdiging 1992
Advocaat bij Den Boef en Post
Postbus 2180 , 3800 CD Amersfoort
Tel 033-4655526 , fax 033-4055523
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij J.H. Den Boef en Post
[vademecum advocatuur 2004]


POST J.W. ; Mw.
Rechten 1972
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


POST K. , geboren april 1967
Raio rechtbank Leeuwarden 1 oktober 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 1 december 1999


POST M.J. ; Mw.
Advocaat bij Lucardie advocaten Anna Pawlowna plein 1 2S18BK Den Haag ; beëdiging 2001
Tel 070-3630076 , fax 070-3615788
mr.post@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POST P.
Secretaris gemeente Zuidlaren [info SAL 2000]


POST R.A.H.
Advocaat bij Rassers Jacobs & Spiegel ; beëdiging 1970
Advocaat bij Rassers. Jacobs & Spiegel advocaten
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076-5224381 , fax 076-5222552
post@rassers.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rassers advocaten en Notarissen
Tel 076-5136136 , fax 076-5222552
post@rassers.nl
www.rassers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POST R.H.L.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 18 okt 1974
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Houthoff & Notarissen ; beëdiging 1965 ; Lid maatschap
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
rpost@houthoff.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1965
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772312 , fax 020-5772707
rpost@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut
Lid Algemeen Bestuur "Nederlands Arbitrage Instituut" [november 1999]


POST W.S. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor van Noord ; beëdiging 1998
Bloemenstraat 1 , 2981 BD Ridderkerk
Tel 0180-499020 , fax 0180-427673
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Verkruisen advocaten
Postbus 4501 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-4121122 , fax 010-4121224
[vademecum advocatuur 2004]


POST W.Th.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1994
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 420-6612827
wouter.post@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


POSTEMA H.
NLRM 80
Rechter- plaatsvervanger rechtbank Assen 12 feb 1973


POSTEMA J.M.C.
Secretaris gemeente Westvoorne [info SAL 2000]


POSTEMA - van der KOOGH Y. , geboren apr 1963 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 feb 1993
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 12 dec 1994
NU Den Haag Hof gerechtsauditeur
TEVENS
Griffier Raad van Tucht van de Ned. Orde van Belastingadviseurs
Vaste Medewerker Echtscheidingsbulletin
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


POSTHUMA A.P.T. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Heemraadsplein ; beëdiging 1985
Heemraadsplein 19A , 3423 BD Rotterdam
Tel 010-4255311 , fax 010-4257245
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Delfshaven
Westzeedijk 525 , 3024 EL Rotterdam
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: sociale zekerheid, arbeid, pers-en familierecht


POSTHUMA Zie POLAK - POSTHUMA E.J. ; Mw.


POSTHUMA J.A.
Notaris te Ede , arrondissement Arnhem
Postbus 8282 , 6710 AG Ede GId


POSTHUMUS F. , geboren aug 1962
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Roermond 1 apr 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jun 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 jun 1996
NU
Amsterdam parket arrondissement parket 97


POSTHUMUS MEIJES H.
Advocaat bij Dolk-Verburg-Diamand advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 7911 , 1008 AC Amsterdam
dolk@dolk-verburg-diamand.nl
Tel 020-3016154 , fax 020-6464716
dolk@dolk-verborg-diamand.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.dolk-verburg-diamand.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POSTHUMUS H.H.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren, Groningen, Hoofd


POSTHUMUS - PRAASTERINK M.A. ; Mw.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 6380 , 5600 HJ Eindhoven
Tel 040-2500692 , fax 040-2500665
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075154 , fax 010-4075135
mireille.posthumus@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POSTMA A. , Andries ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Staatsrecht en Internationaal Recht
Hoogleraar Staatsrecht ; Onderwijsrecht / Onderwijsbeleid, vanwege de stg Bijzondere Leerstoel Onderwijsrecht
tel 071 3618591 , fax 071 3618591
a.postma@rechten.rug.nl
TEVENS
Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
TEVENS
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Groningen (Ledenlijst 2000)


POSTMA C.F.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V) , Lid (FI)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U) , Lid (FI)


POSTMA D.P.
Notaris te Leeuwarden , arrondissement Leeuwarden
Postbus 1583 , 8901 BW Leeuwarden


POSTMA E. , geboren jun 1937 ; Drs.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsleven 1963
Waarnemend griffier rechtbank Dordrecht 10 aug 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 26 feb 1981
Rechter rechtbank Leeuwarden 24 jul 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 7 feb 1985
Raadsheer Hof Leeuwarden 20 dec 1985
NU Leeuwarden Hof Raadsheer
TEVENS


POSTMA E.B.S.
Advocaat bij Burgers & Ran ; beëdiging 1998
Postbus 13078 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2318534 , fax 030-2321646
[vademecum advocatuur 2001]
www.burgers-ran.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POSTMA E.J ; Drs.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden van 09-06-2000
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Stichting Chronika te Leeuwarden van 23-05-1980
Voorzitter Stichting Vrienden van de Archieven in Friesland te Leeuwarden van 03-12-1997 tot 09-03-2002


POSTMA G.J.S.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1971
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
gerlof.postma@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]


POSTMA H.R.
Advocaat bij De Koning & Mulder ; beëdiging 1991
Postbus 74694 , 1070 BR Amsterdam
Advocaat bij Schut & Grosheide
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
h.postma@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POSTMA H.W. , Henk , geboren 8 juli 1955 te Enschede ; Dhr.
Algemeen Directeur Rodamco Europa in Nederland sinds september 2003
INFO
Overleden 28 oktober 2003 te Huizen [Telegraaf 1 november 2003]


POSTMA J.
Advocaat bij Everts Bosboom Hiemstra ; beëdiging 2000
Postbus 56 , 2630 AB Nootdorp
Tel 015-3101088 , fax 015-3101061
postma@ebhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij EBH advocaten
www.ebhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POSTMA Zie ZEVEN - POSTMA , M.J.F. M.J.F. , geboren sep 1934 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Juridisch Medewerker Directie Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 4 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 18 dec 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 06-05-1997
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid ombudscommissie gemeente Wassenaar
Lid-jurist Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (2000)
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juni 2003]
Lid ombudscommissie Gemeente Wassenaar te Wassenaar van 18-09-1997
Lid-jurist Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg van 31-07-1998
TEVENS [juli 2003]
Lid ombudscommissie Gemeente Wassenaar te Wassenaar van 18-09-1997
Lid-jurist Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg van 31-07-1998


POSTMA M.J.M.
Advocaat bij Coöperatief Advokatenkantoor Oudenoord Utrecht ; beëdiging 1992
Postbus 8564 , 3503 RN Utrecht
Advocaat bij advocatenkantoor Oudenoord
Postbus 109 , 3440 AC Woerden
Tel 0348-579456 , fax 0348-579416
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 85336 , 3508 AH Utrecht
Tel 030-2637600 , fax 030-2637615
[vademecum advocatuur 2004]


POSTMA O.G.B.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772325 , fax 020-5772707
o.postma@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


POSTMA R.G.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 10 okt 1946


POSTMA S.M.
Advocaat bij De Vos & Steinz ; beëdiging 1993
Advocaat bij De Vos & Partners advocaten
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-5046000 , fax 020-5046060
spostma@devos.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1984 en 1993
Tel 020-2060763 , fax 020-2060750
spostma@devos.nl
www.devos.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POSTMA W.
Advocaat bij Postma & Wegener ; beëdiging 1982
Postbus 77 , 6440 AB Brunssum
Tel 045-5258989 , fax 045-5272636
[vademecum advocatuur 2001]
advocatenkantoor@postmg-wegener.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POSTMUS E.
Notaris te Hoorn , arrondissement Alkmaar
Kantoor Schreurs & van Duin ; Benningbroek, Hoorn


POSTOMA P.R.C. ; Mw.
Advocaat bij van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 75265
1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@van-doorne.cam
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


POT C.W.F. , geboren dec 1910
NLRM 71 80
Werkzaam assurantiekantoor Den Haag 1936
Advocaat en procureur Den Haag 1937
Chef Juridische en Economische afdeling Rijksbureau Grafische Industrie apr 1941
Directiesecretaris Rijksbureau Grafische Industrie sep 1942
Waarnemend Griffier kantongerecht Haarlem 1 feb 1946
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 11 aug 1947
Opdracht kantonrechter werkzaam Alkmaar 6 jan 1956 tot 17 dec 1973 Kantonrechter
Den Helder 17 mei 1954
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 17 okt 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 17 dec 1974


POT E.J.
Advocaat bij Pot & van der Heijden ; beëdiging 1988
Oranjestraat 4 , 2514 JB Den Haag
Johan de Witlaan 12 , 2517JR Den Haag
Tel 070-3624998 , fax 070-3620133
[vademecum advocatuur 2001]
pot@haagscheolifant.com
[vademecum advocatuur 2004]


POT H.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 12 jun 1947


POT H.J.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 13 apr 1960


POT H.M. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Pot , Amsterdam ; beëdiging 1988
Postbus 3371 , 1001 AD Amsterdam
tel 020 6656150 , fax 020 6656150 / 020-6926810
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor mr. Pot c.s.
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht
Specialismen: pers-en familierecht, sociale zekerheid. vreemdelingenrecht. asiel


POT M.A. , geboren sep 1953 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 jun 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 16 aug 1994
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 dec 1994
Rechter rechtbank Zwolle 19 mei 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
NU
Zwolle rechter ; actief 97
Deventer kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen


POT M.P.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1997
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
michael.pot@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij ING Groep N.V. ; beëdiging 1997 en 2003
Postbus 810 , 1000 AV Amsterdam
Tel 020-5418729 , fax 020-5418723
[vademecum advocatuur 2004]


POT R.S.
Advocaat bij Muller Schram & Kaouass advocaten ; beëdiging 2002
Hoogte Kadijk 51 , 1018 BE Amsterdam
Tel 020-6240931 , fax 020-6381001
msk@mskadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POTASSE J.W.
Advocaat bij Mr. J.W.Potasse Kantoor ; beëdiging 1976
Oudwijkerdwarsstraat 59 , 3581 LA Utrecht


POTHOF G.B.F.A.
Notaris te Gendringen , arrondissement Zutphen
Kantoor Pothof & Hofstad ; Gendringen


POTHOF J.W.M. , geboren aug 1948 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 22 nov 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 22 nov 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 22 nov 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 22 nov 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 22 nov 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 01-01-2002
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Derks , Star Busmann, Hanotiau ; beëdiging 1977
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 1977
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [oktober 2004]
Lid Raad van Commissarissen Rentex Interlin Beheer BV , Vaassen van 01-01-1998
Voorzitter Verzorgingshuis PBG , Amersfoort van 01-01-1990


POTHOF Th.F.M. , geboren mei 1944 (of T.F.M.)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en procureur te Utrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 18 aug 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 28 december 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 28 december 1998
NU
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Derks , Star Busmann , Hanotiau ; beëdiging 1970
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121682 , fax 030-2121160
t.pothof@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [sep 2000]
Commissaris Pon Holdings B.V.
Oud-functie: Commissaris van Kuyk Holding B.V.


POTJEWIJD G.H.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406163 , fax 010-4048711
ghpotjewijd@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij de Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
geert.potjewijd@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


POTS G.A.
Advocaat bij van den Elst & Rouwé advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 123 , 8900 AC Leeuwarden
Tel 058-2134765 , fax 058-2126512
elst-rouwe@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Alderse Baas advocaten
Postbus 120 , 8500 AC Joure
Tel 0513-415655 , fax 0513-415696
info@aldersebaas.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POTT HOFSTEDE H.A. ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1990 of 2000
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]


POTTER C. , geboren jan 1962 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1992
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 24 februari 1998
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 16oktober 1999
NU
Den Bosch rechtbank
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Nijmegen ; kantoor van den Wildenberg & van Halder ; beëdiging 1996
Postbus 63 , 6500 AB Nijmegen
TEVENS
Geen nevenfuncties bekend


POTTER van LOON Sr. J.
Advocaat bij Boulevard des Philosophes 14 , CH-1205 Geneve Zwitserland ; beëdiging 1950
Tel 0041-223299714 , fax 0041-223299780
[vademecum advocatuur 2001]


POTTER J.H. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 07-06-2003
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd afdeling juridische zaken Dienst Stedelijke Ontwikkeling te Den Haag
NU Den Haag Rechtbank
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


POTTERS E.H.B.M. , geboren sep 1957 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Adjunct chefjurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 25 feb 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 apr 1993
Rechter rechtbank Den Bosch Z5 feb 1994
NU
Den Bosch rechter
TEVENS
Geen bijbanen
31 jan 1997


POTTERS F.L.J.
Notaris te Valkenswaard , arrondissement den Bosch
Kantoor Potters, Bazelmans , Willems ; Valkenswaard


POUBLON R.M.
Advocaat bij Adv. kantoor Scherpenhuysen ; beëdiging 1994
Postbus 427 , 3840 AK Harderwijk
Advocaat bij Gimbrère advocaten
Postbus 1039 , 4801 BA Breda
Tel 076-5200884 , fax 076-5201060
gimbrere@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Klijn Zegers & van Osch
Postbus 9150 , 5000 HD Tilburg
Tel 013-5366555 , fax 013-5368420
cpoubbn@kzoadvocaten.nl
www.kzoadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POULIE M.R.A. ; Mw.
Advocaat bij Lovelis ; beëdiging 2001
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
marieke.poulie@lovelis.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]


POULS E.M.G. ; Mw.
Advocaat bij Burgers & Ran ; beëdiging 1999
Postbus 13078 , 3507LB Utrecht
Tel 030-2318534 , fax 030-2321646
[vademecum advocatuur 2001]
estherpouls@uwnet.nl
www.burgers-ran.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POULUSSEN Y.T.J.G.M ; Mw.
Advocaat bij Postbus 717 , 5400 AS Uden ; beëdiging 1989
poulusse@wish.net
Advocaat bij Poulussen advocaten
Tel 0413-255271 , fax 0413-256402
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


POUSTOCHKINE P. , geboren feb 1951 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Chefjurist Raad van State
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 12 okt 1988
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 6 okt 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 mei1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 1 jun 1992
Rechter rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Rechter rechtbank Den Haag 10 sep 1993
Vice-president Rechtbank Den Haag van 30-07-1998
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter Klachtencommissie Seksuele Intimidatie Wassenaarse basisscholen Gemeente Wassenaar te Wassenaar van 01-08-1998
Lid Raad van Advies Nederlands Forensisch Instituut te Rijswijk van 01-01-2001


POUW B.M.C. ; Mw.
Advocaat bij Sophialaan 39-2 , 1975 BM Amsterdam ; beëdiging 1979
Tel 020-4710805 , fax 020-4710800
mrpouw@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]


POUW M.S.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2000
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240241 , fax 010-2240063
martijn.pow@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


POUW Th.A.
Advocaat bij Hoeve De Bek advocaten ; beëdiging 1976
Bekkerweg 115 , 6417 BV Heerlen
Advocaat bij Keulers & Partners advocaten
Postbus 88 , 6190 AB Beek
Tel 046-4373838 , fax 046-4373819
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Muurmans advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 2934 , 6201 NA Maastricht
Tel 043-3438080 , fax 043-3435566
muurmansadvo@hetnet.nl
www.muurmansadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


POVEL - SCHUTTE B.F.M. ; Mw.
Rechten 1983
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda


POVEL F.R. , geboren jul 1906
NLRM 71
Waarnemend griffier Hof Amsterdam 1 sep 1937
Substituut-griffier Hof Amsterdam 16 aug 1941
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 9 apr 1946
President Hof van Justitie Ned. Antillen 23 aug 1956
Raadsheer Hof Amsterdam 4 aug 1958
Vice-President Hof Amsterdam 9 dec 1964


POVEL M.F.A.M. , geboren aug 1943
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 18 mrt 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 18 jul 1969
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 18 jul 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 18 jul 1973
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Den Bosch 18 jul 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 18 jun 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 12 jan 1976
Rechter rechtbank Den Bosch 19 jan 1977
Vice-President rechtbank Den Bosch 1 aug 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 7 jun 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Den Bosch 16 aug 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 3 okt 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 3 okt 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 3 okt 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 3 okt 1997
Kantonrechter Den Bosch 1 april 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 28 februari 2000
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Den Bosch coördinerend Vice-President
TEVENS
Lid van de Rotary
Onbezoldigd secretaris Stichting Rode Kruis
Bloedbank NO-Brabant te Den Bosch
28 jan 1997
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


POVER A.P.E.M.
Advocaat bij De Boer Egberts & Pover advocaten ; beëdiging 1991 en 2002
Postbus 161 , 8900 AD Leeuwarden
Tel 058-2941614 , fax 058-2941615
info@deboeregbertspover.nl
www.deboeregbertspover
nl
[vademecum advocatuur 2004]


PRAAG D.I. van ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2003
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460104 , fax 020-5460735
davida.vanpraag@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


PRAAG D.L. van
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1995
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
ssmd@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schneider & van Dalsum
Prof. Tulpstraat 25 , 1018 GZ Amsterdam
Tel 020-3302747 , fax 020-3304363
info@schneider-vandalsum.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PRAAG E.L. van ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 1983 en 2000
elske.vanpraag@cliffordchance.com
www.cliftordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


PRAAG J.E. van ; Mw.
Advocaat bij Bouw advocaten ; beëdiging 1989 en 1998
Van Doorne , Postbus 75265
1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
praag@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


PRAAG SIGAAR J.I. van , geboren maart 1935
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 jul 1970
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Boekel De Nerée ; beëdiging 1965 of 1961
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
TEVENS
Vice-Voorzitter van de Stichting Toezicht Effectenverkeer
Voorzitter Arbitragecommissie Sportsponsoring
Voorzitter Arbitrage Instituut Sponsoring
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA ; Verzekeringsrecht


PRAAG SIGAAR M.E. van ; Mw.
Advocaat bij van Benthem & Keulen ; beëdiging 1994
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Advocaat bij van der Kroft advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 15724 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-6706060 , fax 020-6706061
lawyers@vanderkroft.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 15955 , 1001 NL Amsterdam ; beëdiging 1994 en 1999
Tel 020-5219999 , fax 020-5219990
info@bousie-advocaten.nl
www.bousie-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PRAAG W. ; Mw
Rechten 1938
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


PRAAMSTRA O.J.
Advocaat bij Wijnberg advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 263 , 9700 AG Groningen
Tel 050-3121820 , fax 050-3122141
info@wijnbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 050-5995700 , fax 050-5995709
praamstra@wijnbergadvocaten.nl
www.wijnbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PRAAT A.M.J. van ; Mw.
Ministerie van Financiën, Directie Personeel en Organisatie, Rechtspositie en georganiseerd overleg, Sector-hoofd


PRAK C. ; Mw.
Advocaat bij Overes advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1280 , 9701 BG Groningen
Tel 050-3140840 , fax 050-3128112
c.prak@overesadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PRAKKE L. , geboren feb 1938 ; Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Lid Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 25 apr 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Staatsrecht
Hoogleraar Nederlands en vergelijkend Staatsrecht
TEVENS
Directeur van het Bestuur van de Faculteit
INFO
Geen opgave van bijbanen in A'dam
Staat niet meer geregistreerd
Privé adres: Koedijklaan 15 , 1406 KW Bussum , Tel. 035 6917017


PRAKKE - NIEUWENHUIZEN R. , geboren januari 1955 ; Mw.
NLRM 99/00
Advocaat en procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 24 november 1998
Rechter rechtbank Zutphen 23 februari 2000
TEVENS
[mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Lid van de Stichting JustKids


PRAKKE R.G.
Advocaat bij Wiersma Mendel Prakke ; beëdiging 1991
Postbus 3787 , 1001 AN Amsterdam
Postbus 75555 , 1070 AN Amsterdam
Tel 020-5245245 , fax 020-4210044
rgprakke@wmp.dutchlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 633 , 1000 AP Amsterdam
Tel 020-5245245 , fax 020-4210044
rgprakke@wmp.dutchlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PRAKKE R.M.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1991
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804200 , fax 053-4804299
r.m.prakke@kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 053-4804265 , fax 053-4804298
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PRAKKEN E. ; Mw. Prof.
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij van den Biesen Prakken Böhler ; beëdiging 1984
Nieuwe Herengracht 51 , 1011 RN Amsterdam
amsterlaw@bpb.nl
Keizersgracht 560-562 , 1017 EM Amsterdam
Tel 020-6232605 , fax 020-6203559
amsterlaw@bpb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Miller Franken Koppe Wijngaarden advocaten ; beëdiging 1965 en 1984
Tel 020-3446200 , fax 020-3446201
ties.prakken@strafr.unimaas.nl
[vademecum advocatuur 2004]
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Strafrecht en Criminolgie
Hoogleraar strafrecht
tel 043 3883508 , fax 043 3260113
ties.prakken@strafr.unimaas.nl
Privé adres: Papenweg 63 , Maastricht , Tel. 043 3216725


PRAKTIEK J.H. , geboren okt 1938
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 19 mei 1982
Rechter rechtbank Leeuwarden 25 jul 1983
Rechter rechtbank Groningen 2 okt 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 31 jan 1989
Vice-President rechtbank Groningen 3 mei 1991
NU
Groningen Vice-President Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter beklagcommissie Commissie van Toezicht Huis van Bewaring Groningen
Voorzitter grondkamer van Groningen
Voorzitter schadebegeleidingscommissie grondwaterbeschermingsgebieden Provincie Groningen
Lid geschillencommissie maatschappij tot nut van het algemeen
30 jan 1997


PRASING - REMMÉ A.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Ministerie van Verkeer en Waterstaat ; beëdiging 2002
Postbus 2028 , 8203 AA Lelystad
Tel 0320-297535 , fax 0320-297436
a.c.m.remme@rdij.rws.minvenw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PRÉ F.M. du , geboren feb.1947
NLRM 87
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 17 aug 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 30 jul 1985


PRECHAL A. ; Mw. Prof.
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep Encyclopedie en Rechstgeschiedenis
Hoogleraar Europees recht
tel 013 4662979 , fax 013 4668047
a.prechal@kub.nl
Europees recht
Privé adres: Koningslaan 12 , 3583 GC Utrecht , Tel. 030 2517505


PREE J.C.C. , Jan
Oud-Adjunct-Directeur Alg Burg. Pensioenfonds
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Maasland (Ledenlijst 2000)
Wonend te Heerlen


PREE J.K. de
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1992
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
jkdepree@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
jolling.depree@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


PRELLER J.H.J. , Jeroen ; Dhr.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Nauta Dutilh ; Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Ridderkerk


PRESEUN P.
INFO
Woonplaats
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


PREUSTERINK M.F. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240264 , fax 010-4148444
marielle.preusterink@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van der Nat Litigation
Postbus 75305 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3058200 , fax 020-3058205
preusterink@vandernatlitigation.nl
www.vandernatlitigation.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PRÉVOO P.J.H.M.
Notaris te Haarlem , arrondissement Haarlem
Kantoor Blank.Prévoo ; Haarlem


PREZ M.P. de ; Mw.
Rechten 1989
Juridisch Medewerkster
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Delft


PRICK - GEELEN A. ; Mw.
Rechten 1987
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


PRICK F.J.G.G.
Notaris te Groesbeek , arrondissement Arnhem
Postbus 1 , 6560 AA Groesbeek


PRICK J.E.M.J.
Notaris te Zevenaar , arrondissement Arnhem
Postbus 2064 , 6900 CB Zevenaar


PRICKARTZ E.H.M.H.
Advocaat bij Prickartz c.s ; beëdiging 1974
Postbus 107 , 6400 AC Heerlen
Tel 045-5718800 , fax 045-5716552
[vademecum advocatuur 2001]


PRICKARTZ E.M.F.
Advocaat bij Baars & van Opijnen ; beëdiging 2002
Lange Nieuwstraat 137
3111 AG Schiedam
Tel 010-4736677 , fax 010-4736513
[vademecum advocatuur 2004]


PRICKARTZ F.J.L.M. , Frank ; Dhr.
Notaris te Tilburg , arrondissement Breda
Kantoor Daamen & Prickartz ; Tilburg
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel De Liemers


PRICKARTZ H.J.A.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 20 dec 1968


PRIES B. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 11-10-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Bedrijfsjurist Shell Pensioenfonds Beheer B.V.
NU Den Haag Rechtbank
TEVENS [juli 2003]
Legal Advisor Shell International BV van 01-01-2002


PRIJS J. ; Mw.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastindienst/Ondernemingen, Almelo, Hoofd


PRIL I.V.Th. ; Mw.
Advocaat bij van Harmelen Beijneveld Tubbergen van Houten ; beëdiging 1997
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam
Tel 010-4051166 , fax 010-4124011
pril@vhenb.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PRIL R.
Advocaat bij Daniëls Dij man & Huisman advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 31 , 7600 AA Almelo
Tel 0546-820493 , fax 0546-822389
pril@ddh-advocaten.nl
www.ddh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PRILLEVITZ H.W.
Advocaat bij Koch & van den Heuvel ; beëdiging 1996
Postbus 2005 , 4800 CA Breda
Advocaat bij De Haan advocaten ; beëdiging 1996 en 2002
Postbus 60194 , 1320 AE Almere
Tel 036-5460040 , fax 036-5460041
prillevitz@dehaaninfo.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PRIME H.H.G.M.
Advocaat bij Frederik Hendrikstraat 52 ; beëdiging 1980 en 2002
3583 VN Utrecht
Tel 030-2546435 , fax 030-2100450
h.prince@hccnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PRINCEN J.G.
Advocaat bij Ploum Lodder Princen ; beëdiging 1992
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
jprincen@plp.nl
Tel 010-4406440 , fax 010-4364400
jprincen@plp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PRINS - JANSEN A.M. ; Mw.
Rechten 1954
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn


PRINS - NOOY C.A. , geboren mei 1952 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Dordrecht 1 sep 1981
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 jun 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 mei 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 februari 1999


PRINS D. ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
prins@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stadermann Luiten advocaten
Postbus 1488 , 3000 BL Rotterdam
Tel 010-4444369 , fax 010-4125050
prins@stadermannluiten.nl
www.stadermannluiten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PRINS Zie CEHA - PRINS D.M.C. , geboren mei 1933 ; Mw.


PRINS E.A. ; Mw.
Advocaat bij Den Daas & Prins ; beëdiging 1984
Postbus 14191 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2540000 , fax 030-2515815
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PRINS F.G. ; Mw.
NLRM 87
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 18 nov 1957


PRINS H.C. , geboren mei 1933
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 27 mrt 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 17 aug 1974
Rechter rechtbank Rotterdam 21 apr 1977
Vice-President rechtbank Rotterdam 2 jan 1985
NU
Rotterdam Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen


PRINS H.J.H. , Harriët ; Mw.
Notarieel Recht 1983
Kandidaat-Notaris Haayer Planting & Groenwold
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Emmen
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Emmen.


PRINS H.M.A. , geboren apr 1958 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 29 aug 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 19 dec 1991
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 mrt 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 okt 1992
NU
Haarlem parket


PRINS J.A.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling III [SAL 2003]


PRINS J.E.J. ; Mw. Prof. Dr.
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep Recht, Staatsrecht en Bestuursrecht
Hoogleraar recht en informatisering
tel 013 4663088 , fax 013 4668149
j.e.j.prins@kub.nl
TEVENS
Secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht, Tilburg
Privé adres: Stationsstraat 22 , 5121 EE Rijen , Tel. 0161 230142


PRINS J.F. , geboren dec 1920
NLRM 71 80
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 12 feb 1947
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 7 okt 1947
Advocaat en procureur te Rotterdam, respectievelijk Den Haag 1 jan 1953
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 14 jul 1967
Rechter rechtbank Rotterdam 12 jul 1969
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 6 jun 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 4 dec 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 jul 1975
Kantonrechter Delft 30 jul 1976
Kantonrechter Den Haag 3 dec 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 3 dec 1977


PRINS J.F. , geboren 08-01-1964
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


PRINS J.H.
Advocaat bij Prins & Koster ; beëdiging 1991
Postbus 79 , 1780 AB Den Helder
Postbus 6005 , 1780 KA Den Helder
Tel 0223-620000 , fax 0223-620101
[vademecum advocatuur 2001]
info@prinsenkosteradvocaten.nl
www.prinsenkosteradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PRINS J.H.
Amsterdam Vrije Universiteit
Oud-hoogleraar


PRINS J.W.G. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkollektief Kromme Distelstraat ; beëdiging 1984
Advocaat bij Kromme Distelstraat advocaten
Postbus 37042 , 1030 AA Amsterdam
Tel 020-6320251 , fax 020-6343491
[vademecum advocatuur 2001]
jwgprins@akdp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PRINS - JACOBS L. , geboren jan 1918 ; Mw.
NLRM 71 80
Rechten
Advocaat en procureur Den Haag 1942
Substituut-griffier Hof Den Haag 24 mrt 1970
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


PRINS M.A.C.
Ambtenaar van Staat bij de Raad van State


PRINS M.M. ; Mw.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1996
Postbus 84046 , 2508 KX Den Haag
bmrdam@euronet.nl


PRINS P.G. ; Mw.
NLRM 71 80 88/89 90 93
Rechten 1938
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 18 nov 1957
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


PRINS R. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2003
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153419 , fax 070-5153100
r.prins@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PRINS R. , geboren 20-10-1906
NLRM 71
Advocaat en Procureur Breda 1931-1946
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 25 aug 1938
Hoofd Juridische Afdeling Directeur-Generaal Bijzondere rechtspleging 1 jan 1946
Rechter rechtbank Den Haag 21 jul 1947
Vice-president rechtbank Den Haag 7 okt 1957
Raadsheer Hof Den Haag 19 jul 1962
President-plaatsvervanger permanente krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 7 dec 1962
Raad Hoog Militair Gerechtshof 5 jun 1964
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


PRINS R.J.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1986
Advocaat bij Stibbe
154 Rue de 1'Université , F-75007 PARIS, Frankrijk
Tel 0033-140622000 , fax 0033-140622062
rjan.prins@stibbe.fr
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Mr. R.J. Prins c/o Cabinet N. Sorensen
Avenue Victor Hugo 38 , 13100 Aix en Provence , Frankrijk
Tel 033-442160064 , fax 033-442160065
reinjan.prins@libertysurf.fr
[vademecum advocatuur 2004]


PRINS R.M.
Advocaat bij Prins advocatenkantoor ; beëdiging 1980
Heemraadssingel 235 , 3023 CD Rotterdam
Tel 010-4776913 , fax 010-4772542
rm.prins@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PRINS W.F. ; Prof.
NLRM 71
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 25 maat 1957


PRINSEN C.A.
Advocaat bij Bax & van Herpt advocaten ; beëdiging 1983
baxdtcnl@worldaccess.nl
Advocaat bij Bax advocaten & Notarissen
Postbus 218 , 7000 AE Doetinchem
Tel 0314-375500 , fax 0314-332148
bax@baxadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.baxadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PRINSEN D.J.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1995
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
derk.prinsen@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


PRINSEN G.B.P.
Kantoor Smalbraak.Kostering & Prinsen ; Deventer


PRINSEN H. . geboren 1937
Commissaris HITT N.V.
Oud-functie: Directeur HITT N.V.


PRINSEN - GEERLIGS MULLER H. ; Mw.
Rechten 1942
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


PRINSEN H.M.M.
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1993
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen Andersen Legal
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808700 , fax 020-8808787
harm.m.m.prinsen@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825100 , fax 020-5825150
infoamsop@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PRINSEN J.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2002
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741659 , fax 020-6741934
jochen.prinsen@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


PRINSEN J.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414750 , fax 020-5414549
jochem.prinsen@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


PRINSEN J.W.
Advocaat bij Adv. kantoor Prinsen ; beëdiging 1976
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. J.W. Prinsen
Postbus 220 , 3140 AE Maassluis
Tel 010-5910411 , fax 010-5910679
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PRINSEN L.A. ; Mw.
Advocaat bij van Loon & van der Wolf ; beëdiging 2000
Postbus 3255 , 3760 DG Soest
Tel 035-6031503 , fax 035-6027809
[vademecum advocatuur 2001]


PRINSEN L.L.M.
Advocaat bij Banning van Kemenade & Holland ; beëdiging 1996
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2379681 , fax 040-2454355
b.prinsen@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2626560 , fax 040-2626561
nlprin07@hollandlaw.nl
www.hollandiaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PRINSEN M.P.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
mark.prinsen@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2002]
Niet in [vademecum advocatuur 2003]


PRINSEN P.J.A.
Advocaat bij Prinsen advocaten ; beëdiging 1989
Adelheidstraat 76 , 2595 EE Den Haag
prinsenlaw@pi.net
Tel 070-3834646 , fax 070-3222293
prinsenlaw@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
prinsenlaw@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PRINSZE M.J.
Notaris te Almere, arrondissement Zwolle
Kantoor Galjaart & Prinsze ; Almere


PRISSE F.B.E. , geboren 8 september 1926 , op de Hondsdonk
INFO
Overleden 3 juni 2003 op de Hondsdonk [NRC 7 juni 2003]


PRISSE W.L.F. , geboren sep 1953 ; Jhr. (soms W.J.F.)
NLRM 91 92 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 4 feb 1994
Rechter rechtbank Zutphen 1 oktober 1999
NU
Zutphen rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Zutphen ; kantoor De Jonge, Peters & Leppink ; beëdiging 1979 of 1981
Postbus 236 , 7200 AE Zutphen
TEVENS
Geen bijbanen
19 aug 1997
TEVENS
[mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Stichtingsbestuur "Stichting Landgoed Huize Den Bosch", te Leuvenheim
Voorzitter roeivereniging Zutphen
Breed bestuur Reüniefonds Leiden
Plaatselijk bestuurder Zutphen L.U.F.
Commissaris Stichting genaamd Fonds gesticht door Mr. D.H. Sloop, Dordrecht
TEVENS [juni 2003]
Lid Stichtingsbestuur Stichting Landgoed Huize Den Bosch te Leuvenheim van 1 jan 1998
Lid Bestuur L.U.F. afdeling Gelderland te Zutphen van 1 jan 1990
Commissaris Stichting genaamd Fonds te Dordrecht van 1 jan 1998
Lid Bestuur David Evekinkstichting van 1 juni 2002


PRISSIAJNIOUK V.V. ; Mw.
Advocaat bij PRE Legal Services ; beëdiging 2002
Hermelijnvlinder 93 , 1113 LC Diemen
Tel 020-6793966 , fax 020-6794676
info@prelegal.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PRIVE C.M.R. , Michael ; Dhr.
Kand.Notaris Lubbers en Dijk Notarissen
INFI
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Amsterdam


PROCEE - GEELHOED M.J.J.
Notaris te Raalte , arrondissement Zwolle
Kantoor Borgman & Procee ; Raalte


PROFIJT S.M. ; Mw.
Advocaat bij Damsté advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 479 , 7600 AL Almelo
Tel 0546-533633 , fax 0546-820827
damste@damste.nl
www.damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PROKISCH R.G. ; Prof.
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Belastingrecht
Hoogleraar Internationaal Belastingrecht
tel 043 3883576 , fax 043 3884868
rainer.prokisch@belastr.unimaas.nl


PROMPERS A.S.M.L. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529596 , fax 070-3546089
aprompers@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1988 en 1998
Tel 070-3529584 , fax 020-3529139
aprompers@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


PRONK A.L.
Secretaris gemeente Vilssingen


PRONK B. , geboren 25-05-1921
NLRM 71 80
Assistent Rijks Universiteit Leiden 1946
Ambtenaar ter beschikking Procureur-generaal Hof van Justitie Suriname 21 jun 1947
Ambtenaar van de wetgeving Suriname sep 1948
Advocaat-generaal Hof van Justitie Suriname 1 mei 1953
Lid Hof van Justitie Suriname 3 mrt 1958
Rechter rechtbank Den Haag 1 feb 196
Vice-president rechtbank Den Haag 7 okt 1969
President rechtbank Breda 10 nov 1976
NU Breda Rechtbank President ; pensioen
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999] [lijst 2003]


PRONK HOOGESTEGER M.M.J.H. ; Mw.
Rechten 1929
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


PRONK - SCHAAP W.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Moree Gelderblom ; beëdiging 2000
Postbus 477 , 3340 AL Hendrik Ido Ambacht
Tel 078-6814414 , fax 078-6814544
algemeen@mglaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PRONK W.P.H. , geboren jun 1960
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 apr 1996


PRONT - van BOMMEL S. , geboren sep 1964 ; Mw.
NLRM 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 4 feb 1997
NU
Haarlem rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 2000
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PROOST E.M. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkollektief Utrecht ; beëdiging 1996
Postbus 14067 , 35085C Utrecht


PROP M.M.A.
Voorzitter Directie Delta Lloyd Bank nv [Delta Lloyd Verzekeringsgroep n.v.jaarverslag 1998]


PROPPER H.H.L.
NLRM 71 80
Raad Hoog Militair Gerechtshof 10 nov 1970


PRUIKSMA H.S. , geboren dec 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Inspecteur 's-Rijksbelastingen te Leeuwarden 16 feb 1973
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 11 aug 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 14 nov 1983
Rechter rechtbank Leeuwarden 7 nov 1984
Raadsheer Hof Leeuwarden 2 sep 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 30 sep 1988
Vice-President Hof Leeuwarden 2 november 1999
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Provinciale Staten Provincie Fryslan
Voorzitter Stichting REPO
Lid Bestuur Stichting Ploegpers
Annotator Fiscaal Weekblad FED Uitgeverij FED
Annotator Belastingblad Uitgeverij Kluwer
jan 1997
Lid-jurist Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (2000)
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)


PRUIKSMA - SLORT Zie SLORT M.T. , Maria ; Mw. (of M.Th.)


PRUIM J. , geboren jan 1931
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Den Haag sep 1959
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 23 sep 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 nov 1970
Kantonrechter Terborg 20 jul 1978
Opdracht kantonrechter werkzaamheden Wageningen 27 apr 1979
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 30 dec 1981
President-plaatsvervanger Mobiele Krijgsraad Buitenland Landmacht30 dec 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 22 aug 1983
Opdracht te Nijmegen 13 apr 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 20 jun 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 30 nov 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 3 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 29 okt 1993
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger Ontslag KB 010597
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger Ontslag info griffie
Zutphen rechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger Ontslag tot 0497
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
19 aug 1997 ; geen opgave van bijbanen in Zutphen
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
16 feb 1998 ; geen opgave van bijbanen in Arnhem
Voorzitter in 1996 van de Raad van Toezicht van de NVM
TEVENS
[mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, Groenlo
Voorzitter Contactcommissie voor de Zuivelindustrie, Haarlem
Voorzitter Raad van Toezicht Arnhem van de Nederlandse Ver. van Makelaars, Nieuwegein
Voorzitter Regionale Klachtencommissie Volkshuisvesting, Aalten
Voorzitter gemeentelijke klachtencommissie Para-commercialisme, Aalten
Voorzitter Stichting Handboekbindersgilde Hamaland, Aalten
Bestuurslid Vereniging Natuurbehoud Achterhoek, Zelhem


PRUIM R.H.E. ; Mw.
Advocaat bij Yspeert advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1182 , 9701 BD Groningen
Tel 050-3166836 , fax 050-3124985
r.pruim@yspeert.nl
www.yspeert.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PUBBEN G.J.J.M. ; Drs.
Advocaat bij Pubben & Terheggen advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 763 , 3500 AT Utrecht
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Pubben
Tel 030-2733667 , fax 030-2720383
pubben@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PUDDU G.M.O.
Advocaat bij Kamps & Zigtema advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 525 , 6130 AM Sittard
Tel 046-4205660 , fax 046-4521166
kamps@kamps-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PUFFELEN J.A.W. van
Advocaat bij van der Woude De Graaf ; beëdiging 1980
Willemsparkweg 31 , 1071 CP Amsterdam
Tel 020-6766690 , fax 020-6766695
[vademecum advocatuur 2001]
Van der Woude De Graaf advocaten
vanpuffelen@woudegraaf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PUIJEN BROEK G.M. van ; Mw.
Advocaat bij Marree en Dijxhoorn advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4221945
g.vanpuijenbroek@mend.nl
www.mend.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PUITE K.H.J. , geboren mrt 1947
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zutphen 19 aug 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 14 nov 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 13 jan 1982
Rechter rechtbank Groningen 7 jul 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 25 apr 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 25 apr 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 25 apr 1990
Kantonrechter Delft 25 feb 1931
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 2 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 jan 1992
Vice-President rechtbank Dordrecht 23 mei 1997
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
Delft kantonrechter
Groningen rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter geschillencommissie recreatie Surinamestraat 24 Den Haag
Lid Bestuur Stichting Bewindvoering van der Woudenstichting Delft Drie Akerstraat 4
Plaatsvervangend Lid Ledenraad NVvR Den Haag
Ministerie van Justitie Lid BIRO (Beleidsraad informatisering rechterlijke organisatie Ministerie van
Justitie Den Haag)
Lid ARIZ (adviesraad informatisering rechtelijke macht)
Lid bewonersorganisatie Stadionsbuurt Den Haag
05 feb 1997
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
Opgave kantongerecht Delft
okt 1997


PUITELAAR C.L. van den , geboren sep 1952 ; Mw.
NLRM 95
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 25 okt 1989


PUL F.M. van , geboren sep 1930
NLRM 87 88/89 90 91 92
Raad Hoog Militair Gerechtshof 15 jul 1985


PUL M.I. , Machiel ; Dhr.
Advocaat bij Grootjans advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 586 , 7000 AN Doetinchem
Tel 0314-342440 , fax 0314-344021
[vademecum advocatuur 2001]
advocatenkantoorûgrootfans@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Overleden, doodgestoken [Telegraaf 5 juni 2004]


PULLES P.W.E.C. , geboren feb 1955
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 22 sep 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 22 jan 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 apr 1987
Rechter rechtbank Arnhem 20 jul 1988
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1993
Vice-President rechtbank Rotterdam 23 mei 1997
NU
Arnhem rechter
TEVENS
Geen bijbanen
mrt 1997


PUNSELIE E.C.C. ; Mw.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 11-04-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair Docent Universiteit Leiden te Leiden
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


PUNT - KOOPMANS A.H. ; Mw.
Advocaat bij van der Sluis & van der Zee advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 2610 , 8901 AC Leeuwarden
Tel 058-2121464 , fax 058-2133025
[vademecum advocatuur 2001]
puntkoopmans@vandersluisvanderzee.nl
www.vandersluisvanderzee.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PUNT B.C. , geboren jan 1942
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Rijks Universiteit Leiden1 aug 1968 tot 22 jul 1970
Advocaat te Den Haag 1 mei 1972
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 18 jan 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 jun 1977
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 9 apr 1981
Vice-President rechtbank Den Haag 13 sep 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 jul 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Den Haag 4 aug 1994
NU Den Haag Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Ministerie van Justitie, Secretaris-Lid adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht 95/96
Plaatsvervangend Lid College van Beroep Bedrijfsleven
Lid commissie werklastmeting rechtbanken
Voorzitter gebruikersrecht CiVIEL automatisering
Voorzitter gemengde commissie Nederlandse Orde van advocaten/NVvR Verhoging efficiency in
civiele procedures
Lid raad van advies van de Vereniging van aanbestedingsrecht
Lid Curatorium Beroepsopleiding Advocatuur van de NOvA
Lid van de Commissie Burgerlijk Procesrecht. [1 juli 2001]
De huidige Adviescommissie voor Burgerlijk Procesrecht is ingesteld bij besluit van 24 september 1997 (Stcrt 1998, 51). De commissie heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over wetgeving op het terrein van het burgerlijk procesrecht.
TEVENS [juli 2003] en maart 2004]
Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht van 01-01-1996
Lid Curatorium Beroepsopleiding Advocatuur van 01-01-1997
Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht van 01-01-1998
Lid Adviescommissie Burgerlijk Procesrecht van 01-01-1986


PUNT E.N. ; Mw.
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam van 01-09-2001
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem van 28-05-2001
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Amsterdam Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Lid van de Tariefcommissie te Amsterdam
Lid van de redactieraad Douane Update
Redacteur handboek voor in- en uitvoer, deel c, Kluwer
TEVENS [juli 2002]
"Geen nevenbetrekkingen opgegeven"
NB
Gegevens komen van het Internet in juli 2002
Deze jurist is niet eerder vermeld, ook niet onder Tariefcommissie in SAL 2002


PUNT H.G. , geboren sep 1951
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 mrt 1998
NU
Groningen rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Werkzaam bij het buro ontnemingswetgeving openbaar ministerie als civiel juridisch medewerker
Auteurswerkzaamheden
Docent bij diverse cursussen
(mede) bewindvoeder
10 feb 1997


PUNT H.M.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/Andersen Legal ; beëdiging 1999
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808388 , fax 020-8808787
martijn.h.m.punt@nl.arthurandersen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Moszkowicz advocaten
Tel 020-6262758 , fax 020-6272462
hmpunt@moszkowicz.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PUNT L.A. , geboren sep 1921
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Beroepsofficier , II.majoor Militair Juridische Dienst 1946
Secretaris Krijgsraad Arnhem jan 1958
Hoofdofficier sectie Juridische Zaken Staf 1e Legerkorps Apeldoorn 1 nov 1961
Officier-Commissaris Krijgsraad Arnhem 1 mei 1962
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 15 nov 1965
Substituut-officier van Justitie arrondissement Zutphen 15 nov 1967 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Alkmaar 6 apr 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 21 sep 1965
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 mrt 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 3 feb 1986


PUNT M.C. , geboren aug 1963 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1992


PUNT R.C. , geboren jan 1942
NLRM 80
Wetenschappelijk Medewerker Rijks Universiteit Leiden 1 aug 19" tot 22 jul 1970
Advocaat en procureur Den Haag 1 mei 1972
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 18 jan 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 jun 1977


PURCELL N.A.J.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
npurcell@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
npurcell@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


PUT H.J.W.A. van der
Advocaat bij Raetsluy ; beëdiging 1998
Postbus 1869 , 4801 BW Breda
Tel 076-5310393 , fax 076-5310394
vdput@raetsluy.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PUT Zie KAKEBEEKE - van der PUT M.A. van der ; Mw. Prof.


PUT M.E.W.K.A. van der ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406762 , fax 010-4113548
mewkavanderput@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785452 , fax 020-5785800
marieke.van.der.put@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


PUT M.J.M.A. van der ; Mw.
Advocaat bij van der Put Becker en Hennissen ; beëdiging 1999
Postbus 649 , 6040 AP Roermond
Tel 0475-316186 , fax 0475-338594
[vademecum advocatuur 2001]
m.vdput@p-r-h.org
[vademecum advocatuur 2004]


PUT R.L.A.A. van de
Advocaat bij van Egmondlaan 37 , 5583 VA Waalre ; beëdiging 1989


PUTKER - BLEES A.D. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1990
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
ssmd@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5460398 , fax 020-5460735
arlette.putker@stibbe.com
www.sttbbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


PUTT - LAUWERS A.E.M. van der , geboren okt 1943 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1968
Juridisch Medewerker notaris kantoor Eindhoven 1969
Wetenschappelijk Medewerker Katholieke Hogeschool te Tilburg 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 26 mrt 1979
Rechter rechtbank Roermond 30 jun 1981
Raadsheer Hof Den Bosch 29 mei 1987
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1992
NU
[sep 2000] Den Haag Hoge Raad Raadsheer ; Fiscale Kamer
TEVENS
Bestuurslid van de Stichting het Ritahuis te Eindhoven, tehuis voor dakloze vrouwen (1988)
Bestuurslid van de Stichting Thomas van Villanova te Eindhoven. deze Stichting heeft als doel het
ontwikkelen en steunen van initiatieven op het gebied van opvang van daklozen alsmede op het gebied
van kinderdagverblijven (1989)
Bestuurslid "Heimdal" medisch kinderdagverblijf op antroposofische grondslag te Waalre ( 1994)
Bestuurslid Stichting Nemo te Eindhoven. deStichting houdt een netwerk maatschappelijk opvang
in stand en beheert een opvanghuis voor daklozen (1995).
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Eindhoven


PUTT H.J.M. van der , geboren jan 1939
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 7 jul 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 12 okt 1996
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Roermond rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Eindhoven ; kantoor Prinsen van der Putt ; beëdiging 1967 of 1965
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 1965
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2977377 , fax 040-2433033
infoeinbd@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Docent echtscheiding en gedragsrecht beroepsopleiding Ned. Orde van advocaten
Praktijkdocent Vereniging Advocaat-scheidings-bemiddelaars VAS
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA ; Verzekeringsrecht
Voorzitter Arbitragecollege Tandtechniek
Voorzitter Stichting Administratiekantoor PRISM Investments te Eindhoven
Voorzitter Stichting Kerkconcerten te Eindhoven
16 jun 1997 , apr 1998
Is echtgenoot van van der PUTT-LAUWERS, Raadsheer Hoge Raad.
Een nicht is BARY-van der PUTT, Raadsheer Hof Den Bosch
MUNNICHS, S.A.J.M. , advocaat van hetzelfde kantoor is ook rechter-plaatsvervanger rechtbank
Den Bosch
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)


PUTT Zie BARY - van der PUTT J.M.W.T. van der , geboren aug 1930 ; Mw.


PUTT L.B.E.W. van der
Notaris te Haarlem , arrondissement Haarlem
Postbus 1136 , 2001 BC Haarlem


PUTT P.G. van der
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1996
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
p.vanderputt@edh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lovells
Tel 020-5533741 , fax 020-5533791
polo.vanderputt@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]


PUTT P.J. van der
Advocaat bij Smits Advokaten ; beëdiging 1998
Postbus 15235 , 1001 ME Amsterdam
Tel 020-6269111 , fax 020-6276781
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bruins & Partners ; beëdiging 1992 en 1998
Weteringschans 130 , 1017 XV Amsterdam
Tel 020-4287306 , fax 020-4895527
kantoor@bruinsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PUTTE C.J. van de , geboren 02-09-1928
INFO
Woonplaats Kalmthout België
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


PUTTE J.E.M. van
Notaris te Landgraaf , arrondissement Maastricht
Postbus 31015 , 6370 AA Landgraaf


PUTTELAAR A.C. van de , Anneke ; Mw.
Portfolioman. Vastgoedfondsen
Pensioenfonds PGGM Zeist
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Bouw


PUTTELAAR C.L. van den , geboren sep 1952 ; Mw. (of Ch.L.)
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 25-10-1989
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Wybenga van den Puttelaar ; beëdiging 1975
Advocaat bij Wybenga Wildeboei van den Puttelaar
Postbus 19050 , 3001 BB Rotterdam
Tel 010-2140000 , fax 010-2140303
post@wp-lawyers.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie terbeschikkingstelling, Lid
TEVENS [juni 2003]
Lid Centrale Raad van Advies voor de Strafrechttoepassing van 01-01-2002


PUTTELAAR Ch.L. van den ; Mw.
Advocaat bij Wybenga Wildeboer van den Puttelaar
Postbus 19050 ; beëdiging 1975
3001 BB Rotterdam
Tel 010-2140000 , fax 010-2140303
vdputtelaar@wp-lawyers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PUTTEN A.P. van ; Mw.
Advocaat bij Postbus 2530 , 4800 CM Breda ; beëdiging 1992
Orde van advocaten te Den Bosch: adjunct-secretaris (info sep 2000)
p.v.putten@balienet.nl
Advocaat bij Raad van Toezicht Den Bosch
Eerste Straatje van Best 10-12 , 5211 SK Den Bosch
Tel 073-6911786 , fax 073-6911787
[vademecum advocatuur 2001]
pvanputten@ova-denbosch.nl
www.advocatenorde-denbosch.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PUTTEN B.J. , geboren nov 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 22 feb 1983
HOOFDFUNCTIE
Burgemeester SGP gemeente Putten [info SAL 2000]


PUTTEN G. van
Notaris te Ede , arrondissement Arnhem
Kantoor Putten van , Apeldoorn Van
Postbus 424 , 6710 BK Ede Gld


PUTTEN J.A.M. van der ; Mw.
Advocaat bij Dij1stra Voermansadvocatuur & Notariaat ; beëdiging 2001
Postbus 4085 , 3502 HB Utrecht
Tel 030-2850300 , fax 030-2850301
miriam.van.der.putten@dvan.nl
www.dijkstravoermans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PUTTEN - van den HEUVEL L.G.P.A. van ; Mw.
Advocaat bij van Ewijk van de Wouw advocaten ; beëdiging 2002
Wethouder van Eschstraat 177 , 5342 AV Oss
Tel 0412-693131 , fax 0412-693130
lvandenheuvel@ewijk-wouw.nl
www.ew-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PUTTEN - GÖBBELS M.P.J.G. van der , geboren aug 1957 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Den Haag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 mrt 1991
Rechter rechtbank Den Haag 1 aug 1992
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Voorzitter vereniging Rechtshistorische Kring te Nijmegen
Secretaris Kieviet School Wassenaar
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Vereniging Rechtshistorische Kring te Nijmegen
INFO
Zie INFO bij Mw.E.M.DIL-STORK


PUTTEN S.C. van ; Mw.
Advocaat bij Seegers Meijering Ficq v.Kleef ; beëdiging 1994
Vondelstraat 89 , 1054 GM Amsterdam
Advocaat bij Jans Offreins & Hagenaars
Postbus 15101 , 1001 MC Amsterdam
Tel 020-4207766 , fax 020-4213065
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PUTTEN W.G.H.M. van der , geboren sep 1956
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 4 sep 1995
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Directeur Grafzorg Nederland BV. io te Wassenaar
TEVENS
Zelfstandig juridische adviseur uit dien hoofde als eenmanszaak ingeschreven bij KvK al:
Directeur Juridisch Adviesbureau van der Putten te Wassenaar
Directeur Internet Rechtshulp
Commissaris bij Logistiek Dienstencentrum Uitvaartzorg BV. te Geldermalsen
Adviseur Vermande Studiedagen BV. te Lelystad
Auteur van 3 boeken en wettenbundels bij de uitgeverijen WEJ
Tjeenk Willink Kluwer en Kon.Vermande Onderdeel SDU


PUTTEN W.J.M. van der
Advocaat bij van der Putten & Hillen advocaten ; beëdiging 1983
Bern. Loderstraat 39 , 5042 NB Tilburg
Tel 013-4684201 , fax 013-4686820
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor van der Putten
Tilburgseweg 213 , 5051 AG Goirle
wvdputten@home.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PUTTERS E.R.A.
Advocaat bij Kamps / Goyaerts / Putters ; beëdiging 1992
Postbus 1164 , 5200 BE Den Bosch
kamps_goyaerts_putters@pi.net
Tel 073-6128577 , fax 073-6125081
putters.law@kgp.nl
[vademecum advocatuur 2001]


PUTTERS T.C. ; Mw.
Advocaat bij van Zeijl advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 114 , 3840 AC Harderwijk
Tel 0341-420606 , fax 0341-425528
info@vanzeijladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PUTTO Th.H.
Advocaat bij van der Niet advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 341 , 2350 AH Leiderdorp
Tel 071-5894742 , fax 071-5419138
thputto@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


PUTZ L.A.M.J.
Advocaat bij van Odijk advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 85051 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2516424 , fax 0302540488
lputz@vanodijk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vanodijk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


PUTZEIST L.L. , Louis ; Dhr.
Bedrijfsjurist ABP
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Maastricht

  Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
  Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren

  Terug naar het begin