Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen 'I' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2004
Letter I


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 

   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot NU toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


Afkortingen:

 1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
 2. RM = Rechterlijke Macht
 3. OM = Openbaar Ministerie
 4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
 5. SAL = StaatsAlmanak
 6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
 9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
 11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
 12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
 13. UHD = Universitair Hoofd Docent
 14. b.d. = buiten dienst
 15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
 16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers


IDEMA GREIDANUS
E. , geboren 03-12-1924

INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


IDEMA
R.N.

Notaris te Roordahuizum , gem. Boarnsterhim, arrondissement Leeuwarden
Kantoor Mr. R.N. Idema ; Roordahuizum
De Trije Romers 13, 9008 TR Roordahuizum


IDENBURG
J.D.J. , geboren 11-03-1926

INFO
Woonplaats Voorschoten
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


IDENBURG
Ph.J. ; Prof. Dr. (Ph.A.)

Technische Universiteit Delft
Faculteit Techniek, Bestuur en Management
Jaffalaan 5 , 2628 BX Delft
tel 015 2787100 , fax 015 2784811
Afdeling Beleid. Techniek en Infrastructuren
Hoogleraar Strategisch Management
p.j.idenburg@tbm.tudelft.nl
In 2000 nog vermeld als:
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Hoogleraar bestuurskunde
Privé adres: Pr. Hendriklaan 5 , 3972 EV Driebergen , Tel. 0343 513449


IDES PEETERS
B.J.G.M. , geboren apr 1949 ; Dhr.

NLRM 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Lelystad
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 8 mei 1995
Rechter rechtbank Breda 1 mrt 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 20 juli 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 20 juli 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 20 juli 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 20 juli 1998
Vice-president Rechtbank Breda van 01-11-2002
NU Breda Rechtbank Vice-President
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Lelystad ; kantoor Ides Peeters c.s. ; beëdiging 1977
TEVENS
Voorzitter stichting Particuliere Participatie Maatschappij Lelystad
Voorzitter bestuur Stichting Kinderwerk Flevoland
Docent Strafrechtproject voor groepen 7/8 Daltonbasisscholen in Lelystad en Harderwijk
Gedeputeerd meester van de Vrijmetselaarsloge "Compass" te Oosterhout
31 jan 1997
TEVENS [september 2003]
Voorzittend Meester van de Vrijmetselaar "Compass" te Oosterhout van 19-12-1997
Voorzitter Oudervereniging R.K. Basisschool "De Berkenhof" van 24-06-1999 tot 01-03-2000
Voorzitter Stichting Deelneming Particuliere Participatie Maatschappij Lelystad van 01-11-1989 tot 08-08-2002
@OPM
Sinds wanneer niet meer advocaat?


IDING
T.J.A.

Advocaat bij advocatenkantoor Iding ; beëdiging 2000
Postbus 2 , 6460 AA Kerkrade
Tel 045-54300 73 , fax 045-5430076
mr.iding@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
beëdiging 1990 en 2000
Postbus 2 , 6460 AA Kerkrade
Tel 045-5430073 , fax 045-5430076
mr.iding@planet.nl
www.iding advocatenkantoor.nl
[vademecum advocatuur 2004]


IDSARDI
J.G. , geboren sep 1957 ; Mw.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 1 dec 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 1 feb 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 5 aug 1989
Rechter rechtbank Leeuwarden 9 jul 1991
Rechter rechtbank Groningen 26 okt 1993
NU Groningen Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
03 mei 1997
TEVENS [september 2003]
Co-auteur Jurisprudentiebundel Huurrecht (Tjeenk Willink)
Lid commissie rechtspositie Ned. Ver. voor Rechtspraak van 01-01-1900 tot 14-05-2002


IDSINGA
A.L. ; Aad

Stafmedewerker CAO-zaken bij HWV/SVZ 1 maart 1991
In dienst bij AWVN, na de overgang van SVZ naar AWVN
INFO
Overleden 7 januari 2002 op de leeftijd van 42 jaar [ AD 9 januari 2002]


IDSINGA-Van BEMMELEM
Th.C.W.M. van

Overleden d.d.19 juni 2000


IDZENGA
R.D.

Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1998
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
rene.idzenga@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


IEDEMA
M. , geboren januari 1970 ; Mw.

NLRM 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 april 1997


IERLAND - MEIJERING
J.M. van ; Mw.

Rechten 1941
Beleidsjuridisch Medewerkster
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Delft


IERLAND - LOENDERSLOOT
J.P. van ; Mw.

Rechten 1994
Juridisch Medewerker , H.C. Kiers Advocaat
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zutphen


IERSEL
A.J.T.M. van

Advocaat bij Bureau Rechtshulp Dordrecht ; beëdiging 2003
Postbus 1022 , 3300 BA Dordrecht
Tel 078-6148333 , fax 078-6143718
a.iersel@zhz.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


IERSEL
H.A.

Notaris te Eindhoven , arrondissement den Bosch
Kantoor- Prinsen van der Putt Eindhoven


IERSEL
H.J.A.M. van

Advocaat bij Van Iersel & Luchtman advocaten ; beëdiging 1968
Postbus 18 , 5400 AA Uden
Postbus 44 , 5201 AA Den Bosch
Tel 073-6278080 , fax 073-6278090
h.iersel@vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2001]


IERSEL
J.P. van , geboren 04-07-1940

Voorzitter Kamer van Koophandel Haaglanden
Koningskade 30 , 2596 AA Den Haag , 070-3287203
JvIersel@DenHaag.kvk.nl
TEVENS [sep 2000]
Lid Raad van Bestuur ICC Nederland
Commissaris Pechiney Nederland N.V.
Mr. J.P. van Iersel was voorheen beleidsmedewerker Buitenlandse Economische Betrekkingen op het Ministerie van Economische Zaken, secretaris Buitenland bij het NCW en Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (CDA). Daarnaast washij Voorzitter van de Stichting Holland Fish, Lid van het dagelijks bestuur van de Atlantische Commissie en Lid van de raadvan advies AECA (Stichting Amerika-EG). Ook was de heerVan lersel Voorzitter van de raad van commissarissen van Beheermaatschappi j Wolff Vlees Nederland B.V. en commissaris bij St. Bureau Mr. Dr. B.J.M. van Spaendonck en Vissers'Beheer B.V.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm


IERSEL
M.J. van , Michiel

Tax Man.ASML
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Amsterdam


IERSSEL
L.J.E. van ; Mw.

Advocaat bij Rijppaert & Peeters ; beëdiging 1984
Postbus 4068 , 4900 CB Oosterhout
Tel 0162-453811 , fax 0162-426514
ierssel@rijppaert.peeters.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


IERSSEL
S.A. van

Advocaat bij Aben & Slag ; beëdiging 1997
Postbus 270 , 6000 AG Weert
Tel 0495-536138 , fax 0495-539134
[vademecum advocatuur 2001]
sierssel@abenslag.nl
www.abenslag.nl
[vademecum advocatuur 2004]


IEST
K. ; Mw. Dr.

Rechten 1975
Universitair Docent
Advocaat bij Van Baerlestraat 2 , 1071 AW Amsterdam ; beëdiging 1996
Tel 020-6798115 , fax 020-6795525
iest@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Leliegracht 45 , 1016 GT Amsterdam ; beëdiging 1979 en 1996
Tel 020-6798115 , fax 020-6795525
iest@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


IESTE
J. , geboren mrt 1956 ; Mw.

NLRM 88/89
Raio-rechtbank Breda 1 sep 1985


IETSWAART
F.

Advocaat bij Van Nijenrodeweg 843 , 1082 JM Amsterdam ; beëdiging 1963
Tel 020-6461454 , fax 020-6464809
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


IETSWAART of : IETSWAART - ACKERMAN
H.F.P. , geboren sep 1946 ; Mw. Prof. Dr.

NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 mrt 1996
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Capaciteitsgroep Algemene Rechtswetenschappen
tel 010 4081611 , fax 01O 4089191
ietswaart@frg.eur.nl
Hoogleraar Vrouw en Recht
Sinds 1998 bijzonder hoogleraar Vrouw en Recht
Sinds 1989 hoogleraar rechtssociologie


IJDEMA
C.J. ; Dhr.

Advocaat bij Adriaanse & Van der Weel ; beëdiging 1994
Advocaat bij Adriaanse & Van der Weel advocaten
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
Tel 0118-635365 , fax 0118-636178
avdw@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 24-08-94
Adriaanse & Van der Weel advocaten
Kousteensedijk 3 , 4331 JE Middelburg
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
tel 0118-656060 , fax 0118-636178
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@avdw.nl
www.avdw.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
cjijdema@avdw.nl
www.avdw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


IJFF
C.A. ; Mw.

Advocaat bij IJff advocaten ; beëdiging 1992
Herengracht 390 , 1016 CJ Amsterdam
ijff@euronet.nl
Advocaat bij Van der Kroft advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 15724 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-6706060 , fax 020-6706061
lawyers@vanderkroft.com
[vademecum advocatuur 2001]
beëdiging 1992 en 2002
Herengracht 390 , 1016 CJ Amsterdam
Tel 020-6223233 , fax 020-6223704
info@ijffadvocaten.nl
www.ijffadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


IJFF
F.

Advocaat bij IJff advocaten ; beëdiging 1963
Herengracht 390 , 1016 CJ Amsterdam
Tel 020-6223233 , fax 020-6223704
ijff@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


IJKELENSTAM
C.J.

Notaris te Dinxperlo , arrondissement Zutphen
Kantoor Mr. C.J.IJkelenstam ; Dinxperlo
Postbus 25 , 7090 AA Dinxperlo


IJLAND - van VEEN Zie van VEEN
R.P. van , geboren jul 1942 ; Mw.


IJLAND - Van VEEN Zie van VEEN, R.P.
R.P. ; Mw.


IJLSTRA
A.M. ; Mw.

Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Advocaat bij ING Real Estate B.V.
Postbus 90463 , 2509 LL Den Haag
Tel 070-3418947 , fax 070-3419150
anja.ijlstra@ingrealestate.com
[vademecum advocatuur 2004]


IJLZINGA VEENSTRA
A.R. van

NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 31 dec 1971
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1994
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
ate.vanijlzingaveenstra@cliffordchance.com
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1994
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
ate.veenstra@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


IJLZINGA VEENSTRA , of van DER HEIDE
R.C.E. van ; Mw.

Stafhoofd juridische zaken OPG Groep N.V. [jaarverslag OPG 2001]


IJSENBRANDT
T.

Advocaat bij Van den Wildenberg & Van Halder
Postbus 63 ; beëdiging 2003
6500 AB Nijmegen
Tel 024-3239680 , fax 024-3229954
ijsenbrandt@wildenberghalder.nl
www.wildenberghalder.nl
[vademecum advocatuur 2004]


IJSENDDORN - van den BERG (of IJSENDOORN)
C.A. van , Cathrien ; Mw.

Redactiesecretaris
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Zutphen.


IJSENDIJK
R.A.

Advocaat bij Hulkenberg Van der Veen ; beëdiging 1987
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
ijsendijk@hulklaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Fort advocaten ; beëdiging 1987
ijsendijk@fortadvocaten.nl
www.fortadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


IJSENDOORN
J. van , geboren nov 1913 M

NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 16 jul 1940
Advocaat en procureur Haarlem mrt 1941
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam10 feb 1942
Substituut-officier van Justitie rechtbank Leeuwarden 12 mrt 1947
Gedetacheerd Directeur-Generaal van Politie , Ministerie van Justitie , als Hoofd afdeling Criminele
Zaken jan 1954 - aug 1957
Officier van Justitie arrondissement Leeuwarden. 18 dec 1966
Officier van Justitie arrondissement Arnhem 7 aug 1957
Advocaat-generaal Hof Arnhem 29 nov 1963
Raadsheer Hof Arnhem 13 jun 1973


IJSPEERT
J.P.

Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 1999
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
ijspeert@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789547 , fax 020-6789589
ijspeert@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


IJSSELDIJK
J.W.T.M.

Advocaat bij Peeters advocaten ; beëdiging 1993
Advocaat bij Peeters & IJsseldijk advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 21567 , 3001 AN Rotterdam
Tel 010-4139070 , fax 010-414804
[vademecum advocatuur 2001]
office@peetersijsseldijk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


IJSSELDIJK
M.W.G.J.

Advocaat bij Louwerse & Van der Velde ; beëdiging 1992
Postbus 13273 , 3507 LG Utrecht
Tel 030-2733122 , fax 030-2735311
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Louwerse Van der Velde & Van Boom
Postbus 227 , 6800 AE Arnhem
Tel 026-3549949 , fax 026-3549959
[vademecum advocatuur 2004]


IJSSELMUIDEN - LAMERS
M.F. , Kika ; Mw.

Kandidaat notaris
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Ede.


IJSSELMUIDEN
T.S. , geboren sep 1922 (of Th.S.)

NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Advocaat en procureur Amsterdam 1951
Werkzaam accountantskantoor Den Haag 1953
Belastingadviseur 1971
Raadsheer Hof Amsterdam 26 jul 1975
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 5 jul 1978
Vice-President Hof Leeuwarden 25 okt 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 mei 1987
Raadsheer Hof Amsterdam 1 dec 1989


IJSSELSTEIN
C.M. ; Mw.

Advocaat bij Van Dam & Kruidenier ; beëdiging 2001
Postbus 4043 , 3006 AA Rotterdam
Tel 010-2888800 , fax 010-2888828
ijsselstein@damkru.nl
[vademecum advocatuur 2004]


IJZENDOORN
A.A.M. van ; Mw.

Advocaat bij Adv. kantoor Kocken ; beëdiging 1993
Advocaat bij Koeken & Aarts advocaten
Postbus 750 , 5400 AS Uden
Tel 0413-247060 , fax 0413-247676
info@kocken-aarts.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0413-247060 , fax 0413-253178
advocaat@kocken-aarts.com
www.kocken-aarts.nl
[vademecum advocatuur 2004]


IJZENDOORN
C. van ; Mw.

Advocaat bij Van der Goen advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 318
3760 AH Soest
Tel 035-6015080 , fax 035-6024345
cvanijzendoorn@vandergoen.nl
www.vandergoen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


IJZENDOORN
M.R.A. van , geboren sep 1965 ; Dhr. M

NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 1 apr 1993
Substituut-Officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 oktober 1998
Officier arrondissementsparket Zwolle 1 oktober 1999
NU Zwolle Rechtbank Raio
NU Zwolle Parket Officier van Justitie
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Assen ; kantoor De Haan c.s. ; beëdiging 1997
Markt 11-12 , 9401 GT Assen
Niet in VAD 2004
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
is dit een geval van en M samen ?
@OPM
Is hij niet meer advocaat. Sinds wanneer. Rechtspraak.nl geeft geen uitsluitsel.


IJZERMAN
R.H.L. ; Dr. UHD

Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Belastingrecht
tel 020 5253459 , fax 020 5253444
Belastingrecht


IJZERMAN
R.L.H. , geboren 11-08-1955

HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag , Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1981
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153972 , fax 070-5153122
rlh.ijzerman@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Haarlem
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


ILAHI
S.S. ; Mw.

Advocaat bij Ossenmarkt 3 , 9712 NZ Groningen ; beëdiging 1983
Tel 050-3120797 , fax 050-3128572
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


ILAHIBAKS - GULZAR
M.S.F. ; Mw.

Advocaat bij Douwes Dekkerstraat 2 , 3532 XB Utrecht ; beëdiging 1986
Tel 030-2932388 , fax 030-2934691
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


ILCKEN
A.R.A.J.

Advocaat bij Houben advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 4620 , 4803 EP Breda
Tel 076-5223677 , fax 076-5149403
houbenadvocaten@netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001] Niet in VAD 2004


ILCKEN - van HERPEN
M.A.A.M. ; Mw.

Rechten 1987
Docent Privaatrecht
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda


ILIK
E. ; Mw.

Advocaat bij Van Till advocaten ; beëdiging 2000
De Lairessestraat 158 , 1075 HM Amsterdam
Tel 020-4700177 , fax 020-6710974
info@vantill.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 75731 , 1070 AS Amsterdam
info@vantill.nl
www.vantill.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ILSINK
J.W. , geboren apr 1946 ; Dhr. M

NLRM 86 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Inspecteur 's Rijksbelasting 1973
Wetenschappelijk Medewerker Rijks.Universiteit te Groningen 1976
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 mrt 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 25 nov 1981
Rechter rechtbank Middelburg 7 feb 1984
Raadsheer Hof Den Haag 24 jul 1986 - 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 24 okt 1986
Ontslag 14 augustus 1997 KB no.97.003764.
Plaatsvervanger Lid Ned. Antillen en Aruba 2 jun 1989
Vice-President Hof Den Haag 1 jan 1995
Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden 6 mrt 1997
NU Den Haag Parket bij de Hoge Raad , Advocaat-Generaal
TEVENS
Rechter-plaatsvervanger in de rechtbanken Arnhem en Middelburg ; nog iets
Plaatsvervangend Lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en
Aruba, tevens Lid van de Raad van Beroep voor Belastingzaken aldaar
Andere rollen in de fiscale sfeer ; redactie enz.
TEVENS
Plaatsvervangend Lid van het gemeenschappelijke Hof van Justitie van de Nederlandse
Antillen en Aruba, tevens Lid van de Raad van Beroep voor Belastingzaken aldaar ; bezoldigd
Lid van de hoofdredactie van bestuursprocesrecht ; bezoldigd
Medewerker van belastingblad, Fiscaal Weekblad FES en Weekblad Fiscaal Recht ; bezoldigd
Lid van het algemeen bestuur van de vereniging voor belastingwetenschap ; onbezoldigd
Lid van de commissie van beroep van de Stichting Vakexamen Makelaardij ; bezoldigd
[info november 2000]
TEVENS [september 2003]
Plaatsvervangend lid van het gemeenschappelijke hof van justitie van de nederlandse antillen en aruba,
tevens lid Raad van Beroep voor Belastingzaken, N.A. en Aruba van 02-06-1989
vaste medewerker Belastingblad, FED Fiscaal Weekblad en Weekblad Fiscaal Recht van 06-03-1997
Lid van het algemeen bestuur vereniging voor belastingwetenschap van 06-03-1997
Lid van de commissie van beroep voor de WOZ-examens Stichting Vakexamen Makelaardij van 01-10-1997
Lid Adviescommissie Bezwaren Stichting Kennisontwikkeling HBO van 01-01-2002
Lid bestuur Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) van 01-11-2000
INFO
Over het paard getild, snel gepikeerd heerschap. NCBJ


IMHOF
F.W.

Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Hoofd
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid , Hoofd


IMHOF
R. , Reinoud ; Dhr.

Advocaat en Procureur bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1987
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@derks.nl
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
r.imhof@crosderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Utrecht


IMHOFF
A.W. van ; Dhr. Baron

NLRM 71
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch 6 apr 1966


IMHOFF
H. van , geboren okt 1933 ; Baron

NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Aangekomen in Leiden rond 1953 rechten , Corpslid
Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1959
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 1 feb 1960
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 1 sep 1962
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 mei 1964
Als stagiair werkzaam in bankwezen te Amsterdam 1 mei1964
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 20 okt 1965
Rechter rechtbank Maastricht 16 sep 1968
Vice-President rechtbank Maastricht 4 jan 1979


IMHOFF Zie ten BRINK - Baronesse van IMHOFF
W.J. van , geboren nov 1930 ; Mw.


IMMERSEEL
M.F. van

Advocaat bij Van Mens en Wisselink ; beëdiging 2001
Postbus 2700 , 3000 CS Rotterdam
Tel 010-2010500 , fax 010-2010501
vanimmerseel@vanmens-wisselink.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


IMMERZEEL
B. , geboren apr. 1916

NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Breda 28 nov 1941
Substituut-griffier rechtbank Breda 3 sep 1943
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 30 jan 1950
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 13 jun 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 13 jun 1967
Kantonrechter Enschede 21 jun 1969


IMMINK
A.A.J. ; Mw.

Advocaat bij Van Hooft advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 265 , 5800 AG Venray
Tel 0478-515115 , fax 0478-5140$1
immink@vanhooftadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


IMMINK
L.F. ; Mw.

Universiteit van Amsterdam
Academisch Medisch Centrum
Raad van Bestuur
Secretaris


IMTHORN
A.J. ; Mw.

Advocaat bij Boumans, Imthorn & Vermaat ; beëdiging 1991
Singel 512 , 1017 AX Amsterdam
Tel 020-6237376 , fax 020-6230349
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Mr. A.J. Imthorn advocaat ; beëdiging 1988 en 1991
Nieuwe Keizersgracht 58 , 1018 DT Amsterdam
Tel 020-6237376 , fax 020-6230349
[vademecum advocatuur 2004]


INAN
M.

Advocaat bij Van der Sijs De Vlieger & Holsbrink ; beëdiging 1997
Postbus 126 , 7500 AC Enschede
inan@advocatensvh.nl
Tel 053-4800648 , fax 053-4800658
inan@cdjvl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Cohen De Jong van Lier Huiskes
Postbus 258 , 7500 AG Enschede
inan@cdjvl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


INDEN - van DIJCK
A.F. ; Mw.

Advocaat bij Marxman advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4508000 , fax 033-4555525
inden@marxman.nl
www.marxman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


INDEN
C.W.

Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 623 , 7400 AP Deventer
Tel 0570-614080 , fax 0570-618244
inden@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


INDEN
H.J. , geboren okt 1940 ; Dhr.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Oldenzaal
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 23 feb 1981
Rechter rechtbank Almelo 21 jan 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 5 jul 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 19 mrt 1986
Vice-President rechtbank Almelo 25 feb 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 31 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 31 jul 1992
NU Almelo Rechtbank Vice-President
TEVENS
Secretaris Stichting Vrienden van het Stift Weerselo
Lid "Ethische commissie "Onderzoek op mensen" ESOM bij Medisch Spectrum Twente
Secretaris Oldenzaalse schaakvereniging Ons Genoegen
Lid financiële commissie van de Oldenzaalse carnavalsvereniging De Kadolstremennekes
Gevonden in Almelo 09 sep 1997
Persrechter
TEVENS [september 2003]
Secretaris oldenzaalse schaakvereniging Ons Genoegen
Voorzitter Vereninging Oldenzaalse Grachtenhuizen van 01-02-1998
Lid Stichting Vrienden van het Stift te Weerselo van 01-11-1999
Lid bestuur Gelderman Stichting te Oldenzaal van 16-12-1999
Voorzitter Stichting "de Twentse Beiaard" van 01-08-2001
INFO
Lid van de Rotary


INEVELD - WAALKES Zie WAALKES , L.F.
L.F. van ; Mw.


INGELSE
H.C.

Advocaat bij Boels Zanders advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 1750 , 6201 BT Maastricht
Tel 043-3626655 , fax 043-3626562
ingelse@boelsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
ingelse@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


INGELSE
P. , geboren apr 1945 ; Dhr.

NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 24 nov 1989
Rechter rechtbank Amsterdam 28 dec 1990
Raadsheer Hof Amsterdam 23 jul 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 aug 1983
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 9 mei 1994
Vice-president Gerechtshof Amsterdam van 06-02-2001
NU Amsterdam Hof Vice-President
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Raadsheer in het gerechtshof te Amsterdam, ondernemingskamer en tweede burgerlijke kamer
TEVENS
Voorzitter (één van de vijf) van het Scheidsgerecht voor Spoorwegpersoneel, Utrecht,
onkostenvergoeding
Lid van de Evaluatiecommissie wet op de rechtsbijstand van de Vereniging voor Rechtshulp
Juridisch Medewerker van de Volkskrant ; deze licht bezoldigde in Amsterdam uitgeoefende functie
sluimert.
Medewerker Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging TCR Amsterdam
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie Amsterdam B
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Amsterdam. Van 1993
2. Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep te Utrecht Van 1994
3. Voorzitter (één van de vijf) van het Scheidsgerecht voor Spoorwegpersoneel. Van 1995
4. Medewerker Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, TCR. Van 1993
5. Medewerker Nederlandse Jurisprudentie. 1996
6. Lid medezeggenschapsraad Nicolaas Maesschool Amsterdam. Van 1998
7. Lid Begeleidingscommissie project ELRO 1999
8. Medewerker bij de Volkskrant. tot 1999
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Scheidsgerecht voor Spoorwegpersoneel te Utrecht van 01-01-1995
Medewerker Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, TCR te Amsterdam van 01-01-1993
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie te Amsterdam van 01-01-1996
Lid medezeggenschapsraad Nicolaas Maesschool te Amsterdam van 01-10-1998


INGEN
A.F. van

Advocaat bij Witte & Partners ; beëdiging 2000
Postbus 2474 , 3500 GL Utrecht
Tel 030-2161444 , fax 030-2164355
[vademecum advocatuur 2004]


INGEN
A.L.V. van , geboren sep 1928 ; Jhr.

NLRM 80 87 88/89 90 91
Advocaat en Procureur Den Haag 1959
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 3 jul 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 28 apr 1978
Rechter rechtbank Maastricht 6 jan 1981


INGEN HOUSZ
A.M.

Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1995
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
matthijs.ingenhousz@cliffordchance.com
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
matthijs.ingenhousz@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


INGEN
G.J. van

A. van de Heuvelstraat 22 , 3981 CV Bunnik
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


INGEN HOUSZ
H.C. ; Mw.

Advocaat bij advocatenkollektief Zaanstreek ; beëdiging 1988
Advocaat bij De Saen advocaten
Postbus 1049 , 1500 AA Zaandam
Tel 075-6351141 , fax 075-6314491
ingenh@desaenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


INGEN
J.C. van

Commissaris Energiebedrijf Midden-Holland N.V.


INGEN
J.J.W. van

Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3226641 , fax 024-3606026
algemeen@nijmegen.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 024-3813131 , fax 024-3606026
vaningen@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


INGEN
M.J.W. van

Advocaat bij Bannenberg advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 116 , 5240 AC Rosmalen
Tel 073-5233533 , fax 073-5233520
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 396 , 5201 Al Den Bosch
Tel 073-6161100 , fax 073-6161199
info@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


INGEN
T. van

Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2003
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313477 , fax 020-4313186
thijs.vaningen@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


INGH - Van WIJK
C.J. van den ; Mw.

Advocaat bij Hentenaar c.s. ; beëdiging 1995
Postbus 446 , 3740 AK Baarn
hentenaa@worldaccess.nl
Advocaat bij Hentenaar CS advocatenkantoor
Cicerolaan 1 , 3584 AJ Utrecht
tel 030 2100147 , fax 030 2521850
[vademecum advocatuur 2001]
cjvandeningh-vanwijk@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut, Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: personen- en familierecht


INGH
F.J.P. van den , Frank ; (1997) Prof.

Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612303 , fax. 024 3616145
Hoogleraar Handelsrecht, i.h.b. rechtspersonen- en vennootschapsrecht
TEVENS
Van der Heijden Instituut, Studiecentrum voor Rechtspersonen- en Vennootschapsrecht
Directie / Management
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Oegstgeest
INFO
Privé adres: Johan de Wittstraat 44 , 2334 AS Leiden , Tel. 071 5170289 of 024 3612091 , 3616209


INGWERSEN - BRINK
M.M ; Mw.

Advocaat bij Jonker c.s. ; beëdiging 1990
De Lairessestraat 73 , 1071 NV Amsterdam


INGWERSEN
O.J.

Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1992
Postbus 10100 , 7301 GC Apeldoorn
Tel 055-5271271 , fax 055-5223111
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 026-3575757 , fax 026-4424942
o.j.ingwersen@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


INGWERSEN
P.

Advocaat bij Pot Jonker advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-5530260
p.ingwersen@pj.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.potjonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]


IPEREN
R.G.J. van ; Mw.

Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414828 , fax 020-5414952
roxane.vaniperen@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


IPPEL
P.C. ; Dr. UHD

Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Rechtstheorie / Encyclopedie
Rechtsfilosofie / encyclopedie
p.ippel@law.uu.nl


ISAAK
P.C.J.

Advocaat bij Vereniging FME-CWM ; beëdiging 1999
Postbus 190 , 2700 AD Zoetermeer
Tel 079-3531358 , fax 079-3531254
psa@fme.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vereniging FME-CWM ; beëdiging 1988 en 1999
www.fme-cwm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ISKE - MEESTER
H.M. ; Mw.

Advocaat bij Wille & Donker ; beëdiging 1993
Postbus 357 , 2400 AJ Alphen a/d Rijn


ISPHORDING , Zie NIESKENS - ISPHORDING
B.W.M. , geboren sep 1937 ; Mw.


ISRAëLS
A.J.

Advocaat bij Maliebaan 51 , 3581 CD Utrecht ; beëdiging 1995
Advocaat bij Kroeze Israëls advocaten
Postbus 497 , 4100 AL Culemborg
Tel 0345-533481 , fax 0345-533418
a.israels@inter.nl.net
info@kroezeisraels.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1973 en 1995
www.kroezeisraels.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ISRAëLS
H.M. ; Mw.

Advocaat bij Ploum Lodder Printen ; beëdiging 2003
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406428 , fax 010-4406473
misraels@plp.nl
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


ITALIAANDER
H. , geboren feb 1938 ; Dhr.

NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1982
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003] en [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


ITALIANER
F.

INFO
BuitenLid , Lid van de Haagsche Schouw 1997


ITALIANER
J. , Joost , geboren aug 1957 ; Dhr.

NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 13 sep 1994
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1983
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
joost.italianer@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA ; Strafrecht
Advocaat van Cor Boonstra in de zaak [2001/2003] over voorkennis bij handel in aandelen Telefonica.
Hij adviseerde Boonstra geen vragen te beantwoorden die oude feiten betreffen. 'Boonstra mist taalgevoel'
RC 12 april 2003]
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


ITERSON
D. van ; Mw.

Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Raadadviseur


ITERSON
M.J. van ; Mw.

Advocaat bij Vreijling & Beijsens advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 328 , 4600 AH Bergen op Zoom
Tel 0164-241650 , fax 0164-238408
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vreijling advocaten ; beëdiging 2000
[vademecum advocatuur 2004]


ITTERSUM
G.E. ; Dhr. baron van

Nederlands ambassadeur in Bonn: 1962-1967


ITTERSUM - MEIJER
H.M. van ; Mw.

Rechten 1977
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Dordrecht en Gorinchem


ITTERSUM
M. van ; Mw.

Rechten 1971
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen


IVENS
S.I.N.G.E

Advocaat bij Wagenaarlaan 19 , 3055 WK Rotterdam ; beëdiging 1940


IWAARDEN
A.J. van

Advocaat bij Olie & De Jonge advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 342 , 4460 AS Goes


IWEMA
P.M.

Advocaat bij Meijer c.s. advocaten ; beëdiging 1998
Scheveningseweg 50 , 2517 KW Den Haag
Tel 070-3548663 , fax 070-3584750
meijercs.law@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij W & I advocaten
Postbus 16109 , 2500 BC Den Haag
Tel 070-3588834 , fax 070-3549841
m.iwema@wi-advocaten.nl
www.wi-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


IZEBOUD
R.E.

Advocaat bij advocatenkantoor Van Mierlo ; beëdiging 2001
Postbus 141 , 5240 AC Rosmalen
Tel 073-5219055 , fax 073-5216912
reizeboud@advmierlo.nl
www.advocatenkantoorvanmierlo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

  Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
  Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren

  Terug naar het begin