Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen 'Hof Den Haag' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 


   Zoeken bij SDNL         
 

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot NU toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


Afkortingen:

 1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
 2. RM = Rechterlijke Macht
 3. OM = Openbaar Ministerie
 4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
 5. SAL = StaatsAlmanak
 6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
 9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
 11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
 12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
 13. UHD = Universitair Hoofd Docent
 14. b.d. = buiten dienst
 15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
 16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers

ABELS, I.M. ; Mw.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-01-2002
Officier Arrondissementsparket Haarlem van 01-07-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Strafrecht en Sanctierecht, Coördinerend raadadviseur
TEVENS [juni 2003]
Redacteur deel Wetboek van Strafrecht editie Schuurmans & Jordens van 01-01-2003
Bewerker deel Commentaar Melai Wetboek van Strafvordering, artikelen 345-351 van 01-01-2003 Medewerker Tekst & Commentaar Wetboek van Strafvordering (red. Cleiren/Nijboer van 01-01-2003 @OPM
Heeft hij het parket geheel achter zich gelaten


ALBERT, P.G.H. , geboren maart 1961 ; Dhr. Dr.
NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 10-05-1999
Directeur Bureau vaktechniek belastingadviseurs
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS [juni 2003]


ALER, G.P.A. , geboren jan 1947
NLRM 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 8 dec 1995
Raadsheer Hof Den Haag 30 juni 1999
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-09-1999
NU Den Haag Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie Beleidscoordinator strafrecht
TEVENS
Redacteur Stapel en Kring Handboek voor politici VUGA Den Haag
Lid Bestuur Hervormde Stichting Flatgebouw Arensdorp Den Haag
Diaken van de Hervormde Gemeente Den Haag
TEVENS eigen ophgave november 2000
Redacteur Stapel & De Koning, Handboek voor de politie, Uitgeverij VUGA
Bestuurslid van de Hervormde Stichting Flatgebouw Arendsdorp te Den Haag
Diaken van de Hervormde Gemeente te Den Haag
Bestuurslid Stichting Heriëtte Fonds
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid Hervormde Stichting Flatgebouw Arendsdorp te Den Haag van 20-06-1995 Diaken Hervormde Gemeente te Den Haag van 12-09-1996 Bestuurslid Stichting Heriëtte Fonds (i.o.,ex 2:288 BW) te Den Haag van 01-01-2001
Secundus Generale commissie voor de behandeling van bezwaren om geschillen van de Nederlandse Hervormde Kerk te Utrecht van 06-09-2001
Redacteur Stapel & De Koning, Handboek voor de politie van 01-01-1984 tot 31-12-2001


ALLEWIJN, D. , geboren apr 1952
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 20 jan 1975
Gerechtsauditeur raad beroep ambtenarengerecht Den Haag 13 mei 1981
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 14 aug 1981
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 20 dec 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 12 dec 1989
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 21 nov 1990
Vice-President rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Den Haag 1 apr 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Amsterdam 9 apr 1998
Coördinerend vice-president rechtbank Den Haag 28 jan 2000
NU Den Haag Hof coördinerend Vice-President
TEVENS
Lid redactie bestuursprocesrecht KLUWER
Lid Bestuur Stichting de Batterij Haags Centrum voor cultuur en communicatie
Lid curatorium Haagse Burgemeesterkring
Lid hoofdredactie Bestuursprocesrecht
[sept 97]
Vice-Voorzitter van de Raad voor de Journalistiek [mei 2002; februari 2003]
TEVENS [maart 2003]
Lid Bestuur de Batterij Haags Centrum voor cultuur en communicatie 01-01-1994
Lid curatorium Haagse Burgemeesterlezing Den Haag 01-01-1997
Vice-Voorzitter Raad van de Journalistiek Amsterdam 01-04-1999
Lid Commissie Wetgeving Algemene Regels, Ministerie van Justitie/Binnenlandse Zaken, Den Haag
01-01-2003
NMI-mediator , eigen onderneming Den Haag 01-01-2001
Mediation-trainer Centrum voor Conflicthantering, Haarlem 01-01-2001
Lid College van Beroep van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators 01-05-2002


ANGEREN, J.A.M. van , geboren sep 1936 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 23 feb 1984
Staatsraad in buitengewone dienst
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Raad van State Staatsraad
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Hoofd stafafdeling wetgeving Publiekrecht
TEVENS
Staatsraad in buitengewone Dienst om drie vijfde van de taak van een staatsraad te vervullen
Adviseur Ministerie van Justitie inzake Staatsrechtelijke vraagstukken voor tweevijfde deel van de
werktijd
Lid Commissie Wetgeving algemene regels van bestuursrecht
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


APELDOORN, J.C. van , geboren jun 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 nov 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 11-05-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam, kantoor Nauta Dutilh, beëdiging 1978
Postbus 7113, 1007 JC Amsterdam
TEVENS
Lid Bestuur Vereniging Insolventierecht Advocaten INSOLAD
Lid Bestuur van de European Insolvency Practioners Association
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid Stiching Administratiekantoor Triodos Bank NV van 01-01-2001 Bestuurslid Stichting Triodos Holding NV van 01-01-2001


ARPEAU, A.J.M.E. , geboren jan 1952 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 4 sep 1990
Rechter rechtbank Den Haag 27 jul 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Raadsheer Hof Den Haag 1 mei 1997
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 01-10-2002
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Lid Commissie van Beroep Schoolvereniging Wolter
Lid Klachtencommissie Seksuele Intimidatie Ned. Waterschapsbank NV
okt 1997
TEVENS [eigen opgave november 2000]
Lid Commissie van Beroep Schoolvereniging Wolters
Lid Klachtencommissie Seksuele Intimidatie Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Plaatsvervangend lid van het Hof van Discipline
TEVENS [juni 2003]
lid Commissie van Beroep Schoolvereniging Wolters lid Klachtencommissie Seksuele Intimidatie Nederlandse Waterschapsbank N.V. plaatsvervangend lid Hof van Discipline


AUKES - De VRIES, E.M. , geboren jan 1948 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Fiscaal juriste Ned. Kredietbank B.V. te Amsterdam
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 16 jan 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 apr 1982
Rechter rechtbank Den Haag 29 mei 1986
Raadsheer Hof Den Haag 10 dec 1987
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [eigen opgave november 2000]
Geen nevenfuncties
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BAAS, G.A.C. , geboren mei 1939
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 7 apr 1988
op eigen verzoek eervol ontslag bij KB d.d. 25 februari 2000
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Registeraccountant en belastingadviseur te Den Haag
TEVENS
Bestuurder Stichting Administratiekantoor GBA
Hensen Beheersmij. te Heemstede. Bijstand aan hoogbejaarde certificaathouder van aandelen
GBA Hensen Beheersmij. BV


BARENDSEN - CLEVERINGA, L.A. , geboren aug 1926 ; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en procureur te Haarlem 1950-1954
Wetenschappelijk hoofdambtenaar, Rijks Universiteit te Leiden 1958
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 29 dec 1965
Rechter Idem 6 sep 1968
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 15 okt 1979
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Zal nu wel met pensioen zijn.


BAX - LUHRMAN, M.J. , geboren mei 1944 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Referendaris Centrale Raad van Beroep Utrecht 15 okt 1981
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 14 dec 1983
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 24 jan 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 13 aug 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 5 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Rechter rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-04-2003
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Landelijke Geschillencommissie (LGC) voor het openbaar
onderwijs van de VNG, landelijk (vacatiegeld)
Plaatsvervangend Voorzitter LGC inzake het DGO (decentraal georganiseerd overleg) ,
landelijk, vacatiegeld
Plaatsvervangend Voorzitter Landelijke Bezwarencommissie voor het openbaar onderwijs
inzake functiewaardering (FUWA) , landelijk, vacatiegeld
Docent SSR cursus uitspraken schrijven voor secretarissen bij de Centrale Raad van Beroep
Utrecht of Zutphen, bezoldigd
Destijds in Dordrecht in het kader van de integratie van de Raden van Beroep hier ?? tot
Plaatsvervanger benoemd maar wordt niet meer ingezet in Dordrecht
TEVENS [juni 2003]
Lid klachtencommissie Verpleeghuis van 01-01-2002 Plv.
Voorzitter Landelijke Bezwarencommissie voor het openbaar onderwijs inzake functiewaardering (FUWA) van 01-01-2001
Plv. Voorzitter LGC inzake het DGO (decentraal georganiseerd overleg) . van 01-01-2001 Plv.
Voorzitter Landelijke Geschillencommissie (LGC) voor het openbaar onderwijs van de VOS (v/h VNG) van 01-01-2001


BEELAERTS VAN BLOKLAND, A.W. , Alexander , geboren sep 1948 ; Jhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 30 okt 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 9 april 1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Barents & Krans Advocaten en Notarissen ; beëdiging 1979
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , Fax 070-3615498
beelaerts@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Te Den Haag Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten
TEVENS
Deken van de Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden; november 1998 Deken af.
Lid van een aantal overlegorganen van de Ned. Orde van Advocaten
Lid van de Overlegcommissie Gedragsregels van de NOvA
Lid Bestuur Stichting Bronovo Zebo Ziekenhuis Bronovo en Verpleeghuis NEBO
Lid Bestuur De Frans Mortelmanstichting
Lid Bestuur Stichting Haemophilia
Lid Raad van advies Stichting Veilig Den Haag
Lid van de Rotary
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter partijcommissie justitie VVD van 29-06-1998
Bestuurslid Stichting Bronovo-Nebo van 01-07-1991
Bestuurslid Stichting het Residentie Orkest van 07-07-1998
Bestuurslid Stichting Haemophilia van 01-01-1987
Bestuurslid De Frans Mortelmansstichting van 01-01-1989
Lid partijraad VVD van 24-03-1999
Voorzitter Familievereniging Beelaerts van 26-05-2001
INFO
Eind oktober 1998 riep de President van de rechtbank te Den Haag Mr. A.H. van Delden de vertrekkende Deken Mr. A.W. Baelaarts Van Blokland en de nieuwe Deken Mr. H.J.A. Knijff bij zich voor een lang gesprek dat geheel gewijd was aan één vraag: wat kunnen we doen tegen het Wassenaarse lastpak Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA die de rechterlijke Macht het leven moeilijk maakt.
Hoe beter dat diens advocaat te dwingen hem als cliënt te laten vallen.
Telegraaf 6 februari 1999 en zie INFO bij Mr. A.H. van Delden en Mr. H.J.A. Knijff.
Mr. A.W. Beelaerts van Blokland blijkt het niet op te kunnen brengen aan hem gerichte schriftelijke correspondentie te beantwoorden. Dit geeft blijk van een walgelijke arrogantie.


BEETS, A.G. , geboren mei 1939 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 jan 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 05-08-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam; kantoor Van Anken Knappe Damstra; beëdiging 1966
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
akd.rotterdam@pi.net
Tel 010-2249224 , Fax 010-2133914
abeets@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid rotterdams juridisch genootschap te Rotterdam
Lid commissie disciplinaire rechtspraak Nederlandse Orde van Advocaten


BELJAARS, C. , geboren okt 1935
NLRM 88/89 91 93 94 95 96 97 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 29 dec 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 3 feb 1984
Ontslag 01 jan 1997
Lid hoog Militair gerechtshof Den Haag 4 apr 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 03-02-1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 7 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 29 jun 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 6 jan 1992
Militair Lid rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Raadsheer Centrale Raad van Beroep van 16-08-2000
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 01-01-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle van 01-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Zwolle Rechtbank rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Rechtbank militair lid
NU Den Haag Hoog militair gerechtshof Lid
TEVENS
Lid van de Rotary
Hoofd geen Generaal Majoor b.d. ??
Voorzitter Commissie beroep en bezwaarschriften gemeenteraad Ermelo, vacatiegeld
Plaatsvervangend Voorzitter KC Ziekenhuis Stichting Jansdal Harderwijk, vacatiegeld
Voorzitter bestuur van de Stichting Bibliotheek Ermelo
Geen opgave van bijbanen bij de rechtbank te Den Haag
1 april 1997 controle bij het Hof te Arnhem
TEVENS [juli 2002]
vrijwillig medewerker Vereniging Wereldkinderen, Den Haag
Lid Commissie van Beroep voor HBO-Raad, Den Haag
Secretaris Onderhoudscommissie van de Vereniging Beheer Villa, Gouda
TEVENS [februari 2003]
vrijwillig medewerker Vereniging Wereldkinderen te Den Haag
Lid Commissie van Beroep voor HBO- Raad te Den Haag
Secretaris Onderhoudscommissie van de Vereniging Beheer Villa te Gouda


BELLEN,N.C. van , geboren juni 1947 ; Dhr.
NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 27 juli 1998
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS [juni 2003]
Lid Commissie van Toezicht van (thans) PI Rijnmond, Locatie Noordsingel te Rotterdam van 01-09-1989 Plaatsvervangend
Voorzitter Beklagcommissie van 01-01-2003 Vice-voorzitter Commissie van Toezicht van 01-01-2003 Bestuurslid en Secretaris Stichting Abel Tasman Groep te Zwijndrecht van 01-01-2001
Docent Beroepsopleiding voor Advocaten van 01-01-1988


BERG, A.V. van den , geboren apr 1946 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger directeur Int.Milieuzaken bij het Ministerie van VROM
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 dec 1992
Rechter rechtbank Den Haag 1 sep 1994
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 16-09-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 16-09-2002
NU Den Haag Rechtbank rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Schaduwraadslid in de gemeente Heemstede en uit dien hoofde plaatsvervangend Lid van
de volgende commissies voor advies en bijstand aan burgemeester en wethouders:
a commissie verkeer en sport lid
b commissie milieu lid
c commissie ruimtelijke ordening en volkshuisvesting plaatsvervangend lid
dec 96
TEVENS [juni 2003]
raadslid gemeente Heemstede te Heemstede van 15-03-1998


BEYER - LAZONDER, C.G. , geboren jul 1946 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 17 aug 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
Rechter rechtbank Haarlem (part-time) 1 feb 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 18 mei 1990
Vice-President rechtbank Haarlem 16 jan 1995
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-10-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem van 01-10-2002
NU Haarlem Rechtbank rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Geen opgave van bijbanen te A'dam
TEVENS [juni 2003]
Penningmeester Stichting Devita


BIEMOND, B.W. , geboren jan 1949 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam 's-Rijksbelastingdienst
Raadsheer Hof Den Haag 12 sep 1988
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 01-04-2001
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
Geen nevenfuncties opgegeven (november 2000)
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BIJLOOS, A.W.M. , geboren mei 1953 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Chefjurist bij de Stafafdeling Wetgeving van de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 17 jun 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 21 feb 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Rechter rechtbank Den Haag 1 aug 1992
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1995
Raadsheer in het Gerechtshof te Den Haag
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep van 12-09-2001
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-01-2002
Raad van State Staatsraad Lid in buitengewone dienst
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Raad van State Staatsraad in buitengewone dienst
TEVENS
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
Secretaris Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)
NU
TEVENS [juni 2003]
Lid redactie Nederlandse Jurisprudentie van 01-04-2001
Voorzitter Commissie van Toezicht P.I. Haaglanden, locatie Scheveningen Noord en Oost te Scheveningen van 01-01-2002
INFO
Woonplaats Willemstad , Curaçao
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]
INFO
[Staatscourant november 2001] Benoemd als Staatsraad Raad van State in buitengewone dienst.


BLOKLAND, T. , geboren okt 1941 ; Dhr. Prof. Dr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 6 mrt 1976
Raadsheer Gerechtshof Den Bosch van 01-09-2002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 15-08-2000
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Belastingrecht/Economie en Openbare Financiën
Hoogleraar belastingrecht
t.blokland@rechten.rug.nl
TEVENS [juni 2003]
Commissaris Bever Holding NV
Voorzitter beroepscommissie Scholen van gereformeerde belijdenis te Apeldoorn
Voorzitter Schietvereniging Huibert van den Eijken te Naarden mede-Bestuurslid jacobus-albert stichting, salek stichting, doctor hofstee stichting te Naarden/Zutphen vast medewerker fiscale tijdschriften forfaitair, wfr, mbb en aan het notariële tijdschrift fbn lid examencommissie Nederlandse Federatie van belastingadviseurs te Den Haag
Voorzitter visitatiecommissie hbo/accountancy-fiscale economie te Den Haag
Docent Grotius te Nijmegen (parttime)
Docent pao-belastingrecht/pao-rug/sra te Leiden/Groningen/Nieuwegein auteur van de fiscale monografie winst uit aanmerkelijk belang Kluwer te Deventer lid adviescommissie financiën CDA-fractie Tweede Kamer INFO
Privé adres : J. van Woensel Kooijlaan 25a , 1411 JX Naarden , Tel.035 6943539


BOELE, S.A. , geboren november 1957
NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 20 februari 1999
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-09-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1983
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529306 , Fax 070-3529129
bmrdam@euronet.nl
bboele@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer vermeld in vademecum advocatuur 2003
TEVENS [juni 2003]
Advocaat en procureur
Lid redactie tijdschrift voor effectenrecht
Lid dagelijks bestuur Stichting Reünistenfonds Minerva
@OPM
Vreemd. Sinds september 2001 is hij Raadsheer en mag hij dus niet tegelijkertijd advoccat zijn.
Maar in juni 2003 wordt hij op www.rechtspraak.nl noge vermeld als advocaat en procureur.


BOER, G.B. de , geboren dec 1940 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Bedrijfsjurist Borsumij
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 14 feb 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 13 jan 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 6 okt 1989
Raadsheer Hof Den Haag 25 jan 1991
Vice-President Hof Den Haag 1 januari 1999
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Rotterdam Rechtbank rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Raad van Beroep inzake het toezicht op de octrooigemachtigden. Plaats van uitoefening
functie Rijswijk ZH Voorzitter Bestuur SAL (Stichting Arbitrage voor Logistiek
Lid Raad van Toezicht voor octrooigemachtigden te Rijswijk ZH, vacatiegeld
okt 1997
TEVENS [juni 2003]
lid raad van beroep inzake het toezicht op de octrooigemachtigden. te Rijswijk
Voorzitter bestuur Stichting Arbitrage voor Logistiek


BORGART, A.B.M. , geboren apr 1942
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex.art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Rotterdam; Raio 28 okt 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Rotterdam 28 feb 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 28 feb 1970
Secretaris 1e klasse parket Rotterdam 28 feb 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 28 feb 1973
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Rotterdam 28 feb 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 17 feb 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 23 mrt 1976
Rechter rechtbank Den Haag 24 mei 1977
Raadsheer Hof Den Haag 19 apr 1983
President-plaatsvervanger Den Haag 5 feb 1986
President-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Ned. van de Zeemacht 5 feb 1986
Plaatsvervanger Lid hoog Militair gerechtshof Den Haag 25 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 6 feb 1992
Vice-President Hof Den Haag 26 okt 1992
Lid van de Raad van Advies van het Gerechtelijk laboratorium
NU Den Haag Hof Vice-President
NU Arnhem Rechtbank rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Permanente Krijgsraad voor de Zeemacht President-plaatsvervanger
NU Den Haag Hoog Militair Gerechtshof Lid
TEVENS
Voorzitter adviescommissie Awb ex art 8 beoordelingsvoorschrift Ministerie van Justitie Den Haag
Voorzitter externe klachtencommissie Korps Landelijke Politiediensten te Driebergen
Voorzitter Klachtencommissie bijzondere ambtenaren politie te Driebergen
Voorzitter bezwarencommissie art 7:13 awb Politie Hollands Midden te Leiderdorp
TEVENS [juli 2002]
Plaatsvervangend voorzitter Veterinair Tuchtcollege van 01-01-2001
TEVENS [februari 2003]
Plaats-vervangend voorzitter Veterinair Tuchtcollege vanaf 01-01-2001


BORGESIUS, J. , geboren jul 1944 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 mrt 1986 - heden
Raadsheer Hof Den Haag 29 jan 1990
Plaatsvervanger Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 9 dec 1991 - heden
Raadsheer-plaatsvervanger college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 apr 1994
Vice-president Hof Den Haag 1 januari 1999
NU Amsterdam Rechtbank rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Den Haag College van Beroep voor het Bedrijfsleven Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie voor de beroep-en bezwaarschriften van de Raad van de gemeente Heemstede
Secretaris Bestuur Stichting Het Expertise Centrum: adviseurs voor overheidsinformatisering te den
Haag
Medewerker Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken
Lid van de Jury voor de Dorhout Mees-prijs
Rubrieksredacteur Verzekeringsrechtelijke berichten
Lid bestuur Stichting "Een mooie Apollo-laan en omgeving" te A'dam
Lid Bestuur Stichting Oud-leden van het GSC "Vindicat atque Polit" en de GVSV "Magna Pete" te
Groningen
Lid Advies- en Arbitragecommissie van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Plaatsvervangend Voorzitter van de Adviescommissie inzake bezwaar tegen Ministerie van Justitie
Voorzitter Beroepscommissie inzake bezwaar tegen de registratie van de Nederlandse Vereniging van
Geneeskundig Adviseurs bij Verzekering Maatschappijen te Den Haag (1996-heden)
Lid van het Bestuur van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap te Amsterdam (1984-heden)
Lid van de redactie van "Het verzekerings-Archief" te Den Haag (1984-heden)
Rubrieksredacteur "Verzekeringsrechtelijke Berichten" te Den Haag (1990-heden)
Lid van de Raad van Bestuur van de Stichting Verzekeringswetenschap te Den Haag (1987-heden)
Lid van de Commissie Rechtspositie van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsspraak te Utrecht
(1991-heden)
Plaatsvervangend rechtsgeleerd Lid van het Veterinair beroepscollege, Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij te Den Haag (1996-heden)
TEVENS [november 2000]
Lid van het Bestuur van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap, Amsterdam (1984-heden)
Lid van de redatie van " Het Verzekerings-Archief" Rubrieksredacteur "Verzekeringsrechtelijke Berichten" (1990-heden)
Lid van de Raad van Bestuur van de Stichting Verzekeringswetenschap, Den Haag (1987-heden) Rechtsgeleerd lid, tevens plaatsvervangend voorzitter, van het Vetenirair beroepscollege, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Den Haag (1996-heden)
Lid van de Raad van Toezicht Verzekeringen (1998-heden)
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Zie INFO 1 + 2 bij PIETERS, E.M.H.
INFO
Lid Raad van Toezicht Verzekeringen (info november 2000)


BOS, E. , geboren dec 1938
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 opleiding- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Amsterdam ; Raio 10 apr 1967
Secretaris 1c klasse arrondissementsparket Amsterdam 10 aug 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 15 sep 1969
Als stagiaire werkzaam op Advocatenkantoor te Amsterdam 10 aug 1971
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 4 jul 1973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10 jul 1975
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 16 nov 1978
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Dordrecht 14 apr 1980
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 20 okt 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 25 nov 1982
Kantonrechter Rotterdam 21 jun 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 4 dec 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10 okt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 29 jul 1989
Coördinerend vice-president Rechtbank Rotterdam van 01-01-2002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage van 09-11-2000
NU Rotterdam Rechtbank Coördinerend Vice-President
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid algemeen bestuur Bond tegen het Vloeken te Veenendaal (onbezoldigd)
Lid (vz) Beroepscommissie Gereformeerd Onderwijs (LVGS) te Weesp (onbezoldigd)
Lid Kerkenraad Gereformeerde Kerk te Capelle a/d/ IJssel (onbezoldigd)
Plaatsvervangend Lid van de Kamer van Toezicht over Notarissen enz (onbezoldigd)
TEVENS [juni 2003]
lid algemeen bestuur Bond tegen het Vloeken te Veenendaal
lid beroepscommissie Gereformeerd Onderwijs (LVGS) te Weesp plaatsvervangend lid Kamer van Toezicht over notarissen enz. van 01-01-2002
deputaat voor bezwaarschriften classis rotterdam van de gereformeerde kerken te Rotterdam
lid raad van toezicht en advies Nederlands Dagblad
bestuurslid Muziekschool te Capelle aan den Ijssel van 01-02-2001


BOSMA, L.P. , geboren juni 1960 ; Dhr.
NLRM 99/00
Regionaal hoofd rechtskundige Dienst FNV te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 8 september 1998
Rechter Rechtbank Den Haag 01-04-2002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag 12-12-2002
NU Den Haag Rechtbank rechter
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS [april 2003]:
geen nevenbetrekkingen opgegeven
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOUMAN, T.J.J. , geboren maart 1946 ; Dhr.
NLRM 99/00
Oud-belastingconsulent
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 20 februari 1999
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BOUWES, M.T. , geboren jan 1951
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 mrt 1993
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Hoofd Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Personenrecht en
Ondernemingsrecht
Ministerie van Justitie, Raadadviseur
Hoofd sector privaatrecht, directie wetgeving Ministerie van Justitie te Den Haag
TEVENS
Lid Bestuur Vereniging Handelsrecht te Utrecht
Lid Bestuur Stichting Auteursrechtmanifestaties te Amstelveen
Medewerker tijdschrift TVVS te Deventer
Lid adviesrecht Van der Heijden-instituut te Nijmegen
TEVENS [juni 2003]
Lid bestuur Vereniging Handelsrecht te Utrecht van 01-01-2001 Medewerker Tijdschrift Ondernemingsrecht te Deventer van 01-01-2001 Lid adviesraad Van der Heijden-instituut te Nijmegen van 01-01-2001 Lid Redactie Nederlandse wetboeken (losbladige uitgave) te Den Haag van 01-01-2001


BOVEN, R.J. van , geboren feb 1949 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Roermond
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 3 nov 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 27 aug 1987
Rechter rechtbank Maastricht 19 dec 1989
Buitengewoon verlof rechtbank Maastricht 15 okt 1991
Rechter rechtbank Rotterdam 15 aug 1994
Vice-President rechtbank Rotterdam 24 feb 1996
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 05-12-2000
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-01-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Rotterdam Rechtbank rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Bestuurslid van het (literair) genootschap "Willem Walraven Genootschap" gevestigd te Jakarta,
onbezoldigd
Bestuurslid Stichting "Comité nationaal cadeau Nederland-Indonesië", gevestigd te Amsterdam,
onbezoldigd
TEVENS [juni 2003]
Lid commissie bezwaar en beroep Raad voor rechtsbijstand te Den Haag van 30-05-2001 Plaatsvervangend
Voorzitter Raad van discipline te Den Haag van 01-10-1999


BRANDSMA, H.J. , geboren apr 1934 ; Dhr
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 22 dec 1970
Kantonrechter Den Haag 28 nov 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 9 jun 1989
Vice-president Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Plaatsvervangend coördinator overleg OM
Beheerder bibliotheek kantongerecht
Voorzitter Commissie van Toezicht Huis van bewaring de Sprang
Voorzitter beklagcommissie Commissie van Toezicht Huis van bewaring de Sprang
Voorzitter Klachtencommissie Bureau voor rechtshulp ressort Den Haag
Voorzitter tuchtrecht van de pluimveehandel en industrie
Voorzitter kamer van geschillen van de Ned. Orde van Accountants
Administratieconsulenten NOvAA
Lid Commissie van Beroep Buitenlandse Zaken
Voorzitter bridgeclub "Overtricks"
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter tuchtgerecht voor de pluimenveehandel- en industrie
Voorzitter kamer van geschillen Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten
Lid commissie van beroep buitenlandse zaken
Voorzitter Bridgeclub Overtricks
Voorzitter bestuur Stichting Naleving CAO Beroepsgoederenvervoer van 28-03-2002


BRANDSMA, P.C.W.M. , geboren oktober 1961 (of R.P.C.W.M.) ; Dhr. Prof. Dr.
NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 7 juni 1999
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-05-2000
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Hoogleraar algemeen belastingrecht
Nyenrode
tel 0346 291642
e.bomhoff@nyfer.nl
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid Post Academisch Onderwijs Belastingrecht van 01-03-1998 Wetenschappelijk adviseur Price Waterhouse Coopers belastingadviseurs NV. van 22-02-1999


BRAUW, D.J. de , geboren feb 1946 ; Jhr. Dhr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Den Haag
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 9 nov 1990
Raadsheer Hof Den Haag 1 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 mei 1994
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 01-04-2000
NU Den Haag Rechtbank rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht bij Units 1,2 en 5 van het Penitentiair Complex Scheveningen
Lid commissie van Bijstand Vereniging van Onteigenings-Advocaten; (m.i.v.1 juni 1997 Voorzitter)
te Den Haag
Lid bestuur Stichting Papefonds
Secretaris Stichting Van 't Sant Steunfonds
Geen opgave van bijbanen in Den Haag
TEVENS
(november 2000)
Voorzitter Commissie van Toezicht bij Units 1,2 en 5 van het Penitentiair Complex Scheveningen
Lid Commissie van Bijstand Vereniging van Onteigenings Advocaten
Voorzitter bestuur Stichting Pape fonds, Den Haag
Voorzitter Stichting Van 't Sant Steunfonds, Den Haag
TEVENS [juni 2003]
Directeur/aandeelhouder Rohan B.V. van 30-12-1986
Lid Commissie van Bijstand Vereniging Onteigeningsadvocaten van 01-01-2002
Voorzitter Stichting Papefonds te Den Haag van 01-07-1997
Voorzitter/secretaris 't Sant Steunfonds te Den Haag van 01-04-2000


BRINK, W. van den, geboren aug 1946 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoofd stafafdeling Rechtspraak Raad van State
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 jul 1985
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 25 feb 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 29 dec 1989
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 26 okt 1993
Coördinerend vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 aug 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep van 01-09-2001
Lid in buitengewone dienst Raad van State
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Raad van State Lid in buitengewone dienst
HOOFDFUNCTIE
Coördinerend Vice-president centrale Raad van Beroep Utrecht
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid van de raadgevende commissie ambtenarenrechtspraak van de Benelux Economische Unie
Voorzitter van de raadgevende commissie rechtsbescherming voor het Benelux Merkenbureau en het
Beneluxbureau voor Tekeningen en Modellen
Secretaris. van de Raad van Toezicht van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda
Vice-Voorzitter van de trimclub voor (ex-) hartpatiënten te Gouda en omstreken
Lid van de redactie van het tijdschrift voor Ambtenarenrecht (VUGA/KLUWER) en Jurisprudentie
Ambtenarenrecht (Samson)
Opgave okt 1997 Den Haag Hof
TEVENS [juni 2003]
Lid Raadgevende Commissie Ambtenarenrechtspraak Benelux Economische Unie van 19-12-1988
Voorzitter Raadgevende Commissie Rechtsbescherming Benelux Merkenbureau voor tekeningen en modellen van 19-12-1988
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Groenehart Ziekenhuis te Gouda van 01-04-2000


BROEK, T.H.T van den ; Mw.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 11-04-2001
NU Den Haag Hof Raadshee-plaatsvervanger
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Geen hoofdfunctie opgegeven


BROUNS, P.J.H.M. , geboren nov 1950 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit te Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 13 jul 1987
Rechter rechtbank Arnhem 9 okt 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 10 okt 1994
Hof Raadsheer-plaatsvervanger Den Bosch
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 13 mei 1997
Raadsheer Hof Den Haag 20 juli 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 augustus 1998
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 01-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Arnhem Rechtbank rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de wetenschappelijke commissie van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Secretaris en Penningmeester van de Stichting ter bevordering van de dialectische filosofie
19 jan 1998, 16 feb 1998
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Strafrecht en Sanctierecht, Gedetacheerd Raadadviseur
TEVENS (eigen opgave november 2000)
Lid van het bestuur van de Studiekring strafrechtspraak NUvR
Lid van het bestuur van de Studiekring bestuursrechtspraak van de NUvR
Secretaris/penningmeester Stichting ter bevordering van de studie van de dialectische filosofie
Lid van het bestuur van de afdeling Gendringen van de Partij van de Arbeid
Lid van de Advies Commissie Europese Politiek (APEC) van de Partij van de Arbeid
TEVENS [juli 2002]
Gedetacheerd raadadviseur Ministerie van Justitie, Directie Wetgeving
Lid bestuur studiekring strafrechtspraak van de nederlandse voor rechtspraak
Secretaris/penningmeester van de stichting ter bevordering van de studie in de
dialectische filosofie
Lid bestuur Afdeling Gendringen PVDA
Lid advies commissie europese politiek (ACEP) PvdA
TEVENS [juni 2003]
Secretaris/penningmeester van de stichting ter bevordering van de studie in de dialectische filosofie
Lid bestuur Afdeling Gendringen PVDA


BROUWER, C.A. ; Dhr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 28-03-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Van Traa Advocaten ; beëdiging 1967
Postbus 21390 , 3001 AJ Rotterdam
Tel 010 4137000 , Fax 010 4145719
brouwer@vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2003]
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Zijn hoofdfunctie van advocaat is niet vermeld op www.rechtspraak.nl


BROUWER, H.N. , geboren mei 1951 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Bedrijfsjurist Ned. Philips B.V.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 20 jul 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 15 sep 1987
Rechter rechtbank Roermond 12 apr 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 18 mei 1990
Raadsheer Hof Den Haag 19 dec 1991 Ontslag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 27 mei 1994
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 jan 1996
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 jan 1996
President Rechtbank Utrecht 1 mei 1999
Coördinerend vice-president senior Rechtbank Utrecht van 01-01-2002
NU Utrecht rechtbank coördinerend vice-president
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid hoofdbestuur NVvR
INFO
NB: dit lijkt wel een vreemd geval. Nog in 1991 benoemd tot Raadsheer Hof Den Haag, maar later in
1996 Hoofdofficier van Justitie en op dezelfde datum 1 januari 1996 Raadsheer-plaatsvervanger
NRC 98-08-08: Hoofdofficier Brouwer wordt genoemd als toekomstig PG. deze trok zich kort
geleden terug als kandidaat voor de functie van president van de rechtbank te Utrecht.
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid Utrechts landschap van 01-07-2001
INFO
Hoofdofficier van Justitie in de zaak Meindert Tjoelker
Woonplaats Waalre
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


BROUWER, J.Th.L. , geboren mei 1952
NLRM 98 99/00
Belastingconsulent te Amsterdam
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 20 aug 1997
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam van 06-03-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Amsterdam Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Belastingadviseur
TEVENS
Directeur Cheops Holding B.V
Cheops Pensioen BV
Brouwersborg BV
Bestuurslid Stichting Pensioenfonds Dijker Van Dien
Member of the Netherlands Advisory Council of the International Conference on Insurance Taxation
Lid Vereniging voor Belastingrecht
Lid Vereniging voor Verzekeringswetenschap
Lid Vereniging voor Pensioenrecht
Lid Kring van Pensioenspecialisten
Eindredacteur Tijdschrift Pensioen Jurisprudentie (samen met Prof. Dr.E.Lutjens)
Eindredacteur (boeken)serie Pensioenwijzers (samen met Prof. Dr.E.Lutjens)
Eindredacteur (boeken)serie Pensioen Monografieën (samen met Prof. Dr.E.Lutjens)
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Vreemd: zeer twijfelachtig gezien de eerder opgegeven nevenfuncties


BRUCKEN FOCK, E.P. von , geboren mei 1946 ; Dhr. Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Ministerie van Justitie te Den Haag 11 mei 1970
Wetenschappelijk ambtenaar Rijks Universiteit Leiden 10 feb 1971
Wetenschappelijk medewerker Universiteit van Amsterdam 1 mrt 1973
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 19 jul 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 23 apr 1980
Rechter rechtbank Den Haag 10 mei 1982
Vice-President rechtbank Den Haag 22 sep 1986
Raadsheer Hof Den Haag 12 sep 1988
Coördinerend vice-president Hof Den Haag 3 aug 1994
NU Den Haag Hof Coördinerend Vice-President
TEVENS
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
tel 071 5277612 , fax 071 5277600
Bijzonder hoogleraar Jeugdrecht (vanwege het Leids Universiteits-Fonds)
TEVENS
Voorzitter klachtencommissie ABJ Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg
Voorzitter studiekring Familie en Jeugdrechtspraak van de NVvR Den Haag
Lid Bestuur HALT Nederland te Leiden
Lid redactie tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht te Deventer
Lid commissie discussie kerntaken van de raden voor de kinderbescherming bij rechtelijke
beslissingen over voogdij en omgangsregelingen in verband met (echt)scheiding 200494
Lid van de Raad van Casinospelen te Den Haag
Lid van het bestuur voor Familie-en Jeugdrecht
Lid van het Bestuur internationaal Social Service, afdeling Den Haag
TEVENS
November 2000 en januari 2002: eigen opgave op het net: geen nevenfuncties. Hoe kan dit ??
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM Zeer ongeloofwaardig.
INFO
[Telegraaf 10-12-99]: President Mr. E.P. Brucken Fock van het gerechtshof te Den Haag heeft gisteren topadvocaat mr. A. Moskowicz en aanklager mr. D.J.C. van de Broek op een voor Nederland unieke manier tot de orde geroepen. (in de zaak tegen Desi Bouterse)
INFO
Privé adres : Van Diepenburchstraat 24 , 2597 PT Den Haag
NB
Komt niet als hooglerar voor in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001 , SDU


BRUGGEN, J.A.J. van der , geboren 01-03-1932
NLRM 71 80 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam gemeente dienst Sociale Zaken Nijmegen 16 jul 1956
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Maastricht 1 mrt 1959
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 1 jul 1959
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 1 jul 1961
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 7 okt 1964
Gedetacheerd Ministerie van Justitie 1 jan 1970 - 1 jan 1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Haag 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Haarlem23 mrt 1979
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 19 dec 1991
Raadsheer Hof Den Haag 25 okt 1995
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen 1997
Eigen opgave op het net november 2000: geen nevenfuncties
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


BRUIJN - LÜCKERS, M.L.C.C. de , geboren mei 1954 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair docent aan de Rijks Universiteit Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 7 okt 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 mrt 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 mrt 1995
Rechter rechtbank Rotterdam 3 okt 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 3 juli 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 januari 2000
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-01-2000
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger.
TEVENS
Lid Bestuur Ned. gezinsraad te Den Haag, onbezoldigd
Voorzitter commissie leefvormen van de Ned. gezinsraad
Redacteur Echtscheidingbulletin te Den Haag, bezoldigd
Redacteur/Commentator boekbespreking Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht te Den Haag
onbezoldigd
Hoofdredacteur Scheidingsrecht te Den Haag, bezoldigd
Redacteur Jeugdrecht en Jeugdhulpverleningsrecht in wording in Den Haag, onbezoldigd
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming
Sectie Jeugd, Lid [SAL 2000]
TEVENS
Lid College van Advies voor de Justitie Kinderbescherming
Lid Commissie Herijking sanctiestelsel (CRS)
Bestuurslid Nederlandse Gezinsraad Hoofdredacteur losbladige uitgave Scheidingsrecht
(Elsevier)
TEVENS [juni 2003]
Redacteur Scheidingsrecht Elsevier van 01-01-1998
Redacteur Echtscheidingsbulletin Kluwer van 01-01-1995 Lid Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming van 01-05-1998 Bestuurslid Nederlandse Gezinsraad van 29-04-1994 tot 29-04-2002


BUENO, E.F. , geboren okt 1944
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings-en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Leeuwarden; Raio 1 okt 1969
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 1 feb 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Leeuwarden 1 sep 1972
Secretaris arrondissementsparket Den Haag 1 feb 1974
Als stagiair werkzaam Ministerie van Justitie 1 feb 1974
Secretaris arrondissementsparket Leeuwarden 1 dec 1975
Als stagiair werkzaam Politie te Leeuwarden 1 dec 1975
Substituut-officier van Justitie arrondissement Leeuwarden 23 dec 1975
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Leeuwarden 18 jan 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Alkmaar 19 jun 1984
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 23 dec 1975
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 18 jan 1978
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 19 jun 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 apr 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 2 augustus 1997
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 28 september 1998
Rechter rechtbank Utrecht 1 augustus 1999 of 02-07-1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 24 januari 2000
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 28-09-1998
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


BUIJS, D.C. ; Dhr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 24-02-2003
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS [juni 2003]
Adviseur Nederlandse mededingingsautoriteit van 01-01-2003
Bestuurslid Vereniging Handelsrecht van 01-01-2003


BURGHT, G. van der; Prof.
[R [U [A
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 05-08-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam te Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel. 020 5989898
Afdeling Notarieel en Fiscaal Recht
tel. 020 4446315
grvanderburght@rechten.vu.nl
Hoogleraar Notarieel recht, privaatrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, successiebelasting
Per 1 september 1997 met emeritaat
TEVENS
Adviseur van Tanger c.s. advocaten , Vestigingsplaats IJmuiden
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Privé adres: Ignatius Bispincklaan 13 , 2061 EM Bloemendaal , Tel. 023 5260836


CLETON, R. ; Prof.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1955 rechten , Corpslid
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 jun 1990
Lid Raad van State
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Raad van State Raadsheer
TEVENS
Lid Bestuur Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht
Lid Bestuur Vereniging voor Publiek Vervoersrecht
Lid commissie van advies International Maritime Law Institute Malta
[augustus 2001:]
Lid van het Bestuur van de Vereniging voor Publiek Vervoerrecht (onbetaald)
Lid van de Commissie van Advies International Maritime Law Institute Malta (onbetaald)
Lid Raad van Toezicht Verzekeringsbedrijf (betaald)
NB Staat in Naamlijst Leden rechterlijke Macht vermeld als Prof. , maar is verder als zodanig niet te traceren.
TEVENS [juni 2003]
Juridisch adviseur NEA
Lid commissie van advies International Maritime Law Institute te Malta
Lid Raad van Toezicht Verzekeringen


DAVIDS, I.M. , geboren jan 1962 ; Mw. (of J.M.)
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 apr 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 jun 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jun 1994
Rechter rechtbank Den Haag 1 jun 1995
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-01-2001
Rechter-plaatsvervanger rechtbank te Den Haag van 01-01-2002 tot 31-12-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [juni 2003]
Rechtsgeleerd lid Veterinair Beroepscollege van 01-01-2002 tot 31-12-2002


DEDEL - Van WALBEEK, C.C. , geboren mei 1945 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Chef-jurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 dec 1993
Rechter rechtbank Den Haag 16 sep 1994
Plaatsvervangend lid college van beroep studiefinanciering Groningen 2 februari 1999
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 maart 2000 (NLRM) of 25 mei 2002 (volgens
rechtspraak.nl)
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 25-05-2000
NU Den Haag Rechtbank Rechter
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [juli 2002]
Lid-jurist van het Regionaal Medisch Tuchtcollege 1 november 1998
TEVENS [juni 2003]
lid-jurist Regionaal Medisch Tuchtcollege van 01-11-1998


DIJK, L.A.J.M. van , geboren jun 1957; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 okt 1993
Rechter rechtbank Maastricht 10 okt 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 2 februari 1999
Advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 1 augustus 1999
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 16-09-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
21 okt 1996
TEVENS [juni/juli 2002]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DIJK, L.W.H. van ; Dhr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 07-10-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvevanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Trenité Van Doorne Advocaten ; beëdiging 1969
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V.
Postbus 22700 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-0561782 , Fax 020-0561776
Vandijk.lodewijk@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, Lid
Lid van de Commissie Burgerlijk Procesrecht. [1 juli 2001]
De huidige Adviescommissie voor Burgerlijk Procesrecht is ingesteld bij besluit van 24 september 1997 (Stcrt 1998, 51). De commissie heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over wetgeving op het terrein van het burgerlijk procesrecht.
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DISSEL, S. van , geboren apr 1951
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 3 mei 1988
Rechter rechtbank Rotterdam 26 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 15 okt 1997
Vice-President rechtbank Rotterdam 13 januari 2000
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-08-2003
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Voorzitter van de ontslagcommissie voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie sinds
1989 secretariaat bij de Sociaal Economische Raad te Den Haag
Voorzitter Stichting Theatercentrum Den Haag sinds 1985
Lid Bestuur Amphitheater Amsterdam
Lid Bestuur Stichting Ludivina (Kim Zeegers Theater) te Den Haag
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter van de ontslagcommissie voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie van 01-01-1989 secretariaat Sociaal Economische Raad te Den Haag van 01-01-2003
Docent (incidenteel) Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) te Zutphen van 01-01-2003


DRION, P.J.M. ; Dhr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 09-06-2000
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Houthoff Advocaten ; beëdiging 1972
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , Fax 010-2172700
pdrion@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [juni 2003]
Deken Rotterdamse Orde van Advocaten te Rotterdam van 01-01-2001 Lid college van afgevaardigden Nederlandse Orde van Advocaten van 01-01-2001
Voorzitter van de commissie verzekeringsrecht Nederlandse Orde van Advocaten van 01-01-2001 Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam van 01-01-2001


DUINDAM, R.C.A. , geboren okt 1954 ; Dhr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 okt 1989
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 30 nov 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 13 nov 1991
Advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 1 jan 1996
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 9september 1998
Advocaat-generaal Den Haag 1 jan 1996
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-05-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer
Den Haag Hof Advocaat-Generaal
Rotterdam parket plaatsvervangend Officier van Justitie 96 97
Den Haag parket plaatsvervangend Officier van Justitie 9697 onbekend
Dordrecht parket plaatsvervangend Officier van Justitie 9697 Dordrecht onbekend
Middelburg parket plaatsvervangend Officier van Justitie 9697 vertrokken
Vraag hoe kan een Advocaat-Generaal tevens plaatsvervangend Officier van Justitie zijn in zijn vier
arrondissementen?
31 okt 1997
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend Voorzitter klachtencommissie IV Raad voor de Kinderbescherming van 01-02-2002
Lid commissie van toezicht TBS kliniek 'De Kijvelanden' te Rhoon van 01-01-1996 tot 31-12-2001
@OPM
Hoe kan iemand eigenlijk zo plotsklaps overgaan van OM naar RM


DUPAIN, A. , geboren feb 1953 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 15 apr 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 17 aug 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 17 aug 1984
Rechter rechtbank Rotterdam 16 mei 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 3 dec 1992
Raadsheer Hof Den Haag 1 sep 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 9 sep 1993
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 11-09-2001
rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 01-09-1993
NU Den Haag Hof Vice-President
NU Rotterdam Rechtbank
TEVENS
Voorzitter landelijke Vereniging Ypsilon
TEVENS: eigen opgave november 2000
Plaatsvervangend lid van de Klachtencommissie Delta ziekenhuis
Lid van het Bestuur van het Rotterdams Leeskabinet
Plaatsvervangend lid-jurist van het Centrale Tuchtcollege
TEVENS [juni 2003]
plaatsvervangend lid van de klachtencommissie psychiatrisch ziekenhuis Delta te Poortugaal plaatsvervangend lid-jurist Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Voorzitter Rotterdamsch leeskabinet te Rotterdam lid klachtencommissie van het Rode Kruis rechter-plaatsvervanger rechtbank te Rotterdam van 01-01-2002


DUSAMOS, A.J. , geboren sep 1951
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rijksbelastingdienst
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 9 jun 1988
Rechter rechtbank Arnhem 10 okt 199V
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 jan 1991
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-01-1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 januari 1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 11 apr 2001
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 01 jan 2002
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Rotterdan Rechtbank rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
16 feb 1998
TEVENS [juni/juli 2002]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


EKERING, J.C.P. ; Dhr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 05-08-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1968
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , Fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Borsboom & Hamm
Weena 614 , 3012 CN Rotterdam
tel 010 4100055 , fax 010 4815172
r@borsboomhamm.nl
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


ENGEL, J.J.J. ; Dhr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 21-08-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Directe Belastingen, Afdeling Vennootschapsbelasting, Hoofd
Belastingadviseur
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Vreemd.


ESKES, C. , geboren okt 1936 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 12 jul 1990
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Plaatsvervangend Lid Octrooiraad
Buitengewoon lid octrooiraad Ministerie van Economische Zaken [juni 2003]
TEVENS
Lid van de Rotary
Geeft jaarlijks een cursus octrooirecht aan kandidaat octrooigemachtigden.In de toekomst zal de cursus
waarschijnlijk in dienstverband worden opgenomen
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


FASSEUR - Van SANTEN, J.C. ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 dec 1976
Raadsheer Hof Den Haag 9 feb 1983
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 01-01-1997
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Lid staatscommissie van de waterstaatswetgeving
Lid begeleidingscommissie geschiedschrijving bescherming bevolking
TEVENS (opgave november 2000)
Lid van de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving
Lid van de begeleidingscommissie geschiedsschrijving bescherming bevolking
Lid van de Commissie van Beroep Stichting code Geneesmiddelen reclame
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


FIERSTRA, M.A. , Drs. ; Dhr.
Raadsheer College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 07-07-2000
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 17-05-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag College Beroep Bedrijfsleven Raadsheer
TEVENS [juni 2003]
Redacteur Nederlands Tijdschrift voor Europees recht (NTER) van 01-01-1995 Bestuurslid Vereniging voor Mededingingsrecht van 01-10-2001 Medewerker SEW (Sociaal Economische Wetgeving) van 01-01-1990
TEVENS
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht
(ICER) , Lid (BUZ)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht
- Voorbereiding (ICER-V) , Voorzitter (BUZ)


FILIPPINI, M.L.A. , geboren mei 1957 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 okt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 nov 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 nov 1993
Rechter rechtbank Breda 16 jan 1995
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 16-09-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
09 jun 1997
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Stichting Zorgsaam te Tilburg van 01-04-1999
Bestuurslid Stichting Katholieke Basisschool Laurentius te Breda van 01-08-1998
Lid Raad van Toezicht St. Kompaan te Tilburg van 01-01-2001
Secretaris Stichting Kompaan te Tilburg van 01-04-1998 tot 31-12-2000


FLEERS, G.J. ; Dhr. Dr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 28-03-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Wnd. Burgemeester gemeente Korendijk
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend lid Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) van 01-01-2001
Lid bestuur Stichting Dr. Schaepmanfonds van 01-01-2002 tot 31-12-2002
Voorzitter Ver. van Eigenaren Bungalowpark Bavelds Dennen te Noord Deurningen van 01-01-2002 tot 31-12-2002
Lid van het bestuur Fonds W.I./cda van 01-01-2002 tot 31-12-2002


FLIER, P.J. van der
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 12 dec 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-09-2001
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Rechtspleging 070-3707638 fax 3707932 Raadadviseur 95/96
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Juridisch adviseur
TEVENS
Lid redactie losbladige Samsonbundel over de algemene wet bestuursrecht
Lid wetgevingsredactie Ars Aequi (ea)
04 jun 1997
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter bestuur Vereniging Willem de Zwijger (school) te Den Haag van 01-01-2001 Bestuurslid Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School van 01-01-2000
Redacteur Losbladig Handboek Algemene wet bestuursrecht van 01-01-1991
Voorzitter Stichting ondersteuning vereniging Willem de Zwijger (school) van 01-11-2001
Lid curriculumcommissie Academie voor Wetgeving te Den Haag van 01-08-2001
Bestuurslid Vereniging Willem de Zwijger (school) te Den Haag van 01-01-1998 tot 31-12-2000


FOCKEMA ANDREAE - HARTSUIKER, E. , geboren aug 1949 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Uitgeverij Kluwer
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 24 jun 1982
Rechter rechtbank Utrecht 2 nov 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 12 mei 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 23 feb 1987
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Den Haag 10 aug 1989
Rechter rechtbank Den Haag 1 mrt 1990
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 27-07-1998
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Dagelijks bestuur van het Leids Universiteitsfonds
Sept 95
TEVENS [november 2000]
Lid van het bestuur van de alumnivereniging "Van Rechtswege" van de Leidse juridische faculteit Lid
van de klachtencommissie sexuele intimidatie basisscholen Wassenaar
Plaatsvervangend lid van het College van Medisch Toezicht
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


FONTEIJN - Van der MEULEN Zie van der MEULEN - FONTEIJN, C.P.E.M. , geboren jan 1955 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Dordrecht 26 nov 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 27 nov 1986
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 23 jun 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 26 jul 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 mrt 1995
Rechter rechtbank Dordrecht 1 januari 1999
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-06-2003
NU Den Haag Hof Raadsheer
Den Haag parket
Geen opgave van bijbanen
okt 1997
TEVENS [juni 2003]
Lid Algemeen bestuur Sint Laurens Instituut van 01-04-1999 Lid Raad van Toezicht Kath. Verzorgings- en Verplegingsinstellingen van 01-03-1999


FRANKEN, H. , Hendrik , geboren sep 1936 ; Dhr. Prof.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1955 rechten , Corpslid
Officier-secretaris Krijgsraad 5 mei 1961
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Org. te Rotterdam ; Raio 12 jun 1962
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 12 okt 1962
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 jan 1965
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 1 jan 1967
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 12 okt 1968
Rechter Idem 12 jul 1969
Raad hoog Militair gerechtsHof Den Haag 23 feb 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 7 okt 1974
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 6 jul 1977
Plaatsvervanger Lid Registratiekamer 1 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Hoog Militair Gerechtshof Raad
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Metajuridica - Hoogleraar Encyclopedie tot de rechtswetenschap en informaticarecht
Eerder vermeld als Hoogleraar inleiding tot de rechtswetenschap alsmede informaticarecht
tel 071 5277548 , fax 071 5277600
h.franken@law.leidenuniv.nl
Decaan Juridische Faculteit Leiden 1997
TEVENS
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Rechtstheorie
Hoogleraar Recht en Informatica
TEVENS
Lid van de Koninklijke Nederlandse academie van Wetemschappen
Plaatsvervangend Lid Registratiekamer
Voorzitter Stuurgroep Computercriminaliteit van het Platform Criminaliteitsbeheersing
Voorzitter van de door de ministers van O,C en W, EZ, Justitie, BiZa en Ven W ingestelde
programmacommissie Informatietechnologe en Recht
Vz van de werkgroep Computercriminaliteit van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen VNO
Lid van de Raad van Tucht voor Registeraccountants en acountantsadministratieconsulenten
Voorzitter van het College van Beroep van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Voorzitter van het College van Tucht van de Nederlandse Orde van Register-EDP-Auditors
Voorzitter van de door de minister van O,C en W ingestelde Verkenningscommissie Rechtsgeleerdheid
Vice-Voorzitter van de stichting Geschillenoplossing in de Automatiseringsbranche
Lid van de Sociaal Wetenschappelijke Raad van de KNAW
Lid van de Redactieraad van KPMG-Compact
Lid van de Redactieraad van het Nederlands Tijdschrift voor Privatisering
Commissaris bij de Levensverzekeringsmaatschappij"Onderlinge Den Haag" en de
Verzekeringsmaatschappij Neerlandia
Redacteur van de Automatiserings Contracten, Modellen voor de Praktijk
Lid van de Redactieraad van het Handboek Informatiebeveiliging
Projectleider Rechtsinformatieproject van de Hoge Raad in Indonesië
Voorzitter van het Nederlands Studiecentrum voor Criminologie en Rechtshandhaving
Redactielid Rechtsgeleerd Magazijn Themis
Plaatsvervangend kroonlid van de SER
TEVENS [sep 2000]
Lid Algemeen Bestuur Nederlands Mediation Instituut
Lid Bestuur ADR Centrum voor het Bedrijfsleven
Commissaris Onderlinge Levensverz.-Mij . "Den Haag" U.A
Commissaris N.V. Verzekering-Mij. "Neerlandia van 1880"
Algemeen Secretaris Koninklijke Ned. Akademie van Wetenschappen
Voorzitter Raad van Tucht Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors
Plaatsvervangend Lid Raad van Tucht Accountants en Accountants Adm. consulenten
Voorzitter Raad van Beroep De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Voorzitter Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Lid Commissie van Advies Wet assurantiebemiddelingsbedrijf
Plaatsvervangend Lid Sociaal-Economische Raad (SER)
Oud-functies:
Lid Dagelijks Bestuur ChristenDemocratisch Appel
Voorzitter Wetenschappelijk Instituut voor het CDA
TEVENS [juli 2002]
Plaatsvervangend-kroonlid SER, Den Haag van 01-05-2002
Lid raad van advies College bescherming persoonsgegevens, Den Haag van 01-09-2001
Voorzitter Stuurgroep Computercriminaliteit van het Platform Criminaliteitsbeheersing, Den Haag van 01-01-1992
Voorzitter Programmacommissie Informatietechnologie en Recht Ministerie van OC & W, Economische Zaken, Justitie, Binnenlandse Zaken en V & W, Den Haag van 01-01-2002
Voorzitter werkgroep computercriminaliteit Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) van 01-01-1992
Lid Raad van Tucht van de Accountants en accountants-administratieconsulenten, Den Haag van 01-01-2002
Voorzitter college van beroep Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Amsterdam van 01-01-1992
Voorzitter college van tucht Nederlandse Orde van Register-EDP-Auditors van 01-01-2002
Voorzitter Stichting Geschillenoplossing in de Automatiseringsbranche, Den Haag van 01-01-1998
Lid sociaal wetenschappelijke raad Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam van 01-09-1982
Redacteur Rechtsgeleerd Magazijn Themis, Zwolle van 01-09-1980
Lid redactieraad KPMG-Compact van 01-01-2000
Commissaris Levensverzekeringsmaatschappij Onderlinge Den Haag en de verzekeringsmaatschappij Neerlandia, Den Haag van 01-05-1991
Redacteur Automatiserings Contracten, Modellen voor de Praktijk van 01-09-1993
Voorzitter Stuurgroep Electronic Commerce-platform Nederland, Leidschendam van 01-09-2000
Voorzitter Commissie grondrechten in het digitale tijdperk van 01-05-2000
Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen van 01-05-1999
Lid redactieraad Handboek Informatiebeveiliging van 01-09-1997 tot 31-12-2000
Lid redactieraad Nederlands Tijdschrift voor Privatisering van 01-01-1996 tot 31-12-2001
Algemeen secretaris Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen van 01-05-1999 tot 30-04-2002


GEERTS, S.M.S. , geboren jun 1944 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 30 mrt 1995
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Belastingadviseur Via S.M.S. Geerts B.V. te Den Bosch
TEVENS
Commissaris bij van F. van Lanschot Trust Compagny B.V.en Harbour Trust & Management te
Rotterdam
Directeur van enkele cliëntvennootschappen en bestuurder van een cliëntstichting van F. van Lanschot
Trust Compagny B.V.en Harbour Trust & Mangement B.V.
Via S.M.S. Geerts nog een gedeeltelijk belastingadviespraktijk
Voorzitter van de Stichting Administratiekantoor Pelikaan
Beleggingsmaatschappij B.V. te Goirle
Voorzitter van de Stichting Vrienden van Huize Vincentius
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Stichting Administratiekantoor Pelikaan Beleggingsmaatschappij BV te Goirle van 01-01-2001
Voorzitter Stichting Vrienden van Huize Vincentius te Udenhout Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Valkenburg Beheer BV te Tilburg van 01-01-2001


GELDER, J.C.F. van , geboren apr 1949 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 apr 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 31 mei 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 sep 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 april 1997
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch van 24-11-1998
Officier eerste klasse Landelijk Parket van 01-10-2001
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam van 13-12-2001
Waarnemend advocaat-generaal Gerechtshof Den Haag van 01-01-2002
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Officier arrondissementsparket
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof waarnemend Advocaat-Generaal
NU Den Haag Landelijk Parket Officier eerste klasse
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie Seksuele Intimidatie, Ministerie van Justitie van 01-01-2002
@OPM
Vreemd. OM en RM tegelijk; tot op de dag van vandaag.


GEPPAART, C.P.A. , geboren 02-12-1931 ; Prof. (of Ch.P.A.)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 8 mei 1972
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Brabant
Oud-hoogleraar belastingrecht
TEVENS
Lid van De Koninklijke Akademie van Wetenschap te Amsterdam
Lid van het Curatorium van het Koninklijk Instituut voor de marine te Den Haag
Lid van de Commissie Algemene regels van Bestuursrecht (Commissie Scheltema) , ministerie van Justitie en ministerie van binnenlandse zaken
Docent belastingrecht Landbouwuniversiteit te Wageningen (tot 1 augustus 1997)
Voorzitter van redactie weekblad voor fiscaal recht te Den Haag
Voorzitter van redactie BNB, Beslissingen Nederlands Belastingrecht te Den Haag
Medewerker Nederlands Juristenblad te Den Haag
Voorzitter redactie Fiscale Wetten, teksteditie te Den Haag
Lid van de redactiecommissie van het Bosschap te Den Haag
Voorzitter van de Wetenschappelijke Commissie van de
Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs te Den Haag
Fiscaal adviseur te Tilburg
Lid van het Bestuur Stichting European Value Foundation te Amsterdam
Commissaris van Beleggingsmaatschappij Calvè-Delft N.V. te Delft
Adviseur van Paardekooper Hoffman Belastingadviseurs te Rotterdam
Adviseur Commissie permanente educatie Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs te Den Haag
Opgave okt 1997 Den Haag Hof
TEVENS [juni 2003]
Docent Grotius opleiding financieringen & zekerheden van 01-01-1996 incidenteel doceren van andere opleidingen en het schrijven van juridische publikaties
INFO
Woonplaats Tilburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


GERRETSEN - VISSER, L.F. , geboren sep 1955 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 jul 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 okt 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 12 apr 1988
Rechter rechtbank Rotterdam 20 mrt 1990
Raadsheer Hof Den Haag 1 april 1999 of 23-02-1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 april 1999
NU Rotterdam Rechtbank rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS (eigen opgave november 2000)
Lid Bestuur Scapino Ballet Rotterdam
Lid Bestuur Sint Laurens College HAVO/VWO te Rotterdam
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid Scapino Ballet Rotterdam te Rotterdam
Bestuurslid Sint Laurens College (HAVO/VWO) te Rotterdam


GERRITZEN, J.J.H. , geboren jan 1936 ; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1955 rechten , Corpslid
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 14 apr 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 jan 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 17 mei 1989
Raadsheer Hof Den Haag 1 mei 1996
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-05-1996
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 14-04-1978
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
Redacteur Schip en Schade
Voorzitter Stichting KralingerHof te Rotterdam
Lid Bestuur Stichting Bisdom van Vliet te Haastrecht
Adviserend Lid Averijcommissie van de Internationale Vereniging Het RijnSchepenregister IVR
Voorzitter van de Tariefcommissie van de IVR en Lid van de Juridische Commissie
Voorzitter Rotterdams Leeskabinet
Lid tariefcommissie van de IVR
Lid juridische tariefcommissie van de IVR
Lid van enkele werkgroepn van de association Internationale de Dispacheurs Europeens AIDE
Lid Algemeen bestuur Vereniging Ned. Historisch Scheepvaart Museum te Amsterdam
Lid Bestuur Ned. Vereniging voor Zee en Vervoersrecht
Plaatsvervangend lid van het Hof van Discipline
okt 1997
TEVENS opgave november 2000
Lid van Avary-Commissie van de Internationale Vereniging het Rijnschepenregister (IVR) Rotterdam Voorzitter van de tariefcommissie van de IVR en lid van de Juridische Commissie, Rotterdam
Bestuurslid Stichting Kralingerhof, Rotterdam
Bestuurslid van de Stichting Bisdom van Vliet te Haastrecht
Commissaris van Algemeen Bestuur van de Vereniging Nederlands Historisch Scheepvaart Museum te Amsterdam
Vice-voorzitter van de Vereniging van Zee- en Vervoersrecht te Rotterdam
Voorzitter Stichting Rotterdamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding en bestuurslid van de daarmee gelieerde Stichting voor Kindertehuizen te Rotterdam
Voorzitter Kamermuziekvereniging Rotterdam
Plaatsvervangend lid van het Hof van Discipline te Utrecht
TEVENS [juni 2003]
Adviserend lid van avary-commissie Internationale Vereniging het Rijnschepenregister (IVR) te Rotterdam van 01-01-2001
Voorzitter van de tariefcommissie IVR te Rotterdam van 01-01-2001 Bestuurslid Stichting Bisdom van Vliet te Haastrecht Vice-voorzitter Nederlandse Vereniging van Zee- en Vervoersrecht te Rotterdam van 01-01-2001
Voorzitter Stichting Rotterdamse bond voor lichamelijke opvoeding te Rotterdam van 01-01-2001
Voorzitter Kamermuziekvereniging te Rotterdam Bestuurslid Stichting voor kindertehuizen, gelieerd aan de Stichting Rotterdamse bond voor lichamelijke opvoeding
te Rotterdam van 01-01-2001 Lid juridische commissie IVR te Rotterdam van 01-01-2001 Plaatsvervangend lid Hof van Discipline te Utrecht van 23-01-2002 tot 22-01-2007


GROEN, J. van der , geboren mrt 1957 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 19 jan 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 5 aug 1989
Buitengewoon verlof i.v.m. benoeming Ned. Antillen / Aruba rechtbank Dordrecht3 jul 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1993
Rechter rechtbank Rotterdam 1 sep 1997
Rechter rechtbank Rotterdam 2 augustus 1997
Advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam 3 juli 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 23 februari 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 23 februari 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 23 februari 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 23 februari 1999
Vice-president Rechtbank Rotterdam van 11-09-2001
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 15-08-2000
NU Rotterdam Rechtbank Vice-President
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter van de geschillencommissie voor parketvloeren aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies


GROOT, A.C. de , geboren apr 1938 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
's-Rijksbelastingen te Den Haag, II.hoofdinspecteur-titulair werkzaam Ministerie van Financiën 1961
Raadsheer Hof Den Haag 4 feb 1978
Vice-President Hof Den Haag 16 dec 1987
Coördinerend vice-president Hof Den Haag 3 aug 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 september 1999
NU Den Haag Hof coördinerend Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Medewerker aan verscheidene fiscale uitgaven
Lid Bestuur RK woningbouwvereniging Leidschendam
Lid commissie advies Taalbaak Bhon Stafleu en Lochum
Opgave okt 1997; Den Haag Hof
TEVENS [juni 2003]
Medewerker verscheiden fiscale uitgaven Kluwer en Elsevier van 01-01-1972
Lid commissie van advies Taalbank (Bhon Stafleu en Van Lochem) te Houten van 01-01-1995
lid van de raad van toezicht Chr. Woningstichting Vidomes te Zoetermeer van 01-04-2001
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor adviesburo Van Eck BV te Rijswijk van 01-07-2001
Lid klachtencommissie Woonzorg Nederland (ouderenhuisvesting) te Amsterdam van 01-04-2001
Lid raad van toezicht Regionale instelling voor beschermd wonen (RIBW) te Den Haag van 01-09-2001


GROOT, H.M.A. de , geboren feb 1954 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 17 jun 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 5 sep 1997
Raadsheer Hof Den Haag 2 juli 1999
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam; kantoor Houthoff; beëdiging 1986 of 1977
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
hgroot@houthoff.nl
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
Hof Den Haag: opgegeven geen nevenfuncties (november 2000)
Alleen vermeld als Raadsheer. Waarom is dan niet opgegeven dat het hier eigenlijk gaat om eenm
advocaat. Is zij nou nog advocaat of niet. Niet et vinden in Vademecum Advocatuur 2003.
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend Voorzitter Kamer van Geschillen van de Nederlandse Orde van Accountants-administratieconsulenten (NovAA) van 01-01-2002
Plaatsvervangend Kroonlid Hof van Discipline (NOVA) van 01-01-2002
Lid Tuchtgerecht Produktschap voor Pluimvee en Eieren (Kamer Pluimveehandel en Industrie) van 01-05-2002


GROOT, H.W.J. de , geboren feb 1947 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 2 dec 1991
Rechter Rechtbank Amsterdam van 01-01-1993
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 21-08-2002
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
NU
TEVENS [juni 2003]
Docent Jeugdrecht SSR te Zwolle van 03-01-2001 gastdocent van 03-01-2001


GROOTOONK, R.A. , geboren feb 1944 ; Ir.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 12 jul 1990
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Lid octrooiraad
TEVENS
Lid commissie voor het afnemen van octrooigemachtigdenexamen te Rijswijk
TEVENS [juni 2003[
d d te Den Haag
Lid van de Commissie afnemen van het Octrooigemachtige-examen te Rijswijk
@OPM
De eerste op rechtspraak.nl vermelde nevenbetrekking is nogal cryptisch


HAAN, J.J.A. den , geboren jul 1930
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raad hoog Militair gerechtshof Den Haag 26 okt 1982
NU Den Haag Hof Militair Gerechtshof Raad
TEVENS [februari 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven


HAGEN, J.A. , geboren mrt 1956 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Manager bij het Nederlands Meetinstituut te Dordrecht
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 nov 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 nov 1994
Rechter rechtbank Den Haag 15 sep 1995
Raadsheer College van Beroep voor het Bedrijfsleven 02-10-2000
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag 13-09-2000
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag 02-05-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Colle Beroep Bedrijfsleven
TEVENS
Docent basisopleiding Ned. Orde van Advocaten
dec 96
TEVENS [juni 2003]
Docent SSR


HAMAKER, G. , geboren mrt 1941
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadadviseur Ministerie van Justitie
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 15 mrt 1983
Raadsheer Hof Den Haag 22 mei 1984
NU Den Haag Hof Raadsheer 01-04-2003
TEVENS
Geen bijbanen 1997
[november 2000] opgegeven: geen nevenfuncties
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen


HART, A.C. 't ; Dhr. Prof.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit R.O.Rotterdam 1 okt 1966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 feb 1967
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 1 feb 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 9 apr 1975
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage van 17-02-1986
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Strafrecht
Hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht R.U.L. te Leiden
a.c.thart@law.leidenuniv.nl
Katholieke Universiteit Brabant
Oud-hoogleraar
TEVENS
Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam
Geassocieerd Lid van de Pauselijke Akademie van Wetenschappen "Academica Tiberina" te
Rome-Vaticaanstad
Lid van verdienste van de Academie van Kunsten, Letteren Wetenschappen en Cultuur "Accademia de i
500" te Rome
erelid van de Academische Senaat van de Internationale Medici-Academie van Wetenschappen
"Academia Internazionale Medicea" te Florence
Lid van de Selectiecommissie geesteswetenschappen programma Academie-onderzoekers van de
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen te Amsterdam
Adviseur van de commissie tot hervorming van de wetboeken van strafrecht en strafvordering van de
Republiek Armenië, vervuld te Leiden
Research fellow bij het Centrum Voor Grondslagenonderzoek van het Recht van de Katholieke
Universiteit te Leuven
Lid van de (besloten) Vereniging voor de vergelijkende studie van het Recht van België en Nederland
Lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
Lid van de (besloten) Historische Kring te Leiden
Annotator strafrecht en strafprocesrecht van de Nederlandse Jurisprudentie te Leiden
Lid van de redactie van Delikt en Delikwent, Tijdschrift voor strafrecht te Leiden
Lid van de redactie van de Cahier-reeks "Het Nederlands recht in perspectief" Ars Aqui te Leiden
Lid van de redactieraad van "Karakters".Tijdschrift over Literatuur en recht te Leiden
Nederlands correspondent van het Italiaanse blad "Massoneria Oggi" te Leiden
Lid van de jury voor de "Publicatieprijs SMP" van de Stichting Maatschappij en Politie"
Vice-Voorzitter van het college van beroep voor de examens (RUL) te Leiden
Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Juriste en Werk te Leiden
Lid van de Adviesraad van de Stichting "Vrijwillig Leven"
TEVENS [juni 2003]
Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam van 01-01-2001
Geassocieerd lid Pauselijke Adademie van Wetenschappen 'Accademia Tiberina' te Rome/Vaticaanstad van 01-01-2001
Lid van verdienste Akademie van Kunsten, Letteren, Wetenschappen en Cultuur "Accademia de 'i 500'" te Rome van 01-01-2001
Erelid Akademische Senaat van de Internationale Medici-Akademie van Wetenschappen 'Accademia
Internazionale Medicea' te Florence van 01-01-2001
Grootvertegenwoordiger Italiaanse Orde van Vrijmetselaren Grande Orienta d'Italia' Palazzo Guistiniani' bij de orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden van 01-01-2001
Research fellow bij het centrum voor grondslagenonderzoek van het recht Katholieke Universiteit Leuven te Leuven van 01-01-2001
Lid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden van 01-01-2001
Lid (Besloten) Historische Kring te Leiden van 01-01-2001 Member Constitutional working Party of the OSL (Order of Saint Lazarus of Jarusalem), Paris Obedience van 01-01-2001
Nederlands correspondent Italiaanse blad Hiram te Leiden van 01-01-2001
Lid comité van aanbeveling Stichting Jurist en Werk te Leiden van 01-01-2001
Beschermheer Strafrechtelijk en criminologisch dispuut Studiekring over Strafrecht (S.O.S.) te Leiden van 01-01-2001
Lid adviesraad Stichting "Vrijwillig leven" van 01-01-2001
Lid comité van aanbeveling Stichting Landelijk Overleg Strafrechtverenigingen te Stilos van 01-01-2001 Erelid Italiaans-Roemeens Cultureel Genootschap Associazione Culturale Italo-Romena "Sarmizegetuza" van 01-01-2001
Erelid Loge "Costantino Nigra" te Florence van 01-01-2001
Lid curatorium van de leerstoel Vrijmetselarij als geestesstroming en sociaal-cultureel verschijnsel Universiteit Leiden te Leiden van 01-01-2001
Lid Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden van 01-01-2001
Lid (Besloten) Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland van 01-01-2001
Lid van de commissie akademiepenning Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam van 01-01-2001
Wetenschappelijk adviseur voor het reis-en Congressubsidiefonds Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam van 01-01-2001
Bestuurslid Boeddhistische Unie Nederland (B.U.N.) van 01-01-2001
INFO
prive adres: Oude Rijn 7 , 2312 HB Leiden , Tel. 071 5414215
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HEEMSKERK, F. , geboren jul 1939
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage van 02-05-1994
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor E.E.Minkjan; beëdiging 1986
Algemeen Secretaris Nederlandse Orde van Advocaten Den Haag
Advocaat bij Nederlandse Orde van Advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 30851 , 2500 GW Den Haag
Tel 070 3353511 , Fax 070 3353532
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Commissaris NBBS Reizen B.V. te Leiden
Voorzitter Stichting Akademische Reizen te Rotterdam
Stichting Leerstoel Advocatuur te Den Haag
Stichting Strafrechtpraktijk te Den Haag
Bestuurslid Stichting Internationale Informatie en Communicatie te Leiden
Lid van de Commissie Buitenland van de NOvA
TEVENS [sep 2000]
Vice-president Raad van Comm. NBBS Reizen B.V.
TEVENS [juni 2003]
bestuurslid Stichting Strafrechtpraktijk te 's-Gravenhage van 01-01-2002
Bestuurslid Stichting Internationale Informatie en Communicatie te 's-Gravenhage van 01-01-2002


HEHEMANN, F.J. , geboren apr 1940
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ministerie van Financiën
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 dec 1985
Raadsheer Hof Den Haag 28 jul 1986
Vice-President Hof Den Haag 1 jan 1997
Coördinerend vice-president Hof Den Haag
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage van 01-02-2003
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie Stichting patiëntenvertrouwenspersonen in geestelijke gezondheidszorg te
Utrecht
Voorzitter Klachtencommissie Trimbos Stichting
Voorzitter Klachtencommissie Trimbos Projecten
Voorzitter Klachtencommissie Trimbos Fonds
TEVENS [juni 2003]
voorzitter klachtencommissie Stichting Patiëntenvertrouwenspe te Utrecht
@OPM
Ja, klungelig: op rechtspraak.nl staat echt patiëntenvertrouwenspe (zal wel persoon zijn}
@OPM
De verandering van vice-president naar raadsheer-plaatsvervanger suggereert dat hij inmiddels een andere baan heeft, maar die wordt dan - ten onrechte - niet vermeld op rechtspraak.nl


HERSTEL, A. , geboren sep 1935
NLRM 71 80 87 88/89 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.3 Opleidings-en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Utrecht 10 jun 1963
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 10 okt 1963
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1965
Gedetacheerd Ministerie van Justitie 2 jan 1968
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 25 sep 1969
Idem arrondissement Utrecht 4 jun 1971
Gedetacheerd Ministerie van Justitie, Hoofdafdeling rechterlijke Organisatie 1 okt 1971 - 26 okt
1973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Utrecht1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Groningen11 okt 1977
Idem arrondissement Utrecht 25 jul 1979
Officier van Justitie hoofd van het parket Utrecht4 sep 1981
Officier van Justitie hoofd van het parket Rotterdam1 okt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21 sep 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 6 maart 1998
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Voorzitter NCRV
Lid NOS-Bestuur
Lid Ster-bestuur
TEVENS
Penningmeester COBO-fonds
Penningmeester Stichting Raad voor de Journalistiek
Vice-Voorzitter Vereniging voor Christelijk Wetenschappelijk Onderwijs
Lid identiteitsraad Stichting Philadelphia Voorzieningen
Lid Bestuur Stichting Lezen
Lid Bestuur Stichting Nationale Omroep Congres
Voorzitter Stichting Kinderrechtswinkel Support Utrecht
Lid Bestuur Muziekcentrum van de Omroep
[mei 2002]: Lid van de Raad voor de Journalistiek
TEVENS [maart 2003]
Voorzitter Jo Bollekamp Fonds te Ermelo 01-05-1996
Voorzitter Vereniging Vrienden Museum Catharijneconvent 01-12-2001
Lid Commissie van Aandeelhouders ROTO Smeets- de Boer 01-01-2001
Lid Raad van Advies Nederlandse Handelvereniging Naarden 01-04-1996
Voorzitter Bezwarenadviescommissie Regiopolitie Utrecht 01-04-1998
Secretaris Vereniging Rudolph Stichting Barneveld 01-04-1997
Lid Raad van Toezicht Leo-Stichting (koepel jeugdzorg) Apeldoorn 01-12-1998
NB: Kennelijk nog steeds lid van de Raad voor de Journalistiek alhoewel niet opgegegeven bij nevenfuncties.
TEVENS [juni 2003]
voorzitter Stichting Collage te Kortenhoef van 01-12-1990
voorzitter Vereniging Vrienden Museum Catharijneconvent van 01-12-2001
lid Commissie van Aandeelhouders ROTO Smeets- de Boer van 01-01-2001
lid Raad van Advies Nederlandse Handelvereniging te Naarden van 01-04-1996
voorzitter Bezwarenadviescommissie Regiopolitie Utrecht te Utrecht van 01-04-1998
secretaris Vereniging Rudolph Stichting te Barneveld van 01-04-1997
lid Raad van Toezicht Leo-Stichting (koepel jeugdzorg) te Apeldoorn van 01-12-1998
lid Raad van Toezicht Muziekgroep Nederland te Amsterdam van 01-04-2000
Lid Adviescommissie bezwaarschriften commissariaat voor de media te Hilversum van 01-01-2000
Lid Lude Kerk Soest te Soest van 01-06-2002 Lid Jury Cultuurprijs Gemeente Soest te Soest van 01-01-2001 voorzitter Begeleidingscommissie Onderzoek Illegaal Kansspel van 01-01-2000 tot 01-01-2001
bestuurslid Stichting Lezen van 01-11-1993 tot 30-11-2001
voorzitter Stichting Dr. C. Rijnsdorp Prijs van 01-01-1995 tot 01-04-2002
Voorzitter Hugo Wolf Society te Hoevelaken van 01-01-2002 tot 01-01-2003
secretaris Stichting RIM van 01-01-1998 tot 01-03-2003
voorzitter bestuur Vereniging voor Christelijke Wetenschappelijk Onderwijs van 01-12-1999 tot 01-05-2003 voorzitter Stichting Jo Bollekamp Fonds te Ermelo van 01-05-1996 tot 01-05-2003


HERTOG, D. den , geboren 16-11-1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 7 dec 1983
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage van 02-05-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervamgers
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn; beëdiging 1973
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488734 , Fax 070-3476801
d.denhertog@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Voorzitter Rotterdamse Aero Club waarin opgenomen de Haagse Aeroclub met als zetel vliegveld
Zestienhoven te Rotterdam
apr 1997
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Woonplaats Schiedam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HOEVEN - OUD, J.M.T. van der , geboren okt 1960 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 21 nov 1990
Rechter rechtbank Den Haag 1 mei 1994
Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage van 01-09-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer
Den Haag rechter
TEVENS
Lid medezeggenschapsraad van Openbare Basisschool Het Spectrum te Zoetermeer
dec 96
TEVENS
geen nevenfuncties; eigen opgave op het Net [mei 2001]
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


HOFKES, E.M. , geboren feb 1944 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Zutphen
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem8 feb 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem26 feb 1990
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem25 jan 1991
Rechter rechtbank Arnhem 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 25 okt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 12 okt 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 5 sep 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 5 sep 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 20 april 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 20 april 1998
Rechter rechtbank Almelo 27 mei 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 3 september 1999
Vice-president Rechtbank Arnhem van 01-01-2002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage van 02-05-2002
NU Arnhem Rechtbank Vice-president
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Beroep- en Bezwaarschriften van de gemeente Gorssel
Voorzitter Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften van het waterschap Oost Veluwe
16 feb 1998
TEVENS [juni 2003]
voorzitter commissie voor bezwaarschriften van het Waterschap te Apeldoorn
lid Regionale Commissie voor het Opzicht voor de kerk van 01-01-2000
Vice-voorzitter Vereniging Het Hoornwerk te Zutphen van 01-03-2003


HOOGH, B. de , geboren apr 1935
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Juridisch medewerker Chr.Nat.Vakverbond in Nederland 1963
Proeftijd ex art.4 Opleidings-en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Utrecht; Raio 1 mrt
1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 1 jul 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 1 jul 1970
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 11 feb 1971
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 11 okt 1973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 22 dec 1976
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 25 sep 1978
Advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 14 dec 1981
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 jan 1997
NU Den Haag Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Advocaat-Generaal ressortsparket
TEVENS
Voorzitter commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven te Den Haag
Lid Bestuur van de AS Talmastichting en van de Stichting Talma Beheer te Veenwouden
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid A.S. Talmastichting te Veenwouden 01-01-1983


HOOYKAAS, M. ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 2 jan 1975
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 13 mrt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 okt 1992
Raadsheer Hof Den Haag 21 jan 1997
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam; kantoor Van Anken Knüppe Damstra; beëdiging 1963
Wanneer hij als advocaat is gestopt, blijkt onduidelijk
TEVENS
Lid Bestuur Rotterdam Leescabinet Rotterdam
Voorzitter Stichting Werkgevers Instituut Sociaal Cultureel Werk Rotterdam
Lid Bestuur Stichting Museum Bisdom Van Vliet te Haasdrecht
Lid Bestuur Ida & Ida Stichting
Lid Bestuur Fonds vakantiebesteding
TEVENS [november 2000, november 2001]
Voorzitter Rotterdamsch Leeskabinet te Rotterdam
Voorzitter Stichting Werkgevers Instituut Sociaal-cultureel werk te Rotterdam
Voorzitter Stichting Museum Bisdom Van Vliet te Haastrecht
Bestuurslid Ida & Ida Stichting (liefdadigheidsfonds)
Bestuurslid fonds vakantiebesteding
Plaatsvervangend lid van het Hof van Discipline
TEVENS [juni 2003]
voorzitter Rotterdamsch Leeskabinet te Rotterdam
voorzitter Stichting Werkgevers Instituut Sociaal-cultureel w te Rotterdam
voorzitter Stichting Museum Bisdom Van Vliet te Haastrecht
bestuurslid Ida & Ida Stichting bestuurslid fonds vakantiebesteding plaatsvervangend
lid Hof van Discipline


HOOYMANS - Van OERLE, R.H.M. , geboren feb 1944 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Doorn mei 1968
Arbeidscontractant rechtbank Den Bosch 1 jan 1978
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 30 jan 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 25 jul 1979
Rechter rechtbank Den Bosch 17 mrt 1982
Vice-President rechtbank Den Bosch 28 feb 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 31 okt 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 mrt 1993
Coördinerend vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch van 16-08-1994
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Bosch Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
Echtgenote Directeur Landelijk Bureau Raad voor de Kinderbescherming te Utrecht !
Voorzitter sector familie- en jeugdrecht bij de rechtbank den Bosch
27 jan 1997
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid Kunststichting te Vught van 01-06-1998
Lid Stuurgroep ADR/mediation van 01-07-2000
Secretaris St. Lambertuskerk te Vught van 01-01-2001
INFO
Familie van KROON, M.C.M. de


HORST, N.M. van der , geboren mrt 1951 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 19 dec 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 28 december 1999
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Vermogensrecht
1995-1996 Raadadviseur
TEVENS
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Raadadviseur
Raad van Advies Juridische PAO Erasmus Universiteit
Lid Bestuur Nederlandse Juristen Vereniging
TEVENS [juli 2002]
Coördinerend raadadviseur Ministerie van Justitie
Adviseur Raad van Advies Juridische PAO, Erasmus Universiteit, Rotterdam


HORSTINK, A.S.M. , geboren 21-05-1942
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opl- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Rotterdam ; Raio 23 sep 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 23 jan 1969
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 23 jan 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 23 jan 1973
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Rotterdam 23 jan 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 21 dec 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 jan 1975
Rechter rechtbank Rotterdam 19 okt 1976
Raadsheer Hof Den Haag 20 dec 1978
Vice-President Hof Den Haag 10 apr 1992
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Centraal Medisch Tuchtcollege Den Haag
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der
Koninklijke Hofhouding , Plaatsvervangend lid
mei 2000
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend Voorzitter Centraal Medisch Tuchtcollege Den Haag
INFO
Woonplaats Bennebroek
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


HUIJGEN, J.M. , geboren apr 1937
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam secretaris krijgsraad te velde Den Bosch 22 aug 1961
Secretaris Idem 23 mrt 1962
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Utrecht; Raio 5 mei
1963
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 6 sep 1963
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 6 sep 1965
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 1 jan 1968
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Den Bosch 1 jan 1968
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 16 dec 1968
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 14 sep 1979
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 10 jan 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 15 okt 1997
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Middelburg parket Officier van Justitie vertrokken
31 okt 1997
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter klachtencommissie ex artikel 2 van de wet klachtrecht cliënten zorgsector van Ziekenhuis
Walcheren te Vlissingen 01-09-1997
Voorzitter klachtencommissie ex artikel 2 van de wet klachtrecht cliënten zorgsector van Ziekenhuis
Oosterscheldeziekenhuizen te Goes 01-05-2001
Voorzitter van College van Beroep voor de exmans Hogeschool Zeeland te Vlissingen 01-12-2000
NB wellicht zo'n geval van RM en OM tegelijk


HUSSON, L.F.A. , geboren okt 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 26 feb 1982
Kantonrechter Arnhem 23 aug 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 16 dec 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 29 jun 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Kantonrechter Den Haag 1 sep 1996
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag 29 februari 2000 of 01-08-2002
Raadsheer Gerechtshof Den Haag 01-08-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Arbiter bij het Ned. Arbitrage Instituut NAI
Plaatsvervangend Lid in de Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Den
Haag
okt 1997
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid
[SAL 2000]
TEVENS [juni 2003]
Lid Commissie Bezwaar en Beroep Raad van Rechtsbijstand te Den Haag 01-07-1998
Plaatsvervangend voorzitter Raad voor Geschillen Nederlandse Orde van Accountants- en administratieconsulenten te Den Haag 01-10-2001
Voorzitter Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven en Groen S.G.C. te Den Haag 01-04-2000
Voorzitter Centrale Klachtencommissie Raden voor Rechtsbijstand te Den Haag 01-10-1998
Voorzitter Raad van Toezicht van de Vereniging vn incasso-ondernemingen 13-03-2003
Plaatsvervangend voorzitter Advies Commissie voor Vreemdelingen te Den Haag van 01-08-1998 tot 31-03-2001
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut te Den Haag van 01-06-1998 tot 31-03-2002


JACOBS, J.J.H. ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 mei 1979
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Directeur Verbond Nederlandse Ondernemingen
TEVENS
Commissaris Mercurius Groep Wormerveer B.V. te Wormerveer
Bestuurder Stichting Administratiekantoor van Aandelen HES-beheer N.V.1979 te
Europoort/Rotterdam
Lid Adviesraad Business Creation Result (BCR) te Hoofddorp
Lid Raad van Toezicht Optimix Beleggingsfonds te Amsterdam
Lid SER te Den Haag
Lid Curatorium International Belasting Documentatie Bureau (IBDB) te Amsterdam
Lid Curatorium PAO-MBB (Post Academisch Onderwijs Management van Brancheorganisaties en
Beroepsverenigingen, Vrije Universiteit te Amsterdam
NB november 2000: naam niet vermeld op register nevenfuncties Hof Den Haag !!
TEVENS [juni 2003]
Commissaris Mercurius Groep Wormerveer B.V. te Wormerveer bestuurder Stichting Administratiekantoor van Aandelen HES-be te Rotterdam van 01-01-1979
Voorzitter raad van commissarissen Optimise Investment Fonds te Amsterdam commissaris Garoo Beheer b.v. (Weboma b.v., Nawa b.v. en Gakon te Wateringen commissaris Levob Verzekeringen N.V. te Leusden lid raad van toezicht Larcom te Ommen gedelegeerd bestuurder BouwNed te Baarn lid raad van commissarissen Koninklijke Capi-Luxe te Amsterdam dir
INFO
Oud- Algemeen Directeur Vereniging VNO-NCW Vereniging VNO-NCW


JANSEN, I. , geboren aug 1946 ; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 2 aug 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 17 jun 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 28 jul 1992
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Hoofd en Raadadviseur Directoraat-Generaal, Wetgeving Sector
Vermogensrecht 1995-1996
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Coördinerend raadadviseur [SAL 2000]
Coördinerend raadsadviseur Ministerie van Justitie te Den Haag [juni 2003]
TEVENS
Voorzitter Stichting Beheer Bewonersgelden Het Westerhonk te Monster
Voorzitter Klachtencommissie Sociaal Pedagogisch Centrum Sandhage te Den Haag
Lid van de ledenraad van de Vereniging 's-Heerenloo te Ermelo
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Stichting Beheer Bewonersgelden Het Westerhonk te Monster van 04-12-1986
Voorzitter klachtencommissie-zorg De Compaan/Het Westerhonk te Den Haag van 01-01-1999 Kernredacteur wetteneditie Schuurman en Jordens Kluwer te Alphen a/d Rijn van 01-01-1998
Voorzitter redactie Tijdschrift voor Familie -en Jeugdrecht (FJR) van 01-01-1989
Kernredacteur Personen- en Familierecht Kluwer van 01-01-1990
Voorzitter klachtencommissie-zorg Stichting Ipse te Nootdorp van 01-07-2002 Lid RAIO-selectiecommissie van 01-01-2003 Lid CALRM te Den Haag van 01-01-2003


JONKER, M.E. , geboren jun 1935
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1956 rechten , Corpslid
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 2 apr 1991
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Boekel De Nerée; beëdiging 1966
Niet te vinden in Vademecum Advocatuur 2002
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Is juli 2003 helemaal niet meer te vinden op rechtspraak.nl. Waas is hij gebleven.


KAMMINGA, P.B. ; Dhr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 07-10-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij ING Investment Management ; beëdiging 1991
Postbus 90470 , 2509 LL Den Haag
Tel 070-3781819 , Fax 070-3781854
pieter.bein.kamminga@mail.ing
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


KEMPEN, J.A. van , geboren apr 1960 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 sep 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 15 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 15 aug 1991
Rechter rechtbank Den Haag 26 okt 1992
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-04-2003
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 07-04-2003
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


KEULEN, B.F. , geboren jan 1963
NLRM 95 96 97 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 8 jul 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 8 september 1998
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 28 januari 2000
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-01-2002
Raadadviseur wetgeving Ministerie van Justitie
NU Leeuwarden Rechtbank rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
NB: Bij inzage in het bijbanenregister in Leeuwarden bleek daar een brief in te zitten met de
volgende tekst:
Ministerie van Justitie, Directoraat wetgeving Den Haag 070- 3707155, 06 feb 1997
"Hartelijk dank voor uw goede wensen t.a.v. mijn nieuwe functie en uw bereidheid positieve
inlichtingen te verschaffen over mijn taakvervulling bij uw rechtbank. Inderdaad heb ik het voornemen
in Den Haag of Rotterdam een rechter-plaatsvervangerschap te verwerven. Ontslag gevraagd heb ik niet.
Het kan nog wel even duren voor dat zijn beslag gekregen heeft. Mijn nevenfuncties betreffen een niet
geformaliseerd voortzetten van de werkzaamheden voor de RU Groningen, alsmede het lidmaatschap van de fractie-adviescommissie voor justitie van de PvdA."
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juni 2003]
Lid Boekenraad Ars Aequi van 01-01-2002


KIERS - BECKING, A.D. , geboren mei 1958 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 jun 1990
Rechter rechtbank Den Haag 27 jul 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Raadsheer Hof Den Haag 6 maart 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 maart 1998
NU Den Haag Hof Raadsheer Rechtbank
TEVENS
Docent beroepsopleiding advocatuur burgerlijk procesrecht
dec 96
TEVENS [november 2000]
Lid van (de werkgroep Modernisering Procesrecht van) de Studiekring Burgerlijke Rechtspraak van de
TEVENS [juni 2003]
lid werkgroep Modernisering Procesrecht van de Studiek
Docent beroepsopleiding advocatuur plaatsvervangend lid Hof van Discipline NUvR
Docent beroepsopleiding advocatuur
Plaatsvervangend lid van het Hof van Discipline


KLEIJN, W.M. ; Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 8 mei 1972
Ontslag 01 mrt 97 ; pensioen
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 08-05-1972
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Universiteit Leiden
Oud-Hoogleraar
TEVENS
Lid adviescommissie bezwaarschriften Awb voor het Ministerie vanVolksgezondheid Welzijn en
Sport
Lid geschillencommissie van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector
Lid van de redactie Handboek Algemene Wet Bestuursrecht Alphen aan de Rijn, Samson HD Tjeenk Willink
dec 96
Annotator NJB voor arresten van de Hoge Raad
Adviseur van de maatschap Trenité Van Doorne
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
De Lairessestraat 133 , 1075 HJ Amsterdam
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel. 020 6789123 , fax. 020 6789589


KLEIN BRETELER, H.D.W. , geboren 26-08-1941
NLRM 80 92 93 94 95 96 97 98 99/00
BeroepsMilitair , II.majoor Koninklijke Marechaussee 1959
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 sep 1973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Haag 14 sep 1979
Manager marketing communications Unisys Nederland N.V.
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 19 dec 1991
Raadsheer Hof Den Haag 16 dec 1993
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Zomerland Wassenaar
okt 1997
TEVENS [november 2000]
Voorzitter Commissie van Toezicht Vereniging van Eigenaren Clingendael I en II
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter bestuur Vereniging van Eigenaren "Residence Clingendael" van 01-01-1999
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


KLOOSTER, J.M. van der , geboren jun 1960
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 mei 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 24 apr 1931
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 24 apr 1991
Rechter rechtbank Rotterdam 1 mei 1992
Raadsheer Gerechtshof Den Haag 6 maart 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 6 maart 1998
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [november 2000]
Lid Commissie voor Beroep en Bijzondere Bezwaarschriften Gemeente Dordrecht
TEVENS [juni 2003]
lid Commissie voor Beroep en Bijzondere Bezwaarschrift


KNOBELSDORFF, J.W. van , geboren nov 1953 ; Baron
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar Hof Den Haag 1 jul 1985
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 29 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 21 jan 1991
Rechter rechtbank Dordrecht 10 apr 1992
Raadsheer Hof Den Haag 1 apr 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 1 apr 1997
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Penningmeester vereniging Dante Alighieri afdeling Den Haag/Leiden
okt 1997
TEVENS [november 2000]
Voorzitter Stichting de Coickhof - Laag Zuthem, gemeente Heino
Lid van het bestuur van de familievereniging Van Knobelsdorf
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend Voorzitter/lid Raad van Tucht voor Registeraccountants en accountants-administratieconsulenten van 01-01-2001
Bestuurslid Familievereniging Van Knobelsdorff van 01-01-2001


KOK, G.Chr. , Christiaan , geboren 15-10-1935 (G.C. of G.Chr.) ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1955 rechten , Corpslid
Kandidaat-notaris te Rotterdam 23 mrt 1962
Advocaat, tevens Kandidaat-notaris Rotterdam 18 aug 1965
Advocaat, tevens notaris te Rotterdam 17 mei 1971
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 30 nov 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 19 dec 1973
Raadsheer Hof Den Haag 11 mei 1976
Lid Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 6 okt 1981
Vice-President Hof Den Haag 26 jun 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 4 sep 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 6 sep 1988
President Hof Den Bosch 3 feb 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 3 feb 1989
Lid Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 11 apr 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 18 dec 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
President Hof Den Haag 24 feb 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 7 aug 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 7 aug 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 6 sep 1996
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 20-09-2001
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer
Nu Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Raad voor Rechtsbijstand Den Bosch
Juridisch Genootschap Den Bosch
Hoofdbestuurslid en penningmeester Vereniging voor Rechtspraak te Den Haag
Lid College van Beroep Genootschap Bedrijfsjuristen te Den Haag
Lid raad van adviescommissie Postacademisch Onderwijs van de juridische faculteit van de Erasmus-
Universiteit Rotterdam
Voorzitter Commissie Literatuurvoorziening rechterlijke Organisatie, Den Haag
Voorzitter Vereniging Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam en aanverwante stichtingen
Bestuurslid Anjerfonds Rotterdam
Penningmeester Bekker la Bastide fonds, Rotterdam (fonds voor sociale- en studie uitkeringen)
Lid van de algemene Raad van de Stichting Leids Universiteitsfonds, Leiden
Bestuurslid pensioenstichtingen Arion en Aristophanes,Rotterdam
Lid College van Advies Stichting Kasteel Heeswijk
Bestuurslid Volksuniversiteitsfonds Rotterdam
Lid Raad van Advies Stichting Charity en Sport, Rotterdam
Penningmeester en moderamen Lid van de Raad van Kerken in Nederland, Amersfoort (tevens van
de daaraan verbonden stichtingen)
Voorzitter Stichting Oud-Katholiek Seminarie, Amersfoort en penningmeester van de daaraan verbonden
Stichting Studiefonds Rens
Bestuurslid Stichting Vrienden Kunstbezit Paradijskerk, Rotterdam
TEVENS [november 2000]
Voorzitter vergadering van presidenten van appélcolleges
Kantonrechter-plaatsvervanger te Rotterdam, Gouda en Alphen a/d Rijn
Lid College van Beroep Genootschap van Bedrijfsjuristen
Voorzitter Commissie Literatuurvoorziening rechterlijke Organisatie, Den Haag
Voorzitter College voor Medisch Toezicht Den Haag
Voorzitter Monitorcommissie Ministerie van Justitie inzake nieuwe Notariswet, Den Haag
Voorzitter Vereniging Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam en aanverwante stichtingen
Lid Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis Rotterdam
Vice-voorzitter Anjerfonds Rotterdam
Voorzitter Volksuniversiteitsfonds Rotterdam
Lid van de algemene Raad van de Stichting Leids Universiteitsfonds, Leiden
Bestuurslid pensioenstichtingen Arion en Aristophanes, Rotterdam
Lid College van Advies Stichting Kasteel Heeswijk
Lid Raad van Advies Stichting Charity en Sport, Rotterdam
Voorzitter Stichting Oud-Katholiek Seminarie, Amersfoort
Bestuurslid Stichting Vrienden Kunstbezit Paradijskerk, Rotterdam
Lid commissie kerkrecht en college van advies kerkelijke rechtsaangelegenheden Oud
Katholieke Kerk, Amersfoort
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Monitorcommissie Nieuw Notariswerk te Den Haag van 01-10-1999
Voorzitter Vereniging Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam en aanverwante stichtingen te Rotterdam van 01-11-1996 Lid Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis Rotterdam te Rotterdam van 01-12-1998 Vice-voorzitter Prins Bernhardfonds, afdeling Rotterdam te Rotterdam van 01-09-1998
Voorzitter Volksuniversiteitsfonds Rotterdam te Rotterdam van 01-12-1996 Lid Algemene Raad van de Stichting Leids Universiteitsfonds te Leiden van 30-05-1984
Voorzitter Pensioenstichtingen Arion en Aristophanes te Rotterdam van 19-12-1978 Lid college van advies Stichting Kasteel Heeswijk te Heeswijk van 01-01-1993 Lid raad van advies Stichting Charity en Sport te Rotterdam van 01-09-1996
Voorzitter Stichting Oud-Katholiek Seminarie te Amersfoort van 01-10-1990
Voorzitter Stichting Vrienden Kunstbezit Paradijskerk te Rotterdam van 07-07-1972 Lid commissie kerkrecht en college van advies kerkelijke rechtsaangelegenheden Oud-Katholieke Kerk te Amersfoort van 01-01-1996 Secretaris Stichting Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam van 01-09-1999 Bestuurslid Stichting uitgaaf bronnen oud-vaderlands recht te Utrecht van 01-07-2001
Voorzitter commissie van beroep Nederlands Instituut voor Accreditatie van ziekenhuizen te Den Haag van 01-02-2000 Lid Raad van Toezicht van de Stichting Tijdelijk Bewind Nuova te Utrecht van 01-02-2003
Voorzitter College van Beroep Genootschap van Bedrijfsjuristen te Den Haag van 01-04-2001
Voorzitter Commissie Literatuurvoorziening rechterlijke Organisatie te Den Haag van 01-01-1997
Voorzitter Vergadering van presidenten van appèlcolleges te Den Haag van 01-10-1998 tot 31-03-2001
Voorzitter College voor Medisch Toezicht te Den Haag van 01-08-1998 tot 31-08-2001
INFO
Woonplaats Rotterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


KONING, S.C.H. , geboren mei 1939
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Ministerie van Justitie
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 28 aug 1984
Raadsheer Hof Den Haag 9 feb 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 28 dec 1993
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 01-01-1999
NU Den Haag Hof Vice-President
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht
Voorzitter (sinds mei 1996) van de adviescomm. bezwaar en beroep van de Raad voor de
Rechtsbijstand alhier
Lid Raad van Tucht voor registeraccountants en accountantsadministratieconsulenten te 's
Den Haag m.i.v. 1 januari 1996
Lid van de (landelijke) Raad van Tucht van de Vereniging Accountants-en Belastingadviesbureaus "VLB"
sinds '96
Medewerker wetswinkel Voorburg (sinds 1980)
Voorzitter van de bewonersvereniging Mallemolen 55 te Den Haag
Nevenfuncties per oktober 2000; eigen opgave:
Voorzitter (sinds mei '96) van de adviescommissie bezwaar en beroep voor de Rechtsbijstand te Den Haag
Medewerker wetswinkel Voorburg
Co-auteur van Tekst en Commentaar BW (titel 2:9) en Rv. (artt.995-1002)
TEVENS [juni 2003]
Medewerker Wetswinkel Voorburg van 01-01-1979 Co-auteur Tekst en Commentaar BW en Rv. van 01-01-2001 Vice
Voorzitter Raad van tucht voor registeraccountants en accountants-administratieconsulenten te Den Haag van 01-02-1994 plaatsvervangend Lid Het College van Medisch Toezicht te Den Haag van 01-11-2002
Voorzitter adviescommissie bezwaar en beroep Raad voor Rechtsbijstand te Den Haag van 01-05-1996 tot 31-10-2001


KOPP, J.N. , geboren aug 1946 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 26 sep 1984
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 01-01-2002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 02-05-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Utrecht Rechtbank rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Van Benthem & Keulen - Advocaten ; beëdiging 1975 of 1985
Lid van de maatschap.
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595523 , Fax 030-2595501
jkopp@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten
LSA Vereniging van Letselschade Advocaten
TEVENS [juni 2003]
arbiter Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam medewerker Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen van 01-01-2002


KORVINUS, A.G. , geboren nov 1939 ; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Medewerker advocatenkantoor te Rotterdam jan 1964
Proeftijd ex art.4 Opleidings-en vormingsbesluit rechterl.Org. te Rotterdam ; Raio 3 apr 1987
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Rotterdam 1 aug 1967
Idem rechtbank Rotterdam 16 dec 1968
Secretaris 1e klasse parket Rotterdam 1 okt 1969
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 29 apr 1971
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 11 okt 1973
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Idem 19 jul 1978
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 2 jun 1980
Ontslag
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 18 januari 1999
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 september 1999
Bezoldigd Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 januari 2000
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Amsterdam Hof Advocaat-Generaal
TEVENS
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie
Gevangeniswezen
TEVENS [juni 2003]
nationaal rapporteur mensenhandel lid centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing (sectie gevangeniswezen) van 01-01-2002


KRAMER, J. , geboren okt 1957
NLRM 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 1 okt 1987
Raio Raad van Beroep Den Haag 1 apr 1991
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 11 mrt 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 8 jul 1991
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 10 apr 1992
Rechter rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-05-2003
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der
Koninklijke Hofhouding , Secretaris
mei 2000
TEVENS [juni 2003]
Secretaris Raad van beroep voor het personeel van de Koninklijke hofhouding van 01-01-2002
Voorzitter Klachtencommissie Rode Kruis Ziekenhuis te Den Haag van 01-01-2002


KRANS, H.L. , geboren okt 1937
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Rijks Belastingen jun 1965
Werkzaam gemeentebelastingen , Den Haag okt 1971
Raadsheer Hof Den Haag 27 jun 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 15 jan 1987
Vice-President Hof Den Haag 1 sep 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 24 augustus 1998
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Selectie fiscale uitspraken voor publicatie t.b.v. Kluwer
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid Vereniging van eigenaren Flatgebouw Kanaalweg 161 te Leiden van 30-01-2002


KUIPERS, P. ; Dhr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 22-06-2000
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Bedrijfsjurist Unilever
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Sectie Burgerlijk Recht Nederlands Genootschap voor Bedrijfsjuristen (NGB) van 01-01-1998 Bestuurslid Vereniging voor Burgerlijk Recht van 01-01-1996


LABOHM, A.N. , geboren augustus 1956 ; Dhr.
NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 augustus 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 16 oktober 1999
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-01-2003
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Arnhem Rechtbank rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juni 2003]
Docent s.r.a.
Bestuurslid nederlandse vereniging van onderneminsrechtadviseurs Nederlandse Vereniging van onderneminsrechtadviseu


LANGEREIS, C.J. ; Dhr. Prof. (of Ch.J.)
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 14-02-1987
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 1985
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857609 , Fax 020-5727609
charles.langereis@freshffields.com
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Commissaris AOT N.V.
Commissaris Dajesh B.V.
TEVENS [juni 2003]
Deeltijd-hoogleraar belastingrecht rijksuniversiteit Rijksuniversiteit te Leiden
Commissaris Bakkenist, Emmens en De Heij N.V. te Emmen
Commissaris Koopman International B.V. Commissaris Amsterdam Option Traders N.V. te Amsterdam


LEIJENHORST, G.J. van ; Dhr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 07-10-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Directe Belastingen,
Sector Rechtstoepassing, Hoofd
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Directe Belastingen,
Plaatsvervangend directeur
Vennoot Van den Bosch & Partners te Sliedrecht
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


LEUVEN, C.A.R.M. , geboren dec 1953 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 23 okt 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 23 jan 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 22-12-1995
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda van 01-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Breda Rechter Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en procureur te Breda; kantoor Janse, Gerritse & Mannaerts c.s. ; beëdiging 1982
Advocaat bij Mannaerts & Appels
Postbus 2269 , 4800 CG Breda
Tel 076-5225260 , Fax 076-5226559
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Secretaris Stichting Riagg te Breda
Secretaris Stichting Kruysenhuis te Oirschot; museum
Directeur Lebro Beheer BV. Beleggingsmaatschappij
Directeur Industrie en handelsonderneming Lebro Oirschot BV
Directeur Jabalis BV
Secretaris VAS Vereniging Advo-Scheidingsbemiddelaars
Voorzitter NIVC Stichting Nederlands Instituut voor Conflictbemiddeling
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid Ponyclub te Bavel van 01-10-2000
secretaris Stichting Kruysenhuis (museum) te Oirschot van 01-10-1993
Voorzitter Stichting Nederlands Instituut voor Conflictbemiddeling van 01-01-1999
bestuurder Lebro Beheer B.V. van 01-01-1999
Bestuurslid Jabalis B.V. praktijkvennootschap van 01-01-1999
secretaris RIAGG te Breda van 12-04-1999 tot 01-11-2000
directeur Industrie- en handelsonderneming Lebro Oirschot B.V. te Oirschot van 01-01-1999 tot 01-11-2000 secretaris Vereniging Advocaten Scheidingsbemiddelaars van 01-01-1999 tot 01-11-2000


LIEROP, W.A.J. van , geboren dec 1955 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 20 dec 1991
Rechter rechtbank Maastricht 1 sep 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 24 november 1998
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-04-1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht van 01-01-2002
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Sinds 13 jan 1997 Voorzitter Stichting Forum ad Mosam gevestigd te Maastricht. deze stichting
Organiseert congressen voor euregionale magistraten
TEVENS [november 2000]
Opgegeven geen nevenfuncties
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


LIGTELIJN - van BILDERBEEK of Bilderbeek, C.M. , geboren apr 1942 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90
Werkzaam juridische afdeling G.A.K. te Amsterdam aug 1968
Advocaat en procureur Rotterdam sep 1967
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 5 jan 1973
Rechter rechtbank Den Haag 27 dec 1973
Raadsheer Hof Den Haag 5 mrt 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-01-1999
Lid Raad van State te Den Haag
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Raad van State Staatsraad
HOOFDFUNCTIE
Lid Raad van State sinds 1990
TEVENS
Lid Bestuur Prins Bernardfonds
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid Prins Bernhardfonds te Amsterdam van 01-01-1996


LOOTEN, D.M. ; Mw.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-11-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1985
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
Tel 070-3746300 , Fax 070-3746333
lonten@em-advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend secretaris-Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag van 01-01-1999


LOS, J.V.M. , geboren mrt 1944
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 9 nov 1990
Rechter rechtbank Rotterdam 16 okt 1991
Kantonrechter Rotterdam 28 dec 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1994
Vice-president Rechtbank Rotterdam van 01-01-2002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Rotterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid commissie BB Raad voor de Rechtsbijstand Den Haag te Den Haag
Lid commissie van goede diensten Drinkwaterleidingsbedrijf Europoort NV.Rotterdam te
Amsterdam
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


LUTJENS, E. , Erik ; Dhr. Prof. Dr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 09-12-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger *****
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam , kantoor Derks.Star Busmann.Hanotiau; beëdiging 1990
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
general@derks.nl
Advocaat bij Lutjens Advocatuur B.V. ; beëdiging 1990
Postbus 2271 , 1180 EG Amstelveen
Tel 020-4313900 , Fax 020-4313897
erik.lutjens@nl.wmmercer.com
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel. 020 5989898 , 020 4446210
Afdeling Sociaal recht en rechtshulp VU
Hoogleraar pensioenrecht
e.lutjens@rechten.vu.nl
TEVENS [juni 2003]
Adviseur Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen van 01-01-2003
Hoofdredacteur Pensioen en Praktijk (tijdschrift) te Amsterdam van 01-01-2003
Redacteur diverse uitgaven met name: Pensioenjurisprudentie, Pensioencompendium, Pensioenwijzer,
Pensioenwetgeving - te Amsterdam van 01-01-2003
Lid Hoofdbestuur KNWU (Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie) te - van 01-01-2003
Voorzitter Commissie Jury en Reglementen (KNWU) - van 01-01-2003
Voorzitter werkgroep Veiligheid KNWU te - van 01-01-2003
Voorzitter Bestuur NWF Stichting Nederlands Wielren Fonds (Pensioen en overbruggingsfonds voor beroepswielrenners in Nederland) te - van 01-01-2003
Lid bestuur Vereniging van Pensioenjuristen te - van 01-01-2003
Lid Raad van Toezicht NL Sporter van 01-01-2003 Commissaris Levensverzekeringsmaatschappij DBV N.V. te - van 01-01-2003
INFO
Privé adres: Van de Veerelaan 85 , 1181 RA Amstelveen , Tel. 020 6413067


MEES, M. , geboren jan 1946
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 16 dec 1993
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Keizersgracht 443-A , 1017 DJ Amsterdam ; beëdiging 1983
Advocaat te A'dam; kantoor Houthoff; beëdiging 1989
Tel 020-6383170 , Fax 020-6383746
[vademecum advocatuur 2001]
NB
Twee maal beëdigd: in 1975 en in 1983. Waarom.
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Subsidie Medisch Wetenschappelijk Onderzoek
Lid Bestuur Beheer Landgoed
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid Stichting Subsidie Medisch Wetenschappelijk Onderzoek
Bestuurslid Beheer landgoed


MENDLIK, J. , geboren okt 1935
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1955 rechten , Corpslid
Secretaris krijgsraad Arnhem 1 apr 1961
Raio rechtbank Breda 15 nov 1961
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 15 mrt 1962
Gerechtssecretaris rechtbank Breda 1 sep 1964
Als Stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Breda 1 sep 1966
Substituut-griffier rechtbank Breda 26 feb 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 26 mrt 1969
Rechter rechtbank Breda 14 jul 1970
Vice-president rechtbank Breda 4 apr 1978
Pres-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Buitenland Landmacht 18 jan 1979
Pres-plaatsvervanger Mobiele krijgsraad Buitenland Landmacht18 jan 1979
President rechtbank Breda 1 aug 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch 9 sep 1991
President rechtbank Rotterdam 1 mrt 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 29-02-2000
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Rotterdam President rechtbank
TEVENS
Voorzitter van het Rotterdams Juridische Genootschap
Lid Bestuur van het Ned. Arbitrage Instituut
Lid van de Rad van Advies van de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam
Lid van de Raad van Advies van het WODC
Voorzitter van de Kruijne de Bruijne Stichting
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Willem Krijne de Bruijne Stichting te Rotterdam van 01-01-1995
Bestuurslid Rotterdams Juridisch Genootschap te Rotterdam van 01-03-1994
Plaatsvervangend lid Hof Discipline bedoeld in de Advocatenwet te Utrecht van 23-07-2001
Voorzitter Stuurgroep Raad voor de Rechtspraak i.o. te Den Haag van 01-06-2000 tot 31-03-2001


MICHIELS VAN KESSENICH - HOOGENDAM, I.P. , geb 22 jan 1940 , te Subanjerigi ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 apr 1972
Rechter rechtbank Den Haag 21 mei 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 9 apr 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 jun 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 25 aug 1989
Raadsheer Hof Den Haag 1 sep 1990
Vice-President Hof Den Haag 1 jan 1997
Coördinerend Vice-President Hof Den Haag
NU Den Haag Hof Coördinerend Vice-president
TEVENS
Doorliep het gymnasium-A en deed doctoraal-examen recht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Was advocaat te A'dam en docent burgerlijk recht aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Is sinds 1972 Lid van de rechterlijke macht, straf- en civiele sectie (Rotterdam, Den Haag en Maastricht).
Is Raadsheer in het Gerechtshof te Den Haag.
Is Voorzitter van de Commissie Medische Aansprakelijkheid en bestuurslid van instellingen op de
terreinen cultuur en monumentenzorg.Is auteur van boeken over beroepsfouten van onder andere artsen
en advocaten en over de aansprakelijkheid van banken.Heeft daarnaast publicaties over onder andere
euthanasie op haar naam staan.
Lid van de Eerste Kamer (CDA)
Lid vaste commissie voor Justitie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Voorlopig verslag 13 mei 1997 i.v.m.wijziging van onder meer Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
in verband met invoering van medevoogdij en gezamenlijke voogdij
Lid van de Commissie van Advies inzake Medische Aansprakelijkheid, Utrecht
Lid van het bestuur van de Stichting Nieuwland, Geysteren
Adviseur van het Algemeen Bestuur van de CDA-Kamerkring te Den Haag
Lid van de Commissie van Advies en Bijstand van het Koninklijke Conservatorium te Den Haag
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Instrumentenfonds bij het Conservatorium te 's
Den Haag
Lid van het Algemeen Bestuur van de Stichting Patiëntenbelangen Orthopedie, Amsterdam
TEVENS [november 2000]
Voorzitter van het Kapittel voor de Civiele Orden
Plaatsvervangend Voorzitter Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, Den Haag
Lid van de Commissie van Advies inzake Medische Aansprakelijkheid, Utrecht
Lid van het bestuur van de Stichting Nieuwland, Geysteren
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Instrumentenfonds bij het Koninklijk Conservatorium
Lid van het Algemeen Bestuur van de Stichting Patientenbelangen Orthopedie, Amsterdam
Lid van de Raad van Toezicht van het Medisch Centrum Haaglanden
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Kapittel voor de Civiele Orden te Den Haag van 01-05-2000 Plaatsvervangend
Voorzitter Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag van 01-09-1995
Bestuurslid Stichting Nieuwland te Geysteren van 01-01-1991
Voorzitter van het bestuur Stichting Instrumentenfonds bij het Koninklijk Conservatorium te Den Haag van 01-01-1995
Lid van het algemeen bestuur Stichting Patiëntenbelangen Orthopedie te Amsterdam van 01-09-1995
Lid van de raad van toezicht Medisch Centrum Haaglanden te Den Haag van 01-04-2000


MIJS, C.F. ; Mw.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 07-10-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Schipper van der Mersch; beëdiging 1980 , 2002
Postbus 23509 ,3001 KM Rotterdam
tel 010 2418900 fax 010 2418925
schipmer@schipmer.nl
[Vademecum advocatuur 2003]
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


MOLLEE, A.A.M. , geboren mei 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam op het gebied van het onderwijs mrt 1969
Arbeidscontractant raad van beroep Den Haag 1 sep 1977
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 23 feb 1979
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 23 feb 1979
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 7 feb 1980
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 28 sep 1981
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 28 sep 1981
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 10 apr 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 apr 1990
Vice-President rechtbank Den Haag 10 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 maart 2000
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid commissie van Beroep Katholiek Beroepsonderwijs
Lid Centrale commissie van Beroep van de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen de??
Stichting Katholieke Universiteit Brabant de Stichting Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht
Lid geschillencommissie van de Vereniging Onderwijsbureau Zuid Holland-West
Voorzitter raadgevende commissie van de Ned. Taalunie te Den Haag
Voorzitter commissie van Beroep van de Stichting Waterloopkundig Laboratorium Delft
Lid commissie van Beroep van de HBO Rad Den Haag
Lid commissie Geschillen Functieherwaardering Vereniging ??
Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs te Den Haag
Secretaris en Penningmeester van de Leo Riemensstichting
okt 97
TEVENS [juni 2003]
lid commissie van beroep Besturenbond Katholiek Beroepsonderwijs te Eindhoven van 01-08-1985
Lid centrale commissie van beroep Besturenbond Katholiek Voortgezet Onderwijs te Eindhoven van 01-05-1986
Lid commissie van beroep Stichting katholieke Universiteit Nijmegen, de Stichting katholieke Universiteit Brabant, en de Stichting Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht te Nijmegen van 01-01-1994
Lid van de geschillencommissie Vereniging Onderwijsbureau Zuid-Holland-West te Rijswijk van 16-03-1993
Voorzitter Raadgevende Commissie van de Nederlandse Taalunie te Den Haag van 01-01-1990
Voorzitter commissie van beroep Stichting Waterloopkundig Laboratorium te Delft van 01-01-1993
Lid commissie van beroep H.B.O.-raad te Den Haag van 01-04-1979
Lid commissie voor geschillen functiewaardering Vereniging Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs te Den Haag van 01-08-1997
Secretaris/penningmeester Leo Riemensstichting te Rotterdam van 04-12-1989
Lid commissie van beroep Stichting Geschillen Confessioneel Middelbaar Beroepsonderwijs van 01-12-1992 Lid redactie Tijdschrift voor Ambtenarenrecht (Elsevier) te Den Haag van 01-01-1999
Plaatsvervangend lid College van Beroep voor het Hoger Onderwijs te Den Haag van 01-03-2000
Voorzitter commissie sexuele intimidatie Vereniging Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs van 03-07-2000


MONTFOORT, A.J. van , Adri , geboren sep 1955 ; Dr.
NLRM 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 11 dec 1996
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Adviseur Jeugd en kinderbescherming en Zelfstandig adviseur op het terrein van de jeugdzorg
Directeur Adviesbureau Kinderbescherming en Jeugdzorg (eigen bureau)
TEVENS
Lid College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming (cva)
Lid Bestuur Pedagogisch Instituut
Lid redactie Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg
Correspondent Kinderbescherming Maandblad Geestelijke Gezondheid
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming
Sectie Jeugd, Lid [SAL 2000]
TEVENS [juni 2003]
Lid gemeenteraad Gemeente Woerden te Woerden van 07-03-2002 Lid college van advies Justitiële Kinderbescherming van 01-01-2001 tot 31-12-2001 Bestuurslid Pedologisch Instituut Amsterdam te Amsterdam van 01-01-2001 tot 31-12-2001


MOS - VERSTRATEN, A.E. , geboren jan 1953 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar in tijdelijke dienst bij de Hoge Raad der Nederlanden 12 okt 1989
Ambtenaar Wetenschappelijk bureau bij de Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 sep 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 27 apr 1993
Rechter rechtbank Rotterdam 8 jul 1994
Rechter rechtbank Den Haag 1 januari 2000
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-09-2001
NU Den Haag Hof Eaadsheer
TEVENS
Commissie Kerkordelijke aangelegenheden Classis Schiedam van de Ned. Herv.Kerk sedert 1992 te
Schiedam
TEVENS [juni 2003]
Lid/secretaris Commissie aantrekken leden rechterlijke macht van 01-02-2001


MOUT - BOUWMAN, E.A. ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 jul 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 09-11-2000
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1968
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414929 , Fax 020-5414700
noor.mout@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline
Lid Comité Exécutif ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale)
Bestuurslid Vereniging voor Auteursrecht
Bestuurslid Stichting Hulp na Onderzoek
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der
Koninklijke Hofhouding , Lid
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline
Bestuurslid Stichting Hulp na Onderzoek
Lid van de raad van beroep Personeel der Koninklijke Hofhouding


MULDER, A.R.J. , geboren september 1958 ; Mw.
NLRM 99/00
Advocaat te Utrecht
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 20-02-1999
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1982
Advocaat bij Van Benthem & Keulen - Advocaten
Lid van de maatschap Van Benthem & Keulen advocaten te Utrecht
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595522 , Fax 030-2595503
amulder@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [december 2000]
Niet vermeld in het register nevenfuncties van het Hof Den Haag
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend griffier Hof van Discipline te Utrecht van 01-01-1989
Lid klachtencommissie VAS (Vereniging van Advocaat Scheidingsbemiddelaars te Utrecht van 01-01-2000


NIEUWKUYK, J.F. van , geboren aug 1936
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 99/00
Aangekomen in Leiden 1956 rechten . Corpslid
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Raadsheer Hof Den Haag 20 dec 1982
Beëdiging 1982
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Stichting Revalidatiecentrum Rijndam Adriaan Stichting te Rotterdam
Bestuurslid (Voorzitter) van de Stichting Rotterdams
Kinderrevalidatie Fonds Adriaan Stichting te Rotterdam
Directeur Mr. J.F.Nieuwkuyk BV. te Rotterdam
Administrateur Stichting Harris-Fonds gevestigd te Den Bosch
Bestuurslid Stichting Vrienden van Rijndaal te Rotterdam
opgave 1997 Den Haag Hof
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


NIEVELT, C. van ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 11-05-1989
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 01-04-2000
NU Den Haag Hof Vice-President
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend lid raad van beroep inzake het toezicht op de octrooigemachtigden te Den Haag
Secretaris curatorium van de Stichting Huis te Warmond


NOORDAM, R. , geboren juli 1949 ; Mw.
Raio rechtbank Amsterdam 15 september 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 10 januari 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 februari 1984
Rechter rechtbank Amsterdam 23 januari 1985
Bez. rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 februari 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 februari 1990
Rechter rechtbank Amsterdam 9 maart 1990
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-01-1999
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Utrecht Rechtbank rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juni 2003]
Lid commissie van toezicht Grenshospitum te Amsterdam van 01-01-1999


OFFERS, P.A. , geboren apr 1942 ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Assen 1 jan 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Assen 1 mei 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Assen 1 sep 1971
Gerechtssecretaris rechtbank Den Haag 1 jan 1974
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Den Haag 1 mei 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 26 mrt 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 17 dec 1976
Rechter rechtbank Den Haag 17 nov 1977
Lid Ned. Antillen en Aruba 2 nov 1981
Vice-President rechtbank Den Haag 27 nov 1984
President rechtbank Dordrecht 21 jun 1991
President rechtbank Zutphen 1 maart 1999 of 2 februari 1999
Staatsraad per 1 december 2000 ; Stscrt 4 juli 2000
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 21-01-2001 of 28-03-2001
NU Den Haag Staatsraad Raad van State
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervamger
TEVENS
Lid van de Rotary
Medewerker Ned. Jurisprudentie
Voorzitter medisch tuchtcollege Den Haag
Voorzitter Herman Simon Stichting
Voorzitter Herv Stichting Flatgebouw Arendsdorp
Lid van de bestuurscommissie van het Postacademisch Onderwijs van de faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam
28 mrt 1997
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Selectiecommissie als bedoeld in artikel 16 lid 2 van het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren Ro/Raio-selectiecommissie, Plaatsvervangend voorzitter-lid
(Arrondissementsrechtbank Zutphen)
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Regionaal Medisch Tuchtcollege te Den Haag van 01-01-1987
Plaatsvervangend Voorzitter Codecommissie geneesmiddelenreclame te Ob van 01-01-1999
medewerker
Kort Geding ob te ob van 01-01-2002
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zorggroep de Residentie te DH van 01-01-2002


OOSTEN, R.J. van , geboren jul 1949
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Haag
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 28 jul 1992
Raadsheer Hof Den Haag 1 juni 1997
NU Den Haag Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Trenité Van Doorne; beëdiging 1991
Advocaat bij Van Oosten Urlus Ydema Advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 85852 , 2508 CN Den Haag
Tel 070-3652300 , Fax 070-3617815
vanoosten@corporatelaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
NB
Beëdigd in 1976 en in 1999; misschien ook in 1991. Vreemd.
TEVENS
Bestuurder Stichting Zeggenschap Certificaathouders
TEVENS [juni 2003]
Bestuurder Stichting Co-investors MTC Nutec Holding bestuurder Mobo Foundation
Penningmeester Serviceflat Arensdorp


OOSTERHOF, G. , geboren nov 1945
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit te Leiden
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 18 mrt 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 11 mei 1992
Raadsheer Hof Den Haag 4 sep 1995
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 01-10-2002
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Geen nevenfuncties opgegeven
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


OOSTERVEEN, W.J.G. , geboren november 1956
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 7 juni 1999
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Coördinerend raadadviseur
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter General Assembly van het International Oil Pollution Compensation Fund 1992 te London van 01-01-2003
Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht van 01-01-2003
Mede-auteur Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek Kluwer van 01-01-2003
Redactielid Nieuwsbrief Verkeersrecht Actueel Samson te Den Haag van 01-01-2003


OS, H.J. den , geboren mei 1935
NLRM 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 27 okt 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 18 nov 981
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 15 jun 1983
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 22 apr 1986
Advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 1 dec 1991
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arr.parket Den Haag 20 mei 1998
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-04-2001
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 09-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Arnhem Arrondissementskrijgsraad Auditeur-militair-plaatsvervanger
TEVENS [juni 2003]
Medewerker Schadefonds geweldsmisdrijven van 01-01-2001
Lid commissie van toezicht HVB Scheveningen unit 3+4 te Scheveningen van 01-01-2001


OS - LANG, R. van , geboren jul 1938 ; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 6 nov 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 6 mrt 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 sep 1970
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Amsterdam 4 apr 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 16 feb 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 9 dec 1974
Rechter rechtbank Amsterdam 1 sep 1978
Vice-President rechtbank Amsterdam 18 jun 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 02-10-2001
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 06-02-2001
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter klachtencommissie sexuele intimidatie bij de Universiteit van Amsterdam te Amsterdam van 01-10-1997
Voorzitter klachtencommissie Stichting Mathemathisch Centrum te Amsterdam van 01-01-2002


OTTERVANGER, T.R. ; Dhr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 26-06-1997
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Loeff Weys Verbeke ; beëdiging 1974
Tervurenlaan 268a , 1150 Brussel/België
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , Fax 020-6741111
tom.ottervanger@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter appeals committee Amsterdam power exchange te Amsterdam van 01-01-2001
Redacteur "Markt en mededinging", Tijdschrift voor privatisering van 01-01-2001
Curator 'Europa instituut' Universiteit Leiden te Leiden van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Museumjaarkaart van 01-01-2001


OTTEVANGERS, S.U. , geboren mrt 1940 ; Drs.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 18 jan 1995
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-09-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor Mars & Oostenbroek; beëdiging 1983 of 1979
Nieuwe Parklaan 97 , 2587 BN Den Haag. Niet te vinden in Vademecum Advocatuur 2003
TEVENS
Octrooigemachtigde te Den Haag tevens Voorzitter van de maatschap Verenigde Octrooibureau's.
TEVENS
Voorzitter contactgroep Vrije Octrooigemachtigden te Den Haag
Secretaris Raad van Toezicht van de Orde van Octrooigemachtigden te Rijswijk
Lid van de Counsel van het European Patent Institute te München
Voorzitter van de Disciplinary Committee van het European Patent Institute te München
Penningmeester van de VVD afdeling Voorschoten
Voorzitter Bonds Documentatie Centrum van de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen te
Utrecht
Beheerder Fonds Informatie Bureau van de Ned. Bond van Filatelisten Verenigingen te Utrecht
Voorzitter van de landelijke vereniging Studiegroep Velrandbijzonderheden ??
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter raad van toezicht Orde van Octrooigemachtigden te Rijswijk van 26-04-2002
Voorzitter disciplinary comité European Patent Institute te München van 27-05-2002
Voorzitter Stichting Filatelie van 06-08-1999
Bestuurslid Stichting Handboek Postwaarden Nederland van 18-11-2000


PANNEKOEK - DUBOIS, C.M. , geboren augustus 1942 ; Mw.
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 11 november 1999
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-01-2000
NU Den Haag Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1984
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Zal wel geen advocaat meer zijn
TEVENS [juni 2003]
Lid klachtencommissie VPFA (Veeniging Personen en Familierecht advocaten van 01-01-2001 Lid klachtencommissie VAS (Vereniging Advocaat Scheidingsbemiddelaars) van 01-01-2001 Plaatsvervangend kroonlid Hof van Discipline van 01-01-2001


PESKI, M.A. van , geboren jul 1933 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1953 rechten , Corpslid
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 feb 1974
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 22 dec 1995
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1958
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Adviseur Nauta Dutilh [juni 2003]
TEVENS
Lid Stichting Ondersteuningsfonds Nederlandse Orde van Advocaten
Secretaris Stichting Rotterdamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding te Rotterdam
Lid Bestuur Stichting Vrienden van het Mariniersmuseum te Rotterdam
Lid Bestuur Stichting Rotterdam en de Mariniers te Rotterdam
Voorzitter Tuchtcollege Nederlandse Draf- en Rensport te Den Haag
Lid Tuchtcommissie Ned. Hippische Sportbond te Baarn
Lid Bestuur Stichting tot Instandhouding van de Rotterdamse Manège
Bestuurder van de Stichting Stork [jaarverslag Stork 2001]
TEVENS [juni 2003]
lid Tuchtcollege Nederlandse Draf- en Rensport te Den Haag van 01-01-1990
lid tuchtcommissie Nederlandse Hippische Sportbond te Baarn van 01-01-1983
Bestuurslid Stichting Rotterdam en de Mariniers te Rotterdam van 01-01-1979
Bestuurslid Stichting tot Instandhouding van de Rotterdamse Manège te Rotterdam van 01-01-1990 Bestuurslid Stichting Rotterdamse bond voor lichamelijke opvoeding te Rotterdam van 01-01-1997 Bestuurslid Stichting Stork te Rotterdam van 01-01-2001


PIETERS, E.M.H. , geboren 29 dec 1940
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Examenjaar 1964
Kandidaat-notaris te Gennep 1 sep 1965
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 21 jun 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 dec 1976
Rechter rechtbank Den Haag 28 jul 1979
Raadsheer Hof Den Haag 8 apr 1981
Raadsheer Hof Den Bosch 15 jan 1987
Vice-President Hof Den Haag 27 sep 1990
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-02-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants/administratie consulenten te Den
Haag
Redactielid en auteur Bundel Bestuursprocesrecht Woonplaats Leidschendam
TEVENS [nov 2000]
Voorzitter Raad van Toezicht voor Registeraccountants en Accountants- administratieconsulenten te Den Haag
Redactielid en auteur Bundel Bestuursprocesrecht; Kluwer Deventer/Den Haag
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Raad van tucht voor registeraccountants en accountants-administratieconsulenten te Den Haag van 01-01-1983
Auteur bundel bestuursprocesrecht Kluwer te Deventer/Den Haag van 01-01-1984 tot 31-12-2002
INFO 1
Van een zitting voor het Hof d.d.13 juni 1995 onder voorzitterschap van Mr. Pieters (verder Mrs.
Borgesius en Magnin-Simonis) ontbreekt een Proces-Verbaal tot de dag van vandaag, evenals kopie van de aantekeningen van de griffier.Hierdoor ontbreekt de mogelijkheid het zeer bedenkelijke arrest van
het Hof te toetsen aan feiten.Ook ontbreken de pleitnota's van de advocaten in het griffie-dossier.
Brieven hierover aan de Griffie worden beantwoord door Mr. Pieters die de bewuste zitting voorzat !
In cassatie vond de Hoge Raad het niet nodig te beschikken over enige schriftelijke verslaglegging van
die zitting van 13 juni 1995
INFO 2
Bij brief d.d.20 september 1996 werd een klacht tegen Mrs.Pieters, Borgesius en Magnin-Simonis
wegens schending van hun ambtseed ingediend bij de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad.
Resultaat: nul komma nul, afgepoeierd.
INFO 3
Bij brief d.d.4 april 1997 werd tegen Mrs.Pieters en Magnin-Simonis een tweede klacht neergelegd bij de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad.Reden: zij verschoonden zich niet terwijl in een boedelschei- dingskwestie cassatie was ingesteld tegen een eerder vonnis van hen en bovendien al eerder een klacht
was ingediend bij de PG bij de Hoge Raad wegens schending van hun ambtseed.


PIJL, H. ; Dhr. Drs.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag 19-06-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Belastingadviseur Deloitte & Touche Amsterdam 01-01-2003
TEVENS [juli 2003]
Docent Internationaal Belastingrecht Universiteit Leiden te Leiden 01-01-2003
Docent Intervationaal Belastingrecht International Tax Center te Leiden 01-01-2003
Lid van de redactieraad Nederlandse Regelingen van Internationaal Belastingrecht 01-01-2003


POSTEMA - Van der KOOGH, Y. , geboren apr 1963 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 feb 1993
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 12 dec 1994
NU Den Haag Hof gerechtsauditeur
TEVENS
Griffier Raad van Tucht van de Ned. Orde van Belastingadviseurs
Vaste medewerker Echtscheidingsbulletin
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


POSTMA Zie ZEVEN - POSTMA, M.J.F. , geboren sep 1934 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Juridisch medewerker Directie Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 4 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 18 dec 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 06-05-1997
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid ombudscommissie gemeente Wassenaar
Lid-jurist Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (2000)
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juni 2003]
Lid ombudscommissie Gemeente Wassenaar te Wassenaar van 18-09-1997


PUNSELIE, E.C.C. ; Mw.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 11-04-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair Docent Universiteit Leiden te Leiden
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


PUTTELAAR, C.L. van den , geboren sep 1952 ; Mw. (of Ch.L.)
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 25-10-1989
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam; kantoor Wybenga van den Puttelaar; beëdiging 1975
Advocaat bij Wybenga Wildeboei van den Puttelaar
Postbus 19050 , 3001 BB Rotterdam
Tel 010-2140000 , Fax 010-2140303
post@wp-lawyers.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie terbeschikkingstelling, Lid
TEVENS [juni 2003]
lid Centrale Raad van Advies voor de Strafrechttoepassing van 01-01-2002


PUTTEN - GÖBBELS, M.P.J.G. van der , geboren aug 1957 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Den Haag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 mrt 1991
Rechter rechtbank Den Haag 1 aug 1992
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Voorzitter vereniging Rechtshistorische Kring te Nijmegen
Secretaris Kieviet School Wassenaar
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Vereniging Rechtshistorische Kring te Nijmegen
INFO
Zie INFO bij Mw.E.M.DIL-STORK


REILING, A.D. , geboren mei 1950 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 93 94 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 apr 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 1 aug 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 aug 1986
Rechter rechtbank Alkmaar 2 dec 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 1 jun 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
Kantonrechter Amsterdam 30 aug 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 23 okt 1993
Vice-president Rechtbank Amsterdam van 01-01-2002
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 02-05-2002
NU Amsterdam Rechtbank Vice-President
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur Stichting rechtsbijstand Amsterdam
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


REINKING, J.M. , geboren feb 1960 ; Dhr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar i.v.d. Hof Den Haag
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 1 jan 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 15 sep 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 20 feb 1995
Rechter rechtbank Arnhem 31 mrt 1995
Rechter rechtbank Den Haag 6 mei 1997
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-03-2000
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Bestuurslid steunfonds Stichting Kinderzorg Den Haag
mrt 1997
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter CvT PI Haaglanden te locatie Scheveningen van 01-01-2002
Lid Steunfonds Kinderzorg te Den Haag/Rotterdam van 01-01-2002


RIJKE - MAAS, C.C. de , geboren mei 1945 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Directeur Bureau N.V.v.R. te Den Haag
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 1 jan 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 28 sep 1988
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 6 okt 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 19 apr 1990
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 29 jan 1992
Rechter rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 14 feb 1994
Vice-President rechtbank Den Haag 14 mrt 1995
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 7 aug 1996
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 maart 2000
Vice-president Rechtbank Den Haag van 14-03-1995
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 25-05-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen 10-97
TEVENS [juni 2003]
Lid College van Beroep voor het Hoger Onderwijs van 01-02-1998


RIJNBERK, C.G.M van , geboren jan 1955 ; Mw. (of Ch.G.M.)
NLRM 98 99/00
Rechten 1979
Raadsheer Hof Den Haag 11 apr 1997
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 11-04-1997
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep van 09-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofdinspecteur Rijksbelastinegen , Ministerie van Financiën
TEVENS
Inspecteur Teamleider Ministerie van Financiën Den Haag
Lid Bestuur Art et Industriare kunstenaarsvereniging
Voorzitter vereniging Eigenaren Thorbeckeplein 581/583/585/587/589
TEVENS [nov 2000]
Lid van de Raad van Advies van Art et Industriae (kunstenaarsvereniging) - portefeuille: juridische
aangelegenheden Voorzitter Vereniging van Eigenaren Thorbeckelaan nrs. 581, 53, 585, 587 en 589
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag
TEVENS [juni 2003]
Lid raad van advies Art et Industiae te Den Haag van 01-01-1999
Voorzitter Vereniging van Eigenaren Thorbeckelaan nrs. 581- 589 te Den Haag van 01-01-2001
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999] 1994/1995:
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995. Lid van SVN-deelnetwerk: Den Haag


RITTER, I. , geboren dec 1948 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 mrt 1982
Rechter rechtbank Den Haag 28 apr 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Raadsheer Hof Den Haag 3 mei 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 20 feb 1995
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 01-04-2000
NU Den Haag Hof Vice-President
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep
TEVENS
Militair RC bij de rechtbank Arnhem
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


ROEMERS, D. , geboren sep 1943 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 4 feb 1982
Rechter rechtbank Rotterdam 30 jun 1983
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1985
Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 19 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 19 dec 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 8 jul 1991
Vice-President college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 16 jan 1995
Coördinerend vice-president College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 23-09-1998
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag College van Beroep Bedrijfsleven Coördinerend Vice-President
HOOFDFUNCTIE
Lid College van Beroep voor het Bedrijfsleven
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter van de Raad voor de Scheepvaart
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken,
Plaatsvervangend voorzitter-lid
Voorzitter College van Beroep van de Stichting "Green Award" te Rotterdam
Vice-Voorzitter Raad van Appel Ned. Draf- en Rensport
Lid Bestuur Stichting Vooruit te Hoofddorp
Lid Bestuur Vereniging Vooruit te Hoofddorp
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend Voorzitter Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam van 09-01-1989
Voorzitter college van beroep Stichting Green Award te Rotterdam
Vice-voorzitter Raad van Appel Nederlandse Draf- en Rensport te Den Haag van 01-01-1996
Bestuurslid Stichting Vooruit te Hoofddorp van 01-01-1996
Bestuurslid Vereniging Vooruit te Hoofddorp van 01-01-1996
Plaatsvervangend Voorzitter Adviescommissie voor vreemdelingenzaken van 14-12-1998 tot 01-04-2001


ROSIER, E.J.M. ; Dhr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 28-03-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1993
Postbus 1174 , 3000 BD Rotterdam
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
waarom heeft hij op www.rechtspraak.nl niet vermeld dat hij advocaat is.


SALOMONS, F.R. , geboren oktober 1962 ; Dhr.
NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 22 april 1999
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-01-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Coördinerend raadsadviseur directie wetgeving
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid Haags Juridisch Genootschap te Den Haag van 01-01-2001 Commissaris Stichting international art atelier te Amsterdam van 01-01-2001


SAMKALDEN, R.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 28 mei 1999
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 13-09-1999
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te A'dam; kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot; beëdiging 1969
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460185 , Fax 020-5460710
robert.samkalden@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Voorzitter vereniging De Practizijns Sociëteit te Amsterdam
Voorzitter Stichting het Stenen Hoofd te Amsterdam
Secretaris Stichting Amsterdams Uit Buro te Ansterdam
Vice-Voorzitter van het bestuur van de Stichting EM Meijer-fonds te Leiden
Ministerie van VROM , Lid van de Pool of Experts t.b.v.samenwerking met het Ministerie van
Publieke Werken in Indonesië; deze groep deskundigen pleegt te vergaderen in Den Haag, leden
bezoeken zo nu en dan met een verschillende samenstelling Indonesië
Lid Werkgroep Urban Policy van de International Federation for Housing and Planning waarvan de
hoofdzetel gevestigd is te Brussel; het secretariaat is gevestigd te Den Haag; de werkgroep vergadert
tenminste een maal per jaar, meestal in de stad waar het Internationale congres van de IFHP plaats
vindt.
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht Advocaten
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter bestuur Vereniging De Practizijns Sociëteit te Amsterdam
Voorzitter bestuur Stichting Het Stenen Hoofd te Amsterdam
Voorzitter bestuur Stichting Amsterdams Uit Buro te Amsterdam
Vice-voorzitter bestuur Stichting E.M. Meijer-fonds te Leiden
lid werkgroep Urban Policy International Federation for Housing and Planning te Brussel van 01-01-2001
Voorzitter bestuur Stichting Kaartverkoop Netwerk Nederland van 01-01-2001
secretaris bestuur Freek en Hella de Jonge Stichting
Voorzitter bestuur Amsterdams Fonds voor de Kunst te Amsterdam
Voorzitter bestuur Stichting AUB-Publicaties te Amsterdam
lid bestuur stichting Centrum voor de Cultuur van de Islamitische Wereld te Amsterdam van 01-01-2001 Lid bestuur Stichting Architectuur-lokaal te Amsterdam van 01-01-2001


SANDERS, J.T. , geboren mei 1951 ; Dhr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer Hof Den Haag 18 mei 1990
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 18-05-1990
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)
TEVENS [nov 2000]
Sedert 15 januari 1995 in deeltijd (4 uur per week) universitair docent belastingrecht aan de Universiteit
van Amsterdam Schrijft in vakbladen (op BTW-gebied) en houdt enkele losbladige boekwerken op BTW- gebied
Werkt - incidenteel - mee aan seminars e.d.
TEVENS [juni 2003]
universitair
Docent belastingrecht Universiteit van Amsterdam te Amsterdam van 01-01-1995 auteur vakbladen en losbladige boekwerken op btw-gebied medewerker seminars e.d. Lid CALRM van 01-01-2001
Voorzitter Raad van Tucht Federatie van belastingadviseurs van 01-01-2001


SANDICK, E.J. van , geboren jun 1952 , Evert Jan
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 jan 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 28 jun 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 28 jun 1985
Rechter rechtbank Haarlem 1 dec 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 mei 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 mei 1989
Raadsheer Hof Den Haag 8 nov 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 19 dec 1991
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 01-01-1999
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid commissie voor de behandeling van geschillen en bezwaren van de Ned. Herv Kerk in de
kerkprovincie Noord-Holland (1985 tot heden) gevestigd te Alkmaar
Lid kerkenraad van de Ned. herv Kerkgemeente te Aerdenhout (1985 tot heden) gevestigd te
Aerdenhout
Voorzitter vereniging Unitas 1995 tot heden gevestigd te Den Haag
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid
TEVENS [nov 2000]
Lid van de Commissie voor de behandeling van geschillen en bezwaren van de Nederlandse Hervormde
Kerk in de kerkprovincie Noord-Holland (1985 tot heden) gevestigd te Alkmaar
Lid van de kerkeraad van de Nederlandse Hervormde Kerkgemeente te Aerdenhout (1995 tot heden)
gevestigd te Aerdenhout
Voorzitter van de Vereniging "Unitas" (1995 tot heden) gevestigd te Den Haag Lid, tevens
Voorzitter subcommissie van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken, gevestigd te Den Haag Plaatsvervangend lid-jurist van het Centrale Tuchtcollege
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter vereniging Unitas te Den Haag van 01-01-1995 lid-jurist Centrale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag van 01-09-2000 lid Commissie van Bijstand van het tijdschrift Verkeersrecht te 'Den Haag van 01-09-2000 lid Beroepskamer I Stichting voor de Geneesmiddelenreclame te Badhoevedorp van 01-01-2000 lid Commissie voor de behandeling van geschillen en bezwaren van de Nederlandse Hervormde Kerk kerkprovincie Noord-Holland te Alkmaar van 01-01-1995 lid kerkeraad Nederlandse Hervormde Kerkgemeente te Aerdenhout van 01-01-1995 tot 01-02-2001
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Haarlem


SAVELBERGH, J.W. , geboren apr 1940
NLRM 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 27 jun 1996
Raadsheer Hof Den Haag 12 juni 1997
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Lid Raad van Beroep Ned. Orde van Belastingadviseurs
Voorzitter bridgeclub Huis ter Duin
Penningmeester coöperatieve Vereniging Duinterrein De Laiterie
TEVENS [november 2000]
Lid Raad van Beroep van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Bestuurslid van Vereniging Duinterrein De Laiterie
TEVENS [juni 2003]
lid raad van beroep Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Bestuurslid Vereniging Duinterrein De Laiterie


SCHAAFSMA, J.R. , geboren okt 1938 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1958 rechten , Corpslid
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 3 jun 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 10-03-1993
Lid Raad van State te Den Haag
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Raad van State Staatsraad
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek; beëdiging 1966 '92 ??
Van Wanneer tot wanneer
Komt niet voor in Vademecum Advocatuur 2003
TEVENS
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut
Lid van het bestuur van de Stichting Kerkelijk Grootboek
Lid van de Commissie Evaluatie en Update Reglement van de VVD (CEUR)
Lid van de Commissie van Beroep van de Vereniging voor de Effectenhandel te A'dam
Lid van de Raad van Commissarissen van de Kas-Associatie NV
Lid van het Bestuur van de Stichting Administratie Preferente Financieringsaandelen Koninklijke
Ahold NV
Lid commissie Statuten en Reglementen VVD
TEVENS [juni 2003]
ArbiterArbiter Nederlands Arbitrage-instituut te Rotterdam van 01-01-2001
Lid commissie van beroep Euronext te Amsterdam van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Preferente Financieringsaandelen Koninklijke Ahold N.V. van 01-01-2001
Lid algemene redactie Liberaal Reveil van 01-01-2001
Plaatsvervangend Voorzitter Veterinair Beroepscollege van 01-01-2001
Commissaris Wellington Management Invenstors (Bermuda) Ltd. van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting tot steun Wijkwerk het Dorp van 01-01-2001
Voorzitter commissie van tucht & toezicht Raad voor Interim Management van 01-01-2001 Vice
Voorzitter Raad van toezicht communicatiekanaal aandeelhouders van 01-01-2001 Lid Raad van toezicht verzekeringen van 01-01-2001
@OPM
Waar is/was hij wanneer hoogleraar; komt niet voor in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001


SCHAAR, N. , geboren sep 1956 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1989
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 21 nov 1990
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Amsterdam 1 september 1994
Adv.-gen. ressortsparket Amsterdam 1 oktober 1999
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 08-01-2003
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Amsterdam arrrondissementsparket Officier eerste klasse
TEVENS
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenbeleid, Directie Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugsbeleid, Bureau Coördinatie Drugsbeleid, Hoofd
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Vreemd is dat in juni 2003 op www.rechtspraak nog steeds vermeld is Officier eerste klasse
Arrondissementsparket Amsterdam van 01-09-1994, terwijl hij nu kennelijk Raadsheer-plaatsvervanger
Gerechtshof Den Haag van 08-01-2003 is.
Is hij als advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam nu tevens Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag
geworden. Zeer vreemd.


SCHEELE - MULDER (of SCHEELE - MÜLDER), A.G. , geboren mei 1944 , Antoinette ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Rotterdam 1 nov 1969
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 23 dec 1975
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 14 jul 1976
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 19 jan 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 jul 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 14 sep 1982
Kantonrechter Rotterdam 23 aug 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 12 okt 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 6 nov 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 30 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 29 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-01-2001
Vice-president Rechtbank Rotterdam van 01-01-2002
NU Rotterdam Rechtbank Vice-President
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Secundus Lid commissie van het Opzicht Provincie Zuid-Holland van de Ned. Herv.Kerk
Lid Curatorium Beroepsopleiding Advocaten van de NOvA
Voorzitter Commissie van Beroep ex CAO Vrije Universiteit te Amsterdam, vacatiegeld
Lid commissie gemeente Rotterdam i.v.m. ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs
Voorzitter klachtregeling Marnix Gymnasium Rotterdam
Voorzitter Klachtregeling Districts Huisartsen Vereniging Rotterdam
TEVENS [juni 2003]
secundus lid Commissie van het Opzicht Prov. Zuid-Holland Nederlandse Hervormde Kerk van 01-01-1985 Lid curatorium Beroepsopleiding Advocaten Nederlandse Orde der Advocaten te Den Haag van 01-01-2001
Voorzitter commissie van beroep ex cao Vrije Universiteit te Amsterdam
Voorzitter klachtenregeling Districts Huisartsen Vereniging Rotterdam lid Kamer van toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Rotterdam van 01-01-2001 Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline van 01-01-2001
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen; ledenlijst oktober 1998). Club Rotterdam-Schieland.


SCHEIJ, E.A.M. ; Mw.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 02-04-1962
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd Afdeling Juridische Zaken, Directie Jeugd en Criminaliteitspreventie van het Ministerie van Justitie te Den Haag
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Waarom blijkt haar functie van Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag pas nu. [juni 2003].
Zij is niet eerder vemeld in NLRM.


SCHELLEN, J. van , geboren nov 1944 ; Dhr. Prof. Dr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoogleraar Rijks Universiteit te Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 9 jul 1984
Raadsheer Hoge Raad Den Haag 28 jul 1986
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 19-05-1995
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Lid studiekring Prof. J. Offerhuis te Amsterdam
Secretaris Oscar Peterson Society Ned. te Amsterdam
TEVENS [november 2000]
Lid van de Studiekring voor Burgerlijke Recht en IPR Prof. J. Offerhaus te Amsterdam (deze studiekring beat ca. 50 leden en vergadert 2x per jaar)
Secretaris van de Oscar Peterson Society-Nederland te Amsterdam (Vereniging) gewijd aan het werk van de Canadese jazzpianist Oscar Emmanuel Peterson, geboren 1925
TEVENS [juni 2003]
Secretaris Oscar Peterson Society-Nederland te Amsterdam van 01-01-1995 tot 31-12-2001


SCHEPEL, J. , geboren 1933 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 30-01-1981
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam; kantoor Trenité van Doorne; beëdiging 1962
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
TEVENS
President-commissaris Trenité Van Doorne te Rotterdam
Commissaris Elf Petroland BV. te Den Haag
Commissaris Albany International BV. te Dieren
Commissaris Koninklijke Econosto NV. te Rotterdam
Editorial Board member van het CEP-Bulletin Confèrence Permanente Europèenne de la Probation te
Den Bosch
Voorzitter Adviescommissie Wetgeving van de NOvA: Burgerlijk Procesrecht
Voorzitter van de Ad-hoc Commissie Herziening rechterlijke Organisatie van de NOvA
TEVENS [sep 2000]
Commissaris Albany International B.V.
Commissaris Koninklijke Econosto N.V.
Commissaris Elf Petroland B.V.
Mr. J. Schepel was voorheen advocaat bij Trenité Van Doorne (1958-1998), lid van de raad van beheer van J.T. Baker B.V. en gedelegeerd lid van de raad van beheer van Procter & Gamble Nederland B.V. Tevens was hij voorzitter van de raad van commissarissen van Ford Nederland B.V., N.V. Drukkerij Trio en Albany International Nederland B.V
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Stichting Roeivalidatie te Rotterdam van 01-01-1999
Voorzitter raad van toezicht Stichting Pensioenfonds voor het personeel van Ford Nederland te Amsterdam van 27-11-1981
Commissaris TotalFinaElf E&P B.V. te Den Haag van 05-09-1984
Commissaris Albany International B.V. te Dieren van 01-02-1993
Commissaris Koninklijke Econosto N.V. te Rotterdam van 19-01-1995
Editorial board member CEP-bulletin Conférence Permanente Européene de la Probation te Utrecht van 01-01-1997
Bestuurslid Stichting Berg en Broek te Rotterdam van 10-01-2000


SCHMITZ, T.W.H.E. , geboren sep 1960 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Alkmaar 1 sep 1985
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 20 aug 1991
Rechter rechtbank Rotterdam 6 jul 1993
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-09-2001
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 01-09-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Raadsheer
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Hof van Discipline
Lid Klachtencommissie psychiatrisch Deltaziekenhuis
Voorzitter commissie van Beroep RGC Rijswijkse Groep Club
Plaatsvervangend Voorzitter secundus commissie 13-3- Ned. Herv Kerk
Lid Bestuur Algemeen Bestuur Albeda-college sinds 1991 te Rotterdam
TEVENS [juni 2003]
lid platform Tolken en Vertalers
Voorzitter stuurgroep kwaliteit en Opleiding Tolken en Vertal
Voorzitter klachtencommissie Tolken IND


SCHOLTEN - HINLOOPEN, J.A.W. , geboren mei 1958 ; Mw.
NLRM 90 92 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 15 nov 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 27 nov 1991
Rechter rechtbank Den Haag 23 nov 1992
Raadsheer Hof Den Haag 1 jan 1999
Staatscourant Nr.135 juli 2000: Voorgedragen voor benoeming per 1 jan 2001 tot Staatsraad in
buitengewone dienst voor twee jaar
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 20-11-2000
Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 26-05-2000
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag College van Beroep Bedrijfsleven Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [november 2000]
Lid Commissie van Beroep van het CDA
TEVENS [juni 2003]
lid commissie van beroep CDA


SCHUERING, A.A. , geboren jun 1947
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 13 feb 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 1 sep 1986
Rechter rechtbank Middelburg 29 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 8 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 8 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 8 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 8 feb 1991
Rechter rechtbank Den Haag 23 okt 1993
Raadsheer Hof Den Haag 1 okt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 21 apr 1997
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 11-09-2001
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Hof Vice-President
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
Middelburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger
Terneuzen kantonrechter-plaatsvervanger
Delft kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Rotary Club Rijswijk
Lid Raad van Advies van de Stichting "Oud Morphy"
Lid Bestuur Stichting Vrienden van het Leidsch Schaakgenootschap"
Lid Bestuur en competitieleider van de Kon.Ned. Schaakbond
Lid van de ledenraad van de NVvR
TEVENS [november 2000]
Lid van de Raad van Advies van de stichting "Oud-Morphy"
Bestuurslid van de stichting "Stichting Vrienden van het Leidsch Schaak genootschap"
Bestuurslid van Competitieleider van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Wedstrijdleider bij schaakevenementen
Vanaf 19 september 1997 lid van de Ledenraad van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
TEVENS [juni 2003]
lid Rotary Club Rijswijk te Rijswijk van 07-02-1995
lid raad van advies Stichting Oud-Morphy van 04-01-1995
Bestuurslid Stichting Vrienden van het Leidsch Schaakgenootschap van 07-11-1995
Bestuurslid en competitieleider Koninklijke Nederlandse Schaakbond van 09-12-1995
Wedstrijdleider bij schaakevenementen van 01-09-1974
lid van de ledenraad Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak van 19-09-1997
@OPM
Heeft er geen moeite mee feiten te vervangen door hallucinatoire ficties.
@OPM
Van een zitting d.d. 30 juni 1999 betreffende mw.mr. M.C.M. de Kroon onder voorzitterschap van Schuering is het Proces-Verbaal nog steeds niet boven water, als is daar herhaaldelijk schriftelijk, ja zelfs per aangetekende post, om gevraagd. Kennelijk moet al hetgeen dat tijdens die zitting gebeurde onder het kleed gehouden worden.
INFO
Lid Rotary Club Rijswijk


SCHUURMAN, J. , geboren sep 1944 ; Dr.
NLRM 96 97 98 99/00
Raadsheer Hof Den Haag 1 sep 1995
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 22-02-2002
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
NU
TEVENS [juni 2003]
Mede-auteur van een tweetal fiscale uitgaven Kluwer te Deventer van 01-01-2001


SILVIS, J. , geboren nov 1953 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair docent Rijks Universiteit te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 15 aug 1991
Rechter rechtbank Rotterdam 1 okt 1994
Vice-President rechtbank Rotterdam 24 november 1998
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-09-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Lid wetenschappelijke commissie van toezicht scenariostudies
Gezondheidszorg STG te Zoetermeer onbezoldigd
Lid adviesraad handboek verslaving, terzake beleid en openbare orde (Bohn Stafleu en Van Loghum)
te Houten, onbezoldigd
TEVENS [juni 2003]
lid commissie van beroep KNLTB te Amersfoort van 01-01-1999
Docent cursussen strafrecht (incidenteel op afspraak) SSR te Zutphen van 01-01-2000
Lid Project Financieel Rechercheren te Den Haag van 01-04-2001 tot 31-05-2002
lid begeleidingscommissie Evaluatie Wet BOB WODC te Den Haag van 01-03-2001 tot 31-05-2002
lid begeleidingscommissie Evaluatie WGVO WODC te 'Den Haag van 01-03-2001 tot 31-05-2002
Voorzitter Rotary Club Rotary Club Barendrecht te Barendrecht van 01-06-2001 tot 30-06-2002


SIMONIS en/of MAGNIN - SIMONIS, A.P.M. , geb jun 1953 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98 99/00
Rechten 1975
Bedrijfsjuriste bij Shell Intern.Petroleum Mtsch.BV
Raio rechtbank Rotterdam 23 feb 1976
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 23 feb 1978 (bron: NLRM 1980 vermeld als Stelt-Simonis)
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 11 jun 1982
Rechter rechtbank Rotterdam 24 aug 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 23 feb 1983
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 mrt 1993
Raadsheer Hof Den Haag 1 mrt 1996
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 11-09-2001
NU Rotterdam Rechtbank rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Lid ouderraad van de RK Basisschool Willebrordus te Breukelen
Afgevaardigde VVAO Ned. Vereniging van vrouwen met academische opleiding van een landelijk
forum de Spiegelgroep
TEVENS
Voorzitter van de Ouderraad van de R.K. Basisschool Willibrordus te Breukelen
Bestuurslid Stichting Transport and Maritime Arbitration Rotterdam
TEVENS [juni 2003]
Bestuurslid Stichting Tamara van 01-01-2002 tot 31-12-2002
lid college van beroep Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen van 01-01-2002 tot 31-12-2002
lid Bestuur Nederlandse Vereniging Zee- en vervoersrecht van 01-01-2002 tot 31-12-2002
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gouda
Zie INFO 1 + 2 + 3 bij PIETERS, E.M.H..
INFO
In NLRM 1980 vermeld als STELT - SIMONIS


SLUMP, D.A.C. , geboren apr 1952 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoofd van de Stafafdeling Rechtspraak van de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Vice-President rechtbank Utrecht 23 jul 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 21-08-2002
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep van 04-07-2002
Staatsraad in buitengewone dienst Raad van State te Den Haag
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Raad van State Staatsraad
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Commissie van Beroep voor de Examens Gereformeerde Hogeschool te Zwolle van 01-01-1996 Plv.
Voorzitter Commissie van Beroep voor de Examens Theologische Universiteit van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) van 01-01-1996 Lid redactie JB Plus SDU van 01-01-2000
Docent (incidenteel) SSR van 01-01-1993 Arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg van 01-01-1994 Lid kerkenraad (ouderling) Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Capelle aan den IJssel van 01-05-2001 Lid Raad van Toezicht IJsselland Ziekenhuis te Capelle aan den IJssel van 01-01-1990 Lid deputaatschap voor appelschriften Generale Synode van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) van 01-01-1999 Lid deputaatschap voor de relatie tussen kerk en overheid Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) van 01-01-1993 tot 01-05-2002


STEENHOVEN, H.J. van den, geboren jul 1942 ; Dhr.
NLRM 98 99/00
Belastingadviseur te Amstelveen
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 31 okt 1997
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS [juni 2003]
Directeur ARHEBO ADVIES B.V.
Directeur AWR BEHEER B.V.
bestuurder Stichting Administratiekantoor AWR BEHEER


STERK, T.A.W. , geboren sep 1938 ; Dhr. Prof.
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 mei 1970
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 16-02-1985
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hoogleraar Burgerlijk procesrecht
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Civielrechtelijke Vakken
Hoogleraar Burgerlijk Procesrecht
t.a.w.sterk@law.leidenuniv.nl
TEVENS [1998]
Vice-Voorzitter Scheidsgerecht voor het Nederlandse Ziekenhuiswezen
Auteur Wolters Kluwer Rechtswetenschappen
Bestuurder van de Stichting Doelenbrug te Utrecht
Bestuurder van de Stichting Termijnenproject te Leiden
Lid commissie herziening scheidingsprocedure (commissie de Ruiter)
TEVENS [augustus 2002]
Voorzitter scheidsgerecht Gezondheidszorg 1 januari 2001
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline 1 januari 2001
Bestuurslid Stichting Doelenburg 1 januari 2002
Bestuurslid Stichting Termijnenproject 1 januari 2001
Voorzitter Glaucoomvereniging 21 april 2001
Redacteur/auteur diverse juridische uitgaven 1 januari 2001
Voorzitter Glaucoomfonds Rotterdam 21 april 2001
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Scheidsgerecht Gezondheidszorg te Utrecht van 01-01-2001
Kroonlid Hof van Discipline te Utrecht van 01-01-2002
Bestuurslid Stichting Doelenburg te Utrecht van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Termijnenproject te Leiden van 01-01-2001
Voorzitter Glaucoomvereniging te Amsterdam van 21-04-2001
Redacteur/auteur Diverse juridische uitgaven van 01-01-2001
Voorzitter Stichting Glaucoomfonds te Rotterdam van 21-04-2001
@OPM
sommige in augustus 2002 op rechtspraak.nl bij Hof Den Haag opgegeven data kloppen niet met eerder opgegeven nevenfuncties (in 1998)
INFO
In Vademecumn Advocatuur 2002 vermeld als (Kroon-)lid van het Hof van Discipline, niet als voorzitter of plaatsvervangend voorzitter
INFO
Privé adres: Herengracht 17 , 2312 LA Leiden , Tel. 071 5134933


STILLE, A.L.G.A. , geboren aug 1944 ; Dhr. Prof. Dr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Examenjaar 1970
Kandidaat-notaris
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 30 dec 1981
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 3 jun 1986
Raadsheer Hof Amsterdam 27 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 20 dec 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 januari 1997
Raadsheer Hof Amsterdam
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-07-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Privaatrecht
Sinds 1997 deeltijdh Hoogleraar Notariaat, Personen- en Familierecht
tel 030 2538017 , fax 030 2537203
a.stille@law.uu.nl
Spreekuur: na afspraak
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Nobelstraat 2A , 3512 EN Utrecht , Tel. 030 2538015
TEVENS
Sinds 1981 Directeur Stichting Internationaal Juridisch Instituut te Den Haag
Co-eindredacteur Rechtspersonen, losbladige uitgave voor de onderdelen Vereniging Coöperatie,
Kluwer Deventer
Lid van het bestuur van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap te A'dam
Auteur Vademecum Rechtsvordering Algemeen Deel, losbladige uitgave , Gouda Quint,Arnhem
Redacteur/auteur Vademecum Rechtsvordering Personen en Familiezaken, losbladige uitgave Gouda
Quint Arnhem
Auteur Lamy Associations, losbladige uitgave, Editions Lamy S.A. ,Parijs
Lid, tevens vice-Voorzitter van het College van Deskundigen van de Stichting Centraal Bureau
Fondsenwerving te A'dam
Vast medewerker tijdschrift Stichting & Vereniging, Kluwer,Deventer
Lid van het bestuur van de NVIR Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht te Den Haag
Redactielid van JBN Juridische Berichten voor het Notariaat
Woonplaats Den Haag
Bestuurslid van de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht
mei 2000
TEVENS [juni 2003]
Co-eindredacteur/auteur rechtspersonen (losbladige uitgave) Kluwer
Auteur vademecum rechtsvordering personen- en familiezaken Gouda Quint te Deventer
Auteur lamy associations Editions Lamy S.A. te Parijs
Vaste medewerker tijdschrift stichting & vereniging Kluwer te Deventer
Redactielid van jbn
Extern adviseur inzake boek 4 bw Vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer
Auteur personen- en familierecht (losbladige uitgave) Kluwer te Deventer
Lid bestuur Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap te Amsterdam
Directeur Stichting Internationaal Juridisch Instituut te Den Haag
Lid tevens vice-voorzitter College van Deskundigen Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving te Amsterdam van 01-01-1995
Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht te Den Haag
Lid bestuur Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht te Den Haag
Lid bestuur Stichting Personen- Familie- en Jeugdrecht te Groningen
Secretaris-penningmeester bestuur Stichting Estate Planning te Utrecht
Auteur vademecum rechtsvordering algemeen deel (losbladige uitgave) Gouda Quint te Deventer
Lid bestuur Stichting tot Steun aan de Bibliotheek van het Vredespaleis te Den Haag van 01-01-1999
Lid algemeen bestuur Stichting Beroepsopleiding Notariaat te Nijmegen van 01-01-2000
Curator bijzondere leerstoel Internationaal Belastingrecht Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht te Utrecht van 01-01-1999
INFO
Privé adres : Beetslaan 2 , 3818 VH Amersfoort , Tel. 033 4619097 , fax. 033 4659429


STOKER - KLEIN, B.A. , geboren jan 1947 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam waarnemend griffier rechtbank te Amsterdam 4 dec 1970
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 15 jul 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 22 dec 1982
Rechter rechtbank Den Bosch 1 jan 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 aug 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 7 sep 1990
Vice-President rechtbank Den Bosch 3 mei 1991
Raadsheer Hof Den Haag 20 aug 1997
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 11-09-2001
NU Den Haag Hof Vice-President
NU Den Haag Rechtbank rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie V , De Raad voor de
Kinderbescherming , Directie Zuid , voorzitter [SAL 2000, ook al 30 jan 1997]
Inleider cursus Het Slachtoffer in het strafproces van de SSR
Mede-auteur artikel Het Slachtoffer in het strafproces de Wet Terwee en de ervaringen in de
rechtbank Den Bosch
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS
[nov 2000] Bij Hof Den Haag geen nevenfuncties opgegeven
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


STRIEN, A.L.J. van , geboren nov 1961 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 24 okt 1997
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 09-11-2000
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


STURHOOFD, J. , geboren mrt 1930
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Procuratiehouder-firmant te Amsterdam 1959
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 nov 1979
Rechter rechtbank Amsterdam 22 jan 1982
Raadsheer Hof Den Haag 8 nov 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 dec 1991
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 08-11-1991
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


SUYVER, J.J.H. , geboren aug 1946 ; Dhr.
NLRM 80 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings - en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Den Bosch 1 dec 1970
Secretaris 1e kl arrondissementsparket Den Bosch 1 apr 197
Gerechtssecretaris 1e klasse , rechtbank Den Bosch 1 apr 1973
Secretaris arrondissementsparket Den Bosch 1 nov 1974
Als stagiair werkzaam Provinciale griffie 1 Den Bosch 1 nov 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 27 sep 1976
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 19 okt 1978
Verlof zonder behoud van bezold.i.v.m.werkzaam off. van Justitie hoofd parket Curaçao 1 nov
1979
Ministerie van Justitie, Secretaris Generaal; opgevolgd door Borghouts
Ministerie van Justitie, Bestuursraad (br) Voorzitter-Lid, Secretaris-Generaal 1995-1996
Portefeuille Algemene coördinatie; justitiebreed beheer; wetgeving
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 18-12-1997
Raadsheer Hof Den Haag 30 juni 1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 23-02-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
[nov 2000]
Lid bestuur Stichting ondersteuning Dr. Schroeder van der Kolk te Den Haag
Lid VVD Adviescommissie Justitie
Voorzitter toetsingscommissie euthanasie te Rijswijk (voor het hofressort Den Haag
Plaatsvervangend lid Generale Commissie van bezwaren en geschillen Nederlandse Hervormde Kerk
Voorzitter Bezwarenadviescommissie van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen te
Utrecht
Voorzitter raadsherenvertegenwoordiging
TEVENS
Lid Algemene Raad en Organisatie Bureau van de Nederlandse Orde Van Advocaten
Algemeen Secretaris van het bureau van de Nederlandse Orde Van Advocaten
Algemene Zaken
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Toetsingscommissie euthanasie te Rijswijk van 01-11-1998
Voorzitter bezwarenadviescommissie College bouw ziekenhuisvoorzieningen te Utrecht van 01-01-2000 Arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg van 01-01-2001
Lid Raad van Toezicht Stichting De Compaan te Den Haag van 01-01-1999


TALMAN, J.C.F. , geboren dec 1950 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 10 apr 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 10 apr 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 5 aug 1989
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 1 feb 1990
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jun 1991
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 2 mei 1994
Vice-President centrale raad van beroep Utrecht 2 november 1999
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Vice-President
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Centrale Raad van Beroep
Lid Bestuur Woningbouwcorporatie Stichting De Zuidrandflat te Gouda
Redactielid van de door VUGA uitgegeven losbladige bundel Passende Arbeid
TEVENS [juni 2003]
lid algemeen bestuur Stichting De Zuidrandflat te Gouda van 01-01-1997 redactielid van de Vugabundel "Passende arbeid" van 01-01-1997


TANJA - VAN DEN BROEK, T.H. ; Mw.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 11-04-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1987
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
bmrdam@euronet.nl
Tel 070-3529500 , Fax 070-3520527
ttanja@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat Houthoff Buruma te Den Haag
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


TEULINGS, J.H.A. , geboren apr 1935 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 93 94 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1955 rechten , Corpslid
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 18 dec 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 1 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 20 jun 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie VW Hoofddirectie, Hoofd afdeling wetgeving bestuurlijke en juridische zaken Directoraat
Generaal Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


THOMASSEN, W.M.E. , e.v. van WESTBROEK , geboren sep 1949 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Den Haag en Rotterdam 24 apr 1975
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 8 jan 1979
Raio 1 sep 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 jul 1985
Rechter rechtbank Den Haag 28 apr 1986
Vice-President rechtbank Den Haag 17 aug 1992
Raadsheer Hof Den Haag 1 sep 1997
Vice-President Hof Den Haag 3 juli 1998
Rechter Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 01-11-1998
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 03-07-1998
NU Den Haag Hof Vice-president
NU Straatsburg EHRM rechter
TEVENS
Lid redactie tijdschrift Familie en Jeugdrecht
Lid redactie raad kennissyteem rechtshulp in strafzaken KRIS
Plaatsvervangend Voorzitter tuchtcollege loodsen te Den Haag
Plaatsvervangend Voorzitter Lid commissie van Beroep bedoeld in artikel 70 1e lid
collectieve arbeidsovereenkosmt loodswezen Nederland bv
Voorzitter landelijke vergadering rechterscommissaris in strafzaken
Steeringscommittee Moldova
TEVENS [november 2000] Hof Den Haag
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Opgegeven: geen nevenfuncties. Zeer onwaarschijnlijk, gezien de hele serie van eerder opgegeven nevenfuncties.


TIJNAGEL, J.W.M. , geboren feb 1947 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 3 jul 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 15 aug 1985
Rechter rechtbank Dordrecht 19 mei 1986
Lid Tariefcommissie Amsterdam 13 aug 1987
Raadsheer Hof Den Haag 27 jun 1989
Lid Tariefcommissie Amsterdam 15 sep 1989
Plaatsvervanger Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 jun 1992
Coördinerend vice-president Gerechtshof Den Haag van 27-06-1989
NU Den Haag Hof Coördinerend Vice-President
NU Den Haag College Beroep Bedrijfsleven Plaatsvervangend lid
TEVENS
College van Beroep Bedrijfsleven Den Haag Raadsheer-plaatsvervanger
Lid tariefcommissie Amsterdam
TEVENS
[nov 2000]
Lid Adviescommissie Literatuurvoorziening rechterlijke Organisatie
Voorzitter van een van de twee Raden van Tucht van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs
Voorzitter van de commissie voor beroep- en bijzondere bezwaarschriften gemeente Dordrecht
Voorzitter van de vaste commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften van de regio Zuid-Holland Zuid
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter van de vaste commissie van advies voor de bezwaar- en beropeschriften van de regio Zuid-
Holland Zuid van 01-10-1999
Voorzitter van de commissie voor beroep- en bijzondere bezwaarschriften Gemeente Dordrecht te Dordrecht van 02-03-1999
Voorzitter van een van de twee Raden van Tucht Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs van 27-05-1999
Lid Adviescommissie Literatuurvoorziening Rechtelijke Organisatie van 01-01-1999


TROMP, U.E. , geboren okt 1953 99/00
NLRM 96 97 98
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-09-1995
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Redactie en auteurswerkzaamhden t.b.v. uitgeverij Kluwer Samson Delwel
TEVENS Opgave november 2000
Redactie- en auteurswerkzaamheden t.b.v. de volgende uitgevers: Kluwer-concern, Sarnson en Deltael
Begeleider Leiderdorpse Schaakclub
TEVENS [juni 2003]
lid redactie- en auteurswerkzaamheden Kluwer-concern/Samson
DelWel begeleider Leiderdorpse Schaakclub


UHLENBECK - LAGERWEY, H. , geboren nov 1939 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag , II.commies A 16 aug 1976
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 25 aug 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 21 sep 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 21 sep 1981
Rechter rechtbank Rotterdam 30 jun 1983
Raadsheer Hof Den Haag 12 sep 1988
Vice-President Hof Den Haag 19 mei 1995
Coördinerend vice-president van het Gerechtshof te Den Haag
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-12-2000
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid commissie BB-schriften gemeente Rijnwoude
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht [info okt 2000]
TEVENS [november 2000[
Lid-Voorzitter commissie beroep- en bezwaarschriften gemeente Rijnwoude
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht
TEVENS [maart 2003]
Lid commissie aantrekken leden rechterlijke macht sinds 09-12-1999
Plaatsvervangend voorzitter Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg sinds 01-01-2001
Voorzitter commissie bezwaar- en beroepsschriften Gemeente Rijnwoude 01-05-1994 tot 03-04-2002
TEVENS [juni 2003]
Lid Commissie aantrekken leden rechterlijke macht te Den Haag van 09-12-1999
Plaatsvervangend Voorzitter Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag van 01-01-2001
Voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften Gemeente Rijnwoude van 01-05-1994 tot 30-04-2002


UTERMARK, H.P. , Hugo Philip (Huug) , geboren 27 januari 1937 te Soerabaja ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1956 rechten , Corpslid
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 18 jul 1973
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 24 jul 1986
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger. Misschien overleden
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek; beëdiging 1963
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285444 , Fax 070-3245979
hputermark@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Niet meer te vinden in Vademecum Advocatuur 2002 en 2003
TEVENS
Lid Commissie Disciplinaire Rechtspraak commissie van de Ned. Orde van Advocaten die alle
tuchtrechtelijke uitspraken van de Raden van Discipline en het Hof van Discipline
selecteert voor publicatie en daartoe gereed maakt
Voorzitter scheidsgerecht vestigingsbeleid Landelijke Huisartsenvereniging te Utrecht
Adviseur Stichting Concours Hippique te Den Haag
Lid van de Rotary
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Adviseur van het LUMC, Leids Universitair Medisch Centrum
INFO
Overleden 17 februari 2001 te Den Haag [Telegraaf 21 februari 2001]
@OPM
Als hij inderdaad overleden is d.d. 17 februari 2001, waarom komt hij dan nog voor bij Hof Den Haag op www.rechtspraak.nl in juli 2003 ! Schande.


VEENENDAAL, R. , geboren aug 1949
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat te Leiden en Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 11 feb 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 24 apr 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 24 apr 1991
Kantonrechter Rotterdam 9 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 dec 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 11 mei 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 11 mei 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 11 mei 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 11 roei 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 2 mei 1994
Vice-president Rechtbank Rotterdam van 01-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Rotterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid adviescommissie voor Vreemdelingenzaken te Den Haag, sedert 01 jan 1994 Voorzitter
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid
Voorzitter centrale commissie van Beroep als bedoeld in de klachtenreglementen van de Raden voor
Rechtsbijstand
Vice-Voorzitter Stichting Steinmetz Accommodaties te Den Haag
Juridisch adviseur van het Bestuur van de afdeling van de
Federatie Ouderverenigingen voor Verstandelijk Gehandicapten te Den Haag
Lid Klachtencommissie van de Stichting Schroeder van der Kolk te Den Haag
TEVENS [juni 2003]
Klachtencommissie voor clienten en vertegenwoordigers Het Westerhonk / De Compaan Stichting De Compaan te Den Haag van 01-01-1997
lid bestuur stichting Het Buitenhof te Den Haag van 01-02-2000
Plaatsvervangend Kroonlid Hof van Discipline als bedoeld in de Advocatenwet van 01-01-2003
Plaatsvervangend lid Kamer van Toezicht over Notarissen en Kandidaat-notarissen te Rotterdam van 01-06-2002
Vice-voorzitter Klachtencommissie Huisartsenzorg voor de regio Rotterdam en Zuid-Holland Zuid van 01-02-2003
Vice-Voorzitter Klachtencommissie Huisartsenzorg regio Rotterdam en Holland-Zuid van 01-02-2003
lid Voorzitter subcommissie Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken te Den Haag van 01-03-1992 tot 01-04-2001
lid van de raad van toezicht Stichting Steinmetz Zorg en Onderwijs te Den Haag van 01-01-1985 tot 29-10-2002


VELT - MEIJER, J.M.E. in 't, geboren nov 1941 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Ministerie van Onderwijs 1965 - 1967
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit te Leiden 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 19 mei 1978
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 18 jun 1979
Rechter rechtbank Rotterdam 8 aug 1980
Vice-President rechtbank Rotterdam 28 okt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 sep 1995
Vice-President Hof Den Haag 1 sep 1995
Coördinerend vice-president Hof Den Haag 1 januari 1999
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Voorzitter Rotaryclub De Rottemeren
Lid commissie van beroep van de golfclub Kralingen
TEVENS [juni 2003]
lid van de commissie van beroep Golfclub Kralingen te Rotterdam lid Rotaryclub De Rottemeren te Rotterdam


VERBURG, J.J.I. , Joep , geboren jul 1945 ; Dhr. Prof.
NLRM 80 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Secretaris Hoogheemraadschap
Werkzaam Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 18 mei 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 10 apr 1978
Vice-President rechtbank Dordrecht 25 nov 1982
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht van 10-09-1985
Kantonrechter Dordrecht 1 jan 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 2 apr 1993
Vice-President Hof Den Bosch 1 jul 1993
Vice-President Hof Den Haag 18 maart 1998
President van het Hof Den Haag 1 sep 2001, geïnstalleerd 20 september 2001
Coördinerend vice-president senior Gerechtshof Den Haag 01-01-2002
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Coördinerend Vice-president Senior, dus eigenlijk President
TEVENS
Rector Stichting Studiecentrum Rechtspleging te Zutphen; zie Telegraaf 28 september 1996
Lid staatscommissie van de waterstaatswetgeving
Hoofd ingeland hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfherenlanden
Lid redactieraad Het Waterschap
Voorzitter Stichting Rentmeesterkamer
Lid Bestuur Stichting Adviesburo onroerende zaken
Voorzitter Commissie van B-onderwijsbegeleidingsdiensten
Voorzitter adviescommissie BB-schriften gemeente Gorinchem
Lid diocesaan bureau geschillen Bisdom Rotterdam
Lid Raad van Toezicht Stichting Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oost Ned
Lid hoofdbestuur NVvR
jul 1997
TEVENS [november 2000]
Lid Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving
Voorzitter stichting Rentmeesterskamer
Lid bestuur stichting adviesbureau Onroerende Zaken
Voorzitter Commissie van Beroep- en bezwaarschriften gemeente Gorinchem
Lid diocesaan bureau geschillen Bisdom Rotterdam
Lid bestuur stichting Kinder- en Jeugspsychiatrie Oost-Nederland
Lid redactie Verkeersrecht
Voorzitter van de NVvR , Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak; opgevolgd door Mw. Tonckens
1 september 2001
Voorzitter Bezwaarschriften Advies Commissie Politie ZHZ
Plaatsvervangend voorzitter College voor Medisch Toezicht, Den Haag
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend voorzitter College voor Medisch Toezicht te Den Haag van 01-01-1999
Lid staatscommissie Waterstaatswetgeving van 01-01-1988 tot 31-12-2000
Voorzitter commissie van beroep Gemeente Gorinchem te Gorinchem van 01-01-1994 tot 01-10-2001
Lid diocesaan bureau geschillen te Bisdom Rotterdam van 01-01-1995 tot 31-12-2002
Vice-voorzitter Stichting adviesbureau Onroerende Zaken, Rotterdam te Rotterdam van 01-01-1995 tot 31-12-2002
Lid Raad van Toezicht Stichting Kinder- en Jeugspsychiatrie Oost-Nederland te Ede van 01-01-1992 tot 31-12-2002
Lid Instantie: Commissie Aantrekken Leden RM te Den Haag van 01-01-1999 tot 31-12-2002
@OPM
De vermelding Prof. in NLRM roept vragen op. Hij is verder niet te traceren als hoogleraar en komt ook niet voor in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001.


VERDUYN (ook wel: VERDUIJN), C.J. , geboren jan 1961 ; Mw.
NLRM 91 93 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hoge Raad der Nederlanden 25 jul 1990
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 aug 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 dec 1993
Rechter rechtbank Den Haag 1 mei 1995
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 01-01-2001
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2001
NU Den Haag Hof Vice-President
NU Den Haag Rechtbank rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen 10-97
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


VERHAGEN, P.M. , geboren september 1958 ; Mw. Dr.
NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag l7 juni 1999
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Wetenschappelijk medewerker HLB Schippers te Amsterdam
TEVENS december 2000
Niet vermeld in register nevenfuncties van het Hof Den Haag
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


VERHEIJ, L. , geboren jul 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 13 nov 1985
Rechter rechtbank Den Haag 20 jul 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 8 jul 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 8 jul 1991
Vice-President rechtbank Den Haag 16 okt 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Den Haag 11 dec 1996
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 15-04-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 15-04-2002
NU Den Haag Hof Vice-President
Nu Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Plaatselijk bestuur Chr.Scholengemeenschap Zandvliet Den Haag
Voorzitter Stichting Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg van de Ned Gereformeerde Kerken
kantoorhoudend te Houten
Voorzitter Stichting Rechtshulp Den Haag Bureau voor Rechtshulp
Voorzitter Klachtencommissie Patiënten van het Psychiatrisch Ziekenhuis Bloemendaal Den Haag
dec 96
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter van de klachtencommissie Patiënten van Parnassia te Den Haag
lid college van beroep Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen
lid kerkenraad Nederlandse Gereformeerde kerk te Rijswijk van 01-06-1998 tot 30-06-2002
INFO
Zie INFO bij Mw.E.M.DIL-STORK


VERMEULEN, B. , geboren dec 1941
[R [A ?? [OM
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings-en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Utrecht; Raio 15 mei
1974
Gerechtssecretaris rechtbank Utrecht 15 sep 1974
Secretaris arrondissementsparket Rotterdam 1 sep 1975
Secretaris arrondissementsparket Utrecht 1 mrt 1977
Als stagiair werkzaam Directie Politie 1 mrt 1977
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 24 apr 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 6 nov 1979
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 30 mrt 1984
Advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam 26 nov 1990
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar van 01-09-1997
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 15 okt 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 juni 1998
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 23-06-1998
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Alkmaar Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter klachtencommissie Politie Noord-Holland Noord te Alkmaar van 01-06-1998


VERWAYEN, B. , geboren jun 1950
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 aug 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 28 jul 1992
Vice-President college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 16 jan 1995
Coördinator vice-president college van beroep voor het beDr.leven Den Haag 17 augustus 1999
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag College van beroep voor het Bedrijfsleven Coördinerend Vice-President
HOOFDFUNCTIE
Vice-President College van Beroep voor het bedrijfsleven, Den Haag
TEVENS
Voorzitter Raad van Appel Stichting Nederlandse Draf en Rensport
Penningmeester Stichting Sint Jorishuis
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter raad van appèl Stichting Nederlandse Draf- en Rensport te Den Haag van 01-01-1998 Penningmeester VAR (Vereniging voor Bestuursrecht) te Den Haag van 01-05-1999


VIERHOUT, M.L. , geboren mei 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven 1962
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 sep 1979
Rechter rechtbank Amsterdam 2 apr 1980
Raadsheer Hof Den Haag 6 sep 1985
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het Bedrijfsleven 23 jun 1987
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 13-05-1997
NU Den Haag Hof Vice-President
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Vice-Voorzitter parochie De Heilige Bonaventura te Woerden
TEVENS
november 2000: geeft op geen nevenfuncties
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


VISSER, W.M.G.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem vanaf 07-06-2002
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 02-05-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd fiscale zaken Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
TEVENS [juli 2002]
"Geen nevenbetrekking bekend"
TEVENS [februari 2003]
Fiscaal-juridisch adviseur ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij te Den Haag vanaf 01-01-1990
Fiscaal-juridisch adviseur min. LNV, in het bijzonder het Bureau Heffingen te Assen vanaf 01-01-2001
Hoofddocent omzetbelasting
Federatie Belastingacademie te Rotterdam vanaf 01-01-1993
Docent belastingrecht
Kring van Utrechtse Repetiroren en Kring van Rotterdamse Repetitoren vanaf 01-01-1989
Gastdocentschappen
Enkele universiteiten vanaf 01-01-2001
Auteur
Vakgebonden uitgaven SDU te Amersfoort vanaf 01-01-1999
Auteur en redacteur diverse vakgebonden uitgaven Kluwer te Deventer vanaf 01-01-1996
Auteur en redacteur diverse vakgebonden uitgaven SDU te Den Haag vanaf 01-01-2001
Lid redactiecommissie
tijdschrift Lokale Heffingen en Milieubelastingen Fiscaal Up to Date, Euroforum vanaf 01-01-2002
Auteur enkele andere periodieken vanaf 01-01-1988
Fiscaal-juridisch adviseur personeelsvereniging Lavivo, ministerie van LNV te Den Haag vanaf 01-01-1990
TEVENS [juni 2003]
Fiscaal-juridisch adviseur ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij te Den Haag van 01-01-1990 Fiscaal-juridisch adviseur min. LNV, in het bijzonder het Bureau Heffingen te Assen van 01-01-2001 Hoofddocent omzetbelasting Federatie Belastingacademie te Rotterdam van 01-01-1993
Docent belastingrecht Kring van Utrechtse Repetiroren en Kring van Rotterdamse Repetitoren van 01-01-1989
Gastdocentschappen Enkele universiteiten van 01-01-2001 Auteur Vakgebonden uitgaven SDU te Amersfoort van 01-01-1999
Auteur en redacteur diverse vakgebonden uitgaven Kluwer te Deventer van 01-01-1996
Auteur en redacteur diverse vakgebonden uitgaven SDU te Den Haag van 01-01-2001
Lid redactiecommissie tijdschrift Lokale Heffingen en Milieubelastingen Fiscaal Up to Date, Euroforum van 01-01-2002
Auteur enkele andere periodieken van 01-01-1988 Fiscaal-juridisch adviseur personeelsvereniging Lavivo, ministerie van LNV te Den Haag van 01-01-1990


VLIST, R. van der , geboren 1944
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 07-10-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Senior-bedrijfsjurist Shell International B.V.
Secretaris Raad van Bestuur Shell Petroleum N.V.
Directeur B.V. Ned. Internationale Industrie- en Handelmij.
Directeur Shell Finance (Netherlands) B.V.
Directeur Shell Nusantara Trading B.V.
Algemeen Procuratiehouder N.V. Kon. Nederlandsche Petroleum Mij.
Hoofd Sectie Ondernemingsrecht Jur. Afdeling Shell International B.V.
Algemeen Procuratiehouder Shell International B.V.
Algemeen Procuratiehouder Shell Petroleum N.V.
Algemeen Procuratiehouder Shell Global Solutions International B.V.
Commissaris Gouda Vuurvast Holding N.V.
Mr. R. van der Vlist was voorheen commissaris bij Wavin B.V.
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Uiterst onwaarschijnlijk, gezien de lange lijst van activiteiten die hiervoor genoemd zijn onder HOOFDFUNCTIE. Die hadden dan vermeld MOETEN worden op rechtspraak.nl
NB
Wat is de relatie met MAGNINS - SIMONIS die Bedrijfsjuriste bij Shell Internale Petroleum Mtsch. B.V.
was.


VONK, P.J.J. , geboren jan 1957 ; Drs.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 26 okt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 17 aug 1992
Rechter rechtbank Den Haag 1 mei 1995
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 02-07-1999 of 01-09-1999
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Secretaris VVD Afdeling Leiden
Lid begeleidingsgroep die zich bezig houdt met onderzoek naar de mogelijkheden van de
totstandkoming van een Mastercourse of Dance in 1998
jun 97
TEVENS [nov 2000]
Docent burgerlijk recht bij Instituut Administratieve Opleidingen
TEVENS [maart 2003]
Docent burgerlijk- en belastingrecht Nederlands Instituutvoor financieel-economisch administrative opleidingen (Nifa) sinds 1 september 1997
TEVENS [juni 2003]
Docent burgerlijk - en belastingrecht Nederlands instituut voor financieel-economisch administratieve opleidingen (Nifa) te Leiden van 01-09-1997


VOOGD, R.P. , geboren jul 1941
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
examenjaar 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 23 jan 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 24 mrt 1986
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Notaris en advocaat; kantoor Nauta Dutilh Advocaten en Notarissen; beëdiging 1967 en 1973
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam , Weena 750 3014 DA Rotterdam
Tel 010-2240000 , Fax 010-2240005
[vademecum advocatuur 2001] en ook [Vademecum Advocatuur 2003]
Waarom is hij twee keer beëdigd.
TEVENS
Lid van de Rotary
jul 1997
Bezoldigde nevenfuncties
Commissaris NV.Algemeen Nederlands Trustkantoor ANT
Commissaris CM van Sillevolt BV
Commissaris SP Banden Nederland BV. (Sumitomo Dunlop)
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Bouwmeester (Goudse Verzekeringen)
Voorzitter Stichting Pensioenfonds Caland (Koninklijke van Ommeren)
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Delft Instruments
Voorzitter Stichting Preferente Aandelen Grolsch
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor RSV
Onbezoldigde nevenfuncties
Lid Bestuur Stichting Erasmus Heelkundig Kankeronderzoek
Lid Bestuur Stichting General Bank Custody
Lid Bestuur Stichting Infectie en Immuunaandoeningen bij kinderen
Lid Bestuur Rotterdams Juridisch Genootschap
Lid algemeen bestuur Stichting Het nationale Park de Hoge Veluwe
Lid Bestuur Stichting Kralinger Hof
Regent Kuyl's Fundatie
Lid algemene raad Leids Universiteitsfonds
Lid Bestuur Van der Mandele Stichting
Voorzitter Stichting Bevordering van Volkskracht ea
TEVENS [juni 2003]
Commissaris N.V. Algemeen Nederlands Trustkantoor ANT
commissaris C.M. van Sillevoldt B.V.
Bestuurslid/voorzitter Stichting Administratiekantoor Bouwmeester (Goudse
Bestuurslid/voorzitter Administratiekantoor CSM
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Delft Instruments te Delft
Bestuurslid/voorzitter Stichting Preferente Aandelen Grolsch
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor RSV Bestuurslid Administratiekantoor Roto Smeets De Boer
Bestuurslid/voorzitter Stichting Oud-Sint Annaland Bestuurslid Stichting Neijenburg e.a.
lid raad van toezicht Stichting Rederij Oosterschelde
Bestuurslid Stichting Vreedefonds
Bestuurslid/voorzitter Stichting Administratiekantoor Koninklijke Numico
Bestuurslid/voorzitter Stichting Bevordering van Volkskracht e.a.
Bestuurslid Van der Mandele Stichting e.a. lid algemene raad Leids Universiteitsfonds regent
Voorzitter Kuyl's Fundatie lid algemeen bestuur Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe
Bestuurslid Stichting Infectie- en Immuunaandoeningen bij kind
Bestuurslid Rotterdams Juridisch Genootschap te Rotterdam
Bestuurslid Stichting Generale Bank Custody
Bestuurslid Stichting Erasmus Heelkundig Kankeronderzoek


VRIES, K. de , geboren 02-02-1938 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Ministerie van Defensie 1 mei 1962
Hoofd kantoor hypotheken, kadaster Scheepsbewijzen te Groningen 1 feb 1969
Werkzaam Ministerie van Justitie , II.administrateur 1 apr 1971
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 16 nov 1973
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 7 nov 1975
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 31 okt 1979
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 8 feb 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 29 dec 1988
Raadsheer Hof Den Haag 31 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 feb 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 01-01-1998
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
niet functiegebonden:
Voorzitter van de commissie voor de Rechtspraak Zorgverzekeringen
Lid van de Raad van Beroep voor het personeel van de Koninklijke Hofhouding
Lid van de Commissie van Beroep van de Nieuwe of Litteraire Sociëteit "De Witte"
functiegebonden:
Plaatsvervangend Lid van de ledenraad van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Secretaris vakantiecommissie gerechtsHof te Den Haag
Lid Arbocommissie gerechtshof/ PG-parket te Den Haag
Lid bestuurscommissie ondersteuning speciale projecten ter attentie van de president
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
Huis van H.M. de Koningin , Overleg-en Adviescommissies , Raad van Beroep voor het Personeel der
Koninklijke Hofhouding , Voorzitter
TEVENS [nov 2000]
Voorzitter van de commissie voor de Rechtspraak Zorgverzekering
Voorzitter van de Raad van Beroep voor het personeel van de Koninklijke Hofhouding
Lid Bezwarencommissie Zorgonderzoek Nederland
Vakantiecommissaris gerechtshof Den Haag
Lid Arbocommissie gerechtshof/PG-parket te Den Haag
Lid begeleidingscommissie president
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Commissie voor de Rechtspraak Zorgverzekering van 01-01-2001
Voorzitter van de raad van beroep Personeel van de Koninklijke Hofhouding van 01-01-2001 vakantiecommissaris Gerechtshof Den Haag te Den Haag van 01-01-2001
lid Bezwarencommissie Zorgonderzoek Nederland van 01-10-2000 tot 30-09-2001


VRIES, M.J.M. de , geboren okt 1957 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 okt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10 jan 1991
Rechter rechtbank Arnhem 12 mei 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 04-05-2000
Rechter Rechtbank Den Bosch van 07-07-2000
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Kinderopvang bedrijven en instellingen
SKOLR te Utrecht
mrt 1997
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Klachtencommissie Skobi/Skohold (Stichting kinderopvang bedrijven en instellingen) te Utrecht van 01-01-1997
Docent strafrecht SSR van 01-06-1998
Plaatsvervangend Lid Ledenraad Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak van 01-06-2001


VRIJ, J. , geboren sep 1936 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Adjunct-inspecteur Inspectie Domeinen Den Bosch 20 mrt 1961
Proeftijd ex are 3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organisatie te Den Bosch; Raio 1 sep
1962
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 1 jan 1963
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Haarlem 17 jan 1965
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Alkmaar 1 mei 1967
Substituut-griffier rechtbank Alkmaar 11 jul 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 28 aug 1970
Rechter rechtbank Alkmaar 25 jan 1971
Rechter rechtbank Haarlem 6 aug 1973
Vice-President rechtbank Haarlem 5 apr 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 8 nov 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Raadsheer Hof Den Haag 19 dec 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 19 dec 1991
Vice-President Hof Den Haag 1 nov 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 01-02-2003
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Alkmaar Rechtbank rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Mentor cursussen vonnissen maken civiel SSR vanaf 1980 Utrecht
Lid adviescommissie Vreemdelingenzaken tevens Voorzitter subcommissie vanaf 1992 Den Haag
Curator Hogeschool Alkmaar vanaf 1988
Lid Bestuur stichting Alkmaarse Historische Publicaties vanaf ca 1977, Alkmaar
Voorzitter Klachtencommissie stichting Philadelphia Voorzieningen sedert 1990, Nunspeet
Voorzitter Klachtencommissie Chr Ger Vereniging voor Jeugdwelzijn sedert ca.1990, Utrecht
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid
[SAL 2000]
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave in bijbanenregister
TEVENS [november 2000]
Docent SSR vanaf 1980 (incidenteel) (Zutphen) Lid Advies Commissie Vreemdelingenzaken,
tevens voorzitter subcommissie, vanaf 1992 (Den Haag Voorzitter klachtencommissie
stichting Philadelphia Zorg sedert 1990 (Nunspeet) tevens voorzitter commissie
vertrouwenslieden ingevolge Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen vanaf 1996 te
Nunspeet
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


WAARDENBURG, F. , geboren dec 1944
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 18 nov 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 23 aug 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 28 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger college van beroep voor het bedrijfsleven 9 april 1999
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek; beëdiging 1972
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1972
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406650 , Fax 010-2131887
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Geen bijbanen
Opgave okt 1997 Den Haag rechtbank; is later weggehaald.
Lid van de VMA = Vereniging MilieurechtAdvocaten
TEVENS [juni 2003]


WAESBERGHE, A.E.A.M. van , geboren apr 1959 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Den Haag
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jan 1996
Rechter rechtbank Den Haag 13 mei 1996
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 05-08-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen okt 1997
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter bezwaarschriften commissie personeel Zorg Onderzoek Nederland te Den Haag van 01-01-2001


WAL, G. van der
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 05-07-2000
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Barents & Krans Advocaten ; beëdiging 1977
Gulden Vlieslaan 55, bus 10-11 , 1050 Brussel/België
krans.barents@skynet.be
Advocaat bij Barents & Krans Advocaten
Terhulpsesteenweg 187 , B-1170 Brussel , België
Tel 0032-26613250 , Fax 0032-26753870
barentskrans@skynet.be
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


WALDERVEEN, B. van ; Dhr.
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-09-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Directe Belastingen, Sector Advisering, Coördinator
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Afdeling Wilnis van de Kon.Ned.Ver.EHBO van 01-01-2002 tot 31-12-2002
Bestuurslid Kon.Ned.Ver.EHBO te Utrecht van 01-01-2002 tot 31-12-2002
Bewerker van het fiscale periodiek Vakstudie-Nieuws van 01-01-2002 tot 31-12-2002


WATER, R.L. van de , geboren mrt 1955 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 16-12-1993
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Gepensioneerd belastingadviseur te Amsterdam
TEVENS
Diverse bestuurlijke functies in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Lid van het Dagelijk Bestuur Stichting het Catharijne Convent te Utrecht
Lid Raad van Bestuur Fimaze BV.en Eurostarch BV.Amstelveen
TEVENS [juni 2003]
Gepensioneerd belastingadviseur te Amsterdam van 01-01-2001
Diverse bestuurlijke functies Oud-Katholieke Kerk van Nederland van 01-01-2001
Lid dagelijks bestuur Stichting het Catharijne Convent te Utrecht van 01-01-2001
Directeur Pensioen B.V. Dick Bruna van 01-01-2001
Bestuurder Zeevishandel van Voorst BV van 01-01-2001
Regent Stichting Occo Hofje te Amsterdam van 01-01-2001
Lid raad van bestuur Finaze B.V. Eurostarch B.V. te Amstelveen van 01-01-2001 tot 31-12-2002


WELBEDACHT, S.K. , geboren apr 1953 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 99/00
Gerechtsauditeur college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 21 mei 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 15 aug 1988
Rechter rechtbank Den Haag 1 nov 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 20-08-1997
Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 26-05-2000
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep van 04-08-2001
NU Den Haag College Beroep Bedrijfsleven Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid commissie van beroep voor het Prot.Chr Voortgezet Onderwijs en Hogerberoepsonderwijs
TEVENS [november 2000]
Lid van de Commissie van Beroep voor het Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs en
Hoger Beroepsonderwijs
TEVENS [juni 2003]
Lid Commissie van Beroep Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs en Hoger Beroepsonderwijs Besturenraad protestants- christelijk onderwijs te Voorburg van 01-01-1994


WELLINK - VOLMER, M.V. ; Mw.
NLRM 91 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 jan 1901
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Oud rechter rechtbank Den Haag
Adviserend Lid van de examencommissie van de BMM Beneluxvereniging voor Merken en
Modellenrecht
@OPM
Het idiote jaarstal 1901 verscheen jaar en dag in NLRM, maar nu ook op rechtspraak.nl!
Bizar.
TEVENS [juni 2003]


WESSELS, B. , geboren mrt 1949 ; Dhr. Prof. Dr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Examenjaar 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 20-07-1988
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497771 , Fax 020-6429013
[vademecum advocatuur 2001]
HOOFDFUNCTIE
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel. 020 4446250 , fax 020 4446210
Afdeling burgerlijk- en handelsrecht
Hoogleraar burgerlijk en handelsrecht en privaatrecht
b.wessels@rechten.vu.nl
TEVENS
Bestuurder van een Besloten Vennootschap die Lid is van de maatschap Moret Ernst & Young
Belastingadviseurs
Voorzitter van de Bijzondere Comm. van Scheidslieden, Centraal Beheer U.A
Plaatsvervangend Lid Algemene Comm. van Scheidslieden, Centraal Beheer U.A
Hoofdredacteur Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI) , Kluwer, Deventer
Lid kernredactie Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR)
Lid Adviesraad uitgeverij Delwel/advies te Den Haag
Lid redactie Stichting & Vereniging
Lid redactieraad Serie Praktijkhandelingen, W.E.J. Tjeenk Willink te Zwolle
Lid redactie Vermande's Wettenreeks
Lid redactie Vermande's Nederlandse Wergeving
Lid redactie Nieuwsbrief BW
Lid redactie losbladige Bijzondere Overeenkomsten, Kluwer
Redacteur losbladige Overgangsrecht NB
Redacteur Tekst & Commentaar Faillissementsrecht en Excutie- en beslagrecht
Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)
Medewerker Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) rubriek van de Stichting
tot bevordering der Notariële Wetenschappen
Lid van de Working Party om Model General Conditions of Sale (International Chamber of
Commerce, ICC)
Lid van het Bestuur van de Stichting Beroepsopleiding Ondernemingsrechtadviseurs te Amsterdam
2e organisatie Holland Van Gijzen Amsterdam
Voorzitter van de Ernst & Young Law Practice Steering Group, het samenwerkingsverband van
maatschappen in landen, verbonden aan Ernst & Young International, waarin de juridische adviespraktijk
en de advocatuur wordt uitgeoefend
Voorzitter van de Ernst & Young European Legal Servicas, het netwerk van Europese advocaten en juristen
mei 2000
TEVENS [juni 2003]
medewerker tijdschrift voor insolventierecht Kluwer te Deventer
medewerker redactie stichting & vereniging Kluwer te Deventer
lid redactieraad serie praktijkhandelingen W.E.J. Tjeenk Willink te Zwolle
lid redactie Vermande's wettenreeks
lid redactie Vermande's nederlandse wetgeving lid redactie nieuwsbrief bw
lid redactie losbladige bijzondere overeenkomsten Kluwer
lid kernredactie jurisprudentie onderneming & recht SDU te Den Haag van 01-01-2001
Redacteur losbladige overgangsrecht nieuw burgerlijk wetboek Kluwer te Deventer van 01-01-2001 medewerker european business law review Kluwer Law International te The Hague/London/Boston
redacteur tekst & commentaar faillissementsrecht en executie- en beslagrecht
medewerker weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (wpnr) stichting tot bevordering der
notariële wetenschappen weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (wpnr)
medewerker nederlands tijdschrift voor burgerlijk recht (ntbr)
medewerker tijdschrift voor arbitrage Kluwer te Deventer
medewerker american bankrupty journal ABI Alexandria
Voorzitter geschillencommissie Achmea van 01-01-2001
Plaatsvervangend lid algemene commissie van scheidslieden Centraal Beheer U.A. van 01-01-2000 tot 01-01-2001
INFO
Privé adres: pb. 1199 , 3300 BD Dordrecht , Tel. 078 6390028


WEZENBEEK, L.A.C.M. van ; Dhr. Drs.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 21-09-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Nederlands en Europees octrooigemachtigde Vereenigde te Den Haag
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


WIJKERSLOOTH DE WEERDESTEYN - VINKE, E.E. de , geboren mrt 1947 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 24 sep 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 24 sep 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 25 jun 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 18 mei 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 18 mei 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 18 mei 1998
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 11-10-2001
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvrvanger
Alphen aan de Rijn kantonrechter-plaatsvervanger
Leiden kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


WILD, A.H. de , geboren mrt 1948 ; Dhr. Prof. Dr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 27 apr 1982
Rechter rechtbank Roermond 18 mei 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 22 aug 1986
Rechter rechtbank Roermond 27 aug 1987
Raadsheer Hof Amsterdam 27 jul 1988
Hoogleraar aan de Rijks Universiteit te Utrecht
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 feb 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 feb 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 6 jan 1994
Raadsheer Hof Den Haag 1 aug 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 24 apr 1997
Vice-President Hof Den Haag 1 januari 1999
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 01-01-1999
rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 25-02-1993
NU Den Haag Hof Vice-President
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Katholieke Universiteit Brabant
Oud-hoogleraar
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Scheveningen Units 12 en 4
Lid Bestuur Aloysiusstichting Den Haag
Voorzitter vereniging van eigenaren 's-Gravenduin 43
okt 1997
TEVENS [nov 2000]
Lid van de Commissie van Toezicht van de Penitantiaire Inrichting Scheveningen, Units 1,2 en 5
Lid van het Bestuur van de Aloysiusstichting te Den Haag
Voorzitter Externe Klachtencommissie Korps Landelijke Politiediensten te Driebergen Voorzitter van de redactie van het Tijdschrift voor de rechterlijke Macht (Trema)
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter externe klachtencommissie Korps Landelijke Politiediensten te Driebergen
Voorzitter redactie Tijdschrift voor de rechterlijke Macht (Trema)
lid Commissie van Toezicht, Units 1,2 en 5 Penitentiaire Inrichting Scheveningen te Scheveningen van 01-01-2001
lid bestuur Aloysiusstichting te Den Haag van 01-01-2001


WILDENBERG, B.P.H.M. van den , geboren nov 1947
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Rijks belastingen , II.inspecteur Zeist 1 okt 1973
Arbeidscontractant Hof Den Bosch 1 mei 1979
Gerechtsauditeur Hof Den Bosch 1 okt 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 2 dec 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 22 feb 1984
Rechter rechtbank Den Bosch 21 mrt 1985
Rechter rechtbank Den Haag 28 apr 1986
Raadsheer Hof Den Haag 27 jul 1991
Vice-President Gerechtshof Den Haag 01-10-2000
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Vice-Voorzitter Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten te
Den Haag
TEVENS
Vice-Voorzitter Raad voor Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten Den Haag
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie IV , De Raad voor de Kinderbescherming , Directie Zuid-West , plaatsvervangend voorzitter
TEVENS [nov 2000]
Vice-voorzitter Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants
Administratieconsulenten te Den Haag
Plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie IV raad voor de kinderbescherming, directie Zuid
West, standplaats Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Middelburg
TEVENS [juni 2003]
Vice-voorzitter Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants Administratieconsulenten te Den
Haag 01-01-2001
@OPM
Dit klopt niet. Nu wordt genoemd de begindatum 01-01-2001, terwijl deze functie in november 2000 al vermeld werd op rechtspraak.nl, ja zelfs al eerder.
INFO
Bij brief van 4 april 1997 werd mede tegen hem een klacht ingediend bij de PG bij de Hoge Raad en wel
wegens het zich niet-verschonen.Dit is door de PG bij de Hoge Raad ondergeschoffeld als volgt: de klager
werd verwezen naar de President van het Hof te Den Haag.Die stuurde een afpoeierbriefje met als
afsluiting: als u klaagt over niet-verschonen, dan had u maar moeten wraken.Dit standpunt is weer gedekt
door de PG bij de Hoge Raad. Gemakshalve vergeet men dan dat een rechter die zich ten onrechte niet verschoont wel zijn ambtseed schendt en dat is een ambtsmisdrijf. NCBJ.


WITT WIJNEN, O.L.O. de
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden; Corpslid 1954
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 19 jul 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 1 mrt 1989
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag 01-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam; kantoor Nauta Dutilh; beëdiging 1961
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , Fax 010-4148444
olo.dewittwijnen@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid comite van aanbeveling Divisie Sportsponsoring van de Leidse Studenten Vereniging Minerva
Lid comite van Aanbeveling Vereniging van Vrienden van de Oude of Pelgrimsvaderkerk te
Rotterdam
Commissaris Nederlandse Reassurantie Groep NV, Nederlandse Reassurantie Holding NV
Lid Raad van Advies Stichting Nederlands Meditation Instituut
Consul-Generaal Koninkrijk van Denemarken
Penningmeester Union des Consuls Rotterdam
Lid Bestuur Onderzoekscentrum Onderneming en Recht verbonden aan de jurisdiche faculkteit van de
Nijmeegse Universiteit
Lid Bestuur Nederlands Arbitrage Instituut
Lid Bestuur Stichting Bremhorst
Lid en diverse commissies International Bar Association
TEVENS [juni 2003]
Lid comite van aanbeveling Divisie Sportsponsoring van de Leidse Studenten Vereniging Minerva
Lid comite van Aanbeveling Vereniging van Vrienden van de Oude of Pelgrimsvaderkerk te
Rotterdam
Lid Raad van Advies Stichting Nederlands Meditation Instituut
Consul-Generaal Koninkrijk van Denemarken
Penningmeester Union des Consuls Rotterdam
Lid Bestuur Onderzoekscentrum Onderneming en Recht verbonden aan de jurisdiche faculkteit van de
Nijmeegse Universiteit te Nijmegen
Bestuurslid Nederlands Arbitrage Instituut
Bestuurslid Stichting Bremhorst (familiestichting)
Lid diverse commissies International Bar Association
Lid European Council en Executive Committee CPR te New York
Lid International Advisory Board CEDR 01-01-2002
Commissaris NRG nv 01-01-2002
Bestuurslid Stichting ter Bevordering Rechtsgeleerd Onderzoek 01-01-2002
INFO
Erelid van de Nederlandse Tafelronde; landelijk President in 1974-1975


WORTMANN, S.F.M. , geboren mrt 1956 ; (1998) Mw. Prof.
NLRM 88/89 90 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Woonplaats Den Haag, examenjaar 1979
Medewerker Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht van het Ministerie van Justitie
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 aug 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 22 dec 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 28 december 1998
NU Den Haag Rechtbank rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Personenrecht en
Ondernemingsrecht, Raadadviseur 95/96
Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Coördinerend raadadviseur [mei 2000]
Hoofd van de sector straf- en sanctierecht bij de Directie Wetgeving Ministerie van Justitie te Den Haag [juni 2003]
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht
Per juli 1998 Bijzonder Hoogleraar personen- familie- en jeugdrecht (Vanwege de Stichting Personen-, Familie- en Jeugdrecht)
tel 050 3636863 , fax 050 3635603
s.f.m.wortmann@rechten.rug.nl
TEVENS
Lid Bestuur Vereniging voor Familie en Jeugdrecht
Secretaris Kessler Stichting tehuis voor thuislozen Den Haag
Medewerker Wetswinkel te Voorburg
Lid Raad van Adviescentrum voor Postdoctoraal Onderwijs Nijmegen
Lid redactieraad voor het jaarboek van de Nederlandse Gezinsraad te Den Haag
Medewerker Tijdschrifdt Perspectief informatie en opinieblad voor de jeugdbescherming
Medewerker van het Nederlands Juristenblad
Lid van de redactie van de losbladige serie Personen- en Familierecht Groene Kluwer
Medewerker van het tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
Bewerker van de Schuurman & Jordens editie BW internationale regelingen 2 delen en van de wet
op het notarisambt
Lid begeleidingscommissie De Praktijk van het omgangsrecht
Lid commissie herziening scheidingsprocedure (commissie de Ruiter)
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
TEVENS [juni 2003]
Lid van het bestuur Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht van 01-02-1996
Medewerker Wetswinkel te Voorburg van 01-01-1983
Lid van de raad van advies Centrum voor Post-doctoraal onderwijs te Nijmegen van 01-12-1994 Medewerker van het tijdschrift Perspectief informatie- en opinieblad voor de jeugdbescherming van 01-06-1993
Medewerker Nederlands Juristenblad van 01-05-1994
Hoofdredacteur van de losbladige serie Personen- en Familierecht (Groene Kluwer) van 01-11-1998 Medewerker Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht van 01-01-1988
Bijzonder hoogleraar personen-, familie- en jeugdrecht Rijksuniversiteit Groningen te Groningen van 01-08-1997
Lid van de programmacommissie SARO III (stimuleringsactie rechtswetenschappelijk onderzoek) NWO van 01-03-1999
Annotator Nederlandse Jurisprudentie van 01-11-2001
Lid bestuur Nederlandse Juristenvereniging van 08-06-2001
INFO
Privé adres: Mallemolen 55/41 , 2585 XH Den Haag , Tel. 070 3601414


WURFBAIN, J.W. , geboren jun 1937
NLRM 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1956 rechten , Corpslid
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 22 dec 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 22-12-1995
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Directeur Juridische Zaken Internationale Nederlanden Groep NV (gepensioeneerd [juni 2003])
TEVENS
Penningmeester Ned. Vereniging voor Zee en Vervoersrecht
TEVENS [sep 2000]
Commissaris N.V. Elektr.-Prod.mij. Oost- en Noord-Nederl. EPON
Lid Adviescommissie Fondsenreglement
oud-functies:
Penningmeester Bestuur Nederlandse Ver. voor Zee- en Vervoersrecht
Directeur Juridische zaken ING Groep N.V.
TEVENS [juni 2003]
Lid Adviescommissie Fondsenreglement Euronext Amsterdam te Amsterdam van 01-01-2001 Lid raad van commissarissen Electrabel Nederland NV van 01-01-2001


WURZER, P.J. , geboren okt 1945
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Den Haag; Raio
17 jan 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 17 mei 1969
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 1 sep 1971
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 jun 1973
Als stagiair werkzaam Ministerie van Justitie 1 jun 1973
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 22 apr 1975
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 16 feb 1977
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 20 okt 1980
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 8 jul 1983
Advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 11 jan 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 18 jul 1995
Raadsheer Hof Den Haag 1 sep 1996
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Hof Den Haag Waarnemend advocaat-generaal
TEVENS
Voorzitter Steunfonds Jeugd Rotterdam
okt 1997
Plaatsvervangend lid Centraal Tuchtorgaan Gezondheidszorg (november 2000)
TEVENS [juni 2003]
plv. lid Centraal Tuchtorgaan Gezondheidszorg
INFO
In een klachtprocedure ex artikel 12 Strafvordering onthield Wurzer in 1995 als fungerend Procureur- Generaal van het Hof te Den Haag aan de raadsheren van het Hof, zeer belangrijk bewijsmateriaal.Het betrof het optreden van een gerechtsauditeur van de Hoge Raad (Zie Kroon, M.C.M. de) , die in 1986
in valse hoedanigheid inbegrepen een valse handtekening poogde (deels met succes) de Zwitserse
bankrekening van haar echtgenoot te plunderen. De Officier van Justitie wendde het hoofd af en ook in
de art.12 Sv-klachtprocedure werd zij schoongewassen, mede door het, in strijd met de wet, niet-oproepen
van de klager/benadeelde.
Het door Wurzer voor de Raadsheren van het Hof achtergehouden bewijsmateriaal was de complete
correspondentie tussen Mw. Mr. de Kroon en de Swiss Bank Corporation; was dat ook nog op tafel
gekomen, dan had men toch echt niet meer het hoofd kunnen afwenden.
Herhaalde vragen vanuit de Tweede Kamer hebben deze afdeksituatie helaas niet kunnen doorbreken.
Ook een klacht d.d.21 juli 1996 bij de PG bij de Hoge Raad is 'ondergeschoffeld'.
Citaten:
Voor een snelle oriëntatie moge ik verwijzen naar mijn brief d.d.5 juli 1995 aan de Minister van
Justitie.Mijn ex-echtgenote Mr. M.C.M. deKroon, destijds werkzaam bij de Hoge Raad als
gerechtsauditeur, verbrak de samenwoning op 22 mei 1986; mij was het toen niet duidelijk dat
dat zou Leiden tot echtscheiding.Achteraf is gebleken, dat zij enkele dagen na haar vertrek,
vermoedelijk op of rond 28 mei 1986, zich in valse hoedanigheid schriftelijk gewend heeft tot
mijn Zwitserse bank met de opdracht een rekening te openen op haar meisjesnaam en de helft
van mijn waarden bij die bank (contanten, maar vooral aandelen) over te maken naar die nieuwe
rekening.Door een gelukkig toeval slaagde haar opzet niet geheel.
Echter: het leidde wel, mede op haar uitdrukkelijk schriftelijk verzoek aan de Swiss Bank
Corporation, tot een blokkade van mijn Zwitserse tegoeden door die bank. deze blokkade heeft
acht jaar geduurd en vertegenwoordigt voor mij een omvangrijke schadepost.Jaar in jaar uit
heeft zij nagelaten de door haar in valse hoedanigheid veroorzaakte situatie te redresseren.
De uiteindelijke deblokkade begin 1995 was het gevolg van uitspraak van de nederlandse rechter
in 1994.
Tegen de bewuste beschikking staat voorzover ik begrepen heb, geen rechtsmiddel meer open.
Bezwaren:
1--in de beschikking wordt, als integraal element van de gedachtegang van het Hof,
gesteld, dat ik als klager (naar behoren) zou zijn opgeroepen.Dit is apert onwaar: ik ben
NIET opgeroepen en daarmee zijn mij rechten onthouden.Het lijkt mij dat in deze de
bewijslast ligt bij de Griffier van het Hof; deze heeft niet gereageerd op mijn verzoek daartoe.
Het zal toch de verantwoordelijkheid van de Minister zijn te zorgen dat mensen adequaat
worden opgeroepen op een wijze die toetsbaar c.q.bewijsbaar is.Als men dat nalaat zet men
de deur open voor situaties van corrupte vriendjespolitiek of afdekkerij, zoals hier naar mijn
overtuiging gebeurd is.
2--het additionele bewijsmateriaal dat ik de Procureur-Generaal d.d.29 juni 1995 deed
toekomen, is blijkens de correspondentie niet overgelegd bij de bewuste zitting op 19 juli
1995, terwijl de Procureur-Generaal dat materiaal wel tot zijn beschikking had.Naar mijn
mening heeft de Procureur-Generaal daarmee de raadsheren van het Hof zeer relevant
bewijsmateriaal onthouden, dat wel tot zijn beschikking stond.Ik meen dat in deze het optreden
van de Minister niet alleen onzorgvuldig is, maar ronduit neerkomt op corrupt misbruik van
macht gericht op het afdekken van crimineel handelen van een gerechtsauditeur van de Hoge
Raad.
3--Het Hof, de Griffier, de Procureur-Generaal van dat Hof en de Minister van Justitie weigeren
hoe dan ook, opening van zaken te geven over de periode tussen mijn schrijven d.d.27 september
1993 aan de Procureur-Generaal van het Hof en 29 juli 1995, toen ik de bewuste beschikking
ontving.Ik meen dat dit doodzwijgen ronduit onbehoorlijk is. Overigens omvat dat ook de periode
dat de huidige minister P.G. van het Hof te Den Haag was.
In de beschikking d.d.24 juli 1995 wordt gesteld: " Uit het onderzoek is niet gebleken dat
strafbare feiten, als door klager gesteld, zijn begaan."
Dit is ronduit absurd:
De situatie is dan ook volledig compatibel met een gang van zaken waarbij, naar aanleiding van
mijn brief d.d.29 juni 1995 aan de Procureur-Generaal en mijn zeer dringende brief d.d.5 juli
1995 aan de Minister van Justitie:
--besloten werd de (nu ex-) gerechtsauditeur in casu wederom te sauveren door snel een punt te
draaien aan deze al jaren slepend gehouden kwestie betreffende optreden in valse hoedanigheid
in bancair verkeer door een gerechtsauditeur van de Hoge Raad en wel voor een transactie die
fl 100.000 te boven gaat
--de Procureur-Generaal daarom maar naliet mijn brief aan hem d.d. 29 juni 1995 met de
bijgaande bijlagen ter beschikking te stellen van het Hof voor of tijdens een zitting die er
geweest blijkt te zijn op 19 juli 1995 en daarmee de raadsheren zeer relevante informatie heeft
onthouden.Met die informatie had men al zeker niet kunnen stellen dat strafbare feiten niet
gebleken waren
--het volledig bewezen criminele optreden van de bewuste gerechtsauditeur van de Hoge Raad
aldus onder het kleed geveegd werd, door het beklag af te wijzen.
5--ik meen dat er hier aan de zijde van de Minister en van het Gerechtshof sprake is van een wel
-bewuste keuze voor klassejustitie in de zin van onvoorwaardelijke protectie van een
Gerechtsauditeur van de Hoge Raad.
Al met al vind ik dat het in casu niet slechts gaat om handelen dat wat minder behoorlijk genoemd
kan worden, maar dat het gaat om optreden dat véél en véél ernstiger van aard is omdat volgens mij
voor ieder redelijk mens de conclusie onvermijdelijk is dat hier sprake is van misbruik van
bevoegdheden voor corrupt gesjoemel teneinde (al dan niet weer op verzoek van de zijde van de
Hoge Raad) apert en bewezen crimineel handelen (valsheid in geschrift c.q. verduistering) van een
rechtelijk ambtenaar (van de Hoge Raad) onder het kleed te vegen.
Ik meen dat een en ander verdient tot op de bodem uitgezocht te worden.
Gaarne hoor ik spoedig van u.
Hoogachtend, Drs. N.C.Burhoven Jaspers MBA
@OPM
Vreemd: OM en RM samen.
INFO
Lid van de Rotary-club Rotterdam-Noord (1998/1999)
Lid van de vrijmetselaarsloge "Acacia" te Rotterdam


YDEMA, O.I.M. ; Dhr. Prof. Dr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 18-02-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Fiscaal-Economisch Departement
Bijzonder Hoogleraar Geschiedenis van het belastingrecht 01-01-2001
o.i.m.ydema@law.leidenuniv.nl
Eerder vermeld als : Bijzonder hoogleraar Directe belastingen (vanwege de Stichting Belastingmuseum 'Prof. Dr. van der Poel')
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Trenité Van Doorne Advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 17207 , 2502 CE Den Haag
Advocaat bij Postbus 85852 , 2508 CN Den Haag
Tel 070-3652306 , Fax 070-3617815
ydema@corporatelaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Privé adres: Violaduin 8 , 2318 XG Leiden


ZANDBERGEN, N. , geboren mrt 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ministerie van Buitenlandse Zaken, II.hfd.afdeling Verbindingen 1970
Griffier rechtbank Haarlem 30 mrt 1979
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 13 jan 1984
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 okt 1987
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 nov 1989
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 12 mei 1998
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 30-01-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Geen opgave van bijbanen
okt 1997
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


ZEBEN, C.J. van , geboren 16-07-1927 ; Prof. (of Ch.J.)
[R [RvS [U
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 aug 1966
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 6 mrt 1971
Eervol Ontslag 01 aug 1997
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
TEVENS per 1 aug 1996
Voorzitter van de Geschillencommissie Bankzaken(waaronder tevens valt Commissie
van toezicht hypothecairfinanciers)
Voorzitter van het Scheidsgerecht voor het Nederlands Ziekenhuiswezen
Voorzitter van de Klachtencommissie en van de Commissie van Beroep van de
Effectenbedrijf/Optiebeurs
Lid van de Redactie van Westuitgaven Nederlands Wetboeken en staats- en administratiefrechtelijke
wetgeving en enkele andere losbladige uitgave
Lid van het Bestuur van de Stichting Continuiteit Tulip Computers
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Gezien zijn geboortedatum 16-07-1927 moet hij nu [juli 2003] 76 jaar oud zijn. Rechters mogen doorwerken tot de leeftijd van 70 jaar. Dat klopt met de ontslagdatum van 01 aug 1997.
Waarom staat hij dan ZES JAAR LATER nog bij Hof Den Haag op rechtsprak.nl alsof hij nog actief Raadsheer-plaatsvervanger van het Hof Den Haag is. Dit moge illustreren hoe allerbelabberdst het "bijbanenregister" wordt bijgehouden.
INFO
Woonplaats Zoetermeer
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


ZONNENBERG, L.H.M. ; Dhr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 21-09-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Banning Van Kemenade & Holland ; beëdiging 1980
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927777 , Fax 073-6927770
l.zonnenberg@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [juni 2003]
Docent echtscheidingsrecht beroepsopleiding advocatuur NOVA van 01-01-1987 tot 31-01-2002
Voorzitter Landelijke Commissie Knelpunten Tremanormen VPFA van 01-01-2002 tot 31-12-2002 mediator Nederlands Mediation Instituut (NMI) van 01-01-2002 tot 31-12-2002 auteur Elsevier Praktijkboek Scheidingsrecht, Vermande Monografiën scheidingsbemiddeling en Kluwer
EchtscheidingBulletin van 01-01-2002 tot 31-12-2002
Voorzitter Vereniging van Personen- en familierecht (VPFA) van 01-01-2002 tot 31-12-2002
Docent Erasmus Universiteit Rotterdam PAO, SSR en OSR; alimentatierecht en -rekenen van 01-01-2002 tot 31-12-2002
Bestuurslid Vereniging van Advocaat-Scheidingsbemiddelaars (VAS) van 01-01-2002 tot 31-12-2002
Voorzitter Stichting Beheer '94 GGZ te Den Bosch van 01-01-2002 tot 31-12-2002

  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren

  Terug naar het begin