Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen 'G' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2004
letter G


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 

   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot NU toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


Afkortingen:

 1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
 2. RM = Rechterlijke Macht
 3. OM = Openbaar Ministerie
 4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
 5. SAL = StaatsAlmanak
 6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
 9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
 11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
 12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
 13. UHD = Universitair Hoofd Docent
 14. b.d. = buiten dienst
 15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
 16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers


GAADWIN - GILL G.S. ; Prof. Dr.
Amsterdam Universiteit van A'dam
Bijzonder hoogleraar Asielrecht (Vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoel Asielrecht)

GAAF C.B.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1985
Postbus 236 , 7200 AE Zutphen
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 236 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-516340 , fax 0575-517080
gaaf@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
Deken van de Orde van advocaten te Zutphen (info sep 2000)

GAAF - Van der WEERD F.J. ; Mw.
Rechten 1983
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zutphen

GAAG B.K. van der ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
maildhg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GAAKEER A.M.P. , geboren augustus 1956 ; Mw. Dr. UHD
Universitair docent aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 10 augustus 1998
Rechter Rechtbank Middelburg 01-09-2000
NU Middelburg Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Capaciteitsgroep Algemene Rechtswetenschappen
Hoogleraar Inleiding tot de Rechtswetenschap
tel 010 4082685 , fax 010 4089191
gaakeer@frg.eur.nl
TEVENS [augustus 2003] [september 2003]
Parttime universitair hoofddocent Inleiding tot de Rechtswetenschap en Rechtstheorie
Erasmus Universiteit Rotterdam te Rotterdam van 01-09-2000.
Geen nevenbetrekkingen opgegeven

GAAL F.H.J. van
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1998
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538211 , fax 026-4430943
f.vangaal@ccmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Iersel & Luchtman advocaten
Postbus 44 , 5201 AA Den Bosch
Tel 073-6278080 , fax 073-6278090
f.gaal@vanierselluchtman.nl
www.vamerselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GAALEN A.S. van , Dolf ; Dhr.
Levenbach & Gerritsen ; beëdiging 1986
Postbus 112 , 1430 AC Aalsmeer
Tel 0297-327033 , fax 0297-342096
office@levenbach-aalsmeer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-3548060 , fax 020-3548070
office@levenbach-ams-schiphol.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel De Meerlanden

GAALEN M.L. van
Advocaat bij Bos en Lommer advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 56920 , 1040 AX Amsterdam
Tel 020-5816969 , fax 020-6864725
mvangaalen@bosenlommeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Sjenitzer
Stadhouderskade 92 , 1073 AV Amsterdam
Tel 020-6649221 , fax 020-6715716
mail@sjenitzer.com
[vademecum advocatuur 2004]

GAALEN M.S. van
Advocaat bij De Koning & Renes advocaten 1 ; beëdiging 1999
Sophialaan 33 , 1075 BL Amsterdam
Tel 020-6762500 , fax 020-4714443
mail@dekoning-renes.nl
[vademecum advocatuur 2001]
vangaaien@dekoning-renes.nl
www.dekomng-renes.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GAALEN P.D. van ; Mw.
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 2003
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GAALMAN A.A.B. , geboren apr 1950 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en procureur te Breda en Tilburg
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 2 okt 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 29 jan 1987
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
Tilburg kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Breda ; kantoor Van Wijmen Koedam ; beëdiging 1976
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
tgaalman@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Advocaat en procureur AKD Prinsen Van Wijmen advocaten en Notarissen te Breda [rechtspraak.nl
september 2003]
TEVENS
Lid sectie arbeidsrecht van de adviesraad voor de beroepsopleiding van de ned Orde van advocaten
Docent arbeidsrecht beroepsopleiding advocatuur
18 feb 1997
TEVENS [september 2003]
Lid Programmaraad Post Academisch Onderwijs Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg van 01-09-2000
Docent Arbeidsrecht Beroepsopleiding Advocatuur van 01-01-1989

GAALMAN W.C.M. , Wim ; Dhr.
Notaris te Oldenzaal , arrondissement Almelo
Kantoor Kienhuis Hoving ; Oldenzaal
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Oldenzaal

GAANDERSE J.
pb.5243 , 2000 CE Haarlem
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

GAASBEEK J.K.
Advocaat bij Gaasbeek Kantoor ; beëdiging 1977
Advocaat bij Gaasbeek & Gaasbeek Advokaten
Nieuwe Gracht 5 A , 2111 NB Haarlem
Tel 023-5318657 , fax 023-5324522
gaasadv@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
gaasadv@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GAASBEEK - WIELINGA S.M. ; Mw.
Advocaat bij Gaasbeek Kantoor ; beëdiging 1977
Advocaat bij Gaasbeek & Gaasbeek Advokaten
Nieuwe Gracht 5 A , 2011 NB Haarlem
Tel 023-5318657 , fax 023-5324522
gaasadv@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
gaasadv@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GAASBEEK W.B. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2003
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153914 , fax 070-5153100
wb.gaasbeek@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GAAST - de GEUS P.J. van der ; Mw.
Advocaat bij Dorpsstraat 3 , 1861 KT Bergen N.H. ; beëdiging 1987
Advocaat bij Postbus 223 , 1860 AE Bergen N.H.
Tel 072-5818088 , fax 072-5896890
[vademecum advocatuur 2001]
pjvandergaast@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GAASTERLAND I. ; Mw.
Advocaat bij Wijn & Stael ; beëdiging 2000
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht
Tel 030-2333244 , fax 030-2341644
gaasterland.wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2001]
gaasterland@wijnenstael.nl
www.wijnenstaeLnl
[vademecum advocatuur 2004]

GAASTRA A.H.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
andre.gaastra@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-2246637 , fax 010-4125839
andre.gaastra@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

GAAY FORTMAN B. , Bastiaan (Bas), geboren 06 nov 1937 te Den Haag ; Prof. Dr.
Pseudoniem Leendert Lagendonk
Hoogleraar Economie en recht in Ontwikkelingslanden.
Getrouwd met Clazina van Bentum, leraresNederlands.
Gymnasium B 1956
Economie VUA 1963
Rechten VUA 1963
Doctor Economie VUA 1966
Wetenschappelijk Medewerker VUA 1965-1967
Senior Lecturer University of Zambia 1967-1971
Lid Tweede Kamer 1971-1977
Hoogleraar Institute of Social Studies sinds 1977
Lid Eerste Kamer 1977-1991
Voorzitter NOVIB (Nederlandse Organisatie voor Internationale Betrekkingen) 1977-1989
Voorzitter Toneelgroep Theater 1979-1989
Correspondent in Nederland voor het United Nations Development Program (UNDP)
Voorzitter Holland World Youth (sedert 1991)
Deputaat Oecumene van de gereformeerde kerken in Nederland
Lid van de Commissie Vrede, Gerechtigheid en Schepping van de wereldraad van Kerken
Lid van Groen Links
Maatschappij voor Nederlandse letterkunde
economen voor vrede
Publicaties:
Theory of Competition Policy (1966)
After Mulungushi, The Economics of Zambian Humanism (1969)
Derde Wereld in beweging (1972)
Politiek op termijn (1974)
De winst van een democratische Economie (1976)
Help, wij zijn ontwikkeld (1978)
De kunst van het ivoordraaien (1979)
Onderweg genoteerd (1981)
Nieuwe Vooruitgang (1983)
De politieke pendule (1986)
Het smalle pad tussen macht en moraal (1989)
Beroepsadres: Kortenaerkade 12, postbus 29776, 2501 LT Den Haag, tel 070 4260618 , fax 070 4260799,
Privé: Rietgansestraat 24, 3853 AK Ermelo, tel 03417 51379 , fax 03417 51379
WiWiN Datum info: 12-04-1994
Hoogleraar Politieke Economie van de Rechten van de Mens aan de Universiteit van Utrecht, Professor of Political Economy Institute of Social Studies
Oratie Prof. Rechtsgeleerdheid Universiteit van Utrecht 21 mei 2001 Utrecht

GAAY FORTMAN M.T.H. de ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1988
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
mfortman@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5772365 , fax 020-5772724
m.fortman@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

GABEL A.
Advocaat bij Bierman & Alofs Waiboer advocaten en Notarissen ; beëdiging 1998
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
Tel 0344-618844 , fax 0344-612174
info@bierman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0344-677188 , fax 0344-677190
gabel@baw.nl
www.baw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GABEL E.M.M. ; Mw.
Rechter Rechtbank Amsterdam van 15-08-2000
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Co-docent OSR te Utrecht van 15-03-2001
Co-docent SSR te Zutphen van 01-04-2002

GABER M.J.A.
Advocaat bij Corten c.s. ; beëdiging 1995
Postbus 670 , 6130 AR Sittard
Advocaat bij Brouwers Stikkelbroeck advocaten
Postbus 121 , 6230 AC Meerssen
Tel 043-3640094 , fax 043-3644690
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Muurmans advocaten
Postbus 2934 , 6201 NA Maastricht
Tel 043-3438080 , fax 043-3435566
mgaber@muurmansadvocaten.nl
www.muurmansadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GABRIEL B. ; Mw.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 2003
Dijsselhofplantsoen 18, 1077 BL Amsterdam
Postbus 76729, 1070 KA Amsterdam
Tel 020 5747474 , fax 020 5747475
E-mail amsterdam@vandiepen.com
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 14033 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2364600 , fax 030-2364192
utrecht@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]

GADELLAA S. ; Mw.
Advocaat bij Hollertt advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 231 , 3830 AE Leusden
Tel 0334945194 , fax 033-4948731
hollertt.mediation@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Starmans & Van Ruyven
Postbus 13139 , 3507 LC Utrecht
Tel 030-2340101 , fax 030-2321313
gadellaa@starmansvanruyven.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GADEMAN Z. ; Mw.
Advocaat bij Raetsluy advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 1869 , 4801 BW Breda
Tel 076-5310393 , fax 076-5310394
gademan@raetsluy.nl
www.raetsluy.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GAELEN C. van ; Mw.
Rechten 1989
Letselschadereg.
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam

GAERTMAN S.H. ; Mw.
Advocaat bij Hilhorst & Gaertman ; beëdiging 1988
Postbus 391 , 3500 AJ Utrecht
Tel 030-2332424 , fax 030-2367171
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hilhorst Loeb Gaertman advocaten en Mediators
s.h.gaertman@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GAGE M.W.L ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1996
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl

GAHAR D.
Advocaat bij advocatenkollektief Bijlmermeer ; beëdiging 1988
Develstein 100b , 1102 AK Amsterdam
Tel 020-6953500 , fax 020-3901673
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor D. Gahar
[vademecum advocatuur 2004]

GAHAR R.K. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor D. Gahar ; beëdiging 1997
Develstein 100 B 1102 AK Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6953500 , fax 020-3901673
[vademecum advocatuur 2001]

GAIKEMA M.G.
Notaris te Coevorden , arrondissement Assen
Kantoor Huberts en Gaikema ; Coevorden

GAILJAARD H. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Stationsweg ; beëdiging 2000
Stationsweg 135 , 2515 BM Den Haag
Tel 070-3888600 , fax 070-3809074
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GAJADHAR S.C. , geboren aug 1967 ; Mw.
NLRM 95 96 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 okt 1994

GAL J.R.
Advocaat bij Spaans advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1139 , 1270 BC Huizen
Tel 035-5262780 , fax 035-5263275
gal@spaansadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GALAMA A.S.M. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1997
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1994 en 1997
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

GALAMA C.F.E.P. , geboren jul 1944 ; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 21 dec 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 21 dec 1988
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg van 01-01-2002
NU Middelburg Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Terneuzen ; kantoor Adriaanse & Van der Weel ; beëdiging 1978 of 1970
Postbus 25 , 4530 AA Terneuzen
avdw@zeelandnet.nl
Tel 0115-613175 , fax 0115-617764
avdw@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
cfepgalama@avdw.nl
www.avdw.nl
Advocaat-Lid van de Raad van Discipline ressort Den Haag
Beëdigd: 20-01-70
Adriaanse & Van der Weel
Axelsedam 1 , 4531 HH Terneuzen
Postbus 25 , 4530 AA Terneuzen
tel 0115-613175 , fax 0115-617764
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@avdw.nl
www.avdw.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gedaan
TEVENS
Deken van de advocaten in het arrondissement Middelburg ; sinds 2002
TEVENS [september 2003]
Lid raad van toezicht Stichting Revalidatiecentrum Zeeland te Goes
Penningmeester Vereniging van Agrarisch Recht advocaten
Penningmeester bestuur Marnixring te Gent van 01-01-2001
INFO
Lid van de Rotary
@OPM Een brief aan de Deken Middelburg d.d. 23 juni 2003 wordt 'gewoon' niet beantwoord
[september 2004]. Zie: burhoven/bur-dk04.htm . Ronduit misbruik van macht.

GALAMA H.T.M.
Burgemeester CDA gemeente Elst [info SAL 2000]

GALAMA J.G. , Jacob , geboren 20-07-1941 ; Dhr.
Advocaat bij Calama advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 45 , 3755 ZG Eemnes
advocare@xs4all.nl
Tel 035-5318880 , fax 035-5316662
galama@advocaat.com
[vademecum advocatuur 2001]
galama@advocaten.nl
www.advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Sociëteit "de Vereeniging" te Utrecht , opgericht 1 november 1869.

GALAVAZI J.I.H.M.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 2000
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857603 , fax 020-5727603
hans.galavazi@freshfields.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]

GALDEIJ M.G.
VNU , Concernstaf , Taxation [jaarverslag 1998]

GALEMA L.P. , geboren aug 1931
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam mei 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 17 nov 1969
Kantonrechter Hilversum 23 feb 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 feb 1981
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter comm. van beroep van de K.N.F. (Koninklijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen en Ponyclubs)
Secretaris/penningmeester van de St.Bewindvoering Nieuwenoord-Bewoners (gehandicapten)

GALEN A.G. van , geboren mrt 1928
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam Juridische Afdeling Gemeenschappelijk Administratie Kantoor Amsterdam 1953
Griffier Raad van Beroep Utrecht 20 dec 1956
Griffier Raad van Beroep Den Haag 10 nov 1960
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 29 sep 1961
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 5 okt 1963
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 2 jun 1987
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 12 jun 1970
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 27 jan 1978
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 22 dec 1976
Plaatsvervanger Lid van de Registratiekamer 1 jul 1989
Voorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 11 okt 1990
President Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 20 dec 1995
Raad van State ; staadsraad in bijzondere dienst 1996

GALEN F.P. van
Advocaat bij Groenendijk & Kloppenburg ; beëdiging 2002
Postbus 788 , 2300 AT Leiden
Tel 071-5155843 , fax 071-5172720 f.van.galen@groenendijk.com
www.groenendijk.com
[vademecum advocatuur 2004]

GALEN M.J.C.
Directeur Breevast n.v.Utrecht (jaarverslag Breevast 1998)
Bestuurslid Stichting Continuïteit Breevast (jaarverslag Breevast 1998)

GALEN P.J.M. van
Advocaat bij advocatenkollektief Oudegracht ; beëdiging 1978
Oudegracht 1971bis , 3511 NG Utrecht
Advocaat bij Kubatsch Oerlemans Van Galen advocaten
Buurkerkhof 7 , 3511 KC Utrecht
Tel 030-2321556 , fax 030-2318763
[vademecum advocatuur 2001]
pjmvangalen@kogadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GALEN - HERRMANN R.E. van , geboren feb 1926 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 2 apr 1990

GALEN R.J. van
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1985
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414640 , fax 020 46612827
robert.vangalen@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
robert.vangalen@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

GALEN S. van ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1999
Postbus 75258 , 1074 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
s.vangalen@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GALEN W.F. van

GALIËN S.G. van der
Advocaat bij Blokziel advocatenkantoor ; beëdiging 1995
Postbus 29 , 1110 AA Diemen
Advocaat bij Oosterpark 57 , 1092 AP Amsterdam
Tel 020-4683894 , fax 020-4683893
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ned. Ver van Journalisten
Postbus 75997 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-6766771 , fax 020-6624901
vereniging@nvj.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GALJAART F.
Notaris te Almere, arrondissement Zwolle
Kantoor Galjaart & Prinsze ; Almere

GALJE - DECKERS G.A.F. ; Mw. (of G.A.M.F.)
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497373 , fax 020-6429013
nlgalje1@ey.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bierman Aitton Waiboer advocaten en Notarissen ; beëdiging 1992 en 1999
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
Tel 0344-677188 , fax 0344-677190
galje@baw.nl
www.baw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GALL V.C. ; Mw.
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 2002
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Tel 038-4272076 , fax 038-4272021
vc.gall@dommerholt.nl
www.dommerholtnl
[vademecum advocatuur 2004]

GALLAS R.A. , geboren 01-05-1951
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fort. Den Haag
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GALLAS R.M. , geboren 24-04-1923
INFO
Woonplaats Delft
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GALLE G.W.
Notaris te Gorssel , arrondissement Zutphen
Postbus 2018 , 7210 ZG Eelde

GALLE R.C.J. ; Dhr. Prof.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 12-09-2002
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel. 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep Privaatrecht
Bijzonder hoogleraar coöperatierecht, verenigingsrecht (vanwege de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond)
tel 070 3382783 , tel 0416 374881
fax 070 3546643 , fax 0416 322986
r.c.j.galle@cooperatie.nl
Coöperatierecht ; Verenigingsrecht
Directeur juridische zaken Nationale Raad voor land- en tuinbouw te 's-Gravenhage [rechtspraak.nl september 2003]
INFO
Privé adres: Van Goghstraat 66 , 5151 SR Drunen , Tel. 0416 374881
TEVENS [september 2003]
Lid van het bestuur St. Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen (SBB) te Nijmegen van 01-01-2002
Arbiter St. Geschillenbeslechting Zuivel te 's-Gravenhage van 01-01-2002
Lid raad van commissarissen Coop-Codis BV te Arnhem van 01-01-2002
Lid raad van toezicht Rabobank Drunen te Drunen van 01-01-2002

GALLOIS W.H. , geboren 30-01-1917
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GALMAN L.A.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Lubbers en Dijk ; Amsterdam

GAMBON J.J.
Notaris te Enschede , arrondissement Almelo
Kantoor Kienhuis Hoving ; Enschede
Postbus 164 7500 AD Enschede

GAMBON L.C. , geboren 19-04-1929
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GAMBON S. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240416 , fax 020-2240012
saskia.gambon@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
saskia.gambon@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

GAMEREN H.A. van , geboren jan 1959 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 10 jan 1995
Rechter rechtbank Breda 5 maart 1999 of 01-04-1999
NU Breda Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Legal Advisor Staff Multinational Division (Central) Arimobile te Rheindahlen BRD
TEVENS
Secretaris Medezeggenschapsraad openbare school 't Schrijverke te Goirle
31 jan 1997
TEVENS [september 2003]
Ombudsman Gemeente Goirle van 08-06-1999
Voorzitter geschillencommissie reizen Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzake van 01-06-2000
Voorzitter Bezwarenadviescommissie Politie Rotterdam regio Rijnmond van 01-10-2002

GANGELEN B.S.J.M. van ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 1998
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
gangelen@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
barbara.vangangelen@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

GANS M.R. , geboren dec 1953 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 2 mei 1991
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Groningen ; kantoor Vos, Seidel & Plas ; beëdiging 1985
Advocaat en Procureur ; kantoor Plas en Bossinade advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214380 , fax 050-5277755
m.r.gans@plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Kosteloos Proces te Groningen, een stichting die zich kort samengevat garant stelt
voor proceskosten en veroordelingen in geval van specifieke principieel liggende procedures
16 jun 1997
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid Stichting herinneringscentrum kamp Westerbork van 01-01-2001
Plaatsvervangend voorzitter van de commissie voor geschillen centrale medezeggenschapsraad (cmr) Hanzehogeschool te Groningen van 01-01-2001

GANS P.
Advocaat bij Koels Zanders advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 490 , 5900 AL Venlo
Tel 077-3548951 , fax 077-3545330
venlo@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GANS T.A.M. de , Tanneke ; Mw.
Advocaat en procureur
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Rotterdam.

GANSWIJK W. van , geboren 17-05-1957 ; Drs.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GANZEBOOM A.G.H.M.
Advocaat bij Mr. A.G.H.M.Ganzeboom Kantoor ; beëdiging 1974
Postbus 104 , 2900 AC Capelle a/d IJssel
Advocaat bij Ganzeboom advocaten
Spoorlaan 5 , 2908 BC Capelle a/d IJssel
Tel 010-4514400 , fax 010-4514433
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ganzeboom advocaten
ganzeboom@interneurist.nl
www.internetjurist.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GANZEBOOM W.P.
Advocaat bij Van den Wildenberg & Van Halder ; beëdiging 1990
Postbus 63 , 6500 AB Nijmegen
Advocaat bij Ganzeboom Driessen Van Ojen
Postbus 583 , 6500 AN Nijmegen
Tel 024-3608768 , fax 024-3609390
info@gdo-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.gdo-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GARBEN - VUYK J.M. ; Mw.
Rechten 1973
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Wageningen

GARDENBROEK T. (of Th.)
Advocaat bij Hoek & Van Der Hoek ; beëdiging 1978
Vondelstraat 54 , 1054 GE Amsterdam
Tel 020-6833311 , fax 020-6850231
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5890456 , fax 020-6850231
thgardenbroek@hoekenvanderhoek.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GARDEREN RA E.J. van , Evert Jan ; Dhr. Drs.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Gorinchem
Fin.Dir.Schroders Int.Pr.F

GARDESLEN R.
Advocaat bij Funcke Kwakkel & Gardeslen ; beëdiging 1991
Postbus 121 , 111O AC Diemen
Advocaat bij Vos Lietaert Peerbolte advocaten
Postbus 75111 , 1070 AC Amsterdam
Tel 020-3059888 , fax 020-3059889
peerbolte@compuserve.com
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1990 en 1991
rgardeslen@vlpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GARDINGEN M.G.R. van
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1997
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
mark.vangardingen@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe
Tel 020-5460176 , fax 020-5460731
mark.vangardingen@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

GARÉ D.H.M.R. , geboren mei 1955 ; Mw.
werkaaam bij de Rijksuniversiteit Maastricht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 18 mei 1998
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij advocatenpraktijk Universiteit Maastricht ; beëdiging 2002
Postbus 86 , 6200 AB Maastricht
Tel 043-3883988 , fax 043-3500515
dorothe.gare@apum.unimaas.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GARNIER M.A.M. ; Drs. Mw.
Raad voor de Kinderbescherming , Directie Noord, Groningen, Unitmanager

GAROS A.H. , geboren jul 1963 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 apr 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Assen 1 sep 1996
NU
Assen parket substituut-officier van Justitie
TEVENS
Secretaris clientencommissie voorheen ouderraad van kinderdagverblijf De Marskroost te Assen
17 nov 1997

GARRELS P.J.C.
Advocaat bij Van der Sijs De Vlieger & Holsbrink ; beëdiging 2000
Postbus 126 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4340699 , fax 053-4341799
info@advocatensvh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Damsté advocaten
Postbus 126 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4840000 , fax 053-4341799
garrels@damste.nl
www.damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GARRETSEN F.H. ; Drs.
Advocaat bij Veldhuijzen Schep & Nuiten advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1227 , 3260 AE Oud-Beijerland
Tel 0186-643030 , fax 0186-615057
info@schep-advocaten.nl
www.schep-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GARRETSEN P.
Advocaat bij Garretsen advocatenkantoor ; beëdiging 1978
Postbus 63453 , 2502 JL Den Haag
Tel 070-3469271 , fax 070-3601737
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GARRITSEN W.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2003
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121601 , fax 030.2121129
w.garritsen@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GARSKE M. ; Mw.
Advocaat bij Rompelberg & Ruiter advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 23034 , 6367 ZG Voerendaal
Tel 045-5620540 , fax 045-5620541
info@rechten.nl
www.rechten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GART F.H.
Advocaat bij Claassen Ruis Kornet & Geerdes ; beëdiging 1999
Postbus 10316 , 1301 AH Almere
Tel 036-5345620 , fax 036-5347048
[vademecum advocatuur 2001]
f.gart@crkg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GARVELINK - JONKERS G.P.A.M. , geboren jun 1946 , Gerry ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 11 jul 1983
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 19 jun 1984
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 30 jul 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 14 feb 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 5 jul 1989
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jul 1989
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
Vice-President centrale raad van beroep Utrecht 2 november 1999
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Vice-President
TEVENS [september 2003]
Lid van de beroepscommissie Openbare Scholengemeenschap IJsselcollege te Capelle aan de Ijssel van 01-01-1993
Docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging van 01-01-1990
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Rotterdam-Schieland.

GARVELINK H.K. ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 1 dec 1981
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem van 01-01-2002
NU Haarlem Rechtbank Rantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Haarlem ; kantoor Smithuijsen Vermeulen & Karskens ; beëdiging 1973
Advocaat bij Smithuijsen advocaten
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Tel 023-5319387 , fax 023-5321700
garvelink@smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid Stichting Ons Bloemendaal te Bloemendaal van 01-01-2002
Voorzitter Regionale Klachtencommissie Thuiszorg te Haarlem van 01-01-2002
Directeur B.V. Beheer- en Exploitatiemij V.G.Z. te Amsterdam van 01-01-2002
Bestuurslid Stichting Derdengelden Smithuijsen advocaten te Haarlem van 01-01-2002

GARVELINK J.F.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1996
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
j.garvelink@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1996 en 2003
mail@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GASE H.
Advocaat bij Van der Woude De Graaf ; beëdiging 1987
Willemsparkweg 31 , 1071 CP Amsterdam
Postbus 10270 , 1301 AG Almere
Tel 036-5482400 , fax 036-5482406
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GASEL E.M.M. , geboren augustus 1958 ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 18 mei 1999
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 iuli 1999

GASILLE J.M.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 23 sep 1966

GASSAN Zie LEESER - GASSAN A.B. , geboren sep 1935 ; Mw.

GASSELING R.P.
Advocaat bij De Bok Roijers Gasseling advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 21548 , 3001 AM Rotterdam
Tel 010-2822999 , fax 010-2822990
gasseling@brglaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.brglaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GASSELT L.G.P.
INFO
Woonplaats Zandvoort
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

GASSEN S.A.A.Chr. van
Advocaat bij Trijzelaar Heemskerk & Jaeger ; beëdiging 1999
Stadhouderskade 34 , 1071 ZD Amsterdam
Tel 020-6799421 , fax 020-6760821
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocaten-belastingkundigen Jaeger
Postbus 15845 , 1001 NH Amsterdam
Tel 020-6760481 , fax 020-6760482
vangasen@jaegercs.nl
www.jaeger-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GASSLER V.A.J. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285308 , fax 070-3285325
valÚrie.gassler@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

GAST E.L. ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1989
Postbus 272 , 1200 AG Hilversum
Advocaat bij Schoute & Dik
Postbus 83032 , 1080 AA Amsterdam
Tel 020-6647046 , fax 020-6798662
gast@schoute-dik.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GAST G.
Notaris te Leeuwarden , arrondissement Leeuwarden
Postbus 1650 , 8901 BZ Leeuwarden

GAST G.J.C. de ; Mw.
Advocaat bij Bom Schoenmakers & Thomas ; beëdiging 2002
Postbus 7411 , 4800 GK Breda
Tel 076-5200530 , fax 076-5203550
info@bstadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GASTEL A.A. van
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Barents & Krans ; Den Haag
TEVENS
Benoemd tot chief financial officer van TELFORT [Telegraaf 29 mei 2001]

GASTEL C.P. van , geboren jun 1955 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 29 okt 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 14 feb 1987
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 24 dec 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 10 aug 1990
Rechter rechtbank Assen 1 jul 1992
Kantonrechter Assen 15 sep 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 3 okt 1995
Vice-president Rechtbank Assen van 01-01-2002
NU Assen Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid van de commissie uitgaande van Stichting rechtspraak en geschillenregeling t.b.v.het RK/PC en
Interconfessioneel MBO
Secretaris Klachtencommissie ongewenste intimiteiten SG Vincent van Gogh te Assen
Voorzitter Commissie van BB Gemeente Norg
Lid geschillencommissie politieke partij
20 apr 1996
TEVENS [september 2003]
Lid van de commissie Stichting rechtspraak en geschillenregeling t.b.v. het BVE van 01-04-1992
Secretaris klachtencommissie ongewenste intimiteiten SG Vincent van Gogh te Assen van 01-01-1995
Lid Geschillencommissie politieke partij
Voorzitter klachtencommissie Wilhelmina Ziekenhuis te Assen van 01-01-1997
Plv. lid Regionaal Tuchtcollege te Groningen van 01-01-2000
Plv. lid Kamer van Toezicht voor het Notariaat

GASTEL H.F.P. van
Advocaat bij Van Gastel & Rosens ; beëdiging 1980
Advocaat bij Tilman Rosens Van der Corput advocaten
Postbus 153 , 5500 AD Veldhoven
Tel 040-2944500 , fax 040-2453615
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@tilman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GASTEL J.L.M. van
Advocaat bij Van Gastel & Loeffen ; beëdiging 1976
Postbus 92 , 5660 AB Geldrop
Tel 040-2852746 , fax 040-2859085
[vademecum advocatuur 2001]
j.van.gastel@gastelloeffen.nl
www.gastelloeffen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GASTEL J.W.F. van , Jan ; Dhr.
Kandidaat-notaris
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Vlaardingen

GASTEL L. van
Advocaat bij Kupperman Van der Wiel advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052060 , fax 020-3052050
l.van.gastel@kupwiel.nl
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GASTEL M. van
Advocaat bij Sepers advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 62 , 3230 AB Brielle
Advocaat bij Van Gastel en Bal advocaten
Postbus 110 , 3220 AC Hellevoetsluis
Tel 0181-333535 , fax 018 1 -333533
kantoor@vangastel-bal.nl
[vademecum advocatuur 2001]
vangastel@vangastel-bal.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GASTEREN I. van ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2001
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

GASTEREN J.R.L. van
Advocaat bij advocatenkantoor Lewin c.s. ; beëdiging 2003
Postbus 90 , 3370 AB Hardinxveen-Giessendam
Tel 0184-618974 , fax 0184-618975
lewin.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GAVAMI M.
Advocaat bij Nierher & Gavami ; beëdiging 1998
Lomanstraat 59 , 1075 PW Amsterdam
Tel 020-6768681 , fax 020-6757971
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Sjenitzer
Stadhouderskade 92 , 1073 AV Amsterdam
Tel 020-6649221 , fax 020-6715716
mgavami@sjenitzer.com
[vademecum advocatuur 2004]

GAYMANS - WESTERMANN E. ; Mw.
Rechten 1960
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda

GAZENBEEK M.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V) , Lid (DEF)

GAZENDAM C.W.E. ; Mw.
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 2001
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
cwe.gazendam@dommerholt.nl
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEBEL R.G.
Advocaat bij Holla & Van Dooren ; beëdiging 1996
Postbus 304 , 5600 AH Eindhoven
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2379674 , fax 040-2440273
r.gebel@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2626450 , fax 040-2626461
nlgebell@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEBOERS A.A.C.A.M.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Postbus 18550 , 2502 EN Den Haag

GEBUIJS C.J. ; Mw.
Advocaat bij Amrani advocatenkantoor ; beëdiging 2002
Postbus 22652 , 1100 DD Amsterdam
Tel 020-6918877 , fax 020-6919622
c.j.gebuijs@amrani.nl
www.amrani.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEEL - CIERAAD B.A.E.G. , geboren mei 1952 ; Mw.
NLRM 91 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 22 jun 1994
NU Alkmaar Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
fiscaal jurist Gerechtshof Amsterdam te Amsterdam
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GEEL J.J. van
Advocaat bij Schipper Van der Mersch ; beëdiging 1996
Postbus 23509 , 3001 KM Rotterdam

GEEL M.J.J. van
Advocaat bij Van der Sijs De Vlieger & Holsbrink ; beëdiging 1998
Postbus 126 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4340699 , fax 053-4341799
vangeel@advocatensvh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij J. van Damsté advocaten
Tel 053-4840000 , fax 053-4341799
vangeel@damste.nl
www.damsre.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEEL M.J.L. van
Advocaat bij Gresnigt & Van Kippersluis ; beëdiging 2001
Utrechtsestraat 5 , 3401 CS IJsselstein
Tel 030-6886868 , fax 030-6881224
mjlvangeel@gvk-advocaten.nl
www.gvk-advaaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEELEN A.K.C. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1999
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
ssmd@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927777 , fax 073-6927789
a.geelen@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEELEN F.J.H. ; Drs.
Door de Raad van Commissarissen van BETER BED benoemd tot Lid van de directie ; Telegraaf 4 aug 2000.

GEELHOED A.M.P. , Anita ; Mw.
Rechter Rechtbank Middelburg van 15-04-2002
NU Middelburg Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Wouters advocaten , Postbus 782 , 5600 AT Eindhoven
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen ; beëdiging 1990
Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-8801775 , fax 010-8801672
anita.m.p.geelhoed@arthurandersen.com
anita.m.p.geelhoed@nl.arthurandersen.com
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Waarschijnlijk niet meer advocaat, maar sinds wannneer niet nee.

GEELHOED F.P. ; Dhr.
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden van 01-05-2002
NU Den Haag Hoge Raad Gerechtsauditeur
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GEELHOED J.
Advocaat bij Everts Bosboom Hiemstra ; beëdiging 1998
Postbus 399 , 2670 AK Naaldwijk
Tel 0174-629333 , fax 0174-628914
info@ebhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ekelmans & Meijer
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
info@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEELHOED L.A. ; Prof.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Secretaris-Generaal Ministerie van Economische Zaken ; tot apr 1997
Secretaris-Generaal Ministerie van Algemene Zaken vanaf 01 apr 1997
Benoemd tot Advocaat-Generaal bij het Europese Hof te Luxemburg [Stscr. 3 juli 2000]
TEVENS
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Internationaal, Sociaal en Economisch Publiekrecht ISEP
Bijzonder Hoogleraar recht van de beleidsintegratie in Europa
l.geelhoed@law.uu.nl
TEVENS
Raad van de Economische Unie ; Voorzitter
Centrale Economische Commissie ; Voorzitter
Centrale Plancommissie ; Voorzitter
Interdepartementaal Overleg Technologiebeleid ; Voorzitter
Parttime docent Erasmus Universiteit Rotterdam
Ministerie van Algemene Zaken, Algemene Leiding, Secretaris-generaal
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Comité Verenigde
Inlichtingendiensten Nederland, Voorzitter-Lid (AZ)
Ministerie van Algemene Zaken, Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie
Informatiebeleid (ICI) , Voorzitter-Lid (AZ)
mei 2000

GEELHOED W.S. ; Mw. Ir.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-5414700
wiarda.geelhoed@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]

GEELKERKEN H.E.P. van
Advocaat bij Huys Schyns en Grijmans ; beëdiging 2000
Postbus 139 , 5900 AC Venlo
Tel 077-3549168 , fax 077-3513491
advocatenkantoor@huys-en-partners.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Geelkerken advocaten
Soesterbergstraat 20 , 6417 EN Heerlen
Tel 045-5432963 , fax 045-5432964
vangeelkerkenadv@home.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEELKERKEN J.G. , geboren dec 1938
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 7 jan 1982
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Leiden ; kantoor Geelkerken & Linskens ; beëdiging 1965
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
Tel 071-5124443 , fax 071-5120481
gl.leiden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
j.geelkerken@gl-advocaten.nl
www.gl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Oud-Deken van de Orde van advocaten in Leiden
Lid van het Hof van Discipline
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Tegen hem werd in 1989 een klacht ingediend bij de Voorzitter van de Raad van Discipline te Den Haag gezien zijn optreden betreffende optreden van de advocaten van Oldenborgh, Vermeulen, Bogaardt. (Zie
ROBBERS, F.C.H.M.). Over die klacht heeft de Raad van Discipline eind 2000 nog geen uitspraak
gedaan, jazelfs nog geen zitting belegd. Dit mag toch wel rechtsweigering heten.
Kennelijk is een Deken van de advocaten immuun voor tuchtrecht ; dat is natuurlijk in strijd met de wet en
de bedoeling van de wetgever.
En het feit dat er tegen een advocaat nog een klacht loopt bij de Raad van is kennelijk geen beletsel
om benoemd te worden tot Lid van het Hof van Discipline !

GEELKERKEN N.G.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 23 aug 1952
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Leiden, kantoor Geelkerken & Linskens
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
geelkerken@tref.nl

GEELKERKEN S.W. ; Mw.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1995
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
bmrdam@euronet.nl
Tel 070-3529500 , fax 070-3503014
sgeelkerken@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
s.geelkerken@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

GEEN H.C. van
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1986
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741656 , fax 020-6741987
henry.vangeen@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

GEENE R.A.A.
Advocaat bij Geene c.s. advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 622 , 9400 AP Assen
Tel 0592-345188 , fax 0592-372431
r.geene@geene.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Deken Assen [mei 2004]
Noorderstate 20
Postbus 622 , 9400 AP Assen
tel 0592 345188
info@geene.nl
www.advocatenorde-assen.nl
Tel 0592-345188 , fax 0592-372431
r.geene@geene.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEENEN L. ; Mw.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 2002
Postbus 1094 , 6501 BB Nijmegen
Tel 024-3828384 , fax 024-3600450
info@htenr.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEENEN Zie EMDEN - GEENEN . M.L.J.C. ; Mw. M.L.J.C. , geboren okt 1947 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 2 mei 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 apr 1985
Kantonrechter Utrecht 1 mei 1990
Coördinerend vice-president Rechtbank Utrecht van 01-01-2002
NU Utrecht Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Waarnemend coördinerend kantonrechter
TEVENS [augustus 2003]
Directeur B.V. Golfstein te Maarsbergen van 01-01-2001
Voorzitter Vereniging Golfclub Anderstein te Maarsbergen van 01-01-2001
Voorzitter Klachtencommissie GG&GD te Utrecht van 01-01-2001
Vice-Voorzitter Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden te Utrecht van 01-01-2001
INFO
Lid van de Rotary

GEENEN M.N. van
Advocaat bij Lina, Derckx en Van Geenen ; beëdiging 1982
Postbus 39 , 5900 AA Venlo
Tel 077-3511042 , fax 077-3514799
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lina advocaten
info@lina-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEENSE A.J.H. , geboren nov 1950
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 28 feb 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 15 jan 1996
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak. (rechtspraak.nl september 2003)
NU Groningen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Leeuwarden ; kantoor Boonstra Rademakers ; beëdiging 1984
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
boonrade@noord.bart.nl
Tel 058-2122444 , fax 058-2133666
a.j.h.geense@boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
a.j.h.geense@boonrade.nl
www.boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Advocaat/maat Boonstra Rademakers te Leeuwarden [rechtspraak.nl september 2003]
TEVENS
Lid van de Rotary
Voorzitter Stichting Cult. centrum de blauwe stoep
Voorzitter commissie re art 82 gemeente wet voor gemeentelijk muziekschool Leeuwarden
Voorzitter Stichting Kamer van Arbitrage van Noord-Nederland
Lid commissie openbaar voortgezet onderwijs Leeuwarden eo
Lid Raad van Toezicht Stichting opvangcentrum voor daklozen De Terp te Leeuwarden
Secretaris ereraad oefentheater Cesar Utrecht
31 jan 1997
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Stichting Kamer van Arbitrage voor Noord Nederland te Leeuwarden van 01-01-1997
Lid Stichting Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles te Leeuwarden van 01-01-1998
Lid raad van toezicht Stichting opvangcentrum voor daklozen de Terp te Leeuwarden van 01-01-1996
Secretaris Ereraad oefentherapeuten Cesar te Utrecht van 01-01-1983
Lid Geschillencommissie advocatuur te 's-Gravenhage van 01-01-1900 (staat echt zo op rechtspraak.nl ook nog in november 2003)
Lid commissie Ned. Ver. Van best. (? wat zijn dit) in de gezondheidszorg van 01-01-1900 (staat echt zo op rechtspraak.nl ook nog in november 2003) tot 31-12-2001

GEENSE Th.M. , geboren mrt 1918
NLRM 71 80
Werkzaam openbaar lichaam de Noord-Oostel.Polder 1 dec 1943
Adjunct-secretaris tribunaal Zwolle 27 mei 1946 tot 1 feb 1948
Substituut-griffier rechtbank Zutphen 6 jan 1948
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 7 aug 1953
Rechter rechtbank Assen 20 aug 1956
Rechter rechtbank Den Bosch 15 sep 1959
Vice-president rechtbank rechtbank Den Bosch 21 jun 1965

GEER D.J. de , geboren nov 1934 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 11 jan 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 12 jan 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 12 jan 1990
Rechter rechtbank Zutphen 1 feb 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
NU Zutphen Rechtbank Rechter
TEVENS
Attentie: bovenaan de opgave van bijbanen staat: Voorlopige opgave Omschrijving van begrip "neven- cq
betrekkingen ontbreekt"! Kennelijk scherpslijper-jurist.
Voorzitter bestuur Stichting Michaelshoeve/Overkamp te Brummen niet bezoldigd
Lid Bestuur Vogelbescherming NL te Zeist niet bezoldigd
Lid algemeen bestuur Ioma stichting te Amsterdam niet bezoldigd
19 aug 1997
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Bestuurslid Iona Stichting
Bestuurslid Stichting Onderzoek in eigen werk
Arbiter internationale organisatie voor biologische landbouwproducten
Arbiter van geschillenbeslechting
Lid klachtencommissie van NL vereniging van NL verslavingsinstituten
Voorzitter werkgroep antroposofie en recht van de antroposofische Ver. In Ni.
Lid van de "Trägertereis van het internat. Antroposofische forum voor juristen
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid Iona Stichting
Bestuurslid Stichting Onderzoek in eigen werk
Arbiter internationale organisatie voor biologische landbouwproducten
Bestuurslid Stichting voor Geschillenbeslechting van 01-01-2001
Contactpersoon werkgroep antroposofie en recht antroposofische Vereniging in Nederland
Lid klachtencommissie sociale veiligheid ROC Aventus te Apeldoorn
Lid klachtencommissie Vereniging van NL verslaving van 01-01-2001

GEERAEDTS M.B.Ph. , geboren feb 1945 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechten 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 7 jul 1994
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Bosch ; kantoor Bijleveld & Partners ; beëdiging 1981
Postbus 1365 , 5200 BK Den Bosch
Tel 073-6122022 , fax 073-6123295
[vademecum advocatuur 2001]
mbph.geeraedts@bi 7eveld-pacmecs.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Te Den Bosch Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van advocaten
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerk te Den Bosch
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Bosch
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid VVD te 's Hertogenbosch van 01-05-2002
Bestuurslid VMA van 01-09-1999
Bestuurslid Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerk te 's Hertogenbosch van 10-06-1997overige rechtbanken.

GEERARDS H.P.H.
Secretaris gemeente Ubbergen
[SAL 2002]

GEERARS A.M.H. , geboren mrt 1960 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1988
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 apr 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 10 nov 1993
Rechter rechtbank Rotterdam 22 mrt 1996
Kantonrechter Den Haag 1 mei 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 19 oktober 1998
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-10-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Kwaliteitszorg Woondiensten Huursector te Delft
Penningmeester Stichting Wantijbad Dordrecht door welke stichting een openluchtzwembad wordt
geexploiteerd
okt 1997
TEVENS [juli 2003]
Lid van het bestuur Stichting Sint Nicolaas Actie
Vennoot v.o.f. Geerars & Wijers Adviesgroep te Rotterdam van 01-09-2002
TEVENS [september 2003]
Lid van het bestuur Stichting Sint Nicolaas Actie
Vennoot v.o.f. Geerars & Wijers Adviesgroep te Rotterdam van 01-09-2002

GEERDES A.F.L. , geboren okt 1953 ; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 7 sep 1989
Kantonrechter Rotterdam 28 dec 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 23 februari 1999
Coördinerend Vice-President Rechtbank Rotterdam 1 jan 2002
NU Rotterdam Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Secretaris Onderwijsbureau Rijmond Drechtsteden (ORD) te Rotterdam tot 1 april 1997
Bestuurslid Rk Vereniging voor Ziekenverpleging te Schiedam
Voorzitter Stichting Fonds voormalige Schiedamse kinderkolonie te Schiedam
Lid Raad van Toezicht Schielandziekenhuis te Schiedam
Lid geschillencomm. vereniging van letselschade advocaten "LSA" te Amsterdam, onkostenvergoeding
Lid geschillencomm. sociaal plan BVG/Detam te Zeist, onkostenvergoeding
Bestuurslid VSB fonds Schiedam Vlaardingen te Schiedam, onkostenvergoeding
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Stichting Fonds voormalige Schiedamse kinderkolonie te Schiedam van 1 jan 2002
Lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Schiedamse en Vlaardingse Ziekenhuizen (Vlietland
Ziekenhuis) van 1 jan 2002
Lid geschillencomm. vereniging van letselschade advocaten "LSA" te Amsterdam
Bestuurslid Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. te Schiedam 1 jan 2001
Bestuurder Nolet Stichting te Schiedam
Voorzitter Raad van Toezicht NVM te Rotterdan 1 jan 2001
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Stichting Fonds voormalige Schiedamse kinderkolonie te Schiedam van 01-01-2002
Lid raad van toezicht Stichting Samenwerkende Schiedamse en Vlaardingse Ziekenhuizen (Vlietland ziekenhuis) te Schiedam van 01-01-2002
Lid geschillencommissie Vereniging van letselschade advocaten LSA te Amsterdam
Bestuurslid Fonds Schiedam Vlaardingen E.O. te Schiedam van 01-01-2001
Bestuurslid Nolet Stichting te Schiedam
Voorzitter Raad van Toezicht NVM te Rotterdam van 01-01-2001
INFO
Lid van de Rotary

GEERDES J.G.
Advocaat bij Abee & Claassen ; beëdiging 1985
Postbus 574 , 8000 AN Zwolle
Advocaat bij Claassen Ruis Kornet & Geerdes
Postbus 10316 , 1301 AH Almere
Tel 030-5345024 , fax 930-5347048
[vademecum advocatuur 2001]

GEERDINK C.G.P. , Carina ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Verhaart Savelsbergh Boere c.s. ; beëdiging 1980
Postbus 1292 , 4700 BG Roosendaal
Tel 0165-554560 , fax 0165-555191
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Roosendaal "Drie Rozen".
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: letselschade, pers- en familierecht, bedrijfsongevallen

GEERDINK D.G.
Advocaat bij Adv. kantoor Onland & Geerdink ; beëdiging 1988
Steenstraat 14 , 7571 BK Oldenzaal
Tel 0541-570075 , fax 0541-570977
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Geerdink & Wiertz advocaten
Postbus 141 , 7570 AC Oldenzaal
Tel 0541-521515 , fax 0541-520835
geerdink.en.wiertz.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEERDINK J.H. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1992
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153916 , fax 070-5153131
jh.geerdink@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEERDINK S.A. ; Mw.
Advocaat bij VOS/ABB ; beëdiging 1998
Postbus 162 , 3440 AD Woerden
Tel 0348-405200 , fax 0348-405205
sgeerdink@vosabb.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1993 en 1998
Postbus 162 , 3440 AD Woerden
Tel 0348-405200 , fax 0348-405205
sgeerdink@vosabb.nl
www.vosabb.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEERDS M.H. , geboren dec 1950
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Bedrijfsleven 1 aug 1975
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Groningen 1 sep 1978
Verkeersschout arrondissementsparket Groningen 6 mei 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 20 jul 1988
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Groningen 1 feb 1994
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Assen9april 1998
NU
Groningen parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen bijbanen of "geen bijbanen" gevonden parket Groningen.
Bron: Onderzoek Radio Noord Groningen.Telefoon 050-3199999 , fax 050-3185147.

GEERINGS E. ; Mw.
Advocaat bij Tilman Rosens van der Corput advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 153 , 5500 AD Veldhoven
Tel 040-2944500 , fax 040-2944550
advocaten@tilman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEERITS L.J.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
lgeerits@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEERKEN D.P. , Danny
Partner van het Haags Effectenkantoor te Den Haag ; http://www.hek.nu
Medewerker van tijdschrift FiscAlert

GEERLING A.H.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Nauta Dutilh ; Amsterdam,Eindhoven, Rotterdam

GEERLING A.M.C. , geboren 07-12-1932
Aangekomen in Leiden 1953 rechten , Corpslid
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GEERLING A.M.F.
Fiscaal jurist

GEERLING - BROUWER H.R. , geboren mei 1944 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 jan 1985
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 2 mei 1988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 21 dec 1988
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 30 nov 1990
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 28 dec 1993
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GEERLINGS H.W. , geboren nov 1952 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Werkzaam griffie provincie Overijssel sep 1976
Raio rechtbank Rotterdam 1 feb 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 13 jan 1984
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Rotterdam 11 mrt 1985
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Rotterdam 29 dec 1988
Advocaat-generaal Hof Arnhem 9 sep 1991

GEERLINGS P.F.E. ; Dhr. Drs.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Den Haag van 01-04-1999
NU Den Haag Rechtbank Raio
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GEERLINGS R.D.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1994
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Lorens & Loeff ; beëdiging 1994
712 Fifth Avenue , 29th floor , New York N.Y.10019-4108 , USA
Tel 001-21248906620 , fax 001-2124890710
[vademecum advocatuur 2001]
robert.geerlings@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

GEERLINGS S.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1994
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam

GEERLLNG A.H.
Notaris te Gouda , arrondissement Den Haag
Kantoor Westerhuis Notarissen ; Gouda

GEERS A.J.C.M. , geboren 1945 ; Prof.
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel. 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Publiekrecht
Hoogleraar Sociaal Recht
tel 043 3883293 , fax 043 3884907
nettie.litjens@pubr.unimaas.nl
Privé adres: Kapoenstraat 30-C , 6211 KW Maastricht , Tel. 043 3252204
TEVENS
Lid Raad van Commissarissen DSM ; jaarverslag DSM 1999
Eerste benoeming 1999 , einde huidige termijn 2003
Hoogleraar Sociaal Recht Universiteit Maastricht
Commissariaten/nevenfuncties:
Lid Raad van Commissarissen ENCI nv, Holding Start bv en Royal Mosa bv
TEVENS [sep 2000]
Commissaris DSM N.V
Commissaris Eerste NederlandseCement Industrie (ENCI) N.V
Commissaris Koninklijke Mosa B.V
Commissaris Start Holding B.V
Prof. A.J.C.M. Geers was voorheen onder meer wethouder van Hilversum, Lid van de directie van de Sociale Dienst Rotterdam en Lid van het algemeen bestuur van de NederlandseOmroep Stichting
TEVENS [juli 2002] ; jaarverslag DSM 2001
Lid Raad van Commissarissen ENCI NV
Lid Raad van Commissarissen Holding Start BV
Lid Raad van Commissarissen Royal Mosa BV

GEERS , CRONIE-GEERS I. , Ingrid ; Mw.
INFO
Overleden [Telegraaf 28 mei 2002]

GEERSE F.W.J.
Notaris te Alkmaar , arrondissement Alkmaar
Postbus 242 1800 AE Alkmaar

GEERSEN W. ; Mw.
Advocaat bij Annelinda Rupert advocatenkantoor ; beëdiging 2003
von Heijdenstraat 11 , 7481 EC Haaksbergen
Tel 053-5725400 , fax 053-5740750
advocate.rupert@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEERSING B. , geboren 1944
Directeur Geersing-Consultancy
Secretaris Bestuur CDBO (Co-productiefonds Binnenlandse Omroep)
Secretaris/penningmeester Bestuur Beste van Nederland (BVN)
Lid Bestuur Audiovisuele Federatie Nederland
Lid Bestuur PensioenfondsNederlandse Omroep
Lid Bestuur Stichting Thuiskopie, Voorzitter Bestuur Nederlandse Basketbal Top
Lid Bestuur Platform Sport enSamenleving
Lid Raad van Toezicht Nat. Inst. v. Gezondh. bev. en Ziektepreventie
Voorzitter Raad van Comm. HWS (Holland Weather Services)
Commissaris Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.
Project Manager Digitenne.
Mr. B. Geersing was voorheen directeur van de Nederlandse Omroep Stichting. Daarnaast was hij onder meer Lid van het bestuur van het Nederlands Fonds voor de Film, Lid van hetbestuur van Audio Visueel Archief Centrum (AVAL), Lid van het bestuur van de Stichting Ether Reclame, Voorzitter van het Audio VisueelPlatform, Voorzitter van de Commissie Coördinatie Financieel Beleid Publieke Omroep, Voorzitter van het College van Omroepwerkgevers enLid van de Stuurgroep Privatisering Nozema. Ten slotte was hij commissaris bij Stokvis Produkties B.V. en bij Sportvisie B.V. en Lid van hetbestuur van NOCINSF.

GEERTMAN R.P.M.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie grote ondernemingen, Haarlem, Hoofd

GEERTS A.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1998
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-23796551 , fax 040-2443775
s.geerts@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2626450 , fax 040-2626461
nlgeer06@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEERTS A.F.
Advocaat bij Eldermans & Geerts ; beëdiging 1983
Postbus 23 , 3500 AA Utrecht
Tel 030-2332218 , fax 030-2322722
geerts@eldermans-geerts.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GEERTS A.W.M. ; Ing.
Kamer van Koophandel
E-Mail: POST@Rotterdam.KVK.NL
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

GEERTS E.H.M.
Advocaat bij Adv. kantoor Kézér c.s. ; beëdiging 1995
Postbus 7113 , 5980 AC Panningen

GEERTS J.C.B.C.
Advocaat bij Van Mierlo advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 141 , 5240 AC Rosmalen
advmierlo@pi.net
Tel 073-5219055 , fax 073-5216912
info@advmierlo.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Van Mierlo
info@advmierlo.nl
www.advocatenkantoorvanmierlo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEERTS J.M.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2002
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153785 , fax 070-5153101
jm.geerts@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEERTS M.C.A. ; Mw.
Advocaat bij Bogaerts & Groenen ; beëdiging 2003
Postbus 234 , 5060 AE Oisterwijk
Tel 013-5215357 , fax 013-5283339
geerts@bogaertsengroenen.nl
www.bogaertsengroenen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEERTS S.M.S. , geboren jun 1944 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 30 mrt 1995
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Belastingadviseur Via S.M.S. Geerts B.V. te Den Bosch
TEVENS
Commissaris bij van F. van Lanschot Trust Compagny B.V.en Harbour Trust & Management te
Rotterdam
Directeur van enkele cliëntvennootschappen en bestuurder van een cliëntstichting van F. van Lanschot
Trust Compagny B.V.en Harbour Trust & Mangement B.V.
Via S.M.S. Geerts nog een gedeeltelijk belastingadviespraktijk
Voorzitter van de Stichting Administratiekantoor Pelikaan
Beleggingsmaatschappij B.V. te Goirle
Voorzitter van de Stichting Vrienden van Huize Vincentius
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Stichting Administratiekantoor Pelikaan Beleggingsmaatschappij BV te Goirle van 01-01-2001
Voorzitter Stichting Vrienden van Huize Vincentius te Udenhout
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Valkenburg Beheer BV te Tilburg van 01-01-2001

GEERTSEMA J.H. , geboren 1933
Aangekomen in Leiden 1953 rechten , Corpslid
Voorzitter Raad van Comm. Spoorweg Pensioenfonds Beheer B.V.
Voorzitter Raad van Comm. Algemene Levensherverzekering Mij. N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Holland Re Holding B.V.
Voorzitter Raad van Comm. Petroplus International N.V.
OnderVoorzitter Raad van Comm. Kas-Associatie N.V.
Commissaris Gak Groep N.V.
Commissaris Parenco B.V.
De heer Geertsema, oud-Lid van de raad van bestuur van ABN AMRO Bank N.V. en ABN AMRO Holding N.V., vervulde bestuursfuncties bij het NIBE, de Vereniging voor de Effectenhandel, de Vereniging van Deviezenbanken, de Werkgeversvereniging voor het Bankbedrijf, de Sociaal-Economische Raad SER en het Verbond van Nederlandse Ondernemingen VNO. Hij was daarnaast penningmeester van de Nierstichting Nederland en vervulde commissariaten bij MeesPierson N.V., NCM Holding N.V., Nederlandse Participatie MaatschappijN.V., SPF Beheer B.V., Letterhaave N.V. (voorzitter), ABP Treasury N.V. (voorzitter) en Reassurantie Holding Nederland N.V. (voorzitter). Verder was hij Lid van de Stichting ter ondersteuning van de Ned. Bachvereniging, Lid van de Stichting de Oude Kerk te Amsterdam en Voorzitter van de vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum Amsterdam.
TEVENS
Voorzitter Raad van Commissarissen Petroplus [jaarverslag Petroplus 2001]
Lid van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Wegener en
Lid van de Stichting Administratiekantoor Financieringspreferente Aandelen Wegener [jaarverslag Wegener 2000]

GEERTSEMA J.H. , geboren apr 1941 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Rotterdam mrt 1969
Werkzaam Ministerie van Economische Zaken aug 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 11 okt 1977
Rechter rechtbank Dordrecht 13 apr 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 30 nov 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 27 jul 1984
Vice-President rechtbank Dordrecht 23 jan 1985
Kantonrechter Utrecht 3 juli 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 januari 2000
Vice-president Rechtbank Utrecht van 01-01-2002
NU Utrecht Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter grondkamer Zuid-Holland
Erfvoogd van de Stichting Zeijlgasthuis te Groningen
Directeur van de besloten vennootschap Landexploitatie BV. te Houwerzijl
Voorzitter van de Afdeling Dordrecht Kon.Ned. Jagersvereniging
Voorzitter van de Stichting culturele Kring Hoeksche Waard
jul 1997
Jaarverslag Achmea Groep 1999;
Lid van de Raad van Bestuur Coöperatie Achmea U.A.
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Grondkamer Zuidwest te 's-Gravenhage van 01-01-1986
erfvoogd Stichting Zeijlgasthuis te Groningen van 26-04-1986
Directeur besloten vennootschap Landexploitatie B.V. te Houwerzijl van 19-09-1973
INFO
Lid van de Rotary

GEERTSEMA J.P.
Advocaat bij Van Crugten ; beëdiging 1997
Godsweerdersingel 54 , 6041 GM Roermond
Advocaat bij Feijen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 149 , 6114 ZJ Susteren
Tel 046-4495115 , fax 046-4495305
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Walram advocaten ; beëdiging 1997 en 2000
Postbus 123 , 6130 AC Sittard
Tel 046-4517751 , fax 046-4523255
walram.advoc@tiscali.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEERTSEMA M.I.M. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1993
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772322 , fax 020-5772726
mgeertsema@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GEERTSMA M.M. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772341 , fax 020-5772702
mgeertsma@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5772391 , fax 020-5772706
mgeertsma@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

GEERVLIET P.
Advocaat bij Breitnerlaan 304 , 2596 HH Den Haag ; beëdiging 1993
Advocaat bij Geervliet & Supicic advocaten ; beëdiging 1987 en 1993
Keizersgracht 628 , 1017 ER Amsterdam
Tel 020-3305981 , fax 020-3308261
supicic@geervliet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEESBERGEN H.
Secretaris van de vereniging voor Zeeuwse Visserijbelangen (info Telegraaf 21 oktober 2000)

GEESINK - VISSER G. ; Mw.
Rechten 1983
Jurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Hengelo

GEEST Zie BURG - Van GEEST G.A.M.E. van , geboren mrt 1942 ; Mw.

GEEST H.J.A.M. van , geboren aug 1946 ; Dhr. UHD
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Universitair docent aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 17 aug 1992
NU Roermond Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612303 , fax. 024 3616145
UHD Bestuursrecht
tel 024 3612136
j.vangeest@jur.kun.nl
TEVENS
Voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften Bennon
Voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften Wijchen
Lid evaluatiecommissie Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne/Wet Milieubeheer ECW
Secretaris en Projectleider ECW
Lid Commissie van Toezicht en advies industrie (ETA) ?
Adviseur van Commissie van Milieu effect rapport
Vaste annotator de Gemeentestem
Vaste annotator Milieu en recht
apr 1998
TEVENS [september 2003]
Adviseur Commissie voor de milieu-effectrapportage van 01-01-1997
Annotator De Gemeentestem van 01-01-1997
Annotator Milieu en Recht van 01-06-1996
Redactielid/hoofdredacteur sinds 1.7.2002 Tijdschrift voor Omgevingsrecht van 01-03-2001
Voorzitter commissie voor de bezwaarschriften gem. Helmond van 01-03-2002
Voorzitter Commissie bezwaar- en beroepschriften Gemeente Wijchen te Wijchen van 01-01-1997 tot 28-02-2001
Voorzitter Commissie bezwaar- en beroepschriften Gemeente Beuningen te Beuningen van 01-01-1997 tot 28-02-2001
Lid Commissie toezicht en advies voor en industrie-lawaai van 01-01-1997 tot 01-01-2003
Lid Evaluatiecommissie Wet milieubeheer (ECWM) van 01-01-2000 tot 31-12-2003

GEEST M. de
Advocaat bij Cikot & Stoop ; beëdiging 1997
Advocaat bij Stoop advocaten
Postbus 280 , 1700 AG Heerhugowaard
Tel 072-5719602 , fax 072-5744584
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boddaert Verweel advocaten
Postbus 322 , 1700 AH Heerhugowaard
Tel 072-5744409 , fax 072-5713940
degeest@boddaertverweel.nl
www.boddaertverweel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEET L.M. van
Notaris te Harderwijk , arrondissement Zutphen
Kantoor Le Grand en Van Geet ; Harderwijk

GEEVE K.J.C. , geboren nov 1961 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Ambtenaar bij de Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 aug 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 6 mrt 1997
Rechter rechtbank Rotterdam 26 mei 1998
Rechter Rechtbank Den Haag van 30-01-2003
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GEEVERS A.H.P.J.M.
Notaris te Eersel , arrondissement den Bosch
Kantoor Geevers & Muijsson, Eersel, Bergeijk
Postbus 18 , 5520 AA Eersel

GEEVERS F.A.
Advocaat bij Van Slagmaat advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 14093 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2313523 , fax 030-2312754
slagmaat@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
fa.geevers@vanslagmaat.nl
www.vanslagmaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEFFEN C.J.A. van
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1999
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249224 , fax 010-4143644
rotterdam@akdprinsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GEFFEN M. van ; Mw.
Advocaat bij Advokatenkollektief Oost , Amsterdam
Postbus 94858 , 1090 GW Amsterdam
tel 020 6655977 , fax 020 6933504
INFO
Lid van Algemeen Bestuur Clara Wichmann Instituut
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep:
Specialismen: arbeid, sociale zekerheid

GEFFEN M.H.J. van ; Mw.
Advocaat bij Advokatenkollektief Oost ; beëdiging 1991
Postbus 94858 , 1090 GW Amsterdam
Tel 020-6655977 , fax 020-6933504
advokatenoost@dutch.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mvgeffen@akoost.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEFFROY H.C.W.
Advocaat bij Van Veen advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 442 , 6710 BK Ede
Tel 0318-687878 , fax 0318-653983
hg@vanveen.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.vanveen.com
[vademecum advocatuur 2004]

GEHEM H.J. , Herman ; Dhr.
Arbeidszaken Albert Heijn
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel West-Friesland

GEHLEN A.A.
Maastricht Universiteit
Bijzonder hoogleraar rechtsgeschiedenis van de Limburgse territoria
Gelein 16 , 6419 DC Heerlen , Tel. 045-5713471
NB
Niet in Universiteiten en Onderzoeksinstellingen Nederland 2001

GEHLEN N.V.M. , geboren oktober 1964 ; Mw.
advocaat en procureur te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 februari 1999
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 maart 1999
Rechter Rechtbank Utrecht van 26-05-2000
NU Utrecht Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GEIJN P. van de , geboren 1946
Lid Raad van Bestuur AEGON N.V.
Voorzitter Directie AEGON Nederland N.V.
Lid Bestuur Verbond van Verzekeraars
Lid Algemeen Bestuur Vereniging VNO-NCW
Commissaris AEGON Aandelenfonds N.V.
Lid Adviesraad IMD
Vice-Voorzitter St. Nationaal Platform Criminaliteitsbeheers..
Mr. P. van de Geijn trad in 1971 in dienst bij Ennia, waarvan hij van 1981 tot 1991 directeur was. In 1991 werd hij Voorzitter van dedirectie van AEGON Nederland. Daarnaast was hij Lid van het dagelijks bestuur van het Verbond van Verzekeraars en commissaris bijCentrale Expertise Dienst Bergweg B.V., NUTS-AEGON Ziektekosten N.V., Spaarbeleg Bank N.V., Spaarbeleg Kas N.V., FGH BANKN.V. en Labouchere N.V.

GEILSWIJK M. van
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2002
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
mvangeilswijk@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEISEL F.L.G. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht van 27-01-2003
Gerechtsauditeur Rechtbank Maastricht van 01-02-2003
NU Maastricht Rechtbank Gerechtsauditeur
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [september 2003]
Lid van de Commissie Bezwaarschriften Gemeente Roermond te Roermond van 01-05-1998

GELAUFF M.L.H. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 12-12-2002
NU Den Haag Rechtbank
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, sector privaatrecht (info aug 1999)
[juli 2003]
Wetgevingsjurist Sector privaatrecht van de Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie te Den Haag
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GELD F.G. van der
Advocaat bij Bernhaege advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 557 , 5460 AN Veghel
Advocaat bij Bernhaege advocaten
Postbus 760 , 5600 AT Eindhoven
Tel 040-2380540 , fax 040-2380549
f.g.vandergeld@bernhaege.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 760 , 5600 AT Eindhoven
Tel 040-2380540 , fax 040-2380549
f.g.vandergeld@bernhaege.nl
www.bernhaege.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GELD J.J.M. van der
Advocaat bij Van Rooij & Pijnacker advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 616 , 5000 AP Tilburg
Tel 013-5433162 , fax 013-5423785
[vademecum advocatuur 2001]

GELD O.G.E. van der , geboren apr 1920
NLRM 71
Werkzaam gouvernementsdienst Suriname okt 1939
Griffier kantongerecht 1e kanton Suriname jan 1947- sep 1951
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht en Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie kantongerecht Utrecht apr 1956 - apr 1957
Lid-plaatsvervanger Hof van Justitie Suriname 20 jul 1957
Lid Hof van Justitie Suriname 1958

GELDENS A.A.P.M.
Notaris te Maasland, arrondissement Den Haag
Postbus 24 , 3155 ZG Maasland

GELDER A.P. van (of A.Ph.) ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 25 jan 1979
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Van Wijmen & Koedam ; beëdiging 1959
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
TEVENS
Lid Bestuur pensioensfonds
Auteur Kluwer onteigening eigendomsbeperking en kostenverhaal
4 aug 1997
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GELDER A.P. van
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 25 januari 1979

GELDER C.W.P. van , geboren sep 1953
NLRM 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Arnhem
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 3 feb 1995
Gerechtsauditeur reehtb. den Bosch 10 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 apr 1995
Rechter rechtbank Den Bosch 27 jun 1996
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
TEVENS
Docent Ned. Orde van advocaten te Den Haag in het houden van de opleiding voor stagieres in de
advocatuur
Docent opleiding sociaal recht te Utrecht
Voorgedragen als plaatsvervangend Lid voor een klachtencommissie machtsmisbruik Den Bosch
07 apr 1997
TEVENS [september 2003]
Docent Nederlandse Orde van advocaten van 01-10-1995
Plv. lid van een klachtencommissie machtsmisbruik aantal scholen te 's-Hertogenbosch van 01-01-1997
Plaatsvervangend lid KLAC van 01-06-2001
Lid van de Commissie van Toezicht Penitentiaire inrichtingen Noord Brabant Noord van 01-07-2002
Docent SSR te Zutphen van 04-09-2002
Lid ressort Den Bosch College van Afgevaardigden te Den Haag van 31-10-2002

GELDER F. van ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414763 , fax 020-5414549
floortje.vangelder@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

GELDER F.W. van , geboren 17-12-1959
INFO
Woonplaats Amsterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GELDER G. de
Advocaat bij Van Laar & De Vries ; beëdiging 1991
Postbus 74 , 3930 EB Woudenberg
Tel 033-2861524 , fax 033-2863234
advocaten@vanlaar-devries.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GELDER G.A. de
Notaris te Balk Koudum , gem. Gaasterlân-Sleat , arrondissement Leeuwarden
Postbus 18 , 8560 AA Balk
Notaris te Koudum , gem. Nijefurd , arrondissement Leeuwarden
Postbus 4 , 8723 ZJ Koudum

GELDER J.C.F. van , Joyce , geboren apr 1949 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 1 apr 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 31 mei 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 sep 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 april 1997
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch van 24-11-1998
Officier eerste klasse Landelijk Parket van 01-10-2001
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam van 13-12-2001
Waarnemend advocaat-generaal Gerechtshof Den Haag van 01-01-2002
Officier eerste klasse Landelijk Parket van 01-10-2001
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Parket Officier van Justitie
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Advocaat-Generaal (waarnemend)
NU Den Haag Landelijk Parket Officier eerste klasse
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend Voorzitter Klachtencommissie Seksuele Intimidatie, Ministerie van Justitie van 01-01-2002
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998
@OPM
Vreemd. OM en RM tegelijk ; tot op de dag van vandaag.

GELDER M.J.G.A. van
Advocaat bij Banning Van Kemenade & Holland ; beëdiging 1994
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2379673 , fax 040-2440273
m.vgelder@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2626544 , fax 040-2626481
marc.van.gelder@hollandlaw.nl
www.hollandlaw nl
[vademecum advocatuur 2004]

GELDER M.Th.S. van ; Mw.
Advocaat bij Osse c.s. ; beëdiging 1999
Postbus 61 , 3990 DB Houten
Tel 030-6380678 , fax 030-6380674
osseslaw@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GELDER N. van
Advocaat bij De Vos & Steinz ; beëdiging 1997
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen
Postbus 75330 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-5686876 , fax 020-5686790
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1992 en 1997
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5686876 , fax 020-5686790
niels.van.gelder@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GELDER R. van
Advocaat bij Houweling & Kars ; beëdiging 1991
Postbus 183 , 2250 AD Voorschoten
Tel 071-5614901 , fax 071-5617528
[vademecum advocatuur 2001]
hk-voorschoten@hklaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GELDER R.E. van ; Mw.
Rechten 1982
Studieadviseur
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen

GELDER T.C. van , geboren nov 1929 (of Th.C.)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Officier Koninklijke Marine, II.kapitein ter zee van de administratie sep 1949
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 25 jun 1970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 23 apr 1975
President-plaatsvervanger Den Haag 13 jun 1979
President-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Ned. voor de Zeemacht 13 jun 1979
Rechter rechtbank Leeuwarden 28 jul 1979
President Krijgsraad Ned. voor de Zeemacht 9 feb 1982
President Den Haag 9 feb 1982
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem10 aug 1990
Vice-President rechtbank Leeuwarden 30 okt 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 27 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaeg 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 jul 1993
NU
Leeuwarden Vice-President Leeuwarden kantonrechter-plaatsvervanger
Sneek kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen kantonrechter-plaatsvervanger
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Nederlandse Marineraad
Plaatsvervangend Voorzitter bezwaarschriftencommissie raad voor rechtsbijstand te Leeuwarden
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
feb 1996

GELDERBLOM van RAVENSTEIN J.C. , geboren jun 1952 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 9 mrt 1988
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Gerechtsauditeur
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GELDERBLOM W.J.
Advocaat bij Moree Gelderblom ; beëdiging 1985
Postbus 25006 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-4776777 , fax 010-4253170
algemeen@mglaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GELDEREN E.J.C. van
Advocaat bij De Gier & Stam advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 815 , 3500 AV Utrecht
Tel 030-2303010 , fax 030-2303011
info@degier-stam.nl
www.degier-stam.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GELDEREN E.M. van
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
emvangelderen@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
eric.vangelderen@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

GELDEREN F.J.T. van
Advocaat bij Van Gelderen advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 1084 , 3600 BB Maarssen
Tel 0346-569944 , fax 0346-575260
[vademecum advocatuur 2001]
info@vangelderen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GELDEREN J.H. van , geboren dec 1961
NLRM 95 96 97 98
Ambtenaar bij de Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 mei 1994
Advocaat en procureur
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Gerechtsauditeur (info sep 2000)
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Trijzelaar Heemskerk & Jaeger ; beëdiging 2000
Postbus 10552 , 2501 HN Den Haag
Tel 070-3587744 , fax 070-3507637
info@trijzelaar.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trijzelaar & Van Gelderen ; beëdiging 1988 en 2000
vangelderen@trijzelaar.nl
www.trijzelaar.nl
[vademecum advocatuur 2004]
NB
Wellicht niet geslaagd voor toegang tot de rechterlijke macht

GELDEREN M.E.J. van
Advocaat bij Van Gelderen advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 1084 , 3600 BB Maarssen
Tel 0346-569944 , fax 0346-575260
[vademecum advocatuur 2001]
info@vangelderen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GELDEREN S.A. van ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1996
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]

GELDERLOOS H.D.
Advocaat bij Obrechtstraat 179 a , 2517 TV Den Haag ; beëdiging 1993
Advocaat bij Mahieu Schnoor Thöle advocaten
Postbus 95323 , 2509 CH Den Haag
Tel 070-3475121 , fax 070-3838903
h.gelderloos@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GELDERMAN A.E.
Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Lid van het Bestuur van de Stichting Achmea Rechtsbijstand

GELDERMAN E.F.G.M. , geboren feb 1949 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem of Middelburg 4 mrt 1974
Secretaris arrondissementsparket Middelburg 4 jul 1974
Gerechtssecretaris rechtbank Arnhem 4 jul 1976
Als stagiair werkzaam Kabinet van de Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland 4 jul 1978
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem23 jun 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem29 jan 1982
Rechter rechtbank Den Bosch 23 sep 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 20 jan 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 20 jan 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 20 jan 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 20 jan 1994
Vice-President rechtbank Den Bosch 1 jan 1995
NU Den Bosch Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter bestuur Stichting Familiearchief en Collectie Gelderman te Zwolle
Administrateur Familiefonds Hurgronje te Middelburg
Bewindvoeder Boek I BW art 431 ev
Voorzitter bestuur Stichting Orde van Nederlandse Genealogen en Heraldici te Zeist
11 jun 1997
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Stichting Familiearchief en Collectie Gelderman te Zwolle van 01-01-1987
Administrateur Familiefonds Hurgronje te Middelburg van 01-01-1986
Voorzitter/secretaris Stichting Rondom Sonsbeek te Arnhem van 01-09-1997
Voorzitter afdeling gelderland Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en wapenkunde te Arnhem van 01-01-1995 tot 02-10-2001
Secretaris Tuinclub De Gelderse Blom te Oosterbeek van 05-05-1999 tot 31-12-2001

GELDERMAN L.E.A.
Advocaat bij Postbus 20154 , 7302 HD Apeldoorn ; beëdiging 1978
Tel 055-5340418 , fax 055-5427662
[vademecum advocatuur 2001]
l.e.agelderman@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GELDERMANS C.D.M. , geboren juli 1968 ; Mw.
Raio rechtbank Zwolle 1 oktober 1996

GELDERMANS - MINDEROP J.S.J.M. , geboren feb 1947 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Medewerker Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 5 feb 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem6 jun 1983
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle4 sep 198G
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwulle1 jan 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 26 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 11 mrt 1991
Rechter rechtbank Zwolle 1 jul 1992 Ontslag 1 mrt 1997
Rechter Rechtbank Zwolle van 01-07-1992
NU Zwolle Rechtbank Rechter
TEVENS
In Zwolle geen opgave van nevenfuncties gevonden
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GELDERS J.H.L.
Advocaat bij Van der Aa & Koers advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 14138 , 3508 SE Utrecht
Tel 030-2512171 , fax 030-2510414
gelders@aa-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GELDORP - WAGENSVELD A.D. van ; Mw.
Rechten 1976
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam

GELDORP S. van ; Mw.
Advocaat bij Van Doorne ; beëdiging 2001
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
geldorp@van-dvorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

GELDROP - PANTEKOEK C.J. ; Mw.
Burgemeester VVD gemeente Texel [info SAL 2000]

GELEIJNS E.D.A. ; Mw.
Rechten 1993
Advocaat bij Ten Holter advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 476 , 3300 AL Dordrecht
hnh@worldonline.nl
Advocaat bij Krans & Van Hilten advocaten
Postbus 801 , 2501 CV Den Haag
Tel 070-3617002 , fax 070-3616032
egeleijns@kvhadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Verhoeff advocaten
Javastraat 1-I , 2585 AA Den Haag
Tel 070-3563333 , fax 070-3630937
www.verhoeffadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Dordrecht en Gorinchem

GELEIJNSE H.
Katholieke Universiteit Brabant
Bibliothecaris
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
tel 013 4669111 , fax 013 4663019

GELEIJNSE N.J. , geboren mrt 1922
NLRM 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 nov 1985
Rechter rechtbank Alkmaar 27 aug 1990

GELEIN VITRINGA F. van
Advocaat bij Bronovolaan 16 , 2597 AZ Den Haag ; beëdiging 1980
Tel 070-3283943 , fax 070-3282015
[vademecum advocatuur 2001]
vangeleinvitringa@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GELEIN VITRINGA - BOUDEWIJNSE G.C. van , geboren mrt 1947 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Medewerker Districtskantoor GAK te Hilversum
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht1 dec 1987
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 1 dec 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 5 aug 1989
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 1 feb 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 29 jun 1990
Rechter rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1jul 1992
Vice-President rechtbank Utrecht 11 mrt 1994
NU
Utrecht Vice-President

GELEIN VITRINGA J. van , geboren mrt 1909
NLRM 71
Advocaat en Procureur Den Haag 6 mrt 1936
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 29 mei 1936
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 6 okt 1941
Rechter rechtbank Leeuwarden 19 dec 1946
Raadsheer Hof Arnhem 27 dec 1960
Lid Ambtenarengerecht Arnhem 16 okt 1962

GELEIN VITRINGA P.S. van ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2000
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460133 , fax 020-5460718
ssmd@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5460133 , fax 020-5460735
paula.vangeleinvitringa@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

GELEIN VITRINGA W. van , Bill ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 12 mrt 1992
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Deventer ; kantoor De Jonge, Peters & Leppink ; beëdiging 1978 of 1981
Postbus 623 , 7400 AP Deventer
Advocaat bij Marree & Dijxhoorn ; beëdiging 1981
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4611545
b.vitringa@mend.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat Vitringa advocaten te Deventer (rechtspraak.nl september 2003)
Advocaat bij Vitringa advocaten
Postbus 2093 , 7420 AB Deventer
Tel 0570-621410 , fax 0570-638165
b.vitringa@vitringa.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Zwolle
19 aug 1997
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Commissaris Woningbouwvereniging Gorssel
Secretaris Slaandsche Golf Diepenveen
Bestuur Nut van het Algemeen te Deventer
Bestuur Unentief? Centrum te Deventer
Ondervereniging GGC te Deventer
TEVENS [september 2003]
Commissaris Bouwvereniging Gorssel te Gorssel van 01-01-1997
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Deventer
mei 2000: Secretaris en Voorzitter Ronde Tafel te Deventer

GELIJNS J. , geboren aug 1945
NLRM 80
Lid Ambtenarengerecht Arnhem 16 okt 1962
Werkzaam Rijkswaterstaatdienst directie N.-Brabant 1 aug 1970
Kandidaat-verkeersschout arrondissementsparket Breda sep 1978

GELINCK Zie VINKE - GELINCK H.W.J. , geboren jul 1947 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Raio rechtbank Alkmaar 1 aug 1975
Substituut-officier van Justitie arrondissement Alkmaar 1 jun 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Alkmaar 1 jun 1981
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissement Alkmaar 1 jan 1982
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissement Utrecht 1 sep 1985

GELINCK M.H. , geboren okt 1910
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 21 aug 1934
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 7 nov 1934
Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 8 sep 19n
Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Amsterdam 10 nov 1945 tot 1 jan 1950
Substituut-officier van Justitie rechtbank Maastricht 27 jun 1949
Officier van Justitie rechtbank Leeuwarden 2 aug 1952
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Leeuwarden 1 jan 1957
Procureur-generaal Hof Amsterdam 18 jun 1965

GELINCK M.J. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
marike.gelinck@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

GELINK J.H. ; Mw.
Advocaat bij Udink, Gribling & De Jong ; beëdiging 1994
Alexanderstraat 2 , 2514JL Den Haag
jhgelink@ugjlaw.nl
Advocaat bij Kamerbeek ; beëdiging 1994
Postbus 93424 , 2509 AK Den Haag
Tel 070-3582873 , fax 070-3582805
j.gelink@kamerbeek.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GELISSEN F.M.T. , geboren mrt 1958
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar1okt 1989
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar30 nov 990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar20 dec 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 jun 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 14 aug 1997
NU
Maastricht parket
TEVENS
Geen bijbanen
03 feb 1998

GELISSEN Th. , Theo ; Dhr.
Notaris te Sittard , arrondissement Maastricht
Walramstraat 24, 6131 BM Sittard

GELLICUN N.E. van
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1997
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
66 Gresham Street , London EC2V 7PP
Groot-Brittannië
Tel 0044-2076004400 , fax 00442076004411
ssmd@stibbe.co.uk
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1997
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
ewoud.vangellicum@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

GELLING B.T. , Bert ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Noord-Salland
Kandidaat-notaris

GELLING N.P. ; Mw.
Advocaat bij Bouwman Van Dommelen ; beëdiging 2001
Postbus 13266 , 3507 LG Utrecht
Tel 030-2724500 , fax 030-2721585
gelling@bvd-advocaten.nl
www.bvd-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GELOK E.C. ; Mw.
Advocaat bij Advokatenkollektief Oost ; beëdiging 1992
Postbus 94858 , 1090 GW Amsterdam
Tel 020-6655977 , fax 020-6933504
advokatenoost@dutch.nl
[vademecum advocatuur 2001]
egelok@akoost.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GELOK M.R.E.
Advocaat bij Vreijling & Braat advocaten ; beëdiging 1978
Advocaat bij Vreijling & Beijsens advocaten
Postbus 69 , 4700 AB Roosendaal
Tel 0165-560036 , fax 0165-537965
gelok@vreijlingbeijsens.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Haans.Beijsens advocaten
Postbus 69 , 4700 AB Roosendaal
Tel 0165-592040 , fax 0165-592050
gelok@haansbeijsens.nl
www.haansbeijsens.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GELOVEN P.W.A. van ; Dhr.
Rechter Rechtbank Breda van 23-10-2001
NU Breda Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Herensociëteit "Terheyden" van 01-01-2000
Secretaris Klachtencommissie Nassau-scholengemeenschap te Breda van 01-10-2002
Bestuurspost algemene zaken Voetbalvereniging van 01-01-1999 tot 01-04-2001
Medewerker Tijdschrift "Uitspraken sociale zekerheid" van 01-01-1997 tot 01-01-2002
Medewerker Losbladige bundels "Het burgerlijk ambtenarenrecht" van 01-05-1999 tot 01-01-2002

GELOVEN Zie BAAIJENS - Van GELOVEN Y.G.M. van , geboren dec 1955 ; Mw.

GELPKE L.B.

GELPKE M.E.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1987
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3503014
bmrdam@euronet.nl
mgelpke@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mgelpke@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

GELS L.C.M.C. ; Mw.
Advocaat bij Van Steen & Pronk ; beëdiging 2002
Postbus 486 , 7900 AL Hoogeveen
Tel 0528-267231 , fax 0528-268102
info@vansteenenpronk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEMA M.I. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 21603 , 3001 AP Rotterdam ; beëdiging 1989

GEMERDEN Y. van ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1995
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
yvangemerden@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
De Brauw Blackstone Westbroek
Tel 020-5771498 , fax 020-4715829
yvette.vangemerden@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

GEMEREN J.A. van ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Van Twist ; beëdiging 2000
Postbus 5251 , 3295 ZK 's-Gravendeel
Tel 078-6736358 , fax 078-6736360
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ouwendijk Advocaten
Postbus 3810 , 3003 AV Rotterdam
Tel 010-4654555 , fax 010-4671106
[vademecum advocatuur 2004]

GEMERT M. van ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Visser ; beëdiging 2000
Toussaintkade 53 , 2513 CL Den Haag
Tel 070-3630996 , fax 070-3607501
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GEMERT M.R. van ; Mw.
Advocaat bij Postbus 74 , 6690 AB Gendt ; beëdiging 1989
Advocaat bij Van Gemert Ester Stoker ; beëdiging 1989
Dorpsplein 5 , 6663 CS Lekt
Tel 024-3816888 , fax 024-:3816880
[vademecum advocatuur 2001]
van.gemert@ges-advocaten.nl
www.ges-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEMMEKE - Van DELFT G.M.C.J. , geboren mrt 1930 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90
Raad voor do Kinderbescherming Maastricht 1956
Advocaat en procureur Den Haag 1958
Bedrijfsjuriste Oranje-Nassau Mijnen 1965
Juridisch Medewerker Ornas Beheer BV.1 Den Haag 1975
Rechter rechtbank Maastricht 28 mrt 1980
Vice-president rechtbank Maastricht 26 apr 1985

GEMUND J.H. van
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1999
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506666 , fax 020-5506777
lawyers@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506887 , fax 020-5506987
hanno.van.gemund@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEND S.J.A.M. van , geboren aug 1945
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Polemologisch Instituut der Rijks Universiteit Groningen 1 jul 1967
Raio rechtbank Groningen 10 jun 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Groningen 10 okt 1969
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Groningen 1 aug 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Groningen 10 okt 1973
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Groningen 10 okt 1973
Secretaris arrondissementsparket Groningen 1 aug 1975
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 29 aug 1975
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 7 sep 1977
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zwolle27 nov 1980
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle1 dec 1986
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 11 augustus 1988
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1augustus 1997
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 1 nov 2000
NU
Den Haag parket Hoofdofficier van Justitie
TEVENS
Lid bestuur Ned. Politieinstituut
Lid bestuur Stichting Politiefonds Minister Ien Dales
Lid bestuur Prof. WPJ Pompe Stichting
Lid Curatorium Nederlandse Politie Academie
Lid bestuur Stichting Nederlands Politie Orkest
okt 1997
INFO
Telegraaf 24 maart 2000.Hoofdofficier stapt op na botsing mwt super-PG.Reden: forse aanvaring van
Van Gendt met de super-PG De Wijkerslooth. Hij zal daarom eind 2000 opstappen in plaats van 2002.
Al eerder was er ruzie tussen de Amsterdamse Hoofdofficier Vrakking en de super-PG. Vrakking besloot
eind 2000 te vertrekken.
WAARSCHUWING
INFO Ing A.M.L. van Rooij, 't Achterom 9a, 5491 XD Sint-Oedenrode.T: 0413-490385 F: 490386
Klacht tegen van Gend van Ing. A.M.L. van Rooij wegens het diffuus maken van zijn aangifte en het
schrijven van onwaarheden met als doel Hickson Garantor BV.behulpzaam te zijn met het plegen van
zware milieumisdrijven

GEND - BESIER S.M.J. van ; Mw.
Rechten 1973 , Lerarenopleiding 1994
Leerkracht
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zwolle

GENDEREN D.M. van , geboren okt 1957
NLRM 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan den Rijn 24 jun 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 24 jun 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 18 mei 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 18 mei 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 18 mei 1998
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Stadhouders advocaten ; beëdiging 1994 of 1982
Postbus 14028 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2520855 , fax 030-2520841
vangenderen@stadhouders.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stadhouders advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 14028 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2520855 , fax 030-2520841
vangenderen@stadhouders.nl
www.stadhouders.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [juli 2003]
Lid Commissie van Beroep KNLTB van 01-01-2001
@OPM
Hoeveel Nederlanders kennen de afkoring KNLTB.

GENEE R.T. , Rob ; Dhr. Drs.
Fiscaal Jurist/Econoom
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Sneek
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Sneek

GENNIP J.J.A.M. van , geboren 06-01-1939
CDA-fractie
Lid Eerste Kamer
mei 2000
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GENT B.J. van ; Mw.
Advocaat bij Adelmeijer Hoyng advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 301 , 6200 AH Maastricht
Tel 043-3506200 , fax 043-3 262244
maastricht@aha.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GENT C.I. van ; Mw.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
vgent@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GENT Zie WESSELING - Van GENT E.M. van , geboren jun 1954 ; Mw.

GENT J.B.E.M. van
Ministerie van Justitie, Diensten, Raad voor de Kinderbescherming, Directie Zuid, Directeur

GENT R.M.J. van
Notaris te Heerlen , arrondissement Maastricht
Kantoor Van Gent & Wolfs ; Heerlen

GENT - JONKER S.G. van , geboren aug 1945 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Raio 1 feb 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 15 mei 1984
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 15 mei 1984
Substituut-officier van Justitie arrondissement Haarlem 12 okt 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Haarlem 11 okt 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Haarlem (part-time) 1 aug 1990

GENUGTEN Zie JANSSEN - Van GENUGTEN M.E.H. van , geboren sep 1963 ; Mw.

GENUGTEN W.J.M. van , Willem ; Prof.
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel. 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep Europees en Internationaal Publiekrecht
Hoogleraar Volkenrecht, mensenrecht
tel 013 4662189 , fax 013 4668047
w.j.m.vgenugten@kub.nl
Katholieke Universiteit Nijmegen
Bijzonder hoogleraar Rechten van de mens (vanwege de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds)
INFO
Privé adres: St. Jacobsweg 1 , 6581 KM Malden , Tel. 024 3565496 / 3612491 of 3612187

GENUIT J.W. , geboren feb 1962
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 3 okt 1995
NU Middelburg Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Middelburg
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GEPKEN J.
Advocaat bij Offermaas advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 1021 , 6040 KA Roermond
Tel 0475-428400 , fax 0475-428401
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Slijm Gepken Henkelman ; beëdiging 1999
Postbus 151 , 9670 AD Winschoten
Tel 0597-432432 , fax 0597-432444
slijmadvocaat@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEPPAART C.P.A. , geboren 02-12-1931 ; Prof. (of Ch.P.A.)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 8 mei 1972
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Brabant
Oud-hoogleraar belastingrecht
TEVENS
Lid van De Koninklijke Akademie van Wetenschap te Amsterdam
Lid van het Curatorium van het Koninklijk Instituut voor de marine te Den Haag
Lid van de Commissie Algemene regels van Bestuursrecht (Commissie Scheltema) , ministerie van Justitie en ministerie van binnenlandse zaken
Docent belastingrecht Landbouwuniversiteit te Wageningen (tot 1 augustus 1997)
Voorzitter van redactie weekblad voor fiscaal recht te Den Haag
Voorzitter van redactie BNB, Beslissingen Nederlands Belastingrecht te Den Haag
Medewerker Nederlands Juristenblad te Den Haag
Voorzitter redactie Fiscale Wetten, teksteditie te Den Haag
Lid van de redactiecommissie van het Bosschap te Den Haag
Voorzitter van de Wetenschappelijke Commissie van de
Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs te Den Haag
Fiscaal adviseur te Tilburg
Lid van het Bestuur Stichting European Value Foundation te Amsterdam
Commissaris van Beleggingsmaatschappij Calvè-Delft N.V. te Delft
Adviseur van Paardekooper Hoffman Belastingadviseurs te Rotterdam
Adviseur Commissie permanente educatie Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs te Den Haag
Opgave okt 1997 Den Haag Hof
TEVENS [juni 2003]
Docent Grotius opleiding financieringen & zekerheden van 01-01-1996
Incidenteel doceren van andere opleidingen en het schrijven van juridische publikaties
INFO
Woonplaats Tilburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GERADTS B.J.
Advocaat bij Aagtekerkseweg 5 , 4356 RH Oostkapelle ; beëdiging 2000
Tel 0118 581189 , fax 0118-583463
[vademecum advocatuur 2001]

GERADTS E.M.E. , Eugène Marie Edmond , geboren 29 november 1921 te Roermond
INFO
Overleden 20 augustus 2002 te Pijnacker [Telegraaf 22 augustus 2002]

GERADTS M.J. , geboren okt 1970 ; Mw.
NLRM 91 92 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 1 apr 1996

GERADTS M.J.E. ; Mw.
Rechter Rechtbank Amsterdam van 01-04-2003
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GERADTS N. ; Mw.
Advocaat bij Tijssen & Saes advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 69 , 6040 AB Roermond
Tel 0475-335115 , fax 0475-311830
[vademecum advocatuur 2001]
tijsaes@tijssen-saes.nl
www.tijssen-saes.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERADTS R.K. , geboren jul 1948
NLRM 93 94 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 jun 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 8 jul1 991
NU
Den Haag parket vertrokken na okt 1997

GERADTS V.A.A. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1999
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
vivian.geradts@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

GERADTS Y.E.J. ; Mw.
Advocaat bij Geradts & Vetter ; beëdiging 1991
Herengracht 104 , 1015 BS Amsterdam
Postbus 3295 , 1001 AB Amsterdam
Tel 020-4201676 , fax 020-6244630
gervet@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
gervetkantoor@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERAEDS G.J.P.L.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen/Andersen Legal ; beëdiging 1998
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808400 , fax 020-8808686
gert-jan.geraeds@nl.arthurandersen.com
[vademecum advocatuur 2001]

GERAEDTS C.H.M.
Advocaat bij Daemen Geraedts advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 48 , 6440 AA Brunssum
Tel 045-5257300 , fax 045-5270900
daemgera@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Daemen-Geraedts advocaten
www.daemengeraedts.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERAEDTS N.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 1999
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne
Tel 020-6789516 , fax 020-6789589
geraedts@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

GERAEDTS P.
Advocaat bij Groen c.s. ; beëdiging 1999
Jan van Nassaustraat 75 , 2596 BP Den Haag
Tel 070-3264231 , fax 070-3244310
geraedts@groencs.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ruig & Partners
Postbus 29702 , 2502 LS Den Haag
Tel 070-3633555 , fax 070-3651280
geraedts@ruigpartners.nl
www.ruigpartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERAEDTS W.J.G.
Burgemeester CDA gemeente Sevenum [info SAL 2000]
Burgemeester gemeente Gulpen-Wittem [Staatscourant 5 juni 2002]

GERARD E.B.E.M. , geboren aug 1965
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 13 aug 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 sep 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 okt 1996
Rechter rechtbank Den Haag 15 okt 1997
Rechter rechtbank Zwolle 3 juli 1998
NU
Den Haag gerechtsauditeur
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen

GERARD F.J.F. , geboren april 1961 (E.J.F. volgens NLRM, F.J.F. volgens SAL) ; Dhr.
NLRM 99/00
Senior-jurist bij het Ministerie van Defensie
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 oktober 1999
Rechter Rechtbank Arnhem van 09-11-2000
NU Arnhem Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GERARDS A. ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2000
Postbus 10100 , 7301 GC Apeldoorn
Tel 055-5271337 , fax 055-5223111
a.gerards@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Daniëls Dijkman & Huisman advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 11 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4341150 , fax 053-4342726
gerards@ddh-advocaten.nl
www.ddh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERARDS B.E. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785888
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij SRK Rechtsbijstand
Postbus 3020 , 2700 LA Zoetermeer
Tel 079-3303751 , fax 079-3303760
bge@srk.nl
www.srk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERARDS C.A.L. ; Mw.
Advocaat bij Meulenkarnp Ament & Van Haren ; beëdiging 2000
Postbus 377 , 5900 AJ Venlo
Tel 077-3515041 , fax 077-3513182
meulenkp@plex.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GERARDS I.E.H.E. ; Mw.
Advocaat bij Kamps & Zigtema advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 525 , 6130 AM Sittard
Tel 046-4205660 , fax 046-4521166
kamps@kamps-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERARDS J.M.A.M.
Universiteit Maastricht
College van Bestuur
Ondersteuning, secretaris

GERATS J.G.M.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastindienst/Ondernemingen, Enschede , Plaatsvervangend hoofd

GERBERS J.J. ; Mw.
Advocaat bij Gerbers Advocatuur ; beëdiging 1993
Postbus 30 , 6640 AA Beuningen
Tel 024-6750210 , fax 024-6750211
j.gerbers@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gerbers & De Graaf advocaten
gerbersdegraaf@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERBRANDA A.
Advocaat bij Smeets Thesseling Van Bokhorst ; beëdiging 1984
Julianaplein 5 , Willemstad /Curaçao , Nederlandse Antillen
Tel 00599-94655055 , fax 0059994655720
gerbranda@smeets.an
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GERBRANDA T. , geboren jul 1951 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 1 jan 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 7 jul 1994
Rechter rechtbank Maastricht 31 mrt 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 24 november 1998
Rechter Rechtbank Maastricht van 31-03-1995
NU Maastricht Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid Bestuur anti-discriminatieburo Maastricht
26 aug 1997
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid Anti-discriminatie Bureau Maastricht te Maastricht van 01-01-2000 tot 31-07-2001

GERBRANDY A. ; Mw.
Stibbe Simont Moraban Duhot ; beëdiging 1996
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl

GERBRANDY H.T.
Advocaat bij Dietiker & De Vries ; beëdiging 2000
Postbus 175 , 8470 AD Wolvega
Tel 0561-613933 , fax 0561-613586
dietiker.de.vries@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
gerbrandy@ddv- advocaten.demon.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERBRANDY J.C. , geboren apr 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Werkzaam Dienst Stadsontwikkeling en Wederopbouw gemeente Rotterdam jan 1952
Advocaat en Procureur Den Haag mrt 1953
Werkzaam Reactor Centrum Nederland, II hoofd afdeling Juridische zaken en octrooien feb 1956
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 19 sep 1962
Rechter rechtbank Rotterdam 1 sep 1964
Lid Ambtenarengerecht Rotterdam 17 mrt 1967
Raadsheer Hof Arnhem 5 jan 1971
Vice-president Hof Arnhem 25 okt 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 1 nov 1992
NU
Ontslag pensioen

GERBRANDY S. , geboren jul 1914
NLRM 71 80
Advocaat en procureur te Amsterdam 1937
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 10 mrt 1951
Hoogleraar V.U. te Amsterdam 1 okt 1954
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 17 okt 1960
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 16 nov 1965
Raadsheer Amsterdam 16 aug 1969
Vice-president Amsterdam 22 sep 1978

GERBRANDY W.A.P.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1998
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 420-4313143
wap.gerbrandy@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GERDES D.M.A.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1996
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam

GERDES G.M. ; Mw.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Advocaat bij Van Benthem & Keulen - advocaten
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595552 , fax 030-2595503
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2595528 , fax 030-2595503
ggerdes@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERDES H.H.
Advocaat bij Wolgen advocaten ; beëdiging 2003
Torenweg 15 , 9774 PH Adorp
Tel 050-3061712 , fax 050-3061741
ad.wolgen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERDING R.A.F. , geboren dec 1948
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 3 nov 1975
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 11 aug 1981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 17 sep 1982
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 29 dec 1959
Plaatsvervanger Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 jul 1994
NU
Rotterdam parket
TEVENS
Lid van de Rotary

GERKEMA Zie TONKENS - GERKEMA W. , geboren dec 1945 ; Mw.

GERLAG W.J.Th.B. ; Dhr.
Advocaat Procureur Goltstein Gerlag & Ruiters advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 220 , 6460 AE Kerkrade
Tel 045-5457130 , fax 045-5464673
[vademecum advocatuur 2001]
ggr@westlex.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Docent St. HEAO-Limb.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Kerkrade

GERMS R. ; Mw.
Advocaat bij Oude Ebbingestraat 91 , 9712 HG Groningen ; beëdiging 1980
Advocaat bij Bureau Orde van advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 7015 , 9701 JA Groningen
Tel 050-3146934 , fax 050-3110201
[vademecum advocatuur 2001]

GERNER B.R.I.M. , geboren 1951
Directeur Fluor Daniel Europe B.V.
Oud-functie: Directeur Fluor Daniel B.V.

GERNER W.G.A. van , geboren 16-11-1962
Advocaat bij Nationale-Nederlanden ; beëdiging 1999
Postbus 90504 , 2509 LM Den Haag
Tel 070-5138463 , fax 070-5130845
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij ING Nederland
Postbus 90504 , 2509 LM Den Haag
Tel 070-5138463 , fax 070-5130845
[vademecum advocatuur 2004]

GERRAND I. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Jangali ; beëdiging 1996
Postbus 23488 , 1100 DZ Amsterdam
Beëdiging 1996 en 2003
Tel 020-6911199 , fax 020-6963267
[vademecum advocatuur 2004]

GERRETSCHEN W.V. , geboren apr 1966
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Roermond 1 apr 1995
TEVENS
Lid bestuur Koninklijke Nederlandse Vereniging Nederlandse
Reserve-Officieren Afdeling Limburg KNVRO Limburg
Vice-Voorzitter VVD Afdeling Limburg
apr 1998

GERRETSEN D.A.J.M.
Notaris te Hoorn , arrondissement Alkmaar
Kantoor Schreurs & Van Duin ; Benningbroek, Hoorn

GERRETSEN G.P.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1984
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Advocaat bij NautaDutilh
29 Wilson Street Bowman House , London EC2M 2SJ , Groot Brittannië
Tel 0044-2077869100 , fax 0044-2075886888
gijs.gerretsen@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
29 Wilson Street , Bowman House London EC2M 2SJ , GrootBrittannië
Tel 0044-2077869100 , fax 0044-2075886888
gijs.gerretsen@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

GERRETSEN Zie KLOPPER - GERRETSEN I.E. , geboren mei 1950 ; Mw.

GERRETSEN J. , geboren jun 1921
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat en procureur Leiden jan 1949
Assistent Rijks Universiteit Leiden feb 1952
Waarnemend griffier kantongerecht Dordrecht 10 dec 1956
Griffier kantongerecht Haarlem en Zaandam 29 apr 1957
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarium 14 mei 1958
Kantonrechter Beetsterzwaag 3 mei 1960
Opdracht werkzaam kantonrechter Leeuwarden 29 mei 1961
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 25 jul 1961
Kantonrechter Amsterdam 18 aug 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 6 jun 1973

GERRETSEN J.M.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1990
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785888
jan.maarten.gerretsen@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785871 , fax 020-5785800
jan.maarten.gerretsen@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

GERRETSEN - VISSER L.F. , geboren sep 1955 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 jul 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 okt 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 12 apr 1988
Rechter rechtbank Rotterdam 20 mrt 1990
Raadsheer Hof Den Haag 1 april 1999 of 23-02-1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 april 1999
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS (eigen opgave november 2000)
Lid Bestuur Scapino Ballet Rotterdam
Lid Bestuur Sint Laurens College HAVO/VWO te Rotterdam
TEVENS [juni 2003] en [september 2003]
Bestuurslid Scapino Ballet Rotterdam te Rotterdam
Bestuurslid Sint Laurens College (HAVO/VWO) te Rotterdam

GERRETSEN R.B.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1979
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240451 , fax 010-2240010
bart.gerretsen@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

GERREVINK R.A. van
Robeco Groep
Directeur PZ
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

GERRITS G.J.
Advocaat bij Ganzeboom Driessen Van Ojen ; beëdiging 2002
Postbus 583 , 6500 AN Nijmegen
Tel 024-3608768 , fax 024-3609390
info@gdo-advocaten.nl
www.gdo-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERRITS I.C.W.M. ; Mw.
Advocaat bij Goorts & Coppens advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 41 , 5750 AA Deurne
Tel 0493-352070 , fax 0493-352071
gerrits@goorts-coppens.nl
www.goarts-coppens.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERRITS J.L.G.
Advocaat bij Mr. advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 4050 , 4900 CB Oosterhout
Advocaat bij Mr. advocaten en Procureurs B.V.
Postbus 105 , 5140 AC Waalwijk
Tel 0416-335510 , fax 0416- 330073
gerrits@rnradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij MR advocaten en Procureurs B.V.
Tel 0416-335516 , fax 0416-330673
gerrits@mradvocaten.nl
www.mradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERRITS M.M.
Advocaat bij Van der Putt advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 130 , 5800 AC Venray
Tel 0478-556676 , fax 0478-556680
advoputt@plex.nl
gerrits@putt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
gerrits@putt.nl
www.putt.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERRITS M.M.J.J.
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1980
Postbus 3155 , 6802 DD Arnhem
Tel 026-3777124 , fax 020-3777222
htr@bit.nl
info@hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
mgerrits@hekkelman.nl
www.hekkelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERRITS M.M.P.
Advocaat bij Kok advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 3025 , 5930 AA Tegelen
Tel 0I7-3736439 , fax 077-3735990
kokadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERRITS - JANSSENS M.P. ; Mw.
Rechter Rechtbank Utrecht van 01-03-2003
NU Utrecht Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Medewerker Praktijkboek bestuursrecht Kluwer te Deventer van 01-05-1998
Medewerker Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht Kluwer te Deventer van 01-03-1999 tot 30-04-2002

GERRITS M.R.F.
Advocaat bij Hoegen Dijkhof & Van Brakel ; beëdiging 1995
Postbus 14215 , 3508 SH Utrecht
Advocaat bij De Gier & Stam advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 815 , 3500 AV Utrecht
Tel 030-2303010 , fax 030-2303011
mrfgerrits@degier-stam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.degier-stam.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERRITS R.W.M. ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 17 mrt 1987
NU Rotterdam Rechter Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Bestuursacademie ZN te Tilburg
Bestuursacademie Randstad te Maarssen
Hogeschool West-Brabant in Breda
Hogeschool Den Haag in Den Haag
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GERRITSE D.L. ; Mw.
Advocaat bij Compagnieweg 88 , 1212 EB Hilversum ; beëdiging 2003
Tel 035-6422212 , fax 035-6422009
dagmargerritse@home.uni-one.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERRITSE H.A. , geboren sep 1968 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Roermond 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 apr 1997
Rechter Rechtbank Utrecht van 01-04-2001
NU Utrecht Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Secretaris NVVR sectie rechters te Den Haag van 14-04-2003
Vice-voorzitter Europeesrechtelijke Jongerenvereniging van 01-01-2001 tot 01-04-2003

GERRITSE H.P.Ph.M.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 11 mei 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 5 mrt 1970

GERRITSE J.C. , geboren mrt 1958 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Stafjurist Raad van State
Rechter rechtbank Dordrecht 20 apr 1993
Rechter Rechtbank Rotterdam van 15-11-2001
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Voorzitter van de parochievergadering en het parochiebestuur van de St.Joriskerk te Ridderkerk
jul 1997
TEVENS [september 2003] en [maart 2004]
Voorzitter parochievergadering en het parochiebestuur van Sint Joriskerk te Ridderkerk van 01-01-2002
Lid dekenaatvergadering te Rijnmond van 01-01-2001
Secretaris Rotary te Ridderkerk van 01-07-2002

GERRITSE P.E.A.M.
Advocaat bij Gerritse Poelman advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 902 , 5000 AX Tilburg
Tel 013-5444545 , fax 013-5446090
gerritse@gpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.gpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERRITSEN - BOSSELAAR A. ; Mw.
Advocaat bij Bosselaar & Strengers ; beëdiging 1983
Postbus 516 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2347295 , fax 030-2347282
a.gerritsen@bs-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2002]
www.bs- advocaten-nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van deb Algemene Raad van de Nederlandse Orde Van advocaten ; portefeuille Opleidimg

GERRITSEN A.M. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem van 01-01-2003
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [september 2003]
Auteur Tekst & Commentaar Arbeidsrecht Kluwer te Deventer van 01-01-2000
Redacteur arbeidsovereenkomst Kluwer te Deventer van 01-01-1994
Auteur Zakboek arbeidsrecht Kluwer te Alphen aan den Rijn van 01-01-1995

GERRITSEN D.T.H. , geboren mrt 1969 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Assen 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch 01-09-2003
Rechter Rechtbank Den Bosch 01-09-2004
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
@OPM rechtspraak.nl vermeldt [september 2004] twee actieve functies, te weten rechter en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch. Curieus.
HOOFDFUNCTIE
Nog niet in [vademecum advocatuur 2002]
Advocaat bij Gresnigt & Van Kippersluis ; beëdiging 2001
Postbus 13006 , 3507 LA Utrecht
Tel 030-2316631 , fax 030-2319068
[vademecum advocatuur 2003]
dthgerritsen@gvk-advocaten.nl
www.gvk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen bijbanen
jul 1997
TEVENS [september 2004] Vervult geen nevenbetrekkingen

GERRITSEN E.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Bierman & Alofs Waiboer advocaten en Notarissen ; beëdiging 1998
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
Tel 0344-618844 , fax 0344-612174
gerritsen@bierman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bierman Altton Waiboer advocaten en Notarissen
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
Tel 0344-677188 , fax 0344-677190
gerritsen@baw.nl
www.baw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERRITSEN J.H. ; Drs.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Staats- en Bestuursrecht, Raadadviseur

GERRITSEN J.J.H.
NLRM 80 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 14 apr 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 jan 1988

GERRITSEN J.W.A.M.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1991
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-55 17555 , fax 020-6267949
jan-willem.a.m.gerritsen@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERRITSEN M.
Advocaat bij Van den Assum & Van Delft advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 315 , 3830 Al Leusden
Tel 033-4321957 , fax 033-4321956
info@assumdelft.nl
www.assumdel&.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERRITSEN M.C. ; Mw.
Rechten 1995
Personeelsfunctionaris , WESTMIN. TALC
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 12-12-2002
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem

GERRITSEN M.R.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Lenior ; beëdiging 1994
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 9 , 2501 CA Den Haag
Tel 079-3503151 , fax 070-3503422
mg@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
m.gerritsen@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]

GERRITSEN P.J.M.
Advocaat bij Kupperman van der Wiel & Co. ; beëdiging 2000
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052054
law@kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kupperman Van der Wiel advocaten
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
law@kupwiel.nl
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERRITSEN R.E.
Advocaat bij Levenbach & Gerritsen ; beëdiging 1973
Postbus 112 , 1430 AC Aalsmeer
Tel 0297-327033 , fax 0297-342096
office@levenbach-aalsmeer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-3548060 , fax 020-3548070
office@levenbach-ams-schiphol.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERRITSEN T.L.M.
NLRM 90
Arrondissementsgriffier Groningen

GERRITSEN - De VISSER W.J. ; Mw.
Advocaat bij Gerritsen & Schuurink ; beëdiging 1983
J.W. Frisolaan 15 , 4835 AA Breda
Advocaat bij Westerparkzigt advocaten
Tuinzigtlaan 132 , 4814 JE Breda
Tel 076-5217290 , fax 076-5206649
westerparkzigt.advocaten@12move.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda

GERRITSMA A.M. , geboren feb 1945 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 24 jun 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 26 mei 1988
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GERRITZEN F.H. , geboren 12-12-1912
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GERRITZEN F.W.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
frits.gerritzen@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

GERRITZEN J.J.H. , geboren jan 1936 ; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1955 rechten , Corpslid
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 14 apr 1978
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 jan 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 17 mei 1989
Raadsheer Hof Den Haag 1 mei 1996
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-05-1996
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 14-04-1978
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Redacteur Schip en Schade
Voorzitter Stichting KralingerHof te Rotterdam
Lid Bestuur Stichting Bisdom van Vliet te Haastrecht
Adviserend Lid Averijcommissie van de Internationale Vereniging Het RijnSchepenregister IVR
Voorzitter van de Tariefcommissie van de IVR en Lid van de Juridische Commissie
Voorzitter Rotterdams Leeskabinet
Lid tariefcommissie van de IVR
Lid juridische tariefcommissie van de IVR
Lid van enkele werkgroepn van de association Internationale de Dispacheurs Europeens AIDE
Lid Algemeen bestuur Vereniging Ned. Historisch Scheepvaart Museum te Amsterdam
Lid Bestuur Ned. Vereniging voor Zee en Vervoersrecht
Plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline
okt 1997
TEVENS opgave november 2000
Lid van Avary-Commissie van de Internationale Vereniging het Rijnschepenregister (IVR) Rotterdam Voorzitter van de tariefcommissie van de IVR en Lid van de Juridische Commissie, Rotterdam
Bestuurslid Stichting Kralingerhof, Rotterdam
Bestuurslid van de Stichting Bisdom van Vliet te Haastrecht
Commissaris van Algemeen Bestuur van de Vereniging Nederlands Historisch Scheepvaart Museum te Amsterdam
Vice-Voorzitter van de Vereniging van Zee- en Vervoersrecht te Rotterdam
Voorzitter Stichting Rotterdamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding en Bestuurslid van de daarmee gelieerde Stichting voor Kindertehuizen te Rotterdam
Voorzitter Kamermuziekvereniging Rotterdam
Plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline te Utrecht
TEVENS [juni 2003]
Adviserend Lid van avary-commissie Internationale Vereniging het Rijnschepenregister (IVR) te Rotterdam van 01-01-2001
Voorzitter van de tariefcommissie IVR te Rotterdam van 01-01-2001 Bestuurslid Stichting Bisdom van Vliet te Haastrecht
Vice-Voorzitter Nederlandse Vereniging van Zee- en Vervoersrecht te Rotterdam van 01-01-2001
Voorzitter Stichting Rotterdamse bond voor lichamelijke opvoeding te Rotterdam van 01-01-2001
Voorzitter Kamermuziekvereniging te Rotterdam Bestuurslid Stichting voor kindertehuizen, gelieerd aan de Stichting Rotterdamse bond voor lichamelijke opvoeding te Rotterdam van 01-01-2001
Lid juridische commissie IVR te Rotterdam van 01-01-2001
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline te Utrecht van 23-01-2002 tot 22-01-2007
TEVENS [september 2003]
Adviserend lid van avary-commissie Internationale Vereniging het Rijnschepenregister (IVR) te Rotterdam van 01-01-2001
Voorzitter van de tariefcommissie IVR te Rotterdam van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Bisdom van Vliet te Haastrecht
Vice-voorzitter Nederlandse Vereniging van Zee- en Vervoersrecht te Rotterdam van 01-01-2001
Voorzitter Stichting Rotterdamse bond voor lichamelijke opvoeding te Rotterdam van 01-01-2001
Voorzitter Kamermuziekvereniging te Rotterdam
Bestuurslid Stichting voor kindertehuizen, gelieerd aan de Stichting Rotterdamse bond voor lichamelijke opvoeding te Rotterdam van 01-01-2001
Lid juridische commissie IVR te Rotterdam van 01-01-2001
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline te Utrecht van 23-01-2002 tot 22-01-2007
INFO
Lid van de Rotary

GERRITZEN - GUNST M.M.A. , geboren jan 1945 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 3 feb 1995
Raadsheer Hof Amsterdam 1 januari 1999
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1986
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
TEVENS
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave: geen
Hoe kan dit ; is zij advocaat af ?
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GERRITZEN - RODE P.W.A. , geboren mrt 1942 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 mei 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 mrt 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 13 jun 1994
Vice-President rechtbank Amsterdam 9 december 1998
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 27-02-2002
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatvervanger
TEVENS
RedactieLid Trema (Tijdschrift rechterlijke macht)
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GERSJES T.G.M.
Advocaat bij Gersjes advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 6131 , 5600 HC Eindhoven
Tel 040-2129245 , fax 040-2118659
[vademecum advocatuur 2001]
gersjes@iae.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERSON M.S. ; Mw.
Advocaat bij De Vos & Partners advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-2060771 , fax 020-2060750
mgerson@devos.nl
www.devos.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERVEN E.H.J. van
Advocaat bij Goorts & Coppens advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 458 , 6040 AL Roermond
Tel 0475-420033 , fax 0475-316182
gerven@goorts-coppens.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.goorts-coppens.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERVEN F.P.M. van
Advocaat bij advocatenkantoor De Binnenstad ; beëdiging 1990
Binnengasthuisstraat 148 , 1012 ZG Amsterdam
Tel 020-6271816 , fax 020-6278469
[vademecum advocatuur 2001]
vangerven@binnenstadadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERVEN R.P.K.J. van , Ruud ; Dhr.
Notaris te Nijmegen , arrondissement Arnhem
Kantoor Hoge van den Broek ; Nijmegen
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Nijmegen

GERVEN W.M.L. van ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel. 043 3883026 , fax. 043 3884887
Institute for Transnational Legal Research METRO
Hoogleraar Common Law of Europe
tel 043 3883561 , fax 043 3259091
Privé adres: Lt. Demarsinstraat 42 , 3042 Leuven-Wilsele , België

GERVER P.H.M. ; Prof.
HOOFDFUNCTIE
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
TEVENS
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Privaatrecht
Bijzonder Hoogleraar Notarieel Recht en de daarmee samenhangende rechtsbeoefening (Vanwege de Stichting ter Bevordering van de Notariële Wetenschap
Privé adres: Gerrit van der Veenstraat 81 , 1077 DT Amsterdam

GERWEN A.H. van ; Mw.
Advocaat bij Van Loon advocaten ; beëdiging 1999
Kromstraat 76 , 5504 BE Veldhoven
Tel 040-2546775 , fax 040-2546390
velaw@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boskamp & Willems advocaten
Postbus 8727 , 5605 LS Eindhoven
Tel 040-2501414 , fax 040-2501450
a.vangerwen@boskampwillems.nl
www.boskampwillems.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERWEN H.A.M. van ; Mw.
Advocaat bij Dienst Sociale Zaken Gemeente Nijmegen ; beëdiging 1998
Pater Brugmanstraat 77 , 6522 EK Nijmegen
Postbus 1065 , 6501 BB Nijmegen
tel 024 3234584 / 024 3192204 , fax 024-3299194
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1980 en 1998
Tel 024-3292204 , fax 024-3299194
i.van.gerwen@nijmegen.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: abw

GERWEN M.J.M.G. van ; Mw.
Advocaat bij Rottier advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 3494 , 5203 DL Den Bosch
marga. van.gerwen@abab.nl
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927777 , fax 073-6890128
m.vgerwen@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten
Tel 073-6927740 , fax 073-6927783 m.vang
erven@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GERZON E.J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 29 mei 1958

GESCHAL E. , geboren jan 1964
NLRM 91
Raio rechtbank Groningen 1 okt 1988

GESCHIERE D. ; Mw.
Advocaat bij Van Slagmaat advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 14093 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2313523 , fax 030-2312754
slagmaat@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GESELSCHAP J.H.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1996
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771798 , fax 020-4715831
jhgeselschap@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GESELSCHAP L.J.
Notaris te Didam , arrondissement Arnhem
Kantoor Geselschap en Laarberg ; Didam

GESKES R.
Advocaat bij Herengracht 244 , 1016 BT Amsterdam ; beëdiging 1993

GESSEL M.L. van
Advocaat bij Van Gessel & Blaauw advocaten ; beëdiging 1986
Amstelveld 7 , 1017 JD Amsterdam
Tel 020-6276684 , fax 020-6206489
gessel@xs4all.nl
marcel.vangessel@gesselblaauw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.gesselblaauw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GESSEL S. van ; Mw.
Advocaat bij Maas en Buwalda ; beëdiging 1999
Postbus 125 , 9640 AC Veendam
Tel 0598-513872 , fax 0598-623346
[vademecum advocatuur 2001]
vangessel@maasadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GESSEL Th.J. van ; Dhr.
Gerechtsauditeur College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 03-09-2001
NU
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GESTEL J.E.W. van ; Mw.
Advocaat bij De Ruijter De Wildt & De Vroom ; beëdiging 1996
Postbus 11231 , 2301 EE Leiden
Niet vermeld in Vademecum Advocatuur 2003
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling II [SAL 2003]
@OPM
Waarschijnlijk overgegaan naar de Nationale Ombudsman.

GESTEL S. van ; Mw.
Advocaat bij Höcker, Rueb & Doeleman ; beëdiging 1995
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
vangestelfhrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Höcker Rueb Doeleman advocaten
gestel@hrd.nl
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEUGJES F. , geboren 15-09-1962
INFO
Woonplaats Voorschoten
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GEUGJES - GEUS M.G.A. ; Mw. Drs.
Internationaal Recht 1994 , Rechten
Jurist/BeleidsMedewerker , Kanselarij der Nederlandse Ord.
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

GEUKERS J.A. , geboren mrt 1921
NLRM 88/89 90
Oud-burgemeester gemeente Helmond
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 27 mrt 1987

GEUKERS J.J.G.M. , Jos ; Dhr.
Secretaris Streekgewest O.Z.L.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Heerlen

GEUL J.P.M. , Jurriaan ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Rotterdam
Kantoordirecteur VSB

GEUNS E.D. van
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2003
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771024 , fax 020-5771737
edward.vangeuns@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

GEUNS L.H.M. , geboren aug 1967; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 apr 1996
NU Maastricht Parket Officier van Justitie
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht ; kantoor Paulussen ; beëdiging 1994
Niet in [vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Kerkorganist
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Wellicht niet meer advocaat, maar in dat geval sinds welke datum?

GEURDSEN H.G. , geboren mei 1963 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91
Raio rechtbank Den Haag 1 apr 1988

GEURINK C.B.
Advocaat bij Remmelink advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 348 , 7000 AH Doetinchem
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 348 , 7000 AH Doetinchem
Tel 0314-372311 , fax 0314-333947
geurink@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
geurink@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEURKINK G.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1995
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Advocaat bij Coda N.V.
Postbus 1562 , 3430 BN Nieuwegein
Tel 030-6008080 , fax 030-6008060
monique.geurkink@coda.com
[vademecum advocatuur 2001]

GEURTS A.B.M.J. ; Mw.
Rechten 1958
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Enschede

GEURTS C.S. ; Mw.
Advocaat bij Kramer Bijkerk & Steenberghe ; beëdiging 1999
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2513344 , fax 030-2520244
kbs@kbs.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GEURTS F.R.M.
Directeur Organisatiebureau Koninginnegracht 32

GEURTS G.S. ; Mw.
Advocaat bij KBS advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 13086 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2122800 , fax 030-2520244
kbs@kbs.netlaw.nl
www.kbsadvocateam.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEURTS M.E.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1996
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406634 , fax 010-40448711
maildhg@dbbw.nl
megeurts@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771415 , fax 020-5771$74
mark.geurts@debrauw.nl
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

GEURTS M.G.W.M.
Advocaat bij Hendriks Geurts & Besjes ; beëdiging 1993
Advocaat bij Geurts & Libosan advocaten
Hatertseweg 138 , 6533 AS Nijmegen
Tel 024-3540399 , fax 024-3565096
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Remigiusplein 1 , 6921 BL Duiven
Tel 0316-282445 , fax 0316-282438
[vademecum advocatuur 2004]

GEURTS P.C.H.M.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, Maastricht PI Overmaze, Secretariaat

GEURTS R.G.J.
Advocaat bij Van den Bosch & van den Broek ; beëdiging 1994
Advocaat bij Hoge van den Broek
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810832 , fax 024-3810835
r.geurts@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Vliet & Van Donselaar
Postbus 10438 , 7301 GK Apeldoorn
iel. 055-5288788 , fax 055-5288777
rgjgeurts@vvvd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEURTS T.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de
Rijks-en Particuliere TBS-Inrichtingen, Utrecht Dr. F.S. Meyers Instituut, Secretariaat

GEURTSEN - Van EEDEN B.C.W. , geboren jul 1957 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Hoofd Bureau Bestuurs- en Burgerzaken van de gemeente Houten
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 23 jun 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 sep 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 sep 1995
Rechter rechtbank Den Bosch 28 nov 1996
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
TEVENS
Onbezoldigd Secretaris van de RK scholenstichting Houten
30 jan 1997
TEVENS [september 2003]
vertrouwenspersoon RK Scholenstichtingen Houten en Schonauwen
Raadslid Gemeente Houten te Houten van 06-05-2003

GEUS A.J. de , Aart Jan , geboren 28-06-1955 te Doorn ; Dhr.
Komt uit christelijk gezin in Utrecht
Lid van de PPR 1971
Assistent-accountant 1974-1975
Parttime boekhouder 1975-1978
Rechten Erasmus Universiteit 1980
Jurist Industriebond CNV 1980-1988
Jurist CNV Vakcentrale 1988-1993
Vice-Voorzitter CNV 1993-1998
Consultant bij Boer & Croon 1998-2002
CDA-fractie
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Balkenende I en II 2002-heden
Getrouwd ; zijn vrouw Ellen en hij hebben drie kinderen
Kan het niet goed vinden met VVD-er Hoogervorst.
Gaf tegendruk tegen Zalm bij te extreme bezuinigingsvoorstellen.
Op zijn zestiende lid van de PPR
Later lid CDA
Nevenfuncties in het verleden:
Sociaal Economische Raad
Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen
Ziekenfondsraad
Sociale Verzekeringsbank
Stichting van de Arbeid
Academisch Ziekenhuis Maastricht
Zorgverzekeraars Nederland
Raad van Kerken
Vluchtelingenwerk Nederland
Is een godsdienstig man: was ouderling van de christelijk-gereformeerde gemeente in Nieuwegein.
Linkse opvattingen, maar schold in de NRC Wim Kok uit voor 'het grootste roofdier dat ooit in Nederland heeft rondgelopen'.
Ontkoppeling van uitkeringen en lonen is voor hem totaal onaanvaardbaar.
Zie Elsevier 6 september 2003.

GEUS A.M. de
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden rond 1952 rechten , Corpslid
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 jan 1970
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GEUS B. de
Advocaat bij Pels Rijeken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2002
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153903 , fax 070-5153106
b.degeus@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEUS M. de ; Mw.
Advocaat bij Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1996
Postbus 272 , 3300 AG Dordrecht

GEUS M. de , geboren nov 1965 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 okt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 14 nov 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 oktober 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 oktober 1998
Rechter Rechtbank Rotterdam 28-09-2000
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Nevenfuncties onbekend
TEVENS [augustus 2003]
Penningmeester Vereniging Vrouwelijke Juristen Rotterdam VVJR te Rotterdamam

GEUS - VIËTOR M.A.C. de , Ank ; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechten 1938
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 5 mei 1967
HOOFDFUNCTIE
Advocaat & procureur
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Utrecht.

GEUS M.G.A. ; Mw. Drs.
INFO
Woonplaats Voorschoten
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GEUS M.J. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1986
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3060875
mgeus@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bird & Bird
Postbus 30311 , 2500 GH Den Haag
Tel 070-3538800 , fax 070-3538811
marjolein.geus@twobirds.com
www.nvobirds.com
[vademecum advocatuur 2004]

GEUS P.R. de ; Drs.
Advocaat bij Amstelveenseweg 655 , 1081 JD Amsterdam ; beëdiging 1993
Tel 020-4456666 , fax 020-4414117
geus@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GEUS S.C. de ; Mw.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Directe Belastingen,
Afdeling Inkomstenbelasting niet Winst, Hoofd

GEUTHER J.W. ; Mw.
Advocaat bij Van Mens & Wisselink ; beëdiging 1997
Postbus 85450 , 3508 AL Utrecht

GEUZE J.
Advocaat bij advocatenkantoor Geuze ; beëdiging 2003
Postbus 124 , 5680 AC Best
Tel 0499-333666 , fax 0499-333660
j.geuze@geuze.nl
www.geuze.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEUZE J.J.
Advocaat bij Mr. J.J. Geuze advocatenkantoor ; beëdiging 1975
Postbus 124 , 5680 AC Best
Tel 0499-333666 , fax 0499-333660
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Geuze
Postbus 124 , 5680 AC Best
Tel 0499-333666 , fax 0499-333660
j.j.gcuze@geuze.nl
www.geuze.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEUZE M.A.
Advocaat bij Aberson Dingemans ; beëdiging 1997
Postbus 1089 , 3600 BB Maarssen
Advocaat bij Voermans advocaten
Postbus 4085 , 3502 HB Utrecht
Tel 030-2849875 , fax 030-2671333
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dijkstra Voermansadvocatuur & Notariaat
Tel 030-2850300 , fax 030-2850301
marijn.geuze@dvan.nl
www.dijkstravoermans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEUZINGE J.E.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit, Lid (Gemeente Amsterdam)

GEVAERTS A. ; Mw.
Rechten 1995
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

GEVAERTS A.P. ; Mw.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 215 , 1400 AE Bussum
Tel 035-6931044 , fax 035-6918553
p.gevaerts@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]
@OPM Vreemd
Nog niet vermeld in [vademecum advocatuur 2003]

GEVERS J.J.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3813131 , fax 024-3222074
gevers@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GEVERS J.K.M. ; Prof.
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Hoogleraar Gezondheidsrecht
Eerder vermeld als: Hoogleraar Bestuursrecht / Gezondheidsrecht
tel 020 5253451 , fax 020 5254749
TEVENS
Voorzitter van de Vereniging voor Gezondheidsrecht
INFO
Privé adres: Otto's Laan 2 , 1217 SL Hilversum , Tel. 035 6249768

GEVERS M. ; Jhr.
Permanent vertegenwoordiger bij de OPCW te Den Haag (bestrijding en controle op chemische oorlogsvoering)

GEVERS DEYNOOT R.A.Th. , geboren feb 1913 ; Jhr.
NLRM 71
Werkzaam bedrijfsleven 1936
Secretaris , respectievelijk algemeen adviseur College van Rijksbemiddelaars 1941-1945
Wetenschappelijk Hoofdambtenaar Ministerie van Binnenlandse Zaken 1951
Secretaris-Generaal Comité Intern. deI'Organisation Scientifique te Genève 1958
Substituut-officier van Justitie arrondissement Arnhem 19 jul 1965

GHIDEI D. , geboren augustus 1961 ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 2 november 1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 05-07-2000
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Wat is haar hoofdfunctie.

GHOLGHESAEI M. ; Mw.
Advocaat bij Koops advocaten ; beëdiging 1997
Rochussenstraat 309a , 3023 DG Rotterdam

GIARD A.B.E.C. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Giard ; beëdiging 1991
Hooghiemstraplein 112 , 3514 AZ Utrecht
Postbus 15080 , 3501 BB Utrecht
Tel 030-2769145 , fax 030-2109146
giard.advocaten@site.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Giard advocaten
www.giardavadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GIARD - KAYED Zie KAYED , H. H. ; Mw.

GIBSON R.F.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406640 , fax 010-4048064
rfgibson@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GIEBELS J.W.C. ; Mw.
Advocaat bij Van Schie advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 1017 , 6501 BA Nijmegen
Tel 024-3238844 , fax 024-3605430
vanschieadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GIEBELS - DERKS W.F.M. ; Mw.
Advocaat bij Giebels & De Kok ; beëdiging 1990
Postbus 164 , 5258 ZK Berlicum
Tel 073-5034543 , fax 073-50 32520
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Giebels Cremers & Kral advocaten
mr.w.giebels.giebels-cremers@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GIEBEN A.A. , geboren 1930
Voorzitter Raad van Comm. GENERALI verzekeringsgroep N.V..
Mr. A. A. Gieben was in het verledenLid van de hoofddirectie van de Nederlandse Credietbank N.V. Daarnaast was hij Bestuurslid van de Vereniging voor de Effectenhandel,voorzittend commissaris van GENERALI schadeverzekering maatschappij N.V. en van de Verzekering Maatschappij Minerva N.V.

GIELE J.F.M. , geboren 23 jul 1925 ; Prof.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Surnumerair 's Rijksbelastingen 1950
Inspecteur 's Rijksbelastingen te Amsterdam 1955
Docent Rijksinst. Belastingen, tevens wetenschappelijk hoofdmedewerker Rijks Universiteit Leiden aug 1965
Raadsheer Hof Den Bosch 23 okt 1969
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 10 jan 1978
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 jul 1979
Buitengewoon Lid Tariefcommissie Amsterdam 4 sep 1990
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar Fiscaal Recht
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GIELEN A.E.J.M. ; Dhr.
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep van 01-06-2000
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Gerechtsauditeur
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GIELEN A.N.J.
Notaris te Zandvoort , arrondissement Haarlem
Kantoor Gielen & Van der Valk ; Zandvoort

GIELEN A.P.G. ; Mw.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 8550 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075043 , fax 010-4075710
a.gielen@nl.landwellglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075043 , fax 010-4075710
a.gielen@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GIELEN C.E.F.M. (of Ch.E.F.M.) (of E.F.M.) ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 30 jun 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 15 jun 1990
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
Amsterdam Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Bedrijfsrechtelijke en Europeessrechtelijke Vakken
Bijzonder Hoogleraar intellectueel eigendomsrecht (Vanwege de Stichting Intellectuele Eigendom)
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1971
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414902 , fax 020-5414700
charles.gielen@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Oud-Voorzitter vereniging van Mededingingsrecht
Consultant World Intellectual Property Organisation over oneerlijk mededingingssrecht
INFO
Privé adres: Koningslaan 54 , 1406 KH Bussum , Tel. 035 6920119

GIELEN E.J.H. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1997
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@derks.nl
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2121682 , fax 030-2121160
e.gielen@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GIELEN F.G.J.W.C.
Advocaat bij Van Boven & Van der Bruggen ; beëdiging 2002
Postbus 15 , 6040 AA Roermond
Tel 0475-333030 , fax 0475-331174
fgielen@vbvdb-advocaten.nl
www.vbvdb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GIELEN J.C.A.M.
Wethouder CDA (/loco-burg.) gemeente Breda [info SAL 2000]

GIELEN J.C.P. ; Mw.
Notarieel Recht 1995
Kandidaat Notaris
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem

GIELEN J.H.M. , geboren sep 1931
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Juridisch Medewerker Gemeensch Admin.kantoor te Amsterdam 1 sep 1961
Raio rechtbank Amsterdam 1 nov 1962
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 mrt 1963
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Rotterdam 1 mrt 1965
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Leeuwarden 1 okt 1967
Griffier kantongerecht Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Beetsterzwaag 12 dec 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 22 okt 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 16 dec 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 24 feb 1969
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 24 feb 1969
Kantonrechter Sneek 6 jul 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 6 jul 1971
Opdracht kantoor.werkzaam Heerenveen 7 nov 1972
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 21 jul 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 6 sep 1988

GIELEN Zie WINKSTER - GIELEN , J.J.M. J.J.M. , geboren dec 1964 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 1 apr 1992
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 1 apr 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 14 aug 1997
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 25 augustus 1998
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam25 augustus 1999
NU
Utrecht parket sep 97
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden bij parket Utrecht sep 97

GIELEN N.H.J.M. , geboren jul 1956 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 99/00
Rechten 1981
Raio rechtbank Maastricht 1 sep 1984
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Bosch 25 okt 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 17 augustus 1999
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995.
Lid van SVN-deelnetwerk: West- en Midden Brabant
VVAO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Bosch
NB [R en [OM tegelijk ?

GIELISSEN M.F. ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1998
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538211 , fax 020-4430943
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538601 , fax 026-3538294
f.gielissen@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GIER A.A.J. de , geboren dec 1953 ; Dhr. UHD
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 24 mei 1995
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Disciplinegroep Staats- en Bestuursrecht
tel 030 2537250 , fax 2537226
Universitair Hoofddocent Staats- en Bestuursrecht
a.degier@law.uu.nl
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie van BB-schriften van de gemeente Gennep (L)
16 jan 1998 , 16 feb 1998
TEVENS [september 2003]
Lid commissie voor bezwaar- en beroepschriften gemeente Gennep (L) van 01-01-1991

GIER A.J. de
Advocaat bij Hage Luiten De Gier advocaten ; beëdiging 1988
Advocaat bij Hage De Gier advocaten
Postbus 8011 , 6710 AA Ede
Tel 0318-653555 , fax 0318-053055
general@hageadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Veen advocaten
Postbus 442 , 6710 BK Ede
Tel 0318-687898 , fax 0318-687812
ajdg@vanveen.com
www.vanveen.com
[vademecum advocatuur 2004]

GIER A.M. de ; Mw.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 90636 , 2509 LP Den Haag
Tel 070-3286480 , fax 070-3248389
nlgier03@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GIER G.L. de ; Drs.
Advocaat bij Postbus 1724 , 5200 BT Den Bosch ; beëdiging 1992
Tel 073-6141081 , fax 073-5148785
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Leeuw & De Gier advocaten
Tel 073-6132598 , fax 073-6148695
deleeuw.degier@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GIER Zie de WINTER - De GIER H.J.M.M. de , geboren aug 1948 ; Mw.

GIER J. de
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2000
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741109 , fax 020-6741833
jasper.degier@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

GIER J.A. de , geboren 1939
Commissaris SHV Holdings N.V.
Oud-functies:
Directeur Plantijn Casparie Utrecht B.V.
Directeur Plantijn Casparie Holding B.V.
Voorzitter Raad van Comm. Rabo Effectenbank N.V.

GIER LL.M. L.G. de ; Mw.
Advocaat bij Hoegen Dijkhof & Van Brakel ; beëdiging 1987
Postbus 14215 , 3508 SH Utrecht
Advocaat bij De Gier & Stam advocaten
Postbus 815 , 3500 AV Utrecht
Tel 030-2303010 , fax 030-2303011
lgdegier@degier-stam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.degier-stam.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GIER M.C. de
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Statenlaan 24, 2582 GM Den Haag

GIER P.N.M. de
Advocaat bij Van Ginneken Schute & Haans ; beëdiging 1997
Postbus 101 , 4600 AC Bergen op Zoom
Tel 0154-211311 , fax 0164-2562228
ginneken.adv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
paul.degier@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

GIERMAN H. , Harry ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Zwolle
Fiscalist KPMG

GIERMAN H.W.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2002
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172601 , fax 010-2172704
e.gierman@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

GIESBERS M.W.J.M.
Notaris te Maastricht, arr Maastricht
Kantoor Versteeg & Giesbers, Maastricht
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Valkenburg

GIESEN A.E.A. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2000
Postbus 75540 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460605 , fax 020-5460123
ssmd@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5460642 , fax 020-5460792
adje.giesen@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

GIESEN C.L.P. ; Mw.
Advocaat bij Lemmen advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 123 , 6400 AC Heerlen
Tel 045-5718263 , fax 045-5741466
giesen@lemmenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GIESEN C.W.M. , geboren maart 1964 ; Mw.
NLRM 99/00
Gerechtssecretaris
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 3 juni 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 juni 1998
Rechter Rechtbank Amsterdam van 29-11-1999
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Voorzitter van een klachtencommissie Corporatiewoningen te Amsterdam van 01-01-2000

GIESEN G.J.J.
Advocaat bij Postbus 6 , 6940 BA Didam ; beëdiging 1987
Advocaat bij Giesen & Zandberg
Tel 0316-225225 , fax 0316-228212
[vademecum advocatuur 2001]

GIESEN S. van der ; Mw.
Advocaat bij Van Dam & Kruidenier ; beëdiging 1993
Schiedamsedijk 77a , 3011 EM Rotterdam
Postbus 4043 , 3000 AA Rotterdam
Tel 010-2888800 , fax 010-2888828
mail@damkru.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Riessen advocaten
Postbus 299 , 2800 AG Gouda
Tel 0182-541444 , fax 0182-585871
www.vanriessenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GIESEN S.C.P. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Van Bon-Moors ; beëdiging 1998
Postbus 378 , 6500 AJ Nijmegen
Tel 024-3239016 , fax 024-3232019
[vademecum advocatuur 2001]

GIESKES H.L.J.M. , geboren 1939
Algemeen Directeur Spaarne Compagnie N.V.
Commissaris Gilde Investment Funds
Commissaris Koninklijke Vopak N.V..
Mr. H.L.J.M. Gieskes, oud-Lid van de directie van Vitol Holding B.V., was als commissaris verbonden aan GildeVenture Fund B.V., NIBStrating Securities N.V., Borrelt Resources Corporation, Saybolt International B.V., Support B.V., Koninklijke VanQmmeren N.V. en Veer Palthe Vo©te N.V. Daarnaast was hij Lid van de raad van advies van Banque panbas Nederland N.V. en van deVoorlopige Algemene Energieraad.

GIESKES J.G.E.
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

GIESKES M.T.L.M. ; Mw.
Advocaat bij Van Rijssen & Schuldink ; beëdiging 1995
Postbus 516 , 8000 AM Zwolle
Tel 038-4530340 , fax 038-4530241
info@vanrijssenschuldink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dommerholt & Van Dijk ; beëdiging 1985 en 1995
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
mtlm.gieskes@dommerholt.nl
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GIESSEN C.H. van der ; Mw.
Medewerkster van het tijdschrift Effect (info sep 2000)

GIESSEN - VINK E. van der ; Mw.
Advocaat bij Okkerse & Schop ; beëdiging 2002
Postbus 10058 , 1301 AB Almere
Tel 036-5346220 , fax 036-5345984
e.vandergiessen-vink@okkerse-schop.nl
www.okkerse-schop.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GIESSEN M.C. van der ; Mw.
Advocaat bij Van Dijk & Vermeeren advocaten ; beëdiging 1998
Hoogbrugstraat 72 , 6221 CS Maastricht
Tel 043-3253960 , fax 043-3250348
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij La Gro advocaten ; beëdiging 1998 en 2001
Postbus 155 , 3440 AD Woerden
Tel 0348-418180 , fax 0348-420185
mvandergiessen@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GIESSEN N.J. van der
Advocaat bij Stevens Thunnissen Vos ; beëdiging 1977
Postbus 85966 , 2508 CR Den Haag
Postbus 117600 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3115000 , fax 070-3520669
info@stv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hattinga Verschure Koning & Pit Nassau
Dillenburgstraat 42 , 2596 AE Den Haag
Tel 070-3245536 , fax 070-3281195
[vademecum advocatuur 2004]

GIETEN H.M.
Advocaat bij Schut & Grasheide ; beëdiging 1998
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
h.giezen@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GIEZEMAN H.G.M. , Ineke ; Mw.
Directeur Stichting Milieukeur Den Haag
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995

GIEZEN H.M.
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 1992 en 1998
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419806 , fax 020-5419925
h.giezen@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GIFFEN J.A.IJ. van
Advocaat bij Postbus 180 , 8860 AD Harlingen ; beëdiging 1966
Tel 0517-415885 , fax 0517-415722
[vademecum advocatuur 2001]
Lid van SVN-deelnetwerk: Den Haag
mr.j.a.ij.vangiffen@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GIGENGACK J.M.
Advocaat bij Via San Vito 39 ; beëdiging 1977
1-61040 S.Vito , S.Cesano , Italië
Tel 0039-0721775381 , fax 0039 0721775435
jmgigengack@hotmail.com
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GIJBELS L.J.H. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1979
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240052
loes.gijbels@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

GIJN F.H. van , geboren mei 1922
NLRM 80 87 88/89 90 91
Advocaat en procureur Rotterdam1947
Werkzaam bedrijfsleven1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 5 jun 1972
Rechter rechtbank Amsterdam 21 jul 1973
Raadsheer Hof Amsterdam 13 dec 1978
Vice-president Hof Amsterdam 29 jun 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 feb 1991

GIJN H.B. van ; Mw. Ir.
Rechter Rechtbank Amsterdam van 18-05-2001
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Lid van de Bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden v.d. Raad van State Raad van State te Den Haag van 05-11-2001
Bestuurslid Aloysius stichting Katholiek Voorgezet Onderwijs Duin- en Bollenstreek van 01-08-1998

GIJN L. van , geboren aug 1954 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ministerie van Defensie
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 20 dec 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 20 dec 1991
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
Rechter rechtbank Den Haag 24 aug 1993
Rechter rechtbank Zutphen 1 sep 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 10 okt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 10 okt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 10 okt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 10 okt 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 10 okt 1994
NU Zutphen Rechtbank Rechter
TEVENS
Selecteur bestuursrechtelijke uitspraken vor SDU - uitgave Jurisprudentie Bestuursrecht
De betrekking wordt uitgeoefend in mijn woonplaats en is bezoldigd
19 aug 1997
TEVENS
[mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Selecteur uitspraken voor Jurisprudentie Bestuursrecht (SDV)
Vice-Voorzitter Stichting Bibliotheek en Leeszaal
Bestuurslid Stichtelijk Christelijk Voortgezet OnderwJijs
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GIJRATH S.J.H.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1990
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517446 , fax 020-6267949
serge.gijrath@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GIJSBERS A.W.T. , geboren mei 1926
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Raad Hoog Militair Hof Den Haag 14 okt 1981

GIJSBERS Q.A.L.M.
Advocaat bij Van Aalst & Daniëls ; beëdiging 1995
Roemer Visscherstraat 24 , 1054 EX Amsterdam
Tel 020-6181781 , fax 020-6833042
qalmgijsbers@aalst-daniels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GIJSBERTI HODENPIJL F.S.P.
Advocaat bij Adv. kollektief Kromme Distelstraat ; beëdiging 1983
Postbus 37042 , 1030 AA Amsterdam
Tel 020-6320251 , fax 020-6343491
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Distelplein
fgijsbertihodenpijl@akdp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GIJSBERTS G.E.M. ; Mw.
Advocaat bij Booij & De Jong Kantoor ; beëdiging 1994
Postbus 7165 , 3430 JD Nieuwegein
Advocaat bij Advoraad
Postbus 436 , 1400 AK Bussum
Tel 035-6925454 , fax 035-6925464
ggijsberts@advoraad.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Breevoort & Ter Meulen ; beëdiging 1994 en 2000
Postbus 2148 , 3440 DC Woerden
Tel 0348-487000 , fax 0348-487001
g.gijsberts@vbtm.nl
www.vbtm.nl
[vademecum advocatuur 2004]
@OPM
Kennelijk twee keer beëdigd: in 1994 en in 2000. Wat zit hier achter.

GIJSBERTS G.L.
Advocaat bij Lucardie advocaten ; beëdiging 1999
Anna Paulownaplein 1 , 2518 BK Den Haag
Tel 070-3630076 , fax 070-3615788
c.alucardiefteeler.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Wigman Gijsberts & Kaya advocaten
Adelheidstraat 74 , 2595 EE Den Haag
Tel 070-3818915 , fax 070-3855451 gijsbertsCwgk-advocaten.nl
www.wgk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GIJSBERTS Q. ; Ing.
Advocaat bij Hamer Smit Van der Lee ; beëdiging 1997
Postbus 420 , 1400 AK Bussum
hsvdl.adv@tip.nl
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 119 , 1440 AC Purmerend
Tel 0299-435222 , fax 0299-438371
qg@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 1993 en 1997
Postbus 5563 , 2000 GN Haarlem
Tel 023-5424292 , fax 023-5425277
r.gijsberts@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]

GIJSBERTS T.J.M. , geboren mrt 1945 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 96 97 98 99/00
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 jan 1992
Rechter rechtbank Amsterdam Z6 apr 1995
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Commissie van Toezicht
TEVENS [september 2003]
Voorzitter klachtencommissie Nederlandse Psycho-analytisch Instituut te Amsterdam van 01-01-1996
Docent strafrecht Stichting Studiecentrum Rechtspleging te Zutphen van 01-01-1998
Plaatsvervangend voorzitter en lid klachtencommissie sexuele intimidatie Universiteit van Amsterdam te Amsterdam van 01-03-2002
Plv. voorzitter klachtencommissie Symfora Groep te Amersfoort van 13-02-2003
Lid van de commissie van toezicht rijksinrichting voor jongens 't NIeuwe Lloyd te Amsterdam van 01-01-1994 tot 31-12-2002

GIJSBERTSEN P.J.
Advocaat bij Van Riessen advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 299 , 2800 AG Gouda
Tel 0182-541444 , fax 0182-585$71
www.vanriessenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GIJSEL J.J. de ; Prof. Dr.
Universiteit Utrecht
Hoogleraar Algemene Economie

GIJSEL P.P. de ; Prof. Dr.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Economie
Hoogleraar Algemene Economie
p.p.degijsel@econ.uu.nl

GIJSELHARTH A.V.P.M.
Advocaat bij De Jonge & Peters ; beëdiging 1980
Advocaat bij De jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 236 , 7200 AE Zutphen
Tel 0575-516340 , fax 0575-517080
gijselhart@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GIJSEN R.
Advocaat bij Van Veen advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 442 , 6710 BK Ede
Tel 0318-687894 , fax 0318-510065
rg@vanveen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0318-687866 , fax 0318-687815
rg@vanveen.com
www.vanveen.com
[vademecum advocatuur 2004]

GIJSMAN J. , geboren jul 1914
NLRM 71 80
Werkzaam Departement van Landbouw en Visserij jan 1939
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening feb 1941
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 15 aug 1944
Rechter rechtbank Utrecht 12 mrt 1946
Lid Ambtenarengerecht Utrecht 28 mei 1957
Vice-president rechtbank Utrecht 17 apr 1959
Raadsheer Hof Arnhem 18 okt 1966
Vice-president Hof Arnhem 20 jul 1977

GIJSSEL H.J. van
Advocaat bij GMW advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 85563 , 2508 CG Den Haag
Tel 070-3615048 , fax 070-3615400
info@gmw.nl
gmw@tip.nl
[vademecum advocatuur 2001]
gijssel@gmw.nl
www.gmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GIJZEN C.J.H. ; Mw.
Advocaat bij Van Dijk & Vermeeren advocaten ; beëdiging 2000
Hoogbrugstraat 72 , 6221 CS Maastricht
Tel 043-3253960 , fax 043-3250348
[vademecum advocatuur 2001]

GIJZEN D.M.
Advocaat bij Gorissen c.s. ; beëdiging 1999
Postbus 54 , 6400 AB Heerlen
Tel 045-5710436 , fax 045-5711944
jgorissen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gorissen & Gijzen advocaten en Procureurs
gvrissencs@home.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GIJZEN J.A. van
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4072779 , fax 010-4072612
nlgijzel@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-4065010 , fax 010-4065146
nlgijzel@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GILHUIS A.A. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1998
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460606 , fax 020-5460123
ssmd@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GILHUIS K.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1999
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
kgilhuis@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
k.gilhuis@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

GILHUIS P.G. , geboren jul 1946 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 11 mrt 1985
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht van 01-01-2002
NU Dordrecht kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, Tilburg Katholieke Universiteit Brabant, staats- en bestuursrecht
Dekaan
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Vakgroep Staatsrecht en Bestuursrecht
Hoogleraar Staats- en bestuursrecht met inbegrip van het recht van de ruimtelijke
ordening en het milieurecht
tel 013 4662710 , fax 013 4668347
p.c.gilhuis@kub.nl
Dekaan
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Dordrecht ; kantoor Van der Steenhoven Kolle Gilhuis ; beëdiging 1972
Advocaat bij Gilhuis Verheijden Huntjens advocaten
Postbus 907 , 3300 AX Dordrecht
Tel 078-6311220 , fax 078-6131752
gilhuis@gvh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gilhuis advocaten
info@gilhuis2.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Commissaris van Improdo BV. te Dordrecht
Commissaris van begrafenis Onderneming Dordrecht eo
,, ,, Beheer BV. te Dordrecht
Plaatsvervangend Lid Raad van Discipline te Den Haag
Lid algemeen bestuur de Stichting Regionaal Opleidingscentrum Zuid-Holland Zuid (Da Vinci College Dordrecht)
Voorzitter Klachtencommissie Herv Stichting Crabbehoff
Voorzitter examengeschillencommissie van het Chr Lyceum (thans Insula College) te Dordrecht
jul 1997
Voorzitter van het bestuur van de Vereniging voor Milieurecht, Utrecht
TEVENS [september 2003]
Voorzitter van de klachtencommissie stichting Hervormde Stichting Crabbehoff
Voorzitter van de examengeschillencommissie Christelijk Lyceum (thans Isula College) te Dordrecht van 01-01-1997
Plaatsvervangend lid Raad van Discipline te 's-Gravenhage te 's-Gravenhage van 01-01-2001 tot 01-01-2005
INFO
Lid Lions Club Thuredriht te Dordrecht van 01-01-2001
INFO
Privé afres: Glanerbeek 14 , 5032 RL Tilburg

GILJAM Chr.
Advocaat bij Rensen Breederveld Van Oostrum ; beëdiging 1997
Postbus 409 , 180 AK Alkmaar
Tel 072-5155544 , fax 072-5155493
[vademecum advocatuur 2001]
giljam@rbo-adv.nl
www.rbo-adv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GILLESSE J.C.
Advocaat bij Gillesse advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 1602 , 5200 BR Den Bosch
Tel 073-6135561 , fax 073-6891268
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gillesse & Winnubst advocaten
gillesse@gillesse-winnubst.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GILLESSEN Zie BEEK - GILLESSEN P.B.M.J. , geboren jul 1951 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 3 feb 1986
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 5 jul 1989
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 5 jul 1989
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrech 19 jul 1991
Rechter rechtbank Utrecht 1 jul 1992
NU
Utrecht rechter

GILLIS S.A.Ch. ; Mw.
Kennelijk maat van de maatschap LawWatchNederland, juridische recherche, samen met R.J. van der Vaart en Baron R.A.U. van Quast.
Zij geven zich uit voor een extern meldpunt van de Interregionale Fraudeteams van Openbaar Ministerie en Politie.
September 2003: gerucht dat vd Vaart met LawWatch failliet gegaan is.

GILLISSEN G.C. , geboren jan 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 96 97 98 99/00
Fiscaal-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Nederlandse Zeemacht 11 mei 1983
Militair Lid Hof Arnhem 1 jan 1996
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 21 maart 2000
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Arnhem Hof Militair lid
HOOFDFUNCTIE
Voorzitter Adviesorgaan Bestuursrechtelijke Geschillen Koninklijke Marine.
Voorzitter collega van beroep voor de examens bij het Koninklijke Instituut voor de Marine.
Lid van het Nederlandse Instituut Conflictmanagement Overheid en Arbeid NICOA.
Bestuurslid van de Militair Rechtelijke Vereniging.
Bestuurslid van de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen CMHF bij Overheid etc.
Lid redactie losbladig handboek "Van den Bosch d.s. , Militair straf- en tuchtrecht".
TEVENS [juli 2002]
Voorzitter Adviesorgaan Bestuursrechtelijke Geschillen KIM (Koninklijke Marine) van 01-01-2001
Lid Curatorium Nederlandse Instituut Conflictmanagement Overheid van 01-01-2001
Bestuurslid Militair Rechtelijke Vereniging.
Bestuurslid Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen
Lid redactie losbladig handboek Van den Bosch c.s. , Militair straf- en tuchtrecht van 01-01-2001
NB OPM@
Hij vermeldt juli 2002 : Bestuurslid van de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen, terwijl hij onder-Voorzitter is. Verdraaiing, maar in ieder geval onjuist
TEVENS [februari 2003]
Voorzitter Adviesorgaan Bestuursrechtelijke Geschillen
KIM vanaf 01-01-2001
Lid Curatorium Nederlandse Instituut Conflictmanagement Overheid vanaf 01-01-2001
Bestuurslid Militair Rechtelijke Vereniging.
Bestuurslid Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen
Lid redactie losbladig handboek Van den Bosch c.s. , Militair straf- en tuchtrecht vanaf 01-01-2001

GILS B.J.P. van
Advocaat bij Molkenboer c.s. ; beëdiging 2003
Postbus 760 , 5000 AT Tilburg
Tel 013-5426093 , fax 013-5433131
molkadvo@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GILS E.J. van
Advocaat bij Mr. I. de Vos Kantoor ; beëdiging 1988
Leidsegracht 57 , 1017 NB Amsterdam
Advocaat bij Vos Lietaert Peerbolte advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 75111 , 1070 AC Amsterdam
Tel 020-3059888 , fax 020-3059889
peerbolte@compuserve.com
[vademecum advocatuur 2001]
vlp@vlpadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GILS J.M. van
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414615 , fax 020-5414575
janmaarten.vangils@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

GILS L.J. van , Leonie ; Mw.
Adviseur Informatie-management Ministerie van VROM
Sectiehoofd Registratiekamer
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Informatiekunde
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

GILS M.W.A. van
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
gils@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]

GILS - RIEMENS S. van , geboren sep 1962 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 22 mrt 1996
Rechter rechtbank Den Bosch 13 november 1998
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GILSE J.F.C. van
Secretaris gemeente Weert [info SAL 2000]

GILSING M.J.E. ; Mw.
Advocaat bij De-Boorder & Gilsing ; beëdiging 1998
Postbus 17160 , 2502 CD Den Haag
Tel 070-3388027 , fax 070-3245864
[vademecum advocatuur 2004]

GILTAY VETH D.W.
Advocaat bij Van Emstede & Heijbroek ; beëdiging 1995
De Lairessestraat 90 , 1071 PJ Amsterdam
Tel 020-6759494 , fax 020-6759630
dgv@giltayveth.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Medialaw advocaten
Postbus 15988 , 1001 NL Amsterdam
Tel 020-5289532 , fax 020-5289537
giltayveth@medialaw.nl
www.medialaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GILTAY VETH N.J.P. , geboren ca. 1928 , Nicolaas Joseph Pieter; Dhr. Prof.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 sep 1967
NU
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar
Oud-Advocaat
INFO
Overleden februari 2001 [NRC 21 februari 2001]

GILTAY R. , geboren mrt 1954 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Emmeloord
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 4 nov 1987
Rechter rechtbank Groningen 20 sep 1988
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1992
Vice-President rechtbank Leeuwarden 29 okt 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 9 jan 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 9 jan 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 9 jan 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 9 jan 1998
Vice-president Rechtbank Leeuwarden van 01-06-2003
NU Leeuwarden Rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
06 aug 1997
TEVENS [september 2003]
Plaatsvervangend lid regionaal Tuchtcollege
Voorzitter overleg Versneld Regime coördinatoren
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Discipline te Leeuwarden
Helpdeskrechter t.b.v. landelijk rolreglement
INFO
Lid Rotary te Leeuwarden

GIMBRÈRE E.G.J.
Advocaat bij Gimbrère & Gimbrère ; beëdiging 1980
Postbus 54 , 5000 AB Tilburg
Tel 013-5369055 , fax 013-5430320
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gimbrère & Van der Aa advocaten
[vademecum advocatuur 2004]

GIMBRÈRE F.T.H.
Advocaat bij Gimbrère advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 1039 , 4801 BA Breda
Tel 076-5200884 , fax 070-5201000
gimbrere@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gimbrère Lenaerts Voorvaart advocaten
Tel 076-5200884 , fax 076-5201060
gimbrere@glv-adv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GIMBRÈRE F.V. , geboren aug 1917
NLRM 71 80 87
Advocaat en procureur , Leeuwarden en Hoogezand nov 1950
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 25 jan 1961
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 23 jun 1961
Kantonrechter Winschoten 30 okt 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 12 dec 1966
Kantonrechter Groningen 8 jul 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 9 aug 1972
Opdracht kantonr werkzaam Zuidbroek 25 okt 1972

GIMBRÈRE J.A. , Jules ; Dhr.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997999 , fax 050-5997870
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen
j.gimbrere@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Groningen

GIMBRÈRE K.P.C.M. ; Mw.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Den Haag van 01-04-2003
NU Den Haag Rechtbank Raio
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GIMBRÈRE - STRAETMANS W.E.A. ; Mw.
Rechter Rechtbank Breda van 01-03-2003
NU Breda Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Gimbrère & Gimbrère ; beëdiging 1978
Postbus 54 , 5000 AB Tilburg
Tel 013-53699055 , fax 013-5430320
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Klachtencommissie St. Elisabeth ziekenhuis te Tilburg van 01-01-1996
Voorzitter Stichting Verenigingsraad Diessen van 01-01-1995
Arbiter K.N.V.J. van 01-01-2001
Voorzitter Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker N.-Brabant en N.-Limburg van 01-01-1996
Lid Commissie van onderzoek Stg. MOA Brabant en Zeeland van 01-01-2001 tot 01-02-2001
Lid Sollicitatiecommissie Sport- en Ontmoetingscentrum Hercules te Hilvarenbeek van 01-01-2001 tot 31-08-2001
Lid Overlegcommissie familierecht balies ressort Den Bosch van 01-01-1990 tot 28-02-2003
Voorzitter Adviescommissie familierecht Orde van advocaten te Breda van 01-01-1992 tot 28-02-2003

GINHOVEN J.H.C. , geboren jan 1957 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1985
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht20 aug 1991
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 okt 1993
Rechter rechtbank Den Haag 31mrt 1995
Rechter rechtbank Utrecht 23 juni 1998
Raadsheer Gerechtshof Arnhem vanaf 20-06-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer
TEVENS
Lid juridische commissie LBR ; niet actief
juni 97
TEVENS [augustus 2002]
Lid LBR
Voorzitter beklagcommissie commissie Toezicht O.G. Helderingstichting Zetten
TEVENS [februari 2003]
Lid Landelijk Bureau Rascismebestrijding vanaf 01-01-1987
Voorzitter beklagcommissie commissie
Toezicht O.G. Helderingstichting Zetten
NB OPM@
Wat is LBR ; moet de Nederlander dat maar raden.

GINKEL C. van , geboren mrt 1937
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Gemeente Politie Soest 1953
Werkzaam bedrijfsleven 1961
Waarnemend / Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Utrecht 1 jan 1977
Verkeersschout arrondissementsparket Utrecht 29 mei 1980
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 jun 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 28 jun 1986
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 2 mei 1988
Officier van Justitie Aruba 1 jan 1995
NU
Officier van Justitie Aruba

GINKEL F. van

GINKEL G. van
Opaalweg 174 , 5345 SC Oss
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

GINKEL J.P. van , geboren 23-01-1948
Advocaat te Den Haag, kantoor Scheer & Sanders advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 85996 , 2508 CR Den Haag
Tel 070-3059933 , fax 070-3549120
info@scheer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
vanginkel@scheer.nl
www.scheer.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GINKEL P.H. van, geboren nov 1949 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Arnhem
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 7 dec 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 7 dec 1984
Rechter rechtbank Maastricht 24 mrt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 2 jan 1991
Raadsheer Hof Arnhem 18 dec 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 25 feb 1993
Raadsheer Gerechtshof Arnhem
Vice-president Gerechtshof Arnhem van 01-01-2002
NU Arnhem Hof Vice-president
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
jun 1996
TEVENS [juni 2002]
Voorzitter Raad van Discipline in het ressort Arnhem (per 1-9-98 ; tot die tijd plv. voorzitter)
TEVENS [februari 2003] en [augustus 2003]
Voorzitter Raad van discipline Ressort Arnhem te Arnhem vanaf 01-09-1998
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Raad van discipline Ressort Arnhem te Arnhem van 01-09-1998

GINNEKEN A.M.R. van ; Mw.
Advocaat bij Bots & Van Ravenhorst ; beëdiging 1995
Postbus 14011 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2322014 , fax 030-2322428
mail@botsvanravenhorst.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bots van Ravenhorst advocaten
vanginneken@botsvanravenhorst.nl
www.botsvanravenhorst.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GINNEKEN C.A.F. van ; Mw.
Advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer ; beëdiging 1998
Postbus 301 , 4870 AH Etten-Leur
Tel 076-5022080 , fax 076-5013933
info@ak-law.nl
[vademecum advocatuur 2001]
l.vanginneken@asselbergsklinkhamer.nl
www.asselbergsklinkhamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GINNEKEN M.J. van
Advocaat bij Janse Gemtse Manriaerts ; beëdiging 1997
Postbus 772 , 5000 AT Tilburg
Advocaat bij Akzo Nobel N.V.
Postbus 9300 , 6800 SB Arnhem
Tel 026-3662628 , fax 026-3663240
marnix.vanginneken@akzonobel.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Akzo Nobel N.V.
[vademecum advocatuur 2004]

GINNEKEN Zie van der VALK - Van GINNEKEN P.H.M. van , geboren apr 1951 ; Mw. Drs.

GINNEKEN P.P.J. van
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1996
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

GIPS C.B.A.
Notaris te Nijmegen , arrondissement Arnhem
Kantoor Ten Berge & Gips ; Nijmegen

GISBERGEN A.E. van
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie douane, Belastingdienst/Douane district, Roermond, Hoofd

GISOLF J.H. , geboren 07-05-1942 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 apr 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 apr 1997
Rechter Rechtbank Alkmaar van 01-04-2001
NU Alkmaar Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Buttingha Wichers ; Den Haag
TEVENS
Geen bijbanen
25 jun 1997
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GISOLF R.C. , Reurt , geboren okt 1940 ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gymnasium alfa
1959 studie klassieke talen Universiteit van Amsterdam
1962 begin rechtenstudie Vrije Universiteit
Raio rechtbank Alkmaar 8 mei 1967
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 8 sep 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 16 okt 1969
Als stagiaire werkzaam op advocatenkantoor te Amsterdam 8 sep 1971
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 8 aug 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 28 dec 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 jan 1974
Rechter rechtbank Amsterdam 25 jun 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 23 jan 1976
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 19 mei 1978
Vice-President rechtbank Amsterdam 7 dec 1981
President rechtbank Alkmaar 26 mei 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 17 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 1 jun 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 16 feb 1991
President rechtbank Amsterdam 2 mei 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam van 01-11-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 01-11-2002
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur opvanghuis Hoorn
Redacteur van losbladige edities
Nummer 2 ABW verhaalsrecht en 9 WROM Sociale Voorzieningen
Kluwer Advocaat en Praktijk onderdeel kort geding Samson
Lid comite van aanbeveling t.b.v.het 50-jarig jubileum van de Mytylschool te Amsterdam miv juni 96
TEVENS [juni 2002]:
Bestuurslid Nederlands Arbitrage Instituut 1993 - heden
Voorzitter Rudolf Lehmannfonds 1993 - heden
Voorzitter Stichting Studiefonds Oskar Back 1998 - heden
Voorzitter Stichting Amsterdams Universiteitsfonds 1999 - heden
Voorzitter Commissie van Beroep Code Geneesmiddelen Reclame 1999 - heden
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid Nederlands Arbitrage Instituut te Den Haag van 01-01-1993
Voorzitter Rudolf Lehmannsfonds van 01-01-1993
Voorzitter Stichting Studiefonds Oskar Back van 01-01-1998
Voorzitter Stichting Amsterdams Universiteitsfonds te Amsterdam van 01-01-1999
Voorzitter commissie van beroep Code Geneesmiddelen Reclame van 01-01-1999
@OPM
Waarom heeft hij eerdere nevenfuncties niet opgegeven?

GISPEN G.H.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
gispen@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
gerhard.gispen@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

GISSING M.J.E. ; Mw.
Advocaat bij Alt & De Boordec ; beëdiging 1998
Postbus 82228 , 2508 EE Den Haag
Tel 070-3589479 , fax 070-3585197
[vademecum advocatuur 2001]

GITMANS P.F.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2001
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
ffip.gitmans@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

GITMANS S.M.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2002
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
s.gitmans@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

GITMANS W.J.M.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen ; beëdiging 1981
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3220041 , fax 024-3222074
algemeen@nijrnegen.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 024-3813138 , fax 024-3602855
gitmans@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GIULIANO A.M.E. ; Mw.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 5563 , 2000 GN Haarlem
Tel 023-5424292 , fax 023-5425277
a.giuliano@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]

GIUNTA D'ALBANI M.A.A. , Marisa ; Mw.
BBA, Bedrijfsjuridische Advisering Amsterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk:
Amsterdam
Juristen Netwerk Den Haag

GLADPOOTJES T.A. ; Drs.
Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal der Belastingen, Directie Directe Belastingen,
Sector Rechtstoepassing, Stafmedewerker cassatie

GLANDRUP F.H.J.
Notaris te Enschede , arrondissement Almelo
Kantoor Kienhuis Hoving ; Enschede
Postbus 164 , 7500 AD Enschede

GLANSBEEK E.J. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1994
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Advocaat bij Den Hollander advocaten
Postbus 50 , 3240 AB Middelharnis
Tel 0187-485000 , fax 0187-4861102
advocaten.mh@denhollander.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1989 en 1994
www.denhollander.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GLAS A.
Relatiebeheerder Credit Lyonnais Bank Ned.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Hengelo

GLAS G.
Advocaat bij De Kruyff & Glas ; beëdiging 1998
Oude Boteringstraat 08 , 9712 GN Groningen
Tel 050-4029630 , fax 050-4029631
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Bladeren Glas Gritter
Postbus 6070 , 9702 HB Groningen
Tel 050-3186180 , fax 050-3186151
glas@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GLAS R.
Advocaat bij Glas advocatenkantoor ; beëdiging 1990
Advocaat bij Glas & Mes advocaten
Postbus 250 , 1620 AG Hoorn
Tel 0229-211922 , fax 0229-274355
advocaat.glas@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GLAS R.
Advocaat bij Riedstra Tuinman Sleijfer ; beëdiging 1993
Postbus 851 , 8901 BR Leeuwarden
Tel 058-2121075 , fax 058-2126449
rtsadvoc@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Tuinman Sleijfer advocaten
advoc@tuinmansleijfer.nl
www.tuinmansleijfer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GLAS R.G.H.M. de
Advocaat bij Van Schie advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 1017 , 6501 BA Nijmegen
Tel 024-3238844 , fax 024-3005430
vanschieadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GLASS D.R. , geboren jul 1972
NLRM 98
Raio rechtbank Den Bosch 1 apr 1998
Advocaat bij Lexence N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-5736736 , fax 020-5736737
d.glass@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GLASTRA van LOON - BOON J.E. , Els ; Mw.
Oud-adjunct-directeur van het NIAS
Oprichter van de NIAS Fellows Foundation
Oud-voorzitter van de Golestan Foundation
INFO overleden [NRC 6 augustus 2004]

GLASZ J.R. , geboren 13-02-1935 te A'dam ; Prof. Dr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 99/00
Gymnasium-A en deed in 1958 doctoraal-examen Nederlands recht aan de Vrije Universiteit te A'dam.
Werkzaam op een handelskantoor te A'dam.
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 17 nov 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 jul 1977 Ontslag
Lid Ambtenarengerecht Amsterdam 1 jan 1978
NU
Lid van de eerste kamer (CDA) , sedert 23 jun 1987 Lid van het CDA
HOOFDFUNCTIE
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bijzonder Hoogleraar Corporate Governance
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Trenité Van Doorne, advocaten en Notarissen
Advocaat te A'dam en thans MaatschapVoorzitter Trenité van Doorne advocaten en notarissen ; beëdiging 1962
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne ; beëdiging 1962
amsterdam@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter Raad van Bestuur Fortis (NL) N.V
Non-Executive Lid Raad van Bestuur Fortis (B)
Voorzitter Stichting VSB Fonds
Vice-Voorzitter Koninklijk Concertgebouworkest
Lid Bestuur NCD
Ned. Centrum van Directeuren en Commissarissen
Lid Raad van Toezicht Rijksmuseum Amsterdam
President Raad van Comm. De Vries Robbé Groep N.V
Voorzitter Raad van Comm. Van Melle N.V
Voorzitter Raad van Comm. Woningcorporatie ACOB te Amsterdam
Commissaris Bongrain S.A
Commissaris Citroën Nederland B.V
Commissaris Coca-Cola Enterprises Nederland B.V
Commissaris Glaxo Wellcome B.V
De heer Glasz behaalde zijn doctoraal examen rechten aan de Vrije Universiteit in 1959 en promoveerde in 1995 aan de Erasmus Universiteit.
Tot 1962 was hij werkzaam in het bedrijfsleven te Amsterdam en Londen.
Sedert 1962 is de heer Glasz advocaat.
Daarnaast was hij deken der Nederlandse Orde van advocaten, rechter-plaatsvervanger te Amsterdam, kantonrechter-plaatsvervanger te Hilversum
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal(CDA).
Voorts was hij onder meer Lid van de Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland, Voorzitter van het Noord-Hollands Philharmonisch Orkest, vice-Voorzitter van Het Nationale Ballet, Bestuurslid van het Muziektheater Amsterdam en Lid van Conseil d' Administration van de verzekeringsmaatschappij A.G. te Brussel.
Commissariaten vervulde de heer Glasz onder andere bij de Amsterdamse Investeringsbank N.V., Neways Electronics International N.V.,Fortis AMEV N.V., Fortis Bank Nederland N.V. (voorzitter) en Fortis Nederland N.V.(vice-voorzitter).
Tevens was hij non-executive Lid van de raad van bestuur van Fortis, Voorzitter van de hoofdredactie van het Praktijkboek Commissarissen, Lid van de commissie voor de Verzoekschriften en plaatsvervangend Lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
TEVENS
Lid vaste commissie voor Justitie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Was Lid van de Gewestraad Gooi en Vechtstreek (1978-1982) en Lid van de Provinciale Staten van
Noord-Holland (1982-1987).
Was Voorzitter van het Noord-Hollands Philharmonisch Orkest(1978-1982) en deken van de Nederlandse
Orde van advocaten (1984-1986).
Als Commissaris of Bestuurslid verbonden aan diverse ondernemingen (VSB bank AMEV-voorzitter
verzekering)
Voorzitter van de redactie van het Praktijkboek Commissaris en auteur van gedragsregels voor commissarissen.
Vice-Voorzitter Koninklijke Concertgebouworkest.
Was vice-Voorzitter Het Nationaal Ballet, Bestuurslid Muziektheater te A'dam.
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Voorlopig verslag 13 mei 1997 i.v.m. wijziging van onder meer Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met invoering van medevoogdij en gezamelijke voogdij
Telegraaf 21 augustus 1998: mr.J.Glasz is benoemd tot bijzonder hoogleraar corporate governance aan
de Universiteit van Amsterdam
INFO
Lid van de Rotary

GLASZ Th.P.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1995
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam

GLAUDEMANS D.H.P.C. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Heemraadsplein ; beëdiging 1989
Heemraadsplein 19A , 3023 BD Rotterdam
Tel 010-4255311 , fax 010-4257245
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Delfshaven
Westzeedijk 525 , 3024 EL Rotterdam
Tel 010-4255311 , fax 010-4257245
[vademecum advocatuur 2004]

GLAZENBURG P. ; Mw.
Hoofd Niveaubeheer PTT Telecom bv Den Haag
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995

GLAZENBURG S. , geboren 02-02-1921
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GLAZENER P. , geboren sep 1959
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 sep 1994
NU Amsterdam Rechter Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Amsterdam ; kantoor Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1985
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
paul.glazener@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter vereniging voor Mededingingsrecht
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Vereniging voor Mededingingsrecht

GLENZ P.J.H.C.
Advocaat bij Reinaerts advocaten ; beëdiging 1995
Kaalheidersteenweg 138 , 6467 AE Kerkrade
Advocaat bij Reinaerts & Glenz advocaten
Dorpstraat 53 , 0373 JC Landgraaf
Tel 045-5332989 , fax 045-5332994
[vademecum advocatuur 2001]
reinaerts.glenzl@tiscali.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GLERUM A.K. ; Mw.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1995
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
bmrdam@euronet.nl

GLOUDEMANS M.J.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 1992 en 2000
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
marion.gloudemans@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

GLOUDI G.J.A.M.
Advocaat bij Lelystad Advokatenkollektief ; beëdiging 1986
Postbus 321 , 8200 AH Lelystad
Advocaat bij Gloudi advocaten
Postbus 321 , 8200 AH Lelystad
Tel 0320-250666 , fax 0320-253208
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gloudi advocaten
Tel 0320-250666 , fax 0320-253268
[vademecum advocatuur 2004]

GMELICH MEIJLING J.
Notaris te Kapelle , arrondissement Middelburg
Postbus 63 , 4420 AC Kapelle

GO-THE L.F. ; Mw.
Rechten 1946
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Dordrecht en Gorinchem

GOAD A.A.
Advocaat bij SchutGrosheide ; beëdiging 2003
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419963
a.goad@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GÖBBELS Zie van der PUTTEN - GÖBBELS M.P.J.G. , geboren aug 1957 ; Mw.

GOCH Zie LELY - Van GOCH C. van , geboren aug 1947 ; Mw.

GOCKEL - GIESKES M.A.A. ; Mw.
Advocaat bij Ross advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 243 , 6900 AE Zevenaar
Tel 031 6527752 , fax 0310-525340
ross@ross.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.ross.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GODART J.F.G. , geboren 28-07-1972
INFO
Woonplaats Wittem
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GODERLE P.C.A.M. , geboren nov 1907
NLRM 71
Advocaat en Procureur RoosendaaI 1934
Kantonrechter Bergen op Zoom 23 aug 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 12 dec 1967

GODIJN D.J.C. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2001
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246602 , fax 010-4130310
dorothea.godijn@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

GODRIE J.M.J. , geboren jul 1957 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 mrt 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 29 sep 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 29 sep 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 29 sep 1988
Rechter rechtbank Den Bosch 6 mrt 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 7 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 7 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 7 sep 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 jun 1991
Kantonrechter Tilburg 31 mrt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 31 mrt 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 aug 1995
Vice-president Rechtbank Breda van 01-01-2002
NU Breda Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Centra Ouderenzorg Boxtel-Esch-Liempde
Voorzitter gemeentelijk monumentencommissie van de gemeente Boxtel
Reserve-majoor van de Militair Juridische dienst
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting De Leuvensche Poort te Den Bosch
Fungerend Voorzitter beklagcommissie van de penintentiare inrichting De Leuvensche
Poort te Den Bosch
Lid Bestuur Stichting Katan te Den Bosch
Lid Bestuur Stichting Geertuidensteunfonds te Nijmegen
06 jun 1997
TEVENS [september 2003]
Reserve-majoor Militair Juridische Dienst van 06-06-1997
Voorzitter van de commissie van toezicht Penitentiaire inrichting De Leuvensche Poort te Den Bosch van 01-02-1994
Voorzitter van de beklagcommissie Penitentiaire inrichting De Leuvensche Poort te Den Bosch van 01-02-1994
Bestuurslid Stichting Sint Geertruidensteenfonds te Nijmegen van 01-01-1999
Voorzitter Geschillencommissie Reizen en Openbaar Vervoer van 01-10-2002
Lid van de Raad van Toezicht Stichting Dommelhoven te Boxtel van 06-06-1997 tot 31-12-2001
Voorzitter Gemeentelijke monumentencommissie van 01-02-1992 tot 20-03-2002
Arbiter KNJV van 01-04-1999 tot 01-04-2002
Bestuurslid Stichting Katan te 's-Hertogenbosch van 01-01-1999 tot 01-04-2002
Bestuurslid Ouderraad Jacon Roelandslyceum van 01-01-1999 tot 01-09-2002

GODTHELP B. , geboren aug 1944 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 4 jan 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 22 nov 1994
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 22-11-1994
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GODTHELP M.H.
Advocaat bij Tanger c.s. ; beëdiging 1996
Postbus 397 , 1970 AJ IJmuiden
info@tanger.nl
Tel 0255-53254 , fax 0255-511933
m.h.godthelp@tanger.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0255-547811 , fax 0255-511933
m.h.godthelp@tanger.nl
www.tanger.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOEDE B. de ; Prof. Dr.
NLRM 71 80
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 19 mrt 1964

GOEDE G. de ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 06-09-2002
Gerechtsauditeur Rechtbank Den Haag van 02-09-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juli 2003]
Lid Commissie bezwaar- en beroepschriften Gemeente Zoetermeer van 01-06-2002
Lid Commissie bezwaar- en beroepschriften Gemeente Almere van 01-08-1997

GOEDE H.C.J.M. de , geboren sep 1955 Anne-Marie ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 apr 1987
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1 apr 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 3 mei 1993
NU
Den Bosch parket
TEVENS
Lid Bestuur landelijke Stichting Ambulante FIOM te Den Bosch
21 jan 1997 , 18 sep 1997
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Eindhoven.

GOEDE J. de ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 30 okt 1975
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden van 01-01-2002
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Leeuwarden ; kantoor Trip advocaten en Notarissen; beëdiging 1967
Postbus 17 , 8900 AA Leeuwarden
Tel 058-2347347 , fax 058-2126029
[vademecum advocatuur 2001]
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
TEVENS [september 2003]
Lid Raad van Discipline Nederlandse Orde van advocaten in hofressort Leeuwarden te Leeuwarden van 01-01-2001
Lid Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding in Fryslân van 01-01-2001
Adviseur Nederlands Verbond Ondernemingen in Nederland (NVOB), afdeling Drachten te Drachten van 01-01-2001
Bestuurslid (adviseur) De Commerciële Club Friesland van 01-01-2001
Voorzitter Commissie van Beroep Jeugdhulpverlening Friesland van 01-01-2001
Vice- voorzitter Commissie van Beroep CDA te 's Gravenhage van 01-01-2001
Voorzitter Kerkenraad van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Klooster Karmel te Drachten van 01-01-2001
INFO
Lid van de Rotary

GOEDE L. de
Advocaat bij Verweel advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 322 , 1700 AH Heerhugowaard

GOEDE M.C. de ; Mw.
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1986
Advocaat bij Van Benthem & Keulen - advocaten
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595535 , fax 030-2595502
mgoede@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GOEDE - LODDER N.M. de , geboren apr 1923 , Martijn ; Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechten 1949
Advocaat en procureur Utrecht sep 1949
Assistent lectrice Rechtshogeschool te Padang mei 195i
Ambtenaar Raad van de Kinderbescherming Arnhem mei 1957
Lerares Huishoudschool respectievelijk Lyceum sep 1357
Waarnemend griffier rechtbank Zwolle 26 jun 1962
Substituut-griffier rechtbank Zwolle 20 nov 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 mei 1964
Rechter rechtbank Leeuwarden 27 jan 1967
Vice-president rechtbank Leeuwarden 13 okt 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 11 jul 1984
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Leeuwarden "Noorderlicht".

GOEDEGEBURE A.C. , Harry ; Dhr.
Notaris te Kampen , arrondissement Zwolle
Kantoor Goedegebure, De Jong & Steenhuis ; Kampen, Urk
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Steenwijk

GOEDEGEBURE H. ; Dhr.
Beëdigd: 14-02-2001
Van Pijkeren / Van Leeuwen advocaten
Engelse Kade 2 , 4301 NA Zierikzee
Postbus 3 , 4300 AA Zierikzee
tel 0111-415151 , fax 0111-412244
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij Van Pikeren advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 3 , 4300 AA Zierikzee
Tel 0111-415151 , fax 0111-412244
[vademecum advocatuur 2004]

GOEDEGEBUUR G. ; Mw.
Advocaat bij Keizers Poelman advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 2154 , 5600 CD Eindhoven
Tel 040-2445600 , fax 040-2445411
ggoedegebuur@keizerspoelman.nl
www.keizerspoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOEDEGEBUURE A.C. , Anca ; Mw.
Notaris te Dordrecht , arrondissement Dordrecht
Kantoor Wery Goedegebuure Notarissen ; Dordrecht
Grote Kerksplein 20 3311 CC Dordrecht
Postbus 634 , 3300 AP Dordrecht
INFO
Kandidaat Notaris B.J.V.H. Notarissen Dordrecht
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Rotterdam
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

GOEDÈL C.S. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 01-07-2003
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij De Vos & Steinz ; beëdiging 1994
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
claudine.goedel@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GOEDEREE A.L. , geboren mrt 1956 ; Mw.
NLRM 91 93 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hof Leeuwarden 29 jun 1990
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 1 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 7 nov 1994
Rechter Rechtbank Groningen van 02-11-1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen van 07-11-1994
NU Groningen Rechtbank Rechter
NU Assen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
25 jan 1997
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GOEDEREN J. de , geboren jun 1933
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1956 rechten , Corpslid
Werkzaam familiebedrijf mrt 1961
Waarnemend griffier kantongerecht Hilversum 22 jan 1962
Waarnemend griffier rechtbank Alkmaar 14 mei 1962
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Alkmaar 14 jul 1962
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 22 okt 1964
Stagiaire advocatenkantoor te Amsterdam 1 sep 1966
Griffier rechtbank Amsterdam 22 jun 1968
Substituut-officier van Justitie arrondissement Haarlem 8 dec 1969
Gedetacheerd Ministerie van Justitie 1 jan 1970 - 1 aug 1971
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Haarlem 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Amsterdam 14 feb 1975
Rechter rechtbank Haarlem 17 mrt 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 18 nov 1981
Vice-president rechtbank Utrecht 18 nov 1981
Raadsheer Hof Amsterdam 11 mrt 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 15 aug 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 aug 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 12 apr 1996
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger

GOEDGEDRAG P.L.D.L.S.
Procureur-Generaal van de Nederlandse Antillen.
NU Nederlandse Antillen Procureur-Generaal
Treedt op 1 juli 2002 aan als gouverneur van de Nederlandse Antillen [Staatscourant 5 juni 2002]

GOEDHART E.A.
Advocaat bij Van der Steenhoven advocaten ; beëdiging 1998
Roemer Visscherstraat 47 , 1054 EÍN Amsterdam
Tel 020-6077979 , fax 020-6831947
goedhart@vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2001]
FORT Advocaten
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020 6645111 , fax 020 6620470
goedhart@fortadvocaten.nl
www.fortadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2003]

GOEDHART E.W. ; Mw.
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2002
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5684838 , fax 020-5687005
eline.goedhart@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOEDHART S. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de Penitentiaire inrichtingen, Amsterdam Huis van Bewaring Demersluis, Secretariaat

GOEDHUIS - VISSER M. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem van 24-02-2003
Gerechtsauditeur Rechtbank Haarlem van 01-04-2003
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Haarlem Rechtbank Gerechtsauditeur
HOOFDFUNCTIE
Senior medewerker bestuurlijke en juridische zaken Parket-Generaal
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GOEDINGS I.R.M.
Advocaat bij advocatenkantoor Van Lotringen ; beëdiging 2000
Postbus 8047 , 6710 AA Ede
Tel 0318-019121 , fax 0318-616242
van.lotringen@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
goedings@van-lotringen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOEDKOOP A.
Advocaat bij Mouwen Duret & Goedkoop ; beëdiging 1989
Postbus 3536 , 4800 DM Breda
Advocaat bij Goedkoop Damen advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 2277 , 4800 CG Breda
Tel 076-5319525 , fax 075-5300881
goedkoopdamen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
goedkoopdamen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOEDKOOP - van OPIJNEN J.H.M. ; Mw.
Advocaat bij Goedkoop & Partners ; beëdiging 1996
Postbus 402 , 2400 AK Alphen a/d Rijn
Tel 0172-419844 , fax 0172-434251
opijnen@goedkoop-partners.nl
[vademecum advocatuur 2001]
y.goedkoop@goedkoop-partners.nl
www.goeftoop-partners.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOEDKOOP M.A.
Advocaat bij Goedkoop & Partners ; beëdiging 1979
Postbus 402 , 2400 AK Alphen a/d Rijn
Tel 0172-419844 , fax 0172-434251
goedkoop@goedkoop-partners.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.goedkoop-partners.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOEDVRIEND S.G.M.
Advocaat bij Goedvriend en Van der Mast advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 1521 , 6501 BM Nijmegen
Tel 024-3 562504 , fax 024-3 542328
sgm.goedvriend@chello.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 024-3562500 , fax 024-3542328
sgm.goedvriend@chello.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOEI - LIEM G.G.N. ; Mw.
Rechten 1954
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Delft

GOEI T.K.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Gooi / Eem
Vennoot Londen & v.Holland Cooper

GOEIJ J.C. de
Advocaat bij De Goeij & Vellenga ; beëdiging 1984
Advocaat bij De Goeij
Postbus 9222 , 1800 GE Alkmaar
Tel 072-5625251 , fax 072-5622644
info@degoeijadvocaat.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.degoeijadvocaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOEIJ M.W. de ; Mw.
Advocaat bij Teekens advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1144 , 2302 BC Leiden
Tel 071-5791700 , fax 071-5722462
goeij@teekens.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij TeekensKarstens advocaten en Notarissen
degoeij@teekenskarstens.nl
www.teekenskarstens.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOEKOOP RUYS A.E. ; Mw.
Rechten 1938
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden

GOEKOOP C.H. , Cees , geboren dec 1933 ; Dhr.
Aangekomen in Leiden 1953 rechten , Corpslid
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 11 apr 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 30 mrt 1990
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak. [rechtspraak.nl september 2003]
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Burgemeester van Leiden (van/tot)
TEVENS
Ministerie OCW, Raad voor het Cultuurbeheer, Voorzitter
Commissaris NZH
Voorzitter Stichting Pieterskerk
Lid VVD Politiecommissie
Lid Curatorium van het Nederlands Instituut voor het Nabije-Oosten
Lid bestuur van de Clusius Stichting
Lid adviescommissie Cultuurconservering Prins Bernard Fonds
Lid Stichting Thorbecke Leerstoel
Voorzitter Raad voor het Cultuurbeheer Monumentenraad
Lid bestuur Stichting Cultuurfonds Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Voorzitter Politie-opleidingsschool De Boskamp te Leusden
Voorzitter Regionale Brandweer Rijnland Leiden
Voorzitter bestuursraad Landelijke Selectie en Opleidingsinstituut Amersfoort
Voorzitter Het Nationale Toneel te Den Haag
Korpsbeheerder Regiokorps Hollands Midden
Lid Bestuur Centrale Post Ambulancevervoer "Hollands Midden"
Voorzitter Raad voor de Rechtsbijstand
Voorzitter Werkgroep Internationale Betrekkingen Ned. Politie Instituut
Den Haag Voorzitter Raad voor de rechtsbijstand 1995/96
Lid Raad van Advies van de Webster University
Bestuur Jeruzalem Foundation
INFO
Lid van de Rotary
INFO
Omstreden politiechef P. Heskes voormalig hoofd korpsrecherche Hollands Midden is benoemd tot chef van het district Duin en Bollenstreek Noord. Heskes raakte september vorig jaar zijn baan als hoofd
korpsrecherche kwijt wegens betrokkenheid bij het vernietigen van twee informantendossiers in de
geruchtmakende Leidse balpenzaak.
Uit onderzoek van de Rijkrecherche bleek dat Heskes samen met de voormalige Haagse Officier van
Justitie Mr. C. van der Voort en een CID Officier van Justitie dossiers over een informant in de
balpenzaak had vernietigd.
Korpsbeheerder Goekoop weigerde aanvankelijk de stukken te geven. De rechtbank Den Haag bepaalde
dat Goekoop de stukken moest geven. Heskes voorkwam dat. [de Telegraaf 11.02.98]
TEVENS [september 2003]
Lid bestuur Clusius Stichting
Lid bestuur Stichting Thorbecke Leerstoel te Leiden
Voorzitter Raad voor Rechtsbijstand van 01-01-1992
Lid raad van advies Webster University. van 01-01-1996
Lid Curatorium van het Nederlands Instituut voor het Nederlandse instituut voor het Nabije Oosten te Leiden van 01-01-1980
Lid Vereniging Vrienden van Athene te Amsterdam van 01-01-1994
Voorzitter Stichting Begraafplaats Rhijnhof te Leiden van 01-01-1994
Voorzitter VACO (bedrijfstak voor banden- en wielerbranche) te Leiden van 01-01-1999
Commissaris De Zijl Bedrijven (DZB) te Leiden van 01-01-1999
Commissaris Taxibedrijf Schutte te Leiden
Voorzitter Erfgoedhuis Zuid-Holland van 01-01-1999
Lid bestuur Vrienden van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden van 01-01-1997
Lid bestuur Stichting Pieterskerk te Leiden van 01-01-1999
Voorzitter Vereniging Uitvoerende Kunstenaars (VIE) te Almere
Voorzitter Stichting SieboldHuis te Leiden van 01-01-1999
Voorzitter Jerusalem Foundation te Den Haag van 01-01-1999
Commissaris Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam van 01-01-1999

GOEKOOP M. ; Mw.
Rechten 1974
Zelfstandig juriste
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

GOELST G.Chr. , geboren aug 1914
NLRM 71
Werkzaam P.T.T.Ned. indië 1940
Werkzaam Ned. Bank Amsterdam mei 1951
Referendaris Rijkspostspaarbank Amsterdam 1 jan 1964
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 22 sep 1964
Griffier rechtbank Den Bosch 23 feb 1967
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Den Bosch 20 aug 1968

GOEMANS A.J.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Directeur Eigenaar van Goemans Management BV. delft
Voorzitter bezwarenadviescommissie rechtspositionele besluiten van het Ministerie van VROM
Voorzitter bezwarencommissie van het kadaster
Voorzitter van de Algemene bezwarencommissie personeelsbesluiten voor de gemeente Den Haag
Voorzitter van de geschillencommissie privatisering ziekenhuis Leyenburg
Voorzitter van de geschillencommissie privatisering Apotheek Haagse Ziekenhuizen
Voorzitter van de geschillencommissie privatisering van de Van der Wordenstichting te Delft
Lid van de Geschillencommissie Sociaal Statuut van de Stichting SPC Sandhage te Den Haag
Voorzitter geschillencommissie Sociaal Statuut voor de decentrale Welzijns Organisatiecentrum te
Den Haag
Lid Bestuur Stichting DAK Dagopvang kinderen te Den Haag
Voorzitter van de Stichting DAK-Beheer te Den Haag
Secretaris Stichting Vrienden van het DAK te Den Haag
Voorzitter Stichting Steunfonds Haagse Sociale Academie te Den haag
Lid landelijke geschillencommissie in het kader van CAO Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
Lid landelijke geschillencommissie in het kader van CAO Dagverblijven en Tehuizen voor Gehandicapten
Lid van de Landelijke geschillencommissie in het kader van de CAO gezondheidscentra
apr 1997

GOEMANS E. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1996
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506664 , fax 020-5506764
eline.goemans@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506664 , fax 020-5506764
eline.goerrans@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOEMANS E.S.A. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 1999
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
goemans@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij ING Real Estate B.V.
Postbus 90463 , 2509 LL Den Haag
Tel 070-3418920 , fax 070-3419150
noortje.goemans@ingrealestate.com
[vademecum advocatuur 2004]

GOEN B. van der
Advocaat bij Van der Goen advocaten ; beëdiging 1969
Vredehofstraat 15 Soest
Postbus 318 , 3760 AH Soest
Tel 035-6015080 , fax 035-6024345
info@vandergoen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vandergoen.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Heeft Prof.Dr. B. Smalhout aan zich getrokken om te adviseren in zaken met medische aspecten [brief 15 februari 2002]

GOERTZ E.M.T.A. ; Mw.
Advocaat bij Aben & Slag ; beëdiging 1990
Postbus 270 , 6000 AG Weert

GOES A.M.A.H. ; Mw.
Beleidsmedewerker bij TRANSACT
Vinckenburgstraat 2a , 3512 AB Utrecht
tel 030 2326500 , fax 030 2326555
A.goes@Transact.nl
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: seksueel geweld
Specialismen: gezondheidsrecht, arbeid, internationaal recht

GOES C.J.M. , geboren mei 1945
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Amsterdam ; Raio 8 mei 1972
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 8 sep 1972
Secretaris arrondissementsparket Utrecht 1 sep 1974
Secretaris arrondissementsparket Amsterdam 8 sep 1976
Als stagiaire werkzaam op het gebied van de sociale wetgeving 8 sep 1976
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 21 aug 1978
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 6 nov 1979
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 feb 1994
NU
Amsterdam parket

GOES F.W.A. , geboren 27-06-1930
NLRM 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Shell Internationale Petroleummaatsch.BV. Den Haag
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 9 jan 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 feb 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 20 dec 1995
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
Utrecht rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Vice-Voorzitter Flatvereniging Dennehoven te Den Haag
TEVENS
Geen bijbanen
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GOES van NATERS J.J. van der , geboren mei 1934 ; Jhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1956 rechten , Corpslid
Hoofd jur. zaken Med. Faculteit te Rotterdam
Advocaat en Procureur Rotterdam 1960
Werkzaam bedrijfsleven Breda 1963
Hoofd Juridische zaken Med.Faculteit Rotterdam 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10 nov 1969
Rechter rechtbank Breda 28 sep 1971
Vice-President rechtbank Breda 1 dec 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 20 februari 1999
NU
Breda Vice-President
TEVENS
Lid van de Rotary
Secretaris-Generaal Conseil d'Administration van de Association Internationale Magistrats de la Jeunesse et de la Famille
Lid Unicef-Comité Breda
19 mrt 1997

GOES van NATERS J.P. van der ; Jhr.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1991
Bernadottestrasse 66 , D-14195 Berlijn/Duitsland
Advocaat bij Udink & De Jong ; beëdiging 1991
Alexanderstraat 2 , 2514 JL Den Haag
Tel 070-3110711 , fax 070-3110722
jpvdgoes@ugjlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]

GOES P.F. ; Dhr.
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam van 25-04-2000
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 05-08-2002
NU Amsterdam Hof Raadsheer
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [september 2003] [september 2004]
Docent Nederlandse Orde van belastingadviseurs van 01-01-2001
Voorzitter Vereniging Eigenaars Herengracht 94 te Amsterdam van 01-01-2001
Docent Academie voor locale heffingen van 01-01-2001
@OPM
Zomaar Raadsheer? Wat is zijn verleden? Waarom staat dat niet op rechtspraak.nl?

GOES P.W.A.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1986
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240576 , fax 010-2240006
peter.goes@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
NB
Kennelijk twee keer beëdigd: in 1986 en in 2000. Wat is hier aan de hand.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 1986 en 2000
Tel 010-2240676 , fax 010-4148444
peter.goes@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

GOES van NATERS S. van der
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
scato.vandergoes@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]

GOESSEN M.J.M. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht van 01-12-2002
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GOESTER H.J. , geboren nov 1911
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Rotterdam 2 jan 1941
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 17 mrt 1942
Substituut-griffier kantongerecht Rotterdam 14 jan 1943
Adjunct-secretaris tribunaal Rotterdam 12 jun 1946 tot 1 mrt 1948
Griffier kantongerecht Rotterdam 25 sep 1947

GOETHALS M.J.F.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1992
Postbus 3267 , 3502 GC Utrecht
Tel 030 2541919 , fax 030 2543943
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825100 , fax 020-5825150
mgoethals@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOETHEM C.P.A.T. van , geboren augustus 1966 ; Mw. (of Ch.P.A.T.)
NLRM 99/00
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 10 augustus 1998
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 januari 2000
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Middenweg 84 , 1097 8S Amsterdam ; beëdiging 1989
Tel 020-6637968 , fax 020-6637968
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Vrisekoop-Majoor-Van Spaendonck-SalomÚ-Van Goethem advocaten
Sophialaan 43 , 1075 BM Amsterdam
Tel 020-6626363 , fax 020-6793821
vangoethem@vrisekoopmajoor.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GOETHEM J.A.J.M. van , geboren okt 1925
NLRM 71 87 88/89 90 91 94 95
Advocaat en Procureur Eindhoven
Waarnemend griffier kantongerecht Almelo 21 dec 1955
Griffier kantongerecht Tilburg 20 aug 1956
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 10 feb 1959
Rechter rechtbank Den Haag 9 jun 1961
Vice-president Den Haag 18 okt 1974
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 23 jun 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jan 1992

GOETHEM P.H. van (of Ph.H.)
Advocaat bij Postbus 23289 , 3001 KG Rotterdam ; beëdiging 1976
Advocaat bij Postbus 1034 , 3300 BA Dordrecht
Tel 078-6134533 , fax 078-614050
vango@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GOETJAER - JEGEN A.C. ; Mw.
Notaris te Roosendaal ,arr. Breda
Kantoor Beijsens en Goetjaer , Roosendaal

GOETTSCH P. ; Mw.
Advocaat bij Wormhoudt Berg advocaten ; beëdiging 2003
Amstelveenseweg 4 , 1075 XH Amsterdam
Tel 020-6185330 , fax 020-6189085
mr.goettsch@wormhoudtbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOEY M. de ; Mw.
Advocaat bij Van Ewijk & Van de Wouw advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 2154 , 5202 CD Den Bosch
Tel 073-6205105 , fax 073-6205100
mdegoey@ewijk-wouw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.ew-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOEYERS M. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 21-12-2000
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GOFFIN F.E.J. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2002
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 024-4313311 , fax 020-4313316
lisette.goffin@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOG P.J.C. van
Advocaat bij Van Gog advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 482 , 3200 AL Spijkenisse
mail@vangoglawyers.nl
Tel 0181-611677 , fax 0181-623226
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Gog Van Rijsbergen advocaten
[vademecum advocatuur 2004]

GOGH V.W. van
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen

GOHRES H.A.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 28 nov 1969

GOIJER - JANSSEN H.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Bierens advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 92 , 5460 AB Veghel
Advocaat bij Van Amstel & Partners ; beëdiging 1993
Postbus 65 , 5374 ZH Schaijk
Tel 0486-468440 , fax 0486-468441
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1980 en 1993
lgoijer@vanamstelenpartners.nl
www.vanamstelenpartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOIRLE J.M.J. , geboren jul 1957
NLRM 87
Raio rechtbank Den Bosch 1 mrt 1983

GOKKEL H.R.W.
Met Mr. N.E. ALGRA auteurs van Fockema Andrea's Juridisch Woordenboek zesde druk ; Tjeenk Willink 1990

GOLDBEG N.A. ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2003
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153240 , fax 070-5153108
na.goldberg@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOLDBERG A.A.J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 5 lun1 1969

GOLDENBELD R.
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, Parket-Generaal, Bureau CvP Den Bosch, Commissaris

GOLDHOORN J.E.
Notaris te Loenen a/d Vecht , gem. Loenen, arrondissement Utrecht
Postbus 13 3632 ZR Loenen aan de Vecht

GOLDHOORN M.M. ; Mw.
Advocaat bij Ernst Advocitenkantoor ; beëdiging 1996
Postbus 88 , 3632 ZS Loenen a/d Vecht
Advocaat bij Bierman & Alofs Waiboer advocaten en Notarissen
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
Tel 0344-618844 , fax 0344-612174
info@bierman.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GOLDSCHMEDING J.
Advocaat bij Postbus 77 , 6980 AB Doesburg ; beëdiging 1979

GOLDSCHMIDT J.E. , Jenny ; Mw. Prof.
TEVENS
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 52727612 , fax. 071 5277600
Bijzonder hoogleraar Vrouw en Recht in Leiden (vanwege het Leids Universiteits-Fonds)
tel 071 5277613 , fax 071 5134258
j.e.goldschmidt@law.leidenuniv.nl
j.e.goldschmidt@hetnet.nl
TEVENS
Universiteit Utrecht
Hoogleraar Juridische Vrouwenstudies
TEVENS
Voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling [juli 2001] ; in de praktijk Comnmissie Ongelijke
Behandeling
Postbus 16001 , 3500 DA Utrecht
Tel 030 2335151 , fax 030 2335133
INFO
Winnaar Aletta Jacobs prijs 1996
INFO
Prive adres : Cronesteinkade 32 , 2313 GX Leiden Tel. 071 5141289
INFO
Betrokken bij Clara Wichmann Instituut en/of Vrouw en Recht
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: gelijke behandeling, grondrechten
INFO
Privé adres: Cronesteinkade 32 , 2313 GX Leiden , Tel. 071 5141289

GOLDSMITS - BROUNS M.E.J. , Marlies ; Mw.
Chef Alg. Juridische Zaken Gemeente Roermond Roermond
Hoofd afdeling Sociale Zaken Gemeente Roermond Postbus 915 6040 AX Roermond
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

GOLTERMAN R.B.
Advocaat bij Kernkamp advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 23317 , 3001 KH Rotterdam
Advocaat bij Van Dunné & Felix
Postbus 21808 , 3001 AV Rotterdam
Tel 010-4114146 , fax 010-4120084
golterman@marefelix.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Dunné Witholt Golterman advocaten
www.marefelix.com
[vademecum advocatuur 2004]

GOLTSTEIN J.J.M.
Advocaat bij Goltstein Gerlag & Ruyters advocaten ; beëdiging 1973
Postbus 220 , 6460 AE Kerkrade
Tel 045-5457130 , fax 045-5464673
[vademecum advocatuur 2001]
ggr@westlex.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOMBERT J.H.
Distr.Directeur
Gak Nederland bv
TEVENS
Ministerie van Justitie, Instellingen, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Plaatsvervangend Lid
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999

GOMES E. , Erik ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Bergen op Zoom
Advocaat

GOMES E.F.
Advocaat bij Van Ginneken Schute & Haans ; beëdiging 1993
Postbus 101 , 4600 AC Bergen op Zoom
Tel 0164-211311 , fax 0164-256228
ginneken.adv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Haans.Beijsens advocaten
www.haansbeijsens.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOMMANS M.J.
Advocaat bij Stikkelbroeck Van Uden advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 121 , 6230 AC Meerssen
Tel 043-3640094 , fax 043-3640690
info@bsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOMMANS R.J.P.
Secretaris Hoofddirectie Relan N.V.

GOMMER J.T.
Advocaat bij Gommer & Partners Pensioen advocaten B.V. ; beëdiging 2001
Postbus 265 , 5000 AG Tilburg
Tel 013-5070740 , fax 013-5433949
theogommer@gommeradvocaten.nl
www.gommeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOMMERS A.A.H.M. ; Mw.
Advocaat bij Wijn en Stael ; beëdiging 1993
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht

GOMMERS C.L.M. ; Mw.
Advocaat bij Koch & Van den Heuvel ; beëdiging 1989
Postbus 2005 , 4800 CA Breda
Tel 076-52264470 , fax 076-52 26413
gommers@koch-heuvel.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.koch-heuvel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOMMERS G.M.F.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/ondernemingen, Maastricht, Hoofd

GOMMERS O.M.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Moszkowicz advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 3075 , 6202 NB Maastricht
Tel 043-3254560 , fax 043-3215450
[vademecum advocatuur 2001]

GOMMERS R.F.M.E.
Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 396 , 5201 AJ Den Bosch
Tel 073-5161100 , fax 073-5161199
rgommers@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GOMPEN P.M. , geboren aug 1949 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 10 jul 1986
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Den Haag ; kantoor Ekelmans & Meijer ; beëdiging 1976
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
gompen@em-advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid Bestuur Vereniging Huis en Eigendom Afdeling Wet
Lid Bestuur Netty Zwanenburg Stichting vermogen stichting waaruit schenkingen worden verricht
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GONGGRYP SPITS P.F. ; Mw.
Rechten 1946
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Wageningen

GONGRIJP - Van MOURIK M. , geboren jan 1949 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Docente Rijks Universiteit Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 4 apr 1991
Rechter rechtbank Amsterdam 21 jan 1993
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam van 24-04-2003
NU Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [september 2003]
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Leiden te Leiden van 01-01-2002

GONLAG J. ; Mw.
Advocaat bij De Koning advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 9069 , 3301 AB Dordrecht
Tel 078-6300000 , fax 078-6300022
j.gonlag@dekoningadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GONSALVES JARDIN DE PONTE A.C. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam

GONSALVES C.M. , Colette ; Mw. Drs.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1998
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
Colette.gonsalves@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Krans & van Hilten advocaten
Postbus 801 , 2501 CV Den Haag
Tel 070-3617002 , fax 070-3616032
cgonsalves@kransenvanhilten.nl
www.kransenvanhilten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GONSALVES E.L.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 15 okt 1980
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam
Staat daar niet meer geregistreerd

GONSALVES R.A. , geboren 5 mei 1932 , Rudolph Aloysius ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Doctoraal examen Nederlands Recht Rijksuniversiteit Leiden 1954
Ambtenaar Binnenlands Bestuur Gouvernement Ned. Nieuw Guinea jan 1956 tot okt 1962
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 5 mrt 1963
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 10 feb 1964 - 1968
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 25 nov 1968 - 1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo 25 jul 1973 - 1079
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 4 sep 1979 - 1986
Procureur-generaal ressortsparket Den Bosch 20 jan 1986
Vice-Voorzitter van het College van Procureurs Generaal
Gepensioeneerd 01-06-97
Opgevolgd in Den Bosch door BLOK, Hfd.Off v.justitie te Den Haag
NU
Den Bosch Hof Oud-Procureur-generaal
TEVENS
Lid van Commissarissen Rotosmeets De Boer NV
Vice-Voorzitter AVRO
Vice-president van de Stichting Europa 2000
TEVENS [mei 2000]
Vice-Voorzitter Dagelijks Bestuur Algemene Omroepvereniging AVRO
Lid Algemeen Bestuur Algemene Omroepvereniging AVRO
Commissaris Roto Smeets De Boer N.V.
President Stichting Europa 2000
Waarnemend President European Law Enforcement Cooperation (ELEC)
Oud-functies:
Hoofdofficier van Justitie Arrondissementsrechtbank Almelo
Waarnemend Voorzitter Dagelijks Bestuur Algemene Omroepvereniging AVRO
Vice-Voorzitter Curatorium Nederlandse Politie Academie
Lid Begel. commissie Studiecentr. hogere politieambt.

GONSBERG M.W. , geboren okt 1948
NLRM 87
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 1 feb 1984

GONZALES I.E.W. of J.E.W. , geboren sep 1954 ; Mw. Drs.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mrt 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 8 jul 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mrt 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 okt 1994
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Arnhem 5 feb 1998
NU
Haarlem parket

GONZALES PEREZ M.E. ; Mw.
Advocaat bij Jacobs advocatenkantoor ; beëdiging 2000
Postbus 6476 , 5000 HL Eindhoven
Tel 040-2118860 , fax 040-2129941
h.jacobs@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Helmond ; beëdiging 2000
Parkweg 22 , 5701 PS Helmond
Tel 0492-542907 , fax 0492-554454
e.gonzalezperez@zon.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GONZALEZ JUNGBLUT A.
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V. ; beëdiging 2000
Postbus 22760 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-0551724 , fax 020-0501980
gonzalezjungblut.alex@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Norton Rose advocaten
Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
Tel 020-4629300 , fax 020-X629330
alex.gonzalezjungblut@nortonrose.com
www.nortonrose.com
[vademecum advocatuur 2004]

GOODWIN - GILL G.S. , Guy ; Prof. Dr.
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Bestuursrecht
Bijzonder hoogleraar asielrecht, (vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoel Asielrecht)
tel 020 5253451 , fax 020 5253455

GOOIJER A.M. de ; Mw.
Advocaat bij Fort advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
info@fortadvocaten.nl
www.fortadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOOIJER C. de , geboren sep 1936
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Ministerie van Justitie 23 nov 1964
Ambtenaar van Staat bij de Raad van State, II.hoofdadministrateur 1 jan 1969
Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 29 apr 1977
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 19 jun 1982
Vice-Voorzitter College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 15 mei 1985
Voorzitter College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 31 mrt 1992
President College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 apr 1994
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Voorzitter College van Beroep voor het bedrijfsleven
TEVENS
Voorzitter Raad van Beroep van de Vereniging van Accountants en belastingadviseeurs
Voorzitter Scheidsgerecht Produktschappersoneel

GOOIJER R. de
Advocaat bij Wytzes, De Gooijer Gorissen ; beëdiging 1972
Postbus 859 , 1180 AW Amstelveen
Advocaat bij Wytzes de Gooijer van Hout
Amsterdamseweg 176 , 1182 HL Amstelveen
Tel 020-6431013 , fax 020-6456587
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bijadvocatuur Mr. R. de Gooijer
Postbus 9179 , 1180 MD Amstelveen
Tel 020-6455963 , fax 020-6417962
flying.lawyers@12move.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOOL A.C.M. van ; Mw.
Advocaat bij Galeistraat 5 , 5237 PJ Den Bosch ; beëdiging 1992
Tel 073-6450455 , fax 073-6450079
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GOOL A.M. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 19 jul 1949

GOOL J.M. van
Advocaat bij Buntsma & Van Dooren ; beëdiging 1995
Postbus 7453 , 4800 GL Breda
Tel 076-5204044 , fax 07fi-5200340
info@buntsma.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 449 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-5840840 , fax 013-5840845
jvangool@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOOL L.M.I. van , geboren aug 1926
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Werkzaam in het onderwijs en als beëdigd vertaler Ned. Antillen 1945
Werkzaam op notariskantoor Ned. Antillen 1966
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 26 jan 1972
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 3 mrt 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 5 jul 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 7 nov 1975
Griffier rechtbank Rotterdam 13 dec 1977
Griffier kantongerecht Rotterdam, Schiedam, Gouda, Brielle en Sommelsdijk 13 dec 1977
Griffier Raad van Beroep Rotterdam 13 dec 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 10 mrt 1979
Rechter rechtbank Rotterdam 17 aug 1983

GOOL P.J.G.M. van ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda van 06-01-2003
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur bij Ten Holter advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 476 , 3300 AL Dordrecht
Tel 078-6137177 , fax 078-6130171
gool@tenholter.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
hnh@worldonline.nl
TEVENS [september 2003]
Indirect bestuurder P.J.G.M. van Gool advocaat en procureur BV te Dordrecht van 06-02-2003
Bestuurslid P.J.G.M. van Gool Holding BV te Dordrecht van 06-02-2003
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Papendrecht

GOOR F.J.A. van
Advocaat bij Schram advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 300 , 9200 AH Drachten
Tel 0512-513705 , fax 0512-524991
algemeen@schram-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GOOR N.P. van ; Mw.
Advocaat bij Haulussy The Law Company ; beëdiging 2003
Postbus 21130 , 3001 AC Rotterdam
Tel 010-4148614 , fax 010-4149415
nvangoor@thelawcompany.nl
www.thelawcompany.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOORDEN C.P.J. , geboren dec 1953 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 8 nov 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 26 apr 1995
Raadsheer Centrale Raad van Beroep van 01-01-2000
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep
TEVENS [september 2003] [september 2004]
Hoofdredactielid Cremers Bestuursrechtspraak van 01-01-2001
Plv. lid Schadebeoordelingscommissie Schadeschap Schiphol van 15-12-1998
Kronikeur "Bestuurlijke organisatie" NTB van 01-01-2001
Redactielid Burgerlijke Ambtenarenrecht (losbl) van 01-01-2001
Hoofdredactielid Cremers Provinciewet en Gemeentewet van 01-01-2001
@OPM
Wat is de relatie met GOORDEN , C.P.J. UHD ?

GOORDEN C.P.J. ; Dr. UHD
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Katholieke Universiteit Nijmegen
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612301 , fax. 024 3616145
Bestuursrecht

GOOREN S.H. , geboren aug 1958 ; Mw.
NLRM 87 88/89
Raio rechtbank Groningen1 jan 1985

GOORTS G.R.A.G.
Advocaat bij Goorts & Coppens advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 458 , 6040 AL Roermond
Tel 0475-420033 , fax 0475-316182
goorts@goorts-coppens.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 41 , 5750 AA Deurne
Tel 0493-352070 , fax 0493-352071
goorts@goorts-coppens.nl
www.goorts-coppens.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOOSEN J.J.M. ; Drs.
Griffier rechtbank te Den Bosch

GOOSEN P.J.G.
Advocaat bij Bierman & Alofs Waiboer advocaten en Notarissen ; beëdiging 1976
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
Tel 0344-fi18844 , fax 0344-012174
info@bierman.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GOOSENS J.R.
Advocaat bij Van Schoonhoven In 't Veld ; beëdiging 1999
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-6796969 , fax 020-6764339
j.goosens@vsiv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lexence N.V.
Tel 020-5736736 , fax 020-5736737
j.goosens@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOOSENS M. ; Mw.
Advocaat bij Abeln c.s. ; beëdiging 1993
Postbus 75800 , 1070 AV Amsterdam
abeln@pi.net

GOOSKENS Zie HAUBRICH - GOOSKENS C.Th.E.M. , geboren jan 1946 ; Mw.

GOOSSEN P.C.J. , geboren nov 1918
NLRM 71 80 87
Advocaat en procureur Nijmegen 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 7 okt 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 15 feb 1965
Kantonrechter Terborg 1 apr 1968
Opdracht kantonrechter werkzaamheden Arnhem 10 feb 1969
Kantonrechter Arnhem 9 jan 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 9 jan 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 25 sep 1974
Raadsheer Hof Arnhem 24 aug 1981

GOOSSEN R.B. ; Mw.
Advocaat bij Kupperman Van der Wiel advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 77845 , 1070 LK Amsterdam
Tel 020-3052040 , fax 020-3052050
law@kupwiel.nl
www.kupwiel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOOSSENS A.H.Q. , geboren sep 1938 ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesl.Rechterlijke Organisatie te Breda ; Raio 1 sep 1965
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 1 jan 1966
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 1 jan 1968
Werkzaam stagiaire advocatenkantoor te Breda 1 jan 1970
Substituut-griffier rechtbank Breda 7 dec 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 24 jan 1973
Rechter rechtbank Breda 8 okt 1973
Vice-President rechtbank Breda 23 mrt 1982
Raadsheer Hof Den Bosch 2 feb 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 3 mei 1991
Vice-President Hof Den Bosch 8 nov 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 10 nov 1993
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda van 29-11-1999
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 01-01-2000
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Discipline in het ressort Den Bosch
Secretaris Sectie Raadsheren NVvR
31 jan 1997
TEVENS [augustus 2002]
Op rechtspraak.nl niet meer te vinden bij Hof Arnhem, maar wel nog bij rechtbank Dreda als Rechter-plaatsvervanger.
TEVENS [september 2003]
Plv. lid Hof van Discipline te 's-Hertogenbosch van 09-10-2001 tot 08-10-2006
OPM@: bij rechtbank Breda staat vermeld: geen nevenbetrekking bekend, ook niet Lid van het Hof van Discipline.
Is volgens Vademecum Advocatuur 2002 wel (Kroon-)Lid van het Hof van Discipline.

GOOSSENS E.F.J.
Advocaat bij Goossens advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 25188 , 3001 HD Rotterdam
Tel 010-4147488 , fax 010-4138167
goossensadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Goossens advocaten B.V.
info@goossensadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOOSSENS H.J.M. ; Drs.
Advocaat bij Van Stiphout & Van Stiphout ; beëdiging 2000
Postbus 766 , 5700 AT Helmond
Tel 0492-536666 , fax 0492-555600
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Sliphout & Partners
Postbus 766 , 5700 AT Helmond
Tel 0492-536666 , fax 0492-555600
hgoossens@vanstiphout-advocaten.nl
www.vanstiphout-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOOSSENS L.C.P. , geboren jan 1954 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 nov 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 jan 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 1 jan 1986
Rechter rechtbank Rotterdam 12 mrt 1987
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 18 jan 1930
Lid Ned. Antillen en Aruba 4 okt 1990
Vice-President rechtbank Rotterdam 20 feb 1995
Vice-President rechtbank Rotterdam 1 aug 1995
Coördinerend Vice-president rechtbank Rotterdam 1 november 1999
NU Rotterdam Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Inleider Cursus Voorzitten Strafkamer SSR te Zuphen
TEVENS [september 2003]
Resource person: Projecten Matra en Tacis ter versterking van het justitieel systeem in de Oekraïne,
Coördinatie Centre for International Legal Cooperation, opdrachtgevers Ministerie van Buitenlandse Zaken en De Europese Commissie te Oekraïne van 01-01-1999
Docent SSR van 01-01-1996

GOOSSENS M.T. , geboren jul 1962 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 apr 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 6 mrt 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 apr 1992
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1994
NU
Amsterdam parket arrondissementsofficier van Justitie
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Raad van Commissarissen van de Woningbouwvereniging Voorhout
Lid van de Tuchtcommissie Judobond Nederland

GOOSSENS P.A.
Advocaat bij advocaten Willemstraat ; beëdiging 1990
Postbus 308 , 5600 AH Eindhoven
Tel 040-2448519 , fax 040-2443943
[vademecum advocatuur 2001]
info@advocatenwillemstraat.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOOSSENS R.J.H. ; Dhr.
Rechter Rechtbank Breda van 14-09-2001
NU Breda Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Lid/Voorzitter per 01-01-2001 Commissie bezwaar- en beroepschriften te Den Bosch van 01-01-1999

GOOT T. van der
Advocaat bij Machiels advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 37 , 9285 ZV Bultenpost
Advocaat bij Anker & Anker Strafrecht advocaten
Postbus 324 , 8901 BC Leeuwarden
Tel 058-2442500 , fax 058-2169696
vandergoot@ankerenanker.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.ankerenanker.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOPAL S.K. ; Mw.
Advocaat bij Meijer, Den Engelsen Gopal advocaten ; beëdiging 1994
Koninginnegracht 41 , 2514 AD Den Haag
Advocaat bij Advokatenkantoor Gopal
Calandstraat 1 , 2521 AD Den Haag
Tel 070-3885988 , fax 070-3846300
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-3846308 , fax 070-3882865
pta@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOPPEL J.R.
Advocaat bij Goppel advocaten ; beëdiging 1975
Postbus 92 , 2000 AB Haarlem
Tel 023-5534969 , fax 023-5311676
info@goppeladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dammers Pluis Goppel advocaten
Postbus 5173 , 2000 CD Haarlem
Tel 023-7510930 , fax 023-7510931
jrgoppel@dpgadvocaten.nl
www.dpgadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GORCOM G.A. van
Advocaat bij Woud advocaten ; beëdiging 1996
Mississippidreef 95 , 3565 CE Utrecht
Tel 030-2618121 , fax 030-2618803
woud.advocaten.bv@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kaiser advocaten & Belastingadviseurs
Groenewoudsedijk 41 , 3528 BG Utrecht
Tel 030-6697000 , fax 030-6697001
gvangorcom@kaisercs.nl
www.kaiseres.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GORDEAU L.
Advocaat bij Postbus 22 , 1860 AA Bergen ; beëdiging 1990
Tel 072-5812707 , fax 072-5813176
[vademecum advocatuur 2001]
gordeau@multiweb.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GORDEAU - WIJNTJES Y.M. ; Mw.
Advocaat bij Heereweg 261 , 1873 GA Groet/Schoorl ; beëdiging 1977

GORDIJN J. , geboren okt 1954
NLRM 94 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 4 feb 1994

GORDIJN S.
Advocaat bij Banning Van Kemenade & Holland ; beëdiging 1995
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Advocaat bij Witte & Partners
Postbus 2474 , 3500 GL Utrecht
Tel 030-2161445 , fax 030-2164356
s.gordijn@rn.rabobank.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GORES R.G.M.
Notaris te Spijkenisse , arrondissement Rotterdam
Postbus 803 3200 AT Spijkenisse

GORGELS M.P.G.M.
Advocaat bij Dijkstra Voermansadvocatuur & Notariaat ; beëdiging 2001
Postbus 4085 , 3502 HB Utrecht
Tel 030-2850300 , fax 030-2850301
matthijs.gorgels@dvan.nl
[vademecum advocatuur 2003]
www.dijkstravoermans.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GORIS D.R.A.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 8656 , 3009 AR Rotterdam
Tel 010-4075130 , fax 010-4075104
david.goris@nl.landwellglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

GORIS E.J.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1996
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1996
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
erikjan.goris@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]

GORIS M.M.A.J. ; Mw.
Advocaat bij Moszkowicz advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 3075 , 6202 NB Maastricht
Advocaat bij Korvinus & Knoops advocaten
Emmalaan 23 , 1075 AT Amsterdam
Tel 020-6797929 , fax 020-6626606
info@korvinus-knoopsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Korvinus Abeln advocaten
info@ka-advocaten.nl
www.ka-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GORISSEN A.G.H. , geboren jul 1944 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven 197?
Griffier rechtbank Dordrecht 7 sep 1977
Griffier kantongerecht Gorinchem en Oud-Beijerland 7 sep 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 28 nov 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijeriand 28 nov 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijeriand 6 sep 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 17 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 1 aug 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 1 aug 1995
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger JA
HOOFDFUNCTIE
Secretaris gemeente Schiedam [info SAL 2000]
TEVENS
Lid commissie arbeidsvoorwaarden van de Vereniging van Gemeentesecretarissen
Voorzitter van de BB commissie van het personeel in de gemeente Hellevoetssluis
Secretaris van het bestuur en jury van de Sint Martha Milieu Prijs
Voorzitter Stichting Bijzondere Noden Schiedam
Lid van de Rotary
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Stichting Bijzondere Noden Schiedam te Schiedam van 01-01-2001
Plv. lid Beroeps- en Bezwaarschriftencommissie voor het personeel te Gemeente Hellevoetsluis te Gemeente Hellevoetsluis van 01-01-2001
Aandeelhouder (enig) en directeur JoVi Interim Management B.V. te Dordrecht van 19-08-2000

GORISSEN B.J.E.
Advocaat bij Buruma Maris ; beëdiging 1996
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
bmrdam@euronet.nl
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
bartjan.gorissen@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]

GORISSEN H.J.W.
Advocaat bij Gorissen c.s. ; beëdiging 1965
Postbus 54 , 6400 AB Heerlen
jgorissen@wxs.nl
Tel 045-5710436 , fax 045-5711944
jgorissen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gorissen & Gijzen advocaten en Procureurs
gorissencs@home.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GORISSEN J.
Advocaat bij International Law Consultancy ; beëdiging 1992
St.Josephstraat 6516 , 4611 MK Bergen op Zoom
gorissen@zeelandnet.nl
Tel 0164-246500 , fax 0164-246444
gorissen@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GORISSEN J.T.J.
Advocaat bij Gorissen c.s. ; beëdiging 1992
Postbus 54 , 6400 AB Heerlen
jgorissen@wxs.nl
Tel 045-5710436 , fax 045-5711944
jgorissen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gorissen & Gilzen advocaten en Procureurs
gorissencs@home.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GORISSEN S.M.A.L ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1994
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen
Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-8801753 , fax 010-8801814
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lovells
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
tanya.gorissen@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]

GORISSEN T.M.P.M.
Advocaat bij Wytzes De Gooijer Gorissen ; beëdiging 1981
Postbus 859 , 1180 AW Amstelveen

GORKOM J.C. van
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

GORKUM I.G.M. van ; Mw.
Advocaat bij Madern & Berendsen ; beëdiging 1998
Weteringschans 120 , 1017 XT Amsterdam
Tel 020-6234111 , fax 020-6265941
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hofdijk & De Jong
Laan van Meerdervoort 180 , 2517 BH Den Haag
Tel 070-3469592 , fax 070-3643734
vangorkum@hofdijkendejong.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GORKUM J.M.C. van ; Mw.
Advocaat bij Bouwman advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 270 , 5400 AG Uden
Tel 0413-266069 , fax 0413-268545
[vademecum advocatuur 2004]

GORKUM R.A. van , geboren sep 1927
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam Ministerie van Financiën
Raadsheer Hof Den Haag 16 mrt 1984
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 15 jan 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag (bezoldigd) 1 sep 1990
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Gepensioneerd Raadsheer
TEVENS
Provinciaal consul voor Recreatie en Toerisme voor Zuid-Holland Koninklijke Nederlandse
Touristenbond ANWB

GORKUM W.M.E. van ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1992
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl

GORMLEY MA MSc Barrister L.W. ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Bedrijfsrechtelijke en Europeesrechtelijke Vakken
Hoogleraar Europees Recht
tel 050 3635689 , fax 050 3535603
l.w.gormley@rechten.rug.nl
TEVENS
Universiteit Groningen
Bestuur , Universiteitsraad , Lid
Voorzitter bestuur Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht Den Haag
INFO
Privé adres: Praediniussingel 17 , 9711 AC Groningen , Tel. 050 3139120 / 3139307

GORP A.M. van , geboren feb 1951 ; Dhr. L.kol.
NLRM 98 99/00
Verbindingsofficier
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 01-12-1997
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 01-06-2000
Militair lid Rechtbank Arnhem van 01-06-2000
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Arnhem Rechtbank Militair Lid
TEVENS [september 2003]
Lid schoolbestuur Martin Luther Kingschool te Maartensdijk van 01-03-2002

GORP C.J.E.A. van
Advocaat bij Rassers Jacobs & Spiegel ; beëdiging 1984
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Advocaat bij Rassers
Jacobs & Spiegel advocaten
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076-5224381 , fax 076-5222552
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rassers advocaten en Notarissen
Tel 076-5136136 , fax 076-5222552
gorp@rassers.nl
www.rassers.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GORP S.V. van ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1997
Advocaat bij Derks. Star Busmann.Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
s.vangorp@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GORP Zie VISSCHER - Van GORP T.C.M. van , geboren apr 1941 ; Mw.

GORP W.A.M. van
Notaris te Weert , arrondissement Roermond
Postbus 291 6000 AG Weert
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Weert

GORSIRA - van der VOSSEN B.E.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Ruig & Partners ; beëdiging 1999
Postbus 29702 , 2502 LS Den Haag
Tel 070-3633555 , fax 070-365105
gorslravandervossen@ruigparrners.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GORSIRA M.R.B. , Michiel ; Dhr.
Advokaat - Promes, Trenité van Doorne
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 17207 , 2502 CE Den Haag
Tel 070-3383131 , fax 070-3584798
gorsira@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 1981 en 1997
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
michiel.gorsira@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Curaçao
GORSIRA
S.E.B. ; Mw.
[A
Advocaat bij Verheijden Huntjens advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1522 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2092755 , fax 010-2092758
gorsira@vh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GORSIRA P.H.B.
Notaris te Wassenaar , arrondissement Den Haag
Kantoor van Wijk & Gorsira

GORT G.
Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beëdiging 2002
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
Tel 071-5124443 , fax 071-5120481
g.gort@gl-advocaten.nl
www.gl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GORTER Zie WARNER - GORTER A.M.J. ; Mw.geboren nov 1935
NLRM 90
Rechter-plaatsvervanger art.rechtbank Zwolle 29 nov 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 7 jun 1988
Rechter rechtbank Zwolle (part-time) 1 jan 1990

GORTER D.J.
NLRM 71
Den Haag 31 jul 1958
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 4 mei 1962

GORTER F.J. , geboren apr 1942 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven respectievelijk te Den Haag en Deventer
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 1 nov 1976
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 1 feb 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 7 nov 1977
Officier van Justitie Ned. Antillen 15 jul 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 7 aug 1986
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 19 mei 1988
Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden van 17-04-2001
NU Leeuwarden Hof Raadsheer
TEVENS [september 2003]
Lid opleidingcommissie van de opleiding finoegrische talen en hun letterkunde Rijksuniversiteit te Groningen te Groningen
INFO
Lid van de Rotary

GORTER H. , geboren feb 1946 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ministerie van Financiën
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10 jul 1986
Rechter rechtbank Utrecht 17 sep 1987
NU Utrecht Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Lid ministeriële werkgroep Munchhausen by Proxy van 01-01-2001
examinator Stichting Gerechtstolken van 10-05-2001

GORTER H.P. , geboren 9 januari 1914 , Hans Paul ; Dr.
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
INFO
Overleden 14 februari 2001 [NRC 15 FEB 2001]

GORTER M. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1991
One Rockefeller Plaza/23rd fl.
New York N.Y. I D020, U.S.A.

GORTER O.H.
Wageningen Universiteit
College van Decanen , Secretaris
tel 0317 489111 , fax 0317 484758

GORTER R. , Ronald ; Dhr.
Belastingadv. Begheijn & Sneep TRN-Groep
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Schagen

GORTER Th.M.
Advocaat bij Burmanlaan 74 , 2241 JH Wassenaar ; beëdiging 1985
Advocaat bij Postbus 25 2240 , AA Wassenaar
Tel 070-5179111 , fax 070-5143998
thomasgorter@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GORTZAK J.A. ; Mw.
Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2001
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042395 , fax 010-4042333
jacoline.gortzak@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

GORZEMAN C.
Notaris te Dussen , gem. Werkendam , arrondissement Breda
Notarismaatschap De Rivieren ; Dussen ; Andel ; Werkendam.

GOSEWEHR D.N.R. ; Drs.
Manager Afdeling Human Resources van de RDW tot 1 maart 2000 [jaarverslag RDW 2001]

GOSLINGS M.A. , geboren jan 1951 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 19 feb 1996
Raadsheer Hof Amsterdam 23 juni 1998
NU Amsterdam Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Houthoff advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 75505 , 1070 ANI Amsterdam
mgoslings@houthoff.nl
TEVENS
Advocaat-Lid van het Curatorium Beroepsopleiding van de NOvA
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Secretaris van één van de regionale tuchtcolleges van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der
Tandheelkunde. Beëindigd 1 juli 1998
2. Lid van de beroepscommissie van de Stichting Aids Fonds. Beëindigd 1 september 1997
3. Arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut. Van 1999
4. Lid van de redactie van het blad Arts & Bedrijf. Tot 1 januari 19
5. Lid van het Curatorium van de ( advocaten) Beroepsopleiding. Tot 1 oktober 1
6. Plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline. Van 1999
TEVENS [september 2003]
Plaatsvervangend kroonlid Hof van Discipline. van 09-04-1999
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut van 01-01-1996
Plv. lid van de commissie van beroep van het Dutch Security Dutsch Security Institute van 01-05-2002
Lid commisie van beroep code voor geneesmiddelen-reclame van 01-11-2001
@OPM
Hoe kan dit ?
Als zij niet meer advocaat is, sinds wanneer dan niet meer?

GOSSCHALK - DAVIDSON B.F.F. ; Mw.
Advocaat bij Gosschalk & Gosschalk advocaten en procureurs ; beëdiging 1974
Wassenaarseweg 177 , 2596 CR Den Haag
Tel 070-3244091 , fax 070-3247943
b.gosschalk@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gosschalk & Brouwer advocaten en procureurs
[vademecum advocatuur 2004]

GOSSCHALK - DAVIDSON B.J.J.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid

GOSSCHALK M.D. ; Mw.
Advocaat bij Gosschalk & Gosschalk advocaten en procureurs ; beëdiging 2000
Wassenaarseweg 177 , 2590 CR Den Haag
Tel 070-3244091 , fax 070-3247943
m.gosschalk@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
m.gosschalk@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOSSELAAR F.
Advocaat bij Cosselaar & Van Dijk advocaten ; beëdiging 1976
Stationsweg 11 , 9671 AL Winschoten
Advocaat bij Gosselaar & Van Dijk advocaten
Stationsweg 119 , 6771 AL Winschoten
Tel 0597-413133 , fax 0597-423359
gosselaar.vandijk@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GOSSELAAR - van HARMELEN J.S. ; Mw.
Advocaat bij Gosselaar & Van Dijk advocaten ; beëdiging 1976
Stationsweg 11 , 9671 AL Winschoten
Stationsweg 119 , 6771 AL Winschoten
Tel 0597-413133 , fax 0597-423359
Blijhamsterstraat 49 , 9671 AT Winschoten
gosselaar.vandijk@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOTÉ - Van ZANTEN M.A. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam

GOTINK H.M.
Advocaat bij Gotink & Van Denderen advocaten ; beëdiging 1983
Enschedesestraat 97 , 7551 EK Hengelo
Tel 074-2912410 , fax 074-24306999
[vademecum advocatuur 2001]
goden@nllaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOTTSCHAL E. , geboren jan 1964 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Groningen 1 okt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 okt 1994
Rechter rechtbank Groningen 1 okt 1995
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen van 01-04-2000
NU Groningen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur Stichting De Poort te Groningen
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie van Beroep van de Hanzehogeschool
11-02-97 gedurende 1 dag cursus Awb verzorgen t.b.v.beroepsopleiding NOvA
11-12-97 1 dag cursus Voorlopige wormgevingen? Awb voor secretarissen t.b.v. SSR.
30 jan 1997
HOOFDFUNCTIE
Bedrijfsjurist
TEVENS [september 2003]
Voorzitter college van beroep de Hanzehogeschool te Groningen van 01-06-2000
Lid raad van toezicht Justitïele Jeugdinrichting Het Poortje te Groningen van 01-09-2000
@OPM
Is hij nog steeds bedrijfsjurist. Rechtspraak.nl september 2003 vermeldt niet een hoofdfunctie.
Maar wat is dan nu zijn hoofdfunctie.

GOU F.L.M. de , geboren dec 1946 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 7 apr 1982
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave bijbanen rechtbank Den Haag
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GOU J.L. de
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2001
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2001
Tel 020-5460653 , fax 020-5460803
jasper.degou@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

GOU L. de , geboren 22-12-1916 ; Dr.
INFO
Woonplaats Lemiers
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GOUD P.S.H.M. , geboren aug 1948
NLRM 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 sep 1983
HOOFDFUNCTIE
Wethouder VVD gemeente Pijnacker [info SAL 2000]

GOUD W.
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2001
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOUDBERG R.M.
Advocaat bij Zillinger Molenaar & Verdonk ; beëdiging 2000
Postbus 542 , 8440 AM Heerenveen
Tel 0513-623666 , fax 0513-625546
[vademecum advocatuur 2001]
goudberg@zmv-advocaten.nl
www.zmv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOUDRIAAN A.
Advocaat bij Goudriaan & Hoek ; beëdiging 1993
Postbus 7049 , 2701 AA Zoetermeer
Tel 079-3521134 , fax 079-3200277
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Postbus 7175 , 2701 AD Zoetermeer ; beëdiging 1979 en 1993
Tel 079-3160570 , fax 079-3160580
a.goudriaan@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOUDRIAAN C.G.P.
Advocaat bij Unger & Terwee ; beëdiging 1984
Roemer Visscherstraat 39 , 1054 EW Amsterdam
Tel 020-6835780 , fax 020-5891098
goudriaan@ungerterwee.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1978 en 1984
www.ungerterwee.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOUDRIAAN D.Y. , geboren december 1972 ; Mw.
NLRM 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 april 1997

GOUDSBLOM E. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414832 , fax 020-5414993
elly.goudsblom@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

GOUDSMIT A.C. , geboren 1939
Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Lid van de Raad van Commissarissen van Achmea Holding nv
Lid van de Raad van Commissarissen van de Onderlinge Waarborgmaatschappij Molest-Risico W.A.
Lid van het Bestuur van Stichting PVF Nederland
Lid van Bestuur van Coöperatie Achmea U.A.
Voorzitter Bestuur Stichting Flevoziekenhuis Almere
Lid Bestuur Coöperatie Achmea U.A.
Commissaris Achmea Holding N.V.
Commissaris Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij B.V.
Oud-functies:
Voorzitter Raadvan Bestuur ABN AMRO Lease Holding N.V.
Voorzitter Nederlandse Ver. van Leasemaatschappijen - NVL
Lid Raad van Toe-zicht Coöp. Ver. "Centraal Beheer" U.A.
Commissaris OWM OLM Het Groene Land 2iektekostenverz. U.A.
[jaarverslag Achmea Groep 2000]:
Commissaris Achmea Holding
Lid van het Bestuur van de Vereniging Achmea
Lid van de Raad van Commissarissen Achmea Groep [jaarverslag Groep Achmea 2001]

GOUDSMIT A.M. , geboren jul 1933 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95
Rechten UvA (1957)
Advocaat en Procureur te Amsterdam, sinds 1957
Lid Tweede Kamer der Staten Generaal (1967-1974)
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 8 jun 1989
Raadsheer Hof Amsterdam 1 jun 1992
TEVENS
Commissaris K.L.M. (betaald)
Commissaris I.P.M. (Instituut voor Psychologische Marktonderzoek) te Roterdam (betaald)
Lid Scheidsgerecht N.Z.R. (betaald)
Bestuurslid administratiekantoor Perscomdinatie (betaald)
Lid bestuur "De Opbouw" te Utrecht (onbetaald)
Voorzitter stichtingbestuur Bloemenhovekliniek
INFO
IRM-rapport {Zie www.sdnl.nl/irm.htm} (dec 1996)

GOUDSMIT B.J.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
bgoudsmit@houthoff.nl

GOUDSMIT C.A. ; Mw.
Advocaat bij Everaert advocaten ; beëdiging 1998
Weteringschans 28 , 1017 SG Amsterdam
Tel 020-5247474 , fax 020-5247475
goudsmit@everaert.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.everaert.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOUDSMIT C.J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 13 sep 1965

GOUDSMIT H.R.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 29 jul 1946

GOUDSMIT J.E. , geboren feb 1904
NLRM 71
Advocaat en Procureur te Haarlem
Adjunct-secretaris respectievelijk Voorzitter kamer tribunaal Haarlem 31 mei 1946 tot 1 jun 1948
Waarnemend griffier kantongerecht Haarlem 12 sep 1947
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 28 mei 1948
Kantonrechter Gorinchem 28 apr 1951
Kantonrechter Haarlem 4 jun 1955
Lid Ambtenarengerecht Haarlem 26 apr 1963

GOUDSMIT J.J. , geboren feb 1925
NLRM 88/89 90 91 92 93 94
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 24 dec 1987

GOUDSWAARD J. , geboren aug 1941 ; Mw. Drs.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 05-05-1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 23 jul 1993
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Wladimiroff & Spong ; beëdiging 1979
Postbus 82155 , 2508 ED , Den Haag , fax 070 3524492
Ned. Vereniging van Strafrecht advocaten
Advocaat bij Salomons Van der Valk advocaten
Eisenhowerlaan 102 , 2517 KL Den Haag
Tel 070-3512124 , fax 070-3524492
sava@wirehub.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 82155 , 2508 ED Den Haag
Tel 070-3512124 , fax 070-3524492
sava@wirehub.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen bijbanen
aug 1997
TEVENS
Lid Adviescommissie Wetgeving van de NOvA ; Strafrecht
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GOUDSWAARD K.P. ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Publiek recht
Bijzonder hoogleraar sociaal recht, leer der sociale zekerheid (vanwege de Stichting mr.H.P.L.C. de Kruyff-fonds)
tel 071 5277756 , fax 071 5122140
k.p.goudswaard@law.leidenuniv.nl
TEVENS
Fiscaal-economisch departement
Hoogleraar leer der sociale zekerheid
tel 071 5277756 , fax 071 5122140
Privé adres: Thorbeckestraat 64 , 2313 HG Leiden, tel. 071-5149512

GOUDSWAARD M.A.
Adjunct-Hoofdredacteur Financieel Dagblad

GOUDSWAARD R.K. , geboren 08-07-1966
INFO
Woonplaats Rotterdam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GOUMANS C.M.F.M.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
cgoumans@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma
c.goumans@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

GOUMANS D. ; Mw.
Advocaat bij Van der Aa & Koers advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 14138 , 3508 SE Utrecht
Tel 030-2512171 , fax 030-2510414
aa@aa-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOUMANS J.J.M.
Advocaat bij Duynstee & Partners ; beëdiging 1975
Postbus 289 , 6200 AG Maastricht
Tel 043-3250043 , fax 043-3253944
[vademecum advocatuur 2001]
jgoumans@duynstee-partners.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOUMANS P.J.G.
Advocaat bij Goorts & Coppens advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 458 , 6040 AL Roermond
Tel 0475-420033 , fax 0475-316182
goumans@goorts-coppens.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.goorts-coppens.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOUW J.J. van der
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1998
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153437 , fax 070-5153131
jj.vandergouw@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOUWELOOS D.M. ; Mw.
Advocaat bij Houthof Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772360 , fax 020-5772708
d.gouweloos@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

GOVAERS E.J. ; Dhr. Drs.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg van 06-02-2001
NU Middelburg Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Algemeen jurist Gemeente Oirschot te Oirschot
TEVENS [september 2003]
Parttime docent bestuurs- en privaatrecht Bestuursacademie Zuid-Nederland te Tilburg van 01-09-1998
Parttime docent bestuursrecht Segment personeel en opleidingen te Leusden van 01-05-1999
Lid commissie bezwaar/beroep Gemeente Sint-Oedenrode te Sint-Oedenrode van 30-09-1999
Plv. voorzitter en lid commissie bezwaar/ beroep, kamer 3 Gemeente 's-Hertogenbosch te 's-Hertogenbosch van 01-01-2002
Examenopsteller publiekrecht (algemeen en ruimtelijk bestuursrecht) Stichting Vakexamens voor de Makelaardij (SVM NIVO) te Nieuwegein van 01-04-2002

GOVAERT M.M. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406500 , fax 010-4113548
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-4715829
maartje.govaert@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

GOVAERTS C.H. , geboren 03-01-1928
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Werkzaam bedrijfsleven Tilburg en Aruba 1954
Advocaat te Curagao 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 16 feb 1966
Rechter rechtbank Rotterdam 17 feb 1967
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 12 jul 1967
President-plaatsvervanger permanente krijgsraad Ned. Antillen 11 jul 1969
President Hof van Justitie Ned. Antillen 1 aug 1973
President permanente krijgsraad Ned. Antillen 24 sep 1973
Raadsheer Hof Den Bosch 24 jun 1975
Vice-president Hof Den Bosch 4 jan 1983
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden , Den Haag 25 mrt 1987
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GOVAERTS M.
Advocaat bij Moret Ernst & Young ; beëdiging 1997
Postbus 488 , 3000 AL Rotterdam
Advocaat bij Ernst & Young ; beëdiging 1997
Bay Street 222 , Toronto , Ontario M5K177 , Canada
Tel 001-4169432968 , fax 001-4159432998
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GOVAERTS M.C. , geboren jul 1924
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 feb 1982
Rechter rechtbank Den Haag 26 okt 1990

GOVERS A.W. , geboren jan 1947 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Medewerker Juridische afdeling GAK Amsterdam 26 feb 1973
Wetenschappelijk Medewerker Universiteit van Amsterdam 1 mei 1976
Plaatsvervangend -griffier Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 mrt 1979
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 21 mei 1990
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 11 jan 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 jan 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 29 jan 1992
Rechter rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Vice-President rechtbank Den Bosch 10 nov 1993
NU Den Bosch Rechtbank Vice-President
TEVENS
Onbezoldigd Secretaris Juridisch Genootschap Den Bosch
01 jul 1997
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GOVERS C.J.M.A.
Advocaat bij De Vos & Steinz ; beëdiging 1996
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen / Andersen Legal
Postbus 75381 , 1070 AJ Amsterdam
Tel 020-8808739 , fax 020-8808787
jankees.c.j.m.a.govers@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
boekeLde.neree@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOVERS F.W.W.M.
Notaris te Capelle a/d IJssel , arrondissement Rotterdam
Kantoor Van Heukelem & Govers ; Capelle a/d IJssel

GOVERS H.F.
Advocaat bij Govers, Mekenkamp & Teurlings advocaten ; beëdiging 1991
Oostenburgervoorstraat 106-110 , 1018 Mr. Amsterdam
Tel 020-4201475 , fax 020-5229819
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Jacobs Helsper & Govers advocaten
Stadionweg 88 , 1077 SR Amsterdam
Tel 020-3051177 , fax 020-3051170
govers@jhg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GOYAERTS - ANTENS Zie ANTENS C.N.M. ; Mw.

GOYAERTS M.A.H.J.
Advocaat bij Kamps / Coyaerts / Putters ; beëdiging 1997
Postbus 1164 , 5200 BE Den Bosch
kamps_goyaerts_putters@pi.net
Tel 073-5128577 , fax 073-6125081
goyaerts.law@kgp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij KGP advocaten en Belastingadviseurs
www.kgp.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRAAF A.J. van de
Advocaat bij Willems advocaten ; beëdiging 1999
Jacob Obrechtstraat 70 , 1071 KP Amsterdam
Tel 020-6766060 , fax 020-6545495
aj.vdgraaf@willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Willems advocaten & Rechtsanwßte
Postbus 75966 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-6766060 , fax 020-6645495
aj.vdgraaf@willems-advocaten.nl
www.willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRAAF B.C. de ; Drs.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie douane, Belastingdienst/Douane district, Roosendaal, Plaatsvervangend hoofd

GRAAF C. van der
Advocaat bij De Koning & Renes advocaten ; beëdiging 1998
Sophialaan 33 , 1075 BL Amsterdam
Tel 020-5752500 , fax 020-4714443
vandergraaf@dekoning-renes.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.dekoning-renes.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRAAF C.M.
Secretaris gemeente Zwijndrecht [info SAL 2000]
Secretaris gemeente Zoetermeer [Staatscourant 7 juni 2002]

GRAAF D.P. de

GRAAF E.W. van der
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 27 maart 2000
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Mr. A.J. van Raalte Kantoor ; beëdiging 1983
Cornelis Schuytstraat 2 , 1071 FH Amsterdam
Tel 020-66446771 , fax 020-6643011
graafeer@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Raalte Kantoor
Apollolaan 83 , 1077 AL Amsterdam
Tel 020-6644671 , fax 020-6643611
e.w.vandergraaf@vanraalte-advocaten.nl
www.vanraalte-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRAAF F.G.B.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1983
Postbus 7301 , 1007 JH Amsterdam
frank.graaf@cliffordchance.com
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
frank.graaf@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Clifford Chance LLP
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]

GRAAF F.R.
Ministerie van Justitie , Raad voor de Kinderbescherming , Directie Oost , Plaatsvervangend adjunct-directeur
Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost , Vestging Almelo , Unitmanager combi-unit

GRAAF G.F de
Advocaat bij Rechtshulp Rotterdam Bureau Rechtshulp Rotterdam-Zuid ; beëdiging 2000
Strevelsweg 692 , 3083 AR Rotterdam
Tel 010-4805911 , fax 010-4800863
[vademecum advocatuur 2001]

GRAAF G.J. de
Burgemeester VVD gemeente Apeldoorn [info SAL 2000]

GRAAF H. de ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772920 , fax 020-5772703
hgraaf@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5772348 , fax 020-5772707
h.de.graaf@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

GRAAF I. de ; Mw.
Advocaat bij Nederlandse Orde van advocaten ; beëdiging 1974
Postbus 30851 , 2500 GW Den Haag

GRAAF I. de ; Mw. Dr.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Zuid-Holland Zuid ; beëdiging 1997
Postbus 253 , 4200 AG Gorinchem
Tel 0183-636438 , fax 0183-406056
[vademecum advocatuur 2001]
i.graaf@zhz.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2003]
Rechter Rechtbank Breda van 01-06-2003
NU Breda Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Huurderslid Huurcommissie ressort Gorinchem van 01-01-1996 tot 01-03-2003
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl

GRAAF I.L. de ; Mw.
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-04-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GRAAF - HINFELAAR Zie HINFELAAR I.M.A de ; Mw.

GRAAF I.P.J. van der ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2002
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285463 , fax 070-3280049
angela.vandergraaf@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

GRAAF J. de ; Mw.
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1996
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht

GRAAF J. de
Advocaat bij Hekkelman Terheggen & Rieter ; beëdiging 1994
Postbus 1094 , 6501 BB Nijmegen
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3053 , 3502 GB Utrecht
Tel 030-2595252 , fax 030-2595255
nlgraal4@hollandiaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gerbers & De Graaf advocaten
Postbus 30 , 6640 AA Beuningen
Tel 024-6750210 , fax 024-6750211
gerbersdegraaf@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRAAF J. de
Advocaat bij Tiebout advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 330 , 9300 AH Roden
Tel 050-5015080 , fax 050-5015045
tiebout.roden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRAAF J. de ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg van 19-06-2002
Gerechtsauditeur Rechtbank Middelburg van 01-04-2003
NU Middelburg Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Middelburg Rechtbank Gerechtsauditeur
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GRAAF J.H. de ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 08-11-2001
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GRAAF J.P.G.M. van der
Advocaat bij Nooteboom c.s. ; beëdiging 1983
Vrieseplein 15 , 3311 NK Dordrecht
Postbus 488 , 3300 AL Dordrecht
Tel 078-6310688 , fax 078-6312811
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GRAAF K.R. van der , geboren jun 1945 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 9 jul 1984
Rechter rechtbank Den Haag 10 sep 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 26 feb 1991
Kantonrechter Den Haag 4 apr 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 31 mei 1991
Vice-president Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter Raad van Toezicht van de NVM afdeling Den Haag
Plaatsvervangend Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Ned. Vereniging van Incassoondernemingen
te Eindhoven
Plaatsvervangend Voorzitter klachtencommissie Buro voor rechtshulp Den Haag
Lid van de Bouwcommissie Paleis van Justitie Den Haag
Contactpersoon Kantongerecht Den Haag Huurcommissie Den Haag
Contactpersoon Kantongerecht Den Haag RU Leiden voor studenten en stages
21 jan 1997
TEVENS [juli 2003]
Plaatsvervangend lid Tolkencommissie Paleis van Justitie te Den Haag van 23-03-2000
Voorzitter Stichting Wijkoverleg Zorgvliet van 01-01-2001
Contactpersoon Rijksuniversiteit Leiden voor studenten-stages Kantongerecht te Den Haag van 04-07-1994
Contactpersoon Huurcommissie Den Haag Kantongerecht Den Haag van 13-06-1994
Voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Makelaar in onroerend goederen NVM van 01-01-1986

GRAAF M.C. de
NLRM 80 87 88/89 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 4 mei 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 8 nov 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 6 sep 1988

GRAAF M.J.C. van der
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
One Rockefeller Plaza 23rd fluor , New York N.Y.10020 , USA
Tel 001-2122182990 , fax 001-2122182999
maarten.vandergraaf@nauta-ny.com
[vademecum advocatuur 2001]

GRAAF N.J. van der
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1979
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595552 , fax 030-2595503
ngraaf@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GRAAF P.C.M. de ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1987
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
legraaf@em-advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3746333
degraaf@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRAAF P.J. de
Advocaat bij Kleerekooper advocatenkantoor ; beëdiging 2000
Postbus 686 , 3500 AR Utrecht
Tel 030-2307100 , fax 030-2314545
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GRAAF R.C. de
Advocaat bij Van der Nat Litigation ; beëdiging 2000
Postbus 75305 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3058200 , fax 020-3058205
info@vandernatlitigation.nl
[vademecum advocatuur 2001]
degraaf@vandernatlitigation.nl
www.vandematlitigation.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRAAF R.G. de , geboren apr 1958
NLRM 98 99/00
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 16 sep 1997
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 14 jan 1998

GRAAF R.M. de
Advocaat bij Van der Woude De Graaf ; beëdiging 1989
Advocaat bij Van der Woude De Graaf advocaten
Willemsparkweg 31 , 1071 GP Amsterdam
Tel 020-6766690 , fax 020-6766695
[vademecum advocatuur 2001]

GRAAF T.J. de
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1997
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
tycho.degraaf@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612$27
tycho.degraaf@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

GRAAF T.P.J. de , geboren feb 1954 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 2 jul 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 1 mrt 1994
Rechter rechtbank Amsterdam 30 nov 1994
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Voorzitter bezwaaradviescommissie AZU
TEVENS [september 2003]
Voorzitter bezwaaradviescommissie Universitair Medisch Centrum Utrecht te Utrecht van 01-07-1995

GRAAF Th.C. de
D66-fractie fractievoorzitter ; Lid Tweede Kamer
mei 2000
Minister van Constitutionele Vernieuwing in Balkenende II

GRAAF Zie CRIJNS - Van der GRAAF W.A.C. van der , geboren jun 1953 ; Mw.

GRAAF W.M.C. de
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 4 mei 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 8 nov 1968

GRAAFF D. de
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 1 apr 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 sep 1967
Ontslag
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam

GRAAFF E.V. de ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
evdegraaff@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Steenhoven advocaten
Herengracht 582-584 , 1017 CJ Amsterdam
Tel 020-6077979 , fax 020-6831947
degraaff@vandersteenhoven.nl
www.vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRAAFF F.L.M. van de , Folkert ; Dhr.
Notaris te Hilversum , arrondissement Amsterdam
Kantoor Derks. Star Busmann. Hanotiau ; Hilversum, Utrecht
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Den Haag

GRAAFF H. de

GRAAFF H.A.A. de
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 22 aug 1963
Raad Hoog Militair GerechtsHof 5 jun 1964

GRAAFF H.J. de , Henk , geboren feb 1948 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mrt 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 mrt 1994
Rechter rechtbank Haarlem 01-02-2002
NU Haarlem Rechtbank Rechter
TEVENS [juni 2003] [september 2003]
Secretaris Roomskatholieke Schoolvereniging Haarlem 01-01-1994
Voorzitter Stichting 't Complot te Amsterdam 01-01-2001
Parttime docent financieel/economisch (straf)recht 01-01-1997

GRAAFF - HESSELINK H.J. van de ; Mw.
Rechten 1934
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

GRAAFF I. de ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1999
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
Wegraaff@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
i.degraaff@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRAAFF J. de ; Mw.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
dgraaff@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stevens Thunnissen Vos
Postbus 11760 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3 115000 , fax 070-3520669
mr.j.de.graaff@stv-advocaten.nl
www.stv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRAAFF L.F.J. de ; Mw.
Advocaat bij Houben advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 4620 , 4803 EP Breda
Tel 076-5223677 , fax 076-5149403
ldgraaff@houbenadvocaten.nl
www.houbenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRAAFF M. de ; MBI
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Preventie Jeugd en Sancties, Directie
Bestuurszaken, Afdeling Planning, Financiën en Control (PF&C) , Hoofd

GRAAFF M.C. de , geboren mrt 1913
NLRM 71
Substituut-griffier kantongerecht Rotterdam 27 mei 1943
Adjunct-secretaris tribunaal Amsterdam 24 okt 1945 tot 1 feb 1948
Griffier kantongerecht Nijmegen 29 jan 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 29 apr 1950
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 15 nov 1954
Griffier rechtbank Rotterdam 21 mei 1963
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Schiedam, Gouda, Brielle en Sommelsdijk 8 feb 1968

GRAAFF N.A. de
Advocaat bij Pleinweg 200b , 3083 EV Rotterdam ; beëdiging 1999
Tel 010-2900338 , fax 010-2900341
nadegraaff@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GRAAFLAND J. ; Mw.
Rechter Rechtbank Amsterdam van 01-01-2001
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GRAAFLAND - VERHAEGEN Zie VERHAEGEN J.F.A.M. ; Mw.

GRAAFMANS E.H.M. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 1998
Postbus 451 , 4330 AL Middelburg
Tel 0118-637120 , fax 0118-640011
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 18-03-98
Bureau Rechtshulp , Vlasmarkt 28 , 4331 PE Middelburg
Postbus 451 , 4330 AL Middelburg
tel 0118-637120 , fax 0118-640011
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@zeeland.bureaurechtshulp.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Middelburg
[vademecum advocatuur 2004]

GRAAFSTAL - LANKESTER N.M. ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 12 apr 1976
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep 2wolle 4 jan 1980
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 1 jan 1986
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 25 jan 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 31 mrt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 jul 1992
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Zwolle rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Klachtencommissie Stichting Wonen Dagbesteding en Dienstverlening WDDS te Haarlem
Geen opgave van bijbanen in Zwolle

GRAAFSTAL P.J.
Advocaat bij Mrs P.J. Graafstal & M.H. Mennema ; beëdiging 1971
Ribespad 52 , 3852 GN Ermelo
Tel 0341-557366 , fax 0341-558788
[vademecum advocatuur 2001]
pgraafst@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRAAL L.M.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1998
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
leon.graal@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1993 en 1998
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRAAT R.P.J.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2001
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042628 , fax 010-4042141
rein.graat@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

GRAAUW M.T. de ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor De Binnenstad ; beëdiging 1989
Binnengasthuisstraat 148 , 1012 ZG Amsterdam
Tel 020-6271816 , fax 020-6278469
[vademecum advocatuur 2001]

GRAAUW P.C. de
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1967
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1967
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3242095
pcdegraauw@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GRABANDT E. , geboren 01-09-1955
Advocaat te Den Haag , kantoor Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3653856
grabandt@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
INFO
Vooral cassatie-advocaat

GRABLOWICZ M.R.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240450 , fax 010-2240055
martin.grablowitz@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Tel 010-2240450 , fax 010-2240058
martin.grablowitz@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

GRABOWSKY J. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Mantz & Grabowsky ; beëdiging 1999
Wassenaarseweg 3 , 2596 CD Den Haag
Tel 070-3283635 , fax 070-3242903
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Mantz Grabowsky en Arslaner
Jan van Nassaustraat 109 2596 BS Den Haag
Tel 070-3283635 , fax 070-3242903
grabowskyj@netscape.net
[vademecum advocatuur 2004]

GRADISEN W. ; Drs.
Wethouder PvdA (loco-burg.) gemeente Tiel [info SAL 2000]

GRAFHORST W.M.
Notaris te Utrecht , arrondissement Utrecht
Kantoor Grafhorst, Van & Van Buitenen ; Utrecht

GRAHAM N.M. ; Mw.
Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beëdiging 2003
Postbus 529 , 3300 AM Dordrecht
Tel 078-6147611 , fax 078-6140356
quju@tip.nl
www.quarles.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRÄLER J.G.
Notaris te Den Bosch , arrondissement den Bosch
Kantoor Huijbregts Notarissen ; Den Bosch, Vlijmen, Vught

GRAMBERG C.B.E.
Advocaat bij Prinsen van der Putt ; beëdiging 1986
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 6019 , 5500 HA Eindhoven
Tel 040-2970756 , fax 040-2970775
[vademecum advocatuur 2004]
egramberg@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GRAMPEL C.G. van de , geboren sep 1959 , Tineke ; Mw. (of C.C.)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 sep 1985
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 20 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 20 aug 1991
Rechter Rechtbank Rotterdam van 03-12-1992
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Nu voor Later Rotterdam
Lid Bestuur Stichting vermogensbeheer Nu voor Later te Rotterdam
Dagelijks bestuur Nederlandse Rode Kruis Den Haag
Adviserend Lid Bestuur Oranje Kruis Den Haag
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid Stichting Nu voor Later te Rotterdam van 01-01-1991
Bestuurslid Vereniging Het Nederlandse Rode Kruis te Den Haag van 01-07-1994
Lid bestuurscommissie NRK-Stichting Samenwerkende Vrijwillige Hulpdienst te Den Haag van 01-01-1996
Lid van de raad van toezicht Stichting Ypsilon Haarlem en Omstreken te Haarlem van 07-11-2000
Bestuurslid Stichting vermogensbeheer Nu voor Later te Rotterdam van 08-09-1993 tot 17-10-2001
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Voorburg/Rijswijk e.o..

GRAMPEL P.J. van de
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1996
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Allen & Overy
One New Change , EC4M 9QQ Londen , Groot-Brittannië
Tel 0044-2473303000 , fax 0044-2073309999
paul.van.de.grampel@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Arps Skadfen Slate Meagher & Fiom LLP
40 Bank Street , Canary Warf London E14 SDS , UK
Tel 0044-2075197000 , fax 0044-2075197070
pvandegr@skadden.com
[vademecum advocatuur 2004]

GRAMSER J.J.H.
Notaris te Vries , gem. Zuidlaren , arrondissement Assen
Postbus 35 , 9480 AA Vries

GRAMSMA Zie BREUKERS-GRAMSMA J. , geboren sep 1950 ; Mw.

GRANADA R.P.H. , Henriques de
Advocaat bij Veraart De Granada & Partners ; beëdiging 1978
Postbus 212 , 1800 AE Alkmaar
Tel 072-5157474 , fax 072-5157829
veraart@vsanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.valsezeden.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRAND J.L.W. le
Notaris te Harderwijk , arrondissement Zutphen
Kantoor Le Grand en Van Geet ; Harderwijk

GRAND R. Le
Advocaat bij Petten Tideman & Sassen ; beëdiging 2002
Postbus 80504 , 2508 GM Den Haag
Tel 070-3504055 , fax 070-3506187
legrand.r@pettenadv.nl
www.pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRANDE J. van den
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1991
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
[vademecum advocatuur 2001]

GRANDE - Van den BERGE M.K. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771498 , fax 020-4715829
rokgrande@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kortman advocaten
Postbus 85966 , 2508 CR Den Haag
Tel 070-3024030 , fax 070-3523174
mkgrande@kortmanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRANDIA R.
Advocaat bij Lindenbergh advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 23116 , 3001 KC Rotterdam
Tel 010-4359555 , fax 010-4359785
adl@lindenbergh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-4369666 , fax 010-4369785
adl@lindenbergh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRANDIEK M.J.H. ; Mw.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Arnhem van 01-02-2003
NU Arnhem Rechtbank Raio
TEVENS [september 2003]
Vakbondsdocent CNV-jongerenbond te Utrecht van 01-06-2002
Voorzitter klachtencommissie Stichting Land van Horne te Weert van 01-05-2001
Lid Klachtencommissie Stichting De Nieuwenborgh te Weert van 01-01-2003

GRANDJEAN I.H. ; Mw.
Advocaat bij Stein advocaten Zwolle ; beëdiging 1987
Postbus 1232 , 8001 BE Zwolle
Tel 038-4215221 , fax 038-4218190
grandjean@steinadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GRANDJEAN PERRENOD COMTESSE M.V.R.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1995
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
maarten.grandjean@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Leijnse Artz advocaten
Postbus 26014 , 3002 EA Rotterdam
Tel 010-2444344 , fax 010-2440091
m.grandjean@leijnseartz.com
www.leiinseartz.com
[vademecum advocatuur 2004]

GRANSBERG J.W.F.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414644 , fax 020-6612827
joost.gransberg@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
joost.gransberg@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

GRANSIER E.J.P. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240317 , fax 010-2240013
eva.gransier@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

GRANSIER H.J.
Advocaat bij La Gro c.s. ; beëdiging 1974
Advocaat bij La Gro advocaten
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-503250 , fax 0172-503200
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.laerolaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRAPPEN B.M.B. ; Mw.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997999 , fax 050-5997977
[vademecum advocatuur 2001]

GRAPPERHAUS B.F.M.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 8 dec 1967
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger - Ontslag
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Wieberdink & Grapperhaus ; beëdiging 1951
Kenaupark 24 , 2011 MT Haarlem
Tel 023-5319094 , fax 023-5315527
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat te A'dam ; kantoor B.F.M.Grapperhaus ; beëdiging 1951
Wilhelminastraat 58 , 2011 VP Haarlem
Advocaat bij Wieberdink & Grapperhaus
Kenaupark 24 , 2011 MT Haarlem
Tel 023-5319094 , fax 023-5315527
[vademecum advocatuur 2004]

GRAPPERHAUS F.B.J.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1984
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741518 , fax 020-0741440
ferdinand.grapperhaus@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6741618 , fax 020-6741951
ferdinand.grapperhaus@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

GRAPPERHAUS F.H.M.
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar
TEVENS
Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Lid van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor van Aandelen Staal Bank nv

GRAPPERHAUS J.J.M. , geboren juni 1954 ; Mw.
Wetenschappelijk medewerker
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 1 oktober 1998
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Wat is haar eigenlijke hoofdfunctie en waarom staat dat niet vermeld op rechtspraak.nl?

GRAPPERHAUS - VOS M.C.C.A. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy Van der Laan ; beëdiging 1998
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-55066652 , fax 020-5505752
amma.grapperhaus@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
amma.grapperhaus@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRAPPERHAUS M.J. , geboren mrt 1956 ; Mw. Drs.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 14 nov 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 26 feb 1991
Rechter rechtbank Utrecht 1 jun 1992
Raadsheer Gerechtshof Den Bosch van 30-01-2002
NU Den Bosch Hof Raadsheer
TEVENS [augustus 2003] en [september 2003]
Lid/vice-voorzitter Raad van Toezicht Rabobank Kromme Rijn te Houten van 25-09-2001
Secretaris/penningmeester Stichting Oud Papier Actie te Schalkwijk van 01-11-2000
Secretaris Stichting Bejaarden Schonauwen te Schalkwijk van 15-03-2002
Klachten contactpersoon R.K. Scholenstichting houten, basisschool St Michiel Schalkwijk van 18-08-2003

GRAPPERHAUS P.Th. ; Mw.
Advocaat bij Wilhelminastraat 58 , 2011 VP Haarlem ; beëdiging 1990
Advocaat bij Wieberdink & Grapperhaus
Kenaupark 24 , 2011 MT Haarlem
Tel 023-5319094 , fax 023-5315527
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GRAS E. ; Dhr. Dr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam van 09-12-1998
NU Amsterdan Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent privaatrecht Universiteit van Amsterdam te Amsterdam
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Is hij zomaar Raadsheer geworden zonder enige ervaring als rechter?

GRAS E. , geboren juni 1956
Docent aan de Universiteit van Amsterdam
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 9 december 1998

GRAS F.A.J. ; UHD
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Rechtssociologie
Universitair Hoofddocent Rechtssociologie

GRAS J.C. , geboren apr 1950
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
BeroepsMilitair Koninklijke Marine , II.luitenant ter zee 2e kl o.c.1 aug 1970
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Breda 1 jan 1980
Verkeersschout arrondissementsparket Rotterdam 15 mrt 1983
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 14 mrt 1989
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 1 sep 1989
Officier van Justitie Ned. Antillen 16 jul 1994
Officier arrondissementsparket Almelo 1 november 1999
NU
Breda parket

GRAS J.M.T. , geboren jan 1928 , Hanny ; Mw. (of I.M.T.)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96
Werkzaam Raad van de Kinderbescherming te Breda 1 okt 1955
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 1 jan 1959
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 8 aug 1969
Rechter rechtbank Breda 15 dec 1971
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom, Breda, Tilburg en Zevenbergen 29 jan 1987
Vice-president rechtbank Breda 3 jan 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 10 apr 1992
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
Ontslag
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Breda.

GRAS M.F.T. , geboren nov 1950 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 9 mrt 1388
NU
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GRAS R.J.
Advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en Notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4804239 , fax 053-4804292
r.j.gras@kienhuishoving.nl
www.kienhuishoving.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRASSO R.H.F.H.M. , geboren mei 1907
NLRM 71
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 5 nov 1935
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 28 mei 1937
Substituut-officier van Justitie rechtbank Rotterdam 22 aug 1942
Officier van Justitie rechtbank Almelo 10 jul 1953
Officier van Justitie rechtbank Breda 5 apr 1955
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Breda 1 jan 1957

GRATAMA - THOM SON A.A.N. ; Mw.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 31 jul 1958

GRATAMA A.S. ; Mw.
Advocaat bij Kienhuis advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
Advocaat bij AKD Prinsen Wan Wijmen
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
agratama@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2003]
Rechter Rechtbank Breda van 01-04-2003
NU Breda Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Adviseur Stichting Artists for nature foundation van 01-01-1998
Voorzitter Ouderraad Kinderdagverblijf Het Draakje te Breda van 01-01-2000
Voorzitter Café-Livre te Breda van 01-06-2003
@OPM Kennelijk overgegaan van advocatuur naar rechterlijke macht.

GRATAMA H. ; Mw.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2003
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
heleen.gratama@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

GRATAMA S.D.W.
Advocaat bij Benthem & Gratama advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 1036 , 8001 BA Zwolle
Advocaat bij Van der Steenhoven advocaten
Roemer Visscherstraat 47 , 1054 EW Amsterdam
Tel 020-6077979 , fax 020-6831947
gratama@vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Herengracht 582-584 , 1017 CI Amsterdam
Tel 020-6077979 , fax 020-6831947
gratama@vandersteenhoven.nl
www.vandersteenhoven.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRATAMA S.E.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 18 okt 1965
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 6 mrt1976

GRATAMA S.W. ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 16 jan 1970
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 13 dec 1978
Overleden
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Toch nog in november 2003 vermeld op rechtspraak.nl.
Bedenkelijk.

GRAUS M.A.W. ; Mw.
Advocaat bij Muurmans advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 2934 , 6201 NA Maastricht
Tel 043-3438080 , fax 043-3435566
[vademecum advocatuur 2001]
mgraus@muurmansadvocaten.nl
www.muurmansadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRAUS P.M.J.
Advocaat bij Nobelstraat 56 , 6411 EP Heerlen ; beëdiging 1993
Advocaat bij Graus advocaten
Welterlaan 13 , 6417 CE Heerlen
Tel 045-5600815 , fax 045-5600830
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GRAUSS M.M. , geboren mrt 1954 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 nov 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 mrt 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 24 mrt 1988
Rechter rechtbank Utrecht 6 apr 1995
NU Utrecht Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
jul 1997
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GRAVE - VERKERK D.G.M. de ; Mw.
Advocaat bij Postbus 7185 , 1007 JD Amsterdam ; beëdiging 1991
Advocaat bij Sorko c.s. advocaten ; beëdiging 1991
Churchill-laan 223 , 1078 ED Amsterdam
Tel 020-6733351 , fax 020-6757151
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1982 en 1991
[vademecum advocatuur 2004]
Advocaat, specialisatie arbeidsrecht advocatenkantoor de Grave Amsterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

GRAVE D.J.M. de
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1996
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Rue Brederode 13a , 1000-Brussel , België
Tel 0032-25050211 , fax 0032-25022644
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285549 , fax 070-3280049
martijn.degrave@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

GRAVEMADE A.M.A.P.J. 's- ; Mw.
Ministerie van Justitie, Commissies van Toezicht, Secretarissen Commissies van Toezicht bij de
Rijks-en Particuliere TBS-Inrichtingen, Avereest Veldzicht, Secretariaat

GRAVENDEEL L.J.
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 1990 en 2001
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5685605 , fax 020-5686317
bert.gravendeel@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRAVESTEYN J.
Advocaat bij Aantjes & Schakel ; beëdiging 1999
Postbus 1213 , 2280 CE Rijswijk
Tel 070-3906260 , fax 070-3989688
aantjes.en.schakel@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij GMW advocaten
Postbus 85563 , 2508 CG Den Haag
Tel 070-3615048 , fax 070-3615400
j.gravesteyn@gmw.nl
www.gmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GREEBE M. ; Mw.
Advocaat bij Coöperatief Advokatenkantoor Oudenoord Utrecht ; beëdiging 1992
Postbus 8564 , 3503 RN Utrecht
Advocaat bij Bosch & Ruiter
Postbus 94533 , 1090 GM Amsterdam
Tel 020-6639895 , fax 020-6633850
boschruiter@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
greebe@boschruiter.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Plaatsvervangend Lid van de Commissie Gelijke Behandeling [juli 2001]

GREEF P.H. de ; Mw.
Advocaat bij Van den Boonren advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 193 , 5580 AD Waalre
Tel 040-2215015 , fax 040-2212135
pdegreef@boomen.nl
www.boomen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GREEUW H.C. , geboren okt 1947 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 8 mei 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 7 okt 1996
Rechter rechtbank Haarlem 1 mei 1997
NU Haarlem Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Bij Sociaal Fonds Bouwnijverheid te Amsterdam
Da Costakade 81-3 , 1053 WH Amsterdam
tel 020 6853195
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
TEVENS [september 2003]
Docent SSR van 01-08-2000

GREEVE D.F. , geboren jul 1961
NLRM 88/89 90 91 92 93
Raio rechtbank Zwolle 18 aug 1986
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 18 feb 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 18 feb 1993

GREEVE E. , geboren jun 1957 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Roermond 1 mrt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 21 feb 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 mrt 1992
Rechter rechtbank Haarlem 7 jun 1993
Vice-president Rechtbank Haarlem van 01-10-2000
NU Haarlem Rehtbank Vice-President
TEVENS [september 2003]
Onafhankelijk Lid Klachtencommissie Glastuinbouw ACTOR Sector Adviesbureau te Zoetermeer van 06-05-2002
Voorzitter Scheidsgerecht Algemene Bond Uitzendondernemingen te Badhoevedorp van 01-01-2000

GREEVE T.M.C. de , geboren jan 1943 ; Mw.
NLRM 87 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 11 nov 1983
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 11 nov 1983
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Secretaris bestuur scholen in Amsterdam Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid
Secretaris Sociaal-cultureel centrum De Meervaart Amsterdam
Lid scheidsgerecht Notariaat
Secretaris Stichting Restauratoren Kollektief in Amsterdam
TEVENS [september 2003]
Verbonden Unie van Vrijwilligers te Den Haag van 01-01-1997
Penningmeester Stichting Rajahmundry van 01-01-2001
Lid van de beroepscommissie Stichting geschillencommissie onderwijs te Woerden van 01-01-1997
Verbonden Stichting OBV te Den Haag
Bestuurslid Golfvereniging Leeuwenbergh te Den Haag van 17-06-2002

GREEVEN C.F.
Advocaat bij Andries Bickerweg 6 , 2517 JP Den Haag ; beëdiging 1994
Advocaat bij Buren Guelen advocaten & , Belastingadviseurs
Postbus 18511 , 2502 EM Den Haag
Tel 070-3184205 , fax 070-3561340
greeven@burenguelen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Buren van Velzen Guelen advocaten Notarissen Belastingadviseurs
Postbus 17199 , 2502 CD Den Haag
Tel 070-3184205 , fax 070-3561340
greeven@bvvg.nl
www.bvvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRÉGOIRE A.C.S. (of A.Ch.S.)
Advocaat bij Daniëls advocaten ; beëdiging 1988
Rijksweg Zuid 136 , 6134 AE Sittard
Tel 046-4513699 , fax 046-4521303
daniels.advokaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.danielsadvokaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRÉGOIRE - ZILLIKENS C.M.J. ; Mw.
Advocaat bij Abma Van Eeuwijk ; beëdiging 1996
Postbus 156 , 1130 AD Volendam

GRÉGOIRE J.B.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Gregoire & Van Ravesteyn- Rotterdam

GRÉGOIRE J.F.
Advocaat bij Drok advocaten ; beëdiging 2000
Oude Delft 58 , 2611 CD Delft
Tel 015-2195555 , fax 015-2195550
brok@drok.nl
[vademecum advocatuur 2001]
jfgregoire@drok.nl
www.drok.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GREIDANUS - FORMIJNE D. ; Mw.
Rechten 1972
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

GREIDANUS G.A. , geboren 1942
[sep 2000]
Directeur Bolton Group B.V.
Bestuurder Solitaire Benelux S.A.
President Collistar S.r.I.
Lid BestuurStichting Comité voor het Concertgebouw
Lid BestuurStichting Studiefonds Oskar Back
President Raad van Comm. Bolton Group International S.A.
President Raad van Comm,. Soc.Italo-Britannica L. Manetti-H. Roberts
President Raad van Comm. Trinity Alimentari Italia S.p.A.
President Raad van Comm. Triplex Hellas S.A.
Voorzitter Raad vanComm. Royal & SunAlliance Benelux Holdings N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Royal & SunAlliance Schadeverzekering N.V.
Commissaris Compagnie Saupiquct S.A.
Commissaris Perfecta Chemie B.V.
Commissaris UHU Holding G.m.b.H.
Supervisor Japan Ventures Fund
Voorzitter Council of Supervisors Japan Asia Venture Fund
Penningmeester Robert Hollman Stichting
Penningmeester Jaffé-Pierson Stichting
Plaatsvervangend Penningmeester Fondation Custodia.
Mr. G.A. Greidanus was voorheen Lid van de directie van Mees Pierson N.V.

GREIVE D.F. , geboren jul 1961
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 18 aug 1936
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 18 feb 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 18 feb 1993
1993 vertrokken
Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Assen1 november 1999
NU
Vertrokken
22 sep 1997

GREMBERGHEN P.G.E. van , Paul , geboren 09-03-1965
Advocaat bij Bartels advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 64 , 3500 AB Utrecht
bartels@worldaccess.nl
Advocaat bij Groustra & van Gremberghen advocaten
Postbus 2982 , 1000 CZ Amsterdam
Tel 020-3305958 , fax 020-3305957
gg@gg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij G & G advocaten
www.gg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Sociëteit "de Vereeniging" te Utrecht , opgericht 1 november 1869.

GREMMEN A. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1996
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1996
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
annette.gremmen@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6741182 , fax 020-6741812
annette.gremmen@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

GREMMEN M.D. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2002
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5303006
rgremmen@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GREMMEN P.H.G.C.
Advocaat bij Postbus 150 , 4700 AD Roosendaal ; beëdiging 1982
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. Dirven en Gremmen
Postbus 9 , 4870 AA Etten-Leur
Tel 076-5030180 , fax 076-5023385
info@dgadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.dgadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRENDEL H.J. , geboren jul 1928
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Gemeenschappelijk Administratie Kantoor Amsterdam, II.Juridisch hoofdmedew mrt 1967
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 okt 1973
Gerechtsauditeur raad v.beroep ambtenarengerecht Amsterdam 10 dec 1975
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 20 okt 1977
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 25 jan 1985
Vice-President Centrale Raad van Beroep Utrecht 2 mrt 1995

GRESEL A.M.G.
Burgemeester CDA gemeente Dronten [info SAL 2000]

GREUNSVEN J.E.M.E. van , Jeanine ; Mw.
Stafmedewerkster EZ Gemeente Loon op Zand Kaatsheuvel
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995.
Lid van SVN-deelnetwerk: de Meierij.

GREUTER P.M.F. ; Dhr.
Rechter Rechtbank Haarlem van 01-01-2001
NU Haarlem Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Greuter advocaten ; beëdiging 1974
Postbus 6250 , 2001 HG Haarlem
Advocaat bij Goppel advocaten
Postbus 92 , 2000 AB Haarlem
Tel 023-5534969 , fax 023-5311676
info@goppeladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [september 2003]
Penningmeester Bavo-stichting te Heemstede van 01-01-1987
Secretaris Stg. Directie Pensioenfonds Alliance te Heemstede van 28-01-1997
Voorzitter Stg. Leerlingen en ouderdcommissie van de gem. Muziekschool te Overveen van 13-05-1998
adjunct-secretaris Stg. Dol-Fijn te Aerdenhout van 01-01-1999
Bestuurder Stg. Beheer Derdengelden Greuter advocaten te Haarlem

GREUTER - VREEBURG Y.M.I. , geboren jul 1951 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 dec 1993
Rechter Rechtbank Alkmaar van 01-09-2000
NU Alkmaar Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Lid van de Deelcliëntenraad Dagbesteding Hartenkamp van 01-06-2002

GREUTERS J.P.A.
Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 9218 , 6800 MX Arnhem
Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
mail@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
j.greuters@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GREVE T.R.B. De
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2003
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460357 , fax 020-5460724
tim.degreve@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

GREVELING D.K.
De Hoogd Greveling ; beëdiging 1985
Postbus 65 , 8900 AB Leeuwarden
Tel 058-2162277 , fax 058-2163428
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Greveling advocaten
Postbus 1021 , 1200 BA Hilversum
Tel 035-6025113 , fax 035-6013622
[vademecum advocatuur 2004]

GREVEN D. ; Mw.
Advocaat bij Damsté advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 56 , 7550 AB Hengelo
Tel 074-2488888 , fax 074-2488899
dgreven@damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GREVEN H.B.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie Gevangeniswezen

GREVEN N.T.G.
Advocaat bij Damsté advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 56 , 7550 AB Hengelo
Tel 074-2488888 , fax 074-2488899
greven@damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GREVEN R. , Roelf ; Dhr.
Notaris te Leens , arrondissement Groningen
Postbus 3 , 9965 ZG Leens
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Veendam

GREVENSTEIN P.V.U.
J.A. Cohen Instituut, Interuniversitair Onderzoekinstituut voor Radiopathologie en Stralenbescherming IRS
Directie / Managemnent

GREVINK J. ; Mw.
Advocaat bij Bolte en Snoek advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 13158 , 3507 LD Utrecht
Tel 030-2304579 , fax 030-2313086
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Eldermans & Geerts
grevink@eldermans-geerts.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRIBLING D.M.S. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2003
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772395 , fax 020-5772705
d.gribling@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

GRIBLING J.J.M. , geboren 23-03-1957
Advocaat te Den Haag , kantoor Udink, Gribling & De Jong ; beëdiging 1996
Alexanderstraat 2 , 2514 JL Den Haag
gribling@ugjlaw.nl
Advocaat bij Stevens Thunnissen Vos ; beëdiging 1996
Postbus 11760 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3115000 , fax 070-3520669
mrjjm.gribling@stv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
mr.jjm.gribling@sty-advocaten.nl
www.sty-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRIEK S. van de ; Mw.
Advocaat bij Holthuis International Lawyers ; beëdiging 2002
Postbus 51109 , 1007 EC Amsterdam
Tel 020-6509050 , fax 020-6509051
svandegriek@holthuis.com
www.holthuis.com
[vademecum advocatuur 2004]

GRIEKEN W. van ; Mw.
Advocaat bij Van Leeuwen Van der Eerden advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
Tel 073-6271891 , fax 073-6271833
grieken@vlvde.nl
www.vanleeuwenvandereerden.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRIEND S.G.N.A.I. van de , geboren nov 1963 ; Mw. (of S.G.N.A.J.)
NLRM 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 25 nov 1997
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch van 14-10-2002
Gerechtsauditeur Rechtbank 's-Hertogenbosch van 14-10-2002
NU Den Bosch Rechtbank Gerechtsauditeur
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [september 2003]
Lid Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting voor Vrouwen te Breda te Breda van 01-07-1996

GRIEND W.F. van der
Advocaat bij Van der Griend advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 25176 , 3001 HD Rotterdam
Methenesserlaan 214 , 3021 HM Rotterdam
Tel 010-4782000 , fax 010-4782002
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Griend & Ten Have advocaten
Mathenesserlaan 214 , 3021 HM Rotterdam
Tel 010-4782000 , fax 010-4782002
tenhave.adv@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRIENDT A.F. van de ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1999
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517177 , fax 020-6273458
alexandra.van.de.griendt@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785453 , fax 020-5785800
alexandra.van.de.griendt@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]

GRIENDT H.D. van der , Hans Dirk , geboren 18 mei 1938 te Rotterdam; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Commissaris Gemeente Politie
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 19 jan 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 19 jan 1982
Rechter rechtbank Zwolle 18 aug 1982
Lid gemeenschappelijk Hof Ned. Antillen en Aruba 1 sep 1982
Lid van de Raad van State 1 sep 2000
NU Overleden
HOOFDFUNCTIE
Lid NA en Aruba Hof Antillen
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Staatsraad van het Koninkrijk voor het land Aruba
Oud-lid van het gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.
Overleden 8 september 2004 [NRC 10 september 2004]

GRIENDT - HOENDERVOOGT M. van de ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 13-07-2002
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GRIENSVEN F.M.E. van ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2001
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460668 , fax 020-5460711
floor.vangriensven@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

GRIENSVEN H.P.H. van , geboren sep 1946 ; Dhr.
NLRM 84 86 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 15 okt 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 4 sep 1987
Kantonrechter Eindhoven 20 aug 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 3 dec 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 4 feb 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 21 maart 2000
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 21 maart 2000
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 21 maart 2000
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 21 maart 2000
Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch van 01-01-2002
NU Den Bosch Rechtbank Vice-President
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Hof van Discipline
Plaatsvervangend Lid Kamer van Toezicht
Secretaris bestuur Instituut Sint Marie
Voorzitter Stichting Ouderenzorg Best-Son
Voorzitter Commissies van Beroep voor het Katholiek Onderwijs VO en BO
Voorzitter adviescommissie BB TUE
Voorzitter Stichting Administratie en Directiekantoor Wedo
Lid Bestuur Stichting Spera Groep
Voorzitter geschillencommissie Woninginrichting tot 01 jul 1997
Lid klachtencommissie Stichting Landelijke Katholieke Bouwcorporatie voor Bejaarden
Lid Bestuur Juridisch Genootschap Eindhoven
11 jun 1997
TEVENS [september 2003]
Lid Hof van Discipline
Voorzitter centrale commissie van beroep Katholiek Onderwijs (V.O. en B.O.)
Voorzitter Adviescommissie Beroep en Bezwaar TU Eindhoven te Eindhoven
Voorzitter Bestuur Juridisch Genootschap Eindhoven te Eindhoven
Voorzitter van de vertrouwenscommissie voor rechtspositionele aangelegenheden van het bisdom te 's-Hertogenbosch van 01-01-2002
Lid raad van toezicht Instituut St. Marie te Eindhoven
Lid raad van toezicht woningstichting Domein te Eindhoven
Lid bestuur Stichting Spera te Best
INFO
Lid van de Rotary

GRIEP R.L.
Advocaat bij Consumentenbond ; beëdiging 1999
Postbus 1000 , 2500 BA Den Haag
Tel 070-4454226 , fax 070-4454592
rgriep@consumentenbonti.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GRIETHUYSEN A. van , Alan ; Dhr. Drs.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Apeldoorn
Adj.Dir. AEX-Optiebeurs

GRIFFIOEN - KRAMER Zie KRAMER , A.F. A.F. ; Mw.

GRIFFIOEN L.J. , geboren 09-09-1921
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GRIFFIOEN M. , geboren okt 1960 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 jan 1993
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 3 jan 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 21 apr 1994
Rechter rechtbank Groningen van 25-08-1999 of 1 september 1999
NU Groningen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid college van beroep Studiefinanciering
Lid Bestuur Stichting gezondheidscentrum
28 feb 1997
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GRIFFIOEN T.U.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren, Rotterdam, Plaatsvervangend hoofd

GRIFFITHS D.
Advocaat bij Höcker, Rueb & Doeleman ; beëdiging 1997
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
griffiths@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Höcker Rueb Doeleman advocaten
Beëdiging 1997 en 2002
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRIFFITHS J. ; Prof.
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel. 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Rechtstheorie
Hoogleraar rechtssociologie
tel 050 363 5686 , fax 050 3635686
j.griffiths@rechten.rug.nl
Privé adres: Schuitendiep 29 W.Z. , 9711 RA Groningen , Tel. 050 3126758

GRIFFITHS M.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1997
mgriffiths@houthoff.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-577200 , fax 020-5772700
mgriffiths@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

GRIGO M.P.
Advocaat bij Kerstholt & Scheidema ; beëdiging 2000
Postbus 755 , 9700 AT Groningen
Tel 050-5255275 , fax 050-5258244
[vademecum advocatuur 2001]

GRIJMANS G.J.P.M.
Advocaat bij Huys, Schyns en Grijmans ; beëdiging 1991
Postbus 139 , 5900 AC Venlo
jhuys@systemec.nl
Tel 077-3061579 , fax 077-306116440
jhuys-advocaten@systemec.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Grijmans advocatenkantoor
Jongemastraat 9 , 8701 JA Bolsward
Tel 0515-572083 , fax 0515-581368
grijmans.advocaat@tiscali.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRIJMANS J.H.M.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GRIJMANS - VEENENDAAL Zie VEENENDAAL N. ; Mw.

GRIJNS A.
Advocaat bij Van Schoonhoven In 't Veld ; beëdiging 1995
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam

GRIJNS J. , geboren mrt 1968 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtb, AImeIo 18 sep 1997
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 februari 2000
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 februari 2000
Rechter Rechtbank Arnhem van 07-03-2001
NU Arnhem Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Lid Juridische adviescommissie ALTB te Arnhem van 01-01-2003

GRIJPMA - BUSCHKENS I.M.E. ; Mw.
Rechten 1969
Docent
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amersfoort

GRIJSEELS A.W. ; Drs.
Advocaat bij De Haan & Slager advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 5191 , 3008 AD Rotterdam
Tel 010-4816622 , fax 010-2100079
hsadvo@luna.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-4816622 , fax 010-2100079
www.dehaanslageradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRIMBEL DU BOIS A.J.
Notaris te St.Oedenrode , arrondissement den Bosch
Kantoor Duijkers Notarissen ; St.Oedenrode

GRIMBERGEN C.A. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
grimbergen@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
celine.grimbergen@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]

GRIMBERGEN J.W.M. , geboren nov 1959
NLRM 95 96 97 98 99/00
Regionale Inspectie Milieuhygiëne Limburg te Heerlen
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 aug 1994
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 aug 1995
NU
Arnhem parket
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gevonden
okt 1997

GRIMM M. ; Mw.
Advocaat bij Van der Ent Grimm advocatenkantoor ; beëdiging 1990
Oostkade 54 , 3221 AK Hellevoetsluis
Advocaat bij Klopstra c.s. advocaten
Postbus 288 , 9500 AG Stadskanaal
Tel 0599-650853 , fax 0599-fi50953
info@klopstra.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Klopstra c.s. advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 288 , 9500 AG Stadskanaal
Tel 0599-650853 , fax 0599-650953
info@klopstra.nl
www.klopstra.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRIMM M.E. ; Mw.
Advocaat bij Van Schoonhoven in 't Veld ; beëdiging 1996
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam

GRIMME A.
Advocaat bij Van Benthem & Keulen ; beëdiging 1997
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Advocaat bij De Brauw Blackstone westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
mailamst@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
arne.grimme@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

GRIMMELIKHUIJSEN M.J.A. ; Mw.
Advocaat bij GMW ; beëdiging 2003
Postbus 85563 , 2508 CG Den Haag
Tel 070-3615048 , fax 070-3615400
m.grimmelikhuijsen@gmw.nl
www.gmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRIND H.P.A. van der
Notaris te Utrecht , arrondissement Utrecht
Postbus 14112 , 3508 SE Utrecht

GRINSVEN H.L.J.M. van
Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 449 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-5840840 , fax 013-5840845
[vademecum advocatuur 2001]
hvangrinsven@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRINT G.J.A. van de
Advocaat bij Van Gastel & Loeffen ; beëdiging 1996
Postbus 92 , 5660 AB Geldrop
Tel 040-2852746 , fax 040-2859085
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Blaas & Van de Grint advocaten en Procureurs ostbus 1358 5200 BK Den Bosch
Tel 073-6122392 , fax 073-6145540
b.vandegrint@blaasvandegrint.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRINTEN F. van der ; Mw.
Advocaat bij Van Riet & Associees advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
Tel 030-2635081 , fax 030-2635095
vandergrinten@vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nederlandse Orde van advocaten
Postbus 30851 , 2500 GW Den Haag
Tel 070-33535b0 , fax 070-3353531
f.vandergrinten@advocatenorde.nl
www.advocatenorde.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Stafmedewerker Afdeling Opleiding Nederlandse Orde van Advocaten [september 2004]

GRINTEN J.H.A. van der
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1997
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460146 , fax 020-5460792
ssmd@stibbe.nl
jan.vandergrinten@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van den Biesen advocaten
Wibautstraat 3 , 1091 GH Amsterdam
Tel 020-5682929 , fax 020-5682925
janvandergrinten@vandenbiesen.com
www.vandenbiesen.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRINTEN J.W.M. van der
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat kantoor D.J.Kroeskamp (ge-associeerd met Dirkzwager) 1960
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 30 aug 1967
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 2 mei 1979
Raadsheer Hof Arnhem 12 aug 1987
Vice-President Hof Arnhem 1 jul 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 10 augustus 1998
NU Arnhem Hof Vice-President
TEVENS
Voorzitter College van Beroep voor de examens Katholieke Universiteit Nijmegen
Voorzitter Stichting GITP Nijmegen
Penningmeester kerkbestuur Dominicusparochie Nijmegen
Plaatsvervangend Lid van het Hof van Discipline
feb 1997
INFO
Citaat uit het IRM-rapport. (Zie www.sdnl.nl/irm.htm)
"Eén van de drie raadsheren van het Hof (meervoudige kamer) in Arnhem, Mr. J.W.M. van der
Grinten, verschoonde zich niet als rechter in een hoger beroepprocedure, die tegen verzekeraar OHRA
was aangespannen, door tóch als rechter op te treden. de advocaat van OHRA was nú Mr. D.
Knottenbelt van wederom hetzelfde kantoor " Dirkzwager & Kroeskamp advocaten ", bij welk
advocatenkantoor Raadsheer Mr. van der Grinten óók als advocaat werkzaam was.Mr. van der
Grinten en Mr. Knottenbelt zijn dus oud-ambtgenoten en oud-kantoorgenoten bij voormeld
advocatenkantoor.
Ook in deze procedure deed het Hof ten voordele van de kliënt van Mr. Knottenbelt
uitspraak.Het betreft de procedure: M.B. van Boxtel tegen OHRA ; Uitspraak d.d.28-01-92.
Twee van de drie raadsheren van het Hof (meervoudige kamer) in Arnhem, Vice-President
Mr. A.H.Trijbits en Raadsheer Mr. J.W.M. van der Grinten, verschoonden zich niet als rechter
in twee hoger beroep-procedures, die tegen verzekeraar Victoria-Vesta waren aangespannen, door
tóch als rechters op te treden.
De advocaat van Victoria-Vesta was in beide procedures Mr. E.J.A.Vilé, van wederom hetzelfde
kantoor " Dirkzwager & Kroeskamp advocaten ", bij welk advocatenkantoor Vice-President Mr.
Trijbits en Raadsheer Mr. van der Grinten óók als advocaat werkzaam waren.Mr. Trijbits, Mr.
Van der Grinten en Mr. Vilé zijn dus oud-ambtgenoten en oud-kantoorgenoten bij voormeld
advocatenkantoor.Ook in deze beide procedures deed het Hof ten voordele van de kliënt van Mr.
Vilé uitspraak.
Het betreft de procedures:
-- L.R.Schneider + M.M.W.Roberts tegen Victoria-Vesta ; Uitspraak d.d.05-02-91.
-- J.Wiersma tegen Victoria-Vesta ; Uitspraak d.d.18-09-90.
Eén van de drie raadsheren van het Hof in Arnhem, Mr. J.W.M. van der Grinten, verschoonde zich wederom niet
als rechter in een andere hoger beroep-procedure door tóch als rechter op te treden.
De advocaat van Inter (V.C.D.) B.V.was Mr. D.Knottenbelt, van hetzelfde kantoor " Dirkzwager
& Kroeskamp advocaten ", bij welk advocatenkantoor zoals reeds vermeld Raadsheer Mr. van der
Grinten óók als advocaat werkzaam was.Mr. van der Grinten en Mr. Knottenbelt zijn dus
oud-ambtgenoten en oud-kantoorgenoten bij voormeld advocaten- kantoor.
Ook in deze procedure deed het Hof ten voordele van de kliënt van Mr. Knottenbelt uitspraak.
Het betreft de procedure:
-- A.v.d.Veen tegen Inter (V.C.D.) B.V. ; Uitspraak d.d.24-12-91.
Eén van de drie raadsheren van het Hof in Arnhem, Mr. J.W.M. van der Grinten, verschoonde
zich wederom niet als rechter in een andere hoger beroep-procedure door tóch als rechter op te treden.
De advocaat van Nationale-Nederlanden N.V.was Mr. W.J.M.Gitmans, van hetzelfde kantoor "Dirkzwager & Kroeskamp advocaten ", bij welk advocatenkantoor zoals reeds vermeld Raadsheer
Mr. van der Grinten óók als advocaat werkzaam was.Mr. van der Grinten en Mr. Gitmans zijn
dus oud-ambtgenoten en oud-kantoorgenoten bij voormeld advocatenkantoor.
Ook in deze procedure deed het Hof ten voordele van de kliënt van Mr. Gitmans uitspraak.
Het betreft de procedure :
-- G.H. Hazelaar tegen Nationale-Nederlanden N.V. ; Uitspraak d.d.26-03-91.
Einde citaten.

GRINTEN M.F.L.M. van der , geboren sep 1943 ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Rotterdam ; Raio 10 mei 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 10 jul 1969
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 10 jul 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 10 jul 1973
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 10 jul 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 12 mei 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 12 mei 1975
Rechter rechtbank Rotterdam 21 jun 1977
Vice-President rechtbank Rotterdam 22 feb 1983
Coördinerend vice-president rechtbank Rotterdam 30 sep 1994
Vice-President rechtbank Rotterdam 12 mei 1998
Vice-president Rechtbank Rotterdam van 01-01-2002
NU Rotterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid Raad van Toezicht TBS-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal gemeente Albrandswaard
Lid Bestuur Stichting Steunfonds Jeugdbescherming te Rotterdam
TEVENS [september 2003]
Lid van de raad van toezicht TBS-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal te Albrandswaard
Voorzitter Stichting Steunfonds Jeugdbescherming te Rotterdam
INFO
Lid van de Rotary

GRINTEN P.M.M. van der ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1994
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
maildhg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GRINTEN W.C.L. van der ; Prof.
NLRM 71 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 7 jul 1953
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 8 okt 1955
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 16 feb 1960

GRIPPELING J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Fiscaal-plaatsvervanger Permanente krijgsraad Ned. van de Zeemacht30 mei 1967
Militair Lid Ambtenarengerecht Den Haag 18 feb 1969
Raad Hoog Militair Hof 25 apr 1974

GRO J.A. la
Advocaat bij La Gro c.s. ; beëdiging 1948
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn

GRO R.W. la
Advocaat bij La Gro c.s. ; beëdiging 1983
Advocaat bij La Gro advocaten
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Tel 0172-503250 , fax 4172-503200
email@lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Oude Rijn
www.lagrolaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRO W.H.E. la
Advocaat bij La Gro c.s. ; beëdiging 1959
Postbus 155 , 2800 AD Gouda

GROB L.T.B.
Advocaat bij Grootfans advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 586 , 7000 AN Doetinchem
Tel 0314-342440 , fax 0314-344021
advocatenkantoorûgrootfans@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROEFSEMA L. , geboren nov 1961
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Universitair docent Rijks Universiteit Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 21 dec 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Assen lO okt 1994
Rechter rechtbank Assen 26 apr 1995
NU
Assen rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Plas & Bossinade advocaten & Notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214364 , fax 050-5255435
l.groefsema@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter Muziekgemeenschap "Cantorij van de Nieuwe Kerk Groningen"
Correspondent tijdschrift jurisprudentie ondernemingsrecht
@OPM
Heeft hij de RM achter zich gelaten.

GROEN A. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1997
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
agroen@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Pot Jonker advocaten
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-5530260
a.groen@pj.netlaw.nl
www.potlonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROEN A.H.H. de ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1999
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
a.degroen@edh.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GROEN A.M.C. , geboren jul 1947 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 24 aug 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 30 nov 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 8 jul 1991
Rechter rechtbank Utrecht 6 jan 1992
Raadsheer Hof Arnhem 23 september 1998
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 nov 1998
NU Arnhem Hof Raadsheer
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Commissie van Toezicht jongerenhuis Harreveld
Lid van de bestuurscommissie van de openbare scholengemeenschap "De Driemark" te Winterswijk
TEVENS [juli 2002]
Lid / secretaris bestuurcommissie Gemeentelijke Scholengemeenschap De Driemark te Winterswijk
Gemeentelijke Scholengemeenschap De Driemark, Winterswijk van 26-09-1995 tot 01-10-2000
TEVENS [februari 2003] en [september 2003]
Lid/secretaris bestuur(scommissie) Gemeentelijke Scholengemeenschap De Driemark te Winterswijk vanaf 26-09-1995 tot 01-10-2000

GROEN A.P.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771798 , fax 020-4715831
arnout.groen@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

GROEN B. , Boudewijn ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Amsterdam
Medew. Intermark B.V.

GROEN E.M. , geboren mei 1941
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 30 dec 1981
Kantonrechter Hilversum 26 feb 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 21 jan 1991
Vice-president Rechtbank Amsterdam van 01-01-2002
NU Amsterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Commissaris van de BV. Vermey Holding Vianen
Lid Rijksberoepscommissie Woonruimtewet 1947 ressort Amsterdam
TEVENS [september 2003]
Commissaris besloten vennootschap Vermey Holding te Vianen
Lid Rijksberoepscommissie Woonruimtewet 1947 te Amsterdam

GROEN G.N.M. ; Mw.
Advocaat bij Herengracht 489 , 1017 BT Amsterdam ; beëdiging 1980
Advocaat bij Schoute & Dik
Postbus 83032 , 1080 AA Amsterdam
Tel 020-6647046 , fax 020-6798662
groen@schoute-dik.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schoute & Dik
www.schoutedik.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROEN H. ; Mw.
Advocaat bij De Haan c.s. ; beëdiging 1999
Postbus 380 , 9670 Aj Winschoten
Tel 0597-412022 , fax 0597-420184
haanue@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GROEN H.A. , geboren 06-08-1941 ; Dhr. Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 mei 1979
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn advocaten ; beëdiging 1972
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153716 , fax 070-5153111
ha.groen@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel. 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Hoogleraar Procesrecht en cassatieprocedure
tel 043 3883277 , fax 043 3258981
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]
Privé adres: W. Churchillweg 2 , 2251 CX Voorschoten , Tel. 071 5611506

GROEN J.
Advocaat bij Groen c.s. ; beëdiging 1970
Jan Van Nassaustraat 75 , 2596 BP Den Haag
Tel 070-3264231 , fax 070-3244310
groencsl@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kortman advocaten
Postbus 85966 , 2508 CR Den Haag
Tel 070-3024030 , fax 070-3523174
info@kortmanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROEN J. van der , geboren mrt 1957 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 19 jan 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 5 aug 1989
Buitengewoon verlof i.v.m. benoeming Ned. Antillen / Aruba rechtbank Dordrecht3 jul 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1993
Rechter rechtbank Rotterdam 1 sep 1997
Rechter rechtbank Rotterdam 2 augustus 1997
Advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam 3 juli 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 23 februari 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 23 februari 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 23 februari 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 23 februari 1999
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 15-08-2000
Vice-president Rechtbank Rotterdam van 11-09-2001
NU Rotterdam Rechtbank Vice-President
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS [juni 2003] en [september 2003]
Voorzitter van de geschillencommissie voor parketvloeren aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies
TEVENS [september 2003]
Voorzitter van de geschillencommissie voor parketvloeren aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies

GROEN J.J. , Han , geboren dec 1953 ; Dhr. Dr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 26 jul 1990
Rechter rechtbank Maastricht 15 aug 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 12 aug 1992
Kantonrechter Heerlen 1 jan 1995
Vice-president Rechtbank Maastricht van 01-01-2002
NU Maastricht Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter Klachten- en geschillencommissie van zes Heerlense Bejaardentehuizen
Waarnemend Lid geschillencommissie Academisch Ziekenhuis Maastricht
Schrijverscollectief Scriptum
Bouwcommissie scouting kopl Berix ? Heerlen
03 aug 1996
TEVENS [juni 2003] en [september 2003]
Plaatsvervangend Voorzitter klachten en geschillencommissie Academisch Medisch Centrum Maastricht te Maastricht
Plaatsvervangend Lid van de kamer van toezicht op de notarissen in het arrondissement Maastricht te Maastricht
Bestuurslid Frans Gijzelsstichting te Heerlen
Lid Klachtenadviescommissie Rechtbank Maastricht te Maastricht van 01-03-2002
Lid bestuur Stichting Forum ad Mosam te Maastricht van 01-10-2000
Bestuurslid/secretaris Katabombenstichting te Valkenburg a/d Geul van 01-01-2001 tot 01-06-2003
INFO
Lid Rotaryclub Heerlen
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Heerlen (Ledenlijst 2000)

GROEN J.J.A. , geboren jun 1946
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 29 jun 1988
NU
Middelburg parket Officier van Justitie
TEVENS
Voorzitter Provinciale klachtencommissie geestelijk gehandicaptenzorg VMC
Plaatsvervangend Voorzitter provinciale Klachtencommissie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming Zeeland
28 okt 1997

GROEN J.R.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
jasper.groen@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

GROEN J.W. , geboren 1933
Chairman Christie's Amsterdam B.V.
Voorzitter Stichting Fundatie-Bachiene
Lid Commissie van Aandeelhouders ABN AMRO Holding N.V.
Lid Bestuur St. Kindergeneeskundig Kankeronderzoek (SKK)
Lid Bestuur St. Vrienden Braillebibl. en het Gesprok. Boek
Voorzitter Stichting Ondersteuningsfonds Advocatuur
Commissaris Willem van Rijn B.V.
Commissaris Willem van Rijn Huishoud-elektro B.V.
Lid Permanent Bestuur Internationale Unie van het Latijns notariaat.
Mr. J.W. Groen is oud-notaris en voormalig Lid van de maatschap Lubbers en Dijk, notarissen te Amsterdam. Daarnaast was hij secretaris vanhet bestuur van het Wereld NatuurFonds en het Emma kinderziekenhuis, commissaris vanRiverton Holding B.V. en Voorzitter van de KNB.

GROEN K. , geboren feb 1912
NLRM 71 80
Medewerker advocatenkantoor Gorinchem jun 1935
Medewerker bureau Schoolraad te Den Haag jan 1936
Werkzaam bedrijfsleven aug 1938
Waarnemend hoofd P.O.D.Utrecht mei 1945
Directie Dr.Abr.Kuyperstichting Den Haag 1 okt 1946
Directie afdelingschef Departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid 16 nov 1956
Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 23 mrt 1964
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 27 jun 1974
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 6 jun 1961

GROEN M. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772320 , fax 020-5772705
m.groen@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

GROEN M.J.M.
Advocaat bij Groen Caubo Montessori ; beëdiging 1998
Postbus 60004 , 1320 AA Almere
Tel 036-5486110 , fax 036-5305800
info@gcm-adv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.gcmadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROEN M.L.
Advocaat bij In 't Veen advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 46 , 2740 AA Waddinxveen
Tel 0182-613622 , fax 0182-611095
groen@wveen.intveenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GROEN O. , geboren 21-01-1941
INFO
Woonplaats Oegstgeest
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GROEN P.J. de
Advocaat bij Adv. kantoor Dekker ; beëdiging 1995
Postbus 259 , 2170 AG Sassenheim
Advocaat bij De Groen & Van Lint advocaten
Postbus 22 , 2170 AA Sassenheim
Tel 0252-240780 , fax 0252-227110
degroenvanlint@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1987 en 1995
2170 AA Sassenheim
Tel 0252-240780 , fax 0252-227110
degroenvanlint@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROEN R.G.
Advocaat bij Van Dongen De Deken & Van der Heijden ; beëdiging 1998
Postbus 2919 , 2601 CX Delft
Tel 015-2142640 , fax 015-2140906
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten-ddh@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROENE M.S. de ; Mw.
Advocaat bij Ten Have c.s. ; beëdiging 1993
Radesingel 24 , 9711 EK Groningen
Advocaat bij Rijpkema & Miedema
Postbus 1586 , 9701 BN Groningen
Tel 050-3185286 , fax 050-3138296
rijpkema.miedema@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rijpkema Van der Veen advocaten & Mediators
info@rvdv-advocaten.nl
www.rvdv-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROENEBOOM P. , geboren jan 1902
NLRM 71
Advocaat en procureur te Assen en Rotterdam 1924
Rechtsgeleerd Raadsheer bijzonder Hof Den Haag 28 aug 1945 tot 1 jul 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 14 ciecember 1954
Kantonrechter SommeIsdijk 30 jan 1957
Opdracht werkzaam kantonrechter Rotterdam 27 apr 1957
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 3 jul 1958
Kantonrechter Alkmaar 30 jan 1960

GROENEMEIJER Zie NANNING - GROENEMEIJER N.J. ; Mw.

GROENEN J.J.C.M , geboren dec 1948 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 21 jun 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 4 feb 1994
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Boxtel ; kantoor Bogaerts & Groenen ; beëdiging 1975
Advocaat bij Bogaerts en Groenen advocaten
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel
Tel 0411-675533 , fax 0411-684895
bogaerts@nedernet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0411-657500 , fax 0411-684895
groenen@bogaertsengroenen.nl
www.bogaertsengroenen.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter van de mixed Hockeyclub MEP te Boxtel
Secretaris Ned. Vereniging van Galeriehouders
Lid Bestuur Stichting GEJA aandeelhouder van Geelgroep BV.Boxtel
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid Stichting Hockeybelangen Boxtel te Boxtel van 05-06-1997
Secretaris Nederlandse Vereniging van Galeriehouders van 05-06-1997
Bestuurslid Geja Van Geel Groep B.V. te Boxtel van 05-06-1997
Bestuurslid Stichting Administratie De Dommel Van Dommel Goed B.V. te Boxtel van 05-06-1997 tot 31-12-2000
INFO
Lid van de Rotary
@OPM
September 2003 op rechtspraak.nl wel vermeld advovaat te Boxtel, maar niet het kantoor.

GROENENDAAL E.G.C. ; Mw.
Advocaat bij Cleerdin & Hamer ; beëdiging 1997 en 2003
Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
Tel 020-6750756 , fax 020-6765896
advocaten@cleerdin-hamer.nl
www.cleerdin-hamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROENENDAAL E.G.C.J
Bakker Schut & Van der Plas ; beëdiging 1997
Prinsengracht 708 , 1017 LA Amsterdam

GROENENDAAL J.B.A.M. , geboren sep 1943 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 20 sep 1985
Kantonrechter Amsterdam 28 dec 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 juli 1998
Vice-president Rechtbank Utrecht van 01-01-2002
NU Utrecht Rechtbank Vice-President
Katholieke Theologische Universiteit Utrecht
College van Bestuur , Lid
tel 030 2532149 , fax 030 2533665
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie SIGRA verpleeghuizen te Amsterdam
Voorzitter Klachtencommissie Almeerse woningbouwver
Lid commissie preventief ontslag docenten HBO Onderwijs
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Lid van de Rotary

GROENENDAEL - RIJKEN S.M.J. van ; Mw.
Advocaat bij Veldhuijzen & Schep ; beëdiging 1993
Postbus 13 , 3350 AA Papendrecht
Advocaat bij Van den Boomen advocaten
Postbus 193 , 5580 AD Waalre
Tel 040-2215015 , fax 040-2212135
groens@boomen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Exploitatie BV ; beëdiging 1993 en 2002
Jules de Beerstraat 2 , 5048 AH Tilburg
Tel 013-5954848 , fax 013-5954866
svgroenendael@jvh.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROENENDAL F.H.A.
Ondernemingsrechtjurist bij kantoor Spera van Houte [september 2004]

GROENENDIJK A.J.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie douane, Belastingdienst/Douane district, Rotterdam, Hoofd

GROENENDIJK C.A. ; Prof. Dr.
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Thomas van Aquinostraat 6 , 6525 GD Nijmegen
Postbus 9049 , 6500 KK Nijmegen
Tel. 024 3612303 , fax. 024 3616145
Hoogleraar Rechtssociologie
tel 024 3612789 , fax 024 3616145
c.groenendjk@jur.kun.nl
Eerder vermeld als: Vakgroep theorie en empirie van het recht
Extra Informatie Hoogleraar rechtsfilosofie en algemene rechtsleer
INFO
Privé adres: Weezenhof 83-83 , 6536 CG Nijmegen , Tel. 024 3440405, 3612789 of 3612087

GROENENDIJK I.A. ; Mw.
Advocaat bij Jaspers Quist Remmerswaal Notarissen en advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 252 , 2670 AH Naaldwijk
Tel 0174-629341 , fax 0174-623326
groenendijk@jgr.nl
www.jgr.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROENENDIJK M.N.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240065
niels.groenendijk@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

GROENENDIJK V.C.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 15 okt 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 22 aug 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 20 jun 1988
NU
Alphen aan de Rijn kantonrechter-plaatsvervanger
Leiden kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Leiden ; kantoor Groenendijk & Kloppenburg ; beëdiging 1955

GROENENDIJK W.P.
Advocaat bij Hoevig Wessels advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 324 , 3330 AH Zwijndrecht
Tel 078-6125911 , fax 078-6191094
wilmar@hovig.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hoevig advocatenkantoor
[vademecum advocatuur 2004]

GROENER E.V.A. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo van 01-05-2003
NU Almelo Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Groener Haafkes advocaten ; beëdiging 1973
Enschedesestraat 60 , 7551 en Hengelo
Postbus 171 , 7550 AD Hengelo
Tel 074-2421832 , fax 074-2915775
advocaten@groener.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Penningmeester van de Orde van advocaten te Almelo [info sep 2000]

GROENERIJ J.C.M.
Advocaat bij Bogaerts en Groenen ; beëdiging 1975
Postbus 127 , 5280 AC Boxtel

GROENEVELD A.
Notaris te Schiedam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Valk,Van der, Bonga & Partners ; Schiedam , Vlaardingen

GROENEVELD D.N. , geboren 5 november 1922 te Rotterdam , Dirk Nicolaas
Overleden 28 mei 2001 te Heemstede [Telegraaf 5 juni 2001]

GROENEVELD E.R. ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Strafrecht
Hoogleraar Criminalistiek
Eerder vermeld als: Hoogleraar Natuurwetenschappelijke criminalistiek
INFO
Prive adres: Jozef Israëlsstraat 35 , 2162 CA Lisse , Tel. 0252 413051

GROENEVELD H.P. , geboren mrt 1944
NLRM 80
Werkzaam hoofd afdeling Wetgeving Directoraat Generaal van de Arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken 17 mrt 1969
Werkzaam Sociale Verzekeringsraad, II.hoofd van de afdeling Juridische zaken 1 mrt 1973
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Den Bosch 20 jan 1977
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Den Bosch 20 mei 1977
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch 26 okt 1977

GROENEVELD - Van BAAK J. , geboren jul 1923 ; Mw.
NLRM 71 80
Advocaat en procureur te Leiden en Amsterdam 1948
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 16 okt 1969
Rechter rechtbank Maastricht 3 mrt 1972
Rechter rechtbank Amsterdam 21 jul 1973

GROENEVELD J.J.A.
NLRM 71
Kantonrechter -plaatsvervanger Gouda 3 jul 1958

GROENEVELD J.Y. ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 1 apr 1969
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen ; kantongerecht Den Haag
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GROENEVELD K.H.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 9 apr 1980
Rechter rechtbank Groningen 23 aug 1984
NU
Groningen rechter
TEVENS
Geen bijbanen
03 feb 1997

GROENEVELD MEIJER - LAN L.T.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GROENEVELD M. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2001
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741493 , fax 020-6741057
machteld.groeneveld@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]

GROENEVELD - STUBBE Zie STUBBE M.E. , geboren november 1968 ; Mw.

GROENEVELD M.L. ; Mw.
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 2001
Weena 614 , 3012 CN Rotterdam
Tel 010-2012939 , fax 010-2012949
x@borsboomhamm.nl
www.borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROENEVELD P.
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 2000
Postbus 635 , 3300 AP Dordrecht
Tel 078-6393737 , fax 078-6393739
d@borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GROENEVELD R.E. , , geboren .....
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95
Raio rechtbank Roermond 1 okt 1987

GROENEVELD T. , geboren aug 1948 (of Th.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Belastingadviseur bedrijfsleven 1 jan 1976
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 2 dec 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 5 jul 1982
Rechter rechtbank Rotterdam 22 feb 1984
Raadsheer Hof Amsterdam 19 aug 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 14 jul 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
Vice-President Hof Den Haag jun 1999
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden van 02-02-2001
Plaatsvervangend lid Hof Nederlandse Antillen. Sinds wanneer? en nu nog steeds?
NU Den Haag Hoge Raad Advocaat-generaal
TEVENS
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Tucht RA/AA
Lid examencomm. Ned. Fed. v. Belastingadviseurs
Gastdocent curcus procesvoering organisaties belastingadviseurs en belastingdienst
Bewerker Leidraad belastingrecht, onderdeel invordering
Vaste Medewerker Fiscaal Fundament
Mediator franchise-geschillen NFV
TEVENS [november 2000]
Plaatsvervangend Lid Hof Nederlandse Antillen
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Tucht RA/AA
Lid Examencommissie Ned. Federatie van Belastingadviseurs
Gastdocent cursus procesvoering organisaties belastingadviseurs en belastingdienst
Bewerker Leidraad belastingrecht, onderdeel invordering
Vaste Medewerker Fiscaal Fundament
Mediator franchise-geschillen NFV
Penningmeester Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
TEVENS [september 2003]
Plaatsvervangend lid Hof Nederlandse Antillen
Lid examencommissie Ned. Fed. v. Belastingadviseurs van 02-02-2001
Lid hoofdredactie Vakstudie van 01-09-2001
Lid hoofdbestuur NVvR van 01-04-2000
Docent procesvoering Ned. Fed.v. Belastingadviseurs van 02-02-2001

GROENEVELD V.A.
Advocaat bij Plasman advocaten ; beëdiging 2001
Roelof Hartstraat 31 , 1071 VG Amsterdam
Tel 020-6731548 , fax 020-6795568
www.plasmanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROENEWALD Th. , geboren aug 1946
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 4 feb 1994
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Norton Rose advocaten ; beëdiging 1978 en 2002
Postbus 94142
1090 GC Amsterdam
Tel 020-4629300 , fax 020-4629333
edo.groenewald@nortonrose.com
www.nortonrose.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [september 2003]
Lid raad van commissarissen NOVA Chemicals Netherlands BV
Bestuurslid Grupo Carrizuelo Investment BV
Voorzitter Stichting De Oude Kerk te Amsterdam
Voorzitter Stichting Restauratiefonds De Oude Kerk te Amsterdam

GROENEWEG E.D.B.
Advocaat bij Adv. kantoor De Werdt ; beëdiging 1993
Postbus 261 , 3400 AG IJsselmuide
Advocaat bij Dijkstra & Groeneweg
Postbus 14082 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2541603 , fax 030-2541605
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2541603 , fax 030-2541606
[vademecum advocatuur 2004]

GROENEWEG H.W. , geboren jun 1954
NLRM 90 91
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 20 nov 1989

GROENEWEG L.W.
Notaris te Bernheze, arrondissement den Bosch
Postbus 125 , 5384 ZJ Heesch

GROENEWEGEN C.J.P.M.
Advocaat bij Groenewegen c.s. ; beëdiging 1973
Advocaat bij Groenewegen Brink & Vlessing
Postbus 612 , 8440 AP Heerenveen
Tel 0513-655555 , fax 0513-655550
[vademecum advocatuur 2001]
www.gbv-law.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROENEWEGEN J.L.M.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1988
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121643 , fax 030-2121165
general@derks.nl
m.groenewegen@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Tel 030-2121643 , fax 030-2121152
m.groenewegen@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROENEWEGEN S. ; Drs.
Vrije Universiteit Amsterdam
College van Bestuur
tel 020 5989898 , fax 020 4445611

GROENEWEGEN S.G.
Advocaat bij B & C advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1313 , 7301 BN Apeldoorn
Tel 055-5411477 , fax 055-5416103
bc@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROENEWEGEN T.W.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1991
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497373 , fax 020-6429013
[vademecum advocatuur 2001]

GROENEWOLD R.H.W.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 4505 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-8801700 , fax 010-8801999
wouter.groenewold@nl.arthurandersen.com
[vademecum advocatuur 2001]

GROENEWOUD A. ; Mw.
Advocaat bij Rassers Jacobs & Spiegel ; beëdiging 1988
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076-5224381 , fax 076-5222552
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Iersel & Luchtman advocaten
Postbus 44 , 5201 AA Den Bosch
Tel 073-6278080 , fax 073-6278090
a.groenewoud@vanierselluchtman.nl
www.vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROENEWOUD Chr. , Christiaan ; Dhr.
Advocaat bij Sandberg cs ; beëdiging 1996
Postbus 23130 , 3001 KC Rotterdam
Advocaat bij De Bok Roijers Gasseling ; beëdiging 1996
Postbus 21548 , 3001 AM Rotterdam
Tel 010-2822999 , fax 010-2822992
groenewoud@brglaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.brglaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Rotterdam

GROENEWOUD L.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2002
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460139 , fax 020-5460715
lars.groenewoud@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]

GROENEWOUD M.J.R. ; Mw.
Secr. hoofddirecteur, adjunct-directeur Centraal Beheer Holding NV Apeldoorn
Jurist/Hoofd concernafd. Juridische Zaken Centraal Beheer Holding NV. Apeldoorn
TEVENS
Directeur M & A , GSO Achmea Groep [jaarverslag Achmea Groep 2001]
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

GROENEWOUT - HENDRIKS F.E.M.
Adjunct-Directeur VEB ; Vereniging van Effectenbezitters

GROENHART N.W.
Advocaat bij Schenkeveld & Sluis ; beëdiging 1996
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
Tel 072-5144066 , fax 072-5 1 44600
advoc@schenkeveldensluis.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GROENHEIDE R. , geboren nov 1964 ; Dhr.
NLRM 98 99/00
Senior-secretaris bij het College van beroep studie financiering
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 14 aug 1997
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep van 01-09-2000
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GROENHOF S.G. ; Mw.
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 1999
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-4118920 , fax 010-4114261
sg.groenhof@kkadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-4005100 , fax 010-4005111
sg.groenhof@kkadv.nl
www.kneppelhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROENHUIJSEN M.S. , geboren mrt 1956, Marc ; Dhr. Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam vanaf 11-12-1986
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem vanaf 15-11-1991
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Rotterdam Rechtbank rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg
Postbus 90153, 5000 LE Tilburg
Tel. 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep Strafrecht
Hoogleraar Strafrecht en strafprocesrecht
tel 013 4663003 , fax 013 4668102
m.s.groenhuijsen@kub.nl
TEVENS
Hoofdredacteur losbladig commentaar van het Wetboek van Strafvordering onder redactie van AL Melai
Lid Bestuur Stichting fonds hulp aan slachtoffers
Lid Klachtencommissie KLPD Korps landelijke politiediensten
Lid Stichting Het RK Gasthuis
Lid Bestuur Elisabeth-Plus-Fonds
Lid Klachtencommissie bijzondere ambtenaren van politie
Lid ministeriële commissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving
Vast kroniekschrijvereniging "de Gids" (Literair)
Secretaris redactie Delikt + Deliktwet, tijdschrift voor strafrecht
Voorzitter Steering Committee (dagelijks bestuur) van het European Forum for Victim Services
Redacteur Verzameling Nederlandse Wetgeving (Uitgever Vermande bv)
Voorzitter adviesraad proj intensivering slachtofferzorg Terwee
Voorzitter bestuur Stichting Hexus
Voorzitter Commissie van Toezicht arrestantenzorg politieregio Brabant-Noord
Voorzitter raad van advies van wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum van Justitie (WODC)
Annotator in de Nederlandse Jurisprudentie
Voorzitter vereniging Landelijke Organisatie Slachtofferhulp
Annotator in Ars Aequi
Lid vaste commissie beoordeling samenwerkingsprojecten van het Samenwerkingsorgaan Brabantse
Universiteiten
Lid van het Steering Committee Dagelijk bestuur van het European Forum for Victim Services
Lid Raad van Toezicht Audalet BV
Lid begeleidingscommissie Politie Opleidings Centrum Zuid-Nederland te Heerlen
Lid Bestuur Stichting Het RK Gasthuis
Lid Bestuur Stichting Elisabeth Ziekenhuis
TEVENS [juni 2002]
Hoofdredacteur losbladige commentaar op het Wetboek van Strafvordering
Secretaris redactie van Delikt en Delinkwent Tijdschrift voor Strafrecht
Voorzitter Steering Committee (dagelijks bestuur) van het European Forum for Victim Sevices
Redacteur Verzameling Nederlandse Wetgeving (uitgever Koninklijke Vermande b.v.)
Voorzitter Commissie Slachtofferzorg (voorheen:Voorzitter Adviesraad project intensivering
slachtofferzorg/Terwee)
Voorzitter bestuur Stichting Nexus
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting St. Elisabeth Ziekenhuis
Bestuurslid Stichting Elisabeth-Plus-Fonds
Voorzitter Raad van Advies van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (WODC)
TEVENS [juli 2002]
Redacteur van de losbladige commentaar op het Wetboek van Strafvordering, onder redactie van
A.L. Melai, Tilburg van 01-01-1993
Annotator Ars Aequi
TEVENS [februari 2003] en [september 2003]
Redacteur van de losbladige commentaar op het Wetboek van Strafvordering, onder redactie van A.L. Melai te Tilburg vanaf 01-01-1993
Annotator Ars Aequi te Tilburg
Lid van de redactie Delikt en Delinkwenten Tijdschrift voor Strafrecht te Tilburg vanaf 01-01-1991
Lid, sedert 1994 voorzitter, van het steering committee (Dagelijks Bestuur) van het European Forum for Victim services te Tilburg vanaf 01-01-1994
Redacteur van de verzameling nederlandse wetgeving Koninklijke Vermande BV te Tilburg
Lid, sedert 1996 voorzitter, van de adviesraad project intensivering slachtofferzorg/Terwee te Den Haag vanaf 01-01-1996
Voorzitter bestuur Stichting Nexus te Tilburg
Voorzitter raad van toezicht Stichting St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg vanaf 01-01-1997
Bestuurslid Stichting Elisabeth-Plus-Fonds te Tilburg
Voorzitter raad van advies van het wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum
Ministerie van Justitie te Den Haag
@OPM
Eerst 24 bijbanen, dan 9 in juni 2002, 2 over in juli 2002, en dan weer 10 in 2003.
De opgave van juli 2002 is evident onjuist. Kwalijk.
INFO
Privé adres: De Beerze 6, 5051 DB Goirle, Tel. 013 5347778

GROENHUIJZEN B.J.
Advocaat bij Schependonk & Groenhuijzen advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 23009 , 3001 KA Rotterdam
Tel 010-4120560 , fax 010-4133752
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van der Stappen Schapendonk & Groenhuijzen
Postbus 255 , 5240 AG Rosmalen
Tel 073-5223502 , fax 073-5223592 b.j.groenhui
jzen@ssgadvocaten.nl
www.ssgadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROENHUIS P. , geboren jun 1946
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 apr 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 19 apr 1986

GROENHUIS P.A. ; Drs.
Advocaat bij Adv. kantoor Groenhuis ; beëdiging 1992
Postbus 51 , 4854 ZH Bavel
Advocaat bij Duret-Wösten & Groenhuis advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 9355 , 4801 LJ Breda
Tel 076-5227170 , fax 075-5213898
Buret-wosten.groenhuisadv@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 9356 , 4801 LJ Breda
Tel 076-5227170 , fax 076-5213898
duret-wosten.groenhuisadv@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROENIER Zie SMIT - GROENIER J.M.G. , geboren dec 1926 ; Mw.

GROENINGEN Th.P.E.E. van , geboren apr 1969 ; Dhr. Drs.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Arnhem 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 3 okt 1997
Rechter Rechtbank Arnhem van 01-04-2001
NU Arnhem Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
16 feb 1998
TEVENS [september 2003]
Gastdocent Rechtbanktrainingen Rechercheschool te Zutphen van 01-01-2001

GROENINK R.W.J. , geboren 1949
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van NCM (Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij) Holding NV Amsterdam (jaarverslag 1998)
Voorzitter Raad van Bestuur ABN AMRO Holding N.V.
Lid Bestuur Nederlandse Vereniging van Banken
Lid Bestuur Mondriaan Stichting
Lid Bestuur Federation Bancaire de l'Union Europeenne
Voorzitter Raad van Comm. ABN AMRO Lease Holding N.V
Commissaris Amsterdamse Mij. tot Stadsherstel N.V
Commissaris Hint Holding N.V
Commissaris Interpay Nederland B.V
Commissaris Easychip
Lid Raad van Advies Viking Ship Finance Ltd
Lid Raad van Adviseurs Struik Holding N.V
Lid Raad van Adviseurs Vereniging Rembrandt
Lid Governing Cie. European Foundation for Quality Management
Voorzitter Beleidscom. v. Exp., Imp. en Investeringsgar
Ministerie van Financiën, Commissies en Raden, Rijkscommissie voor Export-, Import- en Investeringsgaranties, Lid
Lid Stuurgroep Implicaties EMU
Mr. R.W.J. Groenink (studie: gymnasium, rechtsgeleerdheid(privaatrechtelijke richting) aan de Universiteit van Utrecht en business administration aan de Manchester Business School begon in 1975 alsassistent-Lid van de raad van bestuur van de Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., waarna in 1976 een stage bij de European American Bank en Sogen Swiss in New York volgde. In datzelfde jaar werd hij tevens hoofdproductmanagement particuliere rekeningen bij RBS. Vervolgens werd hij in 1978 hoofd van de afdeling gesyndiceerde leningen en participaties,in 1980 hoofd international corporate accounts in buitenlands kredietbedrijf, in 1982 directeur bijzondere kredieten, in 1986 directeur generaalzaken, in 1988 Lid van de raad van bestuur van de AMRO-bank en in 1991 Lid van de raad van bestuur van ABN-AMRO Holding N.V. Begin2000 werd hij Voorzitter van de raad van bestuur van ABN-AMRO Holding N.V. Tevens maakte hij deel uit van het bestuur van het NCD,Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen. Hij was als commissaris verbonden aanMees Pierson Holding N.V., MeesPierson N.V., Euroventures Benelux I B.V., ABN AMRO Assurantie Holding B.V. (voorzitter), ABN AMRO Levensverzekering N.V. (voorzitter), ABN AMRO Schadeverzekering N.V. (voorzitter), NPM Capid N.V. en NCM Holding N.V. (voorzitter). Verder was de heer Groenink Lid van het college van adviseurs van de faculteit bedrijfskunde van de Technische Universiteit Twente, penningmeester van het bestuur van Het Nationale Ballet, penningmeester van het bestuur van de Stichting Het Muziektheater, Lid van de raad van advies van de Prof. Dr. H.A. Weyers Stichting en Lid van de stuurgroep Fagoed-Groen

GROENLAND M.H.P.
Advocaat bij Van Mens & Wisselink ; beëdiging 1997
Postbus 85450 , 3508 Al Utrecht
Postbus 75199 , 1070 AD Amsterdam
Tel 020-3016633 , fax 920-3016622
groenland@vanmens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 2700 , 3000 CS Rotterdam
Tel 010-2010500 , fax 010-2010501
groenland@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROENMAN L.S. ; Mw.
Voorzitter Dagelijks Bestuur Clara Wichmann Instituut

GROENMAN R.W. , geboren 15 apr 1908 te Groningen , Rudolf Wijnand
INFO
Overleden 5 mrt 2001 te FUNCHAL (Madeira) [Telegraaf 24 maart 2001]

GROENVELD D.S.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 2380 , 1620 EJ Hoorn
Tel 0229-270744 , fax 0229-247186
dg@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]

GROENVELD E.W.
Notaris te Barendrecht , arrondissement Rotterdam
Kantoor Groenveld & Van Houdt ; Barendrecht

GROENVELD H.W. ; Mw.
Advocaat bij Strik & Dunnewijk advocaten ; beëdiging 1995
Strawinskylaan 1439 , 1077 XX Amsterdam
Advocaat bij De Kempenaer advocaten
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Tel 020-3513232 , fax 020-3510504
mail@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
h.wiersema@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROENWOLD H.
Notaris te Enschede , arrondissement Almelo
Kantoor Planting Groenwold De Vries ; Emmen

GROESBEEK J.A.H. , Jack ; Dhr.
Directeur Holland Intedrust Corp.B.V.
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Zaanstreek

GROESKAMP G.O.
Advocaat bij Jurrius Groeskamp & Degenaar ; beëdiging 1977
Postbus 135 , 4200 AC Gorinchem
Tel 0183-631033 , fax 0183-060253
[vademecum advocatuur 2002]
Advocaat bij Degenaar Groeskamp Hoogendam
Postbus 3008 , 4200 EA Gorinchem
groeskamp@dghadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROFFEN C.J.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1990
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406500 , fax 010-4113548
cjgroffen@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GROL R.P.T.M. ; Prof. Dr. mr
Katholieke Universiteit Nijmegen
Faculteit der Medische Wetenschappen
Afdeling Werkgroep Onderzoek Kwaliteit
Hoogleraar Kwaliteit van zorg
Universiteit Maastricht
Capaciteitsgroep Huisartsgeneeskunde
Hoogleraar Huisartsgeneeskunde, in het bijzonder kwaliteitsbevordering en -bewaking in de huisartsgeneeskunde

GROLLÉ A.
Advocaat bij Grollé advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 346 , 7900 AH Hoogeveen
Tel 0528-232303 , fax 0528-234510
grolle@accessnet.nl
a.grolle@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GROLLEMAN S.
Advocaat bij Aegon Nederland N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 23005 , 8900 MG Leeuwarden
Tel OS 8-2443363 , fax OS 8-2443230
sgrolleman@aegon.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRONBACH - HOFLAND G.A. ; Mw.
Advocaat bij Damsté advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 126 , 7500 AC Enschede
Tel 053-4840000 , fax 053-4341799
gronbach@damste.nl
www.damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRONDE A. van der , Johan , geboren 28-03-1964 ; Dhr.
Advocaat bij Van der Gronde advocaten ; beëdiging 1984
Jan van Scorelstraat 70 , 3583 CR Utrecht
Tel 030-2523089 , fax 030-2544790
[vademecum advocatuur 2001]
avandergronde@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Sociëteit "de Vereeniging" te Utrecht , opgericht 1 november 1869.

GRONDELLE E.P.D. van ; Mw.
Advocaat bij Levenbach & Gerritsen ; beëdiging 1999
Postbus 112 , 1430 AC Aalsmeer
Tel 0297-327033 , fax 0297-342096
e.van.grondelle@levenbach-aalsmeer.n
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij In 't Veen advocaten
Postbus 335 , 2400 AH Alphen a/d Rijn
Tel 0172-475677 , fax 0172-473294
[vademecum advocatuur 2004]

GRONDIJS E.A. , Esther ; Mw.
Directeur Ing Bank Boxtel
Directeur ING Bank Bollenstreek Postbus 180 , 2160 AD Lisse
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

GRONDMAN F. , geboren 16-04-1948
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GRONDMAN M.M. ; Mw.
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V. ; beëdiging 2000
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561938 , fax 020-6561770
grondman.maaíke@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Banning advocaten
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927796 , fax 073-6927789
m.grondman@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRONDSMA C. ; Mw.
Advocaat bij Boonstra Redemakers ; beëdiging 2003
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
Tel 058-2122444 , fax 058-2133666
c.grondsma@boonrade.nl
www.boonrade.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRONINGEN I.B.T. van ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
maildhg@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
irma.vangroningen@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]

GRONINGEN J. van
Advocaat bij Den Hollander advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 50 , 3240 AB Middelharnis
Tel 0187-485000 , fax 0187-486162
advocaten.mh@denhollander.nl
[vademecum advocatuur 2001]
j.van.groningen@denhollandermh.nl
www.denhollander.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOF F. de ; Mw.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2003
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121698 , fax 030-2121152
f.degroof@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOS R.F.
Advocaat bij Koster Van Schalk & Koets ; beëdiging 1989
Postbus 5287 , 2000 CG Haarlem
Tel 023-5318150 , fax 023-5311015
groos@kvsk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Klister advocaten
Tel 023-5125025 , fax 023-5125030
groos@kadv.nl
www.kadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOS W.F. , geboren jun 1958 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 96 97 98 99/00
Rechten 1981
Raio rechtbank Haarlem 1 mrt 1982
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 15 apr 1988
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 mei 1989
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 1 feb 1994
Advocaat-generaal ressortsparket Amsterdam 1 okt 1996
NU
Alkmaar parket arrondissementsofficier van Justitie 1e kl
Amsterdam Hof Advocaat-Generaal 96/97
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam

GROOSS F.N. , geboren 16-06-1946
Advocaat te Den Haag , kantoor Maaldrink advocaten ; beëdiging 1974
Wassenaarseweg 20 , Gebouw Cultura , 2596 CH Den Haag
Tel 070-3469646 , fax 070-3500490
f.n.grooss@mvg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Maaldrink Vermeulen Grooss
www.mvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT A. de ; Ing.
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 1994
Dijsselhofplantsoen 18, 1077 BL Amsterdam
Postbus 76729, 1070 KA Amsterdam
Tel 020 5747474 , fax 020 5747475
E-mail amsterdam@vandiepen.com
a.degroot@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[Vademecum Advocatuur 2004]

GROOT A. de
Advocaat bij Banning Van Kemenade & Holland ; beëdiging 1994
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GROOT A. de
Advocaat bij Boddaert Milo De Groot ; beëdiging 1985
Postbus 3271 , 1801 GG Alkmaar
tel 072-5140060 , fax 072-5150244
a.de.groot@bmg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boddaert Verweel advocaten
Postbus 3271 , 1801 GG Alkmaar
tel 072-5140060 , fax 072-5150244
degroot@boddaertverweel.nl
www.boddaertverweel.nl
Deken Alkmaar [mei 2004]
Neuhuyskade 94
Postbus 30851 , 2500 GW Den Haag
tel 070 3353535
info@advocatenrede.nl
www.boddaertverweel.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT A. de
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1998
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488913 , fax 070-3825284
a.degroot@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GROOT A. de , Aalt ; Dhr.
Fiscaal jurist Belastingadviseurs Ernst & Young
J. de Crezlaan 28 , 4835 GT Breda
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Breda (Ledenlijst 2000)

GROOT A.C. de
Advocaat bij Brederodestraat 13a , 1000 - Brussel/België ; beëdiging 1991
adegroot@alliancebrussels.com

GROOT A.C. de , geboren apr 1938 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
's-Rijksbelastingen te Den Haag, II.hoofdinspecteur-titulair werkzaam Ministerie van Financiën 1961
Raadsheer Hof Den Haag 4 feb 1978
Vice-President Hof Den Haag 16 dec 1987
Coördinerend vice-president Hof Den Haag 3 aug 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 1 september 1999
NU Den Haag Hof coördinerend Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Medewerker aan verscheidene fiscale uitgaven
Lid Bestuur RK woningbouwvereniging Leidschendam
Lid commissie advies Taalbaak Bhon Stafleu en Lochum
Opgave okt 1997 ; Den Haag Hof
TEVENS [juni 2003]
Medewerker verscheidene fiscale uitgaven Kluwer en Elsevier van 01-01-1972
Lid commissie van advies Taalbank (Bhon Stafleu en Van Lochem) te Houten van 01-01-1995
Lid van de raad van toezicht Chr. Woningstichting Vidomes te Zoetermeer van 01-04-2001
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor adviesburo Van Eck BV te Rijswijk van 01-07-2001
Lid klachtencommissie Woonzorg Nederland (ouderenhuisvesting) te Amsterdam van 01-04-2001
Lid raad van toezicht Regionale instelling voor beschermd wonen (RIBW) te Den Haag van 01-09-2001

GROOT A.J.M. de , geboren 03-06-1921
NLRM 71 60 87 88/89 90
Advocaat en procureur Den Haag sep 1946
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 4 mei 1954
Kantonrechter Haarlem 5 aug 1964
Kantonrechter Den Haag 3 jan 1989
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GROOT A.M.G. de ; Mw.
Advocaat bij Beks c.s. ; beëdiging 1991
Postbus 1040 , 1270 BA Huizen
Tel 035-5250304 , fax 035-5259006
post@bekscs.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Beks en Van Wassenaer ; beëdiging 1987 en 1991
Tel 035-5260304 , fax 035-5259006
post@beksenvanwassenaer.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT B. de , geboren jul 1965 ; Mw.
NLRM 96
Raio rechtbank Rotterdam 13 aug 1990

GROOT B.C. de , geboren feb 1917
NLRM 80
Substituut-officier van Justitie parket van Midden-Java Semarang 1947
Werkzaam in bedrijfsleven Indonesië 1950
Werkzaam Ministerie van Justitie en Politie Suriname 1959
Plaatsvervanger Lid Hof van Justitie Paramaribo 196
Voorzitter Vereniging Surinaams Berijfsleven 1964
Werkzaam Ministerie van Justitie 1 nov 1969
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Den Haag 17 jul 1970
Substituut-griffier Hof Den Bosch 6 apr 197
Griffier Hof Den Bosch 16 jul 1978

GROOT B.J. de ; Mw.
Advocaat bij Kalbfleisch Van der Blom & Fritz ; beëdiging 2000
Postbus 408 , 2000 AK Haarlem
Tel 023-5325177 , fax 023-5318441
info@kalbfleisch.nl
[vademecum advocatuur 2001]
bjdegroot@kalbfleisch.nl
www.kalbfleisch.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT B.N. de , Stan ; Dhr.
Valuta-optie handelaar
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel IJsselstein

GROOT C. de , geboren mrt 1964 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1995
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Den Haag

GROOT C. de , geboren aug 1942
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Ministerie van Financiën 1969
Werkzaam Raad van State, II administrateur 1 sep 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 13 dec 1976
Rechter rechtbank Den Haag 7 mrt 1979
Vice-President rechtbank Rotterdam 17 mei 1989
Officier Arrondissementsparket Haarlem van 01-04-2000
NU Haarlem Parket Officier
NU Rotterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter commissie van Beroep voor het Prot.Chr.Basisonderwijs landelijk, bezoldigd.
Lid van de commissie Gewetensbezwaren militaire Dienst landelijk, bezoldigd
TEVENS [september 2003]
Voorzitter commissie van beroep Prot. Chr. Basisonderwijs, landelijk
Lid van de commissie gewetensbezwaren militaire dienst, landelijk
INFO
Lid van de Rotary
@OPM
September 2003 geeft rechtspraak.nl 2 actieve functies:
Vice-President rechtbank Rotterdam 17 mei 1989
Officier Arrondissementsparket Haarlem van 01-04-2000
Dat komt neer op OM en RM tegelijkertijd.
Vreemd.

GROOT C. de , geboren mei 1961 ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 18-05-1998
NU Den Haag Rechtbank
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent Rijksuniversiteit Leiden
TEVENS [juli 2003]
Universitair docent Departement Civielrechtelijke Vakken
Universiteit Leiden (afdeling Ondernemingsrecht)te Leiden
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GROOT C.H. de , geboren jan 1958 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 1 okt 1984
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 4 sep 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 2 jan 1991
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 27 jul 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 20 jan 1992
Rechter rechtbank Leeuwarden 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 12 dec 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 12 dec 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 12 dec 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 12 dec 1994
Rechter Rechtbank Leeuwarden van 01-07-1992
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid van de ledenraad van de NVvR
Lid algemeen bestuur Stichting Bibliotheekwezen Weststellingerwerf
Redacteur sociaal en economisch recht bedrijfskundig lexicon van Samson
Bedrijfsinformatie BV. te Alphen aan de Rijn
Voorzitter van de Klascommissie van de herensociëteit Het Fries-Drentse Woud te Noordwolde
Voorzitter Community Service Rotaryclub Wolvega te Wolvega
TEVENS [september 2003]
Lid van de ledenraad Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Lid algemeen bestuur Stichting Bibliotheekwezen Weststellingwerf
Voorzitter Herensociëteit het Friesch Drentsche Woud
Lid ondernemingsraad Rechtbank Leeuwarden te Leeuwarden van 01-01-2001
INFO
Lid van de Rotary
Voorzitter van de Rotary-club Wolvega

GROOT D. de
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1981
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam

GROOT E.A.H. de
Notaris te Opmeer , arrondissement Alkmaar
Kantoor Appel, Eskens, Boon, Willemsen, Opmeer ; Heerhugowaard ; Obdam ; Langedijk

GROOT E.F. ; Mw.
Advocaat bij Van Vliet & Van Donselaar ; beëdiging 1997
Postbus 10438 , 7301 GK Apeldoorn
Tel 055-5288788 , fax 055-5288777
[vademecum advocatuur 2001]

GROOT E.J. de
Advocaat bij Laoût advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 351 , 3740 AJ Baarn
Tel 035-5412990 , fax 035-5418877
erikdegroot@iname.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 035-5412996 , fax 035-5418877
ejdegroot@ldgadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT E.P.
Advocaat bij Maas c.s. ; beëdiging 1996
Noorderhaven Z2 58-60114 , 9712 VM Groningen
Tel 050-3146633 , fax 050-3146644
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Bladeren Glas Griffer
Postbus 6070 , 9702 HB Groningen
Tel 050-3186180 , fax 050-318615 1
glas@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT E.W. de , geboren mei 1962 , Ellen ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Enschede
Docente Universiteit te Nijmegen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 20 apr 1993
Rechter rechtbank Zutphen 23 jun 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 16 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 16 nov 1995
Kantonrechter Almelo 6 januari 2000
Vice-president Rechtbank Almelo van 01-02-2000
NU Almelo Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter Stichting Hoes te Hengelo te Hengelo, onbezoldigd
Voorzitter KlachtenCommissie Sexuele intimidatie, agressie en geweld van de Alarmsys-?
Ambulancedienst Oost te Enschede ; vacatiegeld
Bestuurslid Stichting Vrienden van de Stichting Heerdertvriel te Hengelo, onbezoldigd
19 aug 1997
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Voorzitter klachtencommissie Districts Huisartsenvereniging Twente
BestuursLid Stichting Hoes te Hengel
TEVENS [september 2003]
Voorzitter Klachtencommissie Districts Huisartsenvereniging Twente te Hengelo van 01-01-1996
Bestuurslid Stichting Hoes te Hengel van 01-01-1993
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Twente.
Vice-Voorzitter Soroptimist Club Twente van 01-01-2001

GROOT E.W.J. de
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 1999
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-52565500 , fax 076-5142575
egdegroot@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1992 en 1999
Tel 076-5256500 , fax 076-5256533
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT E.W.M.
Advocaat bij Abma Van Eeuwijk ; beëdiging 1988
Postbus 575 , 1440 AN Purmerend
Tel 0299-433333 , fax 0299-479404
groot@abma.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GROOT F. de , geboren mrt 1918
NLRM 71
Werkzaam bank te Rotterdam 1948
Directeur Centraal Bureau van Alcoholisme 1 dec 1948
Directeur Jeugdgevangenis te Zutphen 17 mrt 1953
Wetenschappelijk ambtenaar Directie Gevangeniswezen Ministerie van Justitie 1 jun 1959
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 19 jul 1960
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 28 jun 1961
Rechter rechtbank Haarlem 22 nov 1961

GROOT F.C.V. de , geboren jul 1941
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterlijke Organisatie te Maastricht ; Raio 30 jul 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 30 nov 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 30 nov 1970
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 feb 1973
Secretaris arrondissementsparket Maastricht 16 sep 1974
Als stagiair werkzaam Ministerie van Justitie 1 feb 1973
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 7 nov 1974
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 12 nov 1976
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 22 nov 1978
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 20 okt 1980
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo 9 jun 1981
Advocaat-generaal Hof Den Haag 27 jul 1988
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 1 aug 1992
NU
Landelijk parket
okt 1997

GROOT F.W.M.
Advocaat bij Abma Van Eeuwijk ; beëdiging 1988
Postbus 575 , 1440 AN Purmerend
mailbox@abma.nl
Advocaat bij Schreurs & Van Duin Abma Van Eeuwijk
Tel 0299-433333 , fax 0299-479404
f.groot@abma.nl
www.abma.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT G. de , geboren feb 1922
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Advocaat en Procureur te Rotterdam okt 1945
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1963
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 22 mei 1969
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 12 aug 1978

GROOT G. de , geboren jul 1965 ; Mw. Drs.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 13 aug 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 okt 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 okt 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1997
Rechter rechtbank Amsterdam 19 nov 1997
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [september 2003]
Docent cursus Burgerlijk procesrecht OSR te Utrecht van 14-11-2001 tot 05-04-2002

GROOT G.H. , geboren jan 1958
NLRM 91
Raio Raad van Beroep Rotterdam 1 okt 1984
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Groningen 4 sep 1990
Plaatsvervangend -Voorzitter RvB Groningen 2 jan 1991

GROOT G.J. de , geboren apr 1948
NLRM 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 23 jul 1980
Rechter rechtbank Rotterdam 7 jan 1982
Raadsheer Hof Arnhem 14 feb 1986
Raadsheer Hof Amsterdam 16 mrt 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 16 mrt 1987

GROOT G.R. de , geboren aug 1951 ; Dhr. Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 8 jun 1983
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak.(rechtspraak.nl september 2003]
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Rijksuniversiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Capaciteitgroep Privaatrecht
Hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht
Tel. 043 3883026 , fax. 043 3884887
r.degroot@pr.unimaas.nl
TEVENS [september 2003]
Secretaris en bestuurslid Nederlandse stichting ter bestudering van het Chinees recht van 01-01-2002
Corresponderend lid van bestuur Zeitschrift fur Europaisches Zivilrecht
Voorzitter Deutsch-Niederlandische Juristenkonferenz van 01-01-2002
Secretaris Nederlandse vereniging voor rechtsvergelijking van 01-01-2002
Mede-oprichter en bestuurslid RIMO
Gasthoogleraar Universiteit van Tokyo
Vast annotator van de nationaliteitsrechtelijke uitspraken van de hoge raad der nederlanden Nederlandse Jurisprudentie
Secretaris, later bestuurslid Maastrichts juridisch genootschap te Maastricht
Hoogleraar rechtsvergelijking en IPR Universiteit Maastricht van 01-11-1988
INFO
Privé adres: Ambyerstraat-Zuid 79 , 6225 AD Maastricht , Tel. 043 3621446

GROOT G.R.J. de , geboren 27-09-1951
Advocaat te Den Haag , kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1978
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153446 , fax 070-5153115
grj.degroot@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Leiden
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GROOT - op den BROUW G.W.A. de ; Mw.
Advocaat bij Timman, Van Vliet & Elshof ; beëdiging 1972
Postbus 247 , 2600 AE Delft
Tel 015-2619361 , fax 015-2571003
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Vliet & Elshof
Postbus 1010 , 2600 BA Delft
Tel 015-2619361 , fax 015-2571003
d.groot@vanvlietenelshof.nl
www.vanvlietenelshof.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT G.W.S de , geboren mei 1948 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 1 feb 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 2 sep 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 2 sep 1982
Rechter rechtbank Haarlem 9 jul 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 20 nov 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 18 mrt 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 18 mrt 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Vice-President rechtbank Haarlem 23 mrt 1990
Coördinerend vice-president rechtbank Haarlem 30 aug 1994
NU Haarlem Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [september 2003]
Voorzitter commissie van goede diensten Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen te Vleuten-de Meern van 01-01-1984
Plv. voorzitter Raad van Discipline (art. 46 advocatenwet) te Amsterdam van 01-02-1988
Secretaris/penningmeester International Assocation of Refugee Law Judges te Haarlem van 01-01-1997

GROOT H.
[Telegraaf 25-03-1999]: LLOYD Schadeverzekeringen. Mr. H.Groot wordt manager Beursbedrijf.

GROOT H. de , geboren jun 1928
NLRM 80 87 88/89 90
Officier Koninklijke Marine 1 sep 1949
Lid Hoog Militair GerechtsHof 15 apr 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 23 feb 1976
Raadsheer Hof Den Haag 21 dec 1979
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 13 jul 1979
Raad Hoog Militair GerechtsHof 21 dec 1979
RechtsgeIeerd Lid Hoog Militair GerechtsHof 2 jun 1981
President Hoog Militair GerechtsHof 4 okt 1983
Vice-president Hof Den Haag 29 dec 1988

GROOT H. de
Universiteit van Amsterdam
Centrale Ondernemingsraad , lid

GROOT H. de ; Drs. UHD
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel. 020 5253440 , fax. 020 5253455
Leerstoelgroep Privaatrecht
Privaatrecht
tel 020 6620394 , fax 020 6620394

GROOT H.C.A. de ; Mw.
Advocaat bij Boergoensestraat 132 , 3082 KD Rotterdam ; beëdiging 1982
boergoen@worldonline.nl
Tel 010-4295377 , fax 010-4950093
boergoen@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor De Groot
Rockanjestraat 13 a-d , 3082 SM Rotterdam
Tel 010-4295377 , fax 010-4950093
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT H.D. de ; Mw.
Advocaat bij Geene c.s. advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 622 , 9400 AP Assen
Tel 0592-345188 , fax 0592-372431
h.de.groot@geene.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT H.J. de
Advocaat bij Fievez c.s. advocaten ; beëdiging 1975
Advocaat bij advocaten Fiévez de Groot & Muller
Postbus 6150 , 7401 HD Deventer
Tel 0570-613327 , fax 0570-516236
hgroot@fievezadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT H.J. de , geboren sep 1951 ; Dhr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 27 aug 1990
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak [rechtspraak.nl september 2003]
NU Groningen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Groningen ; kantoor Dorhout c.s. advocaten ; beëdiging 1976
Oude Ebbingestraat 91 , 9712 HG Groningen
Postbus 1658 , 9701 BR Groningen
Tel 050-3140640 , fax 050-31446772
h.j.de.groot@dorhout.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dorhout c.s. advocaten
www.dorhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Deken van Orde van advocaten in Groningen
Te Groningen Lid college van afgevaardigden van de Ned. Orde van advocaten
Arbiter NAI
Lid Bestuur Stichting Toegang
Secretaris van de districtscommissie Groningen van het fonds 1815
President van het genootschap Pro Excellento Jure
Lid bezwarencommissie Woning Stichting Partio Gruno
1997
TEVENS [september 2003]
Arbiter NAI te Rotterdam van 08-01-1992
Secretaris Districts Commissie Groningen van het Fonds 1815 te Groningen van 27-10-1986
Lid Raad van Discipline te Leeuwarden van 24-11-1999
Penningmeester vereniging Netlaw te Alkmaar van 01-01-2000
Lid adviescommissie faillissementswetgeving NOvA te 's-Gravenhage van 17-01-2000
Arbiter VANN te Groningen van 05-07-2001
Lid faillissementscommissie Orde van advocaten arrondissement Groningen te Groningen van 25-10-1991
Officier operatiën Toeg. RMC-Noord (Ministerie van defensie) te Assen van 01-11-2001
Arbiter Ereraad KNMD te Utrecht van 19-04-2001
Lid Raad van Toezicht St. Verzorgings- en verpleeghuis Maartenshof te Groningen van 01-01-2003
Lid advies commissie PAO RUG te Groningen van 31-03-2000 tot 25-09-2002

GROOT H.M.A. de , geboren feb 1954 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 17 jun 1985
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 5 sep 1997
Raadsheer Hof Den Haag 2 juli 1999
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Houthoff ; beëdiging 1986 of 1977
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
hgroot@houthoff.nl
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
Hof Den Haag: opgegeven geen nevenfuncties (november 2000)
Alleen vermeld als Raadsheer. Waarom is dan niet opgegeven dat het hier eigenlijk gaat om eenm
advocaat. Is zij nou nog advocaat of niet. Niet et vinden in Vademecum Advocatuur 2003.
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend Voorzitter Kamer van Geschillen van de Nederlandse Orde van Accountants-administratieconsulenten (NovAA) van 01-01-2002
Plaatsvervangend KroonLid Hof van Discipline (NOVA) van 01-01-2002
Lid Tuchtgerecht Produktschap voor Pluimvee en Eieren (Kamer Pluimveehandel en Industrie) van 01-05-2002
TEVENS [juli 2003]
Plaatsvervangend Voorzitter Kamer van Geschillen van de Nederlandse Orde van Accountants-administratieconsulenten (NovAA) van 01-01-2002
Plaatsvervangend Kroonlid Hof van Discipline (NOVA) van 01-01-2002
Lid Tuchtgerecht Produktschap voor Pluimvee en Eieren (Kamer Pluimveehandel en Industrie) van 01-05-2002

GROOT H.W. de
Advocaat bij Coöperatief Advokatenkantoor Oudenoord Utrecht ; beëdiging 1984
Postbus 8564 , 3503 RN Utrecht
Postbus 109 , 3440 AC Woerden
Tel 0348-579456 , fax 0348-579416
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Oudenoord
Postbus 85336 , 3508 AH Utrecht
Tel 030-2637600 , fax 030-2637615
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT H.W.J. de , geboren feb 1947 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 2 dec 1991
Rechter Rechtbank Amsterdam van 01-01-1993
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 21-08-2002
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
NU
TEVENS [juni 2003] en [september 2003]
Docent Jeugdrecht SSR te Zwolle van 03-01-2001 gastdocent van 03-01-2001

GROOT I. de ; Ing.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 2003
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313311 , fax 020-4313316 ingmar.deg
root@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT I.P. de , geboren jan 1961 ; Dhr.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 7 feb 1996
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Terneuzen ; Adriaanse & Van der Weel ; beëdiging 1987
Postbus 25 , 4530 AA terneuzen
Tel 0115-613175 , fax 0115-617764
avdw@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
ipdegroot@avdw.nl
www.avdw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Penningmeester Stichting Thuiszorg Zeeuws Vlaanderen
aug 1997
[Internet april 2003]:
Beëdigd: 29-07-87
Adriaanse & Van der Weel
Axelsedam 1 , 4531 HH Terneuzen
Postbus 25 , 4530 AA Terneuzen
tel 0115-613175 , fax 0115-617764
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@avdw.nl
www.avdw.nl
Arrondissement Middelburg

GROOT J. de
Advocaat bij Lamers De Groot advocaten ; beëdiging 1987
Bankrashof 3 Kantoorgebouw , 1183 NP Amstelveen
Tel 020-6434966 , fax 020-6436548
Begroot@lamersdegroot.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Van der Hooplaan 7 , 1185 EV Amstelveen
Tel 020-6434966 , fax 020-6436548
degroot@lamersdegroot.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT KOERKAMP J.
Advocaat bij Lexence N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-5736736 , fax 020-5736889
j.grootkoerkamp@Iexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT J.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT J. de
Zuiderweg 75c , 1456 NH Wijdewormer
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999
Is dit de J. de GROOT advocaat ?

GROOT J.A. de ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2002
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825100 , fax 020-5825206
joldegroot@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT J.B. de , geboren sep 1960 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam
Gerechtsauditeur tevens rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jan 1993
Rechter rechtbank Den Bosch 25 feb 1994
Kantonrechter Enschede 18 sep 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 24 nov 1997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 20 april 1998
Vice-president Rechtbank Almelo van 01-01-2002
NU Almelo Rechtbank Vice-President
TEVENS
Onbezoldigd commissaris cooperatieve bouwvereniging Eigenhulp te Amsterdam
Bezoldigd adviseur Verkerke Vos advocaten Amsterdam
Bezoldigd docent diverse cursussen Nederlandse Orde van advocaten beroepsopleiding en VSV
27 jan 1997
TEVENS [september 2003]
Secretaris werkgroep alimentatienormen NVvR namens rechtbank Almelo te Almelo van 01-02-2003
Lid sectie kantonrechters Ledenraad NVvR van 01-02-2003
Docent/inleider bij diverse cursussen alimentatierekenen SSR, NOvA / VSO, OSR Juridische Opleidingen, PAO Groningen, KSU en -incidenteel- andere instanties van 01-02-2003
Docent / inleider Bewijsrecht NOvA Beroepsopleiding van 01-02-2003
samensteller tentamen Burgerlijk Procesrecht NOvA Beroepsopleiding van 01-02-2003
Voorzitter afdeling Delden Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Centraal Twente te Delden van 01-02-2003
Lid organisatiecommissie Delden Open Tennistoernooi te Delden van 01-01-2003
Arbiter / bindend adviseur incidenteel xxxxxxxxx te xxxxxxxxx van 01-01-2003 (ja, zo staat het echt op rechtspraak.nl september 2003)
Vice-voorzitter Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Centraal Twente te xxxx van 01-02-2003
Docent / inleider Bewijsrecht PAO Utrecht te Utrecht van 01-02-2003
leider e2-junioren SV Delden van 01-01-2002 tot 31-12-2002

GROOT J.F. de
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1996
jgroot@houthoff.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
jgroot@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Lid van de Vereniging Onteigenings advocaten [Staatscourant 23 augustus 2001]
j.de.groot@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT J.H. , Jan Herman (Bob) , geboren 21 december 1913 te Bussum ; Dhr.
INFO
Overleden 3 april 2002 te Bussum [Telegraaf 10 april 2002]

GROOT J.J. de , geboren nov 1922
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Werkzaam in Indoniesië bij Departement van Justitie en bij handelsbank te Djakarta 1949
Werkzaam bij Algemene Vereniging voor Melkvoorziening te Den Haag , II.secretaris 1954
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 22 jul 1966
Rechter rechtbank Den Haag 28 jun 1968
Vice-president rechtbank Den Haag 4 jul 1979
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Den Haag 13 nov 1989

GROOT J.J.A. de
Notaris te Haarlemmermeer , arrondissement Haarlem
Kantoor Esch, Van , Wisse en De Groot ; Haarlemmermeer

GROOT J.P. , Johannes Pieter , geboren 14 maart 1941 ; Dhr.
INFO
Overleden 27 augustus 2004 [Telegraaf 2 september 2004]

GROOT J.W. de
Advocaat bij Fruytier advocaten ; beëdiging 1987
Keizersgracht 221 , 1016 DV Amsterdam
Tel 020-5304300 , fax 020-6237129
fruytier@xs4all.nl
jwdegroot@fruytier.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Blenheim
Postbus 10302 , 1001 EH Amsterdam
Tel 020-5210100 , fax 020-5210101
janwillemdeeroot@blenheim.nl
www.blenheim.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT J.W. de
Advocaat bij Russell advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 87400 , 1080 IK Amsterdam
Tel 020-3015555 , fax 020-3015678
info@russell.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT J.W.E. ; Mw.
Advocaat bij Bootsman Helder & Van Leeuwen ; beëdiging 1997
Postbus 17 , 1610 AA Bovenkarspel
Tel 0228-514278 , fax 0228-514830
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Helder & Groot
Postbus 100 , 1610 AC Bovenkarspel
Tel 0228-514278 , fax 0228-514830
info@heldergroot.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT L. de ; Mw.
Advocaat bij Jans Offreins & Hagenaars ; beëdiging 1997
Postbus 15101 , 1001 NC Amsterdam
Advocaat bij Rijkse & De Groot advocaten
Jan Luijkenstraat 20 , 1071 CN Amsterdam
Tel 020-6797980 , fax 020-6797962
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT L. de ; Mw.
Advocaat bij Support Stichting ; beëdiging 2000
Postbus 1003 , 3500 BA Utrecht
Tel 030-2361010 , fax 030-2361036
info@avs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
l.degroot@avs.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT L. de ; Mw.
Advocaat bij Kroeze Israëls advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 497 , 4100 AL Culemborg
Tel 0345-533481 , fax 0345-533418
ínfo@kroezeisraels.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GROOT L. de
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 26 apr 1973
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]

GROOT M. de ; Mw. Drs.
Advocaat bij Adv. kantoor De Binnenstad ; beëdiging 1996
Binnengasthuisstraat 148 , 1012 ZG Amsterdam
Advocaat bij Smeets advocaten
Frans Halsplein 4 , 2021 DL Haarlem
Tel 023-5274774 , fax 023-5277284
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Donkere Spaarne 56 2011 JH Haarlem
Tel 023-5314877 , fax 023-5314496
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT - SJENITZER M. de , Miria ; Mw.
Rechten 1971
Advocaat De Groot & Partners Advokaten , Maliesingel 25 , 3581 BH Utrecht
Advocaat bij De Groot & Partners ; beëdiging 1975
Postbus 14090 , 3508 5C Utrecht
Tel 030-2312713 , fax 030-2342012
grootlaw@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Groot & Partners Advokaten, de Utrecht
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995.
Ledenlijst SVN 1998
Lid van SVN-deelnetwerk:
Vrouwelijke Entrepreneurs
Utrecht
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht

GROOT M.B.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1999
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
bas.groot@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
m.b.groot@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT M.D. ; Mw.
Advocaat bij Groot advocatenkantoor ; beëdiging 1990
Begijnekade 6 , 3512 VI Utrecht
Tel 030-2300988 , fax 030-2302627
advgroot@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Groot
Eikenlaan 42 , 3851 PT Ermelo
Tel 0341-494392 , fax 0341-494391
advgroot@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT M.E.
Juridisch Medewerker bij Van Diepen Van der Kroef advocaten
Waterlandlaan 86 , Purmerend
Postbus 119 , 1440 AC Purmerend
Tel 0299-435222 , fax 0299-438371
Advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 2380 , 1620 EI Hoorn
Tel 0229-287000 , fax 0229-287050
gm@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT M.F.M. de ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 19-06-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Strafrecht en Sanctierecht, Raadadviseur
NU Den Haag Rechtbank
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GROOT M.J. de ; Mw.
Advocaat bij Kenaupark 24 , 2011 MT Haarlem ; beëdiging 1989
Advocaat bij advocatenkantoor De Groot
Postbus 68 , 2050 AB Overveen
Tel 023-5341069 , fax 023-5333234
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: seksueel geweld
Specialismen: arbeid, seksueel geweld. pers-en familierecht

GROOT M.J. de
Advocaat bij Van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1991
Postbus 272 , 3300 AC Dordrecht
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2772777 , fax 010-4360582
micdegroot@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725331 , fax 010-2725447
micdegroot@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT M.J. de ; Mw.
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 2001
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-4005100 , fax 010-4005111
mj.de.groot@kkadv.nl
www.kneppelhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT M.K.Z.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 7113 , 1007C Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-5414420
matthijs.groot@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT P.J. de
Bureau Secretaris-Generaal Ministerie van Justitie, Informatiepunt WOB/WNO
Contactfunctionaris WOB/WNO

GROOT - Van DIJKEN P.M.A. de , geboren mei 1952 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 20 apr 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 20 apr 1985
Rechter rechtbank Utrecht 1 feb 1990
Raadsheer Hof Den Bosch 1 mrt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 mrt 1996
Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 01-03-1996
NU Den Bosch Hof Raadsheer
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Bestuur van de Stichting NIKK Ned. Taleninstituut voor Katholieke Koormuziek te
Utrecht die oa bestuur vormt van de Kathedralen Koorschool te Utrecht
TEVENS [september 2003]
Medewerkster NJ te Utrecht van 01-09-1997
Kroonlid Hof van Discipline te Utrecht van 01-01-2000
Voorzitter Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek te Utrecht van 01-01-1998

GROOT P.S. de
Advocaat bij La Gro c.s. ; beëdiging 1996
Postbus 155 , 2400 AD Alphen a/d Rijn
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4072779 , fax 010-4072612
ngroo4l@ey.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GROOT R. de , geboren jan 1950 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 dec 1975
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 18 feb 1982
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 27 apr 1983
Advocaat-generaal ressortsparket Den Bosch 18 dec 1986
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 1 okt 1992
Officier eerste klasse Arrondisssementsparket Rotterdam van 01-10-1992
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 30-01-2002
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Rotterdam Parket Officier
HOOFDFUNCTIE
Hoofd sector Handhaving & Integriteit Stichting Toezicht Effectenverkeer te Amsterdam
TEVENS
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Raad van Toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau, Lid
TEVENS [september 2003]
Lid commissie van Beroeps Betaald Voetbal KNVB te ZEIST van 01-01-1988
Voorzitter Stichting Kind & Afweer studie pediatrische ziekten te Utrecht van 01-01-1993
Secretaris Stichting het Utrechts Stalenjacht te Utrecht van 01-01-1999
Lid bestuur Dasec vereniging voor bestudering EU-fraude te Rotterdam van 01-01-1999
Lid programmaraad Erasmus universiteit voor forensic auditing te Rotterdam van 01-01-2000
@OPM
September 2003 geeft rechtspraak.nl 2 actieve functies:
Officier eerste klasse Arrondisssementsparket Rotterdam van 01-10-1992
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 30-01-2002
en dan ook nog:
Hoofd sector Handhaving & Integriteit Stichting Toezicht Effectenverkeer te Amsterdam
Te gek voor woorden.

GROOT R.K. de
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 4 mrt 1972
Ontslag

GROOT - VLES R.M. de , Rende ; Mw.
Gerechtssecretaris
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club De Bilt-Bilthoven.

GROOT S.K. de ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 23-10-2002
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Senior medewerker Bureau juridische en beleidsmatige aangelegenheden van het Ministerie van Justitie te 's-Gravenhage
TEVENS [september 2003]
senior medewerker Ministerie van Justitie te Den Haag van 01-01-2002

GROOT T.D. de
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1981
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
d.degroot@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT T.J. de ; Mw.
Advocaat bij Van Breevoort & Ter Meulen ; beëdiging 2000
Postbus 209 , 3700 AE Zeist
Tel 030-6936018 , fax 030-6936002
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 2148 , 3440 DC Woerden
Tel 0348-487000 , fax 0348-487001
t.de.groot@vbtm.nl
www.vbtm.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT V.J.
Advocaat bij Ten Holter advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 476 , 3300 Al Dordrecht
Tel 078-6137177 , fax 078-6130171
groot@tenholter.nl
hnh@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT W. de
Notaris te Leek , arrondissement Groningen
Postbus 33 , 9350 AA Leek

GROOT W.B.J. de
Advocaat bij De Groot & Partners ; beëdiging 1989
Advocaat bij De Groot & Partners advocaten en Mediators
Postbus 14090 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2312713 , fax 030-2342012
grootlaw@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Groot Lamphen Gutter advocaten
[vademecum advocatuur 2004]

GROOT Y.H.M. de ; Mw.
Advocaat bij Van Hartingsveldt & Roest c.s. ; beëdiging 1995
Advocaat bij Van Hartingsveldt Schönhagen & Versteegh advocaten
Rijnsburgerweg 35 , 2334 BE Leiden
Tel 071-5176464 , fax 071-5155124
[vademecum advocatuur 2001]

GROOTE M.A. de
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen ; beëdiging 2003
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
mdegroote@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOTE P.W. de
Advocaat bij Vossebes 5 , 2318 BB Leiden ; beëdiging 1992

GROOTEMAN E. ; Mw.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand, Stafmedewerker

GROOTEN J.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 11 feb 1972

GROOTENDORST M.L.
Advocaat bij Molkenboer c.s. ; beëdiging 1990
Postbus 101 , 5340 AC Oss
Advocaat bij Gillesse advocaten
Postbus 1602 , 5200 BR Den Bosch
Tel 073-6135561 , fax 073-6891268
[vademecum advocatuur 2001]
info@gillesse-winnubst.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOTENHUIS W.M. ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1986
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
i.grootenhuis@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GROOTERS - WATSON E.J.G. ; Mw.
Rechten 1955
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag

GROOTERS L. ; Mw.
Advocaat bij Steentjes advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 1 , 7270 AA Borculo
Tel 0545-275225 , fax 0545-275224
mr.steentjes@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 24 , 7130 AA Lichtenvoorde
Tel 0544-397200 , fax 0544-397203
l.grooters@steentjesadvocaten.nl
www.steentjesadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOTFAAM M.N. ; Mw.
Advocaat bij Capra ; beëdiging 2003
Postbus 85532 , 2508 CE Den Haag
Tel 070-3648102 , fax 070-3617847
s-gravenhage@capra.nl
www.capra.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOTH - BESANÇON C.W. de ; Mw.
NLRM 87
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 18 aug 1982

GROOTH N.W. de , geboren jul 1919
NLRM 71
Advocaat en procureur Den Haag en Rotterdam jun 1941
Substituut-griffier Raad voor het Rechtsherstel 9 okt 1945
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 5 nov 1956
Rechter rechtbank Den Haag 14 apr 1958
Vice-president rechtbank Den Haag 16 jan 1970

GROOTHOFF A.W.
Incassobureau Schuman Stationsweg 46
pb.137 , 6710 BC Ede
Gravenhof, 17 , 6715 AM Ede
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

GROOTHUIS E.R.R. , geboren aug 1944 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 mrt 1994
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Procureur Cuijk
Advocaat te Uden ; kantoor Ruijgrok,Van Iersel & Luchtman ; beëdiging 1976
Postbus 18 , 5400 AA Uden
Tel 0413-339033 , fax 0413-339066
e.groothuis@vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Enig bestuurder van Mr. Groothuis BV
Lid Bestuur Sociëteitsvereniging C'68 te Cuijk
23 jun 1997
TEVENS [september 2003]
enig bestuurder Groothuis B.V. van 23-06-1997
enig bestuurder beheermaatschappij Den Oeiep B.V. van 16-04-1998
bestuursvoorzitter societeitsvereniging C'68 te Cuijk van 23-06-1997 tot 27-09-2001
@OPM
September 2003 vermeldt rechtspraak.nl wel advocaat en procureur, maar niet de naam van het kantoor.

GROOTHUIS L.A.J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 20 mei 1968
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 9 jan 1987
Raadsheer Hof Den Haag 29 dec 1988
NU
Den Haag Hof Raadsheer
Dordrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Commissaris van de besloten vennootschap Vola Transport Maatschappij te Rotterdam
Commissaris van de besloten vennootschap Gebr.Schreuer B.V. te A'dam
Commissaris BV.Baggerbedrijf De Boer Holding BV
okt 1997

GROOTHUIS L.F.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
leo.groothuis@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414994 , fax 020-5414952
leo.groothuis@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]

GROOTHUIS S.G.M. ; Mw.
Advocaat bij Kienhuis advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 109 , 7500 AC Enschede
info@kienhuis.nl

GROOTHUIZEN H.
Advocaat bij Fred.Hendriklaan 60-60A , 1814 NC Alkmaar ; beëdiging 1984

GROOTHUIZEN H.W.N. , geboren 06-06-1970
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GROOTHUIZEN J.E.
Advocaat bij Van Dijk advocatenkantoor ; beëdiging 1996
Postbus 427 , 7770 AK Hsrdenberg

GROOTJANS H.
Advocaat bij Grootjans advocatenkantoor ; beëdiging 1980
Postbus 586 , 7000 AN Doetinchem
Tel 0314-342440 , fax 0314-344021
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Grootjans advocaten
advocatenkantoorûgrootfans@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOTJANS Zie VULPEN - GROOTJANS N.J. van , geboren apr 1953 ; Mw.

GROOTKERK M.P.
Advocaat bij AKD Prinsen Van Wij men ; beëdiging 2002
Postbus 4302 , 3006 AH Rotterdam
Tel 010-2725300 , fax 010-2725400
mgrootkerk@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOTOONK R.A. , geboren feb 1944 ; Ir.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 12 jul 1990
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Lid octrooiraad
TEVENS
Lid commissie voor het afnemen van octrooigemachtigdenexamen te Rijswijk
TEVENS [juni 2003[
d d te Den Haag
Lid van de Commissie afnemen van het Octrooigemachtige-examen te Rijswijk
@OPM
De eerste op rechtspraak.nl vermelde nevenbetrekking is nogal cryptisch

GROOTSWAGERS G.A.P.
Advocaat bij SNB React ; beëdiging 2002
Amstelveenseweg 864 , 1081 IM Amsterdam
Tel 020-6406363 , fax 020-6406216
info@snbreact.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROOTVELD H.C. , geboren 21-09-1950
Advocaat te Den Haag , kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1983
Postbus 11756 , 2542 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
hc.grootveld@prdfnl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153714 , fax 070-5153117
hc.grootveld@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GROSFELD - van ERP I.E. ; Mw.
Advocaat bij Diepenbrocklaan 28 , 3055 WC Rotterdam ; beëdiging 1984
Advocaat bij Boslaan 46 , 5691 CX Son
Tel 0499-496364 , fax 0499-496366
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GROSFELD P.J.A. ; Mw.
Advocaat bij Wijers advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 6016 , 4900 HA Oosterhout
Tel 0162-447352 , fax 0162-437525
grosfeld@wijers.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GROSFELD Y.I.B. ; Mw.
Advocaat bij Verstrepen & De Wit advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 4305 , 4900 CH Oosterhout
Tel 0162-471167 , fax 0162-471165
info@vdw-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROSHEIDE A.O.W.D. , geboren mei 1918
NLRM 71 80
Werkzaam Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, II. hoofdadministrateur Directie Sociale Verzekeringen 1 sep 1945
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 21 jul 1966
Directeur Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 16 okt 1967
Lid Centrale Raad van Beroep 5 apr 1969
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 15 dec 1977

GROSHEIDE E.L. , geboren nov 1962 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 23 jun 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 22 aug 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 sep 1996
Rechter rechtbank Haarlem 14 nov 1996
NU Haarlem Rechtbank Rechter
TEVENS [september 2003]
Lid De Raad van Toezicht van de Stichting Thuiszorg IJmond van 01-01-2003

GROSHEIDE F.W. ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 14 mei 1981
Ontslag 01 jan 1997
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te A'dam ; kantoor Höcker, Rueb & Doeleman ; beëdiging 1967
Advocaat bij Trenité Van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
grosheide@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne ; beëdiging 1967
grosheide@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel. 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Privaatrecht
Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder het burgerlijk recht
f. grosheide@law.uu.nl
Spreekuur: maandag 14.00-15.00 uur
Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
Nobelstraat 2A , 3512 EN Utrecht , Tel. 030 2537188

GROSSCURT A.E. ; Mw.
Advocaat bij Schuldink advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 516 , 8000 AM Zwolle
Tel 038-4530340 , fax 038-4530241
agrosscurt@schuldink.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROSVELD J. ; Mw.
Advocaat bij Trenité Van Doorne advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam

GROT J.

GROTENHUIS A.L.J. , geboren 29-04-1952
Fiscaal-juridisch specialist ; NRC
Tel 071 5728191 , fax 071 5728192
ag@nre.nl
INFO
Woonplaats Leiden
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GROTHUIS - WIESMAN M.M. ; Mw.
Advocaat bij Adv.maatschap Grothuis & Kochheim ; beëdiging 1983
Zandvoorterweg 60 , 2111 GX Aerdenhout

GROULS C.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2379671 , fax 040-2440273
c.grouls@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2626460 , fax 040-2626481
nlgroul1@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROUSTRA - DE KAT T.F.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GROUSTRA W.O.
Advocaat bij Smitbuijsen advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Advocaat bij Groustra & van Gremberghen advocaten
Postbus 2982 , 1000 CZ Amsterdam
Tel 020-3305958 , fax 020-3305957
gg@gg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij G & G advocaten
www.gg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GROUTARS M.P.P.F.
Notaris te Maastricht, arr Maastricht
Postbus 509 , 6200 AM Maastricht

GROVERMAN M. , geboren oktober 1954 ; Dhr.
NLRM
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 13 januari 2000
TEVENS [september 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.

GRUBEN R.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 30457 , 2500 CL Den Haag
Advocaat bij Mauritskade 49 , 2514 HG Den Haag
Tel 070-3627112 , fax 070-3627113
gruben@kempergruben.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Streefkerk advocaten
Postbus 716 , 2270 AS Voorburg
Tel 070-3871416 , fax 070-3860258
gruben@streefkerk.nl
www.streefkerk.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRUIJL - Van BENTHEM H.L. de , geboren okt 1956 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 14 nov 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10 aug 1990
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 15 sep 1992
Rechter rechtbank Rotterdam 3 dec 1992
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [september 2003]
Tijdwaarnemer K.N.Z.B., bevoegdheid 3

GRUIJTHUIJSEN P.A.M.
Advocaat bij Banning Van Kemenade & Holland ; beëdiging 1968
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2379613 , fax 040-2626400
p.gruijthuijsen@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]

GRUIS Y.E. ; Mw.
Advocaat bij Posthus 164 , 2650 AD Berkel en Rodenrijs ; beëdiging 1982
Tel 010-5116129 , fax 010-5116129
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GRUITERS L.A. , geboren jul 1955 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Roermond 1 nov 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 20 apr 1989
Rechter rechtbank Roermond 15 jun 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 19 dec 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 26 okt 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 26 okt 1993
NU Roermond Rechtbank Rechter
TEVENS
Voorzitter klachtencommissie Pepijn Kliniek te Echt
Lid klachtencommissie Politie regio Limburg-Noord
apr 1998
TEVENS [september 2003]
Voorzitter klachtencommissie Pepijnklinieken te Echt van 01-01-1997
Secretaris Lionsclub Roermond te Roermond van 01-07-1999
Lid klachtencommissie Politieregio Limburg-Noord van 01-09-1996 tot 31-12-2000

GRÜNBAUER T.P.
Advocaat bij Bouwman & Rhodius ; beëdiging 1997
Postbus 199 , 3750 GD Bunschoten
Advocaat bij Munk advocaten Postbus 43 , 8090 AA Wezep
Tel 038-3764455 , fax 038-3764492
e-mail@munk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Secretaris Commissie Bezwaar-en Beroepsschriften

GRÜNDEMANN P.T. , geboren jun 1953 ; Dhr. Drs.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en procureur te Tilburg
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 19 dec 1988
Rechter rechtbank Breda 5 apr 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 17 jun 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 15 nov 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 15 nov 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 15 nov 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 15 nov 1991
Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 15-06-1998
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda van 01-01-2002
NU Den Bosch Hof Raadsheer
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Penningmeester bestuur Vereniging "Dorp Bavle"
Lid parochievergadering van de parochie H Maria Hemelvaart te Bavel
Penningmeester van de werkgroep Kerk en Samenleving Diaconie van de parochie H Maria Hemelvaart te Bavel 11 mrt 1997
TEVENS [september 2003]
Lid van de parochievergadering Parochie H. Maria Hemelvaart te Bavel van 01-01-2001
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline van 01-01-2001
Lid tevens penningmeester werkgroep "Kerk en Samenleving" (Diaconie) Parochie H. Maria Hemelvaart te Bavel van 01-01-2001

GRUNDLEHNER N.N. ; Mw.
Advocaat bij Govers Mekenkamp & Teurtings advocaten ; beëdiging 1999
Oostenburgervoorstraat 106-110 , 1018 MR Amsterdam
Tel 020-4201475 , fax 020-6229819
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Teurlings & Ellens advocaten & Procureurs
Alexander Boersstraat 10 , 1071 KX Amsterdam
grundlehner@teurlingsellens.nl
www.teurlingsellens.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRUNEWOLD J.B.Th. van 't
Advocaat bij Van Boven & Van der Bruggen ; beëdiging 1985
Postbus 15 , 6040 AA Roermond
Tel 0475-333030 , fax 0475-331174
vbenvdb@tref.nl
bvantgrunewold@vbvdb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0475-390254 , fax 0475-331174
bvantgrunewold@vbvdb-advocaten.nl
www.vbvdb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRÜNFELD F. ; Dr. UHD
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel. 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Internationaal en Europees Recht
De leer der Internationale Betrekkingen en het recht der internationale organisaties
tel 043 3883204 , fax 043 3257818
f.grunfeld@ir.unimaas.nl

GRUPPEN B.M.B. ; Mw.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen
Tel 050-5997999 , fax 050-5997870
b.gruppen@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GRÜSCHKE A.M. ; Mw.
Advocaat bij Jans Offreins & Hagellaars ; beëdiging 1996
Postbus 15101 , 1001 MC Amsterdam
Advocaat bij Hoek & Van Der Hoek
Vondelstraat 54 , 1054 GE Amsterdam
Tel 020-6833311 , fax 020-6850231
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Weijers advocaten ; beëdiging 1996
Johannes Vermeerstraat 34 , 1071 DS Amsterdam
Tel 020-6719995 , fax 020-6716885
[vademecum advocatuur 2004]

GRÜTER E.A.
Stork Textile Printing Group, Stork Brabant

GRUYS C.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 30 jan 1957

GRUYTER - CREMERS Zie CREMERS , A.C.M.E. A.C.M. de of (A.C.M.E.) , geboren mei 1942
[R
NLRM 80
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit R-0- te Breda 15 jun 1966
Gerechtssecretaris 1e kJ.rechtbank Breda 15 okt 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 12 mei 1975

GUALTHERIE van WEEZEL J.S.L. , geboren 26-07-1941
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

GUASCO R.A.F. de , geboren nov 1928
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 94 95 96 97 98
Assistent-accountant 1955
Ambtenaar Sociale Verzekeringsbank, hoofdcommies 1957
Substituut-griffier Centrale Raad van Beroep 11 mei 1962
Onder-Voorzitter Raad van Beroep Zwolle 18 nov 1968
Lid Centrale Raad van Beroep 29 dec 1976
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 9 dec 1968
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 4 apr 1974
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep 13 dec 1984
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 feb 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994

GUDS H.J. , Hady-Jane ; Mw.
Wethouder
Trainer ISIS, Inst. v Transculturele Ontwikkeling Nieuwegracht 13 , 3512 ZC Utrecht
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998

GUELEN A.P.J.M.
Advocaat bij Andries Bickerweg 6 , 2517 JP Den Haag ; beëdiging 1989
Advocaat bij Buren Guelen advocaten & Belastingadviseurs
Postbus 18511 , 2502 EM Den Haag
Tel 070-3184200 , fax 070-3561340
mail@burenguelen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Buren van Velzen Guelen advocaten Notarissen Belastingadviseurs
Postbus 17199 , 2502 CD Den Haag
Tel 070-3184200 , fax 070-3561340
info@bvvg.nl
www.bvvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GUENSBERG M.W. , geboren oktoher 1948 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 1 feb 1984
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 01-01-2002
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Derks , Star Busmann , Hanotiau ; beëdiging 1974
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@derks.nl
m.guensberg@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
m.guensberg@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Algemene Raad van de Orde van advocaten
portefeuille Communicatie [1 december 1997]
portefeuille Financiën ; waarnemend Deken [1 december 1999]
Landelijk Deken NOVA [1 dec 2000] ; portefeuille Algemene Zaken (w.o. buitenland)
INFO
[Staatscourant 14 mei 2001] "De Orde van advocaten telt nu meer dan 11.000 leden. Deze groei bewijst dat de behoefte aan bijstand door advocaten steeds toeneemt. Die bijstand kenmerkt zich over het algemeen door een hoge kwaliteit en door grote toewijding aan de belangen van de cliënt", aldus deken Guensberg.
NCBJ: Je moet maar lef hebben en goed kunnen liegen.
INFO
Als landelijk Deken bevorderde hij de eenheid van de balie en benadrukte hij het belang van de gefinancierde rechtshulp en van instandhouding van een ruime geheimhoudingsplicht voor advocaten.
Opgevold door BROUWER, J.H. per 1 december 2002.
Wordt bestuursVoorzitter van zijn kantoor CMS Derks Star Busmann.
TEVENS [september 2003]
Voorzitter van de raad van toezicht Stichting Rhijnhuysen Utrecht te Utrecht van 01-01-2001
Lid van de raad van toezicht Antonius/ Mesos groep en stichting Antonius Ziekenhuis Nieuwegein te Nieuwegein van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Vrienden van de Stadsschouwburg van 01-01-1990
Head delegation CCBE te Brussel-Belgie van 01-12-2002
ACB Mediator van 01-01-2003
NAI arbiter van 01-01-2003
Commissaris Rosenthal Benelux B.V. van 01-01-2001 tot 31-12-2001
Voorzitter Stichting BaliePlus van 01-01-2000 tot 31-12-2001
Algemeen deken en lid Nederlandse Orde van advocaten van 01-12-2000 tot 01-12-2002

GUÉPIN J.P. , geboren 1930
Lid van de Raad van Commissarissen van Randstad Holding nv [jaarverslag Randstd Holding 2001]
Oud-Voorzitter van bestuur Naarden International nv
Diverze commissariaten
[sep 2000]
Commissaris Koninklijke Ahrend N.V.
Commissaris Randstad Holding N.V.
Mr. Guépin, oud-Voorzitter van dedirectie van Quest International Nederland B.V. en de raad van bestuur van Naarden International N.V., was onder meer Lid van de adviesraadvan Algemene Bank Nederland N.V., alsmede commissaris van Engels-Hollandse Beleggings Trust N.V., B.V. Beleggings- enFinancieringsmij. "Belfamij" , de Eerste Nederlandse Damesen Kindermantelfabriek H. Berghaus B.V. Tevens was hij Bestuurslid van hetVNO en de VNCI.

GUESSABI - COLOMBIJN S. ; Mw.
Advocaat bij Wiersma Mendel Prakke ; beëdiging 2001
Postbus 633 , 1000 AP Amsterdam
Tel 020-5245245 , fax 020-5245250 guessa
bi@wmp.dutchlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GUIJT J.J. ; Mw.
Advocaat bij orsbo& Hamm ; beëdiging 1997 en 2002
Weena 614 , 3012 CN Rotterdam
Tel 010-2012939 , fax 010-2012949
r@borsboomhamm.nl
www.borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GUIJT M.T.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172632 , fax 010-2172741
info@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-2172640 , fax 010-2172701
m.guijt@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

GUINAU G. , geboren jan 1951 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 mrt 1976
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 7 jun 1982
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 16 aug 1982
Ondervoorzittcr Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 17 feb 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 11 nov 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 dec 1991
Rechter rechtbank Haarlem 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
Vice-President rechtbank Haarlem 25 jun 1993
Coördinerend vice-president rechtbank Haarlem 30 aug 1994
NU Haarlem Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [september 2003]
Bestuurslid Buro voor Rechtshulp te Haarlem van 01-01-1987

GUIT M.J.
Advocaat bij Blenheim ; beëdiging 2003
Postbus 10302 , 1001 EH Amsterdam
Tel 020-5210100 , fax 020-5210101
rnarcoguit@blenheim.nl
www.blenheim.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GUIT M.M.
Advocaat bij Pot Jonker advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530255 , fax 023-5530260
m.guit@pj.netlaw nl
www.potjonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GULCHER G.J. ; Mw.
Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem

GULDEMOND K.S.
Advocaat bij Bax & Van Herpt advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 218 , 7000 AE Doetinchem
baxdtcnl@worldaccess.nl
Advocaat bij Trenité Van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Van Doorne
Tel 020-6789278 , fax 020-6789501
guldemond@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]

GULICK F. van , Floris ; Dhr.
Van Ommeren Ceteco
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Rotterdam

GULICK L. van ; Mw.
Advocaat bij Stadermann Luiten advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1488 , 3000 BL Rotterdam
Tel 010-4444369 , fax 010-4125050
gulick@stadermannluiten.nl
www.stadermannluiten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GULICK R.H.J. van
Advocaat bij Leesberg advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 303 , 1800 AH Alkmaar
Tel 072-5118574 , fax 072-5128051
leesadvo@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
vangulick@leesbergadvocaten.nl
www.leesbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GULICKX P.F.M.
Advocaat bij Mouwen & Partners ; beëdiging 2002
Haagsemarkt 1 , 4813 BA Breda
Tel 076-5202202 , fax 076-5202322
[vademecum advocatuur 2004]

GULIK J. van , geboren sep 1909
NLRM 71
Advocaat en procureur Alkmaar en Barneveld 15 1938
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 15 feb 1951
Kantonrechter Gorinchem 19 apr 1956

GULIK J. van

GULIKERS H.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Stassen & Gulikers advocaten ; beëdiging 1979
Het Bat 23 , 6211 EZ Maastricht
Tel 043-3219158 , fax 043-3218057
[vademecum advocatuur 2001]
stassen-gulikers@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GUMAN S.
Advocaat bij Soedamah advocaten ; beëdiging 1999
Develstein 100 b , 1102 AK Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6903016 , fax 020-6996691
[vademecum advocatuur 2001]
soedamah@freeler.nl
www.soedamah.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GUN G.E.M. van der ; Mw.
Advocaat bij Ten Holter advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 476 , 3300 AL Dordrecht
Tel 078-6137177 , fax 078-6130171
gun@tenholter.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]

GUN L.V. van der ; Mw.
Advocaat bij De Bok Roijers Gasseling ; beëdiging 2002
Postbus 21548 , 3001 AM Rotterdam
Tel 010-2822999 , fax 010-2822990
vandergun@brglaw.nl
www.brglaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GUNCKEL A.M. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
agunckel@houthoff.nl
Advocaat bij Holland Van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1996
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497373 , fax 020-6429013
[vademecum advocatuur 2001]
Donahue & Partners LLP
South Wacker Drive 233 , 10th floor , Sears Tower , Chicago IL 60606 , USA
Tel 001-3128794573 , fax 001-3128794028
diana.gunckel@ey.com
[vademecum advocatuur 2004]

GUNES N. ; Mw.
Juridisch adviseur bij Commissie gelijke behandeling (Bureau)
Postbus 16001 , 3500 DA Utrecht
tel 030 2335170 , fax 030 2300606
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73, 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: gelijke behandeling, arbeid, vreemdelingenrecht

GUNNING P.M.
Advocaat bij Derks. Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1980
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538211 , fax 026-4430943
general@derks.nl
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Tel 026-3538219 , fax 026-3538294
p.gunning@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GUNST Zie GERRITZEN-GUNST M.M.A. , geboren jan 1945 ; Mw.

GUNSTEREN H.R. van ; Prof.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel. 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Metajuridica
Hoogleraar politieke theoriën en rechtsfilosofie
tel 071 5273936 , fax 071 5273815
gunstere@fsw.leidenuniv.nl
TEVENS
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Departement Publiekrecht
Hoogleraar leer der sociale zekerheid
Faculteit der Sociale wetenschappen
Departement Politieke Wetenschappen
Hoogleraar politieke theoriën en rechtsfilosofie
prive adres: Keizersgracht 757 , 1017 EA Amsterdam , Tel. 020 6254167

GUNSTEREN W.F. van , geboren 5 juli 1908 ; Dr.
Wethouder van Openbare Werken van gemeente Wassenaar 4 sep 1961 - 3 sep 1962
Wethouder van Financiën van gemeente Wassenaar 1 sep 1970 - 19 augustus 1974
INFO
Overleden 3 nov 2000

GUNTER J.L.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie ondernemingen Noord, Belastindienst/Ondernemingen, Groningen, Hoofd

GURLET J.L.M.
Advocaat bij Burlet & Nobus advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 14 , 4500 AA Oostburg
Tel 0117-455249 , fax 0117-453383
[vademecum advocatuur 2001]

GURP A.J.C. van
Advocaat bij Groener Haafkes Nijkamp advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 171 , 7550 AD Hengelo
Tel 074-2421832 , fax 074-2915775
advocaten@groener.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nijkamp Haafkes & Van Gurp advocaten
advocaten@hnvg.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GURP F.C.M. van ; Dhr.
Beëdigd: 27-06-2001
Quarles & Jurgens
F. den Hollanderlaan 10a , 4461 HN Goes
Postbus 130 , 4460 AC Goes
tel 0113-211640 , fax 0113-232559
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
qj.goes@balienet.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Advocaat bij Quarles & Jurgens ; beëdiging 2001
Postbus 130 , 4460 AC Goes
Tel 0113-211640 , fax 0113-232559
qj.goes@balienet.nl
www.quarles.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GURSES D.
Advocaat bij Adank & Klostermann advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 13334 , 3507 LH Utrecht
Tel 030-2316569 , fax 030-2343569
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schoolplein advocaten
Postbus 13319 , 3507 LH Utrecht
Tel 030-2313646 , fax 030-2342995
schoolplein@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GUSSENHOVEN E.M.A.F.
Vlieland 82 , 3524 AB Utrecht
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999

GUSSENHOVEN G.J. , Geert-Jan ; Dhr.
Advocaat en Procureur bij Blom advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 237 , 3900 AE Veenendaal
Tel 0318-559300 , fax 0318-559301
info@blomadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Blom advocaten ; beëdiging 1982 en 1987
ggussenhoven@blomadvocaten.nl
www.blomadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Zeist

GUSSENHOVEN G.P.A.
NLRM 80 87 88/89 90
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 15 dec 1970
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond en Venlo 19 aug 1982

GUSSENHOVEN J.M.
Advocaat bij Blom advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 237 , 3900 AL Veenendaal
r.gustenhoven@triplaw nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GUSTENHOVEN R.J.L. , Raymond ; Dhr.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 17 , 8900 AA Leeuwarden
Tel 058-2347347 , fax 058-2126029
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Leeuwarden

GUTH J.E.B.
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1999
Benoordenhoutseweg 23 , 2596 BA Den Haag
Tel 070-3740300 , fax 070-3740333
guth@ern-advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Beelaard Breetveld advocaten
Valkenboslaan 72 , 2563 CM Den Haag
Tel 070-3631961 , fax 070-3562628
jurrienguth@valkenboslaan.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GUTTER D.J.
Advocaat bij De Groot & Partners advocaten en Mediators ; beëdiging 1998
Postbus 14090 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2312713 , fax 030-2342012
grootlaW@Worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Groot Lamphen Gutter advocaten
grootlaw@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2004]

GUYOT van der HAM Zie MOLLERUS - GUYOT van der HAM E.N.A. , geboren okt 1928 ; Mw.

GUYT J.J. ; Mw.
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 1997
Postbus 635 , 3300 AP Dordrecht

GUZIK J.W.E.M.
Advocaat bij Tijssen & Saes advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 69 , 6040 AB Roermond
Tel 0475-335115 , fax 0475-311830
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Mulders advocaten
Houtstraat 56 , 6102 BK Echt
Tel 0475-419419 , fax 0475-486474
info@mulders.net
www.mulders.net
[vademecum advocatuur 2004]

GYÖMÖREI Z.B. , geboren 31-07-1964
Advocaat te Oud-Beijerland , kantoor Veldhuijzen & Schep ; beëdiging 1990
Postbus 1227 , 3260 AE Oud-Beijerland
Advocaat bij Udink & De Jong ; beëdiging 1990
Alexanderstraat 2 , 2514 JL Den Haag
Tel 070-3110711 , fax 070-3110722
gyomorei@ujlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Gyömörei advocaten en Belastingadviseurs
Zeestraat 94 a , 2518 AD Den Haag
Tel 070-3122066 , fax 070-3459343
gyomorei@gyomorei.nl
www.gyomorei.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]

  Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
  Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren

  Terug naar het begin