Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen 'D' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2004
letter D


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 

   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot NU toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


Afkortingen:

 1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
 2. RM = Rechterlijke Macht
 3. OM = Openbaar Ministerie
 4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
 5. SAL = StaatsAlmanak
 6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
 9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
 11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
 12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
 13. UHD = Universitair Hoofd Docent
 14. b.d. = buiten dienst
 15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
 16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers


D'HAENE M.P.E.
Advocaat bij Tanger c.s. ; beëdiging 1998
Postbus 397 , 1970 Al IJmuiden
Tel 0255-547814 , fax 0255-511933
m.p.e.dhaene@tanger.nl
www.tanger.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAAL - DOPPEN E.G.M. van ; Mw.
Advocaat bij Postbus 118 , 3450 AC Vleuten ; beëdiging 1986
Tel 030-6773181 , fax 030-6774895
[vademecum advocatuur 2001]


DAAL G.C. van
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1991
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Advocaat bij Wouters advocaten
P.O. Box 721 , Willemstad/Curaçao , Nederlandse Antillen
Tel 00599-946117782 , fax 00599-946558443
georg.c.van.daal@an.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 1991
Postbus 3267 , 3502 GG Utrecht
Tel 030-2995555 , fax 030-2995507
gvandaal@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAAL J.F.J.A. van , geboren jul 1939 ; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 16 nov 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 19 feb 1996
Rechter Rechtbank Den Haag van 09-04-1998
NU Den Haag Rechtbank Rechter
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Militair met leeftijdsontslag sinds 1 augustus 1994 in de rang van generaal-majoor
Plaatsvervangend Voorzitter bezwarencommissie voor personeel van het Ministerie van Economische
Zaken ; art 7:13 Awb
Voorzitter toetsingscommissie overtolligheidsontslag burgerpersoneel Ministerie van Defensie
Lid Bestuur Stichting Ziektekostenverzekering krijgsmacht
Plaatsvervangend Voorzitter van de Klachtencommissie art 41 Wet Bijzondere Opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen bij het psychiatrisch Ziekenhuis Rozenburg te Den Haag
27 feb 1997
TEVENS [juli 2003]
Plaatsvervangend voorzitter patiënten klachtencommissie Parnassia te Den Haag van 01-01-1999
Plaatsvervangend voorzitter bezwarencommissie personeel Ministerie van Economische Zaken te Den Haag van 01-01-1994
Plaatsvervangend voorzitter bezwarencommissie personeel Algemene Rekenkamer te Den Haag van 01-01-1999
Lid ROMO (overlegorgaan RK-ordinariaat met overheid) van 01-01-1999
TEVENS [augustus 2003]
Plaatsvervangend Voorzitter patiënten klachtencommissie Parnassia te Den Haag van 01-01-1999
Plaatsvervangend voorzitter bezwarencommissie personeel
Ministerie van Economische Zaken te Den Haag van 01-01-1994
Plaatsvervangend voorzitter bezwarencommissie personeel
Algemene Rekenkamer te Den Haag van 01-01-1999
Lid ROMO (overlegorgaan RK-ordinariaat met overheid) van 01-01-1999


DAAL M.H. van
Advocaat bij Banning van Kemenade & Holland ; beëdiging 1996
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Advocaat bij Dommerholt & van Dijk
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
mh.daal@dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAALDER E.J. , geboren 29-01-1957 , Eric ; Dhr.
Advocaat te Den Haag , kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1981
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488884 , fax 070-3825284
ej.daalder@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153717 , fax 070-5153121
ej.daalder@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Voorschoten
Woonplaats Voorschoten
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


DAALDER H. ; Dr.
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar


DAALDEROP H.W.M.
NLRM 71 87
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 11 jul 1955


DAALE E.L.
Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vele verdiensten voor De Waarborg Platina Goud en Zilver.


DAALEN C.Q. van
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 13 mei 1957
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam


DAALEN D.M. van ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Advocaat bij Dirkzwager/De Vijf Zuylen advocaten
vandaalen@arnhem.dirkzwager.nl
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-3510793
vandaalen@arnhem.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1997
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
ddaalen@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


DAALEN J.K.B. van , geboren okt 1952 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger recht Den Bosch 10 mrt 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 apr 1993
Rechter rechtbank Den Bosch 8 jul 1994
Vice-president Rechtbank Den Bosch van 15-02-2002
NU Den Bosch Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie Woningstichting Gemeente Grave
04 feb 1997
TEVENS [augustus 2001]
Voorzitter van College van Beroep van de Dtichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter college van beroep Stichting Coordinatie Certificatie Milieuzorgsystemen van 09-10-1997
Plaatsvervangend-voorzitter Klachtencommissie V Raad voor de Kinderbescherming van 01-02-2002


DAALEN T. van , geboren aug 1936 ; Dhr.
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Den Haag 30 mei 1963
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Den Haag ; Raio 1 jan 1967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 1 mei 1967
Gedetacheerd Stafafdeling Wetgeving Ministerie van Justitie 1 jan 1969
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 16 jan 1970
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 23 jul 1970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 mrt 1971
Rechter rechtbank Breda 3 mrt 1972
Vice-President rechtbank Haarlem 25 jul 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Raadsheer Hof Den Haag 29 jan 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 29 jan 1990
Vice-President Hof Den Haag 28 dec 1990
Coördinerend vice-president Hof Den Haag 3 aug 1994
Vice-President Hof Den Haag 25 jan 1996
Procureur-generaal Ned. Antillen 1 feb 1997
Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, College van procureurs-generaal, Lid
Procureur-generaal ressortsparket Leeuwarden 1 september 1998
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 06-10-1989
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 20-06-2001
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Amsterdan Hof Vice-President
HOOFDFUNCTIE
Den Haag Ministerie van Justitie, Openbaar Ministerie, College van procureurs-generaal, Lid
TEVENS
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies,Landelijke Overleggroep Openbaar
Ministerie-Staatstoezicht op de volksgezondheid, Voorzitter (Openbaar Ministerie)
Lid van de Rotary
Vice-Voorzitter Raad van Toezicht Sint Jacob te Heerlen
Secretaris BAVO Stichting te Heemstede
Vanaf 01 feb 1997 buitengewoon verlof i.v.m.benoeming tot PG van de Ned. Antillen
NRC 98-08-08: T. van Daalen komt binnenkort over als nieuwe Procureur-Generaal
TEVENS [juni 2003] en [juli 2003] en [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
OM en RM tegelijk. Bedenkelijk.


DAALHUIZEN E.J.M. van
Advocaat bij Amesz . van Daalhuizen ; beëdiging 1995
Oostzeedijk 114B , 3063 BG Rotterdam
Tel 010-4132514 , fax 010-4045335
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DAALHUIZEN J.M. van
Advocaat bij Amesz. van Daalhuizen ; beëdiging 1995
Oostzeedijk 114b , 3063 BG Rotterdam


DAALHUIZEN M.M. van
Advocaat bij Amesz. van Daalhuizen ; beëdiging 1993
Oostzeedijk 114 b , 3063 BG Rotterdam
Tel 010-4132514 , fax 010-4045335
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DAALMAN Zie SCHWEERS - DAALMAN R.J. , geboren nov 1951 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Raio rechtbank Rotterdam 1 nov 1981
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 2 mrt 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 2 mrt 1988


DAALMEIJER M. ; Mw.
Rechter Rechtbank Rotterdam van 22-02-2002
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003] [november 2004]
Vice-Voorzitter Kunstenaarsvereniging BRAK te Voorburg
Secretaris Commissie Milieuhygiëne VVD te Den Haag van 01-01-2001 tot 15-05-2002


DAALMEYER Zie BEUKERING - DAALMEIJER M. van , geboren feb 1946 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissement Breda 17 sep 1967
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Breda 17 sep 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 11 okt 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Breda 2 dec 1981
HOOFDFUNCTIE [SAL 2000]
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Preventie Jeugd en Sancties, Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid, Stafafdelingen, Bureau Juridische Zaken, Hoofd


BEUKERING - DAALMEIJER Zie DAALMEIJER M. van. ; Mw.
DAAMEN
W.J.A.C.
[N
Notaris te Tilburg , arrondissement Breda
Kantoor Daamen & Prickartz ; Tilburg


DAAMS C.A. ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1996
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem


DAAMS - KERSTEN W.M. , geboren sep 1935 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 20 feb 1987


DAAN - van BRINK C.E.M. , geboren apr 1940 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 6 dec 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 6 dec 1988 ?
Rechter rechtbank Leeuwarden 9 jul 1991
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid van het Bestuur van de Witakkenschool te Rijs
Voorzitter van de werkgroep 2010 te Oostennijkerk
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DAAS W.C. den
Advocaat bij Den Daas & Prins ; beëdiging 1985
Postbus 14191 , 3508 SG Utrecht
Tel 030-2540000 , fax 030-2515815
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DABEKAUSSEN A.C. ; Mw.
Advocaat bij Daemen-Geraedts advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 48 , 6440 AA Brunssum
Tel 045-5257300 , fax 045-5270900
daemgera@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.daemengeraedts.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DABIRAN ZOHOURI G. ; Mw.
Advocaat bij van Doorne ; beëdiging 2000
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
dabiran@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


DADI K.
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 2001
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
k.dadi@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAEMEN I.J.L. ; Mw.
Advocaat bij Everts Vogelaar advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 317 , 2690 AH 's-Gravenzande
Tel 0174-444880 , fax 0174-444180
i.daemen@evertsvogelaar.nl
www.evertsvogelaar.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAEMEN J.G.M.
Advocaat bij Daemen Geraedts advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 48 , 6440 AA Brunssum
Tel 045-5257300 , fax 045-5270900
daemgera@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.daemengeraedts.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAENDELS H.A.
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 13 mei 1957
NU
Amsterdam kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam


DAHMEN G.M.H.R. , geboren mei 1906
NLRM 71
Griffier kantongerecht Sittard 5 30dI 1940
Voorzitter kamer tribunaal Maastricht 11 jun 1945 tot 1 jan 1948
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 21 apr 1947
Rechter rechtbank Maastricht 7 okt 1953 - 13 juni 1969
Rechter rechtbank Roermond 13 jun 1969


DAHMEN P.E.C.M. , geboren mei 1942 (of P.E.Ch.M.) ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 17 jun 1985
Rechter Rechtbank Maastricht van 01-05-2002
NU Maastricht Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht ; kantoor Duynstee Dahmen & Partners ; beëdiging 1973
Postbus 289 , 6200 AG Maastricht
Tel 043-3250043 , fax 043-3253944
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen SILIM BV
Lid Bestuur Juridisch Genootschap
Lid Bestuur Vrienden Rechtsgeleerde Bibliotheek RU Limburg
16 sep 1997
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid stichting MTTM Conferences and Congresses van 01-01-2001 tot 31-12-2001
INFO
Lid van de Rotary
@OPM
Waarschijnlijk niet meer advocaat, maar sinds wanneer niet meer?


DAHMEN R.G.M.
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1997
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-54146446 , fax 020-6612827
rogier.dahmen@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


DAL E.J.A.A. van
Advocaat bij van den Brink & Luttikhuis ; beëdiging 1999
Postbus 13055 , 3507 LB Utrecht
Tel 030-2333415 , fax 030-2302032
brinklut@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 14018 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2333415 , fax 030-2302032
eric@b-ladvocaten.nl
www.b-Iadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DALAR - UMMAZ Ö. ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3813131 , fax 024-3222074
algemeen@nijmegen.dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DALEBOUT C.N. , geboren sep 1970 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Assen 1 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 1 juni 1999
Rechter Rechtbank Amsterdam van 01-04-2003
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Höcker Rueb & Doeleman advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
mail@hrd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
NU
Assen raio
TEVENS
Lid Klachtencommissie Hoeve Boschoord
jul 1997
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DALEN - SIEBEN D. van , Denise ; Mw.
Advocaat bij Dijkstra Voermansadvocatuur & Notariaat ; beëdiging 2002
Postbus 6151 , 5600 HD Eindhoven
Tel 040-2698333 , fax 040-2698349
denise.vandalen-sjeben@dvan.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DALEN E. van
Griffier rechtbank Den Haag


DALEN E.T. van
Advocaat bij Derix & van Dalen ; beëdiging 1988
Heresingel 20 , 9711 ET Groningen
Tel 050-3130247 , fax 050-3183011
[vademecum advocatuur 2001]
Kwinkenplein 10 , 9712 GZ Groningen
Tel 050-3130247 , fax 050-3183011
[vademecum advocatuur 2004]


DALEN F.P. van , Fridjof ; Dhr.
Advocaat bij Hoogerwerf advocaten ; beëdiging 1991
Brinkstraat 32 , 7901 LA Hoogeveen
Advocaat bij Trip advocaten
Postbus 17 , 8900 AA Leeuwarden
Tel 058-2347347 , fax 058-2126029
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen
Postbus 17 , 8900 AA Leeuwarden
Tel 058-2347347 , fax 058-2126029
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Meppel


DALEN G.J. van
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2001
Postbus 4361 , 3006 AJ Rotterdam
Tel 010-8801704 , fax 010-8801999
gvandalen@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DALEN J.M. van , Johannes Marinus , geboren 14 december 1929 te Amsterdam
INFO
Overleden 14 juli 2002 te Amstelveen [Telegraaf 17 juli 2002]


DALEN - van BEKKUM M.A.H. van ; Mw.
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep van 10-04-2002
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Gerechtsauditeur
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DALEN M.C.A. van ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Gorinchem ; beëdiging 1978 en 2003
Postbus 3013 , 4200 EA Gorinchem
Tel 0183-636438 , fax 0183-634679
[vademecum advocatuur 2004]
@OPM
Waarom 2 maal beëdigd met 25 jaar ertussen


DALEN R.J.M. van
Advocaat bij Boskamp & Willems ; beëdiging 1991
Postbus 581 , 5600 AN Eindhoven
Postbus 8727 , 5605 LS Eindhoven
Tel 040-2501414 , fax 040-2501450
avocaten@boskampwillems.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boskamp & Willems advocaten
Postbus 8727 , 5605 LS Eindhoven
Tel 040-2501414 , fax 040-2501450
r.vandalen@boskampwillems.nl
www.boskampwillems.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DALENOORD G.F.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1995
6 Battery Road No 18.07 , Singapore 049909
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1995
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414644 , fax 020-6612827
gaike.dalenoord@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 7113 , 1007 IC Amsterdam
Tel 020-541448 1 , fax 020-5414952
gaike.dalenoord@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


DALFSEN H. van
Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Lid van de Raad van Afgevaardigden van de Stichting PVF Nederland


DALHUISEN J.H. ; Prof. Dr.
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bijzonder Hoogleraar internationaal commercieel recht
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300


DALHUISEN P.
Advocaat bij Bierman Aitton Waiboer advocaten en Notarissen ; beëdiging 2003
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
Tel 0344-677188 Pax 0344-677190
dalhuisen@baw.nl
www.baw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DALLINGA J.S.
Advocaat bij Adv. kantoor Mr. Mellema ; beëdiging 1997
Maerelaan 3 , 1961 KA Heemskerk
Advocaat bij Leesberg advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 303 , 1800 AH Alkmaar
Tel 072-5118574 , fax 072-5128051
leesadvo@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
jsdallinga@leesbergadvocaten.nl
www.leesbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DALMAN M.J. , geboren aug 1955 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 31 okt 1986


DALSUM of DALSUM - ROLL F. van ; Mw.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Den Bosch van 01-04-2002
NU Den Bosch Rechtbank Raio
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DALSUM O.A.H. van
Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot ; beëdiging 1992
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Schneider & van Dalsum
Prof. Tulpstraat 25 , 1018 GZ Amsterdam
Tel 020-3302747 , fax 020-3304363
info@schneider-vandalsum.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DAM A. van , Sander ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Den Haag
Arrondissementsparket


DAM A.D.C.P. ; Mw.
Advocaat bij van Traa advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 21390 , 3001 AJ Rotterdam
Tel 010-4137000 , fax 010-4145719
dam@vantraa.nl
www.vantraa.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAM A.F. van
Advocaat bij Postbus 1057 , 6801 BB Arnhem ; beëdiging 1982
Tel 026-3516566 , fax 026-3512193
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Dam advocaten
Postbus 1057 , 6801 BB Arnhem
Tel 026-3516566 , fax 026-3512193
afvandam@vandamadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAM A.J.S. van ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Enschede ; beëdiging 2001 en 2003
7514 EL Enschede , Laaressingel 61
Tel 053-4801919 , fax 053-4801939
[vademecum advocatuur 2004]


DAM C.Ch. van , geboren nov 1958 ; Dhr. Prof. (of C.Ch.)
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 7 mrt 1991
Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Arnhem 19 juni 2002
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel 020 5989898
Vestigingsplaats Amsterdam
Hoogleraar privaatrecht
tel 020 4446292
c.c.vandam@rechten.vu.nl
Kennedy van der Laan Adviseur van de maatschap
Privé adres: Herengracht 615 , 1017 CE Amsterdam , Tel. 020 6249904
TEVENS
Adviseur Kennedy van de Laan advocaten Amsterdam
Hoofdredacteur tijdschrift Verkeersrecht ANWB
Redacteur tijdschrift Nieuwsbrief BW
Voorzitter Stichting Vrienden van de Wiltzang
Lid Bestuur Stichting Dome
20 jan 1997 , 16 feb 1998
TEVENS [augustus 2002]
"Geen nevenbetrekking bekend"
@OPM
Heeft hij zijn eerder opgegeven bijbanen echt allemaal opgegeven?
Dat klopt helemaal niet ; zie de opgave hierna van februari 2003.
TEVENS [februari 2003] en [augustus 2003]
Hoofdredacteur tijdschrift Verkeersrecht (ANWB) te Den Haag vanaf 01-09-1996
Voorzitter Stichting Vrienden voor de Wiltzang te Bilthoven vanaf 01-01-1995
Bestuurslid Stichting Dôme te Amersfoort vanaf 01-08-1997
Lid Commissie van beroep Stichting Code Geneesmiddelenreclame te Hoofddorp vanaf 01-10-1999
Voorzitter van een aantal cz-overleggroepen
SER (CZ = coördinatiegroep zelfregulering) te Den Haag vanaf 01-12-2000
Adviseur Kennedy van der Laan advocaten te Amsterdam vanaf 01-09-1995 tot 31-12-2001
@OPM
Het is dus suielijk dat hij augustus 2002 ten onrechte heeft opgegeven: geen nevenbetrekkingen bekend.


DAM C.J.L. van , geboren juli 1963
NLRM 99/00
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht1 september 1998
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1september 1999
NU
Dordrecht parket Officier van Justitie
Den Haag parket Officier van Justitie
TEVENS
Geen bijbanen
09 feb 1998


DAM Ch.W.A. van , Charles ; Dhr.
Advocaat bij Burg. van Leeuwenlaan 1 , 1064 KJ Amsterdam ; beëdiging 1995
Tel 020-6138822 , fax 020-6132762
[vademecum advocatuur 2001]
beëdiging 1991 en 1995
Postbus 75142 , 1070 AC Amsterdam
Tel 020-6138822 , fax 020-6702095
charles.vandam@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAM D. van , Danielle ; Mw.
Advocaat bij Levenbach & Gerritsen ; beëdiging 2001
Postbus 53081 , 1007 RB Amsterdam
Tel 020-6646511 , fax 020-6647076
daniellevandam@levenbach.nl
www.levenbach.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAM D.L. van
Advocaat bij Ludwig & van Dam ; beëdiging 1993
Koningin Emmaplein 7 , 3016 AA Rotterdam
Tel 010-2415777 , fax 010-2415770
lvd@ludwig-vandam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.ludwig-vandam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAM F. van geboren 06-05-1942
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


DAM G. , geboren mrt 1962
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Hengelo
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 27 apr 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 27 apr 1993
Rechter rechtbank Almelo 1 jul 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 4 nov 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 4 nov 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 25 aug 1999
NU Almelo Parket Officier van Justitie
TEVENS
Secretaris van de afdeling Hengelo-Oost van het Ned. Rode Kruis, onbezoldigd
Lid van bestuur van de Stichting Schouwburg Hengelo O , onbezoldigd
Lid van het bestuur van de Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo, onbezoldigd
Lid van de Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichtingen Almelo, vacatiegeld
Voorzitter Klachtencommissie streekziekenhuis Midden Twente, vacatiegeld
INFO
OM en RM tegelijk ? Vreemd.
De telegraaf noemt hem d.d. 14 september 2004 als Officier van Justitie


DAM G.A. van
Notaris te Rijssen , arrondissement Almelo
Postbus 320 7460 AH Rijssen


DAM G.C. van , geboren 28-06-1922
INFO
Woonplaats Leidschendam
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


DAM H.M. van ; Mw.
Rechter Rechtbank Haarlem van 01-07-2002
NU Haarlem Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Smithuijsen advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Tel 023-5319387 , fax 023-5321700
dam@smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [augustus 2003]
Lid van de Commissie Bezwaar en Beroep Raad voor Rechtsbijstand te Amsterdam van 01-07-1994
Lid klachtencommissie Stichting jeugdzorg Kennemerland van 01-07-2000
Mediator NMI van 01-11-2001
@OPM
Is zij nu geen advocaat meer? Sinds wanneer?
@OPM
Tegelijk mediator NMI en rechter? Kan dat?


DAM H.M.L. van ; Drs. ; Mw.
Rechten 1991 , Europese studies
Jurist/freelance Vertaler
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda


DAM H.Th.Ir. , geboren 23-12-1962
INFO
Woonplaats Brussel
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


DAM I.F. , geboren aug 1965 ; Mw.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar bij de Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag
Kabinetschef Procureur-generaal Hoge Raad der Nederlanden , Den Haag 1 jan 1901
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden , Den Haag 1 mrt 1994
Rechter rechtbank Den Haag 27 mrt 1997
Rechter rechtbank Den Haag 16 maart 1998
Den Haag Parket bij de Hoge Raad der Nederlanden Kabinetschef procureur-generaal (info sep 2000)
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
Kennelijk niet meer bij rechtbank Den Haag (info sep 2000)
Is zij nu zuiver aan de zijde van OM
TEVENS [juli 2003]
Plv. voorzitter van het college van beroep van de examens Haagse Hogeschool
@OPM
Hoe zit dit nu precies.


DAM - De HAAN J. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Emmen ; beëdiging 1980
Postbus 1050 , 7801 BB Emmen
Advocaat bij Dam Advocatuur
Postbus 25 , 7800 AA Emmen
Tel 0591-686767 , fax 0591-614239
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DAM J.A. van


DAM - JANSE J.E.C.M. van , Ellis ; Mw.
Teamleider technisch team Belastingdienst/Part./Ondern. buitenland
Postbus 2865 6401 DJ Heerlen tel 045-5736856 , fax 045-5742800
INFO
Contactpersoon SVN-deelnetwerk VrouwenNetwerk Limburg
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


DAM - DANE J.H. van ; Mw.
Dinkellaan 49 , 2105 VK Heemstede
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


DAM J.M. van
Advocaat bij Kragten & van Marwij k ; beëdiging 1999
Postbus 9378 , 3506 GJ Utrecht
Tel 030-2551010 , fax 030-2612865
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Starmans & van Ruyven
Postbus 13139 , 3507 LC Utrecht
Tel 030-2340101 , fax 030-2321313
vandam@starmansvanruyven.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAM J.R. , geboren feb 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 19 mei 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 4 mrt 1988
Ontslag
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Doetinchem ; kantoor Bax & van Herpt ; beëdiging 1975 of 1972
Postbus 218 , 7000 AE Doetinchem
baxdtcnl@worldaccess.nl
Advocaat bij Bax advocaten & Notarissen ; beëdiging 1972
Postbus 218 , 7000 AE Doetinchem
Tel 0314-375500 , fax 0314-332145
j.dam@baxadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0314-375500 , fax 0314-332148
j.dam@baxadvocaten.nl
www.baxadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Raad van Discipline Arnhem [vademecum advocatuur 2001]
Voorzitter van de Geschillencommissie van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland te Amsterdam
Voorzitter van de Raad van Beroep van de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging te Arnhem


DAM M. van
Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 2000
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
Tel 010-2770300 , fax 010-2770413
vandam@schaaprdam.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Aantjes & Schakel
Postbus 1213 , 2280 CE Rijswijk
Tel 070-3906260 , fax 070-3989688
vdam@aantjesenschakel.nl
www.aantjesenschakel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAM M. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 17-05-2002
Gerechtsauditeur Rechtbank Den Haag van 01-04-2003
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juli 2003]
Lid Stichting Vluchtelingenwerk Leiden te Leiden van 01-01-2003
Lid International Moot Court Commissie van 01-01-2002 tot 31-12-2002


DAM M.J. van
Advocaat bij van Dam & Kruidenier ; beëdiging 1981
Schiedamsedijk 77A-C , 3011 EM Rotterdam
Postbus 4043 , 3006 AA Rotterdam
Tel 010-2888800 , fax 010-2888828
vandam@damkru.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DAM M.S.A. van
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
mdam@houthoff.nl


DAM O.R.M. van ; Mw.
Rechter Rechtbank Den Bosch van 01-03-2003
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Roels. van Dam advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 755 , 3700 AT Zeist
Tel 030-6911107 , fax 030-0911 151
j.roels@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [augustus 2003]
Lid commissie Raad van toezicht faillissementsrecht
Rechtbank Utrecht te Utrecht van 01-01-1996 tot 06-05-2003
Lid commissie Raad van toezicht handelsrecht
Rechtbank Utrecht te Utrecht van 01-01-1996 tot 06-05-2003
@OPM
Wellicht niet meer advocaat, maar sinds wanneer dan?
Rechtspraak.nl geeft geen uitsluitsel.


DAM P.C.T. van , geboren oktober 1956
NLRM 99/00
Officier arrondissementsparket Leeuwarden 1 juni 1999


DAM P.E. van
Advocaat bij van Dam & Kruidenier ; beëdiging 1999
Postbus 4043 , 3000 AA Rotterdam
Tel 010-2888800 , fax 010-2888828
pvd@damkru.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DAM P.F.W.A. van
Advocaat bij Koster Claassen & Smallegange ; beëdiging 1983
Postbus 408 , 3000 AK Rotterdam
KCS-Maritime_Law@compuserve.com
Advocaat bij Smallegange van Dam & van der Stelt
Postbus 664 , 3000 AR Rotterdam
Tel 010-2610070 , fax 010-4120403
vandam@sdslaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.sdslaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAM R.A. van ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
ravandam@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-3285328 , fax 070-3281175
rimmertien.vandam@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


DAM R.J. van
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1999
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]


DAMEN A.H.J.M. , geboren aug 1961
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 okt 1992
NU Almelo Rechtbank Raio
TEVENS [oktober 2004]
Op 23 oktober 2004 niet te vinden op rechtspraak.nl


DAMEN A.W.G.
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V. ; beëdiging 1999
Postbus 22766 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561767 , fax 020-6561776
damen.joost@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ekelmans & Meijer ; beëdiging 1995 en 1999
Postbus 93455 , 2509 AL Den Haag
Tel 070-3746410 , fax 070-3746333
damen@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]
@OPM
Waarom 2 keer beëdigd


DAMEN B. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht van 01-01-2003
NU
HOOFDFUNCTIE
Advocaat Algemene Federatie van militair personeel te Amersfoort ; beëdiging 1995
Advocaat bij van der Meijden c.s.
Postbus 1104 , 3860 BC Nijkerk
Advocaat bij Alg. Fed. Militair Personeel
Postbus 365 , 3800 AJ Amersfoort
Tel 033-4678000 , fax 033-4678001
afmp@afmp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Reserve officier Koninklijke Landmacht, huidige rang reserve luitenant-kolonel van de Militair Juridische
Dienst Koninklijke Landmacht te - van 01-04-1990
Advocaat en procureur Algemene Federatie van Militair Personeel FNV (AFMP/FNV) te Amersfoort van 01-06-1998
Voorzitter bezwarencommisie Voorziening voor Pleegzorg OCK van het Orthopedagogisch Centrum Kennemerland te Santpoort-Noord van 01-01-2003
Secretaris Koninklijke Vereniging voor Reserve Officieren KVNRO, afd. Limburg te - van 01-08-2001


DAMEN E.R.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2000
Postbus 59280 , 1040 KG Amsterdam
Tel 020-5825105 , fax 020-5825150
eddamen@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAMEN F.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2000
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2345702 , fax 040-2345610
fldamen@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAMEN J.J.M.
Advocaat bij Goedkoop Damen advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 2277 , 4800 CG Breda
Tel 076-5319525 , fax 076-5300881
goedkoopdamen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DAMEN J.M.
Advocaat bij Mouwen Duret & Goedkoop ; beëdiging 1991
Postbus 3536 , 4800 DM Breda


DAMEN L.J.A. , geboren okt 1945 ; Dhr. Prof. Dr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Hoogleraar Bestuursrecht en Bestuurskunde
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 9 mei 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 jul 1994
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 21 jun 1995
Raadsheer-plaatsvervanger centrale raad van beroep Utrecht 9 april 1998
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen van 11-01-2002
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger
NU Groningen Rechtbank Rechter-plaatsvercvanger
TEVENS
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde
Hoogleraar Publiekrecht, in het bijzonder Bestuursrecht
l.j.a.damen@rechten.rug.nl
TEVENS [augustus 2003]
Annotator Administratiefrechtelijke Beslissingen van 01-09-1999
bewerker van hoofdstuk onrechtmatige overheidsdaad Onrechtmatige daad, losbladige uitg. Kluwer van 01-01-1997
Redacteur Trema van 01-06-1997
Redacteur Staats- en bestuursrechtelijke Cahiers Ars Aequi van 01-01-1997
Redacteur Jurisprudentie Bestuursrecht Plus van 01-09-1999
Lid sectie staats- bestuurs- en vreemdelingenrecht Boekenraad van Ars Aequi Libri van 01-01-1997
Annotator Ars Aequi Maandblad van 01-01-2000


DAMEN N.M.J.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot ; Amsterdam


DAMEN W.A.F. , geboren aug 1960
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Dordrecht 13 aug 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 15 jun 1996
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 16 sep 1997
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Tilburg ; kantoor Janse, Gerritse & Mannaerts c.s. ; beëdiging 1995


DAMHOFF H.J. , geboren 19-01-1961
INFO
Woonplaats Alphen a/d Rijn
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


DAMMAN E.J.H.
Advocaat bij Herweijer advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 219 , 3970 AE Driebergen
herweijer@herweijer.nl
Advocaat bij advocatenkantoor Damman
Zuidsingel 61 , 3811 HD Amersfoort
Tel 033-4652800 , fax 033-4652807
damman@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Stadsring 147 , 3817 BA Amersfoort
Tel 033-4652800 , fax 033-4652807
e.j.h.damman@damman-advocaten.nl
www.damman-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAMME K.W. van , geboren nov 1969
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 1 apr 1996


DAMME W. van
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1997
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl


DAMME W.M. van
Advocaat bij Postbus 24 , 7040 AA 's-Heerenberg ; beëdiging 1993
Advocaat bij Landweg 6 , 7044 AN Lengel ; beëdiging 1993
Tel 0314-604003 , fax 0314-067487
[vademecum advocatuur 2001]


DAMMEN P.E.C.M. , geboren mei 1942
NLRM 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 17 jun 1985


DAMMERS G.H.
Rechtspraktijk Drost
Hengelo
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


DAMMERS - WUBBE G.W.L.M. ; Mw.
Advocaat bij van Driem advocaten ; beëdiging 1998
Reijnier Vinkeleskade 54 , 1071 SX Amsterdam
Tel 020-66444313 , fax 020-6648964
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dammers Pluis Goppel advocaten
Postbus 5173 , 2000 CD Haarlem
Tel 023-7510930 , fax 023-7510931
gwlmdammes@dpgadvocaten.nl
www.dpgadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAMMERS R.M.
Advocaat bij Vogel & Dammers ; beëdiging 1996
Postbus 320 , 1400 AH Bussum
Advocaat bij Vogel & Ruitenberg advocaten
Postbus 12106 , 1100 AD Amsterdam
Tel 020-56550400 , fax 020-5650411
dammers@theoffice.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 12166 , 1100 AD Amsterdam
Tel 020-5650400 , fax 020-5650411
dammers@theoffice.nl
www.theoffice.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAMMING J.C.M.
Advocaat bij Meijer & Dijkgraaf advocaten ; beëdiging 1993
Heresingel 9 , 9711 ER Groningen
Postbus 7074 , 9701 JB Groningen
Tel 050-3139820 , fax 050-3146336
[vademecum advocatuur 2001]


DAMMINGA A.H.J.
Advocaat bij Postbus 513 , 8260 AM Kampen ; beëdiging 1994
Tel 038-3332365 , fax 038-3332370
damminga@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
damminga@advocaat.com
Driehoek advocaten ; beëdiging 1977 en 1994
Postbus 570 , 8000 AN Zwolle
Tel 038-4262550 , fax 038-4262551
driehoek.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Eerst Advocaat bij Hendriks & Damminga
Postbus 517 , 6800 AM Arnhem


DAMMINGH H. ; Mw.
Advocaat bij van Benthem & Keulen - advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595640 , fax 030-2595502
hdamrningh@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2595528 , fax 030-2595503
hdammingh@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAMS E.F.A.
Advocaat bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1988
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214333 , fax 050-5255805
advocaten@plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Plas & Bossinade advocaten & Notarissen ; beëdiging 1988
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214333 , fax 050-5255435
e.f.a.dams@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAMS M.C.M. , Michiel ; Dhr.
Advocaat Banning & van Kemenade
Jurist
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Eindhoven
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Zwevende leden


DAMS T.M. , Thecla (of Th.M.) ; Mw.
Advocaat bij Raad van Toezicht, Haarlem - Adj.Secr. ; beëdiging 1990
Advocaat bij Bureau Orde van advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 5495 , 2000 GL Haarlem
Tel 023-5530180 , fax 023-5530185
[vademecum advocatuur 2001]Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Advocaat bij Bureau Orde van advocaten ; beëdiging 1985 en 1990
Postbus 5495 , 2000 GL Haarlem
Tel 023-5530180 , fax 023-5530185
advocatenorde.haarlem@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
@OPM
Waarom 2 keer beëdigd


DAMSTÉ I. , geboren 1950
Lid Raad van Bestuur Holding PricewaterhouseCoopers Nederland B.V.
iman.damste@nl.pwcglobal.com
Oud-functie:
Penningmeester Bestuur De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


DAMSTÉ - WISSINK T. ; Mw.
Advocaat bij Gak Nederland B.V. jur. bjz ; beëdiging 1998
Postbus 8300 , 1005 CA Amsterdam
Tel 020-6872760 , fax 020-6872745
trix.damsteftak.nl
[vademecum advocatuur 2001]
1005 CA Amsterdam ; beëdiging 1976 en 1998
Tel 020-6872768 , fax 020-6872745
trix.damste@uwv.nl
[vademecum advocatuur 2004]
@OPM
Waarom 2 keer beëdigd met 22 jaar ertussen


DAMSTEEGT F. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 2000
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
fdamsteegt@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij UWV Algemeen Juridische Zaken
Postbus 8300
De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
femke.damsteegt@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


DAMSTEEGT T. , geboren jun 1944 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 12 apr 1984
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 16 aug 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 16 aug 1985
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 22 apr 1986
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 14 feb 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 20 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 19 apr 1990
Vice-President rechtbank Middelburg Z2 jul 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 9 sep 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Middelburg 8 jul 1994
NU Middelburg Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Lid Bestuur SST te Zutphen
Redacteur losbladig uitgave KLUWER Deventer
Parttime docent SSR Zutphen
Parttime docent Vermande IJsselmuide
Parttime docent ROI Den Haag
Parttime docent GAK Nederland BV.Amsterdam
Parttime docent KLUWER Opleidingen Deventer
Parttime docent Quod Iure te Zeist
jul 1997
TEVENS [augustus 2003]
Parttime docent PAO Erasmus Universiteit te Rotterdam van 01-01-2002
Inleider/ Docent Kluwer-opleidingen te Deventer van 01-01-2001
Parttime docent Gak Nederland BV te Amsterdam van 01-01-2001
Parttime docent ROI te Den Haag van 01-01-2001
Parttime docent SSR te Utrecht van 01-01-2001
Auteur Kluwer-uitgeverij te Deventer van 01-01-2001


DAMSTRA J.W.
Advocaat bij van Dusseldorp advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 10482 , 7301 GL Apeldoorn
Tel 055-5212491 , fax 055-5214731
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Dusseldorp & Damstra advocaten ; beëdiging 1998 en 2000
Postbus 10482 , 7301 GL Apeldoorn
Tel 055-5212491 , fax 055-5214731
info@dusseldorpcs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAMSTRA N.J.
Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
mail@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2001]
n.damstra@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DANGERMAN A.T.C.J.
Advocaat bij Akzo Nobel Nederland B.V. ; beëdiging 2001
Postbus 20 , 5340 BH Oss
Tel 0412-666362 , fax 0412-666373
[vademecum advocatuur 2004]


DANGREMOND A.
Notaris te Barneveld , arrondissement Arnhem
Postbus 110 3770 AC Barneveld


DANIELS B. , geboren apr 1924
NLRM 71 87 88/89 90
Werkzaam in bedrijfsleven 1952
Advocaat en procureur Leeuwarden 1959
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 16 feb 1966
Rechter rechtbank Zwolle 31 okt 1967
Kantonrechter Zwolle 17 jun 1975
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 21 apr 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 27 jun 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 5 dec 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 27 nov 1975
Lid ambtenarengerecht Zwolle 31 okt 1978
Kantonrechter Amsterdam 5 jul 1982


DANIELS Zie van KALMTHOUT - DANIELS G.C. ; Mw.


DANIELS J.B.R.
Advocaat bij Bonnier advocaten ; beëdiging 1988
Steenstraat 44-46 , 6828 CL Arnhem
Tel 026-3516190 , fax 026-3518404
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Daniels en Partners advocaten en procureurs
Postbus 3060 , 6802 DB Arnhem
Tel 026-3516190 , fax 026-3518404
daniels.partners@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DANIELS J.H.J. , geboren mrt 1927
NLRM 92 93 94 95 96
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 29 jan 1992
Ontslag 01 apr 1997


DANIELS - VETTER M.L. ; Mw.
Advocaat bij van Aalst & Daniëls ; beëdiging 1980
Roemer Visscherstraat 24 , 1054 EX Amsterdam
Tel 020-6181781 , fax 020-6833042
[vademecum advocatuur 2001]
mail@aalst-daniels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DANIELS S.J.
Advocaat bij Benistant & van Breugel ; beëdiging 1985
Postbus 503 , 3500 AM Utrecht
Tel 030-2333325 , fax 030-2322328
Ijbgbenistant.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Giarda advocaten ; beëdiging 1985
Hoogheemstraplin 111 , 3514 AZ Utrecht
Tel 030-2986086 , fax 030-2769146
www.giardaadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DANIELS V.C.A.A.V.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2000
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
info@nysingh.nl
v.c.a.a.v.daniels@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]


DANIËLS A.D.M. (of J.A.D.M.)
Advocaat bij Daniëls advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 8 , 7470 AA Goor
Orde van advocaten te Almelo: secretaris (info sep 2000)
Advocaat bij Danièls Dijkman & Huisman advocaten
Postbus 260 , 7460 AG Rijssen
Tel 0548-545522 , fax 0548-545505
daniels@ddh-advocaten.nl
www.ddh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DANIËLS A.H.M. ; Prof. Dr.
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel 043 3883026 , fax. 043 3884887
Hoogleraar Internationaal belastingrecht
INFO
Privé adres: Kammerstraat 46 , 6006 NZ Weert , Tel. 0495 545091


DANIËLS J.A.D.M.
Advocaat bij Daniëls advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 8 , 7470 AA Goor
Tel 0547-271098 , fax 0547-272498
daniels@daniels-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


DANIËLS J.H.M.
Advocaat bij Daniëls Advokaten ; beëdiging 1979
Rijksweg Zuid 136 , 6134 AE Sittard
Tef. 046-4513699 , fax 046-4521303
daniels.advokaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.danielsadvokaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DANIËLS M.L. ; Mw. Drs.
Advocaat bij Daniëls advocaten ; beëdiging 1989
Advocaat bij advocatenkantoor Daniëls B.V.
Postbus 220 , 5120 AE Rijen
Tel 0151-224457 , fax 0161-224505
adv.danie@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
advdanie@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DANIELSE L. ; Mw.
Advocaat bij Baumgardt & Brökling ; beëdiging 2003
Postbus 667 , 3200 AP Spijkenisse
Tel 0181-617723 , fax 0181-622562
ldanielse@baumgardtbrokling.nl
www.baumgardtbrokling.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DANKBAAR M.F.A. ; Mw.
Advocaat bij Pot Jonker advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-5530250
m.dankbaar@pj.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 023-5530230 , fax 023-5530260
m.dankbaar@pj.netlaw.nl
www.potjonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DANKELMAN M.A.W.
Advocaat bij Weissenbruchstraat 340 , 2596 CP Den Haag ; beëdiging 1980
Tel 070-3280995 , fax 070-3208345
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DANKERF Th.
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 17 , 8900 AA Leeuwarden
Tel 058-2347333 , fax 058-2347399
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DANKERS P.H.L.
Advocaat bij Arets advocaten Nederlands-Duitse Rechtspraktijk ; beëdiging 1998
Postbus 31250 , 6370 AG Landgraaf
Tel 045-5313705 , fax 045-5325705
[vademecum advocatuur 2001]
info@arets-advocaten.com
www.arets- advocatensom
[vademecum advocatuur 2004]


DANKERS Th.
Advocaat bij De Kempenaer advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 9218 , 6800 HX Arnhem
Tel 026-3513232 , fax 026-3516504
mail@dekempenaer.nl
[vademecum advocatuur 2001]


DANKMEIJER H.P. , geboren jun 1950
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 8 okt 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 feb 1992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 1 feb 1997
NU
Alkmaar parket arrondissementsofficier van Justitie


DANSBERG Zie BLITTERSWIJK - DANSBERG W. , geboren sep 1940 ; Mw.


DANTUMA - LEEFFERS F.H.C. ; Mw.
Rechten 1980
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Wageningen


DANTUMA J.H. , geboren feb 1938 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam en Haarlem
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 25 apr 1974
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 25 apr 1974
Kantonrechter Zaandam 9 okt 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 18 dec 1979
Kantonrechter Haarlem 24 aug 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 12 okt 1982
Kantonrechter Amsterdam 27 nov 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 27 nov 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 9 dec 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 juli 1998
Vice-president Rechtbank Amsterdam van 27-11-1991
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden van 09-12-1993
NU Amsterdam Rechtbank Vice-President 27-11-1991
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
@OPM Zijn benoeming tot kantonrechter Amsterdam 1991 is kennelijk met terugwerkende kracht omgedoopt on Vice-President. Vreemd.
TEVENS
Plaatsvervangend kroonLid Hof van Discipline Utrecht
Ministerie van Justitie Lid Raad van Toezicht Dienst Prisma
Plaatsvervangend Voorzitter Scheidsgerecht voor de bloembollenhandel te Haarlem
Plaatsvervangend Voorzitter commissie voor de rechtspraak te Utrecht
TEVENS [augustus 2003]
Plaatsvervangend Voorzitter Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel te Haarlem
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse vereniging van Makelaars te Hilversum van 01-01-2001
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie voor de Rechtspraak te Utrecht
Voorzitter Centrale Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Makelaars te Hilversum van 01-01-2001
Voorzitter Schuurman Schimmel van Outeren Stichting te Haarlem
INFO
Lid van de Rotary


DANTUMA J.R.O.
Advocaat bij Ross advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 243 , 6900 AE Zevenaar
Tel 0316-527752 , fax 0316-525340
ross@ross.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.ross.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DANTUMA S.D.T.
Notaris te Bergum , gem. Tytsjerkteradiel , arrondissement Leeuwarden
Postbus 36 , 9250 AA Bergum


DANTZIG L.J.A. van
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 11 jan 1963


DAPPERS J.A.J.
Advocaat bij Dappers & Hissink ; beëdiging 1979
Postbus 37 , 5370 AA Ravenstein
Tel 0486-412564 , fax 0486-413722
daphisad@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
dappers@d-hadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAS GUPTA A.
Advocaat bij Schoute & Dik ; beëdiging 2000
Postbus 83032 , 1080 AA Amsterdam
Tel 020-6447046 , fax 020-0798062
dasgupta@schoute-dik.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6647046 , fax 020-6798662
dasgupta@schoute-dik.nl
www.schoutedik.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAS E.M. , Eva ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2003
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460155 , fax 020-5460733
eva.das@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


DAS M. , Maarten , geboren 1948 ; Dhr.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1975. Vennoot van de maatschap.
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5785785 , fax 020-5785890
maarten.das@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [sep 2000]
Lid Raad van Beheer Heineken Holding N.V., Commissaris Greenfee B.V., Gedelegeerd Lid Raad van Comm.Heineken N.V.


DAS R.
Notaris te Vorden , arrondissement Zutphen
Postbus 23 7250 AA Vorden


DASSELAAR - PHILIPPI E.M. , Elly ; Mw.
Directeur economisch / juridisch adviesbureau
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Gouda e.o..


DASSEN J.G.M.
Advocaat bij Weijzen advocaten ; beëdiging 1996
Noordewierweg 4a , 3812 DK Amersfoort
Tel 033-4612888 , fax 033-4622425
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Louwerse van der Velde & van Boom
Postbus 13273 , 3507 LG Utrecht
Tel 030-2733122 , fax 030-2735311
[vademecum advocatuur 2004]


DASSEN J.L.M. , geboren okt 1944
NLRM 90 91 92 93 94 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 10 aug 1989
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Wassenaar ; kantoor Dassen advocaten ; beëdiging 1974
Zanderijlaan 26 , 2242 GV Wassenaar


DASSEN L.M.J.A. , geboren oktober 1953 ; Mw.
NLRM 99/00
Rechten 1977
Juridisch Medewerker , Ministerie van Justitie
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 28 januari 2000
Rechter Rechtbank Roermond van 06-09-2001
NU Roermond Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Plv. Voorzitter Interne klachtencommissie Stichting Bethanie van 01-01-2002
Voorzitter Interne klachtencommissie "de Widdonck" van 01-01-2002
Vice-Voorzitter Klachtencommissie Kruisvereniging Heuvelland/Domicura Thuiszorg van 22-03-2000
Secretaris geschillencommissie Raden van Overleg DSM Limburg BV van 22-03-2000
Secretaris Commissie van Beroep ingevolge de bedrijfsrechtspraak DSM Limburg BV van 22-03-2000
Plv. Voorzitter Klachtencie. A1 Topzorg B.V. te Maastricht van 06-08-2002
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


DASSEN W.H.P. , geboren okt 1922
NLRM 71
Adjunct- Rijksinspecteur voor het verkeer dec 1947
Advocaat en procureur Maastricht dec 1948
Waarnemend griffier rechtbank Maastricht 1 feb 1950
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 26 jul 1963
Rechter rechtbank Maastricht 7 mei 1965


DAUDT M.E.R.C. , Marielle ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1999
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517955 , fax 020-6267949
[vademecum advocatuur 2001]
marielle.daudt@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAUTZENBERG I.T. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht van 01-12-2002
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Arrondissementsparket Maastricht van 01-12-2001
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Maastricht Rechtbank Raio
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DAVELAAR H.E.
Advocaat bij Driehoek advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 384 , 9400 AJ Assen
Tel 0502-303070 , fax 0592-303071
driehoek. advocaten.assen@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 570 , 8000 AN Zwolle
Tel 038-4262550 , fax 038-4262551
driehoek.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAVELAAR - van TONGEREN V.H. , geboren okt 1936 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 mrt 1985
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof Vice-President
HOOFDFUNCTIE
Docent strafrecht en strafprocesrecht verbonden aan de vakgroep strafrechtswetenschappen van de
faculteit rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit te Amsterdam
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht De Schans Penitentiaire Inrichtingen Overamstel te Amsterdam
NB niet in UO*


DAVERSCHOT J.
Notaris te Assen , arrondissement Assen
Kantoor Tijdhof Daverschot De Jong P. ; Assen


DAVERSCHOT R.D.E. , geboren mrt 1944 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Officier Koninklijke Luchtmacht, II.Kapitein 1 aug 1967
Auditeur-Militair plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 17 jan 1975
Substituut-auditeur Militair arrondissementskrijgsraad Arnhem 29 dec 1975
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jan 1977
Substituut-auditeur Militair Mobiele krijgsraad Buitenland Landmacht en Luchtmacht 31 aug 1977
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 jan 1977
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 1 jul 1980
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 11 feb 1981
Advocaat-generaal ressortsparket Leeuwarden 11 jul 1985
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 apr 1992
Plaatsvervangend proc.-gen. ressortsparket Arnhem 18 mei 1998
Procureur-Generaal ressortsparket Arnhem
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem [sal 2003]
NU Arnhem Parket Hoofdofficier van Justitie
TEVENS
Daverschot (ex-Hoofdofficier)
Lid Zendelingdeputaatschap van Vrije Gereformeerde Kerk Pretoria (Zuid-Afrika) ; onbetaald.
Secretaris bestuur Stichting Mission Aviation Fellowship, onbetaald
Bron: Onderzoek Radio Noord Groningen. Telefoon 050-3199999 , fax 050- 3185147.
Affaire Lancée AD 02-10-97
Gezagscrisis Groningen Telegraaf 09-01-98
[SAL 2004]
Hoofdofficier van Justitie Arrondissementsparket Arnhem
Postbus 9032 , 6800 EP Arnhem
Tel. 026 359 2000 , fax 026 3593599


DAVERVELDT A.W.G.M. , geboren 28-01-1925
INFO
Woonplaats Baarn
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


DAVERVELDT P.H.W.M.
INFO
Woonplaats Engeland
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


DAVID L.C.F.
Notaris te Venlo , arrondissement Roermond
Kantoor David & Sanders ; Venlo


DAVID T.A.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 30457 . 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856
david@barentskrans.nl
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAVIDS A.J.M. ; Mw.
Rechten 1977
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Leiden


DAVIDS E.J. , geboren mei 1956 ; Mw. Drs.
NLRM 99/00
Rechten 1981
Algemeen secretaris Kon. Ver. Het Comité v. Graanhandelaren Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 28 januari 2000
Rechter Rechtbank Zutphen van 27-01-2003
NU Zutphen Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Algemeen Secretaris Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren te Rotterdam van 01-06-1981 tot 01-07-2000
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


DAVIDS I.M. , geboren jan 1962 ; Mw. (of J.M.)
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 apr 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 jun 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jun 1994
Rechter rechtbank Den Haag 1 jun 1995
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-01-2001
Rechter-plaatsvervanger rechtbank te Den Haag van 01-01-2002 tot 31-12-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [juni 2003]
Rechtsgeleerd Lid Veterinair Beroepscollege van 01-01-2002 tot 31-12-2002


DAVIDS J.P. , Davids ; Dhr.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 75330 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-56886306 , fax 020-5684305
san.davids@nl.pwcglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2000
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5686306 , fax 020-5684305
jan.davids@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAVIDS W.J.M. , geboren okt 1938 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kandidaat Notaris Groningen 1965
Wetenschappelijk hoofdmedewerker Rijks. Universiteit te Groningen 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 1 aug 1979
Rechter rechtbank Assen 24 jan 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 16 aug 1982
Vice-President rechtbank Assen 9 apr 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 29 mrt 1985
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 15 jul 1986
Vice-President Hoge Raad der Nederlanden 23 februari 1998
President Hoge Raad der Nederlanden 1 mei 2004
NU Den Haag Hoge Raad President
TEVENS
Rechter-plaatsvervanger in het Benelux-Gerechtshof (1987)
Plaatsvervangend Voorzitter van de Kamer Ambtenarenrechtspraak van het Benelux-Gerechtshof
Voorzitter van het Bestuur van de "Kessler-stichting, tehuis voor onbehuisden", en van "Stichting
Steunfonds Kessler-stichting" (1987)
KroonLid van het Hof van Discipline bedoeld in de advocatenwet, plaatsvervangend Kroonlid
(1988) , KroonLid (1992)
Voorzitter van de Raad van Beroep voor het toezicht, ingesteld door de Koninklijke Maatschappij tot
bevordering der Bouwkunst, Bond van Nederlandse Architecten (BNA) , (1991)
Redacteur losbladige uitgave Zakelijke Rechten, uitgeversmij. Kluwer (1992)
TEVENS
Rechter-plaatsvervanger in het Benelux-Gerechtshof (1987) ; Brussel ; onkostenvergoeding
Voorzitter van de Raad van Beroep voor het toezicht, ingesteld door de Koninklijke
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunt, Bond van Nederlandse Architecten (BNA),(1991)
Lid redactie Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (1997) ; Utrecht:onkostenvergoeding
Lid Raad van Beroep Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (1996) ; Den Haag ; onkostenvergoeding
Voorzitter vereniging van Eigenaars van Hogenhoucklaan 4/10 - van Wijngaardenstraat 27/37, Den Haag (1995) ; onkostenvergoeding
Voorzitter van bestuur van Stichting "Pro Juventute Steunstichting" (1997) ; Den Haag ; onkostenvergoeding
Plaatsvervangend Voorzitter College van Beroep Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (1998) ; Den Haag ; bezoldigd
Voorzitter van het bestuur "Groninger Stiching Recht en Samenleving" te Groningen (1998) ; onkostenvergoeding
Lid Comité van Aanbeveling, Lustrum Civielrechtelijke Vereniging Diephuis, Groningen ; Vereniging van Juridische studenten, Hoofdrichting Privaatrecht (1998) ; onbezoldigd
TEVENS [augustus 2003]
Rechter/president Benelux-Gerechtshof te Brussel van 02-10-1987
Voorzitter van de raad van beroep voor het toezicht, ingesteld door de koninklijke maatschappij tot
bevordering der bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten (BNA) van 01-01-1991
Lid Raad van Beroep Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht van 01-02-1996
Voorzitter Vereniging van eigenaars Hogenhoucklaan 4/10 - Wijngaerdenstraat 27/37 te Den Haag van 01-04-1996
Voorzitter Stichting Stichting Pro Juventute Steunstichting te Den Haag van 11-03-1997
Voorzitter Groninger Stichting Recht en Samenleving te Groningen van 26-05-1998
Lid comité van aanbeveling Civielrechtelijke Vereniging Diephuis van 01-01-1998
TEVENS [mei 2004] [juni 2004]
Rechter/president Benelux-Gerechtshof te Brussel van 02-10-1987
Voorzitter van de raad van beroep voor het toezicht, ingesteld door de koninklijke maatschappij tot
bevordering der bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten (BNA) van 01-01-1991
Lid Raad van Beroep Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht van 01-02-1996
Voorzitter Vereniging van eigenaars Hogenhoucklaan 4/10 - Wijngaerdenstraat 27/37 te Den Haag van 01-04-1996 - 01-07-2003
Voorzitter Stichting Stichting Pro Juventute Steunstichting te Den Haag van 11-03-1997
Voorzitter Groninger Stichting Recht en Samenleving te Groningen van 26-05-1998
Lid comité van aanbeveling Civielrechtelijke Vereniging Diephuis van 01-01-1998
Beschermheer Kuyl's Fundatie Rotterdam 01-01-2002
@OPM deze functie was nog niet vermeld [augustus 2003]
Lid Committee of Patronage van het Instituut van Anglo American Law, Universiteit van Leiden 01-01-2004
INFO
Is een van de Raadsheren van het tweede , iets aangepaste, Pikmeer-arrest


DAVIDSE B.J.
Advocaat bij Eblé & Eschauzier advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 5581 , 2000 GN Haarlem
Tel 023-5319520 , fax 023-5312171
ebleadvo@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Eschauzier advocaten
Postbus 309 , 2000 AH Haarlem
Tel 023-5511341 , fax 023-5421353
davidse@eschauzier.nl
www.eschauzier.Ill
[vademecum advocatuur 2004]


DAVIDSE R. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1999
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460457 , fax 020-5460722
rosemarie.davidse@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]


DAVIDSON G.H. ; Mw.
Advocaat bij Schut Grosheide advocaten Notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419933 , fax 020-5419953
g.davidson@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAVINA L.
Notaris te Hilversum , arrondissement Amsterdam
Kantoor Davina & Partners ; Hilversum


DAVINA S.E.A. ; Mw.
Advocaat bij Meijer c.s. advocaten ; beëdiging 1999
Scheveningseweg 50 , 2517 KW Den Haag
Tel 070-3548063 , fax 070-3584750
meijercs.law@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij W & I advocaten
Postbus 16109 , 2500 BC Den Haag
Tel 070-3588834 , fax 070-3549841
s.davina@wi-advocaten.nl
www.wi-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAYALA G.P.
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. Dr. G. Dayala ; beëdiging 2000
Reigersbos 100 , 1107 ES Amsterdam
Tel 020-6910586 , fax 020-6910332
g.p.dayala@hccnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
[oktober 2004] Er loopt tegen hem een klacht bij de Raad van Discipline wegens twijfel aan zijn legitimiteit als advocaat. Komt voor de Raad van Discipline op 8 december 2004.


DAYALA R.R.B.
Advocaat bij Willems advocaten & Rechtsanwälte ; beëdiging 2002
Postbus 10080 , 1301 AB Almere
Tel 036-5488000 , fax 036-5488008
r.dayala@willems-advocaten.nl
www.willems-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DAYALA R.R.Q.
Advocaat bij van de Wint c.s. advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 9185 , 1180 MD Amstelveen
Tel 020-4682152 , fax 020-4459986
meester@ryandayala.com
www.vandewint.com
[vademecum advocatuur 2004]


DAYIOGLU A. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772374 , fax 020-5772702
a.dayioglu@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


DEBETS W.H.H.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


DEBIJE J.C.
Advocaat bij Tiethoff & Ruig ; beëdiging 1990
Postbus 29702 , 2502 LS Den Haag
Advocaat bij Debije van Kooij advocaten
Postbus 30201 , 3001 DE Rotterdam
Tel 010-2052750 , fax 010-2055184
j.c.debije@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Debije van Koon advocaten
Postbus 30201 , 3001 DE Rotterdam
Tel 010-2052750 , fax 010-2055184
j.c.debije@debijevankooij.nl
www.debijevankooij.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DECKERS L.Ch.J. , Laurent
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2000
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517985 , fax 020-6267949
laurent.deckers@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DECKERS M.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1991
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
michel.deckers@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
michel.deckers@bdn.nl
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DECKS F.M.J. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414623 , fax 020-5414966
florentine.derks@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


DECLERCQ P.J.M.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1995
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
One Silk Street , London EC2Y SHQ , Groot-Brittannië
Tel 0044-2074565427 , fax 0044-20745655567
pjmdeclerccl@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP ; beëdiging 1995
One Ropemaker Street Citypoint , Level 32 , London EC2Y 9AW , UK
Tel 0044-2070129662 , fax 0044-2070129601
pdeclercq@akingump.com
www.akingump.com
[vademecum advocatuur 2004]


DECOZ M.A. ; Mw.
Advocaat bij Land, Legeland & van Tilburg ; beëdiging 1995
Nieuwendammerdijk 260 , 1025 LX Amsterdam
Advocaat bij Westhoff advocaten
Postbus 51192 , 1007 ED Amsterdam
Tel 020-6644046 , fax 020-6649320
[vademecum advocatuur 2001]
mdecoz@westhoff.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEDEL - van WALBEEK C.C. , geboren mei 1945 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Chef-jurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 dec 1993
Rechter rechtbank Den Haag 16 sep 1994
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 2 februari 1999
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 21 maart 2000 (NLRM) of 25 mei 2002 (volgens
rechtspraak.nl)
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 25-05-2000
NU Den Haag Rechtbank Rechter
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [juli 2002]
Lid-jurist van het Regionaal Medisch Tuchtcollege 1 november 1998
TEVENS [juni 2003]
Lid-jurist Regionaal Medisch Tuchtcollege van 01-11-1998
TEVENS [juli 2003]
lid-jurist Regionaal Medisch Tuchtcollege van 01-11-1998


DEDEM W. van , geboren 1929 ; Dhr. Baron
Commissaris SHV Holdings N.V.
Oud-functies:
Lid Bestuur Vereniging Rembrandt, Nationaal Fonds Kunstbehoud
Directeur SHV Holdings N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Exploitatie- en Beheersmaatschappij Buhomij B.V.
Commissaris European Development Capital Corporation (EDC0 N.V.


DEDEM W.K. van , geboren jun 1914 ; Baron
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 16 jun 1941
Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 16 nov 1942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 25 mrt 1946
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 18 dec 1956


DEDEM W.O. , Wicher Onco ; Dhr. Baron
INFO
Overleden 21 mei 2002 [Telegraaf 25 mei 2002]


DEE D.J. ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Officier Commissaris bij de permanente krijgsraad
Militair Lid rechtbank Arnhem 7 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 12 aug 1996
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 4 nov 1996
Raadsheer Hof Arnhem 23 februari 1999
NU Arnhem Hof Raadsheer
NU Arnhem Rechtbank Militair lid
TEVENS
Geen bijbanen
16 feb 1998
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Verder geen nevenfuncties.
TEVENS [juni/juli 2002] en [februari 2003] en [augustus 2003]
Plaatsvervangend Lid Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming van 01-04-2001


DEELEN J.E.J.Th. , geboren 31 juli 1924 te Amsterdam ; Prof.
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 17 dec 1969
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 mrt 1981
NU
HOOFDFUNCTIE
Katholieke Universiteit Brabant
Oud-hoogleraar
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar
INFO
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Chevalier Grand Croix de l'Ordre Militaire et Hospitalier de Saint Lazare de Jérusalem
Grand Officier de Mérite de l'Ordre Militaire et Hospitalier de Saint Lazare de Jérusalem
Kruis van Verdienste in Goud van het Nederlands Grootprioraat van de Militaire en Hospitaal Orde van St. Lazarus van Jeruzalem
Overleden 3 juli 2002 te Terheijden [Telegraaf 9 juli 2002]


DEELEN P.B.
Advocaat bij Lexence N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-5736736 , fax 020-5736737
p.deelen@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEELSTRA J. ; Mw.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité
Postbus 190 ; beëdiging 2002
3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042344 , fax 010-4041988
jojanneke.deelstra@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


DEEN E.J.W.F.
Advocaat bij Deen advocatenkantoor ; beëdiging 1980
Postbus 93327 , 2509 AH Den Haag
Tel 070-3855900 , fax 070-3820991
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DEEN E.M. , Eva ; Mw.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 2002
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506542 , fax 020-5506942
eva.deen@kvd.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEENIK C.A. , Kees ; Dhr.
Advocaat bij Rensen Breederveld & van Oostrum ; beëdiging 1983
Postbus 409 , 1800 AK Alkmaar
Tel 072-5155544 , fax 072-5155493
[vademecum advocatuur 2001]
deenik@rbo-adv.nl
www.rbo-adv.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Heerhugowaard


DEFAIX F.G.
Advocaat bij van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1987
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249224 , fax 010-2140840
akd.rotterdam@pi.net
fdefaix@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4361 , 3006 Ai Rotterdam
Tel 010-2883806 , fax 010-2883883
fdefaix@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEFAIX L.Ph.
Advocaat bij Landwen advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 85063 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2195850 , fax 030-2195855
luc.defaix@nl.landwellglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 1992 en 2000
Postbus 3267 , 3502 GG Utrecht
Tel 030-2995576 , fax 030-2995507
ldefaix@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEFARES K.J. ; Drs.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1992
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414872 , fax 020-5414975
kenneth.defares@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785538 , fax 020-5785858
kenneth.defares@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


DEFESCHE H.J.M.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 19 dec 1972


DEGELING I.J.E.H.C. , geboren sep 1959 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Bureau voor Rechtshulp te Rotterdam
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 4 apr 1991
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 6 jan 1992
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 17 jun 1992
Rechter rechtbank Dordrecht 1 jul 1992
NU
Dordrecht rechter
TEVENS
Secretaris Vereniging Openbare Bibliotheken te Dordrecht
Voorzitter Geschillencommissie woninginrichting Den Haag
Lid College van Arbiters van de KNVB te Zeist
jul 1997


DEGELING W.I. , geboren aug 1957 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 11 jan 1989
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 24 apr 1992
Rechter rechtbank Rotterdam 1 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 6 okt 1994
Vice-President rechtbank Rotterdam 20 feb 1995
NU Rotterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid van de Raad van Commissarissen van Allpac BV. te Raamsdonksveer, bezoldigd
Plaatsvervangend Voorzitter van een regionale klachtencommissie in de zwakzinnigenzorg
(ROZ te Rotterdam ; slapende functie) , onbezoldigd
Lid van de medezeggenschapsraad van de Montessorischool aan de Essenburgsingel te Rotterdam
onbezoldigd
TEVENS [augustus 2003]
Plv. Voorzitter regionale klachtencommissie in de zwakzinnigenzorg te Rotterdam van 01-01-1990


DEGELINK W.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1975
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
willem.degelink@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]


DEGEN S.F. ; Mw.
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 1999
Postbus 156 , 2990 AD Barendrecht
Tel 0180-642000 , fax 0180-642001
b@borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij EBH advocaten
Postbus 35 , 2290 AA Wateringen
Tel 0174-290190 , fax 0174-290315
degen@ebhadadvocaten.nl
www.ebhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEGENAAR C.M. ; Mw.
Rechter Rechtbank Amsterdam van 01-02-2003
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Lid commissie voor Politieklachten Amsterdam-Amstelland te Amsterdam-Amstelland van 01-01-1999
Docent recht Universiteit van Amsterdam te Amsterdam van 01-10-1984


DEGENAAR J.J.
Advocaat bij Gresnigt & van Kippersluis ; beëdiging 1980
Postbus 13006 , 3507 LA Utrecht
Tel 030-2316631 , fax 030-2319068
degenaar@gvk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
jjdegenaar@gvk-advocaten.nl
www.gvk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEGENAAR R.G. , geboren jun 1958 ; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 12 jan 1990
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht van 12-01-1990
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Gorinchem ; kantoor Jurrius, Groeskamp & Degenaar ; beëdiging 1977
Postbus 135 , 4200 AC Gorinchem
Tel 0183-631033 , fax 0183-660253
jurrius.advocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Te Dordrecht Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van de Advocatuur
Advocaat bij Degenaar Groeskamp Hoogendam
Postbus 3008 , 4200 EA Gorinchem
Tel 0183-631033 , fax 0183-660253
degenaar@dghadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Deken van Orde van advocaten in het arrondissement Dordrecht
Commissaris van Woningbouwvereniging Volkshuisvesting te Gorinchem
Commissaris van de Stichting Bevo Woningbeheer te Gorinchem
Lid Raad van Toezicht van Stichting Groensteijn een verzorgingstehuis te Gorinchem
jul 1997
TEVENS [augustus 2003]
Lid Bestuur Stichting Autobedrijven Ames te Gorinchem van 01-01-1999
Lid Bestuur Stichting Gorinchemse Sportaccomodaties te Gorinchem van 01-01-2000
Lid Bestuur Stichting Studio Peer te Gorinchem van 01-01-2000
Lid Bestuur Stichting Museum Slot Loevenstein van 01-01-2001
Lid Raad van Discipline Den Haag van 01-01-1999 tot 01-01-2003
INFO
Lid van de Rotary


DEHUE R.R.G. , geboren jan 1956
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 15 sep 1992
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen


DEIJ M. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkollektief Rotterdam Noordsingel ; beëdiging 1989
Postbus 3725 , 3003 AS Rotterdam
Tel 010-4650966 , fax 010-4654039
[vademecum advocatuur 2001]


DEIJK - ARMAND H.C.S. van ; Mw.
Advocaat bij van Deijk Jaasma advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 90196 , 1006 BD Amsterdam
Tel 020-6698909 , fax 020-6696146
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Jaasma Deijk de Winter advocaten
Postbus 9196 , 1006 BD Amsterdam
Tel 020-6698909 , fax 020-6696146
jddw@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEIJL B. van der
Notaris te Amersfoort , arrondissement Utrecht
Kantoor Hoevers & van der Deijl ; Amersfoort


DEIMAN L.M. ; Mw.
Advocaat bij Rechtshulp Rotterdam Bureau Rechtshulp Rotterdam-Noord ; beëdiging 2000
Postbus 27561 , 3003 MB Rotterdam
Tel 010-4432149 , fax 010-4668375
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Delfshaven ; beëdiging 2000
Westzeedijk 525 , 3024 EL Rotterdam
Tel 010-4255311 , fax 010-4257245
[vademecum advocatuur 2004]


DEINSE J.F.C.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg en Zierikzee 17 dec 1968


DEINUM J.R.D.
Notaris te Amersfoort , arrondissement Utrecht
Kantoor Bolscher , Deinum ; Amersfoort


DEINUM M.
Advocaat bij De Bok Roijers Gasreling ; beëdiging 2002
Postbus 21548 , 3001 AM Rotterdam
Tel 010-2822999 , fax 010-2822990
all@brglaw.nl
www.brglaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEK A.E. ; Mw.
Advocaat bij Beer advocaten ; beëdiging 1998
Johannes Vermeerstraat 23 , 1071 DK Amsterdam
Tel 020-6732199 , fax 020-6758163
nandadek@beeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]


DEK A.J.


DEKEN A.M. de ; Mw.
Advocaat bij van Dongen De Deken Drok van der Heijden ; beëdiging 1983
Advocaat bij van Dongen De Deken & van der Heijden
Postbus 2919 , 2601 CX Delft
Tel 015-2142640 , fax 015-2140906
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten-ddh@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEKENS J.
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. J. Dekens c.s. ; beëdiging 1980
Valtherweg 23 , 7873 AA ODoorn
Postbus 4 , 7873 ZG Odoorn
Tel 0591-513700 , fax 0591-513979
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DEKENS N.W.A. ; Mw.
Advocaat bij Smithuijsen advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 169 , 2000 AD Haarlem
Tel 023-5319387 , fax 023-5321700
dekens@smithuijsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Cleerdin & Hamer
Postbus 51143 , 1007 EC Amsterdam
Tel 020-6750756 , fax 020-6765896
dekens@cleerdin-hamer.nl
www.cleerdin-hamer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEKHUIJZEN A.E. ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 75256 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
amsterdam@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


DEKKER A.C.
Advocaat bij Dekker Advokaten ; beëdiging 1981
Korenmarkt 8 , 1621 BC Hoorn
Postbus 1047 , 1620 KA Hoorn
Tel 0229-212912 , fax 0229-212664
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DEKKER A.C. ; Mw.
Jurist bij Centrale Raad van Beroep
Paulus Buysstraat 19 , 2334 CH Leiden
tel 071 5174079 , fax 071 5174079
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep van 01-06-2000
NU Utrecht Raad van Beroep Gerechtsauditeur
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: sociale zekerheid, abw


DEKKER A.M.C. , Annemarie ; Mw. Drs.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2001
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
annemarie.dekker@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


DEKKER B.P. , Bojan
Advocaat bij Abma van Eeuwijk ; beëdiging 1998
Postbus 156 , 1130 AD Volendam
Tel 0299-368515 , fax 0299-369357
mailbox-volendam@abma.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schreurs & van Duin Abma van Eeuwijk
Postbus 156 , 1130 AD Volendam
Tel 0299-368515 , fax 0299-369357
bojan.p.dekker@abma.nl
www.abma.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEKKER C. ; Mw.
Advocaat bij van der Burgt van Hoof advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 10466 , 1001 EL Amsterdam
Tel 020-6222151 , fax 020-6222626
[vademecum advocatuur 2001]


DEKKER C.N.M.
Advocaat bij Dekker advocatenkantoor ; beëdiging 1984
Herengracht 473 , 1017 BS Amsterdam
Advocaat bij Toenbreker c.s. ; beëdiging 1984
Keizersgracht 686 , 1017 EV Amsterdam
Tel 020-6271021 , fax 020-6203879
dekker@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DEKKER C.P.R.M.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2001
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246224 , fax 010-4125839
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


DEKKER C.T. , Cees ; Dhr.
Advocaat bij Plas & Bossinade ; beëdiging 1999
Postbus 1100 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5214333 , fax 050-5258850
advocaten@plasbossinade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1989 en 1999
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246799 , fax 010-4129939
cees.dekker@loyensloeff.com
www.loyensloetEcom
[vademecum advocatuur 2004]


DEKKER E.C. , geboren 19-07-1964
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


DEKKER E.S.P. den , Elisabeth ; Mw.
Gemeentesecretaris gemeente Renkum [Staatscourant 12 juni 2002]


DEKKER G.B.
Advocaat bij Beek en Lanting advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 835 , 8901 BP Leeuwarden
Tel 058-2120005 , fax 058-2155860
[vademecum advocatuur 2001]
Hoegen Dijkhof advocaten
De Lairessestraat 127 , 1075 HJ Amsterdam
Tel 020-4624076 , fax 020-4624080
gd@hd-dutchlawyers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEKKER G.R. den
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2002
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
guido.dendekker@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


DEKKER Zie SINGER - DEKKER H. ; Mw.


DEKKER H.B. ; Mw.
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 1994
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Advocaat bij Ploum Lodder Princen
Postbus 711 , 3000 AS Rotterdam
Tel 010-4406440 , fax 010-4364400
info@plp.nl
[vademecum advocatuur 2001]
hdekker@plp.nl
www.plp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEKKER H.E. ; Mw.
Advocaat bij van Ewijk & van de Wouw advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 2154 , 5202 CD Den Bosch


DEKKER J. ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling III [SAL 2003]


DEKKER J.J. , geboren juli 1956 ; Dhr.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 13 juli 1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch van 01-01-2002
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Adv. kantoor Dekker ; beëdiging 1982
Postbus 259 , 2170 AG Sassenheim
Tel 0252-231564 , fax 0252-217804
dekker@vocat.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
Postbus 9 , 2501 CA Den Haag
Tel 070-3603151 , fax 070-3603422
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
Postbus 5563 , 2000 GN Haarlem
Tel 023-5424292 , fax 023-5425277
j.dekker@vandiepen.com
www.vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Stichting Beheer Derderngelden Dekker van 01-12-2000
Bestuurslid Stichting Beheer Derdengelden C.J. de Jongh-Noolencar van 01-01-2001
Secretaris Scheidsrecht Koninklijk Instituut van Ingenieurs van 22-07-1982
@OPM
Augustus 2003 wordt op rechtspraak.nl wel vermeld advocaat, maar niet waar en niet bij welk kantoor.


DEKKER L. , geboren aug 1938 ; Dhr.
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.3 Opl- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Den Bosch ; Raio 22 mei 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 22 sep 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 1 jan 1971
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Den Bosch 22 sep 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 9 aug 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 21 feb 1975
Rechter rechtbank Den Bosch 6 dec 1976
Kantonrechter Den Bosch 24 mrt 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 1 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 3 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 1 september 1999
Vice-president Rechtbank Den Bosch van 01-01-2002
NU Den Bosch Rechtbank Vice-President
TEVENS
Plaatsvervangend Lid en Plaatsvervangend Voorzitter commissie voor gebiedsaanwijzing van de
Provincie Noord Brabant ex art 28 van de Wet op de Geneesmiddelen voorziening vergoeding
vacatiegeld
21 mrt 1997
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Lid van de Rotary


DEKKER M.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Ligtheim & Dekker ; Rotterdam


DEKKER M.E. ; Mw.
Advocaat bij Prinsen van der Putt ; beëdiging 1991
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 6019 , 5600 HA Eindhoven
Tel 040-2970000 , fax 040-2401375
mdekker@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]


DEKKER M.J. ; Mw.
Advocaat bij Meijer advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 498 , 2000 AL Haarlem
Tel 023-5347156 , fax 023-5316258
meijer@advocateninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEKKER P.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1981
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
dekker@dekkersmits.com
[vademecum advocatuur 2001]


DEKKER P.B.J. ; Mw.
Advocaat bij van Dijk.Tilburg advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 4203 , 5004 JE Tilburg
Tel 013-5440400 , fax 013-5446464
info@vandijktilburg.nl
[vademecum advocatuur 2001]


DEKKER P.R.
Advocaat bij Dekker c.s. ; beëdiging 1992
Postbus 296 , 5240 AG Rosmalen
Tel 073-5219300 , fax 073-5210862
dekker@dekkeradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dekker en Smits advocaten
Postbus 296 , 5240 AG Rosmalen
Tel 073-5219300 , fax 073-5210862
dekker@dekkersmits.com
[vademecum advocatuur 2004]


DEKKER Th.J.
Notaris te Albrandswaard , arrondissement Rotterdam
Kantoor Dekker van der Stoep ; Albrandswaard


DEKKER W.H. ; Dr.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 mei 1961


DEKKERS A.F.M. , geboren mrt 1943
NLRM 87 88/89 90 91 92
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissement Den Haag 1 apr 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Haag 19 apr 1986


DEKKERS A.M.C.J. ; Mw.
Advocaat bij Vreijling & Beijsens advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 69 , 4700 AB Roosendaal
Tel 0165-560036 , fax 0165-537965
dekkers@vreijlingbeijsens.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Haans. Beijsens advocaten
Postbus 4700 , AB Roosendaal
Tel 0165-592085 , fax 0165-592072
dekkers@haansbeijsens.nl
www.haansbeijsens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEKKERS B.C.W.M. , geboren okt 1945 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Gouda
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 25 feb 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 22 aug 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 apr 1990
Rechter rechtbank Rotterdam 15 aug 1991
Vice-president Rechtbank Rotterdam van 01-01-2002
NU Rotterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Adviseur Stichting Neeltje Buis te Rotterdam
TEVENS [augustus 2003]
Adviseur Stichting Neeltje Buis te Rotterdam


DEKKERS C.J.W.F. ; Mw.
Advocaat bij Tilman Rosens van der Corput advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 391 , 5600 Aj Eindhoven
Tel 040-2944500 , fax 040-2453615
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bogaerts & Groenen
Postbus 234 , 5060 AE Oisterwijk
Tel 013-5215357 , fax 013-5283339
dekkers@bogaertsengroenen.nl
www.bogaertsengroenen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEKKERS E.H.A.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Preventie Jeugd en Sancties, Directie
Bestuurszaken, Afdeling Juridische Zaken en Beleid, Plaatsvervangend Hoofd


DEKKERS E.M.L.
Advocaat bij De Ruijter de wildt & De Vroom ; beëdiging 1999
Postbus 11231 , 2301 EE Leiden
Tel 071-5124445 , fax 071-5123609
f.dekkers@deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2001]


DEKKERS F. , geboren december 1970 ; Mw.
NLRM 99/00
Raio rechtbank Groningen 1 april 1997


DEKKERS F.M.L.
Advocaat bij De Ruijter de Wildt & De Vroom ; beëdiging 1999
Postbus 11231 , 2301 EE Leiden
Tel 071-5124445 , fax 071-5123609
f.dekkers@deruijterdewildt.nl
www.deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEKKERS - POLEIJ H.W. ; Mw.
Advocaat bij van Maurik c.s. ; beëdiging 1995
Kujfmees 50 , 3435 RG Nieuwegein


DEKKERS I.C. ; Mw.
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2001
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5685685 , fax 020-5686234
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEKKERS R.A.Th.M. , geboren mei 1959
NLRM 95 96 97 98 99/00
Stafjurist bij de rechtbank Den Haag
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 aug 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 aug 1994
Rechter rechtbank Den Haag 21 jun 1995
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam van 04-07-2002
NU Amsterdam Hof Raadsheer
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Fien Huth
Cursusleider milieurecht Koninklijke PBNA No 94
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DEKKING Zie MILTENBURG - DEKKING J.F. , geboren mrt 1959 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 jan 1983
Advocaat-generaal arrondissementsparket Den Haag 1 apr 1996
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 17 september 1998
Rechter rechtbank Utrecht 18 maart 1999
NU Utrecht Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Vreemde volgorde hierboven
OM en RM ; wat is hier aan de hand


DELAHAIJE L.G.M.
Advocaat bij Parkstraat 5 , 4818 SJ Breda ; beëdiging 1975
Tel 070-5210452 , fax 070-5209322
info@delahaije.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.delahaije.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DELAWI P. ; Mw.
Advocaat bij Gloudi advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 321 , 8200 AH Lelystad
Tel 0320-250666 , fax 0320-253268
[vademecum advocatuur 2004]


DELBEEK - de RANITZ H.G. ; Mw.
Rechten 1958
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


DELDEN A.H. van , Bert(je) , geboren aug 1941 ; Dhr.
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden rond 1960 , rechten , Corpslid
Rechtenstudie in Leiden ; doctoraal examen rechten 1965
Raio rechtbank Utrecht 1 sep 1966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 1 jan 1967
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 1 jan 1971
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Breda 1 jan 1971
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 5 jan 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 20 sep 1973
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 28 dec 1973
Rechter rechtbank Utrecht 3 mei 1974
Vice-President rechtbank Utrecht 1 nov 1980
President rechtbank Den Bosch 22 jul 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
President rechtbank Den Haag 6 jun 1990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 19 dec 1991
Voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak 1 januari 2002
NU Den Haag Raad voor de Rechtspraak voorzitter
TEVENS
Voorzitter van de NVvR , de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak ; van 1989 tot 1995
Voorzitter geschillencommissie verhuizen van de Stichting Geschillencommissie
Consumentenzaken Den Haag
Vice-Voorzitter Klachtencommissie bankzaken
Lid Raad van Beroep Ned. Orde van Belastingadviseurs
Lid Bestuur Ned. Arbitrage Instituut [november 1999]
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline
Lid Bestuur Stichting Toneelgroep De Appel
Lid dagelijks bestuur Nederlands Helsinki Comité
Lid en Voorzitter van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm
Is hij ook Voorzitter van de Kamer van Toezicht op het Notariaat ?
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (info okt 2000)
Lid van de VVD?
TEVENS [april 2001, Internet]
Vice-Voorzitter Klachtencommissie bankzaken
Lid Raad van Beroep Ned. Orde van Belastingadviseurs
Lid Bestuur Nederlands Arbitrage Instituut
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline
Lid Bestuur Stichting Toneelgroep De Appel
Lid dagelijks bestuur Nederlands Helsinki Comité
Voorzitter van het Bestuur van de Stichting rechters voor rechter
Lid van het bestuur Stichting ADR (Alternative Dispute Resolution) Centrum voor het Bedrijfsleven
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht (CALRM)
Lid van de Raad van Toezicht Verzekeringskamer
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter Bestuur Stichting Rechters voor Rechters van 01-01-1998
Vice-Voorzitter Dagelijks Bestuur Nederlands Helsinki Comité van 01-01-1998
Bestuurslid Stichting Toneelgroep De Appel van 01-01-1996
Bestuurslid Nederlands Arbitrage Instituut van 01-01-1991
Voorzitter Geschillencommissie Bankzaken (consumentenklachten) van 01-01-1985
Lid van het curatorium Nederlands Instituut Conflictmanagement Overheid en Arbeid (NICOA) van 01-01-2000
Voorzitter Bestuur Stichting Tuchtrechtspraak Mediators van 01-01-2001
Lid Raad van Toezicht Pensioen- en Verzekeringskamer van 01-01-1999
Bestuurslid Stichting ADR Centrum voor het Bedrijfsleven (ADR= Alternative Dispute Resolution) van 01-01-1998
Lid van CALRM Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht van 29-04-1998
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Nederlands Arbitrage Instituut van 01-01-1991
Voorzitter Geschillencommissie Bankzaken (consumentenklachten) van 01-01-1985
Lid van het curatorium Nederlands Instituut Conflictmanagement Overheid en Arbeid (NICOA) van 01-01-2000
Voorzitter Bestuur Stichting Tuchtrechtspraak Mediators van 01-01-2001
Lid Raad van Toezicht Pensioen- en Verzekeringskamer van 01-01-1999
Bestuurslid Stichting ADR Centrum voor het Bedrijfsleven (ADR= Alternative Dispute Resolution) van 01-01-1998
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht van 29-04-1998
Lid Raad van Advies Amsterdams ADR Instituut van 01-09-2003
Vice-Voorzitter Arbitragecommissie DSI (Dutch Securities Institute) van 01-06-2003
Lid Raad van Toezicht Stichting Communicatiekanaal Aandeelhouders van 01-04-2003
Lid Bestuur Nederlandsejuristenvereniging van 01-06-2002
Voorzitter Bestuur Stichting Rechters voor Rechters van 01-01-1998
Vice-voorzitter Dagelijks Bestuur Nederlands Helsinki Comité van 01-01-1998
Bestuurslid Stichting Toneelgroep De Appel van 01-01-1996 tot 31-08-2003
TEVENS [november 2004]
Als TEVENS [augustus 2003] hiervoor PLUS:
Secretaris-Generaal European Network of Councils for the Judiciary van 01-06-2004
Lid Bestuur Internationaal Juridisch Instituut van 01-06-2004
Lid Raad van Advies E.M. Meijers Instituut van 01-04-2004
INFO
Citaat uit het IRM-rapport. (Zie www.sdnl.nl/irm.htm)
" En ook voor Mr. A.H. van Delden, president van de Haagse rechtbank in kort geding tegen de
Consumentenbond, was verschoning wat hem betrof niet aan de orde.
Desgevraagd deelde hij de eisende partij na afloop mee dat hij er ook niet aan gedacht zou hebben,
indien hij eerder opmerkzaam zou zijn gemaakt op zijn nevenfunctie waarin hij met een oud-be-
stuurder van de in het gelijk gestelde Consumentenbond samen in een geschillencommissie optreedt.
De indruk dat hij partijdig was ontstond overigens pas tijdens de zitting.
Nadat de Consumentenbond onzorgvuldigheden, missers en verschrijvingen had moeten toegeven
merkte hij namelijk op, "nul komma nul" aanleiding te zien om een eis tot rectificatie te honoreren.
Hij bood achteraf weliswaar zijn excuses aan voor deze "onnodig harde uitspraak" doch deelde toen
weer mee zelfs een bodemprocedure weinig kans van slagen te geven. Zijn vonnis bracht een vol
strekte buitenstaander, een NRC-lezer die het conflict met de Consumentenbond goed had gevolgd,
ertoe om zelfs over klassenjustitie te spreken in een ingezonden brief in de NRC van 25-01-95."
INFO2
Per brief d.d. 2 oktober 1998 aan de President van de Hoge Raad wraakte Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA 4 Raadsheren van de Hoge Raad ; immers een rechter die bij een zaak één der partijen kent, dient
zich terug te trekken. de Hoge Raad weigerde deze wraking in behandeling te nemen omdat de
handtekening van een advocaat nodig zou zijn ; dit is een buitenwettelijk obstakel.
Op 27 oktober 1998 beraamde van Delden in een gesprek van 45 minuten met de vertrekkende Deken Beelaerts van Blokland (kantonrechter-plaatsvervanger te Den Haag) en de nieuwe Deken Knijff (die sinds 1990 Rechter-plaatsvervanger is direct onder van Delden) een plan om Burhoven Jaspers te verlossen van zijn advocaat. Die advocaat Bogaardt kreeg telefonisch te verstaan dat hij die cliënt moest laten vallen want anders zou hij de toekomst van z'n kantoor in de waagschaal stellen. Per 3 november 1998 deelde Bogaardt aan zijn cliënt mee dat hij zijn activiteiten dan ook zou staken. De Telegraaf besteedde aan dit gebeuren een pagina op 6 februari 1999.
INFO3
De volgende advocaat Wilgers wraakte namens N.C. Burhoven Jaspers schriftelijk d.d. 29 juni 1999 de Vice-President Paris van van Delden ; van Delden belde die advocaat op 1 juli 1999 op diens privé-nummer
om te vragen op de zitting op 2 juli 2004 door kon gaan met als rechter du PON. Maar de cliënt wilde dat niet en terecht niet ! Aansluitend bleek er een nauwe relatie tussen du PON (VP rechtbank Haarlem sinds 1994) en de advocate van de tegenpartij MEULEN , C.A.J. van der als rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem sinds 1989.
Aansluitend, en waarschijnlijk met wortel en stok, liet ook deze advocaat Wilgers abrupt en op verraderlijke wijze zijn cliënt vallen. Zie WILGERS.
De bewuste wraking van Paris is nog immer niet afgehandeld ; dit is flagrant in strijd met de wet. Zo stelt van Delden de wet buiten werking en ontneemt hij een Nederlander bij herhaling z'n advocaat.
Frappant is dat het Hof van Den Haag in een arrest d.d. 30 september 1999 beslist dat de wraking van Mr. Paris in oktober 1998 ten onrechte niet werd afgehandeld zoals de wet eist, lees door de President van de rechtbank den Haag Mr. A.H. van Delden. Dit moet dan eens te meer gelden voor de tweede wraking d.d. 29 juni 1999 van Mr. Paris. Check: verwijs naar brief op Internet. Check: zie Paris.
INFO Lid van De Rotary (december 1996)
INFO NRC 4 januari 2004: "Maak verleden rechters bekend"
Het arbeidsverleden van de Nederlandse rechters moet openbaar worden gemaakt, zegt voorzitter van Delden van de Raad voor de Rechtspraak vandaag in Trouw. Deze week werd bekend dat twee rechters die betrokken waren bij de schadezaak van slachtoffers in de Enschedese vuurwerkramp, vroeger bij het ministerie van VROM werkten. Gebruikelijk is nu dat alleen nevenfuncties van rechters gepubliceerd worden. Voor antecedenten van juristen zie www.sdnl.nl/burhoven.htm Antecedentenregister van juristen 2004.
INFO [mei 2004] D.d. 22 mei 2004 benoemd tot Secretaris-Generaal van Europees netwerk van Raden voor de rechtspraak (European Network of Councils for the Judiciary). Daarbij zijn Raden voor de Rehtspraak uit 14 landen aangesloten. Daarnaast is een tiental Europese staten als 'waarnemer' betrokken.In november 2003 werd het internationale netwerk opgericht tijdens een conferentie in Den Haag, georganiseerd door de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak. Over zelfbevruchting gesproken.
@OPM
In mijn ervaring één van de grootste bandieten die in Nederland vrij rondlopen. Hij kent mijn ex persoonlijk en via Mr. L. de Bruin, haar oudste en beste studievriendin; Zie L. de Bruin; vriendin van Van Delden sinds de Raio-tijd. NCBJ.


DELDEN A.P. van
Advocaat bij Geelkerken & Linskens ; beëdiging 2000
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
Tel 071-5124443 , fax 071-5120481
gl.leiden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
a.vandelden@gl-advocaten.nl
www.gl-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DELDEN - BROUWER A.S.I. , geboren februari 1965 ; Mw. Zie: BROUWER, A.S.I.


DELDEN P.L. van
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
pdelden@houthoff.nl
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
pdelden@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boekel De Nerée
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
pieter.vandelden@bdn.nl
www.baekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DELDEN - van den BELT S.J.M. van , geboren jun 1921 ; Mw.
NLRM 71 87 88/89 90 En de jaren tussen 1971 en 1987?
Advocaat en procureur Rotterdam 1946
Secretaris Raad voor de Waterstaat apr 1957
Werkzaam Ministerie van Justitie, II.administrateur 1 dec 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 14 jul 1964
Rechter rechtbank Den Haag 27 jan 1967
Raadsheer Hof Den Haag 3 jul 1978
Vice-President Hof Den Haag 5 jun 1987
INFO
Wellicht familie van A.H. van Delden, president rechtbank Den Haag ?


DELEN P.A.
Notaris te Baarn , arrondissement Utrecht
Kantoor Smit & Delen ; Baarn


DELESCEN Zie ASPEREN DE BOER - DELESCEN I.M.H. van , geboren sep 1951 ; Mw.


DELESCEN J.J. , geboren feb 1925
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93
Beroepsofficier, II.auditeur-militair-plaatsvervanger krijgsraad 3e militaire arrondissement Den
Bosch 1945
Substituut-officier van Justitie arrondissement Roermond 27 aug 1965
Auditeur-militair-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch 25 okt 1965
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 28 dec 1971
Raadsheer Hof Den Bosch 20 jul 1978
Vice-President Hof Den Bosch 7 apr 1987
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 29 dec 1988


DELESCEN R.A.J.
Advocaat bij Delescen advocaten ; beëdiging 1982
Kapellerlaan 44 , 6041 JD Roermond
Tel 0475-333849 , fax 0475-310473
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Delescen & Scheers advocaten en Procureurs ; beëdiging 1982
Postbus 236 , 6040 AE Roermond
Tel 0475-333846 , fax 0475-310473
advocaten@delescen-scheers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DELFGAAUW J.J.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2000
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-0741111
joris.delfgaauw@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


DELFGAAUW L.F.
Advocaat bij Siekman, Stassen & Ouweneel ; beëdiging 1997
Postbus 670 , 2130 AR Hoofddorp
Advocaat bij Delfgaauw Fiscaal & Advocatuur
Postbus 1547 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-4047084 , fax 010-4047284
mail@lexfisc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dijkman & Delfgaauw Belastingadviseurs en Adv
Postbus 872 , 2900 AW Capelle a/d IJssel
Tel 010-4581422 , fax 010-4519198
mail@lexfisc.nl
www.lexfisc.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DELFOS G.J.M. , geboren 1944
Lid Raad van Bestuur Friesland Bank N.V.
Lid Raad van Bestuur Friesland Bank Holding N.V.
Voorzitter Raad van Comm. Spaar en Voorschotbank N.V.
Commissaris Friese Participatie Maatschappij B.V.
Commissaris Friesland Bank Assurantiën B.V.
Commissaris Friesland Bank Securities N.V.
Commissaris Interpay Nederland B.V.
Commissaris Aecum Pensioenraadgevers B.V.
Commissaris Beheerder Friesland Fund B.V.
Commissaris Ceanet B.V.
Commissaris Easyship B.V.
Lid Ledenraad NCD, Ned. Centrum van Directeuren en Comm.
Mr. G.J.M. Delfos was in het verleden secretaris van de raad van bestuur en de raad van commissarissen van de voormalige Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. Vervolgens was hij als directeur verbonden aan Onderlinge Levensverzekering Mij. voor Artsenb U.A. en Coöperatieve Vereniging Friesland Bank B.A.


DELFOS VISSER J.F. , geboren 21 augustus 1931
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 8 feb 1995
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Commissaris van Prov. nv 1995 - 2000
INFO
Overleden d.d. 18 augustus 2000


DELFOS VISSER M. , geboren dec 1939
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Assurantiekantoor te Amsterdam 1 feb 1967
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en Vormingsbesluit rechterl.Organ. te Utrecht ; Raio 1 jul 1968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 1 nov 1968
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 1 nov 1970
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 15 mrt 1972
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Utrecht 15 mrt 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 18 jan 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 3 jan 1975
Rechter rechtbank Utrecht 10 feb 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 1 mrt 1980
Kantonrechter Utrecht 7 jul 1981
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 7 jul 1981
NU
Utrecht kantonrechter
Utrecht rechter-plaatsvervanger


DELFOS VISSER M.T. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 2000
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
madelien.delfos@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]


DELFOS VISSER O.U.
Advocaat bij Goudsmit & Branbergen ; beëdiging 1996
Postbus 75458 , 1070 AL Amsterdam
Advocaat bij Buma Stemra ; beëdiging 1996
Postbus 725 , 1180 AS Amstelveen
Tel 020-3470911 , fax 020-3470496
[vademecum advocatuur 2001]


DELFOS - ROY Y.L.L.A.M. ; Mw. Dr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam van 17-04-2000
NU Amsterdam Hof Raasheer-platsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent Universiteit te Leiden
TEVENS [augustus 2003]
Medewerker rechtspersonen Kluwer te Deventer van 01-05-1999
Medewerker jurisprudentie , Jaarboek rechtspraak BW. Kluwer te Deventer van 01-06-1998
@OPM
Waarom nu (augustus 2003) pas verschenen op rechtspraak.nl?


DELFT C.F. van
Advocaat bij van Delft & Partners advocaten ; beëdiging 1974
Postbus 555 , 2800 AN Gouda
Tel 0182-520255 , fax 0182-521883
van.delft@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@vandelftenpartners.nl
www.vandelftenpartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DELFT C.J. van , geboren mrt 1917
NLRM 71
Werkzaam Rijksbureau Voedselvoorziening in oorlogstijd jul 1942
Diverse betrekkingen rechterlijke macht Indonesië dec 1945 tot nov 1950
Waarnemend griffier kantongerecht Groningen 6 mei 1952
Waarnemend griffier rechtbank Breda 26 aug 1952
Substituut-griffier rechtbank Breda 4 dec 1952
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 24 dec 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 27 nov 1956
Kantonrechter Breda 4 nov 1959
Lid Ambtenarengerecht Den Bosch 5 jun 1967


DELFT D.C.I. van , geboren jan 1951
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Roermond 1 jan 1982
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 1 mrt 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 12 apr 1988
Officier van Justitie Ned. Antillen 1 jul 1990
Substituut-officier van Justitie Gerecht in Eerste Aanleg Ned. Antillen 11 mrt 1991
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Roermond 1 jul 1994
NU
Roermond parket


DELFT Zie GEMMEKE - van DELFT G.M.C.J. van , geboren mrt 1930 ; Mw.


DELFT J. van
Advocaat bij advocatenkollektief Klimopstraat ; beëdiging 1980
Advocaat bij van Delft & Tummers advocaten
Postbus 637 , 6500 AP Nijmegen
Tel 024-3781621 , fax 024-3781852
van.delft.tummers@12move.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DELFT J. van , geboren feb 1955
NLRM 87 88/89 90
Raio rechtbank Dordrecht 1 okt 1983
TEVENS [november 2004]
Op rechtspraak.nl niet te vinden.


DELFT BAAS M. van , geboren mrt 1946 ; Dhr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 5 feb 1991
Rechter rechtbank Utrecht 1 jun 1996
Vice-president Rechtbank Utrecht van 21-12-2000
NU Utrecht Rechtbank Vice-President
TEVENS [augustus 2003]
Lid Beroepskamer I Stichting Code Geneesmiddelenreclame van 01-01-1998


DELFT M. van , geboren jan 1914
NLRM 71
Werkzaam Ministerie van Justitie II. Commies A 2 jan 1939
Waarnemend griffier 28 mrt 1961
Substituut-griffier Hof Amsterdam 11 apr 1962


DELFT M.F.H. van
Advocaat bij Hornstra & van den Assum ; beëdiging 1994
Postbus 315 , 3830 AJ Leusden
Tel 033-4321957 , fax 033-4321956
h-a@hornstra-vdassum.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van den Assum & van Delft advocaten
Postbus 315 , 3830 AJ Leusden
Tel 033-4321957 , fax 033-4321956
info@assumdelft.nl
www.assumdelft.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DELFT W. van , geboren 1944
Voorzitter Directie ING Lease Holding N.V.
Mr. W. van Delft is voormalig Voorzitter van de directie van Tiel Utrecht Levensverzekering N.V., Tiel Utrecht Schadeverzekering N.V., Tiel Utrecht Verzekerd Sparen N.V. en de Divisie Particulieren enEffecten van ING Bank N.V. Ook was hij commissaris bij ING Bank Dutch Fund N.V.


DELFT W.E.
Notaris te Nijmegen , arrondissement Arnhem
Kantoor Hekkelman Terheggen & Rieter ; Nijmegen Arnhem


DELGADO R.
Advocaat bij Lamsma Veldstra & Lobé ; beëdiging 2002
Postbus 23320 , 3001 KH Rotterdam
Tel 010-4363455 , fax 010-4363691
delgado@lamsma-veldstra.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DELHAAS H.J. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2001
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
h.delhaas@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


DELHAYE B.
Advocaat bij Postbus 521 , 8901 BH Leeuwarden ; beëdiging 1977
Tel 058-2153242 , fax 058-2127554
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Groenewegen Brink & Vlessing
Postbus 612 , 8440 AP Heerenveen
Tel 0513-655555 , fax 0513-655550
delhaye@gbv-law.nl
www.gbvaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DELICAAT H.E. , geboren sep 1954 ; Dhr.
NLRM 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 26 mrt 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 26 mrt 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 26 mrt 1996
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen van 01-01-2002
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak. [augustus 2003]
NU Groningen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
9/10 baan als kandidaat-notaris bij KHHJ Kuhlman te Groningen
TEVENS
Geen bijbanen
05 feb 1997
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurder Stichting Derdengelden
Waarnemer mr. R.E. Vos notaris te Gieten
Beheerder Dinckgreve Fonds


DELING J.J.G.
Boshovenstraat 39 , 6845 KN Arnhem
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


DELISSEN - BUIJNSTERS C.M.A. ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1984
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
general@derks.nl
Tel 026-3538249 , fax 026-3538293
c.delissen@derks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
c.delissen@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DELISSEN F.J.P. , geboren dec 1956 ; Dhr.
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 28 feb 1997
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Nijmegen ; kantoor Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1984
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen
Postbus 55 , 0500 AB Nijmegen
Tel 024-3226641 , fax 024-3006020
delissen@nijmegen.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 024-3813186 , fax 024-3606026
delissen@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Filmhuis Nijmegen Cinemarienburg
19 aug 1997
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Bestuurslid Stichting Architectuur Centrum Nijmegen
Bestuurslid Stichting Clumada (Culturele Vloot)
Voormalig Bestuurslid Stichting Filmhuis Nijmegen
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Stichting Architectuur Centrum Nijmegen te Nijmegen van 01-07-1998
Bestuurslid Stichting Armada Culturele Vloot te Nijmegen van 06-08-1998


DELISSEN M.J.E.L
Advocaat bij Udink, Gribling & De Jong ; beëdiging 1996
Alexanderstraat 2 , 2514 JL Den Haag
delissen@ugjlaw.nl
Advocaat bij Trijzelaar Heemskerk & Jaeger
Postbus 14552 , 2501 HN Den Haag
Tel 070-3587744 , fax 070-3 507637
marcdelissen@trijzelaar.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trijzelaar & van Gelderen
Postbus 10552 , 2501 HN Den Haag
Tel 070-3587744 , fax 070-3507637
marcdelissen@trijzelaar.nl
www.trijzelaar.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DELISSEN R.W.M.L
Advocaat bij Trijzelaar c.s. ; beëdiging 1994
Advocaat bij Trijzelaar Heemskerk & Jaeger
Postbus 10552 , 2501 HN Den Haag
Tel 070-3587744 , fax 070-35017637
delissen@tijzelaar.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trijzelaar & van Gelderen
Postbus 10552 , 2501 HN Den Haag
Tel 070-3587744 , fax 070-3507637
delissen@trijzelaar.nl
www.trijzelaar.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DELLAERT A.M.H. ; Mw.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760600 , fax 070-3051856
dellaert@barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3503014
a.dellaert@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


DELLAERT Zie MEYER - DELLAERT M.A.A. ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 25 sep 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 8 dec 1988
Rechter rechtbank Den Bosch 1 jan 1990
Vice-President rechtbank Den Bosch 4 apr 1991
NU Den Bosch Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid Bestuur Curatorium plaatselijk tehuis ons middel t.b.v.onderwijs Tilburg
28 jan 1997
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid curatorium Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg van 01-01-1987 tot 01-01-2003


DELLEBEKE M.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1997
Postus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Advocaat bij Kennedy van der Laan
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-55066555 , fax 020-5506755
marcel.dellebeke@kvdi.nl
[vademecum advocatuur 2001]


DELLEN P.J.H. van ; Dhr.
Rechter Rechtbank Den Bosch van 01-05-2001
NU
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DEMENINT B.J.
Notaris te Haarlem , arrondissement Haarlem
Kantoor Demening & Evers ; Haarlem


DEMENINT Zie LUNENBERG - DEMENINT C.J. , geboren sep 1948 ; Mw.


DEMIRTAS M. ; Mw.
Advocaat bij Louwerse van der Velde & van Boom ; beëdiging 2002
Postbus 227 , 6800 AE Arnhem
Tel 026-3549949 , fax 026-3549959
[vademecum advocatuur 2004]


DEMMER H.H.
Advocaat bij Adv. kantoor Demmer ; beëdiging 1952
Bornsestraat 156 , 7556 BL Hengelo


DEMMER L. ; Mw.
Advocaat bij van Maurik c.s. ; beëdiging 1999
Kuifmees 50 , 3435 RG Nieuwegein
Tel 030-6055994 , fax 030-6038283
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Damman advocaten
Stadsring 147 , 3817 BA Amersfoort
Tel 033-4652800 , fax 033-4652807
I.demmer@damman-advocaten.nl
www.damman-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEMMER M.Th.M. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Demmer ; beëdiging 1988
Bornsestraat 156 , 7556 BL Hengelo
Tel 074-2913385 , fax 074-2500510
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DEMMINK G. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 09-10-2001
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DEMMINK J. , geboren 11-12-1947
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en
Vreemdelingenzaken, Directeur-Generaal
TEVENS
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Stuurgroep Immigratie (ISI) , Voorzitter-Lid (JU)
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


DEMONT M.
Advocaat bij Kaiser & van Brakel ; beëdiging 2000
Rijnzathe 8a 7e etage , 3454 PV De Meern
Tel 030-6697000 , fax 030-6697001
mdemont@kaiser-vanbrakel.nl
[vademecum advocatuur 2001]


DEMPER H.F.
Advocaat bij BVB advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 7289 , 2701 AG Zoetermeer
Tel 079-3203540 , fax 079-3203549
demper@bvbadvocaten.nl
www.bvbadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEMPER J.E.
Secretaris van de Athlon Groep ; Athlon jaarverslag 1999 en 2001 sinds 1988


DENDEREN H.J.M. van
Advocaat bij Gotink & van Denderen ; beëdiging 1984
Prins Bernhardlaan 56 , 7622 BJ Borne
Tel 074-2668286 , fax 074-2430699
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DENEER A.A.M.
Maasbrachterweg 29 , 6067 CN Leiden
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


DENGERINK J.W.
Advocaat bij Dengerink & Kremer ; beëdiging 1976
Postbus 63508 , 2502 JM Den Haag
Tel 070-3469425 , fax 070-3467393
deng.krem@casema.net
[vademecum advocatuur 2001]
dengkrem@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DENIE A.H.R.M. ; Prof. Dr. (of A.)
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Belastingrecht
Bijzonder Hoogleraar kostprijsverhogende belastingen
tel 043 3883148 , fax 3884868
arthur.denie@belastr.unimaar.nl
Privé adres: van Erckelensstraat 6 , 7491 DT Delden , Tel. 074 3763340


DENIE J.M.J. , geboren jun 1947
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Nijmegen 1974
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10 apr 1979
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 2 jun 1980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 15 mei 1981
Advocaat-generaal gemeenschappelijk Hof van Justitie Ned. Antillen en Aruba 3 apr 1987
Fiscaal permanente Krijgsraad Ned. Antillen en Aruba van de Zeemacht 9 sep 1987
Advocaat-generaal ressortsparket Arnhem 9 sep 1991
Raadsheer Gerechtshof Arnhem vanaf 04-07-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer
TEVENS
Docent Stichting Studiecentrum rechtspleging SSR cursus tenlastelegging
Medewerker Gouda Quint-uitgave Vademecum Strafrecht
Voorzitter Tennisvereniging TC Swift te Nijmegen
TEVENS [februari 2003]
Lid Raad van Toezicht Pompestichting vanaf 01-09-2000
Co-auteur Handboek strafzaken (Kluwer) vanaf 01-01-1984
Docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) vanaf 01-01-1993
Voorzitter tennisvereniging SWIFT vanaf 01-01-1997


DENIJS H.N.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 25 jan 1961


DENNEMAN D.C.M. , Don , geboren jun 1946 (of D.C.M.F.E.) ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 mrt 1994
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Tilburg ; kantoor Poelman, Denneman & Bruinsma ; beëdiging 1971
Postbus 449 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-5840840 , fax 013-5840845
ddenneman@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 449 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-5840840 , fax 013-5840845
ddenneman@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Secretariaat Ondernemersoverleg Tilburg onbezoldigd
Voorzitter Nieuwe Sociëteit te Oisterwijk
19 jun 1997
TEVENS [augustus 2003]
Secretariaat Ondernemers Overleg Tilburg te Tilburg van 15-05-1998
Voorzitter Nieuwe Societeit te Oisterwijk van 15-05-1998
Commissaris Chromalloy Holland BV te Tilburg van 01-07-2000
INFO
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Tilburg (Ledenlijst 2000)


DENNINGER G.H.
Notaris te Hilversum , arrondissement Amsterdam
Postbus 2195 , 1200 CD Hilversum


DENSWIL L.H.
Advocaat bij Köster advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 5287 , 2000 CG Haarlem
Tel 023-5125025 , fax 023-5125026
denswil@kadv.nl
www.kadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DENZ R.I.R.
Advocaat bij Braat & Denz ; beëdiging 1993
Postbus 5083 , 3502 JB Utrecht
Tel 030-2888666 , fax 030-2886010
rirden2@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Denz advocaten
Postbus 5083 , 35021B Utrecht
Tel 030-2888666 , fax 030-2886610
ródenz@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEPIJPER I.A.F. ; Mw.
Advocaat bij Unilever N.V. ; beëdiging 1999
Postbus 760 , 3000 DK Rotterdam
Tel 010-2174000 , fax 010-2174798
[vademecum advocatuur 2001]


DEPPENBROEK M.H.M.
Advocaat bij de Haan advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 60194 , 1320 AE Almere
Tel 036-5460040 , fax 036-5460041
deppenbroek@dehaaninfo.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEPPING R. ; Mw. Drs.
Rechter Rechtbank Groningen van 11-10-2001
NU Groningen Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Docent SSR/OSR


DERAEDT P.G. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
peggy.deraedt@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


DERHAAG S.J.H.V.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1995
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Advocaat bij Palthe advocaten
Valeriusstraat 24 , 1071 MJ Amsterdam
Tel 020-4705683 , fax 020-47056884
bas.derhaag@paltheadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Palthe Oberman advocaten ; beëdiging 1995
Weteringschans 79 , 1017 RX Amsterdam
Tel 020-3446100 , fax 020-3446111
derhaag@paltheoberman.nl
www.paltheoberman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DERICKS J.W.
Notaris te Ravenstein , arrondissement den Bosch
Kantoor Dericks & de Vree ; Ravenstein


DERIJKS C.M. , geboren jan 1967 ; Mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1997
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-04-2003
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter selectiebestuur RAIO's NVvR van 01-05-1999 tot 31-12-2001
Woordvoerder Ledenraad-sectie RAIO's NVvR van 01-05-1999 tot 31-03-2002


DERIKS M.J.C. , Marion , geboren 14 juni 1960 te Sittard ; Mw. Drs.
Advocaat bij Sandberg cs ; beëdiging 1988
Postbus 23130 , 3001 KC Rotterdam
Tel 010-2249224 , fax 010-4143644
rotterdam@akdprinsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Specialiteit sinds 1999: eigendom/mededingingsrecht
INFO
Overleden 25 juni 2002 te Gouda [NRC 27 juni 2002]


DERIX Zie BOOGAARD - DERIX E.J.M. , geboren jan 1950 ; Mw.


DERIX M.E. ; Mw.
Advocaat bij De Jong Derix & van Dalen ; beëdiging 1979
Heresingel 20 , 9711 ET Groningen
Advocaat bij Derix & van Dalen ; beëdiging 1979
Kwinkenplein 10 , 9712 G2 Groningen
Tel 050-3130247 , fax 050-3183011
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Frey c.s. advocaten , Mrs. Groningen
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Groningen


DERKMAN H.J.M.
Notaris te Haaksbergen , arrondissement Almelo
Postbus 69 7480 AB Haaksbergen


DERKMAN J.K.L.M.
Notaris te Enschede , arrondissement Almelo


DERKS - HÖPPENER A.M.B J. ; Mw.
Advocaat bij Walram advocaten ; beëdiging 1976
Postbus 123 , 6130 AC Sittard
Tel 046-4517751 , fax 046-4523255
[vademecum advocatuur 2001]
In [vademecum advocatuur 2002] niet te vinden
[vademecum advocatuur 2004]


DERKS C.B.G. ; Mw.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 1999
Postbus 25021 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-2249224 , fax 010-4143644
cderks@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 4361 , 3006 Al Rotterdam
Tel 010-2883809 , fax 010-2883883
cderks@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DERKS G.A.G.P. , geboren jan 1939 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 27 feb 1985
Rechter rechtbank Almelo 2 feb 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 15 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 31 jul 1992
Vice-President rechtbank Almelo 13 juli 1999
Vice-president Rechtbank Almelo van 01-09-2000
NU Almelo Redchtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter Stichting Huize Noord-Deurningen (6 bejaardentehuizen in den lande)
Voorzitter beroepscollege Ned. Postduivenhouder Organisatie
Commissaris Woningbouwvereniging Oldenzaal
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Stichting Huize Noord-Deurnigen
Voorzitter Oldenzaalse huurdersvereniging van 24-02-2000
INFO
Lid van de Rotary


DERKS J.M.E. ; Mw.
Rechter Rechtbank Roermond van 01-03-2003
NU Roermond Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Plv. voorzitter en lid Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften gemeente Stein te Stein van 01-05-1994
Plv. lid Commissie behandeling bezwaren Open Universiteit te Heerlen van 01-05-1997 tot 01-08-2001
Redacteur Algemeen bestuursprocesrecht van 01-10-1995 tot 01-04-2002
(Plv.) Voorzitter Beroepscommissie Woningburo Maastricht te Maastricht van 01-07-1993 tot 05-02-2003


DERKS M.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1995
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121648 , fax 030-2121164
general@derks.nl
m.derks@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DERKS N.J.M.
Advocaat bij Derks advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 365 , 3440 A Woerden
Tel 0348-415630 , fax 0348-422010
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Derks Fabisch advocaten en Adviseurs
Postbus 365 , 3440 AJ Woerden
Tel 0348-415630 , fax 0348-422010
info@derksadvocaten.nl
www.derksadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DERKSEN A.C.D. ; Mw.
Advocaat bij Stad Rotterdam Verzekeringen ; beëdiging 1997
Postbus 100 , 3000 AC Rotterdam
Tel 010-4017172 , fax 010-4047411
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Fortis ASR Verzekeringsgroep N.V. N.V. ; beëdiging 1990 en 1997
Postbus 100 , 3000 AC Rotterdam
Tel 010-4017172 , fax 010-4047411
arme-katrien.derksen@asr.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DERKSEN M.J. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Arnhem ; Beëdiging 2003
Postbus 1015 , 6801 BA Arnhem
Tel 026-3828622 , fax 026-3530883
rechtshulp@arnhem.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DERKSEN S.E.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
info@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


DERKSEN W. ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
tel 071 5277612 , fax 071 5277600
Departement Publiekrecht
Hoogleraar leer van de gemeente als bestuurlijk, politiek en juridisch systeem
tel 071 3564678 , fax 071 5277719
derksen@wrr.nl
TEVENS
Erasmus Uiversiteit Rotterdam
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Hoogleraar bestuurskunde, in het bijzonder empirische studie van het overheidsbeleid


DERKSEN W.P.C.G. , geboren apr 1962 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 1 okt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 okt 1994
Rechter rechtbank Arnhem 15 jan 1996
Vice-president Rechtbank Arnhem van 12-10-2000
NU Arnhem Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid bezwarencommissie gemeente Brummen
Plaatsvervangend Voorzitter bezwarencommissie gemeente Venraij
Voorzitter bezwarencommissie Gemeente Bergen LB
Lid ELDR-council ; politiek ELDR is een federatie van partijen uit de Europese Unie vergelijkbaar
met een partijraad
Editor D'66 International Quarterly
Docent deeltijd HEAO
Vertegenwoordiger D'66 in partijraad in de Partij van Europese Liberalen en democraten ELDR
16 feb 1998
TEVENS [augustus 2003]
Lid Landelijk Bestuur D'66 (internationaal secretaris) te Den Haag van 01-02-1998
Voorzitter Stichting Internationaal Democratisch Initiatief te Den Haag van 01-02-1998
Voorzitter bezwaarschriftencommissie te Bergen van 01-01-1996
Editor Elections Around the World van 01-01-1996
Lid Raad van Toezicht IMD te Den Haag van 01-01-2002
Secretaris Sociëteit de Eendragt te Huissen van 01-01-2002


DERKX F.H. , geboren 1949
Secretaris Raad van Comm. N.V. Nutsbedrijf Regio Eindhoven.


DERKX M.C.R. , geboren nov 1953 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 26 jun 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 25 mrt 1994
Rechter rechtbank Den Haag 1 feb 1996
Rechter Rechtbank Rotterdam van 01-01-2002
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [augustus 2003] en [maart 2004]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DERKX T.H.C.M.
Advocaat bij Kantoor Mrs.Kuin & Derkx ; beëdiging 1979
Advocaat bij Kuin-van Koolwijk & Derkx
Postbus 6119 , 5960 AC Horst
Tel 077-3985483 , fax 077-3986635
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Tilman Rosens van der Corput advocaten
Postbus 6104 , 5960 AC Horst
Tel 077-3988182 , fax 077-3988191
advocaten@tilman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DÉROGÉ B.TH.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Nauta Dutilh ; Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam


DÉROGÉE - van ROOSMALEN E.J.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1985
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240064
emily.derogee@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]


DERSJANT A.S. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1993
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488800 , fax 070-3819283
as.dersjant@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaf
Postbus 10100 , 7301 GC Apeldoorn
Tel 055-5271339 , fax 455-5271430
a.s.dersjant@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DERWIG F.P.R.
Advocaat bij van Mens en Wisselink ; beëdiging 2003
Postbus 2911 , 1000 CX Amsterdam
Tel 020-3016634 , fax 424-301b622
derwig@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DESLOOVER B.F.
Advocaat bij advocatenkollektief Rotterdam Noordsingel ; beëdiging 1988
Postbus 3725 , 3003 AS Rotterdam
Tel 010-4050960 , fax 910-4054039
[vademecum advocatuur 2001]
n.desloover@advokatenkollektiefrotterdam.nl
www.advakatenkoliektiefrotterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DESSAUR R.M.
Advocaat bij Dolk-Verburg-Diamand advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 7911 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-3016141 , fax 020-0464716
dolkdolk-verburg-diamand.nl
[vademecum advocatuur 2001]
dolk@dolk-verburg-diamand.nl
www.dolk-verburg-diamand.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DESSENS C.W.M. ; Drs.
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Comité Verenigde
Inlichtingendiensten Nederland, Lid (JU)
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Rechtshandhaving, Directeur-generaal


DESSING F.N.W. , geboren 07-11-1948
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Maaldrink Vermeulen Grooss ; Den Haag
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


DESTRÉE C.C.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1994
Jl.Jenderal Sudirman 28 (905) , Jakarta Pusat 10210 , Indonesië
Advocaat bij Minter Ellison
GPO Box 521 , NSW 2001 Sydney , Australie
Tel 0061-292104201 , fax 0061-292352711
charles.destree@minters.com.au
[vademecum advocatuur 2001]


DETERINK A.A.M. , geboren aug 1949
NLRM 86 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 2 jun 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 12 okt 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 4 sep 1987
NU
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Eindhoven ; kantoor Banning, van Kemenade & Holland ; beëdiging 1973
Partner Banning van Kemenade en Holland advocaten en notarissen te Eindhoven en den Bosch
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1973
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Tel 040-2379681 , fax 040-2454355
l.deterink@hollandlavW.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2626528 , fax 440-2626581
Iouis.deterink@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Honorair Consul voor de Bondsrepubliek Duitsland
Voorzitter Zonhove te Son
Voorzitter Ons Thuis te Schijndel
Voorzitter Faillissementscommissie arrondissement Den Bosch
Lid Bestuur Insolad
President Commissaris PD Limstate te Heerlen
Commissaris Zoontjes Beton BV. te Tilburg
Commisssaris Huijbrechts-Van Boldrik Beheer BV
Lid Raad van Commissarissen AMP Holland BV
Voorzitter Raad van Toezicht Bakkenist Beheer BV
24 mrt 1997


DETH W.A. van , geboren sep 1931
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Amsterdam 1 jan 1957
Werkzaam Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 1 mei 1959
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Rotterdam ; Raio 1 jan 1965
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 1 mei 1965
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 14 mrt 1967
Rechter rechtbank Rotterdam 24 mei 1968
Raadsheer Hof Den Haag 2 sep 1977
Vice-President Hof Den Haag 23 feb 1987
NU
Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen [okt 1997]
Net eigen opgave: geen nevenfuncties [november 2000]
Gepensioneerd vice-president [Internet november 2001]


DETHMERS H.H. , geboren okt 1959 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 okt 1994
Rechter rechtbank Den Bosch 22 dec 1995
Rechter rechtbank Roermond 15 sep 1997
NU Roermond Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
05 feb 1997, apr 1998
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter commissie van toezicht en beklagcommissie Vrouwengevangenis Ter Peel te Evertsoord van 01-09-2000
Voorzitter klachtencommissie voor medewerkers Stichting "De Wendel" te Venlo van 01-10-2001
Lid Commissie voor politieklachten Limburg-Noord van 01-12-2002


DETIGER J.G. ; Prof.
NLRM 71 87 88/89 90 91
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 3 mei 1968
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 8 jan 1975


DETMAR L.A.
Notaris te Bolsward, arrondissement Leeuwarden
Postbus 49 , 8700 AA Bolsward


DETMAR T.E.A.
Advocaat bij Bartels & Detmar ; beëdiging 1978
Postbus 463 , 9200 AL Drachten
Advocaat bij Machiels ; beëdiging 1978
Bartels en Detmar advocaten
Postbus 277 , 9200 AG Drachten
Tel 0512-S 15999 , fax 0512-540010
machiels@macadvoc.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Machiels Bartels en Detmar advocaten
t.e.a.detmar@advocaten-mbd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DETTMEIJER - VERMEULEN C.E. , geboren jul 1949 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 25 feb 1974
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 20 mei 1980
Rechter rechtbank Den Haag 21 jan 1985
Vice-President rechtbank Den Haag 14 mrt 1995
NU Den Haag rechtbank Vice-President
TEVENS
Geen bijbanen
okt 1997
TEVENS [juni 2002]
Incidenteel mediator bij VAS Bemiddelaar
Lid Stichtingsbestuur Steunfonds Pro Juventute
Bestuurslid Association International des Magistrates de La Jeunesse et de la Famille
TEVENS [juli 2003]
Incidenteel mediator VAS bemiddelaar
Lid stichtingsbestuur Steunfonds Pro Juventute
Bestuurslid Association International des Magistrates de la Jeunesse et de la Famille


DETTMEYER - LABBERTON M.N.W. ; Mw.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


DEUGD B.J. de
Advocaat bij Touw advocatenkantoor ; beëdiging 1997
Postbus 175 , 2910 AD Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel 0180-318860 , fax 0180-319128
deugd@touwadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor de Deugd Kerklaan 53 ; beëdiging 1997
2912 CI Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel 0180-390733 , fax 0180-390134
info@deugdadvocaten.nl
www.deugdadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEUGD - DIJKMAN M.D.R.M. de ; Mw.
Advocaat bij De Deugd & Hendriks advocaten en Procureurs ; beëdiging 1994
Postbus 91 , 5750 AB Deurne


DEUR E.H.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1989
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
e.deur@edh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bronsgeest Deur advocaten
Postbus 75547 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-3053337 , fax 020-3053330
e.deur@bd-advocacen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEURE A. van der , geboren nov 1940 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 nov 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 1 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 6 sep 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 15 sep 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 7 mrt 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 7 mrt 1991
Rechter rechtbank Alkmaar 6 aug 1993
Kantonrechter Alkmaar 12 maart 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 12 maart 1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar van 01-02-2002
NU Alkmaar Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Vice-Voorzitter Stadsherstel Enkhuizen en van Stadsherstel Enkhuizen NV
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid /vice-Voorzitter Stg Stadsherstel Enkhuizen, Stadsherstel Enkhuizen
Voorzitter Klachtencommissie GunstZorg BV te Hoorn van 01-03-2003
@OPM
Wat is nu zijn hoofdfunctie/


DEUREN B.H.C.M. van
Notaris te Woerden , arrondissement Utrecht
Kantoor Warning & van Deuren ; Woerden


DEURING H.J. , geboren jan 1954 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Luitenant-kolonel der Militair Juridische Dienst
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 jan 1992
Militair Lid rechtbank Arnhem 25 jun 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 9 sep 1993
Rechter rechtbank Zwolle 1 dec 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 27 jun 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 27 jun 1996
Vice-president Rechtbank Zwolle van 01-09-2002
NU Zwolle Rechtbank Vice-President
NU Arnhem Rechtbank Militait lid
TEVENS
Penningmeester begrafenisvereniging te Harderwijk
Docent/vrijwilliger bureau slachtofferhulp te Harderwijk
TEVENS [augustus 2003]
Docent /vrijwilliger bureau Slachtofferhulp te Harderwijk van 01-01-2002
Voorzitter schoolbestuur Nassau Veluwe College te Harderwijk van 08-11-1997
Lid commissie van toezicht en beklagcommissie Penitentiaire Inrichting Lelystad te Lelystad van 28-08-1997
Voorzitter klachtencommissie ziekenhuis St. Jansdal te Harderwijk van 01-05-1999
Voorzitter Interproviale klachtencommissie jeugdzorg Gelderland, Overijssel en Flevoland te Zwolle van 24-05-2002


DEURSEN M.P.M. van ; Mw.
Advocaat bij van Anken Knüppe Damstra ; beëdiging 1991
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 25021 , 3 001 HA Rotterdam
Tel 010-2249224 , fax 010-4143044
akd.rotterdam@pi.net
rotterdam@akdprinsen.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij N.V. Nuon
Postbus 41920 , 1009 DC Amsterdam
Tel 020-5974211 , fax 020-5974210
merel.van.deursen@nuon.com
[vademecum advocatuur 2004]


DEURSEN S.M. van ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Tel 026-3538300 , fax 026-3510793
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEURVORST F.T.M.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1998
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
[vademecum advocatuur 2001]
Throgmorton Street , EC2N 2AN London , GrootBrittannië
Tel 0044-2078263070 , fax 0044-20782b3080
frank4eurvorst@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


DEURVORST J.H. , geboren 31-03-1917
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


DEURVORST T.E. , geboren mrt 1961 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 13 mei 1997
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur bij Trenité van Doorne te Amsterdam ; kantoor Sophialaan 43 ; beëdiging 1993
Postbus 75205 , 1070 AG Amsterdam
tel 020-6789380 , fax 020-6789589
deurvorst@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Doorne
Postbus 75265 ,1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789371 , fax 020-6789589
deurvorst@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
bewerker losbladige intellectuele eigendom (red. j.j. brinkhof)
Elsevier Den Haag te Den Haag
Bewerker losbladige onrechtmatige daad (red. C.J.J. Stolker)
Kluwer Deventer te Deventer van 01-01-2001
Bewerker losbladige schadevergoeding (red.A.T. Bolt)
Kluwer Deventer te Deventer van 01-01-2001
Bestuurslid Emil Warburg Stiftung te Bayreuth van 01-01-2001


DEURZEN F.B.M. van
Ministerie van Financiën, Directie Exportkredietverzekering en Investeringsgaranties, Sector Verzekeringsaangelegenheden, Coördinator


DEURZEN - STOK M.C.A. van ; Mw.
Advocaat bij van der Wiel Ruitinga van Noort ; beëdiging 1997
Postbus 986 , 3000 AZ Rotterdam
Tel 010-43688111 , fax 010-43688154
[vademecum advocatuur 2001]


DEUSS R.G.J.
Advocaat bij Hoeberechts c.s. ; beëdiging 1989
Postbus 196 , 6000 AD Weert
Tel 0495-532583 , fax 0495-540755
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@hoeberechts.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEUTEKOM E. van
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Rabobank Haarlemmermeer


DEUTEKOM T.P. van
Secretaris gemeente Tubbergen [info SAL 2000]


DEUTSCH Zie HOOGENDIJK - DEUTSCH S.V. , geboren okt 1924 ; Mw.
NLRM 91
Onder-Voorzitter Centrale Raad van Beroep 9 okt 1986


DEUZEN A. van
Advocaat bij Bureau Rechtshulp ; beëdiging 1997
Boompjes 24 , 7607 HG Almelo
Tel 0546-535676 , fax 0546-535689
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Boerhaavelaan ; beëdiging 1984 en 1997
Postbus 52S , 2700 AM Zoetermeer
Tel 079-3536382 , fax 079-3536132
post@abvakabo.nl
[vademecum advocatuur 2004]
@OPM
waarom 2 keer beëdigd; met 13 jaar ertussen


DEVEER J.M.
Advocaat bij van Odijk advocaten ; beëdiging 1988
Postbus 85051 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2516424 , fax 030-2540488
jdeveer@vanodijk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.vanodijk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEVELING J.B.C. , geboren december 1959
NLRM 99/00
Officier arrondissementsparket Amsterdam 1 december 1999


DEVENTER J. , van
Advocaat bij Koster van Schaik & Koets ; beëdiging 1991
Postbus 5287 , 2000 CG Haarlem
Tel 023-5318150 , fax 023-5311615
vandeventer@kvsk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 023-5125025 , fax 023-5125027
vandeventer@kadv.nl
www.kadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEVENTER M.C. van ; Mw.
Advocaat bij van Ewijk & van de Wouw advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 2154 , 5202 CD Den Bosch
Advocaat bij van Riet & Associees advocaten
Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
Tel 030-26335050 , fax 030-2635000
info@vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2635050 , fax 030-2635060
vandeventer@vanriet.associees.nl
www.vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DEVENTER V.P. van , geboren jul 1956 ; Dhr.
NLRM 95 96 99/00
Senior Medewerker Directie Bestuurszaken Ministerie van Justitie
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 23 jan 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 12 mei 1998
Rechter rechtbank Roermond 28 december 1998
NU Roermond Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Wijkraad Roerzicht te Roermond van 12-02-2001
reserve korporaal/plv. groepscommandant
Korps nationale reserve van 01-06-1990 tot 30-11-2000


DEVILEE P.P. , geboren 12-06-1957
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


DEVIS E.M. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar van 01-12-2002
NU Alkmaar Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DEWAERHEIJT M.K.M. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
melanie.dewaerheijt@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


DEXTERS J.P.M.
Advocaat bij Aben & Slag ; beëdiging 2003
Postbus 2139 , 6020 AC Budel
Tel 0495-430431 , fax 0495-430433
jdexters@abenslag.nl
www.abenslag.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DHALGANJANSING R. ; Drs.
Advocaat bij Koninginnegracht 12 , 2514 AA Den Haag ; beëdiging 1992
Advocaat bij Calliopestraat 56 , 2511 GH Den Haag ; beëdiging 1992
Tel 070-3453433 , fax 070-3453432
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DHIR P. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor A.G. LAW ; beëdiging 2000
Laan van Meerdervoort 24 , 2517 AK Den Haag
Tel 070-3655849 , fax 070-3656765
[vademecum advocatuur 2001]


DIBBETS DE POORTER B.F. , geboren apr 1946 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 feb 1988
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 25-02-1988
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak. [rechtspraak.nl augustus 2003]
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DICKHOFF M. ; Mw.
Advocaat bij Dickhoff advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 74750 , 1070 BT Amsterdam
Postbus 58 , 1110 AB Diemen
Tel 020-67040770 , fax 020-6704080
dickhoff@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 68 , 1110 AB Diemen
Tel 020-6704070 , fax 020-6704080
dickhoff@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DICTUS W.G.
Advocaat bij Po ; beëdiging 1988
Advocaat bij Postbus 181 , 4730 AD Oudenbosch
Tel 0165-315920 , fax 0165-320176
[vademecum advocatuur 2001]
dictus@hacom.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIDERICH Chr.J.J. , geboren 11-07-1948
INFO
Woonplaats Brussel
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


DIE A.C. de ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2000
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3858196
ac.dedie@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153896 , fax 070-5153115
ac.dedie@prdf.nl
www.prdt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIE C.B. van
Advocaat bij Schrijver advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 88 , 7490 AB Delden


DIE E. van , geboren jul 1962 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Ambtenaar bij de Hoge Raad der Nederlanden
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 26 okt 1995
NU
Hoge Raad Gerechtsauditeur
Den Haag Hoge Raad der Nederlanden Gerechtsauditeur [info sep 2000]


DIE L.J. van ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 09-01-2002
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Advokatenkollektief Vreewijk ; beëdiging 1981
Postbus 52135 , 3007 LC Rotterdam
Tel 010-4858502 , fax 010-4857745
vandie@advr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rischen & rijhuis
Postbus 22096 , 3003 DB Rotterdam
Tel 010-4332777 , fax 010-4047959
vandie@rischen-nijhuis.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DIE M.J. van ; Mw.
Processenfonds Clara Wichmann Instituut


DIEBELS G.A. ; Drs.
Advocaat bij Klijn advocaten Arbeidsrecht ; beëdiging 1998
Postbus 1 , 5056 ZG Berkel-Enschot
Tel 013-5334045 , fax 013-53354655
klijnadvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Klijn Zegers & van Osch
Postbus 9150 , 5000 HD Tilburg
Tel 013-5366555 , fax 013-5368420
info@kzoadvocaten.nl
www.kzoadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIEBEN E.M. ; Mw.
Advocaat bij Holfand van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 2295 , 3000 CG Rotterdam
Tel 010-4065000 , fax 010-4065001
nldiebe2@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIEDEREN A.M.F.
Advocaat bij advocatenkantoor Hemonylaan ; beëdiging 1988
Hemonylaan 27 , 1074 BJ Amsterdam
Tel 020-6622931 , fax 020-6646186
[vademecum advocatuur 2001]
ad@advocaten-hemony.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIEDEREN G.M.J.
Advocaat bij van Riet & Diederen ; beëdiging 1983
Postbus 390 , 6430 AJ Hoensbroek
Tel 045-5213639 , fax 045-5227107
info@advocatenvanriet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.advocatenvanriet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIEDEREN J.A.A.
Advocaat bij van den Bosch & van den Broek ; beëdiging 1989
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810872 , fax 024-3810873
j.diederen@hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hoge van den Broek
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810872 , fax 024-3810873
j.diederen@hogevandenbroek.nl
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIEDEREN L.C.A. ; Mw.
Advocaat bij Hovenstraat 36 a , 6374 HD Landgraaf ; beëdiging 1991
Tel 045-5317679 , fax 045-5319571
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DIEDEREN P.H.J. ; Mw. Drs.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht van 01-01-2003
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Bedrijfsjurist/advocaat SABIC EuroPetrochemicals te Sittard
Advocaat bij DSM N.V. Concernstaf Jur. Zaken ; beëdiging 1997
Postbus 43 , 0130 AA Sittard
Tel 046-4773534 , fax 046-4773312
p.h.j.diederen@corporate.dsm.n
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Sabic EuroPetrochemicals B.V. ; beëdiging 1992 en 1997
Postbus 5151 , 6130 PD Sittard
Tel 046-4773534 , fax 046-4773912
paul.diederen@sabic-europe.com
www.sabic-europe.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DIEDERIKS C. , geboren jan 1916
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Den Haag 4 feb 1949
Waarnemend griffier kantongerecht Sommelsdijk 18 okt 1949
Waarnemend griffier kantongerecht Leiden 11 sep 1950
Waarnemend griffier kantongerecht Utrecht 26 mrt 1952
Waarnemend griffier rechtbank Haarlem 2 sep 1952
Substituut-griffier rechtbank Haarlem 24 mrt 1953
Griffier rechtbank Alkmaar 5 okt 1966
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Hoorn en Den Helder 11 nov 1970


DIEKER J.W. ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 4 feb 1978
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 01-01-2002
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Wijn en Stael ; beëdiging 1969
Postbus 354 , 3500 AJ Utrecht
Tel 030-2333244 , fax 030-2341044
dieker@wijnenstael.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Bomenstichting Bestuurslid Stichting voor bijzonder voortgezet onderwijs


DIEKER R.W.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
www.baremskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIEKMAN W.J.M. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1988
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285425 , fax 070-3249788
wjmdiekman@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
willemien.diekman@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


DIELBANDHOESING R.P.
Advocaat bij Sweelinckplein 9 , 2517 GK Den Haag ; beëdiging 1995
Tel 070-3403267 , fax 070-3401804
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Goeverneurlaan 535 , 2523 CE Den Haag
Tel 070-3463267 , fax 070-3461804
[vademecum advocatuur 2004]


DIELEMAN M.W. ; Dhr.
Advocaat bij Flos Dieleman advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 507 , 4330 AM Middelburg
Tel 0118-637488 , fax 0118-626012
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 31-08-83
Flos Dieleman advocaten
Dam 73 , 4331 GH Middelburg
Postbus 507 , 4330 AM Middelburg
tel 0118-637488 , fax 0118-626012
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
[vademecum advocatuur 2004]


DIELEMAN W.C.
Advocaat bij Pohlkamp & van Riel ; beëdiging 1996
Vlamingstraat 68 , 2611 KZ Delft
Advocaat bij Kranendonk & Meindersma ; beëdiging 2000
Postbus 592 , 1940 AN Beverwijk
Tel 0251-257040 , fax 0251-247231
info@km advocaten.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
NB
Niet vermeld in VAd 2000.
Kennelijk twee keer beëdigd: in 1996 en in 2000
Advocaat bij van Pijkeren advocaten ; beëdiging 1996 en 2000
Postbus 3 , 4300 AA Zierikzee
Tel 0111-415151 , fax 0111-412244
[vademecum advocatuur 2004]


DIELEN D.C. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2000
Postbus 2888 , 3040 cW Rotterdam
Tel 010-2240224 , fax 010-4125839
dorine.dielen@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 2888 , 3000 CW Rotterdam
Tel 010-2246150 , fax 010-2246559
dorine.dielen@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


DIELEN - van DAMME W.M.T. , Wendy ; Mw.
Zeeuwsch Vlaanderen
Jurist op deurwaarderskantoor
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998)


DIELES J.J.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen Andersen Legal ; beëdiging 2000
Postbus 75381 , 1070 Aj Amsterdam
Tel 020-8808706 , fax 020-8808747
jeroen.dieles@nl.andersenlegal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bird & Bird
Postbus 30311 , 2500 GH Den Haag
Tel 070-3538800 , fax 070-3538811
jeroeri.dieles@twabirds.com
www.twobirds.com
[vademecum advocatuur 2004]


DIELISSEN A.J.A.
Advocaat bij van Ginneken Schute & Haans ; beëdiging 1990
Postbus 101 , 4600 AC Bergen op Zoom
Tel 0164-211311 , fax 0164-256228
ginneken.adv@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Haans.Beijsens advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 101 , 4600 AC Bergen Op Zoom
Tel 0164-211311 , fax 0164-256228
www.haansbeijsens.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIELISSEN - BREUKERS D.D. ; Mw.
Advocaat bij Boskamp & Willems ; beëdiging 1996
Postbus 8727 , 5605 LS Eindhoven
Tel 040-2501414 , fax 040-2501450
d.breukers@boskampwillems.nl
[vademecum advocatuur 2001]
d.dielissen@boskampwillems.nl
www.boskampwillems.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIELS O.
Advocaat bij Streefkerk advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 716 , 2270 AS Voorburg
Tel 070-3871410 , fax 070-3800258
diels@streefkerk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Kaarls Manders & De Bruin ; beëdiging 1998
Amaliastraat 3 , 2514 IC Den Haag
Tel 070-3614210 , fax 070-3614416
info@kmdb.nl
www.kmdb.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIEM F.N.M. van , geboren feb 1961
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 13 aug 1990
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 1 feb 1997
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht20 april 1998
NU
Maastricht parket Officier van Justitie
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht ; kantoor Hoyng advocaten ; beëdiging 1995
TEVENS
Geen bijbanen
03 feb 1998


DIEMER M.J. , geboren apr 1949
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Juridisch Medewerker Gemeente Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 7 apr 1989
Rechter rechtbank Amsterdam 5 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 16 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 16 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 16 jun 1992
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Lid Bestuur Stichting De Rode Hoed
Lid Bestuur Schoren Stichting
Voorzitter Klachtencommissie GG en GD sedert sept 97
Lid bestuur Stichting Korte Leidse vanaf okt 97
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter klachtencommissie GG&GD te Amsterdam van 01-09-1997
Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie en discriminatie GG+GD te Amsterdam van 01-07-2001
Voorzitter bestuur Stichting korte Leidse te Amsterdam van 01-10-1997 tot 30-09-2001


DIEMONT A. , geboren 1954
Directeur N.V. Brabant
Directeur NeSBIC Fund Management B.V.
Directeur NeSBIC Investment Fund II B.V.
Directeur Sequoia Participatiemaatschappij C.V.
Lid Beirat IFEX G.m.b.H.
Commissaris Boekhandels Groep Nederland B.V.
Commissaris Stronghold Paper Group B.V.
Lid International Board United World Colleges.
Mr. A. Diemont was voorheen onder meer Lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, Voorzitter van de raad van commissarissen van IMAS B.V. en Socratel B.V. encommissaris van Habitat Holland B.V., Servo Wrap B.V. en SNT Group N.V.


DIENAAR E.
Advocaat bij Amerbos 391 , 1025 ZH Amsterdam ; beëdiging 1955


DIENDER A.L. , geboren dec 1954 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Haarlem 1 jan 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 sep 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 sep 1987
Rechter rechtbank Haarlem 1 sep 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 27 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 sep 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 27 sep 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 26 mei 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 26 mei 1993
NU Haarlem Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam
TEVENS [augustus 2003]
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Midden Holland te Haarlem van 01-04-1999


DIENDER H.W.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V) , Lid (EZ)


DIEPEN - SALET E.J.M. van ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 01-01-2002
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5497373 , fax 020-6429013
nldiepel@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DIEPEN J.P.A. van
Advocaat bij van Diepen van der Kroef Lenior ; beëdiging 1977
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
Waterlandlaan 86 , Purmerend
Postbus 119 , 1440 AC Purmerend
Tel 0299-435222 , fax 0299-438371
purmerend@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]


DIEPEN J.Th.J. van
Advocaat bij Adv. kantoor van Diepen ; beëdiging 1983
Postbus 793 , 7301 BA Apeldoorn


DIEPEN M.J. van
Advocaat bij outhoff Buruma ; beëdiging 2002
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
msan.diepen@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


DIEPEN P.T.M. van
Advocaat bij Postbus 9438 , 1800 GK Alkmaar ; beëdiging 1980
Tel 072-5156393 , fax 072-5157884
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Diepen advocaten
Postbus 9438 , 1800 GK Alkmaar
Tel 072-5156393 , fax 072-5157884
[vademecum advocatuur 2004]


DIEPEN R.M.T. van ; Mw.
Advocaat bij Boyer & van Diepen ; beëdiging 1993
Herengracht 354 , 1016 CG Amsterdam
Advocaat bij Erasmusgracht 23 hs , 1055 BB Amsterdam
Tel 420-6714935 , fax 020-6714937
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Erasmusgracht 23 hs , 1056 BB Amsterdam
Tel 020-6714935 , fax 020-6714937
[vademecum advocatuur 2004]


DIEPENBACH M. ; Mw.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1998
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
marloes.diepenbach@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 1998
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
marloes.diepenbach@bakernet.com
www.bakemetnl
[vademecum advocatuur 2004]


DIEPENBEEK W.D.M. , geboren mrt 1953 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1978
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 14 feb 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 14 feb 1985
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 27 jan 1986
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 17 jun 1991
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
Vice-President centrale raad van beroep Utrecht 1 nov 1998
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Vice-President
TEVENS [sep 2001]
Lid Adviescommissie standaardisering rechtsliteratuur gerechtsbibliotheken
Lid jury Prof. B.S. Frenkelprijs
Lid Commissie van Beroep Katholieke Universiteit Nijmegen/Brabant
Plaatsvervangend Voorzitter van het College van Beroep CAO Energie- en Nutsbedrijven
Bestuurslid Nederlandse Juristenvereniging
Penningmeester Raadsheren NVvR
TEVENS [augustus 2003]
Lid Adviescommissie standaardisering rechtsliteratuur gerechtsbibliotheken van 02-04-1990
Lid Jury prof. mr. B.S. Frenkelprijs van 01-01-1991
Lid Commissie van Beroep Katholieke Universiteit Nijmegen te Nijmegen van 01-01-1994
Voorzitter College van Beroep CAO Energie- en Nutsbedrijven van 01-01-2000
Bestuurslid Nederlandsejuristenvereniging van 11-06-1999
Penningmeester Raadsheren NVvR van 01-01-1997


DIEPENHORST C.M.B.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1978
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Advocaat bij van Riet en Associees advocaten ; beëdiging 1978 en 2002
Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
Tel 030-2635050 , fax 030-2635060
info@vanriet.associees.nl
www.vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIEPENHORST I.A.
Vrije Universiteit Amsterdam
Oud-hoogleraar
Oud-minister van Onderwijs en Wetenschappen 1965 - 1967
INFO
Overleden op 88-jarige leeftijd op 21 augustus 2004 [Telegraaf 24 augustus 2004]


DIEPERINK M.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 2001
Herengracht 425-429
1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
dieperink@wieringa.nl
www.wiermga.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIEPEVEEN H. ; Mw.
Advocaat bij Nijland & Diepeveen ; beëdiging 1984
Zuideinde 58 , 7941 GJ Meppel
Advocaat bij Diepeveen Pieters & van Es
Zuideinde 58 , 7941 G] Meppel
Tel 0522-252424 , fax 0522-261409
[vademecum advocatuur 2001]
h.diepeveen@dpve.nl
www.dpve.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIEPEVEEN H.J.
Advocaat bij Diepeveen advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 49 , 3910 AA Rhenen
Tel 0317-619022 , fax 0317-617482
diepeveen.advocaten@capitolonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Diepeveen van Schaik & Partners
Postbus 384 , 3900 AT Veenendaal
Tel 0318-550770 , fax 0318-556860
diepeveen@diepeveenadvocaten.nl
www.diepeveenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIEPHUIS J.A. ; Mw.
Jurist/Medew. Juridische Afd. Min. v. LNV Den Haag
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Den Haag
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


DIEPHUIS J.M.
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 26 apr 1978


DIEPRAAM F.
Advocaat bij Pot Jonker advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530253 , fax 023-5530260
f.diepraam@pj.netlaw.nl
www.potjonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIERCKX J.J. ; Mw.
Advocaat bij Voormolen advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 890 , 4600 AW Bergen op Zoom


DIERCKXSENS O.J.A.M.J.
Notaris te Loon op Zand , arrondissement Breda
Kantoor Dierckxsens. van Tilburg.Lijzen ; Loon op Zand


DIERDORP C. , geboren apr 1959 ; Mw.
NLRM 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 29 sep 1993
NU
Breda rechter-plaatsvervanger
Ontslag 1997
INFO
Coördinator/Sr. Beleidsmedew. NZR Nationale Ziekenhuisraad Utrecht
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Utrecht
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


DIEREN E. van , Edith ; Mw.
Juriste familierecht bij St. De Ombudsman Hilversum
Postbus 1700 , 1200 BS Hilversum
tel 035 6722722 / 722610 , fax 035 6722627
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: pers-en familierecht


DIERICHS Th.J.J.
Advocaat bij Postbus 6712 , 6075 ZG Herkenbosch ; beëdiging 1981
Advocaat bij Europalaan-centrum 16 , 6075 BV Herkenbosch
Tel 0475-534848 , fax 0475-533405
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DIERICK M.I.M. , geboren nov 1968 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1993
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 oktober 1999


DIERKENS SCHUTTEVAER J.P.
Notaris te Utrecht , arrondissement Utrecht
Kantoor Hermans & Schufteváer ; Utrecht


DIERTENS S.G. ; Mw.
Fiscaal Recht 1992
Belastingadviseur
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen


DIERX J.R.
Lid van de Commissie Gelijke Behandeling [juli 2001]


DIESFELDT E.M. ; Mw.
Advocaat bij Diesfeldt advocaten ; beëdiging 1990
Stationsweg 36 , 1815 CC Alkmaar
Tel 072-5117659 , fax 072-5111208
[vademecum advocatuur 2001]
diesfeldt.advocaten@12move.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Letselschadeadvocaat [Telegraaf 6 november 2004]


DIESFELDT H.J.J.M.
Advocaat bij Diesfeldt advocaten ; beëdiging 1959
Stationsweg 36 , 1815 CC Alkmaar
Tel 072-5117059 , fax 072-5111208
[vademecum advocatuur 2001]


DIESFELDT J.M. ; Mw.
Advocaat bij Diesfeldt advocaten ; beëdiging 1989
Stationsweg 36 , 1815 CC Alkmaar
Tel 072-5117059 , fax 072-5111208
[vademecum advocatuur 2001]
diesfeldt.advocaten@12move.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIEST P.C. van
Advocaat bij van Diest & Kunst ; beëdiging 1983
Postbus 213 , 9470 AE Zuidlaren
Tel 050-4095533 , fax 050-4091382
[vademecum advocatuur 2001]
advocatenkantoor@vandiestenkunst.nl
www.vandiestenkunst.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIETIKER F.C. ; Mw.
Rechten 1964
Advocaat bij Dietiker & De Vries ; beëdiging 1976
Postbus 175 , 8470 AD Wolvega
Tel 0501-613933 , fax 0561-613586
dietiker.demies0alienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


DIETVORST G.J.B. ; Prof. Dr.
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep belastingrecht
Bijzonder Hoogleraar leerstoel "Fiscale en Civielrechtelijke aspecten van toekomstvoorzieningen"
tel 013 466 23 3 0 , fax 013 466 30 73
g.j.b.dietvorst@kub.nl
TEVENS
Directeur van het Fiscaal en Juridisch Adviesbureau van Interpolis
INFO
Privé adres: Kantakkers 2 , 5133 CG Riel , Tel. 013 5181894


DIETVORST J.A.M. ; Dhr.
Advocaat bij Dietvorst & Te Braake ; beëdiging 1975
Postbus 380 , 4460 AT Goes
Tel 0113-212002 , fax 0113-212908
dietvorstentebraake@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 05-08-75
Dietvorst & Te Braake
F. den Hollanderlaan 14 , 4461 HN Goes
Postbus 380 , 4460 AT Goes
tel 0113-212002 , fax 0113-212908
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
[Internet april 2003]
dietvorstentebraake@planet.nl
Arrondissement Middelburg
[vademecum advocatuur 2004]:
dietvorstentebraake@planet.nl


DIETZ - KALSBEEK Zie KALSBEEK G. ; Mw.


DIETZ G.
Advocaat bij Eldermans & Geerts ; beëdiging 1998
Postbus 23 , 3500 AA Utrecht
Tel 030-2332218 , fax 030-2322722
dietz@eldermans-geerts.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DIETZ H.C.M.G. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Visser c.s. ; beëdiging 1997
Postbus 253 , 9500 AG Stadskanaal
Advocaat bij advocatenkantoor Wyck
Postbus 3017 , 6202 NA Maastricht
Tel 043-3254258 , fax 043-3218461
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Ausma De Jong advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 7165 , 3430 JD Nieuwegein
Tel 030-6051550 , fax 030-6051551
dietz@ausmadejong.nl
www.ausmadejong.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
Specialismen: vreemdelingenrecht, sociale zekerheid, belaging, slachtoffers


DIETZ J.J.L.
Notaris te Roermond , arrondissement Roermond
Postbus 165 6040 AD Roermond


DIETZ de LOOS - SCHRIJVER M.S.M. ; Mw.
Advocaat bij De Loos & Schrijver advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 453 , 2240 AL Wassenaar
Tel 070-5119263 , fax 070-5114552
deloos.schrijver@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Loos & Schrijver advocaten
Postbus 453 ; beëdiging 1980 en 1985
2240 AL Wassenaar
Tel 070-5119263 , fax 070-5114552
info@deloos-schrijver.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIETZ de LOOS P.J.Ph.
Advocaat bij De Loos & Schrijver advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 453 , 2240 AL Wassenaar
Tel 070-5119263 , fax 070-5114552
deloos.schrijver@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Loos & Schrijver advocaten
Postbus 453 ; beëdiging 1979 en 1986
2240 AL Wassenaar
Tel 070-5119263 , fax 070-5114552
info@deloos-schrijver.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIEZ P.M.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegeneheden en
Vreemdelingenbeleid, Stafbureau Internationale Zaken, Hoofd


DIJCK H.L.E. van ; Mw.
Advocaat bij Kantoor Pessers ; beëdiging 1991
Postbus 885 , 5600 AW Eindhoven
Tel 040-2452555 , fax 040-2431749
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houten & van Dijck advocaten
Postbus 885 , 5600 AW Eindhoven
Tel 040-2452555 , fax 040-2431749
houben.vandijck@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJCK J.E.A.M. van ; Prof.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 2 mrt 1964
Waarschijnlijk met pensioen


DIJCK R.F.M. van
Advocaat bij van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1995
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Advocaat bij Goedkoop & Partners
Postbus 402 , 2400 AK Alphen a/d Rijn
Tel 0172-419844 , fax 0172-434251
dijck@goedkoop-partners.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 90636 ; 2509 LP Den Haag
Tel 070-4412086 , fax 070-3248389
nldijck5@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJCKER - HOFS M.T.F. ; Mw.
Klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming , Klachtencommissie II , De Raad voor de Kinderbescherming , Directie Oost , lid


DIJCKMEESTER A.H. , geboren 04-07-1931
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


DIJCKMEESTER F.Th. , Frans Theodoor , geboren 23 juni 1917 te Haarlem ; Dhr.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 7 dec 1967
INFO overleden 18 februari 2003 te Amersfoort
Was Burgemeester Haarlemmermeer van 1 uni 1965 tot 1 mei 1972
Was ereburger van de Haarlemmermeer sinds 1972
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Bronzen Leeuw
Military Cross
EreVoorzitter van het Genootschap Engelandvaarders
[Telegraaf 21/22 februari 2003]


DIJEN B.J. van
Advocaat bij Okkerse & Schop ; beëdiging 1994
Postbus 155 , 8200 AD Lelystad
Tel 0320-289888 , fax 0320-289880
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@okkerse-schop.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK A. van , Antonie (Ton) , geboren 14 oktober 1930 te Willemstad Curaçao ; Dhr.
INFO
Overleden 25 juli 2003 te Amsterdam [Telegraaf 28 juli 2003]


DIJK A. van
Advocaat bij Vondelstraat 7b III , 1054 GB Amsterdam ; beëdiging 1963
Tel 020-6187747 , fax
[vademecum advocatuur 2001]


DIJK A. van , geboren jan 1957 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 okt 1986
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 4 sep 1990
Rechter rechtbank Amsterdam 15 aug 1991
NU Amsterdam Rechtbank rechter
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DIJK A.A.J. van ; Mw.
Beëdigd: 31-07-2002
Adriaanse & van der Weel
Axelsedam 1 , 4531 HH Terneuzen
Postbus 25 , 4530 AA Terneuzen
tel 0115-613175 , fax 0115-617764
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@avdw.nl
www.avdw.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
Postbus 25 , 4530 AA Terneuzen
Tel 0115-613175 , fax 0115-617764
info@avdw.nl
www.avdw.nl
[vademecum advocatuur 2004]:


DIJK A.G. van ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-414$444
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK A.J. van ; Mw.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1998
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]


DIJK A.P. van
Notaris te Leeuwarden , arrondissement Leeuwarden
Kantoor Boonstra Rademakers ; Leeuwarden


DIJK A.V.M. van
Advocaat bij Holla & van Dooren ; beëdiging 1980
Postbus 304 , 5600 AH Eindhoven
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 040-2380000 , fax 040-2380660
avondijk@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 040-2380600 , fax 040-2380666
avandijk@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK B. van
Advocaat bij Tiebout advocaten ; beëdiging 2003
Praediniussingel 1 , 9711 AA Groningen
Tel 050-3663737 , fax 050-3112566
tiebout.graningen@balienet.nl
www.tiebout.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK B.J. van ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2000
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3280049
bregje.vandijk@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK B.J.L.M. , geboren sep 1944 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Chef afdeling Beroepszaken GAK kantoor te Rotterdam
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 30 mrt 1387
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 9 mrt 1998
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 15 aug 1991
Rechter rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DIJK C.C. van ; Mw.
Advocaat bij Abee & Claassen ; beëdiging 1997
Postbus 574 , 8000 AN Zwolle


DIJK C.H. van , geboren feb 1961 (of Chr.H.)
NLRM 87 88/89 90 91 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 1 okt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 22 mei 1997
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger 1997
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Amsterdam ; kantoor Kennedy van der Laan ; beëdiging 1990
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Postbus 58188 1040 HD Amsterdam
tel 020 5506661 , fax 020 55p6761
chr.h.van.dijk@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum Advocatuur 2003]
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Incidenteel docent VSO Euroforum
Kluwer, Nederlands Studiecentrum, OSR van 01-01-2002
Lid Tuchtcommissie Nederlandse Badmintonbond van 01-01-1995
Lid Opleidingscommissie LSA van 01-01-2000
Voorzitter Vereniging voor Informatierecht advocaten van 01-09-2000
Medewerker AV&S Kluwer van 01-01-2001
Redactie BB Kluwer van 01-01-1997
Hoofdredacteur Boom Juridische Uitgevers van 01-01-1998


DIJK C.J. van
Advocaat bij van Veen advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 366 , 3770 AJ Barneveld
Tel 0342-493535 , fax 0342-493595
cjvd@vanveen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0342-425331 , fax 0342-493595
cjvd@vanveen.com
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK Ch.A. van ; Mw.
Rechter Rechtbank Haarlem van 01-03-2003
NU Haarlem Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Heijder advocaten ; beëdiging 1991
Banstraat 34 , 1071 KA Amsterdam
Tel 020-5717554 , fax 020-6733381
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Waarschijnlijk geen advocaat meer, maar sinds wanneer niet meer?


DIJK Chr.H. van
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 1990
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-55066601 , fax 020-5500761
chr.h.van.dijk@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506661 , fax 020-5506761
chr.h.van.dijk@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK D. van , geboren apr 1935
NLRM 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 24 apr 1995
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 25 februari 2000
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Privaatrecht, Regeringscommissaris Nieuw Burgerlijk
Wetboek (boek 4 c.a.)
TEVENS
Lid Bestuur Grotius Academie Nijmegen
Lid Bestuur Haags Juridisch genootschap Den Haag
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te Den Haag van 01-01-1997
Voorzitter van de afdeling van beroep Raad voor het Kwekersrecht. van 29-06-1999
Voorzitter Veterinair Beroepscollege te Den Haag van 01-05-2001
Bestuurslid Grotius Academie te Nijmegen van 01-11-1990 tot 31-10-2001


DIJK D.A.W. van
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1996
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
d.vandijk@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boekeldeneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK D.J. van , geboren dec 1948 ; Dhr.
NLRM 80 88/89 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Amsterdam ; Raio 1 sep 1972
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 1 jan 1973
Secretaris arrondissementsparket Amsterdam 1 jan 1975
Gerechtssecretaris rechtbank Utrecht 1 jan 1977
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Utrecht 1 jan 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 22 nov 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 26 jun 1979
Rechter rechtbank Amsterdam 2 aug 1980
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m.werkzaam Lid Hof van Justitie Ned. Ant.12 aug 1981
Vice-President rechtbank Zwolle 2 dec 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 7 jun 1988
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 29 jun 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 6 okt 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 7 jan 1994
Coördinerend vice-president rechtbank Zwolle 8 jul 1994
President rechtbank Arnhem 5 dec 1995
Lid Raad voor de Rechtspraak van 01-01-2002
NU Den Haag Raad voor de Rechtspraak Lid
TEVENS
Lid adviescommissie reorganisatie van de RM
Mentor cursussen vonnissen maken voor buitenstaanders
Docent diverse cursussen SSR
Buiten rechtelijke macht:
Lid raad van cassatie KNBB
Lid hoofdbestuur NVvR m.i.v.010197 geen Lid meer
Lid Raad van Toezicht Facilitaire Dienst rechterlijke Organisatie
Voorzitter commissie criteria niet meewerk (afvl)? Vreemdelingencommissie, ook wel cie
Meewerkcriterium
15 jan 1998 , 16 feb 1998
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter adviescommissie tuchtrechtspraak betaald voetbal KNVB te Zeist van 01-01-1999
Diaken en Lid Moderamen SOW Gemeente van de Opstandingskerk Arnhem te Arnhem van 01-09-1998
Lid Raad van Advies WODC te 's-Gravenhage van 13-01-2003
Voorzitter/Lid kernteam PVRO van 01-09-1998 tot 31-12-2001


DIJK D.M.H.M. van
Advocaat bij Derks.Star Busmann. Hanotiau ; beëdiging 1983
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 550 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538211 , fax 026-4430943
general@derks.nl
general@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 026-3538225 , fax 026-3538293
d.vandijk@cmsderksnl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK E. van , geboren okt 1957 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 9 jan 1998
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen van 01-01-2002
NU Assen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Groningen ; kantoor Dorhout c.s. advocaten ; beëdiging 1986
Oude Ebbingestraat 91 , 9712 HG Groningen
Postbus 1658 , 9701 BR Groningen
Tel 050-3140640 , fax 050-3144672
e.van.dijk@dorhout.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.dorhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Stichting Therapeutische Gezinsverpleging Noord-Nederland te Groningen van 01-01-1990


DIJK E.J. van
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 feb 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 19 okt 1978


DIJK E.L.J. van ; Mw.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 215 , 1400 AE Bussum
Tel 035-5931044 , fax 035-6918553
gooi@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]


DIJK E.W.J. van
Advocaat bij Bierman & Alofs Waiboer advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
Tel 0344-018844 , fax 0344-012174
info@bierman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bierman Altton Waiboer advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 124 , 4000 AC Tiel
Tel 0344-677188 , fax 0344-677190
dijk@baw.nl
www.baw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK F. van
Advocaat bij Doornbos / Suringar / Wiersema advocaten/mediators ; beëdiging 2000
Postbus 705 , 9400 AS Assen
Tel 0592-317070 , fax 0592-317148
dsw.adv@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


DIJK F. van
Advocaat bij Stg.Rechtsbijstand Asiel Noordoost-Nederland Legal Aid; beëdiging 2002
Postbus 561 , 8000 AN Zwolle
Tel 038-4557650 , fax 038-4557651
f.vandijk@sra.rechtsbijstand.net
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK F.A.M. van ; Mw.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 1996
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5500680 , fax 020-5506780
fenna.van.dijk@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506680 , fax 020-5506780
fenna.van.dijk@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK F.L. van ; Mw.
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen Andersen Legal ; beëdiging 2000
Postbus 75381 , 1070 Al Amsterdam
Tel 020-8808911 , fax 020-8808787
floor.van.dijk@nl.andersenlegal.com[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 2000
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
floor.vandijk@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK F.L.J. van ; Mw.
Advocaat bij Schut Grosheide ; beëdiging 2000
Postbus 75258 , 070 AG Amsterdam
Tel 020-5419801 , fax 020-5419925
fleur.vandijk@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK F.W. van
Advocaat bij A & S advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 150 , 6700 AD Wageningen
Tel 0317-425300 , fax 0317-421922
[vademecum advocatuur 2001]
fvdijk@aensadvocaten.nl
www.aensadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK F.W. van
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 1 apr 1939


DIJK G.A.M. van ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden van 03-07-2002
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij advocatenkantoor Oudegracht ; beëdiging 1986
Postbus 3092 , 1801 GB Alkmaar
tel 072 5122213 , fax 072 5125866
[vademecum advocatuur 2001]
Advocate werkzaam in het Familierecht
gavdijk@dds.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Docent Opleiding Sociaal Recht te Utrecht van 01-01-2001
Lid SSZ Landelijk specialisatievereniging voor letselschade advocaten van 01-01-2001
Lid LSA landelijk specialisatievereniging voor letselschade advocaten van 01-01-2001
Lid Clara Wichmann Instituut te Amsterdam van 01-01-2001
Lid Landelijke werkgroep voor sociaal zekerheids advocaten van de OSR te Utrecht van 01-01-2001
Lid stuurgroep Terwee van de rechtbank te Alkmaar van 01-01-2001
Voorzitter Stichting Jongeren Theater te Alkmaar van 01-01-2001
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep: seksueel geweld
Specialismen: sociale zekerheid, strafrecht, pers- en familierecht, seksueel geweld


DIJK - HILLERS G.E. van ; Mw.
Advocaat bij Homan & Mens ; beëdiging 1996
Postbus 172 , 3640 AD Mijdrecht
Sandbergstraat 27 , 1391 EK Abcoude
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


DIJK G.M. van , geboren aug 1957 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98 99/00
Raio rechtbank Den Haag 9 jul 1984
Rechter rechtbank Amsterdam 5 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 16 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 16 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 16 jun 1992
Rechter Rechtbank Amsterdam van 05-02-1991
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Voorzitter Klachtencommissie Sociaal Agogisch Centrum (voormalig Burger Weeshuis)
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter klachtencommissie Sociaal Agogisch Centrum (voormalig Burger weeshuis) te Amsterdam van 01-01-1998


DIJK H. van
Advocaat bij Agterberg & van Dijk ; beëdiging 1982
Postbus 1454 , 3500 BL Utrecht
Tel 030-23699898 , fax 030-2333732
avdadv@worldaccess.nl
agterberg.van.dijk@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
agterberg.van.dijk@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK H.A. van ; Mw.
Advocaat bij Klopstra c.s. advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 288 , 9500 AG Stadskanaal
Tel 0599-550853 , fax 0599-650953
info@klopstra.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.klopstra.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK H.H.M. van
Advocaat bij van Iersel & Luchtman advocaten ; beëdiging 1977
Postbus 18 , 5400 AA Uden
Postbus 44 , 5201 AA Den Bosch
Tel 073-6278080 , fax 073-6278090
h.dijk@vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
kdijk@vanierselluchtman.nl
www.vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Orde van advocaten te Den Bosch: patronaten en begeleiding stagiaires (info sep 2000)


DIJK H.M. van , Jeroen ; Drs.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Oegstgeest
Manager Sedgwick


DIJK H.M.M. van ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414506 , fax 020-6612827
hanneke.vandijk@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5414595 , fax 020-5414981
hanneke.vandijk@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK H.P.C. van , geboren aug 1953 (of H.P.Ch.) ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10 jul 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 10 okt 1994
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Notaris te Rotterdam
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1988
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
[vademecum advocatuur 2001]
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid raad van commissarissen van BV.Vendu Notarishuis te Rotterdam
Secretaris Vereniging Vrienden van Vrienden van het Catharijneconvent te Utrecht
Lid Bestuur Stichting Voorzieningsfonds Pharma Partners te Breda
Lid Bestuur van de coöperatie / Voorzitter vendu Notarishuis te Rotterdam UA te Rotterdam
Directeur van BV. Notarishuis te Rotterdam
TEVENS [augustus 2003]
Lid van het bestuur Stichting Voorzieningsfonds Pharma Partners te Breda
Commissaris B.V. Vendu Notarishuis te Rotterdam
Lid Financiële Commissie van het van Redefonds te Rotterdam


DIJK I.M. van ; Mw.
Advocaat bij van Dijk & Vermeeren advocaten ; beëdiging 1985
Hoogbrugstraat 72 , 6221 CS Maastricht
Tel 043-3253960 , fax 043-3250348
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Dijk c.s. advocaten
Postbus 3023 , 6202 NA Maastricht
Tel 043-3253960 , fax 043-3250348
vandijkcsadvocaten@bizmaas.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK J. van
Advocaat bij Gosselaar & van Dijk advocaten ; beëdiging 1989
Stationsweg 11 , 9671 AL Winschoten
Tel 0597-413133 , fax 0597-423359
gosselaar.vandijk@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Blijhamsterstraat 49 , 961 AT Winschoten
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK J.A. van , Leida ; Mw.
Griffier
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Almere.


DIJK J.C. van , Johannes Cornelis (Joost), geboren jan 1948 , Dhr.
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Nederlands Recht VU Amsterdam (1971)
Advocaat te A'dam (1971-1974) bij Lankhof advocaten
Advocaat te Alkmaar (1975-1983) (bij Veraart)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 22 apr 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 15 apr 1982
Kantonrechter Hoorn 16 jul 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 2 mei 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 27 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 21 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 1 feb 7397
Vice-President rechtbank Amsterdam 1 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 aug 1991
President rechtbank Alkmaar 2 mei 1993
Coördinerend Vice-president senior Gerechtshof Leeuwarden van 30-06-2003
President Hof Leeuwarden 1 juli 2003
NU Leeuwarden Hof Coördinerend Vice-President of President
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Selectiecommissie als bedoeld in artikel 16 Lid 2 van het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren Ro/Raio-selectiecommissie, Voorzitter-Lid
(Arrondissementsrechtbank Alkmaar) TAAK Adviseren van de Minister van Justitie over de geschiktheid
van sollicitanten betreffende de toelating tot de opleiding voor rechterlijk ambtenaar.
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Duinstee te Bergen van 01-11-1999
Lid Commissie van Aanbeveling De Spinaker te Alkmaar van 18-01-1999
Voorzitter Adviesraad Stichting Studiecentrum Rechtspleging te Zutphen van 01-01-2002
Voorzitter Raad voor Rechtsbijstand te Amsterdam van 01-01-2002
Lid Werkgeversvereniging Raden voor Rechtsbijstand te Den Bosch van 29-01-2003
Voorzitter Stichting Preferente Aandelen Nethcorp te Utrecht van 30-06-1995 tot 15-01-2002
Voorzitter raad van toezicht Stichting Onderdak te Alkmaar van 26-10-2000 tot 30-04-2003
INFO
Leeuwarder Courant 1 juli 2003:
"President Gerechtshof belooft Fries te zullen leren. .... Joost van Dijk (55) werd gistermiddag echter met het 2,30 meter lange zwaard van de Friese strijder slechrs 'geslagen' tot de nieuwe President ban het gerechtshof Leeuwarden. van Dijk volgt Carla Eradus op, die terugkeert naar Amsterdam en daar President van de rechtbank wordt. Bij zijn aanstelling beloofde van Dijk plechtig Fries te gaan leren. Hij ziet het als zijn taak het gerechtshof dichter bij de mensen te brengen. "De gewone burger begrijpt als weinig van een rechtbank, laat staan ven het Hof. Daar moet verandering in komen.", aldus de nieuwbakken president. "


DIJK J.E.J. van ; Mw.
Advocaat bij Raadhuisstraat 58 , 4631 NG Hoogerheide ; beëdiging 1991
Tel 0164-616566 , fax 0164-6165575
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0164-616566 , fax 0164-616576
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK J.F. van
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Pieterman Hardglas B.V.
Commercieel Directeur


DIJK J.J. ; Mw.
Gerechtsauditeur Rechtbank Haarlem van 01-09-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem van 04-07-2002
NU Haarlem Rechtbank Gerechtsauditeur
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1993
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
jantine.dijk@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [augustus 2003]
Lid Schrijfgroep Amnesty International te Leiden van 01-09-1993
@OPM
Misschien is zij niet meer advocaat, maar sinds wanneer niet meer?
rechtspraak.nl geeft geen uitsluitsel.


DIJK J.J.M. van , Jan ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Strafrecht
Hoogleraar criminologie en penologie
j.j.m.vandijk@law.leidenuniv.nl


DIJK J.M. van
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1995
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
jmvandijk@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek
Postbus 75084 ; beëdiging 1995
1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771538 , fax 020-5771772
janmarten.vandijk@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK J.M.A. van
Advocaat bij van Dijk c.s. Advocatuur ; beëdiging 1984
Postbus 154 , 5170 AD Kaatsheuvel
Tel 0416-278185 , fax 0416-279115
info@vandijkadvocatuur.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK J.P. van
Advocaat bij van Dijk advocatenkantoor ; beëdiging 1981
Postbus 141 , 7700 AC Dedemsvaart
Tel 0523-615488 , fax 0523-615486
[vademecum advocatuur 2001]
dijkv.advocaat@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK K. van ; Mw.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen ; beëdiging 2001
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Tel 070-3760440 , fax 070-3614994
vdijk@barentskrans.nl
www.barentskrans.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK K.E.J.
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam
Kantoor Loeff Claeys Verbeke ; Amsterdam, Rotterdam


DIJK K.J. van , geboren jul 1953 ; Dhr. Drs.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar Provincie Friesland
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 6 okt 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 1 mei 1990
Rechter rechtbank Leeuwarden 24 feb 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 27 mei 1993
Rechter rechtbank Roermond 9 jun 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 2 jul 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 2 jul 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 28 januari 2000
Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden van 12-12-2000
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden van 01-01-2002
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Leeuwarden Hof Raadsheer
TEVENS
Lid Raad van Toezicht De Wendel (Centrale.voor mensen met verstandelijke handicap)
Plaatsvervangend Lid van Klachtencommissie voor Jeugddorp Bethanie te Hoorn en behandeltehuis
De Wildonck te Heibloem
Lid consult.orgaan ex art 7 4e Lid van Europees Handvest inzake regionale en minderheidstalen.
Lid begeleidingscommissie Nederlands-Fries Juridisch Woordenboek
apr 1998
TEVENS [augustus 2003]
Lid Raad van Toezicht van Stichting De Wendel
Lid consultatief orgaan ex artikel 7.4 Europees Handvest voor regionale of minderheidstaten.


DIJK - NIEUWENHUIJZE L. ; Mw.
Advocaat bij Haasdijk Erdbrink advocaten ; beëdiging 1996
Bankrashof 3 , 1183 NP Amstelveen
headvoc@worldaccess.nl
Advocaat bij van Dijk Jaasma advocaten
Postbus 90195 , 1000 BD Amsterdam
Tel 020-6098909 , fax 020-O696140
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-6698909 , fax 020-6696146
ldijk.jddw@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK L. van
Advocaat bij Adv. kantoor G.J. Los ; beëdiging 1989
Koninginnegracht 10 , 2514 AA Den Haag
Advocaat bij van Dijk van Schijndel Menheere
Duinweg 9 , 2585 JT Den Haag
Tel 070-3546424 , fax 070-3549804
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Dijk van Schijndel Menheere
Duinweg 9 , 2585 J Den Haag
Tel 070-3546424 , fax 070-3549804
lvandijk@dsmadvocaten.nl
www.dsmadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK L. van
Notaris te Binnenmaas , arrondissement Dordrecht
Kantoor Straaten, van der ? & van Dijk: Binnenmaas


DIJK L. van , geboren dec 1920
NLRM 71 80 87 88/89 90
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 29 jan 1947
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 7 apr 1948
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam9 aug 1950
Rechter rechtbank Rotterdam21 aug 1956
Vice-president rechtbank Rotterdam 17 okt 1962
Raadsheer Hof Amsterdam 23 mrt 1984
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 27 feb 1969
Vice-president Hoge Raad der Nederlanden 20 jun 1979
Lid Ambtenarengerecht Rotterdam 13 nov 1961


DIJK L.A.J.M. van , geboren jun 1957 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1987
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 1 okt 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 1 okt 1993
Rechter rechtbank Maastricht 10 okt 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 2 februari 1999
Advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 1 augustus 1999
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 16-09-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Geen bijbanen
21 okt 1996
TEVENS [juni/juli 2002]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DIJK L.G. van
Advocaat bij Overes advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1280 , 9701 BG Groningen
Tel 050-3140840 , fax 050-3128112
info@overesadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK L.J.A. van ; Mw.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 6380 , 5600 HJ Eindhoven
Tel 040-4500929 , fax 040-2500905
[vademecum advocatuur 2001]


DIJK L.W.H. van ; Dhr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 07-10-2002
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvevanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1969
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V.
Postbus 22700 , 1100 DG Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-0561782 , fax 020-0561776
Vandijk.lodewijk@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Groot Hoefijzerlaan 9 , 2244 GD Wassenaar
Tel 070-5177451 , fax
lwh.tjvandijk@consunet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, Lid
Lid van de Commissie Burgerlijk Procesrecht. [1 juli 2001]
De huidige Adviescommissie voor Burgerlijk Procesrecht is ingesteld bij besluit van 24 september 1997 (Stcrt 1998, 51). De commissie heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over wetgeving op het terrein van het burgerlijk procesrecht.
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DIJK M. van , Mildred ; Mw.
Afdeling direct. Vermogensbeheer, bew.voering ABN AMRO Bank Amsterdam Postbus 283
1000 EA Amsterdam
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Vrouwen in Financiën
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


DIJK M.C.M. van , geboren okt 1961 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 14 nov 1996
Rechter rechtbank Haarlem 14 jan 1998
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam van 15-03-2001
NU Amsterdam Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur Den Haag ; kantoor Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn ; beëdiging 1986
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
TEVENS [augustus 2003]
Lid van de bezwaarschriftencommissie
Nederlandse Mededingingsautoriteit


DIJK M.F.P.M. van
Advocaat bij Slegersstraat 15A , 5706 AV Helmond ; beëdiging 1978


DIJK M.I. van
Advocaat bij Baud & De Meyere c.s. ; beëdiging 1993
Postbus 73 , 3620 AB Breukelen
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 272 , 1200 AG Hilversum
Tel 035-6721821 , fax 035-6721888
m.vandijk@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
m.vandijk@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK M.J. van ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Zutphen ; beëdiging 2003
Postbus 4035 , 7200 BA Zutphen
Tel 0575-594233 , fax 0575-594222
m.vandijk@zutphen.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK M.S. van ; Mw.
Advocaat bij van Ballegooijen van Dijk ; beëdiging 1990
Max Euwelaan 75 , 3062 MA Rotterdam
Tel 010-2121220 , fax 010-2120500
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Dijk advocaten
Max Euwelaan 75 , 3062 MA Rotterdam
Tel 010-2121220 , fax 010-2120500
mail@vandijkadvocaten.nl
www.vandijkadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK Zie WULFFRAAT - van DIJK M.S.E. van , geboren jul 1944 ; Mw.


DIJK N.P. van
Advocaat bij Liefferink & Partners ; beëdiging 1998
Postbus 1275 , 3800 BG Amersfoort
Tel 033-4031250 , fax 033-4619230
liefferink.advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Peters & van Dijk advocaten Mediators
Snouckaertlaan 13 , 3811 MA Amersfoort
Tel 033-4658104 , fax 033-4656025
info@petersenvandijk.nl
www.petersenvandijk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK O.M. van , geboren aug 1957 ; Mw.
NLRM 97
Raio rechtbank Den Haag 9 jul 1984
Rechter rechtbank Amsterdam 5 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 16 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 16 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 16 jun 1992


DIJK P. van
Advocaat bij De Lauwere Ruijgrok & Fijn van Draat ; beëdiging 1995
Postbus 10466 , 1001 EL Amsterdam
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 90530 , 2509 LP Den Haag
Tel 070-3286480 , fax 070-3248389
nldijk54@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
pieter.van.dijk@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK P. van , geboren feb 1943 ; Prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 apr 1986
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 jun 1992
Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 apr 1994
Raad van State ; staatsraad 1990
Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 15-01-2002
NU Den Haag College Beroep Bedrijfsleven Raadsheer-plaatsvervanger
NU Den Haag Raad van State Lid ; Afdeling Bestuursrechtspraak
TEVENS
Lid van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg
The Registrar of the European court of human rights Straatsburg
Lid van de Commissie van advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken
Lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Secretaris van de Commissie
voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening
Voorzitter van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten
Lid van het Adviescollege van het Nederlands Juristen-Comité voor de Mensenrechten
Lid van de Redactie van de Netherlands Quarterly of Human Rights
Lid van het Curatorium van het Institute of Social Studies
Plaatsvervangend Lid College van Beroep voor het Bedrijfsleven Den Haag
Deskundige voor geschillenbeslechting in het kader van de CVSE, (de"Valetta lijst")
Deskundige voor geschillenbeslechting op het gebied van de rechten van de mens in het kader van de
CVSE (de "Moskou lijst")
Lid van de Redactie van de Netherlands International Law Review
Voorzitter van de Stichting Inter-Ethnische Relaties
Lid van de Raad van Advies van het Second World Center
Voorzitter van het Bestuur van de Nederlandse Juristen-Vereniging
Lid van het Curatorium van de Anne Frank Stichting
Lid van de Raad van Toezicht van het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein
Lid van de Raad van Advies van het Instituut voor Immigratierecht Leiden
Ministerie OCW Kon.Ned. Acad. van Wetenschappen ; Afdeling Geschied- en letterkundige
wetenschappen, Secretaris-penningmeester / lid
Opgave okt 1997, Den Haag Hof en uit KSU-Adres 1999
TEVENS [augustus 2003]
Lid Adviescollege van het Nederlandsjuristen-Comité voor de Mensenrechten van 01-01-1985
Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen van 01-01-1982
Secretaris Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening van 01-01-1991
Lid Redactie van de Netherlands Quarterly of Human Rights van 01-01-1985
Deskundige De Geschillenbeslechting in het kader van de C.V.S.E. (de "Valetta lijst") van 01-01-1992
Lid Redactie van de Netherlands International Law Review van 01-01-1994
Lid Raad van Advies van de Anne Frank Stichting van 01-01-1994
Lid Raad van Advies van Humanity in Action van 01-01-1998
Lid European Commission for Democracy through Law (Venetie-Commissie) van de Raad van Europa van 01-01-1999
Lid De Nationale groep van het Permanente Hof van Arbitrage van 01-01-2000
Vice-President Administratief Tribunaal van de Raad van Europa van 01-01-2001
Lid Executive Committee van het International Human Rights Network of Academies and Scholarly
Societies van 01-01-1992
NB Is als Prof. niet te traceren [jan 2002]


DIJK P.A. van , Peter ; Dhr.
Notaris te Leeuwarden , arrondissement Leeuwarden
Kantoor Adema, Wierda, De Lange, van Dijk ; Leeuwarden
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Leeuwarden


DIJK P.G.H. van
Advocaat bij van Dijk advocaten ; beëdiging 1977
Kraneweg 19 , 9718 JD Groningen
Postbus 891 , 9700 AW Groningen
Tel 050-3142142 , fax 050-3137946
vandijk.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK P.H. van
Advocaat bij Buren van Velzen Guelen advocaten Notarissen Belastingadviseurs ; beëdiging 2002
Postbus 17199 , 2502 CD Den Haag
Tel 070-3184834 , fax 070-3184830
info@bvvg.nl
www.bwg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK P.J.C.D. van
Advocaat bij van Dijk & Tilburg advocaten ; beëdiging 1975
Postbus 4203 , 5004 JE Tilburg
Tel 013-5440400 , fax 013-54464404
p.dijk@vandijktilburg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 013-5440400 , fax 013-5446464
p.dijk@vandijktilburg.nl
www.vandijkrilburg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK P.L. ; Prof.
NLRM 80 87 88/89 90
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 31 jan 1975


DIJK P.P.M. van ; Mw.
Advocaat bij De Leeuw Pesman en Kramer ; beëdiging 1996
Postbus 1178 , 1500 AD Zaandam


DIJK R.A. van
Advocaat bij Lucardie advocaten ; beëdiging 1999
Anna Paulownaplein 1 , 2518 BK Den Haag
Tel 070-3030070 , fax 070-3015788
c.alucardie@freeler.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor
Steinz Eenmesserweg 1 1-07 , 1251 NA Laren
Tel 035-5313143 , fax 035-5317330
vandijk@steinz.nl
www.steinz.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK R.A.C.M. van
Advocaat bij Sneep Nuijten & van Dijk ; beëdiging 1975
Postbus 700 , 4600 AS Bergen op Zoom
Tel 0164 644-259090 , fax 0164-255568
dijk.adv@tip.nl
roger@ravandijk.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
coger@ravandijk.demon.nl
www.sneep-advocaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK R.L.M. van
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
NV Bank Nederlandse Gemeenten
Directeur


DIJK S. van
Advocaat bij Melkpad 7 , 1217 JZ Hilversum ; beëdiging 1975
Advocaat bij Postbus 1959 , 1200 BZ Hilversum
Tel 035-6214051 , fax 035-6213469
[vademecum advocatuur 2001]
s.van.dijk@planet.nl
www.advocatenkantoorvandijk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK S. van ; Mw.
Advocaat bij van Hellenberg Hubar & Versteeg ; beëdiging 1999
P.C. Hooftstraat 154 , 1071 CG Amsterdam
Tel 020-5758821 , fax 020-6757596
simonevandijk@hubar.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Eeltman van Dijk advocaten
Nieuwe Achtergracht 9-11 , 1018 XT Amsterdam
Tel 020-5289892 , fax 020-5285662
info@beltmanvandijk.nl
www.beltmanvandij k.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK S.H. van
Advocaat bij Pels Rikken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2001
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153857 , fax 070-5153135
sh.vandijk@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK S.L. van ; Mw.
Advocaat bij Greenberg Traurig LLP ; beëdiging 2003
Postbus 75306 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-3017300 , fax 020-3017350
vandijks@eu.gtlaw.com
www.gtlaw.com
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK S.M.J. van , geboren jan 1957 ; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 14 nov 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 7 jul 1994
Rechter rechtbank Middelburg 1 dec 1995
NU Middelburg Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Secretaris Stichting Restauratie Ibach-orgel te Bergen op Zoom van 01-05-2003


DIJK S.R. van
Advocaat bij Adv. kantoor T.Bruinsma ; beëdiging 1997
Postbus 50 , 8530 AB Lemmer
Tel 0514-553770 , fax 0514-5665254
bruinsma.advocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0514-563770 , fax 0514-566264
bruinsma.advocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK S.W. van
Advocaat bij van Dijk & van Arnhem ; beëdiging 1984
Soerenseweg 146A , 7313 EM Apeldoorn
Tel 055-3559899 , fax 055-3559818
aaalaw@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Dijk & van Arnhem advocaten Apeldoorn
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK T. van
Notaris te Dronten , arrondissement Zwolle
Kantoor Vos & van Dijk ; Dronten
Postbus 195 8250 AD Dronten


DIJK T. van , geboren mei 1931
NLRM 80 87 88/89 90 91
Werkzaam bedrijfsleven 1958
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 sep 1973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Utrecht 1 jul 1974
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Utrecht 27 feb 1982


DIJK Zie ROTHUIZEN - van DIJK T. , geboren mrt 1950 ; Mw.


DIJK T.B. van
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2001
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042295 , fax 010-4042333
teije.vandijk@simmons-simmons.com
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK T.E. van ; Mw.
Advocaat bij Advokaten Kollektief Centrum
Stationsweg 137 , 2515 BM Den Haag
tel 070 3805732 , fax 070 3803597
akc@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij College Bescherming Persoonsgegevens ; beëdiging 1981
Postbus 93374 , 2509 Al Den Haag
Tel 070 3811300
idi@cbpweb.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen: strafrecht, sociale zekerheid, gelijke behandeling, vrouwenverdrag
@OPM
Hoe moet het College Bescherming Persoonsgegevens met zo iemand in huis voldoende onpartijdig zijn.


DIJK T.J.J. van
Advocaat bij Ten Cate advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 251 , 7600 AG Almelo
Tel 0546-812528 , fax 0546-819469
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1996 en 2002
Postbus 11756 , 502 AT Den Haag
Tel 070-5153000 , fax 070-5153100
info@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK T.M. van
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2001
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153773 , fax 020-5153108
tm.vandijk@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK V.J.A. van , geboren mrt 1913
NLRM 71 80
Advocaat en procureur
Juridisch Medewerker Brandverz.Mij. te Utrecht 1 jul 1938
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 28 dec 1945
Rechter rechtbank Utrecht 14 mei 1947
Vice-president rechtbank Utrecht 8 feb 1962
President rechtbank Utrecht 16 jun 1967
Lid Ambtenarengerecht Utrecht 28 mei 1957
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 20 jun 1960


DIJK V.W.L.M. van
Advocaat bij van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1964
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 4714 , 4803 ES Breda
Tel 076-5256500 , fax 076-5142575
infobrdcl@akd.nl
[vademecum advocatuur 2001]


DIJK W.M. van ; Mw.
Advocaat bij Koster Claassen & Smallegange ; beëdiging 1990
Postbus 408 , 3000 AK Rotterdam
KCS_Maritime_Law@compuserve.com
Advocaat bij Koster & Claassen ; beëdiging 1990
Postbus 754 , 3000 AT Rotterdam
Tel 010-4132180 , fax 010-4122125
vandik@kclaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kosterclaassen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJK W.Th. van , Edwin ; Dhr.
Advocaat bij Sepers advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 62 , 3230 AB Brielle
Advocaat bij Baumgardt & Brökling
Postbus 6673 , 200 AP Spijkenisse
Tel 0181-617723 , fax 0181-622562
wtvandijk@baumgardtbrokling.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.baumgardtbrokling.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Voorne


DIJK Y.K. van
Advocaat bij Ahee & Claassen ; beëdiging 1993
Advocaat bij Claassen Ruis Kornet & Leerdes
Postbus 574 , 8000 AN Zwolle
Tel 038-4556055 , fax 038-4550050
[vademecum advocatuur 2001]
y.van.dijk@crkg-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKE J.I. van , geboren nov 1918
NLRM 71 80
Werkzaam Beheersinstituut te Winterswijk, Enschede en Den Haag jun 1946
Secretaris van de Raad van de Waterstaat 1958
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 26 jul 1963
Kantonrechter Leiden 23 nov 197
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan den Rijn 23 sep 1976


DIJKE J.W.
Advocaat bij Advokatenkollektief Rotterdam Noordsingel ; beëdiging 2000
Postbus 3725 , 3003 AS Rotterdam
Tel 010-4550956 , fax 010-4654039
[vademecum advocatuur 2001]
info@advokatenkollektiefrotterdam.nl
www.advokatenkollektiefrotterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKE L.A.M. van , geboren aug 1950 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam verzekeringswezen Den Haag 1 mei 1975
Raio rechtbank Breda 1 feb 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 25 mrt 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 25 mrt 1982
Rechter rechtbank Breda 19 mei 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 10 apr 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 29 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 29 jan 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 29 jan 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 9 jun 1988
Kantonrechter Breda 20 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 15 aug 1988
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 4 feb 1997
Coördinerend vice-president senior Rechtbank Middelburg van 01-09-2002
NU Middelburg Rechtbank Coördinerend Vice-President senior, dus President
TEVENS
Penningmeester sectie kantonrechter NVvR Kring van kantonrechters
Lid commissie verantwoordelijk voor de regeling advocatenpiket psychiatrische patiënten in het
arrondissement Breda
Lid Bestuur Het voormalig Gasthuis te Breda
Voorzitter Raad van Toezicht NVM te Breda
Vice-Voorzitter tuchtcollege bij de Stichting Tuchtrecht Jacht- en Wildbeheer
Voorzitter geschillencommissie Post Telecommunicatie Wonen Auto CAI bij de geschillencommissie
te Den Haag
Lid commissie BB gemeente Breda
jul 1997
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Stichting Het Voormalig Gasthuis te Breda van 01-01-1994
Voorzitter raad van toezicht Nederlandse Vereniging van Makelaars te Breda van 01-01-1989
Voorzitter Tuchtcollege Stichting Tuchtrecht Jacht en Wildbeheer te Amersfoort van 01-01-1993
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie van advies woningvoorziening Duitsland te secretariaat Den Haag van 01-01-2000
Voorzitter Werkgroep facilitaire ondersteuning gerechten van 01-04-2000 tot 01-04-2001
Plaatsvervangend voorzitter kamer van beroep Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders (K van 01-01-1900 tot 30-06-2001
Lid commissie bezwaar en beroep Gemeente Breda te Breda van 01-01-1995 tot 31-12-2001
Lid commissie advocatenpiket Psychiatrisch patiënten Arrondissement Breda van 01-01-1993 tot 01-09-2002
Voorzitter geschillencommissies post, telecommunicatie en c.a.i.
Stg Geschillencommissies voor Consumentenzaken te Den Haag van 01-01-1989 tot 31-12-2002
Docent Nederlandse Orde van advocaten van 01-01-1988 tot 31-12-2002


DIJKE P. van , Pieter , geboren 25 september 1920 te Vlaardingen ; Dhr.
Was Voorzitter van de Raad van Commissarissen van N.V. SDU van Staatsdrukkerij/Uitgeverij van 1988 tot 1992
Oud-Voorzitter dan de Nederlandse Omroepstichting
Oud-commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht
Oud-secretaris-Generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken
Oud-burgemeester van de gemeente Gouda
Groot Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Drager van het Verzetsherdenkingskruis
Zilveren Erepenning van de Rijksuniversiteit Utrecht
Zilveren Erepenning van de gemeente Utrecht
Erepenning van de Provincie Utrecht
Vanaf 1986 Oud-president commissaris van Chipshol Holding bv en Chipshol Forward nv.
INFO
Overleden 9 mei 2003 te Zeist [Telegraaf 12 mei 2003 en 14 mei 2003]


DIJKE P.L. van ; Mw.
Advocaat bij Borsboom & Hamm ; beëdiging 1997
Postbus 156 , 2990 AD Barendrecht
Tel 0180-642000 , fax ol 80-642001
b@borsboornhamm.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Weena 614 , 3012 CN Rotterdam
Tel 010-2012939 , fax 010-2012949
r@borsboomhamm.nl
www.borsboomhamm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKE R.H. van
Advocaat bij Te Biesebeek B.V.- advocaten en Procureurs ; beëdiging 1997
Grote Voort 99c , 8041 BD Zwolle
Advocaat bij van Dusseldorp advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 10482 , 7301 GL Apeldoorn
Tel 055-5212491 , fax 055-5214731
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Vliet & van Donselaar
Postbus 10438 , 7301 GK Apeldoorn
Tel 055-5288788 , fax 055-5288777
rhvandijke@vvvd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKEMA J.B.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1981
Postbus 17 , 8900 AA Leeuwarden
Tel 058-2347347 , fax 058-2126029
jan.b.dijkema@triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Voorzitter Raad van Comm. HZPC Holland B.V.
Oud-functie: Commissaris Houdstermaatschappij Langhout B.V..
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen
Postbus 17 , 8900 AA Leeuwarden
Tel 058-2347347 , fax 058-2126029
jan.b.dijkema@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKEMA R.
Advocaat bij De Hoogd Greveling ; beëdiging 1996
Postbus 65 , 8900 AB Leeuwarden
Tel 058-2162277 , fax 058-2153428
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Greveling advocaten
Postbus 65 , 8900 AB Leeuwarden
Tel 058-2162277 , fax 058-2163428
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKEN G.H.C. van , geboren sep 1919
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 7 mei 1943
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 18 jul 1944
Adjunct-secretaris tribunaal Utrecht 1 feb 1946 tot 1 feb 1947
Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 11 dec 1948
Substituut-officier van Justitie arrondissement Utrecht 18 dec 1956
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 14 jun 1966
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Utrecht 13 apr 1978


DIJKEN P. van , geboren jun 1949
NLRM 87 88/89 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissement Rotterdam 1 feb 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Rotterdam 7 feb 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 7 sep 1994
Rechter Rechtbank Rotterdam van 01-03-2003
NU Rotterdam Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Shell Information Services BV
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [augustus 2003]
Directeur-groot aandeelhouder van Dijken Raadgeving BV van 01-01-2003
Voorzitter Voorschotense Heren Societeit te Voorschoten van 01-10-2003
Voorzitter Volleybalvereniging Gemini-Kangeroes te Voorschoten van 01-01-2003
Lid Advisory Board COMSEC Information Security Consulting BV van 01-01-2003
Europees vertegenwoordiger International Information Integrity Institute van 01-04-2003
Lid Commissie Informatiebeveiliging VNO-NCW te Den Haag van 01-01-2003
Voorzitter College van Deskundigen Certificatie Informatiebeveiliging en Trusted Third Party diensten te Leidschendam van 01-01-2003


DIJKEN Zie de GROOT - van DIJKEN P.M.A. , geboren mei 1952 ; Mw.


DIJKER R.P.A. , geboren mei 1910
NLRM 71
Advocaat en procureur Rotterdam 1939-1948
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 1942-1947
Werkzaam in bedrijfsleven 1948
Griffier rechtbank Maastricht 3 nov 1967 - 1 augustus 1973


DIJKERMAN M.E. ; Mw.
Advocaat bij Postbus 27544 , 3003 MA Rotterdam ; beëdiging 1986
Advocaat bij Statenweg 129D , 3039 HK Rotterdam
Tel 010-4G64041 , fax 010-4659875
advocaat@dijkerman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.dijkerman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKERS B.P.G.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2003
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2345600 , fax 040-2345610
bdijkers@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKERS P.A.R.
Advocaat bij Dijkers Kaai & Zijderveld ; beëdiging 1984
Postbus 441 , 3220 AK Hellevoetsluis
Tel 0181-311894 , fax 0181-320233
[vademecum advocatuur 2001]
dijkers.advocaten@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKERS W.J.A.M. , geboren sep 1950 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 22 mrt 1985
Rechter rechtbank Assen 5 jun 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 6 jan 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 6 jan 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 6 jan 1994
Kantonrechter Emmen 1 nov 1934
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 30 nov 1994
Kantonrechter Groningen 20 april 1998
Coördinerend vice-president Rechtbank Groningen van 01-01-2002
NU Groningen Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Bewerker en medeauteur van een boekwerk inzake oa de BOPZ Gouda Quint
Redactie BOPZ Jurisprudentie
20 zpr 1996
NU
TEVENS [augustus 2003]
Redacteur Tijdschrift Bopz Jurisprudentie (KBJ) van 01-01-2001
Redacteur de wet Bopz SDU /Vermande van 01-01-2001


DIJKGRAAF A.
Advocaat bij Meijer & Dijkgraaf advocaten ; beëdiging 1974
Heresingel 9 , 9711 ER Groningen
Postbus 7074 , 9701 JB Groningen
Tel 050-3139820 , fax 050-3146336
[vademecum advocatuur 2001]
dijkgraaf@advocatenkantoordijkgraaf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKGRAAF H.
Hoofd Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling III [SAL 2003]


DIJKGRAAF J.P.L.C.
Advocaat bij Hoge Prins Willemstraat 226-228 2584 HX Den Haag ; beëdiging 2001
Tel 070-3235825 , fax 070-3233629
dijkgraafadvocaat@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKHUIS D.P.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2003
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460126 , fax 020-5460713
david.dijkhuis@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKHUIS - PAVICEVIC T. ; Mw.
Rechter Rechtbank Utrecht van 01-09-2002
NU Utrecht Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1994
Postbus 2066 , 3000 CB Rotterdam
Tel 010-2406500 , fax 010-4113548
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DIJKHUIZEN A.J. , 1944
Plaatsvervangend Secretaris-Generaal Ministerie van Financiën
TEVENS
Commissaris N.V. Nederlandse Gasunie, Commissaris N.V.SDU v/h Staatsdrukkerij/Uitgeveri) oud-functie: Commissaris Koninklijke Hoogovens N. V


DIJKHUIZEN J. van
Advocaat bij Zijpendaalseweg 55 , 6814 CD Arnhem ; beëdiging 1966
Tel 026-4436665 , fax 026-4457267
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKHUIZEN K.R.
Notaris te Groningen , arrondissement Groningen
Kantoor Dijkhuizen & Nielsen ; Groningen
TEVENS
Lid van de Orde van den Prince , afdeling Groningen (Ledenlijst 2000)


DIJKHUIZEN M.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1994
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam


DIJKHUIZEN N. ; Mw.
Advocaat bij Berntsen Mulder ; beëdiging 2001
Postbus 575 , 2400 AN Alphen a/d Rijn
Tel 0172-494345 , fax 0172-424728
info@berntsenmulder.nl
www.berntsenmulder.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKHUIZEN R.W.
Advocaat bij Vandervoodt advocaten ; beëdiging 1995
Heemraadssingel 285 , 3023 BG Rotterdam


DIJKMAN - De LEUR A.E. ; Mw.
Rechten 1994
Bijles-Lerares/Hostess
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


DIJKMAN - REKERS A.W.M. , geboren mei 1938 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 26 mei 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 26 mei 1993
NU Alkmaar Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Berkhout ; kantoor Burg. de Voslaan 18 , 1047 BK Berkhout ; beëdiging 1976
Tel 0229-551483 , fax 0229-551688
dijkman-rekers@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Advocaat-Lid van de Raad van Discipline te Amsterdam
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften
gemeente Wester-Koggenland
Lid dagelijks bestuur Bestuur Stichting Welzijn Ouderen West-Friesland
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar


DIJKMAN - THOEN G.J.J.M.A.
Advocaat bij Bossinga & Dijkman advocaten ; beëdiging 1985
Postbus 40202 , 7504 RE Enschede
Advocaat bij Dijkman advocaten
Postbus 70 , 7500 AB Enschede
Tel 053-4308885 , fax 053-4324174
Secretariaat@dijkmanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
dijkman@dijkmanadvocaten.nl
www.dijkmanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKMAN J. , Jan ; Dhr.
Advocaat bij Dijkman & Huisman advocaten ; beëdiging 1978
Bornerbroeksestraat 151 , 7601 BE Almelo
Postbus 31 , 7500 AA Almelo
Tel 0545-820493 , fax 0546-822389
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Daniëls Dijkman & Huisman advocaten
Postbus 31 , 7600 AA Almelo
Tel 0546-820493 , fax 0546-822389
dijkman@ddh-advocaten.nl
www.ddh-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Almelo


DIJKMAN J. ; Mw.
Advocaat bij Rietberg advocaten Mediator & Procureurs ; beëdiging 2002
Nieuwe Boteringestraat 5 . 9712 PE Groningen
Tel 050-3147408 , fax 050-3146566
rietberg.advocaten@home.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKMAN J.N.A.
Advocaat bij Caron & Stevens/Baker & McKenzie ; beëdiging 1999
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
Jeroen.n.a.dijkman@bakernet.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Baker & McKenzie
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517555 , fax 020-6267949
jeroen.n.a.dijkman@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKMAN M.H.L. van ; Mw.
Advocaat bij van Mens en Wisselink ; beëdiging 2003
Postbus 2700 , 3000 CS Rotterdam
Tel 010-2010500 , fax 010-2010501
vandijkman@vmw.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKMAN M.N. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2000
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529531 , fax 070-3546089
mdijkman@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172687 , fax 010-2172700
mdijkman@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKMAN N.E.W. van
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 75330 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-5685685 , fax 020-5685681
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 1992 en 2000
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5686876 , fax 020-5686790
nils.van.di1'kman@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKMAN R.P. ; Drs.
Advocaat bij Dijkman & De Blécourt ; beëdiging 1997
Advocaat bij Dijkman c.s.
Postbus 872 , 2900 AW Capelle a/d IJssel
Tel 010-4581422 , fax 010-4519198
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dijkman & Delfgaauw Belastingadviseurs en Adv.
Postbus 872 , 2900 AW Capelle a/d IJssel
Tel 010-4581422 , fax 010-4519198
robdijkman@dijkmanlaw.nl
www.lexfisc.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKMANS P.W.H.M.
Advocaat bij Dijkmans & Partners ; beëdiging 1982
Beemdstraat 32 , 5652 AB Eindhoven
Postbus 8821 , 5605 LV Eindhoven
Tel 040-2910691 , fax 040-2552444
dijkmans.eindhoven@tip.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@dijkmans-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKMANS V.E. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 1999
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-55066882 , fax 020-55ofi782
vera.dijkmans@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506682 , fax 020-5506782
vera.clijkmans@kvdl.nl
www.kvdLnl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKS H.
Advocaat bij Dijks, Leijssen & Stellingwerf ; beëdiging 1976
Postbus 76 , 7500 AB Enschede
Tel 053-4335466 , fax 053-4331001
dijks@dls-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dijks Leijssen advocaten
Postbus 76 , 7500 AB Enschede
Tel 053-4335466 , fax 053-4331001
dijks@dijksleijssen.nl
www.dijksleijssen.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKS P.M.S. ; Mw.
Advocaat bij van Berge Henegouwen Welvaart & Zuketto advocaten ; beëdiging 2001
Oeverwal 2 ,6221 EN Maastricht
Tel 043-3257881 , fax 043-3261566
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKS R.J.
Advocaat bij Kok advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 3025 , 5930 AA Tegelen
Tel 077-3736439 , fax 077-3735990
kokadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKSHOORN - BOENDER C. , geboren aug 1956 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 jul 1980
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 30 sep 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 nov 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 30 mei 1990
NU
Rotterdam parket


DIJKSHOORN J. , geboren feb 1927
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Werkzaam bedrijfsleven 1958
Arbeidscontractant rechtbank Den Bosch 1 dec 1977
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 13 dec 1977
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 13 dec 1977
Rechter rechtbank Den Bosch 14 nov 1978
Vice-President rechtbank Den Bosch 4 jul 1986
Overleden info Rb Den Bosch 04 feb 1998.


DIJKSMA M.A. , geboren jul 1926 , Ria ; Mw.
NLRM 80 87
Werkzaam in bedrijfsleven Den Haag 1 jan 1946
Werkzaam Raad van de Kinderbescherming Breda en Den Haag 1 feb 1957
Rechten 1961
Werkzaam Korps Rijkspolitie district Leeuwarden, II officier der Rijks Politie 1e klasse 1 mrt
1963
Substituut-officier van Justitie arrondissement Leeuwarden 19 apr 1971
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Leeuwarden 2 jan 1975
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Leeuwarden 10 sep 1982
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland.
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Friesland-Noord.


DIJKSMAN J.P. ; Mw.
Advocaat bij Ten Broek & Dijksman ; beëdiging 1974
Leidsegracht 39 , 1017 NB Amsterdam
Tel 020-6274209 , fax 020-6384466
[vademecum advocatuur 2001]


DIJKSTERHUIS Zie ook CLITEUR - DIJKSTERHUIS C.M. , geboren nov 1959 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Den Bosch 1 okt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 11 dec 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 jan 1993
Rechter rechtbank Utrecht 18 jul 1995
NU Utrecht Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
jul 1997
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Vereniging De Boeier van 01-01-1998


DIJKSTERHUIS - WIETEN H.L.G. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-1990
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [juli 2003]
Universitair docent VU te Amsterdam
NU Den Haag Rechtbank
TEVENS [juli 2003]
Lid bestuur en penningmeester Stichting Scouting Maurits te Voorschoten van 01-09-1995 tot 31-12-2001


DIJKSTRA ?
Telegraaf 24 september 2004: Officier van Justitie Dijkstra ....
Zie INFO bij BHARATSINGH , S.


DIJKSTRA A. , geboren nov 1948 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 28 aug 1984
Raadsheer Hof Leeuwarden 20 dec 1985
Vice-President Hof Leeuwarden 28 nov 1994
NU Leeuwarden Hof Vice-President
NU Assen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DIJKSTRA A.S. ; Mw.
INFO
Woonplaats Driebergen-Rijsenburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


DIJKSTRA B.M. ; Mw.
Advocaat bij Boddaert Milo De Groot ; beëdiging 2000
Postbus 3271 , 1801 GG Alkmaar
Tel 072-5140060 , fax 072-5150244
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boddaert Verweel advocaten
Postbus 3271 , 1801 GG Alkmaar
Tel 072-5744409 , fax 072-5150244
dijkstra@boddaertverweel.nl
www.boddaertverweel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKSTRA C.H. ; Mw.
Advocaat bij Kleerekooper advocatenkantoor ; beëdiging 1993
Postbus 686 , 3500 AR Utrecht
Advocaat bij Dijkstra & Groeneweg
Postbus 14082 , 3508 SC Utrecht
Tel 030-2541603 , fax 030-2541606
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKSTRA Zie SCHOUTEN - DIJKSTRA C.N. , geboren sep 1953 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 94 93 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 4 sep 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 4 sep 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 17 aug 1989
Rechter rechtbank Arnhem 1 jan 1990
NU Arnhem Rechtbank Rechter
TEVENS
Voorzitter College van Beroep van de examens van de Hogeschool der Kunsten Arnhem
Lid werkgroep coordinatiegroep Alternatieve Sancties COGRAS
Inleider cursus EMA (Educatie maatregel alcohol)
Gastdocent rechtbanktraining van de rechercheschool te Zutphen
20 jan 1998 , 16 feb 1998
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter van het college van beroep van de examens Hogeschool van de Kunsten te Arnhem van 01-01-2002
Gastdocent Rechtbanktraining van het Instituut voor criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde te Arnhem van 01-01-2002
Docent SSR Jeugdstrafrecht te Zwolle van 01-01-2002


DIJKSTRA E.K.
Notaris te Nieuwegein, arrondissement Utrecht
Kantoor Bruijn, De & Dijkstra ; Nieuwegein


DIJKSTRA F.A.
Advocaat bij Goedkoop & Partners ; beëdiging 1992
Postbus 402 , 2400 AK Alphen a/d Rijn
Advocaat bij Dijkstra Voermansadvocatuur & Notariaat ; beëdiging 1992 en 2001
Postbus 6151 , 5600 HD Eindhoven
Tel 040-2698333 , fax 040-2698349
frank.dijksta@dvan.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKSTRA G.S.A. , geboren okt 1959 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 jan 1994
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Universitair docent RU Limburg
Voorzitter bezwaarschriftencommissie van het Ministerie van Financiën ambtenarenzaken excl
ambtenarengeschillen van de belastingdienst
okt 97
TEVENS [juli 2003]
Universitair docent Universiteit Leiden te Leiden
Voorzitter Bezwaarschriftencommissie personeelsaangelegenheden Ministerie van Financiën
van 01-01-2002
Voorzitter Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken van 01-01-2002
Vice-Voorzitter Adviescommissie Bezwaarschriften College Bouw Ziekehuisvoorzieningen van 19-03-2002


DIJKSTRA H. , geboren apr 1959
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Groningen 1 apr 1987
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 apr 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 1 apr 1994
NU
Leeuwarden parket


DIJKSTRA H.F.
Advocaat bij Dijkstra & van den Ende ; beëdiging 1986
'Herestate' Wagenweg 12-B , 1442 BX Purmerend
Tel 0299-423035 , fax 0299-435436
info@dvde-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.de-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKSTRA J. ; Mw.
Advocaat bij van Driel & Nienhuis ; beëdiging 1982
Postbus 905 , 9400 AX Assen
Tel 0592-318010 , fax 0592-317631
[vademecum advocatuur 2001]
akkers@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKSTRA J.
Notaris te Stadskanaal , arrondissement Groningen
Kantoor Dijkstra Jansen Bergman ; Stadskanaal


DIJKSTRA J.I. , geboren dec 1942 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam octrooibureau 1968-1971
Raio rechtbank Almelo 2 aug 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 19 okt 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 12 apr 1977
Rechter rechtbank Almelo 19 jun 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 5 jul 1982
Raadsheer Hof Arnhem 28 nov 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 1 januari 2002
NU Arnhem Hof Raadsheer
NU Alelo Rechtbank rechter-plaatsvervange
TEVENS
Langdurig ziek


DIJKSTRA J.M.
Notaris te Hoevelaken , arrondissement Arnhem
Postbus 154, 3870 CD Hoevelaken


DIJKSTRA J.S. ; Mw.
Advocaat bij Degenaar Groeskamp Hoogendam ; beëdiging 2003
Postbus 3008 , 4200 EA Gorinchem
Tel 0183-631033 , fax 0183-660253
info@dghadvadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKSTRA J.S.J.
Advocaat bij Postbus 322 , 9600 AH Hoogezand ; beëdiging 1975
Advocaat bij Dorhout c.s. advocaten
Postbus 1558 , 9701 BR Groningen
Tel 050-3140640 , fax 050-3144072
j.sj.dijkstra@dorhout.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 050-3140640 , fax 050-3144672
j.sj.dijkstra@dorhout.nl
www.dorhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKSTRA M.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1986
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153751 , fax 070-5153121
m.dijkstra@rdf.nl
www.prdt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKSTRA - de VRIES M.G. , geboren aug 1944 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 5 aug 1982
Rechter rechtbank Leeuwarden 7 nov 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 18 sep 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 4 jul 1986
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
feb 1996
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter klachtencommissie
GGD Fryslân. te Leeuwarden van 01-01-2001


DIJKSTRA M.J. ; Mw.
Rechter Rechtbank Leeuwarden van 01-11-2002
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Postbus 17 , 8900 AA Leeuwarden
Tel 050-5997999 , fax 050-5997977
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter ouderraad Openbare basisschool 'De Trîme' te Beetsterzwaag van 01-02-2001 tot 01-03-2003
@OPM
Wellicht niet meer advocaat, maar sinds wanneer niet meer?


DIJKSTRA R.
Advocaat bij Landwell ; beëdiging 2002
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5687114 , fax 020-5684265
ricardo.dijkstra@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKSTRA S.O.
Advocaat bij Bol & van Voskuilen advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 23192 , 3001 KD Rotterdam
Tel 010-4401111 , fax 010-4401110
bas.dijkstra@bolvanvoskuilefl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKSTRA S.Y. ; Mw.
Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beëdiging 1997
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
boonrade@noord.bart.nl
Advocaat bij De Maan c.s.
Postbus 723 , 9700 AS Groningen
Tel 050-3127666 , fax 050-3148202
haanue@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Haan advocaten & Notaris
Postbus 723 ; beëdiging 1997
9700 AS Groningen
Tel 050-5757400 , fax 050-5757444
dijkstra@dehaaninfo.nl
www.dehaaninfo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKSTRA T.H. ; Mw.
Advocaat bij Roza advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1092 , 8001 BB Zwolle
Tel 038-4216191 , fax 038-4222371
roza.advocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJKUM S.A. van ; Mw.
Advocaat bij KLegal advocaten B.V. ; beëdiging 2001
Postbus 4121 , 3006 AC Rotterdam
Tel 010-2425383 , fax 010-2425438
vandijkum.susanne@klegal.nl
www.klegal.com
[vademecum advocatuur 2004]


DIJL G.J. van
Advocaat bij van Dijl advocaten ; beëdiging 1982
Postbus 130 , 6660 AC Elst
Tel 0481-378227 , fax 0481-378056
[vademecum advocatuur 2001]
advandijl@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJL J. van
Advocaat bij van Dijl advocaten ; beëdiging 1981
Dorpsstraat 1a , 6661 EE Elst


DIJS M.R. ; Mw.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1999
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119009 , fax 020-7119999
marije.dijs@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]
marije.dijs@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


DIJSSELHOF M.
Advocaat bij Trip advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 300 , 9400 AH Assen
Tel 0592-316855 , fax 0592-317741
[vademecum advocatuur 2001]
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJSTELBERGE J.P.
Advocaat bij Maas en Buwalda ; beëdiging 2000
Postbus 193 , 9930 AD Delfzijl
Tel 0590-618692 , fax 0596-630176
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Yspeert advocaten
Postbus 1182 , 9701 BD Groningen
Tel 050-3166830 , fax 050-3124985
j.dijstelberge@yspeert.nl
www.yspeert.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIJSTRA - SNELLER H.A. , Henny ; Mw.
Rechten 1939
Oud-Advocaat & Procureur
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zutphen.
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Zutphen.


DIJT E. ; Dhr. Dr.
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DIJXHOORN E.E.A. , Edward ; Dhr.
Advocaat Marree & Dijxhoorn advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4611545
e.dijxhoorn@mend.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 033-4221900 , fax 033-4221945
e.dijxhoorn@mend.nl
www.mend.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Amersfoort


DIK A. , geboren okt 1942 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1963
Stagiaire E.E.G. te Brussel aug 1968
Inspectrice Gemeentepolitie te Arnhem mei 1969
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organisatie te Arnhem ; Raio 1 jan 1973
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 1 mei1973
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 6 feb 1976
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 3 jan 1978
Rechter rechtbank Arnhem 19 mei 1982
Vice-President rechtbank Arnhem 8 jun 1989
Raadsheer Gerechtshof Arnhem vanaf 04-07-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 01-01-2003
NU Arnhem Hof Raadsheer
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter van de Commissie van Beroep m.b.t.klachten behandeld door de externe Klachtencommissie
orthopedagogisch centrum Otto Heldering Stichting te Zetten
Voorzitter van de Commissie van Beroep m.b.t. klachten behandeld door de externe Klachtencommissie
orthopedagogisch centrum de dreef in Wapenveld
16 feb 1998
TEVENS [februari 2003] en [augustus 2003]
Lid van de stuurgroep Domus
St. Welzijn- en Gezondheidszorg Leger des Heils vanaf 01-03-2000
Lid van de raad van toezicht GSJ Lindenhout vanaf 01-10-2000
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


DIK E.C.M. ; Mw.
Advocaat bij Marree & Dijxhoorn ; beëdiging 1999
Postbus 1214 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4221900 , fax 033-4611545
edik@mend.nl
[vademecum advocatuur 2001]


DIK G.
Advocaat bij Schoute & Dik ; beëdiging 1980
Postbus 83032 , 1080 AA Amsterdam
Tel 020-6647046 , fax 020-6798662
schoute.dik.adv@tip.nl
dik@schoute-dik.nl
[vademecum advocatuur 2001]
dik@schoute-dik.nl
www.schoutedik.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIKHOFF S.F.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1999
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
sander.dikhoff@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Prinsengracht 547 , 1016 HS Amsterdam
Tel 06-45756526 , fax 020-6236037
dikhoff44@zonnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIKKER J.P.
Advocaat bij Winters & De Vries ; beëdiging 1993
Postbus 698 , 2130 AR Hoofddorp
Tel 023-5544000 , fax 023-5554421
dikker@winters-devries.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.winters-devries.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIKKER J.W.
NLRM 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 4 feb 1978


DIKKERBOOM A.E. ; Mw.
Rechten 1992
Teamleider (Management)
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Utrecht


DIKKERS S.C. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkollektief Vlaardingen ; beëdiging 1993
Advocaat bij Dikkers & Boersema
Postbus 4003 , 3130 KA Vlaardingen
Tel 010-4357154 , fax 010-4601446
[vademecum advocatuur 2001]
scdikkers@dikkers-boersema.nl
www.dikkers-boersema.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIKS C.J.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann ; beëdiging 2000
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538211 , fax 026-4430943
c.diks@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIL - STORK E.M. , geboren sep 1938 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Juriste consumentenbond
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 dec 1981
Rechter rechtbank Den Haag 24 mrt 1983
Vice-President rechtbank Den Haag 29 jun 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 oktober 1999
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Raad van Toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf
Lid College van Beroep Stichting Milieukeur
dec 96
Lid Raad van Toezicht Verzekeringen [info november 2000]
INFO 1
In een zaak die al klaar lag voor vonnis gaf d.d. 10 maart 1998 Mw. Dil-Stork aan Mw.M.C.M. de
Kroon de kans die kwestie (beslag op het inkomen van N.C.Burhoven Jaspers) weer te gaan openbreken.
Mw. Dil-Stork werd gewraakt. Later kwam van die zitting een niet-waarheidsgetrouw Proces-Verbaal,
ondertekend door Mw.Dil-Stork, op tafel. Een wrakingskamer werd bijeengeroepen, bestaande uit mrs.
Verheij, van der Putten-Göbbels en Eggeraat van de rechtbank te Den Haag. deze hebben nagelaten
en geweigerd de ware feiten over die wraking c.q. het valselijk opgemaakte PV te onderzoeken en dekten deze zaak soepeltjes af in strijd met meerdere fundamentele rechtsbeginselen.
Mw.DIL-STORK werd schoongewassen.
Klachten over mrs Mw. Dil-Stork, Verheij, van der Putten-Göbbels en Eggeraat werden voorgelegd aan de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad op basis van de klachtregeling (zogenaamde ombudsregeling) ex art.14 e.v. van de Wet rechterlijke Organisatie.
Met drogredenen door de PG bij de Hoge Raad ondergeschoffeld ; rechters staan evident boven de wet.
INFO 2
Aansluitend (zie INFO 1 hiervoor) zag Mw.Dil-Stork zich genoodzaakt bij vonnis d.d.20 mei 1998 te constateren dat voor het beslag op inkomen er geen juridische titel was. MAAR: Mw.mr. Dil-Stork besliste ook en zonder dat dit door Mw. M.C.M. de Kroon was geëist dat het onrechtmatig ingehouden bedrag van ca.fl 30.000 niet terugbetaald hoefde te worden en behouden mocht worden als 'voorschot'.
Dat suggereert ten onrechte, dat al vast zou staan dat Mw.M.C.M. deKroon geld zou gaan krijgen.
Niets is minder waar: het is Mw.mr. Dil-Stork bekend dat er een tegen-claim ligt op genoemde juriste,
ex-gerechtsauditeur van de Hoge Raad. Bovendien mag de burgerlijk rechter niet iets toekennen dat niet geëist is. Dit is een schandalig oneerlijke en partijdige gang van zaken ; dit soort legalisatie van diefstal kan slechts overkomen als WRAAK omdat die rechter gewraakt was.Het gedrag van Mw.mr.Dil-Stork komt aldus neer op vooringenomenheid, partijdigheid, willekeur, schending van haar ambtseed en
machtsmisbruik.
Een klacht hierover werd neergelegd bij de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad op basis van de
klachtregeling (zogenaamde ombudsregeling) ex art.14 e.v. van de Wet rechterlijke Organisatie.
Met drogredenen door de PG bij de Hoge Raad ondergeschoffeld ; rechters staan kennelijk boven de wet,
mogen naar persoonlijke willekeur beslissen en hoeven zich niets meer aan te trekken van wet en
fundamentele rechtsregels en principes.
Misschien ca 1972 - 1980 Auditeur-Generaal van Militair Gerechtshof te Arnhem.
TEVENS [juli 2003]
Lid Adviescommissie Kon. Ned. Mij. Geneeskunst (KNMG) te Utrecht van 01-08-1999
Voorzitter College van Beroep Centraal Bureau Fondsenwerving te Amsterdam van 03-02-1999
Voorzitter Geschillencommissie Bankzaken , Stichting Geschillencommissies te Den Haag van 09-02-2000
Voorzitter Raad van Toezicht Verzekeringen , Stichting Klachteninstituut Verzekeringen te Den Haag van 01-05-2000 Lid Stichting Klachteninstituut Verzekeringen te Den Haag van 01-01-1990
Voorzitter College van Beroep STIC Stichting Informatiedienstcode te Woerden van 30-07-2001
TEVENS [november 2004]
Als hiervoor onder TEVENS [juli 2003] , maar PLUS:
Lid Patiëntenadviesraad Stichting Bronovo-Nebo , Den Haag van 01-01-2004
Lid Raad van Toezicht Stichtingen Leaseverlies en Eegaverlies , Den Haag van 01-08-2003
@OPM
November 2004 worden op rechtspraak.nl vermeld rechter-plaatsvervanger en bijbanen.
Maar wat haar hoofdfunctie nu is , wordt niet vermeld.


DIL R.J.A. , Robert ; Dhr.
Advocaat Winters en Bosnak advocaten ; beëdiging 1982
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538223 , fax 026-3538294
general@derks.nl
r.dil@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
r.dil@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Oosterbeek


DILG E.G. ; Mw.
Rechten 1951
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


DILL M.R.
Advocaat bij Wiekamp & Dill ; beëdiging 1994
Postbus 360 , 3340 AJ Hendrik Ido Ambacht
Tel 078-6819555 , fax 078-6818701
[vademecum advocatuur 2001]
info@wielcampendill.nl
www.wielcampendill.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DILLA van der HEEM XX
NLRM XX Niet in NLRM 1998, en net in NLRM 99/00
NU
Den Haag kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Pameijer Keerkring
Lid Bestuur Aletta
okt 1997


DILLEN F.H.M.
Advocaat bij Dillen advocatenkantoor ; beëdiging 1989
Postbus 343 , 5600 AH Eindhoven
Tel 040-2462225 , fax 040-2454788
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DILLEN M.J.E.M. van ; Mw.
Advocaat bij Gresnigt & van Kippersluis ; beëdiging 2003
Utrechtsestraat 5 , 3401 CS IJsselstein
Tel 030-6886868 , fax 030-6881224
mjemvandillen@gvk-advocaten.nl
www.gvk-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DINGELDEIN J.C.
Advocaat bij Dijks, Leijssen & Stellingwerf ; beëdiging 1990
Postbus 76 , 7500 AB Enschede
Tel 053-4335466 , fax 053-4331001
dingeldein@dls-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Singel advocaten ; beëdiging 1990 en 2002
Postbus 700 , 7500 AS Enschede
Tel 053-4333552 , fax 053-4361588
dingeldein@desingeladvocaten.nl
www.desmgeladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DINGEMANS C.E. ; Mw.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1992
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
c.dingemans@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dingemans van der Kind ; beëdiging 1992
Postbus 263 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-3446454 , fax 020-3446455
Charlotte@dvdk.nl
www.dvdk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DINGEMANS G.A.
Notaris te Andijk , arrondissement Alkmaar
Postbus 69 , 1619 ZH Andijk


DINGEMANS J.A.M. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Mr. Ronday ; beëdiging 1997
Postbus 242 , 3640 AE Mijdrecht
Advocaat bij Berntsen Mulder ; beëdiging 1997
Postbus 575 , 2400 AN Alphen a/d Rijn
Tel 0172-494345 , fax 0172-424728
bmadv@compuserve.com
[vademecum advocatuur 2001]
j.dingemans@berntsenmulder.nl
www.berntsenmulder.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DINGEMANS J.J.
Advocaat bij van Riet & Associees ; beëdiging 1989
Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
Tel 030-2635050 , fax 030-2635060
vanriet@pi.net
dingemans@vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2635066 , fax 030-2635060
dingemans@vanriet.associees.nl
www.vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DINGEMANS J.M.F.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1972
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
jdingemans@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaatbij Houthoff Buruma
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172617 , fax 010-2172748
j.dingemans@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


DINGEMANS P.A.M.M.
Advocaat bij J. de Wijsestraat 13 , 4851 EM Ulvenhout ; beëdiging 1976
Tel 070-5002290 , fax 070-5002029
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Medisch advocaat [Telegraaf 6 sep 2001]


DINGEMANS P.F.W.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1998
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
Pieter.dingemans@cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2001]


DINGEMANS R.V.C.F.
Advocaat bij Aberson Dingemans ; beëdiging 1983
Postbus 1089 , 3600 BB Maarssen
100720.2131@compuserve.com
Advocaat bij Dingemans & partners advocaten
Postbus 1128 , 3000 BC Maarsen
Tel 0340-284944 , fax 0346-284063
rdingemans@scarlet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dingemans & De Meyere advocaten
Postbus 169 , 3600 AD Maarssen
Tel 0346-284944 , fax 0346-284063
info@dingemansadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DINGEMANS W.H. ; Mw.
Rechten 1981
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Dordrecht en Gorinchem


DINGEMANSE W.J.H. ; Dhr.
Advocaat bij Boogaard advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 616 , 4330 AP Middelburg
Advocaat bij van Pijkeren / van Leeuwen advocaten
Postbus 75 , 4400 AB Goes
Tel 0113-211060 , fax 0113-252100
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 24-07-96
advocatenkantoor Dingemanse
Geraniumstraat 10 , 4461 ND Goes
Postbus 52 , 4460 AB Goes
tel 0113-258111 , fax 0113-258299
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
dingemanse@zeelandnet.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
wdingema-lse@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DINGENEN S.C.G. ; Mw.
Advocaat bij Norton Rose advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 94142 , 1090 GC Amsterdam
Tel 020-4629300 , fax 020-4629330
sophie.dingenen@nortonrose.com
www.nortonrose.com
[vademecum advocatuur 2004]


DINGS H.M.L.
Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 396 , 5201 AJ Den Bosch
Tel 073-6161100 , fax 073-6161199
hdings@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DINNISSEN Zie MESSER - DINNISSEN P.E.M. , geboren jan 1967 ; Mw.


DINTER G.J.A. van
Advocaat bij Boels van Eijndhoven Coenegracht ; beëdiging 1983
Postbus 196 , 6040 AD Roermond
Advocaat bij Muermans Groep
Postbus 124 , 6040 AC Roermond
Tel 0475-350080 , fax 0475-315034
[vademecum advocatuur 2001]


DIONISIUS J.C.B.
Advocaat bij Raetsluy advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1869 , 4801 BW Breda
Tel 076-5310393 , fax 076-5310394
mail@raetsluy.nl
www.raetsluy.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIPPEL - van GENT J.S ; Mw.
Advocaat bij Dippel & Lunshof ; beëdiging 1981
Advocaat bij Dippel Lunshof Lappendijk advocaten
Postbus 2363 , 1620 Ef Hoorn
Tel 0229-249660 , fax 0229-249894
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dippel & Butter advocaten
Postbus 2363 , 1620 EJ Hoorn
Tel 0229-249660 , fax 0229-249894
dibuadvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIRKS G.A.D.
Advocaat bij Schut & Grosheide ; beëdiging 1998
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419888 , fax 020-5419999
d.dirks@schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5419862 , fax 020-5419963
d.dirks@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIRKS M.A. , geboren jan 1959 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Juridisch Medewerker Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 1 jan 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 mei 1997
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 18 maart 1998
Rechter rechtbank Den Haag 20 juli 1998
Rechter rechtbank Den Haag 20 augustus 1998 of 20-07-1998
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof te Den Haag 01-03-2004
NU Den Haag Rechtbank Rechter
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS [juli 2003]
Lid van de cliëntenraad zorgverleningsinstelling Gezondheidscentrum Goverwelle van 22-09-1999
Lid platform Goverwelle te Gouda van 01-01-1996
TEVENS [mei 2004]
Lid van de cliëntenraad zorgverleningsinstelling Gezondheidscentrum Goverwelle van 22-09-1999 tot 01-02-2003
Lid platform Goverwelle te Gouda van 01-01-1996 tot 01-02-2003


DIRKS M.S. ; Mw.
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
Postbus 14033 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2364600 , fax 030-2364192
Advocaat bij Laoût advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 351 , 3740 Al Baarn
Tel 035.5412996 , fax 035-5418877
laout.info@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIRKSE - BRESTERS H.C. ; Mw.
Rechten 1939
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Enschede


DIRKSE W. , geboren nov 1920
NLRM 71 80 87 88/89
Advocaat en procureur Amsterdam 1946
Advocaat Registratie Bureau Arbeidsrecht N.V.V. te Eindhoven7 jan 1957
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven16 dec 1964
Griffier kantongerecht Tilburg 8 mrt 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg29 jun 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Brede6 mrt1968
Rechter rechtbank Den Bosch 27 dec 1968
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 14 jan 1976
Kantonrechter Den Bosch 15 sep 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 5 mei1977


DIRKSEN M.W.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 19 dec 1955


DIRKZWAGER D.P.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 31 jan 1967


DIRKZWAGER - KAMMERAAT M.A. , geboren aug 1939 ; Mw.
NLRM 80
Werkzaam bedrijfsleven te Arnhem apr 1972
Kandidaat-verkeersschout arrondissementsparket Zwolle 1 sep 1978


DIRKZWAGER R.F.
Advocaat bij Bevrijdingslaan 30 , 7943 CB Meppel ; beëdiging 1998
Tel 0522-240110 , fax 0522-240360
[vademecum advocatuur 2001]
K.P. Laan 18 , 7943 CV Meppel
Tel 0522-240110 , fax 0522-240360
r.dirkzwager@dirkzwageradvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIRKZWAGER - BECKER W.A. ; Mw.
Rechten 1936
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


DIRVEN M.A.P.
Notaris te Sassenheim , arrondissement Den Haag
Kantoor Dirven & Schrama ; Sassenheim


DIRVEN P.C.M.
Advocaat bij Adv. kantoor Mr. Dirven ; beëdiging 1984
Postbus 150 , 4870 AD Etten-Leur
Advocaat bij advocatenkantoor Mr. Dirven en Gremmen
Postbus 9 , 4870 AA Etten-Leur
Tel 075-5030180 , fax 076-5023385
info@dgadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.dgadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIS A. van , Anita ; Mw.
Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam [Telegraaf 9 november 2004]
NU Amsterdam Parket Officier van Justitie
TEVENS
Onbekend
INFO
Opvolgster van de in opspraak geraakte Officier van Justitie Joost Tonino [Telegraaf 17 november 2004]


DIS J. van
Advocaat bij Vos advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 148 , 2990 AC Barendrecht
Tel 0180-095115 , fax 0180-695110
info@vdladvocaten.nl
www.vdladvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIS - SETZ J.J.M. van , geboren juli 1952 ; Mw.
NLRM 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arr. parket Den Haag 1januari 1999
Telegraaf 19 oktober 2004: Officier van Justitie Van Dis tijdens de eerste zitting in het Ahold-proces.


DIS L.S. van
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2000
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
bas.vandis@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


DISCH H.A.L.M. , geboren aug 1908
NLRM 71
Werkzaam advocatenkantoor te Leiden jun 1933
Adjunct-inspecteur respectievelijk inspecteur van politie Maastricht aug 1934
Directiesecretaris te Maastricht okt 1938
Inspecteur van Politie Maastricht mei 1940
Gedetacheerd Bureau Gev.Reorganisatie Ned. Politie Den Haag 1 feb 1942
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Roermond 19 dec 1946
Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 1 nov 1947
Rechter rechtbank Maastricht 13 apr 1951
Vice-president rechtbank Maastricht 30 jan 1964 - 01-02-1974


DISSEL E.C.J. van
Notaris te Goes , arrondissement Middelburg
Kantoor Dissel, van & Oostinga ; Goes


DISSEL - van ERP M. , geboren okt 1944 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1969
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 22 sep 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 22 sep 1986
Rechter rechtbank Groningen 1 mrt 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 28 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 28 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 28 jan 1993
Kantonrechter Groningen 1 apr 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 apr 1996
Kantonrechter Groningen 11 november 1999
Vice-president Rechtbank Groningen van 01-01-2002
NU Groningen Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid raad van advies van de Stichting Groninger Studie Journalistiek
04 feb 1997
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Provinciale Klachten commissie Jeugdhulpverlening
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen


DISSEL S. van , geboren apr 1951
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 3 mei 1988
Rechter rechtbank Rotterdam 26 jul 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 15 okt 1997
Vice-President rechtbank Rotterdam 13 januari 2000
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-08-2003
NU Den Haag Hof Raadsheer
TEVENS
Voorzitter van de ontslagcommissie voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie sinds
1989 secretariaat bij de Sociaal Economische Raad te Den Haag
Voorzitter Stichting Theatercentrum Den Haag sinds 1985
Lid Bestuur Amphitheater Amsterdam
Lid Bestuur Stichting Ludivina (Kim Zeegers Theater) te Den Haag
TEVENS [juni 2003]
Voorzitter van de ontslagcommissie voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie van 01-01-1989 Secretariaat Sociaal Economische Raad te Den Haag van 01-01-2003
Docent (incidenteel) Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) te Zutphen van 01-01-2003


DISSEL Y.H. , Yvette ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1996
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam
Tel 020-4313131 , fax 020-4313143
yvette.dissel@bdn.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.boekelcleneree.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DISSELKOEN V. , geboren aug 1948 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 22 dec 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 1 mei 1989
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 01-01-2002
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Trenité van Doorne ; beëdiging 1976 ; Lid maatschap
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042111 , fax 010-4042333
disselkoen@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-4042547 , fax 010-4042122
vincent.disselkoen@simmons-simmons.nl
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Bestuur Vereniging voor Arbeidsrecht
Lid Bestuur Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht advocaten
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht te Dordrecht van 01-01-2001


DITEWIG - BRUIGOM E. , Eugenie ; Mw.
Zangpedagoog conservatorium ; vocalist
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Utrecht.


DITEWIG Y.C. ; Mw. Drs.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2002
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771548 , fax 020-4715829
yolande.ditewig@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


DITO M.J. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 01-01-2002
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij van Dort & Dito ; beëdiging 1991
Postbus 5017 , 1410 AA Naarden
Advocaat bij van Diepen van der Kroef advocaten
Postbus 76729 , 1070 KA Amsterdam
Tel 020-5747474 , fax 020-5747475
amsterdam@vandiepen.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Dito ; beëdiging 1984 en 1991
Bussumse Meerweg 2 , 1218 XV Hilversum
Tel 035.6241785 , fax 035-6245705
mjdito@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DITTERS V.W.H.M.
Waterschap De Dommel , Hoofd Algemene Zaken


DITTRICH B.O. , Boris , geboren jul 1955 ; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 21 dec 1988
Rechter rechtbank Alkmaar 30 nov 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 15 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 15 feb 1991
Kantonrechter plaatsvervanger Hoorn 15 feb 1991
Buitengewoon verlof rechtbank Alkmaar 17 mei 1994
NU Alkmaar Rechtbank Rechter - Buitengewoon verlof
HOOFDFUNCTIE
Lid TK D'66 1994 en 1998
D66-fractie ; Lid Tweede Kamer ; mei 2000
D66-fractie Tweede Kamer ; fractievoorzitter
TEVENS
Vice-Voorzitter stichtingsbestuur van de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, onbetaald
Voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Justitie
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DITVOORST E.K.
Advocaat bij Kneppelhout & Korthals ; beëdiging 1999
Postbus 540 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-4118920 , fax 010-4114201
mail@kkadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 546 , 3000 AM Rotterdam
Tel 010-4005100 , fax 010-4005111
ek.ditvoorst@kneppelhout.nl
www.kneppelhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DITZHUYZEN Zie PEEK - van DITZHUIJZEN M.M. , geboren aug 1940 , Marijke ; Mw.
NLRM 90 91 92 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Amsterdam en Rotterdam 1996-1971
Docente Ned. Politie Academie te Apeldoorn 1971 - dec 1972
Advocaat en Procureur te Arnhem feb 1972
Waarnemend griffier rechtbank Zutphen 3 apr 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 26 mrt 1976
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 17 mei 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 7 feb 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 6 dec 1985
Kantonrechter Utrecht 23 sep 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 24 mei 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 29 mei 1996
Raadsheer Hof Arnhem 27 mei 1998
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 21 oktober 1998
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 01-01-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 01-01-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 01-01-2002
NU Arnhem Hof Raadsheer
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
dec 1996
19 aug 1997 Geen opgave van bijbanen in Zutphen
16 feb 1998 Geen opgave van bijbanen, kantongerecht Arnhem
TEVENS [jumi/juli 2002]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Arnhem-Oost.


DITZHUYZEN N.M. van , geboren jan 1958 , Nanette ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Amsterdam 1 nov 1985
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 14 okt 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 nov 1992
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Amsterdam 1 februari 1999
Rechter-plaatsvervnger Rechtbank Arnhem 01-01-2001
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Amsterdam Rechtbank arrondissementsparket Officier van Justitie
TEVENS
TEVENS [juli 2003] en augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
@OPM
Vreemde zaak. Officier van Justitie die elders Rechter-plaatsvervanger is volgens rechtspraak.nl in juli 2003.
Augustus 2003 op rechtspraak.nl aangegeven twee actieve functies:
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 01-01-2001
Officier eerste klasse Arrondissementsparket Amsterdam van 01-02-1999
Bedenkelijk.
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Amsterdam-Centrum/West.


DIVIS - STEIN A. ; Mw. Drs.
Advocaat bij van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1992
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam
Advocaat bij Rijkswaterstaat Dir.Z.Holland
Postbus 556 , 3000 AN Rotterdam
Tel 010-4020200 , fax 010-4047927
a.stein@dzh.rws.minvnw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-4026200 , fax 010-4048898
a.stein@dzh.rws.minvnw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DIX F.P.G.
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen ; beëdiging 2003
Postbus 666 , 5600 AR Eindhoven
Tel 040-2345728 , fax 040-2345620
fdix@akd.nl
wwwakd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOBBELAAR M.C. , Marianne ; Mw.
Consultant Panfox bv Rosmalen Pink Elephant Zoetermeer
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Informatiekunde
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


DOBBEN DE BRUYN C.G. van
Advocaat bij Postbus 141 , 7440 AC Nijverdal ; beëdiging 1987
Tel 0548-619293 , fax 0548-619291
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DOBBEN - BARTELS J.N. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle van 23-10-2002
NU Zwolle Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DOBBINGA C.H. , Cornelis Hendrik (Henk) , geboren 11 mei 1921 te Deventer ; Dhr.
INFO
Overleden 7 februari 2004 te Breda [Telegraaf 10 februari 2004]


DOBBINGA R.L.A.
Advocaat bij Postbus 119 , 6950 AC Dieren ; beëdiging 1973
Tel 0313-413001 , fax 0313-420729
[vademecum advocatuur 2001]


DOCHY F. (1998) ; Prof. Dr.
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel 043 3883026 , fax. 043 3884887
Hoogleraar Research en ontwikkeling van het juridisch onderwijs aan de Universiteit Maastricht
tel 043 3883066 , fax 043 3884887
filip.dochy@edit.unimaas.nl
TEVENS
Universiteit Leuven
filip.dochy@ped.kuleuven.ac.be
Privé adres: Broeken 49 , 3740 Bilzen , België , Tel. 0032 89417318


DOCTER RA C.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
MORET Ernst & Young
Directeur


DOCTER W.L.
Notaris te Oosterbeek , gem. Renkum, arrondissement Arnhem
Postbus 222 6860 AE Oosterbeek


DOCTERS van LEEUWEN A.W.H. , Arthur , geboren mei 1945 ; Dhr.
NLRM 95 96 97
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
Procureur-generaal ressortsparket Den Haag 1 jan 1995
Super-PG College van Procureurs-Generaal
Ontslag door Sorgdrager januari 1998
Sindsdien gedwongen thuis.
Voorzitter van STE, Stichting Toezicht Effentenverkeer 1998
Hoofd van de AFM = Autoriteit Financiële Markten
TEVENS
Loopbaan
1963 Eindexamen Gymnasium B
1969 Jaar van afstuderen Nederlands recht Afstudeerinrichting Staats- en Administratief recht
1969 Aanstelling bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directoraat-Generaal voor
Overheidspersoneel als Medewerker wetgeving bij de Hoofdafdeling Pensioenen en Wachtgelden
1970 Aanstelling bij het Ministerie van Financiën Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting als
Medewerker van de Inspectie Rijksfinanciën
1980 Aanstelling Ministerie van Binnenlandse Zaken Directoraat-Generaal voor Openbare Orde en
Veiligheid als plaatsvervangend Directeur politie
1981 Benoeming tot plaatsvervangend Directeur-Generaal voor Openbare Orde en Veiligheid
1989 Benoeming tot Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
1994 Benoeming tot Procureur-Generaal bij het Gerechtshof te Den Haag
Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal, de landelijke leiding van het Openbaar
Ministerie
1998 Voorzitter van de Stichting Toezicht Effectenverkeer
Nieuwe naam 2001 AFM , Autoriteit Financiële Markten
2000 voor 2 jaar benoemd tot vice-Voorzitter van het Technical Committee of the International
Organisation of Securities Commissions. In 2002 vermeld als Voorzitter van het Committee of European
Securities Regulators
TEVENS
Voorzitter vereniging voor bestuurskunde
Kerndocent van de Ned. School voor Openbaar Bestuur
Lid van Platform Beleidsanalyse van Adviesraad Roosevelt Stichting,
Lid van Commissie van Bijstand van de Veerstichting van de Ned. Nat Comité Europa 2000
Lid van Binational Eisenhower Exchange Fellowship Nomination Committee
INFO
Telegraaf 26-01-96: Doctors van Leeuwen wankelt
Sorgdrager mag keihard optreden
De topman van het OM heeft zich in navolging van PG Steenhuis door de openlijke muiterij in
een onmogelijke positie gemanoeuvreerd.Doctors wordt met name verweten dat hij als topambtenaar
ernstige schade heeft toegebracht aan de gezagsverhoudingen binnen Justitie.Na de zeer scherpe
veroordeling door premier Kok lieten de fractievoorzitters Wallage en Bolkenstein zich ook niet
onbetuigd.Ze zijn te ver gegaan.
Telegraaf 27-01-98
Ontslag Docters van Leeuwen nabij.Sorgdrager ziet super-PG als schuldige.Een goed geïnformeerde
bron meldt dat Sorgdrager hem ontslag zal aanzeggen.In bikkelharde bewoordingen maakt
Sorgdrager duidelijk aan de Tweede Kamer dat zij in Doctors van Leeuwen de schuldige ziet van
de gezagscrisis die is ontstaan bij Justitie.Het Einde van Koning Arthur.Super PG Doctors van
leeuwen ten onder aan eigen machtsspel.
In de afgelopen tijd heeft hij het Colllege van Procureurs Generaal weten om te vormen tot een op
Oost-Europese leest geschoeide politburo waar tegenwoordig over het kleinste detail
verantwoording moet worden afgelegd. Doctors voerde een machiavellistische politiek van verdeel
en heers zei ex-Voorzitter Gert Koffeman van de Algemene Chr.Politiebond over zijn tijd bij
Binnenlandse Zaken.
De complete directie politie moest het veld ruimen na botsingen over de nieuwe machtsstructuur.
Voormalig hoofd van de officierenopleiding van de Rijksbrandweeracademie Drs. F.Vos die door
Doctors uit zijn functie werd gewerkt repte over Kafka-achtige toestanden. Doctors zou zijn macht
aanwenden om mensen die hem onwelgevallig zijn psychologisch kapot te maken.
De drie coalitiepartijen trapten vorig jaar ook al op de rem toen hij een beslissende stem wilde
hebben in het vierkoppige college van procureurs-generaal. Niet erg zei Doctors toen "Ik ben niet op
macht uit.Invloed is belangrijker." De crisis bij Justitie heeft zich de afgelopen dagen als een
olievlek verspreid.Onder de Hoofdofficieren van Justitie is er nu ook verdeeldheid over het hoog
opgelopen conflict.
NRC 98-08-08
Topfunctionarissen van het OM vragen de NVvR bij Korthals, nieuwe minister van Justitie te pleiten
voor terugkeer van Docters van Leeuwen.
Werd Voorzitter van de STE ; Stichting Toezicht Effectenverkeer
Hoofd van de AFM = Autoriteit Financiële Markten
INFO
Gekozen tot Voorzitter van het Committee of European Securities Regulators CESR [Staatscourant 13 september 2001]
INFO
Voorzitter Raad van Toezicht Koninklijke Schouwburg Den Haag [Telegraaf 3 mei 2004]


DOEDENS A.E.M. ; Mw.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
adoedens@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Sjöcrona van Stigt advocaten
Van Vollenhovenstraat 31 , 3016 BG Rotterdam
Tel 010-4364311 , fax 010-4366700
rotterdam@svsadvocates.com
www.svsadvocates.com
[vademecum advocatuur 2004]


DOEDENS H.J . ; Prof.
NLRM 71 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 30 jan 1957


DOEDENS K.P. , geboren aug 1935
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Secretaris Krijgsraad Den Bosch 1 apr 1960
Proeftijd ex art.3 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Middelburg ; Raio 11 dec 1961
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 11 apr 1962
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Alkmaar 1 okt 1964
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Alkmaar 1 dec 1965
Griffier Alkmaar 15 jun 1966
Griffier Den Helder 15 jun 1966
Griffier Hoorn 15 jun 1966
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 26 jun 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 6 okt 1967
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 6 mrt 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 20 feb 1970
Rechter rechtbank Alkmaar 18 jun 1970
Vice-President rechtbank Alkmaar 20 jul 1978
NU
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Alkmaar Vice-President


DOEDENS P.H. , Pieter ; Dhr.
Advocaat bij advocatenkantoor Doedens ; beëdiging 1974
Postbus 1055 , 3500 BB Utrecht
Tel 030-2310310 , fax 030-2316458
doedens@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
doedens@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Advocaat bij Doedens Advocaten
Oudegracht 92 , 3511 AV Utrecht
INFO Strafzaken [advocatie.nl november 2004]
Sybine Jansons , Hoge Raad der Nederlanden , b* Martin C. , 25-03-2003
Diamantfiliaal ABN-Amro , Rechtbank Amsterdam , b* Rob G. , 21-12-2001
Charles Zwolsman (2) , Rechtbank Amsterdam , b* Charles Zwolsman , 15-11-2001
Sybine Jansons , Gerechtshof Amsterdam , b* Martin C. , 09-05-2001
Club Esther , Rechtbank Haarlem , b* Martin van der P. (Polletje) , 19-04-2001
Sybine Jansons , Rwechtbank Utrecht , b* Martin C. , 13-06-2002
Charles Zwolsman , Gerechtshof Amsterdam , b* Charles Zwolsman , 10-01-1995
Paskamermoord , Gerechtshof Amsterdam , b* Rob van Zaane , 01-01-1988


DOEDIJNS J.M.A. , Anne ; Dhr.
Jurist
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Voorschoten


DOEK J.E. ; Dhr. Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 28 jan 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 26 jul 1982
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam van 28-03-2001
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105 , 1081 HV Amsterdam
Tel 020 5989898
Hoogleraar privaatrecht, jeugdrecht en gezondheidsrecht aan de VU
tel 020 4446282 , fax 020 4446280
TEVENS
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
tel 071 5277612 , fax 071 5277600
Departement Civielrechtelijke Vakken
Bijzonder hoogleraar Jeugdrecht (vanwege het Leids Universiteits-Fonds)
j.e.doek@law.leidenuniv.nl
j.e.doek@rechten.vu.nl
TEVENS
Lid Bestuur Stichting International Research for Waking Children
Lid Bestuur Stichting bestrijding anti-semitisme
Lid arbitragecommissie van de Vereniging VOICES
Vereniging tot ondersteuning en initiatieven op het gebied van criminaliteit en samenleving
Lid Raad van Advies van Watoto Amani Stichting ter bescherming van kinderen in gewapende
conflicten
Lid redactie van enkele losbladige uitgaven op het terrein van het Familie- en Jeugdrecht en het
Burgerlijk Procesrecht
apr 1997
VU Amsterdam 020-4446282 Organisatie congres De kinderrechter 75 jaar
TEVENS [juli 2003] [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO
Privé adres: Piustuin 20 , 2161 HA Lisse , Tel. 0252 414010


DOEKSEN G.J. , geboren 1931
Vice-Voorzitter Stichting Platform Duitsland
Voorzitter Bestuur SVZ, Havenondernemers vereniging Rotterdam
Voorzitter Bestuur Stichting Econosto
Voorzitter Raad van Comm. Doeksen Transport Group B.V.
Voorzitter Raad van Comm. N.V. Het Nijmeegsch Bagger- en Aann.bedrijf
Vice-Voorzitter Raad van Comm. Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V.
Commissaris Koninklijke Ahrend N.V.
Commissaris Bloemers Holding B.V.
Commissaris Ertsoverslagbedrijf Europoort C.V.
Commissaris Hasco Lakfabrieken B.V.
Commissaris Nassau Verzekering Maatschappij N.V.
Commissaris Handelslaboratorium v/h Dr. A. Verwey B.V.
Commissaris Veerhaven B.V.
Voorzitter College van Afgev. St. Havenziekenh. en Inst. v. Trop. Ziekten
Lid Raad van Toezicht en Advies Nederland Distributieland
Voorzitter Adviescommissie Exportsteun Ministerie van Economische Zaken.
De heer Doeksen begon zijn loopbaan in de advocatuur, maar trad in september 1962 in dienst bij Win H. Muller & Co N.V., waar hij in 1966 werd benoemd tot adjunct-directeur van Muller Scheepvaart Agenturen B.V. en per 1 januari 1969 tot directeur. Vervolgens was hij directeur Stafgroep Havens van Internatio-Müller N.V.(maart-december 1970), directeur Directoraat Havens van de Internatio-Muller Groep (1971 november 1972) en tot aan zijn pensionering eind december 1992 waarnemend Voorzitter van de raad van bestuur van Interratio-Muller N.V. en Lid van de raad van bestuur van NIB Capital. Daarnaast was hij Voorzitter van de raad van beheer van Doeksen Beheer B.V. en vervulde hij commissariaten bij Amfas Groep N.V., Frans Swarttouw B.V., Stena Line Holding B.V., Dynadro B.V., Europe Combined Terminals B.V., Kondor Wessels Groep N.V., N.V. Verto, B.V. Rederij G. Doeksen en Zonen, KHM International B.V. en Generale Bank Nederland N.V. Hij zat in het algemeen bestuurvan het Verbond van Nederlandse Ondernemingen VNO en in de besturen van de Stichting Nederland Distributieland, Scheepvaart Vereniging Zuid, de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel en Vereniging Vrienden Maritiem Museum Rotterdam (vice-voorzitter).Verder was hij Voorzitter van de Stichting Duitse Taal, Lid van de commissie van advies van Nederland-Duitsland van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en tot voor kort honorair consul-generaal van Duitsland.
INFO
Oud Vice-Voorzitter RvB Internatio-Müller N.V.
Business center Essenhoek
's-Gravenweg 55 3062 ZB Rotterdam 010 4045609
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm


DOEL J.C. van den ; Dhr.
Nijland & van den Doel ; beëdiging 1993
Advocaat bij Nijland van den Doel & van der Want advocaten
Postbus 120 , 4300 AC Zierikzee
Tel 0111-420410 , fax 0111-416822
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdigd: 12-05-93
Van den Doel Koole & van der Want advocaten
Oude Haven 41 , 4301 JJ Zierikzee
Postbus 120 , 4300 AC Zierikzee
tel 0111-420410 , fax 0111-416822
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
ndw.advocaten@12move.nl
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Schouwen-Duiveland


DOEL P.A.J. van den ; Mw.
Advocaat bij Stadermann Luiten advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 1488 , 3000 BL Rotterdam
Tel 010-4444369 , fax 010-4125050
doel@stadermannluiten.nl
www.stadermannluiten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOELDER H. de , geboren feb 1949 ; Dhr. Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 31 jan 1973 - 1 sep 1975
Wetenschappelijk Medewerker Katholieke Hogeschool Tilburg1 sep 1975
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 1 sep 1979
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Rotterdam 1 sep 1980
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Rotterdam 21 mrt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 20 mei 1989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 20 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 20-05-1989
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch van 20-07-1989
Plaatsvervangend lid Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba van 08-03-2002
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Antillen Hof Plaatsvervangend lid
HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
tel 010 408 15 47 , tel 010 408 15 95 , fax 010 408 91 85
dedoelder@frg.eur.nl
Strafrecht en strafprocesrecht
TEVENS
College voor Promoties , Lid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel 010 4081595 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Publiekrecht
Hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht
Tel 010 4081591 , fax. 010 4089185
dedoelder@frg.eur.nl
Dekaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid te Rotterdam
TEVENS
Decaan van de faculteit der rechtsgeleerdheid
President of the Dutch Association for the study of the law concerning financial interest in the
EC DASEC
Lid PvdA-commissie Recht en Rechtsstaat
Voorzitter Commissie van B Betaald Voetbal van de KNVB
Voorzitter van de wetenschappelijke adviescommissie van de Stichting Studiecentrum Criminaliteit en
rechtshandhaving NSCR te Lieden
Vice-Voorzitter Klachtencommissie Politie Rotterdam Rijnmond
President-commissaris van Erasmus Plus BV. de niet initiële onderwijsorganisatie van de Erasmus-
universiteit
Docent SSR
Adviseert in voorkomende gevallen advocaten en politie over concrete zaken
Lid Commissie Aantrekken Leden rechterlijke Macht CALRM (info okt 2000)
TEVENS [augustus 2003]
President Dutch Association for the Study of the law concern te Rotterdam
Lid PvdA-commissie Recht en rechtsstaat te Den Haag
Bestuurslid Rotterdams Juridisch Genootschap te Rotterdam
Vice-Voorzitter Klachtencommissie Politie Rotterdam-Rijnmond te Rotterdam
Docent SSR te Zutphen
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
Adviseur advocatuur, en politie of OM over concrete zaken
INFO
Privé adres: Ghiselrecht Bokellaan 28 , 3054 CC Rotterdam


DOELEMAN E.G.M. ; Mw.
Zuster Paladiaplantsoen 22 , 6221 CH Meerssen
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


DOELEMAN Zie DRESSELHUIJS - DOELEMAN F.P. , geboren jun 1958 ; Mw.


DOELEMAN H.F. , geboren okt 1946 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 27 apr 1983
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 25 feb 1991
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam van 25-02-1991
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 27-04-1983
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak. [rechtspraak.nl augustus 2003]
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te A'dam ; kantoor Höcker, Rueb & Doeleman ; beëdiging 1974
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-0719710
doeleman@hrd.nl
Waarnemend Deken Amsterdam
[vademecum advocatuur 2001]
Deken Amsterdam
[vademecum advocatuur 2002] [mei 2004]
Tesselschadestraat 4-12
Postbus 57590 , 1040 BL Amsterdam
tel 020 5896039
deken@nova.nl
www.advocatenorde-amsterdam.nl
Advocaat bij Höcker Rueb Doeleman advocaten
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
doeleman@hrd.nl
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Sinds 1988 Voorzitter Stichting Strafrechtpraktijk. Doel van de Stichting: het organiseren van een
gespecialiseerde opleiding strafrecht voor advocaten met minimaal zes jaar ervaring in de
strafrechtpraktijk. Nauwe samenwerking met het Willem Pompe Instituut voor
strafrechtwetenschappen te Utrecht.
Sinds 1994 Lid van de Raad van Toezicht van de Orde van advocaten in het arrondisement
Amsterdam
Sinds 1995 Voorzitter van de Vereniging van Mediation advocaten. Mediation advocaten is een door
de Nederlandse Orde van advocaten geïnitieerde specialistenvereniging. De Vereniging stelt zich
ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van
alternatieve geschillenbeslechting.
Sinds 1997 Lid van het bestuur van de Stichting De Amsterdamse Montessori School
Lid van een aantal specialisatieverenigingen zoals de Vereniging voor Auteursrecht
Lid van de Vereniging van Arbeidsrecht advocaten
Lid van de Vereniging van Huurrecht advocaten
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Stichting Strafrechtpraktijk te Amsterdam van 01-01-1988
Voorzitter Nederlandse Vereniging van Mediation advocaten te Amsterdam van 01-01-1995
Voorzitter van het bestuur Stichting De Amsterdamse Montessori School te Amsterdam van 01-01-1997
Lid algemeen bestuur Stichting ADR Centrum voor het bedrijfsleven te Amsterdam van 01-01-2002
Lid vanhet bestuur Stichting Amsterdam Photo te Amsterdam van 01-01-2002
Voorzitter Arbitragecommissie (art. 28 CAO Toneel) te Amsterdam van 01-01-2002


DOELEMAN J.F.A.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1980
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772315 , fax 020-5772726
jdoeleman@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-S77231S , fax 020-5772709
j.doeleman@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


DOENDENS K.P.
NLRM
Alkmaar Vice-President
Ontslag 01 jan 1997


DOERGA R.S. ; Mw.
Advocaat bij Vereniging FME-CWM ; beëdiging 1998
Postbus 190 , 2700 AD Zoetermeer
Tel 079-3531145 , fax 079-3531248
rdo@fme.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 079-3531145 , fax 079-3531365
rdo@fine.nl
www.fme-cwm.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOES A.M.I. van der , geboren okt 1958 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Juridisch adviseur bij het Expertisecentrum
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 8 jul 1991
Rechter rechtbank Den Haag 29 sep 1993
Rechter Rechtbank Amsterdam van 01-02-2001
NU Amsterdam Rechtbank Rechter
TEVENS
Vicarus Stichting Vicarie altaar der Romeinen en Jerusalems Heeren te Gorinchembeheer
landbouwgrond
dec 96
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Amstelveen te Amstelveen van 01-12-1998
Penningmeester stichting Altaar der Romeinen en Jeruzalems Heeren te Gorinchem van 01-01-1985


DOES D.J.F. van der
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1998
One Silk Street , London EC2Y 8HQ , Groot Brittannië
Tel 0044-2074565431 , fax 0044-2074565567
djfvanderdoes@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


DOES de WILLEBOIS E.J.M. van der ; Jhr.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1999
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
mailamst@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


DOES J.A.E. van der , geboren 03-02-1933 ; Jhr.
NLRM 71 80 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 feb 1970
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 16 mrt 1976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10 mrt 1993
Lid van de Raad van State
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Redactieraad van Bouwrecht
Lid van de Generale Commissie van Bezwaren en Geschillen van de Nederlandse Hervormde Kerk
Lid van de Redactie van Praktijkboek Administratief Recht
Voorzitter van de Commissie van Beroep van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Voorzitter van de stichting Onderhoudsfonds Kloosterkerk
Voorzitter van de Stichting Garantiefonds Kloosterkerk
Lid van de Financiele Commissie Kloosterkerk
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


DOES de WILLEBOIS J.E. van der ; Dhr. Jhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 13 nov 1970
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 23 dec 1977
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Amsterdam ; kantoor Clifford Chance ; beëdiging 1959
Postbus 7301 .1007 JH Amsterdam
joost.vanderdoesdewillebois@cliffordchance.com
TEVENS [augustus 2003]
Arbiter N.A.I. te Rotterdam van 01-01-1988
Commissaris M.E.P.I. NV (onroerend goed in liqudatie) te Amsterdam van 01-05-1988
Commissaris Schut Grosheide advocaten te Amsterdam van 01-01-2001
Senior Counsel Clifford Chance te Amsterdam van 01-05-1997
Lid artistieke commissie Concertgebouw te Amsterdam van 01-06-1990
Vice-voorzitter en voorzitter giftencommissie Stichting RC Maagdenhuis te Amsterdam van 01-05-1997
Vice-voorzitter Raad van commissarissen Het Concertgebouw NV te Amsterdam van 01-06-1990
Voorzitter Stichting St. Agnes de Djbelor Weeshuis in Senagal te Amsterdam van 01-06-1994
Voorzitter Stichting Hospitium (terminaal zieken) De Ronde Venen van 01-09-1997
Lid Adviescommissie jeugdige ongehuwde moeders in de Blijmer St. Mi Oso es Mi Cas van 01-01-1998
Bestuurslid Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen te Amsterdam van 01-11-1993
Voorzitter Adviescommissie St. Mara (studentenhulp aan ex.joegoslavie slachtoffers) te Leiden van 01-11-1993
Bestuurslid Vereniging Vrienden v.h. Concertgebouw te Amsterdam van 01-05-1996
Lid geschillen- en tucht commissie K.N.S.B. van 01-01-1982
Arbiter ICC Parijs te Parijs van 10-01-1982
Voorzitter commissie Beroep en Bezwaar Gemeente Abcoude te Abcoude van 01-01-1985
Patron ELSA European Law Students Associaton te Brussel van 01-05-1990
Bestuurslid Vereniging voor Handelsrecht van 01-05-1990 tot 01-05-2000
Lid Adviescommissie Veerstichting (student en Maatschappij) te Leiden van 01-05-1993 tot 01-05-2000
Bestuurslid Stichting "Het menselijk verblijf te Den Bosch van 01-01-1997 tot 01-05-2000
Voorzitter Vereniging Latijnse Liturgie te Amsterdam van 01-05-2000 tot 01-11-2000


DOES DE WILLEBOIS J.J.M. van der
Directeur Retail ING Bank [mei 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


DOES M.A. ; Mw.
Fonte Santa 47 , 8125 Algarve , Portugal
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


DOESBURG A.W.A.P.
Advocaat bij van Gessel & Blaauw advocaten ; beëdiging 1997
Amstelveld 7 , 1017 JD Amsterdam
Tel 020-6276684 , fax 020-6206489
adam.doesburg@gesselblaauw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Drenth & Doesburg advocaten
Duivelsbruglaan 22 , 4835 JE Breda
Tel 076-5601953 , fax 076-5602735
info@drenthdoesburg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOESCHOT - LOOYEN L.G. ; Mw.
Rechten 1951
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Emmen


DOESSCHATE B. ten, geboren dec 1951 , Barent ; Dhr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 3 jul 1990
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht van 01-01-2002
NU Utrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Amersfoort ; kantoor Derks , Star Busmann ; beëdiging 1976
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@derks.nl
b.tendoesschate@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
b.tendoesschate@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Lid Bestuur van het Nieuwe Lyceum te Bilthoven
Lid strafcommissie Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
Lid College van Afgevaardigden Nederlandse Orde van advocaten van 01-01-2001
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Utrecht


DOESSCHATE J. ten , geboren 17 september 1916 te Steenderen
NLRM 71 80
Advocaat en procureur te Den Haag 1945
Som. ? Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordst. Overijssel te Zwolle 1 okt 1955
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 28 feb 1956
Rechter rechtbank Zwolle 25 okt 1976
Officier in de Orde van Oranje Nassau
INFO
Overleden 8 juni 2002 te Zwolle [NRC 12 juni 2002]


DOESSCHATE J.M.H. ten , geboren okt 1911
NLRM 71 80
Waarnemend griffier kantongerecht Leiden 14 dec 1942
Advocaat en Procureur Leiden 1943
Griffier kantongerecht Tiel 23 okt 1946
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 29 nov 1949


DOETS C.A.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 7113 , 1007 IC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
andries.doets@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


DOETS M.S.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1998
712 Fifth Avenue 29th floor , New York , N.Y.10019-4108 , USA
Tel 001-2124890620 , fax 001-2124890710
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DOEVE L.C.


DOEVEN J.H.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst,
Belastingdienst/Directie ondernemingen Zuid, Belastingdienst/particulieren/ondernemingen,
Dordrecht, Plaatsvervangend hoofd


DOEVEREN N.A.J.M. van
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
PricewaterhouseCoopers
Partner/Directeur


DOGAN H.
Advocaat bij Winters & De Vries ; beëdiging 1998
Postbus 698 , 2130 AR Hoofddorp
Tel 023-5544900 , fax 023-5554421
dogan@winters-devries.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boogert Dogan & Ontas advocaten
Valeriusstraat 92 hs , 1075 GC Amsterdam
Tel 020-4700962 , fax 020-4700953
www.onlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOGAN S. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Boone ; beëdiging 2001
Postbus 2 , 3960 BA Wijk bij Duurstede
Tel 0343-571863 , fax 0343-577116
algemeen@booneadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOGGE J.H.P. , geboren 21-05-1968
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


DOGGEN A.P.C.E.
Advocaat bij Doggen c.s. ; beëdiging 1993
Postbus 9948 , 3506 GX Utrecht


DOGGER J.
Notaris te Texel , arrondissement Alkmaar
Kantoor Dogger & Kooi ; Texel


DOHLE D.G.A. ; Mw.
Advocaat bij Hoge van den Broek ; beëdiging 2002
Postbus 1126 , 6501 BC Nijmegen
Tel 024-3810823 , fax 024-3810835
d.dohle@hogevandenbroek.nl
www.hogevandenbroek.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOHLEN F.
Notaris te Meppel, arrondissement Assen
Kantoor Haaijer Dohle & van Drooge ; De Wolden, Meppel, Westerveld


DOHMEN E.H.J.M.
Advocaat bij Muurmans c.s. ; beëdiging 1986
Postbus 2934 , 6201 NA Maastricht
Advocaat bij Bisscheroux Pennino advocaten ; beëdiging 1986
Raadhuisplein 18 , 0411 HK Heerlen
Tel 045-5718581 , fax 045-5711704
bisscherou@cistron.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Muurmans advocaten
Postbus 2934 , 6201 NA Maastricht
Tel 043-3438080 , fax 043-3435566
edohmen@muurmansadvocaten.nl
www.muurmansadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOHMEN H.J.A.M
Advocaat bij Beunen Leemans De Bont Hermes ; beëdiging 1988
Postbus 3033 , 5003 DA Tilburg
Advocaat bij De Voort Hermes De Bont advocaten & Mediators
Prof. Cobbenhagenlaan 75 , 5037 DB Tilburg
Tel 013-4668888 , fax 013-4668866
h.dohmen@devoort.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dohmen advocaten
Goirlestraat 185-01 , 5046 GI Tilburg
Tel 0161-231551 , fax
info@dohmenadvocaten.nl
www.dohmenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOHMEN K.E.J. ; Mw.
Advocaat bij Berger advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 347 , 5900 AH Venlo
Tel 077-3510331 , fax 077-3510051
adv@berger.demon.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOHMEN M. ; Mw.
Advocaat bij Bureau Rechtshulp Heerlen ; beëdiging 2003
Postbus 285 , 6400 AG Heerlen
Tel 045-5719551 , fax 045-5740461
m.dohmen@zon.bureaurechtshulp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DÖHRN Zie de PAUW GERLINGS - DÖHRN S.B. , geboren mrt 1947 ; Mw.


DOIJER W.T.
Advocaat bij Beishuizen & Doijer advocaten ; beëdiging 1987
Spaarne 51 , 2011 CE Haarlem
Tel 023-5401400 , fax 023-5401199
[vademecum advocatuur 2001]


DOIJEWEERD A.A.
Advocaat bij iggers advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 340 , 7200 AH Zutphen
Tel 0575-511771 , fax 0575-517517
wiggersadvocaten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOING E. ; Mw.
Advocaat bij Steins Bisschop Meijburg & Co N.V. ; beëdiging 2000
Postbus 227665 , 1140 DO Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6561716 , fax 020-6501920
doing.edith@kpmg.nl
[vademecum advocatuur 2001]


DOK A.J.F. van
Advocaat bij Banning van Kemenade & Holland ; beëdiging 1995
Postbus 3 , 5600 AA Eindhoven
Advocaat bij Banning De Ruijter & Wiegman
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-5927729 , fax 073-6927770
a.vdok@banningderuijter.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van der Putt advocaten
Postbus 130 , 5800 AC Venray
Tel 0478-556675 , fax 0478-556678
vandok@putt.nl
www.putt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOKTER D.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


DOLDER A.R. van ; Mw.
Advocaat bij Boddaert Verweel advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 3271 , 1801 GG Alkmaar
Tel 072-5744409 , fax 072-5150244
vandolder@boddaertverweel.nl
www.boddaertverweel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOLDEREN P. van ; Mw.
Advocaat bij Hulkenberg van der Veen ; beëdiging 1995
Postbus 70091 , 1007 KB Amsterdam
Tel 020-6645111 , fax 020-6620470
vandolderen@hulklaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij PAM advocaten
Reyer Anslostraat 4-6 , 1054 KV Amsterdam
Tel 020-6163278 , fax 020-4896988
panvela@pamadvocaten.nl
www.pamadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOLDERSUM T. ; Mw.
Advocaat bij Hentenaar c.s. ; beëdiging 1996
Postbus 446 , 3740 AK Baarn
hentenaa@worldaccess.nl


DOLFING J. , geboren nov 1962 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Groningen 1 apr 1989
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 1 apr 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 1 apr 1995
Rechter rechtbank Groningen 1 jun 1996
Vice-president Rechtbank Groningen van 01-09-2002
NU Groningen Rechtbank Vice-President
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Assen ; kantoor van der Molen ; beëdiging 1993
TEVENS
Voorzitter bestuur voorlichtingsproject Delinkwentie en Samenleveing afdeling Noord
Lid Bestuur Harm Jan Zondag Mavo school voor commercieel onderwijs
12 feb 1997
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Tot wanneer advocaat.


DOLK A.J.
Advocaat bij Dolk-Verburg-Diamand advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 7911 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-3016194 , fax 020-6464716
dolk@dolk-verburg.diamand.nl
a.j.dolk@dolk-verburg-diamand.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-3016194 , fax 020-3018802
a.j.dolk@dolk-verburg-diamand.nl
www.dolk-eerburg-diamand.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOLK G.A.J.
Advocaat bij Dolk advocaten ; beëdiging 1948
Westzeedijk 108 , 3016 AH Rotterdam


DOLK G.H.J.
Advocaat bij Dolk advocaten ; beëdiging 1980
Westzeedijk 108 , 3016 AH Rotterdam
Tel 010-4366100 , fax 010-4365534
dolkadvocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


DOLK H.D.M. , geboren jul 1917
NLRM 71 80 87
Advocaat en procureur Rotterdam 1942
Officier-fiscaal bijzonder Hof Den Haag 1946-1948
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 9 mrt 196
Kantonrechter Rotterdam 9 mei 1963
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 26 sep 1977
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 16 jan 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 16 jan 1978
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 28 jul 1979
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 6 mei 1985


DOLK P.H.A.M.
Advocaat bij Nolen advocaten ; beëdiging 1986
Postbus 74675 , 1070 BR Amsterdam
Advocaat bij Hamer & Smit advocaten
Postbus 420 , 1400 AR Bussum
Tel 035-6944833 , fax 035-6945533
hamer-smit.adv@tip.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Raalte Kantoor
Apollolaan 83 , 1077 AL Amsterdam
Tel 020-6644671 , fax 020-6643611
www.vanraalte-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOLL M.M.L.A.T. ; Mw.
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Zutphen van 01-01-2002
NU Zutphen Rechtbank Raio
TEVENS [augustus 2003]
Lid college van afgevaardigden Raad voor de Rechtspraak te Den Haag van 01-04-2003
Lid ledenraad NVvR , sectie RAIO'S NVvR te Den Haag van 01-01-2002
Lid ondernemingsraad Rechtbank Zutphen te Zutphen van 01-10-2002
Lid commissie PR Operettevereniging de Kunstgroep te Apeldoorn van 01-01-2002
Coördinator grime Operettevereniging de Kunstgroep te Apeldoorn van 01-07-2002


DÖLLE A.H.M. , geboren aug 1952 ; Prof. Dr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Assen en/of Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 2 apr 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 1 jun 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 1 jun 1994
Rechter rechtbank Leeuwarden 23 jun 1995
Lid Eerste Kamer CDA-fractie ; mei 2000
Vice-president Rechtbank Leeuwarden van 23-10-2001
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden van 04-04-2001
NU Leeuwarden Rechtbank Vice-President
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Staatsrecht en Internationaal Recht
Bijzonder Hoogleraar Recht der decentrale overheden
a.h.m.dolle@rechten.rug.nl
TEVENS
Lid bezwaarschriftencommissie gemeente De Maine
Lid geschillencommissie huisvesting Groningen
Cursusleider huurrecht Nederlandse Orde van advocaten
2 okt 1995
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Commissie Bezwaar en Beroep (Gemeentelijk)
Bestuurslid schoolbestuur
Docent huurrecht Nederlandse Orde van advocaten
Vice-voorzitter klachtencommissie Asielzoekersrechtshulpverleners/ advocaten
Docent huurrecht SSR
Plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie I, Raad voor de Kinderbescherming van 01-02-2002
Plaatsvervangend lid Geschillencommissie Huisvesting Gemeente Groningen te Groningen van 01-01-2001 tot 01-01-2003
INFO
Privé adres: Wilhelminakade 711 , 9717 AA Groningen , Tel. 050 3127082


DÖLLE I.M. , geboren apr 1967 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 1 apr 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 23 apr 1996
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 1 april 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 1 april 1999
Rechter Rechtbank Leeuwarden van 04-05-2000
NU Leeuwarden Rechtbank Rechter
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Köster van Schaik & Koets ; beëdiging 1997
Postbus 5287 , 2000 CG Haarlem
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter oudercommissie kinderdagverblijf Stichting kinderopvang Leeuwarden te Leeuwarden van 01-01-2002
Lid oudercommissie kinderdagverblijf Stichting kinderopvang Leeuwarden te Leeuwarden van 01-04-2000 tot 31-12-2001
@OPM
Wellicht niet meer advocaat, maar sinds wanneer niet meer?


DOLLÉE Th.
Advocaat bij Moree Gelderblom ; beëdiging 1986
Postbus 25006 , 3001 HA Rotterdam
Tel 010-4776777 , fax 010-2449619
thdollee@mglaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.mglaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOLLEKAMP Zie ZANDSTRA - DOLLEKAMP A.E. , geboren nov 1940 ; Mw.


DOLLEKAMP W.H.


DOLMAN M.M. , geboren feb 1967
NLRM 92 98 99/00
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hoge Raad der Nederlanden 13 aug 1991
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 25 nov 1997
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur
Hoge Raad der Nederlanden Gerechtsauditeur (info sep 2000)


DOLMANS M.J.F.M.
Advocaat bij Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton ; beëdiging 1988
Wetstraat 23 , B-1040 Brussel/België
Tel 0032-22872000 , fax 0032-22311561
mdolmans@cgsh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 0032-22872000 , fax 0032-22311661
mdolmans@cgsh.com
www.cgsh.com
[vademecum advocatuur 2004]


DOLMANS M.V.C. ; Mw.
Advocaat bij Holla Poelman advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 396 , 5201 Al Den Bosch
Tel 073-6161100 , fax 073-6161199
mdolmans@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOLS L.
Advocaat bij Rollingswier advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 96 , 9700 AB Groningen
Tel 050-3141512 , fax 050-3129580
rolladva@inn.nl
[vademecum advocatuur 2001]


DOLS W.J.
Advocaat bij Boels van Eijndhoven Coenegracht ; beëdiging 1989
Postbus 424 , 6160 AK Geleen
Advocaat bij Koels Zanders advocaten
Postbus 217 , 6130 AE Sittard
Tel 046-4754638 , fax 046-4752900
dols@boelsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
dols@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOLSTRA L. ; Mw.
Rechten 1995
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Zutphen


DOM R.M.
Notaris te Voorburg , arrondissement Den Haag
Postbus 267 2270 AG Voorburg


DOMELA NIEUWENHUIS J.D.A.
Advocaat bij Bosch & Ruiter ; beëdiging 1997
Postbus 94533 , 1090 CM Amsterdam
Tel 020-6639895 , fax 020-0033850
boschruiter@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
domela@boschruiter.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOMEVSCEK P.E.F. ; Mw.
Advocaat bij van Leeuwen van der Eerden advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch
Tel 073-6271819 , fax 073-6271844
domevscek@vlvde.nl
www.vanleeuwenvandereerden.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOMINICUS A.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1995]


DOMINICUS Zie OLLAND - DOMINICUS I. , geboren okt 1931 ; Mw.


DOMINICUS J.F. ; Mw.
Beëdigd: 09-01-2002
Adriaanse & van der Weel advocaten
Kousteensedijk 3 , 4331 JE Middelburg
Postbus 240 , 4330 AE Middelburg
tel 0118-656060 , fax 0118-636178
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
Arrondissement Middelburg
[Internet april 2003]
info@avdw.nl
www.avdw.nl
jfdominicus@avdw.nl
www.avdw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOMMELEN J.W.A. van
Advocaat bij Bouwman & Rhodius ; beëdiging 1987
Postbus 13266 , 3507 LG Utrecht
Tel 030-2724500 , fax 030-2721585
vandommelen@bouwman-rhodius.com
[vademecum advocatuur 2001]
vandommelen@bvd-advocaten.nl
www.bvd-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOMMERHOLT G.J.
Advocaat bij Dommerholt & van Dijk ; beëdiging 1973
Postbus 1182 , 8001 BD Zwolle
Tel 038-4272020 , fax 038-4272021
gj.dommerholt@dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.dommerholt.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOMMERING B.H. , geboren 4 feb 1916
Overleden 8 dec 2000


DOMMERING E.J. , geboren apr 1943 ; Prof. (niet volgens NLRM96 en RM97NL)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 jan 1983
NU Den Haag Rechtabnk rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Buruma Maris ; beëdiging 1968
Advocaat te Amsterdam , kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot
ssmd@stibbe.nl
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460454 , fax 020-5460704
egbert.dommering@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455
Instituut voor informatierecht
Hoogleraar informatierecht
dommering@jur.uva.nl
TEVENS
Directie/management Instituut voor Informatierecht
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Bestuurslid Centrum voor Moderne Kunst De Appel te Amsterdam van 01-01-2002
Lid Raad van Advies College Bescherming Persoonsgegevens van 01-01-2002
Lid Nationale Programmacommissie v. Informatietechnologie en Recht van 01-01-2002
Lid Vast adviescommissie MvJ voor Auteursrecht van 01-01-2002
Annotator in de NJ van uitspraken van EHRM EHRM van 01-01-2002
Directeur Instituut voor Informatierecht UvA van 01-01-2002
Hoogleraar Informatierecht UvA van 01-01-2002
Redacteur tijdschrift Computerrecht van 01-01-2002
Deelnemer Alg. arbiterlijst Nederlands Arbitrage Instituut van 01-01-2002
Lid Commissie Museale Gedragslijn van 01-01-2002
INFO
Privé adres: Joh. Vermeerplein 4 , 1071 DV Amsterdam , Tel. 020 4710532


DOMMERING G.B.J.
Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Lid van de Raad van Afgevaardigden van de Stichting PVF Nederland


DOMMERING - van RONGEN L. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1982
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-54146446 , fax 020-5414546
loes.dommering@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5414978 , fax 020-5414546
loes.dommering@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


DOMMERING W. , geboren dec 1940 ; Dhr.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 18 dec 1989
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 01-01-2002
NU Rotterdam Rechtbank Rrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Rotterdam ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1965
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240465 , fax 010-2240062
walter.dommering@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid Bestuur Stichting Kamermuziekvereniging Rotterdam
Voorzitter van het committee Rotterdam van het Ned. Studentenorkest
Voorzitter Stichting Kralingseweg Beheer te Rotterdam
Lid commissie van Beroep van de Kon.Ned. Hockeybond
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Stichting Kamermuziekvereniging Rotterdam te Rotterdam
Lid van de commissie van beroep Koninklijke Nederlandse Hockeybond
Bestuurslid Rotterdamse Kunststichting te Rotterdam
Arbiter Stichting Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam
Arbiter Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven te Amsterdam
Bestuur bewonersvereniging Kralingen-Oost van 01-01-2001


DOMMISSE M. , Maaike ; Mw.
Ministerie van Justitie , Raad voor de Kinderbescherming , Directie Oost , vestiging Arnhem
Arnhem-Oost , Unithoofd
INFO
Lid van de Soroptimisten


DOMPELlNG T. , geboren jan 1963 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 1 okt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 okt 1994
Rechter rechtbank Utrecht 3 okt 1995
Vice-president Rechtbank Utrecht van 09-12-2002
NU Utrecht Rechtbank Vice-President
TEVENS [augustus 2003]
Lid Geschillencommissie advocatenkantoor De Saen te Zaandam van 01-01-2000
Docent Nederlandse Orde van advocaten van 01-01-1998
Lid Ouderraad St. Bonifatius College te Utrecht van 01-09-1999
Lid redactie JB plus van 01-03-2002
Lid commissie rechtspositie NVVR van 01-07-2001
Docent SSR te Zutphen van 01-01-1996 tot 01-10-2000
Docent OSR van 01-01-1996 tot 01-10-2000
Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring te Utrecht van 01-10-1996 tot 01-04-2001
Secretaris bestuur sectie rechters NVVR van 01-04-2001 tot 01-02-2002
Lid ledenraad NVVR van 01-10-1998 tot 01-09-2002


DOMSDORF E.P.M.W.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 29 feb 1968


DOMSTEDT M.C.V.
Advocaat bij Den Hollander advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 206 , 3220 AE Hellevoetsluis


DON M.S. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
micheline.don@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


DON N.M. ; Mw.
Advocaat bij Korvinus & Knoops advocaten ; beëdiging 1997
Emmalaan 23 , 1075 AT Amsterdam
Tel 020-6797929 , fax 020-6626606
info@korvinus-knoopsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
don@ka-advocaten.nl
www.ka-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DON W.J. , geboren nov 1957 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 mal 1992
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 mei 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 1 mei 1994
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Den Haag 1mei 1999
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Rotterdam1juni 1999
Rechter Rechtbank Den Haag van 30-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen opgave van bijbanen
okt 1997
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DONA R.A. , geboren jul 1966
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 1 okt 1992
Substituut Officier van Justitie arnparketDen Bosch 14 februari 1998
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 1april 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Dordrecht ; kantoor Ten Holter advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 476 , 3300 Al Dordrecht
hnh@worldonline.nl


DONCK P.J.G. van der
Advocaat bij Lunenberg advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 308 , 8070 AH Nunspeet
Tel 0341-251507 , fax 0341-252554
lunenberg@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lunenberg Roossien & Kale advocaten
Postbus 308 , 8070 AH Nunspeet
Tel 0341-251507 , fax 0341-252554
jgvanderdonck@runenbergadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Eperweg 13 , 8071 AW Nunspeet
INFO Strafzaken [advocatie.nl november 2004]
Meisje van Nulde/Rowena Rikkers , Rechtbank Zutphen , b* Mike Jansen , 17-01-2003


DONDERS A.M.A.F. , geboren maart 1964 ; Mw.
NLRM 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 1 februari 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 18 maart 1999
Rechter rechtbank Haarlem 1 februari 2000 of 28-09-2000
NU Haarlem Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter klachtencommissie stichting Zorgvliet van 01-07-1999
Lid bestuur Stichting Vrouw & werk Midden-Brabant te Tilburg


DONDERS B.C. ; Drs.
Technische Universiteit Eindhoven
Directie/Management
Contactpersoon, griffier van het College van Bestuur


DONDERS N.J.M.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter -plaatsvervanger Amsterdam 11 apr 1967
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 2 jul 1974
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 21 okt 1975
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Haarlem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in A'dam
Staat niet meer geregistreerd


DONDERS Y.O. , geboren apr 1930
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 15 sep 1993
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Oud-notaris
TEVENS
Oud-Lid ringbestuur Kon.Not.Broederschap en Lid van de Kamer van Toezicht over notarissen te
Arnhem
16 feb 1998


DONDORP A.J. ; Dhr.
Gerechtsauditeur Rechtbank Alkmaar van 27-02-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar van 27-02-2002
NU Alkmaar Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Alkmaar Rechtbank Gerechtsauditeur
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DONDORP J.H. , geboren juni 1956
NLRM 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 januari 2000
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 1 januari 2000


DONDORP P. , geboren mei 1970 ; Mw.
NLRM 95 96 97 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 3 okt 1997
Rechter Rechtbank Utrecht van 01-10-2001
NU Utrecht Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Ouderling en bestuurslid hervormde gemeente Amsterdam van 01-01-2000 tot 25-06-2001


DONGE M. van ; Mw.
Advocaat bij van Harmelen & Beijneveld ; beëdiging 1995
Postbus 30117 , 3001 DC Rotterdam


DONGELMANS J. ; Mw.
Advocaat bij Petten, Tideman & Sassen ; beëdiging 1996
Postbus 80504 , 2508 CM Den Haag
Advocaat bij advocatenkantoor Dongelmans
Postbus 32 , 2910 AA Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel 0180-314279 , fax 0180-321779
info@dongelmansadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.dongelmansadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DONGELMANS J. , geboren okt 1957 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Den Haag
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 1 apr 1992
Rechter rechtbank Den Haag 6 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 14 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 14 nov 1995
NU
Den Haag rechter
Alphen aan de Rijn kantonrechter-plaatsvervanger
Gouda kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
INFO
Wat is de relatie met Mw. J. DONGELMANS , advocaat bij Petten, Tideman & Sassen


DONGEN A.C.M. van , Anita ; Mw.
Juridisch adviseur RBDI-Rotterdam bv , Postbus 150 3000 AD Rotterdam
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


DONGEN A.F. van


DONGEN C. van
Notaris te Ridderkerk , arrondissement Rotterdam
Postbus 90 2980 AB Ridderkerk


DONGEN C.B.J.C.A. van
Notaris te Veldhoven , arrondissement den Bosch
Kantoor Dongen, van & van Herpen ; Veldhoven


DONGEN C.J.N. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 26 jun 1948


DONGEN E.J.M. van , geboren feb 1960 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Roermond 1 apr 1988
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 1 apr 1993
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 1 apr 1994
NU
Roermond parket


DONGEN E.R.G.P. van
Advocaat bij van Kuilenburg advocaten ; beëdiging 1987
Bovenkerkerweg 85 , 1187 XC Amstelveen
kuitenburg@widexs.net
Advocaat bij Stadhouderskade 135-2 , 1074 AZ Amsterdam ; beëdiging 1987
Tel 020-6711886 , fax 020-6711886
mail@ergp-van-dongen.demon.nl
[vademecum advocatuur 2001]


DONGEN F.R. van ; Mw.
Advocaat bij Boonk van Leeuwen ; beëdiging 2003
Postbus 29215 , 3001 GE Rotterdam
Tel 010-2811815 , fax 010-2133111
fay.vandongen@boonkvanleeuwen.com
www.boonkvanleeuwen.com
[vademecum advocatuur 2004]


DONGEN F.W. van , geboren januari 1965 ; Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Roermond 1 april 1992
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem10 maart 1998
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 1 april 1999
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij van Asperen advocaten ; beëdiging 1996
Hondstraat 4 , 6211 HX Maastricht


DONGEN G.P.M. van den , geboren jul 1952
NLRM 91 92
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 aug 1989
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Zwolle 18 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle, Harderwijk en Steenwijk 26 feb 1991
Rechter rechtbank Zwolle 2 apr 1991


DONGEN J.M. van
Advocaat bij van Dongen De Deken Drok van der Heijden ; beëdiging 1980
Postbus 2919 , 2601 CX Delft
Tel 015-2142640 , fax 015-2140906
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten-ddh@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DONGEN M. van ; Mw.
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 2003
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 026-3575757 , fax 026-4424942
info@nysingh.nl
www.nysmgh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DONGEN M. van ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg van 06-02-2001
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak. [augustus 2003 rechtspraak.nl]
NU Middelburg Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Wat is zijn hoofdfunctie?
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DONGEN M.C.P van ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten en Notarissen ; beëdiging 1999
Postbus 55 , 6500 AB Nijmegen
Tel 024-3226641 , fax 024-3222074
algemeen@nijmegen.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 024-3813153 , fax 024-3233419
vandongen@dirkzwager.nl
www.dirkzwager.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DONGEN P.D. van
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2003
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772580 , fax 020-5772702
d.van.dongen@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


DONGEN P.M.N.M. van
Notaris te Eindhoven , arrondissement den Bosch
Kantoor Marks Wachters, Eindhoven
Postbus 180.5600 AD Eindhoven


DONGEN R. van
Advocaat bij van der Kroft advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 15724 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-6706060 , fax 020-6706061
vandongen@vanderkroft.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.vanderkroft.com
[vademecum advocatuur 2004]


DONIA A.A. ; Drs.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2000
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
jos.donia@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


DONK B.V. van der , Barbara ; Mw.
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen ; beëdiging 2000
Postbus 75330 , 1070 AH Amsterdam
Tel 020-5686660 , fax 020-5686317
barban.van.der.donk@landwell.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Landwell
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5686796 , fax 020-5686317
barbara.van.der.donk@nl.landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DONK C.J.M. van de
Van de Donk, Bot & Co
Postbus 1122 , 1700 BC Heerhugowaard
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


DONK D.H.S.
Advocaat bij Clifford Chance ; beëdiging 1999
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119000 , fax 020-7119999
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hellingman Bunders advocaten
Postbus 75401 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6700034 , fax 020-6700035
diederik.donk@hellingmanbunders.com
[vademecum advocatuur 2004]


DONK D.T. van ; Mw.
Advocaat bij De Vos & Partners advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-2060700 , fax 020-2060750
dvandonk@devos.nl
www.devos.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DONK J.G.
Advocaat bij Donk Breukelaar & van Willegen ; beëdiging 1979
Batjanstraat 5 , 1094 RC Amsterdam


DONK J.G.F. van der ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch van 04-05-2000
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Jurist Gemeente Den Bosch te Den Bosch
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Stichting Sancta Maria van 01-09-1997
Voorzitter Stichting Bestuursfonds Sancta Maria Mavo te Den Bosch van 08-12-1999


DONK L.D. , geboren 24-01-1920
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


DONK O.E. van der ; Drs.
Advocaat bij Alen & Overy ; beëdiging 2002
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741504 , fax 020-6741675
olaf.vanderdonk@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


DONK W.J.M. van der ; Mw.
Advocaat bij Zegers & van Osch ; beëdiging 1996
Postbus 9150 , 5000 HD Tilburg


DONKER A. ; Mw.
Rechten 1992
BedrijfsJurist
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


DONKER B.A.
Postbus 6110 , 2001 HC Haarlem
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


DONKER H. , geboren sep 1921
NLRM 71 80
Officier Koninklijke Marine, II.kapitein luitenant t.z. 20 jun 1945
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 16 mei 1966
Rechter rechtbank Utrecht 10 feb 1969
Fungerend President permanente krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 28 apr 1969


DONKER H.J. , geboren okt 1955
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1983
Plaatsvervangend Officier van Justitie Den Bosch
Substituut-officier van Justitie Arrondissementsparket Den Bosch 1 dec 1987
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 23 dec 1988
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 jan 1989
Officier van Justitie Ned. Antillen 9 sep 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 aug 1994
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 1 mei 1995
Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht1maart 1999
NU
Amsterdam parket


DONKER J. , geboren jan 1945
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 9 aug 1993
NU
Assen rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Commissaris bij de Stichting Thuiszorg de Friese Wouden te Drachten
Penningmeester Stichting Steunfonds Muziekkapel Augsbuurt te ASugsbuurt
Secretaris van de Fed. van de plaatselijke belangen Achtkarspelen te Gerkeloater
Voorzitter van de speltuinvereniging De Klauterberg te Gerkesklooster
Lid Bestuur van de plaatselijke afdeling CDA te Gerkesklooster-Stroobos
25 jan 1997


DONKER M.L. ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 2003
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
manja.donker@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


DONKER S.J.
Advocaat bij Höcker Rueb Doeleman advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
Tel 020-5777700 , fax 020-6719710
donker@hrd.nl
www.hrd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DONKER S.L. , geboren jul 1940 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 jan 1986
Rechter rechtbank Den Haag 4 nov 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 feb 1991
Vice-President rechtbank Den Haag 10 dec 1997
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie
terbeschikkingstelling, Lid
Lid beroepscommissie uit de hierboven bedoelde sectie
sept 95
TEVENS [juli 2003]
Lid Raad voor Strafrechtstoepassing en jeugd (sectie TBS) van 01-01-2002
Lid beroepscommissie (uit de onder 1 bedoelde sectie) van 01-01-2002


DONKER W.N.L. ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 09-12-2002
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Wille & Donker ; beëdiging 1976
Postbus 357 , 2400 AJ Alphen a/d Rijn
Tel 0172-442417 , fax 0172-442028
donker@willedonker.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.willedonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Lid Klachtencommissie Siloah te Goes van 01-01-1999
Lid Commissie van Beroep Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Ridderkerk van 01-01-1999
Secretaris Bestuur Protestants MIlitair Vormingscentrum "Beukbergen" te Huis ter Heide van 01-10-1999


DONKERS A.J.


DONKERSGOED G. van
Notaris te Abcoude , arrondissement Utrecht
Postbus 133 1390 AC Abcoude


DONKERSLOOT D.C.H. ; Mw.
Advocaat bij Schipper van der Mersch ; beëdiging 2001
Postbus 23509 , 3001 KM Rotterdam
Tel 010-2418900 , fax 010-2418925
donkersloot@schipmer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DONKERSLOOT J.A.C.
Advocaat bij Horeca Nederland Jur.Zaken ; beëdiging 1994
Postbus 566 , 3440 AN Woerden
Advocaat bij Horeca Nederland/juridische Zaken ; beëdiging 1994 en 2002
Postbus 566 , 3440 AN Woerden
Tel 0348-489439 , fax 0348-489494
j.donkersloot@horeca.org
www.horeca.org
[vademecum advocatuur 2004]


DONNER Zie SWENS - DONNER G. , geboren jan 1934 ; Mw.


DONNER J. , geboren jul 1947 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar van 15-03-1994
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak.
NU Alkmaar Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) te Amsterdam
TEVENS [augustus 2003]
Lid Commissie van Beroep PC-basisonderwijs
Bestuurslid Stg Wetenschappelijk Onderzoek Orthop. Chirurgie
INFO
Lid van de Rotary


DONNER J.
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999
Vrije Universiteit, College van Bestuur , Vice-voorzitter
j.Donner@dienst.vu.nl


DONNER J.P.H. , Jan Piet Hein (Piet Hein) , geboren 20 oktober 1948 te Amsterdam ; Dhr.
Gymnasium B
Nederlands recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam (doctoraal 1974)
Onderzoek aan de University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA 1974-1975
Werkzaam bij Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Economische Zakewn 1976 - 1981
Werkzaam als raadadviseur bij Stafafdeling Wetgeving Publiek Recht, ministerie van Justitie 1981 - 1990
Vanuit het ministerie van Justitie gedetacheerd bij de Tweede Kamer ten behoeve van de Parlementaire enquête naar de door opeenvolgende kabinetten gevoerde beleid ten aanzien van het RSV-concern 1982 - 1984
Lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 1990
Voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 1993
Lid van de Raad van State 1 januari 1998
Minister van Justitie voor het CDA in het kabinet Balkenende-I 22 juli 2002
Minister van Justitie voor het CDA in het kabinet Balkenende-II 27 mei 2003
TEVENS [www.regering.nl oktober 2003]
Was onder meer:
Voorzitter van het Centre for European Security Studies te Groningen
Voozitter van de Vereniging tot christelijke verzorging van geestes- en zenuwzieken 'Vereniging Bennekom' Lid van de Adviesraad van het CNV
Voozitter van de Schientific Coucil ASWB
Lid van het Stichtingsbestuur Katholieke Universiteit Brabant
Lid van het Curatorium van de Stichting Maatschappelijk Ondernemen Midden- en Kleinbedrijf
Voorzitter van het Christelijk Sociaal Congres
Voorzitter van het Interkerkelijk Beraad in Overheidszaken CIO
Lid van de Raad van Advies Nederlands Christelijke Sport Unie
Lid van de Wetenschappelijke Raad T.M.C. Asser Instituut
Lid van het Curatorium van de NCW
Lid en/of voorzitter van een aantal adviescommissies, waaronder:
Commissie Toekomst Openbaar Ministerie
Commissie Toekomst Onderzoek Publieke Omroep
Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid
Commissie inzake WAO
Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
kolya.htm
burhoven/bur-jus5.htm
burhoven/bur-sam1.htm
INFO
Saatscourant nr 96 , 24 mei 2004
"Instelling Raad Nationale Veiligheid"
De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Donner om een Raad voor de Nationale Veiligheid (RNV) in te stellen. De Raad is een onderraad van de ministerraad en behandelt alle aspecten op het terrein van terrorismebestrijding en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten die op kabinetsniveau worden besproken. De nieuwe onderraad vervangt de huidige Raad voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
@OPM
Er wordt niet gerept over democratische controle.
Is dit , naast het polit-buro aan de top van het OM, een KGB in oprichting?


DONNER - COETERIER M. , geboren jan 1939 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 94 93
Werkzaam Gemeente secretarie te Amsterdam 1966
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 25 jul 1979
Rechter rechtbank Amsterdam 2 aug 1980
Raadsheer Hof Amsterdam 19 aug 1986


DONNERS H.J.F.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren/Ondernemigen, Buitenland, Plaatsvervangend hoofd


DONS H.J.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 1 mei 1964


DONSELAAR F.H. van
Notaris te Bodegraven , arrondissement Den Haag
Kantoor Donselaar, van & Ter Wal ; Bodegraven


DONSELAAR J. van
Advocaat bij van Donselaar & Sieders ; beëdiging 1975
Advocaat bij van Vliet & van Donselaar
Postbus 10438 , 7301 GK Apeldoorn
Tel 055-5288788 , fax 055-5288777
[vademecum advocatuur 2001]
info@vvvd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DONSELAAR J.W. van , geboren apr 1956 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 21 mrt 1994
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Senior algemeen jurist afdeling Algemene Juridische Zaken Provincie Gelderland
TEVENS
Docent bestuursacademie Oost-Nederland te Velp
Plaatsvervangend Lid Commissie van Bezwaar en beroepschriften gemeente Bergh
Lid vertrouwenscommissie Stichting Chr.Primair Onderwijs te Arnhem
16 jan 1998 , 16 feb 1998
TEVENS [augustus 2003]
Docent Bestuursacademie Oost Nederland te Velp
Plaatsvervangend lid Commissie bezwaar en beroepschriften gemeente Berg
free lance docent Langhenkel Opleiding en Training Heerde
Voorzitter Commissie Bezwaar en Beroepsschriften gemeente Lichtenvoorde te Lichtenvoorde van 01-01-2003


DONTJE H.
Advocaat bij Adv. kantoor Emmen ; beëdiging 1982
Postbus 1050 , 7801 BB Emmen


DONY G.M.G. , Geneviève ; Mw.
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1999
1 Avenue Eranklin D.Roosevelt , 75008 Parijs , Frankrijk
Tel 0033-149539125 , fax 0033-142891460
genevieve.dony@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1999
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
genevieve.dony@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


DONZE F.J.
Advocaat bij Joh.Vermeerstraat 34 , 1071 DS Amsterdam ; beëdiging 1983
Advocaat bij De Amstel advocaten ; beëdiging 1983
Sarphatikade 22 , 1017 WV Amsterdam
Tel 020-6383483 , fax 020-6387352
[vademecum advocatuur 2001]
amstel.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOOD J.C. de
Advocaat bij Koster c.s. ; beëdiging 1981
Postbus 1350 , 1500 AJ Zaandam
Tel 075-6156051 , fax 075-6167353
jcdedood@kostercs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Koster c.s. advocatuur en Mediation
Postbus 1350 , 1500 AJ Zaandam
Tel 07$-6810080 , fax 075-6167353
jcdedood@kostercs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOOIJEWEERT A.C.J. van , geboren aug 1953 ; Mw. (of A.Ch.J.)
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Jurist stafafdeling rechtspraak Raad van State
plaatsvervangend-griffier Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 4 nov 1986
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 1 apr 1987
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 28 okt 1987
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 14 nov 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 17 jun 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 jan 1992
Vice-President rechtbank Den Bosch 2 mrt 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Den Bosch 10 augustus 1998
Vice-president Rechtbank Den Haag van 30-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
GastLid oudervereniging Coornhert Gymnasium
Vice-Voorzitter Commissie van Beroep NOVEA (Ned. Orde van registered EDP adviseurs
31 jan 1997
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter Commissie van Beroep NOREA te Amsterdam van 01-01-1997
Secretaris bestuur Stichting Rijnlands Lyceum te Wassenaar van 01-01-2002


DOOIJEWEERT Zie de JONG - van DOOIJEWEERT E.H. van , geboren sep 1941 ; Mw.


DOOL K.J. van den
Notaris te Delft , arrondissement Den Haag
Kantoor Dröge Kijlstra van den Dool-, Delft


DOOL L.M.I. van


DOOL M.G. van den ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-2240065
marieke.vandendool@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


DOOLAARD M.J.I. ; Mw.
Advocaat bij van Iersel & Luchtman advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 18 , 5400 AA Uden
Tel 0413-339033 , fax 0413-339066 m
doolaard@vanierselluchtman.nl
www.vanierselluchtman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOOLAARD W.E. , geboren sep 1950 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Gemeente Den Haag
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 aug 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 25 aug 1993
Rechter rechtbank Rotterdam 15 apr 1994
Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven van 07-07-2000
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 20-08-2001
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag College van Beroep vooor het Bedrijfsleven Raadsheer
TEVENS
Lid commissie BB-schriften te Nootdorp
Lid Ombudscommissie van Nootdorp te Nootdorp
Lid van de Raad van Beroep van de Vereniging van Registerinformatici te Zeist
TEVENS [juli 2003]
Lid raad van beroep Vereniging van Registerinformatici
Plaatsvervangend voorzitter Adviescommissie Beoordelingen van het Ministerie van Buitelandse Zaken te Den Haag van 01-01-2003
Lid klachtencommissie Gemeente Nootdorp te Nootdorp van 01-04-1997 tot 31-12-2001
Lid commissie bezwaar- en beroepschriften Gemeente Nootdorp te Nootdorp van 01-09-1991 tot 31-12-2001
TEVENS [augustus 2003]
Lid raad van beroep Vereniging van Registerinformatici
Plaatsvervangend Voorzitter Adviescommissie Beoordelingen van het Ministerie van Buitelandse Zaken te Den Haag van 01-01-2003
Lid klachtencommissie Gemeente Nootdorp te Nootdorp van 01-04-1997 tot 31-12-2001
Lid commissie bezwaar- en beroepschriften Gemeente Nootdorp te Nootdorp van 01-09-1991 tot 31-12-2001


DOON J.M.J.M.
Advocaat bij Thuis & Partners ; beëdiging 1990
Postbus 608 , 6400 AP Heerlen
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten
Postbus 348 , 7000 AH Doetinchem
Tel 0314-372311 , fax 0314-391226
doon@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DOORDUIJN N.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
ndoorduijn@houthoff.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84046 , 2508 AA Den Haag
Tel 070-3529500 , fax 070-3503014
info@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772315 , fax 020-5772700
ndoorduijn@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


DOORDUYN de BEYL E.J. ; Mw.
Rechten 1977
Juridisch Mw. , Sociaal Fonds Bouwnijverheid
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


DOORDUYN H.R.
Notaris te Zoetermeer , arrondissement Den Haag
Kantoor Jacobse Hulsebosch van Loenen ; Zoetermeer


DOOREN A.J. van
NLRM 99/00
Raio rechtbank Middelburg 1 oktober 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 1 december 1999
NU
Middelburg rechter
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger rechtbank
TEVENS
Lid beroepsgroep Juristen van Amnesty International te Amsterdam
jul 1997


DOOREN D. van ; Mw.
Advocaat bij De Koning advocaten ; beëdiging 2002
Postbus 9069 , 3301 AB Dordrecht
Tel 078-6300000 , fax 078-6300022
info@dekoningadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOOREN F.J.W.M. van , geboren mei 1949 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ministerie van Binnenlandse Zaken ; openbaar lichaam Rijnmond 1 aug 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 11 jul 1983
Rechter rechtbank Rotterdam 6 dec 1985
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 18 jan 1990
Vice-President rechtbank Rotterdam 1 jan 1993
NU Rotterdam Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter van de Kiesraad te Den Haag
Voorzitter van de Stichting Dominicus Savio te Rotterdam
Lid Bestuur van het Saint Laurens-instituut te Rotterdam
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Kiesraad te Den Haag van 01-03-1996
Lid algemeen bestuur Hogeschoolraad Erasmus Universiteit te Rotterdam van 01-01-2001
Lid dagelijks bestuur Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit te Rotterdam van 01-01-2001
Voorzitter Stichting Dominicus Savio te Rotterdam van 01-01-1988 tot 31-12-2001
Lid algemeen bestuur Sint Laurens Instituut te Rotterdam van 01-01-1993 tot 31-12-2001


DOOREN J. van ; Mw.
Adviseur NZR Consult NZR Consult
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Gezondheidszorg


DOOREN L.G.E.M. van
Notaris te Apeldoorn , arrondissement Zutphen
Postbus 10393 7301 GJ Apeldoorn


DOOREN M.A.M. van
Advocaat bij Buntsma & van Dooren ; beëdiging 1989
Postbus 7453 , 4800 GL Breda
Tel 076-5204044 , fax 076-5200340
info@buntsma.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DOOREN M.M.H. van
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1997
Postbus 6019 , 5600 HA Eindhoven
Advocaat bij Landwell advocaten en Notarissen
Postbus 6380 , 5600 HJ Eindhoven
Tel 040-2500921 , fax 040-2500905
maarten.van.dooren@nl.landwellglobal.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 1988 en 1997
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240348 , fax 010-2240056
maarten.vandooren@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


DOOREN M.P.F. van , geboren nov 1949 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven 1 aug 1977
Raio rechtbank Roermond 1 aug 1979
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 5 feb 1985
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 4 apr 1985
Rechter rechtbank Roermond 23 apr 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 2 apr 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 2 apr 1990
Kantonrechter Roermond 30 okt 1990
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 15 jan 1991
Vice-president Rechtbank Roermond van 01-01-2002
NU Roermond Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid bestuur Stichting Katholiek Onderwijs Weert Zuid (Jur/fin/medezeggenschapcommissie)
Lid bestuur Stichting Centrale Administratie Onderwijs te Weert
apr 1998
TEVENS [augustus 2003]
Secretaris Stichting Katholiek Onderwijs Weert-Zuid te Weert van 01-01-1997
Secretaris Stichting Centrale Administratie Onderwijs te Weert van 01-01-1997
Plaatsvervangend lid Kamer van toezicht voor notarissen en kandidaat-notarissen te Roermond van 01-11-1999
INFO
Lid van de Rotary


DOOREN R.A.L.M. van , Ronald ; Dhr.
Advocaat en Procureur bij Boels van Eijndhoven Coenegracht ; beëdiging 1976
Postbus 424 , 6160 AK Geleen
Advocaat bij Boek Zanders advocaten
Postbus 217 , 6130 AE Sittard
Tel 046-4754638 , fax 046-4752900
vandooren@boelsadvoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
dooren@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Maastricht


DOOREN R.B.M. van
NLRM 71 80 87 88/89 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 23 jan 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 10 dec 1976


DOOREN R.F.L.M. van
Advocaat bij Holla & van Dooren ; beëdiging 1977
Postbus 304 , 5600 AH Eindhoven
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 63 , 5600 AB Eindhoven
Tel 040-2380600 , fax 040-2380666
rvandooren@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOOREN S.C.H. van ; Mw.
Advocaat bij Veldboven advocaten ; beëdiging 1996
Postbus 85852 , 2508 CN Den Haag


DOOREN S.G.E. van ; Mw.
Advocaat bij Duynstee & Partners ; beëdiging 2003
Postbus 339 , 6000 AH Weert
Tel 0495-583300 , fax 0495-583301
s.van.dooren@duynstee-advocaten.nl
www.duynstee-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOOREN S.M.M. van , Bas ; Dhr.
Advocaat bij Holla & van Dooren ; beëdiging 1989
Postbus 396 , 5201 AJ Den Bosch
Tel 073-6161100 , fax 073-6161199
svandooren@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 396 , 5201 Al Den Bosch
Tel 073-6161100 , fax 073-6161199
svandooren@hollapoelman.nl
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Vught


DOORENBOS C.J.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 10 jan 1972
NU
Haarlem rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Rotary


DOORENBOS D.R. , Daan , geboren juli 1965 ; Dhr.
NLRM 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 14 oktober 1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem van 01-01-2000
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Wladimiroff & Spong ; beëdiging 1992
Postbus 82155 , 2508 ED Den Haag
Advocaat bij Stibbe
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460182 , fax 020-5460817
daan.doorenbos@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]
Strawinskylaan Stibbetoren , 1077 ZZ Amsterdam
Tel 020 5460606 , fax 020 5460123
TEVENS [augustus 2003] Check
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
INFO Strafzaken [advocatie.nl november 2003]
Lekken naam Volkert van der G. , Gerechtshof Arnhem , b* J. Bogers , 31-12-2003
Voorkennis Content Top , Rechtbank Amsterdam , b* Arie Maass , 11-07-2001


DOORENBOS N. ; Mw.
Advocaat bij Banning advocaten ; beëdiging 2003
Postbus 1714 , 5200 BT Den Bosch
Tel 073-6927777 , fax 073-6927789
info@banning.nl
www.banning.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOOREWAARD BOEKHOUT B. , geboren okt 1950
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Dordrecht of Middelburg sep 1971
Advocaat en Procureur te Middelburg nov 1972
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 20 jul 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 19 dec 1988
Rechter rechtbank Middelburg 29 jan 1990
Kantonrechter Middelburg 6 jan 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 4 mrt 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 4 mrt 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 4 mrt 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 4 mrt 1992
Vice-president Rechtbank Middelburg van 01-01-2002
NU Middelburg Rechtbank Middelburg
TEVENS
Lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat notarissen te Middelburg
jul 1997
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DOORMALEN M.A. van
Advocaat bij Lexence N.V. ; beëdiging 2003
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-5736736 , fax 020-5736737
m.van.doormalen@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOORMAN A. ; Drs.
Advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer ; beëdiging 2002
Postbus 75299 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-4857652 , fax 020-5727652
alexander.doorman@freshfields.com
www.freshfields.com
[vademecum advocatuur 2004]


DOORN A. van ; Dr.
Vrije Universiteit Amsterdam
Oud-hoogleraar


DOORN A.G. van ; Mw.
NLRM 99/00
Advocaat en procureur te Amersfoort
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 september 1998
Rechter rechtbank Arnhem 28 januari 2000
NU Arnhem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij van Riet & Associees ; beëdiging 1987
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
TEVENS [augustus 2003]
Lid vertrouwenscommissie sexuele intimidatie Kamer van Koophandel Gooi- & Eemland te Amersfoort van 01-01-1996
@OPM
Is zij nog advocaat of niet? Zo nee, sinds wanneer niet/


DOORN B. van
Advocaat bij Allen & Dvery ; beëdiging 2000
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
bastiaan.vandoorn@allenover
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


DOORN E.M.F. van ; Mw.
Advocaat bij Audax B.V. ; beëdiging 1997
Postbus 77 , 5125 ZH Gilze
Tel 0161-457204 , fax 0161-451761
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Audax Diensten B.V. ; beëdiging 1985 en 1997
Postbus 77 , 5126 ZH Gilze
Tel 0161-457204 , fax 0161-451761
ev.doorn@audax.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOORN H.A. van , Henk ; Dhr.
Notaris te Apeldoorn , arrondissement Zutphen
Kantoor Dijkstra De Graaff ; Apeldoorn, Epe
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Apeldoorn


DOORN H.W. van
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 25 jul 1979


DOORN J.E.E. van ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1996
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1996
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772000 , fax 020-5772700
jdoorn@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]


DOORN M.L.
Directeur van Doorn & Roos


DOORN W.D. van
Advocaat bij Adv. kantoor Admiralenbuurt ; beëdiging 1979
Balboastraat 12 , 1057 VV Amsterdam
Advocaat bij van Doorn Breukelaar & Willemsen
Postbus 93526 , 1090 EA Amsterdam
Tel 020-6935544 , fax 020-6631381
[vademecum advocatuur 2001]
w.d.vandoorn@vandoorncs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOORN W.J.
Notaris te Ermelo , arrondissement Zutphen
Postbus 7 3850 AA Ermelo


DOORNBOS F.K. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1999
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240447 , fax 010-4148444
femke.doornbos@nautadutilr
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 010-2240429 , fax 010-2240011
femke.doornbos@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


DOORNBOS J.
Advocaat bij Nieuwe Boteringestraat 90 , 9712 PS Groningen ; beëdiging 1993
Tel 050-3135145 , fax 050-3136364
doornbosadvocaat@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Vries & Doornbos advocaten
Kraneweg 19 , 9718 JD Groningen
Tel 050-3135145 , fax 050-3136364
doornbos@devries-doornbos.nl
www.devries-doornbos.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOORNBOS J.H.
NLRM 71 80 87 88/89
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 7 sep 1951
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 9 nov 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 4 sep 1987


DOORNBOS M.G. , Meindert ; Dhr.
Advocaat en Procureur bij Doornbos & van Der Sloot ; beëdiging 1980
Advocaat bij Doornbos / Suringar / Wiersel advocaten / mediators
Postbus 705 , 9400 AS Assen
Tel 0592-317576 , fax 0592-317148
dsw.adv@nrxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Doornbos Suringar Wiersema advocatenmediators
Postbus 705 , 9400 AS Assen
Tel 0592-317676 , fax 0592-317148
m.g.doornbos@dwsadvocaten.nl
www.dswadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Assen


DOORNBOS M.H. ; Mw.
Advocaat bij van Rijssen & Schuldink ; beëdiging 1992
Postbus 516 , 8000 AM Zwolle
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schuldink advocaten
Postbus 516 , 8000 AM Zwolle
Tel 038-4530340 , fax 038-4530241
mdoornbos@schuldink.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOORNBOSCH A.K. , Auke ; Dhr.
Advocaat en Procureur bij Geene c.s. advocaten ; beëdiging 1991
Postbus 622 , 9400 AP Assen
Tel 0592-345188 , fax 0592-372431
info@geene.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Assen


DOORNBOSCH H.
Advocaat bij Schram advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 300 , 9200 AH Drachten
Tel O512-513705 , fax 0512-524991
algemeen@schram-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Trip advocaten & Notarissen
Postbus 17 , 8900 AA Leeuwarden
Tel 058-2347347 , fax 058-2126029
h.doornbosch@triplaw.nl
www.triplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOORNBOSCH M. ; Mw.
Advocaat bij Overes advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 1280 , 9701 BC Groningen
Tel O5O-3140840 , fax 050-3128112
[vademecum advocatuur 2001]


DOORNE E.M.A. van , Lies ; Mw.
Rechten 1958
Personeels Beleidsadviseur
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Amsterdam-Centrum/West.


DOORNE L.W.A.M. van , geboren 1959
Voorzitter Directie NeSBIC Groep B.V.
Directeur NeSBIC Ventures B.V.
Commissaris Abic HoldingB.V.
Commissaris Buva Rationele Bouwprodukten B.V.
Commissaris van Ommeren Shipping Holdings B.V.
Commissaris Pallieter Holding B.V.
Commissaris Leys B.V.
Commissaris Versatel Telecom International N.V.
Oud-functie:
Voorzitter Raad van Comm. Detron Group N.V.


DOORNEBOSCH J.J.
Advocaat bij Parkstraat 53 , 3581 PC Utrecht ; beëdiging 1997
Tel 030-2340509 , fax 030-2314758
doornebosch-advocaten@hetnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Cox & Doornebosch advocaten
Parkstraat 53 , 3581 PG Utrecht
Tel 030-2340509 , fax 030-2314758
doorneboschadvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOORNEWAARD G.J.H. , geboren apr 1946 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 18 dec 1992
Rechter rechtbank Den Haag 24 nov 1993
Raadsheer Centrale Raad van Beroep van 16-08-2000
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 11-09-2001
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer
TEVENS
Vrijwilliger bij de Vereniging Wereldkinderen
Lid Commissie van Beroep voor de HBO-Raad
sept 95
TEVENS [juli 2003] en [augustus 2003]
Lid Raad van Toezicht Federatie Autorijschoolmanagement FAM te Waalwijk van 20-05-1997
Secretaris Onderhoudscommissie Vereniging Beheer Villapark Groenhoven van 25-02-1998


DOORNHEIN E. ; Mw.
Advocaat bij Tiethoff & Ruig ; beëdiging 1995
Postbus 29702 , 2502 LS Den Haag
Advocaat bij De Vos & Partners advocaten
Postbus 1931 ,1000 BA Amsterdam
Tel 020-5046000 , fax 020-5046000
info@devos.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Vos & Partners advocaten
Postbus 1031 , 1000 BA Amsterdam
Tel 020-2060767 , fax 020-2060750
e.doornhein@devos.nl
www.devos.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOORNHOF H. ; Drs.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2002
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460105 , fax 020-5460710
hugo.doornhof@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


DOORNIK P.F.
Advocaat bij van Benthem & Keulen ; beëdiging 1997
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Advocaat bij Holland van Gijzen advocaten en notarissen
Postbus 3053 , 3502 GB Utrecht
Tel 030-2595252 , fax 030-2595255
nldoor04@hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 7925 , 1008 AC Amsterdam
Tel 020-5466380 , fax 020-6429013
frank.doornik@hollandlaw.nl
www.hollandlaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOORNIK Y.J. ; Mw.
Advocaat bij De Kok, Vooys en Doornik ; beëdiging 1989
Postbus 64799 , 2506 CD Den Haag
Advocaat bij Vooys & Doornik advocaten
Postbus 64624 , 2506 CA Den Haag
Tel 070-3253662 , fax 070-3253979
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DOORNINK W.
Advocaat bij De Hoogd Greveling ; beëdiging 1989
Postbus 589 , 1440 AN Purmerend
Advocaat bij Woud en Doornink advocaten
Postbus 2141 , 1620 EC Hoorn
Tel 0229-217465 , fax 0229-217613
info@woud-doornink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.woud-doornink.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOOYES P.J. ; Mw.
Rechten 1971
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland


DOP J.
Advocaat bij Russell advocaten ; beëdiging 1995
Postbus 87400 , 1080 JK Amsterdam
Tel 020-3015555 , fax 020-3015678
lawfirm@russell-lawyers.com
[vademecum advocatuur 2001]
info@russell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOP J.D.G.J. , geboren apr 1961 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Juridisch adviseur Centraal Advocaatbureau voor Publiek Recht en Adminidtratie
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 8 nov 1993
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 1 jan 1994
Rechter rechtbank Rotterdam 16 jan 1995
Rechter Rechtbank Den Haag van 01-01-2000
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Docent bestuursprocesrecht beroepsopleiding Nederlandse Orde van advocaten te Rotterdam
Lid bezwarenadviescommissie Personele Aangelegenheden Raad van State te Den Haag
Mede-auteur losbladige uitgave Het Burgerlijke ambtenarenrecht VUGA te Leidschendam
TEVENS [juli 2003]
Lid Bezwarencommissie Personele aangelegenheden Raad van State te Den Haag van 01-01-2001


DOP P.A.R. ; Mw.
Advocaat bij Baker & McKenzie ; beëdiging 2000
Postbus 2720 , 1000 CS Amsterdam
Tel 020-5517478 , fax 020-6267949
pauline.dop@bakernet.com
www.bakernet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOPPENBERG C.
Notaris te Doetinchem , arrondissement Zutphen
Kantoor Kamps & van Exel ; Doetinchem


DORDREGTER G.A.L. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh ; beëdiging 1998
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
gudrun.dordregter@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]


DORELEIJERS A.J.G.M. ; Mw.
Advocaat bij Bosman & van Nie ; beëdiging 1997
Victoriagang 115 , 2719 CW Zoetermeer


DORELIJERS H.M.A.C. ; Mw.
Juridisch accountmanager bij Randstad interim Kader
Noordeinde 35 , 2514 GC Den Haag
Hermine_Dorelijers@rik.randstad.nl
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam , tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep


DÖRENBERG A.J.T.
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 11 sep 1985
Lid Hoog Militair Gerechtshof
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 21 apr 1987
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jan 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 1 jul 1992
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 apr 1994
NU
Utrecht rechter-plaatsvervanger


DORENBOS M.T.A. ; Mw.
Advocaat bij Landwen ; beëdiging 2002
Postbus 22740 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-5687106 , fax 020-5686404
mooique.dotenbos@nl.landwellglobal.com
www.landwelLnl
[vademecum advocatuur 2004]


DORENBOSCH E.P.
Advocaat bij Blom advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 237 , 3900 AE Veenendaal
Tel 0318-559300 , fax 0318-559301
info@blomadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Damsté advocaten ; beëdiging 1992 en 2000
Postbus 56 , 7550 AB Hengelo
Tel 074-2488888 , fax 074-2488899
dorenbosch@damste.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DORGELO M. ; Mw.
Advocaat bij Switch Legal ; beëdiging 2002
Prinsengracht 668 , 1017KW Amsterdam
Tel 06-51557525 , fax 020-3302739
merel.dorgelo@switch2fumre.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DORGELO M.A. , geboren okt 1947 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 3 mrt 1986
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak. [rechtspraak.nl augustus 2003]
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Directeur Mees Pierson NV. A'dam
HOOFDFUNCTIE [augustus 2003]
Directeur ABN/AMRO Bank N.V. te Amsterdam
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DORHOUT A.F.
Advocaat bij Dorhout advocaten ; beëdiging 1981
Valeriaanstraat 38 , 3765 EP Soest
Tel 035-6090494 , fax 035-6090496
dorhout@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


DORHOUT B. , geboren apr 1901
NLRM 71
Advocaaten procureur Leeuwarden jan 1929
Waarnemend griffier rechtbank Leeuwarden 3 jan 1929
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Leeuwarden mei 1935 tot 1 mei 1943
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 8 aug 1939
Kantonrechter Sneek 24 okt 1942
Rechter rechtbank Leeuwarden 21 sep 1946
Vice-president rechtbank Leeuwarden 22 mei 1963


DORHOUT - TIELKEN G.R ; Mw.
Advocaat bij Dorhout advocaten ; beëdiging 1988
Valeriaanstraat 38 , 3765 EP Soest
Tel 035-6090494 , fax 035-6090496
dorhout@euronet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@dorhout-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DORHOUT J.S.G.
Advocaat bij Dorhout c.s. advocaten ; beëdiging 1965
Oude Ebbingestraat 91 , 9712 HG Groningen
Postbus 1658 , 9701 BR Groningen
Tel O5O-3140640 , fax 050-3144672
[vademecum advocatuur 2001]
info@dorhout.nl
www.dorhout.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DORHOUT L. , geboren 06-07-1930
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raad van State
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 jan 1981
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 4 apr 1984
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 okt 1987
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht1 apr 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 aug 1995
INFO
Woonplaats Voorburg
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


DORHOUT M.P. ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 6 aug 1975
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen van 01-01-2002
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak. [rechtspraak.nl augustus 2003]
NU Groningen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Groningen ; Dorhout c.s. advocaten ; beëdiging 1961 of 1964
Ebbingestraat 91 , 9712 HG Groningen
Postbus 1659 , 9701 BR Groningen
tel 050 3140640 , fax 050 3144672
m.p.dorhout@dorhout.nl
TEVENS
Ministerie VWS, Secretaris Medisch tuchtcollege Groningen
Lid Raad van Discipline
Lid Bestuur Stichting Vondelflat
Lid Bestuur Stichting Pepergasthuis Pepergasthuiskerk, Aduarder Gasthuis en Afijn Wilsoorgasthuis
Lid Bestuur Kon.Natuurkundig Genootschap
Lid Bestuur commissie voor Spijsuitdeling
Arbiter NAI
Arbiter VEVA
Commissaris Kerkhovenpolder BV
07 feb 1997
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Stichting Vondelflat
Bestuurslid Stichtingen Pepergasthuis, Pepergasthuiskerk, Adua
Bestuurslid Koninklijk Natuurkundig Genootschap
Bestuurslid Commissie van Spijsuitdeling
Arbiter NAI
Arbiter VEVA
Commissaris J.Kerkhovenpolder B.V
Bestuurslid Stichting Wetex
Bestuurslid Stichting Verenigde Groningen te Gasthuizen van 01-01-1900
INFO
Lid van de Rotary


DORHOUT P. , geboren mrt 1935
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Aangekomen in Leiden 1958 rechten , Corpslid
Wetenschappelijk assistent Rijks Universiteit Leiden, tevens werkzaam afdeling Wetgeving Ministerie
van Justitie 1 jan 1964
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit R.Organ. te Alkmaar en Assen ; Raio 1 jan 1965
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Assen 1 mei 1965
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Groningen 16 sep 1965
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Groningen 16 jun 1967
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Groningen 1 aug 1969
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 10 feb 1971
Substituut-griffier rechtbank Assen 19 jan 1972
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 24 sep 1974
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 21 okt 1975
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 21 dec 1976
Waarnemend advocaat-generaal ressortsparket Leeuwarden 1 apr 1993
Advocaat-generaal ressortsparket Leeuwarden 1 okt 1996
Vertrokken
NU
Leeuwarden Waarnemend Advocaat-Generaal 1 apr 1993
Leeuwarden Advocaat-Generaal ; hoofdfunctie 1 okt 1996
Groningen parket 02 feb 1998
TEVENS
Lid van de Rotary
Ministerie VWS Medisch Tuchtcollege Groningen Secretaris


DORHOUT P.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 20 jul 1957


DORHOUT MEES T.J.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1988
info@nysingh.nl
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
tj.dorhoutmees@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
t.j.dorhoutmees@nysingh.nl
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DORJEE RA F.F. ; Drs.
Benoemd tot directeur van van Der Moolen Holding ; wordt belast met de portefeuille Financiën (info Telegraaf 19 oktober 2000)


DORMAAR W.G. , geboren jul 1942 ; Dhr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 14 okt 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 27 nov 1991
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam van 01-01-2002
NU Amsterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Utrecht ; kantoor Derks , Star Busmann ; beëdiging 1972
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl
Tel 030-2121111 , fax 030-2121333
general@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Wellicht niet meer advocaat, maar sinds wanneer niet meer.
rechtspraak.nl geeft geen uitsluitsel.


DORMANS F.M.A.
Advocaat bij Postbus 161 , 5000 AD Weert ; beëdiging 1972
Advocaat bij Mrs Dormans en Dormans-Janssen
Kanaalstraat 7 , 8601 GA Sneek
Tel 0515-424604 , fax 0515-434633
[vademecum advocatuur 2001]


DORMANS JANSSEN MBA M.S. ; Mw.
Advocaat bij Mrs Dormans en Dormans-Janssen ; beëdiging 1994
Kanaalstraat 7 , 8601 GA Sneek
Tel 0515-424604 , fax 0515-434633
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Mrs Dormans en Dormans-Janssen; beëdiging 1980 en 2002
Biest 15 , 6001 AN Weert
Tel , fax
[vademecum advocatuur 2004]
@OPM
Vreemd. Drie verschillende jaartallen vermeld voor beëdiging


DORMEIER R.H.
Advocaat bij Kalkman & Dormeier ; beëdiging 1991
Advocaat bij Kalkman Dormeier & Kuijpers
Hoge Rijndijk 65 , 2313 KH Leiden
Tel 071-5132494 , fax 071-5127504
[vademecum advocatuur 2001]
r.dormeier@kalkman-dormeier.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DORN P.W.M. , Peter ; Dhr.
Advocaat bij Reinartz advocaten ; beëdiging 1994
Leenderweg 228 , 5644 AC Eindhoven
Tel 040-2126415 , fax 040-2116709
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij advocatenkantoor Dorn c.s.
Bogardeind 151 , 5664 ED Geldrop
Tel 040-2448497 , fax 040-2447008
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Eindhoven


DORN Th.M. , geboren jan 1933
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Eindhoven 1963
Rechter rechtbank Den Bosch 11 feb 1975
Raadsheer Hof Den Bosch 30 nov 1979
Vice-President Hof Den Bosch 13 jul 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 25 jan 1988
Coördinerend vice-president Hof Den Bosch 28 okt 1994
Vice-President Hof Den Bosch 12 apr 1996
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 4 mrt 1997
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 1 september 1998
NU
Den Bosch Hof Vice-President ; hoofdfunctie
Eindhoven kantonrechter-plaatsvervanger
Helmond kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Plaatsvervangend Lid Commissie van Beroep voor het Katholiek basisspeciaal en voortgzet
speciaal onderwijs in Zuid Nederland
Plaatsvervangend Lid Commissie van Beroep voor het Katholiek voortgezet Onderwijs
Plaatsvervangend Lid Commissie van Beroep voor het Katholiek Beroepsonderwijs
Lid Commissie van Beroep voor het confessioneel middelbaar beroepsonderwijs
Lid Commissie van Beroep Katholieke Universiteit Nijmegen en KU Brabant
Lid Bestuur Stichting Stichting Administratiekantoor Dobberen BV.gevestigd te Horn
Voorzitter bestuur Stichting Administratie Kantoor NTI statutair gevestigd te Nuenen
aug 1997


DORNSTEDT M.C.V.
Advocaat bij Den Hollander advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 206 , 3220 AE Hellevoetsluis
Tel 0181-313444 , fax 0181-322556
advocaten.hs@denhollander.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.denhollander.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DORP A. van ; Mw.
Advocaat bij Berntsen Mulder Claimcare ; beëdiging 2001
Postbus 263 ,2400 AG Alphen a/d Rijn
Tel 0172 424172 , fax 0172 471222
a.vandorp@claimcareletsel.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DORP B.J. van ; Mw.
Gerechtsauditeur Hoge Raad van 01-03-2002
NU Den Haag Hoge Raad Gerechtsauditeur
Advocaat bij Laan van Swaensteijn 27 ; beëdiging 1988
2271 VA Voorburg
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS [augustus 2003]
Medewerker Wetswinkel Voorburg van 11-04-2003


DORP I.C.J.I.M. van , geboren jan 1961 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 apr 1987
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 23 nov 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 1 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 27 apr 1933
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 27 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 27 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 27 apr 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30 aug 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 15 sep 1993
Rechter rechtbank Zutphen 1 aug 1994
Kantonrechter Terborg 29 oktober 1999
NU Zutphen Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
19 aug 1997
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Voorzitter klachtencommissie BOPZ
Bestuurslid Stichting JustKids, Zutphen
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter klachtencommissie BOPZ St. ziekenhuisvoorzieningen te Twente en Oost-Achterhoek
Lid Ouderraad Buitenschoolse Opvang St. de Garve te Lochem
Voorzitter gemeenschappelijke ouderraad St. de Garve te Lochem van 01-01-2001
Lid Ondernemingsraad Rechtbank Zutphen te Zutphen van 01-01-2002
Voorzitter medezeggenschapsraad rechters te Zutphen van 01-01-2001 tot 31-12-2001


DORP J.A. van , geboren april 1965 ; Dhr.
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 1 januari 1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 02-05-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Den Haag Hoge Raad Gerechtsauditeur
TEVENS [juli 2003] en [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DORP W.F. van
P&O bij SBU Industrial Components van Stork [jaarverslag Stork 1995]
Controller bij Stork nv. en Corporate Legal Department Stork nv [jaarverslag Stork nv 1999]
Corporate Human Resources Management [jaarverslag Stork 2001]


DORPEMA H.


DORREN K.H.J. , geboren dec 1926
NLRM 80 87 88/89
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 25 sep 1978
Lid Centrale Raad van Beroep 5 mrt1981


DORREPAAL J.C.
Advocaat bij Wille & Donker ; beëdiging 1980
Postbus 357 , 2400 AJ Alphen a/d Rijn
Tel 0172-442417 , fax 0172-442028
dorrepaal@willedonker.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.willedonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DORRESTEIJN A.F.M. , Adriaan ; Dhr. Prof.
Open Universiteit Nederland
Faculteit Rechtswetenschappen
Valkenburgerweg 177 , 6419 AT Heerlen
Postbus 2960 , 6401 DL Heerlen
Tel 045 5762358 , fax. 045 5762108
Directoraat Humaniora
Hoogleraar privaatrecht
tel 045 5762702 , fax 045 5762108
adriaan_dorresteijn@nl.pwcglobal.con
TEVENS
Onderwijsdekaan
Lid redactie-adviesraad Rechtspraak voor Medezeggenschap
INFO
Privé adres: Frankenstraat 36 , 2582 SL Den Haag
Tel 070 3520579 of 045 5762702


DORSMAN A.A.E. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1986
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1986
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
areane.dorsman@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


DORSMAN G.A.
Advocaat bij Adv. kantoor Prinsenland ; beëdiging 1982
Postbus 8023 , 3009 AA Rotterdam
Tel 010-2024250 , fax 010-2024249
info@prinsenlandadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.prinsenlandadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Advocaat bij Prinsenland Advocaten
Willem Coupijnlaan 7 , 3065 LB Rotterdam
INFO Strafzaken [advocatie.nl november 2004]
Playstation Moorden , Rechtbank Dordrecht , b* Edwin Z. , 07-06-2002


DORSSER I.A. van ; Mw.
Advocaat bij van Wijmen Nouwen ; beëdiging 1997
Postbus 23070 , 3001 KB Rotterdam


DORST A.J.A. van , geboren jan 1949 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Katholieke Hogeschool te Tilburg 16 okt 1973
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 19 jul 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 21 mei 1980
Rechter rechtbank Haarlem 25 feb 1981 - 1987
Raadsheer Hof Den Haag 9 apr 1987 - 1993
Hoofd juridische en bestuurlijke zaken van de Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland te Rotterdam
4 aug 1997
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 16 jun 1993 - 1999
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 28-06-1999 of 28-07-1999
NU Den Haag Hoge Raad Raadsheer
TEVENS
Lid Commissie van Bijstand van Verkeersrecht (uitgave van de ANWB te Den Haag ; onbezoldigd
Redacteur/auteur van het Wetboek van Strafrecht (losbladig commentaar, oorspronkelijk van de hand van
Noyon, achtereenvolgens bewerkt door Langemeijer en Remmerlink, uitgever Gouda Quint, Deventer;
bezoldigd
Auteur Vademecum Strafzaken, losbladig (uitgever Gouda Quint Deventer ; bezoldigd
(info november 2000)
TEVENS [augustus 2003]
Lid commissie van bijstand Verkeersrecht (ANWB) te Den Haag van 01-01-1997
Auteur Strafzaken, losbladig (uitgever Gouda Quint) te Deventer van 01-01-1982
TEVENS [oktober 2004]
Lid Commissie van Bijstand van Verkeersrecht (ANWB) Den Haag van 01-01-1997
Auteur Vademecum Strafzaken, losbladig (uitgever Gouda Quint) Deventer 01-01-1982


DORST A.J.M. van ; Mw.
Advocaat bij De Mul Zegger ; beëdiging 1997
Postbus 50 , 6663 ZH Lent
Postbus 48 , 0584 AA Malden
Tel 024-35869996 , fax 024-3580770
advocaten@dmz.nl
[vademecum advocatuur 2001]
advocaten@dmz.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DORST - TATOMIR H.A.B. van , geboren jul 1962 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 28 nov 1996
NU Dordrecht RechtbankRechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Hoofd Juridische en Bestuurlijke Zaken bij Rijkswaterstaat
[augustus 2003]: Hoofd Juridische en Bestuurlijke Zaken Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland te (Min. van V&W) te Rotterdam
TEVENS
Geen bijbanen
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DORST L.C. ; Mw.
Rechten 1985
Bibliothecaris Landelijk Centrum GVO
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amsterdam


DORST M.I. , geboren feb 1957 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Ambtenaar Hof Leeuwarden 15 aug 1985


DORST P.C. van ; Mw.
Onderzoeker Bureau van de Nationale Ombudsman Afdeling IV [SAL 2003]


DORSTEN A. van ; Mw.
Advocaat bij Külbs advocaten ; beëdiging 1998
De Lairessestraat 19 , 1071 NR Amsterdam
Tel 020-07106606 , fax 020-0799214
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Eeltman van Dijk advocaten
Nieuwe Achtergracht , Amsterdam
Tel 020-5289892 , fax 020-5285662
info@beltmanvandijk.nl
www.beltmanvandijk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DORSTEN M.J.M.G. van ; Mw.
Jurist bij Ing. & Adviesbureau Arbeidsrecht van Dorsten
Anton Constandsestraat 26 , 1097 HX Amsterdam
tel 020 6655243
Advocate werkzaam in het Arbeidsrecht
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep:
Specialismen: arbeid


DORT J.J. van
Advocaat bij van Dort & Dito ; beëdiging 1982
Postbus 5017 , 1410 AA Naarden
Tel 035-6940402 , fax 035-6942401
vandort@dito.net
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Dort advocaten
Postbus 5017 , 1410 AA Naarden
Tel 035-6940402 , fax 035-6942401
vandort.advocaten@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DORTH G.J. van , geboren jul 1919
NLRM 71 80 87 88/89
Advocaat en procureur Almeloen HengeIo 1943
Waarnemend griffier Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Almelo 16 jun 1946
Waarnemend griffier rechtbank Almelo 19 aug 1947
Waarnemend griffier Raad van Beroep (s.v.) Arnhem 8 mei 1948
Substituut-griffier rechtbank Almelo 9 aug 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 24 apr 1957
Griffier rechtbank Almelo 11 jul 1963
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 18 jan 1977


DORTH M.I. van , Micka ; Mw.
Jurist Nationale WoningRaad (NWR) Almere , Postbus 50051 1305 AB Alemere
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Lid van SVN-deelnetwerk: Utrecht
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


DORTH TOT MEDLER R.E. , Reinder Engelbert , geboren 18 oktober 1911 te Velp
Heer van 't Medler
Ridder in de Orde van Malta
INFO
Overleden 18 mei 2002 te Deventer [Telegraaf 21 mei 2002]


DORTMOND P.J. , 1944 ; Prof.
HOOFDFUNCTIE
Notaris te Amsterdam , arrondissement Amsterdam kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot ; Amsterdam
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Handelsrecht en Bedrijfsrechtelijke Vakken
Hoogleraar Handelsrecht, i.h.b. het rechtspersonen- en ondernemningsrecht
tel 071 52772 35
p.j.dortmond@law.leidenuniv.nl
Eerder vermeld als: Universiteit Nijmegen hoogleraar Handelsrecht, i.h.b.personen- en vennootschapsrecht
TEVENS
Ministerie van Justitie, Externe Adviescolleges, Adviescommissie Vennootschapsrecht/Commissie
Vennootschapsrecht, Lid
Commissaris Vereenigde Ingenieursbureaux "VÍBA" N.V
Oud-functies: Commissaris Farm Frites Beheer B.V. , Lid Cie Harmonisatie Vennootschapsrecht Sociaal-Economische Raad (SER)
Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor van Aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding [jaarverslag NV Twentsche Kabel Holding 2001]
INFO
Privé adres: 's-Gravenweg 83a , 2911 CE Nieuwerkerk a/d IJssel , Tel. 0180 3192341


DOSKER E.M.L.J. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1995
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
emljdosker@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]


DOSLJAK S. ; Mw.
Advocaat bij FNV Kunsten Informatie en Media ; beëdiging 1998
Postbus 9354 , 1006 AJ Amsterdam
Tel 020-3553700 , fax 020-3553755
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Blom c.s. advocaten
Willemsstraat 24 b , 1015 JD Amsterdam
Tel 020-6240323 , fax 020-6387302
s.dosljak@12move.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOSSEN F.O. van der
NLRM 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 23 jul 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle en Sommelsdijk 17 jun 1991


DOSSEN P.T. van der
NLRM 91 92
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 30 aug 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 15 dec 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 19 jun 1984
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 17 jan 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 2 mei 1991


DOST A.J. ; Mw.
Advocaat bij Boulevard Heuvelank advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 3068 , 6802 DB Arnhem
Tel 026-4453552 , fax 026-4457504
[vademecum advocatuur 2001]
info@bdhadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOUBI A. ; Drs.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 2003
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285599 , fax 070-3281175
aziz.doubi@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


DOUFFET - EVERTS H.P.S. , geboren jul 1954 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Maastricht 16 jan 1984
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 25 okt 1989
Rechter rechtbank Maastricht 31 mei 1991
NU Maastricht Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
aug 1997
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DOUFFET P.P.J.M.
Advocaat bij Pfeil, Heuts, Houtakkers & van der Reijden ; beëdiging 1982
Advocaat bij Pfeil & Heuts advocaten
Postbus 189 , 6130 AD Sittard
Tel 046-4206400 , fax 046-4206409
[vademecum advocatuur 2001]
p.douffet@pfeil-heuts.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOULL B. ; Mw.
Advocaat bij van Riet & Associees ; beëdiging 1997
Postbus 1236 , 3800 BE Amersfoort
Tel 033-4508000 , fax 033-4555525
doull@vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schut Grosheide
Postbus 75258 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-5419651 , fax 020-5419953
b.doull@schutgrosheide.nl
www.schutgrosheide.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOUMA A.J.S. , geboren 15-12-1917
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


DOUMA A.S.
Advocaat bij Ekelmans en Meijer ; beëdiging 1999
Mesdagstraat 118 , 2596 XZ Den Haag
Tel 070-3746300 , fax 070-3242616
douma@em-advoc.nl
[vademecum advocatuur 2001]
douma@ekelmansenmeijer.nl
www.ekelmansenmeijer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOUMA E.C.
Advocaat bij Lamers De Groot advocaten ; beëdiging 1997
Bankrashof 3 Kantoorgebouw , 1183 NP Amstelveen
Tel 020-6434966 , fax 020-6436548
ldgr@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
douma@lamersdegroot.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOUMA H. ; Mw.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
hiddeke.douma@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


DOUMA J.G. ; Mw.
Advocaat bij Krans & van Hilten ; beëdiging 1995
Postbus 801 , 2501 CV Den Haag


DOUMA P.
Advocaat bij Slangenberg advocaten ; beëdiging 1987
Wilhelminasingel 1 , 9672 AL Winschoten
Tel 0597-416662 , fax 0597-423080
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DOUMA S.J.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1992
1, Ave Franklin D.Roosevelt , 75008 Parijs / Frankrijk
Advocaat bij Douma Schofield et Sibenaler ; beëdiging 1992
80, Boulevard Haussmann , 75008 Parijs , Frankrijk
Tel 0033-144693550 , fax 0033-144693560
doumavocat@aol.com
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DOUMA T.J. , geboren nov 1941 (of Th.J.) ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 5 aug 1982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 1 jul 1992
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem van 01-01-2002
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Haarlem ; kantoor Pot Jonker Hoogendoorn ; beëdiging 1972
Postbus 280 , 2000 AG Haarlem
Tel 023-5530230 , fax 023-5530260
t.douma@pj.netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.potjonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid en Lid van het Bestuur van de Vereniging van Milieurecht advocaten
TEVENS [augustus 2003]
Directeur Kennemer Eem BV te Haarlem
Lid v.h. bestuur Vereniging tegen de kwakzalverij te Amsterdam
Lid van het bestuur Stg. Haarlemse Ondernemers Sociëteit te Haarlem
Lid van het bestuur (penningmeester)
Vereniging van Milieurecht advocaten te Den Haag
Voorzitter Stg. Derdengelden Pot Jonker advocaten te Haarlem


DOUQUÉ E.M.J. ; Mw.
Advocaat bij Lovelis ; beëdiging 2002
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533739 , fax 020-5533783
emilie.douyué@lovells.com
www.lovells.com
[vademecum advocatuur 2004]


DOUWEN K.J. van , geboren apr 1917
NLRM 71 80 87
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 25 mei 1943
Burgemeester Doniawerstel 16 aug 1946
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 27 nov 1947
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 1 nov 1960
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 28 mei 1962
Kantonrechter Beetsterzwaag 24 apr 1963
Opdracht kantonrechter werkzaam Leeuwarden 24 apr 1963
Lid Hof van Justitie Ned. Antillen 28 okt 1975
President-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad in de Ned. Antillen voor de Zeemacht 12 apr 1977
Raadsheer Hof Leeuwarden 2 dec 1978
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 12 sep 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 12 sep 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 12 sep 1984
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 12 sep 1984


DOUWES G.W.M.
Advocaat bij Rechtshulp Rotterdam Bureau Rechtshulp Rotterdam-Noord ; beëdiging 2000
Postbus 27561 , 3003 MB Rotterdam
Tel 010-4432114 , fax 010-4668375
[vademecum advocatuur 2001]
www.rechtshulprotterdam.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOUWES H. , Herman , geboren 9 januari 1917 te Groningen ; Dhr.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 28 mei 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 4 jan 1965
INFO
Officier in de Orde van Oranje-Massau
Overleden 7 maart 2003 te Hilversum [Telegraaf 14 maaart 2003]


DOUWES J.J.
Advocaat bij Heutink advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 127 , 7300 AC Apeldoorn
Advocaat bij Beekers & Douwes advocaten
Nieuwstraat 33 , 7311 HZ Apeldoorn
Tel 055-5270512 , fax 055-5270513
douwes@beekers-douwes-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.beekers-douwes@advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Advocaat bij Beekers Douwes Van Essen Advocaten
Postbus 702 , 7300 AS Apeldoorn
Prins Willem Alexanderlaan 400 , 7311 SZ Apeldoorn
Tel 055 5270610 , fax 055 5270511
INFO Strafzaken [advocatie.nl november 2004]
Warnveldse moordzaak , Gerechtshof Arnhem , b* J.S. , 10-02-2004
Warnveldse moordzaak , Rechtbank Zutphen , b* J.S. , 11-06-2003


DOVEREN G.L.A.M. van
Advocaat bij Schelstraete & van de Camp advocaten en Fiscalisten ; beëdiging 2001
Postbus 1270 , 5004 BG Tilburg
Tel 013-5114420 , fax 013-5114290
gerwin@schelstraete.nl
www.schelstraete.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOYER L.
Advocaat bij Höcker, Rueb & Doeleman ; beëdiging 1997
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam


DOYER W.Th. (of W.T.)
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 13 mei 1957
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Haarlem ; kantoor van Diepen van der Kroef Lenior ; beëdiging 1987
Postbus 5563 , 2000 GN Haarlem
haarlem@vandiepen.com
Advocaat bij Beishuizen & Doyer advocaten
Spaarne 51 , 2011 CE Haarlem
Tel 023-5401400 , fax 023-5401199
advocaten@beishuizen-doyer.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DOZY F.B. , geboren 26 apr 1910
NLRM 71
Advocaat en Procureur Amsterdam 1935
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11 jul 1946
Rechter rechtbank Amsterdam 1 apr 1948
Vice-president rechtbank Amsterdam 12 aug 1959
Raadsheer Hof Amsterdam 7 jan 1964
Vice-president Hof Amsterdam 19 feb 1978
Oud-president van het Hof Amsterdam
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
INFO
Overleden 24 augustus 2994 [NRC 27 augustus 2004]


DOZY R.A. , geboren nov 1957 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Universitair docent aan de Rijks Universiteit te Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 2 mrt 1994
Rechter rechtbank Den Haag 1 nov 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 21 jan 1997
Vice-president Rechtbank Den Haag van 21-08-2002
NU Den Haag Rechtbank Vice-President
TEVENS
Lid examenscommissie opleidingen sociaal recht OSR te Utrecht op het vakgebied huurrecht
Vast docent huurrecht VSO Voortgezette Stagiaire opleiding OSR en specialistische opleiding SSR
Co-auteur boek Hoofdstukken Huurrecht voor de praktijk 1994
Mede-auteur en auteur handboek huurrecht Kluwer
Auteur onderdeel voogdij boek 1 in Tekst en Commentaar BW
Lid oudercommissie stedelijk Gymnasium te Leiden
juni 97
TEVENS [juli 2003]
Co-auteur Hoofdstukken Huurrecht voor de praktijk te 01/01/1994
Mede-redacteur en auteur losbladig Handboek Huurrecht (Kluwer)
Auteur onderdeel Voogdij (Boek 1) in Tekst en Commentaar
Lid oudercommissie Stedelijk Gymnasium te Leiden
Lid Regionaal Medisch Tuchtcollege te Den Haag


DRAAIJER J.J. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe Simont Monaban Duhot ; beëdiging 1994
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460192 , fax 020-5460710
annet.draaijer@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
ssmd@stibbe.nl
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


DRAAISMA M.J.
Advocaat bij Wieringa advocaten ; beëdiging 1991
Herengracht 425-429 , 1017 BR Amsterdam
Tel 020-6246811 , fax 020-6272278
draaisma@wieringa.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Palthe Oberman advocaten
Weteringschans 79 , 1017 RX Amsterdam
Tel 020-3446100 , fax 020-3446111
draaisma@paltheoberman.nl
www.paltheoberman.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRABBE L.W.M.M. , geboren jan 1911
NLRM 71 80
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 24 mei 1939
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 4 aug 1941
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 1 apr 1942
Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Amsterdam 12 jun 1945 tot 1 jan 1950
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 19 dec 1949
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 21 mei 1951
Rechter rechtbank Haarlem 1 mrt 1957
Kantonrechter Haarlem 22 nov 1961
Raadsheer Hof Amsterdam 21 jul 1965


DRABBE M.L. , geboren jun 1938 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam NOVIB Den Haag 1961
Werkzaam reclasseringsinst.Haarlem 1970
Raio rechtbank Arnhem 1 feb 1974
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 28 apr 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 nov 1978
Rechter rechtbank Arnhem 10 nov 1979
Rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank Arnhem 7 jun 1988
Rechter rechtbank Arnhem (part-time) 1 jan 1990
Vice-President rechtbank Arnhem 11 dec 1991
Coördinerend vice-president rechtbank Arnhem 1 jan 1997
Vice-President rechtbank Arnhem 1 oktober 1999
NU Arnhem Rechtbank Vice-President
TEVENS
Verpleegkundige op oproep werkzaam voor de districtskruisvereniging Zuid-Gelderland te Nijmegen
Secretaris Stichting "het Kerkje van Persingen"
Plaatsvervangend Voorzitter regionaal tuchtcollege te Zwolle
16 feb 1998
TEVENS [augustus 2003]
Secretaris stichting Het Kerkje van Persingen te Pertingen van 01-12-1993
Plv. Voorzitter regionaal tuchtcollege te Zwolle van 01-12-1997
Verpleegkundige Districtskruisvereniging Zuid-Gelderland te Nijmegen van 01-07-1992 tot 30-06-2001


DRAGSTRA H.A.
Advocaat bij Vondelstraat 54 , 1054 GE Amsterdam ; beëdiging 1993
Tel 020-6833311 , fax 020-6850231
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stadhouders advocaten
Postbus 14028 , 3508 SB Utrecht
Tel 030-2520855 , fax 030-2520841
dragstra@stadhouders.nl
www.stadhouders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRAGT D.M.
Notaris te Rotterdam , arrondissement Rotterdam
Kantoor Nauta Dutilh ; Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam


DRAGTSMA H. , geboren dec 1962 ; Mw.
NLRM 96 97 98 99/00
Secretaris bij het college van Beroep Studie financiering
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 1 aug 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 1 januari 2000
Rechter Rechtbank Assen van 01-01-2002
NU Assen Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Penningmeester Sichting Méér Hoornse meer van 01-12-2000
Lid bezwaarschriftencommissie algemeen Gemeente Winschoten te Winschoten van 28-10-1998


DRAIJER - UDO A.A.P. , geboren nov 1943 ; Mw. Drs.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 16 mei 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 18 mei 1998
Raadsheer Gerechtshof Den Bosch van 21-12-2000
NU Den Bosch Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Leiden ; kantoor Geelkerken & Linskens ; beëdiging 1976
geelkerken@tref.nl
Postbus 2020 , 2301 CA Leiden
Tel 071-5124943 , fax 071-5120481
gl.leiden@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Komt niet voor in Vademecum Advocatuur 2003
TEVENS
Secretaris Vereniging Familie en Jeugdrecht tot en met december 1997, landelijk
TEVENS [augustus 2003]
Lid SSR-reunistenkring te Voorschoten/Wassenaar
Lid van de raad van toezicht Stichting Duijn en Rhijn
@OPM
Waarschijnlijk niet meer advocaat,maar sinds wanneer niet meer.


DRAISMA I.C.E. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 27-05-2002
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Balster & Schouwman ; beëdiging 1994
Postbus 505 , 3900 AM Veenendaal
Advocaat bij GIBO Groep B.V.
Postbus 9221 , 6800 KB Arnhem
Tel 026-3542604 , fax 026-3542731
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat GIBO groep te Arnhem [rechtspraak.nl augustus 2003]
Advocaat bij GIBO Groep B.V.
Postbus 9221 , 6800 KB Arnhem
Tel 026-3542604 , fax 026-3542731
advocaten@gibogroep.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Vice-Voorzitter Klachtencommissie Jeugdzorg De Waarden/Dunamis te Nijmegen van 01-01-1998
Voorzitter Interne klachtencommissie Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland te Arnhem van 01-01-1997


DRAKKE Zie HAMEL - DRAKKE M.L. , geboren jun 1938 ; Mw.
NLRM 80 86 87
Werkzaam secretariaat NOVIB Den Haag 1961-1965
Werkzaam reclasseringsinst.Haarlem 1970-1972
RechterIijk ambtenaar in opleiding 1 feb 1974
Gerechtssecretaris rechtbank Arnhem jun 1974
Secretaris arrondissementsparket Den Bosch aug 1976
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 28 apr 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 14 nov 1978
Rechter rechtbank Arnhem 10 nov 1979


DRAPERS H.F.
Notaris te Lunteren, gem. Ede , arrondissement Arnhem
Kantoor Putten van , Apeldoorn van ; Ede , Lunteren


DREEF C.J.
Advocaat bij Dreef van Eijk Laning van Bodegom ; beëdiging 1993
Postbus 63441 , 2502 JK Den Haag
Tel 070-4272905 , fax 070-4272906
dreef@amicenet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dreef an Eijk Laning van Bodegom advocaten
Groot Hertoginnelaan 205 , 2517 ES Den Haag
Tel 070-4272905 , fax 070-4272906
dreef@amicenet.nl
www.amicenet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DREEFF C.M. ; Mw.
Advocaat bij van Heck & van Vliet ; beëdiging 1993
Postbus 10438 , 7301 GK Apeldoorn


DREESE A.
Advocaat bij Wouters advocaten ; beëdiging 1984
Postbus 21937 , 3001 AX Rotterdam
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1984
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
adreese@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
a.dreese@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


DREESEN C.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Wagemadvokaten Maastricht ; beëdiging 2000
Postbus 598 , 6200 AN Maastricht
Tel 043-3251859 , fax 043-3253043
c.dreessen@hetnet.nl
www.netad.nl/wagemansadvokaten
[vademecum advocatuur 2004]


DREESMAN G.W.B.
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Lid


DREESSEN C.J.M. ; Mw.
Advocaat bij advocatenkantoor Wyck ; beëdiging 2000
Postbus 3017 , 6202 NA Maastricht
Tel 043-3254258 , fax 043-3218461
[vademecum advocatuur 2001]


DREGMANS A.
Advocaat bij Goedvrienden van der Mast ; beëdiging 1978 en 2001
Postbus 1521 , 6501 BM Nijmegen
Tel 024-3562500 , fax 024-3542328
sgm.goedvriend@chello.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DREMPT M.C. van ; Mw.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1995
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488447 , fax 070-3825284
mc.vandrempt@prdtnl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153441 , fax 070-5153117
mc.ritsemavaneck@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRENT R. ; Mw.
Advocaat bij Boogaard advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 616 , 4330 AP Middelburg
Tel 0118-623655 , fax 0118-625179
drent@boogaardadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[Internet april 2003]:
Beëdigd: 03-02-99
Boogaard advocaten
Buitenruststraat 14 , 4337 EH Middelburg
Postbus 616 , 4330 AP Middelburg
tel 0118-623655 , fax 0118-625179
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
info@boogaardadvocaten.nl
www.boogaardadvocaten.nl
Arrondissement Middelburg
[vademecum advocatuur 2004]:
Advocaat bij Boogaard advocaten
Postbus 616
4330 AP Middelburg
Tel 0118-623655 , fax 0118-625179
drent@boogaardadvocaten.nl
www.boogaardadvocaten.nl


DRENTH H.
Notaris te Delfzijl , arrondissement Groningen
Kantoor Lambeck & Drenth ; Delfzijl


DRENTH J.N.
Advocaat bij Aegon Nederland N.V. ; beëdiging 2002
Postbus 23005 , 8900 MG Leeuwarden
Tel 058-2443074 , fax 058-2443230
jndrenth@aegon.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRENTH L.A.
Advocaat bij van Slagmaat advocaten ; beëdiging 1990
Postbus 14093 , 3508 SC Utrecht
drenth-cras@hetnet-nl
Tel 030-2313523 , fax 030-2312754
slagmaat@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2313523 , fax 030-2312754
la.drenth@vanslagmaat.nl
www.vanslagmaat.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRENTH P.
Advocaat bij Nolet advocaten ; beëdiging 1990
Adelheidstraat 84 , 2595 EE Den Haag
Abraham Patrasstraat 5 , 2595 RC Den Haag
Tel 070-3470111 , fax 070-3825547
[vademecum advocatuur 2001]
www.noletadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRENTH R. , geboren okt 1944
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 26 mrt 1985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 24 mrt 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 22 aug 1986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 apr 1993
NU
Groningen parket
TEVENS
Bestuurslid CAD Drenthe, onbetaald.
Bestuurslid Stichting Godsdienst en Incest, onbetaald
Bestuurslid Nazorgproject Noord ; de Stichting STOEL te Assen, onbetaald
Lid Klachtencommissie Bureau Slachtofferhulp te Groningen, onbetaald
Werkgroep Kerk en Samenleving in Noord-Nederland, onbetaald
Bron: Onderzoek Radio Noord Groningen.Telefoon 050-3199999 , fax 050-3185147


DRENTH R.E.
Advocaat bij Rassers Jacobs & Spiegel ; beëdiging 1992
Advocaat bij Rassers Jacobs & Spiegel advocaten
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076-5224381 , fax 076-5222552
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Drenth & Doesburg advocaten
Duivelsbruglaan 22 4835 JE Breda
Tel 076-5601953 , fax 076-5602735
info@drenthdoesburg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRENTHE L.H.E.
Advocaat bij Meijer c.s. ; beëdiging 1991
Scheveningseweg 50 , 2517 KW Den Haag
Advocaat bij Bartels Drenthe De Waart advocaten & Mediators
Postbus 22723 , 1100 DE Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-3113666 , fax 020-3113677
edrenthe@ddw-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Drenthe advocaten
Postbus 22723 , 1100 DE Amsterdam
Tel 020-3113666 , fax 020-3113677
edrenthe@drenthe-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRESDEN D.J.
Advocaat bij Vink & Partners advocaten Belastingadviseurs & Notaris ; beëdiging 1987
J.J. Viottastraat 43 , 1071 JP Amsterdam
Tel 020-5732121 , fax 020-5732173
djdresden@vinkenpartners.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRESE G.H.
Advocaat bij Trenité van Doorne advocaten ; beëdiging 1994
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
amsterdam@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Doorne
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789366 , fax 020-6789589
drese@van-doorne.com
www.van-doorne.com
[vademecum advocatuur 2004]


DRESEN J.P.A.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 2003
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772988 , fax 020-5772712
j.dresen@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


DRESSCHERS H.N.H.
Advocaat bij Paulussen c.s. ; beëdiging 1990
Postbus 131 , 6200 AC Maastricht
Advocaat bij Postbus 176 , 6440 AD Brunssum
Tel 045-5640414 , fax 045-5640416
[vademecum advocatuur 2001]
mail@dresschers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRESSEL L.M.
Advocaat bij Bierens advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 92 , 5460 AB Veghel
Tel 0413-311777 , fax 0413-367865
info@bierens-advocaten.com
www.bierens-advocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]


DRESSELHUIJS - DOELEMAN F.P. , geboren jun 1958 ; Mw.
NLRM 91 29 93 94 95 96 97 98 99/00
Onder-Voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 29 apr 1991
Vice-Voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 8 jul 1994
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden van 18-04-1997
Raadsheer-plaatsvervanger centrale raad van beroep Utrecht 18 augustus 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 25 augustus 1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank 's-Gravenpage 2 november 1999
Vice-President rechtbank Zwolle 28 januari 2000
NU Leeuwarden Hof Raasheer-plaatsvervanger
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep
NU Leeuwarden Hof Rechtbank Vice-President
TEVENS
Vice-Voorzitter College beroep Studiefinanciering
TEVENS [november 2000]
Onder-Voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 29 april 1991
Vice-Voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 8 juli 1994
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 28 januari 2000
TEVENS [augustus 2003]
Lid reunie commissie Vindicat Atque Polit te Groningen van 01-01-1985


DREUW J.F.G.J.
Advocaat bij Meesters van zaken ; beëdiging 2000
Postbus 856 , 4200 AW Gorinchem
Tel 0183-631344 , fax 0183-638753
[vademecum advocatuur 2001]


DREWES C.P. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2002
Postbus 7544 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741362 , fax 020-6741876
nele.drewes@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


DREWES H. , geboren jun 1937 ; Dhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Proeftijd ex art.4 Opleidings- en vormingsbesluit rechterl.Organ. te Almelo ; Raio 1 okt 1966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Almelo 1 feb 1967
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Almelo 1 feb 1969
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 1 feb 1971
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Den Haag 1 feb 1971
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 28 dec 1972
Rechter rechtbank Almelo 8 okt 1973
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 30 aug 1976
Vice-President rechtbank Almelo 20 mei 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 5 jul 1982
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 19 mrt 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 29 jan 1987
President rechtbank Almelo 10 mrt 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 31 jul 1992
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 31 jul 1992
Vice-president Rechtbank Almelo van 01-07-2003
NU Almelo Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter Raio Selectiecommissie
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Twents Juridisch Genootschap te Twente van 01-01-1974
Voorzitter jury Christina Deutekom Concours te Enschede van 21-02-2002


DREWES J.K. ; Mw.
Advocaat bij De Koning & Renes advocaten ; beëdiging 1999
Muntplein 2-IV , 1012 WR Amsterdam
Tel 020-6762500 , fax 020-6262863
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Nicolaas Witsenstraat 14 , 1017 ZH Amsterdam
Tel 020-3208661 , fax 020-4272600
mail@drewes.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRIEHUIS I. ; Mw.
Advocaat bij Nauta Dutilh ; beëdiging 1996
One Rockefeller Plaza/23rd fl.
New York N.Y. 10020, U.S.A.
Advocaat bij NautaDutilh
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240231 , fax 010-2240058
ingelise.driehuis@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V.
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240231 , fax 010-2240058
ingelise.driehuis@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


DRIEHUIS S.A.
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 2000
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
steven.driehuis@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


DRIEL A. van
Advocaat bij van Driel advocatenkantoor ; beëdiging 1969
Luttik Oudorp 80 , 1811 MZ Alkmaar
Advocaat bij advocatenkantoor van Driel c.s.
Postbus 386 , 1800 Aj Alkmaar
Tel 072-5154620 , fax 072-5153884
avandriel@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Driel Holding B.V. ; beëdiging 1969
Postbus 386 , 1800 Al Alkmaar
Tel 072-5154620 , fax 072-5153884
avandriel@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRIEL C.F. van
Advocaat bij Tiethoff & Ruig ; beëdiging 1997
Postbus 29702 , 2502 LS Den Haag
Advocaat bij Wouters advocaten & Notarissen
Postbus 4506 , 3006 AM Rotterdam
Tel 010-8801700 , fax 010-8801999
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen
Postbus 4361 , 3006 Al Rotterdam
Tel 010-8801700 , fax 010-8801999
cvandriel@akd.nl
www.akd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRIEL van WAGENINGEN D. van , geboren dec 1940
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Arnhem mrt 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 28 jan 1977
Rechter rechtbank Arnhem 4 jul 1978
Vice-President rechtbank Arnhem 23 aug 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 26 jan 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 3 jan 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 16 aug 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 1 sep 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 1 sep 1995
Vice-president Rechtbank Arnhem van 23-08-1985
NU Arnhem Rechtbank Vice-President
TEVENS
Voorzitter Raad van Discipline te Arnhem
28 jan 1998 in Nijmegen
TEVENS [augustus 2003]
Plv. Voorzitter Raad van Toezicht NVM van 01-01-2002


DRIEL F.P. van , Floris ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel De Meerlanden
Bedrijfsjurist v. Driel en v. Dorsten BV


DRIEL G.W. van , geboren 14-06-1932
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 10 nov 1960
NU
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger


DRIEL J. van , geboren mei 1960 ; Dhr.
NLRM 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 3 okt 1995
Rechter rechtbank Rotterdam 1 februari 1999
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Juridisch Medewerker bij de afdeling Beleid en Juridische Zaken van het Sociaal Fonds
Bouwnijverheid te Amsterdam
TEVENS
Juridisch adviseur voor het wegtransport, verbonden aan SCT
Juridisch Adviesbureau BV. te Rotterdam
Docent ondernemingsrecht bij het Nederlandse Centrum voor onderzoek, advisering en onderwijs op
het gebied van vervoer NEA te Rijswijk.
TEVENS [augustus 2003]
Lid Geschillen- , Beroeps- en Klachten College Nederlandse Rode Kruis van 01-07-2001
Lid commissie Ned. Chr. Radio Vereniging te Hilversum van 01-01-1998 tot 25-03-2002


DRIEL J.C. van , Hans ; Dhr.
Advocaat en Procureur bij van Driel & Nienhuis ; beëdiging 1985
Advocaat bij van Driel & Nienhuis
Postbus 905 , 9400 AX Assen
Tel 0592-318010 , fax 0592-317631
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Assen
[vademecum advocatuur 2004]


DRIEL J.J.M. van
Advocaat bij Becker & van Driel advocaten ; beëdiging 1974
Bouwerij 88111 , 1185 XX Amstelveen
Advocaat bij Becker & van Driel
Postbus 2219 , 1180 EE Amstelveen
Advocaat bij Becker & van Driel advocaten
Rembrandtweg 665 f , 1e etage 1181 GV Amstelveen
Tel 020-6452025 , fax 020.6476436
[vademecum advocatuur 2004]


DRIEL J.M.C. van , Joop ; Mw.
Studentdecaan
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Nijmegen.


DRIEL van WAGENINGEN J.P.H. van
Advocaat bij van Benthem & Keulen ; beëdiging 1996
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595580 , fax 030-2595505
hwageningen@vbk.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 030-2595578 , fax 030-2595690
hwageningen@vbk.nl
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRIEL M. van ; Mw. Drs.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1996
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070.5153977 , fax 070-5153102
m.vandriel@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRIEL M.H.J. van
Advocaat bij van Schoonhoven In 't Veld ; beëdiging 1998
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-6796969 , fax 020-6764339
m.van.driel@vsiv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lexence N.V. ; beëdiging 1998
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-5736736 , fax 020-5736737
m.van.driel@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRIEL P.M.F. , geboren okt 1945 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 10 aug 1990
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DRIELSMA M. , geboren aug 1917
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Den Haag 1940
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 31 jul 1958
Kantonrechter Den Haag 4 mrt 1970
Lid Ambtenarengerecht Den Haag 14 apr 1972
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn nov 1979


DRIELSMA M.R.P. , geboren apr 1955 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 3 mei 1988
NU
Rotterdam rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Petten & Diecken ; beëdiging 1989 of:
Advocaat te Den Haag ; Petten, Tideman & Sassen ; beëdiging 1979
Postbus 80504 , 2508 CM Den Haag
tel 070-3504055 , fax 0703506187
info@pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Chambers advocaten
Bezuidenhoutseweg 229 , 2594 AL Den Haag
Tel 070-3154000 , fax 070-3473129
drielsma@chambersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Plaatsvervangend griffier van de Raad van Discipline in het arrondissement Den Haag


DRIEM G.H.S. van , Gaby ; Mw.
Advocaat bij van Driem advocaten ; beëdiging 1981
Reijnier Vinkeleskade 64 , 1071 SX Amsterdam
Tel 020-6644313 , fax 020-6648964
[vademecum advocatuur 2001]
g.vandriem@vandriemadvocaten.nl
www.vandriemadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Advocate ook werkzaam in het Arbeidsrecht
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep:
Specialismen: straatverbod, gelijke behandeling, seksueel geweld
NB
Zeer uitgesproken feministe


DRIES J.C. van den, geboren jul 1958 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 25 juni 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 25 jun 1993
NU
Middelburg kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Goes ; kantoor Olie & De Jonge ; beëdiging 1982
Postbus 342 , 4460 AS Goes
Tel 0113-221100 , fax 0113-221120
oliedejonge@zeelandnet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
dries@oliedejonge.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Geen opgave van bijbanen gedaan
[Internet april 2003]:
Beëdigd: 21-09-82
Olie & De Jonge advocaten
Frans den Hollanderlaan 25
4461 HL Goes , Postbus 342
4460 AS Goes , tel 0113-221100 , fax 0113-221120
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
oliedejonge@zeelandnet.nl
Arrondissement Middelburg


DRIES P.M.C. van den , geboren nov 192
NLRM 71 80
Medewerker advocatenkantoor Amsterdam okt 195
Substituut-griffier Hof Den Haag 2 apr 1957
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 12 mei 1977


DRIESSE C.J. , geboren sep 1954
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 30 nov 1990
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch van 01-01-2002
NU Den Bosch Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Geldrop ; kantoor Driesse & Cilissen ; beëdiging 1977
Tel 040-2859176 , fax 040-2862145
[vademecum advocatuur 2001]
driessecilissen@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DRIESSEN A.E. ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden 1957 rechten , Corpslid
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 27 sep 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 15 apr 1983
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Eindhoven ; kantoor Nauta Dutilh ; beëdiging 1964
Postbus 6019 , 5600 HA Eindhoven
Postbus 7113 , 1007 JC Amsterdam
Tel 020-5414646 , fax 020-6612827
anthony.driessen@nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij NautaDutilh N.V. ; beëdiging 1964
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240177 , fax 010-2244006
anthony.driessen@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Vice-Voorzitter en secretariaat Nationaal Reumafondfs
Vice-Voorzitter en secretaris Ned. Vereniging voor Reumatiekbestrijding
Voorzitter van de Raad van Commissarissen Borax NV
Voorzitter Raad van Toezicht Veerstichting
TEVENS [augustus 2003]
Vice-voorzitter en secretaris Vereniging Nationaal Reumafonds te Den Haag van 01-01-2002
Directeur TXU Europe Energy Trading B.V. te Den Haag van 01-01-2002
Directeur Cairn Energy Netherlands Holdings B.V. te Den Haag van 01-01-2002


DRIESSEN B.J.
Advocaat bij Mr. E.J.Verpaalen Kantoor ; beëdiging 1990
Postbus 6166 , 7401 HD Deventer
Advocaat bij Ganzeboom Driessen van Ojen
Postbus 583 , 6500 AN Nijmegen
Tel 024-3608768 , fax 024-3609390
info@gdo-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@gdo-advocaten.nl
www.gdo-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRIESSEN C.J.
Advocaat bij advocaten Aldenhoven & Driessen ; beëdiging 2000
Postbus 159 , 5340 AD Oss
Tel 0412-450104 , fax 0412-457431
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Driessenadvocatuur
Leuvert 13 , 5437 AG Beers
Tel 0485-316307 , fax 0485-350857
c.driessen@wanadoo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRIESSEN E. ; Mw.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; eëdiging 2001
Postbus 58188 , 1040 HD Amsterdam
Tel 020-5506666 , fax 020-5506777
esther.driessen@kvdl.nl
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRIESSEN E.J.M. ; Mw.
Advocaat bij van Asperen advocaten ; beëdiging 1993
Postbus 570 , 6040 AN Roermond


DRIESSEN - POORTVLIET G.J. , geboren sep 1948 ; Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 13 sep 1990
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam van 07-08-2001
NU Amsterdam Hof Raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Amsterdam ; kantoor Höcker, Rueb & Doeleman ; beëdiging 1982
Postbus 74654 , 1070 BR Amsterdam
TEVENS
Lid Commissie van Toezicht bij het Huis van Bewaring De Havenstraat te Amsterdam
In Amsterdam: Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van advocaten
TEVENS [augustus 2003]
Lid commissie van Toezicht P.I. de Stadspoort locatie de Havenstraat te Amsterdam van 01-10-1988
Lid LSA geschillencommissie Declaraties LSA van 01-11-2001
@OPM
Waarschijnlijk niet meer advocaat, maar sinds wanneer niet meer?


DRIESSEN H.A.P.
Advocaat bij van Gastel & Rosens ; beëdiging 1992
Postbus 153 , 5500 AD Veldhoven
Advocaat bij Houben advocaten
Postbus 4620 , 4803 EP Breda
Tel 076-5223677 , fax 076-5149403
houbenadvocaten@netlaw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
ddriessen@houbenadvocaten.nl
www.houbenadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRIESSEN J.L. , geboren jul 1944
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 30 nov 1990
NU Den Haag Rechtbank rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Juridisch Lid van de octrooiraad Bureau voor de Industriële Eigendom
TEVENS
Geven van cursussen Burgerlijk recht
apr 1997
TEVENS [juli 2003]
Lid bestuur Dr. J. Alingh Prins Fonds te Rijswijk van 01-01-2002
Redactielid Bijblad Industriële Eigendom te Rijswijk van 01-05-1981
Voorzitter examencommissie Octrooigematigden te Rijswijk van 01-01-2000
Plv. voorzitter Raad van Beroep Toezicht octrooigematigden te Rijswijk van 01-01-2000
Bestuurslid/ Secretaris Stichting Beroepsopleiding Octrooigemachtigden te Rijswijk van 01-11-1999


DRIESSEN J.W.
Notaris te Schaijk , arrondissement den Bosch
Kantoor Driessen & van Mourik ; Schaijk


DRIESSEN M.G.T. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 1997
Postbus 75084 , 1070 AB Amsterdam
Tel 020-5771771 , fax 020-5771775
mgtdriessen@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020-5771552 , fax 020-5771775
marieke.driessen@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]


DRIESSEN M.J.A.C. ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht van 04-05-2000
Deze functionaris neemt niet deel aan de rechtspraak. [rechtspraak.nl augustus 2003]
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universitair docent Universiteit Maastricht te Maastricht
TEVENS [augustus 2003]
Redacteur tijdschrift uitspraken Sociale Zekerheid
Deelredacteur tijdschrift Sociaal Recht
Lid dagelijks bestuur Henric van Veldeke Stichting Katholiek Onderwijs te Maastricht van 01-01-2001


DRIESSENS - KUIJPERS A.M.J. ; Mw.
Advocaat bij Driessens & Louwen advocaten ; beëdiging 1987
Postbus 275 , 3960 BC Wijk Bij Duurstede
Tel 0343-575323 , fax 0343-576684
[vademecum advocatuur 2001
Advocaat bij advocatenkantoor Driessens
Postbus 162 , 3960 BD Wijk bij Duurstede
Tel 0343-572157 , fax 0343-574622
driessens@leijendekker.nl
www.driessens.info
[vademecum advocatuur 2004]


DRIESSER H.H. , Hans ; Dhr.
Rijksambtenaar Min.v.Ec.Zaken
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Den Haag


DRIEST E.A.W. ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2002
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460300 , fax 020-5460737
liesbeth.driest@stibbe.com
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2004]


DRIFT A.J.C.M. van der , geboren 27-03-1962
Advocaat bij Siemens Nederland N.V. ; beëdiging 1999
Prinses Beatrixlaan 26 , 2595 AL Den Haag
Tel 070-3333333 , fax 070-3333715
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Siemens Nederland N.V. ; beëdiging 1987 en 1999
Prinses Beatrixlaan 800 , 2595 BN Den Haag
Tel 070-3331294 , fax 070-3333715
fred-vander.drift@siemens.com
www.siemens.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


DRIJBER B.J.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2002
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153769 , fax 070-5153101
bi.drijber@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRIJBER B.J. ; Dhr.
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V), Lid (PVEU)
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 11-10-2001
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam van 11-10-2001
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Juridisch adviseur van de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie
TEVENS
Lid van de Bezwaarschriftenadviescommissie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit
Lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Virtueel Kenniscentrum ICT recht
Vaste Medewerker van het tijdschrift Ondernemingsrecht
[juli 2003]
Juridisch adviseur van de Permanente Vertegenwoordiging Europese Unie
TEVENS [juli 2003] en [augustus 2003]
Lid van de Bezwaarschriftenadviescommissie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit
Lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Virtueel Kenniscentrum ICT recht
Vaste Medewerker van het tijdschrift Ondernemingsrecht


DRIJBER J.B.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1991
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
general@derks.nl


DRIJBER S.J.B. , Sander ; Dhr.
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau ; beëdiging 1991
Postbus 560 , 6800 AN Arnhem
Tel 026-3538211 , fax 026-4430943
s.drijber@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Oosterbeek
Advocaat
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRIJER H.H.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1997
Postbus 74 , 3000 AB Rotterdam
Advocaat bij NautaDutilh
Postbus 1110 , 3000 BC Rotterdam
Tel 010-2240000 , fax 010-4148444
[vademecum advocatuur 2001]
hans.drijer@nautadutilh.com
www.nautadutilh.com
[vademecum advocatuur 2004]


DRIJGERS M. ; Mw.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 2001
Postbus 7544 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741111
marianne.drijgers@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


DRIJKONINGEN J.H.J. , geboren okt 1920
NLRM 71 80 87 88/89
Waarnemend griffier rechtbank Roermond18 sep 1947
Substituut-griffier rechtbank Roermond 6 okt 1951
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 22 feb 1958
Rechter rechtbank Breda 22 jun 1960
Kantonrechter Roermond 9 jul 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond15 apr 1970
Rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank Roermond17 jun 1988


DRIJKONINGEN J.M.P. , geboren jan 1956 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Roermond 1 mrt 1982
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 15 apr 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 17 jun 1988
Rechter rechtbank Roermond 20 mei 1989
Lid Ned. Antillen en Aruba 20 aug 1991
Rechter rechtbank Roermond 1 sep 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 11 apr 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 11 apr 1995
Kantonrechter Eindhoven 18 jul 1995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 15 sep 1995
Raadsheer Gerechtshof Den Bosch van 30-01-2002
NU Den Bosch Hof Raadsheer
TEVENS
Voorzitter geschillencommissie VNI (Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken Den
Haag)
Voorzitter Stichting "Ahotolerom" (Charitatieve Stichting)
11 jun 1997 , apr 1998
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter geschillencommissie reizen VNI te Den Haag van 15-06-2001
Voorzitter stichting Ahotokrom van 03-03-1997
Plv. lid Commissie van beroep katholiek voortgezet onderwijs van 20-12-2002
Lid commissie van beroep katholiek primair onderwijs zuid-nederland van 20-12-2002


DRIJVER G.M.M. den, geboren apr 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 aug 1983


DRIJVER - van RIJCKEVORSEL J.E.F.M. den, geboren apr 1944 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 25 aug 1993
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Den Haag ; kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten ; beëdiging 1989 Postbus 11756 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488724 , fax 070-3820564
hefm.dendrijver@prdf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1969 en 1989
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153732 , fax 070-5153112
jefm.dendrijver@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Bestuur van de Ned. Adelsvereniging
Auteurswerkzaamheden Kluwer
TEVENS [juli 2003]
Advocaat en procureur
Bestuurder Flotanti Pensioen B.V. te Den Haag van 16-10-1992
Bestuurslid Nederlandse Adelsvereniging te Den Haag van 01-04-1997
Auteur Kluwer te Deventer van 01-01-1975


DRIJVERS M. ; Mw.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1996
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam


DRILLING A.F.X.
Advocaat bij Boekel Van Empel & Drilling te Amsterdam , later Boekel De Nerée N.V.
INFO
Overleden op 82-jarige leeftijd [NRC 9 oktober 2004]


DRIMMELEN B.A.F. van ; Mw.
Advocaat bij van Gessel & Blaauw advocaten ; beëdiging 2003
Nieuwe Gracht 5 a , 2011 NB Haarlem
Tel 023-5426854 , fax 023-5428990
baudewine.van.drimmelen@gesselblaauw.nl
www.gesselblauw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRIMMELEN G.J. van
Notaris te Twello , gem. Voorst , arrondissement Zutphen
Kantoor Drimmelen, van & Noordman ; Twello


DRION C.E. . Coen ; Dhr.
Advocaat bij Kennedy van der Laan ; beëdiging 1988
Postbus 15744 , 1001 NE Amsterdam
Tel 020-5506631 , fax 020-5506731
coen.drion@kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kvdl.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRION - van ROOIJEN E.J. , geboren dec 1930 ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1954
Werkzaam advocatenkantoor Den Haag sep 1954
Werkzaam Ministerie van Justitie 1964
Arbeidscontractant rechtbank Amsterdam 4 jan 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 23 apr 1976
Rechter rechtbank Amsterdam 21 apr 1978
Raadsheer Hof Amsterdam 25 jan 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 1 feb 1996
TEVENS
Geen bijbanen
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Gooi- en Eemland


DRION F.J.W. , geboren mrt 1945 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Bedrijfsleven
Waarnemend griffier Hof Leeuwarden 1 okt 1979
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 1 mrt 1980
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 15 aug 1986
Rechter rechtbank Assen 6 sep 1989
Raadsheer Hof Leeuwarden 21 jan 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 21 jan 1993
NU Leeuwarden Hof Raadsheer
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DRION H. , Huib , geboren 25 apr 1917 te Den Haag ; Dhr. Prof.
NLRM 71 80
Rechten te Leiden
Werkzaam Koninklijke Luchtvaart Mij
Hoogleraar Economisch Hogeschool Rotterdam 1 okt 1955
Hoogleraar Burgerlijk Recht Rijks Universiteit Leiden 10 okt 1958 - 1969
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 13 jun 1969
Vice-President Hoge Raad 1981 - 1984
NU Pensioen
TEVENS
Universiteit Leiden
Oud-hoogleraar
INFO
Overleden 20 april 2004 [NRC 24 april 2004]
INFO
Vooral bekend geworden door de "Pil van Drion".
Elsevier 1 mei 2004:
Een zachte dood.
Drion werd geboren op 25 april 1917 als vijfde van zes kinderen.
Hij wilde eigenlijk Frans of Latijn studeren, maar volgens zijn vader bood een rechtenstudie de meeste kans op een baan. Vanwege geldproblemen onderbrak hij zijn studie in Leiden en werkte drie jaar bij antiquariaat Martinus Nijhoff in Den Haag. Tijdens de oorlog maakte hij met zijn broer Jan het versetsblad 'De Geus'. van 1948 tot 1955 was hij bedrijfsjurist bij KLM. Hij promoveerde cum laude op een proefschrift over luchtvaartrecht. In 1955 werd hij hoogleraar burgerlijk recht, eerst in Rotterdam en vanaf 1957 in Leiden. In 1969 werd Drion raadsheer in de Hoge Raad en vanaf 1981 tot 1984 was hij vice-president. Drion vertrok op zijn 67ste om zich aan literatuur te wijden.
Zelf was Drion verrast door de massale reacties op zijn artikle over zelfdoding. 'Zijn stuk ging helemaal niet over een pil', zegt Jasques Brutel de la Rivière. 'Hij dacht juist aan een combinatie van middelen die mensen in twee etappes zoueden moeten nemen. Je most in zijn ogen op je beslissing kunnen terugkomen'.
De laatste jaren ging zijn gezondheid sterk achteruit. Dinds anderhalf jaar kon Drion door geheugenverlies geen boeken meer lezen. 'Maar hij bleef opgewekt', zegt Brutel de La Rivière. 'En ik denk dat hij heel tevreden zou zijn geweest als hij wist dat hij in zijn slaap zou overlijden. Precies wat hij altijd heeft gewild'.


DRION Zie van den STEENHOVEN - DRION J.E. , geboren apr 1943 ; Mw.


DRION P.J.M. ; Dhr.
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag van 09-06-2000
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1972
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
pdrion@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [juni 2003]
Deken Rotterdamse Orde van advocaten te Rotterdam van 01-01-2001
Lid college van afgevaardigden Nederlandse Orde van advocaten van 01-01-2001
Voorzitter van de commissie verzekeringsrecht Nederlandse Orde van advocaten van 01-01-2001
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam van 01-01-2001


DRION S. ; Mw.
Lid van het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor van Aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding [jaarverslag NV Twentsche Kabel Holding 2001]


DRION T. , geboren 06-09-1924
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 12 aug 1957
TEVENS
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Kamerheer honorair
INFO
Woonplaats Wassenaar
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


DROESEN B.W.
Advocaat bij Boekel De Nerée ; beëdiging 1995
Postbus 2508 , 1000 CM Amsterdam


DROESEN H.W.J. , geboren jan 1933
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur respectievelijk te Haarlem en Den Haag 1961
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 mrt 1977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 4 feb 1978
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Roermond 22 aug 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 20 jun 1995
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Roermond 31 okt 1995
NU
Roermond parket bgwn verlof arrondissementsparket Roermond
Den Bosch rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, Sectie
reclassering, Lid vacatiegeld en reiskostenvergoeding
Lid van de Raad van Toezicht van het CAD-Limburg Reiskostenvergoeding
08 jun 1997


DRÖGE Th.J.H.
Notaris te Delft , arrondissement Den Haag
Kantoor Dröge Kijlstra van den Dool ; Delft


DROK E.D.
Advocaat bij van Dongen De Deken Drok van der Heijden ; beëdiging 1984
Directeur / Eigenaar
Advocaat bij Drok advocaten
Oude Delft 58 , 2611 CD Delft
Postbus 2919 , 2601 CX Delft
Tel 015-2195555 , fax 015-2195550
drok@drok.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.drok.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


DROLSBACH M.
Advocaat bij Middenweg 255 , 1098 AR Amsterdam ; beëdiging 1985
Tel 020-6682835 , fax 020-6682845
[vademecum advocatuur 2004]


DRONGELEN I. van ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beëdiging 2000
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
Tel 070-3285328 , fax 070-3249788
ivandrongelen@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-3285328 , fax 070-3285325
iris.vandrongelen@debrauw.com
www.debrauw com
[vademecum advocatuur 2004]


DRONGELEN J. van
Advocaat bij Mrj. van Drongelen ; beëdiging 1978
Postbus 560 , 3300 AN Dordrecht
Tel 078-6130038 , fax 078-6352867
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 07$-6149160 , fax 078-6317474
hubvda@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRONKERS D.
Advocaat bij Krans & van Hilten ; beëdiging 1996
Postbus 801 , 2501 GV Den Haag


DRONKERS F.A.
Advocaat bij Boonstra Rademakers ; beëdiging 1992
Postbus 222 , 8901 BA Leeuwarden
boonrade@noord.bart.nl
Advocaat bij van Asperen advocaten
Postbus 570 ; 6040 AN Roermond
Tel 0475-337080 ; , fax 0475-337117
van.asperen@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Hameleers & van den Boomen advocaten
Postbus 659 , 6040 AR Roermond
Tel 0475-315353 , fax 0475-319524
info@hvdb-advocaten.nl
www.hvdb-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRONKERS K.H.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 16 feb 1966


DRONKERT M.J. ; Mw.
Advocaat bij Goudsmit & Branbergen ; beëdiging 1997
Postbus 75458 , 1070 Al Amsterdam


DROOGE A.M. van ; Mw.
Rechten 1971
Directiesecretaris
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Apeldoorn


DROOGE J.H.U. van , Bien ; Mw.
Secretaris directie KLM
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Amsterdam-Zuid/Amstelveen.


DROOGE T.J. van , geboren jan 1946 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 12 feb 1985
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo van 01-01-2002
NU Almelo Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Almelo ; kantoor Jacobs Kranenburg ; beëdiging 1973 of 1970
Postbus 320 , 7600 AH Almelo
Tel 0546-535565 , fax 0546-816014
tjebbe-van-drooge@jacobskranenburg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
tj.vandrooge@jacobskranenburg.nl
www.jacobskranenburg.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Vice-Voorzitter Roeivereniging Amycys te Almelo
Bestuurslid Muziekschool Noord West Twente te Almelo
Secretaris Jan Stichting te Almelo
Lid van de Vereniging van Milieurecht advocaten
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurslid Johanna Peitsch Stichting te Almelo van 01-01-2001
Secretaris Jan Jans Stichting te Almelo van 01-01-2001
Voorzitter Stichting Watersportcentrum Wendelgoor te Almelo van 01-01-2001
Secretaris Vereniging van Onteigenings- advocaten van 01-01-2001
Secretaris Stichting Muziekschool Noord-Twente te Almelo van 01-01-2001 tot 31-01-2002
INFO
Lid van de Rotary


DROOGEN A.H.C. van
Notaris te Westerveld, arrondissement Assen
Kantoor Haaijer Dohle & van Drooge ; De Wolden, Meppel, Westerveld


DROOGLEEVER FORTUYN E. , geboren 12-08-1931
NLRM 71 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 4 jan 1963
INFO
Woonplaats Bussum
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


DROOGLEEVER FORTUYN - CARR M. ; Mw.
Rechten 1950
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Eindhoven


DROP J.Th. , geboren sep 1963
NLRM 96 97 98 99/00
Secretaris-jurist Adviescommissie Vreemdelingenzaken Den Haag
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 1 jan 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 1 jan 1996
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 28 nov 1996
Rechter rechtbank Den Bosch 5 sep 1997
Rechter rechtbank Den Haag 1 januari 1999
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
07 jul 1997
TEVENS [juli 2003]
Lid commissie van toezicht Unit 4 van het Penitentiair Complex Scheveningen
Docent SSR


DROP M.J.
Advocaat bij Trenité van Doorne ; beëdiging 1992
Postbus 75265 , 1070 AG Amsterdam
Tel 020-6789123 , fax 020-6789589
drop@trenite.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Oosten c.s. advocaten & Belastingadviseurs
Postbus 85852 , 2508 CN Den Haag
Tel 070-3023080 , fax 070-3617815
drop@corporatelaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DROP P.A.
Advocaat bij Hendriks & Damminga ; beëdiging 1996
Postbus 517 , 6800 AM Arnhem
Advocaat bij Middendorf advocaten
Postbus 166 , 2130 AD Hoofddorp
Tel 020-6531092 , fax 020-6531067
p.drop@middendorf.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Klister advocaten
Postbus 5287 , 2000 CG Haarlem
Tel 023-5125025 , fax 023-5125060
drop@kadv.nl
www.kadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DROST F.C.M. , Frits , geboren 1941 ; Dhr.
Lid van Executive Committee Randstad Groep
Voorzitter divisiedirectie YACHT Europa en tot eind 2000 verantwoordelijk voor Randstad Franrijk en Randstad Spanje ; jaarverslag Randstad 1999


DROST Zie VISSER - DROST I. , geboren jul 1950 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-1994
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ambtenaar bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Lid commissie van Beroep en bezwaarschriften bij de gemeente Voorburg
apr 1997
Secretaris Armeense Vereniging Abovian te Den Haag van 01-02-2000
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DROST J. , geboren 1946
Burgemeester gemeente Stad Delden
TEVENS
Lid Raad van Toezicht Waterleiding Maatschappij Overijssel N.V.
Commissaris Centraal Overijsselse Nutsbedrijven N.V.
Commissaris Waterleiding Maatschappij Overijssel N.V.
Commissaris Wavin B.V.


DROST J.H. , geboren 1940
Lid Dagelijks Bestuur Nederlands Centrum voor Handelsbevordering, Lid Bestuur Consumentenbond, Commissaris Meatpoint B.V.Mr. J.H. Drost was voorheen honorair consul generaal vanMonaco en Lid van de raad van bestuur van Heineken N.V. Hij was Bestuurslid van de Nederlands-Franse Kamer van Koophandel, de FranseKamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland, het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering ende Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland. Daarnaast was hij Voorzitter van de raad van commissarissen bij van Heek-Scholco B.V.


DROST J.J.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Drost & Juten ; Den Haag


DROST Y.P.J. , Yme
Rechtspraktijk Drost Hengelo
Telegraaf 22 oktober 2004: Letselschadespecialist, die eerder onder meer de 'Hennies' begeleidde en de slachtoffers van het verkrachtingsdrama in het Turkse Alanya.
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


DROSTE I. ; Mw. (of L.)
Sociaal raadsvrouw
Kuiperstraat 122 G , 1073 ET Amsterdam
tel 020 6642084 , fax
INFO
Werkgroep Vrouw en Recht ; kennelijk een aanhangsel van het Clara Wichmann Instituut
Ambonplein 73 , 1094 PW Amsterdam
Postbus 93639 , 1090 EC Amsterdam
tel 020 6684069 , fax 020 6684371
bedrijfsbureau@clara-wichmann.nl
www.clarawichmann.nl
Subgroep
Specialismen


DROSTEN A.P.
Advocaat bij van Beek & Drosten ; beëdiging 1986
Hengelosestraat 141 , 7521 AA Enschede
Tel 053-4326560 , fax 053-4326339
vanbeek.drosten@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
info@vanbeekendrosten.nl
www.vanbeekendrosten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRUBBEL T.A.M.
Advocaat bij Roelofs & Drubbel ; beëdiging 1994
Postbus 481 , 6500 AL Nijmegen
tdrubbel@worldacces.nl
Bakkenzuigerstraat 14 , 1333 HA Almere
Tel 036-5490836 , fax 036-5490829
timdrubbel@mrdrubbel.etrade.nl
[vademecum advocatuur 2001]
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999
timdrubbel@mrdrubbel.etrade.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRUENEN L.K.M. van ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1984
Postbus 85250 , 3508 AG Utrecht
general@derks.nl


DRUETEN B.J. van , Ben ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Nijmegen
Directeur Adviesbureau


DRÜGE T.J.H. , Tim ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Vlaardingen
Notaris Notarisk.Kppers en Drüge, Delft


DRUGMAND M.R.J. ; Mw.
Manager Internat. Corp. Banking Ing Bank
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


DRUIJF E.H.M. , geboren jun 1964 ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 apr 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 8 mei 1995
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 16 sep 1997
Rechter rechtbank Den Bosch 25 februari 1999
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Docent OSR (Opleidingscentrum voor Sociaal Recht) van 03-02-2000


DRUIJFF H.J.


DRUMPT M.V. van ; Mw.
Advocaat bij van Benthern & Keulen - advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595959 , fax 030-2595502
[vademecum advocatuur 2001]


DRUNCKS J.A.M.
Notaris te Maastricht, arr Maastricht
Kantoor Smeets Druncks Achten ; Maastricht


DRUPSTEEN T.G. , geboren aug 1945 ; Prof. (of Th.G.)
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 8 jul 1991
Staatsraad Raad van State inbuitengwewone dienst ; benoemd bij KB 26 jan 1998
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger
Den Haag Staatsraad in buitengewone dienst
HOOFDFUNCTIE
Oldambtstraat 17 (1079 PT) Amsterdam
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Publiekrecht
Hoogleraar Staats- en administratief recht, daaronder begrepen het milieurecht
tel 071 5277715
t.g.drupsteen@law.leidenuniv.nl
TEVENS
Voorzitter Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving te Den Haag
Lid Commissie Algemene regels van bestuursrecht
Lid Adviescommissie Privaatrechtelijke en bestuurlijke handhaving te Den Haag
Lid Bestuur Schilthuisfonds te Den Haag
Voorzitter Beroepscomm.NWO te Den Haag
Voorzitter adviescomm.schadevergoeding Hoogheemraadschap Rijnland
Voorzitter adviescomm.scahdevergoeding Waterschap De Oude Rijnstromen
Lid bestuur Grotius Academie te Amsterdam
Docent en Examinator Grotius Academie te Amsterdam
Lid bestuur vrienden van de Juridische Faculteit te Leiden
Lid redactie Milieu en Recht te Utrecht, onkostenvergoeding
Lid redactie Wet milieubeheer te Den Haag, onkostenvergoeding
Lid redactie en annotator Administratiefrechtelijke Beslissingen te Den Haag, onkostenvergoeding en
honorarium
Vast Medewerker van het Nederlands Juristenblad
Annotator bij Administratiefrechtelijke beslissingen voor de HR-jurisprudentie
Lid redactie Tekst en commentaar Wet milieubeheer te Deventer, onkostenvergoeding
Lid redactie Studiepockets Staats- en Bestuursrecht te Den Haag, onkostenvergoeding
Voorzitter Comm.Juridisch PAO te Leiden
Voorzitter Adviescomm. van Vollenhoven Instituut te Leiden
Lid commissie van Bijstand Vereninging voor Milieurecht advocaten te Den Haag
Lid bestuur Instituut voor Energierecht te Leiden
Voorzitter Begeleidingscomm.milieurechtprojecten Bureau voor Rechtshulp te Roermond
Lid algemeen bestuur Centrum voor Internationale Juridische Samenwerking te Leiden
Lid College van Geschillen van de Vrije Universiteit te Amsterdam
INFO
Privé adres: Oldambtstraat 17 , 1079 PT Amsterdam , Tel. 020 6460413


DRUTEN H.F. van
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1991
Postbus 75088 , 1077 AB Amsterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff ; beëdiging 1991
Postbus 71170 , 1008 8D Amsterdam
Tel 020-5785785 , fax 020-5785800
[vademecum advocatuur 2001]
hendrik.van.druten@loyensloeff.com
www.loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2004]


DRYKONINGEN B.M.E.
Advocaat bij Adv. kantoor De Leon ; beëdiging 1996
Postbus 2169 , 3500 GD Utrecht
Tel 030-2333502 , fax 030-2315674
mail@deleon.nl
[vademecum advocatuur 2001]
b.drykoningen@deleon.nl
www.deleon.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DRYKONINGEN F.J.M.
Advocaat bij Bouwman advocaten ; beëfiging 1987
Postbus 10 , 5480 AA Schijndel
Tel 073-5493970 , fax 073-5478585
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Bierens AJv advocaten
Postbus 92 , 5460 AB Veghel
Tel 0413-311777 , fax 0413-367865
info@bierens-advocaten.com
www.bierens-advocaten.com
[vademecum advocatuur 2004]


DUBACH J.K.P.M.
Advocaat bij Dubach advocaten ; beëdiging 1979
Postbus 422 , 5700 AK Helmond
Tel 0492-544435 , fax 0492-527895
jdubach@worldonline.nl
[vademecum advocatuur 2001]
hdubach@dubachadvocaten.nl
www.dubachadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUBBELD - HAKS B.J.M. ; Mw.
Advocaat bij Adv. kantoor Damlaan ; beëdiging 1983
Damlaan 9 , 2265 AL Leidschendam
Tel 070-3177071 , fax 070-3202695
advocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DUBBELDAM E.J.
Advocaat bij Okkerse & Schop ; beëdiging 20U2
Postbus 10058 , 1301 AB Almere
Tel 036-5346220 , fax 036-5345984
e.j.dubbeldam@okkerse-schop.nl
www.okkerse-schop.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUBBELDEN R.A. den
Alphen aan den Rijn
Hoofd Arbeidszaken Heineken Nederlands Beheer bv Zoeterwoude
INFO
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


DUBBELMAN C.O.W. , geboren sep 1942 ; Dhr. Drs.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 28 feb 1991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 17 jun 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 18 dec 1997
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 01-08-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Secretaris Sociale en juridische zaken VNI werkgeversverenigingen
Lid gemeenteraad Breda
Lid Stichting bestuur Tennisvereniging Heksenwiel
Lid beroepscommissie onderwijs
Commissaris Waterleidingmaatschappij Zuid Holland Oost, een structuurvennootschap
Het geven van juridische opleidingen/adviezen
HOOFDFUNCTIE [juli 2003]
Juridisch adviseur te Breda
TEVENS [juli 2003]
Lid Gemeenteraad Breda te Breda van 01-01-1990
Lid Stichting TV Heksenwiel van 01-01-2002
Voorzitter bezwaarschriften Sociaal-economische Raad van 01-01-2002
Lid bezwarencommissie Gemeente Rhenen te Rhenen (Gld) van 30-04-2002


DUBBELMAN L.C. , geboren okt 1964 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 1 apr 1989
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 apr 1995
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 1 apr 1996
NU
Dordrecht parket
TEVENS
Geen bijbanen 090298


DUBBINK C.W. , geboren jan 1914
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Den Haag en Arnhem jul 1936
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem16 okt 1942
Substituut-griff.Raad voor het Rechtsherstel 8 nov 1945 tot 6 mrt 1947
Voorzitter kamer tribunaal Haarlem 9 nov 1945 tot mrt 1947
Rechter rechtbank Arnhem25 jan 1947
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 6 apr 1956
Plaatsvervangend Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 20 mei 1959
Vice-president College van Beroep voor het bedrijfsleven 10 nov 1972
President College van Beroep voor het bedrijfsleven 13 jul 1976
TEVENS
Voorzitter van het Hof van Discipline van 1969 tot 1971


DUBOIS J.H. , geboren sep 1956 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Docente recht aan de Hogeschool voor Economie en Recht Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 29 sep 1993
Rechter rechtbank Haarlem 1 nov 1994
Vice-president Rechtbank Haarlem van 01-04-2003
NU Haarlem Rechtbank Vice-President
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter College van Beroep
Hogeschool Haarlem en Alkmaar te Haarlem/Alkmaar van 01-01-2001


DUBOIS M.A.M.G.W. , Martina ; Mw.
Rechten 1975
Juridisch Medewerker Ministerie Verkeer en Waterstaat
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Den Haag.
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Haag


DUBOIS W.F.
NLRM 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam Gemeentesecretarie Zeist 1939
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 22 feb 1978
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 22 mrt 1985
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 30 mei 1988
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 1 jul 1992
Ontslag
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger


DUDINK H.J.G.
Advocaat bij Alg.Fed.Militair Personeel/FNV ; beëdiging 2002
Postbus 365 , 3800 Al Amersfoort
Tel 033-4678018 , fax 033-4678001
afmp@afmp.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUDOK van HEEL J.C. , geboren 5 oktober 1911 te Den Haag , John ; Dhr.
INFO
Overleden 17 juni 2001 te Naarden [Telegraaf 20 juni 2001]


DUDOK van HEEL J.F.
Huis van H.M. de Koningin , Honoraire Hofhouding , Kamerheer honorair


DUERING H.J. , geboren jan 1954
NLRM 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 20 aug 1991


DUFFHUES A.P.T.M.
Ministerie van Justitie, Diensten, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) , Directie Uitvoering, Regionale
directie Zuid-Oost, Regiodirecteur


DUFOUR J.B.
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1969
Postbus 10044 , 7301 GA Apeldoorn
info@nysingh.nl


DUFOUR R.
Advocaat bij Maaldrink Vermeulen Grooss ; beëdiging 1998
Wassenaarseweg 20 , Gebouw Cultura , 2596 CH Den Haag
Tel 070-3469646 , fax 070-3560490
r.dufour@mvg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Riet en Associees advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 9907 , 3506 GX Utrecht
Tel 030-2635066 , fax 030-2635060
dufour@vanriet.associees.nl
www.vanriet.associees.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUGARD C.J.R. ; Prof. Dr.
Rijksuniversiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Hugo de Grootstraat 27 , 2311 XK Leiden
Postbus 9520 , 2300 RA Leiden
Tel 071 5277612 , fax. 071 5277600
Departement Publiekrecht
Hoogleraar Volkenrecht
tel 071 5277709
c.j.r.dugard@law.leidenuniv.nl


DUIJGHUISEN J.T.H.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren, Den Haag,
Hoofd


DUIJKERS R.H.J.E.M.
Notaris te St.Oedenrode , arrondissement den Bosch
Kantoor Duijkers Notarissen ; St.Oedenrode


DUIJKERSLOOT A.P.W. ; Dhr. Dr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem van 13-12-2001
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Docent -onderzoeker Instituut voor Staats- en Bestuursrecht (Universiteit Utrecht) te Utrecht
TEVENS [augustus 2003]


DUIJM D.A. ; Mw.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beëdiging 1994
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1994
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-6741446
dina.duijm@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Allen & Overy
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741528 , fax 020-6741900
dina.duijm@allenovery.com
www.allenovery.com
[vademecum advocatuur 2004]


DUIJM H.L.
Advocaat bij Wille & Donker ; beëdiging 1978
Postbus 357 , 2400 AJ Alphen a/d Rijn
Tel 0172-442417 , fax 0172-442028
duijm@willedonker.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.willedonker.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUIJN F.R.
Advocaat bij De Leeuw Pesman en kramer ; beëdiging 1989
Postbus 1178 , 1500 AD Zaandam
Tel 075-6353831 , fax 075-6353090
info@leeuwadvo.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij de Leeuw Duijn en Bloem advocaten
Postbus 1178 , 1500 AD Zaandam
Tel 075-6353831 , fax 075-6353090
info@leeuwadvo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUIJN - WIERSMA H.J. van ; Mw. Drs.
Advocaat bij advocatenkantoor van Hemert ; beëdiging 1999
Hofdijkstraat 14 , 3155 TD Maasland
Tel 010-5926300 , fax 010-5925933
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Shell International B.V. ; beëdiging 1999
Postbus 162 , 2501 AN Den Haag
Tel 070-3772162 , fax 070-3772000
[vademecum advocatuur 2004]


DUIJN R.P.
Advocaat bij Vlokhovenseweg 5 , 5625 WT Eindhoven ; beëdiging 1990
Tel 040-2484341 , fax 040-2484346
[vademecum advocatuur 2001]
r.duijn@compagnet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUIJN S.G. van , geboren jan 1963 (of S.C.) ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Breda 1 okt 1988
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 1 okt 1994
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 1 okt 1994
Rechter rechtbank Breda 8 dec 1995
NU Breda Rechtbank Rechter
TEVENS
Geen bijbanen
18 mrt 1997
TEVENS [augustus 2003]
Lid ouderraad Katholieke Basisschool De Zandberg t Breda van 01-09-2002
Lid ouderraad Peuterspeelzaal "Clara" te Breda van 01-02-2000 tot 01-07-2001


DUIJNE STROBOSCH A.J. van
Advocaat bij Adelheidstraat 64 , 2595 EE Den Haag ; beëdiging 1992
Tel 070-3350558 , fax 070-3350866
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DUIJNSTEE F.J.B.A.
Advocaat bij Schaap & Partners ; beëdiging 1997
Postbus 23052 , 3001 KB Rotterdam
schaaprdam@compuserve.com
Advocaat bij Schoemaker & van Rhijn
Postbus 454 , 7490 AL Deventer
Tel 0570-913015 , fax 0570-618761
schoemaker@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]


DUIJNSTEE J.T. , geboren apr 1939 (of J.Th.) ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur Den Haag
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 24 aug 1987
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor Duijnstee van der Wilk ; beëdiging 1967
Postbus 85850 , 2508 CN Den Haag
Tel 070-3 547054 , fax 070-3501024
dvdw@law.nl
[vademecum advocatuur 2001]
TEVENS
Lid van de Rotary
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen
TEVENS [juli 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DUIJNSTEE - van IMHOFF Z.H. ; Mw.
Rechten 1986
Advocaat
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


DUIJS L.J.P.
Advocaat bij Kniestedt Jacobs & Duijs ; beëdiging 1994
Postbus 1597 , 3500 BN Utrecht
Tel 030-2333847 , fax 030-2322207
duijs@kjd.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.kjd.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUIJSENS P.J.L.J.
Advocaat bij Barents & Krans advocaten en Notarissen ; beëdiging 1977
Postbus 30457 , 2500 GL Den Haag
Advocaat bij Duijsens van den Enden Zwijnenberg
Postbus 16100 , 2500 BC Den Haag
Tel 070-3383040 , fax 070-3226325
duijsens@dezadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.dezadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


DUIJSER (of DUYSER) M. ; Mw.
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1992
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl
Advocaat bij Frederik Hendriklaan 167 , 2582 CA Den Haag
Tel 070-3588038 , fax
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-3588038 , fax 070-3588038
mirdu@12move.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUIJTS E.E.G. ; Mw.
Advocaat bij Okkerse & Schop ; beëdiging 1992
Postbus 155 , 8200 AD Lelystad


DUIJVELSHOF D.
Advocaat bij advocatenkantoor Boerhaavelaan ; beëdiging 2000
Postbus 525 , 2700 AM Zoetermeer
Tel 079-3521351 , fax 079-3536132
[vademecum advocatuur 2001]
dduijvelshoff@abvakabo.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUIJVENDIJK G. van , geboren feb 1926
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en procureur Rotterdam sep 1952
Waarnemend griffier kantongerecht Alkmaar 27 sep 1961
Griffier kantongerecht Alkmaar 3 jan 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 17 nov 1964
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 15 jan 1965
Kantonrechter Hoorn 20 jul 1965
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 6 jul 1962
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 1 nov 1983
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 14 feb 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 6 sep 1988
NU
Alkmaar kantonrechter-plaatsvervanger
Hoorn kantonrechter-plaatsvervanger


DUIJVENDIJK I. van
Advocaat bij Lexence N.V. ; beëdiging 2001
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-5736762 , fax 020-5736889
j.van.duijvendijk@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUIJVENDIJK - BRAND J. van ; Mw.
NLRM 99/00
Advocaat en procureur te Den Haag
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 23 juni 1998
NU Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1990
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 070-5153913 , fax 070-5153114
j.vanduijvendijk@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DUIJVENDIJK K.
NLRM XX
Rechter rechtbank Zutphen
TEVENS [sep 2001]
Lid Redactie losbladige uitgave "Praktijkboek Huisvestingsrecht" VUGA Uitgeverij Den Haag
Docent Opleiding Grondverwerving & Schadevergoedingen , Kon. PBNA Arnhem


DUIJVENVOORDE G.P. van ; Mw.
Advocaat bij Houthoff advocaten ; beëdiging 1997
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
gduijvenvoorde@houthoff.nl
Advocaat bij Houthoff Buruma
Postbus 84040 , 2508 AA Den Haag
Tel 470-3529358 , fax 070-3540089
gduijvenvoorde@houthoff.nt
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772344 , fax 020-5772700
gduijvenvoorde@houthoff.com
www.houthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]


DUIJVENVOORDE P. van
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 2000
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5450726 , fax 020-54600482
peter.vanduijvenvoorde@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Tel 020 5460726 , fax 020 5460710
peter.vanduijvenvoorde@stibbe.nl
www.stibbe.com
[vademecum advocatuur 2003]
Advocaat bij Landwell
Postbus 85063 , 3508 AB Utrecht
Tel 030-2195830 , fax 030-2195855
pieter.van.duijvenvoorde@nl
landwellglobal.com
www.landwell.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUIN - WAMMES H.G.M. , geboren apr 1970 ; Mw.
NLRM 98 99/00
Raio rechtbank Almelo 1 okt 1995
NU Almelo Rechtbank Raio
TEVENS
Geen bijbanen
15 jan 1998 , 16 feb 1998


DUIN J.F. van
Advocaat bij van Duin & Brussaard ; beëdiging 1980
Advocaat bij van Duin & van den Brink
Ridderhof 5a , 2981 ET Ridderkerk
Tel 0180-490490 , fax 0180-431212
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DUIN J.P. van ; Mw.
Advocaat bij Simmons & Simmons Trenité ; beëdiging 2003
Postbus 190 , 3000 AD Rotterdam
Tel 010-4042215 , fax 010-4042333
www.simmons-simmons.com
[vademecum advocatuur 2004]


DUIN W.A.J. van
Jaarverslag Achmea Groep 1999;
Secretaris van de Raad van Bestuur van Achmea Holding
Lid van de Raad van Bestuur Coöperatie Achmea U.A. [jaarverslag Achmea Groep 2000]:
Lid van het Bestuur van de Onderlinge Waarborgmaatschappij Groene Land Zorgverzekeraar U.A. [jaarverslag Achmea Groep 2001]


DUINDAM - Den HARTOG H. ; Mw.
Advocaat ; beëdiging 1991
Nijmeegsebaan 80 , 6564 CH Heilig Landstichting
Tel 024-3242019 , fax 024-3000415
tduind@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
beëdiging 1972 en 1991
6564 CH Heilig Landstichting
Tel 024-3242019 , fax 024-3600415
tduind@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUINDAM R.C.A. , geboren okt 1954 ; Dhr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 1 okt 1989
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 30 nov 1990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 13 nov 1991
Advocaat-generaal ressortsparket Den Haag 1 jan 1996
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 9september 1998
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-05-2001
NU Den Haag Hof Raadsheer
Vraag hoe kan een Advocaat-Generaal tevens plaatsvervangend Officier van Justitie zijn in zijn vier
arrondissementen?
31 okt 1997
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend Voorzitter klachtencommissie IV Raad voor de Kinderbescherming van 01-02-2002
Lid commissie van toezicht TBS kliniek 'De Kijvelanden' te Rhoon van 01-01-1996 tot 31-12-2001
@OPM
Hoe kan iemand eigenlijk zo plotsklaps overgaan van OM naar RM


DUINHOF B.J. , geboren mei 1962 ; Dhr.
NLRM 99/00
Onderzoeker bij het Bureau Nationale Ombudsman
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 9 november 1998
Rechter Rechtbank Middelburg van 29-03-2001
NU Middelburg Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Lid medezeggenschapsraad OBS De Leeuwenburch te Middelburg van 01-03-2003


DUINKERKE - van HOESEL N.M. ; Mw.
Advocaat bij van den Bos Ceelen Bosveld ; beëdiging 2002
Postbus 822 , 3000 AV Rotterdam
Tel 010-4362800 , fax 010-4360224
bcb.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUINKERKEN B. ; Dr.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Postbus 85641 , 2508 CH Den Haag


DUINKERKEN P.J. , geboren dec 1958 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Zwolle 1 jan 1983
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 27 feb 1989
Rechter rechtbank Groningen 28 dec 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 28 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 28 jan 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 28 jan 1993
Lid Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1994
Kantonrechter Leeuwarden 28 apr 1997
Vice-president Rechtbank Leeuwarden van 01-06-2001
NU Leeuwarden Rechtbank Vice-President
TEVENS
Sinds 1994 met buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m.werkzaamheden als Lid
van het gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.Pas bij zijn
ontslag uit deze functie herneemt hij zijn werkzaamheden als rechter en wel te Groningen zolang
geen installatie te Leeuwarden heeft plaatsgevonden
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Vereniging Wanna Be Productions te Zuidbroek van 02-12-1999


DUINTJER TEBBENS H.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 26 jul 1978


DUINTJER TEBBENS M.M. , geboren 15 december 1912 te Wirdum (Fr.) ; Dhr.
Van 1942 tot 1978 gemeenteambtenaar te Leeuwarden
INFO
Overleden 11 september 2004 te Zuidhorn [NRC 17 september 2004]


DUITEMEIJER W. , geboren feb 1948
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Advocaat en Procureur te Groningen
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 14 sep 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 24 dec 1987
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 24 dec 1987
Kantonrechter Emmen 1 mrt 1990
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 15 aug 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 15 aug 1991
Kantonrechter Groningen 1 nov 1994
President rechtbank Groningen ; E-mail 99-12-08
Coördinerend Vice-president rechtbank Groningen18januari 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 18 januari 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 18 januari 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 18 januari 1999
Coördinerend vice-president senior Rechtbank Groningen van 01-01-2002
NU Groningen Rechtbank Coördinerend Vice-President Senior, dus President
TEVENS
Voorzitter commissie BB Gemeente Grootegast
Lid Bestuur kring van kantonrechters
Lid Bestuur hoofdbestuur NVvR
20 mrt 1997
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter stichting personen, familie- en jeugdrecht te Groningen van 01-01-2000
Voorzitter Jan Kornelis de Cock-stichting te Groningen van 23-07-2001
Bestuurslid Stichting de Noordelingen te Groningen van 01-09-2002


DUIVENBODEN R.H. van
Advocaat bij van Schoonhoven In 't Veld ; beëdiging 1999
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-6796969 , fax 020-6764339
r.van.duivenboden@vsiv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Lexence N.V.
Postbus 75999 , 1070 AZ Amsterdam
Tel 020-5736736 , fax 020-5736889
r.van.duivenboden@lexence.nl
www.lexence.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUIVENBOODEN J.L. van ; Mw.
Advocaat bij Houwing & de Jongh advocaten ; beëdiging 1989
Postbus 19193 , 3001 BD Rotterdam


DUIVENDIJK A.P. van
Via le L. da Vincil Rosa 04019 Terracina , LT Italië
INFO
Lid van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs 1999


DUIVIS Zie CHAO - DUIVIS M.A.B. , geboren jun 1953 ; Mw.


DUK R.A.A. , geboren jan 1947 ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 9 jul 1984
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Den Haag ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1972
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag
maildhg@dbbw.nl
Tel 070-3285432 , fax 070-3262431
raaduk@dbbw.nl
[vademecum advocatuur 2001]
rogier.duk@debrauw.com
www.debrauw.com
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Redacteur van de maandbladen SEW en SMA
Voorzitter van de Vereniging van Haagse Arbeidsrecht advocaten
Secretaris van het bestuur van het Haags Juridisch genootschap
Lid Bestuur van het residentie Orkest Den Haag
TEVENS [juli 2003]
Voorzitter Vereniging Haagse Arbeidsrecht advocaten van 01-01-2002
Docent Pao KUN/Grotius Academie van 01-01-2002
Docent Pao Erasmus Universiteit van 01-01-2002
Docent SSR van 01-01-2002
Redacteur SEW van 01-01-2002


DUKER M.J.A.
Advocaat bij Sjöcrona van Stigt advocaten ; beëdiging 2002
't Hoenstraat 5 , 2596 HX Den Haag
Tel 070-3467472 , fax 070-3924378
md@svsadvocates.com
www.svsadvocates.com
[vademecum advocatuur 2004]
INFO Strafzaken [advocatie.nl november 2004]
Terra College moord , Rechtbank Den Haag , b* Hüseyin S. , 29-04-2004


DUKES M.G.H.
Advocaat bij Ruisbroek Jetten c.s. ; beëdiging 1996
Postbus 2043 , 1000 CA Amsterdam
Advocaat bij GAK Nederland B.V.
Postbus 8300 , 1005 CA Amsterdam
Tel 020-6872772 , fax 020-6872745
michael.dukesfgak.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij UWV Algemeen Juridische Zaken ; beëdiging 1988 en 1996
Postbus 58285 , 1040 HG Amsterdam
Tel 020-6872772 , fax 020-6875336
michael.dukes@uwv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUKKERS - BALFOORT J.Th.W.M. ; Mw.
Rechten 1958 , VUT
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


DUKKERS P.E.M. ; Mw.
Notaris te Amsterdam Nieuw-West , gem. Amsterdam arrondissement Amsterdam
Postbus 90291 , 1006 BG Amsterdam


DULACK - KNOTNERUS E.B. , geboren apr 1956 ; Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 15 aug 1988


DULACK H.
Advocaat bij van Benthem & Keulen - advocaten ; beëdiging 1983
Postbus 85005 , 3508 AA Utrecht
Tel 030-2595564 , fax 030-2595507
hdulack@vbk.nt
[vademecum advocatuur 2001]
www.vbk.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DULEK - SCHERMERS G. , geboren feb 1961 ; Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hoge Raad der Nederlanden 1 apr 1989
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 1 aug 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 29 jul 1994
Rechter rechtbank Den Haag 1 jan 1996
NU Den Haag Rechtbank Rechter
TEVENS
Jeugdleidster doopsgezinde-remonstrantse gemeente Leiden
aug 1997
TEVENS [februari 2003]
Jeugdleidster doopsgezinde-remonstrantse gemeente Leiden
TEVENS [juli 2003]
jeugdleidster doopsgezinde-remonstrantse gemeente Leiden te Leiden van 01-01-1997


DULFER - Ter WAARBEEK E.S. ; Mw.
Rechten 1971
Directeie Secretaresse
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Den Bosch


DULK E.M. den ; Mw.
Aangekomen in Leiden 1955 Rechten VVSL
Rechten 1960
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Arnhem


DULK J.L. den
Nederlandse Aardolie Maatschappij
Lid van de juridische werkgroep van FENEDEX - Federatie voor de Nederlandse Export


DULLAART J.A.
Advocaat bij Petten Tideman & Sassen ; beëdiging 1989
Postbus 80504 , 2508 GM Den Haag
Tel 070-3504055 , fax 070-35061187
dullaart.j@pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2001]
dullaart.j@pettenadv.nl
www.pettenadv.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DULLEMEN H.B.M. van ; Mw.
Advocaat bij Kortman advocaten ; beëdiging 2001
Postbus 85966 , 2508 CR Den Haag
Tel 070-3024035 , fax 0703523174
vandullemen@kortmanadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DULLEMEN P.P.J. van , geboren 25-01-1936
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


DULLEMEN P.P.J.M. van
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; Den Haag


DULLINK Z.
Ministerie van Financiën, Diensten, Directies en eenheden van de Belastingdienst, Belastingdienst/Directie particulieren, Belastingdienst/Particulieren, Leeuwarden, Hoofd


DUMANS M.L. ; Mw.
Advocaat bij van Noord advocaten ; beëdiging 2003
Bloemenstraat 1 , 2981 BD Ridderkerk
Tel 0180-499020 , fax 0180-427673
vannoordadvocaten@planet.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUMAS P.J.A. ; MBA
Directeur Achmea Business Unit Pensioenen [jaarverslag Achmea 2001]


DUMELINCK J.H.C.M. , Han ; Dhr.
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Roosendaal
Belastingadviseur Ebben-Slaats


DÜMIG A.G. , Annette ; Mw.
Directeur uitvoeringsinstelling Gak
Directeur Werkg. Zaken, GAK Nederland bv
[sep 2000]
Oud-functie: Directeur Commercie en Werkgeverszaken Gak Nederland B.V.
Algemeen Directeur Gak Nederland B.V
INFO
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Hilversum e.o..
Lid van de HWV (Hollandse Werkgevers Vereniging) 1999


DÜMMER D.H. ; Mw.
Ambtelijk Secretaris Centrale Ondernemingsraad Essent [jaarverslag Essent]


DUMONT H.M.A. , geboren dec 1949
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Heerlen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 19 nov 1981
NU Maastricht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Maastricht
29 aug 1997
Lid Bestuur Coöperatie Achmea U.A. ; oud-functies : Lid Bestuur Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen, Commissaris Achmea Zorg N.V.
Jaarverslag Achmea Groep 1999:
Heeft op 14 februari 2000 kenbaar gemaakt zijn lidmaatschap van het bestuur van de Coöperatie Achmea met directe ingang te willen beëindigen
INFO
Lid van de Rotary
@OPM
November 2003 niet te vinden op rechtspraak.nl


DUMONT M.E.H. , Marjanne ; Mw.
Advocaat & Procureur Loyens en Volkmaars Rotterdam; beëdiging 1987
Advocaat & belastingadviseur
Schutte & Jorna , Parklaan 46 Rotterdam tel 010-4366344
Advocaat bij Heemraadsingel 107 , 3022 CB Rotterdam
Advocaat bij Postbus 61191 , 3002 HD Rotterdam
Tel 010-4256460 , fax 010-4256520
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Dumont advocaten
[vademecum advocatuur 2003]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
"Netwerkster" bij de Stichting Vrouwennetwerk Nederland SVN 1994/1995
Netwerkster van de Stichting Vrouwennetwerk Nederland ; ledenlijst SVN 1998


DUMOULIN C.O.M.J.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 1507 , 3000 BM Rotterdam
Tel 010-2172000 , fax 010-2172700
cdumoulin@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs ; beëdiging 1998
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Tel 071-5815300 , fax 071-5815381
dumoulin@declerq.com
www.declercq.com
[vademecum advocatuur 2004]


DUMOULIN E.M.C. ; Mw. Drs.
Advocaat bij De Jonge Peters Remmelink advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 236 , 7204 AE Zutphen
Tel 0575-5163340 , fax 0575-517080
dumoulin@jpr.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Stein advocaten Zwolle ; beëdiging 1998
Postbus 1232 , 8001 BE Zwolle
Tel 038-4215221 , fax 038-4218190
[vademecum advocatuur 2004]


DUMOULIN S.H.M.A.
Advocaat bij Houthoff Buruma ; beëdiging 1998
Postbus 75505 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-5772365 , fax 020-5772734
sdumoulin@houthoff.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Unilever N.V. ; beëdiging 1998
Postbus 760 , 3000 DK Rotterdam
Tel 010-2174268 , fax 010-2174419
sven.dumoulin@unilever.com
www.unilever.com
[vademecum advocatuur 2004]


DUN B.M. van , geboren mei 1953 ; Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Chef-jurist Raad van State
Rechter rechtbank Dordrecht 9 dec 1993
Plaatsvervangend Lid college van beroep studiefinanciering Groningen10november 1999
Vice-president Rechtbank Dordrecht van 15-11-2001
NU Dordrecht Rechtbank Vice-President
TEVENS
Plaatsvervangend Lid commissie BB gemeente Delft
TEVENS [augustus 2003]
Plaatsvervangend lid Commissie Beroep- en Bezwaarschriften Gemeente Delft te Delft van 01-01-2001 tot 31-12-2004
Voorzitter klachtencommissie Havenziekenhuis Rotterdam te Rotterdam van 01-01-2002 tot 01-01-2008


DUN F.M.P. van ; Dr. UHD
Universiteit Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Bouillonstraat 1-3 , 6211 LH Maastricht
Postbus 616 , 6200 MD Maastricht
Tel 043 3883026 , fax. 043 3884887
Capaciteitsgroep Metajuridica
Rechtsfilosofie
tel 043 3883062 , fax 043 3884912
frank.vandun@metajur.unimaas.nl


DUN L.A.J. , geboren dec 1959
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1985
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 20 aug 1991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 1 okt 1992
Arrondissementsofficier van Justitie 1e kl. arrondissementsparket Amsterdam1augustus 1999
NU
Amsterdam parket


DUN P.L.J.M. van , geboren nov 1953 ; Dhr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 15 sep 1993
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Tilburg ; kantoor Poelman, Denneman & Bruinsma ; beëdiging 1979
Postbus 449 , 5000 AK Tilburg
Advocaat bij Holla Poelman advocaten
Postbus 449 , 5000 AK Tilburg
Tel 013-5840840 , fax 013-5840845
pvandun@hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2001]
beëdiging 1978 en 1979
www.hollapoelman.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Bestuurslid Rabobank Tilburg
Voorzitter werkgroep bestuursprocesrecht voor de beroepsopleiding van de Ned. Orde
van advocaten
Docent bestuursprocesrecht voor de beroepsopleiding en voortgezette stagièreopleiding van de Ned.
Orde van advocaten
Voorzitter van de adviescommissie bestuursrecht van de Orde van Advoacten in het arrondissement
Breda
Lid miliewerkgroep Bedrijven Overleg Regio Tilburg
18 feb 1997
Lid van de VMA = Vereniging Milieurecht advocaten
TEVENS [augustus 2003]
Lid Milieuwerkgroep Bedrijven Overleg Regio Ti te Tilburg van 01-01-1999
Bestuurslid Stichting De Grebbe te Tilburg van 01-05-2000
Voorzitter Schadecommissie OWM/Vereveningsregelingen RABO-Nederland te Tilburg/Utrecht van 01-01-2002
Voorzitter Adviescommissie bestuursrecht Orde van advocaten te Breda van 01-01-1994
Docent bestuurs(proces)recht Beroepsopleiding en voorgezette stagiaireopleiding Nederlandse Orde van advocaten van 01-01-1994
Bestuurslid Rabobank te Tilburg van 01-01-1994
Bestuurslid Stichting Hoort! Hoort! Tilburg 2000 te Tilburg van 01-09-1998 tot 26-04-2000
Voorzitter Werkgroep bestuursprocesrecht beroepsopleiding Nederlandse Orde van advocaten van 01-01-1994 tot 31-12-2001


DUNGEN C.A.M. van den , geboren mei 1909 ; Mej.
NLRM 71
Advocaat en Procureur te Eindhoven okt 1932
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 19 sep 1950
Rechter rechtbank Den Bosch 5 jun 1952


DUNGEN G.P.M. van den , geboren jul 1952 , Gerard ; Dhr.
NLRM 90 93 94 95 96 97 98 99/00
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 1 aug 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 18 dec 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 26 feb 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 26 feb 1991
Rechter rechtbank Zwolle 2 apr 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 16 dec 1993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 1 jan 1994
Lid Hof Ned. Antillen en Aruba 1 aug 1995
Vice-President rechtbank Zwolle 2 november 1999
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem vanaf 07-10-2002
NU Zwolle Rechtbank Vice-President
NU Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger
TEVENS
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Zwolle
Lid van de Rotary
TEVENS [februari 2003]
Voorzitter Adviesraad van de Stichting Landschap Overijssel te Dalfsen vanaf 01-04-2001
Voorzitter Stichting aankoop natuurgebieden Nederlandse antillen te Willemstad vanaf 01-11-2001
Plaats-vervangend Voorzitter Regionaal Tuchtcollege Zwolle te Zwolle vanaf 01-05-2002
Bestuurslid Rotary Club Zwolle IJsselland te Zwolle vanaf 18-06-2002
Secretaris Stichting Rolling Oldies 1995 vanaf 01-01-2000 tot 01-01-2001
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Adviesraad van de Stichting Landschap Overijssel te Dalfsen van 01-04-2001
Voorzitter Stichting aankoop natuurgebieden Nederlandse antillen te Willemstad van 01-11-2001
Plaatsvervangend Voorzitter Regionaal Tuchtcollege Zwolle te Zwolle van 01-05-2002
Bestuurslid Rotary Club Zwolle IJsselland te Zwolle van 18-06-2002
Secretaris Stichting Rolling Oldies 1995 van 01-01-2000 tot 01-01-2001


DUNGEN K.T.W.H. van den
Advocaat bij Poelman, Denneman, Bruinsma ; beëdiging 1994
Postbus 449 , 5000 AK Tilburg
Advocaat bij van den Dungen - van de Voort Bedrijfs advocaten
Postbus 3262 , 5203 DG Den Bosch
Tel 073-6484646 , fax 073-6484648
infofbedrijfsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.bedrijfsadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUNGEN - DIJKSTRA N.K. van den ; Mw.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen van 08-02-2003 of 01-01-2004 volgens rechtspraak.nl 23 oktober 2004
NU Zutphen Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff ; beëdiging 1976 en 2000
Postbus 600 , 8000 AP Zwolle
Tel 038-4259200 , fax 038-4259252
info@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2003]
Niet in [VAD 2004]
@OPM
Waarom twee keer beëdigd?
TEVENS [augustus 2003] [oktober 2004]
Lid Curatorium Stichting Instituut Admiraal van Kinsbergen van 01-01-2000
Vertrouwenspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en regio van 01-06-2000
@OPM
Augustus 2003 op rechtspraak.nl niet de hoofdfunctie (advocaat) vermeld


DUNGEN R.J.H. van den ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda van 01-01-2002
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Bijleveld & Partners ; beëdiging 1980
Postbus 1365 , 5200 BK Den Bosch
Tel 073-6122022 , fax 073-6123295
[vademecum advocatuur 2001]
rjh.vandendungen@bijleveld-partners.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Klachtencommissie Basisonderwijs van 01-01-1999
Voorzitter Muziekgezelschap van 01-01-1985
Lid Commisie van Toezicht Bij de Penitentiaire Inrichtingen Noord-Brabant-Noord "De Leuvense Poort" te Den Bosch van 01-12-2001


DUNGEN W. van den
Advocaat bij Movir ; beëdiging 1997
Postbus 2160 , 3430 CV Nieuwegein
Tel 030-6078700 , fax 030-2716813
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij ING Nederland
Postbus 90504 , 2509 LM Den Haag
Tel 070-5138472 , fax 070-5130845
[vademecum advocatuur 2004]


DUNHOF - LAMPE I.C. ; Mw.
Advocaat bij Jacobs Kranenburg advocaten ; beëdiging 1999
Postbus 320 , 7600 AH Almelo
Tel 0546-535565 , fax 0546-816014
isandra.dunhoflampe@jacobskranenburg.nl
[vademecum advocatuur 2001]
ic.dunhof@jacobskranenburg.nl
www.jacobskranenburg.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUNKI JACOBS - De JONG Tj. ; Mw.
Rechten 1986
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Haarlem


DUNNÉ J.M. van ; Dhr. Prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 9 jun 1976
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Burg. Oudlaan 50 , Gebouwencomplex Woudestein , 3062 PA Rotterdam
Postbus 1738 , 3000 DR Rotterdam
Tel 010 4081111 , fax. 010 4089185
Capaciteitsgroep Privaatrecht
Hoogleraar Burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijk procesrecht
tel 010 4081635 , fax 010 4089188
vandunne@frg.eur.nl
Terbregselaan 164 (3055 RK) Rotterdam
TEVENS
Geen opgave van bijbanen in Rotterdam gevonden
Directeur van het Instituut voor Rechtsvinding en het Instituut voor Milieuschade
Secretaris van de Raad van Arbitrage voor de schoonmaak- en bedrijfsdienstenbranche
TEVENS [augustus 2003]
Directeur mr J.M. van Dunné fiscale B.V te Rotterdam
Voorzitter Raad van Arbitrage OSB te Tilburg
INFO
Privé adres: Terbregselaan 164 , 3055 RK Rotterdam , Tel. 010 4226370


DUNNÉ M. van , geboren apr 1938
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Aangekomen in Leiden rechten 1957 , Corpslid
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 18 apr 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 29 okt 1992
NU Middelburg Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat en Procureur te Rotterdam van Dunne & Felix ; beëdiging 1964
Postbus 21808 , 3001 AV Rotterdam
Tel 010-4114146 , fax 010-4120084
vandunne@marefelix.com
[vademecum advocatuur 2001]
Lid Maatschap van Dunné en Felix te Rotterdam [rechtspraak.nl augustus 2003]
TEVENS
Voorzitter Districtcommissie Rotterdam van het Fonds 1815 voor Oud-Militairen en
Nagelaten betrekkingen
Voorzitter Commissie van Beroep van de Remonstrantse Broederschap
jul 1997
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Districts-commissie Rotterdam Fonds 1815
voor Oud-Militaire en Nagelaten Betrekkingen te Rotterdam
Voorzitter Vast College van Beroep Remontranse Broederschap
Voorzitter Stichting Kerkgebouw Museumpark/Westersingel te Rotterdam


DUNNEWIJK C. ; Mw.
Rechter Rechtbank Den Bosch van 01-02-2003
NU Den Bosch Rechtbank Rechter
TEVENS [augustus 2003]
Belastinginspecteur Belastingdienst grote ondernemingen van 01-03-1994 tot 28-02-2002


DUNNEWIJK M.
Advocaat bij Holthuis International Lawyers ; beëdiging 1995
Jan Luijkenstraat 92 , 1071 CT Amsterdam
Tel 020-4703318 , fax 020-4710433
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 51109 , 1007 EC Amsterdam
Tel 020-6509050 , fax 020-6509051
marcdunnewijk@compuserve.com
www.holthuis.com
[vademecum advocatuur 2004]


DUNSBERGEN A. , geboren okt 1959 ; Dhr.
NLRM 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 8 jun 1995
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 14 oktober 1999
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 14 oktober 1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht van 01-01-2002
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Gorinchem ; kantoor Mülder Stultiens Dunsbergen ; beëdiging 1984
Advocaat bij Stultiens Dunsbergen
Postbus 125 , 4200 AC Gorinchem
Tel 0183-631800 , fax 0183-660548
[vademecum advocatuur 2001]
stultiens.dunsbergen@12move.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS
Voorzitter van de Stichting beheer gemeenteaccomodaties Gorinchem
Lid Bestuur Stichting Huize Matthijs-Marijke
Penningmeester Raad van Toezicht Orde van advocaten in het arrondissement Dordrecht
President kerkvoogd van de Hervormde Gemeente van Dalem
jul 1997
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Stichting Beheer Gemeentelijke Accomodaties te Gorinchem van 19-05-1995
Bestuurslid Stichting Huize Matthijs-Marijke te Gorinchem van 01-06-1998
Voorzitter Vereniging van Appartementseigenaren Het Groothuis te Gorinchem van 01-06-2002


DUNSBERGEN H.M. ; Dhr.
Advocaat bij advocatenkantoor Wouters ; beëdiging 1998
Postbus 275 , 4330 AG Middelburg
Tel 0118-624950 , fax 0118-624930
wouters]@xs4all.nl
[vademecum advocatuur 2001]
dunsbergen@oliedejonge.nl
[vademecum advocatuur 2004]
[Internet april 2003]:
Beëdigd: 08-07-98
Olie & De Jonge advocaten
Frans den Hollanderlaan 25 , 4461 HL Goes
Postbus 342 , 4460 AS Goes
tel 0113-221100 , fax 0113-221120
Aangesloten bij:
Gratis kennismakingsgesprek
Rechtshulp op maat
Geschillencommissie Advocatuur
oliedejonge@zeelandnet.nl
Arrondissement Middelburg


DUNSELMAN A.H.J. , Alfons ; Dhr.
Schenkeveld & Sluis ; beëdiging 1987
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
Tel 072-5144666 , fax 072-5144600
advoc@schenkeveldensluis.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Schenkeveld Advocaten
Postbus 172 , 1800 AD Alkmaar
Tel 072-5144666 , fax 072-5144600
a.dunselman@schenkeveldloomans.nl
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1999 ; tafel Alkmaar


DUNSELMAN R.M.
Notaris te Haarlemmermeer , arrondissement Haarlem
Postbus 211 2150 AE Nieuw Vennep


DUPAIN A. , geboren feb 1953 ; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Rotterdam 15 apr 1980
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 17 aug 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 17 aug 1984
Rechter rechtbank Rotterdam 16 mei 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 3 dec 1992
Raadsheer Hof Den Haag 1 sep 1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 9 sep 1993
Vice-president Gerechtshof Den Haag van 11-09-2001
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 01-09-1993
Rechter-plaatsvervanger rechtbank te Rotterdam van 01-01-2002
NU Den Haag Hof Vice-President
TEVENS
Voorzitter landelijke Vereniging Ypsilon
TEVENS: eigen opgave november 2000
Plaatsvervangend Lid van de Klachtencommissie Delta ziekenhuis
Lid van het Bestuur van het Rotterdams Leeskabinet
Plaatsvervangend lid-jurist van het Centrale Tuchtcollege
TEVENS [juni 2003]
Plaatsvervangend Lid van de klachtencommissie psychiatrisch ziekenhuis Delta te Poortugaal Plaatsvervangend lid-jurist Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Voorzitter Rotterdamsch leeskabinet te Rotterdam Lid klachtencommissie van het Rode Kruis
TEVENS [oktober 2004]
Voorzitter Stichting Vrienden van Ypsilon van 05-10-2003
Lid Klachtencommisie Rode Kruis van 01-01-2003
Bestuursvoorzitter Rotterdams Leeskabinet , Rotterdam van 01-01-2003
Plaatsvervangend lid Klachtencommissie Psychiatrisch Ziekenhuis Delta , Poortugaal van 01-01-2002
Plaatsvervangend lid -jurist Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
@OPM
Waarom is bij het laatste niet een datum vermeld ?


DUPONT W.J.H.T. ; Mw.
Rechten 1975
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Amersfoort


DÜPPER M.L. ; Mw.
Advocaat bij van Leeuwen/Van der Eerden ; beëdiging 1995
Postbus 90121 , 5200 MA Den Bosch


DUPREE J.A. ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1989
Postbus 272 , 1200 AG Hilversum
Tel 935-6721821 , fax 035-0721888
general@derks.nl
h.dupree@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
h.dupree@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DURDU - AGEMA Zie AGEMA, M.K. ; Mw. M.K. ; Mw.
Advocaat bij Köse & Durdu Agema advocaten
Postbus 52010 , 3007 LA Rotterdam
Tel 010-2151311 , fax 010-4864564
m.durdu@kosedurdu.nl
www.kosedurdu.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUREN - KLOPPERT Zie KLOPPERT, B. van ; Mw. Drs B. van ; Mw. Drs.


DUREN D.B.G. van
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 1998
Postbus 11750 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-3488700 , fax 070-3477494
dbg.vanduren@prdfnl
[vademecum advocatuur 2001]


DUREN G.P.F. van
Advocaat bij Capra ; beëdiging 1988 en 2003
Postbus 11078 , 5200 EB Den Bosch
Tel 073-6131345 , fax 073-6148216
s-hertogenbosch@capra.nl
www.capra.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUREN W.K. van , geboren aug 1950 ; Dhr.
NLRM 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 13 jun 1994
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 18 apr 1997
Kantonrechter-plaatsvervanger, Zaandam 18 apr 1997
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem van 01-01-2002
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
NU Haarlem Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Leiden ; kantoor De Ruyter, de Wildt & De Vroom ; beëdiging 1980
Postbus 11231 , 2301 EE Leiden
tel 071-5124445 , fax 071-51236009
p.vanduren@deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2002]
beëdiging 1977
www.deruijterdewildt.nl
[vademecum advocatuur 2004]
Lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van advocaten ; portefeuille Communicatie
TEVENS [juli 2003]
Bestuurder De Gantel Vermogensbeheer B.V. te Rotterdam van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Volker te Rotterdam van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Mereveo te Rotterdam van 01-01-2001
Lid Algemene Raad Nederlandse Orde van advocaten te Den Haag van 01-01-2001
Voorzitter Stichting Serviceorganisatie voor advocaten te Den Haag van 28-03-2002
TEVENS [augustus 2003]
Bestuurder De Gantel Vermogensbeheer B.V. te Rotterdam van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Volker te Rotterdam van 01-01-2001
Bestuurslid Stichting Mereveo te Rotterdam van 01-01-2001
Lid Algemene Raad Nederlandse Orde van advocaten te Den Haag van 01-01-2001
Voorzitter Stichting Serviceorganisatie voor advocaten te Den Haag van 28-03-2002
INFO
Lid van de Rotary


DURET - WÖSTEN B.C.M. ; Mw.
Rechten 1974
Advocaat bij Mouwen Duret & Goedkoop ; beëdiging 1978
Postbus 3536 , 4800 DM Breda
Advocaat bij Duret-Wösten & Groenhuis advocaten ; beëdiging 1978
Postbus 9356 , 4801 Lj Breda
Tel 076-5227170 , fax 070-5213898
duret-wosten.groenhuisadv@planet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Breda


DURET J.A.
Notaris te Zwolle , arrondissement Zwolle
Postbus 579 8000 AN Zwolle


DURGARAM A.R.S. ; Mw
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


DURIEUX A.M. , geboren jul 1946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Werkzaam bedrijfsleven 1961
Werkzaam Rijkspolitie, II.wachtmeester 1e klasse 1 jun 1967
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Haarlem 1 sep 1975
Verkeersschout arrondissementsparket Rotterdam 21 jul 1977
Verkeersschout arrondissementsparket Zwolle 24 apr 1901
NU
Zwolle parket Officier van Justitie
TEVENS
Bewerker studieboeken op verkeersgebied, betaald
22 sep 1997


DURMUS A.
Advocaat bij advocatenkantoor De Vroom ; beëdiging 1999
Mayweg 14 , 5211 AA Den Bosch
Tel 073-6139030 , fax 073-6129640
devroom.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]


DURVE S.A.
Advocaat bij Allen & Overy ; beëdiging 1999
Postbus 75440 , 1070 AK Amsterdam
Tel 020-6741000 , fax 020-0741111
sashil.durve@allenovery.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs
Postbus 11051 , 2301 EB Leiden
Tel 071-5815300 , fax 071-5815381
s.durve@declercq.com
www.declercq.com
[vademecum advocatuur 2004]


DUSAMOS A.J. , geboren sep 1951 ; Dhr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rijksbelastingdienst
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 9 jun 1988
Rechter rechtbank Arnhem 10 okt 199V
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 3 jan 1991
Raadsheer Gerechtshof Den Haag van 01-01-1999
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 1 januari 1999
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 11 apr 2001
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem van 01 jan 2002
NU Den Haag Hof Raadsheer
NU Rotterdan Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Geen bijbanen
16 feb 1998
TEVENS [juni/juli 2002]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven
TEVENS [juni 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DUSÉE L.A.C.W. , geboren mei 1945
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Arrondissementsgriffier rechtbank Haarlem 10 okt 1983
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 1 nov 1990
NU Utrecht Centrale Raad van Beroep Gerechtsauditeur
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DUSSCHOTEN E. van , geboren nov 1966 ; Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Raio rechtbank Utrecht 1 okt 1991
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 16 sep 1997
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 1 oktober 1998
Officier arrondissementsparket Arnhem 1 oktober 1998
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 15 november 1998
Officier van Justitie Arnhem in de zaak tegen Eric. O. [Telegraaf 28 september 2004]


DUSSELDORP A.M. van
Advocaat bij van Dusseldorp advocaten ; beëdiging 1971
Postbus 10482 , 7301 CL Apeldoorn
Tel 055-5212491 , fax 055-5214731
a.dusseldorp@balienet.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij van Dusseldorp & Damstra advocaten
Postbus 10482 , 7301 GL Apeldoorn
Tel 055-5212491 , fax 055-5214731
info@dusseldorpcs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUSSELDORP M. van ; Mw.
Advocaat bij Stibbe ; beëdiging 1998
Postbus 75040 , 1070 AP Amsterdam
Tel 020-5460600 , fax 020-5400123
martine.vandusseldorp@stibbe.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Boels Zanders advocaten
Postbus 1750 , 6201 BT Maastricht
Tel 043-3626655 , fax 043-3626562
dusseldorp@boelszanders.nl
www.boelszanders.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUSSEN E.A. van der
Advocaat bij Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1983
info@nysingb.nl
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff
Postbus 9220 , 6800 KA Arnhem
Tel 026-3575757 , fax 026-4424942
e.a.vanderdussen@nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2001]
www.nysingh.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUSSEN F. van der
NLRM 71
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Haag 2 nov 1965


DUSSEN F.O. van der ; Dhr.
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 23 jul 1980
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 17 jun 1991
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 17 jun 1991
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 01-01-2002
NU Rotterdam Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Honorair Consul Generaal van de Republiek El Salvador CA
Bestuurder Fednav Belgium NV. Antwerpen Scheepvaart bedrijf
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.
@OPM
Augustus 2003 geeft rechtspraak.nl twee actieve functies:
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 23-07-1980
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam van 01-01-2002
Dat is dezelfde functie met 22 jaar ertussen.
Lijkt nogal bizar.


DUSSEN M.C.H.I. van der ; Mw.
Advocaat bij Derks.Star Busmann.Hanotiau ; beëdiging 1990
general@derks.nl
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Postbus 74773 , 1070 BT Amsterdam
Tel 020-3016301 , fax 020-30163333
m.vanderdussen@cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij CMS Derks Star Busmann
Postbus 94700 , 1090 GS Amsterdam
Tel 020-3016301 , fax 020-3016333
m.vanderdussen@cmsderks.nl
www.cmsderks.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUSSEN P.T. van der , geboren apr 1931
NLRM 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98 99/00
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 30 aug 1976
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 15 dec 1981
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 19 jun 1984
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 17 jan 1989
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 2 mei 1991
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 17 jan 1992
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 24 okt 1997
NU
Arnhem rechter-plaatsvervanger
Arnhem kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen kantonrechter-plaatsvervanger
Tiel kantonrechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Oud-kolonel Militair-juridische dienst Kon. Landmacht
Hoofd strafrecht Landmachtstaf en wetgeving: Herziening Militair Straf en Tuchtrecht
TEVENS
Lid van de Rotary
Lid Commissie van Beroep en bezwaarschriften van de gemeente Ede
Voorzitter comité Nat.Feestdagen gemeente Ede
Voorzitter Stichting stedenband Ede-Chrudim Tsjechië
Inkomend Voorzitter tevens Penningmeester Stichting Oud Gijselaars Beekvliet-Haren 1942-1945
Bestuursfunctie Rotary Ede
Lid Commissie van Toezicht PC Nieuwersluis Militair Centrum en Huis van Bewaring de Vecht
tevens Voorzitter beklagcommissie voor deze dubbele inrichting
Lid geshillencommissie van Philadelphia huizen Marnix College VWO en Scouting Ned. ai
Voorzitter Indicatiecommissie inzake Wet Sociale Voorzieningen in werking miv 01 jan 1998 tbv
Pernar WS Gemeente Barnveld, Ede , Renkum, Scherpenzeel en Wageningen
16 feb 1998


DUSSEN R.M. van der ; Mw.
Advocaat bij Dirkzwager advocaten ; beëdiging 1992
Postbus 3045 , 6802 DA Arnhem
Vanderdussen@arnhem.dirkzwager.nl


DUSSEN T. van der ; Dhr.
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda van 21-08-2002
NU Breda Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Advocaat bij Rassers Jacobs & Spiegel ; beëdiging 1987
Advocaat bij Rassers Jacobs & Spiegel advocaten
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076-5224381 , fax 076-5222552
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rassers advocaten en Notarissen
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076-5136136 , fax 076-5222552
dussen@rassers.nl
www.rassers.nl
[vademecum advocatuur 2004]
TEVENS [augustus 2003]
Compagnon en lid dagelijks bestuur Rasser advocaten en notarissen te Breda van 03-07-2003
Lid College van Gecomitteerden Vrienden van het Chassé Theater te Breda van 04-07-2003
Docent Nederlandse Orde van advocaten van 04-07-2003
Bestuurslid Stichting Causa Nostrae Laetitiae te Breda van 01-01-1994


DUTE J.C.J. ; Dr. UHD
Universiteit Maastricht
Faculteit der Gezondheidswetenschappen
Universiteitssingel 40 , tel 043 3881543 , fax 043 3670960
Capaciteitsgroep Gezondheidsrecht
Gezondheidsrecht
tel 043 3881712 , fax 043 3884172


DUTHLER D. ; Mw.
Advocaat bij Verhoeff, Rozenberg Polak ; beëdiging 1988
Postbus 82171 , 2508 ED Den Haag
Advocaat bij Celebesstraat 75 , 2585 TG Den Haag
Tel 070-3585668 , fax 070-3387407
[vademecum advocatuur 2001]


DUTILH H.N.
Oud Raadadv.D.G.voor Hoger Onderwijs en Wetenschappen
Wat is de relatie met Nauta Dutilh, het grootste advocatenkantoor van het land?
INFO
Lid van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm


DUTILH I.J.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 12 aug 1957


DUTILH J. , geboren 15 september 1918 , Jacques ; Dhr.
Ere-Voorzitter van het Historisch Genootschap Roterodamum
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Begiftigd met de Johan van Oldenbarnevelt penning en met de
Wolfert van Borselenpenning
INFO
Overleden 21 januari 2001 [NRC 23 januari 2001]


DUTMER B.L. , geboren feb 1935 ; Dhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Belastingadviseur te Den Haag 1965
Raadsheer Hof Amsterdam 23 feb 1976
Vice-President Hof Amsterdam 3 feb 1983
Coördinerend Vice-president Hof Amsterdam 9 aug 1995
NU Amsterdam Hof Coördinerend Vice-President
TEVENS
1.Voorzitter Raad van Beroep als bedoeld in art.46 wet op de Registeraccountants met ingang van 1
nov 1988
2.Medewerker fiscaal weekblad FED
3.Selecteur van in vaktijdschriften te publiceren belastinguitspraken
4.Voorzitter Stichting ten behoeve van Bavoparochie
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Voorzitter Raad van Beroep als bedoeld in artikel 46 wet op de Registeraccountants.
2. Medewerker fiscaal weekblad FED. van 1988 tot 1 juni 1999
3. Selecteur van in vaktijdschriften te publiceren belastinguitspraken. Beëindigd
4. Voorzitter Stichting ten behoeve van Bavoparochie.
5. Examinator Nederlandse Federatie Belastingadviseurs.
6. Onafhankelijk persoon als bedoeld in artikel 9, Lid 4,
EG-arbitrageverdrag van 23 juli 1990 (90/436/EEG).
TEVENS [augustus 2003]
Onafhankelijk persoon ex art E.G. Arbitrage Verdrag van 28-03-1996
Voorzitter Stichting Steunfonds St. Bavo van 01-03-1995
Medewerker fiscaal weekblad F.E.D. van 01-01-1970


DUTMER K.C. ; Mw.
Advocaat bij Ekelmans Den Hollander ; beëdiging 1998
Postbus 545 , 1000 AM Amsterdam
Tel 020-5533600 , fax 020-5533777
k.dutmer@edh.nl
[vademecum advocatuur 2001]


DUTTENHOFER J.S. ; Mw.
Advocaat bij Duttenhofer Sohansingh & Bodha ; beëdiging 1992
Advocaat bij Duttenhofer & Sohansingh
Reigersbos 100 , 1107 ES Amsterdam Zuid-Oost
Tel 020-6911615 , fax 020-6962497
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]


DUTTENHOFER R.J.
Advocaat bij Henegouwerlaan 24 B , 3014 CA Rotterdam ; beëdiging 1983


DUUREN H.J.W. van , geboren nov 1918
NLRM 71 80
Leraar M.O. te Amsterdam 1 sep 1946
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 3 apr 1967
Rechter rechtbank Rotterdam 28 jul 1969
Vice-president rechtbank Amsterdam 12 mrt 1975
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 31 mrt 1977


DUUREN L. van ; Mw.
Gerechtsauditeur College van Beroep voor het Bedrijfsleven van 01-10-2001
NU Den Haag College Beroep Bedrijfsleven Gerechtsauditeur
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven.


DUUREN N.H.A. van ; Mw.
Advocaat bij De Clercq advocaten notaris belastingadviseurs ; beëdiging 1998
Postbus 11051 , 2341 EB Leiden
Tel 071-5815300 , fax 071-5815381
n.vanduuren@declercq.com
[vademecum advocatuur 2001]
www.declercq.com
[vademecum advocatuur 2004]


DUUREN Th.P. van , Tom ; Dhr.
Kand.Notaris Smeets, Tesseling v.Bokhorst
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Curaçao


DUURLAND P.W.M.
Advocaat bij Adv. kantoor Duurland ; beëdiging 1990
Snouckaertlaan 4 , 3811 MB Amersfoort
Advocaat bij Duurland advocaten
Ruimtesonde 13 , 3824 M2 Amersfoort
Tel 033-4550244 , fax 033-4550132
duurland.advocaten@nrxs.nl
[vademecum advocatuur 2001]
duurland.advocaten@wxs.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUURLING J.S. van , geboren december 1958 ; Dhr.
Docent aan het Instituut Defensieleergangen te Rijswijk
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 20 juli 1998
NU Dordrecht Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Officier Kon. Landmacht Ministerie van Defensie te Den Haag
TEVENS
Huis van H.M. de Koningin , Militair Huis , Adjudant van H.M. deKoningin, Luitenant-kolonel van de Militair Juridische Dienst
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Stichtingsbestuur zwembad Bodegraven te Bodegraven van 01-01-1997
Bestuurslid Militair Rechterlijke Vereniging te Den Haag van 01-11-1993
Officier Kon. Landmacht Ministerie van Defensie van 01-01-1997


DUURSEN J.M. van ; Mw.
Advocaat bij Mr. H.J. Overes Kantoor ; beëdiging 1977
Postbus 1280 , 9701 BG Groningen
Advocaat bij Hoekman & van Duursen advocaten
Guyotplein 5-1 , 9712 NX Groningen
Tel 050-3111788 , fax 050-3111821
vduursen@dds.nl
[vademecum advocatuur 2001]
[vademecum advocatuur 2004]
INFO
Lid van de Raad van Discipline te Leeuwarden (sep 2000)


DUURSMA - OLTHUIS A.E. , Annelies ; Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechten 1969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 16 aug 1979
Rechter rechtbank Leeuwarden 7 nov 1984
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 18 sep 1986
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 3 mei 1991
Vice-President rechtbank Leeuwarden 3 feb 1995
Vice-president rechtbank Beetsterszwaag
NU
Leeuwarden vice-president/kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Regentes van Teijensfundatie te Beetsterzwaag
Lid Bestuur Fries Museum Friesland
Lid Bestuur van Soroptimistenclub Friesland Zuid
feb 1997
08 aug 1997
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Friesland
Lid van de Soroptimisten (Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen ; ledenlijst oktober 1998). Club Friesland-Zuid.


DUURSMA T. , geboren okt 1944
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Plaatsvervangend-griffier raad beroep ambtenarengerecht Amsterdam 11 aug 1971
Plaatsvervangend-griffier Centrale Raad van Beroep Utrecht 21 okt 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse Centrale Raad van Beroep Utrecht 9 dec 1971
Gerechtssecretaris 1e klasse Raad van Beroep Amsterdam 9 dec 1973
Stagiair werkzaam op het terrein van het Arbeidsrecht1 jan 1976
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 26 okt 1977
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 19 mei 1978
Onder-Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 14 dec 1979
Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 10 jul 1986
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 15 nov 1989
Vice-President rechtbank Groningen 1 jul 1992
Coördinerend vice-president rechtbank Groningen 1 apr 1994
NU Groningen Rechtbank Coördinerend Vice-President
TEVENS
Voorzitter Medisch tuchtcollege te Groningen
Voorzitter Stichting Aa-kunst
31 jan 1997
TEVENS [augustus 2003]
Voorzitter Regionaal Tuchtcollege te Groningen
Voorzitter Stichting Galerie Noord te Groningen


DUVEKOT J.C. ; Drs.
Advocaat bij Rasker Duvekot & Wibbens ; beëdiging 1991
Herengracht 503 , 1017 BV Amsterdam
Tel 020-6270370 , fax 020-6269287
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Duvekot advocaten en Procureurs
Herengracht 503 , 1017 BV Amsterdam
Tel 020-5209595 , fax 020-6269287
info@duvekot.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUYL M.D.N. van ; Mw.
Advocaat bij Paulissen Sadza ; beëdiging 2002
Postbus 505 , 6190 BA Beek
Tel 046-4370600 , fax 046-4370356
info@psadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUYNE P.C. van ; Prof. Dr.
Katholieke Universiteit Brabant
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Warandelaan 2 , 5037 AB Tilburg
Postbus 90153 , 5000 LE Tilburg
Tel 013 4662290 , fax. 013 4663143
Vakgroep strafrecht
Hoogleraar Empirische aspecten van de strafrechtspleging
tel 013 4662254 , fax 013 4668102
petrus@kub.nl
Privé adres: Balistraat 64 , 2584 XE Den Haag , Tel. 070 3636751


DUYNHOVEN E.E.H. van , geboren jun 1970 ; Mw.
NLRM 97 98 99/00
Raio rechtbank Leeuwarden 1 apr 1995


DUYNSTEE A.F.M.
Advocaat bij Duynstee & Partners ; beëdiging 1981
Postbus 289 , 6200 AG Maastricht
Tel 043-3250043 , fax 043-3253944
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 339 , 6000 AH Weert
Tel 0495-583300 , fax 0495-583301
a.duynstee@duynstee-advocaten.nl
www.duynstee-advocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUYNSTEE A.W.J.
Advocaat bij Philips Electronics Nederland BV ; beëdiging 2000
Hoofd juridische Afdeling
Postbus 90050 , 56000 PB Eindhoven
Tel 040-2783381 , fax 040-2785179
dries.duynstee@philips.com
[vademecum advocatuur 2001]
Beëdiging 1990 en 2000
www.philips.com
[vademecum advocatuur 2004]


DUYNSTEE D.J.F.F.M.
Advocaat bij Clifford Chance LLP ; beëdiging 2003
Postbus 251 , 1000 AG Amsterdam
Tel 020-7119386 , fax 020-7119999
dirkjan.duynstee@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com
[vademecum advocatuur 2004]


DUYNSTEE F.A.A. , geboren 04-07-1941 ; Dhr.
NLRM 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 22 maart 1999 of 02-12-1999
NU Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor De Brauw Blackstone Westbroek, Den Haag, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam
TEVENS [augustus 2003]
Geen nevenbetrekkingen opgegeven op rechtspraak.nl
TEVENS [november 2004]
Vice-President The International Academy of Esatate and Trust Law , San Francisco van 28-05-2004
Lid Adviescommissie Fondsenreglement Euronext , Amsterdam van 01-01-2000
Adviseur De Brauw Blackstone Westbroek , Den Haag van 01-01-2000
Lid Bestuur Stichting Bewind , Den Haag van 02-12-1999
Tijdelijk bestuurder Indonesisch-Amerikaans Ingenieursbureau Gebr. Van Swaay B.V. , Den Haag van 02-11-12-1999
Lid klankbordgroep huwelijksvermogensrecht , Ministerie van Justitie , Den Haag van 02-12-1999
Lid Raad van Bestuur Internationaal Juridisch Instituut , Den Haag van 02-12-1999
Lid Bestuur enkele familiestichtingen van 01-12-1999
Executeur-testamentair / bewindvoerder familievermogens vN 01-01-1999
Medewerker Juridische Berichten Notariaat , Den Haag van 01-01-2000 tot 01-09-2004
Lid Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht , Den Haag van 02-12-1999 tot 01-01-2003
Penningmeester Stichting Forum Internationale , Rotterdam van 02-12-1999 tot 01-07-2002
@OPM
Gezien de gegeven data zijn zijn bijbanen systematisch verzwegen. Scahnde.
INFO
Woonplaats Den Haag
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999] [lijst 2003]


DUYNSTEE F.M.J.J. , geboren 02-02-1916
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 6 dec 1958
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 8 nov 1979
NU Check
HOOFDFUNCTIE
Advocaat te Maastricht , kantoor Duynstee & Partners ; beëdiging 1940
Postbus 289 , 6200 AG Maastricht
INFO
Woonplaats Maastricht
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999]


DUYNSTEE F.M.M.
Advocaat bij van Mens & Wisselink ; beëdiging 1989
Postbus 75199 , 1070 AD Amsterdam
Tel 020-3010633 , fax 020-3016622
duynstee@vanmens-wisselink.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 2911 ; 1000 CX Amsterdam
Tel 020-3016633 , fax 020-3016622
duynstee@vanmens-wisselink.nl
www.vmw.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUYNSTEE J.E.F.F.M. , geboren sep 1942
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Advocaat Maastricht 1965
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 5 sep 1978
Raadsheer Hof Den Bosch 11 jul 1985


DUYNSTEE - BIJVOET W.E.M. ; Mw.
Rechten 1966
Wetensch. medew. RUL
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Maastricht


DUYVENDIJK G. van


DUYVENDIJK K. van , geboren mrt 1947 ; Dhr.
NLRM 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervangerrechtbank Zutphen 31 jul 1992
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 1 jan 1994
Rechter rechtbank Zutphen 11 mrt 1994
Kantonr-plaatsvervangerApeldoorn 10 okt 1994
Kantonr-plaatsvervangerGroenlo 10 okt 1994
Kantonr-plaatsvervangerHarderwilk lO okt 1994
Kantonr-plaatsvervangerTerborg 1O okt 1994
Kantonr plaatsvervangerZutphen 10 okt 1934
NU Zutphen Rechtbank Rechter
Zutphen kantonrechter-plaatsvervanger
Harderwijk kantonrechter-plaatsvervanger 11 mrt 1994 Actief
Apeldoorn kantonrechter-plaatsvervanger
Terborg kantonrechter-plaatsvervanger
Groenlo kantonrechter-plaatsvervanger
TEVENS
Voorzitter Sociaal Pedagogische Dienst Stad en West Utrecht te Utrecht Onbezoldigd
Docent Opleiding grondverwerving Kon.PBNA te Arnhem/Utrecht Bezoldigd
Redacteur Praktijkboek Huisvestingsrecht VVGA Uitgeverij Den Haag, bezoldigd inleveren kopy
Redacteur Ruimtelijk Bestuursrecht Kluwer Uitgeverij te Deventer, bezoldigd inleveren kopy
Plaatsvervangend Lid Commissie voor de bezwaar en beroepschriften Gemeente Almere te Almere,
bezoldigd presentiegeld
19 aug 1997
TEVENS [mei 2000] Opgave van de rechtbank Zutphen
Lid redactie losbladige uitgave "Praktijkboek Huisvestingsrecht", VUGA Uitgeverij, te Den Haag Docent Opleiding Grondverwerving & Schadevergoedingen, Kon. PBNA te Arnhem
TEVENS [augustus 2003]
Lid redactie losbladige uitgave praktijkboek huisvestingsrecht VUGA Uitgeverij te Den Haag
Docent opleiding grondverwerving & schadevergoedingen Kon. PBNA te Arnhem
Incidenteel docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging


DUYVENSZ F.W. ; Mw.
Advocaat bij Rassers advocaten en Notarissen ; beëdiging 2002
Postbus 3404 , 4800 DK Breda
Tel 076-5136136 , fax 076-5222552
duyvensz@rassers.nl
www.rassers.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUYVENSZ J.H.
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ; beëdiging 2003
Postbus 11756 , 2502 AT Den Haag
Tel 070-5153000 , fax 070-5153100
info@prdf.nl
www.prdf.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DUYVERMAN I.M. ; Mw.
Notarieel Recht 1989
Kandidaat Notaris
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Rotterdam


DUYX P.J.H. , geboren jul 1923
NLRM 71 80 87
Pelotoncdt.Stoottroepen 9e Am.Leger sep 1944
Reserve 2e Luitenant Infanterie feb 1946
Reserve 1e Luitenant Infanterie apr 1948
Secretaris van officier-commissaris krijgsraad Den Bosch jun 1953
Algemeen Secretaris krijgsraad Den Bosch okt 1953
Kapitein Militair Juridische Dienst apr 1954
Officier-Commissaris krijgsraad Den Bosch jan 1955
Auditeur-Militair plaatsvervanger krijgsraad Den Bosch jan 1958
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Bosch 20 jan 1960
Auditeur-Militair plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch 23 jun 1965
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Bosch 1 okt 1972
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Den Bosch 18 mei 1981


DWARKA PANDAY F.P. ; Mw.
Advocaat bij Prem Radhakishun advocaten ; beëdiging 1998
Egeldonk 100x , 1103 AK Amsterdam-Zuid-Oost
Tel 020-36880255 , fax 020-36880258
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Soedamah advocaten
Develstein 100 b , 1102 AK Amsterdam Z.O
Tel 020-6903016 , fax 020-6996691
soedamah@freeler.nl
www.soedamah.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DWARS - ASSUSCHKEWITSCH A.E. ; Mw.
Rechten 1976
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Alkmaar


DWARSWAARD M.
Advocaat bij Elders advocaten ; beëdiging 2000
Postbus 4044 , 7200 BA Zutphen
Tel 0575-515074 , fax 0575-513165
[vademecum advocatuur 2001]
dwarswaard@eldersadvocaten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DYCK J.P. van
Advocaat bij Thuis & Partners advocaten ; beëdiging 1998
Postbus 608 , 6400 AP Heerlen
Tel 045-5719005 , fax 045-5718172
info@thuispartners.nl
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Rompelberg & Ruiter advocaten
Postbus 23034 , 6367 ZG Voerendaal
Tel 045-5620540 , fax 045-5620541
j.vandyck@rechten.nl
www.rechten.nl
[vademecum advocatuur 2004]


DYKHUIZEN - OOSTERHOF A.T. ; Mw.
Rechten 1964
INFO
Lid van de Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) 1997 ; Afdeling Groningen


DYSERINCK B.H.
Notaris te Den Haag , arrondissement Den Haag
Kantoor Buttingha Wichers ; Den Haag


DYSTELBLOEM (of: DIJSTELBLOEM) H.G.M. ; Dhr. Prof. Dr.
NLRM 94 95 96 97 98 99/00
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 1 jan 1901
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden van 01-03-1989
NU Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Universiteit Twente
Afdeling Financieel Management en Bedrijfseconomie
Hoogleraar Fiscale aspeceten van het bedrijfsbeleid
tel 053 4893485
h.g.m.dijstelbloem@sms.utwente.nl
TEVENS [augustus 2003]
Commissaris Holding Odink & Koenderink B.V. van 01-01-2001
Commissaris (voorzitter) Holland pigments B.V. te Apeldoorn van 01-01-2001
Voorzitter Stichting Prioriteit Holland Colours te Apeldoorn van 01-01-2001
Bijzonder hoogleraar Universiteit Twente (Technologie & Management) te Enschede van 01-01-2001
Adviseur Maatschap Loyens & Loeff van 01-01-2001
Commissaris Exploitatiemaatschappij Haaksbergen b.v. van 01-01-2001
Bestuurder Stichting Prioriteit (verbonden met exploitatiemaatschappij Haaksbergen B.V.) van 01-01-2001

  Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
  Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren

  Terug naar het begin