Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!

Antecedentenregister van juristen 'Algemene Zaken' om mogelijke partijdigheid,
belangenverstrengeling en klassenjustitie te ontwaren


IRM . . Juristen . . Bijbanen <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Ach
Wacht
Het Recht verkracht
Rechter prat van macht
Weet zich geacht
Lacht
Ach

Alfabetisch Juristen register 2005
Algemene Zaken


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  AlZa  GEM  HOF  KH 


   Zoeken bij SDNL           

Op de pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.

JURIKASTE

TOTAAL-bestand van de Jurikaste: rechters, advocaten, notarissen, ambtenaren enz.

Dit begon als een gegevensverzameling over leden van de rechterlijke Macht, maar is geleidelijk verder uitgebouwd tot een bestand betreffende alle juristen waarover gegevens konden worden gevonden.

BRONNEN

De gegevens zijn verzameld door raadpleging van allerlei bronnen, zoals:

 • Staatsalmanak SAL periode 1995 t/m 2003
 • De Staatscourant
 • Gids rechterlijke Macht van een aantal jaren
 • Naamlijst Leden rechterlijke Macht NLRM, uitgave van het Ministerie van Justitie, van een aantal jaren te beginnen bij 1971, eindigend bij editie 1999/2000
 • Bestand KSU-Adres van een aantal jaren
 • Parlementaire Agenda
 • Jaarverslagen bijv. van de Raad van State en de Hoge Raad schriftelijke opgaven van nevenfuncties van de Raad van State, Hoge Raad en andere gerechten
 • Vademecum Advocatuur 1999 t/m 2003
 • Advocaten Agenda
 • Wie is Wie in Nederland 1984-1988 en 1994-1996
 • Fikkers's jaarboek, Almanak voor het Notariaat 1999
 • Leidse Alumni Almanak 1999, Universiteit Leiden
 • Leidse Studenten Almanak 1957, 1958, 1959
 • Adres Boek / Alumni Directory Nijenrode 1999
 • Politie Almanak 2000/2001
 • Jaarverslagen van beurs genoteerde firma's, nv's enz.
 • Bestuurders & Commissarissen 2001, Elsevier
 • Universiteiten en Onderzoeksinstellingen in Nederland 2001, SDU
 • Ledenlijsten van verenigingen, zoals:
  • ....Hollandse Werkgevers Vereniging
  • ....Litteraire Sociëteit de Witte Den Haag
  • ....Nederlandse Adels Vereniging
  • ....Rotary
  • ....Lions
  • ....De Haagsche Schouw
  • ....De Orde van de Prince
  • ....VVAO, Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding
  • ....Nederlandse Tafelronde; de Ronde Tafel
  • ....Soroptimisten
  • ....SVN, Stichting Vrouwennetwerk Nederland
  • ....Vrouw en Recht 2000

 • Tijdschriften MR., Amice, NJB, Advocatenblad, TREMA, FEM, VEB, Elsevier enz.
 • Kranten en weekbladen: Telegraaf, NRC, Volkskrant, Nieuwe Revu, enz.
 • Registers van nevenfuncties van de gerechten in Nederland, ter plaatse en op het Internet.


DOEL
De bedoeling is daarbij geweest juist door het samenbrengen van diverse soorten gegevens een totaalbeeld te verkrijgen dat tot NU toe niet beschikbaar of toegankelijk was, in het bijzonder wat betreft loopbaan, dubbelfuncties, nevenfuncties, lidmaatschappen e.d...

GEGEVENS

Gegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd primair op basis van de criteria familienaam en initialen, secundair met andere gegevens voorzover beschikbaar. Deze methode is niet geheel waterdicht: er kunnen meerdere J. Jansen's zijn en ook worden combinaties van voornamen waarvan men zou verwachten dat die uniekbepalend zouden zijn, wel vaker gebruikt voor ouder en kind. De bronnen zijn niet 100 % betrouwbaar, evenmin als het bijeenbrengen van gegevens uit allerlei bronnen. Gegevens zijn al verouderd op het moment dat zij worden verzameld in een bestand. Wij kunnen dan ook geenszins instaan voor de exactheid van alle gegevens. Er zijn vrouwen die in deze gegevensverzameling meervoudig voorkomen, EN vermeld onder hun meisjesnaam, EN onder de naam van hun echtgenoot, soms de ene na de andere.

VERZOEK

Iedereen die beschikt over ledenlijsten van clubs, verenigingen, organisaties, waarvan juristen Lid (kunnen) zijn, wordt dringend verzocht een exemplaar toe te sturen naar ondervermeld adres; het algemeen belang is daarmee gediend. Toezending kan natuurlijk anoniem; vertrouwelijkheid is verzekerd. Eenieder wordt verzocht in geval van onjuiste, incomplete of verouderde informatie de juiste gegevens door te geven, liefst per post (Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS Wassenaar) of per tel/fax 070-5118922. E-mailadres is: nburjas@wxs.nl

Alle betrouwbare feitelijke en relevante informatie is welkom.
Copyright N.C. Burhoven Jaspers - Rechten voorbehouden.
Wij verwachten dat bij verder gebruik van deze gegevens de bron zal worden vermeld. Zie burhoven.htm

Wie heeft :

 • info over aanvang / einde van studie van juristen, welke universiteit welk onderwerp, studierichting, specialisatie en voorzover terzakedoende datum, plaats en onderwerp van proefschrift
 • oud materiaal, zoals oude exemplaren van de Gids rechterlijke Macht, Advocatenblad, Advocaten-agenda's, vroegere edities van de Staatsalmanak, Wie is Wie in Nederland, juridische almanakken, ledenlijsten van de Rotary, de Lyons, de Haagsche Schouw, enz.enz.
 • gegevens over de Dekens van de advocatuur; van wanneer tot wanneer was welke advocaat (familienaam, initialen, naam kantoor) Deken van de advocatuur in welk arrondissement
 • gegevens over de landelijk Deken; welke advocaat (familienaam, initialen, welk kantoor) was van wanneer tot wanneer landelijk Deken van de Orde van Advocaten


WAAROM

Voor het geval de lezer zich afvraagt waarom iemand zo gek is hier zoveel tijd in te stoppen, moge worden verwezen naar bijvoorbeeld:


Afkortingen:

 1. NLRM = Naamlijst Leden Rechterlijke Macht
 2. RM = Rechterlijke Macht
 3. OM = Openbaar Ministerie
 4. Raio = Rechterljk ambtenaar in opleiding
 5. SAL = StaatsAlmanak
 6. NOvA = Nederlandse Orde van Advocaten
 7. NVvR = Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
 8. CALRM = Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
 9. VVAO = Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 10. SVN = Stichting Vrouwennetwerk Nederland
 11. KUN = Katholieke Universiteit Nijmegen
 12. KUB = Katholieke Universiteit Brabant
 13. UHD = Universitair Hoofd Docent
 14. b.d. = buiten dienst
 15. @OPM = vlag voor een saillante opmerking
 16. NCBJ = N.C. Burhoven Jaspers


BACKX, A.
Ministerie van Algemene Zaken, Rijksvoorlichtingsdienst, Stafbureau, Juridisch beleidsmedewerker


BALKENENDE, J.P. , Jan Peter ; Prof. Dr.
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie
tel vakgroep 020 44460000 , fax 020 4446148
Christelijk-sociaal denken over economie en maatschappij
Kwam in 1998 in de Tweede Kamer
Vanaf 1982 16 jaar wethouder in Amstelveen
Werkte voor 1998 bij het wetenschappelijk Instituut van het CDA
Minister-President Balkenende-I
Minister-President Balkenende-II
Minister van Algemene Zaken Balkenende-II [SAL 2005]
TEVENS
Lid Tweede Kamer
De nieuwe fractievoorzitter van het CDA na het debacle de Hoop Scheffer / Marnix van Rij
Waarnemend Voorzitter van de NCRV
INFO
Nederlanders vinden Balkenende intelligent, maar niet inspirerend. Bijna tweederde van de Nederlanders vindt hem onbekwaam. [Telegraaf 04-09-24]
@OPM
Ondanks mooie woorden over normen, waarden en fatsoen ontloopt hij eigen verantwoordelijkheid.
Beantwoordt stelselmatig niet aan hem gerichte brieven. Moeiteloos schendt hij normen, waarden en fatsoen. Zie burhoven/bur-balkenende1.htm , www.sdnl.nl\bur-balkenende2.htm , burhoven/bur-balkenende3.htm en vooral burhoven/bur-balkenende4.htm. Maakt misbruik van macht om onwelgevallige zaken onder het kleed te vegen.
Profileert zich als een schijnheilige leugenaar.
Zijn normen hebben geen waarde.
Zie @OPM bij KORTHALS , A.H.


BLETZ, J.C.E.
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) , Secretaris
Ministerie van Algemene Zaken, Diensten, Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Directeur


DESSENS, C.W.M. ; Drs.
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Comité Verenigde
Inlichtingendiensten Nederland, Lid (JU)


GEELHOED, L.A. ; Prof.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Secretaris-Generaal Ministerie van Economische Zaken ; tot apr 1997
Secretaris-Generaal Ministerie van Algemene Zaken vanaf 01 apr 1997
Benoemd tot Advocaat-Generaal bij het Europese Hof te Luxemburg [Stscr. 3 juli 2000]
TEVENS
Universiteit Utrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Janskerhof 3 , 3512 BK Utrecht
Tel 030 2537017 , fax. 030 2537300
Disciplinegroep Internationaal, Sociaal en Economisch Publiekrecht ISEP
Bijzonder Hoogleraar recht van de beleidsintegratie in Europa
l.geelhoed@law.uu.nl
TEVENS
Raad van de Economische Unie ; Voorzitter
Centrale Economische Commissie ; Voorzitter
Centrale Plancommissie ; Voorzitter
Interdepartementaal Overleg Technologiebeleid ; Voorzitter
Parttime docent Erasmus Universiteit Rotterdam
Ministerie van Algemene Zaken, Algemene Leiding, Secretaris-generaal
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Comité Verenigde
Inlichtingendiensten Nederland, Voorzitter-Lid (AZ)
Ministerie van Algemene Zaken, Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie
Informatiebeleid (ICI) , Voorzitter-Lid (AZ)
mei 2000
Check ******


HERMAN DE GROOT, F.H.
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Informatiebeleid (ICI) , Lid (DEF)


HIJMANS, H.
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Wetgevingskwaliteitsbeleid, Raadadviseur
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Informatiebeleid (ICI) , Lid (JU)


HORDIJK, M. ; Mw.
Secretaris Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie (Balkenende II) [SAL 2005]
Ministerie van Algemene Zaken , Kabinet van de Minister-President , Secretaris Ministerraad
Ministerie van Algemene Zaken , Algemene Leiding , Informatiepunt WOB/WNO , contactfunctionaris WNO [SAL 2005]


KAMP, H.M.
Huis van Hare Majesteit de Koningin , Ondersteunende Diensten , Afdeling Pers en Publiciteit , plaatsvervangend hoofd
Ministerie van Algemene Zaken , Directorat-Generaal Rijksvoorlichtingsdienst , Pers en Pub;iciteit , Senior Projectleider / Plaatsvervangend Hoofd
[SAL 2005]


POELGEEST, L.
Ministerie van Algemene Zaken , Kabinet Minister-President , Raadadviseur
Ministerie van Algemene Zaken , Algemene Leiding , Informatiepunt WOB/WNO , contactfunctionaris WOB [SAL 2005]


SAVORNIN LOHMAN, J.W.R. de ; Jhr.
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Voorlichtingsraad (VORA) ,
Plaatsvervangend Lid (EZ)


SCHELTEMA, M. ; Prof. Dr.
Aangekomen in Leiden 1958 rechten , Corpslid
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 , 9712 EK Groningen
Postbus 716 , 9700 AS Groningen
Tel 050 3635700 , fax. 050 3635603
Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde
Hoogleraar Bestuursrecht
TEVENS
Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving Sector Staatsrecht en Bestuursrecht
1995-1996
Regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht
Ministerie van Justitie, Commissies en Raden, Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht,
Voorzitter-Lid [SAL 2000]
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en
Rechtsbijstand, Directie Wetgeving, Sector Staats- en Bestuursrecht, Regeringscommissaris voor de
algemene regels van bestuursrecht
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) , Voorzitter-lid
mei 2000


SCHUYT, C.J.M. ; Prof. Dr.
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Afdeling Politieke en Sociaal-Culturele Wetenschappen
Afdeling Culturele Antropologie / Niet-Westerse Sociologie
Hoogleraar Sociologie, in het bijzonder de bestudering van actuele maatschappelijke vraagstukken
schuyt@pscw.uva.nl
TEVENS
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) , Lid


STORDIAU - van EGMOND, A.M.E. , (of A.M.) , geboren 09-05-1952 ; Mw. Drs.
Ministerie van Justitie, Centrale Dienstonderdelen, Directie Voorlichting, Hoofd
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Voorlichtingsraad (VORA) , Lid (JU)
INFO
Woonplaats Aerdenhout
Lid van de litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag [lijst 1999] [lijst 2003]


VISSER, R.K. , Robert/Rob ; Drs.
Ambt.Ministerie Algemene Zaken
Raadadviseur bij het Kabinet van de Minister-President (secretaris van de Haagsche Schouw)
Kabinet van de Minister-President , Binnenhof 20 , Postbus 20001
2500 XA Den Haag , 070-3564518
Plaatsvervangend Secretaris-Generaal Ministerie van Algemene Zaken
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER) , Lid (AZ)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Stuurgroep Immigratie (ISI) , Lid (AZ)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Voorbereiding (ICER-V) , Lid (AZ)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) , Plaatsvervangend Lid (AZ)
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale commissie voor constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid (JCCW) , Lid
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Commissie Europees Recht - Uitvoering (ICER-U) , Lid (AZ)
Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President, Raadadviseur
Ministerie van Algemene Zaken, Algemene Leiding, Plaatsvervangend secretaris-generaal
INFO
Lid van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991 ; Tafel Den Haag
Lid en secretaris van de Haagsche Schouw 1997
Zie h-schouw.htm
Zie kolya.htm


VOLMER, W.F.
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Voorlichtingsraad (VORA)
Algemeen secretaris
Ministerie van Algemene Zaken , Directoraat-Generaal Rijksvoorlichtingsdienst , Directie , Adviseur overheidscommunicatie
[SAL 2005]


VRIJDAG, J.H. ; Mw.
Ministerie van Algemene Zaken, Directie Toepassing Communicatietechniek, accountmanager


WALDECK, P.W. , Pieter Willem ; Dhr.
Permanente vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie te Brussel , ambassaderaad [SAL 1995/1996]
Huis van Hare Majesteit de Koningin , Afdeling Secretariaten , Algemeen Secretaris tvs Hoofd van de afdeling , belast met het contact met de RVD [SAL 2001]
Ministerie van Algemene Zaken, Interdepartementale Commissies, Voorlichtingsraad (VORA) , Lid (BUZ)
Wordt grootmeester van het Huis van H.M.
Grootmeester van het Huis van H.M. de Koningin [SAL 2004]
Grootmeester van het Huis van Hare Majesteit de Koningin
Huis van H.M. , Afdeling Uitvoerende Diensten , Hoofd
Huis van H.M. , Overleg- en Adviescommissies , Hoofdcommissie van Overleg voor het Personeel der Koninklijke Hofhouding , Lid
[SAL 2005]


WUISMAN, G.P.I.M. ; Dhr.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99/00
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 jul 1992
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger
HOOFDFUNCTIE
Ministerie AZ, Kabinet van de Minister-President, Secretariaat ministerraad
EN Raadadviseurs ; contactfunctionaris
[juli 2003] Directeur Algemene Bestuurlijke Zaken Gemeente Rotterdam
TEVENS
Docent staats- en bestuursrecht
Avond-HEAO van de Haagse Hogeschool
Lid beroep en bezaarschriftencommissie van de gemeente Noordwijk
Lid van de Monumentencommissie van de gemeente Oegstgeest
apr 1997
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementaal wetgevingsberaad (IWB) ,
Lid (AZ)
Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President, Secretaris ministerraad
Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Minister-President, Informatiepunt WOB/WNO, Contactfunctionaris WOB/WNO
mei 2000
TEVENS [juli 2003]
Lid Monumentencommissie Gemeente Oestgeest te Oegstgeest van 02-04-2002
Voorzitter bezwaar- en beroepcommissie Gemeente Noordwijk te Noordwijk van 02-04-2002
Docent Staats- en Bestuursrecht HEAO Haagse Hogeschool te Den Haag van 01-01-2002

  Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
  Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

  Rubrieken SDN
  Netwerk van juristen
  Homepage drs. Burhoven Jaspers
  Criteria voor de Integriteit van de Rechterlijke macht
  Recht op toegang tot de rechter moet in Europese grondwet
  Juristen van het Ministerie van Financiën, Staatsalmanak 2000
  Juristen van het Ministerie van Algemene Zaken, uit de Staatsalmanak 2000
  Antecedentenregister van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren

  Terug naar het begin