Verdere privatisering sociale zekerheid maakt van arbeidsongeschikten weer zondebokken


EuroStaete . . . EKC . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Milieudefensie

  E-mail from : pel can be reached as : root@pel.xs4all.nl

  Uit de Rondzendbrief van het Fries WAO-Beraad april 1998:

  --------------------------------------------------------------------------

  Verdere privatisering sociale zekerheid maakt van arbeidsongeschikten weer zondebokken

  Van het Landelijke Samenwerkingsverband van regionale platforms arbeidsongeschiktenorganisaties kregen we het volgende persbericht binnen:

  Minister Melkert (PvdA) en Staatssecretaris De Grave (VVD) hebben vandaag een plan gepresenteerd voor verdergaande privatisering van de sociale zekerheid. De overheid stelt de regels waaronder vervolgens private ondernemingen uw uitkering naar u overmaken. Althans, dat is het idee. Maar weer zal blijken, dat de overheid zich in dat machtige krachtenveld van de vrije markt, een positie toedicht die zij absoluut niet waar kan maken. Want we zijn nog niet vergeten, waar de privatisering van de ziektewet toe heeft geleid.

   Z o n d e b o k

  Het LSV/WAO, het samenwerkingsverband van WAO-platforms in Nederland, is woest. Die twee, juist die twee partijen zouden beter moeten weten wat voor mensonterende ingrepen zij gepleegd hebben in de wetgeving en wat zij daarmee onder arbeidsongeschikten hebben aangericht: angst, onterechte schuldgevoelens, als zondebok aangewezen worden. En dat zal logischerwijs weer gebeuren. Het falen van dit plannen zal namelijk verhaald moeten worden. Onze geschiedenis leert, dat dat verhalen plaats vindt op ons arbeidsongeschikten.

   W i j - v e r g e t e n - n i e t ...

  WANT wij vergeten niet,
  dat de stelselwijziging sociale zekerheid in 1987 vooral een aantasting van de rechten van arbeidsongeschikten was, waarmee de schuld bij ons kwam te liggen.

  WANT wij vergeten niet,
  dat na het parlementair onderzoek in 1993, de WAO-wet met terugwerkende kracht drastisch verslechterde, waarmee de schuld bij ons kwam te liggen.

  WANT wij vergeten niet,
  dat er van de vanaf 1987 beloofde compenserende reïntegratiemaatregelen nog steeds niets, maar dan ook niets is terecht gekomen, waarmee de schuld bij ons  b l i j f t  liggen.

  WANT wij vergeten niet,
  dat het slechts krokodillentranen bleken te zijn die Adelmund van diezelfde PvdA huilde toen duidelijk werd dat deze te desastreus waren.

  WANT wij vergeten niet,
  dat het LSV/WAO al in 1995 waarschuwde voor een te lage WW-uitkering, maar waarvan de VVD-er Linschoten toen in de Tweede Kamer antwoordde: "Dat is ook de bedoeling" en waarvan De Grave drie jaar later blijk heeft gegeven in feite dat standpunt nog steeds te onderschrijven. [Opm. P.E.L.: Het gaat hier om gedeeltelijk goedgekeurde WAO-ers die daarmee recht hebben op een gedeeltelijke WAO en een gedeeltelijke WW-uitkering. Deze WW-uitkering was systematisch te laag berekend op een verkeerde manier, heeft de Centrale Raad van Beroep te Utrecht uitgesproken. De Grave wenste dat niet te repareren: Iedereen moest individueel maar een beroepszaak aanspannen, laat staan, dat hij met terugwerkende kracht de fout wenste te herstellen.]

  WANT wij vergeten niet,
  dat de PvdA en de VVD zich slechts een dag achter de oren hebben gekrabd toen de, met het LSV/WAO door velen, voorspelde gevolgen van de privatisering van de ziektewet duidelijk werden. De dag daarop wordt een nog ingrijpender plan tot privatisering gepresenteerd.

  WANT wij vergeten niet,
  wat voor maatschappelijke onrust er in stand gehouden wordt door nu al jaren achtereen de ene nog niet geheel voltooide ingreep alweer te laten volgen door de andere; een onrust die niet alleen aanwezig is bij arbeidsongeschikten, maar ook bij degene die die ingrepen steeds maar weer uit moeten voeren.

   C o l l e c t i e v e  w a a n

  De marktwerking die in de sociale zekerheid vrij spel krijgt, werkt desastreus uit. Een belangrijke oorzaak is, dat het hier niet in de eerste plaats gaat om het afzetten van producten - zoals bij bedrijven - maar om het steunen van mensen van vlees en bloed. Er is sprake van een collectieve waan, waarbij dit wezenlijk verschil steeds meer uit het oog wordt verloren.

  --------------------------------------------------------------------------

  Einde bericht uit Rondzendbrief Fries WAO-beraad.