Schriftelijke antwoorden van de gemeente Nijmegen aan de Groenen


EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Reglement van Orde inzake herinrichting van de speeltuin aan de fresiastraat

Gemeente Nijmegen

Dienst volkshuisvesting        Stationsplein 13
Afdeling Milieu            6512 AB Nijmegen
Sectie Bodemzaken           Telefax (024) 3606749

                    Postadres
                    Postbus 571
                    6500 AH Nijmegen
Fractie De Groenen
t.a.v. T. van Bergen
p/a fractiekamer

Datum     Datum uw brief       Ons kenmerk      Doorkiesnummer
31-03-1998  16-03-1998         VM33/JN        3292448
                     90.3606
Onderwerp:                           Aantal bijlagen
speeltuin Fresiastraat

Geachte heer Van Bergen,

Naar aanleiding van uw vragen in het kader van artikel 38 van het reglement van Orde inzake herinrichting van de speeltuin aan de fresiastraat berichten wij u als Volgt,

 1. Is het juist dat op het speeltuintje achter het nieuwe speeltoestellen worden geplaatst op zwaar vervuilde grond?

  Ja. Het speeltuintje wordt opnieuw ingericht om te voldoen aan de eisen van het veiligheidsbesluit voor speeltuinen. Een van die eigen betreft het aanbrengen van een laag speelzand onder en rondom de speeltoestellen. De speeltoestellen worden tegelijkertijd vervangen. op het aangrenzende voormalige 'Van Swaaij-terrein' is de bodem verontreinigd. Gedeeltelijk is deze verontreiniging ook aanwezig onder de speeltuin.

 2. Is het juist dat het terrein nu al ruim veertig jaar vervuild is? Waarom is tot nu toe steeds verzuimd om het terrein grondig te saneren?

  Ja, het voormalige bedrijfsterrein is inderdaad al lange tijd vervuild. Al lange tijd wordt in opdracht en onder bevoegdheid van de provincie Gelderland onderzoek op het terrein verricht. De sanering is nog niet uitgevoerd omdat het provinciale saneringsbudget niet toereikend is voor alle gevallen in de provincie Gelderland. Er worden met andere woorden prioriteiten gesteld en dit terrein is tot nu toe niet voor sanering aan de beurt gekomen,

 3. Is het juist dat de provincie Gelderland een saneringsonderzoek heeft uitgevoerd, waaruit blijkt dat de saneringskosten meer dan 10 miljoen gulden bedragen?

  Ja.

 4. Bent u het met ons eens dat de kosten verhaald dienen te worden op de vervuller, het houtverduurzamingsbedrijf Hickson Garantor (rechtsopvolger van Van Swaay)? Indien dat niet het geval is, waarom niet?

  Ja.

 5. Is het juist dat - Wanneer kostenverhaal achterwege blijft - de gemeenschap, i.c. het Ministerie van VROM, voor de saneringskosten moet opdraaien?

  Ja.

 6. Is het juist dat de provincie Gelderland u vroeg om bij het plaatsen van de nieuwe speeltoestellen een meter vuile grond te vervangen door schoon zand, maar dat u er de voorkeur aan gaf om een laag textiel op de vuile grond aan te brengen met daarboven slechts 35 cm schoon zand?

  Neen. de Provincie heeft ons niets gevraagd. Wij hebben enkele oplossingsvarianten uitgewerkt en vergeleken. Aangezien de gekozen oplossing geen maatregelen in de bodem met zich meebrengt, heeft de provincie geen bemoeienis.

 7. Is het juist dat de door de Provincie voorgestelde (vanuit gezondheidsrisico's veiliger) optie slechts 60.000 gulden meer kostte Waarom neemt u dan wegens zo'n relatief klein verschil in kosten deze risico's voor de gezondheid?

  De provincie heeft geen saneringsmaatregel voorgesteld. De door ons gekozen maatregel is niet Minder veilig dan een andere variant. 60.000 gulden is op een kostprijs van 40.000 gulden geen relatief klein verschil. Wij nemen geen risico's maar verantwoordelijkheid.

 8. Is het juist dat de Provincie Gelderland geen verantwoordelijkheid wil nemen voor de door u gekozen oplossing, omdat die grotere risico's voor spelende kinderen met zich meebrengt?

  Neen. De provincie kan en hoeft in deze geen verantwoordelijkheid to nemen.

 9. Hoe denkt u te voorkomen dat kinderen in aanraking komen met het na enige tijd verontreinigde textiel, aangezien toch te verwachten valt dat kinderen in het zand zullen graan graven?

De verontreinigingen zijn immobiel en zullen niet leiden tot verontreiniging van het geotextiel. De plaatselijke speeltuinstichting zal het beheer over de beveiligingsmaatregel voeren. In de speeltuin is een zandbak voorzien. Het speelzand onder de wipkippen dient de speelveiligheid, we veronderstellen niet dat kinderen 35 cm diep graven, zich door het geotextiel heen werken om vervolgens de vervuilde grond op te eten.

Hoogachtend,


college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen

   De Burgemeester, L.B.         De Secretaris,
   mr. E.M. d'Hondt           W. Smids