Bezwaarschrift tegen de onbehoorlijke handelwijze van milieuwethouder J. Jansen


Stg. Grondvest . . . . . SDN <====> Milieu . . . . Bellamy Stg.

Bezwaar tegen zeer onbehoorlijke handelwijze van milieuwethouder J. Jansen

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

            Afgegeven met bewijs
't Achterom 9a     van ontvangst
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387    Aan de Raad van de Gemeente
Fax. 0413-490386    St. Oedenrode
            Postbus 44
            5490 AA Sint Oedenrode

						  
     Tevens verstuurd per fax 0413 - 478060 op 21 juni 1998.

  Sint Oedenrode, 20 juni 1998.

  Ons kenmerk: vdH/20068/RA.

  Betreft: Zeer onbehoorlijke handelwijze van milieuwethouder J. Jansen inzake mijn cliënt,


  M. van den Heuvel, Vresselseweg 16a.


  Geacht Raadscollege,

Namens de heer M. v/d Heuvel, gevestigd/wonende aan de Vresselseweg 16a te 5491 PC, Sint Oedenrode hierna te noemen: cliënt, wil ik U het volgende kenbaar maken:

Op grond van artikel 86 van de gemeentewet heeft U J. Jansen als milieuwethouder benoemd. Mijn cliënt M. v/d Heuvel wordt onder verantwoordelijkheid van milieuwethouder J. Jansen als een milieucrimineel afgeschilderd zonder dat hij het milieu vervuilt. Sterker nog zijn activiteiten (het hergebruiken van auto-onderdelen) geven juist minder milieuvervuiling.

Onder verantwoordelijkheid van milieuwethouder J. Jansen wordt door controlerend ambtenaar G. van Aarle steeds het bedrijventerrein van cliënt beslopen op momenten dat hij niet thuis is. Zie hiervoor ook bijgevoegd krantenartikel "loonbedrijf in Sint Oedenrode vecht dwangsom aan" uit het Eindhovens Dagblad van 16 juni 1998 (bijlage 1).

Zowel verantwoordelijk milieuwethouder J. Jansen alswel controlerend ambtenaar G. Van Aarle weigeren het bedrijf van cliënt op uitnodiging te bezoeken. Door genoemde handelwijze van wethouder J. Jansen dreigt cliënt failliet te gaan. Cliënt wil iedereen laten zien dat hij onder verantwoordelijkheid van wethouder J. Jansen onrechtmatig wordt behandeld. Om die reden heeft hij een "open dag" georganiseerd voor:

 • Alle raadsleden, persoonlijk
 • Burgemeester en Wethouders
 • Controlerend ambtenaar G. Van Aarle
 • Burgemeester P. Schriek als hoofd van de politie.
 • Brigadier de heer Voets, regionale politie.

Voor bewijs zie bijgevoegde brief van 7 juni jl. aan de gemeente Sint Oedenrode (bijlage 2) Enkel en alleen de heer van Gerwen van de Rooise Partij (oppositie) is komen kijken. Alle overige genodigden zijn niet geweest en hebben zelfs nog niet het fatsoen gehad om zich af te melden. Cliënt voelt zich met name door verantwoordelijk wethouder J. Jansen hierdoor zeer zwaar getroffen. Deze al geruime tijd voortslepende handelwijze in opdracht van wethouder J. Jansen heeft cliënt al tientallen duizenden guldens gekost.

Bij besluit van 12 februari 1998 heeft verantwoordelijk wethouder J. Jansen een dwangsom uitgevaardigd van f.30.000,- kennelijk met als doel bij cliënt de genadeslag uit te delen. Het is hierbij goed te weten dat juist deze milieuwethouder J. Jansen, ten tijde van zijn milieuwethouderschap, met voorkennis geruime tijd een eigen vleesvarkensbedrijf heeft gebezigd zonder een daarvoor vereiste Wm-vergunning (bijlage 3).

Dit alles met als doel om zichzelf daarmee economisch te bevoordelen ten opzichte van collega varkensbedrijven in Sint Oedenrode, die van hem wel over een vereiste Wm-vergunning moeten beschikken. Ik vraag mij hierbij in alle eerlijkheid het volgende af:

 • Wie valt bij hem hiervoor binnen op tijden dat hij niet thuis is?
 • Wie legt hem zodanige dwangsommen op dat hij die niet kan overleven?

Niemand dus ook niet de gemeenteraad die hem hebben benoemd. De normen en waarden onder het jarenlange CDA bewind zijn hiermee zeer diep gezakt. Zo diep zelfs dat mensen die in hoge nood verkeren en schreeuwen om hulp, waaronder cliënt, juist koelbloedig worden gekild. Alle vanuit hun machtspositie aan te wenden middelen worden daarvoor misbruikt. Zo ook heeft verantwoordelijk milieuwethouder J. Jansen met voorkennis het tijdstip van de hoorzitting vastgesteld op woensdag 1 juli 1998. Dit vanwege het feit hij op de hoogte is (kan zijn) dat ondergetekende dan contractuele verplichtingen elders heeft.

Uit telefonisch contact met de ambtenaren Vorstenbosch en van de Heuvel op 19 juni j.l. is gebleken dat milieuwethouder J. Jansen onder geen beding de hoorzitting wilde verzetten op een tijdstip waarbij ondergetekende aanwezig kan zijn. Cliënt wordt hiermee niet in de gelegenheid gesteld om zich door ondergetekende als deskundige, waaraan hij de volmacht heeft gegeven, te laten verdedigen. Hier is zeer nadrukkelijk sprake van zeer boze opzet met als doel cliënt op een koelbloedige manier af te slachten.

Ik kan dit niet accepteren. Om die reden stel ik U als raad hiervoor volledig verantwoordelijk. U hebt namelijk J. Jansen tot milieuwethouder benoemd. Daarom verzoek ik U mij binnen 8 dagen na heden te berichten of U deze handelwijze van milieuwethouder J. Jansen steunt. Uiteraard staan zowel cliënt als wel het Ecologisch kennis Centrum B.V. ter Uwer beschikking voor de eventueel benodigde onderbouw c.q. toelichting.

Vanwege het feit dat ik absoluut niet wens te hebben dat zo'n integer goed mens als cliënt wordt afgeslacht door een machtsmisbruikende milieuwethouder zonder enige normen en waarden zal ik cliënt tot het uiterste toe helpen. Om die reden heb ik deze brief laten registreren bij de sociale Databank Nederland op adres: http://www.sdnl.nl/milieu37.htm

Relevante vervolgbrieven hieromtrent worden eveneens openbaar gemaakt op internet.


Hoogachtend,

  Ing. A.M.L. van Rooij

  directeurBijlagen:

 1. Artikel "Loonbedrijf Sint Oedenrode vecht dwangsom aan" uit Eindhovens Dagblad van 16 juni 1998 (1 pagina).
 2. Brief van het ecologisch Kennis Centrum B.V. van 7 juni 1998 aan de Gemeente Sint Oedenrode (2 pagina's).
 3. Blz. 1, 4 en 5 uit de bij brief van 8 juni 1998 nummer Wm 95024, verleende besluit aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V.