Brief aan Jan Gerritsen van NRC Handelsblad over belangenverstrengeling bij VROM


Stg. Grondvest . . . . . SDN <====> Milieu . . . . Bellamy Stg.

Edelchemie te Panheel en Kurstjens te Hedel kunnen schoon zand uit vuil slib halen

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a        Sint Oedenrode
  5491 XD            2 januari 1998
  Sint Oedenrode        Verstuurd per fax
  Tel. 0413-490387       010 - 4066968 
  Fax. 0413-490386       op 2 januari 1998 
  
  
  
  
  
Aan: Jan Gerritsen, N.R.C.


  Geachte heer Gerritsen,

Zoals telefonisch beloofd ontvangt U hierbij:

 1. Mijn brief van 2 januari 1998 (incl. bijlagen) aan de President van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (9 pagina's)
 2. Onderliggende uitspraak k.84.96 (verw. Hof Amsterdam, nr. R11/95) van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (4 pagina's).
 3. Gedeelte van beschikking d.d. 22 december 1997, waarmee Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant het besluit hebben genomen dat gewolmaniseerd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval vanwege de zeer hoge concentraties aan arseen en chroom niet mag worden geshredderd maar een speciale adequate behandeling moet krijgen om verdere diffuse verspreiding te voorkomen. (4 pagina's).
 4. Brieven van 3 november 1997 en 16 december 1997 van Ria Oomen-Ruyten, Europarlementariër CDA. (2 pagina's) Ook zij steunt mij, maar dit geeft nog steeds een doorbraak.
 5. Brief van 24 december 1997 van drs. C.E.M. de Waal, gedeputeerde van Milieu van de Provincie Limburg. (1 pagina) Ook hij steunt mij maar dit geeft nog steeds geen doorbraak.
 6. Brief van 11 december 1997 van ir. L.M.M. Nevels van Edelchemie aan ondergetekende. (2 pagina's). Hetgeen hij schrijft is de waarheid. Ons staat op korte termijn een wereldwijde catastrofe te wachten als de corruptie en belangenverstrengeling niet wordt uitgeroeid.
 7. Brief van 17 juli 1996 van impregneerbedrijf Carl Tissen Import Export B.V. aan de vaste kamercommissie milieubeheer van de Tweede Kamer (2 pagina's).

C. Tissen schrijft zelf dat zijn bedrijf jaarlijks zo'n 16.000 kg. Arseenzuur en 19.000 kg. Chroomtrioxide (zwarte lijststoffen) op een ongecontroleerde manier diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht brengt. Dit is bij de wet verboden. Ondanks dat wordt betreffend bedrijf niet door het ministerie van VROM gesloten. Corruptie en belangenverstrengeling binnen met name het ministerie van VROM is de oorzaak.

Zoals ik U al kenbaar heb gemaakt kunnen de bedrijven Edelchemie te Panheel (nuloptie technologie) Kurstjens te Hedel (schoonzand uit verontreinigd slib halen) en Carl Tissen Import Export B.V. te Luyksgestel (nieuw impregneermiddel zonder kankerverwekkende stoffen, welke in de afvalfase kan worden teruggewonnen) nagenoeg alle milieuproblemen oplossen. Dit mag echter niet van ons ministerie van VROM. Zij brengen namelijk de corruptie en verstrengelde belangen binnen met name ons ministerie van VROM in groot gevaar. Juist om die reden is ons ministerie van VROM al jarenlang bezig om die bedrijven zowel direct als indirect kapot te maken.

Ik vertrouw erop dat U deze zaak op een zodanige manier oppakt dat aan deze totale mens- en milieuvernietiging, ter verrijking van enkele witte boorden criminelen, voor goed en altijd een einde komt. U kunt rekenen op mijn deskundige hulp.

Ik vertrouw erop dat U op grond van bijgevoegde informatie hierover spoedig met mij een afspraak maakt. Bij voorbaat mijn dank,

Met vriendelijke groet,  Ing. A.M.L. van Rooij

  Milieu- en Veiligheidskundige 1. pagina's volgen