Brief aan A.J.M. van den Biggelaar, directeur Stichting Natuur en Milieu


Stg. Grondvest . . . . . SDN <====> Milieu . . . . Bellamy Stg.

Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van geuronderzoek bij Edelchemie te Panheel

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

             PERSOONLIJK
					
't Achterom 9a      Sint Oedenrode
5491 XD          datum: 21 december 1997
Sint Oedenrode        
Tel. 0413-490387     Tevens verstuurd per fax
Fax. 0413-490386     030-2331311, 21 december  Mijn kenmerk: LN/21127.

  Betreft: Geuronderzoek Edelchemie te Panheel.


  Aan: A.J.M. van den Biggelaar (directeur),
  Stichting Natuur en Milieu,
  Donkerstraat 17,
  3511 KB Utrecht.


  Geachte Heer van den Biggelaar,

Onder Uw verantwoordelijkheid heeft Stichting Natuur en Milieu aan Project Research Amsterdam B.V. (PRA) opdracht gegeven tot het uitvoeren van een geuronderzoek bij Edelchemie te Panheel. Uit navraag bij de Raad van Accreditatie is gebleken:

 • dat de als zodanig door Project Research Amsterdam B.V. uitgevoerde snuffelploegmetingen niet zijn geaccrediteerd.
 • dat de door Project Research Amsterdam B.V. uitgebrachte onderzoekrapporten van juli 1997 en december 1997 niet worden erkend als een gecertificeerd rapport.

Ondanks dat heeft Project Research Amsterdam B.V. (PRA) tegenover Stichting Natuur en Milieu verklaard dat de door hen uitgevoerde snuffelploegmetingen en onderzoekrapporten zijn gecertificeerd.

Nu dit niet waar blijkt te zijn betekent dat Project Research Amsterdam B.V. (PRA) U hierover opzettelijk onjuist heeft geïnformeerd. Project Research Amsterdam B.V. (PRA) heeft als zodanig jegens Stichting Natuur en Milieu een strafbaar feit gepleegd en zich schuldig gemaakt aan het afhandig maken van f.25.000,- voor betreffend niet erkend geuronderzoek. Mede hierdoor is Stichting Natuur en Milieu in haar aangespannen Kort Geding tegen Edelchemie in een kwaad daglicht komen te staan. Om die reden leg ik aan U de volgende vragen voor:

  Vraag 1.

Bent U bereid om bij de Raad van Accreditatie na te vragen of hetgeen ik hierboven schrijf over de door Project Research Amsterdam B.V. uitgevoerde snuffelploegmetingen en onderzoekrapporten juist is?

  Zo ja, dan verzoek ik U mij op de hoogte te brengen van de resultaten.
  Zo nee,
  dan verzoek ik U mij dat te verklaren.

  Vraag 2.

In geval de Raad van Accreditatie ook tegenover U verklaart dat de door Project Research Amsterdam B.V. (PRA) uitgevoerde snuffelploegmetingen niet zijn geaccrediteerd en de door PRA uitgevoerde onderzoekrapporten niet worden erkend als gecertificeerde rapporten bent U dan bereid om het daarop gebaseerde aangespannen Kort Geding tegen Edelchemie direct in te trekken?

  Zo ja, dan verneem ik dat gaarne per omgaande.
  Zo nee,
  dan verzoek ik U mij dat te motiveren.

  Vraag 3.

In geval U bekend is geworden dat de door PRA uitgevoerde snuffelploegmetingen niet zijn geaccrediteerd en de door PRA uitgevoerde onderzoekrapporten niet worden erkend als gecertificeerde rapporten, bent U dan bereid om van genoemd gepleegd strafbaar feit aangifte te doen bij politie of justitie.

  Zo ja, dan verneem ik dat gaarne per omgaande.
  Zo nee,
  dan verzoek ik U mij dat te motiveren.

  Vraag 4.

In geval U bekend is geworden dat de door PRA uitgevoerde snuffelploegmetingen niet zijn geaccrediteerd en de door PRA uitgevoerde onderzoekrapporten niet worden erkend als gecertificeerde rapporten, dan bent U mijns inziens door PRA voor f. 25.000,- beetgenomen. Bent U in dat geval bereid om middels een Kort Geding betreffende fl. 25.000 ,- (= gemeenschapsgeld) terug te vorderen van PRA.

  Zo ja, dan verneem ik dat gaarne per omgaande.
  Zo nee,
  dan verzoek ik U mij dat te motiveren.

Ik wil U vragen mijn bovengenoemd 4-tal vragen binnen 8 dagen na heden te beantwoorden. Tevens wil ik U nogmaals kenbaar maken dat ik inzake deze kwestie een door Stichting Natuur en Milieu georganiseerde ronde tafel bijeenkomst, waarbij vanzelfsprekend Milieudefensie, De Kleine Aarde, NIVON, Edelchemie, Stichting SDN en ondergetekende aanwezig zijn, om te komen tot een onafhankelijk oordeel over de grote milieuwinst van de nuloptie-technologie van Edelchemie, erg op prijs zou stellen.

Deze brief heb ik laten registreren op Internet bij de Stichting Sociale Databank Nederland op site adres: sdnl.nl/milieu18.htm. In dit kader verwijs ik U tevens naar mijn bijgevoegd persbericht van 6 december 1997 over "overheid bevordert milieucriminaliteit" en mijn daarin genoemde brief van 30 november 1997 aan minister de Boer van VROM, die U kunt vinden bij Stichting Sociale Databank Nederland op site adres: sdnl.nl/vrom-1.htm

Vertrouwend op Uw schriftelijke reactie binnen 8 dagen na heden, teken ik,

 

Met vriendelijke groeten,


  Ing. A.M.L. van Rooij

  Milieu- en Veiligheidskundige


C.c.

 • H. v.d. Wiel, Milieudefensie te Amsterdam
 • J. Juffermans, De Kleine Aarde te Boxtel.
 • A. Nigten, NIVON te Amsterdam
 • ir. L.M.M. Nevels, Edelchemie te Panheel.
 • R.M. Brockhus, Stichting Sociale Databank Nederland (SDN), te Huizen.

 

Bijlage: Mijn persbericht van 6 december 1997 over "overheid bevordert milieucriminaliteit".