Samenvatting van het hoofdprobleem van ons economisch en ecologisch systeem door ing. P. Meeusen

EuroStaete . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Zoals het er nu naar uit ziet, zullen er in het jaar 2050 negen miljard mensen zijn

      Nota: ONZE GEDWONGEN CULTUUROMSLAG

De stijging van de temperatuur en de toename van de wereldbevolking vormen de grootste bedreigingen voor het leven op aarde!

Als deze toenamen blijven voortduren, gaat het steeds slechter met het ecosysteem en is het straks te laat om nog in te grijpen. Dat zegt het gerenommeerde Worldwatch Institute in Washington in haar jaarrapport van 1998. Zoals het er nu naar uit ziet, zullen er in het jaar 2050 negen miljard mensen zijn. Volgens Worldwatch kan de groei beperkt blijven tot 7 miljard, maar dan moet er wel sprake zijn van hulp bij geboortebeperking en goede voorlichting.
Het instituut schrijft ook dat een klimatologische ramp kan worden afgewend, als er meer gebruik wordt gemaakt van wind- en zonne-energie. Worldwatch-president Brown waarschuwde ervoor dat de economische groei de westerse landen blind kan maken voor minder aangename ontwikkelingen. De stijgende aandelenkoersen en de goede vooruitzichten van de informatiemaatschappij hebben ook hun keerzijde. "Terwijl de Dow-Jonesindex stijgt gaat de gezondheid van de aarde achteruit", zo zei hij.

  Na ons de zondvloed?

Wij liggen er niet wakker van dat de wereldbevolking blijft "exploderen" en bekommeren ons niet wezenlijk over de gevolgen daarvan. Wij kunnen het aantal auto's niet verminderen, waardoor onze wegen dichtslibben; wij kunnen het broeikaseffect niet doen afnemen en dat kan de meeste mensen niets schelen, terwijl wij de gevolgen op ons af zien komen. Onze gemiddelde leeftijd blijft zodanig toenemen dat de zorgsector steeds verder achterblijft; de gemiddelde armoede en het verschil tussen arm en rijk worden voortdurend groter, waardoor crimineel gedrag, etc. blijft toenemen. Er zijn op verschillende gebieden van de evolutie crises ontstaan die samen hebben geleid tot de huidige evolutiecrisis. Die brengt onopgemerkt onze gevestigde wereldorde in verval, terwijl wij vergeefse pogingen doen om de crisissymptomen te bestrijden. Wij voelen ons machteloos, zodat het niet valt te verwonderen dat men tegenwoordig zegt: "de wal zal het schip wel doen keren", of: "na ons de zondvloed"!

Het gelijk van het Worldwatch Institute staat naar mijn mening buiten kijf. Zonder een drastische verandering van onze huidige cultuur is er geen toekomst voor ons en ons nageslacht. Maar ook Worldwatch kan onze cultuur niet doen veranderen, zoals de Club van Rome 30 jaar geleden en de vele anderen die het hebben geprobeerd, ook niet hebben gekund. Blijkbaar kunnen wij geen mondiale afspraken maken om onze cultuur te veranderen en zal er iets moeten gebeuren dat ons dwingt tot een cultuuromslag. Het is noodzakelijk dat wij besluiten tot een "omslagbeweging"!

Maar de meeste mensen staan daar sceptisch tegenover. Bewust of onbewust willen zij behouden wat zij hebben en vrezen zij een eventuele stap terug. Die angst hoeven wij echter niet te hebben, want de evolutie kent op langere termijn alleen vooruitgang. De gouden eeuwen liggen niet achter ons, maar voor ons, hoewel de chaos tengevolge van de omslag wel tijdelijke gevolgen zal hebben. De vooruitgang blijft echter bestaan, ook al zullen wij individueel steeds minder materialistisch worden. Zij die er een antenne voor hebben beseffen dat de vooruitgang is scheef gegroeid. Een minderheidspercentage van de wereldbevolking heeft de materialistische top bereikt, terwijl een meerderheidspercentage bij de huidige wereldorde die top nooit zal bereiken. De scheefgroei is ontstaan door de explosieve bevolkingstoename. Bijna iedere seconde worden 5 mensen geboren, terwijl er 2 mensen sterven, zodat de wereldbevolking met bijna 3 mensen per seconde toeneemt! Dat is een jaarlijkse groei die overeen komt met de bevolking van een land als Duitsland.

Andere oorzaken van die scheefgroei zijn onder meer het gevolg van de voortdurend toenemende eindversnelling van de materialistische evolutie die verklaarbaar is, omdat het kapitaal met een exponentiële versnelling blijft toenemen. Doch daar waar geen kapitaal is, worden de mensen in een snel tempo steeds armer. Overal proberen veel mensen zich onrechtmatig aan elkaar en nog meer aan de gemeenschap te verrijken. Die wordt daardoor minder welvarend en beschikt over onvoldoende middelen om de gemeenschap op een hoger peil te brengen. Dat kan slechts veranderen bij de cultuuromslag, waarbij de welvaart van het individu zal moeten plaatsmaken voor de mondiale welvaart van de gemeenschap. Een volk kan bij onze huidige grote verbondenheid niet langer welvarend zijn, zolang niet alle volken gelijkelijk delen in de mondiale vooruitgang. Onze groeiende verbondenheid, heeft ons sociaal bewustzijn wel doen toenemen, maar wij kennen nog steeds geen "global socialism". Daarom wordt het nu tijd dat de vooruitgang aan de gemeenschap ten goede komt. Bij de cultuuromslag zal onze huidige wereldorde plaatsmaken voor een geheel nieuwe wereldorde die wij de "Sociale Wereldorde" noemen. Maar hoe zijn wij dat te weten gekomen?

  De evolutielijnen geven het antwoord

Het antwoord op die vraag hebben wij gekregen door de ontdekking van de zogenaamde "evolutielijnen". Deze lijnen kunnen wiskundig uit verschillende statistieken worden afgeleid. Die statistieken bestaan nog maar sedert 1870 en zijn nog lang niet volledig. Gelukkig waren zij in de negentiger jaren (net) voldoende om daaruit duidelijke groeicurven te kunnen maken.

Die groeicurven laten zien dat de evolutionaire groei steeds meer blijft toenemen als gevolg van de "Voortdurend Versnelde Toegevoegde Waarde" die wij afgekort de VVTW noemen. Om die te kunnen begrijpen moeten wij denken aan het begin van de evolutie van de mensachtige soort. (de hominidae) Volgens onderzoekers is die soort zo'n zeven miljoen jaar geleden door een plotselinge mutatie verschenen, wat mogelijk de eerste evolutiesprong van de menselijke soort kan worden genoemd? De toename van die soort was aanvankelijk groot doordat de omstandigheden in het begin paradijselijk waren. Maar toen hun beginkolonie was toegenomen tot bijvoorbeeld zo'n 40.000 begon het voedsel in hun bakermat schaars te worden en begon de onnoemelijk zware strijd om het bestaan. De hominidae namen daardoor gedurende miljoenen jaren nauwelijks toe in aantal. Zij evolueerden eerst biologisch en hadden zich in de natuur niet kunnen handhaven als zij als verzamelaars niet materialistisch waren geworden. Heel moeizaam wisten zij aan natuurproducten meerwaarde toe te voegen. Dat was bijvoorbeeld de punt aan een stok die daardoor als speer meerwaarde kreeg. Bij die speer (of een ander primitief gebruiksvoorwerp) begon de materialistische evolutie. Tijdens de eerste verdubbelingtijd van de menselijke soort die ongeveer 3,5 miljoen jaar duurde, stond de materialistische evolutie praktisch nog geheel stil. Bij de tweede verdubbelingtijd daarna die ongeveer de helft daarvan, dus 1,75 miljoen duurde, was er nauwelijks meer vooruitgang. Bij iedere verdubbeling van de bevolking daarna was de vooruitgang iets groter dan bij de vorige. Maar eerst na 6 verdubbelingen toen de bevolking was gestegen tot ongeveer 2,5 miljoen brak de steentijd aan en kon de punt aan de speer van steen worden gemaakt.

Nadat er 9 verdubbelingen hadden plaatsgevonden, was de bevolking gestegen tot ongeveer 20 miljoen, waarmee ongeveer 8 duizend jaar geleden het tijdperk van de moderne mens was aangebroken. Sedert dien is de VVTW (voortdurend versnelde toegevoegde waarde) steeds meer op gang gekomen. Na 13 verdubbelingen was de wereldbevolking ruim 300 miljoen en leefde men in de Middeleeuwen. Vanaf die tijd begon de vooruitgang duidelijk te versnellen. Na 16 verdubbelingen was de bevolking omstreeks 1950 gestegen tot ongeveer 2,6 miljard. Omstreeks 1990 was de 17e verdubbelingtijd voltooid en bedroeg de bevolking ongeveer 5,2 miljard. De groei van de bevolking was explosief geworden en dat ging gepaard met een exponentiële versnelling van de vooruitgang. De evolutielijnen laten dat zien en geven op onovertroffen wijze weer dat de demografische evolutiegroei ongeveer 5 maal sneller toenam dan de economische evolutiegroei.

Wij spreken hier van "evolutiegroei", omdat er door de evolutie meerder soorten groei zijn, namelijk: (bevolking, vergrijzing, lichaamslengte, economie, kapitaal, geld, bezit, etc.) Door de ontdekking van de evolutiegroei en de daarbij behorende evolutielijnen kon onder meer worden bewezen dat het huidige tijdperk van de evolutie binnenkort ten einde komt. De evolutielijnen geven immers weer dat de V-tijden (verdubbeling of vermeerderingtijd) van alle soorten evolutiegroei zo klein worden dat alle evolutiegroei haar hoogtepunt begint te bereiken., om daarna al dan niet plotseling te verdwijnen. Dat is logisch, omdat geen enkele groei eeuwig kan blijven bestaan en zeker niet met een exponentiële versnelling kan blijven toenemen.

Wij hebben nu kunnen zien hoe het voltooiingproces van de materialistische evolutie van de menselijke soort zich heeft voltrokken, maar wij kunnen het ons maar moeilijk realiseren. De menselijke soort is vanaf het begin materialistisch geweest, zodat wij ons niet kunnen voorstellen dat er aan ons materialisme ooit een eind kan komen. Maar ieder tijdperk moet ooit eindigen, ook al heeft het ongeveer 7 miljoen jaar geduurd. Er volgt dan een nieuw tijdperk, waarvan wij ons nu nog niet bewust zijn. Zo zijn wij ons ook niet bewust van het thans reeds aangebroken nieuwe tijdperk met de verruiming van ons bewustzijn en de toename van onze denkende geest. Of wij het nu reeds kunnen geloven of niet, de evolutielijnen geven weer dat het tijdperk van de materialistische evolutie ten einde loopt en wij aan het begin staan van een nieuw tijdperk. Wij kunnen zelfs zien wanneer dat zal zijn, doordat de evolutielijnen "exponentiële" formules hebben. Door hun "exponent" kunnen de jaartallen worden berekend, waaraan voorafgaand de evolutiegroei afneemt en al dan niet geleidelijk ten einde komt.

De Club van Rome sprak van een "exponentiële" versnelling van de groei, maar kon niet aantonen dat de groei volgens een exponentiële formule (met een "exponent") verloopt. Alle eerdere en latere evolutieonderzoekers hebben dat niet kunnen aantonen, zodat sommige van die zelfs zeer gerenommeerde onderzoekers beweren dat de evolutie een toevallig verloop heeft. De evolutielijnen geven echter weer dat de evolutie niet op toeval berust, wat ik reeds lang vermoedde, maar eerst heb kunnen bewijzen, nadat ik gepensioneerd was. Toen kreeg ik tijd om te bewijzen dat alle evolutiegroei met een exponentiele versnelling toeneemt.

  Het bewijs voor de exponentiële versnelling van de groei

Bij mijn literatuuronderzoek kon ik dat bewijs niet vinden. In een statistisch jaarboek vond ik wel dat een paar wiskundigen hebben geprobeerd een (exponentiële) formule te vinden die zou moeten gelden voor de bevolkingstoename. Zij dachten daarin te zijn geslaagd toen bleek dat de groei van de bevolking vanaf 1870 tot en met het jaar van hun onderzoek vrij goed overeen kwam met de bevolkingsstatistieken. Maar daarna bleek dat de gerealiseerde bevolkingsaanwas volgens de statistieken veel groter was dan zij met hun exponentiële formule hadden berekend. Men concludeerde toen dat de evolutie en alle daaruit voortkomende groei op toeval berust. Dit werd door mij en de meeste mensen voor kennisgeving aangenomen. Mijn onderzoek was toen nog niet op de bevolkingsaanwas gebaseerd, maar op het vinden van een exponentiële formule van de economische groei.

Die formule werd gevonden en geeft weer dat de economische groei exponentieel blijft toenemen tot dat de Materialistische Evolutielijn over ongeveer een halve eeuw zal ombuigen. Eerst dan begint de groei af te nemen en eindigt omstreeks 2080. Blijkbaar kunnen wij de economische groei tot zo lang niet missen. Het bewijs voor deze stelling zou op deze plaats te ver voeren en de data liggen nog te ver in het verschiet. Daarom zullen wij nu een andere evolutielijn bespreken, namelijk de Demografische Evolutielijn, waarvan de asymptoot (einde) een halve eeuw eerder is gelegen.

Op mijn website www.worldorder.nl die niet voor iedereen gemakkelijk leesbaar is, wordt deze en de andere evolutielijnen besproken. Geen enkele bezoeker van mijn website heeft ze kunnen weerleggen, maar dat wil nog niet zeggen dat men de strekking van de evolutielijnen heeft kunnen begrijpen. Men gelooft niet dat zij eerst nu konden worden ontdekt, terwijl zij reeds bestaan vanaf het begin van de materialistische evolutie. Zij konden alleen niet eerder worden ontdekt, omdat er nog niet voldoende statistieken waren om de asymptoten van die lijnen en de exponenten die de versnelling van de groei weergeven, te kunnen vinden.

  De bevolkingstoename

De demografische evolutiegroei is op een grote schaal volgens een vloeiende curve verlopen. Dat komt door de grote massatraagheid (thans 6 miljard), waardoor de bevolkingstoename niet aan extreme schommelingen onderhevig was, zoals op Grafiek 1 wordt weergegeven. Grafiek 1.


Op deze grafiek wordt over de periode 1870-2000 door de blauwe groeicurve de bevolkingsgroei weergegeven. De rode groeicurve is de afgeleide van de Demografische Evolutielijn die verder wordt besproken. Over de periode 1870-1930 vallen beide curven praktisch samen. Over de periode 1930-1990 komt de gemiddelde gerealiseerde groei vrijwel overeen met de rode curve. Na 1990 begint de blauwe groeicurve steeds verder op de rode curve achter te lopen. Het eindpunt van de Demografische Evolutielijn (2030) is nog slechts 3 decennia verwijderd en als een logisch gevolg daarvan is de versnelling van de bevolkingstoename afgenomen. (Dit is op Grafiek 1 moeilijk zichtbaar, maar wordt verder op Grafiek 2 veel duidelijker weergegeven.) Door de bevolkingsstatistieken over een groot aantal jaren grafisch uit te zetten, werd de groeicurve verkregen volgens Grafiek 1.

Daarop kan gemakkelijk worden afgelezen hoeveel jaren het heeft geduurd, voordat de bevolkingsgroei zich heeft verdubbeld, zoals weergegeven door de grafische punten P0, P1 en P2. Het aantal daar tussen gelegen jaren (V-tijden) bedraagt respectievelijk 40 en 80 jaar. De rechte lijn door deze grafische punten is de Demografische Evolutielijn (DEL), waarvan het laatste deel (1950-1990) op Grafiek 2 wordt weergegeven. De aan 1990 voorafgaande V-tijden verdubbelen volgens een meetkundige reeks, dus 40, 80, 160, 320, 640 enz. jaar en loopt terug tot aan de verschijning van de eerste hominidae ongeveer 7 miljoen jaar geleden. Daarachter ligt het wetenschappelijk bewijs van de DEL verborgen dat hier wegens ruimtegebrek achterwege wordt gelaten.

Belangrijker is het om te zien hoe de exponentiële versnelling van de bevolkingstoename volgens de DEL zal afnemen, waaruit de maximale bevolking kan worden berekend. Om dit te kunnen begrijpen dient te worden gezegd dat door de verdubbelingformule het verband te worden gelegd tussen de procentuele bevolkingsgroei (g) en de verdubbelingtijd (Vt). Dit wordt geschreven g x Vt = ca. 69. Stel de bevolkingstoename (g) bedraagt 1,7 procent, dan bedraagt de verdubbelingtijd ongeveer Vt = 69 /1,7 = 40. Hieruit volgt dat door de Vt in jaren de verandering van de groei in procenten ca. 40 maal duidelijker wordt weergeven.

Op Grafiek 2 zien wij dat de DEL vlak voor 1990 plotseling bijna haaks is omgeknikt, wat kon worden berekend doordat op het Internet de groeicijfers worden gepubliceerd van het U.S. Bureau of the Sensus International Data Base. Dat Bureau publiceerde ook haar groeiprognose tot 2050. De jaren 2030-2035 zijn uit de tabel van 10-10-97 weergegeven.

Prognose U.S. Bureau of the Census

TABEL 1 (ex kolom 5) is overgenomen uit tabel van U.S. Bureau of the Census (10-10-97)

Year

Population

Average annual

growth rate (g) in %

Average annual

Population change

Annual vt in years

1

2

3

4

5

2030

8.224.502.122

0,76

62.407.650

90,8

2031

8.286.909.772

0,75

61.984.643

92,0

2032

8.348.894.415

0,73

61.437.162

94,5

2033

8.410.331.577

0,72

60.846.930

95,8

2034

8.471.178.507

0,72

60.249.755

97,2

De cijfers in kolom 5 werden met bovengenoemde formule berekend en de cijfers uit de volledige tabel tot 2050 worden grafisch op de volgende grafiek weergegeven.

Grafiek 2

Op deze Grafiek 2 is de rode verticale lijn de asymptoot die door de bepaling van de DEL kon worden gevonden. Vanaf 1999 neemt de rode omgebogen DEL asymptotisch toe tot oneindig, waaruit kan worden berekend dat de maximale wereldbevolking omstreeks 2030 ongeveer 7 miljard zal bedragen. Dit in tegenstelling tot de omgebogen DE L volgens de U.S. bevolkingsprognose, waarbij werd berekend dat de bevolking in 2050 zal zijn toegenomen tot 9.307.051.538 en daarna mogelijk tot 10 miljard zal toenemen. Volgens deze prognose zou de bevolking nog met ongeveer 4 miljard toenemen, wat catastrofaal zou zijn.

Volgens Worldwatch directeur Brown kan de bevolking tot 7 miljard beperkt blijven, maar dan moet er wel sprake zijn van hulp bij geboortebeperking en goede hulp. Die hulp is alleen mogelijk, wanneer er een spoedige cultuuromslag plaatsvindt. De evolutielijnen geven weer dat die cultuuromslag reeds in de 2e helft van 2000 kan plaatsvinden. Dat blijkt in het bijzonder uit de Kapitaal Evolutielijn (KEL), die hier wegens plaatsgebrek nog niet zal worden besproken. Wel kan worden gezegd dat de KEL met asymptoot die ongeveer 30 jaar eerder ligt dan die van de DEL nu reeds ongeveer op dezelfde wijze is omgebogen als de Demografische Evolutielijn, weergegeven op Grafiek 2.

  Slotconclusie

De evolutielijnen kunnen in feite nu reeds niet meer worden ontkend, maar hebben zichzelf nog niet bewezen. Dat bewijs zal worden geleverd bij het instorten van de kapitaalbeurzen. Dat is naar mijn mening het begin van de cultuuromslag. Die gaat gepaard met paniek en chaos, tenzij wij nog tijd hebben om daarop te anticiperen. Daarvoor moet echter een groot dilemma worden overwonnen, waarover verschillend kan worden gedacht. Daarom roep ik geïnteresseerden op hierover van gedachten te wisselen. Gouvernementele organisaties kunnen zich niet veroorloven daaraan deel te nemen, omdat de evolutielijnen nog niet wetenschappelijk werden getoetst. Er zijn in Nederland echter een groot aantal kleine, progressieve organisaties die zich reeds met allerlei deelproblemen bezig houden. Die hebben zich verzameld onder de verzamelnaam Davids of Davidsalliantie. (omdat zij klein zijn)

Hun secretariaat is: Stichting UNO-inkomen, Noordwal 27, 5211 RN 's-Hertogenbosch.

Hierbij zijn onder meer aangesloten de Internationale Bellamy Vereniging,
Secretariaat P. Hendriks, van Baerlestraat 61, 2802 GM Gouda.
Lid en promotor van deze vereniging is:


Ing. P. Meeusen, Numansdorp, 12 april 2000
Tel.: 0186-653717; Fax: 0186-655861
E-mail: info@worldorder.nl