Henry George en Edward Bellamy waren twee econmen die een basisinkomen voor iedereen bepleitten

Stichting Grondvest: Naar een Derde Kamer

Grondvest Henry George . . . . . SDN <=====> Bellamy . . . . . GB Institute

Meer dan ooit komt de vraag op waar de verkiezingen goed voor zijn

Naar een Derde Kamer

Op dinsdag 3 mei a.s. wordt Nederland weer naar de stembus geroepen voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Meer dan ooit komt de vraag op waar deze verkiezingen goed voor zijn. De meeste partijprogramma's zijn blauwdrukken voor een grotere sociale ellende, Wat zouden we ook anders moeten verwachten als in het Verdrag van Maastricht tot 1999 een basis regeerakkoord voor 12 landen is vastgelegd, dat de welvaartstaat in alle landen moet afbreken. Bijna iedere politieke partij onderschrijft dit programma zodat het er helemaal niet toe lijkt te doen welke partijen tijdens de diverse verkiezingen gekozen worden. Daarmee veroorzaken de belangrijkste politieke stromingen in heel West-Europa een grote gelijkvormigheid.

Ondanks de crisis voelen vele burgers zich betrokken bij maatschappelijke problemen. De vakbeweging, de milieubeweging en de antiracisme beweging hebben een grote aanhang. Uit deze - maar ook andere - bewegingen komen tal van interessante maar ook tegenstrijdige alternatieve plannen naar voren. We noemen hier slechts 'Naar een duurzame economie' van Milieu-defensie, rapporten over de 'economie van het genoeg' van de kerkelijke werkgroep 'De armen kant van Nederland' en 'Tijd voor zelfstandigheid' van Groen Links. Deze ideeën krijgen vaak weinig aandacht of moeten nog verder worden ontwikkeld om aan kracht te winnen.

Daarom is het nodig te zoeken naar een alternatief orgaan. De Derde Kamer streeft ernaar de alternatieve plannen die in de maatschappij bestaan met elkaar te laten konfronteren. Op deze wijze willen we 'n actieve zoektocht naar een politiek alternatief ondernemen.

Wat is er mis?

De democratie zoals die in Nederland en ook in andere landen van West-Europa functioneert blijkt niet langer in staat grote maatschappelijke problemen op te lossen. Dat blijkt uit de onuitroeibare massawerkloosheid;

  • uit het onvermogen de ras voortgaande vernietiging van de natuur te voorkomen en,
  • uit het onvermogen de gelijke collectieve en individuele ontplooiingskansen van alle leden van de maatschappij mogelijk te maken.

Weliswaar zijn de gevestigde politieke partijen zich van deze crisisverschijnselen bewust maar ze zijn niet in staat om een blijvende oplossing aan te dragen. Wij spreken dan ook van een crisis in de Tweede Kamer-democratie, een crisis waaraan alle politieke partijen in meerdere of mindere mate ten prooi zijn.

Niet alleen in de organen van de overheid loopt het democratische gehalte terug. Ook in het bedrijfsleven neemt de kans op beleidsbe›nvloeding snel af. Schaalvergroting en massawerkloosheid zijn ook hier de oorzaak. Geen enkel in Nederland actief zijnde multinationale onderneming hoeft het bedrijfsbeleid in het parlement aan de orde te brengen. Terwijl dat beleid grote gevolgen heeft voor werkgelegenheid, ruimtelijke ordening en milieu, om maar enkele in het oog lopende aspecten te noemen.

Als gevolg van de schaalvergroting in Europa wordt het inzicht in en de greep op de maatschappelijke problemen en het uitzicht op een aanvaardbare oplossing steeds moeilijker en steeds kleiner. De Europese eenwording die geenszins een voorbeeld van democratie is lijkt evenmin in staat uitzicht te bieden aan economische en sociale problemen. Problemen die als gevolg van de economische recessie en het momenteel stokkende Europees integratieproces nog groter dreigen te worden.

De burgerlijke vrijheden staan door persoonsregistratie, legitimatieplicht onder druk. Bovendien stimuleert een beleid dat gekenmerkt wordt door vreemdelingenangst een groeiend racisme in heel Europa. De bekende politieke structuren slagen er niet in uitzicht te bieden op verbetering in elk van deze problemen. Daarnaast is er geen verstandige diplomatie die weerwerk kan geven aan de oorlog in Joegoslavië.

    Wat houdt de Derde Kamer in ?

De Derde Kamer moet een openbaar politiek orgaan worden, dat door middel van discussie tot alternatieve beleidsvoorstellen komt. De momenteel in de maatschappij levende ideeën moeten in een nieuw orgaan worden besproken, een orgaan dat deze alternatieve stemmen samenbrengt en met elkaar in debat doet gaan. De resultaten van die discussie moeten in de openbaarheid worden gebracht met de bedoeling een proces van politieke verandering aan te brengen. Een vernadering die er (uiteindelijk) op gericht is de betrokkenheid bij het politieke besluitvormingsproces - in de ruimste zin van het woord - van zo veel mogelijk mensen uit te lokken.

Wij zijn van mening dat ideeën voor oplossingen op het gebied van werkloosheid, milieuvervuiling, discriminatie e.d. in grote lagen van de bevolking leven. We zijn ook van mening dat de blokkade van al deze mensen bij de oplossing van deze problemen ook 'de crisis tussen de burger en de politiek' vormt. We willen in de vorm van een Derde Kamer een directe vorm van democratie ontwikkelen. Wij zijn ons ervan bewust dat de Derde Kamer geen andere macht bezit dan die van de bezieling en de verbeelding van het mogelijke alternatief. Door het voeren van een reëel debat over reële problemen willen wij aan dit politieke alternatief werken.

    Wat gaat de Derde Kamer doen ?

Op zaterdag 23 april zal in de Pauluskerk te Rotterdam een zitting van de Derde Kamer worden gehouden. In de voorbereiding worden door Derde Kamer-werkgroepen "nota's" voorbereid. Op 23 april zullen in de verschillende 'fracties' deze nota's worden bediscussieerd. In totaal zullen vier fracties worden gevormd, de milieufractie, de migratiefractie, de toekomst van de welvaartfractie, de alternatieve democratiefractie. In de Derde Kamer zal verder vanaf de publieke tribune kans zijn mee te discussiëren.

Tot slot willen we in vijfde termijn komen tot de vaststelling van een 'alternatief regeeraccoord'. In deze termijn willen we een discussie tussen alle fracties en publieke tribune over een gemeenschappelijk politiek alternatief voor de komende jaren.

BEWAAR DE WAARDE VAN DE AARDEVoor meer informatie:
Gasthuislaan 22
6883 JD Velp
Telefoon: 026-3610689