De AOW zal altijd betaalbaar zijn wanneer de grondslag voor financiering wordt verbreed, en niet alleen aan het inkomen

Melkert aarzelt over AOW-spaarfonds

Geldpolitiek . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat

Het kabinet beziet of openen van een speciale spaarrekening voor de financiering
van de AOW kan worden ingevoerd zonder de werkgelegenheidsontwikkeling te schaden

Uit de Volkskrant van 12 november 1996
Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

Het kabinet gaat onderzoeken of het openen van een speciale spaarrekening voor de financiering van de AOW kan worden ingevoerd zonder de werkgelegenheidsontwikkeling te schaden. Minister Melkert van Sociale Zaken heeft aarzelingen bij het idee van de coalitiefracties om nu vast geld uit de schatkist te reserveren voor dat doel.

Het idee voor een spaarrekening komt van de PvdA-fractie. De PvdA, gesteund door D66, vindt de toezegging van het kabinet om elk jaar geld uit de schatkist te storten in het AOW-fonds niet veilig genoeg. Over een jaar of tien, vijftien, nemen de AOW-lasten toe. Het aandeel gepensioneerden stijgt dan snel. Beide fracties vrezen dat tegen die tijd de verleiding voor toekomstige regeringen groot kan zijn om toch te bezuinigen op de schatkistbijdragen aan de AOW. Het kabinet vindt die angst onterecht. Het gaat ervan uit dat de komende jaren de staatsschuld voldoende daalt, zodat geld vrijkomt voor die extra AOW-last. D66 heeft altijd al gepleit voor het vormen van een extra spaarfonds nu, om de groeiende lasten straks te kunnen betalen. De PvdA sloot zich daarbij aan na een uitgebreide peiling waaruit blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders graag wil sparen voor de groeiende AOW-last.

Kamerlid Van Zijl heeft een constructie bedacht om het vullen van een AOW-spaarfonds te verbinden met het automatisch verminderen van de staatsschuld. Het kabinet moet vastleggen dat het de komende jaren de ruimte voor het verlagen van de staatsschuld deels gebruikt om eigen staatsobligaties op te kopen. Die worden apart gezet in de nationale AOW-spaarrekening. De staatsschuld vermindert niet zo snel, maar daar staat het bezit van obligaties tegenover. Daarover wordt rente ontvangen die wordt weggestreept tegen de te betalen rente over de staatsschuld. Als de stijgende AOW-lasten het nodig maken worden de obligaties omgezet in AOW-uitbetalingen.

De VVD~fractie omarmt het idee, omdat het garandeert dat toekomstige regeringscoalities serieus werk maken van het verder terugdringen van overheidsuitgaven. Want alleen zo is de constructie houdbaar. De GPV-fractie waarschuwde dat de constructie staat of valt met een voldoende groei van de economie en de werkgelegenheid. Minister Melkert onderschreef dat.   Commentaar:

De heer van Zijl mag kennelijk iets voorstellen dat aan de eenmansfractie Hendriks niet toegestaan werd. Namelijk het effectief verminderen van de staatsschuld met het bezit van eigen financieel vermogen van de overheid. Van Zijl krijgt van D66 en de VVD zelfs de handen op elkaar om "nog nieuw te vormen financieel vermogen" bij voorbaat af te trekken van de staatsschuldquote, terwijl VVD-minister Zalm nu plotseling geen bezwaar maakt. Bij kamervragen van de heer Hendriks tijdens de Algemene Beschouwingen, ontkende de minister van Financiën de mogelijkheid om concreet bestaand financieel vermogen (ABP) als aftrekpost te betrekken bij de toetredingsnorm voor de EMU.

Zalm bestond het zelfs om in strijd met de waarheid naar een bepaling in het Verdrag van Maastricht te verwijzen die iets dergelijks zelfs zou verbieden. Kennelijk gelden er voor grote fracties andere economische wetten, internationale verdragen en parlementaire normen dan voor kleine fracties in de Kamer. Je vraagt je dan wel af wat de democratie en de volksvertegenwoordiging dan nog voorstelt. En wat de voorlichting van de burgerij betreft: Ga maar rustig slapen....!!

  R.M. Brockhus
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen
  035-5244141