Wat weten politici van uitzichtloze armoede en verrijking aan de top ..??

Politiek en de misleiding over de staatsschuld


EuroStaete . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Euroramp

Inflatie, Deflatie, Reflatie en de geldpolitiek zonder controle

Trukendoos van minister Zalm net zo rampzalig als de doos van Pandora !!

    door: R.M. Brockhus
In de Telegraaf van 7 augustus wordt met veel bombarie een verlaging van de staatsschuld aangekondigd, als gevolg van het verrekenen van een tegoed van de regering van 15 miljard bij de Nederlandsche Bank NV. Het ministerie van Financiën heeft kennelijk een lopende rekening bij de Nederlandsche Bank NV om mee- en tegenvallers in de belastingopbrengsten te verwerken. Raar eigenlijk, omdat die rekening grote liquiditeitseffecten moet hebben op de geldcirculatie, die bij overschotten deflatie veroorzaken en bij tegenvallers inflatie bewerkstelligen. Precies omgekeerd aan de beleidsdoelstellingen van de Nederlandsche bank.

Het is de vraag of deze 'Truc van Zalm' wel toelaatbaar is. Boekt hij het saldo af van de staatsschuld, dan doet hij dat ten koste van een forse inperking van de monetaire liquiditeit van ca. 10%. Geeft hij die miljarden gewoon uit, dan creëert hij voor hetzelfde bedrag aan werkgelegenheid met een forse economische groei als gevolg. (zie: Zalm kiest voor het belang van de beleggers ten koste van de werkgelegenheid). Weliswaar wordt voor de EMU de schuld optisch wat kleiner, maar de werkgelegenheid die verbonden is aan de monetaire liquiditeit is met die truc wel zeer grote schade toegebracht.

Bovendien bestond de liquiditeit die gekoppeld was aan de belastingmeevaller (en nu bij De Nederlandsche Bank NV werkeloos ligt te wezen) grotendeels uit concreet eigen vermogen van belastingplichtigen. Dat vermogen was in de loop der tijd 'inverdiend'. Echter, de liquiditeit die voor het opvullen van het monetair vacuüm, dat door deze "truc" wordt gecreëerd, zal als vreemd vermogen met verse geldschepping terugkeren. Dat nieuwe geld - liquiditeit - zal opnieuw door productie moeten worden inverdiend door de bedrijven en hun werknemers, omdat het nieuwe geld vrijwel uitsluitend via de financiering van bedrijven in de markt zal worden gebracht. Big business voor de banken derhalve.

Ergo bewijst de Minister van Financiën de bevolking van Nederland een zeer slechte dienst, juist omdat - en iedereen die Internet heeft kan dat weten - de EMU-normen door Nederland allang zijn gehaald. Ik verwijs daarvoor naar de eerdere publicatie van kengetallen over de rijkdom van Nederland. Ook de in de Tweede-Kamercommissie Financiën besproken voorstel om de AOW te financieren met de fusie-miljarden die bij het samengaan van de grootbanken vrijkwamen uit het betalingsverkeer, geven aan dat liquiditeitseffecten zoals die nu bij de 'Truc van Zalm' naar voren komen nog nauwelijks in een openbare discussie zijn gebracht. Het parlement en de vaderlandse pers is hierover een scherp verwijt te maken. Ik verwijs dan ook naar de vele artikelen in het bestand van SDN die over het thema liquiditeit gaan. Met name het vorig jaar verschenen artikel "vragen over Prinsjesdag", dat de komende Derde Dinsdag in September nog even actueel is als een jaar geleden.

De conclusie is helder: De truc van Gerrit Zalm kost Nederland primair 15.000.000.000 (meevaller) gedeeld door 50.000 (jaarloon) is 300.000 manjaren aan werkgelegenheid, om volstrekt overbodig een EMU-norm dichterbij te brengen die we allang met glans hebben gehaald. De economische groei die we gehad zouden hebben als die truc niet zou worden toegepast is 5% vanwege de verhouding 300.000 staat tot 6.000.000 banen. Daarnaast wordt het Nederlandse bedrijfsleven dan ook nog opgezadeld met een nodeloze financiering van 15 miljard gulden, waarover dan per jaar ca. 1,2 miljard gulden aan rente aan de bankiers betaald moet worden; dan tenzij de Nederlandse ondernemers zo rijk zijn dat ze niet hoeven te lenen, maar daar geloof ik geen snars van.

De geldschepping geschiedt traditioneel vanuit het NIETS, zodat de renteopbrengst volledig ten goede komt aan de winst van het Nederlandse bankwezen. In het geval dat die 15 miljard nieuw geld terecht zou komen aan de productiezijde van de economie, kan de werkgelegenheid alsnog behouden blijven. De praktijk leert echter, dat bankiers paraplu's uitlenen wanneer de zon schijnt en niet als het regent. Het nettoresultaat voor de werkgelegenheid zal hooguit de helft zijn van de 300.000 manjaren die Zalm in eerste instantie met zijn 'truc' aan de economie heeft onttrokken. De doos van Pandora verschaft net zulke onverwachte rampzaligheden als de trukendoos van Gerrit Zalm.

Het is aan een ieder die dit leest om vragen te stellen over datgene wat de meeste mensen zo hevig boeit (in alle betekenissen): GELD .........!!!!