Wim Sweers van Grondvest bepleit Belasting Onttrokken Waarde voor bescherming milieu en sociale cohesie

Tien geboden voor een rechtvaardig en ecologisch fiscaal systeem


Grondvest . . . SDN Henry George <=====> SDN . . . Bellamy . . . GB Institute

De maatschappelijke betrokkenheid van Wim Sweers

Door Wim Sweers


Tien Geboden van wijsheid


----- Original Message -----
From: Grondvest
To: Willem H.
Sent: Saturday, August 10, 2002 3:29 AM
Subject: Re: vragen

Hallo Willem

Het is al weer twee weken geleden dat je een aantal vragen en opmerkingen aan mij stuurde. Het heeft even geduurd voor ik aan antwoorden toekwam. Ik ben ook nog met vakantie geweest tussen het uitkomen van Grondvest en nu. Je vindt mijn commentaar in de bijlage (Word document)

Groeten en tot ziens

Wim Sweers


(Klik)


Een aardige reactie op het laatste Grondvestnummer

----- Original Message -----
From: Willem H.
To: w.and.a.sweers@wxs.nl
Sent: Wednesday, July 24, 2002 2:38 PM
Subject: vragen

Hallo grote bondgenoot Wim!

Ik heb net de laatste Grondvest beetje gelezen, vanwege dat ik bezig ben met mijn sheetsboek: de sheets van mijn lezing plus tekst. Zodat anderen er ook van gebruik kunnen maken.

  1. basisgedachten: 'rechtmatig deel vd gaven der natuur': maar als er teveel mensen komen, dan mollen ze die natuur. Rechtmatig - het klinkt me NU allemaal teveel uit de verwende, Noordelijke hoek. Ik weet dat George dat niet zo bedoelde, hoor. Hij hoorde daar niet bij. Je weet dat ik ook moeite heb met het basisinkomen, niet met dat inkomen op zich, maar in de zin dat tegenover rechten plichten staan. Iedereen zal er voor moeten WERKEN, gvd. We moeten rekening houden met de grote Noordelijke, urbane vervreemding die veraf is komen te staan van het harde werken op sawah's, in havens en mijnen. Basisinkomen en te beroerd om enkele uren asperges te steken, bah! We moeten daar in onze teksten rekening mee houden. Eerste mensenplicht: werken om moeder aarde wat terug te geven. (Nee, niet om het kapitaal nog meer te spekken. Ik begrijp de oude weerzin tegen het arbeidsethos vd kapitaalbezitters.)

  2. Brockhus over staatsschuld: blz. 14. Als iemand staatsobligaties koopt, is dat dan niet een soort sparen bij de staat? (Ik weet het niet, hoor. Geen retorische vraag.)

  3. Tien geboden: para 2: hoe kom je aan die cijfers? Ik heb ze in het sheetsboek opgenomen, met vermelding van Grondvest.

Para 3: valt de winstbelasting weg? Die is moeilijk van te voren te bepalen.

Para 4: werknemers als preferente schuldeisers. En de gewone crediteuren dan? In jouw systeem kunnen ondernemer plus werknemers de zaak expres laten failleren en er met de buit vandoor gaan. (Doen ondernemers nu ook best vaak, maar dan ten koste vd werknemers. In jouw systeem kan de ondernemer gemene zaak maken met zijn werkers, en klaar is kees.)

Algemeen: moet je niet rekening houden met de toenemende verschuiving van productie van spullen naar dienstverlening? (afgezien ervan of we die verschuiving nu toejuichen of niet, zij gebeurt momenteel gewoon.) En met de vergrijzing? (idem) Nou, dit waren mijn overpeinzingen bij de laatste Grondvest. De beurs zakt verder: prima. Nu de werkloosheid nog flink omhoog, en dan komt er weer meer gehoor voor onze alternatieven! Ach Wim, we beginnen pas! Zaak is om aan de jonge generatie goed door te geven wat wij tot nu toe ge- en bedacht hebben.

Hartelijke groet,

Willem Hoogendijk


Antwoord aan Willem H.

Ad 1
Jouw opmerking: "Als er te veel mensen komen, mollen ze de natuur."
Het is waar als dat mensen zijn van onze soort, onze mentaliteit en ons gedrag.
In mijn visie kunnen er heel veel mensen bij en moet het aantal dieren drastisch terug.
Er groeit minstens 10 keer zo veel lichaamsgewicht aan varkens dan aan mensen. Van New York tot en met Peking.
Vervolgens minstens 5 maal zo veel rundergewicht en evenzo minstens 5 maal zo veel vleespluimvee.
Hier kan nog heel wat menselijk lichaamsgewicht voor in de plaats komen.
Wat te denken van de "beschermde" Afrikaanse olifanten die onvoorstelbare Afrikaanse natuur vernielen.
Olifanten verdienen geen zgn natuurbescherming. Vals olifanten sentiment!!

Voor deze overmatige dierenexploitatie kan toch heel wat "niet werkend" menselijk lichaamsgewicht in de plaats komen. Niet werkend, net als de varkens, de runderen en andere vleesdieren, die geen andere functie verrichten dan geboren worden, vreten (consumeren) en sterven. Van 9 maanden (gemiddelde levensduur varken) varkensvoer, dat aan hogere kwaliteitseisen moet voldoen, dan wat de supermarkt aan mensen biedt, kunnen mensen 9 jaar eten.

Jouw opmerking: "Basisinkomen en te beroerd om enkele uren asperges te steken, bah".
Op deze opmerking zeg ik drie maal drie maal drie: bah !!
Wie is hier te beroerd om te werken? De uitkeringstrekker die met aspergesteken niets anders 'over houdt' dan een zere dan wel een kapotte rug. Financieel levert het hem niets op omdat het 'aspergeloon' minder is dan zijn uitkering.
Om meer te verdienen dan je 'uitkering' moet je Pool zijn of Rus en bovendien getraind zijn in landarbeid. (langdurig gebukt gaan).

Nee Willem, de grote aspergekapitalist/grondeigenaar, die grote aspergecultures aanlegt met heel weinig menselijke arbeid is de luilak/parasiet. De grote asperge monoculturen eisen in een zeer kort tijdsbestek in het voorjaar wel veel menselijke arbeid en de beloning voor deze arbeid is ver beneden de maat omdat de aspergeboer flink moet concurreren op de aspergemarkt tegen andere grootschalige aspergeboeren.
Als de aspergesteker van de aspergekapitalist net zo veel loon zou ontvangen als de loodgieter of net zo veel als de domste ambtenaar, of net zo veel als Wim of Willem aan pensioen ontvangen dan had de aspergeteler geen probleem. Waarom op dezelfde grond geen gemengd tuinbouwbedrijf waar het hele jaar door arbeid moet worden verricht, zonder kapotte ruggen.
De aspergeboer is lui, hij wil zelf arbeidsloos verdienen over de ruggen van de aspergestekers. En als het moet zal hij de argeloze overheid bewegen gesubsidieerde arbeiders van het werkvoorzieningsschap te sturen.
Willem, een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen, ook voor Wim en Willem leidt tot meer arbeidsinzet bij de 'luilakken' aan de onderkant van de samenleving en tot het kalmer aan doen van de huidige 'werkers'.

Jouw opmerking: "Eerste mensenplicht: werken om moeder aarde wat terug te geven".
Foei Willem, de mensen, die weinig uitkering ontvangen, weinig of niets verdienen of helemaal niet 'werken' geven meer aan moeder aarde terug dan harde werkers die 'verdienen'. Je hoeft de oude weerzin tegen het arbeidsethos niet te begrijpen Willem, als je het moderne arbeidsethos van het kapitalisme maar begrijpt, het promoten van het tweeverdienerssysteem, de bijstandsmoeder met kleine kinderen verplichten om werk te aanvaarden anders dan in het eigen huishouden en de non-profitsfeer, zonder dat dit financieel iets oplevert.


2 Staatsschuld.

Ja natuurlijk is kopen van staatsobligaties sparen bij de staat en bovendien ..... antikapitalistisch en risicovrij. Sparen bij het bedrijfspensioenfonds staat gelijk aan gokken in het casino. Bij het gokken is het casinobedrijf de grote winnaar. En bij het pensioensparen het kapitalistisch bedrijf.


3 Tien geboden

In paragraaf 2 genoemde cijfers levert de overheid bij presentatie van de miljoenennota, waar zij de herkomst van de belastingen laat zien. Zo simpel is dat. Elke krant neemt dat op in september.


Winstbelasting

Ja winstbelasting valt weg (winst komt van toegevoegde waarde). Hier komt verliesbelasting in de plaats; zie paragraaf 7. En bij exorbitante winsten via vermogensbelasting op het toegenomen vermogen bij privé personen. Preferente schuldeisers zijn de 'leveranciers' van de toegevoegde waarde. M.a.w. de werkers. In het huidige systeem zijn er drie soorten schuldeisers:


  1. de belastingdienst (preferent)
  2. de werkers , lonen en premies (bedrijfsvereniging en pensioen- en ziekenfondsen)
  3. kredietgevers (ook toeleveranciers) banken en aandeelhouders of eigenaar-ondernemer.

In mijn systeem valt de belastingdienst weg en wordt (2) de volgende schuldeiser automatisch preferent en betaalt (3) de financier het gelag. 'Gewone' crediteuren bestaan in mijn systeem niet. Ik ken twee gekwalificeerde categorieën:

  • De werkende niet bezitter en
  • De niet werkende bezitter.


Verschuiving van spullen- en prullenproductie naar dienstverlening

Dienstverlenende bedrijven zonder Waarde Onttrekking bestaan niet. Juist bij de dienstverlenende bedrijven is een enorme input aan Onttrokken Waarde. Zo is er een enorme input aan ruimtebeslag op dure locaties. De grootste en mooiste gebouwen op dure locaties zijn in gebruik bij banken, assurantiebedrijven, accountantskantoren, advocatenkantoren en andere institutionele dienstverleningsinstellingen.

Er zullen niet direct grote verschuivingen plaatsvinden van spullenproductie naar grote dienstverleningseenheden die niet snel goedkoper worden. Wel zullen m.i. kleine dienstverleningeenheden ontstaan of terugkeren naar kleine plaatsen, wijken en dorpen. Het postkantoor weer terug in wijk en dorp. Postagentschappen met geldautomaat bij de kruidenier, bakker, drogist of DHZ winkel om de hoek enz.


En met de vergrijzing?

Geen probleem, de oudjes hebben alles al wat spullen en prullen betreft. En het consumeren stelt ook al niet veel voor; een broodje, een aardappel, gehaktbal al of niet vegetarisch, een strijk over de bol en een 'slaapmutsje' voor het slapengaan en dat is het. De vergrijzing is maar een kortdurend probleem, de oudjes gaan gewoon dood en er komen weer nieuwe werkers en dienstverlenende 'consumenten' voor in de plaats al of niet autochtoon.

De beurs zakt verder: Blijkt dat er toch te veel prullen zijn en te weinig mensen.
Ja Willem we zijn begonnen. Er staan grandioze dingen te gebeuren, ook in Nederland, dank zij het gerotzooi van LPF en consorten. Waar veel stront is groeien de beste gewassen.
Willem bedankt voor je mailtje, het heeft mij geprikkeld om ons gedachtegoed nog eens duidelijker te verwoorden.