Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

Europese Grondwet . . . . . SDN homepage . . . . Klokkenluiders

Rechtzoekenden willen een Europees verbod op het procesmonopolie van advocaten

Werk in uitvoering van de Verenigde Senioren partij, november 2004/februari 2005

Een eerste aanzet tot eenpartijprogramma . Iedereen die ditleest en kennis heeft over belangrijke onderwerpen en de kern van de zaak in een A-viertje weet te verwoorden, is van harte welkom om zijn of haar bijdrage te leveren! Ook over onderwerpen waar dit miniprogramma al over spreekt door het te verbeteren of aan te vullen. Daarmee vervangt dan, wanneer we het er als bestuur over eens zijn, het nieuwere stuk met aanvullingen het eerdere. Wanneer dit bekend wordt, en daar gaan we aan werken, hopen we een programma te krijgen wat door de leden van onze partij is geschreven en voortdurend volgens de laatste stand der dingen wordt geactualiseerd. Onnodig te zeggen dat qua implementatieen uitvoering we zodoende altijd heel dicht bij de actualiteit zullen zijn en daar in de kamer een hartig woordje over zullen spreken! Als u ons de kans geeft!

Inleiding

Informatie over onze partij, haar doel, plannen en aanpak. Schematisch en beknopt. De bedoeling is om weer macht te kunnen uitoefenen. De aangewezen weg in onze democratie is de politiek. Idealen geven ons richting en programma's beschrijven  de middelen om tot het doel te komen. Het is niet het programma dat ons zal doen slagen ..Het is niet de organisatie. Dat zijn slechts de middelen tot het behalen van onze doelstellingen.


Wat is de VSP en zijn haar doelstellingen?

De V.S.P. is een vrije democratische politieke beweging en zij ondersteunt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

De V.S.P. wil de belangen behartigen van de senioren, gehandicapten in Nederland, zonder daarbij het algemeen maatschappelijk belang uit het oog te verliezen waar ook de jongeren toe behoren.

De V.S.P. wil zich inzetten voor een evenredige vertegenwoordiging van senioren in hetpolitiek en bestuurlijk bestel.

De V.S.P. voert een politiek van sociale rechtvaardigheid met als uitgangspunt gelijke rechten, plichten en kansen voor iedereen, ongeacht leeftijd, sekse, ras of religie.

De V.S.P. streeft naar een maatschappij waarin mensen verantwoording dragen voor elkaar, respect hebben voor hun medemens, de omgeving waarin men woont, de natuur en het milieu.

De V.S.P. stelt de kwaliteit van het leven centraal. Zij is van mening dat het behoud van normen en waarden de grondhouding moet zijn van ons dagelijks leven.

De V.S.P. staat voor een beleid, waarin de kwaliteit van leven voor alle burgers is gegarandeerd. Hieronder wordt ook een zo veel mogelijk welvaartsvast inkomen verstaan. Het mag niet zo zijn dat de niet-productieve leden van onze maatschappij als tweederangs burgers worden beschouwd.

De V.S.P. zal met kracht haar activiteiten blijven voortzetten voor zolang aan bovengestelde eisen niet is voldaan.


Doel van de Partij

Gebruik makend van het numerieke voordeel dat senioren hebben, hun belangen en die van hun kinderen en kleinkinderen verdedigen door zelf mee te beslissen en mee te denken. Qua ervaring en motivatie kunnen de VSP en haar leden een belangrijke factor zijn in het politieke landschap van Nederland. Gebruik makend van de uitgangspunten dat implementatie en uitvoering tenslotte de belangrijkste activiteiten moeten zijn waar de overheid en de politiek  mee bezig zijn, denken wij vernieuwend en efficiënt op te kunnen treden. De politiek moet oplossingen aandragen! Historisch besef, kennis uit heden en verleden en psychologisch inzicht kunnen hier bijzonder veel aan bijdragen. Centraal staat "SAMEN". We willen een partij zijn voor alle groeperingen met  een beleid dat maakt dat we in Nederland niet ieder voor zich leven. Groepen mogen niet tegen elkaar uitgespeeld worden! Er kan geen gemiddeld beleid zijn! Mensen moeten geholpen worden elkaar te ondersteunen!


Missie

In elk economisch klimaat dienen wij aandacht te besteden aan de kwetsbare groepen in de samenleving, en hun sociaal en economisch fundament te versterken en daar de voorwaarden voor proberen te scheppen en niet alleen wanneer het goed gaat in dit land ..

Wij moeten een beter gebruik maken van de mogelijkheden die de economische groei ons biedt bij het zoeken naar duurzame oplossingen voor de problemen rond onderwijs, (medische) zorg, ouderenbeleid, veiligheid en asielbeleid.


Hoe wil de VSP dat bereiken?

Werkwijze

Om de plannen te realiseren zal er gewerkt moeten worden met  mensen met kennis van zaken en creativiteit; soms met opportunisme, altijd praktisch en met stijl en zonder de dwangmatigheid om voor iedereen alles te willen regelen. Eigen verantwoordelijkheid en besef dat de eigen zin doorduwen en anderen beschadigen averechts werkt, moet de leidraad van onze politiek zijn. Wie zich daar niet in kan vinden past niet in onze partij. Vóór alles moeten de plannen en ideeën begrijpelijk en voor velen aanvaardbaar zijn. Laten we dus onze kennis en ervaring bundelen en met praktische oplossingen regelgeving en wetten vereenvoudigen en verbeteren. Desterken helpen en de zwakkeren beschermen met menselijkheid en verstand. En daar heel helder over praten en communiceren. Er is getracht ook zo te schrijven, met eenvoudige gedachten en beelden die bedoeld zijn om de discussies mogelijk te maken. Soms ook om te provoceren! Dit programma en de ideeën hebben dan ook een voorbeeldfunctie en zijn hopelijkaanleiding tot veel inbreng door onze leden.

Waarom? Wat is de motivatie om door te gaan?


Aanleidingen

De belangrijkste aanleidingen voor de terugkomst van de senioren in de politiek betreft het besef dat het niet goed gaat met ons land. Gezag en leiderschap ontaardtsteeds meer tot holle beloftes en krachteloos optreden. De terugtredende overheid claimt dat de burgers weer zelf moeten meedoen en verantwoordelijkheid moeten nemen en legt vervolgens het probleem bij diezelfde burger wat het omgekeerde is van wat de staat moet doen! De samenleving wordt vaak overheerst door technocraten en mensen die hun eigen belangen voorop zetten, daarbij steeds vaker niet terugdeinzend om ongegeneerd het onderste uit de kante halen voor henzelf. Er zijn genoeg mensen in ons land die zien dat het zo niet verder kan en mee willen doen om een andere mentaliteit en een andere motivatie te bevorderen. Pragmatische oplossingen en eenvoud zijn hierbij noodzakelijk. Er is genoeg geld wanneer we het maar goed gebruiken en zuinig mee omgaan. Er zijn genoeg actieve senioren met pit en boordevol ervaring die bereid zijn om te investeren in een betere samenleving, een betere toekomst.

Een bijkomende reden om als senioren de politiek weer in te gaan heeft te maken met de situatie dat we als groep steeds vaker buitengewoon onheus aangeduid en behandeld worden. Terwijl tussen 25 en 55 jaar  iedereen weet en accepteert dat er bijzonder veel diversiteit is tussen de verschillende leeftijdsgroepen, worden we boven de 55 jaar prompt op een hoop geveegd en afhankelijk van de doelstellingen van de betrokkenen afgeschilderd als ziekelijke oudjes die te duur zijn, of als spilzuchtige renteniers die maar raak leven. Daarbij voorbij gaande aan het feit dat iedereen graag gezond oud wil worden en dat wij ook belasting en BTW betalen. Zoals we dat altijd al gedaan  hebben.

Te makkelijkwordt vergeten dat de welvaart van ons land, o.a. zichtbaar in infrastructuur en een goed opgeleide bevolking, te danken is aan onze gezamenlijke inspanningen waarbij de senioren heel veel hebben geïnvesteerd. Dat de meeste senioren fit en actief zijn, veel doen in vrijwilligers- en verenigingswerk, nog steeds heel actief zijn in mantelzorg en wat dies meer zij, wordt voor het gemak maar vergeten. De solidariteit tussen generaties verdwijnt steeds meer.

Zo'n tien jaar geleden werden er plannen gesmeed en op schrift gesteld maar er is niets mee gebeurd. Nu gaan alle politieke partijen zich plotseling realiseren dat er ook nog ouderen zijn en zelfs een heleboel. De verkiezingen komen in aantocht. Er is dus blijkbaar aan ouderenbeleid in dezetien jaar niets gebeurd en zijn wij vergeten.

Tijd dus om zelf aan onze situatie te werken! Tijd om ons zelf te verdedigen.


Waarmee wil de VSP dat bereiken?

Beknopt Partijprogramma

Het eigene  van de macht is beschermen (Pascal)

Wat zijn de bronnen?

Algemene Principes

De overheid moet, zoals gesteld, vooral actief zijn met  de taken die beter en efficiënter door een overkoepelend gezag uitgevoerd kunnen worden dan door de burgers zelf. Effecten of rendement zo u wilt, technisch uitvoerbaar en economisch haalbaar, dus betaalbaar, dienen hierbij als zeer belangrijke uitgangspunten gehanteerd te worden. De overheid moet daarbij keuzes maken en vervolgens duidelijk uitleggen op welke criteria deze gebaseerd zijn. De burgers moeten ervan op aan kunnen dat de overheid haar werkzaamheden goed doet of laat doen en de middelen beheert als een   goedhuisvader. Naast communicatie over beleid zal controle op beleid tot de kernactiviteiten van de overheid moeten behoren.  Dit impliceert tevens uitvoeringsgericht doen en denken en navenant personeels- en ander beleid om dat  mogelijk te maken.

De overheid is integer. Zij werkt met ons geld en levert daar goede prestaties voor en verifieert dat het goed gedaan wordt! Zij beperkt zich tot hoofdzaken en principes en delegeert uitvoeringsdetails naar lagere overheden en controleert ook daar dat de taken goed uitgevoerd worden!

De overheid erkent de diversiteit en het verschil tussen mensen en bevolkingsgroepen, stemt haar beleid daarop af en stimuleert participatie. Zo is er vrijheid van godsdienst, van onderwijs en vele andere zaken die maken dat iedereen zich in ons land vrij mag voelen, zich vrij mag uitspreken en zich vrij mag  ontwikkelen. Echter er zijn ook belangrijke verplichtingen. Zo moet er gewerkt worden en belasting betaald en de algemene wetten en regels van ons land dienen geaccepteerd en gerespecteerd te worden. Dat was en is de basis van onze (traditionele) acceptatie van minderheden en anders denkenden. Deze principes moeten met voortvarendheid verdedigd worden! Diegenen die dit niet wensen te accepteren moeten daar op aangesproken kunnen worden.


Hoe kan de Veiligheid worden ingevuld?      

De overheid acteert rondom veiligheid in de breedste zin van het woord. Waar voldoende blauw op straat en een actief lokaal politieapparaat voorbeelden zijn van de, laten we het maar "kleine veiligheid" noemen, ontwikkelen zich op nationaal en internationaal niveau legio onderwerpen die de aandacht van de overheid vragen omdat ze direct of indirect (het gevoel van) onveiligheid vergroten. Veiligheid is dan ook hét onderwerp dat een integrale benadering en samenwerking van vele disciplines vraagt. De managementlagen bij de politie dienen afgebouwd te worden. De concentratie van de politie in regio's moet geëvalueerd worden, en beperkt waar dat handig en verstandig is.

De maatschappelijke, economische en technologische veranderingen in de samenleving vragen een snelle en efficiënte aanpassing van wet-, regelgeving, doelmatige straffen en preventie. Een zeer gerichte aanpak is nodig met o.a. veel meer samenwerking met universiteiten, industrie en allerlei andere vormen van bedrijvigheid. De overheid moet niet alleen stimuleren maar tevens zorg dragen zelf perfect op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en de daar uit voortvloeiende consequenties.

Ook het handhaven van normen en waarden en het bewerkstelligen van een goed sociaal klimaat in onze steden en dorpen heeft een belangrijke functie in het bewerkstelligen van veiligheid. Communicatie, informatie en onderwijs zijn hierbij van veel belang. Kennis van onze geschiedenis en de achtergronden van onze cultuur zijn bij hier uitermate belangrijk en dienen met voortvarendheid weer in het onderwijs opgenomen te worden.

Ook dient de overheid alle middelen te gebruiken om inflatie laag en daarmee pensioenen waardevast te houden. Tenslottedient in het normen en waarden debat de voorbeeldfunctie weer sterk in ere hersteld te worden.


Wat brengt de toekomst van de AOW en Pensioenen?

De geboortegolf en het soms onnadenkende gebruik van bevolkingsstatistieken door wetenschappers en pers  veroorzaken overdreven zorgen over de betaalbaarheid van  AOW en in mindere mate pensioenen. Recentelijk berekeningen van het CBS tonen overigens aan dat de extra belastinginkomsten uit de pensioenen van de senioren die tot de geboortegolf behoren, zodanig zijn dat de extra AOW-uitgaven daar grotendeels uit betaaldkunnen worden. Dus meer een kwestie van geldstromen beheersen dan van grote zorgen.  Voor het gemak gaat men er meestal ook aan voorbij dat de jaargangen die tot de geboortegolf  behoren al jaar en dag AOW betalen voor de veel kleinere jaargangen van voor de oorlog.

Als resultaat heeft de SVB jaren lang grote bedragen overgehouden en in de algemene middelen gestort. De SER adviseert ondertussen om de AOW om te bouwen van een omslagsysteem naar een kapitaalverzekering. Niets is dus logischer dan een betrouwbare staat die zorgt dat de AOW ook straks gewoon betaald wordt  De AOW dient zo goed mogelijk welvaartsvast te worden. Evenmin mag premieheffing en belastingheffing plaats vinden op de AOW-uitkering. Binnen het bestaande arsenaal aan heffingsmogelijkheden moet dat toch goed mogelijk zijn. Een tijdelijkverhoging van de staatsschuld is binnen de AOW problematiek te aanvaarden. Wij vinden dat het AOW - vakantiegeld gewoon weer 8 procent moet zijn.

De VSP wijst een AOW-fonds gebaseerd op schuldbekentenissen af. Hethuidige stand van het fonds is ca. 23 miljard euro. Dit zou een goede beginstorting kunnen zijn van de boven genoemde kapitaalverzekering. De bevoegdheden van gepensioneerden in het bestuur van pensioenfondsen dienen wettelijk geregeld en verbeterd te worden. Overwinsten van pensioenfondsen dienen gereserveerd te worden voor zwaardere tijden en ten goede te komen aan de gepensioneerden. Vertrek naar het buitenland van gepensioneerden mag AOW en pensioenrechten op generleiwijze aantasten. Binnen de Europese Unie zullen zeer goede afspraken gemaakt moeten worden om de betaalbaarheid van pensioenen te waarborgen. Het kan niet zo zijn dat de relatief goede positie van ons land verzwakt wordt door het accepteren van solidariteit ten opzichte van andere Europese landen die simpelweg niet genoeg gespaard hebben in het verleden.


Hoe om te gaan met onze Regelgeving?

De overheid vereenvoudigt regelgeving en voorschriften. Nodeloze en soms averechts werkende regelgeving dient functioneel, gewijzigd of geannuleerd te worden. Wij stellen voor een Minster van Seniorenzaken te benoemen die specifiek in deze materie actief wordt. Analyseren wat er is en hoe het werkt, verbetering waar nodig, afschaffen wanneer nuttig, zijn de belangrijkste taken. Wanneer deze functies effectief gaan werken is gebruik bij allerlei ander beleid zeker goed mogelijk. Wet- en regelgeving dienen stelselmatig geijkt te worden op functionaliteit en actualiteit. Gedeelde verantwoordelijkheid tussen meerdere ministeries dient onmogelijk gemaakt te worden. Tevens moet gestreefd worden om hoofdzaken helder te regelen en te handhaven, terwijl bijzaken via principiële richtlijnen worden aangeduid en zodanig opgezet dat er ruimte is binnen de regels om aangepast aan de situatie te handelen en te reageren. Wet en regelgeving uit Den haag dient dus zo veelmogelijk kaderstellend te zijn.


Hoe zal de Gezondheidszorg en Algemene Zorg er uit moeten zien?

De situatie  in de zorg en de gezondheidszorg is vergelijkbaar met veiligheid. Gezorgd dient te worden dat de kwaliteit van gezondheidszorg en zorg op een goed niveau blijft met de zekerheid dat ervoor iedereen medische hulp is en blijft bij ziekte of ongeval ..Speciale aandacht dient uit te gaan naar een respectvolle manier van zorg voor diegenen met beperkingen, al dan niet veroorzaakt door ouderdom. Wat betreft de toenemende zorgvraag, mede dankzij de komst van de geboortegolf, zal er snel en met efficiency gepland en gehandeld moeten worden teneindeenerzijds deze vraag zo goed mogelijk op te vangen, anderzijds die te beperken door het opzetten van preventiepoliklinieken voor senioren waar specifiek op ouderen afgestemde ondersteuning geboden kan worden door ervaren verzorgers. Dit wordt als zeer positief ervaren bij een aantal proeven diein deze richting gedaan zijn en vermindert tevens de druk op de huisartsen.

De huidige aandacht voor bezuinigen, te veel management en te weinig handen aan bed dient vooral te resulteren in het terugbrengen van de verantwoordelijkheid bij diegenen die het werk doen. Te veel regels en betutteling maakt dat te veel mensen de zorg en verpleging verlaten vanwege de werkdruk enerzijds en een totaal gebrek aan vrijheid om vanuit eigen ervaring en verantwoordelijkheid en naar eigen inzicht het werk zo goed mogelijk te doen anderzijds. De patiënt is de dupe en zal dat steeds meer worden.  

"Het aantal handen aan het bed" dient aanmerkelijk verhoogd te worden. Het mengen van vrijwilligers en beroepskrachten in een vorm van intelligent samenwerkenzal bevorderd moeten worden teneinde de stijgende vraag naar zorg te kunnen opvangen; dit mede omdat het aantal mantelzorgers  en het aantal beroepskrachten in de zorg terug zal lopen, terwijl de vraag krachtig zal toenemen

Wij vinden dat de beloning voor mantelzorgers en vrijwilligersactiviteiten in de zorg uit PGB of straks uit de WMO of anderszinsbelastingvrij moet blijven tot een bedrag van 5000 per jaar en geen consequenties mag hebben voor andere uitkeringen, teneinde meer hulp en zorgcapaciteit te behouden en te verkrijgen. (Het kan toch niet zo zijn dat mensen niet meer om hulp durven vragen of aan de aanbodkant niet meer willen helpen alleen al vanwege de lastige administratie die dat vervolgens met zich mee zou brengen.De WMO is in deze een wet die meer dan ooit van vrijwilligers uitgaat. Deze ook fiscaal steunen zal een noodzaak worden, net zo goed als verdere stimulerende maatregelen.)

Regels en bouwvoorschriften voor seniorenwoningen dienen veel meer rekening te houden met de verschillen in gezondheid tussen jongere ouderen en oudere senioren. De meeste ouderen blijven tot ver in de zeventig gezond en moeten vooral uitglijden en vallen vermijden. Waarom leeftijdsbestendig en duur bouwen terwijl de gemiddelde senioren het duurste deel van de voorzieningen misschien pas delaatste paar jaren nodig hebben, als men ondertussen al niet naar andere voorzieningen verhuisd is! Medegezien de WMO dienen de veel besproken woon zorg zones met verve te worden opgezet en uitgebouwd aangezien de zorgcapaciteit in speciale ouderencomplexen numeriek volledig te kort zal schieten wanneer de geboortegolf over ongeveer 15 jaar de zeventig begint te passeren.


Wat is ons standpunt t.a.v. Euthanasie?

Goede zorg   en pijnbestrijding samen met respect voor zelfbeschikking dienen de basis van ons handelen te zijn. De rol van de overheid in deze, gezien de enorme gevarieerdheid van situaties en personen, zal bescheiden moeten blijven. Het zelfbeschikkingsrecht van mensen gaat voor.


Hoe kan de Economie worden gestimuleerd en verbeterd?

De overheid stuurt een beleid aan dat rekening houdt met Europese en mondiale ontwikkelingen. Het financieel economisch beleid moet uitgaan van een lange termijn visie met gemiddeld een redelijke economische groei. De overheid activeert de economie in periodes van afnemende bedrijvigheid en remt deze wanneer zij de inflatie moet beperken. De overheid stelt alles in het werk om de inflatie zo laag mogelijk te houden. De overheid stimuleert startende ondernemers vooral met het verminderen van  rompslomp en papierwinkel.

De overheid volgt en bevordert wetenschappelijk projecten en de samenwerking met het bedrijfsleven en de industrie. De overheid streeft naar een begrotingsoverschot en wendt de betreffende middelen aan voor schuldaflossing. Bedragen die vrijvallen door verminderde rentekosten kunnen indien noodzakelijk gebruikt worden voor de meest knellende problemen.

De principes van privatisering dienen serieus herzien te worden, vooral wanneer het gaat om markten en producten die nauwelijks te maken hebben met een elastische vraag. Zal het sponsoren van een voetbalclub of iets dergelijks de vraag naar stroom toe laten nemen? Marktwerking bijvoorbeeld loslaten op de huren is een principe waar het middel slechter is dan de kwaal! Het lost misschien problemen op in de woningmarkt, maar  veroorzaakt legio problemen voor de zwakkeren in onze samenleving. AOW 5,00 per maand omhoog en de huur 20,00 per maand omhoog. Integraal denken moet tot kunstvorm verheven worden!


Hoe kan ons Onderwijs en Cultuur verbeterd worden?

Levenslang leren dient maatschappelijk en filosofisch ingevuld te worden. De overheid dient hierbij (wanneer handig en verstandig samen met bedrijven) facilitair op te treden en past regelgeving en arbeidsrecht aan!

Laat de onderwijzer het onderwijs doen en schakel een aantal   management lagen uit, te beginnen op het ministerie en vervolgens ook op de scholen. Weg met de vergadercultuur. De VSP is voor bijzonder onderwijs, mits strikt gecontroleerd wordt dat de programma's aan de wettelijke eisen voldoen. De VSP vindt dat kennis van cultuur en de geschiedenis van religies, mythen en sagen, kortom wat er zoal geloofd wordt en werd, van groot belang is om de echte waarden en normen in de huidige tijd te kunnen begrijpen. Cultuurgeschiedenis inclusief kennis over de religieuze ontwikkelingen in de wereld dient als vak veel meer aandacht te krijgen. Voorbeeldfuncties dienen te worden besproken en verduidelijkt.


Hoe moet Europa eigenlijk worden?

De VSP vindt voortgaande integratie van Europa op "hoofdlijnen" van groot belang, mits duidelijk wordt vastgesteld welke activiteiten die omvatten. Wij denken bijvoorbeeld aan defensie, misdaadbestrijding, onderwijs, immigratie, standaardisatie van industriële normen vooral op maten en kwaliteitsaanduidingen. Wij vinden het volledig onnodig en zelfs onzinnig om allerlei zaken Europees te regelen die het dagelijkse leven van de burger slechts indirect of abstract raakt. Zo is Europese aanbesteding in eigen land leuk maar nauwelijks nodig en is de heksenjacht op oligopolies, ten bate van het principe van de vrije circulatie van goederen, onnodig wanneer het slechts leidt tot parallelhandel en uiteindelijk tot minder service aan de consument. De heren Monti en zijn opvolgers kosten waarschijnlijk veel meer dan het voordeel dat hij de burgers oplevert. En dit is maar een voorbeeld.

De VSP vindt een Europese grondwet nuttig, mits ook daarin principes en hoofdzaken aangegeven worden. Het huidige voorstel heeft niet onze instemming. De grote landen hebben teveel zeggenschap.


Hoe zou de Defensie van de toekomst eruit moeten zien?

De VSP waardeert de rol die ons kleine land op het wereldtoneel speelt bij het bevorderen van vrede en het   verdedigen van onze democratische idealen. Een defensiepolitiek in groter Europees verband moet naar onze mening worden nagestreefd. Daarnaast stellen wij voor dat er in deze veranderende wereld toch meer aandacht besteed gaat worden aan de kleine veiligheid en de veranderende natuur van de bedreigingen die onze samenleving en ons cultuurgoed omringen. Vrijheid van meningsuiting en de mogelijkheid om dat recht onbekommerd te kunnen gebruiken, dient met elan verdedigd te worden.


Wat is onze zienswijze t.a.v. Verkeer en vervoer?

In plaats van miljarden uit te geven aan onwerkelijke plannen en toekomstdromen, gaande van tolwegen tot het ultieme openbaar vervoer, van vervoermanagement en telewerken tot aan glijdende werktijden, wordt het  tijd om gewoon meer wegen te gaan bouwen, het zij dan dat de politiek een waardevolle vervanger heeft voor het dankzij "werk, werk, werk en groei, groei, groei" meest gekochte consumptiegoed: "De auto". Daarbij niet vergetend dat het alternatief minstens evenveel belastinginkomsten moet opleveren. De door de SER aangegeven oplossing: "De gebruiker betaalt" ,een oude bekende natuurlijk, heeft onze instemming. Mits er dan wel voldoende wegen gebouwd worden. Want de veel geroemde en zo noodzakelijke groei levert per procent anderhalf procent mobiliteit op. Daar om milieu of andere redenen niet naar willen kijken is de kop in het zand steken. Met slechte gevolgen vooral voor die groei!