Twee miljoen ouderen creëren werk met hun spaargeld en willen meebeslissen in de politiek. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

Ouderen creëren werk met hun spaargeld en willen meebeslissen
Verenigde Senioren Partij . . . SDN <====> Kiesraadoverzicht . . . Voorstellen

steun Stichting Sociale Databank Nederland op giro NL57 INGB 0000 7084 52
Klik op de logo's

Een Partij die kiest voor iedere burger, maar vooral oog heeft voor senioren

Spreekwoord

"Een oude os maakt rechte voren" is een waar woord.
De gemeenschap heeft hem wel afgevoerd naar de slachtbank.
En nu maar klagen dat het niet meer zo goed gaat.
Als het kalf verdronken probeert men de put te dempen.
En wie betaalt nu het gelag? Juist, die zelfde oude ossen, als zij nog leven.
Vraag is:"Zijn de overblijvende oude ossen nog wel bereid de kar te
gaan trekken en iedereen in de rechte vore te zetten"?
Echter niet ten koste van.

28.12.2004

AOW en meebetalen

Zelden hebben wij als bestuur een dergelijk ondoordacht en onrechtvaardig voorstel gezien als het SER- verhaal over het meebetalen aan de AOW door gepensioneerden. Het is werkelijk gespeend van elk historisch besef en bovendien nog buitengewoon onrechtvaardig. Hierbij dan waarom volgens de VSP.

 1. Een betrouwbare overheid staat voor haar zaak! De geboortegolf was dertig jaar terug al prima in kaart te brengen. Nu dus paniekmaatregelen nemen die slechts de gepensioneerden treffen is te zot voor woorden. Dat uitvoeren middels een simpele belastingverhoging, want dat is het resultaat, is beneden peil!

 2. AOW is omslagsysteem gebaseerd op solidariteit. Je kunt na 40, 45 of soms langer betalen (u weet wel leerplicht tot en met 16 jaar en dan aan de slag) nu niet zeggen"Het komt even slecht uit want die arme jongeren moeten zo veel betalen". Het zijn altijd de jongeren die moeten betalen, ook toen Willem Drees deze zaak begon! Daar waren goede redenen voor. Die zijn er nu nog steeds. Velen zijn nog steeds van de AOW afhankelijk.

 3. Terwijl vijfenzestig plussers praktisch altijd niets meer aan hun inkomen kunnen toevoegen, gaan jongeren door met meer verdienen omdat ze nog steeds de gelegenheid hebben te stijgen in de schaal en in functie. Dat maakt dat de AOW voor hen beter te betalen is dan men nu vaak voor doet komen.

 4. Het regerende pessimisme is volledig misplaats. Dit wordt indirect bevestigd door het Centraal Planbureau dat immers een forse welvaartsstijging als een reëel perspectief ziet voor de komende decennia. Dat betekent goede perspectieven voor de jongeren. Dus niet het moment om de gepensioneerden in de steek te laten.

 5. Deze gepensioneerden die dankzij langdurig premie betalen aan hun pensioenfonds dus een klein of beter pensioen hebben en dus van allerlei sociale maatregelen zoals o.a. huursubsidie geen gebruik hoeven te maken, worden nu vanwege het SER-voorstel voor hun vele jaren werk doen en premie betalen, bestraft middels een extra belasting. Over onnadenkendheid gesproken.

 6. Zo verwacht men nu al dat zelfs het maar gedeeltelijk doorgaan van de WMO een grote last op de gepensioneerden van Nederland zal leggen, die straks zelf voor hun eigen zorg en mogelijk die voor hun ouders zullen moeten opkomen.

 7. Dit soort paniekmaatregelen houdt geen enkele rekening met het feit dat de AOW al jaren achter loopt bij de salarisontwikkeling van de werkenden. Voeg daaraan toe dat de minister van sociale zaken in zijn wijsheid al heeft beweerd dat het minimumloon voor hem niet heilig is, en u begrijpt dat de AOW, immers een percentage van het minimumloon, ook daardoor behoorlijk onder druk komt te staan.

 8. Tenslotte schijnen de ouderen als een soort bedreigende vloedgolf onafwendbaar op de Nederlandse samenleving af te komen. Waarbij iedereen voor het gemak maar vergeet dat vloedgolven voorbij gaan en weer terug treden. Immers de geboortegolf die in 2010 begint is tien jaar later al weer over haar hoogtepunt heen en zal dan versneld teruglopen. Zo snel dat de overheid in het omslagsysteem weer geld zal over houden. Iets wat het eind vorige eeuw jaar in jaar uit ook deed. Vele jaren lang betaalde de SVB grote sommen geld terug aan de staat die netjes in de algemene middelen verdwenen. Het wordt tijd dat ze die bedragen met rente er weer uit halen! Om ze te gebruiken waarvoor ze oorspronkelijk altijd bedoeld zijn namelijk AOW betalen aan mensen die daar recht op hebben.

  WILT U MEEDOEN ?

  De Verenigde Senioren Partij, kortweg VSP is op zoek naar vrijwilligers die zich belangeloos in willen voor anderen en voor zaken die anders moeten. Achter de schermen wordt veel werk verzet door raads- en statenleden. Veel daarvan is niet zichtbaar.

  Wilt u betrokken zijn door bv. het opzetten van een plaatselijke afdeling van de VSP ?
  Misschien bij gebleken geschiktheid t.z.t. wel als kandidaat op een kandidatenlijst?

  Heeft u dat gevoel ook dat sommige zaken anders hadden kunnen zijn als uzelf daarbij betrokken zou zijn geweest ? Zo ja, neem dan nu contact met ons op !  Secretariaat VSP
  Terpmeent 60
  1357 HC Almere
  e-mail:
  secretariaat@verenigdeseniorenpartij.nl onder opgave van:  Naam: _____________________________________________________________


  Adres: _____________________________________________________________


  Postcode: _________________________


  Woonplaats: ________________________________________________________


  Provincie: __________________________________________________________


  Telefoon: _________________________


  E-mailadres: ________________________________________________________