Brief aan minister de Boer van VROM over standpuntherziening


EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Superwolmanzout-Co en gewolmaniseerd hout onder de aandacht van minister de Boer

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige
Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens
               AANTEKENEN
     
't Achterom 9a        Sint Oedenrode
5491 XD            datum: 30 november 1997
Sint Oedenrode        
Tel. 0413-490387         
Fax. 0413-490386

Verstuurd met bewijs van ontvangst op 1 december 1997

  Mijn kenmerk: VRO/30117.

  Aan:

   M. de Boer (persoonlijk),
   Minister van VROM,
   Postbus 20951,
   2500 EZ 's-Gravenhage.


  Excellentie,

Hierbij wil ik U mijn volgende brieven over "superwolmanzout-Co" en "gewolmaniseerd hout" opnieuw onder uw aandacht brengen.

Bijgevoegd vindt U:

 1. Mijn brief van 16 februari 1992 aan J.G.M. Alders, minister van VROM (3 pagina's).
 2. Brief van 12 maart 1992 (kenmerk: SBM/26292002) van minister Alders van VROM als antwoord op mijn brief onder "punt 1"(1 pagina).

De minister beschouwt het gewolmaniseerde hout als 'GEWOON' afval Uit die inhoud kunt U opmaken dat Van Swaaij Garantor B.V. (heden Hickson Garantor B.V. te Nijmegen) het bedrijf Gebr. Van Aarle B.V. te Sint Oedenrode kennelijk gebruikt als dekmantelbedrijf om via het door de Gebr. Van Aarle B.V. geproduceerde product "gewolmaniseerd hout" jaarlijks vele duizenden kg. uiterst giftig en kankerverwekkend arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht van ons leefmilieu te brengen. Dit alles blijkbaar ten voordele van met name de metaalindustrie en ertssmelterijen (Billiton) en het bedrijf Hickson Garantor B.V. te Nijmegen; en ten koste van het leefbaar houden van geheel Nederland. Juist daarom heb ik Uw voorganger minister Alders een 12-tal vragen gesteld met als laatste vraag:

Vraag 12.

Bent U bereid het gehele Nederlandse volk via TV, radio en landelijke kranten eerlijk voor te lichten over de gevaars- en schadeaspecten van gewolmaniseerd hout?

  Zo ja, dan zal Nederland U dankbaar zijn.
  Zo nee, dan ben ik blij dat U dit alles op uw geweten heeft en niet ik.

Als antwoord op mijn 12-tal vragen maakte minister Alders mij bij brief van 12 maart 1992 kenbaar dat mijn 12-tal vragen geen nieuwe gezichtspunten opleverden en dat hij om die reden mijn brief en al mijn toekomstige brieven inhoudelijk niet meer zal beantwoorden. Bijgevoegd vindt U verder:

 1. Mijn brief van 30 april 1995 aan M. de Boer, minister van VROM. (4 pagina's)
 2. Brief van 23 mei 1995 (kenmerk: SBM/12595002) van minister de Boer van VROM als antwoord op mijn brief onder "punt 3" (1 pagina).
Uit die inhoud kunt U opmaken dat U, als verantwoordelijk minister van VROM, inconsequent handelt voor wat betreft het milieubeleid op o.a. de volgende punten:

  1e inconsequentie:

De Nederlandse burger moet bouwgrond die verontreinigd is met 33 mg/kg aan arseen en/of 220 mg/kg aan chroom laten saneren. Vervolgens mag hij op diezelfde schone bouwlocatie (met 50 procent aan milieusubsidie) een ecologisch gewolmaniseerde woning of schuur bouwen van hout dat, hoe ongelooflijk het ook klinkt, verontreinigd is met ten minste 1130 mg/kg aan arseen en 1580 mg/kg aan chroom.

  2e inconsequentie:

De Nederlandse burger moet grond die verontreinigd is met meer dan 50 mg/kg aan arseen of chroom VI afvoeren als gevaarlijk afval. Daarvoor moet hij hoge verwerkingskosten betalen. De Nederlandse metaalindustrie en ertssmelterijen daarentegen kunnen hun uiterst sterk verontreinigd en gevaarlijk afval (zwaarste categorie) verkopen als grondstof voor Superwolmanzout-Co, om vervolgens hout daarmee vol te persen tot een concentratie van ten minste 1130 mg arseen (=22 x 50 mg) per kg. hout en 1580 mg chroom VI (= 31 x 50 mg) per kg. hout. Later komt al dat gif diffuus in ons milieu, want terugwinning uit gewolmaniseerd hout is technisch vrijwel onmogelijk en logistiek niet haalbaar.

  3e inconsequentie:

Grond die verontreinigd is met 50 mg/kg aan arseen of chroom VI moet verwijderd en verwerkt worden als gevaarlijk afval. Gewolmaniseerd hout dat verontreinigd is met meer dan 1130 mg/kg aan arseen (= 22 x 50 mg/kg) en 1580 mg/kg aan chroom VI (= 31 x 50 mg/kg), wordt merkwaardigerwijs verwijderd en verwerkt als niet gevaarlijk afval (schoon hout).

De minister beschouwt het gewolmaniseerde hout als 'GEWOON' afval Dit inconsequente milieubeleid van het ministerie van VROM leidt ertoe dat onjuist voorgelichte Nederlandse burgers onnodig grote bedragen aan (milieu)belasting moeten betalen. Daarnaast vergiftigen zij zichzelf en hun leefomgeving in alle onwetendheid met de meest kwalijke kankerverwekkende en genetisch schadelijke stoffen, zoals arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). Die vergiftiging zal met zekerheid massaal kanker onder onze bevolking veroorzaken en mannen en vrouwen onvruchtbaar maken, en ons nageslacht erfelijk schaden. Het ministerie van VROM accepteert deze massale vergiftiging kennelijk ten voordele van de metaalindustrie en ertssmelterijen (Billiton) en belanghebbenden, waaronder Hickson Garantor B.V. te Nijmegen.

Als antwoord op mijn brief met bovengenoemde inhoud maakt U mij bij brief van 23 mei 1995 kenbaar dat U de conclusie van Uw voorganger minister Alders deelt, en mijn brief onder "punt 3" inhoudelijk niet zult beantwoorden. Dat geldt volgens Uw antwoord zelfs voor mijn toekomstige brieven aan de verantwoordelijk minister van VROM. Bijgevoegd vindt U verder:

 • Mijn brief van 24 juli 1996 aan U, minister M. de Boer van VROM (2 pagina's).
 • Brief van 30 juli 1996 (kenmerk: SBM/96043241) van H.A.P.M. Pont, directeur-generaal Milieubeheer VROM. (1 pagina).

Uit die inhoud kunt U opmaken dat het door TAUW- Milieu te Deventer uitgevoerde analyseonderzoek, van een gewolmaniseerde tuinhek van een ambtenaar uit de provincie Gelderland, heeft uitgewezen dat dat gewolmaniseerde hout de volgende hoeveelheden en soorten aan uiterst giftige kankerverwekkende stoffen c.q. verbindingen bevatte:

 • 1700 mg/kg aan arseen (arseenzuur)
 • 2600 mg/kg aan chroom (chroomtrioxide)
 • 3 mg/kg aan cadmium
 • 8 mg/kg aan nikkel.

Dit betekent zelfs dat 1 kg. gewolmaniseerd hout meerdere dodelijke dosissen aan arseen en chroom bevatten. Al die uiterst gevaarlijke stoffen en verbindingen komen diffuus in ons milieu terecht. Ze veroorzaken niet alleen kanker maar bevorderen ook de onvruchtbaarheid bij mannen en vrouwen en tasten ons erfelijk materiaal aan. Het product "gewolmaniseerd hout" brengt al deze stoffen diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht. Ons leefmilieu wordt daarmee voor altijd vergiftigd. Deze gifstoffen komen vervolgens in onze voeding en drinkwater terecht, met alle rampzalige gevolgen voor ons en onze toekomstige generaties van dien.

De minister beschouwt het gewolmaniseerde hout als 'GEWOON' afval Daarom heb ik U, als verantwoordelijk minister van VROM, kenbaar gemaakt dat U op grond van artikel 10.4 uit de Wet Milieubeheer wettelijk verplicht bent om met onmiddellijke ingang een algemene maatregel van bestuur (AMvB) uit te vaardigen, die de impregneerbedrijven het verbod oplegt nog langer het product "gewolmaniseerd hout" te vervaardigen en aan een ander ter beschikking te stellen.

Als antwoord op mijn bovengenoemde brief van 24 juli 1996 deelt de directeur-generaal Milieubeheer H.A.P.M. Pont, namens U als verantwoordelijk minister van VROM, bij brief van 30 juli 1996 mij mede dat U de conclusie van Uw voorganger minister Alders blijft delen en om die reden mijn brief onder "punt 5" inhoudelijk niet zult beantwoorden . Datzelfde geldt, volgens Uw schrijven, voor al mijn toekomstige brieven aan de verantwoordelijke minister van VROM. Bijgevoegd vindt U verder:

 • Mijn brief van 6 juli 1997 (kenmerk: VRO/06077) aan U, minister M. de Boer van VROM (3 pagina's).

Uit die inhoud kunt U opmaken dat U, verantwoordelijk minister van VROM, met het toelaten van een jaarlijkse diffuse verspreiding van zo'n 300.000 kg. arseenzuur via het product "gewolmaniseerd hout", zelf in zeer ernstige mate in strijd met de EG-verordeningen nrs. 793/93 en 142/97 handelt. Als zodanig weigert U uitvoering te geven aan bovengenoemde dwingend voorgeschreven Verordeningen vanuit de EEG. Ook op deze brief wenst U, als verantwoordelijk minister van VROM, inhoudelijk niet te reageren.

Ik Verzoek U om herziening van Uw standpunt ten aanzien van het niet inhoudelijk beantwoorden van mijn brieven. Ik verzoek U dringend om Uw eerder ingenomen standpunt, om mijn bovengenoemde brieven en toekomstige brieven over "Superwolmanzout-Co" en "gewolmaniseerd hout" niet meer te beantwoorden, te herzien op grond van de volgende nieuwe feiten:

  1e nieuwe feit:

De door de Tweede Kamer op 12 november 1991 aangenomen motie van lid Willems (Groen Links) om arseenhoudende wolmanzouten te verbieden werd door uw voorganger minister Alders niet uitgevoerd.

  2e nieuwe feit:

De door de Tweede Kamer op 19 november 1996 aangenomen motie van lid M.B. Vos c.s. (Groen Links) om arseenhoudende wolmanzouten te verbieden en gewolmaniseerd hout gescheiden in te zamelen en te verwerken als gevaarlijk afval, wordt door U als verantwoordelijk minister van VROM niet uitgevoerd.

  3e nieuwe feit:

De publicatie van de 10 vragen die lid Hendriks (fractie Hendriks) U op 7 november 1997 heeft gesteld. Zie hiervoor op Internet bij de Stichting Sociale Databank Nederland op site adres: sdnl.nl/hendr-12.htm

  4e nieuwe feit:

De publicatie van de inhoud van het artikel "RIVM bevestigt aan impregneerbedrijf Carl Tissen, dat personeel en omwonenden erfelijk vergiftigd worden met kankerverwekkende stoffen als arseen en chroom" vanwege het door het ministerie van VROM verplicht voorgeschreven stoomfixatieproces . Zie hiervoor Stichting Sociale Databank Nederland op site adres: sdnl.nl/tissen-2.htm

  5e nieuwe feit:

De publicatie van de inhoud van het artikel "arsenicum vergiftigt Nederlandse bodem met medeweten van ministerie van VROM". Zie hiervoor Stichting Sociale Databank Nederland op site adres: sdnl.nl/arseen-1.htm

  6e nieuwe feit:

De publicatie van de inhoud van het artikel "Vanuit Nederland wordt heel Europa diffuus vergiftigd; Een grof Milieuschandaal…!!" Zie hiervoor Stichting Sociale Databank Nederland op site adres: sdnl.nl/arseen-2.htm

  7e nieuwe feit:

De publicatie van de inhoud van diverse van mijn brieven kunt U eveneens vinden op het nu bekende Internet, site adres sdnl.nl/milieu.htm met de kop "milieuschandaal, vervuild slib en geïmpregneerd hout".

Ik verzoek U mij in eenduidige bewoordingen en binnen 14 dagen na heden te laten weten dat U op grond van bovengenoemde nieuwe feiten Uw ingenomen standpunt, om mijn bovengenoemde brieven onder de punten 1, 3, 5 en 7 en mijn toekomstige brieven over "arseenhoudende wolmanzouten" en "gewolmaniseerd hout" inhoudelijk niet meer te beantwoorden, geheel herroept. In dat kader verzoek ik U mijn brieven onder de punten 1, 3, 5 en 7 alsnog inhoudelijk en schriftelijk te beantwoorden.

Deze brief heb ik laten registreren bij de Stichting Sociale Databank Nederland.


Hoogachtend,

  Ing. A.M.L. van Rooij
  Milieu- en Veiligheidskundige


Bijlagen:

C.c.

 • Drs. F.J.M. Crone, 2e kamerlid van de PvdA.
 • Mevr. M. Vos, 2e kamerlid van Groen Links.
 • Mw. dr. J.G.M. Assen, 2e kamerlid van de CDA.
 • Mw. M.J. Augusteijn-Esser, 2e kamerlid van D66.
 • J.H. Klein Molekamp, 2e kamerlid van de VVD.
 • R.J.L. Poppe, 2e kamerlid van de SP.
 • Mw. H.M. Nijpels-Hezemans, 2e kamerlid Groep Nijpels.
 • D.J. Stellingwerf, 2e kamerlid RPF.
 • G.J. Schutte, 2e kamerlid GPV.
 • W.J. Verkerk, 2e kamerlid AOV.
 • Th.J.M. Hendriks, 2e kamerlid Hendriks.
 • Mr.dr. J.T. van den Berg, 2e kamerlid SGP.
 • H.A. Leerkes, 2e kamerlid Unie 55+.
 • Mw. G. Meerten, Statenlid Unie 55+ provincie Limburg.
 • A. van Bergen, Raadslid De Groenen gemeente Nijmegen.
 • Prof. L. Reijnders, Stichting Natuur en Milieu te Utrecht.
 • A. Nigten, NIVON te Amsterdam.
 • J. Juffermans, Kleine Aarde te Boxtel.
 • H. v/d Wiel, Milieudefensie te Amsterdam.
 • C. Tissen, direkteur houtimpregneerbedrijf "Carl Tissen Import Export B.V." Postbus 5, 5575 ZG te Luyksgestel.
 • Ir. L.M.M. Nevels, directeur "Edelchemie Panheel B.V." Postbus 5008, 6097 ZG Heel.
 • H. van Oers, "Bedrijven Kurstjens B.V." De Steegen 6, 5321 JZ te Hedel.
 • Drs. N. Burhoven Jaspers MBA, van Polanenpark 58, 2241 RS te Wassenaar.
 • J. Hop, Jonkerstraat 24, 3851 DD te Ermelo.

  Bijlagen: Deze brief bevat een 7-tal bijlagen bestaande uit 15 pagina's.